ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık"

Transkript

1 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler de kuramdan uygulamaya geçirilmeye çalışılmaktadır. İster okul ortamında, ister okul dışı öğrenme ortamlarında olsun eğitimde nicelikten çok nitelikten söz etmek gerektiğinde; çoklu zekâ kuramı, etkin öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, yaşam boyu öğrenme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme ve yapılandırmacı yaklaşım gibi bazı kavramlar gündeme gelmektedir. Etkin öğrenme; bireyin öğrenme sürecine etkin olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu katılımı sağlayabilmek için öğrenenlere okuma, yazma, konuşma, tartışma, geçmiş yaşantılarla bağ kurma, edindiği bilgileri günlük yaşamda uygulama ve problem çözme işlemlerini kendi kendilerine yapma olanağının verilmesi gerekir. Etkin öğrenme, özellikle eğitim durumlarını ve değerlendirme öğelerini etkilemektedir. Kalem - kağıt testleri yerini süreç değerlendirmeye, performans değerlendirmeye, grup çalışmalarının ve yaratıcı etkinliklerin sunulmasına bırakmıştır. Ayrıca öğrenciler hem kendi öğrenmelerini hem de arkadaşlarının öğrenmelerini değerlendirebilmektedir (Demirel, 1999). Eğitime yeni bir yaklaşım getiren Çoklu Zekâ Kuramı Howard Gardner tarafından geliştirilmiştir. Gardner (2004), zekâyı; bir kişinin, bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili ve verimli çözümler üretebilme becerisi, çözüme kavuşturulması gereken yeni veya karmaşık yapılı problemleri keşfetme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Çoklu zekâ kuramında, öğretilecek kadar önemli görülen her şey, değerlendirme için de önemlidir. Kuram, öğrencilere, velilere değerlendirme sorumluluğu yüklemekte ve çoklu ya da çeşitli ölçme araçlarıyla değerlendirme yapılması önerilmektedir. Yapılandırmacılık, bir öğretim kuramı değil, daha çok bir felsefedir; dünyayı görme ve algılama şeklidir; bilgi ve öğrenmenin doğasıyla ilgili bir yaklaşımdır (Yurdakul, 2005). Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan eğitim programı, öğrenmenin kalıcılığını sağlayacak ve üst düzey bilişsel becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanır. Yapılandırmacı öğrenme kuramında hedeflerin ve öğrenme yaşantılarının belirlenmesinde olduğu gibi ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde de öğretmen - öğrenci işbirliği esastır. Bu yaklaşımda ölçme ve değerlendirmenin işlevi, öğrenene 1

2 yardımcı olmaktır. Yapılandırmacı öğrenme kuramında sadece ürün değil, süreç de değerlendirilir. Öğrenenleri birbirleri ile karşılaştırmak yerine onlara öğrenmelerini paylaşmaları ve daha fazla öğrenmeleri için fırsat verir. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak, problem çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrendikleri yaklaşımdır (Demirel, 2004). Bir sosyal zekâ etkinliği olan işbirliğine dayalı öğretim, grubun ortak bir amaç doğrultusunda ve küçük takımlar halinde çalışmasını gerektirir. Bunun sonucu olarak; birlikte yaşayabilme, uyumlu çalışabilme, yardımlaşabilme, çelişkili ve sorunlu durumlarla başedebilme, ortak bir karara varma, paylaşabilme liderlik gibi çok çeşitli sosyal becerilere hizmet eder. Ayrıca işbirliğine dayalı öğretim; öğrencilerin değer ve tutumlarını biçimlendirir, onlara sosyal davranış modelleri sağlar, alternatif bakış açıları sunar, öğrencilerin sosyal ve psikolojik açıdan gelişmesine ve uyumlu ve sağlam bir kişilik geliştirmelerine yardım eder, onların eleştirel düşünme, işbirliği içinde çalışma ve problem çözme becerilerini geliştirir. öğrencilerin akademik başarıları ve öz-saygı ve öz yeterlik duyguları geliştirmelerine yardımcı olur (Ekinci, 2005). İşbirliğine dayalı öğrenmede, öğrencilere bireysel sorumluluklar verilmelidir. Öğrenciler, bu sorumlulukları açısından takım olarak değerlendirilmelerinin yanı sıra bireysel olarak da değerlendirilirler. Böylece grup üyeleri, takımda kime ve ne kadar yardım edeceklerinin farkına varırlar. İşbirliğine dayalı öğrenmede akrandan öğrenme de söz konusudur. Öğrenciler, araştırma, raporlaştırma, sunma, tartışma, ait olma, sorumluluğunu yerine getirme davranışlarını da gösterebilirler (Senemoğlu, 2004). 2

3 I. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Bir başka deyişle niteliklerin nicelleştirilmesi işlemidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma sürecidir. Ölçme, bir betimleme (tanımlama) işlemidir. Örneğin; öğrencilere Türkçe dersinden 100 soruluk çoktan seçmeli bir test uygulandığını ve öğrencilerden birinin 40, diğerinin 65 puan aldığını düşünelim. Öğretmenin buraya kadar yaptığı testi uygulama ve puanlama işlemleri ölçmedir. Değerlendirme ise, bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır (Tekin, 1996; Turgut, 1997). Örneğin; geçme notunun 45 olması bir ölçüttür. Bu ölçüte göre 40 alan öğrenci için kaldı ya da başarısız; 65 alan öğrenci için geçti ya da başarılı kararının alınması bir değerlendirmedir. Ölçme Araçlarında Aranan Başlıca Nitelikler Ölçme işinde kullanılacak araçların belli niteliklere sahip olması beklenir. Bu niteliklerden birisi olan güvenirlik, herhangi bir ölçme araç veya yönteminin ne derece tutarlı ölçüm yapabildiğidir. Başka bir değişle güvenirlik, ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesidir. Ölçme ve değerlendirme hangi amaç için yapılırsa yapılsın elde edilen ölçümlerin hatasız ya da az hatalı olması beklenir. Ancak, en duyarlı araçlarla yapılan ölçümlerde bile bir miktar hata vardır. Bu hatalar ölçme sonuçlarına çeşitli yollardan karışmaktadır. Ölçme hataları, ölçmede kullanılan araçtan, ölçme yönteminden, ölçmeyi yapan kişiden, ölçmenin yapıldığı ortamdan ya da üzerinde ölçme yapılan bireyden kaynaklanabilir. Ölçme sonuçlarında sabit, sistematik ve tesadüfi hatalara rastlanabilir (Tekin, 1996; Turgut, 1997; Baykul, 1999): Sabit hata, bir ölçmeden diğerine miktarı değişmeyen hata türüdür. Örneğin; toplam puanı 5 olan bir yazılı yoklamada 2 puanlık bir soru, verilen zamanın yeterli olmaması nedeniyle, tüm sınıf tarafından boş bırakılmış olsun. Öğretmen, tüm öğrenciler bu soruyu doğru cevaplamış gibi her birine 2 puan verirse bu türden bir hata yapmış olur. Böylece, bu soruyu doğru cevaplayamayacak bir öğrenci de 2 puan almış olur. Sistematik hata, ölçülen büyüklüğe, ölçmeyi yapan kişiye, ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatalardır. Kısacası sistematik hatalar, tüm ölçümlerde değil, belli bir özelliği taşıyan ölçümlerde söz konusudur. Örneğin; yazı güzelliğinin puana 3

4 karıştırılmaması gereken bir sınavda, öğretmenin yazısı güzel öğrencilere daha yüksek puan vermesi, ilk yazılı kâğıtlarını çok ince ayrıntılarla okuyup sona kalan kâğıtları gelişigüzel puanlaması, kız öğrencilere erkek öğrencilerden daha yüksek puan vermesi bu türden bir hatadır. Tesadüfi hata, ölçme sonuçlarına nasıl karıştığı bilinmeyen hatalardır. Bu hataların yönü, büyüklüğü ve kaynağı kestirilemez. Örneğin; öğrencinin şans başarısı (atıp tutturma), sınav günü öğrencinin hastalanması, sınav koşullarının elverişsizliği veya tüm öğrenciler için eşit olmayışı, öğretmenin cevapları puanlarken dikkatsizlik yapması gibi etkenler, bu türde hatalara yol açar. Yukarıda da belirtildiği gibi bir ölçme sonucu, içindeki tesadüfi hataların azlığı oranında güvenilir sayılır. Güvenirliği etkileyen birçok etken vardır. Bir ölçme aracı olarak testin güvenirliğini etkileyen etkenler aşağıda sıralanmıştır (Tekin, 1996; Turgut, 1997): 1. Testin kendisiyle ilgili etkenler a) Testte yer alan soru sayısı: Soru sayısının belli bir noktaya kadar artırılması güvenirliği artırır. b) Test yönergesinin ve testte yer alan soruların ifadesi: Bir testteki soruların ifadesinin yalın ve anlaşılır olması testten elde edilen puanların güvenirliğini olumlu yönde etkiler. c) Testin homojenliği: Ölçtükleri davranış ve konu bakımından homojen (benzer) bir testten elde edilen puanlar, heterojen (farklı) bir testten elde edilen puanlardan daha güvenilirdir. d) Puanlamanın nesnelliği: Bir testin değişik kişilerce veya aynı kişi tarafından değişik zamanlarda puanlanmasından elde edilen puanların tutarlılığı testin güvenirliğini olumlu yönde etkiler. 2. Testin uygulama koşullarıyla ilgili etkenler: Uygulama koşullarının her öğrenci için aynı olması testin güvenirliğini olumlu yönde etkiler. 3. Testi alan öğrenci veya testin uygulandığı grupla ilgili etkenler: Güvenirlik, bir ölçme araç veya yönteminin bir gruba uygulanmasıyla elde edilen bir niteliktir. Bu açıdan bakıldığında bir testin güvenirliği, testin uygulandığı kişinin uygulama sırasındaki fiziksel ve ruhsal durumuna ve o testin uygulandığı grubun ölçülen özellikler bakımından homojen veya heterojen olmasına bağlıdır. Ölçülen özellik bakımından heterojen gruplardan elde edilen puanların güvenirliği, homojen gruplardan daha fazladır. 4

5 Ölçme aracının başka bir niteliği ise geçerliktir. Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesidir (Tekin, 1996). Örneğin; bir ilköğretim öğrencisinin Türkçe dersindeki başarısının ölçülmesi için bir sınav yapılacaksa, bu sınavın Türkçe dersindeki başarıyı tanımlayan tüm değişkenleri ölçmesi, bu değişkenler dışındaki değişkenleri ölçmemesi istenir. Sınav bu nitelikteyse, verdiği puanlar geçerlidir. Bir ölçme aracı olarak testin güvenirliğini etkileyen bütün etkenler doğrudan ya da dolaylı olarak testin geçerliğini de etkiler. Bir testin ya da testten alınan puanların geçerliği yukarıda açıklanmış olan sabit, sistematik ve tesadüfi hataların tamamından etkilenir. Ölçme sonuçlarının geçerliğini artırmak için aşağıdaki hususlar hatırda tutulmalıdır (Tekin, 1996; Turgut, 1997): 1. Bir ölçme aracı kapsadığı soruların geçerliği oranında geçerli olabilir. Bu nedenle, her bir sorunun o araçla ölçülmek istenen bilgi, beceri ve yeteneklerden en az bir tanesini ölçmesi sağlanmalıdır. 2. Her soru, o soruyla ölçülmek istenen bilgi ve becerilere sahip öğrencilerin tereddütsüz olarak doğru cevaplandırabileceği; bu bilgi ve becerilere sahip olmayanların doğru cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır. 3. Test, belli bir sürede kazandırılması hedeflenen bütün konuları, bilgi, beceri ve yetenekleri temsil etmelidir. 4. Bunların yanı sıra, güvenirliği artırmaya yönelik tüm önlemler geçerliği de artırır. Bir ölçme aracında güvenirlik ve geçerliğin yanı sıra bulunması gereken bir başka nitelik ise kullanışlılıktır. Kullanışlılık, bir ölçme aracının veya yönteminin, geliştirilme, çoğaltılma, uygulanma ve puanlama yönünden kolaylık, objektiflik ve ekonomiklik özelliklerine sahip olması anlamına gelir (Tekin, 1996). 5

6 BAŞLICA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Eğitimde çeşitli yöntemler ve teknikler kullanılarak ölçme - değerlendirme yapılır. Bu yöntem ve teknikler aşağıda açıklanmaktadır. YAZILI SINAVLAR Yazılı sınavlar, soruların öğrencilere yazılı olarak verilip, soruları bütün öğrencilerin aynı süre içinde yanıtlama durumunda oldukları bir sınav türüdür (Baykul, 1999). Eğitim sistemimizde uygulanan yazılı sınavlarda açık uçlu, eşleştirmeli, doğruyanlış, kısa yanıtlı ve çoktan seçmeli türde soru türleri kullanılmaktadır. a) Açık Uçlu Soru Türü: Bu sınavlarda öğrencilere duruma göre bir ya da birkaç soru sorulur. Öğrenciden sorunun yanıtını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi beklenir. Klasik tür, essey türi, kompozisyon türü sorular açık uçludur. Kişinin özgün ve yaratıcı düşünme gücünü, yazılı anlatım becerisini, belli konulardaki görüşünü, ilgi ve tutumunu ölçmede açık uçlu soru türleri kullanışlıdır. Ayrıca araştırmalar bu türde hazırlanmış sınavların öğrencileri sürekli ve anlayarak çalışmaya yönelttiğini göstermektedir. Açık uçlu soruların olumlu yönlerinin yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Yanıtlama işlemi yanıtlayıcının, puanlama işlemi ise puanlayıcının çok zamanını alacağından sorulabilecek soru sayısı sınırlıdır. Yanıtları tamamen doğru ya da 6

7 tamamen yanlış olarak sınıflamak mümkün olmadığından yanıtların doğruluk derecesini tayin etmek puanlayıcıya düşer. Puanlamada puanlayıcı kanaati, puanlama işleminde hataya neden olur. Yanıtı yazılı olarak ifade etmek zorunlu olduğundan hız vb. değişkenler de puana karışır. Ayrıca açık uçlu sorularının güçlük derecesini tayin etmek de zordur. Bu sınırlılıkları en aza indirgemek için açık uçlu sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: 1. Sorular sınırlandırılmalı, genel sorular sorulmamalıdır. 2. Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. 3. Sınavdaki sorular birbirinden bağımsız olmalıdır. 4. Sorular mutlaka belli davranışı yoklayan nitelikte olmalı, kitabın belli yerlerinden aynen alınmış ifadeleri içermemelidir. 5. Uzun ve az sayıda soru yerine, kısa ve çok sayıda soru tercih edilmelidir. 6. İfade ve yazım hataları olmamalıdır. b) Doğru- Yanlış Türü Sorular: Doğru- yanlış sorular verilen bir cümlenin, mevcut olan bilgilere bağlı olarak doğru mu yanlış mı olduğunun belirlenmesinin istenir (Haladyna, 1997). Bu testlerde yalnız iki seçenek olduğundan yanıtlayıcının doğru cevabı bulma olasılığı % 50 dir. Bu durum, doğru-yanlış testlerinden alınan puanların geçerliliğini ve güvenirliğini düşürür (Tekin, 1992). Ancak hem yanıtlama hem de puanlama kolaydır ve az zaman alır. Puanlama aynı zamanda objektiftir. Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde temelden ayrıntıya giden bir sıraya göre doğru-yanlış ifadeler seçilerek öğrenciden doğru seçimi yapması istenir. Bu bakımdan bir tür doğru-yanlış testidir. c) Eşleştirmeli Soru Türleri İki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin, belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Kim?, Ne?, Nerede? gibi soruların yanıtını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. Eşleştirmeli sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: 1. Eşleştirme soru grubunda yer alan öncüller listesi ile yanıtlar listesinin her biri benzeşik olmalıdır. 2. Bir eşleme takımında öncüllerle yanıtlar eşit sayıda olmamalıdır. 3. Yanıt listesi, bir kelime listesi ise alfabetik; rakam, sayı, tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir. 7

8 4. Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır. d) Kısa Yanıtlı Soru Türü: Bir kelime, bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile yanıtlanabilen soru türüne denir. Bu tür sorular bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Öğrenci sorunun yanıtını kendisi yazar. Kısa yanıtlı sorular iki türlüdür. Birisi soru cümlesi, diğeri eksik cümle türündedir. Kısa yanıtlı sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: 1. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. 2. Her soru, ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır. 3. Sorunun yanıtı kesin olmalıdır. 4. Sınavdaki sorular başka sorulara ipucu olmamalıdır. 5. Soru cümlesi, yanıtlayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır. 6. Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır. 7. Bir sorunun ifadesinde, sorunun yanıtının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi... dır.) e) Çoktan Seçmeli Soru Türü: Çoktan seçmeli testler bir sorunun yanıtını, verilen seçenekler arasından yanıtlamayı gerektiren test türüdür. Çoktan seçmeli sorulara madde de denir. Bir soru, kök ve seçenekler olmak üzere iki kısımdan oluşur. Kök, sorunun sorulduğu kısımdır. Seçenekler ise soru kökünde sorulan soruya verilen muhtemel yanıtlardır. Seçeneklerden sadece bir tanesi en doğru yanıttır. Doğru yanıt dışında kalan seçeneklere ise çeldirici denir. Çoktan seçmeli test soruları hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: 1. Sorular sınav kapsamına uygun olmalıdır. 2. Kıyıda köşede kalmış bilgilerden kaçınılmalıdır. 3. Her bir soru öğrencilerin öğrenmeleri açısından önemli bilgi ve becerileri yoklamalıdır. 4. Çok ayrıntılı veya çok kapsamlı bilgileri içeren sorulardan kaçınılmalıdır. 5. Her bir soru bir tek kazanıma yönelik olmalıdır. 6. Öğrencinin sorunun yanıtını başka bir sorudan bulması engellenmelidir. 7. Yanıtı kişiye göre değişen sorulardan kaçınılmalıdır. 8. Şaşırtmaca içeren sorulardan kaçınılmalıdır. 9. Tamamlatma yerine soru türü kullanılmalıdır. 10. Yaş düzeyine uygun sözcük kullanılmalıdır. 8

9 11. Dilbilgisi imla kurallarına uyulmalıdır. 12. Mümkün olan en kısa anlatım kullanılmalıdır. 13. Ana fikir seçeneklerde değil, madde kökünde verilmelidir. 14. Olumsuz ifadelerden kaçınılmalıdır. 15. Parantez açılmamalıdır. 16. Tek bir doğru seçenek olmalıdır. 17. Doğru yanıtlar seçeneklere eşit dağılmalıdır. 18. Seçeneklerin mantıksal veya sayısal sıralanmasına dikkat edilmelidir. 19. Seçenekler binişik olmamalıdır. 20. İçerik homojen olmalıdır. 21. Seçeneklerin uzunlukları eşit olmalıdır. 22. Seçeneklerde hiçbiri, hepsi ifadeleri kullanılmamalıdır. 23. Doğru yanıta ipucu verilmemelidir. 24. Tüm çeldiriciler mantıklı olmalıdır. 25. Çeldiriciler yazılırken öğrencilerin yapması muhtemel hatalara yönelinmelidir. Çoktan seçmeli testler ile kısa sürede çok sayıda davranış ve beceri ölçülebilir. Test sorularının tekrar kullanılabilirliği düşünüldüğünde bu testler ekonomiktir. Çoktan seçmeli testlerin puanlanması kolay ve objektiftir (Haladyna, 1997). Ancak çoktan seçmeli testlerin hazırlanmasının uzun zaman ve uzmanlık gerektirmesi, öğrencinin doğru cevabı tahminle bulma olasılığının olması bu testlerin olumsuz yönleridir. Seçenek sayısının arttırılması ve güçlü çeldiriciler kullanılmasıyla bu tahminle doğru yanıtı bulma olasılığı en aza indirgenebilir. Ayrıca çoktan seçmeli sorular yazma, yaratıcı düşünme gibi becerileri ölçmek için uygun değildir, daha çok bilgi, zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılır. PERFORMANS DEĞERLENDİRME Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci, performans değerlendirme olarak ifade edilebilir. Bunun yanında performans değerlendirme, öğrencilerin gerçek-yaşam problemlerine akademik bilgiyi uygulayabilme, bunu problem üzerinde gösterebilmeleri ile ilgilenir, öğrencilerin öğrendiklerini gerçek durumlarda göstermelerini sağlar (Airasian, 1994). Performans değerlendirmeyi bir örnekle açıklamak gerekirse; televizyonda olimpiyat oyunlarında bir tramplenden atlama yarışması izlediğinizi düşünelim. Sporcu, yavaşça tramplenin sonuna doğru yürür, kendini hazırlamak için birkaç saniye durur, 9

10 sonunda belirli bir stille atlar. Havada kıvrılır, parendeler atar ve havuza düşer. Dalış boyunca göz kırparsanız, performansın en güzel yerini kaçırmışsınız demektir. Kalabalık, alkışlar, kamera, dalışçının sudan çıkmasını izler ve birkaç dakika sonra jüri puanını açıklar. Jüri örneğin, 0.0, 0.5, , 6.0, 6.5,...9.0, 9.5, 10.0 muhtemel 21 numaradan oluşan bir derecelendirme kullanır. Jüri üyeleri tamamlanması hemen hemen iki saniye süren vücut hareketlerinden oluşan çok karmaşık bir performansı gözlemler. Ağır şekilde ya da tekrar izleme şansları yoktur ve birbirleriyle tartışamazlar. Eğer dikkatleri bir saniyeliğine bile kayarsa performansın büyük bir kısmını kaçırırlar. Bununla beraber puanlar ekranda gösterildiğinde jüri üyeleri arasında kaçınılmaz bir uyum vardır. Nadiren hepsi aynı puanı verir fakat puanlar arasında en fazla bir puan oynar. Bu kadar kısa bir performansa göre bu uyum inanılmazdır. Yukarıdaki örnekte performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar; 1. Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir. Yukarıdaki örnekte, tramplenden atlama yarışmasında performans değerlendirmesinin amacı en iyi dalışçıyı bulmak için dalışçıların performansını derecelendirmektir. 2. Performans ölçütlerinin belirlenmesi: Performansın ölçütleri, öğrencinin bir etkinliği tam ve doğru bir şekilde yapması için göstermesi gereken belirli davranışları tanımlar. Performans ölçütlerinin belirlenmesi aşamasında önce değerlendirilecek performansın belirlenmesi gerekmektedir. Ardından belirlenen performansın özellikleri tanımlanmalıdır. Bu ölçütlerin sayısının çok fazla olmaması (10-15) gerekmektedir. Bunlar gözlenebilir davranış veya ortaya çıkacak ürün şeklinde açık ifadelerle belirtilmelidir. Jüri, performansı gözlemleyip puanlarken bir dalışın niteliğini değerlendirmede kullanmak üzere bazı belirli davranışları ya da performans ölçütleri aramaktadır. Dalışta kullanılan yaklaşım, kalkış, dalışçının havada kullandığı teknik, dalışın yüksekliği, suya giriş, güvenli dalış, düzgün bükülme, suya girişte kol pozisyonu vb. ölçütler jürilere dalışı gözlemler ve puan verirken kılavuzluk eder. Bu ölçütler olmazsa performanslar tutarlı şekilde değerlendirilemez. 3. Performansın ya da ürünün gözlemlenebileceği ortam oluşturma: Öğrencinin performansını doğru ve güvenilir biçimde değerlendirmek için gözlemlerin birden fazla tekrarlanması gerekmektedir. Gözlem sayısı, yapılacak değerlendirmenin önemine ve gözlem için gereken süreye göre belirlenmelidir. Performansın sergilendiği uygun ortam performans değerlendirmedeki diğer bir ölçüttür. Yarışmada gerekli olan şey havuz ve uygun bir tahta ya da platformdur. 10

11 4. Performansın puanlanması: Performansın değerlendirilmesi, dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ve hikaye kayıtlarıyla yapılır. Performans değerlendirmede puan belirleme son adımdır. Bu puanlama sistemi performans ölçütlerine dayanmalıdır. Bununla beraber performans değerlendirmenin amacı, puanlamayı etkiler. Amacın yarışmacılar arasında en yüksek performansın sıralanması olduğu tramplenden atlama yarışmasında, jüri toplam bir puan verir. Bu tek puan tüm dalış performansını özetlemektedir (Airasian, 1994). Performans değerlendirmenin bir çok yararı vardır. Bunlar; İnsanların bilgiyi kullanmasını ve gerçek yaşam durumlarına yakın ürünler ortaya koymasını sağlar. Performans değerlendirme kaynakları tekrar tekrar kullanılabilir. Örneğin öğretmenin, konuşma becerisinin ölçülmesi için geliştirdiği, konuşma esnasında öğrencilerin uyması gereken ölçütlerin listesi şeklinde hazırlanmış olan bir performans değerlendirme formu; ölçütler öğrenciden öğrenciye, sınıftan sınıfa veya yıldan yıla değişmeyeceğinden her öğrencinin performansını ölçmek için kullanılabilir. Performansın belirli bölümlerine odaklanıldığından öğretmenin her bir parçayı gözlemleyebilmesini ve değerlendirebilmesini sağlar. Örneğin, konuşma süresince bazı öğrenciler izleyiciyle göz iletişimi kurmaz, bazıları çok alçak sesle konuşur, bazıları da fikirlerini sistematik olarak iletmekte zorlanabilir. Öğretmen tek bir değerlendirme aracıyla öğrencinin performansının birçok boyutunu ölçebilir. Aynı değerlendirme aracı öğrencinin zaman içindeki gelişimini bir çizelge olarak kullanarak izleyebilir. Performansın değerlendirilmesinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. 1. Performans değerlendirmede öğrencilere ödevi tamamlamaları için verilen süre ödevin niteliğine göre ayarlanmalıdır. 2. Ödev birçok beceriyi kapsamalıdır. 3. Kimi ödevler bireysel kimisi ise grup ödevleri şeklinde verilmelidir. 4. Ödev hem ürüne hem de sürece odaklanmalıdır. Performans değerlendirme üç şekilde yapılır. Bunlar; performans ödevleri, projeler ve öğrenci ürün dosyalarıdır. Performans ve proje ödevleri: Bir konu hakkında derinlemesine inceleme yapılması amacıyla verilen soru veya sorular ödev veya proje olarak adlandırılmaktadır. Ödev ve proje kavramları çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Aslında bazı 11

12 ödevler kapsamına göre proje olarak nitelendirilebilir. Fakat bu iki kavram arasında bazı farklılıklar olması nedeniyle bu kavramlar ayrı ayrı ele alınmalıdır. Performans ödevleri, öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerilerini günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Dönem içinde verilen performans ödevlerinin puanlanmasında genelde dereceli puanlama anahtarları kullanılır. Öğrencilerin hazırladığı performans ödevlerinden öğrencinin kendini en iyi yansıttığına inandığı ödevler öğrenci ürün dosyasına eklenebilir. Performans ödevi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir. Çok çeşitli konularda performans ödevi verilebilir. Aşağıda, bunlara bazı örnekler verilmiştir: Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. ) Sergi oluşturma, Başka zamanlarla, yerlerle veya kültürlerle ilgili hayali bir mizansen oluşturma, Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme, Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme, Bir yolculuk için verilen zaman ve bütçe sınırlamalarıyla bir yolcu rehberi geliştirme, Bir haritadan sonuçlar çıkarma, Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme, Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme, Müzik veya resim çalışmalarını ait oldukları döneme veya kültüre göre sınıflandırma. Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma Deney yapma İki çalışmayı (resim, müzik parçası, dans veya oyun) yarattıkları ruh hâli açısından karşılaştırma Bir tiyatro oyununa eleştiri yazma Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama Bir ev planı çizme Geniş bir grubu doyurmak için gerekli olan yiyecek miktarını hesaplama, Bir müzik parçası besteleme Bir müzik parçası çalma Bir dans sergileme 12

13 Bir editöre çevre sorunları hakkında bir mektup yazma Tanıdıkları bir kişinin biyografisini yazm Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapıp sonuçları grafikle ifade etme, sonuçları tartışma Açık uçlu sorularla üst düzey düşünme becerilerini sergileme Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb. PERFORMANS ÖDEVİ ÖRNEGİ Sınıf İçerik Beklenen Performans Süre Değerlendirme 6.sınıf Demokrasinin Serüveni Araştırma becerisi Yaratıcı düşünme becerisi 2 Hafta Dereceli Puanlama Anahtarı Sevgili Öğrenciler, Sizden, Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırmanız ve Türk kadınının konumunu gösteren bir afiş hazırlamanız beklenmektedir. Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır. 1. Çalışmayı grup halinde yapınız. Çalışma grubunuzu 4-5 kişiden oluşturabilirsiniz. 2. Grubunuza bir isim belirleyip grup başkanınızı seçiniz. 3. Aranızda işbölümü yapmalısınız. 4. Konuyu çeşitli kaynaklardan araştırabilirsiniz (internet, kütüphane, ansiklopedi, dergi, gazete vb.). 5. Tüm grup üyelerinin düşüncelerini dikkate alarak bilgilerinizi görsel ve yazılı materyallerle destekleyerek (fotoğraf, resim, gazete kupürü vb.) Cumhuriyet döneminde Türk kadınının konumunu gösteren bir afiş hazırlamanız gerekmektedir. 6. Çalışmanızı iki hafta sonra tarihinde teslim etmelisiniz. 7. Hazırlayacağınız afiş Dereceli Puanlama Anahtarında verilen ölçütlere göre değerlendirileceğinden afişinizi hazırlarken formda belirlenen ölçütlere uymalısınız. 8. Bu çalışmadan alınacak en yüksek puan 16, en düşük puan ise 4 tür. Puanlarınız 5 lik not sistemine dönüştürülerek hesaplanacaktır. 13

14 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Grubun Adı : Sınıfı : Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, grubunuzla hazırladığınız afişinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar aynı zamanda afişinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. Bu anahtar üzerine herhangi bir işaretleme yapmayınız. PUAN ÖLÇÜTLER Görünüm 4 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekici. 3 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekici değil. 2 Afişin görünümü temiz ve düzenli değil. Afiş ilgi çekici değil. 1 Afiş titizlikle hazırlanmamış, görünüm kirli ve düzensiz. Afiş ilgi çekici değil. İçerik 4 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Afişin konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış. 3 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Afişin konusu vurgulanmış. 2 Amaç belirtilmiş. Afişin konusu vurgulanmış. 1 Amaç eksik belirtilmiş. Afişin konusu eksik vurgulanmış. Slogan 4 İçeriğe uygun çarpıcı bir slogan bulunmuş. 3 İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil. 2 Slogan bulunmuş ama içeriğe uygun değil. 1 Slogan hiç kullanılmamış. Materyal Kullanımı 4 Görsel ve yazılı materyaller konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış. Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış. Gereksiz detay kullanılmamış. 3 Görsel ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz kalmış. Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış. Gereksiz detay kullanılmamış. 2 Görsel ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz. Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyum sağlanamamış. Gereksiz detay kullanılmış. 1 Görsel ve yazılı materyaller konuyu desteklemiyor. Yazılı ve görsel materyaller arasında uyumsuzluk var. Gereksiz detay kullanılmış. Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleridir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Proje konusu öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden 14

15 seçme yoluyla belirlenebilir. Öğrenci projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılacak olası durumları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir. Proje sürecinin olumlu yanları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Proje geliştirme süreci uzun, kompleks ve zorlu bir süreç olacağından, bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden, bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Proje çalışması öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. Proje süreci öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden, öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. Proje çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği için, öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar. Bu nedenle yapılandırmacı öğrenme kuramı için uygun yöntemlerden birisidir. PROJE ÖDEVİ ÖRNEGİ Sevgili öğrenciler, İnsanların yaşadığı hoş olmayan duygular vardır. Bu duyguların davranışlarımıza yansıması hayatımızı güçleştirmektedir. Hayatımızı güçleştiren bu duyguların insanlara zarar vermediği bir dünya hayal ediniz. Sizin dünyanızı anlatan bir bilim kurgu hikâyesi yazınız. Bu çalışmayı yaparken izleyeceğiniz yol: 1. İnsan hayatını güçleştiren duyguları gözlemleyiniz. 2. Bu duyguların kaynağını araştırınız. 3. Bu duyguların kontrol altına nasıl alınabileceğiyle ilgili çözümler üretiniz. 4. Hikâyenin ana unsurlarına dikkat ederek kurgunuzu genel hatları ile yapınız. 5. Hikâyenizde vermek istediğiniz mesajı belirleyiniz. 6. Hikâyenizi dil ve anlatım kurallarına uygun bir şekilde yazınız. 7. Size verilen süre sonunda projenizi öğretmeninize veriniz. Araştırma süresince öğretmeniniz belirli aralıklarla çalışmalarınızı gözden geçirecektir. Çalışmalarınızda aşamadığınız engelleri sınıf arkadaşlarınızla veya öğretmeninizle paylaşabilir, onlardan yardım isteyebilirsiniz. Çalışmanızda İnternet ten, arşiv, kitap, gazete, dergi, kaset, CD vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 15

16 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Öğrencinin adı ve soyadı: Sınıfı: Numarası: Performans Düzeyi Çok İyi (3) İyi (2) Geliştirilmeli (1) Çok İyi (3) İyi (2) Geliştirilmeli (1) Çok İyi (3) İyi (2) Geliştirilmeli (1) Çok İyi (3) İyi (2) Geliştirilmeli (1) Çok İyi (3) İyi (2) Geliştirilmeli (1) Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları Hikayenin İçeriği Hikâyenin ana unsurlarının tamamına yer verilmiş. Hikâyede gerçek üstü unsurlara ve hayatı güçleştiren unsurların pek çoğuna yer verilmiş. Hikâyenin ana unsurlarının bir kısmına ye Hikâyede gerçek üstü unsurların ve hayatı güçleştiren unsurların bir kısmına yer verilmiş. Hikâye unsurlarından çok azına yer verilmiş. Hikâyede gerçek üstü unsurlara yer verilmemiş, hayatı güçleştiren duyguların çok azına yer verilmiş. Hikâyenin Özgünlüğü Hikâye oldukça özgün. Hikâye özgün. Hikâye özgün değil. Hikâyenin Bölümleri Hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerine dikkat edilmiş, hikâyeye uygun bir başlık verilmiş. Hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin bazılarına dikkat edilmiş, hikâyeye başlık verilmiş. Hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin çok azına dikkat edilmiş, hikâyeye başlık verilmemiş. Dil ve Anlatım Hikâye dil ve anlatım yönünden ilgi çekici ve akıcı. Hikâyede dil etkili kullanılmış, ancak anlatım akıcı değil ya da tam tersi. Hikâye dil ve anlatım yönünden ilgi çekici ve akıcı değil. Yazım ve Noktalama Yazım ve noktalama kurallarına tamamen uyulmuş. Yazım ve noktalama kurallarında bazı hatalar yapılmış. Yazım ve noktalama kurallarında çok sayıda hatalar yapılmış. Öğretmenin yorumu ve önerileri: Yukarıda verilen ödevden öğrencinin aldığı puanı nasıl nota dönüştürebileceğiniz aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıdaki ödevden alınabilecek en yüksek puan 15, en düşük puan ise 5 tir. Aşağıdaki örnekten yola çıkarak öğrencilerin aldığı puanı 5 lik not sistemine dönüştürebilirsiniz. 16

17 olsun. Örnek: Öğrenci, Dereceli Puanlama Anahtarına göre 15 üzerinden 10 almış X X= 66,7 66, 7 puanı 5 lik not sistemine dönüştürebilirsiniz. Puan Aralığı Not Öğrencinin bu ödevden aldığı not 3 tür. Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Ürün dosyası, öğrencinin çalışmalarının toplandığı bir dosyadır. Bu dosya, öğrencinin, yüksek kalitede bir düzen içinde oluşturulmuş anlamlı ödevlerini içerir ve öğrencinin en iyi çalışmalarının bir yansımasıdır ( Haladayna,1997). Ürün dosyasına, öğrencinin haftalık veya günlük yaptığı çalışmalarının içinden seçilen örnekleri ve öğretmenin yaptığı sınav evrakları, resimler, fotoğraflar, boyama, ses veya görüntü kayıt kasetleri, proje çalışmaları, performans ödevleri, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları, velilerden gelen bilgiler, araştırma soruları, kavram haritaları, öğrenci görüşlerini yansıtan formlar vb. konulabilir. Çeşitli amaçlarla öğrenci ürün dosyası hazırlanabilir. Amaçlarına göre öğrenci ürün dosyaları sergileme tipi, belgeleme tipi, sınıf tipi ve değerlendirme tipi ürün dosyaları olarak sınıflandırılabilir. Ölçme ve değerlendirme için uygun öğrenci ürün dosyası değerlendirme tipi dosyalardır. Değerlendirme amaçlı öğrenci ürün dosyası kullanımı, içeriğin belirlenmesi ve değerlendirilmenin yapılması olmak üzere iki aşamalıdır. Öğrenci ürün dosyası içeriğinin belirlenmesi aşamasında dosyanın amacı ile dosyaya alınacak çalışmaların seçiminde ve değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler belirlenir. a) Amacın belirlenmesi: Öğretmenin öğrenci ürün dosyasını ne amaçla kullanacağına karar vermesi gerekir. Öğrenci ürün dosyaları aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Öğrencilerin performansları hakkında velilerine bilgi vermek Öğrencilerin zaman içerisindeki gelişimlerini görmek 17

18 Bir sonraki sene öğrencilerin öğretmeni olacak olan öğretmene öğrencilerin tipik performans kayıtlarını sağlamak Ders programı üzerinde daha çok durulması (geliştirilmesi) gereken konuları belirlemek Öğrencileri notla değerlendirmek Öğrencilerin belli bir dersteki bir konuyla ilgili örnek çalışmalarını göstermeyi amaçlayan bir öğrenci ürün dosyasının kapsamı, öğrencinin kompozisyon yazma veya sözlü okuma çalışmalarını gösteren bir öğrenci ürün dosyasına oranla daha geniş olacaktır. Eğer öğrenci ürün dosyası öğrencinin konuyla ilgili en iyi çalışmalarını gösterme amaçlı ise, öğrencinin yaptığı çalışmalara yönelik yeni uygulamalar toplandıkça öğrenci ürün dosyasının içeriği değişecektir; ancak, öğrenci ürün dosyasının amacı ne olursa olsun sürecin değerlendirilmesi için öğrencinin yaptığı ilk uygulamalar öğrenci ürün dosyasında saklanacaktır (Airasian, 1994). b) Ürün dosyasında bulunacak çalışmaların seçiminde kullanılacak ölçütlerin belirlenmesi: Amaca bağlı olarak hangi tür çalışmaların nasıl seçileceği, kimler tarafından toplanacağı, kimlerin karar vereceği, hangi sıklıkta toplanacağı ve nasıl değerlendirileceği önemlidir. Özellikle dosyaya girecek olan çalışmaların belirlenmesi sürecinde, öğrencilerin katılımının sağlanması onlardaki sorumluluk ve sahiplenme duygusunu geliştireceği için önemlidir (Kuhs, 1994). c) Ürün dosyasındaki çalışmalara ait değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi : Dosya içerisinde istenen çalışmaların örnekleri, yaratıcı çalışmalar, deneysel veriler, orijinal modeller, hikayeler ve makaleler gibi çalışma ürünleri vb. yer alabilir. Bu ürünlerden hangilerinin değerlendirileceğinin belirlenmesi ve sınırlandırılması önemlidir. Gerek dosyada yer alacak çalışmaların gerekse bunların içinden değerlendirilecek ürünlerin seçiminde öğretmenlerin öğrencilere aşağıdakilere benzer soruları yöneltebilir. Bu çalışma neyi ifade ediyor? Bu bölümü, çalışmanı neden ürün dosyasına koymak istiyorsun? Neyi iyi yaparsın? En iyi yaptığın şey ne? Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? Hangi bölümler, kısımlar geliştirilmeli? Tekrar denesen neleri değiştirir, eklerdin? Neden bu çalışmayı seçtin? ( Bu çalışmanda en çok neyi beğendin?, Burada senin için önemli olan ne?, Bu yaptığın çalışmaları en iyi ifade eden örnek mi?) 18

19 Ayrıca öğretmen her çalışmanın üzerine (yargılamamak kaydıyla) düşüncesini gösteren, çalışmayı tanımlayan, etkinliğin nasıl başladığını açıklayan, parçanın neden seçildiğini anlatan, ders işleme hedefleri açısından çalışmanın ne anlam taşıdığını açıklayan notlar yapıştırabilir. Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu Öğrencinin Adı ve Soyadı: Tarih: İÇİNDEKİLER Çalışmalarım:

20 Öğrencinin Adı ve Soyadı:... Çalışmanın Adı:... Tarih: ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYAMDAKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK YORUMLARIM* Neden bu çalışmayı saklıyorum? Bu çalışmayı arkadaşlarımla neden paylaşıyorum? Çalışma sırasında neler öğrendim?... Bu çalışmayı tekrar yapsaydım, şu şekilde yapardım: Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?... Benim için bu çalışmanın anlamı: * Öğrencilerin, öğrenci ürün dosyasındaki çalışmalarına yönelik yorumları, daha sonraki çalışmalarına ışık tutacak, öz değerlendirme yapmalarına imkân vererek kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Bu form öğrencinin her çalışmasında kullanılabilir. 20

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar:

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: 1)Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu? yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir.

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar

Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ

ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb. ortaya koyarken gösterilen başarı 2 Nasıl ölçmeli??? Çoktan seçmeli sorular? Açık uçlu sorular???? Ne zaman lazım? Sınıf içi uygulamalar

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Ölçme ve Değerlendirme Ölçme (measurement), bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise, sahip oluş derecesinin

Detaylı

ÖRNEK ÜRÜN DOSYASI ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO)

ÖRNEK ÜRÜN DOSYASI ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO) 1 ÖRNEK ÜRÜN DOSYASI ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO) Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur.

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMIN DERS KİTABI 1. Yazar her şeyi belirleyen otoritedir. 2. Ders kitabı bilgi egemendir. 3. Ezber egemendir. 4. Tekil doğrular vardır. 5. Değer yargıları

Detaylı

1. Araştırma 2. Yaratıcı düşünme 3. Karar verme 4. Akıl yürütme 5. İlişkilendirme

1. Araştırma 2. Yaratıcı düşünme 3. Karar verme 4. Akıl yürütme 5. İlişkilendirme SINIF : 6 ÖĞRENME ALANI : İBADET ÜNİTE : 2 / NAMAZ İBADETİ MATERYAL TÜRÜ : PROJE ÖDEVİ 6.SINIF İÇERİK SINIF DÜZEYİ BEKLENEN BECERİLER HAZIRLAMA SÜRESİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR Namazın şartlarıyla

Detaylı

SOSYAL BĠLGĠLER SOSYAL BĠLGĠLER 7 -ĠSTANBUL UN FETHĠ SERGĠSĠ AÇMA- Ünitenin Adı Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi

SOSYAL BĠLGĠLER SOSYAL BĠLGĠLER 7 -ĠSTANBUL UN FETHĠ SERGĠSĠ AÇMA- Ünitenin Adı Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi SOSYAL BĠLGĠLER SOSYAL BĠLGĠLER 7 -ĠSTANBUL UN FETHĠ SERGĠSĠ AÇMA- Ġçerik ve Sınıf Düzeyi Ünitenin Adı Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi Sosyal Bilgiler 7 Türk Tarihinde Yolculuk Araştırma ve eleştirel

Detaylı

Yaratıcılık: Yeni ve özgün bir ürün ortaya koyma. İletişim Kurma: Çalışmaların diğer insanlar ve akranlarla paylaşılması

Yaratıcılık: Yeni ve özgün bir ürün ortaya koyma. İletişim Kurma: Çalışmaların diğer insanlar ve akranlarla paylaşılması 7. Performans Değerlendirme Performans öğrencinin edindiği bilgi ve becerileri kullanarak yeni bir ürün ortaya koyarken gösterdiği çabadır. Performans görevi ise öğrencilere gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi Nedir? Performans görevi; belirli bir kapsamdaki bilgilerin gerçek yaşamla ilişkili sınırlandırılmış görevler ile yoklanmasıdır. Performans Görevi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ

EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla eğitim-öğretim süreci içerisinde veya sonrasında çeşitli ölçme araçları kullanılmaktadır. Öğrenci başarısının belirlenmesinde

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME / PSİKOMETRİ ANABİLİM DALI YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI Hazırlayan

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

Eği ğ i t d m e Öl Ölçme ve Değ De erlendirme Madde Tipleri Performans De ğerlendirme

Eği ğ i t d m e Öl Ölçme ve Değ De erlendirme Madde Tipleri Performans De ğerlendirme Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Madde Tipleri Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme Tanımı Bireylerin i bilgi i ve becerilerini i i ortaya koyarak k oluşturdukları çalışma, ürün veya etkinliklerin

Detaylı

Okullarda Kullanılan Sınavlar ve Özellikleri

Okullarda Kullanılan Sınavlar ve Özellikleri Okullarda Kullanılan Sınavlar ve Özellikleri 1 Sınav Hazırlamada Dikkat Edilecekler Ölçme aracı amaca uygun olmalıdır Sınav mutlaka planlanmalıdır Bir madde bir bilgiyi yoklamalıdır. Sorular açık ve net

Detaylı

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme.

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. KPSS YE NASIL ÇALIŞILIR? Eğitim Bilimleri Derslerine Nasıl Çalışalım? Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. 1-PROGRAM GELİŞTİRME: Bu dersin kendine ait bir jargonu vardır. Soru çözmeye başlamadan önce, Program geliştirme

Detaylı

Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK

Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK Testler AHMET SALİH ŞİMŞEK Test Standart koşullar altında yapılan gözlem Sistematik bir yaklaşım Farklı maddeleri türleri kullanılabilir. Ancak yaygın olarak «çoktan seçmeli» ya da «dereceli» «çoktan seçmeli

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ (Bu sunum Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR ve Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU nun sunumlarına dayanılarak hazırlanmıştır)

Yrd.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ (Bu sunum Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR ve Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU nun sunumlarına dayanılarak hazırlanmıştır) Yrd.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ (Bu sunum Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR ve Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU nun sunumlarına dayanılarak hazırlanmıştır) Hata: Ölçme sonuçlarına istenmeyen değişkenlerin karışmasıdır. Hataların

Detaylı

ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanı İÇERİK Tanımlar Ölçme Aracında Bulunması

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Özellik - Ölçek Uyumu. Özellik - Ölçek Uyumu. Çoktan Seçmeli Sorular 08.03.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com 08.03.

Özellik - Ölçek Uyumu. Özellik - Ölçek Uyumu. Çoktan Seçmeli Sorular 08.03.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com 08.03. Özellik - Ölçek Uyumu Hangi özellik hangi teknikle/testle ölçülmelidir? BÖLÜM 4 Eğitimde Yaygın Olarak Kullanılan Ölçme Araçları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Test türünü seçerken

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK / AYLIK VE HAFTALIK DERS İŞLEYİŞ PLAN FORMLARI 2007/LEFKOŞA İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

Performans Değerlendirme. Konular. Öğrenci performansını izlemeye yönelik çalışmalar. Performans Ödevleri/Görevleri

Performans Değerlendirme. Konular. Öğrenci performansını izlemeye yönelik çalışmalar. Performans Ödevleri/Görevleri BÖLÜM 5 Performans Değerlendirme Araç ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Konular Öğrenci performansının değerlendirilmesi Öğrenci performansını izlemeye yönelik çalışmalar

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı

14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU

14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU EKLER KAYNAKÇA 161 EKLER 14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU Sevgili Öğrenciler, Bu kılavuzdaki önerileri uygulayarak grup çalışmalarında yapmanız gerekenleri ve uyulması gereken kuralları

Detaylı

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME Öğrenci başarısının veya başarısızlığının kaynağında; öğrenci, öğretmen, çevre ve program vardır. Eğitimde değerlendirme yapılırken bu kaynaklar dikkate alınmaz. Eğitimciler,

Detaylı

VERİ TOPLAMA AŞAMASI

VERİ TOPLAMA AŞAMASI VERİ TOPLAMA AŞAMASI Açıklama: 1. Lamba içinde bulunduğu aparatla birlikte yalıtımlı kutunun içinde iken yakılarak 1 dakika beklenip söndürülecek. 30 saniye beklenip ve bu dakikadan itibaren sıcaklık değerleri

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ölçme ve Değerlendirme Araçları Yaygın Eğitim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Eğitimde

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılar veya sembollerle gösterilmesi işine ölçme diyebiliriz. Yaygın olan sınıflandırmaya göre ölçekler: Sınıflama ölçekleri Sıralama

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

(BEP) BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI NASIL HAZIRLANIR?

(BEP) BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI NASIL HAZIRLANIR? BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI NASIL HAZIRLANIR? ***Okullarımızda Kaynaştırma Eğitiminde / Özel Eğitim Sınıflarında eğitim gören öğrencilerimize yönelik olarak yapılacak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarının

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP)

B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP) B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP) Bireyselleştirilmiş eğitim programının BEP Geliştirme Birimince hazırlanmasından sonra öğretmen tarafından BÖP hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Öğretim

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 03029080 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Emine CABI Bu bölümü tamamladıktan sonra; Ölçme kavramını tanımlayabilecek, Ölçme türlerini tartışabilecek, Her bir ölçme aracının avantaj ve dezavantajını

Detaylı

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor?

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor? Not: Bu doküman, TÜBİTAK tarafından desteklenen ATBÖ (Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme) Projesi kapsamında hazırlanan öğretmenlerin 3 yıl boyunca yaşadıkları sınıf tecrübelerini paylaştıkları ATBÖ Öğretmen

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

SINAVLARIN PLANLANMASI EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI

SINAVLARIN PLANLANMASI EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SINAVLARIN PLANLANMASI EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SINAVLARIN PLANLANMASI 1. Sınavın amacı 2. Soru sayısı 3. Hangi soru tipi 4. Sınavda yoklanacak davranışlar ve konular 5. Sınavın güçlük derecesi

Detaylı

Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgisayar Ölçme Aracı Geliştirilmesinde Bilgisayar Olanakları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirmenin. Eğitim Sistemi Açısından. Ölçme ve Değerlendirme. TESOY-Hafta Yrd. Doç. Dr.

Ölçme ve Değerlendirmenin. Eğitim Sistemi Açısından. Ölçme ve Değerlendirme. TESOY-Hafta Yrd. Doç. Dr. TESOY-Hafta-1 ve Değerlendirme BÖLÜM 1-2 ve Değerlendirmenin Önemi ve Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Eğitimde ölçme ve değerlendirme neden önemlidir? Eğitim politikalarına

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr : DERSİN ADI (en: Akademik Birim : Bölüm : Dersin Kodu : Zorunlu/Seçmeli : Sınıf : Yarıyıl ( 1 / 2 : ÇOMÜ Kredisi : AKTS Kredisi : Dersin Dili : H.Ders Saati : Teorik

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Gönderme Süreci Gönderme süreci, gönderme öncesi süreçte özel gereksinimli olarak belirlenen bireylere yönelik uygulanan

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

ÖĞRETİCİ PROGRAMLAR 1

ÖĞRETİCİ PROGRAMLAR 1 ÖĞRETİCİ PROGRAMLAR 1 Bir önceki ders.. BDE yazılımlarının genel özellikleri o Yazılıma giriş bölümü o Öğrenci kontrolü özellikleri o Bilginin sunulması o Yardım bölümü o Yazılımın sonlanması 2 Bu ders..

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

KPSS 2007 EB (43) DENEME 4 / 103. SORU 43. Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfî, itibari) sıfır söz konusu değildir? A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

Test geliştirme dinamik bir süreçtir.

Test geliştirme dinamik bir süreçtir. TEST HAZIRLAMA VE UYGULAMA Test Hazırlama vs Geliştirme Ölçme ve değerlendirme amaçlarının belirlenmesi Belirtke tablosu Madde türlerinin belirlenmesi Madde içeriği ve sayısını belirleme Testi oluşturma

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Değerlendirme. Kaynak:

Değerlendirme. Kaynak: Değerlendirme Kaynak: http://moodle.baskent.edu.tr/course/view.php?id=4 Neleri Değerlendiriyoruz? Günlük yaşantımızda değerlendirme yapıyor muyuz? Eğitim-Öğretim Sürecinde Değerlendirme Hangi Alanlarda

Detaylı

PROJE ÇALIŞMASI ÖĞRETMENLER İÇİN ÖN HAZIRLIK

PROJE ÇALIŞMASI ÖĞRETMENLER İÇİN ÖN HAZIRLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖĞRETMENLER İÇİN ÖN HAZIRLIK Bu proje çalışması, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak farklı ünitelerdeki farklı kazanımlar ve becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Projede

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Pedagojik Formasyon Eğitimi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Mehmet Küçük Ünite 3: Test Geliştirme ve Madde Analizi Bu sunu, KTÜ Fatih Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Çalık tarafından

Detaylı

ÖLÇME ARAÇLARI

ÖLÇME ARAÇLARI 1 2 3 4 5 6 7 ÖLÇME ARAÇLARI Çoktan Seçmeli Sorular Çoktan seçmeli sorular: Öğrencilere bir soru kökü ile birlikte bu sorunun cevabı ve onun cevabı sanılabilecek olan ifadeler verilen ve öğrencinin bu

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı