MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA HAZIRLIK ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI 1. Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda uyuşmazlık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA HAZIRLIK ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI 1. Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda uyuşmazlık"

Transkript

1 MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA HAZIRLIK ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI 1. Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda uyuşmazlık hangi merci tarafından çözülür? Yüksek hakem kurulunca çözülür. 2. Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller hangi düzenlemeyle yapılır? Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve iş yerleri kanunla düzenlenir. 3. Kaç yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir? 18 yaşını doldura 4. Seçimler ve halk oylamasına hangi esaslara göre yapılır? Serbest, Eşit, Gizli, Tek dereceli, Genel oy, Açık sayım ve döküm 5. Hangi meslek grubu için bir siyasi patiye üye olmaları kanunla düzenlenmiştir? Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partiye üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. 6. Bir siyasi partinin kapatılmasına hangi merci karar verir? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır 7. Genel İdare Hizmetleri sınıfı hangi işleri yürüten memurları kapsar? Yönetim, İcra, Büro vb. hizmetleri gören ve kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurları 8. Mülki İdari amirliği hizmetler sınıfında kimler yer alır? Valiler ve Kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşlarında çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar. 9. Sınıflandırmada öğrenim unsurunu açıklayınız? Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilir. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerde alınabilir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konabilir. 10. Bakanlıklar atama yapılacak boş kadroları nereye bildirir? Devlet Personel Başkanlığına 11. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun amacı nedir? Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir. 12. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun kapsamı nedir? Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar.

2 13. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini tanımlayınız? Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerdir. 14. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini MEB nın hangi birimi yürütür? İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 15. MEB da döner sermaye işletmesini hangi birim tarafından kurulur? Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16. MEB sosyal tesilerle ilgili işlerini hangi birim yürütür? Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17. Ders kitapları MEB hangi birimi tarafından temin edilir? Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18. Osmanlı Devletinin imzaladığı en son antlaşma hangisidir? Sevr antlaşması 19. Kurtuluş savaşlarında güney cephesi savaşları hangi antlaşma ile sona ermiştir? Ankara antlaşması 20. TBMM hangi antlaşmayı imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir? Sevr antlaşması 21. İlköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme sürelerini açıklayınız? Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır. Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır. Yatılı bölge okullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarakda yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz. 22. MEB okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre resmi tatil günleri hangileridir? Okulların hafta sonu Yarı yıl ve yaz tatili dışındaki resmi tatil günleri 2429 sayılı ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanun 2012/3073 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlülüğe konulan ulusal ve resmi bayramlar Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir. 23. Öğrencilerin yerleştirileceği ilköğretim kurumları nasıl tespit edilir? Öğrencilerin yerleştirileceği okulları belirlemek üzere mart ayında il/ilçe milli eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur. Kayıt alanı belirlenecek okulların müdürlerinin de görüşleri alınır. Gerek görülmesi halinde görüşmeleri alınmak üzere ilgili ilgili yerleşim biriminin köy/mahalle muhtarı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.

3 Komisyon, il/ilçe merkezlerindeki okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkanlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sağlar. 24. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıt zamanı ve kayıt yaşı ile ilgili genel esaslar nelerdir? Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar haziran ayının üçüncü haftasının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki adres bilgileri esas alınarak e-okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında herhangi bir belge talep edilmez. Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi için nüfus müdürlüğüne bildirir ve T.C. kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-okul sistemi üzerinden yapar. 25. Ortaöğretim kurumlarında hangi öğretim programları uygulanır? Yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata, iş alanlarına hazırlayan öğretim programları uygulanır. 26. Ortaöğretim kurumlarında uygulanan öğretim programları nelerden oluşur? Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine Okul ve program türlerine uygun olarak ortak dersler Alan ve dal dersleri Seçmeli derslerden oluşur. 27. Ortaöğrenim kurumlarındaki alan ve dal dersleri öğrenciye ne tür bir imkan sağlar? Öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkanı sağlayan derslerdir. 28. Ortaöğretim kurumlarındaki seçmeli derslerin amacı nedir? Seçmeli dersler öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan derslerdir. 29. Ortaöğretim kurumlarında ortak dersler nelerdir? Ortak dersler her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir. 30. İspat hakkı nedir? Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili olarak yapılan isnatlarından dolayı açılan hakaret davalarında sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 31. Çalışma şartları ve dinlenme hakkını anlatınız? Kimse yaşına, cinsiyetine, gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar Dinlenmek çalışanların hakkıdır

4 Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. 32. Sendika kurma hakkı hangi nedenlere bağlı olarak sınırlandırılabilir? Ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. 33. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar hangi merciye başvurabilir? Kamu görevlileri hakem kurulu 34. Kamu denetçiliği kurumu nereye bağlıdır? TBMM başkanlığına bağlı olarak kurulan kamu denetçiliği kurumu idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceler. 35. Kamu başdenetçisinin seçimini anlatınız? TBMM tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. 36. Kimler kanun teklif edebilir? Bakanlar kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. 37. TBMM nin bilgi edinme ve denetim yolları nelerdir? TBMM soru, meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. 38. Meclis araştırması ne demektir? Belli konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. 39. Genel görüşme ne demektir? Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM genel kurulunda görüşülmesidir. 40. TBMM genel seçimlerinde hangi bakanlar çekilir? TBMM genel seçimlerinden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları çekilir. 41. Tüzüklerin çıkarılma nedenleri nedir? Bakanlar kurulu kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak ve danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. 42. Hangi mahkemeler yüksek mahkemedir? Anayasa mahkemesi, danıştay, Yargıtay, askeri Yargıtay, uyuşmazlık mahkemesi, askeri yüksek idare mahkemesi 43. Sayıştayın görevi nedir? Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 44. Sıkı yönetimi ilanı gerektiren nedenlerden hangisi aynı zamanda olağamüstü halin sebebidir? Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri 45. Aday olarak atanan memurların yetiştirilmesi nasıl yapılır?

5 Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 46. Adaylık devresi içinde aday bir memurun görevi nasıl sona erdirilir? Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal devlet personel başkanlığına bildirilir. 47. Memurlara esas görevleri yanında verilecek ikinci görevler nelerdir? Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler Mesleki bilgisi ile ilgili olarak hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla Tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile adli tıp kurumu uzmanlıkları Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri ikinci görev olarak verilebilir. 48. Mazeret izinlerini anlatınız? Kadın memura doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda doğum öncesi 8 haftalık analık iznine 2 hafta eklenir. Memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 günlük babalık izni, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün izin verilir. Bu haller dışında merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından birim amirinin muvafakatı ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde mazeretleri sebebi ile memurlara on gün izin verilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci kez verilen bu izin yıllık izinden düşülür. Kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda kadın memurun tercihi esastır. Memurlara en az yüzde 70 oranında engelli yada süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir. 49. Memur bilgi sistemi özlük dosyasına neler konur?

6 Memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül veya başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konur. 50. Disiplin cezaları nelerdir? Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarılma 51. Disiplin cezalarından uyarma nedir? Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 52. Disiplin cezalarından kınama nedir? Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 53. Disiplin cezalarından aylıktan kesme nedir? Memurun brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 54. Disiplin cezalarından devlet memurluğundan çıkarma nedir? Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. 55. Disiplin cezalarında karar süreleri ne kadardır? Disiplin amirleri uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara bağlanır. 56. Disiplin cezalarına karşı yüksek disiplin kurullarının karar usulü nasıldır, hakkında memurluktan çıkarılma cezası istenen memurun hakları nelerdir? Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde gerekli gördükleri takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarılma cezası istenen memur soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. 57. Disiplin cezaları özlük dosyasından ne zaman silinir? Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarılma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun yukarda yazılan süreler içerisindeki davranışları bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yıkarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 58. Kaç türlü disiplin kurulları vardır?

7 Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir yüksek disiplin kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca milli eğitim müdürlüklerinde birer disiplin kurulu bulunur. 59. Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz sürecini ve yapılacak işlemleri anlatınız? Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. İtirazın kabulü halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. 60. Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla özel hukuk tüzel kişilerine bakanlığımızın hangi birimi tarafından kiraya verilir? İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 61. Yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış ilköğretim ve ortaöğretim diplomalarının denkliklerine ilişkin ilke kararlarını bakanlığımızın hangi birimi belirler? Talim ve Terbiye Kurulu 62. Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar hangi mercilerin görüşü alındıktan sonra yönetmelikle belirlenir? Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı 63. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri hangi aylarda yapılır? Haziran ve temmuz ayları 64. Hangi antlaşma sonucunda Rusya ilk defa Ortodoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmaya başlamıştır? Küçük Kaynarca 65. İlköğretim kurumlarında denklik ile kayıt nasıl yapılır? Denkliği kabul edilmiş olan özel türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmi okullara naklen gelen öğrenciler öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar. Yabancı ülkede öğrenim görmekte iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri il milli eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir. Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılır, gerektiğinde rehber öğretmende de yararlanılır. 66. Yatılı bölge ortaokullarına kayıt esasları nelerdir? Yatılı bölge ortaokulunun öğrenci alacağı yerleşim yerleri ve öğrenci sayısı kayıtlar başlamadan en az bir ay önce il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ve yatılı bölge ortaokulu müdürlerinden oluşan bir komisyon tarafından onuncu maddede belirtilen planlamada dikkate alınarak tespit edilir.

8 Okulu bulunmayan veya öğrenci yetersizliği ile okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıfları bulunan ilkokullarda dördüncü sınıfı tamamlayan ve taşımalı eğitim kapsamına alınamayan mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerde yatılı bölge ortaokullarına alınırlar. Bulunduğu ilde yatılı bölge ortaokulu bulunmayan öğrenciler diğer illerdeki yatılı bölge ortaokullarına yerleştirilir. Olağanüstü durumlarda ve özel durumu olan öğrencilerin kayıtları ise il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen yatılı bölge ortaokuluna yapılır. 67. İlköğretim kurumlarındaki sınav ve proje sonuçlarının duyurulma esasları nelerdir? Sonuçlar sınavların yapıldığı projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kağıtları incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir. Öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım sınav ve projeye verilen puanlar e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır. 68. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında yıl sonu başarı puanı nasıl hesaplanır? Yıl sonu başarı puanı derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalamasıdır.yıl sonu başarı puanı tespit edilirken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Bu puan öğrenim belgesinde belirtilir. Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem başarı puanının aritmetik ortalaması her ders için 45,00 'dan az olamaz. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönenlerin başarı puanı ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu puanlarına Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl sonu puanlarının sağlanamaması durumunda ülkemizde eğitim ve öğretim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanlarına göre tespit edilir. 69. Ortaöğretim kurumlarında derslerin öğrtimi birinci yabancı dille yapılacak okullarda aranılan en az 12 öğrenci şartı hangi durumlarda aranmaz? Özel öğretim kurumlarında, uluslararası bakalorya programı (IB) uygulayan okullarda bu sayı aranmaz. 70. Ortaöğrenim kurumlarında ders seçimi nasıl yapılır? Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Ders seçimi, veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından ders kesiminden haziran ayının son iş günü mesai saat, bitimine kadar e-okul sistemi üzerinden yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir. Dokuzuncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır. Seçmeli ders en az 12 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. 71. Ortaöğretim kurumlarında çalışma takvimi belirleme sürecini anlatınız?

9 Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması birinci yarı yıl, ikinci yarı yıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 işgününden az olmaması esastır. 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak milli eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur. 72. Ortaöğrenim kurumlarında resmi tatil günleri nelerdir? Okulların hafta sonu, yarıyıl tatili, yaz tatili dışındaki resmi tatil günleri Ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir. 73. MEB ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğinin amacı nedir? Resmi, özel ilköğretim, ortaöğretim okul kurumlarında ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarının usul ve esasları düzenlemektir. 74. MEB ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğinde toplum hizmeti nasıl tanımlanmıştır? Öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacakları çalışmalarını ifade eder. 75. Aspirinin hammaddesi nedir? asetilsalisilik asit (kısaca ASA) 76. Pinokyo'nun yazarı kimdir? İtalyan yazar Carlo Collodi'nin çocuk romanı 77. Avrupa birliği siyasi parti grupları hangileridir? EPP- ED:Avrupa Halk Partisi ve Avrupalı Demokratlar Grubu PES:Avrupa Sosyalistleri Partisi Grubu ELDR:Avrupa Liberal, Demokrat ve Reformist Parti Grubu Greens/EFA:Yeşiller/Avrupa Özgürlük Bağlaşıklığı Grubu EUL/NGL:Avrupa Birleşik Solu/Kuzeyli Yeşil Sol Konfederatif Grubu UEN:Uluslar Avrupası İçin Birlik Grubu EDD:Avrupa Demokrasi ve Çeşitlilik Grubu TDI:Bağımsız Üyeler Teknik Grubu - Karma Grup 78. Türkçe ezan hangi tarihler arasında okundu? İstanbul u ilk kuşatan devlet hangisidir? Avarlar'dır. 80. Mevlana nın eserleri hangileridir? Mesnevi, divan-ı kebir, mektubat, fihi ma fih, mecalis-i seba a 81. Orhan Pamuk un eserleri hangileridir?

10 Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Gizli Yüz, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Öteki Renkler, Kar, İstanbul: Hatıralar ve Şehir, Babamın Bavulu, Masumiyet Müzesi, Manzaradan Parçalar, Saf ve Düşünceli Romancı, Ben Bir Ağacım, Kafamda Bir Tuhaflık, 82. Caber kalesi nerededir? Türk Mezarı Suriye sınırları içinde Fırat Nehri'nin sol kıyısında kalan, eski bir kaledir 83. Sodes ve koydes hakkında bilgi veriniz? SODES; İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır. KOYDES Amacı, susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması ile köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi için uygulanmakta olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesine ait ödeneğin iller bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 84. Bohr atom modeli nedir? 1913 yılında Niels Bohr, hidrojen atomunun spektrum çizgilerini ve Planck'ın kuantum kuramını kullanarak Bohr kuramını ileri sürdü. Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belli uzaklıktaki yörüngelerde hareket eder ve bu yörüngelerdeki açısal momentumu H/2pi'nin tam katlarıdır. Her kararlı hâlin sabit bir enerjisi vardır. Herhangi bir kararlı enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede hareket eder. Bu yörüngelere enerji düzeyleri veya kabukları denir. Elektron kararlı hâllerden birinde bulunurken atom ışık (radyasyon) yayınlamaz. Ancak, yüksek enerji düzeyinden daha düşük enerji düzeyine geçtiğinde, seviyeler arasındaki enerji farkına eşit bir ışık kuantı yayınlar. Burada E = Eson-Eilk bağıntısı geçerlidir. Elektron hareketinin mümkün olduğu kararlı seviyeler, K, L, M, N, O gibi harflerle veya en düşük enerji düzeyi 1 olmak üzere, her enerji düzeyi + bir tam sayı ile belirlenir ve genel olarak "n" İle gösterilir. (n: 1,2,3... ) nolu cetvelde hangi kurumlar vardır? Yükseköğrenim Kurumları, Üniversiteler, Ölçme Secme Ve yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü, Ceza Ve İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

11 Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç Ve Tıbbı Cihaz Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu 86. Afrikada 2013 yılında en çok ticaret yaptığımız ülkeler hangileridir? 87. Rüzgar nasıl oluşur? Havanın ısınması, ısınan kütlenin genişlemesine, dolayısı ile harekete geçerek yükselmesine neden olur. Ancak yükselen hava kütlesi atmosferin dışına çıkamayacağından, önce dikey sonra yatay yönde hareket eder. İşte bu noktada havanın ısınıp kütlesel olarak yer değiştirmesi, basıncın oluşmasına neden olur. Ancak atmosferin yaptığı basınç dünyanın her yerinde aynı değildir, çünkü yerçekimine, sıcaklığa ve bulunulan yerin yüksekliğine bağlı olarak değişir. Bu şekilde yüksek ve alçak basınç merkezleri oluşur. Atmosferdeki yüksek basınç alanları tepelere, alçak basınç alanları ise çukurlara benzetilebilir. Hava akıcı olduğundan, çekimin etkisi altında yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru, sanki yamaçlardan akan su gibi hareket eder ve rüzgarları meydana getirir. 88. Karbon döngüsü nedir? Karbon, canlılardaki bütün organik bileşiklerin yapısında bulunur. Atmosferde CO2 Sularda CO2 ve HCO3- Karada genellikle kömür, petrol ve kireçtaşının yapısındadır. Havadaki CO2 bitkiler tarafından fotosentezde kullanılarak O2 ve organik bileşiklere dönüşür. Organik besinin yapısına katılan CO2 yapısındaki karbon bütün canlılar tarafından enerji ve yapı hammaddesi olarak kullanılır. Solunum olayında tekrar CO2 olarak atmosfere döner. Karbonun bir kısmı ise mineral olarak yer katmanında birikir ya da ölü bitki ve hayvanların organik atıkları halinde toprağa geçer. Burada saprofit canlılar tarafından ayrıştırılır veya kömür, petrol gibi fosil yakıtların kullanımı ile tekrar atmosfere geçer. 89. Vücutta protein sentezi nasıl olur? Canlılar besin olarak aldıkları, büyük moleküller halindeki proteinleri sindirimle parçalarlar. Ortaya çıkan birim maddeler olan aminasitler hücreler içine alınırlar. Ve DNA şifresine göre yeniden dizilirler. Böylece, vücut yapısına uygun protein haline getirilirler. Bu olaya -Protein Sentezi- denir. 90. Bayrak yönergesinde türk bayrağının boyutları ve saklama koşulları nasıl belirlenmiştir.? Bayrağın eni, 50 santimetre veya katlarıdır. Eni, 750 santimetreye kadar olan Bayrakların standartları, Tüzüğe ekli çizelgede gösterilmiştir.(ek: 2) Binek taşıtlarına çekilecek Bayrağın ebadı 20x30 santimetredir. Bayrağın büyüklüğü, çekileceği binaların ve deniz taşıtlarının büyüklüğüyle mütenasip olacaktır. Şiddetli rüzgarlı ve yağmurlu günlerde daha küçük ebatta Bayrak çekilebilir. 91. Harddisk çeşitleri nelerdir? Sabit disk ya da Hard disk kısaca HDD ya da Türkçesi ile sabit disk sürücüsü veri depolanması amacı ile kullanılan manyetik kayıt ortamlarıdır.

12 ST506 - Günümüzde artık kulanılmayan bu denetleyici okuma ve yazma hızı bakımından oldukça yavaş kalmaktadır.en fazla 16 kafa sayısını destekleye bilmekteydi. IDE yılında Western Digital firması tarafından geliştirlen, sabit disk ve ana kart arasındaki iletişimi ayarlayan standart. En yaygın kullanılan modeldir. S-ATA (SATA veya Serial ATA) yılında değişik bilgisayar firmaların işbirliği ile kararlaştırılan yeni ve daha hızlı standart. Ultra ATA'ya seçenek olarak çıkmıştır itibari ile yeni bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SCSI 'da yürürlüğe geçen, özellikle sunucu bilgisayarlarda kullanılan, çok hızlı ama çok pahalı olan SCSI sabit disklerin bağlanma standardı. USB veya Firewire - Taşınabilir disklerin veya başka dış birimlerim bilgisayarlara bağlanmalarında kullanılan ara birimdir. Karma Sabit Disk: Bilinen 2,5 inçlik dizüstü sabit disklerine 128 MB veya 256 MB flaş bellek eklenmiştir. Katı Hal Diski (SSD): Bu tür, tamamen flaş bellekten oluşturulmuştur. 92. İstiklal mahkemelerinin en tanınmış hakimi kimdir? Ali Çetinkaya, Kılıç Ali ve Ali Saip (Üç ali) 93. Fotokopi ve faks kağıdının gramajı nedir? Fotokopi ve fax kağıt : 80 gr/m ve 1982 anayasasının özgürlükler bağlamında nasıl karşılaştırışınız? 1961 Anayasası 1982 ile kıyaslanırsa; Hak özgürlükler açısından kişiye önceliği verir. Katılımcılık oranı yüksektir Bu dönemde yalnızca Demokrat Parti kapatılmıştır Anayasası 1961 ile kıyaslanırsa; 1982 Anayasası hak ve özgürlükler açısından önceliği kişiye değil devlete verir. Katılımcılık oranı 1961'e göre daha düşüktür. Bu dönemde tüm siyasi partiler kapandı. 1961'deki çift kanatlı meclis sistemi terk edildi Anayasasına göre daha katıdır. 95. Filler geçidi hangi ülkededir? Afrik Ravensburger Afrika'da Filler Geçidi 96. Cihannüma kimin eseridir? Osmanlı tarihçisi Mehmed Neşrî tarafından yazılmış tarih kitabıdır yılı ihale eşik ve tavan değerleri nedir? 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO DÖNEMİ DEĞERİ DÖNEMİ DEĞERİ

13 EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER Madde : 4734 / 8 Eşik Değerler TL. 8 / a Mal / Hizmet Alımları - Genel Bütçeli / b Mal / Hizmet Alımları Diğer İdareler / c Yapım İşleri TL. PARASAL LİMİTLER PARASAL LİMİTLER Madde : 4734 / 3 (g) İstisnalar TL. TL Madde : 4734 / 13(b) İhale İlan Süreleri ve Kuralları Madde : 4734 / 21 (f) Pazarlık Usulü Hizmet Alımları Mamul Mal, Malzeme ve Madde : 4734 / 22(d) Doğrudan Temin Büyükşehir Belediye Sınırı dahilinde Bulunan İdareler - Diğer İdareler B.Ş.B. Sınırında olan İdare : B.Ş.B. Sınırında olan İdare : Diğer İdareler : Diğer İdareler : Madde : 4734 / 53(j) Kamu İhale Kurumu 1- Sözleşme Bedelinin OnbindeBeşi / 2- KİK Şikayet Bedeli 53(j) / (j) / TL ye kadar: TL, TL TL arası: TL, TL TL arası: TL, TL ve üzeri: TL

14 Madde : 4734 / 62(h) İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar Hesap için Yıllık Mühendis ve Mim İş Deneyim Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2015/1 ) Resmi Gazete Tarih / Sayı: /29251 Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 98. Türkiyedeki toplam karayolu ve demiryolu uzunluğu 2014 itibariyle nedir? tarihi itibariyle Ototyol 2155 km, devlet yolları km, il yolları km, toplam km dir. Bölünmüş yollar totyollar 2155 km, km, il yolu 1361 km, toplam km dir. karayolu uzunluğu tarihi itibariyle toplam km dir. Demiryolu 2014 itibari ile km'ye ulaştı. 99. Transaksiyonel ve transformasyonel liderlik nedir? Transformasyonel (dönüşümsel) liderlik İlk olarak 1978 yılında James McGregor BURNS tarafından geliştirldi. Burns e göre lider ve onu izleyenlerin, birbirlerinin moral ve motivasyonlarını üst düzeye çıkarma sürecidir. Bennis e göre dönüşümcü liderlik, vizyonunu gerçekleştirmek için, izleyenleri yetkilendirme, güçlendirme ve dağıttığı yetkiyi, gücü eylem birliğine dönüştürme yeteneğidir. Transaksiyonel () liderlik; Bu liderlik yaklaşımının stratejik ve uzun dönemli bir görüş açısı yoktur. Lider, otoritesini, astlarını ödüllendirerek kullanır. Onlara statü ve para dağıtır. Ayrıca astlarının geçmişten gelen çalışma faaliyetlerini sadece daha etkin bir hale getirmeye çalışır. Bunu yaparken de herhangi bir değişim yapmaz, organizasyon eskisi gibi olağan işleyişine devam eder Hülya avşar ın oynadığı tek kişilik tiyatro oyununun adı nedir? Bugün Benim Doğum Günüm 101. Türkiye Ermenistan sınırı yakınlarındaki nükleer santralin faaliyete geçtiği yer neresidir? Medzamor Nükleer Santrali Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 32 km, Kars'a 100 km, Iğdır'a ise 30 km uzaklıktadır yılında Avrupa boks şampiyonu olan boksör kimdir? 49 Kg: David Ayrapetayan (RUS) vs Patrick Barnes (IRL) Ayrapetayan WO 52 Kg: Andrew Selby (Wales) vs Michael Conlan (IRL) Kg: John J. Nevin (IRL) vs Mykola Butsenko (UKR) Kg: Pavlo Ishchenko (UKR) vs Vagzen Safaryants (BLR) Kg: Armen Zakaryan (RUS) vs Dmitri Galagot (MDA) Kg: Alexander Besputin (RUS) vs Arajik Martujan (GER) Kg: Jason Quigley (IRL) vs Bogdan Juratoni (ROU) Kg: Peter Mullenberg (NED) vs Nikita Ivanov (RUS) Kg: Teymur Mammadov (AZE) vs Aleksei Egorov (RUS) Egorov Won due to TKO 2R +91 Kg: MEDZHIDOV Magomedrasul (AZE) vs Sergey Kuzmin (RUS) Rusyada prestorika (açılım) politikasını yapan devlet adamı kimdir?

15 Mihail Sergeyeviç Gorbaçov 104. İrad-ı cedit nedir? Nizam-ı Cedid hazinesi olarak bilinmektedir. III. Selim'in emri ile 1793'te Nizam-ı Cedid ordusunun giderlerini karşılamak amacıyla oluşturulan bütçe 105. Kazakistanın başkenti neresidir? Astana, Kazakistan'ın başkenti 106. Muhakeme-ilügateyn kitabını hazırlayan kimdir? 15. yüzyıl edebî şahsiyetlerinden ünlü Ali Şir Nevaî tarafından Çağatay Türkçesi ile yazılmış bir eserdir Genel ve özel af ilanı nasıl yapılır? Belirli bir suçu ve bu suçtan hüküm giymiş kişilerin cezalarını ortadan kaldıran affa genel af denir. Bir yargılamada adaletsiz ve yanlış karar verilmiş olabilir. Bu tür adaletsiz ve yanlış kararların düzeltilmesi, yaşlı ya da hasta hükümlülerin bağışlanması için çıkarılan affa da özel af denir. Af çıkarma yetkisi anayasayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Ayrıca cumhurbaşkanı, gene anayasayla verilmiş yetkisine dayanarak özel af çıkarabilir Son Osmanlı halifesi kimdir? Abdülmecid Osmanoğlu En son halife Abdulmecit ancak padişah olarak son halife Vahdettin 109. İstanbul da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Sultan II. Selim 110. Evlenen memura kaç gün izin verilir? 7 gün 111. Keşanlı Ali Destanı'nı kim tiyatroya çevirdi? Haldun Taner'in yazdığı müzikal oyun. Oyun ilk kez 31 Mart 1964 tarihinde Gülriz Sururi-Engin Cezzar tiyatrosunda sahnelendi 112. Tunus halk kahramanının adı nedir? Bouazizi 113. Don Kişot nasıl ortaya çıktı? İspanyol romancı Miguel de Cervantes Saavedra'nın romanı ve aynı zamanda bu romandaki asıl şahsiyetin adı. İspanyol Altın Çağından bir örnek olarak en akıcı edebi eserlerden biridir 114. Danıştay ve Yargıtay üye sayıları kaçtır? Danıştay üye sayısı 156 Yargıtay üye sayısı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 Bu

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

657 s. Kanun Hükümleri BRİFİNG

657 s. Kanun Hükümleri BRİFİNG 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 18.10.1982 Yayımlandığı R.G.Tarih : 9.11.1982 Sayı : 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 3 B A Ş L A N

Detaylı