Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri"

Transkript

1 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Abbas Türnüklü, Deniz Hepözen, Özlem Başaran, Şermin Coşkun ve Fidan Korkut- Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası Davranış Yönetim Politikası kavramı; sınıfta ve okulda öğrencilere istendik davranışların kazandırılmasında ve onların istenmeyen davranışları ile başa çıkmak için kullanılan yöntemlerde, okulun tüm üyeleri (öğrenci, öğretmen, yönetici, okul personeli ve öğrenci velileri) arasında görüş ve eylem birliğinin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik işlem yoludur. Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası kapsamında, birbirini destekleyen ve tamamlayan dört temel kurumsal program yer almaktadır. Bunlar Sosyal ve Duygusal Eğitim Programı, Paylaşım Saati Programı, Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Programı ve son olarak da Davranış İzleme ve Değerlendirme Programı dır. Bu programlar Ankara, İzmir ve Bursa da bulunan Özel Tevfik Fikret Okullarında, eş zamanlı olarak uygulanmaktadır. Programlar gelişimsel olduğu için her program hem yaş bağlamında hem de ilköğretim 1-5 yılları, 6-8 yılları ve lise için özel olarak yapılandırılmıştır. Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası ile öğrencilere sorumluluklarını, bağımsızlıklarını, yaşam becerileri ve kendi kendini yönetme becerisini kazandıracak, eğitim öğretimin amaçlarına uyumlu, çocuk haklarına ve kişiye saygılı ve temel değeri demokrasi olan bir okul iklimi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Alpaslan Dartan - Özel Eğitim Kurumlarında AR-GE: Terakki Vakfı Okulları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TARGEM) Bu çalışmada, eğitim ve öğretim yılında kurulan Terakki Vakfı Okulları Araştırma ve Geliştirme Merkezi nin (TARGEM) kuruluş öyküsü, üstlendiği görev ve sorumluluklar anlatılmakta, TARGEM in örgütlenme şemasındaki yeri, bağlı olduğu ve hizmet ettiği birimler, bünyesindeki alt birimler, görev tanımları, TKY uygulamaları kapsamında eğitimi iyileştirme çalışmaları ve projeleri ele alınmakta, kuruluş amacı ve işlevi bakımından TARGEM in Terakki Vakfı Okulları na kattığı artı değer ve çalışmalarından kısa örnekler verilmektedir. Ayça Yaldız - Yaşam Becerileri ve Yaratıcı Düşünce dersleri ile Davranış Gelişimi, Yaratıcılık, Bilgi Üretimi Var olan eğitim sistemi içinde, genelde yaşanan müfredat yoğunluğu nedeniyle öncelikli hedeflerin gerçekleştirilememesi sorununa çözüm üretmek amacıyla var olan müfredata iki ders yerleştirildi: Yaşam Becerileri Dersi ve Yaratıcı Düşünce Dersi. Bu dersler kapsamında, işlenen kavramlar, modeller ve yapılan uygulamalar ile öğrencileri yaşamın içinde yer alan durumlara hazırlarken, davranış gelişimi, benlik algılarının ve özgüvenlerinin arttırılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda yaratıcılıklarını, üretkenliklerini, sorun çözme becerilerini geliştirerek bilgi üretebilmeleri için uygun bir müfredat, çeşitli etkinlikler ve çalışma kağıtları tasarlanmıştır. Aynur Albayrak - Chem Lab Yazılım Programı Bu çalışmada, Kimya dersinde etkileşimli eğitim programları kullanarak, öğrencilerin bilgiyi daha iyi pekiştirmesi amaçlanmıştır. Bilgisayarın ders aracı olarak kullanılması, öğrencilerin ilgisini çekmiş ve onlara çeşitli seçeneklerle araştırma olanaklarını sunmuştur. Bir bilgisayar yazılımı olan chemlab programı bilgisayarlara yüklenerek, öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi, sınıf 6 şar kişilik 3 gruba ayrılarak hepsine aynı soruları içeren bir sınav verildi. Bilgisayar kullanan 1. grupta başarı % 83.3, laboratuvarda çalışan 2. grupta % 66.6 ve teorik çalışan 3. grupta ise % 33.3 oldu. Teknolojinin kullanılması öğrencilerin ilgilerini çekiyor, derste daha aktif olmalarını ve yaptıkları çalışmayı unutmamalarını sağlıyor. Öğrencinin ilgisini çekecek ortamlar yaratarak internet ve yazılım programları ile birlikte yapılacak laboratuvar çalışmaları ile eğitim ve öğretimde başarı arttırılabilir. Ayşen Ümit Taytanlı - Gevşeme Yöntemleri İle Etkili Müzik Eğitimi Sınıf ortamı içinde etkili müzik dinleme tekniğiyle öğrencinin kendisini besleyen yaşam enerjisini hissetmesi ve işitsel algısını kullanması, yaşayarak öğrenmesi sağlanmıştır. Yıl sonunda yapılan geri bildirim örneklerinden, kompozisyon çalışmalarından, anket form değerlendirmelerinden, sınıf başarı analizlerinden yukarıdaki tablolarda belirtilen bulgular elde edilmiştir. Bu bulguların ışığında; öğrencinin diğer derslerde de başarı grafiğinin yükseldiği, çevreye, dünyaya, evrene bakışının değiştiği ve fark etme becerisi kazandığı düşünülmektedir. Müzik dersleri öğrencinin Bedensel, Duyumsal ve Zihinsel Gelişimi açısından YAŞAM SEVİNCİ KAZANIMI için bir araç olarak kullanılabilir. Böylece Müzik Derslerinde, Gevşeme Yöntemleri ile Etkili Müzik Dinleti Etkinliği toplumumuzun sağlıklı gelişimi için katkı oluşturacaktır. Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

2 Banu Karabay Koçyiğit Farklı Öğretim Materyalleriyle Desteklenen Öğretim ve Ölçme- Değerlendirme Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı Bu çalışmada eleştirel düşünmeyi temel alan bir öğretim ve ölçme-değerlendirme etkinliği uygulanmıştır. Çalışmada; "Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi" dersi kapsamında, öğretim sürecinde üst zihinsel bilgi ve becerileri içeren öğretim materyallerinden yararlanarak, tanımlanmış ölçütler açısından öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine ve düşünsel süreçlerine yönelik durum belirlemesi yapmak amaçlanmıştır. Geliştirilen materyal; "Değerlerim", "Hak ve Özgürlüklerim" ve "Sorumluluklarım" adlı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyal içerikli bir sinema filmi, ikinci bölümde karikatür, üçüncü bölümde ise resimle desteklenmiş öykü kullanılmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini sergileyebilecekleri açık uçlu soruların yanında; uygulamaya yönelik yönergeler ve değerlendirmenin hangi ölçütlere göre yapılacağını gösteren dereceli puanlama anahtarı da (rubric) hazırlanmıştır. Banu Karabay Koçyiğit ve Derya Gündüz Sefer Süreç Değerlendirme Yaklaşımı ile Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Benim Öykülerim Bu çalışmayla; görsel malzemelerden yola çıkarak algılama, keşfetme, düşünme, yorumlama ve sentezleme becerileri ile şekillendirilmiş yaratıcı yazı yazma çalışmalarından yararlanarak, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek ve süreç içindeki gelişimlerini tanımlanmış ölçütlere göre belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan materyal, öğrenci yönergesi, gruplandırılmış resim dizisi ve yönlendirici sorulardan oluşan "Benim Öykülerim" kitapçığı ile akran değerlendirme formu ve öğretmen dereceli puanlama anahtarını içermektedir. Materyal; bir "Yaratıcılık" uygulaması, altı öyküleme çalışması ve öğrencilerin çalışmaya ilişkin görüşlerini aktardıkları "Derin Bakış" uygulaması olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu çalışma; 4. ve 5. sınıf düzeyinde 270 öğrenciye, 21 ders saati sürecek şekilde yaklaşık bir aylık bir zaman diliminde uygulanmıştır. Barış Yalçınkaya - Uluslararası Bakalorya Sınıflar Programı IBMYP de Tasarım Teknolojisi Dersinin Öğrencinin Yaratıcılığını Kullanmasını Sağlayarak Uygulanması Bilgisayar ve bilgisayar destekli tasarım teknolojisi ve benzeri proje derslerinde ana hedef öğrencinin kaynakları tarayarak bilgisayar desteğiyle organize edip rapor/sunum yapması değil, bilgisayar ve uygun yazılımları kullanarak yaratıcılığını ön plana çıkartıp, kendi yarattığı projesi ile zevkle, ilgiyle, gerçek bir araştırmacı, planlamacı tutumla yaklaşmasını sağlamaktır. Günümüzde orta öğretimdeki öğrencilerin, bilgisayar okur yazarlıkları en üst noktasına ulaşmıştır. Hedef, öğrencinin bilgisayar ile yaratıcılığını ortaya koyarak, bir ürün hazırlamasını sağlamaktır. Bu ürün/proje hazırlanırken öğrenci, projesi sanal ortamda olsa dahi araştırma, planlama, yaratma ve değerlendirme aşamalarına ilişkin not tutmalı ve bu tutacağı notları anlık fikirlerle, çizimlerle desteklemelidir. Berrin Aşar - Bilim Tiyatrosuyla Rekreatif Eğitim Formal eğitimin bilinçli ve amaçlı olarak verildiği yerler olan okulların fonksiyonları değişmiş ve çağın gereklerine karşılık verebilecek merkezler olarak ortaya çıkmıştır. Okulun bu değişen karakteri içerisinde Rekreasyon Eğitimi önemli bir yer tutar. Bu gerçeklerin ışığında okullarda Bilimsel Tiyatro etkinlikleri yapılması planlanmıştır. Uygulamanın basamakları: İlköğretim 4. sınıftan başlamak üzere Lise hazırlık ve hatta Lise 1. sınıf düzeyine kadar değişik seviyelerden 10 ile 25 öğrenci etkinlik içeriği hakkında bilgilendirilir. Konular seçilerek bilimsel yayınlardan yararlanılarak Bilimsel Tiyatro Metni oluşturulur (kanser ve genler, Caretta Caretta ve Dalyan vb.). Disiplinlerarası işbirliği içinde kostüm, sahne düzeni veya dans çalışması, varsa koreografi, müzik, bilgisayar ve bilişim Teknolojilerinin kullanımı konularındaki çalışmalar da tamamlanır. Çalışmalar disiplinlerarası işbirliği sayesinde Tüm Okul Yaklaşımı haline dönüştürülür. Bilen Özlem Şener - Proje Tabanlı Öğrenme Süreciyle Tanışmak Proje tabanlı öğretim süreciyle ilk kez tanışan öğretmenlerin ve öğrencilerin bu süreç içinde neler yaptıklarını, nasıl tepkiler verip, neler geliştirdiklerini ortaya koyan bir uygulama. Birsen Şapçı - Körlerin Rehabilitasyonu ve Masaj Eğitimi Bölümü Altı Nokta Körler Vakfı ve Rehabilitasyon Merkezi; 1974 yılından bu yana Türkiye nin her tarafından gelen yaş grubu eğitilebilir körlere ücretsiz ve yatılı rehabilitasyon eğitimi; Braille alfabe okuma yazma, abaküs ile basit matematiksel işlemler, bağımsız yaşam temel eğitimi ve meslek edindirmeye yönelik santral operatörlüğü, makrame örgü, masaj, bilgisayar eğitimini sürdürmektedir. Tüm Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

3 eğitimler işitsel ve dokunsal tekniklerle verilmektedir. Görmeze balık vermektense balık tutmasını öğretme yi ilke edinen Vakıf görmezlerin özgüven kazanmaları, gerek günlük yaşamlarında bağımsız olmaları gerekse toplumsal yaşama katılmaları için çalışmalar yapmakta, geleceğe yönelik projeler geliştirmektedir. Bora Sinç, Pervin Özbek ve Nesrin Çelebi - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Adım Adım Türkiye ve " Bölgemizi Tanıyalım" Üniteleri Bilgisayar Destekli Ders Anlatım Uygulamaları İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi için değişen müfredat doğrultusunda çoklu-zeka kuramı dikkate alınarak bilgisayar destekli öğretim metoduyla hazırlanan uygulamalarla, öğrencinin dersin hedeflerini birebir keşfederek, deneyerek, aynı zamanda da eğlenerek gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Böylece öğrenci; teorik bilgiyi multivizyon destekli olarak hem sınıf ortamında arkadaşlarıyla paylaşarak işlemekte hem de kendi başına tekrar edebilmekte, merak ettiği veya öğrenmekte zorlandığı birçok konuyu oynarken öğrenebilmektedir. Örneğin; yurdumuzdaki tüm yeryüzü şekilleri harita üzerinde oyun tabanlı gösterilmektedir. Diğer örnekte ise, öğrenci; Marmara bölgesi haritası üzerinde gizlenen Kaşıkçı elması parçalarını bularak bölgedeki tüm turistik ve tarihi yerleri öğrenirken içlerini de görmüş olmaktadır. Bülbin Sucuoğlu, Sevgi Küçüker, Gönül Kobal, Hatice Ceber Bakkaloğlu, Yeşim Kaygusuz, Pınar Ünsal, Ayşe Dolunay Sarıca - Küçük Adımlar Erken Eğitim Projesi 1996 yılında Türkiye de uygulanmaya başlanan Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı 0-4 yaş arası gelişimsel geriliği olan çocuklar ve ailelerine yönelik, eve dayalı yürütülen ilk sistematik erken eğitim programıdır. KAEEP, gelişimsel geriliği olan ya da bu riski taşıyan çocukların, toplumsal yaşama olabildiğince bağımsız katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü tarafından KAEEP na yönelik yapılan araştırma sonuçları incelenecektir. Ele alınan değişkenler, programa katılan hafif ve ağır derecede gelişim geriliği olan çocukların programdan yararlanma düzeyleri, ana-babaların temel gereksinimleri ve programın bu beklentileri karşılama düzeyi, ana-babaların stres ve depresyon düzeyleri, ana-babaların programa ilişkin doyumlarıdır. Bu bulgular ışığında, ülkemizde bu tür programların yaygınlaştırılması gerektiğini belirtmek uygun olacaktır. Çiğdem Ekici - Zenginleştirilmiş Yazılı Sınav Uygulamaları: İlköğretim Fen Derslerinde Kavram Haritası İle Şematize Edilmiş Sınav Örnekleri Öğrencilerin; EN DİKKATLİ, EN YOĞUN, EN İSTEKLİ olarak beyinlerini kullandıkları ve yaptıklarını (hatası ile, doğrusu ile) unutmadıkları zaman, yazılı değerlendirme uygulamalarıdır. İşte bu yüzden yazılılar ile öğrenmek ve öğretmek çok önemli! Yazılı değerlendirme uygulaması klasik yöntem ile yapıldığı zaman bazı öğrenciler sorunun istedikleri ile öğrendiklerinin bağlantısını tam olarak kuramamakta ve istenen cevabı tam olarak verememektedir. Yazılı soruları oluşturulurken özellikle kavram haritaları vb. şeklindeki sorular çocukların en az 5 zeka alanını harekete geçirdiği için soruların cevaplandırılma yüzdesi sınıf içerisinde daha fazla olmaktadır. Kavram haritaları değerlendirme aşamasında da kullanıldıklarında öğrenci başarı puan ortalamalarının arasında olduğu görülmektedir. Deniz Kurtoğlu Eken - Öğretmen Eğitiminde Ders Gözlem Süreci: Hem Ormanı Hem de Ağaçları Görebilmek Ders gözlem yaklaşım ve tekniklerinin sağlıklı prensipler üzerine kurulu olarak hem bütünsel hem de analitik bir bakış açısına imkan tanıması çok önemlidir. Aksi takdirde, ya öğretim-öğrenim sürecinin karmaşık doğasına aykırı olarak birçok detaya tek tek takılıp kalınacak ya da bir iki genel yorumla gözlem sonuçlandırılacaktır ; her iki durumda da hem derse ve öğretim-öğrenim sürecine verilen emeğe, hem de öğretmen eğitimine yapılan yatırıma yazık olacaktır. Bu sunuş, değişik üniversite, enstitü ve okullarda ağırlıklı olarak İngilizce dil öğretiminde hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmen eğitimi ve eğitmen eğitimi çalışmalarına dayalı olarak araştırılıp geliştirilen ders gözlem prensip, yaklaşım ve teknikleri üzerine bir uygulamayı konu almaktadır. Derya Boçkay - Öğrenci Merkezli Eğitimde Öğrenci Sunumları İle Sosyal Bilgiler Grup Dersleri Çalışmanın hedefi öğrencileri araştırmaya yöneltmek, yaratıcı düşüncelerini geliştirmek, sorumluluk duygularını artırmak, kendilerine duydukları güveni pekiştirmek ve öğrenmeyi etkin ve zevkli kılmaktır. Çalışmanın başında öğrenciler ilgili konulara göre birbirleri ile dengeli gruplara ayrılır. Grupların konuları, sunum tarihleri, puanlama ve kurallar öğrencilere verilir. Öğrenciler farklı malzemeleri kullanarak ön hazırlıklarını yaparlar. Gruplar sunum sırasında arkadaşlarına anlatacakları konu ile ilgili yapacakları sınavı da hazırlayıp sunumdan en az iki gün önce öğretmene göstererek onay alır. Grup sunumunu Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

4 gerçekleştirdikten sonra, sınıf tarafından değerlendirilir ve aldıkları puan daha sonraki grupların yapacakları sınavlara eklenmek üzere kayıt edilir. Tüm grupların anlatımı sonunda aldıkları puanları ise onların en önemli sözlü notu olarak geçmektedir. Grup çalışmalarında öğrenciler anlatım, tartışma, drama, beyin fırtınası gibi yöntemleri tepegöz, saydamlar, bulmacalar ve yarattıkları diğer materyalleri kullanmaktadır. Öğrencilerin ders başarısı bu çalışma ile artmıştır. Konu ne olursa olsun öğrencilerin yaptıkları ders öncesi hazırlık ve araştırmaya verdikleri önem gittikçe artmıştır. Bu sistem öğrenci merkezli öğretime geçişte önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenciler araştırma, anlatım, davranış, materyal, pano gibi alanlarda puan aldıkları için farklı yönlerde kendileri geliştirmeye çalışmakta ve sorumluluk duyguları artmaktadır. Ayrıca ezberci yönlerini bir kenara koyup daha fazla yorum yapmaya uğraşmakta hatta sunumlarında da bunu yansıtmaktadırlar. Devrim Yeşim Geyyas -Literary Circles Uygulama Anadolu Lisesi Hazırlık ve Lise 1 İngilizce Metin Okuma/Edebiyat derslerinde kullanıma yöneliktir. Uygulama öğrencilerin okudukları kitapla ilgili detaylı araştırma yapmaları, soru üretmeleri, yorum yapmaları ve bu çalışmaları grup etkinliği bütünlüğünde sınıfa İngilizce sunmaları şeklindedir. Grup içinde görevleri belirlenen öğrenciler, yaptıkları araştırmaları, yorumları grup bütünlüğü içinde sınıf ortamında arkadaşları ile İngilizce olarak paylaşırlar. Uygulamanın ayrıntıları ve Gaziantep Anadolu Lisesi nde işleniş örneği sunulacaktır. Ebru Aktan Kerem ve Işık Kamaraj - Erken Çocukluk Döneminde Barış Değerine İlişkin Bir Program Modeli Erken çocukluk döneminde kazandırılabilecek sosyal değerlerden birisi de barış tır. Araştırmada, Erken Çocukluk Döneminde, Barış Değerine İlişkin Bir Program Modeli okul öncesi dönem ve ilköğretimin birinci kademesindeki öğrencilere yönelik iki ayrı eğitim programı olarak planlanmıştır. Erken Çocukluk Döneminde, Barış Değeri Eğitim Programı ; barış nedir?, çatışma çözümü, önyargı, bakış açıları, iletişim ve işbirliği temalarını içermekte olup bir eğitim-öğretim yılını kapsayacak bir paket program olarak planlanmıştır. Bu araştırmada sadece, Okul Öncesi Dönem Barış Eğitim Programı uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Okul Öncesi Dönem Barış Eğitim Programı nda barış nedir? temasına yönelik Eğitici Drama örnekleri, İstanbul Kadıköy ilçesi Bostancı Atatürk İlköğretim Okulu nun 5-6 yaş grubunda öğretim yılında öğrenim gören 8 kız 8 erkek toplam 16 öğrenci ile birlikte yürütülmüştür. Diğer temalara ilişkin uygulamalar henüz gerçekleştirilmemiştir. Ebru Uzun ve Sibel Kışla - Okulöncesi Dönemde Portfolyo Sunumu ve " Çocuk-Veli-Öğretmen" Görüşmeleri Portfolyo derleme ve değerlendirmesi günümüz eğitiminin en olumlu ve dinamik yanıdır, çocuğun neler yapabildiğini belgeler ve takdir eder. Değerlendirme sürecinde çocuk ve öğretmen bir takım oluşturarak çocuğun gelişimini araştırıp belgeler ve ortaya döker. Portfolyolar, öğretmenin çocuk gelişimini ve eğitimini iyi bildiği ve çocukların gelişimini doğru değerlendirdiği sınıf ortamlarında gelişir. Bu sunumda, portfolyonun ne olduğu, portfolyo oluşturmada çocuğun ve öğretmenin rolü, portfolyo dosyası için neler toplandığı, çocuk-veli-öğretmen görüşmesi soruları, velilerle paylaşım, çocuklardaki kazanımlar anlatılarak, portfolyo örnekleri sunulacaktır. Elvan Tongal - Tarih Derslerinde Kullanılan Konu Pekiştirme Materyalleri ve Yazılı Örnekleri İlköğretim 8. sınıflarda TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde karikatür, resimli roman, şiir, Türk ve dünya edebiyatından örneklerin sınıf içi konu pekiştirme ve yazılı sorusu olarak kullanılması. Emin Aydın - Öğretmenlik Uygulaması Dersi Nasıl Daha Verimli Hale Getirilebilir? Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde Öğretmenlik Uygulaması dersine farklı bir boyut eklendi. Buradaki amaç, öğrencilerin matematik eğitimi ile ilgili (özellikle belli bir öğretim yönteminin etkinliğini araştıran) bilimsel araştırmaların uygulanabilirliğini görmelerini sağlayarak hem matematik öğretimi ile ilgili bilgilerini derinleştirmelerini sağlamak, hem de bilimsel çalışmaların yararını ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda her gruptan daha önce yapılmış olan bilimsel çalışmalardan uygulanabilir iki araştırmayı seçerek uygulama okullarında denemesi istendi. Dersin sonunda o derste sunum yapan öğrencilerin ve yaptıkları çalışmanın kendilerinde bir tutum ve/ya davranış değişikliği oluşturup oluşturmadığını araştıran kısa sorulara verdikleri cevaplar sürecin faydasını değerlendirmesi için veri kaynağımız olmuştur. Alan çalışmasının yaparak öğrenme için çok etkin bir ortam oluşturduğu sonucuna varıldı. Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

5 Emir Erkara, M. Asıf Iqbal, Mustafa Dilmen - Elektronik ve Bilgisayar Laboratuvarı Temel amacımız öğrencilerin üniversiteyi kazanamaması halinde bölgelerinde yaşıtları arasında öncelikli tercih edilen ara eleman olarak iş bulabilmelerini sağlamaktır. Akademisyenlerin lise öğrencilerine yönelik oluşturduğu toplam 792 saatlik program üç uzman tarafından yürütülmekte, Microsoft ile yapılan anlaşma sonucu iki uluslararası katılım sertifikası, İl Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği sonucu ayrıca 9. sınıflara Ofis programları kullanımı, 10. sınıflara Web Tasarımı, 11. sınıflara Programcılık Sertifikaları verilecektir. Lisemizden her yıl mezun olacak 50 öğrenciye lise diplomasına ek olarak birden fazla sertifika alma olanağı sunulmaktadır. Mezun olacak öğrencilerimizi kalifiye eleman ve kaliteli bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Fahrettin Aspirin - Yeryüzünü Üç Boyutlu Görmek: Kabartma Harita ve Yapımı Güncel hayatta coğrafi bakış açısını yakalamak, bilgi organizasyonları kurabilmek için soyut-somut dönüşümünü sağlayacak eğitim araçlarına ihtiyacımız vardır. Bu kültürün kazanılmasında haritalar en önemli araçlardır. Haritalar sadece Coğrafya ve Tarih dersliklerinin materyali olarak görülmemelidir. Çeşitli branşlarda adı geçen yer ve mekan isimlerini somutlaştırabilecek en önemli kaynaklar haritalardır. Haritaları anlamak, bunun için de en iyi şekliyle sunmak gerekir. Kabartma haritalar yeryüzünü gerçeğe en yakın ifade eden, hem görsel hem de dokunsal materyallerdir. Okulumuzu ziyaret eden herkesin ilgisini çeken ve yapım aşamaları süresince öğrencilerimize ve ziyaretçilerimize farklı bakış açıları kazandıran bu çalışmalarımızı herkesle ve nasıl başardığımızı göstermek istiyoruz. Ferhat Yıldırım, Berna Topçuoğlu, Deniz Cansever - Kuluçka Makinesi ders yılından başlayarak aralıksız devam eden uygulama, biyoloji öğretmeni ve Zooloji Kulübü öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Görsel uyarıcılarla öğrencide gerekli ilgi ve merak uyandırılarak Biyoloji biliminin sevdirilmesi ve uygulamayla öğrenilmesi hedef alınmıştır. Ferhat Yıldırım, Berna Topçuoğlu, Deniz Cansever - Sera Fen Bilimleri Bölümünün Biyoloji derslerine yönelik olan bu uygulaması; hücre, üreme ve gelişme, botanik bilimi, bitki fizyolojisi, tarım, besin zinciri, ekoloji konularını kapsamaktadır. Başlangıçta Botanik Kulübü nün 21 öğrencisiyle başlamış, sonrasında ise öğrencilerin tümüne dönük olarak yapılan ve halen devam eden bir çalışma haline gelmiştir. Filiz Vela ve İnci Mert - Çocuğun İçinde Öykü, Öykünün İçinde Hayat Bugünkü eğitim sistemimizde edebiyat eğitimi bir bilgi yüküne dönüştürülmüştür. Bu uygulama sistemde var olan: edebiyatın bilgi yükü olması, bir edebi ürünü okurken sıkılma, bir edebi ürüne yaklaşımda kalıplaşmış ölçütleri kullanma, edebiyatın hayatın dışında sadece bir ders olarak görülmesi, sorunlara duyarsızlık, yaşamın ve kendinin farkına varamama, edebi metinlerin bir hayal ürünü olduğu ve günlük hayata taşınamaması gibi sorunları gidermeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, hayatın içindeki kurguyu keşfetmek ve eserle öğrenci arasında bir bağ oluşturabilmek için yapılmıştır. Sait Faik in Gün Olur Harman Olur öyküsü incelenmiştir. Bu sunumda proje işleyişi, öğrenci çalışmaları paylaşılacaktır. Fulya Sarı - Eğitimde Program Geliştirme: Oluşturmacı Okulun Toplumsal Sorumlulukları Bu sunuda, oluşturmacı okul kavramı ele alınacak, oluşturmacılığın, öğrenme ortamından okul yönetimi, örgütsel karar süreçleri ve öğrenen kurum olma çabalarına nasıl yansıdığı irdelenecektir. H.E.V. Okulları Kemerköy de uygulanmakta olan Program Geliştirme Modeli oluşturmacılık açısından irdelenecek, diğer modellerden farkı ele alınacak, proje süreçleri ve ürünleri tanıtılacaktır. Modelin temel özelliği olan yorum temelli oluşturma (Interpretation Construction ICON- Design Model) sunulacaktır. Gönül Akçamete, Arzu Tanrıverdi Kış, Hasan Gürgür - Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Kaynaştırma Modeli Geliştirme Projesi Sayısal artışa karşın eğitim sisteminin yapısına ve çocukların gereksinimlerine uygun politikalar ve modeller geliştirilemediği için, kaynaştırma uygulamasında sorunlar yaşanmaktadır. Ülke koşulları ve eğitim sistemi ile uyumlu kaynaştırma modelini pilot uygulamalarla geliştirmeyi amaçlayan ve Ankara Üniversitesi nin destek verdiği projeye, 2002 yılında 1., 2. ve 3. sınıflarda yer alan ve farklı değerlendirme türleri kullanılarak belirlenen risk grubunda yer alan 92 ile öğrenci ile başlanmıştır. 16 öğretmene kaynaştırma uygulamalarına yönelik seminer ve iş başında eğitim sağlanmaktadır. Uygulama devam ettiğinden henüz genel değerlendirme yapılamamıştır. Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

6 Gülin Pazaroğlu - Çocuk ve Müze Projesi Turist Rehberleri Vakfı Çocuk ve Müze Projesi, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yaşadığımız topraklardaki tarihi zenginliğin farkına varmalarını sağlamak, onlarda tarih ve çevre bilincinin yerleşmesine katkıda bulunmak amacıyla pedagoji, drama, çevre ve ilk yardım eğitimi almış rehberler tarafından müzeleri gezdirilmelerini kapsamaktadır. Projenin temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin Anadolu nun tarihi zenginliğini tanımalarına yardımcı olmak, tarih, kültür ve çevre kavramları konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak; genel amacı ise, öğrencilerin dünya tarih ve kültür mirasının ve doğal çevrenin dünya uygarlığının çok önemli bir öğesi olduğunun ayrımına varmaları ve dolayısıyla korunması gerektiği bilincine ulaşmalarının sağlanmasıdır. Gül Ergüç ve Şebnem Güvenç - Başarılı Ebeveynlik Eğitimi Irmak Okulları nda uygulanmakta olan Başarılı Ebeveynlik Eğitimi, velilerin eğitim-öğretim sürecine etkin katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim, 4 seminer ve 7 workshop'tan oluşmaktadır. Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek, Çocuğunuzla Doğru İletişim Kurma Yolları, Okul Başarısı Bir Takım İşidir (2 bölüm), Aile İçi Disiplin, Tek Ebeveynli Aileler (2 bölüm) başlıklı workshop'larda, anne-babalar konu ile ilgili düşüncelerini ve kişisel deneyimlerini birbirleriyle paylaşmakta, konu ile bağlantılı video kasetler izlenmekte, ayrıca gerçek yaşamdan örnekleri içeren drama çalışmaları yapılmaktadır. Gülçin Cırık Doğramacı - Öğrencilere Bilimsel Süreç Becerilerini Kazandırmak İçin Kullanılabilecek Materyaller Fen eğitimi alanında yapılan birçok araştırma, öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini (BSB) kazanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermekte ve kullanılan metod ve materyallerin bu becerileri kazandırmada yetersiz olduğunu vurgulamaktadır. Bunun en büyük nedeni de BSB becerilerinin bir fen kavramı ile ilgili bilgi gibi bir ünitede hatta bir kaç derste kazandırılabileceğinin düşünülmesidir. Bu becerilerin kazandırılması için alternatif materyallere ve metodlara ihtiyaç vardır. Bu amaçla oluşturmacı yaklaşıma göre bir materyal hazırlandı ve 9. sınıftaki 26 öğrenciye bütün bir öğretim yılı boyunca BSB ni kullanma ve geliştirme fırsatı verildi. Gülçin Cırık Doğramacı - Oluşturmacı Müfredat İçin Hazırlanmış Hizmet İçi Eğitim Programı Yeni bir müfredatın uygulamadaki başarısı müfredatın iyi bir kitap ve hizmet içi eğitim programıyla desteklenmesine bağlıdır. Eğer bu üç unsur birbiriyle uyumlu değilse ve birbirinin ihtiyaçlarına karşılık vermiyorsa müfredatın amacına ulaşması pek mümkün değildir. Öğretmenin gelişimi ve müfredatın başarılı şekilde uygulanması açısından profesyonel bir hizmet içi eğitim programı hazırlanmalıdır. Bu amaçla ABD nin California eyaletinde geliştirilen oluşturmacı müfredat için iki yıllık bir hizmet içi eğitim programı hazırlanmıştır. Hizmet içi eğitim programının ilk yılı, bir haftalık yaz okulu ve yıl içerisindeki birer günlük dört eğitimden oluşmuştur. İkinci yılında ise dört hizmet içi eğitim verilmiştir. Gülçin Karadeniz - Okulöncesi Çocukları İle Kitap Hazırlamada Kullanılabilecek Yöntemler Okulöncesi eğitimcilerinin sıkıntı yaşadığı konulardan birisi de günlük aktiviteleri destekleyecek öyküleri bulmakta yaşadıkları zorluktur. Son yıllarda ülkemizde kaliteli öykü kitapları yayınlanmakta olsa da bu kitapların evde de okunmaları sınıf içi etkinliklerde kullanılırken cazibesini yitirmesine neden olabilmektedir. Bazı okullarımızdaki ekonomik güçlükler de düşünülecek olursa sınıf içi etkinliklerle kitap hazırlamanın önemi anlaşılacaktır. Ayrıca bu çalışmalar yoluyla çocukların gelişimlerinin takibi de son derece sağlıklı olacaktır. Kitapçıklar portfolyo dosyalarında saklanarak aileler ile de paylaşılabilir. Okulöncesi eğitimcileri, hem sınıfta bulunan kitap köşesine yeni kitaplar eklemek hem de yapılan aktiviteleri desteklemek için farklı şekillerde kitaplar hazırlanmasına rehberlik edebilirler. Bu çalışmada, kitap hazırlamada kullanılabilecek etkinlikler paylaşılacaktır. Gülesin Nemutlu, Ayşe Beyazova, Yörük Kurtaran, Evren Ergeç ve Neslihan Öztürk - Toplum Gönüllüleri Gönüllü Gelişimi Eğitim Programı - Genç Toplum Gönüllüsü'nün 5 Anahtarı Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlerin geliştirdiği, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini desteklemektedir. Bu süreci zenginleştirmek adına 5 Anahtar Gönüllü Gelişimi Eğitim Programı geliştirildi. Bu program Toplum Gönüllüsü Gençlere sivil toplum ve gönüllülük bilinci edindirmek, ekipler halinde projeler geliştirip, yönetip, değerlendirmelerine destek olmak için tasarlandı. Bir sene içinde programın uygulanması için üç eğitmen eğitimi gerçekleştirildi. Bunun sonucunda gönüllü eğitmenler programın üç Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

7 ayağını (mavi, kırmızı, yeşil) uygulamak ve aktarmak adına toplamda şu ana kadar 3222 gencin katıldığı 134 eğitim gerçekleştirdiler. Bir yıllık yaygın pilot uygulaması, gönüllülük ile ilgili eğitim çalışmaları için iyi bir örnek oluşturabilir. Sunumda anahtarlar, eğitimler, eğitmen eğitimleri, üretilen materyaller ve pilot uygulama sürecinin değerlendirmesi sunulacaktır. Gülgün Özcan Masal Saati ve Edebiyat Atölyesi TEGV in okuldışı zamanlarda Türkiye genelindeki Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri ve Ateşböcekleri ndeki etkinliklerine katılan ilköğretim çağındaki çocuklar için geliştirdiği Eeğitim programlarından, dil-sanat-iletişim alanında birbirine bağlı olarak uygulanan iki eğitim programıdır. Edebiyat alanındaki 40 ın üstünde yazar, şair, karikatürist ve 15 yayınevinin desteği alınarak geliştirilmiştir. Masal saati ve edebiyat atölyesi eğitim programları; TEGV e üye çocuklar için yaş uyumlu olarak 2003 yılında geliştirilmiştir. Programların hedef kitlesi; ilköğretim okullarının 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. sınıf çocuklardır. Program, 8 hafta boyunca haftada iki saatlik eğitim süresi içinde uygulanmaktadır. Gülgün Saka - Eğitimde İşbirliği Protokolü T.C Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile öğretim yılında 99 öğrenci ile eğitime başlayan okulun binası MEB tarafından yapılmış, iç donanımı İHKİB tarafından sağlanmıştır. İşbirliği protokolü kapsamında eğitim programları ile hazır giyim ve konfeksiyon alanında Türkiye nin gereksinim duyduğu eğitimli ara elemanları yetiştirmek ve sektöre bilgi desteği sağlamak, üretici yatırımcı ve pazarlamacı kuruluşlara, girişimcilere eğitilmiş insan gücü ile katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Protokol çerçevesinde okulun araç, gereç ve atölye donanımlarını sağlamak, temizlik, küçük onarım gibi giderlerine katkıda bulunmak, öğrencilerden maddi olanakları kısıtlı olanlara burs vermek, öğretmenlerin sektörün ihtiyaçlarına uyumlu yetiştirilmelerini sağlamak, öğrencilerin atölye eğitimlerinde öğretmenlere yardımcı olmaları için teknisyen ve usta öğretici görevlendirmek, mezunların istihdamında okul yönetimine yardımcı olmak, yetişkinlere meslek kazandırmak için okul yönetimi ile işbirliği yaparak kurslar düzenlemek, İHKİB tarafından sağlanan desteklerdir. Gülşen Öz ve Sema Ulcay - Kavram Bilgisi Kavram Bilgisi Programı, öğrencilerin okuma, dinleme, soru sorma, yorumlama ve anlatma gibi etkinliklerde bulunarak düşünme, anlama, dili kullanma becerilerini geliştirmeyi, dolayısıyla çağdaş dünyanın özgür ve yaratıcı bireylerini yetiştirmeyi amaçlamakta ve Robert Lisesi 9. sınıf öğrencilerine uygulanmaktadır. Kavram Bilgisi Programı, seçime dayalı sorularla devam eden kavramlar ve bu kavramların değişik alanlardaki bağlamlarına ilişkin örnek ve bilgileri içerir. Kavramlar, insan hayatının bütünselliği esas alınarak bu bütünselliğin temel öğeleri olan ana temalar altında toplanmıştır. Her bir kavram, kendi ve birbirleri ile ilişkisi içinde araştırma, eleştirme, bağlantılandırma, ayırdetme, temellendirme gibi düşüncenin aktif kılındığı etkinlikleri taşır. Bu tür bir çalışma felsefi açılımları olan öykülerden, anektodlardan, örnek olaylardan, mektuplardan, makalelerden, mitlerden vb. hareketle başlamakta, öğrencilerin kendi deneyimleri / değişik derslerde öğrendikleri bilgiler ve okunan metinler arasında ilişkiler kurmalarının sağlanması; özgün ve eleştirel bir bakış açısıyla dünyayı sorgulayabilmeleri, düşünce, dil ve dünya arasındaki ilişkileri keşfederek sözlü ve yazılı ifade güçlerini arttırmaları ile amaca ulaşır. Günseli Oral - Yaratıcı Yazı Dersinde Bir Etkinlik: Müze Tekniği İle Oyun Yazımı Müze Tekniği, öğrencilerin müzede seçtikleri eserleri karakterlere dönüştürdükleri ve bu karakterlerin ağzından öyküler oluşturdukları bir tekniktir. Bu uygulamada, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Antalya Müzesi ni ziyaret etmişler, kendilerini en çok etkileyen eserleri seçmişler ve bu eserler hakkında bilgiler toplayarak, onların ağzından öyküler oluşturmuşlardır. Daha sonra, bu öyküleri ortak bir çatı altında toplayarak bir oyun yaratmışlardır. Oyunu yaratırken karakterleri birbirine bağlamak için mizah kullanmış, ek karakterler oluşturmuş, şarkı ve danslar eklemiş, sahne tekniklerinden yararlanmışlardır. Sonuç olarak ortaya özgün bir eser çıkmıştır. Öğrenciler hem kendi kişisel yaratıcılıklarını gösterme ve geliştirme olanağı bulmuş, hem de grupla birlikte yeni bir bütün oluşturma deneyimi yaşamışlardır. Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

8 Halil Şahin - Bilgiye Erişimde Fırsat Eşitliği: İstanbul İli İlköğretim Okulları Öğrencileri İle Darüşşafaka Eğitim Kurumları 'Eğitmen' Öğrencilerin Bilgi Paylaşımı: " Bilgisayar Günleri" Uygulaması Nisan 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen program, İstanbul ili ilköğretim okullarından seçilen I. kademe öğrencilerine eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle temel bilgisayar eğitimi vermeyi amaçlayan bir eğitim projesidir. 28 ilçeden 1000 öğrenciye, üç saatlik temel bilgisayar eğitimi Darüşşafaka Eğitim Kurumları Bilgisayar Kulübü öğrencileri tarafından uygulanmıştır. Bilgisayar ile tanıştırma ve bilgisayar kültürü edinmeyi hedefleyen bu eğitim sürecinde öğrencilere, bilgiye erişimin farklı yolları anlatılmıştır. Bilgiye Erişimde Fırsat Eşitliği sloganı ile başlayan bu etkinlik, hedeflenen sayı ve sonuca ulaşmıştır. Organizasyonda Darüşşafaka Eğitim Kurumları nın 3 bilgisayar dersliği ve 84 bilgisayarı gün boyu kullanılmıştır. 27 Darüşşafaka öğrencisi bir haftalık eğitim sürecinde bilgilerini katılımcı öğrenci kardeşleri ile paylaşarak öğretirken öğrenme becerisini ve özgüvenlerini kazanmışlardır. Katılımcı öğrencilerin, projeyle ilgili geliştirilen internet sitesinde ilettikleri izlenimler değerlendirilerek, gelenekselleştirmeyi düşündüğümüz bu projenin yeni uygulamalarında daha kapsamlı bir program içeriği geliştirme yönelimine gidilecektir. Hasan Deniz - Baba Destek Programı - BADEP Bu sunuşta, çocuğun gelişiminde babanın yeri ve önemi, Baba Destek Programı nın tanıtımı konuları ve içeriği, Baba Destek Programı nın uygulama şekli ve temel özellikleri, Katılımcı bir eğitim örneği olarak Baba Destek Programı nın babanın çocukla ilişkisinin güçlendirilmesi çocuğun okul ve diğer alanlardaki başarılarına yansıması ve Baba Destek Programının gerçekleştirilen Araştırma ve Değerlendirme çalışmasında elde edilen sonuçlar aktarılacaktır. Havva Kangal Erdoğan - Terakki Vakfı Okullarında Çizgi Film Eğitimi: " Düşlerini Film Yapan Çocuklar" Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Anaokulu ve İlköğretim Okulları nda 1998 yılından bu yana çizgi film eğitimi verilmektedir. Çizgi film eğitiminde çocuklar çizgi film yapımını, animasyon sanatını ve kurallarını öğrenirlerken farklı beceriler de kazanırlar. Çizgi film, yüzlerce karenin kameraya alınmış görüntüsüdür. Çocuklar önce bu gerçeği kavrarlar. Gerçek ve hayal ayrımına varırlar; daha sonra kendi hayallerini çizip hareketlendirmeyi öğrenirler. Çizgi film yapmak kollektif çalışmayı, paylaşmayı ve dayanışma duygusunu geliştiren sanatsal bir faaliyettir. Çünkü çizgi film yapımı, bir ekip çalışmasıdır. Çizgi film eğitimi sanatsal bir faaliyettir ve çocukların zihinsel, bedensel, psikolojik gelişimlerini daha ileriye taşırken onların yeteneklerini keşfetmemiz için önemli bir önemli bir araçtır. Sunumda gösterilecek filmler: 1. Anneme Neler Oluyor? (6 yaş grubu) Nisan (İlköğretim sınıflar) Hikmet Aracı - İlişkilendirilmiş Beden Eğitimi Uygulamaları İlişkilendirilmiş Beden Eğitimi adı verilen proje, ODTÜ G.V. Ankara Koleji nde çeşitli seviyelerde başarıyla uygulanmış, son derece pozitif geri bildirimler alınmıştır. Beden eğitimi ve spora genel bir bakışla, altyapı oluşturulup, okullarımızdaki uygulamalara (amaçlar, davranışlar, ölçme ve değerlendirmeye) dikkat çekilmekte, eğitim-öğretimde birlik ve beraberlik ilkesine uyulamadığı, öğrenci merkezli öğretime etkin bir katkının bulunmadığı, süregelen sistemin günümüz koşullarında yetersiz kaldığı ortaya çıkarılmakta, ilişkilendirilmiş beden eğitimi uygulaması sonrası öğrencilerde görülen davranış değişiklikleri aktarılmaktadır. Beden eğitiminde Fen Bilgisi, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin uygulamalı olarak nasıl desteklenebileceği öğretim etkinlikleri, materyaller ve stratejileriyle açıklanmaktadır. Beden eğitimi ders ortamlarını laboratuvar gibi düşünülerek, basketbolda hücre, sayılar, geometrik şekiller ve mevsimlerin oluşumu işlenmekte, son olarak, öğretmendeki olumlu değişimleri gözlemlenmektedir. Hulusi Karslı - Süreçlerle Yönetim 2000 yılı Eylül ayında eğitime başlayan Gaffar Okkan İlköğretim Okulu nda 2001yılından beri Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları EFQM modeline göre yapılmaktadır. Kurumca 2004 yılında Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve KALDER Eskişehir Şubesince düzenlenen "Eğitim Kurumları Kalite Ödülüne" müracaat ettik ve "Jüri Teşvik Ödülünü" aldık yılında ise Ulusal Kalite Ödülüne müracaat edeceğiz. Okulumuzda süreçlerle yönetim anlayışı benimsenmiştir. Sekiz temel sürecimiz ve alt detay süreçleri mevcuttur. Kurumumuzda her sürecin sorumlusu belirlenmiştir. Her çalışan bir veya birkaç süreçte görev almaktadır. Kurumumuzda tüm işler saptadığımız süreçlerle yürütülmektedir. Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

9 Hülya Koca - Ünite Öncesi ve Ünite Sonrası Değerlendirme Amaçlı Kontrol Listeleri Hem uygulama hem de materyal kapsamına giren bu çalışmada amaç, yeni bir üniteye başlamadan önce öğrencilerin üniteyi öğrenmeye ne kadar hazır olduklarını ve ünite bitiminde öğrencilerin bu ünitede neleri öğrenip neleri öğrenemediklerini belirlemek için hazırlanmış alternatif bir değerlendirme yöntemi oluşturmaktır. Uygulama örneği 6. sınıf Fen Bilgisi Dersi I. ünitenin başında ünite öncesi form ve I. ünite sonunda ünite sonrası form olarak iki aşamada planlanmıştır. Çalışma sonucunda yapılan değerlendirmeler; bu uygulamanın ünite sonrasında yapılan klasik metotlardan çok daha verimli ve öğrenci açısından çok daha zevkli bir yöntem olduğunu göstermiştir. Ünite öncesi uygulamada anahtar kavramlar, öğrenci tarafından hazırlanacak projeler, drama çalışmaları, araştırmalar ve okunacak kitaplarla ilgili ön hazırlık çalışması yaptırılmakta, ünite başlığı ile ilgili bir öyküleme çalışması planlanmakta ve en son adım olarak ünitede öğrenmeyi istediği ve merak ettiği konular ile ilgili bir bölüm bulunmaktadır. Ünite sonrası ise ünitede öğrenilen kavramların tanımlanması, daha önceden bilinmeyen ve ünite ile birlikte yeni öğrenilen kavramların listelenmesi, istenmektedir. Ünite sonrası yapılan uygulamada bilişsel özelliklerin yanında duyuşsal özellikler üzerinde de durulmaktadır. Bu uygulamada eğitim sistemimizde bulunan klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerine alternatif olarak bir değerlendirme aracı hazırlanmıştır. Hülya Smail ve Elçin Atçakan - Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi Kesirler ve Sayılar-çarpanlar-geometri ilgili çalışma 5. ve 6. sınıflara ders öğretmenleri tarafından iki yıldır sınıf içerisinde uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmak, öğrenme sürecini zevkli kılmak aynı zamanda bilginin kalıcı hafızaya yerleşmesini sağlamak ve matematikte aynı sonuca ulaşan yöntemlerin çokluğunu öğrenciye sezdirmek ve öğrencinin bulduğu farklı çözümleri önemsemek, "ben matematik yapabiliyorum" demesini sağlamak amaçlanmıştır. Ölçme ve değerlendirme birimi, önceki yıllardaki düz anlatım yöntemine göre önemli oranda başarı artışı saptamıştır. Tüm bu çalışmalarda tam öğrenme ve çoklu zeka teorisi yöntemi kullanılmış, uygulamalarda kesir kartları, pattern bloklar, tangram kare taşlar, domino taşları, kibrit çöpleri, nota sayfaları, bilgisayar etkinlik sayfaları gibi materyaller kullanılmış, internetten bireysel çalışma desteklenmiştir. İbrahim Güler - Müze ve Bizim Çocuklar: Bir Okul Müzesinin Kuruluş Hikayesi Tarih dersini niye okuyoruz ki?, Hayatta işime yaramayan bilgileri niye öğreneyim ki? gibi sorular tarih/sosyal bilgiler öğretmenlerine en fazla yöneltilen sorular arasındadır. Bu tür yaklaşımlar tarih/sosyal bilgiler öğretmenlerini öğrencilerin gözünde anlamsızlaştırmaktadır. Eski bir eşyaya sahipseniz bir tarihe de sahipsiniz anlayışı ilk derslerden itibaren öğrencilere ulaştırılmaya çalışıldı. Bu çabalar sonucunda öğrencilerin getirdiği eski eşyalar kullanılarak okulda bir tarih müzesi oluşturuldu. Okul müzesi kurma sürecinde ve sonrasında; yukarıda bahsi geçen yaklaşım yerini tarih derslerine karşı oluşan ilgiye bıraktı. İdil Elveriş Hukuk Kliniği Uygulaması Güncel hayata dair hukukun, toplumdaki dezavantajlı durumdaki hedef gruplara öğretilmesi ve bu sayede hedef kitlenin güçlendirilmesini amaçlayan Hukuk Kliniği projesi sunumuna, bu genel amaca ek olarak, hukuk eğitimine olan katkıya da değinilerek başlanacaktır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'de hukukçunun sosyal sorumluluğunu öne çıkaran bir ilk proje olduğunun açıklanması ertesi projede kullanılan metot ve yöntem açıklanacaktır. Daha sonra, örnek dersler sunularak, projede faydalanılan interaktif metotlardan beyin fırtınası, simulasyon, farazi dava ve diğerlerinin, klasik takriri ders anlatma metodundan farkı vurgulanacak, bu sayede öğrencilerin didaktik, tek bir doğru cevap arama ekseninden çıkarıldığı gösterilecektir. Son olarak, projenin etkisini göstermek açısından, projeye katılmış olan öğrencilerin görüşlerinden alıntılar yapılması ve hatta fotoğraflar gösterilmesi planlanmaktadır. Jale Göktepe Öğrenci Merkezli Öğretme Teknikleri Bu sunum, 1-8 seviyesinde görevi olan her branştan öğretmene yöneliktir. İlgili aktivite örnekleri; öğrencilerde öğrenme isteği yaratır ve öğrenmeyi zevkli kılar; aynı zamanda öğrenme sürecinde edinilen bilginin kalıcı hafızaya yerleşmesini, daha önceki bilgilerle birleştirilmesini, aralarında bağlantı kurulmasını ve günlük yaşamda uygulanabilmesini sağlar. Öğrenci merkezli aktiviteler, çeşitli konferanslarda farklı branşlardan eğitimciler ile paylaşılmış, alınan geri bildirimler ve yapılan ölçme-değerlendirmeler sonucu öğrencilerde gereken motivasyonu yarattığı, öğrenme sürecini zevkli kıldığı ve edinilen bilgilerin kalıcı hafızaya yerleşmesini sağladığı desteklenmiştir. Uygulama, ilgili slayt gösterisi ile bir kitapçık ve uygulama örneklerini içermektedir. Katılımcılar ile bazı uygulama örneklerinin yapılması planlanmaktadır. Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

10 Jennifer Sertel ve Güliz Kurt - WINPEACE Barış Eğitimi Kitabı: Barış Bireyde Başlar WINPEACE öğretmen el kitabının kısa bir sunumu yapılacaktır. Bu kitap, öğretmenlerin sınıfta uygulayacağı etkinlikleri içerir, özellikle Türkiye de kullanılmak üzere hazırlanmış olup İstanbul da Robert Lisesinde ve MEF Okullarında pilot program olarak uygulanmıştır. Sunuşta şu sorular da ele alınacaktır: Barış eğitimi nedir? Neden gereklidir? WINPEACE Barış Kitabında neler vardır? Pilot program nasıl uygulanmıştır? Öğrenciler ve öğretmenler bu programı nasıl karşılamıştır? Programı uygulamak için ne tür bir eğitim gereklidir? Kadir Karabulak - Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Için Bir İyileştirme Programı: Kağızman Modeli İstanbul Bilgi Üniversitesi toplumsal ihtiyaçlara duyarlılık, fırsat eşitliği ve kaliteli eğitimin ilköğretim çağında da büyük bir önem taşıdığına inanarak yola çıktı yazında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin genelinde ziyaretler gerçekleştirildi. Bunun sonunda; Türkiye de en kötü yaşam ve eğitim koşullarına sahip olan okulların YİBO ve PİO lar olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. 4-7 Eylül 2004 te, aralarında Kağızman Kaymakamı Aylin Kırcı Duman, Kağızman Milli Eğitim Müdürü Necmettin Polat, Kağızman YİBO öğretmenleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi temsilcileri, ÇYDD, Ekonomistler Platformu ve Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü nün hazır bulunduğu bir topluluk İstanbul Bilgi Üniversitesi nde bir araya gelerek, projenin kapsam, içerik ve çalışma takvimi belirlenerek başlatılan uygulama, halen sürdürülmektedir. Kemal Gedikoğlu ve Özlem Berber - Sorunların Bilimsel Düşünme Becerisi İle Saptanarak Alternatif Çözüm Önerileri Üretilmesi Geleneksel okul yaklaşımına alternatif olarak geliştirilen Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli çalışmalarında bir Tüm Okul Uygulaması olan Sorun Çözme başlıklı uygulama, Akçaabat Merkez İlköğretim Okulu 6., 7., 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak, Ekim 2004 arası kapsayacak şekilde 5 gün için planlanıp uygulanmıştır. Uygulama sorunu tanımlamayı, sorunları bilimsel yaklaşımlarla analiz edilmesini ve sorunlara alternatif çözüm önerilerini işe koşmayı hedeflemiştir. Uygulamanın değerlendirmesi anket ve derecelendirme ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Uygulamada, soru-cevap, analiz, empatik yaklaşım, beyin fırtınası, tartışma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kavram haritası ile desteklenmiştir. Çalışma öğrencilerin kazandığı bilginin yaşam becerisine dönüştürülmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Lütfiye Eroğlu - Kültür Karıncaları: Kültürel Değerleri Uyaran Olarak Kullanan Özgün Bir Eğitim Modeli Bu model vakfımız tarafından geliştirilmiş olup, taradığımız kaynak bilgilerine göre ülkemizde alanında ilk ve tek modeldir. Çalışmanın amacı ve hedefleri kültürel değerleri uyaran olarak kullanıp, interaktif eğitim yöntemi ile çocuklarımızın; kendilerinin, yaşadıkları çevrenin farkında olmalarını, eğitimin, bilimin, bilginin gücünün önemini kavramalarını, kültürel değerleri benimsemelerini, korumalarını, kazanımlarını yakınları ile paylaşmalarını, edindikleri bilgi, beceri ve tutumun onlarda kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmasını sağlamaktır. İstanbul, Bursa ve Kocaeli nden seçilmiş dört ilköğretim okulunda başlayan ve birinci yılını tamamlayan bu eğitim modeli çocukların yaratıcılıklarında, bilginin gücünü kavramalarında, kültür ve kentli olma bilinçlerinin gelişmesinde anlamlı değişiklikler oluşturmuştur. Maura Kelly ve Kuvvet Kathleen Oliverson - Edebiyat Dersinde Filmin Okunması Film, edebiyatta kullanılan birçok teknikle paralellik gösteren ve oldukça yüksek planlama gerektiren bir sanattır. Bir şiir ya da Shakespeare in bir oyununu analiz etmede rahat olmamalarına rağmen birçok öğrenci oldukça iyi film izleyicileridir. Film aracılığıyla öğrencilerin eleştirel gözlem yeteneklerini geliştirerek öğretmenler, aynı okuma stratejilerini edebiyata da yönlendirebilirler. Bu sunumda filmin yapısı ile edebi yapı arasında bağlantılar kurmanın yolları araştırılarak öğrencilerin herhangi bir yapıyı analiz etme ve bir araya getirmede özgüvenlerini geliştirmek ve sınıf içinde aktif olarak filmin nasıl okunabileceği gösterilecektir. Bu eğitsel metod, beş yıldır kullanılmaktadır. Öğrencilerin akademik yeteneklerini +geliştirmeyi amaçlayan sunum lise öğretmenlerine yönelik olup ağırlıklı olarak edebiyat konusu üzerine olacaktır. Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

11 Mehtap Şimşir Öge, Selçuk Ünalan, Hülya Öztekin ve Sinan Sevimli Öğretim Yılı Eylül Dönemi Seminer Çalışması Günaydın Öğretmenim Televizyon Programı Öğretim yılı Eylül Döneminde ilköğretim okullarındaki öğretmenlerimizin mesleki eğitimlerini desteklemek amacıyla televizyon programları hazırlanmıştır. Stüdyoda canlı olarak gerçekleştirilen programımıza öğretmenlerimiz, telefon, faks ve e-posta yoluyla katılarak sorularını konuklara yöneltmişlerdir. Bilgi çağının insan tipini belirleyebilmek, eğitim sisteminin yönlendirilmesi açısından önemlidir. Bilgi çağına uygun öğrenci yetiştirmek öncelikle çağın ihtiyaçlarına uygun öğretmen modeli ve müfredat programı ile gerçekleşebilir. Öğretmenlere değişen müfredat anlayışının sunduğu olanaklarla ilgili farkındalık yaratmak bu projenin gerekçesidir. Programda Türkçe den 4, Hayat Bilgisinden 3, Matematikten 3, Fen ve Teknoloji dersinden 3, Sosyal Bilgiler dersinden 4 etkinlik örneği, stüdyolarda hazırlanan sınıf ortamında, öğrencilerle birlikte sunulmuş, böylece öğretmenler yeni müfredata uygun etkinliklerin sınıf ortamında nasıl uygulandığını görme fırsatı bulmuşlardır. Programı takip eden öğretmenler, müfredat değişikliklerinden bahsedilmesini olumlu karşıladıklarını, programa katılan öğretim görevlilerinin ve seçilen konuların çalışmalarına ışık tuttuğunu, işlenen konuların ezberden uzaklaşıp; görerek, yaparak, yaşayarak öğrenmeyi sağladığını, derslerin gündelik yaşamla ilişkilendirilmesinin, öğrenilen bilgilerin davranışa dönüştürülmesi noktasında yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Meltem Ceylan, Şadan Kefeli, Selvihan Özel, Özlem Bora, Canan Akbay, Semra Sayder, Kadriye Bilgi, Serpil Yaman ve Songül Erbil - Mekan İnsanı Anlatır Yatılı bir okul olan Darüşşafaka İlköğretim Okulu/Lisesi nde öğrencilerimiz zamanlarının büyük bir bölümü kampüs içerisinde geçirmektedirler. Bu noktadan hareketle; Eğitim-Öğretim yılının I ve II. döneminde 4. sınıftan lise son sınıfa kadar pek çok farklı seviyedeki öğrencimizi biraraya getiren Yaşam Alanlarını Güzelleştirme Projesi ni oluşturmadaki amacımız, öğrencilerimizin kampüs içerisinde kullandıkları mekanları kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmelerine olanak sağlamaktı. Yaşam alanlarının daha işlevsel, aynı zamanda estetik tasarımıyla yaşayanların ortak beğenilerini de yansıtacak biçimde düzenlenmesi; okul ve kendileri için kalıcı bir ürün yaratma mutluluğunun yanı sıra, yaşadıkları yere sahip çıkmalarını ve benimsemelerini de sağlayacaktır diye düşündük. Öğretmenin yalnızca yönlendirici rol üstlendiği tasarımdan bütçelendirmeye; kaynak bulmaya kadar tüm aşamaların öğrenciler tarafından gerçekleştirildiği bu projeyle onların yaratıcılıklarını da ortaya çıkarmayı ve güven duygularını artırmayı hedefledik. Hazırlanan projeler, okul giriş katında yer alan sınıf masalarına yerleştirildi. Öncesinde açıklandığı üzere, her sınıf belirlediği alana yönelik çalışmasını çizim, maket, resim, örnek malzeme vb.lerden yararlanarak sundu. Projeler, öğrenci temsilcileri ve öğretmenlerden oluşan 30 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Bu seneki projeler uygulama aşamasında. Murat Dinçer ve Tuğba Makbuloğlu - Fen Bilimleri Öğretiminde Yapısalcı Yaklaşım Yöntemlerinin Bilgisayar Destekli Eğitim İle Entegrasyonu Bu projenin amacı, dünyada eğitim literatüründe popüler olan ve ABD nin kendi eğitim programlarına adapte etmek için üzerinde çalıştığı yapılandırmacı yaklaşımı, bilgisayar destekli eğitim ile birleştirerek bir eğitim programı çalışması olarak geliştirmektir. Eğitim programı çalışması Avrupa Birliği nin bir yan kuruluşu olan European Schoolnet tarafından açılan E-learning Awards 2004 adlı proje yarışmasına gönderilmiş ve 1024 proje arasında ilk 100 e giren ve Türkiye den kabul gören tek proje olmuştur. Projenin yaratılmasında Murat Dinçer ve projenin bilgisayar ortamına aktarılmasında, animasyonların hazırlanmasında ve sayfanın tasarlanmasında BDE Koordinatörü Tuğba Makbuloğlu yardımcı olup, başlangıç aşamasında 6. ve 7. sınıfların fen bilgisine yönelik olarak hazırlanmıştır. Mürşid Ekmel Aybek - Aile Portresi: Resimleriyle Çocuğu ve Ailesini Tanıma Bu çalışmanın temel amacı, aile içi iletişim ile ilgili ailenin bilmediği, fark edemediği, yanlış uyguladığı iletişim problemlerini tespit etmek, öğrencinin ifade edemediği bilinçaltında olan iletişim sorunlarını ortaya çıkarmak, öğrencinin kişisel, sosyal gelişim durumu hakkında bilgi edinmek ve tespit edilen sorunlara karşı çözüm üretmektir sınıf öğrencilerine, tüm aile bireylerini içeren bir aile portresi çizdirilerek, öğrencinin ve ailesinin psikolojik ve sosyal durumları hakkında bilgi edinilmektedir. Uygulama esnasında aktif gözlem tekniği kullanılarak, öğrencinin çizimlerindeki öncelik sırası kayıt altına alınmakta, öğrencinin çizimlerinde kullandığı renkler, aile bireylerinin çizildiği renkler ve ortamlar, kişiler arası mesafeler, uzuvların çizim şekli, kağıdın kullanılış biçimi vs. değerlendirilmektedir. Her değerlendirme sonunda ailelerin; öğrenci ile ilgili fark edemedikleri, yanlış uyguladıkları veya bilmedikleri iletişim ve gelişim ile ilgili sorunları tespit edilmiş, bu sorunlar için ailenin ve sınıf öğretmeninin alması gereken Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

12 tedbirler ortaya konulmuştur. Değerlendirmeler sonucunda ailenin öğrenci ile iletişimi ciddi oranda değişmiş, bu değişim, öğrencimizin kişisel, sosyal gelişimine ve notlarına pozitif şekilde yansımıştır. Müzeyyen Yaman Matematik ve Fen Bilimlerinde Büyük Buluşlar (GEMS) Heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Amaçları; bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak; öğrencilerin fen ve matematikte temel kavramları anlamalarını sağlamak; temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek; fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamaktır. GEMS üniteleri, fen bilgisi eğitiminde bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgulayan gözetimli keşif yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. GEMS etkinlikleri eylemle başlar; kavramlar, öğrenciler konuyla tanıştıktan ve konu hakkında bir fikre sahip olup soru sormaya başladıktan sonra tartışılır. GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır. Öğretmen kılavuzları süreci destekleyip vurgulayan yöntemler önermektedir. Nida Yıldız 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Rubrik Yöntemiyle Özdeğerlendirme Çalışması Öğrenci merkezli öğretim anlayışı, farklı öğretim yöntemlerini beraberinde getirmekte, farklı öğretim yöntemleri uygulamaları, alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu alternatif değerlendirme yöntemlerinden biri de süreç değerlendirmelerinde kullanılan rubrik uygulamalarıdır. Rubrik çalışmalarında, öğrenci sadece öğretmen tarafından değerlendirilmenin etkilerinden kurtularak, kendi kendini değerlendirebilmekte ya da arkadaşları tarafından değerlendirilebilmektedir. Rubrik uygulamasının amaçlarından biri öğrencinin kendinde eksik gördüğü yanları belirlemesini ve bu eksikliklerini kapatma doğrultusunda çalışmasını sağlamaktır. Diğer bir amaç da öğretmenin öğrencisindeki gelişmeyi takip etmesini ve işlenen dersin sınıfta ne derece kavrandığının belirlenmesini sağlamaktır. Çalışmadaki örneklemde 6. sınıf öğrencilerinin hücre konusunda edinmeleri gereken kazanımlar rubrik uygulamasıyla değerlendirilmiştir. Nur Akçin - Hikaye Yazma Öğretimi: Normal ve Öğrenme Güçlüğü Gösteren Çocuklar İçin Öğretim Stratejileri Yazılı anlatım öğretim programları sosyal etkileşimci bir bakış açısıyla hazırlanmakta ve öğrencinin yazılı anlatım ürününde, olması istenen özellikleri sınıf içinde yapılan etkinliklerle, öğrenciye öğretmeyi hedeflemekte, sınıf içi etkileşimler, yazma süreci, yazma stratejileri ve metin yapısı bilgisi üzerine yapılandırılmaktadır. Böylece öğrencilerin bu stratejileri içselleştirmeleri ve kendi yazılı anlatımlarını düzenlerken kullanmaları mümkün olmaktadır. Öğretimin bu şekilde düzenlenmesi, yazılı anlatımda içeriği oluşturma, ifade etme, düzenleme ve bunları yaparken metakognitif yeteneklerde güçlük gösteren öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için olduğu kadar normal öğrenciler içinde işlevsel olmaktadır. Bu kaynak kitapta, hikaye yazma öğretimi sırasında metin yapısı bilgisinin öğrencilere yazma süreci içinde ve yazma stratejileri kullandırılarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğretim etkinlikleri öğrencinin kazanmış olduğu bilgi ve becerileri öğretmen yardımı ve rehberliğinde yazmadan, bağımsız yazmaya doğru nasıl yapılandırılabileceği örneklerle betimlenmektedir. Nur Arman - Sanat Yoluyla Etkili Öğrenme Düşle gerçek birbirine karıştı ve tarih yeniden canlandı... Biz bir grup ODTÜ Koleji öğretmeni, Anadolu da yaşamış ve ilk yazılı tarihe sahip olan büyük bir uygarlığı tanımanın en etkili yolunu bulmak üzere yola çıktık. Öğrencilere farklı çalışmalar yaptırmanın, onları derse bağlılığını ve isteğini arttırdığının farkındaydık. Ama farklı çalışmalar yaptırırken, yaşantılarına katacakları yeni bilgiler edinmelerini de sağlamalıydık. Tarihin izlerini sanatın içinde bulmaya çalışırken, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmenin tadına varmalarını ve topraklarımızda yaşamış uygarlıkları sanat tarihi açısından da öğrenmelerini istedik. Nuran Direk ve F. Gülşen Öz - Örnek Üzerinden Felsefe Dersi Uygulamasına Temel Olması Bakımından Bir Ders Materyali Bu uygulamada öğretmenin anlattıklarını ezberlemek yerine okuduğunu anlama / yazı yazma yöntemiyle "gündelik yaşamda felsefe nedir?" konusunun işlenişi modellenmekte, öğrencilere kendi önyargılarını ortaya koyma ve bunları doğuran nedenler üzerine düşünmelerini sağlayacak uygulamalarla, yargıları üzerine tartışma ve yazarak düşünme olanağı yaratılmaktadır. Kendisinin ve toplumun ön yargılarının geçersizliğini görebilen öğrencilere "filozoflara göre felsefe nedir?" anabaşlıklı bilgi, teknoloji Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

13 kullanılarak hazırlanan ve karşılaştırmalar yapmayı olanaklı kılan bir kolaj çalışma ile görsel ve işitsel olarak verilmektedir. Nuray Özdoğan, Azmi Özkardeş, Rasim Kaya, Arzu Atasoy, Sayme Koşar ve Gülsün Özakın - Biz Kimiz? Geçmişten Geleceğe Ülkemiz Bu, Avrupa Birliği standartlarına ulaşmak için o ülkeleri tanımanın, oradaki modelleri benimsemenin yeterli olmayacağı gerçeğinden yola çıkan bir projedir ve temelde Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın barındırdığı hangi zenginlikler bizi geleceğe taşıyacak; geçmişten bugüne getirdiğimiz değerlerden hangilerini öne çıkarmak, saklamak; hangilerini terk etmek, değiştirmek gelişen dünyada onurlu bir yerimizin olmasına yardım edecektir? sorularını sormaktadır. Bu temel soruların yanıtlarını bulabilmek için 25 sınıf, araştırmaya karar verdikleri konuların sınırlarını çizmiş, iş bölümü yaparak işbirliği yapabilecekleri kişi ve kuruluşları belirlemiş, kaynakları saptamış, onlara ulaşmış, bilgi toplamış ve herkesle paylaşabilecek bir noktaya getirmiştir. Ülkemize ait tüm renkleri bir arada görmek öğrencilerimizi olduğu kadar öğretmen, yönetici ve katılımcılarımızı da heyecanlandırmış, ülkemizi daha yakından tanımamız için bir fırsat sağlanmıştır. Nurhayat Yazıcı - Bilinçli Tüketicilik Ünitesi ile İlgili Bir Öğrenme Metodu Olarak Gezi Hayat Bilgisi dersindeki Bilinçli Tüketicilik ve Verimlilik ünitesinde gerçekleştirilen bu uygulamada tüketici olarak hakların bilinmesi ve bilinçli tüketici davranışlarının sergilenmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerin iletişim kurma, sorgulama, araştırma ve konuşma becerilerini kazandırmak amacıyla anket hazırlaması ve marketlerde rastladıkları tüketicilerle anketle ilgili görüşmelerini yapmaları sağlanmıştır. Nüsra Şahin - İçsel Sözlük: Zaman-Mekan-Kişi Sözlüğü İçsel Sözlük çalışması, dilin evrilen, canlı bir varlık olduğu bilgisinden yola çıkar, kişinin içinde her an yenilenen bir sözlük bulunduğu ve bu sözlüğün maddelerinin her an güncellendiği düşüncesini sorgular, sorgulatır. Bunu yaparken edebiyatın bir bilme aracı olduğunu göz önünde bulundurur. Zaman, mekan ve kişi temalarını ele alan bu yaratıcı yazım etkinliğinin genel amaçları, öğrencinin, bu üç unsurun birbiriyle ilişkisini kurması; bunların yazınsal etkinlikteki işlevini fark etmesi; mikro düzeyde kendisiyle, makro düzeyde içinde yaşadığı koşullar ile ilgili düşünmesi ve kendi dil kullanımına ilişkin farkındalık kazanmasıdır. Bu haliyle yazmak edimi, kişinin kendi anlam ve bilgi doğasına yaptığı bir yolculuk olmuştur. Olcay Yavuz - Personel Çocukları Eğitimi Projesi 2000 yılında başlatılan proje, üniversite personelinin çocuklarının eğitimine yöneliktir. Beş yıldır sürdürülen projede öğrenciler, ihtiyacı olan personel çocuklarına gönüllü olarak birebir eğitim vermektedir. Öncelikle ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek için personele form dağıtıyor ve gönüllü öğretmenlere ulaşmak için okulda masa açılmakta, web sayfasındaki başvuru formları ile de herkesin internet üzerinden kolaylıkla projeye katılmasını sağlanmaktadır. Daha sonra, formlar gönüllü öğretmenlerin vermek istedikleri ders ve saatler öğrencilerine uyacak şekilde eşleştirilir. Yıl sonunda gönüllü öğretmenlere Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından teşekkür belgeleri verilmektedir. Personel Çocukları Eğitim Projesi Boğaziçi Üniversitesi nde devamlılığı sağlanmış, diğer üniversitelerde de hayata geçirilmesi umulan bir projedir. Öcal Öcalan Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Her insan müzik yapabilir ve herkes buna katılabilir. Kimsenin bunun için müziğin bütün kurallarını bilmesi gerekmez. Bu çalışmada çok yönlü öğrenme deneyimlerinin çıkış noktası olan oyunlu şarkılar değişik alternatifleri keşfetme, yaşama ve yaratma, değişik yeteneklere sahip her çocuğa hitap etme,müzik derslerinde, enstrümanda, vokalde, dansta, senaryoda doğaçlamaya dayalı çalışmalar yapma ve tüm öğrencileri çok yönlü aktivitelere heveslendirecek hareketli sahneler yaratma, doğadan ve çevremizden pek çok tını elde ettiğimiz çalgılar yaratarak öğrencilerin özel gereksinimlerine hitap etme, karşılıklı çalarak, doğaçlamaya yönelme konusunda düşünce paylaşımlarında bulunulacaktır. Ömer Kutlu ve Nihal Ahioğlu - Yükseköğretimde Ders Kazanımlarının Çoklu Değerlendirilmesi Örneği: Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Dersi Bu çalışma, Cinsel Sağlık Bilgisi Eğitimi dersiyle ilgilidir. Değerlendirmede dersin kazanımları dikkate alınmış ve dört farklı ölçme yolu kullanılmıştır. Birincisi, öntest-sontest olarak uygulanan çoktan seçmeli test tir. Verilerle derse ve öğrenciye ilişkin öğrenmelerdeki değişimler bulunmuş ve öğretimin Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

14 etkililiği belirlenmiştir. İkincisi, bilgileri gerçek yaşam durumlarına uygulama düzeylerini test eden kısa yanıtlı sorular dır. Bu yolla, gerçek yaşamda karşılaşılabilecek olası aksaklıklar belirlenmiştir. Üçüncüsü, kültürel değerlere farkındalıkları artırmayı amaçlayan bir araştırma ödevi dir. Ödevle, öğrencilerin derse ilişkin bilişsel, duyuşsal ve devimsel kazanımları dokuz farklı ölçüt düzeyinde rubricle değerlendirilmiştir. Bu yolla yanlış bilgi ve inançlardan kaynaklanan aksaklıklar belirlenmiştir. Dördüncüsü, bilgilerin kalıcılığını sağlamak amacıyla kullanılan kavramsal karikatür tekniği dir. Öğrenci posterleri, dört farklı ölçüt düzeyinde değerlendirilmiştir. Bu yolla, bilgilerdeki kalıcılık düzeyleri ve bilgileri uygulamaya aktarma becerisi belirlenmiştir. Pınar Ege - Ankara Artikülasyon Testi Dil gelişiminin değerlendirilebilmesi, gelişimi aksayan çocuklar için erken yaşlarda önlem alınabilmesi, hem gelişimin desteklenmesi, hem de ileride karşılaşılabilecek eğitim sorunlarının önlenmesi açısından önemlidir. ANKARA ARTİKÜLASYON TESTİ (AAT), 2-12 yaş çocukların dil gelişimlerinin bir parçası olan fonolojik/ artikülasyon (dildeki sesleri kazanımları) gelişimlerini değerlendirmek amaçlı hazırlanmış bir resim isimlendirme testidir. İsimlendirilecek 47 resimdeki 93 sözcük hedef yaş çocukların gündelik yaşamlarından kolayca tanıyabilecekleri nesne ve olaylardan seçilmiş ve renkli olarak titizlikle hazırlanarak test kitapçığında toplanmıştır. İki amaçlı hazırlanan AAT'nin tarama amaçlı kullanımında, çocuklarda artikülasyon/fonolojik bozukluğu ve uzmana gönderme gereği belirlenebilmekte, ayrıntılı değerlendirme için kullanımında ise çocuğun dildeki sesleri kullanımının ayrıntılı bir tablosunu elde etmeyi ve terapi/eğitim hedefleri saptamayı mümkün kılmaktadır. AAT, Ankara ili ve çevresinden bilimsel yöntemlerle seçilmiş 3000'e yakın 2-12 yaş okul öncesi ve okul çağı çocuğa uygulanmış ve standardize edilmiştir. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğünce desteklenmiş olan bu çalışmanın standardizasyon uygulamaları, Türkçe'deki seslerin kazanımı konusunda dilbilime önemli veriler sağlamıştır. Rabia Çiğdem Çavdar Mimar 1000 Okulda Çocuk ve Mimarlık, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi nin toplumla ilişkilenme kapsamında önemsediği, mimarlığın meşru zeminini kazanabilmesinin dayanağı olarak gördüğü bir etkinlikler bütünüdür. Proje; tasarımın, tasarlamanın değerini kavramış, eleştirel düşünce sistemi geliştirebilmiş kuaşkları desteklemektedir. Ekim 2003 te okul buluşmalarına başlanan 1000 Mimar 1000 Okulda Projesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü nden onay almıştır eğitim ve öğretim yılında 28 okulda 1300 çocuk ile buluşulmuştur. Proje, tasarım ve mimarlık kavramlarını eğitim sistemine sunmaktadır. Her okul için, çocuk katılımının esas olduğu özgün projeler ve uygulamalar geliştirilmiştir. Mimarlar çocuklara aktarmak istedikleri kavram ve kazanımları kendileri seçmekte/geliştirmekte ve yaş grubuna uygun etkinlikler oluşturmaktadırlar. Çocuk gelişim özelliklerine uygunluğu konusunda ÇOKAUM dan uzmanlar destek olmaktadırlar. Reyhan Demir - İlköğretim Okullarında Çevre Bilinci Kazandırmak Amacıyla Denizlerin Korunmasının Önemi Konusunda Yapılan Etkinlikler Çevre sorunlarının çözümünde çevresiyle bütünleşen, onu koruyan, benimseyen ve yaşam biçimine dönüştürme becerisini kazanan bireyler olabilme, denizlerde oluşan mevcut kirliliğin süratle yok edilmesi için çözüm önerileri üretebilme, çocuklara çevre bilinci kazandırmanın yanında, yarının temiz denizleri için mücadele ruhu ve ekip çalışması ile üstlendikleri sorumlulukları kalıcı ve tutarlı hale getirebilme ve grup içinde kendini ifade edebilme, arkadaşları ile iletişim kurarak işbirliği içinde çalışabilme becerisini geliştirebilme, sosyalleşme sürecine katkıda bulunabilme amaçları doğrultusunda, okulumuzda kulüp kurulma aşamasında öğrencilerle yapılan beyin fırtınası sırasında Deniz Sevenler Kulübü kuruldu. Okulumuzdaki sınıf ve branş öğretmenleriyle toplantılar yapılarak uygulamanın değişik sınıf seviyelerinde ve branşlar içerisinde nasıl yer alabileceği tespit edildi Mayıs 2004 te Deniz Şenliği yapmaya karar verdik. Bugüne kadar değişik zamanlarda yaptığımız etkinlikleri bir arada sergilemek istedik. İşbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sonunda planladığımız etkinliklerle ilgili bilgileri gönderdik. Etkinlik programı hazırladık ve şenliğimizi gerçekleştirdik. Sema Kan Özkaya - Uluslararası Bakalorya Diploma Programında Ölçme-Değerlendirme Bu sunuda önce Uluslararası Bakalorya Organizasyonu nun (IBO) kuruluşu ve tarihçesiyle ilgili bazı noktalara ve IBO programlarının Türkiye de uyulanışına kısaca değinildikten sonra Bakalorya Diploma Programının değerlendirme uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. Diploma alabilmek için ne gibi şartları yerine getirmek gerektiği açıklandıktan sonra programı benzersiz kılan değerlendirme ayrıntıları Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

15 ve bazı farklı özellikler üzerinde durulacak, bu program mezunu öğrencilerin niçin üniversiteler ve yüksek okullar tarafından hemen kabul edildikleri, programın niçin üniversitelerin, uluslararası eğitimcilerin, eğitim politikası yapanların, hükümetlerin ve genel olarak dünyada eğitim ve iş sektörünün ilgisini bu kadar çektiği, ve niçin eğitimde kalite ve mükemmeliyet kıstası olarak kabul edildiği vurgulanacaktır. Sema Murat - " Bizim İdil" Projesi Şırnak ın İdil İlçesinde 1996 yılından bu yana devam eden bu projede başta çocuklar ve gençler olmak üzere İdil halkının çağdaş eğitim ve kültür desteği sağlayarak, yaşanan terörün acılarını gidermek ve İdil i çağdaş eğitim yoluyla geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda İdil de Kendi Kardeşini Kendin Okut Kampanyası, İdil Kültür Merkezi Projesi, İdil Sağlık Ocağı Laboratuarını İyileştirme Projesi, İdil in Sosyokültürel Yapısını Değerlendirme Projesi, İdil in Sağlık Durumunun Belirlenmesi, bir köy okulunun onarılması, İdil e Su Getirme Projesi, İdil de Ziraat ve Hayvancılık Çalışmaları, Eğitim, Kültür ve Sanat Festivalleri ve İdil Lisesi Öğrencileri Üniversite Sınavına Hazırlanıyor Projesi gerçekleştirilmiştir. Serdar M. Değirmencioğlu, Meltem Ceylan, Çiğdem Kotil ve Beyhan Köksal - Kamusal Başarı: Demokrasiyi İçeriden Öğrenmek Kamusal Başarı (KB), demokrasi mücadelelerine dayanan bir modeldir. Bireyi her yaşta yurttaş olarak görür; çocuklar ve gençler toplumun sorunlarını çözmek için gerekli isteğe ve potansiyele sahiptir. Demokrasi her yaştan yurttaşların işi ve ürünüdür; yaşanarak öğrenilmelidir. Okulların demokratikleşmesi doğrudan katılım ile gerçekleşebilir. KB, öğrencileri harekete geçirerek demokrasinin içeriden öğrenilmesini ve yeniden üretilmesini sağlar. Atılacak kamusal adımların her biri başarıdır; Kamusal Başarı adı buradan gelir. KB de öğrenciler kendileri için önemli olan sorunları konuşarak ve oylayarak belirlerler. Çalışmalar ortak yarara yöneliktir. Çalışmalarda şiddet kullanılamaz, yasalar çiğnenemez. Çalışmalar bireysel olarak değil, takım olarak yürütülür. Öğrenciler takımlara ayrılır, her hafta bir koç ile çalışarak kamusal alanda etkisi olacak eylemler içeren projelerini hazırlarlar ve gerçekleştirirler. Koç, bir üniversite öğrencisi veya öğretmendir; çalışmalara ücret almadan, öğrenmeye açık bir birey olarak katılır. Sevinç Ereren Disiplinlerarası - Katılımcı Sanatsal Uygulama Projenin hedefi, grup çalışması yaparken öğrencileri, donanım farklılıklarını gözönüne alarak aktif hale getirmenin olası olduğunu görebilmekti. Böylece daha doğru bir ölçme- değerlendirmenin gerçekleşebileceği yaşanarak gözlemlendi. Ulaşılabilir alet ve malzemelerle yetkin çalışmalar sergilenebileceğini bu uygulama ile okul çapında yaşadık. Öğrenciler ekip çalışmasının anlamını kavradılar ve davranışlarında iyileşmeler sağlandı; beş aylık çalışma içinde planlama ve zamanı doğru kullanma konusunda somut deneyimler kazandılar. Proje 145 öğrenciyi kapsadı. Sahnede 40 kişilik bir çocuk korosu, 40 kişilik dans ekibi, 65 kişilik bir orkestra, uyumlu ve disiplinler arası bir gösteri sergilediler. Çalışmanın ayrıntı işlerinin yanısıra, besteleme, koreografi, aksesuar - kostüm, sahneleme konusunda öğrencilerin ciddi öneri ve katkıları oldu. Sezgin Vuran ve Mine Başal - Öykü Demeti 1 ve Öykü Demeti 2 Özel Gereksinimli Çocukları Anlatan Öyküler Bu sunuş, birbirini izleyen üç çalışmadan oluşmaktadır. Birinci çalışmada; kaynaştırma sınıflarına yerleştirilen özel gereksinimli öğrencilerin sınıf içinde akranları tarafından sosyal kabullerini sağlamak ve onların özelliklerini okul öncesi dönemden itibaren tanıtmak amacıyla özel gereksinimli öğrencileri anlatan öyküler oluşturulmuştur. İkinci çalışmada; öykü yazarları ile yazdıkları öykülerin ne tür toplumsal katkı sağlayacağına ilişkin yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler araştırmacılar tarafından tümevarım yoluyla analiz edilmiştir. Üçüncü çalışmada; görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda 16 maddelik bir sosyal geçerlik ölçeği oluşturularak öykülerin yazarlar tarafından düşünülen toplumsal katkıyı sağlayıp sağlamadığı sorgulanmıştır. Bu sorgulama, uzmanlar, anne-babalar, öğretmen ve öğretmen adaylarından oluşan ve değişik kriterleri karşılayan sekiz farklı grup üzerinde yapılmıştır. Gerek yazarlarla yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar gerekse sosyal geçerlik çalışmaları öykülerin özel gereksinimli çocukların toplumsal kabulünü artıracağı konusuyla örtüşmektedir. Sibel Demirer ve Müjde Müge Ataman - MYP-MEB-Yapılandırıcı Yaklaşım Senteziyle Bir Fen Bilgisi Sınavı: Planlama, Hazırlanış, Uygulama, Değerlendirme MYP çerçevesinde uygulanan farklı ölçme-değerlendirme uygulamalarından biri de 6. sınıf Fen Bilgisi dersinde "Canlının İç Yapısına Yolculuk" ünitesinin yazılı sınavıdır. Sınav, bilinen uygulamaların yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veli bağlamında bütüncül yaklaşım, öğrenmeyi öğrenme, öz değerlendirme Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

16 temalarıyla ele alınmıştır. Öğrencilerimizin, sözel ölçüt setleriyle (rubrik) önceden ne ile değerlendirileceklerini bilmeleri, yapılandırıcı yaklaşım ışığında kendilerinin farkında olmaları, hangi konuda hangi düzeyde olduklarını bilmeleri ve bu konudaki çalışmaları davranışa dönüştürmeleri hedeflenmektedir. Bu uygulamadaki temel nokta; sınavların öğrenme sürecinin bir parçası olduğu görüşünün herkes tarafından benimsenmesidir. Sühendan Cevizci - Kazanılan Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Sürecinin Paylaşımı Okulumuzda, ilköğretim 2. kademe programı (MYP) öğrencilerin eğitimle ilgili gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış bir öğretim programıdır. Amaç, gençleri yaşamın değişen koşullarına hazırlamaktır. Bilim adamlarının yetiştirilmesi verilen akademik eğitimin yanı sıra, bilimsel araştırma ve proje geliştirme yolları ile sağlanabilir. Bu çalışmada okulumuzun Fen Bilimleri Bölümü nde, bir bilimsel projenin nasıl hazırlandığını (proje grubunun saptanması, konu seçimi, bilimsel yöntem, deney aşamaları, sonuçların belirlenmesi, rapor hazırlanması, ve sunuşa hazırlanma), nasıl uygulandığını ve deneyimler paylaşılacak, ayrıca bir öğrencimizin de sunuma etkileşimli olarak katılacaktır. Süheyla Özgirgin Yılı Beşiktaş İlçesi Çocuk Hakları Bilinç Geliştirme Eğitimi YÖRET Vakfı tarafından geliştirilen ÇOHAP (Çocuk Hakları Projesi), Çocuk Hakları konusunda psikolojik danışmanları bilinçlendirerek çalıştıkları eğitim kurumlarında Çocuk Hakları konulu projeler tasarlamalarını ve geliştirilen bu projelerin okullarda uygulanmasını kapsamaktadır. Projenin amacı, okullarda çocuk hakları bilinci geliştirmek, çocuk hakları konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratarak demokratik kültürün gelişmesine ve yaygınlaşmasına, eğitimsel hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. Bu sunumda Beşiktaş ilçesindeki psikolojik danışmanlarla 2004 yılında yapılan çalışmanın içeriği, yöntemi, projenin genel tanıtımı ve değerlendirmesi yer almaktadır. Şadiye Kocabaş - Ortaöğretim Öğretmenleri İçin Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Değişim Türkiye'de reform adı altında eğitimde sürekli değişiklikler yapılmakta, tepeden yapılan bu değişiklikler işin mutfağında çalışan öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini yansıtmadığı için kalıcı olmamaktadır. Ayrıca insan doğası çeşitli nedenlerle (iş yükü artışı korkusu, değişimi teknik olarak imkansız görme, alışkanlıklardan vazgeçme zorluğu vb.) değişime direnmeye eğilimlidir. Öğretmenlerin bunları yenip değişimi benimsemesi hizmetiçi eğitim yoluyla yapılabilir. 'Öğretmen Merkezli Hizmetiçi Eğitim' kurslarıyla öğretmenlerin farkındalığı artırılır. İçinde bulunduğu koşulların, bunları iyileştirmek için neler yapabileceğinin, güçlü ve güçsüz yanlarının farkında olan öğretmen değişikliğin bir ihtiyaç olduğunu hissedecektir. Milli Eğitim Bakanlığı yüzlerce öğrencinin sorumluluğunu verdiği öğretmene reformun ve kendi eğitiminin sorumluluğunu neden vermesin? Şafak Ebru Toksoy ve Meltem Kara - Bingöl'den İstanbul'a İstanbul'dan Bingöl'e: Depremzede Bingöl Çeltiksuyu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Öğrencileri ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Dayanışma Programı Bingöl depreminde Bingöl Çeltiksuyu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu nda 83 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından, hayatta kalan öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri, psikolojik destek alabilmeleri ve birlik dayanışma hissinin devmlılığını sağlamak amacıyla bir destek Programı yürütülmüş, Mayıs 2003 te 107 Bingöllü öğrenci öğretmenleri ile birlikte Darüşşafaka Eğitim Kurumları nda üç hafta süreyle konuk edilmişlerdir. Bu konaklama süresince, öğrencilere sağlık taraması, psikoeğitim uygulamaları, gönüllü öğrencilerden oluşan sosyal destek grupları kurulması, Bingöllü öğrencilerin kendi sınıf düzeylerine uygun derslere katılması, haftada bir gün sanat, spor, gezi ve kültür etkinliği gerçekleşmiştir. Ardından Bingöl e yapılan ziyaretler sonucunda Bingöl den İstanbul a, İstanbul dan Bingöl e isimli ortak bir resim sergisi açılmıştır. Şengül Akçar ve Zeynep Eren - Kadın ve Çocuk Merkezleri Kadın ve Çocuk Merkezleri, çocukların (0-6 yaş) eğitim ihtiyacı ile kadınların yaşam koşullarını iyileştirme ihtiyacına aynı anda cevap vermek üzere, annelerin liderliğinde, ailelerin ve mahallenin aktif katılımı ve yerel kaynakların mobilizasyonu ile kaliteli ve düşük maliyetli erken çocuk eğitim hizmetlerinin özellikle yoksullara yaygınlaştırılmasına yönelik alternatif bir modeldir. Anneler tarafından yönetilen bu merkezlerde, çocuk merkezli, çocuk/aile/eğitici/çevre etkileşimini vurgulayan ve aile ile mahalle katılımını esas alan eğitim yaklaşımıyla hem çocuklar için eğitim ve bakım hizmetleri verilir hem de kadınlar için bireysel ve kolektif kapasitelerini geliştirecek eğitim ve etkileşim olanakları yaratılır. Mahalle düzeyinde dayanışma ve demokratik katılım pratiği, çocuklara zengin bir etkileşim ortamı ve kaliteli eğitim, kadınlara Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

17 kamusal alana çıkması için sosyal olarak meşru bir amaçla izolasyondan kurtulma, ortak öncelikleri için yerel otoriteleri etkileme ve ekonomik faaliyetlere katılım becerileri ve özgüven geliştirme imkanı sağlar. On beş yıldır denenmektedir; farklı koşullarda tekrarlanabilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli ve eğitim kalitesi akademik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Şükran Kurnaz, Ecem Yılmaz, Nafizcan Önder, M. Kamil Ersoy, İrem Çabuk ve Meltem Ceylan - Şiddet İçermeyen Yaşamlar Olabilir mi? Barış eğitimine duyulan ihtiyaçtan doğan ve öğrencilerin öfkeyle tepki vermeden önce düşünen, içlerindeki şiddeti kontrol edebilen, kendilerini başkalarının yerine koyabilen ve sorunlarına yapıcı çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan bu çalışma, barış eğitimi kapsamında öğretim yılında 4. sınıf öğrencileri (85 kişi) ile "Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü - 21 Mart" haftasında Türkçe dersinde uygulanmıştır. Irkçılıkla ilgili bir anketle başlayan çalışma, "Missisipi Yanıyor" filminin izletilmesi ve tartışılması, Nazım Hikmet'in "Orası" şiirinin ilk iki bölümünü okutulup tartışılması ile devam edip, başlangıçtaki anketin tekrarlanması ile tamamlanmakta. Bu çalışmanın devamı niteliğindeki yeni bir çalışma ise matematik öğretmeni Meltem Ceylan ile planlanmış ve Gandhi, Nazım Hikmet, Albert Schweitzer, Martin Luther King gibi öğrencilere model olabilecek insani değerlere vurgu yapan yaşamlar esas alınarak etkinlikler yapılmıştır. Tamer Ergin ve Işık Dondurucu - Düşünme Becerileri Eğitim Programı Günümüz eğitim öğretim çalışmalarında öğrencilere "hak ettikleri" öğrenme ortamını sunmak en önemli amaçlardan biri olmuştur. Bu çalışmadaki eğitim programının amacı; bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerin bu farklılıklarını tanımlayarak bireysel olarak uygulanabilecek ve öğrencinin bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici öğretim faaliyetlerini yapılandırmaktır. Düşünme Becerileri Eğitim Programı kapsamında geliştirilen müfredat örnekleri, uygulama materyalleri ve tarama ölçekleri paylaşılacaktır. Teoman Kesercioğlu - ROSE (The Relevance of Science Education) Projesi Uygulamaları ROSE projesi (The Relevance of Science Education) değişik ülkelerin katıldığı ve elde edilen sonuçların karşılaştırılarak analiz edildiği uluslararası bir projedir. Bu projenin amacı, fen ve teknoloji ile ilgili konuların öğrenilmesindeki önemli faktörleri ortaya çıkarmaktır. Proje ile ilgili kuramsal çatının oluşturulması, projeye ait araçların geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analiz edilmesi aşamalarında uluslararası çalışmalar yapan önemli araştırma kurumları görev almıştır. Çalışmanın hedef kitlesini lise birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu çalışmada amaç, ROSE projesi hakkında genel bilgiler vermek ve projenin fen eğitimi açısından önemini vurgulamaktır. Ayrıca proje kapsamında elde edilen başlangıç sonuçları konusunda da kısa bilgiler verilecektir. Tosun Yalçınkaya ve Ahmet Sakin Okul Öncesi Eğitimde Eğitici Araç Yapımı I Dersinde Kavram Gelişimine Yönelik Materyal Hazırlama Oyuncak dış dünyayı küçültülmüş boyutlarıyla çocuğa öğretebilen ve ona sonsuz hayal gücü sunan bir oyun aracıdır. Oyuncağı çocuğa tanıtmak, sevdirmek ve hangi oyuncağın hangi yaş grubuna uygun olması gerektiğini belirlemek büyüklerin görevidir. Çocuk hayal gücünü kullanarak farklı artık malzemelerle ya da doğadan edindiği malzemelerle oyununu gerçekleştirebilir. Fakat çocuğun fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimi için bu yeterli değildir. Bu konuda çocuğun her türlü gelişimine seslenen eğitsel oyuncaklar devreye girmektedir. Bunun için eğitimciler, tasarımcılar psikologlar ve sosyologlar çalışmaktadırlar. Bu çalışma, Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi III. Sınıf öğrencileriyle gerçekleşmiştir. Farklı kavramların öğretilmesine yönelik bu çalışmalar her iki üniversite atölyesinde ahşap malzeme kullanılarak öğrenciler tarafından uygulanmıştır. Çalışma süreci kameraya çekilmiş ve sonuç değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı Okul Öncesi Öğretmenliği III. Sınıf, Okul Öncesi Eğitimde Eğitici Araç Yapımı I dersinde kavram gelişimini desteklemektir. Tuğba Can Fen Bilgisi Öğretiminde Üst Düzey Zihinsel Becerilerin Geliştirilmesine Yönelik Bir Etkinlik: Buluş Atölyesi Eğitimde bilgi okur-yazarlığından sözedildiği günümüzde fen bilgisi öğretiminde Buluş Atölyesi etkinliğiyle ilköğretim çağı çocuklarının üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmek mümkün. Bu etkinlikte, çocukların bir probleme çözüm üretmeleri bekleniyor. Çocuklar, bilgiyi alıp özümlemektense bilgiyi sorgulamaya, analiz etmeye, uygulamaya, sentez yapmaya teşvik ediliyorlar. Buluş Atölyesi, 2003 yılının Ocak ayında Katı pişmiş yumurtanın kabuğunu ellerinizi kullanmadan, kırmadan soymadan çıkarmanın Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

18 yolu nedir? sorusuyla başladı. 24 atölye ve 1000 in üzerinde mektuptan sonra etkinliği izleyen bir kitle oluştuğunu gözlemledik. Mektuplardaki yaratıcı, sıradışı, kusursuz düşüncelerin arkasında ufukları açık, bilim ve teknolojiye dönük bir nesille karşılaşmak sevindirici. Çocukların doğuştan ve kendiliğinden sahip oldukları merak duygusunu, araştırma, keşfetme, inceleme ve bulma tutkusunun ilköğretim çağında zamanla kaybolması, Buluş Atölyesi gibi etkinliklerle engellenebilir. Böylece, çocuklar bilimi sever, bilime yönelir ve bilimle uğraşırlar. Tuna Mengü ve Funda Cüceloğlu - İdari Kadro ve Öğretmenler Arasındaki İlişkilerin Okulun Başarı Düzeyine Etkisi Okul idaresi öğretmen ve öğretmen öğretmen ilişkilerinde paralel çalışma, rekabet ortamında çalışma ve beraber-yardımlaşarak çalışma şekillerinden herbirinin okul ikliminde ve öğrenci başarısında farklı etkileri vardır. Sunumda özellikle beraber çalışma tarzının tanımı üzerinde, bu çalışmanın nasıl yürütüldüğü hakkında ve bu tarz çalışmanın okul yaşantısına pozitif katkıları hakkında katılımcılar bilgilendirilecektir. Bu çalışmaların etkin olarak yapılabilmesi için Okulun Liderlerine önemli görevler düşmektedir. Okul çalışanlarının öncelikle okulda hangi tip yaklaşımın kullanıldığını belirlemeleri gerekmektedir. Bunun nasıl belirleneceği, sunumda üzerinde durulacak diğer bir noktadır. Yardımlaşarak çalışılan okul ortamlarının öğrenci başarısını nasıl etkilediği örnek vaka çalışmaları ile katılımcılarla paylaşılacaktır. Başarılı okullara bakıldığında bu okullar arasında beş ortak özellik gözlemlenmiştir. Tülay Üstündağ - MEB-OBESİD (Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı) İzci Liderleri Yaratıcı Drama Eğitimleri Bir ders ya da konu alanı olarak yaratıcı drama eğitim programı; hedefler, içerik, öğretme-öğrenme süreci (yöntemleri, araç, gereç-materyalleri) ve değerlendirme ögelerinden oluşmaktadır. Bu sunumda; yaratıcı drama eğitim programları ile eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması, eleştirel düşünen bireyin özellikleri ve eleştirel düşünme ortamlarının oluşturulması arasındaki ilişkiler tartışılacaktır. Böylelikle yaratıcı dramanın; bilgiyi yalnızca tekrarlamayıp, bilinenleri sorgulayan ve kendi bilgisini kendisi üretecek insanın yetiştirilmesinde, bu amaçla geliştirilen eğitim programında bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özelliklerini bir bütün olarak ele almasıyla günümüz insanını yetiştirmede önemli ölçüde katkı getirilebileceği vurgulanacaktır. Tülay Yazgan - Sınıfta Öğrencinin Kendinden Beklediği Davranışlar, Sınıfta Öğrencinin Öğretmenden Beklediği Davranışlar, Sınıfta Öğrenciye Göre Düzen Sağlama ve Öğretmenin Öğrencinin Beklediği Davranış Biçemlerine Sahip Olması Öğrencilerin eğitim-öğretimin gerçekleşmesi için uygun sınıf ortamı yaratmada uymaları gereken davranışları fark etmelerini sağlama, uygun sınıf ortamını yaratmada öğretmenlerden beklentilerini belirleme ve öğretmenlerin bunu fark etmelerini sağlama amaçlı çalışma sonucunda: Sınıfta öğrenciden beklenen davranışlar nelerdir? sorusuna karşılık verilen listeler öğrencilerin sınıfta uymaları gereken kurallar haline dönüştürülmüş ve sınıflara asılmıştır. Dikkati çeken öğrencilerin oldukça katı ve ayrıntı içeren kurallara yer vermeleri olmuştur. Sınıfta öğretmenden beklenen davranışlar nelerdir? sorusuna karşılık verilen listede yer alan maddeler öğretmenlere sınıf yönetimi konulu bir bilgilendirici seminer olarak aktarılmıştır. Sınıfta düzen nasıl sağlanır? sorusuna verilen yanıtlar, öğrencilerin düzen sağlamada öğretmene de kendilerine de düşen görevlerin farkında olduklarını göstermiştir. Türkay Tol - Oyun ve Matematik Öğrencilerin matematik dersine ilgisizliğinin, önyargılarının ve korkularının en basit konuları anlamalarına engel olmasında yola çıkarak ve "Çocuk, oyunla hayatı öğrenir" fikrinden hareketle, matematik derslerinde kavramların oyun aracılığı ile aktarıldığı bu çalışmada, özgüven kazanmaları, topluluk önünde konuşmaları ve kendilerini ifade etmeleri için Tabu, 7. sınıflarda koordinat eksenini anlatabilmek için "Amiral Battı" ve uzay savaş oyunu öğrencilere öğretilmiş ve oynatılmış, kesişim, birleşim fark kavramları için renkli kartonlarla çalışma yaptırılmıştır. Okulda matematik odası oluşturulması, "Amiral Battı" turnuvası, satranç standı gibi etkinlik ve uygulamalarla sınıf içi uygulamalar desteklenmiş, tüm bu çalışmaların hem öğrenciler hem de okuldaki diğer öğretmenler üzerinde olumlu etkisi gözlenmiştir. Uğur Memiş - Matematik Atölyesi Matematiğin öğrenilmesinde kullanılan yöntemlerin çoğunun öğrenciyi matematikten uzaklaştırdığı sonucuna vararak bazı çalışmalar yaptık. Yaşamın her alanında kullandığımız, diğer bütün Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

19 alanlara temel teşkil eden Matematik dersini, öğrenciler için soyut olmaktan çıkarıp somut bir hale nasıl dönüştürebiliriz? Öğrencilerimizi ezberden nasıl uzaklaştırabiliriz? Analitik düşünmeyi nasıl sağlayabiliriz? Temel kavramları öğrencilerimize, eğlendirerek kalıcı bir şekilde nasıl verebiliriz? sorularını kendimize sorduk. Her zaman matematiğin interaktif olarak öğrenilmesini savunarak, ders konularını, konularda geçen soyut kavramları öğrencilerimize tam olarak kavratabilmek amacıyla yöntem ve teknik arayışına girerek Matematik Atölyesini kurduk. Bu sunumda atölyemizde yapılan derslerden üç uygulamayı aktarılacaktır. Yasemin Derelioğlu - Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersinde Akıl Haritasının Kullanımı Akıl Haritası tekniği, Tony Buzan tarafından geliştirilmiş olan, beyni bütün kapasitesiyle kullanmayı hedefleyen güçlü bir grafik tekniktir. Bu çalışma kapsamında, dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan Akıl Haritası tekniğinin İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı nda, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi dersi kapsamında nasıl ele alındığı aktarılmaktadır. Akıl haritası tekniğinin kısaca açıklanması ve bu tekniğin öğrencilere aktarılmasında izlenen süreç bu çalışmanın ana hatlarını oluşturmaktadır. Öğrencilerin derslerde yaptıkları Akıl Haritası örnekleri de sunulacaktır. Yelda Orçan ve Alper Şahin - Robert Lisesi Rehberlik Servisi Sınıf Rehber Öğretmenliği Programı Robert Lisesi Rehberlik Servisi bölümün vizyonu, işleyiş biçimi ve bazı uygulamaları tanıtılacaktır. Okul sisteminde rehberliğin amacı, öğrencilerin kendilerini bir bütün olarak geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olacak süreçlere katkıda bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak Robert Lisesi Rehberlik Servisi, okulun psikolojik ortamını güçlendirici ve öğrencilerin psikososyal ve akademik gelişimini destekleyici çalışmalar yapmaktadır. Rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde amacına ulaşabilmesi için ortak bir anlayış çerçevesinde okul sistemindeki tüm tarafların işbirliği içerisinde sunulması gerekmektedir. Rehberlik servisi bu anlamda en başta okul idaresinin yakın desteğinden aldığı güçle öğrenci öğretmen ve ailelerle (1) önleyici, (2) iyileştirici-çare bulucu, (3) kriz yönelimli ve (4) gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışmanlık yaklaşımı çerçevesinde hizmetlerini yürütmektedir. Yusuf Ziya Eren - Yaratıcı Drama İle İnsani Değerler (Ahlak) Eğitimi Yarışmacı ve eleyici eğitim sistemi okullarda öğrenci davranışlarını doğrudan etkilemekte, öğrencilerin evrensel ve genel ahlaki değerlerin farkında olmadıkları gözlenmektedir. İlköğretim yaşındaki çocukların kişilik gelişiminin oluşmasında ahlak gelişiminin önemi büyüktür. Çocuk büyüyüp zekası geliştikçe adalet, doğruluk, şiddetten kaçınma, vicdan gibi kavramları daha iyi algılamaya başlar. Bu amaçla Öğretim yılında yaratıcı dramadan yararlanarak iki okulda 6-9 yaş ve 9-13 yaş öğrencilerle insani değerler eğitimi başlatılmış, zararı önlemek, insan sevgisi, yaşamın değeri, adalet, eşitlik, sözünde durmak, mahremiyet, mülkiyet hakkı, ulus sevgisi, yurt sevgisi, aile bağlılığı gibi kavramlar ele alınmış, rol oynama - rol değiştirme, paralel çalışma, doğaçlama, zihinde canlandırma, müzikle drama, pandomim, öykü/olay canlandırma, sıcak sandalye, dedikodu halkası gibi teknik ve yöntemler kullanılmıştır. Geri bildirimler uygulamanın olumlu karşılandığını, davranış değişiklikleri gözlendiğini ve öğrencilerin çoğunun diğer eğlenceli etkinliklere karşı yaratıcı dramayı tercih ettiklerini göstermektedir. Zeynep Gürses - Müzik Eğitiminde Mutlak Yöntem Olan Orff Yöntemi İle Örnek Ders Etkinliği Sunumda, özellikle erken müzik eğitiminde çok temel ve işlevsel bir göreve sahip olan ve tamamıyla insanın doğal yapısı gereği ortaya çıkan ritmsel özellikleri ile müziği birçok boyutuyla hissetmesini sağlayan Orff Yöntemi açıklanmakta ve bu yöntemin sadece bir bölümünü oluşturan bir ders içi etkinliğin ana sınıfları ile gerçekleştirilen uygulaması yapılmaktadır. Sunuş Özetleri Adlara göre alfabetik sıralıdır

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce IV ENG202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 201 Dersin

Detaylı

Bir okuldan fazlası. Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ. www.toros.k12.tr ANAOKULU VE KREŞLER İLKOKULLAR ORTAOKULLAR

Bir okuldan fazlası. Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ. www.toros.k12.tr ANAOKULU VE KREŞLER İLKOKULLAR ORTAOKULLAR Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ ANAOKULU VE KREŞLER HER YERE YAKINIZ Toros Kaş Toros Finike Toros Kumluca Toros Güven Toros Akdeniz Toros İdeal Çocuk Akademisi Toros

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı 254 4 2 2 4 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi Vizyonumuz Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş çalışanları ile; yenilikçi, uluslararası alanda sayılan, yaşamın içinde var olan ve etkin eğitim-öğretim standartlarına sahip bir kurum olmaktır. Misyonumuz

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları: 1.Bir elektronik hesaplama tablosu yazılımını profesyonel olarak kullanabilecekler

Program Öğrenme Çıktıları: 1.Bir elektronik hesaplama tablosu yazılımını profesyonel olarak kullanabilecekler BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç:Bilgisayar destekli eğitimde, hesap tablolarının ileri düzeyde kullanımı, ileri düzey sunu hazırlama teknikleri, web sayfası hazırlama ve hazırlanan içeriğin web ortamında sunulması

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler TANITIM DOSYASI 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi 2. Bölüm: Dahi Merkezlerinde Verilen Hizmetler 3. Bölüm: Franchise Şartları 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler 5. Bölüm: Rakamlarla Dahi Merkezi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 ANİMASYON DERSİ MODÜLLER SÜRE ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I EÜT 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

ACIBADEM DOĞA KOLEJİ BİLİM OKULU

ACIBADEM DOĞA KOLEJİ BİLİM OKULU Lego ile Yaratıcı Yazarlık Türkçe derslerimizde öğrencilerimizin yaratıcı okuryazarlık alanında gelişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yaratıcı yazarlık dersi içerisinde gerçekleştirdiğimiz lego uygulamalarımızda,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı