Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf. 3-9 Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Sömürüye ve Ýþgale Hayýr Demek Ýçin 1 Mayýs a Faþist Saldýrýlara Karþý Birleþelim Bayrak Provokasyonu ve Milliyetçilik Emek Hareketi syf Alpagut ta Neler Oldu? Emek Güncesi Saðlýk Emekçilerinden Uyarý Eylemi Petkim Hýzla Özelleþtiriliyor Fabrikalardan syf Sömürüye, sefalet Ücretlerine Karþý... Ücretsiz Ýzinlere Karþý Ne Yapabiliriz? Patronlarýn Ekemeðine Yað Sürmeyelim! Patron Sarý Sendikaya Bile Katlanamýyor Savaþ ve Çocuklarýn Durumu syf Enternasyonal syf. 2 / Arjantin; Tutsak Ýþçiler Özgür... Kýrgýzistan; Emperyalizmin Ayak Sesleri UÝB-DE; Ekavtor da Halk Devriminin Zaferi ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR 1

2 ENTERNASYONAL Arjantin; Tutsak iþçiler özgürlüklerine kavuþtu!.. Okurlarýmýz hatýrlayacaktýr, önceki sayýlarýmýzda, Arjantin in Santa Cruz bölgesinde yer alan Caleta Olivia kentinde ÝMF politikalarýna ve çok uluslu þirketlerin saldýrýlarýna karþý baþlayan iþçi ayaklanmalarýndan söz etmiþtik. 3 ay önce ülke ekonomisine aðýr bir darbe indiren yeni-liberal politikalar ve kent ekonomisinin temelini oluþturan petro-kimya endüstrisinin Ýspanyol ve Amerikalý çok uluslu þirketlere peþkeþ çekilmesi sonucu iþsiz kalan binlerce Caleta Olivialý emekçi, kentteki fabrikalarý iþgal etmiþ ve kentteki petrol üretimini durma noktasýna getirmiþti. Hýzla ülkenin diðer bölgelerine sýçrayan bu iþçi seferberliklerinden dehþete kapýlan Nestor Kirchner hükümetinin yanýtý ise Caleta Oliviali iþçilere acýmasýzca saldýrmak ve seferberliklerin baþýný çeken öncü iþçilere yönelik bir cadý avý baþlatmak oldu. Aralarýnda UIB-DE (Uluslararasý Ýþçi Birliði-Dördüncü Enternasyonal) Arjantin seksiyonu FOS un (Sosyalist Ýþçi Cephesi) 3 militanýnýn da bulunduðu 10 iþçi tutuklandý ve 40 a yakýn iþçi de göz altýna alýndý. Tutuklanan iþçiler, toplum huzurunu bozmak, üretimi aksatmak ve üretim alanlarýný tahrip etmek suçlamalarýyla 16 yýl hapis istemi ile yargýlanmaktaydý. Tutuklamalarýn ardýndan geçen iki ay boyunca, ekmekleri ve gelecekleri uðruna savaþýrken tutsak düþen iþçi kardeþlerimizi özgürlüðe kavuþturmak için, uluslararasý bir kampanya baþlatýldý. Bu kampanya boyunca bir yandan Caleta Olivia tutsaklarýna özgürlük talep edilirken, diðer yandan da uluslararasý ölçekte toplanan yardým paralarýnýn, tutsak sýnýf kardeþlerimizin ailelerine aktarýlmasý saðlandý. Geride kalan iki ay boyunca kampanya doðrultusunda Arjantin ve Brezilya da onlarca kitlesel gösteri düzenlendi ve konu Brezilya nýn Porto Alegre kentinde gerçekleþtirilen Dünya Sosyal Forumu na taþýndý. Mart ayýnda, Ýspanya nýn Barselona kentinde organize edilen ve yüzlerce iþçi ve gencin katýldýðý bir dayanýþma konserinde ise, toplanan paranýn tutsak ailelerine ulaþtýrýlmasý saðlandý. Pek çok iþçi örgütünün ve sendikal yapýnýn desteði ile uluslararasý düzeyde gerçekleþtirilen bu kampanya sonunda meyvelerini verdi ve önce tutsak yoldaþlarýmýzýn yargýlanmakta olduðu Santa Cruz Adalet Mahkemesi, hýzla artan uluslararasý basýnç karþýsýnda asýlsýz suçlamalarýnýn bir çoðunu geri çekti. Ve ardýndan aralarýnda UIB-DE Arjantin seksiyonu FOS militaný yoldaþlarýmýzýn da bulunduðu Caleta Olivia tutsaklarý Nisan ayýnýn sonunda özgürlüklerine kavuþtu. 2 Tutsak yoldaþlar hapishanede iken tüm LÝT ve PSTU lu yoldaþlarýna teþekkür etmek için bu mesajý gönderdiler Bu mutluluk verici geliþme, yalnýzca Caleta Olivia tutsaklarýný özgürlüklerine kavuþturmakla kalmadý, ama ayný zamanda onlarýn örnek mücadelelerinin de bir zaferi anlamýna geldi. Aramýza hoþ geldiniz yoldaþlar!.. Dünyanýn Bütün Ýþçileri, Birleþin!.. Murat Yakýn

3 Burjuvaziden, Devletten, Bürokrasiden Baðýmsýz, Milliyetçilikten Arýnmýþ Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Ýþçi sýnýfý hareketinin durumu nedir? Bu soruyu iki temel gerçekliðin üzerinde açýklýyoruz: 1)Ýþçi sýnýfýna ve emekçi kitlelere yönelik yeni-liberal saldýrýlar yoðunlaþarak devam etmektedir. Saldýrýlarýn öncelikli hedefi kazanýlmýþ haklarýn gasp edilerek sýnýf hareketinin daha geri mevzilere püskürtülmesidir. Bunun anlamý ücretlerin düþürülmesi, çalýþma saatlerinin arttýrýlmasý ve esnekleþtirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin tasfiye edilmesi ve her alanda özelleþtirmedir. Kýsaca bir bütün olarak emek maliyetlerinin sermaye lehine en alt seviyelere çekilmesidir. Ýþsizlik, yoksulluk bu sürecin kaçýnýlmaz sonuçlarýdýr. 2)Ýþçi sýnýfý hareketi daðýnýk ve örgütsüzdür. Saldýrýlar hem sýnýrlý sayýdaki mevcut sýnýf örgütlerini parçalamakta hem de yeni örgütlenme imkanlarýnýn önüne set çekmektedir. Ýþçi ve emekçilerin çoðunluðunun örgütsüz olduðu bu tablo mevcut sýnýf örgütlerinin iþbirlikçi, uzlaþmacý, pasif çizgileri nedeniyle daha da aðýrlaþmaktadýr. Örgütsüzlüðün sonucunda iþçi sýnýfýnýn ve emekçi kitlelerin burjuva sektörler arasýndaki çýkar mücadelesinin taraftarý haline getirilmesi; burjuvazinin talep ve hedeflerinin bir parçasý kýlýnmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr. Bu süreç nasýl iþlemektedir? Burjuvazi ve iþbirlikçileri daðýnýk ve örgütsüz durumdaki iþçi sýnýfýnýn ve emekçi kitlelerin önüne kendi gündemlerini dayatabilmekte, bu þekilde, Hangisi?: ABD mi, AB mi? þeklinde seçenekler sunabilmekte ve yine kendi çýkarlarý doðrultusunda bir gün birini, bir gün diðerini öne çýkarabilmektedir. Sendikal bürokratik aygýtlar baþta olmak üzere çeþitli sýnýf örgütlerinin bazen demokrasi, bazen liberallik, bazen milliyetçilik adýna bu gündemleri hevesle benimsemesi sonucunda da bu ideolojik-politik tutum ve fikirler kolaylýkla sýnýf hareketinin saflarýna sýzabilmektedir. Ýþçi sýnýfýnýn iþsizlik, düþük ücret, uzun çalýþma saati gibi acil ve öncelikli sorunlarý ise burjuvazinin kendi plan ve projelerinin arasýnda bu þekilde dekor haline gelerek kaybolmaktadýr. Örneðin iþçi sýnýfýnýn iþsizlik sorunu ABD mi, AB mi? tercihiyle çözülebilir mi? Ýþçi sýnýfý AB derse sosyal güvenlik sisteminin tasfiye edilmesi gerçekleþmeyecek mi? Ýþçi sýnýfý ve emekçi kitleler düþük ücretlerden, aðýr çalýþma koþullarýndan kurtulmak için ABD den mi yoksa AB den mi yana olmalýdýr? Özelleþtirmelerin yasaklanmasý, özelleþtirilmiþ olan kuruluþlarýn millileþtirilmesi, bu kuruluþlarda iþçi denetim ve yönetiminin saðlanmasý için ABD mi, AB mi demelidir iþçi sýnýfý? Sendikalaþtýðý için iþinden atýlmak istemeyen, sýnýf çýkarlarý doðrultusunda örgütlenmek isteyen iþçi kýblesini ne yöne çevirmelidir? 350 YTL lik asgari ücreti Türk sanayisi için çok aðýr bulan ama ne hikmetse yýllýk cirolarýný milyar, karlarýný yüzmilyon dolarlarla açýklayan patronlarýmýz ÝMF li bütçeyi överken, dünya ile daha fazla ekonomik bütünleþme derken, kapitalist pazar ekonomisini göklere çýkarýrken onlarýn bilip de bizim ahmak kafalarýmýzýn almadýðý nedir? Durum böyle iken sermayenin çýkarlarýyla iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý arasýnda çatýþma yoktur, ortaklýk vardýr diyen en devrimci sendikamýz baþkaný Süleyman Çelebi bize hangi masalý anlatmakta, hangi kýbleyi önermektedir? Ýþçi haklarý dýþýndaki her konuda ama özellikle de Kýbrýs, Ermeni ve Kürt konularýnda MHP yi bile yumuþak kýlacak denli keskin olan sendikalar ve liderleri, Türk olma onuru dýþýnda düþük ücretler, iþsizlik, sosyal güvenlik siteminin tasfiyesi, özelleþtirme gibi konular için de bir konuþma, bir gösteri ne zaman yapacaklar? Eðer böyle bir konuþma yaparlarsa Ermeni meselesi ile 350 YTL lik asgari ücret arasýnda nasýl bir zorunlu ters orantý iliþkisi var, belki bize gösterebilirler! Bu arada Kýbrýs meselesinin, resmi rakamlara göre bile %12,5 olan iþsizliði nasýl körüklediðini de anlatýrlarsa ahmak kafalarýmýz onu da öðrenmiþ olur! Gerçi bir süre önce ahmaklýktan biraz olsun kurtulduk! Biliyorsunuz, Newroz kutlamalarý sýrasýnda Mersin de yaþanan bayrak olayý, Genelkurmay Baþkanýmýzýn da sözde vatandaþ larý iþ üstünde yakalamasýyla gözlerimizi açtý. Tamam nüfusun 2/3 ü yoksul, her 4 kiþiden 1 i iþsiz, ortalama ücretler açlýk sýnýrýnda dolanýyor, asgari ücret 350YTL olup açlýk sýnýrýnýn altýnda bulunuyor, sendikalýlýk oranýmýz %6-7 civarýnda, okul az, hastane az, doktor az ama kapý gibi devletimiz, patronlarýmýz, komutanlarýmýz, sendikacýlarýmýz var. Biri itibarlý, biri çok kazanýyor, biri güçlü, biri kül yutmaz; varsýn iþçisi, emekçisi de çok çalýþsýn, az kazansýn, biraz da iþsiz ve yoksul olsun; ne çýkar bundan Ver eline bir bayrak iþçimin, emekçimin alsýn onu balkonundan sarkýtsýn, soyunma dolabýna yapýþtýrsýn, sendikasýnýn, partisinin binasýna assýn, otobüsünün, minibüsünün arka camýna koysun, tuttuðu takýmýn maçýna bayraðýyla gitsin Evet kapitalist devletimiz, burjuva patronumuz, iþçi düþmaný hükümetimiz, iþbirlikçi sendikacýmýz, sözde komutanlarýmýz bunu istiyor. Ama yaðma yok; üç yaný denizlerle, dört yaný düþmanlarla çevrili memleketimin ne iþe, ne aþa, ne demokrasiye ihtiyacý var diyenlerin yalanlarýna karnýmýz tok Biliyoruz ki dünyada tükenmeyen hiçbir þey yok, her þey tükeniyor; düþmanlýktan baþka. Emperyalist iþgale evet diyen, kapitalist sömürü düzeninin iþlemesini saðlayan, iþçi ve emekçileri milliyetçilik tohumlarýyla kýþkýrtarak birbirlerinin düþmaný ilan edenlerin tekelinde olan bir bayrak kimin çýkarýna, kimiz zararýnadýr? Evet hepimizin altýnda toplandýðý bir bayrak olmalýdýr; ama bu bayrak sýnýf kardeþliðinin, emperyalist-kapitalist düzenden kurtuluþun, birlik ve beraberliðin getirdiði adalet ve özgürlüðün, sýnýrsýz, sýnýfsýz ve sömürüsüz bir dünya idealinin bayraðýdýr 1 Mayýs öncesinde kapitalist sömürüye, emperyalist iþgale ve yükselen milliyetçiliðe karþý iþçi sýnýfýnýn ve emekçi kitlelerin baðýmsýz, birleþik, devrimci ve enternasyonalist bir mücadele hattýnda toplanmasý gerektiðini düþünerek yukarýdaki tabloyu bir hareket noktasý olarak belirliyoruz. Ýþçi sýnýfý ve emekçi kitleler yeni-liberal saldýrý ve yoðunlaþan sömürü koþullarý altýnda ezilirken bizzat bu koþullarý yaratan burjuva kapitalist sistemin kýskacýndan politik, ideolojik ve örgütsel kopuþu gerçekleþtirecek ve burjuvaziden, devletten, bürokrasiden baðýmsýz; milliyetçilikten arýnmýþ; birleþik, devrimci, enternasyonalist bir iþçi hareketi mücadele bu anlayýþ üzerine inþa olacaktýr. Ýþçi Cephesi 3GÜNDEM

4 1 MAYIS Sömürüye ve Ýþgale Hayýr Demek Ýçin 1 Mayýs ta Meydanlara 4 Irak ta Emperyalist Ýþgale Hayýr! Emperyalizm Ortadoðu dan Defol! Dünyanýn dört bir yanýnda baþýný ABD emperyalizminin çektiði güçlerin iþgali söz konusu. Balkanlarda, Kafkasya da, Asya ve Afrika da iþgal güçlerinin baský, þiddet ve yaðmasýna tanýk oluyoruz. Emperyalist iþgalin en yoðun yaþandýðý bölgelerin baþýnda ise Ortadoðu geliyor. Ortadoðu uzunca bir süredir emperyalist askeri güçlerin iþgali altýnda. Emperyalist iþgal güçleri son olarak Irak ý iþgal etti. Sonradan tümünün yalan olduðu tescillenen gerekçelerle iþgal edilen Irak ta þimdi emperyalizmin kukla bir hükümeti var. Bu hükümet Irak ýn emekçi halkýna raðmen kurulmuþ iþbirlikçi bir hükümettir. Asla Irak ýn emekçi halkýný temsil edemez. Ýþgal altýnda tezgahladýðý seçimlerle demokrasi inþa ettiði yalanýný yayan ABD emperyalizmine karþý sürdürülen ulusal direniþi destekliyoruz. Irak ýn emperyalizme karþý direniþini tüm dünya iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerinin, ezilenlerin ve emekçi halklarýn emperyalist-kapitalist sisteme karþý sürdürdüðü mücadelenin bir parçasý olarak görüyor ve selamlýyoruz. ABD nin baþýný çektiði emperyalist güçlerin iþgallerini meþru kýlabilmek için yalan, þantaj ve baskýlarla destek aramalarýna karþý ise direniþin saflarýný güçlendirmekten yanayýz. Örneðin son dönemde ABD düþmanlýðýnýn Türkiye de çok arttýðý söyleniyor. Ve tabi ABD nin bu durumdan çok rahatsýz olduðu her gün yazýlýp, çiziliyor. Baþta Ortadoðu ve Latin Amerika da olmak üzere dünyanýn birçok yerinde böylesi bir düþmanlýðýn olduðu bir gerçek. ABD düþmanlýðý nedir? ABD nin geçmiþten bugüne dünyanýn çeþitli yerlerinde izlediði iþgaller, müdahaleler, baský ve iþkencelerin sonucu oluþmuþ bir tepkidir. ABD nin dünyanýn birçok yerinde sempatisinin bu nedenle düþük olduðu bir gerçektir. Ama þu da bir gerçektir ki ABD düþmanlýðý, çoðunlukla Amerikalý düþmanlýðý olarak ifadesini bulmaktadýr. Oysa karþý olduðumuz ABD nin izlediði emperyalistkapitalist politikalardýr ve bu emperyalist politikalara karþý olmak doðrudur. Bu nedenle Afganistan ýn, Irak ýn emperyalist iþgaline karþý çýktýk. Bu nedenle, Ortadoðu da emperyalist iþgale hayýr! dedik. Ve bu nedenle Ýran ýn, Suriye nin, Kuzey Kore nin ya da bir baþka ülkenin emperyalizm tarafýndan iþgal edilmesine de karþý çýkýyoruz. Ama emperyalizme karþý olmak yani anti-emperyalist, antikapitalist bir tutuma, duruþa sahip olmak ayrý þeydir, sadece ABD ye ya da bu nedenle herhangi bir Amerikalýya düþman olmak ayrý bir þeydir. Bu Usame Bin Laden in tutumu olabilir ama bizim tutumumuz olamaz. ABD düþmanlýðý bu nedenle hem yetersiz ve hem de temelde milliyetçi bir tutumun ifadesidir. Sýnýf bilincinden yoksun kitlelerin, hayata sýnýflar mücadelesinden deðil kendi kiþisel, yerel, bölgesel çýkarlarýnýn temelinden bakanlarýn peþinden giderek edindikleri bir tutumdur. Bizim tutumuz antiemperyalist, anti-kapitalist bir tutum olmak durumundadýr. ABD, Türkiye de son dönemde çok arttýðýný söylediði ABD düþmanlýðýna karþý, Türkiye nin en önemli stratejik ortaðý olduðunu söyleyerek sitemde bulunmakta. ABD nin ortaklýðý bir yalandýr. ABD nin ortaklarýndan Saddam þimdi zindanda yatýyor. Bir diðeri Ladin, ona karþý savaþýyor. Esat ýn ise günlerinin sayýlý olduðu söyleniyor. Hangi ortaklýk? ABD emperyalizmi için Türkiye sadece bir araçtýr; istediði zaman, isteði yerde,

5 istediði þekilde kullanmak istediði, bir araç. ÝMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütü gibi sömürü kurumlarýyla sadece ekonomik alanda deðil, siyasi ve askeri alanlarda da Türkiye iþçi sýnýfýný ve yoksul emekçi halký boyunduruk altýna alan emperyalizmin amacý her zaman aynýdýr: daha fazla sömürü için daha fazla baský ve þiddet. Ýþçi-emekçi düþmaný bir hükümet: AKP hükümeti! AKP hükümeti iþçi-emekçi düþmaný bir hükümettir. Sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi giriþimleri, SSK nýn özelleþtirilmesinin önünü açmak için Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi AKP hükümetinin bu düþman karakterinin bir ifadesidir. Bu saldýrýlar iþçi ve emekçilerin hayatta kalmasýnýn sýnýrlý da olsa yegane imkaný olan saðlýk hizmetlerini ticarileþtirme anlamýna gelmekte. AKP hükümetinin iþçi-emekçi düþmanlýðý sadece bu iki örnekle de sýnýrlý deðil. Tamamen iþçilerin zararýna olmak üzere devreye sokulan yeni iþ yasasýný özellikle anmak gerekir. Esnek çalýþma süreçlerini egemen kýlan bu yeni liberal iþ yasasýyla iþçiler çalýþma þart ve biçimleri, ücret, dinlenme ve emeklilik haklarý, örgütlenme ve hak arama süreçleri bakýmýndan tam anlamýyla bir köle durumuna sokuldu. Dünyanýn en çok büyüyen ekonomisi olmakla övünen bu hükümet açlýk sýnýrýnýn yarýsýna, yoksulluk sýnýrýnýn ise dörtte birine denk gelen bir asgari ücretin de yaratýcýsýdýr. Eklemek gerekir, bu ekonomi sadece en çok büyüyen deðil en çok sömüren bir ekonomidir ayný zamanda. AKP hükümetinin baþta TÜSÝAD cý büyük patronlar olmak üzere burjuvazinin geniþ kesimlerinin övgülerine bugüne kadar mahzar olmasýnýn nedeni budur. AKP hükümeti döneminde sömürü daha da yoðunlaþmýþ, baský ve þiddet artmýþtýr. Yoksulluk rakamlarý, iþsiz sayýsý, çalýþanlarýn ücretleri, emeklilerin durumu, örgütlenme önündeki engeller, iþçi ve emekçileri doðrudan ilgilendiren yasalarýn kabulü ve diðer yeni liberal uygulamalar bunu göstermektedir. AKP hükümetinin bugünlerde geniþ bir kesim tarafýndan eleþtirilmesinin nedeni ise sýraladýðýmýz bu maddeler nedeniyle deðil. AKP hükümeti bugünlerde daha çok eleþtiriliyor çünkü sömürü ve baský þartlarýný patronlar için daha da uygun hale getirmesi isteniyor. Yoksa iþsizlik, yoksulluk, asgari ücret, sosyal güvenlik eksikliði gibi nedenlerle deðil. Bir sömürü ve baðýmlýlýk yaratma saldýrýsý: özelleþtirmeler Özelleþtirme iþsiz býrakýr, aç býrakýr, örgütsüz býrakýr. Özelleþtirmelerin gereksiz harcamalarý azaltacaðý, toplumsal zararlarý ortadan kaldýracaðý bir yalandýr. Özelleþtirmeler halkýn üzerindeki yüklerin daha da artmasýna yol açacaktýr, açmaktadýr. Bugüne kadar ki uygulama da bunun bir kanýtý. Daha iyi olacak denilerek gerçekleþtirilen özelleþtirmeler sonucu iþçiler iþsiz kaldý. Çalýþmaya devam edebilenler hak kayýplarýna uðradý. Üretilen ürünlerde kalite artýþý olmadýðý gibi, söz konusu ürünlerin fiyatlarý daha da arttý. Öyleyse nasýl oluyor da özelleþtirmeler iþçilerin, emekçilerin yararýna oluyor? Çünkü bu bir yalan. Özelleþtirmelerden yarar saðlayan sadece bu iþletmeleri özel mülkiyetlerine alarak servetlerine servet katan patronlar ve emekçi halkýn malý olan bu iþletmeleri peþkeþ çeken iþbirlikçileridir. Sýnýf bilinci yoksa milliyetçilik var Ýþsizliðin sürekli arttýðý, insanca yaþamaya yetecek ücretlerin alýnamadýðý, yoksulluðun geniþ kitleleri pençesine alarak kalýcý bir hal aldýðý, siyasal eleþtiri ve taleplerin dile getirilme kanallarýnýn kapatýldýðý bir durumdan bahsediyoruz. Böylesi bir durum her koþulda umutsuzluk ve öfke yaratýr ve yaratýyor. Ve her durumda da böylesi bir umutsuzluk ve öfkenin hedefi þaþabiliyor. Özellikle örgütler parçalanmýþ ve örgütlenme önünde yasaklar varsa ve mevcut örgütler ve onlarýn liderleri de öfke ve umutsuzluk yaratanlarla iþbirliði içindeyse. Dünyanýn her yanýnda olduðu gibi Türkiye de de sýnýf bilincinden mahrum býrakýlmýþ, gündelik bir bilinçle malul durumdaki kitleler yaþadýklarý hayatýn tüm olumsuzluklarýnýn sorumlusu olarak kendilerine en yabancý görüneni düþman seçeceklerdir. Ýþsiz olmalarýný, ücretlerinin düþük olmasýný, yoksulluk içinde yaþamalarýný, yoksun bir hayatla sahip olmalarýný hep o yabancý nýn yarattýðý bir þey olarak göreceklerdir. Bugün yabancý ve düþman olan Kürtler. Onlar olmadýðýnda kadýnlar. Çingeneler, Yunanlýlar, Ermeniler ise hep taze, hep çekmecede. Geriye sadece iþsizliði, yoksulluðu, açlýðý yaratanlarýn düðmeye basmasý kalýyor. Son dönem yaþadýðýmýz milliyetçi yükseliþ budur. Bu tür puslu havalarý seven faþist yapýlar ise tetiklenen kitleler içinde görevlerini yerine getirmekten geri durmayacak ve oyunun sahnelenmesinde yer alacaklardýr. Bayrak, ezan, vatanmillet nidalarý içinde gerçekler gözden yitecektir. Unutmayalým, milliyetçilik egemen güçlerin baský ve sömürüyü perdelemek için kullandýðý bir araçtýr. Büyük bir yalan olan milliyetçilik her zaman egemenlerin ekmeðine yað sürer, iþçi ve emekçileri birlik ve mücadelesini bozar. Bolluk ve demokrasi yalaný: Avrupa Birliði Avrupa Birliði daha fazla sömürü, daha fazla baðýmlýlýktýr. AB nin bolluk ve demokrasi getireceðini söyleyenler yalan söylüyor. Son günlerde AB den hükümete yönelik gelen eleþtirilerin nedeni de sömürü ve baðýmlýlýk sürecinin daha hýzlý iþlemesi yönünde. 6 Mart ta emekçi kadýnlarýn dövülmesini protesto eden AB ikiyüzlü bir tutum içindedir. Düne kadar Tayip Erdoðan a, AKP hükümetine, bürokrasiye, TSK ya övgüler dizen bu AB deðil miydi? Bu ülkede ilk kez mi iþçiler, emekçiler, devrimciler bu saldýrýlara mahrum kaldý? Babaoðul Uður-Ahmet Kaymazlarýn katledilmesine diplomatik serzeniþlerde bulunan ikiyüzlü AB yi emekçi kadýnlarýn dayak yemesi hangi nedenle þaþýrtýyor? Ayný AB neden 350 YTL lik asgari ücret için protesto da bulunmuyor? Neden sendikalaþma hakkýnýn, siyasi 5

6 örgütlenme hakkýnýn her gün alenen ihlal edildiði açýkken bunlarý protesto etmiyor? Etmiyor çünkü AB yi oluþturan ülkelerde de iþçi ve emekçilerin haklarýna yönelik olarak bu saldýrýlar artarak sürüyor. Esnek çalýþma adýna AB ülkelerinde de kazanýlmýþ haklar geri alýnýyor. AB yi oluþturan kapitalist devletler kendi ülkelerinde olduðu gibi Türkiye de de sömürüyü yoðunlaþtýrmak, karþý çýkýþlarý türlü yasa ve uygulamalarla suç haline getirmek peþinde. Bolluk ve demokrasi daðýtýcýsý AB nin, Türkiye ye ÝMF politikalarýna devam etmesini önermesi de bu nedenle. Çünkü AB en az maliyetle en fazla sömürüyü gerçekleþtirmek istiyor. Bugün AB ülkelerinde iþçi ve emekçilerin görece daha iyi yaþam ve çalýþma koþullarýna sahip olmalarý önceki yýllarda gerçekleþen emek mücadelelerine ve bu kapitalist Avrupa devletlerinin diðer yoksul ülkelerden gerçekleþtirdiði emperyalist yaðmalara dayanýyor. Bugün ise yeni koþullar söz konusu: yeni liberal saldýrýlar dönemi. Bu dönem, kazanýlmýþ haklarýn gasp edilmesi, emek örgütlenmelerinin parçalanmasý ve sömürünün yoðunlaþtýrýlmasýný içeriyor. AB, bu saldýrýnýn en önemli emperyalist-kapitalist birliklerinden biridir. Kürtler ve tüm halklar için kendi kaderini tayin hakký Ýþçi sýnýfý dili, dini, rengi ne olursa olsun bir ve tektir. Tüm ezilenler ve emekçi yoksul halklarýn çýkarlarýyla iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý birdir. Emekçi Kürt halký asla Türkiye iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerinin düþmaný olamaz ve deðildir. Düþmanlýk tohumlarý atanlar iþçilerin ve ezilensömürülen emekçi halklarýn birliðinden korkan, zarar edeceðini düþünen emperyalist-kapitalist egemen sermaye güçleridir. Bu nedenle bayrak, ezan, vatan diyerek milliyetçilik körüklenmekte, sömürü perdelenmekte, baský ve þiddet uygulamalarý meþru hale getirilmek istenmektedir. Oysa Türk iþçi ve emekçileriyle, Kürt iþçi ve emekçilerin ve diðer yoksul emekçi halklarýn yaþam koþullarý, yaþadýklarý sömürü ve baský ayný kaynaktan, kapitalist sömürü sisteminden kaynaklanmaktýr. Sömürülmeden, eþit ve özgür bir þekilde bir arada yaþayabilmemizin önündeki engel birbirimiz deðiliz. Egemenler böyle sanmamýzý istemekte çünkü iþçi sýnýfýnýn ve emekçi halklarýný birliði onlarýn düzenlerinin en büyük tehdididir. Devrimci bir iþçi partisinin inþasý Ýþçi sýnýf ve emekçi kitlelerin hayat koþullarý daha iyiye gitmiyor. Sömürü ve baský artýyor. Ýþ için, emek için, özgürlük için mücadele etmekten baþka çaresi olmayan iþçi ve emekçilerin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hak ve özgürlük mücadelesi için örgütlenmesi ve mücadeleye hep birlikte atýlmasý bir zaruret. Ama biliyoruz ki iþçi sýnýfýnýn örgütlerinin baþýna çöreklenmiþ, iþçilerin, emekçilerin temsilcisi olduklarýný söyleyen birçok dalkavuk, iþbirlikçi hain mevcut. Kimileri iþçi sendikalarýnýn tepesinde bir bürokrat olarak, kimi sýnýf örgütlerinin içinde birer temsilci olarak ve bazen de bir parti lideri olarak bu hain politikalarýný izliyorlar. Ýþçi sýnýfýnýn, emekçilerin, ezilen ve sömürülen tüm kesimlerin çýkarlarýný baðrýnda toplayacak, bu uðurda mücadele edecek, bu amaç dýþýnda bundan gayri ayrýca özel bir hedefi ve çýkarý olmayacak bir partiye, devrimci bir iþçi partisine bu nedenle ihtiyacýmýz var. Bugün iþçi sýnýfýný, emekçileri temsil ettiðini ya da etmek hedefinde olduðu söyleyen partiler mevcut. Bu nedenle, neden bir parti daha sorusu sorulabilir. Çünkü bugün mevcut partilerin hiçbiri iþçi sýnýfýnýn ve emekçileri dolaysýz çýkarlarýný gerçekten temsil etme programýna sahip deðil. Þöyle ki bu partilerin bazýlarý özelleþtirmelere bile hayýr demiyor. Özelleþtirmeye hayýr demeyen bir devrimci iþçi-emekçi partisi olabilir mi? Bazýlarý AB den medet umuyor. Emperyalist-kapitalist bir birliðe umut diye bakan bir parti nasýl olurda sýnýf mücadeleci bir programa sahip olabilir? Bazýlarý Türklüðü, bayraðý öne çýkarýyor ve Kürt düþmanlýðý yapýyor. Milliyetçiulusalcý çizgiye sahip bir devrimci iþçi-emekçi partisi olabilir mi? Bizce olamaz. Bu nedenle birçok parti olmasýna raðmen biz devrimci bir iþçi partisinin inþasý gerekli diyoruz. Proleter enternasyonalizmini savunan, halklarýn kardeþliðine inanan, iþçi sýnýfýnýn ve tüm emekçi yoksul halkýn iktidarýný hedefleyen böylesi bir parti ancak bu sömürü ve baský düzenine dur diyebilir. Ve ancak böylesi bir parti ve ideal tüm insanlýk için sýnýfsýz, sýnýrsýz, sömürüsüz eþit ve adil bir dünyayý mümkün kýlabilir. 1 Mayýs bu idealin ve mücadelenin en anlamlý günlerinden biridir ve olmaya devam edecektir Ýþçi Cephesi 6 Ýþgale ve Sömürüye Karþý Birleþik Ýþçi Cephesi! Haklar, Ücretler ve Özgürlükler için Sýnýf Mücadelesi! Yaþasýn Ýþçilerin Birliði, Halklarýn Kardeþliði! Özelleþtirmelere Hayýr! Özelleþtirmeler Yasaklansýn! Özelleþtirilen iþletmeler iþçi denetiminde millileþtirilsin! Ortadoðu da Emperyalist Ýþgale Hayýr! Emperyalizm Ortadoðu dan Dýþarý! Afganistan da, Irak ta, Filistin de Ýþgale Son! Yaþasýn 4. Enternasyonal! Yaþasýn Proletarya Enternasyonalizmi!

7 Faþist Saldýrýlara Karþý Birleþelim Bu yýl en kitlesel, en coþkulu Newroz lardan biri kutlandý. Basýn, coþkulu Newroz kutlamalarýna ilgi göstermezken, Mersin de iki çocuðun Türk bayraðýný yere atmasý ekranlarda fazlasýyla yer buldu. 2 gün sonra, Genelkurmay ýn sözde vatandaþlar, alçaklar açýklamalarýyla sözde yakýlan, parçalanan bayrak ülkenin gündemi haline geldi. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Baþbakan Tayyip Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Baykal ve tüm burjuva siyasileri, sözde vatandaþlarý lanetlediler. Hemen kameralardan çocuklar tespit edildi, terörle mücadelede(!) sorgulandý ve tutuklandýlar. Bu milliyetçi seferberlik hali tüm topluma yansýrken, siyasi partiler de bu havadan rant kapma yarýþýna girdiler. Baykal ýn, Öcalan ýn yeniden yargýlanmasý ile ilgili olarak AÝHM in karar aldýðý söylentisi üzerine yaptýðý zehir zemberek açýklama da bu milliyetçi havanýn ürünü. Yardýmlaþma Derneði) üyeleri, bu histeri ile gaza getirilmiþ faþist kitle tarafýndan linç edilmeye kalkýþýldý. PKK liler þehrimize gelmiþ, Türk bayraðýný yakmýþlar sözüyle toplanan kalabalýk devrimci gençleri linç etmeye giriþti. TAYAD bildiri daðýtmak için izin almýþtý. Polis, yapmasanýz iyi olur demiþti. Bu uyarý-tehdit karýþýmý açýklama gerçek oldu. Üstelik linç giriþiminden önce olaylarý alevlendiren bir trafik memuruydu. Yasal bir bildiriyi daðýtan gençler tutuklanýrken, linç etmeye giriþen faþist kitleden bir kiþi bile gözaltýna alýnmadý. Hükümet, linç etmeye kalkanlarý halkýmýzýn hassasiyeti diyerek korurken, yasal hakkýný kullanarak bildiri daðýtanlarý halký galeyana getirmekle suçlamayý tercih etti. Bu tutum saldýrýlarýn sürmesinin önünü açtý. Birkaç gün sonra olayý protesto etmek isteyen TAYAD lý gruba faþistlerin öncülük ettiði kalabalýk, polisin kontrolünde tekrar saldýrdý ve linç etmeyi tekrar denedi. Yeni bir Sivas, Maraþ, Çorum katliamý olmasýna neredeyse ramak kalmýþtý. Yine saldýrganlardan hiçbiri tutuklanmadý. Kamuoyu baskýsý nedeniyle göstermelik olarak birkaç kiþinin sadece ifadesi alýndý. Yüce devlet ve hükümet için suçlu, bildiriyi daðýtanlardý. Ayný büyüklükte olmasa da saldýrýlar Adapazarý ve Samsun da da sürdü. Ýstanbul da ise, Ülkü ocaklarýna zorla getirilen EMEP üyesi iki genç, faþist zorbalarca iþkenceye uðradý. Faþist saldýrýlarý her ne kadar MHP üstlenmese de, saldýrýlarý gerçekleþtirenlerin MHP li sivil faþistler olduðu açýk. Neden Milliyetçi Histeri Kýþkýrtýlýyor? Peki bu milliyetçi histeri neden yaratýldý? Tüm bu yaþananlarýn nedeni, iki küçük çocuðun Türk POLÝTÝKA Sadece siyasi partiler deðil, patron örgütlerinden, sendikalarýn bir kýsmýna bir çok sivil toplum kuruluþu da bu milliyetçi histeriye katýldýlar. Milliyetçi dalga, bayraklý kitlesel PKK protestolarýyla sürdü. Tüm gösteriler bozkurt iþaretli mitinglere döndü. Ýþyerlerinde, mahallelerde Kürtlere dönük cadý avý baþladý. Yaratýlan milli seferberlik hali, bildiri daðýtan devrimcilerin sokak ortasýnda, hem de polisin kontrolünde linç edilmeye çalýþýlmasýyla sürdü. Bu hava tüm muhaliflere dönmeye baþladý ve Trabzon da cezaevleri ile ilgili bildiri daðýtmak isteyen TAYAD (Tutuklu Aileleri 7

8 Bizler fabrikalarýmýzda haklarýmýz için örgütlendiðimizde, greve çýktýðýmýzda Ülkücü faþist çeteler örgütlülüðümüze, grevimize, sendikalarýmýza saldýrmak için kullanýlacaklar. Eðer bu ülkenin iþçilerini, emekçilerini bu kadar çok düþünüyorlarsa neden sömürüye karþý durmuyorlar? Neden ABD emperyalizminin iþgaline hayýr demiyorlar? Çünkü onlar bu sömürü ve iþgal düzeninin sürmesi için besleniyor ve emekçilere, devrimcilere karþý kýþkýrtýlýyorlar. Bu saldýrýlar daha da artabilir. Saldýrýlara karþý örgütlenmek ve iþçi sýnýfýnýn birleþik mücadelesini yaratmak zorundayýz. Öfkemizi Kürt kardeþlerimize deðil, iþgal ve sömürüye yöneltelim. 8 bayraðýný yere atmasý deðil elbette! Bu geliþmeleri AKP nin yükseliþi, AB süreci ve Irak taki geliþmeler baðlamýnda okumak gerekiyor. Birincisi, AKP Milli Görüþ geleneðinden gelmesine ve asker ve devlet bürokrasisinin elitleri tarafýndan hiç de tasvip edilmemesine raðmen, muazzam bir yükseliþ gösterdi ve hükümette zayýflamak bir yana yerini saðlamlaþtýrdý. Tekelci burjuvazinin güvenini kazandý, AB konusunda önemli geliþmeler kaydetti. Ancak bu durum özellikle diðer burjuva sað partiler için bir tehlike durumuna geldi. Bu sað aktörler, asker ve devlet bürokrasisinin AB karþýtý kesimleriyle ortak düþmanlarý AKP ye karþý birleþerek AKP nin en zayýf olduðu yanýný, milliyetçiliði kaþýmaya baþladýlar. Ýkincisi, az öncede bahsettiðimiz gibi, özellikle de AB süreciyle (buna Kýbrýs taki geliþmeleri de eklemek gerekir) güç kaybeden devletçi, laik kanadýn bu sürece dönük bir müdahale etme arayýþýndan bahsedebiliriz. Çünkü bu süreç, bahsi geçen kesimlerin bazý statükolarýný yitirmelerine neden oluyor, olmaya da devam edecek. Üçüncüsü ise Irak taki geliþmelerdir. Kafasýna çuval geçirilen askerlerine ses çýkaramayan ordu, Barzani nin devlet baþkaný seçilmesinin ve Irak ta özerk bir Kürt devletinin kurulmasýnýn Türkiye de yaratacaðý hareketten çok korkuyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti nin üzerine inþa olduðu inkar politikalarýnýn da güç kaybetmesine neden olacak. Bu noktada ABD ye ses çýkaramayan Türkiye, faþist çeteleri kýþkýrtarak Kürt halkýna dönük bir saldýrýya giriþiyor. Kýsacasý Irak taki geliþmelerin acýsýný, özgürlükleri için mücadele eden Kürt halkýndan çýkarmaya çalýþýyor. Miliyetçilik Ýþçi Sýnýfýnýn Düþmanýdýr Milliyetçilik iþçi sýnýfýna düþman bir ideolojidir. Öteki olaný küçük görmeye ve yoketmeye yönelik bu ideoloji, iþçi sýnýfýnýn birliðini bozar ve birbirine düþürür. Zaten amaç Kürt, Türk, Yunan ve diðer milletlerden emekçileri bölmek ve ortak düþman burjuvaziye karþý birleþmelerini engellemektir. Bugün Türkiye burjuvazisi bu aracý emekçileri bölmek ve birbirine kýþkýrtmak için kullanýyor. Bugün PKK karþýtý olduðunu söyleyen Ülkücü çeteler, dün TAYAD lýlara yaptýklarý gibi tüm devrimci, demokrat insanlara saldýrmaya devam edecekler. TAYAD lý emekçilerin linç edilmesini kýþkýrtan Genelkurmay Baþkaný, Cumhurbaþkaný, Baþbakan, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal ve diðer parti liderleri, Trabzon valisi ve emniyet müdürü acilen istifa etmeli ve yargý önüne çýkarýlmalý! Saldýrýlarý gerçekleþtiren faþistler, saldýrýlarýndan dolayý hemen tutuklanmalý! Ýþkence Odaðý Ülkü Ocaklarý Kapatýlsýn ve Daðýtýlsýn! Türk, Kürt, Laz... Tüm Emekçiler Ýþgale ve Sömürüye Karþý Birleþik Mücadeleye! Kürt Halkýna Özgürlük! Fuat Karan

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Yeter artýk çocuklar ölmesin

Yeter artýk çocuklar ölmesin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 378 16 Ekim 2009 2 YTL Ceylan Önkol 14 yaþýndaydý Yeter artýk çocuklar ölmesin YENÝ SOL AVRUPA KUTUPLAÞMA SOL OYLARI

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

ÇÝN PAZARINDA REKABET

ÇÝN PAZARINDA REKABET SAVAÞ KARÞITLARI YÝNE SOKAKLARDA 19 MART TA KADIKÖY ÞENLENÝYOR sosyalist isci SAYI: 232 4 Mart 2005 1 YTL / 1 milyon TL EVET BÝZ ABD YÝ SEVMÝYORUZ Türkiye halký, kim ne derse desin ABD yi sevmiyor. Türkiye

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar Tayyip konuþma, anlaþmayý iptal et! Ýsrail in gücü onu kollayan dostlarýndan gelir. Ortadoðu da Ýsrail i tanýyan ve ona en fazla destek veren dostu ise Türkiye. Türkiye silah ticaretinde Ýsrail bir numaralý

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı