Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Bu ocaðýn cihaz üzerinde adý yazýlý diðer ülkelerde de kullanýlmasý uygundur. Ocaðýn sorunsuz çalýþmasý ve güvenle kullanýlmasý için o ülke yönetmeliklerine ve baðlantý deðerlerine baðlý kalýnmalýdýr. Ocak cihazýn üzerinde adý bulunmayan bir ülkede çalýþtýrýlmak istendiðinde o ülkedeki yetkili servise baþvurulmalýdýr. El aparato está autorizado para el uso en países diferentes a los países de destino indicados. La ejecución específica para cada país y el tipo de conexión del aparato influyen de forma decisiva en el funcionamiento correcto y seguro. Para el funcionamiento en un país diferente al país de destino indicado en el aparato, consulte al Servicio Post-venta autorizado para el país. Cet appareil est également homologué dans des pays différents de ceux mentionnés sur l appareil. Pour que l appareil fonctionne parfaitement et en toute sécurité, il est important de disposer de l exécution spécifique au pays et du type de raccordement approprié. Pour le fonctionnement dans un pays autre que celui spécifié sur l appareil, veuillez vous adresser au service après-vente du pays où sera installé l appareil. This appliance can be used in countries other than those specified on the appliance. It is, however, set up for connection to the gas and electricity supplies in the countries specified. For use in other countries please contact the Miele spare parts or customer service department in your country. L apparecchio può essere usato anche in paesi diversi da quello indicato sull apparecchio stesso. Tuttavia, le varianti specifiche di un determinato paese e il tipo di allacciamento alla rete hanno un importanza fondamentale per il suo sicuro e corretto funzionamento. Per questo se si vuole usare l apparecchio in un paese diverso rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele del paese in cui si intende usarlo. Het apparaat is ook toegelaten voor gebruik in andere landen dan de landen die op het apparaat vermeld staan. De specifieke uitvoering en de aansluitwijze zijn van groot belang voor het goed en veilig functioneren. Neem daarom contact op met de Technische Dienst van de fabrikant in uw land als u het apparaat in een land wilt gebruiken dat niet op het apparaat vermeld staat. 2

3 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 KM KM Cihazla Verilen Aksesuar...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çevre Korumaya Katkýnýz...23 Ýlk Kullanýmdan Önce...24 Kullaným...25 Hýzlý Yakma Sistemi...25 Ocak Düðmesi...25 Cihazýn Açýlmasý...26 Ayarlar...27 Cihazýn Kapatýlmasý...27 Konfor Kapatma Program- / Kalan ýsý göstergesi Mutfak Saati...29 Kýsa Süre Ayarý...29 Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi Kýsa Sürenin Silinmesi...29 Bür Ocaðýn Kýsa Süre için Ayarý Piþirme Kaplarý...31 Kombi-Parça...32 Wok Halkasý...32 Enerji Tasarrufu Önerileri...33 Güvenlik Sistemleri...34 Termo Elektrik Çakmak Sigortasý...34 Emniyet Kapatmasý...34 Çalýþtýrma Kilidi...34 Temizlik ve Bakým...35 Ne Yapmalý, eðer...? Sonradan Alýnabilen Aksesuar...42 Montaj Güvenlik Bilgileri...43 Montaj Ölçüleri...46 Montaj...48 Elektrik Baðlantýsý...50 Gaz Baðlantýsý

4 Ýçindekiler Brülör Gücü...54 Baþka Bir Gaz Cinsine Çevirme...55 Gaz Memesi Tablosu...55 Ana Ayar Memelerinin Deðiþtirilmesi...56 Küçük Ayar Memesinin Deðiþtirilmesi Fonksiyon Kontrolü...59 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi, Garanti

5 Cihazýn Tanýtýmý KM 3034 Güçlü brülör Ekonomik brülör Wok Brülörü Normal brülör Izgara (her brülör için) Program- / Kalan ýsý göstergesi Mutfak saati Konfor Kapatma Ocak sembolü Ocak düðmesi Sað ön Sað arka Orta Sol arka Sol ön 5

6 Cihazýn Tanýtýmý KM 3054 Wok Brülörü Güçlü brülör Ekonomik brülör Normal brülör Izgara (her brülör için) Ocak sembolü Program- / Kalan ýsý göstergesi Mutfak saati Konfor Kapatma Ocak düðmesi Sað ön Sað arka Sol arka Sol ön sol 6

7 Cihazla Verilen Aksesuar Wok Halkasý Cihazýn Tanýtýmý Cihazla verilen veya diðer aksesuarlarý gerekirse daha sonra sipariþ verebilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bak.). Wok halkasý piþirme kaplarýnýn daha saðlam durmasýný saðlar. Özellikle yuvarlak tabanlý Wok tavalarý için güvenlidir. Kombi-Parçasý (küçük tencereler için) Tabloda verilenden daha küçük piþirme kaplarý kullanýlacaksa o zaman mutlaka kombi-parçasý kullanýlmalýdýr. 7

8 Cihazýn Tanýtýmý Mutfak saati göstergesi Kilitleme / Süre ayarý Sensörlü tuþ - Mutfak saati seçimi - Fonksiyonlar arasý deðiþtirme - Bir ocak seçimi Kýsa süre kontrol ýþýðý Kýsa süre ocak ýþýklarý, örn.: arka sað ocak Süre Göstergesi 00 ile 99 arasý = Dakika 0.^ ile 6.^ = Saat 99 dakikadan fazla bir kýsa sürede yarým saat için kontrol ýþýðý 8

9 Cihazýn Tanýtýmý Brülör Wok Brülörü a Dýþ Brülör Kapaðý b Ýç Brülör Kapaðý c Brülör Baþlýðý d Brülör Altlýðý e Termik Ünite f Çakmak Elektrodu Ekonomik-, Normal-, Güçlü brülör a Brülör kapaðý b Brülör Baþlýðý c Brülör Altlýðý d Termik Ünite e Çakmak Elektrodu 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu gazlý-ocak yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Gazlý-ocaðý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Böylece kendinizi ve ocaðý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gazlý-ocaðýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz! 10

11 Kullaným Kurallarý Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu gazlý-ocak evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve benzeri diðer çalýþma ortamlarýnda, çiftlik evlerinde ve yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Gazlý-ocaðý sadece yemeklerin piþirilmesi ve sýcak tutulmasý gibi evsel iþlerde kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu ocak dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle buharlý fýrýný güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Çocuklarýn cihazý sizin kontrolünüz olmadan açmamasý için çalýþtýrma kilidinden faydalanýnýz. Çocuklarýn kahve makinesi ile oynamalarýna izin vermeyiniz. 8 yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Ancak 8 yaþýndan itibaren çocuklara ocaðýn nasýl emniyetle kullanýlabileceði anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonucunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi ile karþýlaþmamak için çocuklarý ocak soðuyuncaya kadar cihazdan uzak tutunuz. Çocuklarýn iligisini çekebilecek eþyalarý ocaðýn yanýna veya arkasýna koymayýnýz. Bunlara ulaþmak için çocuklar cihazýn üzerine týrmanmayý deneyebilirler. Yanýk tehlikesi! 12

13 Çocuklarýn çok sýcak olan tava ve tencerleri aþaðýya çekmemeleri için çok dikkat ediniz. Haþlanma ve yanýklara meydan vermemek için tavalarýn saplarýný ve tencerelerin kulplarýný tezgaha doðru çeviriniz! Ambalaj malzemeleri (örn. folyo, köpük gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak bir yerde saklayýnýz ve mümkün olan en kýsa sürede evden çýkartýnýz. Teknik Güvenlik Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ocaðý monte etmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Sizin güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir.bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Miele eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (elektrik çarpmasý gibi). 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Gazlý ocaðýn montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için ocaðý ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Ocaðýn gaz baðlantýsý uzman bir personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn fiþi kablodan ayrýlacaksa bunu uzman ve yetkili bir servis elemaný yapmalý ve cihazý elektrik tesisatýna baðlamalýdýr. Bu iþ için yerel yönetmelikleri iyi bilen ve titizlikle uygulayan uzman bir kiþiyi görevlendiriniz. Hatalý montaj ve yanlýþ baðlantý sebebiyle meydana gelebilecek zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Gazlý-ocaðýn gövdesini asla açmayýnýz. Cereyan ileten veya mekanik parçalara olasý temas sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn fonksiyonlarýnýn bozulmasýna da sebep olabilir. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj ve bakým iþleri üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Montaj, bakým ve tamir iþlerinde gazlý-ocak elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: Evdeki sigortayý kapatýnýz veya evdeki vidalý sigortalarý yuvalarýndan çýkarýnýz, fýrýnýn fiþini prizden çekiniz. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, cihazý elektrikten ayýrmak için fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Ocak garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkacaktýr. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda makinenin tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Ocak bir mutfak saati veya uzaktan kumanda sistemi ile çalýþtýrýlamaz. Gazlý-ocak kablosu hasar gördüðü takdirde, Miele yetkili servislerinden satýn alabileceðiniz özel H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) kablo ile deðiþtirilebilir. Ocak elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Ocak bozulduðunda veya cam seramik yüzey çatladýðýnda, kýrýldýðýnda çalýþtýrýlmamalý ve cihaz hemen kapatýlmalýdýr. Cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýnýz. Aksi halde cereyan çarpma tehlikesi vardýr! 16

17 Doðru Kullaným Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Ancak kalan ýsý göstergesini ýþýðý söndükten sonra yanýk tehlikesi ortadan kalkar. Gazlý ocaklarý üzerinde bir kap olmadan yakmayýnýz. Ocak üstündeki davlumbaz alevlerin çýkardýðý yüksek ýsý nedeniyle zarar görebilir veya yanabilir. Gazlý-ocak çalýþýrken kontrolsüz býrakmayýnýz! Kýzgýn yað alev alabilir ve yangýn çýkmasýna sebep olabilir. Kýzgýn yað alev alýrsa su ile söndürmeye çalýþmayýnýz! Alevleri bir tencere kapaðý veya ýslak bir bezle veya benzeri ile söndürmeyi deneyiniz. Ocaðý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle ocaðýn etrafýnda bulunan eþyalar tutuþabilir. Bunun dýþýnda cihazýn çalýþma ömrü azalabilir. Bir davlumbaz altýnda alevli yemekler hazýrlamayýnýz. Bu alevler davlumbazýn tutuþmasýna sebep olabilir. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Gazlý-ocakta yapacaðýnýz her iþ için ýsý izolasyonlu koruyucu mutfak eldivenleri veya bezleri kullanýnýz. Bu bezlerin alevlere temas etmemesine dikkat ediniz. Bunun için çok büyük bezler veya benzerlerini kullanmayýnýz. Bu bezlerin ýslak veya nemli olmamasýna dikkat ediniz. Islak bez ýsýyý çok çabuk iletir ve eliniz yanabilir. Cam seramik ocaðýn üzerine herhangi bir malzemenin veya piþirme kabýnýn düþmemesine dikkat ediniz. Hafif malzemeler (tuzluk gibi) bile cam seramik yüzeyde çatlak ve kýrýklara yol açabilir. Gazlý-ocaðý bir tezgah olarak kullanmayýnýz. Ocak yanlýþlýkla açýlýrsa veya kalan ýsý nedeniyle üzerine konulmuþ mazlemelerin -malzeme cinsine göreýsýnmasýna (yanýk tehlikesi!) ve erimesine veya yanmasýna sebep olabilir. Gazlý ocaðýn üstünü asla bir kapakla, bir örtü ile veya bir koruyucu folyo ile kapatmayýnýz. Ocak yanlýþlýkla açýlýrsa veya kalan ýsý nedeniyle malzemeler alev alabilir, çatlayabilir veya eriyebilir. 18

19 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Plastik veya aluminyum folyo kaplar kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda bunlar erir. Ayrýca yangýn tehlikesi vardýr! Gazlý ocaðýn üzerinde konserve kutularý gibi kapalý kaplarý ýsýtmayýnýz. Oluþan yüksek basýnç nedeniyle kaplar, kutular patlayabilir ve yaralanma- ve haþlanma tehlikesi oluþabilir! Ocaðýnýzý bütün brülör parçalarý yerine takýldýktan sonra yakýnýz. Sadece verilen çap ölçülerini aþmayan tencere ve tavalarý ("Piþirme Kaplarý" böl.bak.) kullanýnýz. Kullanýlan piþirme kaplarýnýn çaplarý çok küçük olursa, ocak üstünde saðlam durmalarý zorlaþýr. Kaplarýn çapý çok büyük olursa, tabanýndan dýþarý taþan kýzgýn gazlar tezgaha veya ýsýya dayanýklý olmayan panel kaplama duvara ve gazlý ocaðýn parçalarýna zarar verebilir. Bu nedenle oluþan zararlardan Miel sorumlu tutulamaz. Brülörden çýkan alevin tencerenin tabanýndan dýþarý taþmamasýna ve tencerenin dýþýna vurmamasýna dikkat ediniz. 19

20 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Üreticisi tarafýndan uygun görülmediði sürece çok ince tabanlý tencere kullanmayýnýz ve içinde bir yiyecek olmadan yanan ocaðýn üzerine koymayýnýz. Dikkat edilmezse gazlý-ocak zarar görebilir. Her zaman ocakla birlikte verilen ýzgarayý kullanýnýz. Tencere ve tavayý doðrudan brülör üzerine oturtmayýnýz. Gazlý-ocaðýn çevresinde kolay tutuþan malzemeler bulundurmayýnýz. Yað ve diðer yanýcý (besinleri) cihazýn üstünden kaldýrýnýz. Aksi halde yangýn tehlikesi oluþabilir. Ocak zeminini çizmemek için ýzgarayý dikey olarak oturtunuz. Gazlý ocak çalýþýrken mutfakta ýsý, nem ve yanýcý gazýn kokusu oluþur. Bu nedenle ocak çalýþýrken mutfaðýn çok iyi havalandýrýlmasý gerekir: doðal havalandýrma delikleri açýk kalmalý ve mekanik bir hava giriþi saðlanmalýdýr (örn.: bir davlumbaz gibi). 20

21 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Gazlý-ocaðýn uzun ve yoðun kullanýmýndan sonra mutfak havalandýrmasýný güçlendirmek amacýyla ayrýca pencereyi açýnýz veya davlumbazý en yüksek kademede çalýþtýrýnýz. Gazlý ocak çalýþýrken bir davlumbaz veya evde bir pencere açýk olmalýdýr. Ocak yakýnýndaki bir prizi, örn.: bir el mikserini kullanýrken, baðlantý kablosunun sýcak ocaða deðmemesine dikkat ediniz. Kablonun izolasyonu bozulabilir.elektrik çarpma tehlikesi! Gazlý-ocaðýn altýnda bir çekmece bulunuyorsa, çekmece içinde sprey kutularý, yanýcý malzemeler saklanmamalýdýr. Burada bulunabilecek çatal-kaþýk kutusu da ýsýya dayanýklý malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. Birkaç brülörü örtecek büyüklükte tava, tencere, kýzartma kabý veya gril tþlarý kullanmayýnýz. Oluþan ýsý cihaza zarar verebilir. 21

22 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ocak mutfak dolabýnýn içine monte edilmiþse o zaman sadece dolap kapaðý açýkken çalýþtýrýlabilir. Dolap kapaðýný ancak cihaz kapatýldýktan ve kalan ýsý gösterge ýþýðý söndükten sonra kapatýnýz. Gazlý-ocak alýþýlmýþýn dýþýnda uzun bir süre kullanýlmadýðý takdirde, tekrar kullanýlmadan önce mutlaka iyice temizlenmeli ve yetkili bir servis tarafýndan çalýþma kontrolü yapýlmalýdýr. Miele güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 22

23 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj malzemesini kendiniz kaldýrmak istiyorsanýz, belediyeden geri dönüþüm merkezinin adresini öðrenebilirsiniz. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 23

24 Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk Temizlik Cihazýnýz belgeleri arasýnda bulunan tip etiketini onun için öngörülen "Tip Etiketi" bölümüne yapýþtýrýnýz. Cihazýn üstündeki koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Sökülebilen brülör parçalarýný süngerli bir bez, biraz deterjan ve sýcak su ile yýkayýnýz. Sonra bütün parçalarý kurulayýnýz ve tekrar birleþtiriniz ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz.) Ýlk kullanýmdan önce cihazý ýslak bir bezle siliniz ve kurulayýnýz. Cihazýn metal parçalarý bir bakým maddesi ile korunmaktadýr. Bu nedenle ilk çalýþtýrma sýrasýnda bir koku duyulabilir. Duyulan bu koku ve görülen duman cihazýn bozuk olduðunu veya yanlýþ baðlandýðýný göstermez ve saðlýk açýsýndan zararlý deðildir. 24

25 Hýzlý Yakma Sistemi Ocak Düðmesi Kullaným Cihaz bir hýzlý ateþleme sistemi ve þu iþaretlerle donanmýþtýr: Düðmeye basmadan ve basýlý tutmadan hýzlý ateþleme Otomatik Tekrar Yakma Alev hava cereyaný nedeniyle sönerse, brülör otomatik olarak tekrar yakýlýr. Bu yakma iþlemi baþarýlý olmazsa, otomatik olarak gaz giriþi kesilir ("Termo Elektrik Çakmak Sigortasý" böl.bak.). Ocak düðmesi ile brülör ateþlenir ve alev gücü ayarlanýr. Ekonomik-, Normal-, Güçlü brülör Gaz giriþi kapalý En güçlü alev En zayýf alev Wok-Brülörü Gaz giriþi kapalý En güçlü alev: iç ve dýþ brülörde en yüksek kademede yanar. Güçlü alev: Dýþ brülör en düþük kademede, Ýç brülör en yüksek kademede. Zayýf alev: Dýþ brülör kapalý, Ýç brülör en yüksek kademede. En zayýf alev: Dýþ brülör kapalý, Ýç brülör en düþük kademede. 25

26 Kullaným Cihazýn Açýlmasý Gazlý ocak çalýþýrken bir davlumbaz veya evde bir pencere açýk olmalýdýr. Brülörü yakmak için ocaða ait düðmeye basýnýz ve sola en büyük alev sembolüne çeviriniz. Çakmak elektrodundan bir "klik" sesi çýkar ve gazý tutuþturur. Bir ocak düðmesine basýldýðýnda bütün ocaklarda bir kývýlcým oluþur. Bu normaldir ve cihazýn bozuk olduðunu göstermez. Brülör alev almazsa ocak düðmesini " " pozisyonuna çeviriniz. Mutfaðý havalandýrýnýz veya ocaðý yeniden yakmadan en az 1 dakika bekleyiniz. Brülör ikinci denemede de yanmazsa, ocak düðmesini " " pozisyonuna çeviriniz ve "Ne Yapmalý, eðer" bölmüne bakýnýz. Termik ünitede bir hava cereyaný nedeniyle alev kýsa bir süre için sönerse veya termik ünite yeterli derecede ýsýnmazsa ocak açýlýrken kýsa bir tekrar yakma sesi duyulabilir (1-2 defa klik sesi) 26

27 Ayarlar Cihazýn Kapatýlmasý Alevi tencerenin veya tavanýn dibinden asla dýþarý taþmayacak bir þekilde ayarlayýnýz. Gaz alevinindýþ kýsmý alev çekirdeðinden daha sýcaktýr, bu nedenle alev tencere tabanýnýn altýnda kalmalýdýr. Dýþarý taþan alevler gereksiz yere havaya ýsý yayar, tencere tutacaklarýna zarar verir ve yanýk tehlikesini arttýrýr. Brülör kademesiz olarak en güçlü ile en zayýf alev arasýnda ayarlanabilir. Ocak düðmesini " " pozisyonuna çeviriniz. Gaz giriþi durdurulur, alev söner. Ocak düðmesini " " üzerinden çevirmeyiniz. Kullaným 27

28 Kullaným Konfor Kapatma Sensörlü konfor kapatma tuþuna basarak bütün çalýþan ocaklar kapatýlýr. Sensörlü tuþuna dokununuz. Çalýþan ocaklarýn çalýþma- / kalan ýsý göstergeleri yanýp söner. Ayarlanan bir kýsa süre hiç bir ocaða yönlendirilmemiþse, iþlemeðe devam eder. Eðer kýsa süre bir ocak için ayarlanmýþsa silinir. Konfor kapatma kontrol ýþýðý çalýþan bütün brülör düðmeleri " " pozisyonuna çevrilinceye kadar yanar. Program- / Kalan ýsý göstergesi Ocak açýlýr açýlmaz program-/kalan ýsý göstergesi yanar ve ocak çalýþtýðý sürece yanar. Cihaz kapatýldýðýnda, ýþýk kýsa bir süre için kapanýr ve sonra kalan ýsý bitinceye kadar yanmaya devam. Kalan ýsý göstergesi yandýðý süre içinde gazlý-ocaða elinizi sürmeyiniz ve üzerine ýsýya dayanýksýz malzemeleri koymayýnýz. Yanýk ve yangýn tehlikesi! Göstergelerin yanýp sönmesi bir hata olduðunun sinyalini verir. "Ne Yapmalý,eðer" bölümüne bakýnýz. 28

29 Süreyi 1 dakika (01) ile6(6^) saat arasý ayarlayabilirsiniz. 99 dakikadan fazla bir süre için (99) ayarlama yarýmþar saatlik dilimlerle yapýlýr. Yarým saatler rakamlarýn yanýndaki nokta ile belirtilir. Sensörlü - tuþu ile süreyi 6^ ile 00 arasý azaltabilir, sensörlü + tuþu ile süreyi 00 ile 6^ arasý yükseltebilirsiniz. 2 saat veya 99 saat için bir durdurma vardýr. Ayarlamaya devam etmek için parmaðýnýzý sensörlü tuþtan kýsa bir süre için kaldýrýnýz ve yeniden dokununuz. Ayarlanan sürenin sonunda göstergede bir kaç saniye 00 görülür, ayný zamanda bir kaç saniye bir sinyal sesi duyulur. Sinyali önceden kapatmak istewrseniz sensörlü tuþuna dokununuz. Mutfak saatini bir ocak için kullanabilirsiniz. Kýsa Süre Ayarý Sensörlü tuþuna dokununuz. Göstergede 00 ve kýsa süre kontrol ýþýðý yanýp söner. Ýstediðiniz zaman dilimi gösterilinceye kadar sensörlü - veya + tuþuna dokununuz, örneðin: 15 dakika gibi. Ayarlanan süre dakikalýk dilimlerle ilerler. Kalan süreyi göstergede okuyabilirsiniz. Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi Kýsa Sürenin Silinmesi Sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü - veya + tuþuna dokunarak istediðiniz süreyi ayarlayýnýz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü - ve + tuþlarýna ayný anda dokununuz. Mutfak Saati 29

30 Mutfak Saati Bür Ocaðýn Kýsa Süre için Ayarý Her çalýþan ocak için bir kýsa süre ayarlayabilirsiniz. Bütün ockalar ayný anda programlanabilir. Ýstediðiniz ocaðý açýnýz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Göstergede 00 ve kýsa süre kontrol ýþýðý yanýp söner. Yeniden sensörlü tuþuna dokununuz. Göstergede kýsa süre kontrol ýþýðý söner ve ocak yönlendirme ýþýðý yanýp söner. Birkaç ocak birden eçýksa, sensörlü tuþuna istediðiniz ocaðýn ýþýðý yanýncaya kadar dokununuz(sað arka). Açýlan ocaklarýn kontrol ýþýklarý saat göstergesinin tersine sað önden baþlar. Ýstediðiniz zaman dilimi gösterilinceye kadar sensörlü - veya + tuþuna dokununuz, örneðin: 15 dakika gibi. Ayarlanan süre dakkalýk dilimlerle ilerler. Kalan süreyi göstergede okuyabilirsiniz. Baþka bir ocak için de kýsa süre ayarý yapmak isterseniz daha önce yazýlanlarý uygulayýnýz. Birden fazla kýsa süre programlanmýþsa ve ona ait kontrol ýþýðý yanar. Diðer kontrol ýþýklarý devamlý yanar. Arka fonda kalan sürenin gösterilmesi için sensörlü tuþuna istediðiniz kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar dokununuz. 30

31 Piþirme Kaplarý Brülör Ekonomik brülör Normal brülör Güçlü brülör Wok Brülörü Ekonomik brülör Normal brülör Güçlü brülör Wok Brülörü Tava /Tencere için min. Taban Çapý cm Tava / Tencere için Maks. üst çap Verilen tencere, tava ölçülerine baðlý kalýnýz. Taban çapý çok küçük olursa piþirme kabý ocak üstünde saðlam durmayabilir. Üst çap çok büyük olursa tencere tabanýndan dýþarý taþan gazlar tezgahý veya ýsýya dayanýklý olmayan panel kaplý duvara ve cihaz parçalarýna zarar verebilir. Tencere ve tava satýn alýrken genelde kaplarýn taban çapýnýn deðil üst çapýn verildiðini unutmayýnýz. Bir gazlý ocak üzerinde ýsýya dayanýklý her türlü kabý kullanabilirsiniz. Isýyý iyi degelediði için kalýn tabanlý tencereleri tercih ediniz. Ýnce tabanlý tencerelerde besinler belirli noktalarda aþýrý ýsýnýr. Bu nedenle yemeðin devamlý karýþtýrýlmasý gerekir. Brülör ölçülerine uygun piþirme kaplarý seçiniz. Genelde : Büyük çap = Büyük bürlör, Küçük çap = Küçük brülör. Her zaman tencereyi ocakla birlikte verilen ýzgaranýn üzerine oturtunuz. Tencere ve tavayý doðrudan brülör üzerine yerleþtirmeyiniz. Tencereyi ýzgaranýn üzerine devrilmeyecek þekilde oturtunuz. Küçük de olsa devrile olasýlýðý her zaman vardýr. Kenarlarý korumalý tencere ve tava kullanmayýnýz. 31

32 Piþirme Kaplarý Kombi-Parça Wok Halkasý Tabloda verilenden daha küçük piþirme kaplarý (min.taban çapý) kullanýlacaksa o zaman mutlaka kombi-parçasý kullanýlmalýdýr. Böylece ocaðýn üzerindeki kap daha saðlam durur ve devrilmez. Cihazla verilen Wok halkasý piþirme kaplarýnýn daha saðlam durmasýný saðlar. Özellikle yuvarlak tabanlý Wok tavalarý için güvenlidir. Wok halkasýnýn saðlam durmasý için düzgün yerleþtirilmeldiir. Resme bakýn. Wok tavasýnýn diðer piþirme kaplarýna göre bir özelliði vardýr. Wok tavasýnýn taban çapý küçük, üst çapý ise büyüktür (genelde cm). Wok için özellikler Wok brülör uygundur. 32

33 Enerji Tasarrufu Önerileri Yemek piþirme sýrasýnda mümkün olduðu kadar tencere ve tavalarýn kapaklarýný kapatýnýz. Böylece ýsýnýn gereksiz yere dýþarý kaçmasý önlenmiþ olur. Yemeklerinizi az su ile piþiriniz. Piþirme süresi düdüklü tencere ile oldukça kýsaltýlabilir. Ýlk piþirmeye baþlama kademesinden sonra alevi küçültünüz. Dar ve derin tencereler yerine daha çok geniþ, yassý tencereleri tercih ediniz. Bunlar daha hýzlý ýsýnýr. 33

34 Güvenlik Sistemleri Termo Elektrik Çakmak Sigortasý Emniyet Kapatmasý Çalýþtýrma Kilidi Gazlý ocaðýnýz elektrikli ateþleme sigortasý ile donatýlmýþtýr. Bunun anlamý, ocaktaki alev taþmakta olan bir yemek veya hava cereyaný nedeniyle sönerse ve bunun arkasýndan ikinci bir ocak yakma iþlemine raðmen yanmazsa, ocaða gelmekte olan gaz hemen kesilir. Gaz giriþinin devamý önlenmiþ olur. Ocaðý tekrar çalýþtýrmak için ocak düðmesinin saða " " yönüne çeviriniz ve arkasýndan alýþtýðýnýz gibi açýnýz. Bir ocak alýþýlmýþýn dýþýnda uzun bir süre (yaklaþýk 6 saat) açýk kalýrsa, güvenlik açýsýndan otomatik olarak kapatýlýr. Ocaðý tekrar çalýþtýrmak için ocak düðmesinin saða " " yönüne çeviriniz ve arkasýndan alýþtýðýnýz gibi açýnýz. Ocak kapandýðýnda çalýþtýrma kilidi devreye girer, ocaklar açýlmaz ve mutfak saati çalýþtýrýlamaz. Çalýþtýrma kilidi devrede ise sensörlü bir alana dokunduðunuzda veya bir ocak düðmesini çalýþtýrdýðýnýzda kontrol ýþýðý ve mutfak saati göstergesi LC görülür. Çalýþtýrma kilidi elektrik kesintisi nedeniyle devreden çýkar. Devreye Alma Mutfak saati göstergesinde LC görülünceye ve bir sinyal duyuluncaya kadar sensörlü - ve + tuþlarýna ayný anda dokununuz. Devreden Çýkarma Bir sinyal sesi duyuncaya kadar sensörlü - ve + tuþlarýna ayný anda dokununuz. 34

35 Temizlik ve Bakým Temizlik için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. buhar elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Her kullanýmdan sonra ocaðý temizleyiniz ve kurulayýnýz. Bunun için önce soðumasýný bekleyiniz. Her ýslak temizlikten sonra cihazý kurulayýnýz, böylece üzerindeki kireç artýklarý da yok edilmiþ olacaktýr. Ocaðýn üzerine yapýþýp kalan kirleri önce yumuþatýnýz. Taþan yemekler nedeniyle brülör ve çelik kýsýmlarda renklenmeler meydana gelebilir.burada oluþan kirleri hemen temizleyiniz! Her iki brülör kapaðý da zamanla matlaþýr. Bu çok normaldir ve malzemenin bozuk olduðunu göstermez. Cihaz yüzeyine zarar vermemek için þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, alkali-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik ürünleri, leke ve pas sökücüler, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, bulaþýk makinesi deterjaný, Gril ve fýrýn spreyleri, cam temizleme maddesi, aþýndýrýcý sert fýrçalar ve süngerler (örneðin bulaþýk süngerleri) veya içinde hala deterjan artýklarý bulunan eski süngerler, sivri uçlu malzemeler (tezgahla cihaz çerçevesi arasýndaki contanýn zarar görmemesi için), 35

36 Temizlik ve Bakým Cam Seramik Izgara Ocak Düðmesi Brülör Çakmak Elektrodu Termik Ünite Temizlik Kaba kirleri ýslak bir bezle, yapýþýp kalan kirleri ise bir cam kazýyýcýsý ile yok ediniz. Ocaðý daha sonra Miele cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bak.) ile temizleyiniz veya piyasada satýlan bir cam seramik temizleme maddesi ve kaðýt havlu ile veya temiz bir bezle siliniz. Temizleme maddesini sýcak ocaðýn üzerine dökmeyiniz, lekeler oluþabilir. Temizlik madde üreticisinin uyarýlarýýný dikkate alýnýz. Sonunda ýslak bezle siliniz ve yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Izgarayý alýnýz. Bulaþýk makinesinde yýkayýnýz veya süngerli bir bez, biraz elde yýkama deterjaný ve sýcka su ile siliniz. Gerekirse bulaþýk süngerinin sert tarafýný kullanýnýz. Bir süngerli bez, elde yýkama deterjaný ve sýcak su ile temizleyebilirsiniz. Brülörün çýkarýlabilen bütün parçalarýný alýnýz ve sadece elde süngerli bir bez, biraz deterjan ve sýcak suyla temizleyiniz. Çakmak elektrodunu ve termik ünitesini çok iyi sýkýlmýþ bir bezle siliniz. Öneriler Temizlik için elde bulaþýk yýkama deterjanýný kullanmayýnýz. Bu deterjan ile yapýlan temizlikte bütün kirler ve artýklar yok edilemez. Yüzeyde görülemeyen bir film tabakasý oluþur ve cam seramiðin renklenmesine sebep olabilir. Bu renklenmeler artýk çýkarýlamaz. Ocaðý düzenli olarak özel bir cam seramik temizleme maddesi ile siliniz. Bulaþýk makinesinde yýkanamaz. Bulaþýk makinesinde yýkanamaz. Daha sonra temiz bir bezle kurulayýnýz. Alev deliklerinin tamamen kuru olmasýna dikkat ediniz. Çakmak elektrodu ýslatýlmamalýdýr, aksi halde kývýlcým çakmaz. 36

37 Temizlik ve Bakým Ekonomik-, Normal-, Güçlü brülör Brülör baþlýðýný brülörün alt kýsmýnýn üstüne üstüne oturtunuz, böylece termik ünite ve çakmak elektrodu brülör baþlýðý deliklerinden geçebilir. Brülör baþlýðý yerine tam oturmalýdýr. Brülör kapaðýný brülör baþlýðýna oturtunuz. Doðru takýldýðýnda brülör kapaðý yerinden oynamaz. Brülör parçalarýnýn doðru sýra ile takýlmasýna dikkat ediniz. 37

38 Temizlik ve Bakým Wok Brülör Parçalarýnýn Birleþtirilmesi Brülör baþlýðýný brülörün alt kýsmýnýn üstüne oturtunuz, böylece termik ünite ve çakmak elektrodu brülör baþlýðý deliðinden geçebilir. Brülör baþlýðý yerine tam oturmalýdýr. Sonra ve brülör kapaklarýný yerleþtiriniz. Brülör parçalarýnýn doðru sýra ile takýlmasýna dikkat ediniz. 38

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı