AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

2 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Kullanma kýlavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek verimle kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel bilgileri içeren bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en yakýn VESTEL Yetkili Servisi ne müracaat ediniz. BU ÜRÜN ELEKTRÝK VE GAZ AKSAMLARI ÝÇERDÝÐÝ ÝÇÝN, ÜRÜNÜN ÝLK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI ÝÞLEMÝNÝN VEYA SÖZ KONUSU ÝSE TAÞINMA ÝÞLEMÝ SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLÝDÝR. AKSÝNE DURUMLARDA MEYDANA GELEBÝLECEK SORUNLARDAN VESTEL PAZARLAMA A.Þ. VEYA VESTEL BEYAZ EÞYA A.Þ. SORUMLU TUTULAMAZ. Cihazýnýzýn Sanayi Bakanlýðý tarafýndan tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yýldýr.

3 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 4. KURULUM 5. KULLANIM 6. TEMÝZLÝK VE BAKIM

4 Bölüm 1: ÜRÜN MODELLERÝ 4 Gazlý, inox, düðmeden çakmaklý, emaye lama ýzgara, cezvelik AOX Gazlý, siyah, düðmeden çakmaklý, emaye lama ýzgara, cezvelik AOB Gazlý, beyaz, düðmeden çakmaklý, emaye lama ýzgara, cezvelik AOW Gaz + 1 Elektrikli, inox, düðmeden çakmaklý, emaye lama ýzgara, cezvelik AOX Gaz + 1 Elektrikli, beyaz, düðmeden çakmaklý, emaye lama ýzgara, cezvelik AOW Gazlý, inox, düðmeden çakmaklý, emaye lama ýzgara, cezvelik AOX

5 Bölüm 2: ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ Þekil 1 1- Ocak tablasý 2- Elektrikli ýsýtýcý (AOW-6007, AOX-6007 modellerinde) 3- Büyük ocak beki 4- Ocak ýzgarasý 5- Küçük ocak beki 6- Orta ocak beki 7- Elektrikli ocak için sinyal lambasý 8- Ocak kontrol düðmeleri 2

6 Bölüm 3:GÜVENLÝK TALÝMATLARI CÝHAZI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN ÖNEMLÝ GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝNÝ VE BÜTÜN TALÝMATLARI OKUYUNUZ. Bu cihazýn ayarlama koþullarý ilerideki sayfalarda belirtilmiþtir. Bu cihaz, yürürlükteki düzenlemelere uygun bir þekilde kurulmalý ve yanlýzca iyi havalandýrýlmýþ mekanlarda kullanýlmalýdýr. Bu cihazý, kurmadan veya kullanmadan önce talimatlarý mutlaka okuyunuz. Cihazýn elektrik baðlantýlarý mutlaka topraklanmýþ olmalýdýr. Doðru yapýlmayan baðlantýlardan kaynaklanan sorunlar garanti kapsamýnda deðildir. Bu aygýt yangýn önleyici bir cihaza baðlý deðildir. Havalandýrma ile ilgili gereksinimlere özellikle dikkat edilmelidir. Gazlý bir piþirme aygýtý kullanýmý, kurulduðu odada ýsý ve neme sebep olur. Mutfaðýn iyi havalandýrýldýðýndan emin olunuz. Doðal havalandýrma deliklerini açýk tutunuz veya mekanik bir havalandýrma cihaz(ocak davlumbazý, aspiratör)kullanýnýz. Cihazýn uzun süreli yoðun kullanýmý, varsa havalandýrma cihazýnýzýn ayarýnýn yükseltilmesi gibi ilave havaiandýrma gerektirebilir. Ocaðýn sönmesi durumunda düðmeleri kapalý konuma alýnýz ve ocaðý en az 1 dakika yeniden yakmaya çalýþmayýnýz. Cihazý kullanmadan önce bütün ambalaj bantlarýný ve kaðýtlarýný sökünüz. Ocaða yakýn bölgelerde çekmecede, kaðýt, plastik, kumaþ, bez gibi yanýcý maddeler bulundurmayýnýz. Gaz sýzýntýsýný kesinlikle ateþle kontrol etmeyiniz. Kurulum, ince ayar, dönüþtürme ve servis iþlemleri gibi bütün iþlemler yetkili servis personeli tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ocaðýnýzý konumlandýrýrken, ocaðýn 10cm saðýnda, solunda ve arkasýnda herhangi bir cisim, duvar vs bulunmamalýdýr. 3

7 t t Bölüm 4: KURULUM KURULUMDAN ÖNCE, YEREL GAZ DAÐITIM KOÞULLARININ VE CÝHAZ AYARLARININ BÝRBÝRÝNE UYGUN OLDUÐUNDAN EMÝN OLUNUZ. Ocaðýnýzý ambalajýndan çýkardýktan sonra, ocaðýn zedelenmemiþ olduðundan emin olunuz. Eðer herhangi bir hasar olduðundan þüphelenirseniz cihazý kullanmayýnýz ve derhal VESTEL Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. Cihaz bir tezgah üzerine monte edilmelidir. Cihazýn kullanýcýsý bu talimata uygun olarak Cihaz Güvenliði Kanunu ve Uygulanabilir Yönetmelikler uyarýnca cihazýn düzgün kurulum ve çalýþmasýndan sorumludur. Ankastre Ocaðýn Yerleþtirilmesi Mutfak tezgahý üzerinde meydana gelebilecek sývý sýzýntýsý sorunlarýný önlemek amacýyla, ocaðýnýzla birlikte özel bir sýzdýrmazlýk macunu temin edilmiþtir. Bu macunu mutfak tezgahýnda Þekil4 te belirtilen ölçülere uyan banko boþaltmasýnýn çevresine beþ parça halindeki macunu çekip uzatarak uygulayýn. Üzerine, ocaðý kontrol düðmeleri sað tarafta kalacak þekilde yerleþtiriniz. Kelepçelerin Þekil 2 de görüldüðü gibi oturmasýna dikkat ediniz. Ocaðýnýzý yerine yerleþtirtikten sonra kenarlardan taþan macununu bir spatula yardýmýyla düzgünce sýyýrarak temizleyiniz (Þekil 5). Mutfak tezgahýnýn kalýnlýðýnýn 25mm den az olduðu durumlarda kelepçeyi, Þekil 3 deki gibi kullanýnýz. Cam ocak tablalý ürünlerde macun uygulamasý yoktur. Bunun yerine cam tabla altýnda montajlý gelen conta iþ görür. t > 25 mm t < 25 mm Kelepçe Mutfak Tezgahý Kelepçe Mutfak Tezgahý Þekil 2 Þekil 3 4

8 Ankastre Ocak ve Banko Boþaltmasý Ölçüleri 510 mm 580 mm 39mm 150mm 60mm Þekil 4 Sýzdýrmazlýk macunu Spatula Ocak Kelepçe Mutfak Tezgahý Þekil 5 5

9 Ocaðýnýzýn Elektrik Baðlantýsý Elektrik baðlantýsýný yaparken aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz. *Ev elektrik þebekesinin ve ürünün baðlanacaðý prizin akým taþýma kapasitesinin, ocaðýn kullandýðý maksimum güç için uygun olduðundan emin olunuz. *Kapasite etiketinde belirtilen ürün çalýþma geriliminin, þebeke gerilimi ile ayný olduðundan emin olunuz. *Ürünü direkt prize baðlayýnýz. Arada trafo vs. tür þeyler olmamalýdýr. *Toprak hatlý prize baðlayýnýz. Ocaðý yerleþtirdikten sonra kumanda düðmesinin 0 kapalý konumda olduðundan emin olunuz ve fiþi prize takýnýz. Cihazla birlikte besleme kablosu ve fiþ bulunmaktadýr. Gerektiðinde besleme kablosu, yetkili bir servis teknisyeni tarafýndan deðiþtirilmelidir. Sarý+Yeþil Mavi Her bakýmdan önce cihazýn fiþini çekiniz. Yeniden baðlanmak için þekil 6 daki baðlantýyý yapýnýz. Koruyucu toprak baðlantýsý iþaretli ( ) terminal ucuna baðlanmalýdýr. Yalýtým kablolarýný mutlaka kullanýnýz. Kahverengi Þekil 6 6

10 Bölüm 5: KULLANIM Gazlý Ocaklarýn Kullanýmý Manuel Ateþleme ve Gazlý Ocaklarýn Kontrolü Ocaklardan birini ateþlemek için, ocak kýsmýna kibriti yaklaþtýrýnýz, ilgili ocaðýn düðmesini bastýrýnýz ve saat yönünün tersine doðru çeviriniz. Ýstenen alev seviyesi maksimum (büyük alev) ve minimum (küçük alev) arasýnda çevirerek elde edilebilir. Kontrol panelinde düðmelerin yanýnda bulunan iþaretler hangi düðmenin hangi ocaðý kumanda ettiðini göstermektedir. Gazlý Ocaklarýn Elektrikle Ateþlenmesi Ürünümüz otomatik ateþleme sistemi ile donatýlmýþtýr. Kullanmak istediðiniz gazlý ocaðýn kontrol düðmesini bastýrýnýz ve saat yönünün tersine çeviriniz. Düðmeyi basýlý tuttuðunuz sürece otomatik çakmak çalýþacaktýr. Ýlgili ocaðýn yandýðýný gördükten sonra düðmeyi serbest býrakýnýz ve gazlý ocaðýn yanar konumda kaldýðýndan emin olunuz. Aksi halde düðmeyi kapatýp önceki iþlemleri tekrarlayýnýz. Ateþleme süresinden sonra gaz emniyetinin devreye girme süresi en fazla 10 saniyedir. Bu süre boyunca düðmeyi tam basýlý tutunuz. Düðmeyi serbest býrakýnýz ve gazlý ocaðýn yanar konumda kaldýðýndan emin olunuz. Aksi halde düðmeyi kapatýp, önceki iþlemleri tekrarlayýnýz Kontrol düðmesi kapatýlmadan, kazara alev söndüðü taktirde, sönme emniyetinin devreye gimesi için gereken süre en fazla 90 saniyedir. Enerji Tasarrufu * Elektrikli ocakta pisirme yapilirken düz tabanli tencere kullanilmalidir. * Kullanilan tencere tabaninin büyüklügüne uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir. * Pisirme süresini düsürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalidir. * Pisirme süresinin uzun olmamasi için gereken miktardan fazla su yada yag kullanilmamalidir. * Yiyecek kaynama basladiktan sonra sicaklik ayari düsürülmelidir. 7

11 Tavsiyeler: Ocaðýnýz farklý boyutlarda ocak beklerine sahiptir. Gazý en ekonomik kullanmanýn yolu, piþirme tencerenizin boyutuna uygun gazlý ocaðý seçmek ve kaynama noktasýna ulaþýldýktan sonra alevi en düþük seviyede tutmaktýr. Tencerenizin kapaðýný daima kapalý tutmanýz önerilir. Ocaðýnýzdan en iyi þekilde verim alabilmeniz için, aþaðýdaki çaplara sahip tencereler kullanmanýz önerilir. Büyük Piþirici Orta Piþirici Küçük Piþirici : cm : cm : cm Þekil 7 Ocaklarý kullandýktan sonra, kontrol düðmesini kapatmayý unutmayýnýz. Elektrikli Ocaðýn Kullanýlmasý Elektrikli ocak 6 konumlu bir kontrol düðmesi ile kontrol edilir. Kontrol düðmesi bu konumlardan birine getirerek elektrikli ocak çalýþtýrýlýr. Kontrol düðmesinin yanýnda ocaðýn çalýþýp çalýþmadýðýný gösterir bir sinyal lambasý bulunmaktadýr. Elektrikli ocaðýn kademeleri KONUM PÝÞÝRME AÇIKLAMALARI 0 Kapalý Konum 1 Yað eritmek ve az miktarda sývýnýn ýsýtýlmasý için. Daha çok miktarda sývýnýn ýsýtýlmasý ve uzun sürede 2 piþecek kremalar ve soslar hazýrlamak için. 3 Dondurulmuþ gýdalarýn piþirilmek üzere buzlarýn çözülmesi için 4 Az miktarda et ve balýk piþirmek için 5 Et ve biftek piþirmek için 6 Kýzartmalar için, büyük miktarda sývý kaynatmak için 8

12 UYARILAR Ýlk kullanýmda veya elektrikli ocak uzun süre kullanýlmadýysa, elektrikli ocaðý yaklaþýk 20 dakika en düþük ayarda çalýþtýrarak, ocaðýn içinde oluþmuþ olabilecek nemin giderilmesi gerekmektedir. *Yanlýzca ocak çaplarýna uygun tencereler kullanýnýz. *Tencereyi ocak üzerine koymadan önce tencere tabanýnýn ýslak olmadýðýndan emin olunuz. *Elektrikli ocaðý asla boþken çalýþtýrmayýnýz. *Tencere sýcaklýklarý cihaz kullanýmdayken yüksek olabilir. Dolayýsýyla çalýþma sýrasýnda ve sonrasýnda, çocuklarý ve evcil hayvanlarý ocaðýnýza eriþebilecekleri yerlerden uzak tutmanýz tavsiye edilir. *Elektrikli ocak üzerinde bir çatlak farkederseniz, ocak derhal kapatýlmalý ve Yetkili Servis tarafýndan deðiþtirilmelidir. *Kullanýmdan sonra, sürekli etkili þekilde çalýþmasýný ve uzun ömürlü olmasýný saðlamak amacýyla, elektrikli ocaðýnýz uygun temizlik malzemeleri ile iyice temizlenmelidir. Pas oluþumunu engellemek ve ilk durumunu korumak için, elektrikli ocaðýn çok az yað damlatýlmýþ bir bezle ovularak temizlenmesi tavsiye edilir. Buharlý temizleyiciler asla kullanmayýnýz. *Kullanýmdan sonra, elektrikli ocak uzun süre sýcaklýðýný korur, ocaða dokunmayýnýz ve üzerine herhangi birþey koymayýnýz. *Gazlý ocaklar hiçbir zaman ýzgarasýz kullanýlmamalýdýr. Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir. Ticari yada toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içinde arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin kalktýðýný önemle belirtiriz. 9

13 Gazlý Ocaklarýn Enjektör Deðiþimleri Gazlý ocaklar, kullanýlacak gaza uygun enjektörler takýlarak farklý gazlarla çalýþtýrýlabilir. Gaz dönüþümü için aþaðýdakilerin yapýlmasý gerekmektedir: * Besleme gazý akýþýný ve elektrik akýmýný kesiniz. * Ocak beklerinin þapkalarýný ve adaptörlerini çýkarýnýz.(þekil 8) * Enjektörleri sökünüz.(þekil 10) Enjektörleri Tablo 1 deki enjektör deðeri ve cihazýn kullanýlacaðý gaz tipine uygun olanlarla deðiþtiriniz. Þekil 8 Þekil 9 Kýsýk Alev Konumunun Ayarlanmasý Kýsýk alev konumu için, rölanti vidasý LPG den doðalgaza dönüþte gevþetilmelidir. Doðalgazdan LPG ye geçiþte ise ayný vida sýkýþtýrýlmalýdýr. Cihazýn fiþinin takýlý olduðundan, gaz beslemesinin açýk olduðundan, ocak piþirici þapka ve adaptörlerinin yerlerine yerleþtirilmiþ olduðundan emin olunuz. Ocaklarý yakýnýz ve kýsýk konuma alýnýz. Düðmeleri ve lastik contalarý çekerek çýkarýnýz. Rölanti vidasý musluk gövdesi üzerinde yer almaktadýr.(þekil9) Küçük aðýzlý düz bir tornavida ile vidayý sýkýnýz/ gevþetiniz. Þekil 10 Bu, ocaðýn kýsýk konumdaki alevinin artmasýný ya da azalmasýný saðlar. Alev uzunluðu en az 4 mm olacak þekilde vidayý ayarlayýnýz. Düðmeyi yerine takarak alevin, ocak beki tam yanma konumundan kýsýk konuma 1sn lik sürede ayarlandýðýnda sönmediðinden emin olunuz. Ayar tamamlandýktan sonra, düðmeyi çýkarýp önce lastik contayý sonrada düðmeyi tekrar yerine takýnýz. Yukarýda anlatýlan iþlemleri herbir ocak beki için tekrarlayýnýz. 10

14 Hortum Baðlantý Ucu Deðiþimi Bu cihaz, fabrika çýkýþý olarak LPG için ayarlanmýþtýr. LPG den doðalgaza dönüþüm esnasýnda, yetkili servis tarafýndan temin edilen (2) ve (4) nolu baðlantýlar ürüne takýlmalýdýr.(þekil 11). Her gaz deðiþiminde hortum ucu deðiþtirilirken, baðlantý ara yüzeylerine sýzdýrmazlýðý saðlamak amacý ile (2) nolu contanýn yerleþtirilmesi gerekmektedir Þekil Ocak gaz daðýtým borusu 2- Sýzdýrmazlýk contasý 3- Dirsek (NG Baðlantýsý için) 4- Hortum baðlantý ucu Ocaklarda gaz deðiþimi mutlaka yetkili Vestel Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr 11

15 Bölüm 6: TEMÝZLÝK VE BAKIM Temizlik Temizlemeden önce, ocaðý elektrik kaynaðýndan ayýrýnýz ve ana gaz beslemesini kapatýnýz. Ocak Bekleri ve Izgaralar Emaye tencere ýzgaralarýnýn, emaye bek þapkalarýnýn, ocak bek baþlýklarýnýn periyodik olarak sabunlu su ile yýkanmasý, iyice durulanmasý ve kurutulmasý gerekir. Ýyice durulandýktan sonra düzgün þekilde yerlerine tekrar takýnýz. Emaye Parçalar Bu parçalarýn ilk günkü gibi yeni kalmalarý için, ýlýk sabunlu su ile sýk sýk temizlenmeleri ve yumuþak bir bezle kurulanmalarý gerekmektedir. Parçalarý sýcakken yýkamayýnýz ve asla zedeleyici temizlik maddeleri kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sývýlarý emaye parçalarla temas edecek þekilde uzun süre býrakmayýnýz. Inox Ocak Tablasý Inox ocak tablasý yumuþak nemli sabunlu bir süngerle sýk sýk temizlenmeli ve yumuþak bir bezle kurulanmalýdýr. Zedeleyici temizlik malzemeleri kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sývýlarý ocak tablasý üzerinde uzun süre býrakmayýnýz. 12

16 Tablo 1 Cihazýn Kullanýlacaðý Gaz TR:II2H3B/P BÜYÜK BEK Enjektör deðeri (%mm) Nominal Güç (kw) Kýsýk Güç (kw) 1 Saatte kullaným oraný 1 Saatte kullaným oraný (15 C ve 1013 mbar basýnçta) KÜÇÜK BEK Enjektör deðeri (%mm) Nominal Güç (kw) Kýsýk Güç (kw) 1 Saatte kullaným oraný 1 Saatte kullaným oraný (15 C ve 1013 mbar basýnçta) ORTA BEK Enjektör deðeri (%mm) Nominal Güç (kw) Kýsýk Güç (kw) 1 Saatte kullaným oraný 1 Saatte kullaným oraný (15 C ve 1013 mbar basýnçta) LPG NG G30 G mbar 20 mbar gr/h l/h gr/h l/h gr/h l/h Bu cihaz EEE yönetmeliðine uygundur. 13

17 Teknik Ö zellikler AO X-6008 AO B-6004 AO W-6004 AO X-6004 AO X-6007 AO W-6007 Ürün Boyutlarý Yükseklik * Geniþlik * Derinlik mm 39 * 580 * * 580 * 510 Banko Boþaltmasý Boyutlarý Geniþlik * Derinlik mm 560 * * 490 Ocak Ö zellikleri Büyük Bek Ø10cm W Orta Bek Ø7.5cm W Küçük Bek Ø5.5cm W Ø 180 mm Hotplate Kafa W 1500 Diðer Ö zellikler Toplam Güç Tüketimi kw 7,5 5,75 Voltaj V Paketli Boyutlarý (Geniþlik*Derinlik*Yükseklik) mm 628x580x x580x137 Net Aðýrlýk Maksimum kg 9 9 Brüt Aðýrlýk Maksimum kg 9,75 9,75 14

18

19

20 ÜRETÝCÝ FÝRMA VESTEL BEYAZ EÞYA SAN.VE TÝC.A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi Manisa / Türkiye Tel:(0236) Fax:(0236) VESTEL Vestel Dayanýklý Tüketim Mallarý Pazarlama A.Þ. Zorlu Plaza Avcýlar Ýstanbul / Türkiye Tel:(0212) Fax:(0212) Kullanim Süresi: 10 Yildýr /10 R002 Danýþma Merkezimize; Ýstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Muðla dýþýndaki illerden 0212 alan koduyla ulaþabilirsiniz.

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı