DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013 elektronik hesaplama tablosu ve grafik çizim programı Microsoft PowerPoint 2010, 2013 sunu hazırlama programı Ġnternet hizmetlerinin kullanımı EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ OMES101 EĞĠTĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Eğitimin temel kavramları, eğitim amaç ve iģlevleri, bir meslek olarak öğretmenlik, okul ve sınıf ortamı, eğitimin bilimsel temelleri ve eğitimde araģtırma, eğitimin sosyolojik (toplumsal) temelleri, eğitimin ekonomik ve hukuksal temelleri, eğitimin psikolojik temelleri, eğitimin politik temelleri, eğitimin felsefi temelleri, eğitimin tarihi temelleri ve Türk Eğitim sistemi, öğretmen yetiģtirmede yeni yaklaģımlar ve geliģmeler TEMEL MATEMATİK I SIN101 TEMEL MATEMATĠK I T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 5 Matematiğin tanımı, doğası ve yapısı; kümeler ve kümelerde iģlemler (kesiģim, birleģim, kapsama, fark, vb.) ; doğal sayılarda dört iģlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) ; çeģitli sayma sistemleri (taban aritmetiği) ; tam sayıların yapısı ve özellikleri (bölünebilme, kalanlı bölme, vb.) ;

2 kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramı; rasyonel sayılarda dört iģlem; reel sayı kavramı; reel sayılar kümesi ve reel sayılarla iģlemler (kök, kuvvet, vb. ) GENEL BİYOLOJİ SIN103 GENEL BĠYOLOJĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 5 Canlı ve cansız farkı, canlıların çeģitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar; canlıların yapısı: hücreler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu ve organ sistemleri. UYGARLIK TARİHİ SIN105 UYGARLIK TARĠHĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 4 Uygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değiģim ve bu değiģim sürecinin günümüze etkileri. GeçmiĢten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi, Akdeniz, Mezopotamya, Mısır, Uzakdoğu, Hint, Orta Amerika (Astek-Ġnka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Uygarlıkları ve Batı Uygarlığı (Avrupa, Amerika) ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I TAR101 ATATÜRK ĠLK. VE ĠNK. TAR. I T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Osmanlı Ġmparatorluğu'nun DağılıĢı (XIX Yüyıl). Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. MeĢrutiyet, Trablusgarp ve Balkan SavaĢları, I. Dünya SavaĢı, Mondros AteĢkes AntlaĢması, Wilson Ġlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkıģı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin AçılıĢı, TBMM'nin KuruluĢu ve Ġç Ġsyanlar, TeĢkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun KuruluĢu, I. Ġnönü, Kütahya - EskiĢehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, KurtuluĢ SavaĢı sırasındaki AntlaĢmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan BarıĢ AntlaĢması, Cumhuriyet'in Ġlanı. TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM TUR101 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2

3 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür iliģkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dıģ yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama iģaretleri; yazıda plan, tema, bakıģ açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiģ yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalıģmaları, genel anlatım bozuklukları, düģünme ve düģündüğünü ifade edebilme; çeģitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleģtiri, roman, vb. ), formal yazılar (özgeçmiģ, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb. ), makalelerin giriģ, geliģme ve sonuç bölümleri üzerine çalıģma, makale yazma çalıģması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri İNGİLİZCE I YBD-101 ĠNGĠLĠZCE I T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 3 To Be (1,2)? Possessive Adjectives (59,60) Objective Pronouns (61,64) Indefinite & Definite Article (65,66,67,68,69) Have Got? Has Got (9)? There Is? Are (37)? This, That (74) Adverb Of Place / Time In,On, At (103,106,107) Simple Present, How Often? Frequency Adverbs (5,6) Simple Present, Related Exercises (7) Some, Any, A Lot, Much, Many (76,83,84) Nobody/ No One/ Nothing Somebody, Anything, Nowhere (78,79) Not + Any, No, None, Not + Anybody/ Anyone/ Anything (77,78,79) Present Cont. (3,4)? And, So, Because, But (97) Past Simple, Past Cont. (10,11,12,13) Future Tense (25,26,27,28)? Modals (29,30,31) Modals (32,33,34,35,36) 2.YARIYIL BİLGİSAYAR II ENF102 BĠLGĠSAYAR II T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Microsoft Excel e GiriĢ ÇalıĢma Kitapları, ÇalıĢma Sayfalarını Biçimlendirme, Veri GiriĢ ĠĢlemleri, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Veri Listeleri, Özet Tablo ve Özet Grafik Raporları, Görsel Sunu Hazırlama, Web Yayıncılığı, Web Yayıncılığında Ofis Programlarının Kullanımı, Diğer Ofis Programlarıyla Bağlantılar EĞİTİM PSİKOLOJİSİ OMES102 EĞĠTĠM PSĠKOLOJĠSĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 3 GeliĢim ve Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları.

4 TEMEL MATEMATİK II SIN102 TEMEL MATEMATĠK II T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 5 Cebirsel ifadeler, denklem ve özdeģlik kavramları, cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılması, cebirsel ifadelerde iģlemler, denklem ve eģitsizlikler, denklem ve eģitsizlik sistemleri, iki değiģkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri. Geometrinin kuruluģu, düzlemsel Ģekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların alan ve hacimleri, eģlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik üçgende metrik bağıntılar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri, trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çemberin analitik incelenmesi. GENEL KİMYA SIN104 GENEL KĠMYA T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 4 Maddenin özellikleri; etkileģimler, elementler ve bileģikler, çözeltiler ve karıģımlar; maddenin halleri, asitler ve bazlar, karbon bileģikleri, zehirli karbon bileģikleri, fiziksel ve kimyasal değiģiklikler, çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, yaģamın kimyası, kimyasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değiģimleri; kara Ģekilleri ve hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi. ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II TAR102 ATATÜRK ĠLK. VE ĠNK. TAR. II T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiģ denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaģayıģın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, Döneminde Türk dıģ politikası, Atatürk sonrası Türk dıģ politikası, Türk Devriminin Ġlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici Ġlkeler. TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM TUR102 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Sözlü dilin ve sözlü iletiģimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuģma becerisinin temel

5 özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma) ; iyi bir konuģmanın temel ilkeleri; iyi bir konuģmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb. ). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuģma; hazırlıklı konuģmanın aģamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakıģ açısı, ana ve yan düģüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuģmanın sunuluģu). KonuĢma türleri: (karģılıklı konuģmalar, söyleģi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaģı, doğum, bayram v. b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuģma, iģ isteme, biriyle görüģme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuģmaları, değiģik kültür, sanat programlarına konuģmacı olarak katılma v. b. ). DeğiĢik konularda hazırlıksız konuģma yapma, konuģma örnekleri üzerinde çalıģmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuģmalardaki dil ve anlatım yanlıģlarını düzeltme İNGİLİZCE II YBD-102 ĠNGĠLĠZCE II T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 3 Present Perfect (15,16,17) Present Perfect (18,19,20) Adjectives (85,86,87) Adjectives & Adverbs (88,89,90) Adjectives & Adverbs (90,91,92) Passives (21) Passives (22) Conditionals (99,100) Relative Clause (101) Relative Clause (102) Noun Clause (49) Reported Speech (50) Gerunds And Infinitives (51,52) GENEL COĞRAFYA SIN108 GENEL COĞRAFYA T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi geliģimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer Ģekilleri, bitki örtüsü, sular vb. ) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve geliģim özellikleri, evren ve güneģ sistemleri, Dünya'nın Ģekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SIN106 TÜRK TARĠHĠ VE KÜLTÜRÜ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Türk Kültür Tarihinin geliģim evreleri, geçmiģten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri; Türklerin Ġslamiyeti kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki geliģim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki iliģkiler. Türklerin anayurdu Orta Asya'dan göçler; Türklerin Ġslam Dinini kabulü; Ġslam Dini etkisinde Türk kültürü

6 ve uygarlığı; Selçuklu ve Osmanlı tarihi ve uygarlığı; Balkan ve I. Dünya SavaĢı ve sonuçları 3.YARIYIL ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS ADSG1 ALAN DIġI SEÇMELĠ DERS T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 TÜRK DİLİ : SES VE YAPI BİLGİSİ ĠSO201 TÜRK DĠLĠ : SES VE YAPI BĠLGĠSĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür iliģkisi; dilbilim; Türk dilinin geliģim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin TürkçeleĢtirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiģ ve birleģik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaģtırma. BEDEN EĞT. VE SPOR KÜLT. ĠSO207 BEDEN EĞT. VE SPOR KÜLT. T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Ġnsan geliģiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor geliģim özellikleri, sağlıklı yaģam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüģler, dönüģler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıģtırmaları, bireysel ve eģli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıģtırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaģantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaģam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi. ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ĠSO217 ÖĞRETĠM ĠLKE VE YÖNTEMLERĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalıģmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiģ yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile iliģkisi,

7 öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. GENEL FİZİK SIN203 GENEL FĠZĠK T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Ölçme ve birim sistemleri, Vektörler, Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kuvvet ve denge, Newton kanunları, iģ ve enerji, Basınç ve sıvılar, Elektrik yükü ve özellikleri, elektriklenme çeģitleri, Elektroskop, Coulomb kanunu, Elektrik alanı, Elektrik akımı, Direnç, Ohm kanunu, basit elektrik devreleri, Pil ve üreteçler. MÜZİK SIN205 MÜZĠK T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Müziğin temel bileģenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, Ģarkı dağarcığı oluģturulması; Türkiye?de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaģ müziğe geçiģ, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliģtirmede müziksel iģitme. FEN VE TEKNOLOJİ LAB I SIN209 FEN VE TEKNOLOJĠ LAB I T 0 U 2 Kredi 1 ETCS 3 Öğretim programının tanımı, program geliģtirmenin ilkeleri, program geliģtirmede temel yaklaģımlar, program geliģtirme süreci, program geliģtirmenin program düzenleme ile farkı, ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programının geliģimi ve bileģenleri, fen öğretiminde planlama, ders programı, öğretim etkinliklerinin planlanması; ders, günlük ve ünitelendirilmiģ yıllık planların incelenmesi ve hazırlanması, genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri. Bu konuların günlük yaģamdan örneklerle zenginleģtirilmesi ve sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile iliģkilendirilmesi. ÇEVRE EĞİTİMİ SIN211 ÇEVRE EĞĠTĠMĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3

8 Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaģam ve karģılıklı yaģama, yaģamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akıģı, maddenin dolaģımı, nüfus artıģı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranıģ kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaģam, global bakıģ, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalıģmalar, kurum ve kuruluģlar. FELSEFE SIN213 FELSEFE T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalıģma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, baģlıca felsefi akımlar; Türkiyede ve dünyadaki düģünürlerin görüģlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliģtirilmesi, felsefe eğitim iliģkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaģ felsefe akımları. SOSYOLOJİ SIN215 SOSYOLOJĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalıģma alanları, Dünyada ve Türkiye'de sosyolojinin tarihsel geliģimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile iliģkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum iliģkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey iliģkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eģitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaģma, kültür toplum ve medeniyet iliģkisi, güncel sosyolojik çalıģmala örnekleri. 4.YARIYIL ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II ADSG2 ALAN DIġI SEÇMELĠ DERS II T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2

9 ÇOCUK EDEBİYATI SIN110 ÇOCUK EDEBĠYATI T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Dünyada ve Türkiyede çocuk edebiyatının geliģimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanıģmanın önemi ve okuma kültürü edinmiģ düģünen, duyarlı bireylerin yetiģtirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını iģlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların geliģim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartıģılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaģ gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi geliģimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalıģmalar. Çocuklara seslenen çeģitli yazınsal türlerin (destan, masal, Ģiir, öykü, roman, v. b. ) ve dilsel gereçlerin (sayıģmaca, tekerleme, bilmece v. b. ) çocukların geliģimlerine olan katkılarının belirlenmesi. TÜRK DİLİ II : CÜMLE VE METİN BİLG. ĠSO202 TÜRK DĠLĠ II : CÜMLE VE METĠN BĠLG. T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; sözcük öbekleri; Türkçede cümle türleri; basit cümle, birleģik cümle, koģullu birleģik cümle, iç içe birleģik cümle; değiģik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik; ad tamlamalarının özellikleri; metin çalıģmaları (metnin seçimi, metnin yaģ grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dıģ yapısının incelenmesi). FEN VE TEKNOLOJİ LAB II ĠSO210 FEN VE TEKNOLOJĠ LAB II T 0 U 2 Kredi 1 ETCS 3 Ġlköğretim I. kademeye yönelik laboratuar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi). Deney çalıģma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalıģmaları. ÖĞRETİM TEK. VE MAT. TASARIM ĠSO218 ÖĞRETĠM TEK. VE MAT. TASARIM T 2 U Kredi 3 ETCS 5 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeģitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri

10 yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliģtirilmesi öğretim gereçlerinin geliģtirilmesi (çalıģma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeģitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, Ġnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna iliģkin araģtırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. TÜRKİYE COĞR. VE JEOPOLOTİĞİ SIN206 TÜRKĠYE COĞR. VE JEOPOLOTĠĞĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 3 Türkiye'nin yeri ve konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komģular), ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar). Türkiye'nin fiziki özellikleri (iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü), sosyoekonomik özellikleri (nüfus, yerleģimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaģım, turizm). SANAT EĞİTİMİ SIN1208 SANAT EĞĠTĠMĠ T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 DüĢünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakıģ, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleģtirel düģünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel iģlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaģantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düģünme, sanatsal yaratma süreçleri. MÜZİK ÖĞRETİMİ SIN212 MÜZĠK ÖĞRETĠMĠ T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için Ģarkıların düzenlenmesi, çalgının Ģarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuģma iliģkisi, müzik-estetik iliģkisi ile müziksel beğeninin geliģtirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle iliģkilendirilmesi, Ġlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.

11 BEDEN EĞT. VE OYUN ÖĞR. SIN214 BEDEN EĞT. VE OYUN ÖĞR. T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 2 Ġlköğretim Beden Eğitimi dersi (1-5. Sınıflar) öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilköğretim birinci kademe Beden Eğitimi Dersi kazanımlarına iliģkin uygulamalar (ders planı, çalıģma planları, ölçme araçları hazırlama ve uygulama), eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi. GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ SIN216 GÜZEL YAZI TEKNĠKLERĠ T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Yazı kavramı, Ģeklen güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılıģ yönleri, bitiģik eğik yazı küçük harfleri ve yazılıģ yönleri, rakam ve iģaretlerin yazılıģı, büyük ve küçük temel harflerle bitiģik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluģturma, çeģitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalıģmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SIN218 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlıģ, evrensel bilgi v. b. ), bilim tarihine iliģkin temel bilgiler, bilimsel araģtırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere iliģkin farklı görüģler, problem, araģtırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaģtırılması. 5.YARIYIL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ĠSO311 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel

12 kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanıģlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaģımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlıģ tipi testler, çoktan seçmeli testler, eģleģtirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüģme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araģtırma kağıtları, araģtırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel iģlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliģtirme. SINIF YÖNETİMİ ĠSO313 SINIF YÖNETĠMĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 4 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletiģim ve etkileģim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dıģı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliģtirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranıģların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluģturma (örnekler ve öneriler). FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I SIN301 FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETĠMĠ I T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 5 Fen bilimleri ve fen eğitimine iliģkin temel kavramlar. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre iliģkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen öğretiminin Türkiye ve Dünyadaki tarihsel geliģimi, yapılandırmacı yaklaģım ve fen öğrenme, biliģsel geliģim ve fen eğitimi, Ġlköğretim Fen programının özellikleri ve diğer derslerle iliģkisi, bilimsel süreç becerilerini geliģtirme ve örnek uygulamalar. İLK OKUMA YAZMA VE ÖĞRETİMİ SIN303 ĠLK OKUMA YAZMA VE ÖĞRETĠMĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 5 Dinleme, konuģma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma-yazma öğrenme alanları tanım ve süreçleri ile öğrenme alanları arasındaki iliģki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilkokuma ve yazma öğretimine etkisi; ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf

13 öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilkokuma ve yazma öğretiminde verimsizlikbaģarısızlık nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler (özellik ve etkileri, bu araçların seçimi, oluģturulması ve kullanımı) ; ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları) ; ses temelli cümle yöntemi ( tanımı, ilkeleri, özellikleri, aģamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aģamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları. HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ SIN205 HAYAT BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Hayat bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiye de hayat bilgisi dersinin tarihsel geliģimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaģımları. Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram v. b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına iliģkin çalıģmalar-örnekler, Hayat bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programına iliģkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi. MATEMATİK ÖĞRETİMİ I SIN307 MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ I T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkelerini kavrama. Matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de). Matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri. Ġlköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özelliklerini anlama. Belli baģlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile iliģkilerini görme. Matematik eğitiminde önemli beceriler, iliģkilendirme, temsiller, iletiģim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aģamalar, problem türleri, vb.) gibi. Bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının geliģimi (sayma öncesi geliģmeler, birebir eģleme, kardinal değer, birleģtirme, ayırma, karģılaģtırma, denklik, azlık, çokluk, vb.). Basamak değeri, doğal sayıların oluģumu ve yapısal özellikleri; Aritmetik iģlemler, Ġlköğretim matematik dersi ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri. DRAMA SIN309 DRAMA T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

14 Drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, Dramanın yapısı ve uygulanma aģamaları, Dramanın yaģ gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, Drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, Drama da özel teknikler, Dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun yaratıcı drama örnekleri ve yeni örneklerin geliģtirilmesi. 6.YARIYIL OKUL DENEYİMİ ĠSO314 OKUL DENEYĠMĠ T 1 U 4 Kredi 3 ETCS Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi iģlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aģamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalıģmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla iliģkilerini inceleme, okul deneyimi çalıģmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II SIN302 FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETĠMĠ II T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 5 Kavram geliģtirme süreçleri ve teknikleri, kavram yanılgıları ve kavramsal değiģim, öğretim modelleri (probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, iģbirliğine dayalı öğrenme, öğrenme döngüsü yaklaģımı, çoklu zeka kuramının fen öğretiminde kullanımı vb.), fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme: geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaģımları (gözlem, görüģme, proje, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası vb. ), Fen ve teknoloji öğretim programına iliģkin örnek etkinlik geliģtirme ve sunma. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SIN304 TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 5 Anadilin tanımı. Anadilin insan yaģamındaki yeri ve önemi. Çocukta dil geliģim kuramlarına genel bakıģ. Chomsky nin dil geliģim kuramı. Anadilin öğretimi ile diğer alnaların öğretimi arasındaki farklar. Öğrenme alanlarına genel bakıģ ve öğrenme alanları arasındaki iliģkiler. Okuma öğrenme

15 alanı. Dinleme öğrenme alanı. Yazma Öğrenme Alanı. KonuĢma Öğrenme alanı. Görsel okuma ve görsel sunu. Atatürkçülük. Ölçme ve değerlendirme. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ SIN306 SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema, v.b.), Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar MATEMATİK ÖĞRETİMİ II SIN308 MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ II T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri, denklik, karģılaģtırma, sıralama, kesirlerle iģlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle iģlemler, program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Geometri, çocukta geometrik düģüncenin geliģimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, programda bulunan geometri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin geliģimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, programda bulunan ölçme kazanımlarına uygun örnek etkinlikler veri yönetimi, tablo ve grafikler, programda bulunan veri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ SIN310 ERKEN ÇOCUKLUK EĞĠTĠMĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları. Okul öncesi eğitime temel olan görüģler ve okul öncesi eğitimin tarihsel geliģimi, dünyada ve Türkiye de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri. Okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeģitleri (anaokulu, kreģ vb.), okul öncesi eğitim kurumunun

16 fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. TOPLUMA HİZMET UYG. SIN312 TOPLUMA HĠZMET UYG. T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuģmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeģitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalıģmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması 7.YARIYIL CUM. DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ĠSO407 CUM. DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının geliģimi, Cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi, baģlıca yazınsal türler; bu türlere iliģkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler; Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden yazınsal türlere ait örnekler, metin çözümlemesi. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ĠSO411 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T 2 U 6 Kredi 5 ETCS 12 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak iģleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranıģları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama. REHBERLİK ĠSO413 REHBERLĠK T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 3

17 Temel kavramlar, öğrenci kiģilik hizmetleri, psikolojik danıģma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, geliģimi, psikolojik danıģma ve rehberliğin çeģitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni geliģmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen iģbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. ÖZEL EĞİTİM ĠSO415 ÖZEL EĞĠTĠM T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluģturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakıģla ilgili tarihsel yaklaģım, zihinsel engelli, iģitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletiģim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı geliģen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuģ kurum ve kuruluģlar. GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ SIN401 GÖRSEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin iģlevlerini tanıma, grafiksel geliģim basamaklarına göre öğrencilerin geliģim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, programa uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarım ve geleneksel tasarımları uygulama, resim çizme ve çizim yoluyla görsel, iģitsel ve dokunsal algıda farklılaģma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın geliģimi. DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞR. SIN403 DĠN KÜLT. VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞR. T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Temel kavramlar (din-kültür-ahlak), Müslümanlığın temel ilkeleri, Ġslamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum iliģkisi, ilköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. )

18 TRAFİK VE İLK YARDIM SIN405 TRAFĠK VE ĠLK YARDIM T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 UlaĢtırma politikaları ve Türkiye gerçeği, uzun mesafeli kent içi ulaģtırmada çağdaģ ulaģım yaklaģımları, trafik sorunu ve çözümleri, trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler, kazalar ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı taģıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağıģı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, Ģok, boğulmalarda ilkyardım ETKİLİ İLETİŞİM SIN409 ETKĠLĠ ĠLETĠġĠM T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 2 KiĢilerarası iletiģimin tanımı; iletiģim modeli, iletiģim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kiģilerarası iletiģimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb. ), iletiģimi kolaylaģtıran etkenler, duyguların iletiģimde rolü ve kullanılması, iletiģimde çatıģma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletiģiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletiģim uygulamaları. 8.YARIYIL TÜRK EĞİTİMİ TARİHİ ĠSO404 TÜRK EĞĠTĠMĠ TARĠHĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiģtiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düģünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanıģı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleģme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiģtirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki geliģmeler. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

19 ĠSO408 TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠ VE OKUL YÖNETĠMĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve iģletmecilikle ilgili iģler, okula toplumsal katılım. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II ĠSO410 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI II T 2 U 6 Kredi 5 ETCS 12 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak iģleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranıģları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz-değerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama. SEÇMELİ DERS I ĠSO SEÇMELĠ DERS I T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 SEÇMELİ DERS II ĠSO SEÇMELĠ DERS II T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM SIN402 BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLARDA ÖĞRETĠM T 2 U 6 Kredi 5 ETCS 10 BirleĢtirilmiĢ sınıf kavramı; birleģtirilmiģ sınıfları ortaya çıkaran nedenler; öğretim programı yapısı; 1, 2, 3, 4 öğretmenli birleģtirilmiģ sınıflar; yıl ünitesi kavramı ve özellikleri (A devresi yıl üniteleri; B devresi yıl üniteleri) ; öğretmeöğrenme sürecinin planlanması (yıllık, ünite ve günlük planlar) ; öğretim yöntem ve teknikleri; birleģtirilmiģ sınıflarda ölçme ve değerlendirme; birleģtirilmiģ sınıf

20 yöntemi. İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA SIN404 ĠLKÖĞRETĠMDE KAYNAġTIRMA T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 KaynaĢtırmanın tanımı ve temel ilkeleri; kaynaģtırma öğrencilerinin özellikleri; kaynaģtırma öğrencilerinin sınıftaki durumları, diğer öğrencilerle olan sosyal iliģkileri ve öğretim durumları; kaynaģtırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları ve uygulanması; kaynaģtırma programının bireyselleģtirilmiģ eğitim programları ile desteklenmesi; kaynaģtırma eğitimine iliģkin yöntem ve teknikler; yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaģtırma uygulamaları ve değerlendirme.

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı