Ders ders çalýþmak istiyorum butonuna týkladýðýmýzda karþýmýza aþaðýdaki görüntü gelecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders ders çalýþmak istiyorum butonuna týkladýðýmýzda karþýmýza aþaðýdaki görüntü gelecektir."

Transkript

1

2 Hoþ Geldiniz; Deðerli Genel Ýngilizce Kelime Ezberleme Seti kullanýcýmýz; Bizi tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Öncelikle þunu bilmelisiniz ki; adresimize göndereceðiniz istek, öneri ve þikayetleriniz en kýsa sürede deðerlendirilecek ve size cevap yazýlacaktýr. Ýngilizce konuþabilme, yazabilme veya okuyabilmenin olmazsa olmaz koþulunun kelime bilgisine dayalý olduðu bir gerçektir. Bu nedenle hangi kursa gidiyor veya hangi yöntemle Ýngilizce öðrenmeye çalýþtýðýnýza bakmaksýnýz bu set size yardýmcý olacaktýr. Eðlenerek öðrenme üzerine kurgulanan setimiz; sizi sýkmadan kelimeleri öðretecek ve ezberletecektir. 4 CD ve elinizde bulunan bu kullaným kýlavuzundan oluþan setimizin ilk 3 CD'si bölümlendirilmiþ kelime oyunlarýndan oluþmaktadýr. Bu CD'ler ile ilgili bilgilendirme ve kelime sayýlarý kullaným kýlavuzunun diðer sayfalarýnda anlatýlacaktýr. 4. CD'miz 150 bin kelime ve 5 farklý öðrenme yönetimi içeren bir sözlükten oluþmaktadýr. Ýlk 3 CD'mizi bilgisayarýnýza takarak çalýþacak, 4. CD'mizdeki programý ise bir sefere mahsus kurmanýz gerekecektir. Setimizde çalýþmalarýnýzý yaparken size bir tavsiyemiz olacak. Haftada en az 4-5 gün birer saat setimizdeki oyunlarla oynayýnýz, günde 1 saat ile 1 ay sonra neler baþardýðýnýzýn farkýna varacaksýnýz. Saygýlarýmýzla Ümit Demirel Eðitim Koordinatörü 2

3 OYUN CD'LERÝ ve ÇALIÞMA SÝSTEMLERÝ (1,2 ve 3. CD'ler) Oyunlar ile ilgili çalýþma sistemi 1. CD üzerinden anlatýlacaktýr. Bu sistem 2 ve 3. CD'ler için de geçerlidir. CD'nizi bilgisayarýnýzdaki CD/DVD Room'a taktýðýnýzda yukarýda gördüðünüz ekran gelecektir. Burada "Ders ders çalýþmak istiyorum" veya "Karýþýk çalýþmak istiyorum" butonlarýný görüyorsanýz, dilediðiniz butona týklayarak sonraki ekrana geçebilirsiniz. DERS DERS ÇALIÞMA SÝSTEMÝ Bu sistemde ilk kelime grubu 20 kelimeden oluþmakta, sonraki gruplar önceki 20 kelime ile yeni 20 kelime yani; toplam 40 kelimeden oluþmaktadýr. Bir sonraki grup bir önceki gruptaki yeni 20 kelimeyi içermektedir. Buda kelimeleri pekiþtirmeniz için idealdir. KARIÞIK ÇALIÞMA SÝSTEMÝ Burada her bir kelime grubu tamamen benzersiz kelimelerden oluþmaktadýr. Hiç bir kelime grubunun bir diðer grup ile ilgisi yoktur. Kelimeleri öðrendiðinize inandýðýnýzda bu sistem ile kendinizi test edebilirsiniz. 3

4 Ders ders çalýþmak istiyorum butonuna týkladýðýmýzda karþýmýza aþaðýdaki görüntü gelecektir. Burada ders ders ayrýlmýþ kelime gruplarýndan "Ders 1" e týkladýðýmýzda gelen ekranda 5 farklý oyun ve bu gruptaki kelimelere eriþebileceðimiz simgeler görülecektir. 4

5 Kelimeler için týklayýn simgesine týkladýðýnýzda, aþaðýda da görüldüðü gibi grupta kullanýlan tüm kelimeleri görebilirsiniz. TELAFFUZLU KARÞILIÐINI BULMA OYUNU * Oyunlardan herhangi birine týklandýðýnda oyun ekraný gelmeyebilir. Oyunlar flash ile geliþtirildiði için; Kelime Ezberleme logosunun hemen üstünde bir satýrlýk uyarý çýkabilir. Bu uyarýnýn üstüne týklayarak "engellenen içeriðe izin ver" sekmesini týklamanýz gerekecektir. Bununla ilgili görüntüler aþaðýdadýr. 5

6 Bu iþlemlerden sonra oyunumuzun ilk ekraný gelecektir. "Start" butonuna týklayarak gruptaki kelimelerden 10 tanesinin ekrana gelmesini saðlýyoruz. Bu kelimeler, oyun tarafýndan rastgele seçilir. Bu ekrandaki "New game" butonuna týklarsanýz, yeniden rastgele 10 tane kelime seçilecektir. 6

7 Oyuna baþlayalým Sol taraftaki "speaker" butonlarýndan herhangi birine týkayýn, sað taraftaki 10 adet kelimeden birinin Ýngilizce telaffuzunu duyacaksýnýz. Bu telaffuza ait olduðunu düþündüðünüz Türkçe kelimeyi sað taraftan sürükleyerek "speaker" ýn saðýndaki beyaz alana oturmasýný saðlayýn. Bu kelime yerine oturduðunda bir "bip" sesi duyacaksýnýz. Bunu yaptýktan sonra yeni bir kelimeye geçebilirsiniz. Son kelimede yerine oturduðunda otomatik olarak kelimeler yeniden saða doðru açýlacak. Doðru kelimeler yerinde kalacak, yanlýþ yerleþtirdikleriniz saða doðru açýlacak ve beyaz alanda ise doðru kelime yazacaktýr. 7

8 8 EÞLEÞTÝRME OYUNU Bu oyunda "telaffuzlu karþýlýðýný bulma" oyunu gibidir. Burada sol tarafta telaffuzlar yerine Türkçe kelimeler, sað tarafta ise Ýngilizce kelimeler yer almaktadýr. Sürekle býrak yöntemi ile tüm kelimeler eþleþtirildikten sonra, doðru kelimeler yerinde kalýr yanlýþ kelimeler ise saða doðru açýlarak yerlerine doðru kelimeler yazýlýr.

9 ZAMANA KARÞI YARIÞ OYUNU Bu oyunda, Türkçesi gösterilen kelimenin Ýngilizcesi yazýlmaya çalýþýlacaktýr. Zaman sýnýrlý bir oyun olduðu için, verilen sürede kelime yazýlamazsa sistem zaman sonunda kelimeyi kendisi yazacaktýr. "Fast", "Faster", "Furious" hýzlarýndan herhangi birine týklayarak oyunu baþlatabilirsiniz. Oyun içerisinde; kelimeyi oluþturan harflerden oluþan klavyedeki harflere týklayarak verilen sürede kelimeyi yazmalýsýnýz. 9

10 KELÝME YAZMA OYUNU Bu oyunda da Türkçesi verilen bir kelimenin Ýngilizcesi kelimeyi oluþturan harflere týklayarak yazýlmaya çalýþýlacaktýr. Bu oyunda herhangi bir zaman kýsýtlamasý yoktur. "Start" butonuna týklayarak oyunu baþlatabilirsiniz. Daire þeklinde dizilmiþ ve kelimeyi oluþturan harflere týklayarak kelimeyi yazmaya çalýþýnýz. 10

11 AYNI OLANI AÇMA OYUNU Bu oyunda her seferinde gruptan rastgele 10 adet kelimeyi tamamen kapalý olarak getiren bir sistem mevcuttur. Türkçe ve Ýngilizce kelimeleri arka arkaya doðru açarsanýz, bu kelimeleri elemiþ olacaksýnýz. 11

12 12 SÖZLÜK CD KURULUMU ve ÖÐRENME METODLARI KULLANIMI 4. CD'yi bilgisayarýnýza taktýðýnýzda otomatik olarak kurulumu baþlatmalýdýr. Eðer bu iþlem otomatik olarak baþlamazsa; masaüstünüzde bulunan "Bilgisayarým" simgesine çift týklayarak açýlacak pencereden "CD" sekmesini týklayarak kurulumu baþlatabilirsiniz. Sözlük programýný bilgisayarýnýza bir sefer kuracaksýnýz ve daha sonra 4. CD'ye ihtiyacýnýz kalmayacaktýr.

13 Kurulum baþladýktan sonra size sorulacak 3 ekranda "next" butonuna basarak kurulumu yapýnýz. Kurulum tamamlandýktan sonra "Close" butonuna basarak kurulum tamamlama penceresini kapatýnýz. Masaüstünüze atýlan "Medialine Kelime Ezberleme Sözlük.exe" kýsayolu simgesini týklayarak programý çalýþtýrýnýz. Programý çalýþtýrdýktan sonra "Yardým" menüsünden programla ilgili tüm bilgilere, öðrenme metotlarýna, yeni sözlük ekleme iþlemlerine ulaþabilirsiniz. 13

14 Bu sözleþme Kervangeçmez Cd. Hark Sk. No 5 Kat 4 Mecidiyeköy - Þiþli / Ýstanbul adresinde yerleþik Medya Biliþim Teknolojileri'nin (kýsaca MEDIALINE) marka patent sahibi olduðu kelime ezberleme sisteminin lisans þartlarýný kapsar. Ürün Adý : Genel Ýngilizce Kelime Ezberleme Seti Kategorize edilmiþ ve bölümlendirilmiþ kelime gruplarý, telaffuzlu karþýlýðýný bulma oyunu, karþýlýðýný bulma oyunu, zamana karþý yarýþ oyunu, ayný olanlarý açma oyunu, kelime yazma oyunu, büyük sözlük, öðrenme yöntemleri. Bu lisans anlaþmasý yukarýda yazýlý ürünlerden herhangi biri ya da bunlardan oluþan bir set için geçerlidir. 1. Program satýn alýndýðýnda, orijinal ambalaj ve orijinal CD-ROM'larýn tam ve eksiksiz teslim alýnmasý kullanýcýya aittir. Sonradan fark edilen eksiklerden MEDIALINE sorumlu deðildir. 2. Bu sözleþme ile yazýlým ve oyunlarýn yalnýzca kullaným hakký satýn alýnmýþtýr. 3. Yazýlýmlarýn, oyunlarýn veya kelime gruplarýnýn bütününün veya bir bölümünün elektronik, mekanik, manyetik, optik bilgi iþlem ya da herhangi bir yolla kopyalanmasý, çoðaltýlmasý ya da baþka özel ve tüzel kiþiler tarafýndan yazýlým üretmek için kaynak olarak kullanýlmasý yasaktýr. Bu iþlemi gerçekleþtirenler veya teþebbüs edenler hakkýnda; a.5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu b.türk Ticaret Kanununun haksýz rekabet ile ilgili maddeleri c.türk Ceza Kanununun 525'e a-b-c-d maddeleri d.4110 sayýlý bilgisayar programlarý ile ilgili yasa çerçevesinde iþlem yapýlacaktýr. 4. MEDIALINE'dan alýnmýþ setler 1 (bir) yýl boyunca aþaðýdaki durumlarda garanti kapsamýndadýr. a.dijital ortam bozukluðu bulunan ürünler 5. Aþaðýdaki durumlar garanti kapsamý dýþýndadýr. a.donaným arýzalarý b.kullanýlan diðer programlarý oluþturacaðý arýzalar. c.yazýlým'ýn orijinal olmayýþý ve dolayýsý ile kullanýcý adýna lisans sözleþmesinin olmayýþý. d.nakliyeden doðabilecek hatalar e.kullanýcý hatalarý f.sisteme virüs bulaþmasý 6. Söz konusu garanti yukarýda belirtilen durumlarda Yazýlým'ýn tekrar çalýþýr hale getirilmesidir. Yazýlým'ýn veya kullanýcý tarafýndan girilmiþ bilgilerde meydana gelebilecek arýzalardan MEDIALINE sorumlu deðildir. 7. Garanti kapsamý dýþýndaki arýzalar meydana geldiðinde MEDIALINE ücret karþýlýðýnda gerekli servisi saðlayacaktýr. Servis ücreti servisin saðlandýðý zamana ait fiyat listesine göre belirlenecektir. 8. Anlaþma þartlarýndan herhangi birinin ihlali durumunda MEDIALINE tek taraflý olarak anlaþmayý feshetme hakkýný saklý tutar. 9. Kullanýcý paketi açýnca satýþý ve garanti þartlarýnýn kullanýcýya ait yükümlülüklerini kabul etmiþ olur. Bu sözleþme ile saðlanmýþ olan hak ve sorumluluklar, hiçbir þekilde bir baþka gerçek veya tüzel kiþilere; ücret veya ücretsiz devredilemez, kiralanamaz ve kullandýrýlamaz. 10. Satýlan programlar geri alýnmaz ve deðiþtirilmez. 11. Ýþ bu 11 (onüç) maddeden ibaret olan sözleþmeden doðabilecek ihtilaflar için Ýstanbul Mahkemeleri ve Ýcra daireleri yetkilidir. 14

15

16 günde sadece çalýþýn Oynayarak ve eðlenerek kelime ezberleyebilirsiniz. 1 saat çalýþýn 0212 neler baþardýðýnýzý görün... CD-1 en çok kullanýlan 3600 kelime CD-2 fiiller, sýfatlar ve zarflar tamamý telaffuzlu 3600 kelime tamamý telaffuzlu 2337 kelime CD-3 kurgusal kelimeler CD bin kelimelik dev sözlük tamamý telaffuzlu 847 kelime öðrenme yöntemleri ve zaman ayarlý kelime sorma sistemi 6784 KELÝME Marka Sahibi : Medya Biliþim Teknolojileri Kervangeçmez Cad. Hark Sok. No:5 K: 4-5 Mecidiyeköy / Ýstanbul Tel:

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali 2. AÐ VE BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ ULUSAL SEMPOZYUMU 16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali Panel Yöneticisi Musa Çeçen TMMOB EMO Baþkaný Panelistler Dinçer Ay Ýstanbul Emn.Asayiþ

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı