ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık"

Transkript

1 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler de kuramdan uygulamaya geçirilmeye çalışılmaktadır. İster okul ortamında, ister okul dışı öğrenme ortamlarında olsun eğitimde nicelikten çok nitelikten söz etmek gerektiğinde; çoklu zekâ kuramı, etkin öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, yaşam boyu öğrenme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme ve yapılandırmacı yaklaşım gibi bazı kavramlar gündeme gelmektedir. Etkin öğrenme; bireyin öğrenme sürecine etkin olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu katılımı sağlayabilmek için öğrenenlere okuma, yazma, konuşma, tartışma, geçmiş yaşantılarla bağ kurma, edindiği bilgileri günlük yaşamda uygulama ve problem çözme işlemlerini kendi kendilerine yapma olanağının verilmesi gerekir. Etkin öğrenme, özellikle eğitim durumlarını ve değerlendirme öğelerini etkilemektedir. Kalem - kağıt testleri yerini süreç değerlendirmeye, performans değerlendirmeye, grup çalışmalarının ve yaratıcı etkinliklerin sunulmasına bırakmıştır. Ayrıca öğrenciler hem kendi öğrenmelerini hem de arkadaşlarının öğrenmelerini değerlendirebilmektedir (Demirel, 1999). Eğitime yeni bir yaklaşım getiren Çoklu Zekâ Kuramı Howard Gardner tarafından geliştirilmiştir. Gardner (2004), zekâyı; bir kişinin, bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili ve verimli çözümler üretebilme becerisi, çözüme kavuşturulması gereken yeni veya karmaşık yapılı problemleri keşfetme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Çoklu zekâ kuramında, öğretilecek kadar önemli görülen her şey, değerlendirme için de önemlidir. Kuram, öğrencilere, velilere değerlendirme sorumluluğu yüklemekte ve çoklu ya da çeşitli ölçme araçlarıyla değerlendirme yapılması önerilmektedir. Yapılandırmacılık, bir öğretim kuramı değil, daha çok bir felsefedir; dünyayı görme ve algılama şeklidir; bilgi ve öğrenmenin doğasıyla ilgili bir yaklaşımdır (Yurdakul, 2005). Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan eğitim programı, öğrenmenin kalıcılığını sağlayacak ve üst düzey bilişsel becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanır. Yapılandırmacı öğrenme kuramında hedeflerin ve öğrenme yaşantılarının belirlenmesinde olduğu gibi ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde de öğretmen - öğrenci işbirliği esastır. Bu yaklaşımda ölçme ve değerlendirmenin işlevi, öğrenene 1

2 yardımcı olmaktır. Yapılandırmacı öğrenme kuramında sadece ürün değil, süreç de değerlendirilir. Öğrenenleri birbirleri ile karşılaştırmak yerine onlara öğrenmelerini paylaşmaları ve daha fazla öğrenmeleri için fırsat verir. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak, problem çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrendikleri yaklaşımdır (Demirel, 2004). Bir sosyal zekâ etkinliği olan işbirliğine dayalı öğretim, grubun ortak bir amaç doğrultusunda ve küçük takımlar halinde çalışmasını gerektirir. Bunun sonucu olarak; birlikte yaşayabilme, uyumlu çalışabilme, yardımlaşabilme, çelişkili ve sorunlu durumlarla başedebilme, ortak bir karara varma, paylaşabilme liderlik gibi çok çeşitli sosyal becerilere hizmet eder. Ayrıca işbirliğine dayalı öğretim; öğrencilerin değer ve tutumlarını biçimlendirir, onlara sosyal davranış modelleri sağlar, alternatif bakış açıları sunar, öğrencilerin sosyal ve psikolojik açıdan gelişmesine ve uyumlu ve sağlam bir kişilik geliştirmelerine yardım eder, onların eleştirel düşünme, işbirliği içinde çalışma ve problem çözme becerilerini geliştirir. öğrencilerin akademik başarıları ve öz-saygı ve öz yeterlik duyguları geliştirmelerine yardımcı olur (Ekinci, 2005). İşbirliğine dayalı öğrenmede, öğrencilere bireysel sorumluluklar verilmelidir. Öğrenciler, bu sorumlulukları açısından takım olarak değerlendirilmelerinin yanı sıra bireysel olarak da değerlendirilirler. Böylece grup üyeleri, takımda kime ve ne kadar yardım edeceklerinin farkına varırlar. İşbirliğine dayalı öğrenmede akrandan öğrenme de söz konusudur. Öğrenciler, araştırma, raporlaştırma, sunma, tartışma, ait olma, sorumluluğunu yerine getirme davranışlarını da gösterebilirler (Senemoğlu, 2004). 2

3 I. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Bir başka deyişle niteliklerin nicelleştirilmesi işlemidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma sürecidir. Ölçme, bir betimleme (tanımlama) işlemidir. Örneğin; öğrencilere Türkçe dersinden 100 soruluk çoktan seçmeli bir test uygulandığını ve öğrencilerden birinin 40, diğerinin 65 puan aldığını düşünelim. Öğretmenin buraya kadar yaptığı testi uygulama ve puanlama işlemleri ölçmedir. Değerlendirme ise, bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır (Tekin, 1996; Turgut, 1997). Örneğin; geçme notunun 45 olması bir ölçüttür. Bu ölçüte göre 40 alan öğrenci için kaldı ya da başarısız; 65 alan öğrenci için geçti ya da başarılı kararının alınması bir değerlendirmedir. Ölçme Araçlarında Aranan Başlıca Nitelikler Ölçme işinde kullanılacak araçların belli niteliklere sahip olması beklenir. Bu niteliklerden birisi olan güvenirlik, herhangi bir ölçme araç veya yönteminin ne derece tutarlı ölçüm yapabildiğidir. Başka bir değişle güvenirlik, ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesidir. Ölçme ve değerlendirme hangi amaç için yapılırsa yapılsın elde edilen ölçümlerin hatasız ya da az hatalı olması beklenir. Ancak, en duyarlı araçlarla yapılan ölçümlerde bile bir miktar hata vardır. Bu hatalar ölçme sonuçlarına çeşitli yollardan karışmaktadır. Ölçme hataları, ölçmede kullanılan araçtan, ölçme yönteminden, ölçmeyi yapan kişiden, ölçmenin yapıldığı ortamdan ya da üzerinde ölçme yapılan bireyden kaynaklanabilir. Ölçme sonuçlarında sabit, sistematik ve tesadüfi hatalara rastlanabilir (Tekin, 1996; Turgut, 1997; Baykul, 1999): Sabit hata, bir ölçmeden diğerine miktarı değişmeyen hata türüdür. Örneğin; toplam puanı 5 olan bir yazılı yoklamada 2 puanlık bir soru, verilen zamanın yeterli olmaması nedeniyle, tüm sınıf tarafından boş bırakılmış olsun. Öğretmen, tüm öğrenciler bu soruyu doğru cevaplamış gibi her birine 2 puan verirse bu türden bir hata yapmış olur. Böylece, bu soruyu doğru cevaplayamayacak bir öğrenci de 2 puan almış olur. Sistematik hata, ölçülen büyüklüğe, ölçmeyi yapan kişiye, ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatalardır. Kısacası sistematik hatalar, tüm ölçümlerde değil, belli bir özelliği taşıyan ölçümlerde söz konusudur. Örneğin; yazı güzelliğinin puana 3

4 karıştırılmaması gereken bir sınavda, öğretmenin yazısı güzel öğrencilere daha yüksek puan vermesi, ilk yazılı kâğıtlarını çok ince ayrıntılarla okuyup sona kalan kâğıtları gelişigüzel puanlaması, kız öğrencilere erkek öğrencilerden daha yüksek puan vermesi bu türden bir hatadır. Tesadüfi hata, ölçme sonuçlarına nasıl karıştığı bilinmeyen hatalardır. Bu hataların yönü, büyüklüğü ve kaynağı kestirilemez. Örneğin; öğrencinin şans başarısı (atıp tutturma), sınav günü öğrencinin hastalanması, sınav koşullarının elverişsizliği veya tüm öğrenciler için eşit olmayışı, öğretmenin cevapları puanlarken dikkatsizlik yapması gibi etkenler, bu türde hatalara yol açar. Yukarıda da belirtildiği gibi bir ölçme sonucu, içindeki tesadüfi hataların azlığı oranında güvenilir sayılır. Güvenirliği etkileyen birçok etken vardır. Bir ölçme aracı olarak testin güvenirliğini etkileyen etkenler aşağıda sıralanmıştır (Tekin, 1996; Turgut, 1997): 1. Testin kendisiyle ilgili etkenler a) Testte yer alan soru sayısı: Soru sayısının belli bir noktaya kadar artırılması güvenirliği artırır. b) Test yönergesinin ve testte yer alan soruların ifadesi: Bir testteki soruların ifadesinin yalın ve anlaşılır olması testten elde edilen puanların güvenirliğini olumlu yönde etkiler. c) Testin homojenliği: Ölçtükleri davranış ve konu bakımından homojen (benzer) bir testten elde edilen puanlar, heterojen (farklı) bir testten elde edilen puanlardan daha güvenilirdir. d) Puanlamanın nesnelliği: Bir testin değişik kişilerce veya aynı kişi tarafından değişik zamanlarda puanlanmasından elde edilen puanların tutarlılığı testin güvenirliğini olumlu yönde etkiler. 2. Testin uygulama koşullarıyla ilgili etkenler: Uygulama koşullarının her öğrenci için aynı olması testin güvenirliğini olumlu yönde etkiler. 3. Testi alan öğrenci veya testin uygulandığı grupla ilgili etkenler: Güvenirlik, bir ölçme araç veya yönteminin bir gruba uygulanmasıyla elde edilen bir niteliktir. Bu açıdan bakıldığında bir testin güvenirliği, testin uygulandığı kişinin uygulama sırasındaki fiziksel ve ruhsal durumuna ve o testin uygulandığı grubun ölçülen özellikler bakımından homojen veya heterojen olmasına bağlıdır. Ölçülen özellik bakımından heterojen gruplardan elde edilen puanların güvenirliği, homojen gruplardan daha fazladır. 4

5 Ölçme aracının başka bir niteliği ise geçerliktir. Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesidir (Tekin, 1996). Örneğin; bir ilköğretim öğrencisinin Türkçe dersindeki başarısının ölçülmesi için bir sınav yapılacaksa, bu sınavın Türkçe dersindeki başarıyı tanımlayan tüm değişkenleri ölçmesi, bu değişkenler dışındaki değişkenleri ölçmemesi istenir. Sınav bu nitelikteyse, verdiği puanlar geçerlidir. Bir ölçme aracı olarak testin güvenirliğini etkileyen bütün etkenler doğrudan ya da dolaylı olarak testin geçerliğini de etkiler. Bir testin ya da testten alınan puanların geçerliği yukarıda açıklanmış olan sabit, sistematik ve tesadüfi hataların tamamından etkilenir. Ölçme sonuçlarının geçerliğini artırmak için aşağıdaki hususlar hatırda tutulmalıdır (Tekin, 1996; Turgut, 1997): 1. Bir ölçme aracı kapsadığı soruların geçerliği oranında geçerli olabilir. Bu nedenle, her bir sorunun o araçla ölçülmek istenen bilgi, beceri ve yeteneklerden en az bir tanesini ölçmesi sağlanmalıdır. 2. Her soru, o soruyla ölçülmek istenen bilgi ve becerilere sahip öğrencilerin tereddütsüz olarak doğru cevaplandırabileceği; bu bilgi ve becerilere sahip olmayanların doğru cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır. 3. Test, belli bir sürede kazandırılması hedeflenen bütün konuları, bilgi, beceri ve yetenekleri temsil etmelidir. 4. Bunların yanı sıra, güvenirliği artırmaya yönelik tüm önlemler geçerliği de artırır. Bir ölçme aracında güvenirlik ve geçerliğin yanı sıra bulunması gereken bir başka nitelik ise kullanışlılıktır. Kullanışlılık, bir ölçme aracının veya yönteminin, geliştirilme, çoğaltılma, uygulanma ve puanlama yönünden kolaylık, objektiflik ve ekonomiklik özelliklerine sahip olması anlamına gelir (Tekin, 1996). 5

6 BAŞLICA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Eğitimde çeşitli yöntemler ve teknikler kullanılarak ölçme - değerlendirme yapılır. Bu yöntem ve teknikler aşağıda açıklanmaktadır. YAZILI SINAVLAR Yazılı sınavlar, soruların öğrencilere yazılı olarak verilip, soruları bütün öğrencilerin aynı süre içinde yanıtlama durumunda oldukları bir sınav türüdür (Baykul, 1999). Eğitim sistemimizde uygulanan yazılı sınavlarda açık uçlu, eşleştirmeli, doğruyanlış, kısa yanıtlı ve çoktan seçmeli türde soru türleri kullanılmaktadır. a) Açık Uçlu Soru Türü: Bu sınavlarda öğrencilere duruma göre bir ya da birkaç soru sorulur. Öğrenciden sorunun yanıtını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi beklenir. Klasik tür, essey türi, kompozisyon türü sorular açık uçludur. Kişinin özgün ve yaratıcı düşünme gücünü, yazılı anlatım becerisini, belli konulardaki görüşünü, ilgi ve tutumunu ölçmede açık uçlu soru türleri kullanışlıdır. Ayrıca araştırmalar bu türde hazırlanmış sınavların öğrencileri sürekli ve anlayarak çalışmaya yönelttiğini göstermektedir. Açık uçlu soruların olumlu yönlerinin yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Yanıtlama işlemi yanıtlayıcının, puanlama işlemi ise puanlayıcının çok zamanını alacağından sorulabilecek soru sayısı sınırlıdır. Yanıtları tamamen doğru ya da 6

7 tamamen yanlış olarak sınıflamak mümkün olmadığından yanıtların doğruluk derecesini tayin etmek puanlayıcıya düşer. Puanlamada puanlayıcı kanaati, puanlama işleminde hataya neden olur. Yanıtı yazılı olarak ifade etmek zorunlu olduğundan hız vb. değişkenler de puana karışır. Ayrıca açık uçlu sorularının güçlük derecesini tayin etmek de zordur. Bu sınırlılıkları en aza indirgemek için açık uçlu sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: 1. Sorular sınırlandırılmalı, genel sorular sorulmamalıdır. 2. Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. 3. Sınavdaki sorular birbirinden bağımsız olmalıdır. 4. Sorular mutlaka belli davranışı yoklayan nitelikte olmalı, kitabın belli yerlerinden aynen alınmış ifadeleri içermemelidir. 5. Uzun ve az sayıda soru yerine, kısa ve çok sayıda soru tercih edilmelidir. 6. İfade ve yazım hataları olmamalıdır. b) Doğru- Yanlış Türü Sorular: Doğru- yanlış sorular verilen bir cümlenin, mevcut olan bilgilere bağlı olarak doğru mu yanlış mı olduğunun belirlenmesinin istenir (Haladyna, 1997). Bu testlerde yalnız iki seçenek olduğundan yanıtlayıcının doğru cevabı bulma olasılığı % 50 dir. Bu durum, doğru-yanlış testlerinden alınan puanların geçerliliğini ve güvenirliğini düşürür (Tekin, 1992). Ancak hem yanıtlama hem de puanlama kolaydır ve az zaman alır. Puanlama aynı zamanda objektiftir. Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde temelden ayrıntıya giden bir sıraya göre doğru-yanlış ifadeler seçilerek öğrenciden doğru seçimi yapması istenir. Bu bakımdan bir tür doğru-yanlış testidir. c) Eşleştirmeli Soru Türleri İki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin, belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Kim?, Ne?, Nerede? gibi soruların yanıtını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. Eşleştirmeli sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: 1. Eşleştirme soru grubunda yer alan öncüller listesi ile yanıtlar listesinin her biri benzeşik olmalıdır. 2. Bir eşleme takımında öncüllerle yanıtlar eşit sayıda olmamalıdır. 3. Yanıt listesi, bir kelime listesi ise alfabetik; rakam, sayı, tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. 7

8 4. Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. d) Kısa Yanıtlı Soru Türü: Bir kelime, bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile yanıtlanabilen soru türüne denir. Bu tür sorular bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Öğrenci sorunun yanıtını kendisi yazar. Kısa yanıtlı sorular iki türlüdür. Birisi soru cümlesi, diğeri eksik cümle türündedir. Kısa yanıtlı sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: 1. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. 2. Her soru, ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır. 3. Sorunun yanıtı kesin olmalıdır. 4. Sınavdaki sorular başka sorulara ipucu olmamalıdır. 5. Soru cümlesi, yanıtlayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. 6. Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır. 7. Bir sorunun ifadesinde, sorunun yanıtının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi... dır.) e) Çoktan Seçmeli Soru Türü: Çoktan seçmeli testler bir sorunun yanıtını, verilen seçenekler arasından yanıtlamayı gerektiren test türüdür. Çoktan seçmeli sorulara madde de denir. Bir soru, kök ve seçenekler olmak üzere iki kısımdan oluşur. Kök, sorunun sorulduğu kısımdır. Seçenekler ise soru kökünde sorulan soruya verilen muhtemel yanıtlardır. Seçeneklerden sadece bir tanesi en doğru yanıttır. Doğru yanıt dışında kalan seçeneklere ise çeldirici denir. Çoktan seçmeli test soruları hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: 1. Sorular sınav kapsamına uygun olmalıdır. 2. Kıyıda köşede kalmış bilgilerden kaçınılmalıdır. 3. Her bir soru öğrencilerin öğrenmeleri açısından önemli bilgi ve becerileri yoklamalıdır. 4. Çok ayrıntılı veya çok kapsamlı bilgileri içeren sorulardan kaçınılmalıdır. 5. Her bir soru bir tek kazanıma yönelik olmalıdır. 6. Öğrencinin sorunun yanıtını başka bir sorudan bulması engellenmelidir. 7. Yanıtı kişiye göre değişen sorulardan kaçınılmalıdır. 8. Şaşırtmaca içeren sorulardan kaçınılmalıdır. 9. Tamamlatma yerine soru türü kullanılmalıdır. 10. Yaş düzeyine uygun sözcük kullanılmalıdır. 8

9 11. Dilbilgisi imla kurallarına uyulmalıdır. 12. Mümkün olan en kısa anlatım kullanılmalıdır. 13. Ana fikir seçeneklerde değil, madde kökünde verilmelidir. 14. Olumsuz ifadelerden kaçınılmalıdır. 15. Parantez açılmamalıdır. 16. Tek bir doğru seçenek olmalıdır. 17. Doğru yanıtlar seçeneklere eşit dağılmalıdır. 18. Seçeneklerin mantıksal veya sayısal sıralanmasına dikkat edilmelidir. 19. Seçenekler binişik olmamalıdır. 20. İçerik homojen olmalıdır. 21. Seçeneklerin uzunlukları eşit olmalıdır. 22. Seçeneklerde hiçbiri, hepsi ifadeleri kullanılmamalıdır. 23. Doğru yanıta ipucu verilmemelidir. 24. Tüm çeldiriciler mantıklı olmalıdır. 25. Çeldiriciler yazılırken öğrencilerin yapması muhtemel hatalara yönelinmelidir. Çoktan seçmeli testler ile kısa sürede çok sayıda davranış ve beceri ölçülebilir. Test sorularının tekrar kullanılabilirliği düşünüldüğünde bu testler ekonomiktir. Çoktan seçmeli testlerin puanlanması kolay ve objektiftir (Haladyna, 1997). Ancak çoktan seçmeli testlerin hazırlanmasının uzun zaman ve uzmanlık gerektirmesi, öğrencinin doğru cevabı tahminle bulma olasılığının olması bu testlerin olumsuz yönleridir. Seçenek sayısının arttırılması ve güçlü çeldiriciler kullanılmasıyla bu tahminle doğru yanıtı bulma olasılığı en aza indirgenebilir. Ayrıca çoktan seçmeli sorular yazma, yaratıcı düşünme gibi becerileri ölçmek için uygun değildir, daha çok bilgi, zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci, performans değerlendirme olarak ifade edilebilir. Bunun yanında performans değerlendirme, öğrencilerin gerçek-yaşam problemlerine akademik bilgiyi uygulayabilme, bunu problem üzerinde gösterebilmeleri ile ilgilenir, öğrencilerin öğrendiklerini gerçek durumlarda göstermelerini sağlar (Airasian, 1994). Performans değerlendirmeyi bir örnekle açıklamak gerekirse; televizyonda olimpiyat oyunlarında bir tramplenden atlama yarışması izlediğinizi düşünelim. Sporcu, yavaşça tramplenin sonuna doğru yürür, kendini hazırlamak için birkaç saniye durur, 9

10 sonunda belirli bir stille atlar. Havada kıvrılır, parendeler atar ve havuza düşer. Dalış boyunca göz kırparsanız, performansın en güzel yerini kaçırmışsınız demektir. Kalabalık, alkışlar, kamera, dalışçının sudan çıkmasını izler ve birkaç dakika sonra jüri puanını açıklar. Jüri örneğin, 0.0, 0.5, , 6.0, 6.5,...9.0, 9.5, 10.0 muhtemel 21 numaradan oluşan bir derecelendirme kullanır. Jüri üyeleri tamamlanması hemen hemen iki saniye süren vücut hareketlerinden oluşan çok karmaşık bir performansı gözlemler. Ağır şekilde ya da tekrar izleme şansları yoktur ve birbirleriyle tartışamazlar. Eğer dikkatleri bir saniyeliğine bile kayarsa performansın büyük bir kısmını kaçırırlar. Bununla beraber puanlar ekranda gösterildiğinde jüri üyeleri arasında kaçınılmaz bir uyum vardır. Nadiren hepsi aynı puanı verir fakat puanlar arasında en fazla bir puan oynar. Bu kadar kısa bir performansa göre bu uyum inanılmazdır. Yukarıdaki örnekte performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar; 1. Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir. Yukarıdaki örnekte, tramplenden atlama yarışmasında performans değerlendirmesinin amacı en iyi dalışçıyı bulmak için dalışçıların performansını derecelendirmektir. 2. Performans ölçütlerinin belirlenmesi: Performansın ölçütleri, öğrencinin bir etkinliği tam ve doğru bir şekilde yapması için göstermesi gereken belirli davranışları tanımlar. Performans ölçütlerinin belirlenmesi aşamasında önce değerlendirilecek performansın belirlenmesi gerekmektedir. Ardından belirlenen performansın özellikleri tanımlanmalıdır. Bu ölçütlerin sayısının çok fazla olmaması (10-15) gerekmektedir. Bunlar gözlenebilir davranış veya ortaya çıkacak ürün şeklinde açık ifadelerle belirtilmelidir. Jüri, performansı gözlemleyip puanlarken bir dalışın niteliğini değerlendirmede kullanmak üzere bazı belirli davranışları ya da performans ölçütleri aramaktadır. Dalışta kullanılan yaklaşım, kalkış, dalışçının havada kullandığı teknik, dalışın yüksekliği, suya giriş, güvenli dalış, düzgün bükülme, suya girişte kol pozisyonu vb. ölçütler jürilere dalışı gözlemler ve puan verirken kılavuzluk eder. Bu ölçütler olmazsa performanslar tutarlı şekilde değerlendirilemez. 3. Performansın ya da ürünün gözlemlenebileceği ortam oluşturma: Öğrencinin performansını doğru ve güvenilir biçimde değerlendirmek için gözlemlerin birden fazla tekrarlanması gerekmektedir. Gözlem sayısı, yapılacak değerlendirmenin önemine ve gözlem için gereken süreye göre belirlenmelidir. Performansın sergilendiği uygun ortam performans değerlendirmedeki diğer bir ölçüttür. Yarışmada gerekli olan şey havuz ve uygun bir tahta ya da platformdur. 10

11 4. Performansın puanlanması: Performansın değerlendirilmesi, dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ve hikaye kayıtlarıyla yapılır. Performans değerlendirmede puan belirleme son adımdır. Bu puanlama sistemi performans ölçütlerine dayanmalıdır. Bununla beraber performans değerlendirmenin amacı, puanlamayı etkiler. Amacın yarışmacılar arasında en yüksek performansın sıralanması olduğu tramplenden atlama yarışmasında, jüri toplam bir puan verir. Bu tek puan tüm dalış performansını özetlemektedir (Airasian, 1994). Performans değerlendirmenin bir çok yararı vardır. Bunlar; İnsanların bilgiyi kullanmasını ve gerçek yaşam durumlarına yakın ürünler ortaya koymasını sağlar. Performans değerlendirme kaynakları tekrar tekrar kullanılabilir. Örneğin öğretmenin, konuşma becerisinin ölçülmesi için geliştirdiği, konuşma esnasında öğrencilerin uyması gereken ölçütlerin listesi şeklinde hazırlanmış olan bir performans değerlendirme formu; ölçütler öğrenciden öğrenciye, sınıftan sınıfa veya yıldan yıla değişmeyeceğinden her öğrencinin performansını ölçmek için kullanılabilir. Performansın belirli bölümlerine odaklanıldığından öğretmenin her bir parçayı gözlemleyebilmesini ve değerlendirebilmesini sağlar. Örneğin, konuşma süresince bazı öğrenciler izleyiciyle göz iletişimi kurmaz, bazıları çok alçak sesle konuşur, bazıları da fikirlerini sistematik olarak iletmekte zorlanabilir. Öğretmen tek bir değerlendirme aracıyla öğrencinin performansının birçok boyutunu ölçebilir. Aynı değerlendirme aracı öğrencinin zaman içindeki gelişimini bir çizelge olarak kullanarak izleyebilir. Performansın değerlendirilmesinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. 1. Performans değerlendirmede öğrencilere ödevi tamamlamaları için verilen süre ödevin niteliğine göre ayarlanmalıdır. 2. Ödev birçok beceriyi kapsamalıdır. 3. Kimi ödevler bireysel kimisi ise grup ödevleri şeklinde verilmelidir. 4. Ödev hem ürüne hem de sürece odaklanmalıdır. Performans değerlendirme üç şekilde yapılır. Bunlar; performans ödevleri, projeler ve öğrenci ürün dosyalarıdır. Performans ve proje ödevleri: Bir konu hakkında derinlemesine inceleme yapılması amacıyla verilen soru veya sorular ödev veya proje olarak adlandırılmaktadır. Ödev ve proje kavramları çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Aslında bazı 11

12 ödevler kapsamına göre proje olarak nitelendirilebilir. Fakat bu iki kavram arasında bazı farklılıklar olması nedeniyle bu kavramlar ayrı ayrı ele alınmalıdır. Performans ödevleri, öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerilerini günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Dönem içinde verilen performans ödevlerinin puanlanmasında genelde dereceli puanlama anahtarları kullanılır. Öğrencilerin hazırladığı performans ödevlerinden öğrencinin kendini en iyi yansıttığına inandığı ödevler öğrenci ürün dosyasına eklenebilir. Performans ödevi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir. Çok çeşitli konularda performans ödevi verilebilir. Aşağıda, bunlara bazı örnekler verilmiştir: Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. ) Sergi oluşturma, Başka zamanlarla, yerlerle veya kültürlerle ilgili hayali bir mizansen oluşturma, Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme, Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme, Bir yolculuk için verilen zaman ve bütçe sınırlamalarıyla bir yolcu rehberi geliştirme, Bir haritadan sonuçlar çıkarma, Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme, Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme, Müzik veya resim çalışmalarını ait oldukları döneme veya kültüre göre sınıflandırma. Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma Deney yapma İki çalışmayı (resim, müzik parçası, dans veya oyun) yarattıkları ruh hâli açısından karşılaştırma Bir tiyatro oyununa eleştiri yazma Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama Bir ev planı çizme Geniş bir grubu doyurmak için gerekli olan yiyecek miktarını hesaplama, Bir müzik parçası besteleme Bir müzik parçası çalma Bir dans sergileme 12

13 Bir editöre çevre sorunları hakkında bir mektup yazma Tanıdıkları bir kişinin biyografisini yazm Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapıp sonuçları grafikle ifade etme, sonuçları tartışma Açık uçlu sorularla üst düzey düşünme becerilerini sergileme Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb. PERFORMANS ÖDEVİ ÖRNEGİ Sınıf İçerik Beklenen Performans Süre Değerlendirme 6.sınıf Demokrasinin Serüveni Araştırma becerisi Yaratıcı düşünme becerisi 2 Hafta Dereceli Puanlama Anahtarı Sevgili Öğrenciler, Sizden, Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırmanız ve Türk kadınının konumunu gösteren bir afiş hazırlamanız beklenmektedir. Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır. 1. Çalışmayı grup halinde yapınız. Çalışma grubunuzu 4-5 kişiden oluşturabilirsiniz. 2. Grubunuza bir isim belirleyip grup başkanınızı seçiniz. 3. Aranızda işbölümü yapmalısınız. 4. Konuyu çeşitli kaynaklardan araştırabilirsiniz (internet, kütüphane, ansiklopedi, dergi, gazete vb.). 5. Tüm grup üyelerinin düşüncelerini dikkate alarak bilgilerinizi görsel ve yazılı materyallerle destekleyerek (fotoğraf, resim, gazete kupürü vb.) Cumhuriyet döneminde Türk kadınının konumunu gösteren bir afiş hazırlamanız gerekmektedir. 6. Çalışmanızı iki hafta sonra tarihinde teslim etmelisiniz. 7. Hazırlayacağınız afiş Dereceli Puanlama Anahtarında verilen ölçütlere göre değerlendirileceğinden afişinizi hazırlarken formda belirlenen ölçütlere uymalısınız. 8. Bu çalışmadan alınacak en yüksek puan 16, en düşük puan ise 4 tür. Puanlarınız 5 lik not sistemine dönüştürülerek hesaplanacaktır. 13

14 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Grubun Adı : Sınıfı : Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, grubunuzla hazırladığınız afişinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar aynı zamanda afişinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. Bu anahtar üzerine herhangi bir işaretleme yapmayınız. PUAN ÖLÇÜTLER Görünüm 4 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekici. 3 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekici değil. 2 Afişin görünümü temiz ve düzenli değil. Afiş ilgi çekici değil. 1 Afiş titizlikle hazırlanmamış, görünüm kirli ve düzensiz. Afiş ilgi çekici değil. İçerik 4 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Afişin konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış. 3 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Afişin konusu vurgulanmış. 2 Amaç belirtilmiş. Afişin konusu vurgulanmış. 1 Amaç eksik belirtilmiş. Afişin konusu eksik vurgulanmış. Slogan 4 İçeriğe uygun çarpıcı bir slogan bulunmuş. 3 İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil. 2 Slogan bulunmuş ama içeriğe uygun değil. 1 Slogan hiç kullanılmamış. Materyal Kullanımı 4 Görsel ve yazılı materyaller konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış. Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış. Gereksiz detay kullanılmamış. 3 Görsel ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz kalmış. Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış. Gereksiz detay kullanılmamış. 2 Görsel ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz. Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyum sağlanamamış. Gereksiz detay kullanılmış. 1 Görsel ve yazılı materyaller konuyu desteklemiyor. Yazılı ve görsel materyaller arasında uyumsuzluk var. Gereksiz detay kullanılmış. Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleridir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Proje konusu öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden 14

15 seçme yoluyla belirlenebilir. Öğrenci projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılacak olası durumları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir. Proje sürecinin olumlu yanları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Proje geliştirme süreci uzun, kompleks ve zorlu bir süreç olacağından, bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden, bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Proje çalışması öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. Proje süreci öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden, öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. Proje çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği için, öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar. Bu nedenle yapılandırmacı öğrenme kuramı için uygun yöntemlerden birisidir. PROJE ÖDEVİ ÖRNEGİ Sevgili öğrenciler, İnsanların yaşadığı hoş olmayan duygular vardır. Bu duyguların davranışlarımıza yansıması hayatımızı güçleştirmektedir. Hayatımızı güçleştiren bu duyguların insanlara zarar vermediği bir dünya hayal ediniz. Sizin dünyanızı anlatan bir bilim kurgu hikâyesi yazınız. Bu çalışmayı yaparken izleyeceğiniz yol: 1. İnsan hayatını güçleştiren duyguları gözlemleyiniz. 2. Bu duyguların kaynağını araştırınız. 3. Bu duyguların kontrol altına nasıl alınabileceğiyle ilgili çözümler üretiniz. 4. Hikâyenin ana unsurlarına dikkat ederek kurgunuzu genel hatları ile yapınız. 5. Hikâyenizde vermek istediğiniz mesajı belirleyiniz. 6. Hikâyenizi dil ve anlatım kurallarına uygun bir şekilde yazınız. 7. Size verilen süre sonunda projenizi öğretmeninize veriniz. Araştırma süresince öğretmeniniz belirli aralıklarla çalışmalarınızı gözden geçirecektir. Çalışmalarınızda aşamadığınız engelleri sınıf arkadaşlarınızla veya öğretmeninizle paylaşabilir, onlardan yardım isteyebilirsiniz. Çalışmanızda İnternet ten, arşiv, kitap, gazete, dergi, kaset, CD vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 15

16 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Öğrencinin adı ve soyadı: Sınıfı: Numarası: Performans Düzeyi Çok İyi (3) İyi (2) Geliştirilmeli (1) Çok İyi (3) İyi (2) Geliştirilmeli (1) Çok İyi (3) İyi (2) Geliştirilmeli (1) Çok İyi (3) İyi (2) Geliştirilmeli (1) Çok İyi (3) İyi (2) Geliştirilmeli (1) Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları Hikayenin İçeriği Hikâyenin ana unsurlarının tamamına yer verilmiş. Hikâyede gerçek üstü unsurlara ve hayatı güçleştiren unsurların pek çoğuna yer verilmiş. Hikâyenin ana unsurlarının bir kısmına ye Hikâyede gerçek üstü unsurların ve hayatı güçleştiren unsurların bir kısmına yer verilmiş. Hikâye unsurlarından çok azına yer verilmiş. Hikâyede gerçek üstü unsurlara yer verilmemiş, hayatı güçleştiren duyguların çok azına yer verilmiş. Hikâyenin Özgünlüğü Hikâye oldukça özgün. Hikâye özgün. Hikâye özgün değil. Hikâyenin Bölümleri Hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerine dikkat edilmiş, hikâyeye uygun bir başlık verilmiş. Hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin bazılarına dikkat edilmiş, hikâyeye başlık verilmiş. Hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin çok azına dikkat edilmiş, hikâyeye başlık verilmemiş. Dil ve Anlatım Hikâye dil ve anlatım yönünden ilgi çekici ve akıcı. Hikâyede dil etkili kullanılmış, ancak anlatım akıcı değil ya da tam tersi. Hikâye dil ve anlatım yönünden ilgi çekici ve akıcı değil. Yazım ve Noktalama Yazım ve noktalama kurallarına tamamen uyulmuş. Yazım ve noktalama kurallarında bazı hatalar yapılmış. Yazım ve noktalama kurallarında çok sayıda hatalar yapılmış. Öğretmenin yorumu ve önerileri: Yukarıda verilen ödevden öğrencinin aldığı puanı nasıl nota dönüştürebileceğiniz aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıdaki ödevden alınabilecek en yüksek puan 15, en düşük puan ise 5 tir. Aşağıdaki örnekten yola çıkarak öğrencilerin aldığı puanı 5 lik not sistemine dönüştürebilirsiniz. 16

17 olsun. Örnek: Öğrenci, Dereceli Puanlama Anahtarına göre 15 üzerinden 10 almış X X= 66,7 66, 7 puanı 5 lik not sistemine dönüştürebilirsiniz. Puan Aralığı Not Öğrencinin bu ödevden aldığı not 3 tür. Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Ürün dosyası, öğrencinin çalışmalarının toplandığı bir dosyadır. Bu dosya, öğrencinin, yüksek kalitede bir düzen içinde oluşturulmuş anlamlı ödevlerini içerir ve öğrencinin en iyi çalışmalarının bir yansımasıdır ( Haladayna,1997). Ürün dosyasına, öğrencinin haftalık veya günlük yaptığı çalışmalarının içinden seçilen örnekleri ve öğretmenin yaptığı sınav evrakları, resimler, fotoğraflar, boyama, ses veya görüntü kayıt kasetleri, proje çalışmaları, performans ödevleri, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları, velilerden gelen bilgiler, araştırma soruları, kavram haritaları, öğrenci görüşlerini yansıtan formlar vb. konulabilir. Çeşitli amaçlarla öğrenci ürün dosyası hazırlanabilir. Amaçlarına göre öğrenci ürün dosyaları sergileme tipi, belgeleme tipi, sınıf tipi ve değerlendirme tipi ürün dosyaları olarak sınıflandırılabilir. Ölçme ve değerlendirme için uygun öğrenci ürün dosyası değerlendirme tipi dosyalardır. Değerlendirme amaçlı öğrenci ürün dosyası kullanımı, içeriğin belirlenmesi ve değerlendirilmenin yapılması olmak üzere iki aşamalıdır. Öğrenci ürün dosyası içeriğinin belirlenmesi aşamasında dosyanın amacı ile dosyaya alınacak çalışmaların seçiminde ve değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler belirlenir. a) Amacın belirlenmesi: Öğretmenin öğrenci ürün dosyasını ne amaçla kullanacağına karar vermesi gerekir. Öğrenci ürün dosyaları aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Öğrencilerin performansları hakkında velilerine bilgi vermek Öğrencilerin zaman içerisindeki gelişimlerini görmek 17

18 Bir sonraki sene öğrencilerin öğretmeni olacak olan öğretmene öğrencilerin tipik performans kayıtlarını sağlamak Ders programı üzerinde daha çok durulması (geliştirilmesi) gereken konuları belirlemek Öğrencileri notla değerlendirmek Öğrencilerin belli bir dersteki bir konuyla ilgili örnek çalışmalarını göstermeyi amaçlayan bir öğrenci ürün dosyasının kapsamı, öğrencinin kompozisyon yazma veya sözlü okuma çalışmalarını gösteren bir öğrenci ürün dosyasına oranla daha geniş olacaktır. Eğer öğrenci ürün dosyası öğrencinin konuyla ilgili en iyi çalışmalarını gösterme amaçlı ise, öğrencinin yaptığı çalışmalara yönelik yeni uygulamalar toplandıkça öğrenci ürün dosyasının içeriği değişecektir; ancak, öğrenci ürün dosyasının amacı ne olursa olsun sürecin değerlendirilmesi için öğrencinin yaptığı ilk uygulamalar öğrenci ürün dosyasında saklanacaktır (Airasian, 1994). b) Ürün dosyasında bulunacak çalışmaların seçiminde kullanılacak ölçütlerin belirlenmesi: Amaca bağlı olarak hangi tür çalışmaların nasıl seçileceği, kimler tarafından toplanacağı, kimlerin karar vereceği, hangi sıklıkta toplanacağı ve nasıl değerlendirileceği önemlidir. Özellikle dosyaya girecek olan çalışmaların belirlenmesi sürecinde, öğrencilerin katılımının sağlanması onlardaki sorumluluk ve sahiplenme duygusunu geliştireceği için önemlidir (Kuhs, 1994). c) Ürün dosyasındaki çalışmalara ait değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi : Dosya içerisinde istenen çalışmaların örnekleri, yaratıcı çalışmalar, deneysel veriler, orijinal modeller, hikayeler ve makaleler gibi çalışma ürünleri vb. yer alabilir. Bu ürünlerden hangilerinin değerlendirileceğinin belirlenmesi ve sınırlandırılması önemlidir. Gerek dosyada yer alacak çalışmaların gerekse bunların içinden değerlendirilecek ürünlerin seçiminde öğretmenlerin öğrencilere aşağıdakilere benzer soruları yöneltebilir. Bu çalışma neyi ifade ediyor? Bu bölümü, çalışmanı neden ürün dosyasına koymak istiyorsun? Neyi iyi yaparsın? En iyi yaptığın şey ne? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Hangi bölümler, kısımlar geliştirilmeli? Tekrar denesen neleri değiştirir, eklerdin? Neden bu çalışmayı seçtin? ( Bu çalışmanda en çok neyi beğendin?, Burada senin için önemli olan ne?, Bu yaptığın çalışmaları en iyi ifade eden örnek mi?) 18

19 Ayrıca öğretmen her çalışmanın üzerine (yargılamamak kaydıyla) düşüncesini gösteren, çalışmayı tanımlayan, etkinliğin nasıl başladığını açıklayan, parçanın neden seçildiğini anlatan, ders işleme hedefleri açısından çalışmanın ne anlam taşıdığını açıklayan notlar yapıştırabilir. Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu Öğrencinin Adı ve Soyadı: Tarih: İÇİNDEKİLER Çalışmalarım:

20 Öğrencinin Adı ve Soyadı:... Çalışmanın Adı:... Tarih: ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYAMDAKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK YORUMLARIM* Neden bu çalışmayı saklıyorum? Bu çalışmayı arkadaşlarımla neden paylaşıyorum? Çalışma sırasında neler öğrendim?... Bu çalışmayı tekrar yapsaydım, şu şekilde yapardım: Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?... Benim için bu çalışmanın anlamı: * Öğrencilerin, öğrenci ürün dosyasındaki çalışmalarına yönelik yorumları, daha sonraki çalışmalarına ışık tutacak, öz değerlendirme yapmalarına imkân vererek kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Bu form öğrencinin her çalışmasında kullanılabilir. 20

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanı İÇERİK Tanımlar Ölçme Aracında Bulunması

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din TEST 1 Ahmet'in boyu 180 cm 'dir. i. Ölçme ii. Nicel değişken iii. Sürekli (kesiksiz) değişken v. Değerlendirme v. Ölçme kuralı 1. Bu ifade, yukarıdakilerden hangilerini örneklendirmektedir? A) Yalnız

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor. BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı