DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013 elektronik hesaplama tablosu ve grafik çizim programı Microsoft PowerPoint 2010, 2013 sunu hazırlama programı Ġnternet hizmetlerinin kullanımı EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ OMES101 EĞĠTĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Eğitimin temel kavramları, eğitim amaç ve iģlevleri, bir meslek olarak öğretmenlik, okul ve sınıf ortamı, eğitimin bilimsel temelleri ve eğitimde araģtırma, eğitimin sosyolojik (toplumsal) temelleri, eğitimin ekonomik ve hukuksal temelleri, eğitimin psikolojik temelleri, eğitimin politik temelleri, eğitimin felsefi temelleri, eğitimin tarihi temelleri ve Türk Eğitim sistemi, öğretmen yetiģtirmede yeni yaklaģımlar ve geliģmeler TEMEL MATEMATİK I SIN101 TEMEL MATEMATĠK I T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 5 Matematiğin tanımı, doğası ve yapısı; kümeler ve kümelerde iģlemler (kesiģim, birleģim, kapsama, fark, vb.) ; doğal sayılarda dört iģlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) ; çeģitli sayma sistemleri (taban aritmetiği) ; tam sayıların yapısı ve özellikleri (bölünebilme, kalanlı bölme, vb.) ;

2 kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramı; rasyonel sayılarda dört iģlem; reel sayı kavramı; reel sayılar kümesi ve reel sayılarla iģlemler (kök, kuvvet, vb. ) GENEL BİYOLOJİ SIN103 GENEL BĠYOLOJĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 5 Canlı ve cansız farkı, canlıların çeģitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar; canlıların yapısı: hücreler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu ve organ sistemleri. UYGARLIK TARİHİ SIN105 UYGARLIK TARĠHĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 4 Uygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değiģim ve bu değiģim sürecinin günümüze etkileri. GeçmiĢten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi, Akdeniz, Mezopotamya, Mısır, Uzakdoğu, Hint, Orta Amerika (Astek-Ġnka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Uygarlıkları ve Batı Uygarlığı (Avrupa, Amerika) ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I TAR101 ATATÜRK ĠLK. VE ĠNK. TAR. I T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Osmanlı Ġmparatorluğu'nun DağılıĢı (XIX Yüyıl). Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. MeĢrutiyet, Trablusgarp ve Balkan SavaĢları, I. Dünya SavaĢı, Mondros AteĢkes AntlaĢması, Wilson Ġlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkıģı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin AçılıĢı, TBMM'nin KuruluĢu ve Ġç Ġsyanlar, TeĢkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun KuruluĢu, I. Ġnönü, Kütahya - EskiĢehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, KurtuluĢ SavaĢı sırasındaki AntlaĢmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan BarıĢ AntlaĢması, Cumhuriyet'in Ġlanı. TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM TUR101 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2

3 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür iliģkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dıģ yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama iģaretleri; yazıda plan, tema, bakıģ açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiģ yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalıģmaları, genel anlatım bozuklukları, düģünme ve düģündüğünü ifade edebilme; çeģitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleģtiri, roman, vb. ), formal yazılar (özgeçmiģ, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb. ), makalelerin giriģ, geliģme ve sonuç bölümleri üzerine çalıģma, makale yazma çalıģması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri İNGİLİZCE I YBD-101 ĠNGĠLĠZCE I T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 3 To Be (1,2)? Possessive Adjectives (59,60) Objective Pronouns (61,64) Indefinite & Definite Article (65,66,67,68,69) Have Got? Has Got (9)? There Is? Are (37)? This, That (74) Adverb Of Place / Time In,On, At (103,106,107) Simple Present, How Often? Frequency Adverbs (5,6) Simple Present, Related Exercises (7) Some, Any, A Lot, Much, Many (76,83,84) Nobody/ No One/ Nothing Somebody, Anything, Nowhere (78,79) Not + Any, No, None, Not + Anybody/ Anyone/ Anything (77,78,79) Present Cont. (3,4)? And, So, Because, But (97) Past Simple, Past Cont. (10,11,12,13) Future Tense (25,26,27,28)? Modals (29,30,31) Modals (32,33,34,35,36) 2.YARIYIL BİLGİSAYAR II ENF102 BĠLGĠSAYAR II T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Microsoft Excel e GiriĢ ÇalıĢma Kitapları, ÇalıĢma Sayfalarını Biçimlendirme, Veri GiriĢ ĠĢlemleri, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Veri Listeleri, Özet Tablo ve Özet Grafik Raporları, Görsel Sunu Hazırlama, Web Yayıncılığı, Web Yayıncılığında Ofis Programlarının Kullanımı, Diğer Ofis Programlarıyla Bağlantılar EĞİTİM PSİKOLOJİSİ OMES102 EĞĠTĠM PSĠKOLOJĠSĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 3 GeliĢim ve Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları.

4 TEMEL MATEMATİK II SIN102 TEMEL MATEMATĠK II T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 5 Cebirsel ifadeler, denklem ve özdeģlik kavramları, cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılması, cebirsel ifadelerde iģlemler, denklem ve eģitsizlikler, denklem ve eģitsizlik sistemleri, iki değiģkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri. Geometrinin kuruluģu, düzlemsel Ģekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların alan ve hacimleri, eģlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik üçgende metrik bağıntılar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri, trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çemberin analitik incelenmesi. GENEL KİMYA SIN104 GENEL KĠMYA T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 4 Maddenin özellikleri; etkileģimler, elementler ve bileģikler, çözeltiler ve karıģımlar; maddenin halleri, asitler ve bazlar, karbon bileģikleri, zehirli karbon bileģikleri, fiziksel ve kimyasal değiģiklikler, çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, yaģamın kimyası, kimyasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değiģimleri; kara Ģekilleri ve hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi. ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II TAR102 ATATÜRK ĠLK. VE ĠNK. TAR. II T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiģ denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaģayıģın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, Döneminde Türk dıģ politikası, Atatürk sonrası Türk dıģ politikası, Türk Devriminin Ġlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici Ġlkeler. TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM TUR102 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Sözlü dilin ve sözlü iletiģimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuģma becerisinin temel

5 özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma) ; iyi bir konuģmanın temel ilkeleri; iyi bir konuģmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb. ). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuģma; hazırlıklı konuģmanın aģamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakıģ açısı, ana ve yan düģüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuģmanın sunuluģu). KonuĢma türleri: (karģılıklı konuģmalar, söyleģi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaģı, doğum, bayram v. b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuģma, iģ isteme, biriyle görüģme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuģmaları, değiģik kültür, sanat programlarına konuģmacı olarak katılma v. b. ). DeğiĢik konularda hazırlıksız konuģma yapma, konuģma örnekleri üzerinde çalıģmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuģmalardaki dil ve anlatım yanlıģlarını düzeltme İNGİLİZCE II YBD-102 ĠNGĠLĠZCE II T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 3 Present Perfect (15,16,17) Present Perfect (18,19,20) Adjectives (85,86,87) Adjectives & Adverbs (88,89,90) Adjectives & Adverbs (90,91,92) Passives (21) Passives (22) Conditionals (99,100) Relative Clause (101) Relative Clause (102) Noun Clause (49) Reported Speech (50) Gerunds And Infinitives (51,52) GENEL COĞRAFYA SIN108 GENEL COĞRAFYA T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi geliģimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer Ģekilleri, bitki örtüsü, sular vb. ) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve geliģim özellikleri, evren ve güneģ sistemleri, Dünya'nın Ģekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SIN106 TÜRK TARĠHĠ VE KÜLTÜRÜ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Türk Kültür Tarihinin geliģim evreleri, geçmiģten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri; Türklerin Ġslamiyeti kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki geliģim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki iliģkiler. Türklerin anayurdu Orta Asya'dan göçler; Türklerin Ġslam Dinini kabulü; Ġslam Dini etkisinde Türk kültürü

6 ve uygarlığı; Selçuklu ve Osmanlı tarihi ve uygarlığı; Balkan ve I. Dünya SavaĢı ve sonuçları 3.YARIYIL ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS ADSG1 ALAN DIġI SEÇMELĠ DERS T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 TÜRK DİLİ : SES VE YAPI BİLGİSİ ĠSO201 TÜRK DĠLĠ : SES VE YAPI BĠLGĠSĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür iliģkisi; dilbilim; Türk dilinin geliģim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin TürkçeleĢtirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiģ ve birleģik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaģtırma. BEDEN EĞT. VE SPOR KÜLT. ĠSO207 BEDEN EĞT. VE SPOR KÜLT. T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Ġnsan geliģiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor geliģim özellikleri, sağlıklı yaģam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüģler, dönüģler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıģtırmaları, bireysel ve eģli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıģtırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaģantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaģam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi. ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ĠSO217 ÖĞRETĠM ĠLKE VE YÖNTEMLERĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalıģmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiģ yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile iliģkisi,

7 öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. GENEL FİZİK SIN203 GENEL FĠZĠK T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Ölçme ve birim sistemleri, Vektörler, Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kuvvet ve denge, Newton kanunları, iģ ve enerji, Basınç ve sıvılar, Elektrik yükü ve özellikleri, elektriklenme çeģitleri, Elektroskop, Coulomb kanunu, Elektrik alanı, Elektrik akımı, Direnç, Ohm kanunu, basit elektrik devreleri, Pil ve üreteçler. MÜZİK SIN205 MÜZĠK T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Müziğin temel bileģenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, Ģarkı dağarcığı oluģturulması; Türkiye?de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaģ müziğe geçiģ, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliģtirmede müziksel iģitme. FEN VE TEKNOLOJİ LAB I SIN209 FEN VE TEKNOLOJĠ LAB I T 0 U 2 Kredi 1 ETCS 3 Öğretim programının tanımı, program geliģtirmenin ilkeleri, program geliģtirmede temel yaklaģımlar, program geliģtirme süreci, program geliģtirmenin program düzenleme ile farkı, ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programının geliģimi ve bileģenleri, fen öğretiminde planlama, ders programı, öğretim etkinliklerinin planlanması; ders, günlük ve ünitelendirilmiģ yıllık planların incelenmesi ve hazırlanması, genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri. Bu konuların günlük yaģamdan örneklerle zenginleģtirilmesi ve sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile iliģkilendirilmesi. ÇEVRE EĞİTİMİ SIN211 ÇEVRE EĞĠTĠMĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3

8 Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaģam ve karģılıklı yaģama, yaģamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akıģı, maddenin dolaģımı, nüfus artıģı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranıģ kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaģam, global bakıģ, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalıģmalar, kurum ve kuruluģlar. FELSEFE SIN213 FELSEFE T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalıģma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, baģlıca felsefi akımlar; Türkiyede ve dünyadaki düģünürlerin görüģlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliģtirilmesi, felsefe eğitim iliģkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaģ felsefe akımları. SOSYOLOJİ SIN215 SOSYOLOJĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalıģma alanları, Dünyada ve Türkiye'de sosyolojinin tarihsel geliģimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile iliģkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum iliģkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey iliģkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eģitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaģma, kültür toplum ve medeniyet iliģkisi, güncel sosyolojik çalıģmala örnekleri. 4.YARIYIL ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II ADSG2 ALAN DIġI SEÇMELĠ DERS II T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2

9 ÇOCUK EDEBİYATI SIN110 ÇOCUK EDEBĠYATI T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Dünyada ve Türkiyede çocuk edebiyatının geliģimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanıģmanın önemi ve okuma kültürü edinmiģ düģünen, duyarlı bireylerin yetiģtirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını iģlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların geliģim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartıģılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaģ gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi geliģimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalıģmalar. Çocuklara seslenen çeģitli yazınsal türlerin (destan, masal, Ģiir, öykü, roman, v. b. ) ve dilsel gereçlerin (sayıģmaca, tekerleme, bilmece v. b. ) çocukların geliģimlerine olan katkılarının belirlenmesi. TÜRK DİLİ II : CÜMLE VE METİN BİLG. ĠSO202 TÜRK DĠLĠ II : CÜMLE VE METĠN BĠLG. T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; sözcük öbekleri; Türkçede cümle türleri; basit cümle, birleģik cümle, koģullu birleģik cümle, iç içe birleģik cümle; değiģik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik; ad tamlamalarının özellikleri; metin çalıģmaları (metnin seçimi, metnin yaģ grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dıģ yapısının incelenmesi). FEN VE TEKNOLOJİ LAB II ĠSO210 FEN VE TEKNOLOJĠ LAB II T 0 U 2 Kredi 1 ETCS 3 Ġlköğretim I. kademeye yönelik laboratuar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi). Deney çalıģma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalıģmaları. ÖĞRETİM TEK. VE MAT. TASARIM ĠSO218 ÖĞRETĠM TEK. VE MAT. TASARIM T 2 U Kredi 3 ETCS 5 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeģitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri

10 yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliģtirilmesi öğretim gereçlerinin geliģtirilmesi (çalıģma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeģitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, Ġnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna iliģkin araģtırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. TÜRKİYE COĞR. VE JEOPOLOTİĞİ SIN206 TÜRKĠYE COĞR. VE JEOPOLOTĠĞĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 3 Türkiye'nin yeri ve konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komģular), ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar). Türkiye'nin fiziki özellikleri (iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü), sosyoekonomik özellikleri (nüfus, yerleģimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaģım, turizm). SANAT EĞİTİMİ SIN1208 SANAT EĞĠTĠMĠ T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 DüĢünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakıģ, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleģtirel düģünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel iģlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaģantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düģünme, sanatsal yaratma süreçleri. MÜZİK ÖĞRETİMİ SIN212 MÜZĠK ÖĞRETĠMĠ T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için Ģarkıların düzenlenmesi, çalgının Ģarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuģma iliģkisi, müzik-estetik iliģkisi ile müziksel beğeninin geliģtirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle iliģkilendirilmesi, Ġlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.

11 BEDEN EĞT. VE OYUN ÖĞR. SIN214 BEDEN EĞT. VE OYUN ÖĞR. T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 2 Ġlköğretim Beden Eğitimi dersi (1-5. Sınıflar) öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilköğretim birinci kademe Beden Eğitimi Dersi kazanımlarına iliģkin uygulamalar (ders planı, çalıģma planları, ölçme araçları hazırlama ve uygulama), eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi. GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ SIN216 GÜZEL YAZI TEKNĠKLERĠ T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Yazı kavramı, Ģeklen güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılıģ yönleri, bitiģik eğik yazı küçük harfleri ve yazılıģ yönleri, rakam ve iģaretlerin yazılıģı, büyük ve küçük temel harflerle bitiģik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluģturma, çeģitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalıģmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SIN218 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlıģ, evrensel bilgi v. b. ), bilim tarihine iliģkin temel bilgiler, bilimsel araģtırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere iliģkin farklı görüģler, problem, araģtırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaģtırılması. 5.YARIYIL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ĠSO311 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel

12 kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanıģlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaģımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlıģ tipi testler, çoktan seçmeli testler, eģleģtirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüģme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araģtırma kağıtları, araģtırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel iģlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliģtirme. SINIF YÖNETİMİ ĠSO313 SINIF YÖNETĠMĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 4 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletiģim ve etkileģim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dıģı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliģtirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranıģların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluģturma (örnekler ve öneriler). FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I SIN301 FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETĠMĠ I T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 5 Fen bilimleri ve fen eğitimine iliģkin temel kavramlar. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre iliģkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen öğretiminin Türkiye ve Dünyadaki tarihsel geliģimi, yapılandırmacı yaklaģım ve fen öğrenme, biliģsel geliģim ve fen eğitimi, Ġlköğretim Fen programının özellikleri ve diğer derslerle iliģkisi, bilimsel süreç becerilerini geliģtirme ve örnek uygulamalar. İLK OKUMA YAZMA VE ÖĞRETİMİ SIN303 ĠLK OKUMA YAZMA VE ÖĞRETĠMĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 5 Dinleme, konuģma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma-yazma öğrenme alanları tanım ve süreçleri ile öğrenme alanları arasındaki iliģki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilkokuma ve yazma öğretimine etkisi; ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf

13 öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilkokuma ve yazma öğretiminde verimsizlikbaģarısızlık nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler (özellik ve etkileri, bu araçların seçimi, oluģturulması ve kullanımı) ; ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları) ; ses temelli cümle yöntemi ( tanımı, ilkeleri, özellikleri, aģamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aģamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları. HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ SIN205 HAYAT BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Hayat bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiye de hayat bilgisi dersinin tarihsel geliģimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaģımları. Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram v. b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına iliģkin çalıģmalar-örnekler, Hayat bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programına iliģkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi. MATEMATİK ÖĞRETİMİ I SIN307 MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ I T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkelerini kavrama. Matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de). Matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri. Ġlköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özelliklerini anlama. Belli baģlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile iliģkilerini görme. Matematik eğitiminde önemli beceriler, iliģkilendirme, temsiller, iletiģim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aģamalar, problem türleri, vb.) gibi. Bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının geliģimi (sayma öncesi geliģmeler, birebir eģleme, kardinal değer, birleģtirme, ayırma, karģılaģtırma, denklik, azlık, çokluk, vb.). Basamak değeri, doğal sayıların oluģumu ve yapısal özellikleri; Aritmetik iģlemler, Ġlköğretim matematik dersi ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri. DRAMA SIN309 DRAMA T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

14 Drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, Dramanın yapısı ve uygulanma aģamaları, Dramanın yaģ gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, Drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, Drama da özel teknikler, Dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun yaratıcı drama örnekleri ve yeni örneklerin geliģtirilmesi. 6.YARIYIL OKUL DENEYİMİ ĠSO314 OKUL DENEYĠMĠ T 1 U 4 Kredi 3 ETCS Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi iģlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aģamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalıģmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla iliģkilerini inceleme, okul deneyimi çalıģmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II SIN302 FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETĠMĠ II T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 5 Kavram geliģtirme süreçleri ve teknikleri, kavram yanılgıları ve kavramsal değiģim, öğretim modelleri (probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, iģbirliğine dayalı öğrenme, öğrenme döngüsü yaklaģımı, çoklu zeka kuramının fen öğretiminde kullanımı vb.), fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme: geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaģımları (gözlem, görüģme, proje, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası vb. ), Fen ve teknoloji öğretim programına iliģkin örnek etkinlik geliģtirme ve sunma. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SIN304 TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 5 Anadilin tanımı. Anadilin insan yaģamındaki yeri ve önemi. Çocukta dil geliģim kuramlarına genel bakıģ. Chomsky nin dil geliģim kuramı. Anadilin öğretimi ile diğer alnaların öğretimi arasındaki farklar. Öğrenme alanlarına genel bakıģ ve öğrenme alanları arasındaki iliģkiler. Okuma öğrenme

15 alanı. Dinleme öğrenme alanı. Yazma Öğrenme Alanı. KonuĢma Öğrenme alanı. Görsel okuma ve görsel sunu. Atatürkçülük. Ölçme ve değerlendirme. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ SIN306 SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema, v.b.), Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar MATEMATİK ÖĞRETİMİ II SIN308 MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ II T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 4 Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri, denklik, karģılaģtırma, sıralama, kesirlerle iģlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle iģlemler, program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Geometri, çocukta geometrik düģüncenin geliģimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, programda bulunan geometri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin geliģimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, programda bulunan ölçme kazanımlarına uygun örnek etkinlikler veri yönetimi, tablo ve grafikler, programda bulunan veri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ SIN310 ERKEN ÇOCUKLUK EĞĠTĠMĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları. Okul öncesi eğitime temel olan görüģler ve okul öncesi eğitimin tarihsel geliģimi, dünyada ve Türkiye de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri. Okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeģitleri (anaokulu, kreģ vb.), okul öncesi eğitim kurumunun

16 fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. TOPLUMA HİZMET UYG. SIN312 TOPLUMA HĠZMET UYG. T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuģmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeģitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalıģmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması 7.YARIYIL CUM. DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ĠSO407 CUM. DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının geliģimi, Cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi, baģlıca yazınsal türler; bu türlere iliģkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler; Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden yazınsal türlere ait örnekler, metin çözümlemesi. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ĠSO411 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T 2 U 6 Kredi 5 ETCS 12 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak iģleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranıģları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama. REHBERLİK ĠSO413 REHBERLĠK T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 3

17 Temel kavramlar, öğrenci kiģilik hizmetleri, psikolojik danıģma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, geliģimi, psikolojik danıģma ve rehberliğin çeģitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni geliģmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen iģbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. ÖZEL EĞİTİM ĠSO415 ÖZEL EĞĠTĠM T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 2 Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluģturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakıģla ilgili tarihsel yaklaģım, zihinsel engelli, iģitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletiģim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı geliģen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuģ kurum ve kuruluģlar. GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ SIN401 GÖRSEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ T 1 U 2 Kredi 2 ETCS 3 Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin iģlevlerini tanıma, grafiksel geliģim basamaklarına göre öğrencilerin geliģim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, programa uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarım ve geleneksel tasarımları uygulama, resim çizme ve çizim yoluyla görsel, iģitsel ve dokunsal algıda farklılaģma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın geliģimi. DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞR. SIN403 DĠN KÜLT. VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞR. T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Temel kavramlar (din-kültür-ahlak), Müslümanlığın temel ilkeleri, Ġslamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum iliģkisi, ilköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi (kazanım, içerik yöntem, v. b. )

18 TRAFİK VE İLK YARDIM SIN405 TRAFĠK VE ĠLK YARDIM T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 UlaĢtırma politikaları ve Türkiye gerçeği, uzun mesafeli kent içi ulaģtırmada çağdaģ ulaģım yaklaģımları, trafik sorunu ve çözümleri, trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler, kazalar ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı taģıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağıģı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, Ģok, boğulmalarda ilkyardım ETKİLİ İLETİŞİM SIN409 ETKĠLĠ ĠLETĠġĠM T 3 U 0 Kredi 3 ETCS 2 KiĢilerarası iletiģimin tanımı; iletiģim modeli, iletiģim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kiģilerarası iletiģimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb. ), iletiģimi kolaylaģtıran etkenler, duyguların iletiģimde rolü ve kullanılması, iletiģimde çatıģma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletiģiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletiģim uygulamaları. 8.YARIYIL TÜRK EĞİTİMİ TARİHİ ĠSO404 TÜRK EĞĠTĠMĠ TARĠHĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiģtiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düģünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanıģı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleģme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiģtirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki geliģmeler. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

19 ĠSO408 TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠ VE OKUL YÖNETĠMĠ T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve iģletmecilikle ilgili iģler, okula toplumsal katılım. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II ĠSO410 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI II T 2 U 6 Kredi 5 ETCS 12 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak iģleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranıģları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz-değerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama. SEÇMELİ DERS I ĠSO SEÇMELĠ DERS I T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 SEÇMELİ DERS II ĠSO SEÇMELĠ DERS II T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM SIN402 BĠRLEġTĠRĠLMĠġ SINIFLARDA ÖĞRETĠM T 2 U 6 Kredi 5 ETCS 10 BirleĢtirilmiĢ sınıf kavramı; birleģtirilmiģ sınıfları ortaya çıkaran nedenler; öğretim programı yapısı; 1, 2, 3, 4 öğretmenli birleģtirilmiģ sınıflar; yıl ünitesi kavramı ve özellikleri (A devresi yıl üniteleri; B devresi yıl üniteleri) ; öğretmeöğrenme sürecinin planlanması (yıllık, ünite ve günlük planlar) ; öğretim yöntem ve teknikleri; birleģtirilmiģ sınıflarda ölçme ve değerlendirme; birleģtirilmiģ sınıf

20 yöntemi. İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA SIN404 ĠLKÖĞRETĠMDE KAYNAġTIRMA T 2 U 0 Kredi 2 ETCS 3 KaynaĢtırmanın tanımı ve temel ilkeleri; kaynaģtırma öğrencilerinin özellikleri; kaynaģtırma öğrencilerinin sınıftaki durumları, diğer öğrencilerle olan sosyal iliģkileri ve öğretim durumları; kaynaģtırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları ve uygulanması; kaynaģtırma programının bireyselleģtirilmiģ eğitim programları ile desteklenmesi; kaynaģtırma eğitimine iliģkin yöntem ve teknikler; yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaģtırma uygulamaları ve değerlendirme.

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri 3.DÖNEM 4.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 217 GÖRSEL SANATLAR EĞIT. VE ÖĞR. 2 2 3 5 SNF 220 MÜZIK EĞITIMI VE ÖĞRETIMI

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 1.DÖNEM 2.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS ATA101 ATATÜRK ILK. ınk. I 2 0 2 3 ATA102 ATATÜRK ILK. ınk. II 2 0 2 4 TURK

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ I. YARIYIL Temel Matematik I SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu Ders Adı T-U-L * Yıl Dönem AKTS Kredisi S101B Temel Matematik I 2-0-0 1

Detaylı

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I I. YARIYIL ALA101 Almanca Dilbilgisi I Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve

Detaylı

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl)

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) MATEMATĠK KONULARI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI Rasyonel sayılar 4 1 1

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri 1. YARIYIL SN107 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Temel Matematik I 2 0 2 A Temel Matematik II 2 0 2 A Genel Biyoloji 2 0 2 A Genel Kimya 2 0 2 A Uygarlık Tarihi 2 0 2 A Türk Tarihi ve Kültürü

Detaylı

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Almanca Dilbilgisi I 3 0 3 A Almanca Dilbilgisi II 3 0 3 A Sözlü İletişim

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EFSÖ101 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ulusal Kredi Ders Adı. Ders AKTS

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ulusal Kredi Ders Adı. Ders AKTS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Kodu T U K Kodu T U K SÖP101 Temel Matematik I 2 0 2 4 SÖP102 Temel Matematik II 2 0 2 4 SÖP103 Genel Biyoloji 2 0 2 5 SÖP104 Genel Kimya 2 0 2

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM)

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310400001 Temel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1.-DÖNEM 2.-DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS 1 ATA101-ATATÜRK-İLK.-İNK.-TAR-1 2 0 2 2 ATA102-ATATÜRK-İLK.-İNK.-TAR-2 2

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL ( ) Ders. Ulusal Kredi Ders Adı. Ders AKTS

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL ( ) Ders. Ulusal Kredi Ders Adı. Ders AKTS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL (2016-2017) Kodu T U K Kodu T U K SÖP101 Temel Matematik I 2 0 2 4 SÖP102 Temel Matematik II 2 0 2 4 SÖP103 Genel Biyoloji 2 0 2 5 SÖP104 Genel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SYF:1/8 I. YRIYIL DERSLERİ SOP1001 TEMEL MTEMTİK I (2 0 2) KTS:5 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar,

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 8 8 3 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ATA121 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I 2 0 2 0 GK Kavramlar, tanımlar,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Fransızca Dilbilgisi I (3-0-3) Fransız dilinin temel dil yapıları, sözdizim ve biçim bilgisi,

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI AKTS AKTS AKTS AKTS HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YIL I. YARIYIL (GÜZ) II. YARIYIL (BAHAR) 2002101 A Temel

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji,

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ YABANCI DĠLLER BÖLÜMÜ ALMANCA ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI ( I.

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ YABANCI DĠLLER BÖLÜMÜ ALMANCA ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI ( I. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ YABANCI DĠLLER BÖLÜMÜ ALMANCA ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI ( I. ÖĞRETĠM) 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 0310110002

Detaylı

ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ

ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Temel Matematik I 2 0 2 A Üstün Zekâlıların Eğitimine Giriş 2 2 3 A Genel Biyoloji 2 0 2 A Temel Matematik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EFSÖ101 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI TRK113 TRK117 TRK107 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi Osmanlı Türkçesi-1 Yazılı Anlatım-1 Yrd.

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramlar, tanımlar, 2. Ders yöntemleri ve kaynakların

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR Öğr. Gör. Dr. Abdullah Can Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Türkiye de eğitim alanının uygulamalı bir bilim olarak yapılanma sürecinin geçmiģten günümüze

Detaylı

Kredi 23 30 Kredi 26 30 2. SINIF

Kredi 23 30 Kredi 26 30 2. SINIF NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ( I. ÖĞRETİM) 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... 2 I.YARIYIL... 2 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4)... 2 Matematik

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik 09:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Matematik 1 TEM425 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar Değerli Öğrenciler; Önümüzde hepimizin yaşamında ve geleceğinin belirlenmesinde büyük rol oynayacak olan YGS ve KPSS sınavları var. Sınav başarısını arttırmak için elbette iyi bir hazırlık ve stratejimizin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) I. YARIYIL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) I. YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) TDL 101

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

Derslerin İçerikleri I.YARIYIL Almanca Dilbilgisi I

Derslerin İçerikleri<?xml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsoft-com:office:office /> I.YARIYIL Almanca Dilbilgisi I Alman Dili Eğitimi Lisans Programı nda yer alan derslerin içerikleri aşağıda verilmiştir: Derslerin İçerikleri I.YARIYIL Almanca

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Almanca Dilbilgisi I (3-0-3) Basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi, cümle dizimindeki yapı kuralları, sözcük bilgisi ile dil yapıları

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Tanışma ve dersin amacını anlatma. İnkılap Tarihi ile ilgili kavramlar ve kaynakların açıklanması Kültür ilimleri ve sanat etkinlikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... 6 Μüzik Eğitiminin İlkeleri... 9 Müzik Eğitiminin Boyutları...

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

Zirve Üniversitesi REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Zirve Üniversitesi REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 Zirve Üniversitesi REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ENG 107 İNGİLİZCE (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4 Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili

Detaylı

I. YARIYIL. Fransızca dinleme ve konuşma becerileri, sınıf içi etkileşimin önemi, bu yolla farklı düzey ve konularda konuşma etkinlikleri.

I. YARIYIL. Fransızca dinleme ve konuşma becerileri, sınıf içi etkileşimin önemi, bu yolla farklı düzey ve konularda konuşma etkinlikleri. I. YARIYIL FRA101 Fransızca Dilbilgisi I Fransız dilinin temel dil yapıları, sözdizim ve biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. FRA103 Fransızca Okuma I Yazınsal olan ve olmayan, değişik türdeki özgün

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI 9. SINIF DENEME SINAVI FORMATI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 27 Dil ve Anlatım 15 Kitapcık Sayısı: 2 (A ve B kitapcığı ) Edebiyat 12 Cevap Anahtarı: 2 adet A ve B internetten yayınlanır 2.test Sosyal

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 1 8 8 3 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ATA121 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I 2 0 2 2 GK Kavramlar, tanımlar,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RPD1001 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM (2 0) AKTS:3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve

Detaylı

ÜSTÜN ZEKÂLILAR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ÜSTÜN ZEKÂLILAR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İÇERİKLERİ ÜSTÜN ZEKÂLILAR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS Üstün zekalılar öğretmenliği son yıllarda en popüler öğretmenliklerden biri olmaya başladı.özel okulların ve devletin üstün zekalılar eğitimine

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 160 sorudan oluşan ve 160 dakika süren bir sınavdır. 40 ar soruluk 4 ayrı testten oluşur. Testlere göre soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Türkçe Testi Sosyal Bilimler

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Özel Eğitim (2-0-2) Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık;

Detaylı