ÖNSÖZ. Ekte yer alan 'Bilgi Notlar ı ' bölümü ile içerikte yer alan konularda daha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Ekte yer alan 'Bilgi Notlar ı ' bölümü ile içerikte yer alan konularda daha"

Transkript

1

2 ÖNSÖZ DeprE;!,n:ıler dünyanın birçok yerinde meydana gelen doğal olay lardır. Ülkemizin% 96'sı deprem kuşağındadır. Her ne kadar uzun vadede tahminler olsa da, günümüz teknolojisi ile k ı sa vadede ne zaman bir deprem olacağı hakk ı nda önceden tahmin yapmak mümkün değildir. Bu noktada, içinde bulunduğumuz riski anlamak ve meydana gelecek can ve mal kaybın ı azaltmak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır. Depremden korunmak ve deprem zararlarının azaltılması için afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak amacı ile, Enstitütümüzce 'istanbul Afete Hazırlık Eğitim Projesi' (iahep] yürütülmektedir. iahep, United States Ageney for International Development, Office of Foreign Disaster Assistance [USAID/ OFDAI maddi desteği ile B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitütüsü idari yönetimi altında yer almaktadır. iahep kapsam ı nda yürütülen eğitim çalışmalarının amacı; afet bilincini yükseltmek, kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete hazırlamak için, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaşt ırmaktır. Bu çerçevede, ABCD Temel Afet Bilinci EL Kitabının amacı; Her bireyi, deprem ve diğer afetterin yaratacağı tehlikeler hakkında bilinçlendirmek, içinde bulunduğu tehlikeyi azaltmak için neler yapabileceği konusunda eğitmek, bireylere afete hazırl ı ğın aşamalarını tanıtmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirrnek ve her bireyin kendisini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı olmaktır. ABCD Temel Afet Bilinci El Kitabı beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Afet Bilinci; ikinci bölümde, Deprem Tehlikeleri ve Riskleri; üçüncü bölümde, Depremden Önce; dördüncü bölümde, Deprem Sırasında ve Sonrasında; beşinci bölümde de, Sonraki Adımlar bilgileri yer almaktadır. Ekte yer alan 'Bilgi Notlar ı ' bölümü ile içerikte yer alan konularda daha ayr ınt ıl ı bilgi edinmek mümkündür. ABCD Temel Afet Bilinci El K itabı, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, istanbul Afete Hazırl ı k Eğitim Projesi kapsamında, Marla Petal [Proje Yöneticisil ve Zeynep Türkmen (Program Koordinatörü] tarafından hazırlanmıştır. El kitabının hazırlanmasına bilimsel destek veren, B.Ü. K.R.D.A.E Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Or. Mustafa Erdik'e, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özal Yüzügüllü'ye, Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Şerif Barış'a ve Sismoloji Laboratuvarı Şefi Dr. Doğan Kalafat'a şükranlarımı sunarım. Olası bir depremde toplum olarak can ve mal kaybını azaltıcı önlemlerin a lı nmasına katkıda bulunmak dileği ile, bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Prof. Dr. Ahmet Mete Iş ı kara B.Ü. K.R.D.A.E Müdürü

3 Kuvvetli ya da büyük bir deprem felaket yaratabilir. insanlara yardım edecek kaynaklar onlara ulaşmayabilir. Bütün dünyada felaketlerden edindiğimiz ders, ilk 72 saatte yardım ı n en büyük kısmının yakın çevremizde bulunan insanlardan geldiğidir. Bu kitabın amacı, afet bilincini yükseltmek, kendimizi ve çevremizdeki leri gelecek bir afete hazırlamak için, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede bizim amacımız; Her bireyi, deprem ve diğer afetleri n yaratacağı tehlikeler hakk ı nda bilinçlendirmek, Her bireyi, içinde bulunduğu tehlikeyi azaltmak için neler yapabileceği konusunda eğitmek, Bireylere, afete hazırlığ ı n aşamalarını tanıtmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek, Her bireyin, kendisini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı olmaktır. 2

4 ... ICINDEKILER AFET BiLiNCi 1. 1 Afet Deneyimlerimiz 1.2 Türkiye'deki Depremler 1.3 Jeolojik Zaman ve Deprem Bilimi 1.4 Depremler Dünyan ı n Birçok Yerinde Meydana Gelen Doğal Olaylardır 1.5 Deprem Efsaneleri 1 Söylentileri 1.6 Tektonik Plakalar Teorisi ll DEPREM TEHLiKELERi 1 RiSKLERi 11.1 Deprem Tehlikeleri 1.2 Depremin Verd i ği Za rarlar ı Artt ı ran Risk Faktörleri 11.3 Erken Uyarı ve Hı zl ı Müdahale Sistemleri 1.4 Satland ı ğında Çok Geç Olacak lll DEPREMDEN ÖNCE Afete Hazırlık Küçük Adımlardan Oluşur Yap ı sal Tehlikeler ve Riskterin Azaltılmas ı Yapısal Olmayan Tehlikeler ve Riskterin Azaltılması Biz Hazırlanıyoruz. Ya Siz? Deprem Tehlike Avı Afete Hazırlık Planı Deprem Tatbikatları Yangını Ön leme ve Yangın Güvenliği IV DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA IV.1 Deprem Sırasında IV.2 Deprem Sonrasında IV.3 Tahliye IV.4 Psikolojik Destek V ŞiMDi NE YAPABiLiRiZ? V.1 ilk 72 Saat için Beceriler V.2 Olay Kumanda Sistemleri 1 Acil Yönetim Sistemleri BiLGi NOTLARI 3

5 ... 1 AFET BILINCI 1.1 AFET DENEYiMLERiMiZ Afetler hakk ı nda düşündüğünüzde aklınıza neler geliyor? Afetterin pek çok çeşidi vard ı r. En büyük afetlerin pek çoğu doğal afetlerdir; su baskınları, fırtınalar, kas ı rga lar, volkanik patlamalar, heyetanlar ve depremler. Afetlerin bazıları da insan eliyle meydana gelir; yangınlar, trafik kazaları, kimyasal zehirlenmeler, terör olayları. Ailenizi, mahallenizi, bölgenizi etkileyebilecek afetleri düşündüğünüzde aklınıza neler geliyor? Geniş kitleleri etkileyen doğal afetterin en çok zarara yol açanlarından birisi de depremlerdir. Depremler hakkında bilgi edindikçe, pek çok afetten kendimizi nasıl koruyacağımız konusunda da bilgi sahibi oluruz. Deprem nedir? Mahallemizdeve işyerimizde ekonomik kayıpları, yaralanma ve can kayıplarını en aza indirmek için, deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapmalıyız? Bu doküman, depremler, içinde bulunduğumuz tehlike ve riskterin neler olduğu, can kayb ı, yaranlanma, iş kaybı ve ekonomik kayıplar ı en aza indirmek için deprem öncesinde, sıras ı nda ve sonrasında neler yapılabileceği konular ın da halkı aydın latmak amacıyla hazırlanmıştır. Kocaeli, Düzce ya da başka bir depremi yaşadınız m ı? Deprem bölgesinde yaşadınız mı? Depremde ailenizden ya da arkadaşlarınızdan birini kaybettiniz mi? Depremde ailenizden ya da arkadaşlarınızdan biri yaralandı mı? Siz veya ailenizden ya da arkadaş larınızdan biri depremde evini ya da işyerini kaybetti mi? Deprem bölgesine gittiniz mi? Deprem bölgesi hakk ın da bildiklerinizi televizyondan ve gazetelerden mi öğrendiniz? Aranızda kaçınız gerçekten unutabilecek? Bu gibi afetlerde yaşananlar asla unutulmaz Kocaeli ve Düzce depremleri hepimizi derinden etkiledi. Bütün dünyada insanlar, büyük bir felaketten sonra afete karşı önlem almayı öğrend-iler. Dünyanın her yerinde insanlar depremler hakkındaki en çok şeyi, büyük bir afetten sonra öğrendiler. 1.2 TÜRKiYE'DEKi DEPREMLER Türkiye de korkunç depremlerden payına düşeni almıştır. Sormamız gereken soru bu ac ı lardan ne öğrenmemiz gerektiğidir. Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu gerçek bize son depremlerle en acı şekilde hat ı rlat ı ld ı. Artık unutmamak, kendimizi korumak ve hazırlık yapmak bizim elimizde. Dünyanın bugünkü şeklini alması milyarlarca yıl sürmüştür, ancak uygarlıkların kurduğu insan yerleşimleri bir dakika içinde yerle bir

6 olabilmektedir. Dünyadaki d i ğer insanlar gibi, bizler de Türkiye'nin her yerinde deprem (ve diğer afetlerin] tehlikesi ile karşı karş ı yayız. Bu nedenle de risk alt ı ndayız. Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin bat ı ucunda yer alan Marmara Bölgesi, yüksek sismik risk içeren bir coğrafyada bu lunmaktadır. Tarihsel dönem boyunca bu bölgede bir çok yıkıcı depremin meydana geldiği bilinmektedir. Bilgi notlar ı nda, Türkiye'de depremterin tarihini gösteren bir tablo yer almaktadır. 1.3 JEOLOJiK ZAMAN VE DEPREM BiLiMi insanlar ancak bir ömür boyu yaşarlar ve bu yüzden düşüncemiz ony ı llar, nesiller ve belki de yüzyıllar ile sın ı rlıdır. Ancak depremleri n zamanı ~d~~~~~~~~ jeolojiktir ye yüzlerce, binlerce, milyonlarca yı ldan beri süregelmektedir. Deprem Bilimi bu milyonlarca yıll ı k zaman diliminde yeni bir bilimdir ve deneyim ed in diğimiz büyük olaylar say ı ca azdır. Ancak bilim adamları şimd i den bazı düzenli davran ı ş biçimleri keşfetmişlerd ir. Marmara Bölgesinde deprem olma olasıl ı ğ ı n ı n yaşam ı mız süresince oldukça yüksek olduğ unu biliyoruz. Japonlar, %30 olas ı lıkla yağmur yağacağ ın ı duyduklarında, şemsiyelerini yanlar ı na a lı rlar. Şimdi harekete geçme zaman ı. 1.4 DEPREMLER DÜNYANIN BiRCOK YERiNDE MEYDANA GELEN DOÖAL OLAYLARDIR. Her yıl ya kla şık 3,500,000 deprem meydana gelir. Bun ların yalnızca 1,000,000 tanesi kayıt edilebilir. Hissedilebilen deprem sayıs ı ise yalnızca 34,000'dir. Her yılsoo adet orta büyüklükte [ ] ve az hasara yol açan deprem meydana gelir. Y ı lda yaklaşık 120 adet güçlü deprem ( ] biraz daha fazla hasar verir. Ortalama bir yılda, potansiyel olarak yıkıc ı olan 18 deprem ( ] olur. Ve her yılda bir felakete yol açabilecek bir deprem ( ] olur. Kocae li depreminden sonra olan bazı depremleri an ı msayabil i rsiniz. Atina, Tayvan, Hindistan, Çank ı rı, Afyon, Seattle. Peki, daha önce olan depremleri sayabilir misiniz? Depremlere olan bu yen i duyarl ıl ığ ı nız kendinizi korumanıza yardım eder. Depremler dünyan ı n birçok yerinde meydana gelir. Depremler tarih boyunca belirli kuşaklarda ve dünyanın birçok yerinde meydana gelirler. insan top lu luklarının yerleşim alanlar ı büyüdükçe, depremterin neden olduğu hasar ve kayıp lar da artmıştır. Ancak, şu anda kendimizi bu hasarın büyük bölümünden koruyabilecek kadar bilgimiz var ve bu nedenle depremler fe lakete dön üş rnek zorunda deği ldirler. 5

7 1.5 DEPREM EFSANELERi 1 SÖYLENTiLERi insanlığ ı n kurmuş olduğu her uygarlık depremleri yaşam ı ş ve bir çoğu da deprem nedeniyle yıkılmışt ı r. Eski zamanlardan beri efsaneler. anlamad ı ğ ı m ı z olay ları aç ı klayabilmek amacıyla toplumlar taraf ı ndan yaratılmışlardır. Depremin nedeni eskiden şöyle açıklanırdı: Dünya, öküzün boynuzları üzerinde durmaktadır. Öküz kızdığı zaman kafasını sallıyor ve deprem oluyor. Bugün bizler, yukarıdaki efsaneden daha fazlasını açıklayabiliyoruz. Tektonik Plakalar Teorisi olarak bilinen bir bilimsel teori, depremleri daha iyi an lamamıza yardımcı olmaktadır. Ayr ı ca, artık kendimizi n ası l koruyabileceğimiz i de çok daha iyi biliyoruz. Günümüde de halk aras ı nda depremlere il i şkin bazı söylentiler vardır. Örneğin, ''depremler daima gece olur", ''deprem havası"... Çoğu insanın inanmak isteyeceği söylenti, bir sonraki depremin ne zaman olacağın ı birilerinin bildiğ i dir. Tabii ki, eğer çok fazla tahmin yapı lı rsa biri mutlaka tutacaktır. Günümüzdeki bilimsel çal ı şmalar sonucu, kısa vadede ne zaman bir deprem olacağı kesin olarak söylenemez. Bunun yanında, uzun vade li bili msel tahminler yap ı labilmektedir. Deprem söylentileri, kendimizi korumak için neler yapmam ı z gerekt i ğini bize unuttururlar. Artık bu söylentilere deği l, gerçeklere bakma zaman ı. 1.6 TEKTONiK PLAKALAR TEORiSi Tektonik Plaka Teorisi, bize depremterin bilimsel açıklamasını sunar. Teoriye göre yerküre, çok ağır hareket eden, biribirine sürtünürken kayaları sıkışt ıran ve geren tektonik plakalardan o lu şmuştur. Bu sık ı ştırma ve germe sonucunda muazzam bir basınç o lu şur. Dünyanın yüzeyini oluşturan tektonik plakalar sürekli ve birbirlerine göre göreceli hareket halindedirler. Plakalar, komşu plakalara doğru hareket eder ya da diğerinin sınırı boyunca onayanal olarak sürtünüp kaymaya, onun a ltına doğru dalmaya ça l ışır, veya bir plaka d i ğerinin üzerine bindirir. Bu hareket sonucu oluşan sürtünme ve enerji yeni bir k ı rılma ve depremle sonuçtanır [bu parmak lar ınızı ş ı ktatmaya benzer - itme hemen hareketle sonuçlanmaz, ancak sonunda sizin gücünüz sürtünme gücünü aşar ve 'şık'!]. Ancak fay hatların ın tamam ı bir seferde k ı rılmaz. Yer katmanları hemen hemen t ı rnaklar ı m ı zın büyüme hızı ile aynı oranda hareket ederler- en hızlı kayan fay hatları yılda 2 mm ile 8 cm aras ı nda hareket ederler. Bazı önemli taylar ı n varlığ ı özellikle aletsel sismolojinin baş ladığı 20. yüzyıldan itibaren ortaya konu lmu ştur. Deprem ölçerler [sismografl sayesinde plaka s ı nırları boyunca oluşan binlerce deprem kaydedilmiştir. Depremterin dağıl ımı bu tayların aktif o lduklar ı nın bir göstergesi olmuştur. Bunun yanında bu taylarda oluşan özellikle büyük depremler yer yüzeyinde iz bırakm ı ş lard ır [yarıklar ya da sarp uçurumlar gibi]. Ancak gizli olan örtülü başka faylar o lduğu gibi her an yen i taylar da ortaya çıkab i lir.

8 ll DEPREM TEHLiKELERi VE RiSKLERi Türkiye'nin içinde bulund uğu sismik riskleri gösteren Türkiye Deprem Bölgeleri haritası vardır. Bu harita, ülkeyi, az ya da çok sarsıntı riski altındaki bölgeler olarak bölümlendirir. Harita bölgenin kabaca jeolojisini belirtir. Bu ilginç ancak insanı yanıltan bir haritadır, çünkü içinde bulunduğumuz riskleri bize göstermez. Belli bir yerde belli bir risk altında olmamız yalnızca hangi sismik bölgede yaşadığımızla ilişkili içinde bulunduğumuz riski etkileyen iki temel faktör vardır: a. Tehlike altında bulunan değer Örneğin, ay nı bir şey değildir. büyüklükteki bir deprem, çö lde ya da az sayıda kişinin yaşadığı şeh i r dışında, büyük bir şehirde yaratacağından daha az hasar yaratır. Yerleşim yerimiz büyüdükçe riskimiz artar. b. Riskleri ve zarar görebilirliğimizi azaltmak için aldığımız önlemler Örneğin Türkiye'deki son depremler, Japonya'dakinden 10 kat, Kaliforniya'dakinden de 100 kat fazla can kaybına yol açmıştır. Aradaki fark afet öncesinde zarar görebilirliğimizi azaltmak için henüz yeterin ce önlem alınmamış olmasındand ı r. içinde bulunduğumuz riskler nüfus yoğunluğu, ekonomik ve doğa l kaynakların odaklanması ve yerine konulamaz değerde tarihi ve kültürel hazinelerimizin olması ile bağlantılıdır. Bir depremin büyüklüğünü olduktan kısa bir süre sonra öğrenebiliriz ancak deprem riskini belirleyen 40'dan fazla faktör vardır. Tehlikeler ve riskler arasındaki bu farktan dolayı, büyüklük deprem hasarını anlamak için en doğru yöntem değildir. Gerçekte, Avrupa Makrosismik Şiddet Ölçeği, depremin insan yerleşimlerinde yaptığı hasarı belirlemek için çok daha faydalıdır. Olası riskler, fay hatları, uzun vadede deprem olasılığı, yer Izemini şartları, inşaat şartlar ı, can ve mal kaybını azaltma çabalarına bağlı olarak, artık çok daha önceden belirlenebilmektedir DEPREM TEHLiKELERi Deprem tehlikesi, bir yerleşim yerinin veya bir ülkenin coğrafi olarak deprem üreten bir tay hat t ı üzerinde ya da yakınında olmasıyla tanımlanabilir. Faylardan veya plaka lardan çok uzakta olan ülkeler, (örneğin Almanya, Norveç, isveç gibi) deprem tehlikesi olmayan bölgelerdir. Diğer yandan aktif taylar veya tektonik kuşaklar üzerinde bulunan ülkeler (örneğin Japonya, italya, Türkiye, iran gibi] deprem tehlikesi altında yaşamak zorundadırlar. Bu ülkelerde deprem tehlikesini ortadan kaldıracak bir yöntem veya yol yoktur. Deprem tehlikelerini oluşturan çok çeşitli nedenler vardır: 1. Sarsıntının Gücü Sars ı n t ın ı n gücü ya da yerin hareketi boşalan enerj i ile ilişkilidir ve büyüklük olarak ölçülür. Büyüklük arttıkça, biriken enerji miktarı daha faz la olacağından, açığa çıkan dalgalar daha uzağa yay ı lacak ve dolayısıyla etkilenen alan büyüyecektir. Sismografik ağ sarsıntıları kaydeder ve ölçer. Bu ölçümler kırılmanın tam 1 yerini yani kırılmanın başladığı yeri belirler.

9 Kırılmanın başladığı nokta "odak" olarak adlandırılır ve genellikle yeryüzeyinin kilometrelerce altındadır. Depremin merkezüstü odağın yeryüzündeki izdüşümünde yer alır. 2. Sarsıntının Süresi Büyük bir tayın kırılması daha uzun sürer. Sarsınt ı lar genelde depremin büyüklüğüne göre, 1 O saniye ile 90 saniye arasında sürebilir. Binalar ı n sarsılma süresi uzadıkca meydana gelen hasar da büyür. 3. Deprem Merkezinden Uzaklık (merkezden uzaklaştıkça güç hızla azalır) Faylar, blokların birbirlerine göreyanal veya düşey hareketleri sonucu meydana geldikleri için, deprem merkezinden uzaktaki bir çok noktada hasar meydana gelebilir. Büyük bir depremin etkili olduğu alan, o yerleşim yerinin depremin d ı ş merkezine uzaklığına göre değişmektedir. Oepremin dış merkezi yerleşim yerine ne kadar yakın ise deprem o yörede o kadar fazla etkili olacaktır. Ancak depremin merkezinin uzaklığı artt ı kça etki alanı da azalacaktır. Dolayısı ile uzaklık, depreminetki alanını ifade etmekte önemli bir kriterdir. 4. Zemin (Yer) Cinsi Sarsıntılar yumuşak, dolgu ve ıslak zemin cinslerinde artarlar. Bazı zeminlerde yer yüzeyi çökebilir ya da kayabilir. Yaşadığ ı nız yerin zemin cinsi bölgenizin genel jeolojik özelliklerinden daha önemlidir. Yeri oluşturan kayaçların cinsi ile ilgili yer araştırmaları kanalı ile depremin bina üzerindeki etkisi önceden tahmin edilebilir. 5. Depremin Odak Derinliği Depremler derinliklerine göre sığ, orta ve derin olarak sınıfland ı rıl ı r. Depremden sonra açığa çıkan enerji. sığ depremlerde derin odaklı depremlere göre daha hasar yapıcı sonuçlar doğurur DEPREMiN VERDiGi ZARARLARI ARTTIRAN RiSK FAKTÖRLERI Deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkelerde hasarı veya zarar görebilirliği arttıran her türlü davran ı ş deprem riski olarak adlandırıl ı r. Bu risk al ı nacak önlemlerle azaltılabilir. Deprem Riskleri, yerleşim birimlerini kurarken kullandığımız bilgiye bağlıdır. Bunlar: 1. Bina Tasarımı, Malzemesi, inşaatı ve Kullanımı Bazı cins binalar, depremlerde sıkça görülen yanal harekete dayanıklı değildir. Bu cins yapısal tehlikeler tasarım ve inşaat aşamasında olduğu gibi sonradan güçlendirme ile de azaltılabilir. 2. Yaşamsal Zarar Görebilirlik Asfalt yolların ve diğer ulaşım sistemlerinin, elektrik, su ve doğalgaz hatlarının tasarımı ve güvenliği sizin içinde bulunduğunuz riski de etkileyecektir Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Binaların içindeki uçabilen ve kayabilen nesnelerin sabitlenmesi için alınan önlemler, yaralanma ve maddi hasar miktar ı üzerinde son derece belirleyici olacakt ı r.

10 4. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Kapasitesi Yangın önleme ve ya n gına müdahale yeteneklerinin gelişt irilmes i. depreme duyarlı 1 sismik-kilitli doğal gaz sistemleri ve otomatik jeneratörler kullan ı lmas ı, kişise l ve kamusal yangın söndürme becerilerinin edinilmesi önemli unsur la rd ır. 5. ilk Müdahateti Kapasitesi i ns an ların, arama ve kurtarma, ilk yard ı m ve yard ı m çabalar ı nın organize edilmesi ve i letişimi üzerine a ldıklar ı eğit i m ilk müdahaleci kapasitesi için önemlidir. Size verecek iyi bir haberimiz var: Tehlikeler konusunda yapabi leceğ i miz fazla bir şey olmasa da riskler ko nusunda çok şey yapabiliriz. Deprem riskleri insanlar ı n alacağı önlemlerle azaltılabilir ERKEN UYARI VE HlZLI MÜDAHALE SiSTEMLERi Erken Uyarı Sistemlerinin esası. deprem dalga la rın ı n yol alma zamanına dayanır. ilk gelen [P) ve ikinci gelen dalgalar [S) arasındaki fark bu sistemin temelini oluşturur. Depremin merkez üssünden uzaktaki bir yere. birkaç saniye içinde yıkıcı deprem dalgasın ın ulaşacağ ı nın haber verilmesidir. Buna bağlı olarak, tam zamanında doğal gaz, nükleer reaktör. elektrikli tren ve köprü geçiş sistemlerini otomatik olarak kapatabilecek bir sistem geliştirmek mümkündür. Ancak önce atılması gereken iki büyük adım vard ı r. Bunlar; en hızlı bir şek i lde doğru bilgiyi edinebilmek ve an ın da hizmet verebilecek güvenli otomasyon sistemlerini gelişti rmek. Bu tür bir çalışma istanbul"da Temmuz tarihinden itibaren yürütülmeye başlatılmıştır. Hızlı Müdahale Sistemleri, acele gereksinim olduğu yerde yard ı m alabilmek için umut vaat etmektedirler. Çok sayıda güçlü yer hareketi ölçen ciha zlar yerleştiriterek [istanbul civarına 120 adet) ve çok çeşitl i zarar görebilirlik parametrelerini hesaba katan risk haritaları kullan ı larak, en çok hasar görecek alanlar ı öngörebilmek mümkün olacaktır. Bu öngörüler, yangınla mücadele, ilk yardım ve arama kurtarma ekiplerinin, olay sonrasında daha raporlar gelmeden önce organize edilmesine ve gerekli yerlere gönderilmesine yardımcı olacaktır SALLANDIGINDA ÇOK GEÇ OLACAK Eğer hiç bir önlem almazsak, bir sonraki büyük depremde örneğ i n istanbul"un karşı karşıya bu lu nduğu riskler şöyle tahmin edilmektedir: Yaklaş ı k olarak toplam 700,000 çok katlı, donatılı betonarme binadan 40-50,000 adeti tamir edilemeyecek şekilde hasar görebilir, 5,000 adeti yamyassı olacak şeklinde yıkılab i lir. Eğer hiç bir önlem almazsak, olas ı can kaybı k iş idir. Bunun 4 katı kadar da yaralı olacaktır. Ve madd i hasar trilyonlarca TL olacaktır. Önümüzdeki en zorlu iş, içinde bu lu nduğumuz riski anlamak ve meydana gelecek can ve mal kaybını azaltmak için gerekli önlemleri almakt ı r. Ancak önlem alırsak. bu zararı azaltabiliriz. 9

11 lll DEPREMDEN ÖNCE AFETE HAZIRLIK KÜÇÜK ADIMLARDAN OLUŞUR Afete Haz ı rlık, herkesin kolaylıkla atabileceği ve atması gereken bir seri küçük adımın toplam ı ndan başka bir şey deği l dir. Hazırlık bir gecede yapılmaz ve asla tamamlanmaz. Ama at ı lan her küçük adım önemlidir. Bunu şöyle bir örnekle netleştirebiliriz: Koridorda, çiviye as ı lı bir aile fotoğrafın ı z olduğunu varsayal ı m. Bir deprem sonrasında herkesin hayatta olduğunu, yaralanmadığını ve evinizin de hala ayakta durduğunu görmek sizi çok mutlu edecektir. Belki sadece o aile fotoğrafı yere düşecek ve camı k ı rılacak. Bu çok önemli değil. Ama tam o sırada çocuğunuz koridorda size doğru koşarken ayağı kesilirse onu kucaklayıp, bir doktor bulup cam ı ayağından çıkartmak ve yarasını diktirmek üzere dışarı koşarsınız. Belki çok yakın ı nızda bir yerde yüzlerce ağır yara lı olacak. Sizin bulduğunuz doktor, çocuğunuzun ayağındaki cam ı çıkartırken, belki de ölmekte olan başka birine yardıma gidemeyecektir. Bu nasıl önlenebilir? Bir çivi yerinekanca uçlu vida kullanabilirsiniz. Küçük bir nokta, ama küçük ad ı m lar atmak çok önemlidir. Bir çift L- profil kullanarak birilerinin hayatın ı kurtarabilirsiniz. Deprem olduğunda hepimiz etk ile n eceğiz. Bunun için, "Hepimiz Ayn ı Tak ı mday ız " YAPISAL TEHLiKELER VE RiSKLERiN AZALTlLMASI Şimdi önce en büyük korkular ı mıza bakalım. Hepimiz Kocaeli ve Düzce depremlerinde yıkılmış bina ların ürkütücü görüntülerini gördük. Pek çok insan en çok can kaybının bu binalarda olduğunu düşünmektedir. Ama rakamlarla ifade edilen gerçekler şaş ı rt ı c ı dır. Türkiye'de tamir edilemeyecek şe.kilde hasar görmüş her binaya bir ölü ve dört adet hastaneye kaldırılmış yaralı düşmektedir. Afet bölgesindeki binaların sizce yüzde kaçı yamyass ı % 75? %50? %25? %1 O? %5? olacak şekilde yıkıldı? Hasar görmüş bütün binaların içinde yaklaşık %ı5'i yamyassı olacak şekilde yıkılmıştır. Şüphesiz, bu binaların y ı k ıl ması rastlantı değildir. Yıkılan binalar deprem bina yönetmeliğine uygun olmayan binalard ı r. Deprem bölgesinin tamamında nüfusun yak laşık% 1'i hayatını kaybetti. Bu kabul edilemeyecek kadar büyük bir rakam. Şu anda sismik r iski yüksek bir bölgede yaşıyorsanız hayatta kalma şansınız %99'dur. Ancak bu yüzde, eğer güvenli bir binada yaşıyor ve çalış ı yorsanız çok daha yüksek, eğer sağlam olmayan bir binada yaşıyor ve çalış ı yorsanız çok daha düşüktür. 10

12 BiNALARI DOGRU i NŞAA ETMEK Binaları güvenli hale getirmenin en kolay ve en ucuz yolu b i naların inşaa t ını n en baştan doğru olarak yap ı lmasıdır. istanbul gibi büyük ve modern kentlerde, her 40 yılda bir b in aların tamamına yak ı nı yenilenir. Eğer şimdi i şe başlarsak 40 yıl sonra bütün binalarımız güvenli olur. Binaları depreme karşı güvenli in şaa etmenin maliyeti, güvensiz binaların bir deprem durumunda neden olacağı sorunlar ve getireceği maddi yükle kıyaslanmayacak kadar azd ı r. Hiç bir bina depreme karşı %100 dayanıklı değildir. Ancak, b i nalarımızı içinde yaşayanların can güvenliğini koruyacak şekilde nasıl inşaa edebileceğimizi biliyoruz. Burada bile ayrıntılar önemlidir. YAPILMASI GEREKENLER: 1. B i naları profesyoneller Imimar ve mühendisleri tasartamalıdır ki binan ı n taşıması gereken yük, kolonlar ve duvarlar arasında doğru oranda dağıtılab i lsin. Açık ve gen i ş hacimli, zemin katlar ın da üst katlardaki yükü taş ı yacak kolonlar ı olmayan binalar güvenli olmayabilir. 2. Binalar deprem yönetmeliğine göre inşa edilmelidir. 3. Yer [zemin) şartları bilinmelidir. inşaat sahasındaki yer durumu bilinmelidir, çünkü binalar bu şartlara uygun olarak tasartanmak zorundadır. Önemli olan zeminin en üst 30m'lik bölümüdür. 4. Doğru miktar ve kalitede inşaat malzemesi kullan ılma l ıd ı r. Mühendislik tasarımında öngörülmüş miktar ve ka litede inşaat malzemesi kullan ıl malıd ır. Her bina tasarımında bu miktar ve kalite belirtilir. 5. inşaat, eğitimli ve gözetim alt ı ndaki işçiler tarafından yapılmalıdır. 6. Borular gibi yapısal olmayan unsurlar esnek malzemeden olmalı ve saltantı s ı rasında hareket edebilmelidir. Asma katlar, aydınlatma elemanlar ı, şofbenler, kalorifer petekleri, klimalar ve tabetalar deprem olas ıl ığ ı düşünülerek binaya sabitlenmelidir. YAPILMAMASI GEREKENLER: 1. Binanın tasarımı değiştirilmemelidir. Yük taşıyan kolonların, duvarların y ı k ı lması ya da kesilmesi binayı güvensiz hale getirir. 2. izinsiz kat inşaa edilmemelidir. 3. Malzemeler değiştirilmemelidir. Tasarımda belirtilmemiş malzemeler ku l lanılmamalıdır. Çok fazla ya da çok az veya yanlış cinste inşaat demiri kullan ı lmamal ı dır. Bu betonunuzu güçsüzleştirir. 4. Bina inşaa edildiğinden farklı bir amaç için kullanılmamalıdır. Örneğin, depo, kütüphane, fabrika, okul, spor salonu amacıyla inşaa edilmiş binalar normal bir ev ya da ofisten çok daha fazla yük taşımak üzere tasarlanır lar. 11

13 DENETLEME VE GÜÇLENDiRME Eğer güven li ğ in den emin olmak istiyorsanız, binan ı zı yetkin bir mühendise denetletin. Eğer yönetmeliğe göre inşaa edilmem i şse. binan ı zın güçlendiritme olas ı lığ ı nı öğren i n. Bir m ühendisin so rması gereken sorular şun lardır: Binanızın üzerinde bulunduğu zemin sağlam mı? Güçlü ve derin bir temel var mı? Kolonlar ve kirişler binanın gücünü taşıyacak şeki lde inşaa edilmiş mi? Güvenli olmayan zemin kat var mı? Örneğ in uygun destek sistemi!kolonlar] olmayan geniş mekanlar, büyük cam pencereler, yüksek tavanlar gibi? Kolonlar olmala r ı gereken yerdeler mi? Kesi lmi ş ko lon var mı? Yeterli ve kaliteli inşaat malzemesi kullanılmış m ı? Çelik çerçeveler, duvarlar, ara katlar ve tavanlar birbirlerine doğru şek i lde bağlanmışlar mı? Binadaki duvarlarda derin çatlaklar var m ı? Ya bacalar? Onlar güçlendirilip alttan destektenmiş mi? En küçük güçlendirme programları dahi kolon eklenmesi ve bina donatılannın güçlendirilmesi ile hayat kurtarabilirler. Güçlendirmeden sonra, bina hasar görebilir ancak 'yaşam için güvenli' olmas ı ve içindekilerin can kayb ı na uğrarnamas ı önemlidir. Yaşam için güvenli binaları arttırma çalışma l arı okullar. hastaneler ve kamu binalar ın dan başlat ı lmalıdır y ılında n önce yapılan veya temel kaz ı ruhsatı alınan, 5 kattan fazla olan binala r özellikle incelenmelidir. BiNANIN YlKlMI Eğer bir bina deprem yönetmeliğine göre inşaa edilmemişse, ve binada can güvenliği sağlayacak güçlendirme yapı lam ı yorsa. o zaman yıkılması gerekir. Bu binalar yalnızca içlerinde yaşayan ya da çalışanlar için değil aynı zamanda binanın yak ın ındak iler için de tehlike arz ederler. Maliyetli olmakla birlikte, gerektiğ i nde can kaybı ve yaralanmaları engellemek için bir çok binanın yıkılmas ı gerekecektir.

14 111.3 YAPISAL OLMAYAN TEHLiKELER VE RiSKLERi N AZAL TILMASI 'Yapısal Olmayan Unsurlar' Nelerdir? Bunlar binanı n taşıyıcı sistemine ait olmayan unsur la rd ı r. Kolonlar, k i rişler ve duvarlar dışında k i hemen herşeydir. Örneğ i n, aydınlatma, havaland ı rma, ısıtma sistemleri, mobilya ile d i ğer aksam bunun içine girer. Bir depremde meydana gelen hasa rın yak laşık ya r ıs ı yapısa l olmayan nedenlerden kayna k lan ı r. Yapısal olmayan hasar can kaybına, yaralanmalara, tarihi ve kültürel mirasın kaybedilmesine ve büyük ekonomik zarara neden olabilir. Yap ı sal olmayan hasarlar, hastaneleri ve itfaiye leri ku l lanılamaz hale getirebilir. Bu yüzden de daha çok can kayb ı olabilir. Yapısal olmayan hasar nedeniyle okullar aylarca kapalı ka larak genç insanlar ı n h ayatlarında çok önemli olan bir zaman kaybı olabilir. Ofis cihazları ve i ş makinelerinin hasar görmesi, i ş yerlerinin kapanmas ı na ve dolayıs ı yla i nsan ların işs i z ka l masına neden olabilir. Bu cins hasar aynı zamanda yiyecek ve diğer önemli malzeme stoklar ı nın, hammaddelerin ve tüketim malzemelerinin kaybına yo l açarak ticarethaneterin kapanmas ın a yol açabilir. Kayab ilecek ve düşebilecek eşyalar ı sabitteyecek bazı küçük önlemler alarak, evinizde ve işyer i nizde bir iki ufak değ i ş i k li k yaparak, hayatlar ı mızı, işlerimizi ve edinmek için çok ça l ıştığımız d i ğer her şey i az bir maliyetle güvenceye atabiliriz. Kend imizi, sallanacağın ı kesin olarak bildiğ i miz bir teknenin içindeymiş gibi düşünmeliyiz. Esnek olmayan ya da kayıp düşebilecek her şey tehlikeli olabilir. Bu özellikle u yuduğumuz, ça l ıştığ ı mız ve bol zaman geçirdiğ i miz diğer mekanlarda ço k önemlidir. 13

15 111.4 BiZ HAZlRLANlYORUZ, YA SiZ? DEPREM TEHLiKE AVI Deprem Tehlike Av ı ile başlamak iyi bir noktadır. Burada amacımız, kay ı p düşerek bize zarar verebilecek eşyalar ı belirlemek ve yerlerini değiştirmektir. Yönerge: Lütfen, elinizdeki herşey i bırakın. Arkanıza yaslanın ve rahat oturun. Şimdi, evinizde olduğunuzu düşünün. Salondasın ı z ve etraf ı nıza dikkatle bak ı yorsun u z. Güçlü bir sarsıntı sıras ı nda düşüp, kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eşyalar var... Bu eşyalar düşerek ve kayarak size ve aile üyelerine nasıl zarar verebilirler... Bu eşyaların isimlerini zihninizde tutun... Şimdi mutfağa gidiyoruz... Mutfaktas ı nız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Burada da düşebilecek ve kayabilecek pek çok eşya var. Aklınızda bulunsun, dolap kapakları sarsıntı ile aç ı lab i lir, dolaplar devrilebilir, ağır mutfak eşyalar ı döşeme üzerinde hareket edebilir. Banyodas ı nız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Yatak odasındasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Genel olarak evinizi düşünün. Çıkış yollar ı nda, koridorlarda, kapı arkalarında büyük bir sars ı ntı sırasında düşüp, kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eşyalar var... Bu eşyalar düşerek ve kayarak size ve aile üyelerine nasıl zarar verebilirler... Bu eşyaların isimlerini zihninizde tutun." Az önce, evinizde yaptığınız kısa gezinti sırasında düşüp kayarak size ve ailenize zarar verebilecek neler buldunuz? Tüm aile üyeleri ile birlikte lütfen ekteki Deprem Teh like Avı formunu kullananın. Ailenizle evi do laşın ve bulduğunuz tehlikelerin listesini çıkarın. Her bir tehlikeyi gidermek için neler yapabilirsiniz aranızda tartışın. Her bir tehlikeyi gidermek için ne tür malzemelere gerek duyuyorsunuz buna karar verin. Bunlardan hangilerinin en önemli olduğuna karar verin. Her bir tehlikeyi giderdikten sonra kayıt edin. Bazen, sadece bir parça mobilyanın yerini değiştirerek tehlikeyi giderebilirsiniz. Yatağınızı pencerelerden uzak yere koyun. Yatağ ın ız ı n üzerine denk gelen ağır eşyaları veya çıkış yolu üzerindeki eşyaları sabitleyin. Deprem Tehlike Avı çalışmasını yaparken öncelikterinizi belirleyin: 1. Yaşamsal tehdit yaratacak olan eşyaların sabitlenmesi. Örneğin; yatak odasındaki giysi dolapları 2. Ekonomik kayıp yaratacak olan eşyaların sabitlenmesi. Örneğin; bilgisayarlar 3. Yaşamınızı ko laylaşt ı ran ya da sizin için önemli olan eşya ların sabitlenmesi. Örneğin; aile yadigar ı biblo, vazo gibi eşyalar Yapısal olmayan hasarların giderilmesi çal ı şmasına devam etmek için, Deprem Tehlike Avı formunu gözden geçirirerek, neler yapacağın ı zı kontrol edin. 14

16 . DEPREM TEHLIKE AVI Deprem tehlike avı tüm aile üyelerinin kat ıl ımıyla evde baş latılmalıdır. Evin her yeri, oda oda dotaşılıp sarsıntı s ı ras ı nda nelerin tehlike yaratabi leceğ i öngörülmelidir. Ai le üyelerinin evde en çok zaman geçirdiği yerler kontrol edilmelidir. Örneğin, aile üyelerinin uyuduğu, yemek yediği, çalıştığı ve oyun oynad ı ğı yerler. Bir araştırmacı gibi ça lı şa rak yap ı lması gerekenler bir liste halinde s ı ralanıp, bulunan tehlikeler gideritene kadar takip edilmelidir. Deprem Tehlike Av ı çalışmasın ı yaparken. öncelikterinizi belirleyin. 1. Yaşamsal tehdit yaratacak olan eşyaların sabitlenmesi. Örneğ i n; yatak odasındaki giysi dolaptan 2. Ekonomik kayıp yaratacak olan eşyaların sabitlenmesi. Örneğin : bilgisayarlar 3. Yaşamınızı kolaylaştıran ya da sizin için önemli olan eşyaların sabitlenmesi. Örneğin; aile yadigan biblo, vazo gibi eşya lar Yaşad ı ğın ı z mekanlarda kayabilecek ve düşebilecek her şey kontrol edilmelidir. Yükseğe yer leşt i ri lm i ş herhangi bir eşya var mı? Eğer varsa bu en k ı sa boylu aile üyesinin baş hizasından daha aşağıda bir yere indirilmelidir. Mobilyalar vida ile duvara sabitlenmelidir. Duvardaki resimler kanca vidalarla güvenli şeki lde ası l mal ı dır. Avizelerin sağlam şekilde tavana ası l ması sağlanmalıdır. Mutfak dolaptann ı n kapaklarına sarsıntı s ı ras ı nda aç ı lmas ı nı önlemek için kapı mandalları takılmalıdır. Tüm zararlı ve yang ı n nedeni olabitecek maddeler kontrol edilmeli ve güvenlik önlemi al ı nmalıd ı r. Su ıs ı tıcılan duvara sık ı ca sabitlenmelidir. Bulduğumuz tehlikeler: Düzeltilme tarihi: B iz Haz 1 r la n 1 y or uz! Başarılar dilerim. - Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara 15

17 AiLE AFET HAZIRLIK PLANI Deprem Tehlike Av ı 'nın ardından, Ai le Afet Haz ı rlık Planı gelmektedir. Aile Afet Hazırlık Plan ı, aile toplantıs ı ile başlar. Aile Toplantısı: Depreme hazırlık olarak, okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin katılımı ile bir aile top lantısı yapıl ı r. Bu toplantıda deprem öncesi hazırlıklar, deprem sırasında ve sonras ı nda öncelikle yapılacaklar ele alın ı r. Güvenli Yerler: Bulunduğunuz mekanlarda tehlikeli yerleri belirleyin. Örneğin; pencere önleri, as ı lı duran büyük ve ağ ı r aydınlatma araçlar ı, büyük, ağır ve devrilebilen eşyaların yanı, ocak gibi yangına neden olabilecek eşyaların yan ı ndan uzak durun. Korunabileceğiniz daha güvenli yerleri belirleyin; örneğin; sağ la m bir masan ı n altı, sağlam bir koltuk ya da d ivan ın yanıbaş ı, yatağın ı zın yanı, bir köşedibi ya da iç duvarlardan birinin yanı. Çömelip, kapanıp, tutunmak için en güvenli yeri bulun. Çıkış Yolları: Olağan ç ı k ı ş yollarını ve belki de ilk anda aklın ı za gelmeyen pencereler ve arka kapılar gibi diğer çık ı ş yollarını belirleyin. Düşüp, kayarak kap ı, koridor gibi çıkış yollarında engel o l uşturacak eşyalar varsa bunları kaldırın. Örneğin; kapı arkalarında rulo halinde duran halı, elektrik süpürgesi gibi eşyalar, koridorlardaki kitaplıklar. Çıkışa engel olabilecek durumlarda kulanmak üzere bina içerisinde bir levye bulunduru n. Su ve Yiyecek: Su yaşamsal bir gereksinimdir. Deprem sırasında hem sokaklardaki hem de evimize su getiren pek çok su borusunun kır ı lacağı beklenebilir. Su pek çok kaynaktan kirlenebilir. Depremin hemen ardından eğer eviniz sağ lamsa banyo küvetini ve lavaboyu su ile doldurup yedek su kaynağı oluşturabilrsiniz. Bu sırada su kaynağı kesilebilir. Alternatif su depolanması esastır. Her bir kişi için günlük dört litre su depolayın. Bu miktar en az üç gün için hazırlanmal ı dır. Eğer bir haftalık su depolanabilirse çok iyi olur. Bu miktardaki su, içmek, yemek haz ı rlamak, diş fırça lamak, diğer asgari hijyen ik gereksinimler ve ufak çapta bulaşık yıkamak için gereklidir. Suyu, sağlam, ı şık almayan, testi veya şişede depolayın. içine su koyduğunuz plastik b i donlar ı beton zemin üzerine bırakmayın. Yiyecek depolarken uzun süre dayanacak ve yüksek kalorili yiyecekleri seçin. 16

18 Tesis a tların Kapatılması: Elektrik, gaz ve su va n aların ı kapatın. Bir deprem sonrasındak i en büyük tehlike yang ı ndır. ilk tehlike gaz sızınt ı sıdır. Gaz vanatarını en önce kapatın. Her türlü gaz sızıntısı ve diğer yanıcı maddelerin tehlike yaratmadığına emin olmadıkça kibrit, çakmak kullanmayın. Elektrik düğmelerine dokunmayın. Tüm elektrikli aletleri, elektrik yeniden geldiğinde bozulmalarını önlemek için prizden çekin. Eğer su borularında hasar varsa, su vanalarının da kapatılması gerekebilir. Bu vanaları kapatmayı aitenizin her üyesi öğreneb i lir. Bulu ş ma Noktaları: Ev içinde, ev dışın da ve mahalleniz dış ı nda tekrar biraraya ge lebileceğ i niz yerler belirleyin. Deprem olduğunda bütün aile üyeleri birarada olamayabilir. Eğer birbirinizi tekrar nerede bulacağınızı bilirseniz, içiniz rahat olacaktır. Birbirinize ulaşmak çok zaman alabilir ve önce yakınınııda yardım etmeniz gereken diğer insanlar olacaktır. Ancak bu plan aiteniıle yeniden buluşma konusunda panik ya şamanızı engelleyecektir. Önce ev içinde tekrar bu luşacağ ı nız bir yer belirleyin. Çıkış yolu üzerinde, güve nli ve merkezi bir ye r olsun. Sars ı n t ı durduktan sonra aitece b u luşacağınız yer b uras ı olaca k t ı r. Sonra binanızın d ı şında, mahalleniz yeterince güvenliyse, tehlikelerden uzak buluşab i leceğiniz bir yer seçin. Bu, bir park ya da meydan olabilir. Son olarak da mahattenizin güvenli olmaması ya da oradaki buluşma yerine ulaşamamanız durumunda, mahalleniz dışında buluşacağınız bir yer belirleyin. Bir çok kişi için bu, çocuklarının devam ettiği okul, ya da aile üyelerinin bildiği bir akrabanın evi olabilir. Çocuklarınızla, bir deprem sonrasında siz ya da sizin adın ı za bir akrabanız ya da bir arkadaş ı nız on ları almak üzere ulaşana kadar okuldan kesinlikle ayrı l mayaca klar ı n ı plan lamalısınız. Aile bireylerinin birbirlerini haberdar etmek a macıyla mesaj b ı rakabi lecekleri ye rleri belirleyin. Ayrı yerlerde olman ı z durumunda ve evde olmadığınız durumlarda ailenize sizi nerede bulabileceklerine dair haber bırakabilirsiniz. Evde olmadığınızı başkalarının bilmesini istemeyebilirsiniz. Bu yüzden mesajları bırakac a ğınız yerler, bir taşın altı, teneke kutu ya da arka bahçe gibi gözden uzak, gizli, sadece aile üyelerinizin b i ldiği yerler olabilir. Bölge dış ı bağlantı kişisi: Bir afet sonrası n d a bütün telefon hatları nı n açı k olmas ı yardım çağr ı tabi l mesi aç ı sı n dan çok önemlidir. Oysa telefon hatları hasar ve aşır ı yüklenme nedeniyle kilitlenmektedir. Hem yerel hatlar hem de başkent hatları yoğun olarak kullanılacaktır. Bu yüzden hem oturduğunuz bölge, hem de başkent dışında bir irtibat kişisi seçin ve bu kişiyi bölge dışı bağlantı kişisi olarak belirleyin. Bu kişiye sizi merak edecek bütün arkadaş ve akrabalarınızın telefon numaralarını verin. Arkadaşlarınıza da bu kişinin telefon numarasını verin. Bundan sonra iyi o lduğunuzu bildirmek için yaln ı zca k ısa bir telefon konuşması ya p ma n ız yeterli o laca k t ır ve bölge dışı bağ la n tı k i ş in iz gerisini halledecektir. Daha sonra bu k işiye tekrar u la ş ıp sizi arayan kiş i ler hak kın da bilgi almanız da kolay olacaktır. Aile üyeleri yer, isim, adres ve telefon numaralarını daima üzerlerinde bulundurmalıdırlar. 17

19 Sağlıkla ilgili acil durumlar dışında telefonu kullanmayın: Depremden sonra acil müdahale gerektirecek bir durum yoksa telefon hatlarını meşgu l etmeyin, başkalarının bu hatlaragereksinimi olabilir. Deprem sırasında telefon ahizeleri yerlerinden oynayabilir. Deprem sonrasında ahizeleri tekrar yerine yerleştirmek, telefon hizmetinin daha çabuk normale dönmesine yardımcı olacaktır. Önemli evrakların hazırlanması : Düşünün ki, bir afet sonras ı nda evinize bir daha asla giremediniz. O zaman yaşam ı nız ı devam ettirebilmek için hangi belgelere gerek duyarsınız? Deprem s ı ras ı nda belgelerinizin kaybolmasın ı önlemek için birer kopyalarını haz ı rlayın. Bunları bölge dışındaki bir akrabanıza gönderin veya su geçirmeyen bir torbadaayr ı bir yerde saklayın. Örneğin, banka defterleri, kimlik kartları, bono ve i ş belgeleri, okul d i plomaları, pasaport gibi evrakların kopyalan deprem çantasında ya da arabanın bagajında bulundurulabilir. Yatağınızın yanında fener, iş eldiveni ve ayakkabı bulundurun: Deprem sonrası ç ı kış yolunuzu bulmaya çalışırken ellerinizi ve ayak larınızı koruman ı z gerekebilir. Bunun için, yatağınız ı n yan ı nda fener, ayakkabı/sağlam terlik ve iş eldiveni bulundurun. Bunları yatağ ı nız ı n altına plastik bir torba içinde koyun ki depremi hissettiğiniz anda hemen uzanıp alabilmeniz mümkün olsun. Karanlık bir odada bunlara kolaylıkla er i şmek için bir kaç kez deneme yapın. Bir depremden sonra asla ateş kullanmayın: Depremden sonra gaz kaçağı olmadığından emin olmadan kibrit, çakmak gibi kıvılc ı m yaratabilecek ateş kaynaklarını kullanmamamız gerekir. Sigaraları söndürün. ilk Yardım Seti: ilk yard ı m çantasında bulunması gereken şeylerin ayrınt ı lı listesi, ekteki bilgi notunda bulunmaktadır. Bunlar ı günlük ilk yardım ihtiyaç larınız için de kullanabilirsiniz, ancak malzemeler kullanıldıkça ya da tarihleri geçtikçe yenileyin. ACiL DURUM ihtiyaçlarinin HAZlRLANMASI Ac il durumda ku l lanacağın ı z ihtiyaçlarınızı depo layabileceğiniz bir yer o luşturun. Eğer mümkünse bunları evinizin dışında, su ve havadan koruyacak bir kutunun içinde saklayın. Eğer bu mümkün olmazsa evinizin içinde bunlar için bir yer ayarlayı n. Bu malzemeleri sürekli yenileri ile değiştirerek taze olmalar ı na özen gösterin. 18

20 Kişisel Deprem Çantası: Aitenizin hayatta kalması için gerekli malzemeleri hazırlaman ı z çok önemlidir. Binayı tahliye etmeniz gerekmese de. kendinizi tekrar güvende hissedene kadar dışar ı da kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu yüzden söz konusu malzemelerin yan ı nızda olması çok önemlidir. Ayrıca benzer bir çantayı da, evinizde olmamanız durumunda, arabanız ve işyer i nde bulundurmanız faydalı olacaktır. Çantada bulunmas ı gerekenler: Su Enerji veren yiyecekler Yedek pilleri ile radyo Yedek pilleri ile fener ilk yardım çantası K i şisel, reçeteli ilaçlar. Örneğin, kalp, damar, tansiyon, şeker ve hormonal ilaçlar Bir kat giysi Bir miktar para Çok amaçlı çak ı Düdük Kalem, kağıt içinde önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları için özel malzemeler. Okuldaki öğrenci ler için de bir acil durum çantası hazırlanırken içindeki malzemeler şun lar olmalıd ı r: Öğrencilerin aileleri ile ilgili bilgiler Ai le fotoğrafı Yaş grubuna uygun küçük bir oyuncak Yiyecek Bir şişe su Okullar bu malzemelerden kendi ihtiyaçlarından fazla bulundurmalıdırlar. Her okulun bir Acil Durum Yönetim Sistemi olmalıdır. Her altı ayda bir planınızı gözden geçirin. Hazırlık çantanızdaki pilleri, reçeteli ilaçları, su ve yiyeceği değiştirin. Bu i şlemi yaz-kış saati uygulamasında saatterin yeniden düzenlendiği haftasonu yapabilirsiniz. 19

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREM NEDİR? Dünyamızın yüzeyi yap-boz şeklindeki büyük parçalardan oluşan bir kabukla kaplıdır. Bu parçalar her zaman hareketlidir. Birbirlerini itmeleri ya da birbirlerine

Detaylı

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLEMİZİN HAZIRLIK PLANI 1. SU ve YİYECEK Önceliğiniz su olmalıdır. Çünkü bir insan susuz yalnız birkaç gün yaşayabilir. Diğer su kaynaklarınızı belirleyin. Gerektiğinde

Detaylı

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ İÇERİK Depremlerin Oluşumu ve Kaydedilmesi (Video) Yapısal Bilinç Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ DEPREM TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 08.07.2013 DEPREM TALİMATI Depremden Önce Depremi önleyemezsiniz! Fakat; Yaralanmayı önlemeye, Hasarı minimuma

Detaylı

GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN

GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN KAZA Dün öğretmenimiz okula gelmemişti Hepimiz çok meraklanmıştık. Ertesi gün öğretmenimiz geldiğinde çok üzgündü. Okula gelirken bir çocuk topun peşinden koşarak caddeye

Detaylı

Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız?

Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız? Marmara depremi üsütünden 12 yıl geçmesine rağmen, depreme hâlâ acemiyiz. Depreme karşı en iyi savunmamız 'camdan atlamak!' Yayın Tarihi : 20 Mayıs 2011

Detaylı

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGIN YANGINDA İŞYERİ GÜVENLİĞİ PERSONEL GÜVENLİĞİ HASTA GÜVENLİĞİ EVRAK GÜVENLİĞİ MALZEME GÜVENLİĞİ 2 YANGIN

Detaylı

Deprem anında neler yapmalıyız?

Deprem anında neler yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem anında neler yapmalıyız? Evde, arabada, iş yerinde, sinemada, metro ve otobüslerde depreme yakalandığımızda neler yapmalıyız? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 26 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4,

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZ^. Oluş Sıklığı için; Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, Bazen (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %10-100 veya gelecek

Detaylı

... ONSOZ. ABCD Temel Afet Bilinci El Kitabı. B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem

... ONSOZ. ABCD Temel Afet Bilinci El Kitabı. B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem .... ONSOZ Depremler dünyanın birçok yerinde meydana gelen doğal olaylardır. Ülkemizin % 96'sı deprem kuşağındad ır. Her ne kadar uzun vadede ta hminler olsa da. günümüz teknolojisi ile kısa vadede ne

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü sarsma olayıdır. Bir deprem planı hazırlamalıyız. Bu planda

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

HORTUMLAR VE KORUNMA

HORTUMLAR VE KORUNMA HORTUMLAR VE KORUNMA Hortum Çarpmasından Önce Yapılacak Şeyler: 1. Hortum tehlikesini tanımlayan terimleri öğrenin. Hortum gözlemi hortumun şiddeti ve şimşekli veya fırtınalı veya her ikisinin de olabileceği

Detaylı

DEPREM VE DOĞAL GAZ. Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER

DEPREM VE DOĞAL GAZ. Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER DEPREM VE DOĞAL GAZ Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER Konu Başlıkları 1- Depremlerde doğalgazın etkileri 2-Deprem öncesi ve sonrası için alınabilecek tedbirler

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

80. YILINDA 1935 MARMARA

80. YILINDA 1935 MARMARA 75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU -BAKIRKÖY BELEDİYESİ 80. YILINDA 1935 MARMARA ADALARI DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ Konferans

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

Elektrikli aletler. Yangın güvenliği için alet kullanımı sırasında ipuçları

Elektrikli aletler. Yangın güvenliği için alet kullanımı sırasında ipuçları Elektrikli aletler Yangın güvenliği için alet kullanımı sırasında ipuçları Her yıl ölüm vakaları yaşanıyor Elektrikli aletlerin dikkatsiz kullanımı ev yangınlarının sık rastlanan nedenlerinden biridir.

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Bugün Sizlerle Neler Paylaşacağız?

Bugün Sizlerle Neler Paylaşacağız? Bugün Sizlerle Neler Paylaşacağız? AFET Nedir? Herhangi bir tehlikenin can, mal, çevre, ekonomi ve kültürel varlıklar üzerinde yarattığı kötü etkilerle baş etmeye yerel imkânların yetmediği durumlardır.

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır; Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

DEPREM EYLEM PROSEDÜRÜ

DEPREM EYLEM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastane personelinin, hasta ve refakatçilerin depremden önce alınması gereken tedbirleri, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri belirlemek, personeli bu konular üzerinde eğitmek. 2.

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE Tahliye? İç veya dış etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya tamamının

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Yangın güvenliği özet bilgileri

Yangın güvenliği özet bilgileri Yangın güvenliği özet bilgileri Güvenliğiniz en ileri önceliğimizdir. Bu broşür konutunuzda bir yangın olursa, ne yapmanızı açıklayan bir kılavuz dahil olmak üzere, yangından nasıl güvenli kalabilmenizi

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Depremle İlgili Temel Kavramlar 2 2. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla www.afad.gov.tr www.afad.gov.tr Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz ve alarm işaretlerini

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

EVREN VE DÜNYAMIZIN OLUŞUMU Evrenin ve Dünyanın oluşumu ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Biz bunların sadece ikisinden bahsedeceğiz.

EVREN VE DÜNYAMIZIN OLUŞUMU Evrenin ve Dünyanın oluşumu ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Biz bunların sadece ikisinden bahsedeceğiz. EVREN VE DÜNYAMIZIN OLUŞUMU Evrenin ve Dünyanın oluşumu ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Biz bunların sadece ikisinden bahsedeceğiz. 1. Hareketsiz ve başlangıcı olmayan evren teorisi 2. Büyük

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel 1 9 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel algýlamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalmasý; yaþlýlarýn çevresel tehlikelerle karþý

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU

TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Denetim Tarihi Ek-10 TIBBİ LABORATUVAR DENETİM FORMU Kurumun Bulunduğu İl Kurumun Adı Tıbbi Laboratuvarın Adı Ruhsat Tarihi ve Sayısı Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Tıbbi Laboratuvarın Adresi Tıbbi Laboratuvarın

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

MUTFAK ACİL DURUM PLANI

MUTFAK ACİL DURUM PLANI MUTFAK PI NO KULI TOP 1 KRİTİK KONTROL NOKTALARINDAKİ (KKN) VE ÜRETİMDEKİ CİHAZLARIN BOZULMASI Üretilen gıdaların istenilen gıda güvenliği şartlarını sağlayamaması Problem tespit edildiği anda üretim durdurulur.

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR 1 LKYARDIM NED R? Herhangi bir hastal k veya kaza sonucu ya am tehlikeye girmi olan ki iye, Olay yerinde, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya

Detaylı

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 03.03.2015 DEPREMLER - 1 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara, Eylül Baskı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara, Eylül Baskı KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum 4. sınıf ve üzeri için Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1 Ankara, Eylül 2008 14. Baskı Bu kitap Türk Kızılayı nın ve... öğrencilerimize armağanıdır. Yazarlar: Grafik

Detaylı

AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz 1 Amaçlar 1 Acil Durum Kriz Masası 2 Acil Durum Kriz Masasının Görevleri 2 Acil Durum Kriz Grupları 3 Acil

Detaylı

*Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır.

*Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır. *Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır. NEDEN ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ PROJESİ? Sevgili öğrenciler, okulumuzda sizlerin güvenliği ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmaması,

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 BÖLÜM 4.0 DOĞRU KULLANIM 6

İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 BÖLÜM 4.0 DOĞRU KULLANIM 6 İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 3.1 Sağlık Riskleri 5 3.2 Güvenlik Riskleri 5 3.3 Uygun Depolama Koşulları 6 BÖLÜM 4.0 DOĞRU KULLANIM 6 4.1 Kullanım Öncesi 7 4.2

Detaylı

AFETLER HER AN OLABİLİR! KORKMAYIN SADECE HAZIRLIKLI OLUN

AFETLER HER AN OLABİLİR! KORKMAYIN SADECE HAZIRLIKLI OLUN AFETLER HER AN OLABİLİR! KORKMAYIN SADECE HAZIRLIKLI OLUN AFET NEDİR? Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşantımızı ve faaliyetlerimizi durduran ya da kesintiye uğratan, toplulukların

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

HORTUM. Gelişmiş bir oraj bulutu, kümülonimbus

HORTUM. Gelişmiş bir oraj bulutu, kümülonimbus HORTUM Dar bir alandaki ani basınç değişikliğiyle meydana gelen hortumlar, girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgarlardır. Atmosferde ani basınç değişikliğine sebep olan, sıcak havanın çok büyük bir hızla

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

6 Problemler için çözüm önerileri Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçiriniz. Sizi zaman ve para kaybından kurtarabilir. Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme kulanımına

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı