TÜRKĠYE ĠLKÖĞRETĠM TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI ĠLE ABD MASSACHUSETTS ĠNGĠLĠZCE EĞĠTĠMĠ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARġILAġTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE ĠLKÖĞRETĠM TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI ĠLE ABD MASSACHUSETTS ĠNGĠLĠZCE EĞĠTĠMĠ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARġILAġTIRILMASI"

Transkript

1 1334 Özet TÜRKĠYE ĠLKÖĞRETĠM TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI ĠLE ABD MASSACHUSETTS ĠNGĠLĠZCE EĞĠTĠMĠ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARġILAġTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇEBĠ, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ArĢ.Gör.Tuğba DURMUġ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uluslararası karģılaģtırmalı program çalıģmalarında odak noktasına oturtulan sorun, daha çok, farklı ekinsel bağlamlara özgü anadili eğitim-öğretim programlarının benzerlikleriyle farklılıklarının hangi geçerli etmenlere dayandığını sorgulamayla sınırlandırılır. Bu araģtırmanın temel amacı, Türkiye nin 2005 tarihli Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ile ABD nin Massachusetts eyaleti Ġngilizce Eğitimi Çerçeve Programı nı (2001, 2004) (1) yapı, (2) genel amaç/ genel standartlar, (3) içerik, (4) öğretme-öğrenme süreci, (5) kazanımlar bakımından karģılaģtırmak, bu iki program arasındaki benzerliklerle farklılıkları ortaya koymaktır. Türkiye Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ile ABD Massachusetts Ġngilizce Eğitimi Çerçeve Programı nın karģılaģtırılmasında, yer yer betimsel belirleme, yer yer de içerik çözümlemesi yoluna gidilmiģtir. Verilerin çözümlenmesinde aģamalı bir çalıģma yürütülmüģtür: Öncelikle Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Ġngilizce Eğitimi Çerçeve Programı, program öğeleri açısından genel olarak karģılaģtırılmıģ; ardından, her iki program, çocuğun zihinsel geliģim özelliklerini önceleyen kimi kazanımlar açısından sınıf düzeylerine göre karģılaģtırmalı bir biçimde ele alınmıģ; bunların, Piaget kuramı bağlamında, çocuğun geliģim özelliklerine uygunluklarına bakılmıģtır. Anahtar Sözcükler: Dil Öğretim Programları, Kazanımlar / Öğrenme Standartları, Çocuğun Zihinsel GeliĢim Özellikleri COMPARISON OF THE PRIMARY EDUCATION TURKISH LANGUAGE CURRICULUM IN TURKEY WITH ENGLISH LANGUAGE ARTS PROGRAM FRAMEWORK IN MASSACHUSETTS, U.S.A. Abstract In international comparative program studies, the focal point is restricted with the investigation that to which valid factors similarities and differences of native language education pertaining to different cultural contexts are based on. The main purpose of this study is to compare the Primary Education Turkish Language Teaching Program in Turkey (2005) and English Language Teaching Framework Program (2001, 2004) in Massachusetts, USA in terms of acquirements (1) structure, (2) general aims /standards, (3) content, (4) teaching-learning process, (5) learning standards and to identify the similarities and differences between these two programs. In the comparison of Primary Education Turkish Language Teaching Program and English Education Framework program in Massachusetts, U.SA, descriptive definitions and content analysis methods were used. A gradual study was conducted in the analysis of the data; First, Turkish Language Teaching Program and English Teaching Framework Programs were compared in terms of program components. Second, both programs were analyzed comparatively at the class levels in terms of some acquirements prioritizing the child's mental development and finally appropriateness of these programs to the child's developmental characteristics were examined in the context of Piaget's theory.

2 1335 Keywords: Language Education Programs, Acquisitions / Learning Standards, Child's Mental Development Properties 1. SORUN Türkiye de 1924 Ġlk Mektepler Müfredat Programı yla baģlayan ilköğretim I. aģamaya yönelik olarak bilimsel ilkelere dayalı öğretim programı geliģtirme çabası, 1926 Ġlk Mektepler Müfredat Programı ile somut bir nitelik kazanır Ġlk Mektepler Müfredat Programı nda, kaynağını Piaget nin ilköğretim I. aģama çocuklarına yönelik olarak belirlediği Toptancı Algı geliģim özelliğinden alan Toplu Tedrisat ilkesine rastlamaktayız Ġlkokul Programı nda, Toplu Öğretim ilkesinin Türkçe öğretimini de kapsayarak derinleģtirilmesine tanık olmaktayız Ġlkokul Programı nda, Alfabe Müfredat Programı, Okuma Programı, ĠnĢad Programı, Tahrir (Yazma) Programı, Ġmla (Yazım) Programı, Sarf (Dilbilgisi) Programı gibi parçalara ayrılmıģ Türkçe programlarına değil, Toplu Öğretim ilkesi gereğince, bir bütün olarak Türkçe programına rastlamaktayız Türkçe programının ana baģlıkları (bir bakıma öğrenme alanları ) Ģöyle sıralanmıģtır: ı. Alfabe, II. Okuma, III. Talebeyi Ġfadeye (Anlatıma) AlıĢtırmak (Bu bölüm de kendi içinde Ağızdan Ġfade ve Yazı ile Ġfade olmak üzere iki alt bölüme ayrılmıģtır.), IV. Ġmla 1948 Ġlkokul Programı nın Türkçe bölümü, hemen hemen aynı ana baģlıkları (öğrenme alanlarını) korumakla birlikte, I. Okuma, II. Söz ve Yazı ile Ġfade, III. Dilbilgisi ve Ġmla baģlıkları altında her bir alan için öğrencinin kazanması gereken alıģkanlık ve beceriler belirlemesiyle, sınıf sınıf birtakım kazanımlara / öğrenme ölçütlerine yer vermiģtir Ġlkokul Programı nın Türkçe bölümü, aynı ana baģlıklar (öğrenme alanları) altında örgütlenmiģ; her bir bölüm için ve sınıf sınıf düzenlenen öğrencinin kazanması gereken alıģkanlık ve beceriler, önceki programa göre, daha ayrıntılı bir yapıya kavuģturulmuģtur Temel eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı, Ģu ana baģlıklar (öğrenme alanları) altında örgütlenmiģtir: Anlama (Bu ana baģlık, Dinleme, Ġzleme ve Okuma öğelerini kapsamaktadır.), Anlatım (Sözlü ve Yazılı olmak üzere iki alt baģlıktan oluģmaktadır), Dilbilgisi 2005 Ġlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı, öğrenme alanları ölçütü ön plana çıkarılarak yukarıda özetlenmeye çalıģılan program geliģtirme geleneğinin dıģına çıkmıģ; tümleģik dil becerilerini birbirinden kopararak ayrık bir biçimde yer verilen I. Dinleme, II. KonuĢma, III. Okuma, IV. Yazma, V. Görsel Okuma ve Görsel Sunu gibi beģ ayrı öğrenme alanı üzerine oturtulmaya çalıģılmıģtır. Salt öğrenme alanları açısından değil, baģka birçok açıdan da gelenekten keskin bir kopuģun simgesine dönüģen 2005 Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı nın ABD dil öğretim programlarına öykündüğü ileri sürülmektedir. Bunun doğru bir yargı olup olmadığına karar verebilmenin yolu, değiģik açılar saptayarak 2005 programını ABD nin çeģitli eyaletlerinin dil öğretim programlarıyla tek tek karģılaģtırmaktan geçer. Massachusetts Ġngilizce Eğitimi Çerçeve Programı, kendi program geliģtirme geleneğine bağlı bir biçimde 2001 de yeni bir yapılanmanın içine sokulmuģ; 2004 teki eklerle eksiklikleri giderilmeye, belirli bir ölçü çerçevesinde de kalsa, bütünleģtirilmeye çalıģılmıģtır. Ancak, asıl bütünleģtirilme uğraģı, 2011 deki dönüģümle, Massachusetts Ġngilizce ve Okuryazarlık Çerçeve Programı adı altında kendini göstermeye baģlamıģtır. Bu aģamada, yukarıdaki giriģ belirlemelerinin ardından, sorun tümcesini Ģöyle kurabiliriz: 2005 Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Massachusetts Ġngilizce Eğitimi Çerçeve Programı, hangi açılardan ve ne ölçüde benzerlik ve farklılık göstermektedir? 2. ARAġTIRMANIN AMACI AraĢtırmanın temel amacı, 2005 Ġlköğretim Türkçe Programı ile Massachusetts Ġngiliz Dili Eğitimi Programının Kazanımlar, Ġçerik, Öğretme-Öğrenme Süreci yönünden karģılaģtırmak ve bu programlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu ana amaç çerçevesinde aģağıdaki sorular yanıtlanmaya çalıģılmıģtır Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı,

3 Genel yapı yönüyle ne tür benzerlik ve farklılıklar göstermektedir? 2. Genel amaçlar / standartlar açısından ne tür benzerlik ve farklılıklar göstermektedir? 3. Ġçerik açısından ne tür benzerlik ve farklılıklar göstermektedir? 4. Öğretme-öğrenme süreci açısından ne tür benzerlik ve farklılıklar göstermektedir? 5. Kazanımlar / öğrenme standartları açısından ne tür benzerlik veya farklılıklar göstermektedir? 3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 2005 Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı nı yapı, genel amaçlar / standartlar, içerik, öğretme-öğrenme süreci, kimi kazanımlar / öğrenme standartları yönünden karģılaģtırmayı ve bu programlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlayan bu araģtırma, var olan bir durumu belge incelemeye dayalı bir biçimde betimlediği için nitel araģtırma kapsamındadır. Nitel araģtırma, nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araģtırmadır (Yıldırım ve ġimģek, 2006: 39). KarĢılaĢtırmalı belgesel tarama temel alınarak ele alınan programlar benzerlik ve farklılıkları yönüyle betimlenmiģtir. Belgesel tarama, var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya denir (Karasar, 2009: 183). KarĢılaĢtırmada yer yer içerik çözümlemesi kullanılmıģtır. Betimsel çalıģmada, araģtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koģulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıģılır (Karasar, 1999:77). Ġçerik çözümlemesi metin veya metinlerden oluģan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik olarak yapılır (Büyüköztürk, 2010:269). Verilerin toplanmasında aģamalı bir çalıģma yürütülmüģtür: Birinci aģamada yapı, ikinci aģamada genel amaç/ genel standartlar, üçüncü aģamada içerik, dördüncü aģamada öğretme-öğrenme süreci, beģinci aģamada ise kazanımlar karģılaģtırmalı olarak ele alınmıģtır. 4. PROGRAMLARIN KARġILAġTIRILMASI 4.1. Programların Yapı Açısından KarĢılaĢtırılması Türkiye 2005 Ġlköğretim (1-5. Sınıflar) Türkçe Dersi Öğretim Programı ile ABD Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı (2001, 2004) arasında yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Ġlk bakıģta göze çarpan, programların baģlıklarından da anlaģılabileceği gibi, programların kapsadığı sınıf aralığıdır. Türkçe programı, öğrencileri, 1-5. Sınıfları I. aģama, 6-8. sınıfları da II. aģama olarak, yapılanmaları birbirinden oldukça farklı iki ayrı programa tabi tutmaktadır. Kısacası, I. Basamak ile II. Basamak arasında olması gereken program sürekliliği göz ardı edilmiģtir. Oysa Massachusetts programında, okulöncesinden baģlayarak PreK-4 (PreK-2, 3-4), 5-8 (5-6, 7-8), 9-10, biçiminde birbirini izleyen bir süreklilik söz konusudur (2001, 2004). AĢağıdaki çizelge, Türkiye 2005 Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı nın, ABD Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı (2001, 2004) ve ABD Massachusetts Ġngilizce ve Okuryazarlık Çerçeve Programı (2011) ile yapı açısından karģılaģtırılmasını içermektedir: Türkiye 2005 Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları Genel Amaçlar ve Öğrenme Alanları (Dinleme, KonuĢma, Okuma, Yazma, Görsel Okuma ve Görsel Sunu) Çizelge 1: Programların Genel Yapısı ABD Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı (2001, 2004) Kılavuz Ġlkeler Genel Standartlar (27 Standart) ve Strandlar (4 Strand: Dil, Okuma ve Edebiyat, Kompozisyon, Medya) ABD Massachusetts Ġngilizce ve Okuryazarlık Çerçeve Programı (2011) Kılavuz Ġlkeler Genel Standartlar (Okuma, Yazma, KonuĢma ve Dinleme, Dil) Kazanımlar Öğrenme Standartları Okuma, Yazma, KonuĢma ve Dinleme, Dil Ġçin Standartlar

4 1337 Etkinlikler Çizelge 1 in Devamı Örnekler (Hemen her standart tek tek örneklendirilmiģtir.) Etkinlikler, Okuma, Yazma, KonuĢma ve Dinleme, Dil için Standartlar kapsamında, metin içine serpiģtirilmiģ bir biçimde yer almaktadır. Açıklamalar Örnek ders planları Öğrenci Okumalarının Ġçeriğine ĠliĢkin Notlar, Öğrenci Yazılarının Ġçeriğine ĠliĢkin Notlar, Öğrenci KonuĢma ve Dinlemelerinin Ġçeriğine ĠliĢkin Notlar, Öğrencinin Dili Kullanımının Ġçeriğine ĠliĢkin Notlar Ara Disiplin Alanları Ġle Ġlgili Kazanımlar Atatürkçülük Zorunlu ve Seçmeli Temalar (Zorunlu temalar, sanki bu bir Hayat Bilgisi programıymıģ gibi, üniteler biçiminde Ģöyle sıralanmıģtır: Atatürk, Değerlerimiz, Sağlık ve Çevre, Birey ve Toplum. Seçmeli Temalar, yine Hayat Bilgisi programının üniteleri gibi, Ģu biçimde sıralanmıģtır: Güzel Ülkem Türkiye, Yenilikler ve GeliĢmeler, Oyun ve Spor, Dünyamız ve Uzay, Üretim, Tüketim ve Verimlilik, Hayal Gücü, Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler, Kurumlar ve Sosyal Örgütler, Doğal Afetler, Güzel Sanatlar Ekler (Önerilen yazarlar, kitap listeleri vb.) Tarih/ Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji Konularında Okuryazarlık için Standartlar KaynaĢtırma Öğrencileri Ġçin Standartların Uygulanması Önerilen Yazarlar, Çizerler ve Yapıtlar Yukarıdaki çizelgede 2005 Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı nın dinleme, konuģma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu gibi beģ öğrenme alanı saptadığı görülmektedir. Burada Ģu soruyu sormalıyız: Dinleme becerisi kendi baģına öğrenme alanı olabilir mi? Gerek Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı (2001, 2004), gerekse Massachusetts Ġngilizce ve Okuryazarlık Çerçeve Programı nda (2011) dinleme becerisi kendi baģına bir öğrenme alanı olarak ele alınmamıģ; ilkinde dinleme becerisi tüm öğrenme alanlarına yayılmıģ, ikincisinde ise dinleme becerisi KonuĢma ve Dinleme alanı olarak konuģmayla birlikte ele alınmıģtır Ġlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı nda Görsel Okuma ve Görsel Sunu kavramlaģtırmasına yer verilmiģtir. Bu kavranlaģtırma, Türkçeye uygun bir kavramlaģtırma mıdır? Ünlü eğitimci Edgar Dale ile arkadaģları, 1970 lerin baģında altı temel dil becerisinden söz etmiģ ve bilinen dört temel dil becerisine, gözlemleme (observing) ve görüntüselleģtirme (visualising) gibi iki yeni beceri daha eklemiģlerdi. (Dale vd., 1971). Ancak Dale ile arkadaģları, bu altı temel dil becerisini asla birbirinden ayrık birer öğrenme alanı olarak ele almamıģ, onların tümleģikliğinin kalın çizgilerle

5 1338 altını çizmiģlerdi. Dale ile arkadaģlarının dört temel dil becerisine ekledikleri bu iki temel beceri alanı, baģta ABD olmak üzere, birçok ülkede dil eğitimi alanyazınında süreç içinde kabul görmüģ ve bu alanlar izleme (viewing) ve görüntüselleģtirerek sunma (visually representing) olarak adlandırılmaya baģlanmıģtır (NCTE, 1996). ĠĢte, yürürlükteki Türkçe dersi programının, yanlıģ adlandırma yaparak, görsel okuma ve görsel sunu dediği budur. Burada, altı çizilmesi gereken bir nokta var: Dikkat edilirse, Dale ve arkadaģlarının önerdikleri gözlemleme (observing) kavramının süreç içinde yerini izleme (viewing) kavramına, görüntüselleģtirme (visualising) kavramının da görüntüselleģtirerek sunma (visually representing) kavramına bıraktığı görülmektedir. Gözlemleme ile izleme arasında, içerik bakımından pek büyük bir fark bulunmamasına karģın, görüntüselleģtirme ile görüntüselleģtirerek sunma arasında önemli bir fark bulunmaktadır: Birincisi, kafasında canlandırma, gözünün önüne getirme gibi bir anlamla sınırlıyken; ikincisi, kafasında canlandırdığını, gözünün önüne getirdiğini, bir bütün olarak bedenini devreye sokarak devinime dökme gibi oldukça kapsamlı bir anlam boyutunu içermektedir. Belirtilen anlam boyutundaki sonucu çıkıģ noktası alıp düzdeğiģmece yaparak, biz buna, Türkçenin inceliklerini de göz ardı etmeksizin, kısaca devinme diyoruz. (Çebi vd., 2009) 4.2. Programların Genel Amaçlar/Standartlar Açısından KarĢılaĢtırılması Çizelge 2: Programların Genel Amaçlar / Standartlar Açısından KarĢılaĢtırılması Türkiye 2005 Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı 1. Dinleme, konuģma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu dilbecerilerini geliģtirmek. 2. Zihinsel geliģimlerine uygun olarak anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, iliģki kurma, eleģtirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliģtirmek. 3. Türkçeyi sevmelerini, doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak. 4. Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düģüncelerini güçlendirmek. 5. Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak. 6. Bilimsel, yapıcı, eleģtirel ve yaratıcı düģünme, kendini ifade etme, iletiģim kurma, iģ birliği yapma, problem çözme ve giriģimcilik gibi temel becerilerini geliģtirmek. 7. Metinler arası düģünme becerilerini geliģtirerek söz varlığını zenginleģtirmek. 8. Okuma ve yazma sevgisi ile alıģkanlığını kazanmalarını sağlamak. 9. Bilgiyi araģtırma, keģfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliģtirmek. 10. Bilgiye ulaģma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliģtirmek. 11. Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve ABD Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı (2001, 2004) Dil Strandı Standart 1: TartıĢma Öğrenciler, üzerinde anlaģmaya varılmıģ kuralları büyük ve küçük kümelerde yapılan resmi ve resmi olmayan tartıģmalarda uygulayacaklar. Standart 2: Sorgulama, Dinleme ve Katılma Öğrenciler, sorular yöneltecek, diğerlerinin düģüncelerini dinleyecek, kendi bilgileri veya düģünceleriyle kümedeki tartıģmaya katılacak, yeni bilgiler edinmek için görüģme yapacak. Standart 3: Sözlü Sunum Öğrenciler, izleyicileri, amacı ve iletilecek bilgiyi göz önüne alarak uygun kanıtlarla sözlü sunum yapacak. Standart 4: Sözcük Dağarcığı ve Kavram GeliĢimi Öğrenciler, yeni sözcükler edinecek; bunları, okuma ve yazmada doğru kullanacak. Standart 5: ÇağdaĢ Ġngilizcenin Yapısı ve Kökeni Öğrenciler standart Ġngilizce dilbilgisini ve kullanımını çözümleyecek; dağarcığındakilerin nasıl geliģtiğini ve diğer dillerden nasıl etkilendiğini fark edecek. Standart 6: Resmi ve Resmi Olmayan Ġngilizce Öğrenciler resmi ve resmi olmayan Ġngilizceyi tanımlayıp çözümleyecek ve uygun yerde kullanacak. Okuma ve Edebiyat Strandı Standart 7: Okumaya BaĢlama Öğrenciler, Ġngilizce yazılı anlatımın niteliğini anlayacak; sözlü anlatımdaki seslerle yazılı anlatımdaki harfler ve yazım kuralları arasındaki iliģkiyi kavrayacak. Standart 8: Metni Anlama Öğrenciler, metindeki ana olayı ve temel düģünceleri tanıyacak; yorumlamaya zemin oluģturmak üzere, bunları kullanacak. Standart 9: ĠliĢki Kurma Öğrenciler, yazınsal veya yazınsal olmayan çalıģmalarda

6 1339 öğrenme becerilerini geliģtirmek. 12. Kitle iletiģim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama becerilerini geliģtirmek. güncel veya tarihsel olaylar arasında iliģki kurarak içeriğe iliģkin kendi görüģlerini oluģturup derinleģtirecek. Standart 10: Tür Öğrenciler, farklı türlerin özellikleriyle ilgili bildiklerini ortaya koyacak, çözümleyecek ve kullanacak. Standart 11: Ġzlek Öğrenciler, yazınsal çalıģmalardaki izlekle ilgili bildiklerini ortaya koyacak, çözümleyecek ve kullanacak; metinden, anladıklarını destekleyecek nitelikte kanıt bulacak. Standart 12: Kurmaca Öykü Öğrenciler, öykünün öğeleri ve yapısıyla ilgili bildiklerini ortaya koyacak, çözümleyecek ve kullanacak; metinden, anladıklarını destekleyecek nitelikte kanıt bulacak. Standart 13: Kurgusal Olmayan Düzyazı Öğrenciler, kurgusal olmayan düzyazılardaki veya resmi olmayan okuma gereçlerindeki amaçlarla, öğelerle ve yapılarla ilgili bildiklerini ortaya koyacak, çözümleyecek ve kullanacak; metinden, anladıklarını destekleyecek nitelikte kanıt bulacak. Standart 14: ġiir Öğrenciler, Ģiirdeki izlekle, yapıyla ve öğelerle ilgili bildiklerini ortaya koyacak, çözümleyecek ve kullanacak; metinden, anladıklarını destekleyecek kanıt bulacak. Standart 15: Biçem ve Dil Öğrenciler, yazarın duyumsanır betimlemeleri yaratmak, ruhsal durumları sezdirmek ve bunların tonunu ayarlamak için hangi sözcüklere, ne tür anlatımlara baģvurduğunu ortaya koyacak, çözümleyecek ve kullanacak; metinden, anladıklarını destekleyecek kanıt bulacak. Standart 16: Mitsel-Geleneksel Anlatı ve Klasik Edebiyat Öğrenciler, mitsel-geleneksel anlatılar ile klasik edebiyat ürünlerinin ana düģünceleri, yapısı ve öğeleriyle ilgili bildiklerini ortaya koyacak, çözümleyecek ve kullanacak; metinden, anladıklarını destekleyecek kanıt bulacak. Standart 17: Dramatik Edebiyat Öğrenciler, dramatik ürünlerdeki ana düģünceler, yapı ve öğelerle ilgili bildiklerini ortaya koyacak, çözümleyecek ve kullanacak; metinden, anladıklarını destekleyecek kanıt bulacak. Standart 18: Sözel Canlandırma ve Oyun Öğrenciler, sözel canlandırma yapacak, uygun parçaları belleyecek; izleyicileri göz önünde bulundurarak amaca uygun gösteriler tasarlayıp sahneleyecek. Kompozisyon Strandı Standart 19: Yazma Öğrenciler, açık görüģlülükle, uyumlu kurgulamayla ve yeterli ayrıntılarla yazacak. Standart 20: Okuru ve Amacı Göz Önüne Alma Öğrenciler, farklı özellikler taģıyan okurlar için ve belirli amaçlar içeren standartlar bağlamında yazacak. Standart 21: Düzeltme Yapma

7 1340 Öğrenciler, yapılan düzeltmelerin ardından, yazıyı kurgulamada, içeriği iģlemede, paragrafları geliģtirmede; ayrıntının, biçemin ve sözcük seçiminin düzeyinde ilerleme gösterecek. Standart 22: Standart Ġngilizce Geleneği Öğrenciler, yazarken, yazdıklarını düzeltirken, yazdıklarına eklemeler yaparken standart Ġngilizce geleneğiyle ilgili bildiklerini kullanacak. Standart 23: Yazıda DüĢünceleri Örgütleme Öğrenciler, yazılarında, amaca yönelik duyuları harekete geçirecek biçimde düģüncelerini düzenleyecek. Standart 24: AraĢtırma Öğrenciler, çeģitli kaynaklardan yararlanarak amaca uygun bilgileri bir araya getirecek, çözümleyecek; kendi özel sorularına yanıt oluģtururken kullandığı ve elde ettiği bilgilerin niteliğini değerlendirecek. Standart 25: Yazıyı Değerlendirme ve Sunum Öğrenciler, değiģik okurlara sunmadan önce, yazdıkları kompozisyonları veya araģtırma ödevlerini sonlandırmada, yazılı anlatım sanatına özgü, mantıksal içerik ve biçim ölçütlerini geliģtirip kullanacak. Medya Strandı Standart 26: Medya Çözümlemeleri Öğrenciler, film, radyo, video, televizyon, çoklu ortam ürünleriyle internetin ve yeni geliģtirilen teknolojilerin geleneklerini, öğelerini ve tekniklerini tanımlayacak, çözümleyecek ve kullanacak; bu çalıģmalardan, anladıklarını destekleyecek kanıtlar bulacak. Standart 27: Medya Ürünü Tasarımı Öğrenciler, açık, denetleyici bir düģünce yapısıyla, yeterli ayrıntıyla, izleyicileri, amacı ve aracı da göz önüne alarak, uyumlu medya ürünleri tasarlayacak ve oluģturacak. Türkiye Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı nda genel amaçların her biri geliģtirmek, sağlamak, zenginleģtirmek gibi -mek mastar ekiyle bitirilmiģtir. Buna karģın, ABD Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı ndaki standartlar gelecek zaman kipi (will) kullanılarak biçimlendirilmiģtir. Türkçe programı, 5. genel amaçta, henüz somut iģlemler döneminde bulunan ilköğretim I. aģama öğrencileri için giriģimcilik becerilerini geliģtirmek ten söz etmektedir. Ayrıca, 10. genel amaçta yine aynı öğrencilerin ekonomik ve politik yönlerden geliģmelerini sağlamak öngörülmektedir. Burada Ģu soruyu sormak, yerinde olacaktır: Anadili öğretim programı, iģadamına (müteģebbise) göndermede bulunan giriģimci olmak ile ekonomik ve politik yönlerden geliģmek gibi kazanımlar ı, henüz somut iģlemler döneminde bulunan ilköğretim I. aģama öğrencilerine, hangi amaçla, nasıl kazandıracaktır? Massachusetts programındaki genel standartların tümü, doğrudan doğruya anadili geliģimiyle iliģkilidir; bunlar arasında, giriģimcilik becerilerini geliģtirmek veya ekonomik ve politik yönlerden geliģmeyi sağlamak gibi herhangi saçma bir öneri yer almamaktadır Programların Ġçerik Açısından KarĢılaĢtırılması 2005 Türkçe Programında yer alan zorunlu ve seçmeli temalar aģağıda verilmiģtir:

8 1341 Çizelge 3: Zorunlu ve Seçmeli Temalar Zorunlu Temalar Seçmeli Temalar 1. Atatürk 1. Güzel Ülkem Türkiye 2. Değerlerimiz 2. Yenilikler Ve GeliĢmeler 3. Sağlık ve Çevre 3. Oyun ve Spor 4. Birey ve Toplum 4. Dünyamız ve Uzay 5. Üretim, Tüketim ve Verimlilik 6. Hayal Gücü 7. Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler 8. Kurumlar ve Sosyal Örgütler 9. Doğal Afetler 10. Güzel Sanatlar Çizelgeden de anlaģılabileceği gibi, Türkçe dersi tümüyle Hayat Bilgisi dersi gibi ele alınarak, tema adı altında ünitelere ayrılmıģtır. Oysa Türkçe dersinin okuma ve dinleme gibi iki temel anlama becerisi ile konuģma ve yazma gibi iki temel anlatma becerisinin tümleģik bir biçimde geliģtirilmesinin, genel amaçlarla da uyumlu olacağı ortadadır; iģte, içeriğin bu tümleģiklik üzerine oturtulması gereği de bir dil öğretim programının baģta gelen koģullarından biridir. Massachusetts programının içeriğinde, 2005 Türkçe programındaki gibi zorunlu ve seçmeli temalar türünden Hayat Bilgisi dersinin ünitelerine benzer bir saçmalığa da rastlanmamaktadır. Massachusetts programı, Dil, Okuma ve Edebiyat, Kompozisyon ve Medya olmak üzere dört öğrenme alanından oluģmaktadır. Her bir alanın kapsadığı öğeler, bize programın içeriğini sunmaktadır: Dil alanına iliģkin içerik Ģunlardan oluģmaktadır:tartıģma, Sorgulama-Dinleme-Katılma, Sözlü Sunum, Sözcük Dağarcığı ve Kavram GeliĢimi, ÇağdaĢ Ġngilizcenin Yapısı ve Kökeni, Resmi ve Resmi Olmayan Ġngilizce. Okuma ve Edebiyat alanına iliģkin içerik Ģunlardan oluģmaktadır: Okumaya BaĢlama, Metni Anlama, ĠliĢki Kurma, Tür, Ġzlek, Kurmaca Öykü, Kurgusal Olmayan Düzyazı, ġiir, Biçem ve Dil, Mitsel- Geleneksel Anlatı ve Klasik Edebiyat, Dramatik Edebiyat, Sözel Canlandırma ve Oyun. Kompozisyon alanına iliģkin içerik Ģunlardan oluģmaktadır: Yazma, Ġzleyiciyi ve Amacı Göz Önüne Alma, Düzeltme Yapma, Standart Ġngilizce Geleneği, Yazıda düģünceleri Örgütleme, AraĢtırma, Yazıyı Değerlendirme ve Sunum. Medya alanına iliģkin içerik ise Ģunlardan oluģmaktadır: Medya Çözümlemeleri, Medya Ürünü Tasarımı Programların Öğretme-Öğrenme Süreci Açısından KarĢılaĢtırılması 2005 Türkçe programında birçok kazanıma Etkinlik Örnekleri baģlığı altında etkinlik örneği sunulmuģtur. Bu örnekler arasında öğrenciyi edilgin alıcı konumundan çıkarıp, etkin yapıcı konumuna yükseltmeyi öneren örneklerin sayısı hiç de az değildir. Ancak bunlar, kazanımların sayısı göz önünde bulundurulduğunda oldukça düģük bir oran oluģturmaktadır. Massachusetts programında hemen her kazanıma yönelik bir etkinlik örneği sunulmuģtur. Bu örneklerin tümü öğrenciyi etkin yapıcı konumuna yükselten bir anlayıģla düzenlenmiģtir. Bloom un aģamalı sınıflandırma anlayıģını göz önünde bulundurmayan 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı, kazanımları oldukça keyfi bir anlayıģla düzenlemiģ, birçok kazanımı kopyala-yapıģtır iģlemiyle sınıftan sınıfa taģımıģtır. Bununla birlikte, kazanımlardaki keyfiliğe ve yinelenmeye karģın, 2005 programının kazanımları durağan bir öğretme-öğrenme sürecine göndermede bulunmaktadır. Örneğin, hiçbir sınıfta bir kazanımın gerektirdiği ön öğrenmelere göndermede bulunulmamıģtır. Oysa Massachusetts programının öğrenme standartlarının yalnızca öneri niteliği taģıdığı ve herkesi kapsamadığı özellikle vurgulanmak; öğretmene son derece esneklik tanıyan Massachusetts programı çocuklara yönelik kesin sınırlar çizmemiģ, çoğu öğrenme standardını, sınıf düzeylerinde birbirinin devamı biçiminde örgütlemiģtir. Buna Ģöyle bir örnek verebiliriz:

9 1342 Çizelge 4: Öğrenme Standartlarının Örgütlülüğüne Bir Örnek Sınıf Düzeyi Öğrenme Standartları (Learning Standards) PreK-4 PreK-2. Sınıflar 1.1 TartıĢmalarda üzerinde anlaģmaya varılmıģ kuralları izler (elini kaldırmak, diğerini beklemek, teker teker konuģmak) Sınıflar (Becerilere devam etmek için önceki kazanım gerektiğince ele alınmıģ olmalıdır.) 1.2 Sınıf tartıģmalarında üzerinde anlaģmaya varılmıģ kuralları izler ve küçük tartıģma kümelerinde kendisine verilen rolleri tamamlar. Örneğin, yazınsal tartıģma kümelerinde, öğrenciler sınıfta yapacakları tartıģmalar için baģkan, yazıcı ve sözcü rollerini üstlenir Sınıflar (Becerilere devam etmek için önceki kazanım gerektiğince ele alınmıģ olmalıdır.) 1.3 Karar vermek için üzerinde anlaģmaya varılmıģ kuralların ve özgün rollerin anlamlarına baģvurur. Örneğin, kümenin canlandıracakları oyunu seçer, her küme üyesinin hangi karakteri canlandıracağını kararlaģtırır, her küme üyesinin önerisini dikkate alır ve ortaklaģa alınan kararları seçip uygular. Sınıflar arası geçiģlerde eğer önceki kazanım yeterince verilmiģse diye notlar düģülmüģ, bu uygulama ve değerlendirmelerin herkesi kapsamayacağı ve yerel düzlemde değerlendirilmesi gereği üstünde titizlikle durulmuģtur Türkçe Programında öğretme-öğrenme sürecini yönlendirme amacıyla, programın sonunda ancak programdan ayrı bir biçimde bir KILAVUZ a yer verilmiģtir. Oysa Massachusetts programında, kılavuz programın kendisidir Türkçe programında ilk okuma ve yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemi adıyla tek bir yöntem, yazı öğretiminde de bitiģik eğik el yazısı dayatılmaktadır. Massachusetts programında okuma ve yazma öğretimine yönelik herhangi bir yaklaģım, yöntem ve yazı biçimi dayatılmamıģtır Programların Kimi Kazanımlar Açısından KarĢılaĢtırılması Çizelge 5: Programların Kimi Kazanımlar Açısından KarĢılaĢtırılması Kazanımlar Türkiye 2005 Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı Neden-Sonuç ĠliĢkisi Kurma 1.Sınıfta Okuma 2.5. Okuduklarında sebep-sonuç iliģkileri kurar. ABD Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı (2001, 2004) 2.Sınıfta 8.8. Nedeni sonuçtan ayırır. ABD Massachusetts Ġngilizce ve Okuryazarlık Çerçeve Programı (2011) 3. Sınıfta Okuma 3. Tarihsel olaylar, bilimsel düģünceler veya kavram dizileriyle, metnin teknik yöntemlerine ait basamakları arasındaki iliģkiyi zamana, sıralamaya ve neden-sonuca özgü dili kullanarak açıklar.

10 1343 Çizelge 5 in Devamı Ana DüĢünceyi Bulma 2.Sınıfta Dinleme Dinlediklerinin ana fikrini belirler Ana düģünceyi ve yardımcı ayrıntıları özetler. Okuma 2. Metindeki ana düģünceyi tanımlar. AnlamdaĢ ve SesteĢ Sözcükleri Ele Alma 2.Sınıfta Okuma 4.2. Kelimelerin eģ ve zıt anlamlılarını bulur EĢ sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 4.Sınıfta KarĢıt anlamlı, anlamdaģ ve sesteģ sözcüklerin anlamlarını tanımlar ve bunlara baģvurur. 4.Sınıfta Dil 5.c. KarĢıt anlamlı ve anlamdaģ sözcüklerin anlamlarını tanımlar. Dinleme 8. Dinlediklerinde eģ ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. Sözcük türlerini Uygun Biçimde Kullanma Özne-Yüklem Uyumu Yazım ve Noktalamaya Dikkat Etme 23. Dinlediklerinde eģ sesli kelimeleri ayırt eder. Yazma 2.5. Yazılarında kelime türlerini iģlevine uygun kullanır (ad, zamir, sıfat). 4.Sınıfta Yazma 1.4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1.Sınıfta Okuma 1.3. Noktalama iģaretlerine dikkat ederek okur Yazılarında noktalama iģaretlerini doğru ve 5.6. Sözün 4 temel parçasını tanımlar. (Önad, ad, eylem, belirteç) ( ) Basit tümcede özne ve yüklem uyumu ( ) Yazarken ve yazıyı biçimlendirirken ilgili yazım kuralları ile noktalamayı doğru uygular (Tümce sonuna ilgili iģareti koyma, sıralamada virgül kullanma) ( ) Dil 1.a. Önad, ad, eylem ve belirtecin tümcedeki iģlevi ile genel iģlevini açıklar. 3. Sınıfta Dil 1.f. Özne-yüklem uyumundan emin olur. 4. Sınıfta Dil 2. Yazarken standart Ġngilizcenin kurallarını uygular, büyük harfleri yerinde kullanır, noktalama ve yazıma dikkat eder.

11 1344 yerinde kullanır. Türkiye Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı nda da, Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı nda da kazanımlardaki yargılarda kullanır, yararlanır, yapar, sunar, yazar biçiminde geniģ zaman kipi kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yine her iki programdaki kazanımların yargıları öğrenciyi merkeze almaktadır Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programında, öğrenciye neden-sonuç iliģkisi henüz birinci sınıftayken kurdurulmaktadır. Aynı biçimde, yoğun neden-sonuç iliģkileri kurmayı gerektiren ana düģünceyi buldurma iģlemi, adı geçen programda ikinci sınıfta gerçekleģtirilmektedir. Piaget (1978: ve 1972: 1-61), yedi sekiz yaģlarındaki çocukların neden-sonuç iliģkilerini mantıksal olarak kurmalarının olanaksız olduğunu, gerçekleģtirdiği çalıģmalarla, oldukça açık ve seçik bir biçimde ortaya koymuģtur. GeliĢimin öğrenmeden önce geldiğini düģünen Piaget ye geliģimöğrenme ikilemi konusunda karģı çıkan, üstelik öğrenmenin bile değil, öğretimim geliģimin her zaman önünde gittiğini savlayan Vygotsky (1985: ), yedi sekiz yaģlarındaki çocukların neden-sonuç iliģkilerini mantıksal olarak kuramamaları konusunda Piaget ye göndermede bulunarak onu destekleyen çalıģmalar ortaya koymuģtur. Bu nedenle, bu kazanımın 2. sınıf çocuğu için geçerliliği bulunmamaktadır. (Çebi vd., 2008) 2005 Türkçe öğretim izlencesi, çocukta neden-sonuç iliģkisinin geliģimi gibi bir olgunun gerçekliğiyle tanıģık bile değildir. Örneğin, birinci sınıfın okuduğunu anlama kazanımlarından biri Ģudur: Okuduklarında sebep-sonuç iliģkileri kurar (MEB, 2005: 38). Aynı sınıfın söz konusu beceriye iliģkin bir baģka kazanımı Ģöyledir: Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap verir (MEB, 2005: 38). Ġkinci sınıfın yine okuduğunu anlama kazanımlarından biri, Okuduğunun ana fikrini belirler (MEB, 2005: 57). biçimindedir. (Çebi, 2010) Piaget nin saymaca gerçekçilik (nominal realism) adını verdiği nesne-ad bağıntısı Ģudur: Dördüncü sınıf öncesindeki ilköğretim çocukları, nesne ile adı birbirinden ayıramazlar. Onlara göre, Yumruk sözcüğü kuvvetlidir, çünkü acıtır. Bu örnekten de anlaģılabileceği gibi, onlara göre, yumruk nesnesi ile yumruk sözcüğü aynı Ģeydir. Peki, bu bağıntıyla iliģkili anlamdaģ ve sesteģ sözcükler üzerinde üzerinde dördüncü sınıf öncesinde durulabilir mi? Massachusetts Ġngilizce Çerçeve Programı ile Massachusetts Ġngilizce ve Okuryazarlık Çerçeve Programı konunun iģleniģini, Piaget nin bulguladığı gerçeklik doğrultusunda dördüncü sınıfa ayırmıģ; ya Türkiye Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı, o kaçıncı sınıftan baģlatmıģ konuyu iģlemeyi? 2005 Türkçe öğretim izlencesi, çocukta nesne-ad (gönderge-gösterge) bağıntısı olgusuyla uzaktan ya da yakından herhangi bir iliģki içinde değildir. Sözgelimi, ikinci sınıfın dinlediğini anlama kazanımlarından biri Ģudur: Dinlediklerinde eģ ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder (MEB, 2005: 50). Aynı sınıfın yine dinlediğini anlama kazanımlarından bir baģkası Ģöyledir: Dinlediklerinde eģ sesli kelimeleri ayırt eder. (Çebi, 2010) 5. SONUÇ Türkiye ilköğretim Türkçe Dersi (1-5.) Sınıflar Öğretim Programının, görüldüğü gibi, kimi biçimsel özellikler dıģında, ABD Massachusetts Ġngilizce Eğitimi Çerçeve Programı yla uzaktan ya da yakından herhangi bir benzerliği söz konusu değildir. UlaĢtığımız bu yargı, birinciyi hazırlayanların özellikle kazanımları yazmada ikinciyi cımbızlamadıkları anlamını içermez. KAYNAKÇA AKSAN, D. (1977). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dil Bilim I, Ankara: Türk Dil Kurumu. BÜYÜKÖZTÜRK, ġ., vd. (2010). Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri. Ankara: PegemA, 7 baskı. CALP, ġ. (2006). Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle Ġlgili Soru ve Etkinliklerin 1981 ve 2005 Tarihli Türkçe Programlarında Yer Alan DavranıĢlar ile Kazanımlara Uygunluğunun KarĢılaĢtırılması (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi CÜCELOĞLU, D. (1998). Ġnsan ve DavranıĢı, Ġstanbul: Remzi.

12 1345 ÇEBĠ, A, vd., (2008). Ġlköğretim Türkçe Dersi 2. Sınıf Kazanımlarının ĠĢlevselliği ve Kazanım-Kitap UyuĢumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Ankara: Nobel. ÇEBĠ, A, vd., (2009). Ġlköğretim Türkçe Dersi 4. Sınıf Kazanımlarının ĠĢlevselliği ve Kazanım-Kitap UyuĢumu, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı 17/3, ÇEBĠ, A. (2010). Piaget Kuramının Türkçe Öğretimindeki Önemi, Türkçe Öğretiminde Güncel TartıĢmalar (Yay. Haz.: Leyla SubaĢı Uzun ve Ümit Bozkurt), Ankara: Ankara Üniversitesi, ss DEMĠREL, Ö. (1999). Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegem A. DEMĠREL, Ö. (2010). Eğitimde Program GeliĢtirme Kuramdan Uygulamaya Ankara: PegemA. ERTÜRK, S. (1982). Eğitimde Program GeliĢtirme. Ankara: Yelkentepe. 5.Basım ERDEN, M. (1995). Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Pegem. ERDEM, A. (2007) ĠLKÖĞRETĠM TÜRKÇE PROGRAMI NIN ÖNCEKĠ PROGRAM VE ĠRLANDA NIN ANA DĠLĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI ĠLE KARġILAġTIRILMASI, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. KAPLAN, M. (1987).Türk Milletinin Kültürel Değerleri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. s.9. KARASAR, N. (2009). Bilimsel AraĢtırma Yöntemi. Ankara: Nobel. 20.baskı KARASAR, N. (2009). AraĢtırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel. 15.baskı KARDEġ, N. (1985) Türkçe Öğreniminin Yabancı Dil Öğrenimine Etkisi (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi. KAVCAR, C., OĞUZKAN, F., SEVER, S.(2005). Türkçe Öğretimi, Ankara: Engin Yayınları MEB (2002). Ġlköğretim Okulu Türkçe Ders Programı (1 5. Sınıflar), Ġstanbul: Millî Eğitim. MEB (2005). Ġlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1 5. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. MELANLIOĞLU, D.(2008). Kültür Aktarımı Açısından Türkçe Öğretim Programları Eğitim ve Bilim Education and Science, Cilt 33, Sayı 150. ORNSTEIN, A.C. ve HUPKINS, F. P. (1988) Curriculum: Foundations, Principles and Issues, New Jersey, Prentice Hall International Limited. PORZIG, W. (1990). Dil Denen Mucize. ÜLKÜ, V. (çev.), Cilt1, Ankara: Kültür Bakanlığı. s.5. SEVER, S. (1993).Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Ankara. SEVER, S. (2005) Öğretim Programında Türkçe Öğretimi AnlayıĢı Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni Ġlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri: Sim Kasım: TABA, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice, New York, Harcourt, Brace and World. ÜLGEN, G. Eğitim Psikolojisi, Kavramlar, Ġlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: KurtiĢ Matbaası, 1997 VARIġ, F. (1978). Eğitimde Program GeliĢtirme "Teori ve Teknikler". Ankara: AÜ Eğitim Fakültesi, No. 75. YILMAZ, Z. (2007). Sınıf Öğretmenlerine Türkçe Öğretimi, Ankara, Nobel. MASSACHUSETTS:

TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çebi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi cebia@omu.edu.tr

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri 3.DÖNEM 4.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 217 GÖRSEL SANATLAR EĞIT. VE ÖĞR. 2 2 3 5 SNF 220 MÜZIK EĞITIMI VE ÖĞRETIMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ SYZD 10002 Nicel AraĢtırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR 3 0 3 SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ *

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:36 Syf: 01-16 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ. ĠĢitileni almak ve saklamak ya da iģitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (Sever, 2000:11).

BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ. ĠĢitileni almak ve saklamak ya da iģitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (Sever, 2000:11). BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ Ġnsanlar sosyal varlıklardır. Birbirleriyle ve diğer canlılarla sürekli etkileģim içerisinde bulunurlar ve kendilerini buna mecbur hissederler. EtkileĢim kurmak için insanlar çeģitli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel AraĢtırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİNLEME BECERİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF TURKISH EDUCATION PROGRAMS IN TERMS OF LISTENING SKILLS

TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİNLEME BECERİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF TURKISH EDUCATION PROGRAMS IN TERMS OF LISTENING SKILLS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.87-97, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİNLEME BECERİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat ÖZBAY * Deniz

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEF DAVRANIŞ YAZMA Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Daha öncede belirttiğimiz gibi öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

T. C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ EPF 608 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ ADAY ÖĞRETMEN DOSYASI

T. C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ EPF 608 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ ADAY ÖĞRETMEN DOSYASI T. C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ EPF 608 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ ADAY ÖĞRETMEN DOSYASI Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitim EPF 608 Öğretmenlik Uygulaması 2014-2015

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Ders Kodu Dersin Adı T P AKTS Ders Türü TEA 500* Seminer 3 0 6 Zorunlu TEA 501 Sosyal Bilimlerde

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ VEZĠRKÖPRÜ-2016 PROJENĠN ADI:SEVDAMIZ OKUMAK PROJENĠN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, ortaokuldaki öğrencilere kitap okuma alıģkanlığı kazandırmak; öğrencilerin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ön bilgiler Öğrencilerin öğrenme stilleri Öğrenci tercihleri Öğrenme ortamı Öğretmenin öğretme stilleri Kullanılan öğretim yöntemi 5E ÖĞRETİM MODELİ Yapılandırıcı

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı