Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di"

Transkript

1 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı vardır. K. Atatürk El ma dağ Ço cuk Tu tu ke vi Eli şi Ürün le ri Ser gi si Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di Şu bat 2003 ta rih le ri arasın da Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri Per so ne li An ka ra Eğitim Mer ke zin de top lam 169 ce zaevi bi rin ci mü dü rü nün ka tıl dı ğı hiz met içi eği tim se mi ne ri dü zenlen di. Bu se mi ner de ye ni iha le mev zuatı de ğer len di ril di. Bu mev zu ata uy gun ola rak ya pı la cak mal ve hizmet alı mı, da nış man lık hiz me ti ve ya pım iş le ri iha le le ri ko nu la rın da ye ni uy gu la ma yön tem le ri an la tıldı. Ay rı ca Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğü nün 2002 yı lı fa ali yet le ri nin ge nel de ğer len di rilme si, uy gu la ma da kar şı la şı lan so run la rın tes pi ti ve çö züm yol la rının bu lun ma sı ko nu la rın da bi rin ci mü dür ler bil gi len di ril di. Se mi ner de, ye ni iha le mev zu atı ile Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğü nün 2002 yı lı fa ali yet leri ge niş ola rak an la tıl dı. Tüm ce zaev le rin de uy gu la ma bir li ği nin sağlan ma sı için kar şı la şı lan so run lar tar tı şıl dı. Se mi ne re ka tı lan Ada let Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek yap tı ğı ko nuşma da Ce za ev le rin de asa yiş so runu kal ma dı ğı nı, bun dan son ra ki ama cın, eği tim ve iyi leş tir me ça lışma la rın da en iyi yi ya ka la mak ol duğu nu söy le di. Per so ne lin ma lî ve öz lük hak la rı nın dü zel til me si için elin den ge le ni ya pa ca ğı nı be lir ten Sa yın Ba ka nı mı za, ce za evi bi rin ci mü dür le ri de kar şı laş tık la rı so runla rı an la tan bir ra por sun du lar. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün, Cezaevi Sisteminin Geliştirilmesi ve Modernizasyonu Yönündeki Reform Programı Projeleri Başarıyla Devam Ediyor The Bri tish Co un cil ın ce za ev leri ne yö ne lik ola rak öner di ği pro je lerden bi ri olan Tür ki ye de ki üst dü zey ce za evi per so ne li nin in san hak la rı na da ya lı li der lik ve yö ne ti ci lik eği ti mi pro je si ba şa rıy la son lan dı rıl dı. Bu ça lış ma için, Ada let Ba kan lı ğı Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dürlü ğü, The Bri tish Co un cil An ka ra Tem sil ci li ği, Tür ki ye ve Or ta do ğu Am me İda re si En si tü sü (TO DA İE), Lond ra King s Col le ge in Hu kuk Bö lü mü bün ye sin de ça lış ma lar yü rüten Ulus la ra ra sı Ce za evi Ça lış ma la rı Mer ke zi nin (ICPS) ka tı lı mı ile bir pro je gru bu oluş tu rul du Ekim 2001 ta ri hin de pro je kap sa mın da ya pı la cak ön ha zır lık ların be lir len me si ama cı ile ICPS de gö rev li da nış man lar Oz zie FFİ ELD, Ro ger HO UC HIN, TO DA İE de öğ re tim gö rev li le ri Prof.Dr. Gen cay ŞAY LAN, Dr. Se ri ye SE ZEN ve Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dürlü ğü adı na Ge nel Mü dür Yar dım cı sı M. Yıl maz SAĞ LAM ile Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri Per so ne li An ka ra Eği tim Mer ke zin de gö rev li öğ re tim gö rev li le ri nin ka tıl dı ğı bir top lan tı ya pıl dı. Bu top lan tı da pro jenin aşa ma la rı, he def le ri ve ça lış ma tak vi mi be lir len di. De va mı say fa 2 de Ada let Ba kan lı ğı ile gö nül lü ku ruluş lar ara sın da sağ la nan iş bir li ği çerçe ve sin de, El ma dağ Ço cuk Tu tu ke vinde bu lu nan ço cuk la ra yö ne lik eğit sel, sos yal, sa nat sal ve spor tif fa ali yet ler dü zen len mek te dir. El ma dağ Ço cuk Tu tu ke vin de fa aliyet gös te ren gö nül lü ku ru luş lar; GA MA A.Ş. Öz gür lü ğün den Yok sun Genç ler le Da ya nış ma Der ne ği (ÖZ- GE DER), Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği, Ço cuk la ra Ye niden Öz gür lük Vak fı, Tür ki ye No ter ler Bir li ği, An ka ra No ter Oda sı, Ka vak lıde re Ro tary Ku lü bü, An ka ra Ba ro su Hu kuk Da nış man la rı Ko mis yo nu, İz ci lik Fe de ras yo nu, Eği tim Gö nül lüle ri Vak fı, TRT Ço cuk ve Genç lik Prog ram la rı Mü dür lü ğü vb. ku rum ve ku ru luş lar dır. Gö nül lü ku ru luş lar la yü rü tü len ça lış ma la rın ama cı ço cuk la rın ku rumda bu lun duk la rı sü re içe ri sin de ken dile ri ni olum lu yön de ge liş tir me le ri ne des tek ol mak ve ço cuk la ra yö ne lik eği tim ve iyi leş tir me et kin lik le ri ne çe şit li lik ka zan dır mak tır. Bu kap sam da gö nül lü ku ru luş lardan Öz gür lü ğün den Yok sun Genç ler le Da ya nış ma Der ne ği iş bir li ğin de, 3 Mart 2003 ta ri hin de sa at da Za fer Çar şı sı Ser gi Sa lo nun da, Ku rumda bu lu nan ço cuk la rın el işi kur sun da yap tık la rı ürün ler ser gi len miş tir. Ser ginin açı lı şı re sep si yon şek lin de ter tiplen miş olup; Ada let Ba kan lı ğı Müs teşa r Ve ki li Bü lent GÖK GÖZ baş ta ol mak üze re, çok sa yı da üst dü zey bü rok rat ile res mî, özel, gö nül lü ku ruluş men sup la rı ve hal kın ka tı lı mı ile açı lış ger çek leş ti ril miş tir. Açı lış ta sı ra sı ile El ma dağ Cum huri yet Sav cı sı A. Lüt fü KA RA KUŞ, GA MA A.Ş. Yö ne tim Ku ru lu ve ÖZ-GE DER Onur sal Baş ka nı Erol ÜÇER ile Ada let Ba ka nı Müs te şa r Ve ki li Bü lent GÖK GÖZ ta ra fın dan ko nu nun öne mi ni be lir ten ko nuş ma lar ya pıl mış tır. Ya pı lan ko nuş ma lar da Ço cuk la rın top lum a ye ni den bü tün leş me si için sü rek li ça lı şıl dı ğı, bu ko nu da si vil toplum ku ru luş la rı nın kat kı la rı nın çok önem li ol du ğu vur gu lan mış tır. Ser gi de ah şap bo ya ma, na zar lık lar, eb ru ça lış ma la rı, ga ze te lik ler, buz do labı süs le ri, re sim ler, de ri ta kı lar vb. ürün ler yer al mış tır. Ürün sa tı şın dan el de edi len ge lir, El ma dağ Ço cuk Tu tu ke vin de bu lu nan ço cuk la rın el işi kur su na mal ze me alı mı ama cıy la kulla nı la cak tır. El ma dağ Ço cuk Tu tu ke vi nde ço cuk suç lu lu ğu nun ön len me si ve ço cu ğun top lum la ye ni den bü tün leşme si için ku rum içi iyi leş tir me ve eğitim ça lış ma la rı na ge rek li önem ve rilmek tedir.

2 Sayfa 2 15 Mart 2003 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün, Cezaevi Sisteminin Geliştirilmesi ve Modernizasyonu Yönündeki Reform Programı Projeleri Başarıyla Devam Ediyor 1 Say fa dan de vam Ara lık 2001 ta rih le ri ara sın da pro je ge re ğin ce İs koç ya ve İn gil te re ye ça lış ma zi ya re ti ya pıl dı. Bu ça lış ma zi ya re ti ne, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür Yar dım cı sı M.Yıl maz SAĞ LAM, Ce za İn faz Ku rum ları Per so ne li An ka ra Eği tim Merke zi nden Öğ re tim Gö rev li le ri Et hem ÇE LİK, Za fer ZA İM, Ab dul lah GÜR BÜZ, Si bel DE Mİ REL, Pro je Ko or di na tö rü The Bri tish Co un cil Tem sil ci si Se da MUM CU AY DE NİZ ile TO DA İE den Öğ re tim Gö rev lile ri Prof. Dr. Gen cay ŞAY LAN ve Dr. Se ri ye SE ZEN ka tıl dı. Ça lış ma zi ya re tin de pro je da nış man la rı Oz zie FFİ ELD ve Ro ger HO UC HIN ta ra fın dan ha zır la nan ça lış ma prog ra mı çerçe ve sin de İs koç ya da Bar lin nie, Gle noc hil, Gre enock ve Corn ton Va le ce za ev le ri zi ya ret edi le rek, İs koç ya ce za ev le ri yet ki li le ri ile gö rüş me ler ya pıl dı. İn gil te re de Long Lar tin Ce za evi ve New bold Re vel Per so nel Eği tim Mer ke zi zi ya ret edil di yı lı nın Ağus tos ayın da, ce za evi mü dür le ri ne yö ne lik in san hak la rı eği ti mi için dü zenlenen Ulus la ra ra sı Stan dart lara Uy gun Li der lik ve Yö ne ti cilik ko nu lu hiz met içi eği tim kur su nun ha zır lık la rı baş la dı. Bu ha zır lık lar; ka tı lım cı da vet mektu bu ile baş vu ru an ket form la rının ha zır lan ma sı ve bun la rın gö nül lü ka tı lım esa sı dik ka te alına rak E Ti pi, Özel Tip, F Ti pi, İs tan bul Bay ram pa şa ile İz mir Bu ca Ka pa lı Ce za ev le rin de gö rev ya pan bi rin ci mü dür le re gön deril di. Gö nül lü lük esa sı ve baş vu ru an ket form la rı nın de ğer len di rilme si so nu cu se çi len 25 ce za evi bi rin ci mü dü rü, 5-17 Ekim 2002 ta rih le ri ara sın da An tal ya Eği tim ve Din len me Te sis le rin de ya pı lan Ulus la ra ra sı Stan dart la ra Uy gun Li der lik ve Yö ne ti ci lik ko nu lu hiz met içi eği tim se mi ne ri ne ka tıl dı lar. Bu kurs ta; pro fes yo nel lik, mes lek ola rak yö ne ti ci lik, ha pisha ne yö ne ti min de top lam ka li te, ön der lik, ku rum sal tar tış ma ve fark lı yak la şım lar, eği tim ve mo ti vas yon, ulus la ra ra sı İn san hak la rı ku ru luş la rı, AİHM, İÖK, İş ken ce yi Ön le me Ko mi te si nin Tür ki ye ile il gi li ra por la rı, ce zaev le rin de ki in san hak la rı ile il gi li Türk Hu ku ku, ce za ev le rin de in san hak la rı ile il gi li hü kü met po li ti ka sı ve ulus la ra ra sı standart lar, stra te jik plân la ma, ka yıt ka bul ve ya şam, gü ven lik, ce zaevi ve ce za evi per so ne li nin ida resi ile in san hak la rı ko nu la rın da bil gi ler ve ril di. Kur sa eği tim ci ola rak; TO DA İE den Prof. Dr. Tur gay ER GUN, Prof. Dr. Ömer PE KER, Dr. Se riye SE ZEN ile Ce za İn faz Ku rumla rı Per so ne li An ka ra Eği tim Mer ke zi öğ re tim gö rev li le ri ka tıldı. Kurs sü re sin ce pro je da nışman la rın dan Oz zie Ffeld gözlem ci ola rak bu lun du. Hiz met içi eği tim kur su son rası ala na dö nen ce za evi bi rin ci mü dür le ri edin dik le ri bil gi ler ışığın da ulus la ra ra sı in san hak la rı stan dart la rı nı göz önün de bu lundu ra rak, ce za ev le rin de iyi leş tirme yi dü şün dük le ri ko nu la rı be lirle di ler. Bu ko nu la ra iliş kin stra tejik plân la ma tab lo la rı nı dol du rarak, pro je öne ri si hâ li ne ge tir di ler ve da nış man öğ re tim gö rev li le rine gön der di ler. Da nış man eği tim gö rev li le ri ta ra fın dan kont rol edi len ve ek sik lik le ri gi de ri len pro je öne rile ri, Şu bat 2003 ta rih le ri ara sın da Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri Per so ne li An ka ra Eği tim Mer ke zin de dü zen le nen top lan tı da bi rin ci mü dür ler ta rafın dan su nul du. Hiz met içi eği tim son ra sı alan da ya pı lan de ği şik likler ak ta rıl dı. Bu top lan tı ya pro je da nış ma nı Ro ger Ho uc hin de ka tıl dı. Ulus la ra ra sı bo yu tu so na eren pro je nin, ulu sal bo yu tu de vam et mek te dir. Sü rek li de ği şim ve ge li şi mi be nim se miş li der ve yö ne ti ci olan ce za evi bi rin ci mü dür le ri baş la mış ol duk la rı in san hak la rı na da ya lı ce za evi pro je le ri ni bü yük bir is tek le de vam et tir mek te dir ler. Basında Cezaevleri Milliyet Hürriyet

3 15 Mart 2003 Sayfa 3 Mer ha ba Ses le niş Ga ze te si ça lı şan la rı, ida rî amir le ri, emekçi le ri ve An ka ra Açık Ce za evi ça lı şan la rı; Kur ban Bay ra mı nı zı en iç ten di lek le rim le kut lar, ai le ni ze ve siz le re sağ lık, mutlu luk do lu ni ce gü zel gün ler di le rim. Ben Mu rat Do ğan, 1974 Ga zi an tep do ğum lu yum. Dev let Kon ser va tu arı me zu nu, Dev let Ti yat ro su sa nat çı sıy dım. Ay rı ca (UNİ MA) Bir leş miş Mil let ler Kuk la Sa nat çı sı yım. Eşi min şi kâ ye ti üze ri ne 1 yıl ce za al dım. Ce za mın bit me si ne 6 ay var. Ga zi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de sa nat sal et kin lik le re ka tı lı yo rum. Si ze gön der miş ol du ğum ka ri ka türle ri ya yın la yıp, Ses le niş Ga zete sin de yer ve rir se niz, ar şi vi me alıp ömür bo yu sak la ya ca ğım bir anım olur. Sevda Suya Benzer Sev da su ya ben zer gü ze lim, Ba zen kalp ten kal be akı ve rir, Ba zen tit rer sin aya zın da, Son ra, öf ke olur çı kı ve rir, Bi le mez sin, su yun, Üç hâ li var dır. Sa vaş SA RI KA YA İn faz Ko ru ma Me mu ru Ay dın E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Selâm, Selâm, Selâm Özlem Eğer ya yın lar sa nız ce zam bit me den mut lu olu r, min net tar ka lı rım. Ha ya tım da ilk de fa ce za evine gir dim. Çok kor ku yor dum. Ama es ki si gi bi zin dan cı lık zihni ye ti yok ol muş, her kes bir biri ne say gı lı ve yar dım cı olu yor. İna nın siz bü yük le ri min ve Dev let me mu ru ar ka daş la rı mızın gün geç tik çe da ha çağ daş bir dö ne me gir di ği ni zi gö re bi liyo rum. Ce zam 1 yıl dı, 6 ayı nı yattım, ina nın 6 ay na sıl geç ti bi leme dim. Tüm ce za evi per so ne li ba na ve di ğer hü küm lü lü re yardım cı olu yor lar. Çok te şek kürler. Mu rat DO ĞAN Ga zi an tep Ka pa lı Ce za evi Ya ka moz ko kan ak şam la rı öz le dim. Göz le ri me akan bir çift sev gi yi öz le dim. Şa fak sö ker ken ona ta nık lık et me yi, Za man sız, ko şul suz mut lu lu ğu mu, Sev gi mi, sa na ta şı dı ğım yol cu luk la rı mı, Aşk çi çe ği, gön lü me eke ni öz le dim. Ben se ni Öz le dim. Eda ALİ ŞAN Düz ce Ka pa lı Ce za evi Ha ya tı dü şün, ya şa ma yı dü şün, doğ du ğun gün den bu gü ne gel di ğin sü re yi dü şün; Ya şam de nen şey göz açıp ka pama ara sın da ge çen za man gi bi, İn sa noğ lu na çok uzun bir sü re gi bi ge lir, fa kat du rup da ken di ni dinle di ğin za man, za ma nın ne ça buk geç ti ği nin far kın da olamaz sın, Doğ dun, yü rü dün, bü yü dün, toplu ma ka rış tın, söz sa hi bi ol dun; Ye ri gel di hiz met et tin. Düşün Düşün Düşün fi dan bü yük bir ağaç ola cak, dal la rı uza ya cak, göl ge sin de can lı la rı dinlen di re cek, dal la rın da kuş la rı bes leye cek, ha va ya ok si jen ve rip in sa noğlu na can ve re cek. Ya vaş ya vaş ha yat so na ere cek ve ko ca bir ağaç ku ru yup gi de cek, YA SON RA; Erhan UZUN Söğüt Kapalı Cezaevi Ke sip, ısın mak için so ba na atacak sın, yaz ge le cek bir de ba ka cak sınki; Ye ri bom boş kal mış; Ye ri gel di emir ver din. O za man; Ye ri gel di eği til din, eğit tin. Dü şü ne cek sin Bir fi da nı göz önü ne ala lım: İn sa noğ lu da bir gün dik ti ği fi dan Bu fi da nı ile ri ye dö nük ola rak gi bi yok olup gi de cek, top ra ğa di ki yor ve ev lâ dın gi bi bü tün hiz met le ri ni ya pı yor sun, bi li yor sunki bir gün bu dik ti ğin fi dan bü yü yüp Ab dul lah ÇI NAR Ge ri de sa de ce adı sak lı ka la cak... sa na mey ve ve re cek. İn faz Ko ru ma Me mu ru Za man geç tik çe dik miş ol du ğun Sö ğüt Ka pa lı Ce za evi Fıkra Ka ra de niz li bir bi lim ada mı pi re ler le il gi li de ney ler ya pı yor du. Pi re ye sıç ra di yor, pi re sıç rı yor. Zıp la di yor, pi re zıp lı yor. Bi rin ci aşa ma da pi re nin ka nat la rı nı ko par tıp zıp la di yor, pi re ayak la rıy la zıp lı yor. Pro fö sör,birinci sonuç olarak pi re ka nat la rı ko pa rıl mış ola rak zıp la dı ya zı yor. İkin ci aşa ma da bu kez ayak la rı nı ko pa rıp zıp la di yor, pi re de ha re ket yok. Bir da ha zıp la di yor, yi ne ha re ket yok ve so nuç; pi re le rin ayak la rı ko pun ca ku lak la rı duy mu yor. Za fer KA RA KA YA/An ka ra Açık Ce za evi Gün ler den bir gün, za ma nın ün lü bir bil ge si hü küm da rın sa ra yı nın ka pısı na gel di. Mu ha fız la rın hiç bi ri si saygı la rı ne de niy le onu dur dur ma ya ça lışma dı. Bil ge, so nun da hü küm da rın tahtın da otur du ğu oda ya gir di. Zi ya ret çi si ni he men ta nı yan kral aya ğa kal kıp sor du; Ne is ti yor sun? Sa na na sıl yar dım ede bi li rim. Bu han da uyu ya cak bir yer is ti yorum ce va bı nı ver di bil ge. Han Ama bu ra sı han de ğil ki de di kral ha fif kız gın lık la, be nim sa ra yım So ra bi lir mi yim; Sen den ön ce bu sa ray da kim ya şı yor du? Ba bam, o öl dü ama On dan ön ce kim ya şı yor du? Bü yük ba bam, o da öl dü. O za man bu ra sı in san la rın kı sa bir sü re li ği ne ge lip kal dı ğı, son ra da ter k e dip git ti ği bir yer de mek ki. Ne den ona han de me ye yim? Meh met MEN CET 1. İc ra Hâ ki mi/an ka ra

4 Sayfa 4 15 Mart 2003 V BULMACA V Sol dan Sa ğa Yu ka rı dan Aşa ğı Kitaplar Bizim Neyimiz Olur? Ki tap oku ma nın uza ğın da ya şayan la rın ki tap la ra me rak la rı ve ya şam adı na so ru la rı yok tur; da ha çok, ba sit bir ha ya tın, in sa nın önü ne çı kar dı ğı ih ti yaç la rı aş ma nın hay-hu yu için de ya şar lar; ya şa yıp gi der ler ama, ge ri de bir şey bı rak ma dan ve öte ler de bir bi ri kim ta şı ma dan... Ki tap oku yan ların ise, hep so ru lar la do lu dur dü şünce le ri; bu so ru lar bi zi ye ni ler ve es kimek ten ko rur. Ki tap oku yan lar, za manı ye ni şey ler le do kur lar, za ma nın içe ri sin de bir iz bı ra kır ve her top lumda mut la ka söz sa hi bi olur lar. Oku mak sa de ce hoş bir uğ raş ve za man ge çir mek de ğil dir; ay nı za man da bir mec bu ri yet tir. Çün kü ya şa dı ğı mız za man da, in sa nı ku şa tan eği tim sü re ci ve ku rum lar, bu ev ren de var olan her şe y ile biz le ri bu luş turmak ta ye ter siz ka lı yor. Ai le, il ko kul, or ta okul, li se ve üni ver si te çiz gi sin de bi ze ak ta rı lan bil gi ve ve ri len eği tim, in sa nî kim li ği mi zin ve ya şa dı ğı mız za ma nın di li ni çöz me de ger çek an lam da bi ze yar dım cı ola mı yor, çünkü za man yet mi yor. İş te fır sat bu fırsat, de mir par mak lık lar ar ka sın da, dört du var ara sın da geç mi şi mi zi analiz edip ek sik le ri mi zi gi der mek için bi ze en ya kın dost olan ki tap la rı mızdan fay da la nıp uf ku mu zu ge niş le te bili riz. Ki tap oku mak boş za man la rı de ğer len dir mek ve hoş ça va kit ge çirmek için ya pı lan bir iş de ğil; bir ga ye is ti ka me tin de ye ri ne ge ti ril me si ge re ken va zi fe dir. Oku duk la rı mız bi zi in şa eder. Biz bir an lam da oku duk ları mı zın top la mı nı ifa de ede riz. Ki tap bi zi zen gin leş ti rir; içi mi zi ye şer ten ır ma ğa sağ dan ve sol dan akın tı lar ka tar. Oku ma ey le mi ise sem bol le rimi zi ge liş ti rir ve ye ni leş ti rir; ye ni za man la ge len de ği şim le ri da ha iyi an la ma mı za im kân ve rir ve her şey den önem li si, bi zi biz le bu luş tu rur. Ki tabın ka pa ğı nı çe vir di ğ imiz de, bir biz va rız bir de oku du ğu muz ki tap ta bize ait par ça lar. Ki tap lar dan bi ze ait par ça la rı top lar ve on la rı dur ma dan bi rik ti ri riz. Her oku ma dan son ra, biz ar tık es ki biz de ği liz; ile ri ye doğ ru adım at mış, bü yü müş ve da ha da ço ğal mış bir biz olu ruz. Ki tap bir va tan, bir dost; ışı ğa ka pa lı be ton du var la rın göl ge sin de üşü yen biz le re sım sı cak dün ya sı nı açan ve fa lı bir dost... Ge ce nin iler lemiş bir sa atin de ka pı sı nı çal ma mızdan hiç mi hiç ra hat sız ol ma yan, kendi si ne sırt dö nüp ay rıl ma mı za kı rılma yan ve gö nül koy ma yan bir ar kadaş... Ver me yi çok se ven, min net et me yen ve ver miş ol ma nın piş kin liğiy le şı mar ma yan bir yol daş... Doğ ru su, ki ta ba ve oku ma ya da ir söy le ne cek çok şey var. An cak ne söy le nir se söy len sin, hep bir şe yin ek sik kal dı ğı his se di le cek. Ba zı şeyler var ki an la tıl maz; ya şa nır. Ki tap oku mak da böy le bir şey. Af fı nı za sı ğı na rak be nim ken di dü şün ce ifa deme gö re Aşk gi bi bir şey ki tap okumak. Se nai KES KİN Ün ye Ka pa lı Ce za evi 1. ( Ka nık) şa ir - Su çu ba ğış la ma 2. Akü mü la tör - Bir ele ment 3. Dur mak tan emir - Yap ma ya ha zır - Sat ranç ta bir taş 4. İşin eh li (ma hir) - Mız rap 5. Ta nıt mak ama cıy la öne sür mek - Yö net me, dü zen le me bi çi mi, dü zen 6. Öv me, yü celt me - ke sin 7. Bir be sin - Ça ğır ma, seslen me - Ün, şan 8. E le me ara cı 9. Ba kı - Se net ve tah vil le rin pi ya sa ya sü rül me si 10. Şa ir - Me tal den ya pılan in ce uzun nes ne 11. Bir ba yan adı - Türk sa nat mü zi ği sa nat çı mız (Ze ki ) 12. Na maz kıl dı ran - Yok et me, gi der me. Ayrılık Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü Soğuk bir kış sabahı, Günlerden pazar, Bir sıkıntı var içimde, Nereden gelir bu zarar, Allah hayırlar eylesin, Acı acı telefon çalıyor, Baksam mı? bakmasam mı? Ahizeyi aldım elime, Titrek bir ses yükseldi, Mücahit öldü. Şakanın da böylesi, İnanmıyorum, inanmak da istemiyorum, Nafile vade dolmuş Gözlerin ışığı ve rengi solmuş. Sarardın soldun çiçekler gibi, Hasta yatağından kalkmaz oldun, Eşinden dostundan, Hepsinden önemlisi yavrularından oldun. Murat SUSUZLAR İnfaz Koruma Memuru Erzurum Kapalı Cezaevi 1. Bir ili miz - Or kest ra ese ri 2. Tek ba şı na ya şa ma - En gel le ri yen me ka ra rı 3. Ta hı lın dö vü le rek ta ne le rine ay rıl dı ğı sert top rak alan - Ameri kan de ve si 4. Be yaz - Ge le nek - Ru tu bet 5. Fark - Bir bağ laç 6. Fa zi let, ol gun luk 7. Aşa ma, mer hale - Söz leş me, ba ğıt 8. Ön der, şef - Gök yü zü 9. Pis ton - Bir ay adı 10. Ca sus - bir no ta 11. Onun gi bi yâr ol maz - Ver me, öde me 12. Ge nel ge - Ye min. Ali İz zet ŞEN An ka ra Açık Ce za evi Tutuklu Kaldım Gün ler den per şem be idi, Okul dan çı kıp dük kâna gel dim, Or ta lık sa kin leş miş ti ses siz di, Po lis ler gel di te dir gin dim. Mağ dur bir tü fek gi biy dim fe lâ ket tim, Su çu mu sor dum söy le me di ler, Ya vaş ya vaş ar ka daş lar top la nı yor du, Biz de o ara da te ker te ker sor gu day dık. Biz ge le li üç ay ol du, Ne ara yan ne so ran ol du, Dost lar bi zi bi rer bi rer unut tu, Ne ya pa lım biz tu tuk lu kal dık. Ah met Mü nir KO CA Ak sa ray Ka pa lı Ce za evi

5 15 Mart 2003 Sayfa 5 Bir ço ğu muz sü re ge len za ma nın ay rın tı la rı na ta kılıp ka lı rız. Bu du rum lar da ya hak sız lı ğa, ya ye nil gi ye, ya umur sa maz lı ğa atıl mışız dır; ya da ken di ben li ğimiz böy le ol du ğu nu du yum sar. Bir de ba ka rız ki, çe te le tut ma ya baş la mışız ya rın la ra... Za ma nın akı cı lı ğı içinde ta kın tı la ra ta kı lı kalmak, kâh far kın da lık la, kâh far kın da ol mak sı zın. Durdu ra ma dı ğı mız za ma na kar şı, ka çı mız is ter böy le bir du ru mu? Dü şü nün; za man ke li me si ni ha ya tımı za kat mak doğ ru mu dur, de ğil mi dir? Ne yin ne za man ola ca ğı nın bi linmez li ğin de za man har camak yan lış, ge ri ye dö nü şümüz ol ma yan bir an da za ma nı mı zı iyi kul lan mak doğ ru mu dur? Her iki si de de ğil ise, doğ ru olan ne dir? Ne dir bi zi hep iyi ye iten? Za man su gi bi akı yor, uyan et ra fı na bak! di yen şa irin uyan de mek te ki kas tı ne dir? Umu da du yulan öz lem mi, ya rın la ra bağ la nan umut mu? Bi raz sor gu la ma ol du an cak, han gi miz sor gu la ma yız ki ken di mi zi? Ya şa mı mız da sor gu la ma va r i se, bu nun kay na ğın da far kın da lık var dır. Far kın da lık çö zü cüdür her za man, uyan mışlık tır. Uyan mış in sa nın Yıl: 1 Sayı: Mart 2003 Yayın Kurulu M. Yılmaz SAĞLAM Mustafa SALDIRIM Yayın Kurulu Başkanı Tetkik Hâkimi Özlem ZAFER ŞAHİNKOL Nur KUMTEPE Şube Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Aytaç DİNÇER Sosyal Hizmet Uzmanı Ankara Açık Cezaevi Adına Sahibi Mahir ÖZDAĞ Kurum Müdürü ya şa mın da ki ne ga tif le re yak la şı mı, sa de ce po zi tif yön lü dür. Böy le lik le ne gatif ler den olu şa cak olum suz et ki le şim ala nı mı zı po zi tifle re yük selt miş olu ruz, de ğil mi? Ve ya şa mı mız, en gü zeli ni ya şa mak için uğ ru na çok şey ler ver di ği miz. Çağ rı şım la rı mız; gü ven, be nim se me, şef kât, pay laşım, dü rüst lük, öz lem, al çak gö nül lü lük, acı ol duğu gi bi; te miz, be yaz, hat ta bem be yaz ve ni ha yet sevgi. İn ce le ye cek olur sak ak lı mı zın ala bi le ce ği olum lu olum suz ne var ise, kay na ğın da ya sev gi ya da sev gi siz lik ya tar. Bu da gös te ri yor ki, en yü ce de ğer sev gi dir. Se vil me yi he pi miz is te riz an cak, sevme ye ne dost ça yak la şıp sev gi yi hak et me ye ça lışmak ya da so nu cu olum suz da ol sa ol du ğu gi bi ka bul ede bil mek ne ka dar mut lu eder in sa nı. Sev gi yi he pimiz is te riz ya, ol du ğu ka da rıy la ye ti ne bil me nin do ğal lı ğı nın dı şın da ne olabi lir? Sev gi siz lik; ön yar gıya, ben cil li ğe ve ya ki şi sel her han gi bir ne de ne da ya lıdır. Sev gi siz lik an lam la yan ke li me le ri kul lan ma mız ge rek ti ği du rum lar da, bü yük lü ğü ne olur sa ol sun çığ lı ğı nı zı ses siz atın. Ses li ol du ğu za man kar şı nız daki ni kaç par ça ya bö le bi lece ği ni zi dü şü nün. Duy gular la oy na mak hiç de ko lay de ğil dir. Ya şa mı na, baş kala rı nın ya şa mı nı olum lu yön de et ki le mek ba şa rı sı nı ka tan lar hem mut lu dur lar, hem de ma nen çok hu zurlu dur lar. So run da, öz lem de, sevgi de ne olur sa ol sun ha yatı mı za sa hip çı ka lım. Payla şı ma ve ya şa ma da ir ne var sa bi ze ge len, en öze li ile ya şa ya bi le lim. Ya şa mı, önü mü ze kon muş ko caman ve bem be yaz bir say fa ola rak ele alın. Ve hiç bir şe yin say fa nı zı kir let me sine izin ver me yin. Bi ze ve ri len bu ya şam hak kı nı en gü ze liy le ya şa yın; ter cihi ni zi gü zel den ya na kul lanın. Say fa da ki özel lik ler Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Üzeyir KAYA Recai YILDIZ 2. Müdür Öğretmen Dizgi-Montaj-Baskı Ankara Açık Cezaevi Matbaası Tel: Faks: ANKARA Yaşama Dair art tık ça, kö tü ler yok ol ma ya mah kûm ka lır. Unut ma ya lım ki; ya şam, ter cih le ri mi zin top la mıdır. Ek ti ği ni biç mek mi sa li, ter ci hi mi zi han gi yön de kul landı ğı mız ken di ya şam yö nü mü zü de be lir ler. En gü zel ter cih le ri ni zi ya pabil me niz ve on la rı ka na ka na, do ya sı ya ya şa ya bil me niz umudu ile. Umu du nuz yok mu? Kork ma yın, o en gin yü re ği ni zin de rin lik le rin de he nüz da ha doğma mış ne umut lar sak lı dır bir bil se niz! Ha di, he men on la rı ara ma ya baş la yın emi!... So ner AL KALP ge rek li kat kı yı sağ la ya cakla rı nı. be lirt miş tir. Öte yandan ce za evi mut fa ğı; ye ri de ğiş ti ril mek su re tiy le ye ni den in şa edilmiş, gü nü müz ko şul la rı na uy gun, beş yıl dız lı otel mut fa ğı stan dart la rın da, do na nım lı, te miz, sağ lık lı bir çeh re ye ka vuş tu rul muştur. İl Halk Eği tim Mer ke zi Mü dür lü ğü nün Des te ği ile hü küm lü ve tu tuk lu lar dan grup oluş tu ru la rak, aş çı lık kur su baş la tıl mış tır. Ce za evin de hü küm lü bu lu nan Ha nım Ba bat ın kü çük kı zı Sel can Ba bat ba kı ma muh taç ol du ğu için Sos yal Hiz met ler İl Mü dürlü ğü bün ye sin de bu lu nan Mu sa Ci ha ner Ço cuk Yu vası na yer leş ti ril miş tir. Ço cuğun göz prob le mi, ço cuk yu va sı yö ne ti ci le ri nin de yar dı mı ile Di yar ba kır Dicle Üni ver si te sin de ame li yat edi le rek çö zül müş tür. Kü çük Sel can Ba bat ın ce za evin de bu lu nan an ne si ile gö rü şü sağ lan mak ta dır. Ayrıca eği tim ve öğ retim fa ali ye ti ola rak; Ba kanlık ge nel ge le ri doğ rul tusun da, ce za evin de ki eği tim ve öğ re tim ça lış ma la rı dü zen li ola rak yü rü tül mekte dir. Ce za evin de 2002 yı lın da açı lan I in ci ka deme kurs la rı na 33 hü küm lü ve tu tuk lu ka tıl mış, 13 ki şi bel ge al mış tır. Hâ len 14 ki şi I in ci ka de me kur su na de vam et mek te dir. II nci ka de me kurs la rı na 13 hü küm lü ve tu tuk lu ka tılmış, 10 hü küm lü ve tu tuk lu Şanlıurfa Açık ve Kapalı Cezaevindeki Kültürel Etkinlikler Şan lı ur fa Ka pa lı ve Açık Ce za evin de dü zen le nen ma sa te ni si tur nu va sı ya pı lan tö ren le so na ermiştir. Dü zen le nen tö rende de re ce ye gi ren hü küm lü ve tu tuk lu la ra ku pa ve ödül le ri ve rilir ken, I in ci ve II nci ka de me oku ma yaz ma kurs la rı nı bi ti ren 11 hü küm lü ve tu tuk lu ya da belge le ri ve ril miş tir. Tö re ne Cumhu ri yet Baş sav cı sı Ha luk Kır ca, Ce za evi Sav cı sı Can Ko nuk lar, Ce za evi Mü dü rü Atıf Mor ko yun ve Ce za evi Jan dar ma Ka ra kol Ko mu ta nı Ve dat Kurt ve di ğer da vet li ler ka tıl mış tır. Tö ren de ko nu şan Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ha luk Kır ca bu tür fa ali yet le rin dü zen le ne cek program lar çer çe ve sin de ak sa tıl madan de vam ede ce ği ni, hü küm lü ve tu tuk lu la rın bu fa ali yet le re ka tıl ma sı ge rek ti ği ni söy le miştir. Da ha son ra ma sa te ni si tur nuva sın da de re ce ye gi ren le rin ku pa ve ödül le ri, I ve II nci oku ma yaz ma kurs la rı nı bi ti ren le rin belge le ri tö ren le ve ril miş tir. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde Yapılan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Top lu mu mu zun ger çe ği olan ce za ev le rin de ba rın dı rılan hü küm lü ve tu tuk lu la rın ken di iç dün ya la rın da ye şertti ği umut la rı nı di le ge ti re bildi ği, Ses le niş Ga ze te si nin ha zır lan ma sın da kat kı sı bu lu nan her ke se te şek kür ede rek ça lış ma la rı nı zın de va mı nı di le riz. Ce za evi Mü dür lü ğü olarak he de fi miz, hü küm lü ve tu tuk lu la rın top lu ma ye niden ya rar lı bi rer bi rey olabil me le ri için ge rek li eği tim ve kül tür se vi ye si ne ulaş mala rı na yar dım cı ol mak tır. Bu nedenle öncelikle, Mar din E Ti pi Ka pa lı ce zaevi re sim ve el işi atöl ye si ye ni den dü zen le ne rek, hü küm lü ve tu tuk lu la rın hizme ti ne açıl mış tır. Atöl ye de te rör ve ad lî hü küm lü ve tu tuk lu la rı ça lış ma la rı nı birlik te ya pa rak yağ lı bo ya re sim, ba kır iş le me ci li ği, ge mi ve ev ma ke ti ya pı mı ile çe şit li he di ye lik eş ya la rı üret miş ler dir. Hü küm lü ve tu tuk lu la rın öz ve ri ile yaptık la rı ürün ler, Mar din İl Halk Kü tüp ha ne si Ser gi Sa lo nun da Ka sım 2002 ta rih le ri ara sın da ser gilen miş tir. Ser gi açı lı şı Ce za evi 1. Mü dü rü Şe ref Kı lı çars lan ın si ne viz yon eş li ğin de yap tı ğı ta nı tım ko nuş ma sın dan sonra Mar din Va li si Sa yın M. Te mel Ko çak lar ve Cum huri yet Baş sav cı sı Em re Ha kan Ala kent ta ra fın dan ge niş bir da vet li ka tı lı mı ile ya pıl mıştır. Ce za evi 1. Mü dü rü Şe ref Kı lı çars lan ko nuş ma sın da; Su çu top lum ha zır lar, bi rey iş ler; top lum ha ta sı nı, hü küm lü yü tah li ye ol duk tan son ra onu içe ri si ne ka bul ede rek te lâ fi et me li dir. Biz ce za evi yö ne ti ci le ri de bu nu ken di mi ze amaç edin dik. de miş tir. Mar din Va li si M. Te mel Ko çak lar yap tı ğı açı lış ko nuş ma sın da: Ce za evin de bu lu nan hü küm lü ve tu tuklu la rın yap mış ol duk la rı öz ve ri li ça lış ma lar ne ti cesin de üret tik le ri eser le rin ser gi le ne ce ği ser gi yi aç maktan mut lu luk duy du ğu nu, ser gi nin açıl ma sın da eme ği ge çen le ri kut la dı ğı nı, Va li lik ola rak bu tür et kin lik le re

6 Sayfa 6 15 Mart 2003 Aksaray Kapalı Cezaevinde Emekli Olan İnfaz Koruma Başmemuru ve İnfaz Koruma Memurlarına Törenle Plaket Ce za evi n de 25 yıl lık hiz me ti ni ba şa rıy la ta mam la yan İn faz Ko ru ma Baş me mu ru Rı za KAP LAN, İn faz ve Ko ru ma Me mur la rı Ka dir Da rıl maz ve Dur muş AS LAN için Ada let Ba kan lı ğı Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Sa yın Ali Su at ER TO SUN ta ra fın dan gön de ri len bel ge le ri vermek üze re, Ce za evi kon fe rans sa lonun da ta ri hin de bir tö ren dü zen len miş tir. Tö ren de Ak sa ray Cum hu ri yet Baş sav cı sı İs met EFE, Ak sa ray Ad lî Yar gı Ada let Ko mis yo nu Baş ka nı A.Me sut İL HAN ve Ak sa ray As li ye Ce za Hâ ki mi Ab dur rah man BUL DAĞ ta ra fın dan gü nün an lam ve öne mi ni be lir ten ko nuş ma lar ya pılmış tır. Ya pı lan ko nuş ma lar dan son ra İn faz ve Ko ru ma Baş me mu ru Rı za Kap lan ile İn faz ve Ko ru ma Me murla rı Ka dir Da rıl maz ve Dur muş As lan a bel ge le ri tö ren le ve ril miş tir. Tö re ni so nun da ce za evi bah çe sinde per so ne le ik ram lar da bu lu nul muştur. Sıcak Bir Dokunuş İna nı yo rum ki, bel ki de va ro luşu mu zun ve be şe ri ye ti mi zin, en bü yük za ru ret le rin den bi ri dir, ya şam içe ri sin de bi ze ait olan her de ğe rin kar şı lı ğı nı öde mek. İş te Al la hın yü ce li ği ne de açık bir ka nıt tır bu. Çün kü ina nan lar bi lirler, O al ma dan ve ren dir. Bu gün kâ ina tın her bir yü ze yinde ku ru lu top lum lar bi le, ken di ya rat tık la rı ve ka bul len dik le ri birçok kav ram ve ol gu lar la, ya şam sal ih ti yaç la rı na ce vap ve re bil me dü ze yi ne gel miş ler dir. Bu ya şam for mü lü top lum sal ve kit le sel ço ğun luk lar da her za man ken di ne meş ru bir ze min bul muş tur. Pe k â lâ akıl da so ru işa re ti ya ra tan te ma ne dir? İş te meş ru bir ha yat fel se fe si nin çı kar lar gö ze ti lerek ki şi sel bir ara yı şa so kul ma sı ile, ya ni in sa nın için de ki za ru rî ih ti yaç la rı nı ken di ba şı na te min et me sa va şı na gir di ğin de, mut lak so nuç aza mî de re ce de bir ço ğu muzun aley hi ne bir et ki ya rat mak ta dır. Ve yi ne ço ğu mu zu po tan si yel bi rer suç lu ola rak gös ter mek te dir. Böy le bir ger çe ğin içe ri sin de ana liz edilme si ge re ken o ka dar çok un sur var dır ki hem de bun lar bi rer so mut de lildir. Ben ce bu ra da ön ce lik le, biz ler ken di bün ye miz de öz mu hase besi ya pa rak, her za man sağ du yu lu ol ma ya, nef si mi ze hâki miyet kur ma ya ça lış ma lı yız. Çün kü, ken di mi zi dı şın da tut tu ğu muz her mü na za ra yı ne ga tif so nuç la kar şıla rız. Kal dı ki mah kûm sta tü sün de iken, öz gür lük adı na öde di ği miz be de lin ger çek an la mı da bu söylem de mev cut tur. Ta biî bu yaz dık la rı mın her fi kir ve dü şü nür ta ra fın dan tas vip edil me si ni bek le ye mem. Ama de mok ra tik ve de sağ du yu lu dü şünül dü ğü za man, he pi mi zin ka zançla rı için ka yıp lar ver me si, (mad dî ve ya ma ne vî), dö nem, dö nem farklı za man aşa ma la rın da ya şan mış bir ol gu dur. O za man, giy di ği miz hü küm göm lek le ri içe ri sin de, Kim? Ne re de? Na sıl? Ne den? Ni ye? Gi bi so ru la rın ce vap la rı nı da pek uzak lar da ara ma mak ge re kir di ye dü şü nü yo rum. Ay rı ca tüm bu yaz dık la rım dı şın da be del ödenmemesi ge rek tiği ne ve ya faz la be del öde di ği ne ina nan la ra ve böy le bir dü şün ce ye say gım ol du ğu nu da ek le mek is terim. Umut ede rim ki, ak lın ve mantı ğın hiç bir za man tam ola rak ta rif ede me ye ce ği sır lar la do lu bu öz gür dün ya üze rin de ki ya şam sa hip le ri, sağ du yu su nu ve ge le ce ğe olan umu du nu as la yi tir mez ler. Rüs tem KÜ ÇÜK TE MEL İzmir Kapalı Cezaevi Eğitim Faaliyetleri Sen Benimsin O gün ka yıp git tin el le rim den, Ağ la dı ğı mı gör me sin ler di ye göz le ri mi, Yok lu ğu nu his set me sin ler di ye, El le ri mi yum dum. Ko şa ma dım, ağ la ya ma dım, Yalnız lı ğa bı rak tım ken di mi, Sev me nin ta dı nı bul mak var ken sen de, Sen siz li ği ne çok ya şa dım bir bil sen. O gü nün se vin ci var dı sen de, Be nim se ka bu sum ol du o ge ce, Unut mak is te me sem de ben se ni, Ne el le rim izin ver di ne de göz le rim. Sa bah aç tı ğın za man göz le ri ni dün ya ya, Se vi ne cek sin bı rak ya nın da ola yım, Sa na sev di ği mi an la ta yım, bak tın ol ma dı, Ölü müm ka nıt la ya cak sa sa na olan aş kı mı, Se nin için öl me ye ben çok tan ra zı yım. Huzur Er han UZUN Sö ğüt Ka pa lı Ce za evi Dip siz bir boş luk ta sın dır bu ra da, Tam da or ta sın da sın. Her yer, her yön bu ra ya çı kar, Git mek fay da et mez, Ba ğır mak, hay kır mak ya rar sız, du yul maz se sin, Kaç mak, Ka ça maz sın ken din den, Ka ça maz sın, vic da nın dan, Çün kü, kaç tık ça bü yür kor ku la rın, Bü yür yü re ğin de ki ya ra, Ba şe de mez sin, Öl dü rür se ni, Ama; du rup yüz le şir sin, Ya ra la nır sın, ya ra alır kal bin, Az da de ğil, hem de çok, Ya şar sın bel ki o za man, Kaç ma dan, kork ma dan, Ko lay ge lir iş te o za man her şey, Ölüm bi le, Ve; Ar kan da bı rak tık la rı na, bir ka nıt olur, Can sız be de nin de bı rak tı ğın hu zur, Du dak la rın da ki te bes süm ya di gâr ka lır. Eda ALİ ŞAN Düz ce Ka pa lı Ce za evi İz mir Ka pa lı Ce za evin de 21 Ocak 2003 ta ri hin de ba yan hü kümlü ve tu tuk lu lar için açı lan İğ ne Oya sı kur su ser gi si ile er kek hü küm lü ve tu tuk lu lar için açı lan Halk Oyun la rı kur su na ka tı lan ların sun du ğu halk oyun la rı gös te ri si ger çek leş tir ildi. Proğ ram, say gı du ru şu ve İs tiklâl Mar şı nın okun ma sıy la baş la mış ve Ce za evi Cum hu ri yet Sav cı sı Ya şar ARS LAN bir ko nuş ma ya parak, Ce za evin de ya pı lan eği tim, öğ re tim ve mes lek eği ti mi kurs la rı ko nu sun da bil gi ver miş tir. Da ha son ra ise İğ ne Oya sı kur sun da ba şa rı lı olan 7 ba yan hü küm lü ve tu tuk lu ya İz mir Cumhu ri yet Baş sav cı Ve ki li Mu zaf fer ÖZ TÜRK ta ra fın dan ba şa rı bel gele ri ve ril miş tir. Halk Oyun la rı kur sun da ba şa rı lı olan 8 er kek hü küm lü ve tu tuk lu ya da bel ge le ri Ce za evi Cum hu ri yet Sav cı sı Ya şar ARS LAN ve Ce za evi Mü dü rü Ze ki UZUN ta ra fın dan ve ril miş tir. Bel ge tö re nin den son ra, halk oyun la rı eki bi, Di yar ba kır yö re si oyun la rı ile tüm da vet li le rin be ğeni si ni ka zan mış tır. Prog ram, İz mir Cum hu ri yet Baş sav cı Ve ki li Sa yın Mu zaf fer ÖZ TÜRK ün iğ ne oya sı kur sun da ya pı lan ürün le rin ser gi len di ği sergi yi aç ma sı ile de vam et miş tir. El eme ği, göz nu ru eser le rin oluş turdu ğu ser gi, tüm da vet li le rin bü yük be ğe ni si ni ve tak di ri ni to pla mış tır. Prog ram ser gi nin ge zil me si ile so na er miş tir. Güzel Acı lar için de yal nız kal san da, Ak ma sın göz le rin den yaş sen gül gü zel, Ka der alıp se ni ben den ayır sa da, Yi ne se ni se ve ce ğim bu nu bil gü zel. Dü şün ce den ak ak ol sa da saç la rım, Ça tı lır sa iki ya na bö lü nür se kaş la rım, Sen den he sap so rar sa me zar taş la rım, Gü na hı nı ben çe ke ce ğim, ba na ver gü zel. Aş kı ma kar şı lık ver mek is ter sen, Sen de be nim gi bi çok sev gü zel. El ve da de yip bir gün gi der sen, Yo lun açık ol sun gü le gü le git gü zel. İs ma il TO SUN Ak sa ray Ka pa lı Ce za evi Değişen Mahkûm Konuşmaktan küsmüş iken, Dilim bülbül oldu burda. Ağlamasını bilmezken, Göz yaşım sel oldu burda. Nefretim kine dönmüştü, Sabırlara döndü burda. İntikam söyleyen dilim, Nasihatlar aldı burda. Çalışmak isteyen dillerim, Sevgi saygı sundu burda. Sövmek isteyen dillerim, Sevgi saygı sundu burda. İntikamım savaş derken, Gönül insan sevdi burda. İçim nefretle dolmuşken, Hoşgörüye döndü burda. Feleğe küstüm derken, Dost olduk onunla burda. Tüfek ile vuram derken, Silâhım kalem oldu burda. Dostluğa oldu yeminim, Kimseye kalmadı kinim. Barışa doldu zeminim, Doğru yola döndüm burda. Süleyman Aktaş Ankara Açık Cezaevi

7 15 Mart 2003 Sayfa 7 Yetişkin Eğitimi Açısından Personel ile Hükümlü ve Tutuklu Eğitimi Üzerine Düşünceler (5) Mustafa SALDIRIM/Tetkik Hâkimi Bun dan ön ce ki dört sa yı da ce zaev le ri nin eği tim ku rum la rı hâ li ne dö nüş me si ide ali ne ulaş mak için ye tiş kin eği ti mi açı sın dan çok önem ta şı yan Ya şam bo yu öğ re nim kavra mı nın kal bin de, in sa na na sıl öğ rene ce ği ni öğ ren me si im kâ nı nı sağ lama ve onu ce sa ret len dir me dü şün cesi ol du ğu nu vur gu la mış tım. Ay rı ca hü küm lü ve tu tuk lu lar ile ce za evi per so ne li nin eği ti mi ne iliş kin dü şünce le ri me te mel ol mak üze re, Av ru pa Bir li ği me tin le ri nin, eği tim sü re ci nin ki şi mer kez li ol ma sı ge rek ti ği şeklin de ki ile ri ci ve et ki li eği tim ve öğ re ti min te mel bir pren si bi ni doğru la dı ğı nı be lirt miş tim. Per so nel ile hü küm lü ve tu tuk lu eği ti mi ne bu me tin ler de ile ri sü rü len dü şün ce le rin na sıl uy gu la na bi le ce ği ni, Av ru pa Bir li ği Ko mis yo nu nun Ya şam Bo yu Öğ re nim Üze ri ne Me mo ran dum u ve Ye tiş kin Eği ti mi İçin Av ru pa Teş ki lâ tı nın Av ru pa Bir li ği Ko misyo nu nun Ya şam Bo yu Öğ re ni me İliş kin Me mo ran du mu na Ya nıt isim li ça lış ma sın dan ya rar la na rak kı sa ca de ğin miş tim. Ay rı ca, eği tim ve iyi leş tir me fa ali yet le ri ile ku rum dü ze ni ve gü ven li ği ara sın da âdil bir den ge nin na sıl ku ru la bi le ce ği so rusu nu ya nıt lar ken, 1990 yı lın da İn giliz ce za ev le rin de ya şa nan bir di zi cid dî is yan dan son ra Lord Jus ti ce Wo olf ta ra fın dan ha zır la nan araş tırma ra po ru na atıf ta bu lu na rak, gü ven lik, kont rol, ada let ile eği tim ve iyi leş tir me dört ge nin de ku rum için de oluş tu ru la cak olum lu bir psi ko lo jik or ta mın çok işe ya raya ca ğı nı açık la mış tım. Bu sa yı da ise ku rum da ki stre si azalt mak, hem mah pus la rın hem de per so ne lin kendi ni gü ven de his set me si ni sağ la mak ama cıy la gü ven lik, kont rol, ada let ile eği tim ve iyi leş tir me dört ge nin de dik ka te alın ma sı ge reken ba zı te mel il ke le re de ği ne ce ğim. 1) Mah pus la ra ge rek li olan dan faz la sı nır la ma ge ti ril me me si: Birleş miş Mil let ler As ga rî Stan dart Ku ral la rı nın 27 nci mad de si ne gö re Di sip lin ve dü zen ka rar lı lık la sağ lanır, an cak ce za evi gü ven li ği ve toplu luk ya şa mı nın hu zu ru için ge rek li olan dan da ha faz la kı sıt la ma ya pı lamaz. Ce za evin de ön ce lik le, per sone lin, mah pus la rın ve zi ya ret çi le rin fi zik sel gü ven li ği nin sağ lan ma sı ge rek ti ğin den, ce za evi yö ne ti mi de her şey den ön ce ku ru mun dü ze ni ni sağ la mak zo run da dır. An cak gü venlik ve kont rol kay gı sıy la ge re ğinden faz la di sip lin ve mah pus la ra ge ti ri le cek aşı rı sı nır la ma lar, ce zaevin de ki dü ze ni sağ la mak için ye terli ol ma dı ğı gi bi ge çer li bir yön tem de de ğil dir. Çün kü bir mah kû mi yet so nu cu ya da suç iş le di ği id di asıy la ce za evin de bu lun mak mah ke me ce ve ri len bir ce za ve ya ted bir olup, ku rum için de bas kı cı ve aşı rı sı nır lama lar la bu ce za nın ya da ted bi rin ağır laş tı rı la rak uy gu lan ma sı, on la ra ek bir ce za çek tir mek le ay nı an la ma ge lir. Mah pus la rın bü yük ço ğun luğu, per so ne lin in san hak la rı na say gılı ve âdil mu ame le si ne olum lu ya nıt ve re cek ler dir. Tah li ye ol duk la rın da on la rın ye ni den top lu ma ka zan dı rılma la rı in fa zın te mel amaç la rın dan bi ri ol du ğun dan, ku rum ya şan tı sı ile dış dün ya da ki öz gür ya şam ara sında ki fark lı lık lar, gü ven lik ve kont rol un sur la rı göz ar dı edil meden en aza in di ril me li ya da ha fif letil me li dir. Bu yön te min ba şa rı lı şe kil de uy gu lan ma sı ku rum dü ze nine olum lu kat kı da bu lu na cak tır (1). 2) Gü ven lik sı nıf lan dı rıl ma sı: Mah pus la ra ge rek li olan dan faz la sı nır la ma ge tir il me me si ve in san hak la rı nın en üst se vi ye de ko run ması ama cıy la; ku rum dan kaç ma, ku rum dan kaç tı ğı tak dir de top lu ma za rar ver me, ku rum için de per so nel ve ya ku ru mun di ğer sa kin le ri için teh li ke oluş tur ma gi bi öl çüt le re gö re ya pı la cak risk de ğer len dir me si so nucun da, on la rın fark lı gü ven lik ka tego ri le ri ne gö re sı nıf lan dı rıl ma la rı zo run lu dur. Dü şük gü ven lik; da ha az sı nır la ma, da ha faz la eği tim ve iyileş tir me fa ali ye ti, da ha dü şük ma liyet ile ay nı an la ma ge lir. Bu ne den le her mah pu sun du ru mu na uy gun gü ven lik ka te go ri sin de bu lun ma sı; onun top lu ma ka zan dı rıl ma sı na yö ne lik ça lış ma la rın da ha eko no mik şe kil de ger çek leş ti ril me si ne im kân sağ la dı ğı için ka mu sal açı dan ya rar lı ol du ğu gi bi, ku rum ya şan tı sı için ge rek li ol ma yan sı nır la ma la rı ola bile ce ğin ce en aza in dir me si ne de niy le de in san hak la rı nı en ge niş an lam da gö ze te rek bi rey sel hak la rın ko runma sı nı da sağ lar. 3) Per so nel ve mah pus lar arasın da ki iliş ki nin iyi ol ma sı: Ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kev le ri sa dece tu tuk lu ve hü küm lü le rin ya şa dı ğı bir yer de ğil, ay nı za man da ce za evi per so ne li nin ça lış tı ğı bir yer dir. Da ha açık bir an la tım la tu tuk lu ve hü küm lü le rin ya şa ma ko şul la rı, ce za evi per so ne li nin ça lış ma ko şulla rı dır. Bu sı kı iliş ki ne de niy le gü ven lik, kont rol, ada let ve eği tim ve iyi leş tir me fa ali yet le rinin uy gun bir den ge si nin sağ lan dı ğı ce za evi ya şa mı, per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ara sın da ki iliş ki nin ka li te si ne bağ lı dır. Mah pus la rı meşgul ede cek ve za man la rı nı olum lu bir şe kil de kul la na cak ola nak lar ve ril di ğin de, her ka la ba lık in san grubu nun dü ze ni için ge rek li ve ma kul, ku ral ve dü zen le me le re uya cak lar dır. İyi bir ce za evi yö ne ti mi, aşı rı sı kı lık ve ya aşı rı ser best lik ara sın da bir se çim yap mak zo run da de ğil dir. Perso nel ve mah pus lar için önem li olan ku ral la rın âdil ve tu tar lı bir şe kil de uy gu lan ma sı dır. Per so nel ile mah pus lar ara sın daki iliş ki nin iyi ol ma sı, pek çok so runun ve ola sı olay la rın ön len me si ni müm kün kı la rak, ce za evin de bu lunma sı ge re ken olum lu psi ko lo jik or tama çok önem li kat kı lar da bu lu nur. Ku rum da ki pek çok so run kü çük pü rüz ler le baş lar. Bü yük so run la rın ha ber ci si olan bu kü çük pü rüz le rin iyi ile ti şim le sa ye sin de gi de ril me si, son ra dan bü yük emek ve zor luk lar la çö zü le cek önem li so run la rın ön lenme si ile ay nı an la ma ge lir. Na sıl bir has ta lık tan ko run mak, onun te da visin den da ha ko lay ve ter cih edi lir bir yön tem ise, ku rum için de ki problem le rin çık ma sı nın ön len me si de, bu prob lem le rin çö zül me si ne gö re ter cih edil me si ge re ken bir yak la şım ol ma lı dır. De vam ede cek 1 Coylc, A.: A. Human Rights Approach to Prison Management, London, 2002, s. 69. Ceza evi, ya pı la rı iti ba riy le ne Cum hu ri yet sav cı lık la rın dan ta mamen ba ğım sız, ne de on la ra tam ba ğım lı bi r ku rum dur. Ce za ev le ri nin bu özel ya pı sı, ku rum la rın yö ne tim ve de ne ti min de za man za man sı kın tıla ra yol aç mak ta ve çö zül me si ge reken bir so run ola rak kar şı mı za çıkmak ta dır. Yü ce Ata türk 1 Mart 1923 ta rih li TBMM nin 4. Ya sa ma yı lı nı açış ko nuş ma sın da Efen di ler ce za ev le ri so ru nu çok önem li dir di ye rek, ko nu nun öne mi ni be lirt miş tir. Yi ne ce za ev le ri nin de ne ti mi ko nu sun da 9 Ekim 1925 ta ri hin de Cum hu ri yet sav cı la rı na ses le nir ken yap tı ğı ko nuş ma da; Ce za ev le ri nin haf ta da bir kez de net le ne rek, yar gı la ma ol mak sı zın tu tuk lu ka lan la rın, kı sa ca ne den le riy le bir lik te der hal en ya kın mü fet tiş li ğe ve Ada let Ba kan lı ğı na bil di ril me si ge re kir di ye rek o za man da ce za ev le ri nin de ne ti mi ne ver di ği öne mi or ta ya koy muş tur. Cezaevlerinin Yönetim ve Denetimi 1721 sa yı lı Ha pis ha ne ve Tev kifha ne le rin İda re si Hak kın da Ka nun ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tev ki fev leri nin Yö ne ti mi ne ve Ce za la rın İn fazı na Da ir Tü zü ğe gö re, ce za ev i nin yö ne ti min den, ce za evi mü dü rü so rum lu dur. Bu hu sus 9 Ağus tos 1997 ta ri hin de yü rür lü ğe gi ren ve ce za ev le rin de gö rev ya pan Cum hu riyet sav cı la rı nın mü mes sil lik yet ki leri ni or ta dan kal dı ran 4301 sa yı lı Ka nun la pe kiş ti ril miş tir. Du rum böyle ol ma sı na rağ men ve Tü zü ğün Ek-1. mad de si ne gö re ye rel Cum huri yet sav cı la rı nın ce za ev le ri üze rin de sa de ce gö ze tim ve de ne tim yet ki si ol du ğu hâl de, bu yet ki nin sı nır la rı ge niş le til miş ve ce za ev le ri nin yö neti mi ne re dey se ta ma men Cum hu ri yet sav cı la rı na bı ra kıl mış tır. Bu du rum ce za evi mü dür le ri nin yö ne tim ko nusun da ge ri plân da kal ma la rı na yol aç mış ve ce za evi mü dür le ri nin yapma sı ge re ken iş ler de Cum hu ri yet sav cı la rı ta ra fın dan ya pı lır ol muş tur. Böy le ce asıl gö re vi ad lî iş le re iliş kin olan Cum hu ri yet sav cı sı na, bu gö revi dı şın da bir de ida rî gö rev yük lenmiş tir. Bu ida rî gö rev ba zı Cum hu riyet sav cı la rı ta ra fın dan bir kül fet, ba zı la rı ta ra fın dan ise bir fır sat olarak de ğer len di ril miş ve bu fır sa tı de ğer len di ren ler yar gı la ma fa ali ye tinin so nu cu nu net ola rak göz lem le yebil miş ler dir. Ka nı mız ca ce za ev le ri nin yö ne tim ve de ne ti miy le il gi le nen ye rel Cumhu ri yet sav cı la rı na bu yet ki ka nun la ve ril me li ve ya pı la cak iş ler açık ça be lir til me li dir. Böy le bir du rum da ce za evi mü dü rü ve ida rî per so nel, yet ki le ri nin sı nır la rı nı bi le cek, de netim ko lay la şa cak ve ku rum mü dü rü ak tif hâ le ge le cek tir. Ku rum mü dü rü ce za ev le rin de yap tı ğı iş ler de Cumhu ri yet sav cı sı is te di, ben de yap tım di ye rek so rum lu luk tan kaç mak ye rine, so rum lu lu ğu biz zat üst le ne cek ve ida re ci lik gö rev le ri ni lâ yı kıy la ye ri ne ge ti re cek tir ta ri hin de ka bul edi len 4681 sa yı lı Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İz le me Ku rul la rı Ka nunu ve bu Ka nun uya rın ca çı ka rı lan Yö net me lik ile ta ri hin de ka bul edi len 4675 sa yı lı İn faz Hâ kim li ği Ka nu nu, son ola rak ta ri hin de ka bul edi len 4806 sa yı lı Ka nun la ce za ev le ri nin yö ne ti mi ve de ne ti mi ko nu sun da Cum hu ri yet sav cı la rı na ve ku rum mü dür le ri ne bü yük bir ko lay lık sağlan mış tır. Çı ka rı lan bu ka nun la rın içe rik le ri, uy gu la ma ile dol du rul ma lı ve bu ko nu da ka mu oyu na tat min edici bil gi ler ve ril me li dir. Ay rı bir uz man lık ge rek ti ren ce za ev le ri nin yö ne ti mi ve de ne ti mi ko nu sun da Ada let Ba kan lı ğı Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğü nün ça lış ma la rı nı ya kın dan ta kip edi yor ve Cum hu ri yet sav cı la rı ola rak bu ça lış ma la rın de va mı nı di li yo ruz. Ay dın Ak taş Ala dağ Cum hu ri yet Sav cı sı

8 Sayfa 8 15 Nisan 2003 Siirt Açık Cezaevindeki Kültürel Etkinlikler ve İşyurdu Üretim Faaliyetleri Çağ daş in faz sis te mi nin te mel amaç la rın dan olan, hü küm lü ve tu tuk lu la rı eği tim, öğ re tim ve kül tü rel fa ali yet ler le si vil ha ya ta ha zır la ma; iş yur du fa ali yet le ri ve üre ti m ile on la ra mes lek edin dirme il ke sin den ha re ket eden Si irt Açık Ce za evin de, bu alan da ki ça lış ma lar hız la sür dü rül mek tedir. Oku ma-yaz ma bil me yen yaş ara sın da ki 12 hü kümlü ye ta rih le ri ara sın da 1 in ci ka de me oku ma-yaz ma kur su açıl mış olup, kurs ta ba şa rı gös te ren hü küm lü lere bel ge le ri ve ril miş tir. Kül tü rel et kin lik fa ali yet le ri çer çe ve sin de hü küm lü le ri iş yurtla rın da ki ça lış ma la ra mo ti ve et mek ve ken di le ri ne mo ral vermek ama cıy la Cum hu ri yet Sav cısı Gül te kin AV CI, Açık Ce za evi 1. Mü dü rü Yu suf AS LAN BAŞ, Açık Ce za evi II. Mü dü rü H.Ali Man su ri DE MİR BAŞ ve Ka pa lı Ce za evi Öğ ret me ni Esen VA ROL un kat kı la rıy la ta ri hin de mo ral ge cesi dü zen len miş tir. Ge ce ye Cumhu ri yet Baş sav cı sı Or han US TA, Ad lî Yar gı Ada let Ko mis yo nu Baş ka nı Hü se yin SER TER, Ce zaevi Sav cı sı Gül te kin AV CI, Si irt hâ kim ve sav cı la rı, ce za evi mü dür le ri ve per so ne li ile eş le ri ka tıl mış lar dır. Ge ce de Si irt Mu sikî Ce mi ye ti Sa nat çı la rı ve Gençlik Spor İl Mü dür lü ğü halk oyunla rı eki bi nin tür kü ve gös te ri le ri ile hü küm lü ve mi sa fir ler eğ lence li da ki ka lar ge çir miş ler dir. Hü küm lü mev cu du 115 olan Si irt Açık Ce za evin de 40 hü kümlü Si irt E Ti pi Ka pa lı Ce za evi nin in şa at, ona rım ve ik mal işin de, 12 hü küm lü fı rın atöl ye sin de, 10 hü küm lü de bat ta ni ye ve sec ca de atöl ye sin de is tih dam edil mek te olup, bu ra da ça lı şan la ra yev mi ye ve ma aş la rı öden mek te dir. Ce zaevin de üre ti len ek mek ler Si irt Dev let Has ta ne si, Si irt E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Mü dür lü ğü, Si irt Açık Ce za evi Mü dür lü ğü ve Ad liye loj man la rı nın ih ti ya cı nı kar şıla mak ta, ay rı ca ce za evin de pa reken de ola rak hal ka sa tıl mak ta dır. Bat ta ni ye ve sec ca de atöl yesin de üre ti len ürün ler hem ce zaevin den hal ka sa tıl mak ta hem de si pa riş üze ri ne Tür ki ye de ki di ğer ce za ev le ri nin kan tin ve sa tış re yon la rın da pa zar lan mak ta dır. Açık Ce za evi İş yur du Mü dür lü ğü Ka sım 2002 de Si irt E Ti pi Ka palı Ce za evin de oda sis te mi ne ge çiş ve ik mal işi ni üst len miş olup, in şa at işi bit me aşa ma sın da dır. Arıcılık Kursunu Başarı İle Bitiren Hükümlülere Sertifikaları Törenle Verildi Konya E Tipi Cezaevi Eğitim Kültür Faaliyetleri Kon ya E Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de ba rın dı rıl mak ta olan hü küm lü ve tu tuk lu la rın ye ni den eği ti le rek top lu ma ka zan dı rıl mala rı, boş za man la rı nı olum lu şe kil de de ğer len dir me le ri ne yardım cı ol mak ama cıy la ge le nek sel ola rak her yıl Kon ya da dü zen lenen Aşık lar Bay ra mı et kin lik leri nden ya rar lan ma la rı ama cıy la ya pı lan ça lış ma lar ba şa rıy la so nuç lan mış tır gü nü ce za evi si nema sa lon un da 230 hü küm lü ve tu tuk lu ya, Aşık lar Bay ra mı et kin lik le ri ne ka tı lan 8 aşık ta rafın dan 2 sa at sü re li bir kon ser ve ril miş tir. Söz ko nu su kon ser hü küm lü ve tu tuk lu la rı n bü yük be ğe ni si ni ka zan mış olup, hü küm lü ve tu tuk lu lar bu gi bi fa ali yet le rin de va mı hâ lin de mo ral ka za na cak la rı nı ifa de et miş ler dir. Kay se ri İli Fe la hi ye İl çe si Ka palı Ce za evin de dü zen le nen Arı cılık Kur su nu ba şa rı ile bi ti ren hü küm lü le re ser ti fi ka la rı tö ren le ve ri le rek, mah kûm la rın el eme ği ürün le ri ser gi len di. Cum hu ri yet Sav cı sı N.Uğur KAM BER dü zen le nen tö ren de yap tı ğı ko nuş ma da: Fe la hi ye Ka pa lı Ce za evin de hü küm lü ve tu tuk lu la rı, sos yal leş tir me ve toplu ma ye ni den ka zan dır ma ça lışma la rı çer çe ve sin de çe şit li kurslar dü zen len di ği ne, Halk Eği tim Mer ke zi ve İl çe Ta rım Mü dür lü ğü ara cı lı ğıy la dü zen le nen arı cı lık kur su na 15 hü küm lü nün iş ti rak et ti ği ni kur si yer ler den 11 inin kur su ba şa rı ile bi ti re rek ser ti fi ka al ma ya hak ka zan dı ğı nı, mahkûm la rın el be ce ri le ri ni ge liş ti rerek, kü çük de ol sa ge lir el de et me le ri ni ya ra ya cak uğ raş la rın teş vik edil di ği ni, dü zen le nen sergi de yer alan eser le rin ke sin lik le pro fes yo nel bir ça lış ma nın so nucu ol ma dı ğı nı, an cak on la rın hi kâ ye le ri, göz yaş la rı, öz lem le ri ve ge ri de bı rak tık la rı na gön derdik le ri me saj lar ol du ğu nu söy lemiş tir. Da ha son ra ser gi bir lik te ge zi lerek mah kûm la ra ser ti fi ka la rı da ğı tıl mış tır.

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2001 Yıl:7 Sayı:2 Üyelerimizin Yayın Özetleri Üye le ri mi zin 1998 ve sonrasında ya yın lan mış ma ka le özet le ri ni ve bil

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015

ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015 Ü ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015 E Gön der me Ko şul la rı Si pa riş ler ya zı lı ola rak, internet sayfamız üzerinden, telefon ya da faksla ve ri le bi lir. Okul la ra gön de ri len si pa riş ler de pos

Detaylı

HARFLERiN KEliME icinde SESLENDiRiLMESi

HARFLERiN KEliME icinde SESLENDiRiLMESi rropra~saline 'Iiyatrosu SEsli HARFLERiN KEliME icinde SESLENDiRiLMESi KAlıN A Can, Cam, Kaya, Ada, Atlas, Ahmet, Arnavut, Akademi, Avrasya. icea af, Hal, Sıhhat, Nasihat, Lastik, Kararqah, Kemal, lskan,

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı