Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf. 3-9 Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Sömürüye ve Ýþgale Hayýr Demek Ýçin 1 Mayýs a Faþist Saldýrýlara Karþý Birleþelim Bayrak Provokasyonu ve Milliyetçilik Emek Hareketi syf Alpagut ta Neler Oldu? Emek Güncesi Saðlýk Emekçilerinden Uyarý Eylemi Petkim Hýzla Özelleþtiriliyor Fabrikalardan syf Sömürüye, sefalet Ücretlerine Karþý... Ücretsiz Ýzinlere Karþý Ne Yapabiliriz? Patronlarýn Ekemeðine Yað Sürmeyelim! Patron Sarý Sendikaya Bile Katlanamýyor Savaþ ve Çocuklarýn Durumu syf Enternasyonal syf. 2 / Arjantin; Tutsak Ýþçiler Özgür... Kýrgýzistan; Emperyalizmin Ayak Sesleri UÝB-DE; Ekavtor da Halk Devriminin Zaferi ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR 1

2 ENTERNASYONAL Arjantin; Tutsak iþçiler özgürlüklerine kavuþtu!.. Okurlarýmýz hatýrlayacaktýr, önceki sayýlarýmýzda, Arjantin in Santa Cruz bölgesinde yer alan Caleta Olivia kentinde ÝMF politikalarýna ve çok uluslu þirketlerin saldýrýlarýna karþý baþlayan iþçi ayaklanmalarýndan söz etmiþtik. 3 ay önce ülke ekonomisine aðýr bir darbe indiren yeni-liberal politikalar ve kent ekonomisinin temelini oluþturan petro-kimya endüstrisinin Ýspanyol ve Amerikalý çok uluslu þirketlere peþkeþ çekilmesi sonucu iþsiz kalan binlerce Caleta Olivialý emekçi, kentteki fabrikalarý iþgal etmiþ ve kentteki petrol üretimini durma noktasýna getirmiþti. Hýzla ülkenin diðer bölgelerine sýçrayan bu iþçi seferberliklerinden dehþete kapýlan Nestor Kirchner hükümetinin yanýtý ise Caleta Oliviali iþçilere acýmasýzca saldýrmak ve seferberliklerin baþýný çeken öncü iþçilere yönelik bir cadý avý baþlatmak oldu. Aralarýnda UIB-DE (Uluslararasý Ýþçi Birliði-Dördüncü Enternasyonal) Arjantin seksiyonu FOS un (Sosyalist Ýþçi Cephesi) 3 militanýnýn da bulunduðu 10 iþçi tutuklandý ve 40 a yakýn iþçi de göz altýna alýndý. Tutuklanan iþçiler, toplum huzurunu bozmak, üretimi aksatmak ve üretim alanlarýný tahrip etmek suçlamalarýyla 16 yýl hapis istemi ile yargýlanmaktaydý. Tutuklamalarýn ardýndan geçen iki ay boyunca, ekmekleri ve gelecekleri uðruna savaþýrken tutsak düþen iþçi kardeþlerimizi özgürlüðe kavuþturmak için, uluslararasý bir kampanya baþlatýldý. Bu kampanya boyunca bir yandan Caleta Olivia tutsaklarýna özgürlük talep edilirken, diðer yandan da uluslararasý ölçekte toplanan yardým paralarýnýn, tutsak sýnýf kardeþlerimizin ailelerine aktarýlmasý saðlandý. Geride kalan iki ay boyunca kampanya doðrultusunda Arjantin ve Brezilya da onlarca kitlesel gösteri düzenlendi ve konu Brezilya nýn Porto Alegre kentinde gerçekleþtirilen Dünya Sosyal Forumu na taþýndý. Mart ayýnda, Ýspanya nýn Barselona kentinde organize edilen ve yüzlerce iþçi ve gencin katýldýðý bir dayanýþma konserinde ise, toplanan paranýn tutsak ailelerine ulaþtýrýlmasý saðlandý. Pek çok iþçi örgütünün ve sendikal yapýnýn desteði ile uluslararasý düzeyde gerçekleþtirilen bu kampanya sonunda meyvelerini verdi ve önce tutsak yoldaþlarýmýzýn yargýlanmakta olduðu Santa Cruz Adalet Mahkemesi, hýzla artan uluslararasý basýnç karþýsýnda asýlsýz suçlamalarýnýn bir çoðunu geri çekti. Ve ardýndan aralarýnda UIB-DE Arjantin seksiyonu FOS militaný yoldaþlarýmýzýn da bulunduðu Caleta Olivia tutsaklarý Nisan ayýnýn sonunda özgürlüklerine kavuþtu. 2 Tutsak yoldaþlar hapishanede iken tüm LÝT ve PSTU lu yoldaþlarýna teþekkür etmek için bu mesajý gönderdiler Bu mutluluk verici geliþme, yalnýzca Caleta Olivia tutsaklarýný özgürlüklerine kavuþturmakla kalmadý, ama ayný zamanda onlarýn örnek mücadelelerinin de bir zaferi anlamýna geldi. Aramýza hoþ geldiniz yoldaþlar!.. Dünyanýn Bütün Ýþçileri, Birleþin!.. Murat Yakýn

3 Burjuvaziden, Devletten, Bürokrasiden Baðýmsýz, Milliyetçilikten Arýnmýþ Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Ýþçi sýnýfý hareketinin durumu nedir? Bu soruyu iki temel gerçekliðin üzerinde açýklýyoruz: 1)Ýþçi sýnýfýna ve emekçi kitlelere yönelik yeni-liberal saldýrýlar yoðunlaþarak devam etmektedir. Saldýrýlarýn öncelikli hedefi kazanýlmýþ haklarýn gasp edilerek sýnýf hareketinin daha geri mevzilere püskürtülmesidir. Bunun anlamý ücretlerin düþürülmesi, çalýþma saatlerinin arttýrýlmasý ve esnekleþtirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin tasfiye edilmesi ve her alanda özelleþtirmedir. Kýsaca bir bütün olarak emek maliyetlerinin sermaye lehine en alt seviyelere çekilmesidir. Ýþsizlik, yoksulluk bu sürecin kaçýnýlmaz sonuçlarýdýr. 2)Ýþçi sýnýfý hareketi daðýnýk ve örgütsüzdür. Saldýrýlar hem sýnýrlý sayýdaki mevcut sýnýf örgütlerini parçalamakta hem de yeni örgütlenme imkanlarýnýn önüne set çekmektedir. Ýþçi ve emekçilerin çoðunluðunun örgütsüz olduðu bu tablo mevcut sýnýf örgütlerinin iþbirlikçi, uzlaþmacý, pasif çizgileri nedeniyle daha da aðýrlaþmaktadýr. Örgütsüzlüðün sonucunda iþçi sýnýfýnýn ve emekçi kitlelerin burjuva sektörler arasýndaki çýkar mücadelesinin taraftarý haline getirilmesi; burjuvazinin talep ve hedeflerinin bir parçasý kýlýnmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr. Bu süreç nasýl iþlemektedir? Burjuvazi ve iþbirlikçileri daðýnýk ve örgütsüz durumdaki iþçi sýnýfýnýn ve emekçi kitlelerin önüne kendi gündemlerini dayatabilmekte, bu þekilde, Hangisi?: ABD mi, AB mi? þeklinde seçenekler sunabilmekte ve yine kendi çýkarlarý doðrultusunda bir gün birini, bir gün diðerini öne çýkarabilmektedir. Sendikal bürokratik aygýtlar baþta olmak üzere çeþitli sýnýf örgütlerinin bazen demokrasi, bazen liberallik, bazen milliyetçilik adýna bu gündemleri hevesle benimsemesi sonucunda da bu ideolojik-politik tutum ve fikirler kolaylýkla sýnýf hareketinin saflarýna sýzabilmektedir. Ýþçi sýnýfýnýn iþsizlik, düþük ücret, uzun çalýþma saati gibi acil ve öncelikli sorunlarý ise burjuvazinin kendi plan ve projelerinin arasýnda bu þekilde dekor haline gelerek kaybolmaktadýr. Örneðin iþçi sýnýfýnýn iþsizlik sorunu ABD mi, AB mi? tercihiyle çözülebilir mi? Ýþçi sýnýfý AB derse sosyal güvenlik sisteminin tasfiye edilmesi gerçekleþmeyecek mi? Ýþçi sýnýfý ve emekçi kitleler düþük ücretlerden, aðýr çalýþma koþullarýndan kurtulmak için ABD den mi yoksa AB den mi yana olmalýdýr? Özelleþtirmelerin yasaklanmasý, özelleþtirilmiþ olan kuruluþlarýn millileþtirilmesi, bu kuruluþlarda iþçi denetim ve yönetiminin saðlanmasý için ABD mi, AB mi demelidir iþçi sýnýfý? Sendikalaþtýðý için iþinden atýlmak istemeyen, sýnýf çýkarlarý doðrultusunda örgütlenmek isteyen iþçi kýblesini ne yöne çevirmelidir? 350 YTL lik asgari ücreti Türk sanayisi için çok aðýr bulan ama ne hikmetse yýllýk cirolarýný milyar, karlarýný yüzmilyon dolarlarla açýklayan patronlarýmýz ÝMF li bütçeyi överken, dünya ile daha fazla ekonomik bütünleþme derken, kapitalist pazar ekonomisini göklere çýkarýrken onlarýn bilip de bizim ahmak kafalarýmýzýn almadýðý nedir? Durum böyle iken sermayenin çýkarlarýyla iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý arasýnda çatýþma yoktur, ortaklýk vardýr diyen en devrimci sendikamýz baþkaný Süleyman Çelebi bize hangi masalý anlatmakta, hangi kýbleyi önermektedir? Ýþçi haklarý dýþýndaki her konuda ama özellikle de Kýbrýs, Ermeni ve Kürt konularýnda MHP yi bile yumuþak kýlacak denli keskin olan sendikalar ve liderleri, Türk olma onuru dýþýnda düþük ücretler, iþsizlik, sosyal güvenlik siteminin tasfiyesi, özelleþtirme gibi konular için de bir konuþma, bir gösteri ne zaman yapacaklar? Eðer böyle bir konuþma yaparlarsa Ermeni meselesi ile 350 YTL lik asgari ücret arasýnda nasýl bir zorunlu ters orantý iliþkisi var, belki bize gösterebilirler! Bu arada Kýbrýs meselesinin, resmi rakamlara göre bile %12,5 olan iþsizliði nasýl körüklediðini de anlatýrlarsa ahmak kafalarýmýz onu da öðrenmiþ olur! Gerçi bir süre önce ahmaklýktan biraz olsun kurtulduk! Biliyorsunuz, Newroz kutlamalarý sýrasýnda Mersin de yaþanan bayrak olayý, Genelkurmay Baþkanýmýzýn da sözde vatandaþ larý iþ üstünde yakalamasýyla gözlerimizi açtý. Tamam nüfusun 2/3 ü yoksul, her 4 kiþiden 1 i iþsiz, ortalama ücretler açlýk sýnýrýnda dolanýyor, asgari ücret 350YTL olup açlýk sýnýrýnýn altýnda bulunuyor, sendikalýlýk oranýmýz %6-7 civarýnda, okul az, hastane az, doktor az ama kapý gibi devletimiz, patronlarýmýz, komutanlarýmýz, sendikacýlarýmýz var. Biri itibarlý, biri çok kazanýyor, biri güçlü, biri kül yutmaz; varsýn iþçisi, emekçisi de çok çalýþsýn, az kazansýn, biraz da iþsiz ve yoksul olsun; ne çýkar bundan Ver eline bir bayrak iþçimin, emekçimin alsýn onu balkonundan sarkýtsýn, soyunma dolabýna yapýþtýrsýn, sendikasýnýn, partisinin binasýna assýn, otobüsünün, minibüsünün arka camýna koysun, tuttuðu takýmýn maçýna bayraðýyla gitsin Evet kapitalist devletimiz, burjuva patronumuz, iþçi düþmaný hükümetimiz, iþbirlikçi sendikacýmýz, sözde komutanlarýmýz bunu istiyor. Ama yaðma yok; üç yaný denizlerle, dört yaný düþmanlarla çevrili memleketimin ne iþe, ne aþa, ne demokrasiye ihtiyacý var diyenlerin yalanlarýna karnýmýz tok Biliyoruz ki dünyada tükenmeyen hiçbir þey yok, her þey tükeniyor; düþmanlýktan baþka. Emperyalist iþgale evet diyen, kapitalist sömürü düzeninin iþlemesini saðlayan, iþçi ve emekçileri milliyetçilik tohumlarýyla kýþkýrtarak birbirlerinin düþmaný ilan edenlerin tekelinde olan bir bayrak kimin çýkarýna, kimiz zararýnadýr? Evet hepimizin altýnda toplandýðý bir bayrak olmalýdýr; ama bu bayrak sýnýf kardeþliðinin, emperyalist-kapitalist düzenden kurtuluþun, birlik ve beraberliðin getirdiði adalet ve özgürlüðün, sýnýrsýz, sýnýfsýz ve sömürüsüz bir dünya idealinin bayraðýdýr 1 Mayýs öncesinde kapitalist sömürüye, emperyalist iþgale ve yükselen milliyetçiliðe karþý iþçi sýnýfýnýn ve emekçi kitlelerin baðýmsýz, birleþik, devrimci ve enternasyonalist bir mücadele hattýnda toplanmasý gerektiðini düþünerek yukarýdaki tabloyu bir hareket noktasý olarak belirliyoruz. Ýþçi sýnýfý ve emekçi kitleler yeni-liberal saldýrý ve yoðunlaþan sömürü koþullarý altýnda ezilirken bizzat bu koþullarý yaratan burjuva kapitalist sistemin kýskacýndan politik, ideolojik ve örgütsel kopuþu gerçekleþtirecek ve burjuvaziden, devletten, bürokrasiden baðýmsýz; milliyetçilikten arýnmýþ; birleþik, devrimci, enternasyonalist bir iþçi hareketi mücadele bu anlayýþ üzerine inþa olacaktýr. Ýþçi Cephesi 3GÜNDEM

4 1 MAYIS Sömürüye ve Ýþgale Hayýr Demek Ýçin 1 Mayýs ta Meydanlara 4 Irak ta Emperyalist Ýþgale Hayýr! Emperyalizm Ortadoðu dan Defol! Dünyanýn dört bir yanýnda baþýný ABD emperyalizminin çektiði güçlerin iþgali söz konusu. Balkanlarda, Kafkasya da, Asya ve Afrika da iþgal güçlerinin baský, þiddet ve yaðmasýna tanýk oluyoruz. Emperyalist iþgalin en yoðun yaþandýðý bölgelerin baþýnda ise Ortadoðu geliyor. Ortadoðu uzunca bir süredir emperyalist askeri güçlerin iþgali altýnda. Emperyalist iþgal güçleri son olarak Irak ý iþgal etti. Sonradan tümünün yalan olduðu tescillenen gerekçelerle iþgal edilen Irak ta þimdi emperyalizmin kukla bir hükümeti var. Bu hükümet Irak ýn emekçi halkýna raðmen kurulmuþ iþbirlikçi bir hükümettir. Asla Irak ýn emekçi halkýný temsil edemez. Ýþgal altýnda tezgahladýðý seçimlerle demokrasi inþa ettiði yalanýný yayan ABD emperyalizmine karþý sürdürülen ulusal direniþi destekliyoruz. Irak ýn emperyalizme karþý direniþini tüm dünya iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerinin, ezilenlerin ve emekçi halklarýn emperyalist-kapitalist sisteme karþý sürdürdüðü mücadelenin bir parçasý olarak görüyor ve selamlýyoruz. ABD nin baþýný çektiði emperyalist güçlerin iþgallerini meþru kýlabilmek için yalan, þantaj ve baskýlarla destek aramalarýna karþý ise direniþin saflarýný güçlendirmekten yanayýz. Örneðin son dönemde ABD düþmanlýðýnýn Türkiye de çok arttýðý söyleniyor. Ve tabi ABD nin bu durumdan çok rahatsýz olduðu her gün yazýlýp, çiziliyor. Baþta Ortadoðu ve Latin Amerika da olmak üzere dünyanýn birçok yerinde böylesi bir düþmanlýðýn olduðu bir gerçek. ABD düþmanlýðý nedir? ABD nin geçmiþten bugüne dünyanýn çeþitli yerlerinde izlediði iþgaller, müdahaleler, baský ve iþkencelerin sonucu oluþmuþ bir tepkidir. ABD nin dünyanýn birçok yerinde sempatisinin bu nedenle düþük olduðu bir gerçektir. Ama þu da bir gerçektir ki ABD düþmanlýðý, çoðunlukla Amerikalý düþmanlýðý olarak ifadesini bulmaktadýr. Oysa karþý olduðumuz ABD nin izlediði emperyalistkapitalist politikalardýr ve bu emperyalist politikalara karþý olmak doðrudur. Bu nedenle Afganistan ýn, Irak ýn emperyalist iþgaline karþý çýktýk. Bu nedenle, Ortadoðu da emperyalist iþgale hayýr! dedik. Ve bu nedenle Ýran ýn, Suriye nin, Kuzey Kore nin ya da bir baþka ülkenin emperyalizm tarafýndan iþgal edilmesine de karþý çýkýyoruz. Ama emperyalizme karþý olmak yani anti-emperyalist, antikapitalist bir tutuma, duruþa sahip olmak ayrý þeydir, sadece ABD ye ya da bu nedenle herhangi bir Amerikalýya düþman olmak ayrý bir þeydir. Bu Usame Bin Laden in tutumu olabilir ama bizim tutumumuz olamaz. ABD düþmanlýðý bu nedenle hem yetersiz ve hem de temelde milliyetçi bir tutumun ifadesidir. Sýnýf bilincinden yoksun kitlelerin, hayata sýnýflar mücadelesinden deðil kendi kiþisel, yerel, bölgesel çýkarlarýnýn temelinden bakanlarýn peþinden giderek edindikleri bir tutumdur. Bizim tutumuz antiemperyalist, anti-kapitalist bir tutum olmak durumundadýr. ABD, Türkiye de son dönemde çok arttýðýný söylediði ABD düþmanlýðýna karþý, Türkiye nin en önemli stratejik ortaðý olduðunu söyleyerek sitemde bulunmakta. ABD nin ortaklýðý bir yalandýr. ABD nin ortaklarýndan Saddam þimdi zindanda yatýyor. Bir diðeri Ladin, ona karþý savaþýyor. Esat ýn ise günlerinin sayýlý olduðu söyleniyor. Hangi ortaklýk? ABD emperyalizmi için Türkiye sadece bir araçtýr; istediði zaman, isteði yerde,

5 istediði þekilde kullanmak istediði, bir araç. ÝMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütü gibi sömürü kurumlarýyla sadece ekonomik alanda deðil, siyasi ve askeri alanlarda da Türkiye iþçi sýnýfýný ve yoksul emekçi halký boyunduruk altýna alan emperyalizmin amacý her zaman aynýdýr: daha fazla sömürü için daha fazla baský ve þiddet. Ýþçi-emekçi düþmaný bir hükümet: AKP hükümeti! AKP hükümeti iþçi-emekçi düþmaný bir hükümettir. Sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi giriþimleri, SSK nýn özelleþtirilmesinin önünü açmak için Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi AKP hükümetinin bu düþman karakterinin bir ifadesidir. Bu saldýrýlar iþçi ve emekçilerin hayatta kalmasýnýn sýnýrlý da olsa yegane imkaný olan saðlýk hizmetlerini ticarileþtirme anlamýna gelmekte. AKP hükümetinin iþçi-emekçi düþmanlýðý sadece bu iki örnekle de sýnýrlý deðil. Tamamen iþçilerin zararýna olmak üzere devreye sokulan yeni iþ yasasýný özellikle anmak gerekir. Esnek çalýþma süreçlerini egemen kýlan bu yeni liberal iþ yasasýyla iþçiler çalýþma þart ve biçimleri, ücret, dinlenme ve emeklilik haklarý, örgütlenme ve hak arama süreçleri bakýmýndan tam anlamýyla bir köle durumuna sokuldu. Dünyanýn en çok büyüyen ekonomisi olmakla övünen bu hükümet açlýk sýnýrýnýn yarýsýna, yoksulluk sýnýrýnýn ise dörtte birine denk gelen bir asgari ücretin de yaratýcýsýdýr. Eklemek gerekir, bu ekonomi sadece en çok büyüyen deðil en çok sömüren bir ekonomidir ayný zamanda. AKP hükümetinin baþta TÜSÝAD cý büyük patronlar olmak üzere burjuvazinin geniþ kesimlerinin övgülerine bugüne kadar mahzar olmasýnýn nedeni budur. AKP hükümeti döneminde sömürü daha da yoðunlaþmýþ, baský ve þiddet artmýþtýr. Yoksulluk rakamlarý, iþsiz sayýsý, çalýþanlarýn ücretleri, emeklilerin durumu, örgütlenme önündeki engeller, iþçi ve emekçileri doðrudan ilgilendiren yasalarýn kabulü ve diðer yeni liberal uygulamalar bunu göstermektedir. AKP hükümetinin bugünlerde geniþ bir kesim tarafýndan eleþtirilmesinin nedeni ise sýraladýðýmýz bu maddeler nedeniyle deðil. AKP hükümeti bugünlerde daha çok eleþtiriliyor çünkü sömürü ve baský þartlarýný patronlar için daha da uygun hale getirmesi isteniyor. Yoksa iþsizlik, yoksulluk, asgari ücret, sosyal güvenlik eksikliði gibi nedenlerle deðil. Bir sömürü ve baðýmlýlýk yaratma saldýrýsý: özelleþtirmeler Özelleþtirme iþsiz býrakýr, aç býrakýr, örgütsüz býrakýr. Özelleþtirmelerin gereksiz harcamalarý azaltacaðý, toplumsal zararlarý ortadan kaldýracaðý bir yalandýr. Özelleþtirmeler halkýn üzerindeki yüklerin daha da artmasýna yol açacaktýr, açmaktadýr. Bugüne kadar ki uygulama da bunun bir kanýtý. Daha iyi olacak denilerek gerçekleþtirilen özelleþtirmeler sonucu iþçiler iþsiz kaldý. Çalýþmaya devam edebilenler hak kayýplarýna uðradý. Üretilen ürünlerde kalite artýþý olmadýðý gibi, söz konusu ürünlerin fiyatlarý daha da arttý. Öyleyse nasýl oluyor da özelleþtirmeler iþçilerin, emekçilerin yararýna oluyor? Çünkü bu bir yalan. Özelleþtirmelerden yarar saðlayan sadece bu iþletmeleri özel mülkiyetlerine alarak servetlerine servet katan patronlar ve emekçi halkýn malý olan bu iþletmeleri peþkeþ çeken iþbirlikçileridir. Sýnýf bilinci yoksa milliyetçilik var Ýþsizliðin sürekli arttýðý, insanca yaþamaya yetecek ücretlerin alýnamadýðý, yoksulluðun geniþ kitleleri pençesine alarak kalýcý bir hal aldýðý, siyasal eleþtiri ve taleplerin dile getirilme kanallarýnýn kapatýldýðý bir durumdan bahsediyoruz. Böylesi bir durum her koþulda umutsuzluk ve öfke yaratýr ve yaratýyor. Ve her durumda da böylesi bir umutsuzluk ve öfkenin hedefi þaþabiliyor. Özellikle örgütler parçalanmýþ ve örgütlenme önünde yasaklar varsa ve mevcut örgütler ve onlarýn liderleri de öfke ve umutsuzluk yaratanlarla iþbirliði içindeyse. Dünyanýn her yanýnda olduðu gibi Türkiye de de sýnýf bilincinden mahrum býrakýlmýþ, gündelik bir bilinçle malul durumdaki kitleler yaþadýklarý hayatýn tüm olumsuzluklarýnýn sorumlusu olarak kendilerine en yabancý görüneni düþman seçeceklerdir. Ýþsiz olmalarýný, ücretlerinin düþük olmasýný, yoksulluk içinde yaþamalarýný, yoksun bir hayatla sahip olmalarýný hep o yabancý nýn yarattýðý bir þey olarak göreceklerdir. Bugün yabancý ve düþman olan Kürtler. Onlar olmadýðýnda kadýnlar. Çingeneler, Yunanlýlar, Ermeniler ise hep taze, hep çekmecede. Geriye sadece iþsizliði, yoksulluðu, açlýðý yaratanlarýn düðmeye basmasý kalýyor. Son dönem yaþadýðýmýz milliyetçi yükseliþ budur. Bu tür puslu havalarý seven faþist yapýlar ise tetiklenen kitleler içinde görevlerini yerine getirmekten geri durmayacak ve oyunun sahnelenmesinde yer alacaklardýr. Bayrak, ezan, vatanmillet nidalarý içinde gerçekler gözden yitecektir. Unutmayalým, milliyetçilik egemen güçlerin baský ve sömürüyü perdelemek için kullandýðý bir araçtýr. Büyük bir yalan olan milliyetçilik her zaman egemenlerin ekmeðine yað sürer, iþçi ve emekçileri birlik ve mücadelesini bozar. Bolluk ve demokrasi yalaný: Avrupa Birliði Avrupa Birliði daha fazla sömürü, daha fazla baðýmlýlýktýr. AB nin bolluk ve demokrasi getireceðini söyleyenler yalan söylüyor. Son günlerde AB den hükümete yönelik gelen eleþtirilerin nedeni de sömürü ve baðýmlýlýk sürecinin daha hýzlý iþlemesi yönünde. 6 Mart ta emekçi kadýnlarýn dövülmesini protesto eden AB ikiyüzlü bir tutum içindedir. Düne kadar Tayip Erdoðan a, AKP hükümetine, bürokrasiye, TSK ya övgüler dizen bu AB deðil miydi? Bu ülkede ilk kez mi iþçiler, emekçiler, devrimciler bu saldýrýlara mahrum kaldý? Babaoðul Uður-Ahmet Kaymazlarýn katledilmesine diplomatik serzeniþlerde bulunan ikiyüzlü AB yi emekçi kadýnlarýn dayak yemesi hangi nedenle þaþýrtýyor? Ayný AB neden 350 YTL lik asgari ücret için protesto da bulunmuyor? Neden sendikalaþma hakkýnýn, siyasi 5

6 örgütlenme hakkýnýn her gün alenen ihlal edildiði açýkken bunlarý protesto etmiyor? Etmiyor çünkü AB yi oluþturan ülkelerde de iþçi ve emekçilerin haklarýna yönelik olarak bu saldýrýlar artarak sürüyor. Esnek çalýþma adýna AB ülkelerinde de kazanýlmýþ haklar geri alýnýyor. AB yi oluþturan kapitalist devletler kendi ülkelerinde olduðu gibi Türkiye de de sömürüyü yoðunlaþtýrmak, karþý çýkýþlarý türlü yasa ve uygulamalarla suç haline getirmek peþinde. Bolluk ve demokrasi daðýtýcýsý AB nin, Türkiye ye ÝMF politikalarýna devam etmesini önermesi de bu nedenle. Çünkü AB en az maliyetle en fazla sömürüyü gerçekleþtirmek istiyor. Bugün AB ülkelerinde iþçi ve emekçilerin görece daha iyi yaþam ve çalýþma koþullarýna sahip olmalarý önceki yýllarda gerçekleþen emek mücadelelerine ve bu kapitalist Avrupa devletlerinin diðer yoksul ülkelerden gerçekleþtirdiði emperyalist yaðmalara dayanýyor. Bugün ise yeni koþullar söz konusu: yeni liberal saldýrýlar dönemi. Bu dönem, kazanýlmýþ haklarýn gasp edilmesi, emek örgütlenmelerinin parçalanmasý ve sömürünün yoðunlaþtýrýlmasýný içeriyor. AB, bu saldýrýnýn en önemli emperyalist-kapitalist birliklerinden biridir. Kürtler ve tüm halklar için kendi kaderini tayin hakký Ýþçi sýnýfý dili, dini, rengi ne olursa olsun bir ve tektir. Tüm ezilenler ve emekçi yoksul halklarýn çýkarlarýyla iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý birdir. Emekçi Kürt halký asla Türkiye iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerinin düþmaný olamaz ve deðildir. Düþmanlýk tohumlarý atanlar iþçilerin ve ezilensömürülen emekçi halklarýn birliðinden korkan, zarar edeceðini düþünen emperyalist-kapitalist egemen sermaye güçleridir. Bu nedenle bayrak, ezan, vatan diyerek milliyetçilik körüklenmekte, sömürü perdelenmekte, baský ve þiddet uygulamalarý meþru hale getirilmek istenmektedir. Oysa Türk iþçi ve emekçileriyle, Kürt iþçi ve emekçilerin ve diðer yoksul emekçi halklarýn yaþam koþullarý, yaþadýklarý sömürü ve baský ayný kaynaktan, kapitalist sömürü sisteminden kaynaklanmaktýr. Sömürülmeden, eþit ve özgür bir þekilde bir arada yaþayabilmemizin önündeki engel birbirimiz deðiliz. Egemenler böyle sanmamýzý istemekte çünkü iþçi sýnýfýnýn ve emekçi halklarýný birliði onlarýn düzenlerinin en büyük tehdididir. Devrimci bir iþçi partisinin inþasý Ýþçi sýnýf ve emekçi kitlelerin hayat koþullarý daha iyiye gitmiyor. Sömürü ve baský artýyor. Ýþ için, emek için, özgürlük için mücadele etmekten baþka çaresi olmayan iþçi ve emekçilerin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hak ve özgürlük mücadelesi için örgütlenmesi ve mücadeleye hep birlikte atýlmasý bir zaruret. Ama biliyoruz ki iþçi sýnýfýnýn örgütlerinin baþýna çöreklenmiþ, iþçilerin, emekçilerin temsilcisi olduklarýný söyleyen birçok dalkavuk, iþbirlikçi hain mevcut. Kimileri iþçi sendikalarýnýn tepesinde bir bürokrat olarak, kimi sýnýf örgütlerinin içinde birer temsilci olarak ve bazen de bir parti lideri olarak bu hain politikalarýný izliyorlar. Ýþçi sýnýfýnýn, emekçilerin, ezilen ve sömürülen tüm kesimlerin çýkarlarýný baðrýnda toplayacak, bu uðurda mücadele edecek, bu amaç dýþýnda bundan gayri ayrýca özel bir hedefi ve çýkarý olmayacak bir partiye, devrimci bir iþçi partisine bu nedenle ihtiyacýmýz var. Bugün iþçi sýnýfýný, emekçileri temsil ettiðini ya da etmek hedefinde olduðu söyleyen partiler mevcut. Bu nedenle, neden bir parti daha sorusu sorulabilir. Çünkü bugün mevcut partilerin hiçbiri iþçi sýnýfýnýn ve emekçileri dolaysýz çýkarlarýný gerçekten temsil etme programýna sahip deðil. Þöyle ki bu partilerin bazýlarý özelleþtirmelere bile hayýr demiyor. Özelleþtirmeye hayýr demeyen bir devrimci iþçi-emekçi partisi olabilir mi? Bazýlarý AB den medet umuyor. Emperyalist-kapitalist bir birliðe umut diye bakan bir parti nasýl olurda sýnýf mücadeleci bir programa sahip olabilir? Bazýlarý Türklüðü, bayraðý öne çýkarýyor ve Kürt düþmanlýðý yapýyor. Milliyetçiulusalcý çizgiye sahip bir devrimci iþçi-emekçi partisi olabilir mi? Bizce olamaz. Bu nedenle birçok parti olmasýna raðmen biz devrimci bir iþçi partisinin inþasý gerekli diyoruz. Proleter enternasyonalizmini savunan, halklarýn kardeþliðine inanan, iþçi sýnýfýnýn ve tüm emekçi yoksul halkýn iktidarýný hedefleyen böylesi bir parti ancak bu sömürü ve baský düzenine dur diyebilir. Ve ancak böylesi bir parti ve ideal tüm insanlýk için sýnýfsýz, sýnýrsýz, sömürüsüz eþit ve adil bir dünyayý mümkün kýlabilir. 1 Mayýs bu idealin ve mücadelenin en anlamlý günlerinden biridir ve olmaya devam edecektir Ýþçi Cephesi 6 Ýþgale ve Sömürüye Karþý Birleþik Ýþçi Cephesi! Haklar, Ücretler ve Özgürlükler için Sýnýf Mücadelesi! Yaþasýn Ýþçilerin Birliði, Halklarýn Kardeþliði! Özelleþtirmelere Hayýr! Özelleþtirmeler Yasaklansýn! Özelleþtirilen iþletmeler iþçi denetiminde millileþtirilsin! Ortadoðu da Emperyalist Ýþgale Hayýr! Emperyalizm Ortadoðu dan Dýþarý! Afganistan da, Irak ta, Filistin de Ýþgale Son! Yaþasýn 4. Enternasyonal! Yaþasýn Proletarya Enternasyonalizmi!

7 Faþist Saldýrýlara Karþý Birleþelim Bu yýl en kitlesel, en coþkulu Newroz lardan biri kutlandý. Basýn, coþkulu Newroz kutlamalarýna ilgi göstermezken, Mersin de iki çocuðun Türk bayraðýný yere atmasý ekranlarda fazlasýyla yer buldu. 2 gün sonra, Genelkurmay ýn sözde vatandaþlar, alçaklar açýklamalarýyla sözde yakýlan, parçalanan bayrak ülkenin gündemi haline geldi. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Baþbakan Tayyip Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Baykal ve tüm burjuva siyasileri, sözde vatandaþlarý lanetlediler. Hemen kameralardan çocuklar tespit edildi, terörle mücadelede(!) sorgulandý ve tutuklandýlar. Bu milliyetçi seferberlik hali tüm topluma yansýrken, siyasi partiler de bu havadan rant kapma yarýþýna girdiler. Baykal ýn, Öcalan ýn yeniden yargýlanmasý ile ilgili olarak AÝHM in karar aldýðý söylentisi üzerine yaptýðý zehir zemberek açýklama da bu milliyetçi havanýn ürünü. Yardýmlaþma Derneði) üyeleri, bu histeri ile gaza getirilmiþ faþist kitle tarafýndan linç edilmeye kalkýþýldý. PKK liler þehrimize gelmiþ, Türk bayraðýný yakmýþlar sözüyle toplanan kalabalýk devrimci gençleri linç etmeye giriþti. TAYAD bildiri daðýtmak için izin almýþtý. Polis, yapmasanýz iyi olur demiþti. Bu uyarý-tehdit karýþýmý açýklama gerçek oldu. Üstelik linç giriþiminden önce olaylarý alevlendiren bir trafik memuruydu. Yasal bir bildiriyi daðýtan gençler tutuklanýrken, linç etmeye giriþen faþist kitleden bir kiþi bile gözaltýna alýnmadý. Hükümet, linç etmeye kalkanlarý halkýmýzýn hassasiyeti diyerek korurken, yasal hakkýný kullanarak bildiri daðýtanlarý halký galeyana getirmekle suçlamayý tercih etti. Bu tutum saldýrýlarýn sürmesinin önünü açtý. Birkaç gün sonra olayý protesto etmek isteyen TAYAD lý gruba faþistlerin öncülük ettiði kalabalýk, polisin kontrolünde tekrar saldýrdý ve linç etmeyi tekrar denedi. Yeni bir Sivas, Maraþ, Çorum katliamý olmasýna neredeyse ramak kalmýþtý. Yine saldýrganlardan hiçbiri tutuklanmadý. Kamuoyu baskýsý nedeniyle göstermelik olarak birkaç kiþinin sadece ifadesi alýndý. Yüce devlet ve hükümet için suçlu, bildiriyi daðýtanlardý. Ayný büyüklükte olmasa da saldýrýlar Adapazarý ve Samsun da da sürdü. Ýstanbul da ise, Ülkü ocaklarýna zorla getirilen EMEP üyesi iki genç, faþist zorbalarca iþkenceye uðradý. Faþist saldýrýlarý her ne kadar MHP üstlenmese de, saldýrýlarý gerçekleþtirenlerin MHP li sivil faþistler olduðu açýk. Neden Milliyetçi Histeri Kýþkýrtýlýyor? Peki bu milliyetçi histeri neden yaratýldý? Tüm bu yaþananlarýn nedeni, iki küçük çocuðun Türk POLÝTÝKA Sadece siyasi partiler deðil, patron örgütlerinden, sendikalarýn bir kýsmýna bir çok sivil toplum kuruluþu da bu milliyetçi histeriye katýldýlar. Milliyetçi dalga, bayraklý kitlesel PKK protestolarýyla sürdü. Tüm gösteriler bozkurt iþaretli mitinglere döndü. Ýþyerlerinde, mahallelerde Kürtlere dönük cadý avý baþladý. Yaratýlan milli seferberlik hali, bildiri daðýtan devrimcilerin sokak ortasýnda, hem de polisin kontrolünde linç edilmeye çalýþýlmasýyla sürdü. Bu hava tüm muhaliflere dönmeye baþladý ve Trabzon da cezaevleri ile ilgili bildiri daðýtmak isteyen TAYAD (Tutuklu Aileleri 7

8 Bizler fabrikalarýmýzda haklarýmýz için örgütlendiðimizde, greve çýktýðýmýzda Ülkücü faþist çeteler örgütlülüðümüze, grevimize, sendikalarýmýza saldýrmak için kullanýlacaklar. Eðer bu ülkenin iþçilerini, emekçilerini bu kadar çok düþünüyorlarsa neden sömürüye karþý durmuyorlar? Neden ABD emperyalizminin iþgaline hayýr demiyorlar? Çünkü onlar bu sömürü ve iþgal düzeninin sürmesi için besleniyor ve emekçilere, devrimcilere karþý kýþkýrtýlýyorlar. Bu saldýrýlar daha da artabilir. Saldýrýlara karþý örgütlenmek ve iþçi sýnýfýnýn birleþik mücadelesini yaratmak zorundayýz. Öfkemizi Kürt kardeþlerimize deðil, iþgal ve sömürüye yöneltelim. 8 bayraðýný yere atmasý deðil elbette! Bu geliþmeleri AKP nin yükseliþi, AB süreci ve Irak taki geliþmeler baðlamýnda okumak gerekiyor. Birincisi, AKP Milli Görüþ geleneðinden gelmesine ve asker ve devlet bürokrasisinin elitleri tarafýndan hiç de tasvip edilmemesine raðmen, muazzam bir yükseliþ gösterdi ve hükümette zayýflamak bir yana yerini saðlamlaþtýrdý. Tekelci burjuvazinin güvenini kazandý, AB konusunda önemli geliþmeler kaydetti. Ancak bu durum özellikle diðer burjuva sað partiler için bir tehlike durumuna geldi. Bu sað aktörler, asker ve devlet bürokrasisinin AB karþýtý kesimleriyle ortak düþmanlarý AKP ye karþý birleþerek AKP nin en zayýf olduðu yanýný, milliyetçiliði kaþýmaya baþladýlar. Ýkincisi, az öncede bahsettiðimiz gibi, özellikle de AB süreciyle (buna Kýbrýs taki geliþmeleri de eklemek gerekir) güç kaybeden devletçi, laik kanadýn bu sürece dönük bir müdahale etme arayýþýndan bahsedebiliriz. Çünkü bu süreç, bahsi geçen kesimlerin bazý statükolarýný yitirmelerine neden oluyor, olmaya da devam edecek. Üçüncüsü ise Irak taki geliþmelerdir. Kafasýna çuval geçirilen askerlerine ses çýkaramayan ordu, Barzani nin devlet baþkaný seçilmesinin ve Irak ta özerk bir Kürt devletinin kurulmasýnýn Türkiye de yaratacaðý hareketten çok korkuyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti nin üzerine inþa olduðu inkar politikalarýnýn da güç kaybetmesine neden olacak. Bu noktada ABD ye ses çýkaramayan Türkiye, faþist çeteleri kýþkýrtarak Kürt halkýna dönük bir saldýrýya giriþiyor. Kýsacasý Irak taki geliþmelerin acýsýný, özgürlükleri için mücadele eden Kürt halkýndan çýkarmaya çalýþýyor. Miliyetçilik Ýþçi Sýnýfýnýn Düþmanýdýr Milliyetçilik iþçi sýnýfýna düþman bir ideolojidir. Öteki olaný küçük görmeye ve yoketmeye yönelik bu ideoloji, iþçi sýnýfýnýn birliðini bozar ve birbirine düþürür. Zaten amaç Kürt, Türk, Yunan ve diðer milletlerden emekçileri bölmek ve ortak düþman burjuvaziye karþý birleþmelerini engellemektir. Bugün Türkiye burjuvazisi bu aracý emekçileri bölmek ve birbirine kýþkýrtmak için kullanýyor. Bugün PKK karþýtý olduðunu söyleyen Ülkücü çeteler, dün TAYAD lýlara yaptýklarý gibi tüm devrimci, demokrat insanlara saldýrmaya devam edecekler. TAYAD lý emekçilerin linç edilmesini kýþkýrtan Genelkurmay Baþkaný, Cumhurbaþkaný, Baþbakan, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal ve diðer parti liderleri, Trabzon valisi ve emniyet müdürü acilen istifa etmeli ve yargý önüne çýkarýlmalý! Saldýrýlarý gerçekleþtiren faþistler, saldýrýlarýndan dolayý hemen tutuklanmalý! Ýþkence Odaðý Ülkü Ocaklarý Kapatýlsýn ve Daðýtýlsýn! Türk, Kürt, Laz... Tüm Emekçiler Ýþgale ve Sömürüye Karþý Birleþik Mücadeleye! Kürt Halkýna Özgürlük! Fuat Karan

9 Bayrak Provokasyonu ve Milliyetçilik Tüm Türkiye de özellikle de Kürt illerinde 2005 Newroz u görkemli geçti. Alanlarda Kürt ve Türk emekçileri birlikteydiler. Mersin de iki çocuðun bayraðý yere vurmasýna önce kimseden ses çýkmadý. 2 gün sonra Genelkurmay ýn düðmeye basmasýyla tüm medya kuruluþlarý, burjuva siyasetçileri toplumu kýþkýrttýlar. Yoksa bu birlik bütünlük ya da nefret sadece Kürt halkýna karþý mý? Görkemli Newroz kutlamalarý ve daha da önemlisi Güney Kürdistan da bir Kürt devletinin kurulmasý tehdidi bu kýþkýrtmanýn en önemli nedeni olmasýn! Milliyetçiliði körükleyen yazýlarla neredeyse ülke elden gidiyor havasý yarattýlar. Ordu, hükümet, siyasi partiler, devlet bürokrasisi bir iki çocuðun bayraðý yere atarak ülkeyi bölmesinden ülkeyi kurtarmayý baþardýlar! Öyle bir paranoya olmuþ ki herkesi düþman zannediyorlar. Bayraða karþý bu kadar duyarlý olanlar, Amerikan askerlerinin Türk askerlerinin kafasýna çuval geçirilirken neredeydi? O zaman neden insanlarý sokaklara taþýmadýlar? Neden gazete sayfalarýna çuval geçirme olayýný taþýmadýlar? Pencerelere neden bayraklarý asmadýlar? Trabzon da linç giriþimi Faþist çeteler, bu milliyetçi kýþkýrtmalarýn ardýndan Trabzon da cezaevlerindeki tecrid ve baskýlara dikkat çekmek için bildiri daðýtan TAYAD (Tutuklu Aileleri Yardýmlaþma Derneði) üyesi beþ devrimci genci, bayrak yakýyorlar provokasyonu ile linç etmeye kalktý. Linç etmeye kalkanlar gözaltýna bile alýnmazken, linç edilmeye kalkýlan devrimciler, hem de yasal bir bildiri daðýtýrken, tutuklanýp cezevine konuldular. Bu olayýn 3-4 gün sonrasýnda 10 Nisan Pazar günü TAYAD lýlar saldýrýyý ve tutuklamalarý protesto etmek için bir basýn açýklamasý yapmak istediler. MHP liler bunlar PKK lý diyerek halký yine kýþkýrttýlar. TAYAD lýlar linçten ikinci kez kurtuldular. Bu arada bir televizyon programýnda Newroz un kökeni ile ilgili olarak MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ekinci; Nevruz u piçleþtirdiniz. Nevruz Türk ün Ergenokon dan ayrýlýþýnýn yýldönümüdür diyordu. Biz de böylece öðrenmiþ olduk. Gözümüz aydýn! Gerçek þu ki 2 çocuðun yaptýðý basit bir olayý büyüterek Kürt-Türk düþmanlýðý yaratmak isteyenler savaþ isteyenlerdir. Onlar kirli savaþlardan beslenenlerdir. Onlar kendi egemenliklerini sürdürmek için emekçileri bölmek isteyenlerdir. Kardeþi kardeþe düþman edenlerdir. Bu oyunlara gelmeyelim. Öfkemizi emekçi kardeþlerimize deðil, bizi sömüren kapitalist düzene çevirelim. Kürt halkýna özgürlük! Ýþgale ve sömürüye karþý örgütlü mücadeleye! Jiyan 9

10 EMEK HAREKETÝ 10 ALPAGUT Olayý: Ýþçi Sýnýfý Tarihinde Bir Öz-Yönetim Deneyi ALPAGUT ta Neler Oldu? Çorum Özel Ýdaresi ne ait Alpagut Linyit Ýþletmesi, 1945 de kurulduktan sonra köylülerin tarým yaptýðý topraklarý istimlak ederek faaliyet alanýný geniþletti. Geçimlerini tarýmdan saðlayan köylüler bir müddet sonra zorunlu olarak maden iþçisi oldular. Ýþletme her yýl yüz binlerce lira kâr etmesine raðmen býrakýn iþçileri, köyün ilkokuluna bile kömürü parayla veriyordu. Ýþçilerin ücretleri öylesine düþüktü ki, maden tozlarýnýn öldürücü etkilerini kýsmen azaltan yoðurdu bile alamýyorlardý. Baðýmsýz Çorum ve Havalisi Maden Ýþçileri Sendikasý na üye Alpagut iþçileri, uzun süredir ücretlerinin düþüklüðünden ve parça parça ücret ödenmesinden yakýnýyorlardý. Ücretlerinin arttýrýlmasýný ve verilmeyen ücretlerinin derhal ödenmesini, teknik kadro ve donaným yetersizliklerinin giderilmesini isteyen iþçilerin bu talepleri üretimin düþüklüðü gerekçe gösterilerek reddedilmiþti. Bu duruma tepki gösteren iþçiler, düzenledikleri çeþitli toplantýlarda, sorunlarýný ve bu sorunlarýn çözüm yollarýný tartýþtýlar. Ankara ya da giden iþçiler burada sendikacýlarla yaptýklarý görüþmelerde olumlu sonuç alamadýlar. Ýþçiler, ayný zamanda iþletmenin bölge müdürlüðünü de yapan sendika þube baþkanýnýn iþveren yanlýsý bir tutum içinde olduðunu söylüyorlardý. 15 Haziran 1969 da, iþletmenin zarar ettiði gerekçesiyle 73 gündür ücretleri ödenmeyen 786 maden iþçisi, iþyerini iþgal ederek yönetime el koydu. Ýþçiler fabrikayý iþgal ediyor Sorunlarýn çözümlenmemesi üzerine iþyerini iþgal eden iþçiler, önce tüm çalýþanlarýn katýldýðý bir iþçi genel kurulu oluþturdular. Bu kurul, iþletmeyi yönetmek üzere bir iþçi konseyi seçti. Bütün iþçiler bu konseye üyeydiler. Ýþçi genel kurulu, konseyi deðiþtirme yetkisine de sahipti. Ýþçiler eylem süresince bu organlar aracýlýðý ile iþletme hesaplarýný denetlerken, kömür satýþlarýný da bizzat yönlendirdiler. Eylem sýrasýnda elde edilen gelirin bir bölümünü iþletme masrafý olarak ayýran iþçiler geri kalan parayý da kendi aralarýnda bölüþüyorlardý. Alpagut madencileri, iþletme yönetiminde köklü deðiþikliklere gittiler: Ýþyerinde iþçi yönetiminin kurulmasýnýn ardýndan, yüksek maaþlý üst düzey yöneticilerin iþlerine son verildi; diðer memur ve muhasebeciler ise konseyin denetimi altýnda çalýþmaya baþladýlar. Ýþçiler el koyduklarý iþletmede üretimin düzenli ve amacýna uygun olarak sürdürebilmesi için hiç kimseye ayrýcalýk tanýmayan bir çalýþma disiplini oluþturdular. Buna göre, iþletmedeki tüm iþçilere somut görevler verildi. Kömür satýþlarý da, kayýtlarý tutularak ve düzenli bir biçimde yürütüldü. Ýþgalin altýncý günü iþletmeye gelen Çorum Valisi ocaklara inerek iþgalci iþçilere, sabredin, ben de çarýk giydim, ben de emekçi çocuðuyum diyerek eylemin sona erdirilmesi için uðraþtý. Ama iþçiler, valiye açýz, ot yiyoruz diyerek ne denli kararlý olduklarýný gösterdiler. Ýþgal yerine gelen jandarma komutaný, iþçilerin haklý talepleri karþýsýnda müdahale etmekten vazgeçti. Ýþçi denetim ve yönetiminin sonuçlarý Alpagut Linyit Ýþletmesi nde 35 gün süren iþçi denetimi ve iþçi yönetimi ekonomik açýdan da baþarýlý sonuçlar verdi. Sendika da bu baþarýyý kabul ediyordu. Daha önce yönetime el koymaya karþý çýkan sendika ve iþçilerce suçlanan sendika þube baþkaný bile eylem sona erdikten sonra yaptýðý açýklamada; Ýþçinin 1 milyon liraya yakýn alacaðý vardýr. Sendika yöneticileri olarak iþçilerle bir toplantý yaptýk ve bu toplantýda iþletmenin yönetimine alma kararýný oybirliðiyle aldýk. Ýþçinin yönetime katýlmasýndan, jandarmanýn müdahalesine kadar iþletmede üretim yüzde 50 oranýnda artý ton olan günlük üretim ton arasýnda deðiþmektedir. Günlük satýþ ise 8 bin liradan 40 bin liraya çýkmýþtýr. Ýþçi, yönetimde bu baþarýya ulaþmýþtýr. Ama buna daha fazla izin vermediler diyordu. Ýþletmenin bölge müdür vekili ve muhasebe müdürü iþgalin uzamasý üzerine iþletmeye gelerek içeri girmek istediklerinde, iþçiler hep birlikte karþý koydular ve buna izin vermediler. Türkiye de ilk defa gerçekleþen fabrika iþgali, kamuoyunda geniþ yanký uyandýrdý.

11 Üretimin artmasýyla iþletmenin TKÝ (Türkiye Kömür Ýþletmeleri) tarafýndan satýn alýnmasýnýn mümkün olacaðýný düþünen iþçilerin kendi yönetimlerini kurmalarý, burjuvazinin de gözünü korkuttu. Çünkü benzer eylemlerin yayýlma riski oluþmuþtu. Bu arada iþgalin kaldýrýlmasý yönündeki baskýlar da artmaya baþlamýþtý. Ýþçiler bu baskýlara uzun süre direndiler. Ýþgalin ve ardýndan kurulan iþçi yönetiminin sürmesi hükümetin de harekete geçmesine yol açtý. Ýçiþleri Bakanlýðý nýn, Çorum Valiliði ne eylemin sona erdirilmesine iliþkin olarak verdiði talimatýn ardýndan özel bir jandarma birliði de Ankara dan Çorum a gönderildi. Madeni kuþatan jandarmanýn 17 Temmuz da düzenlediði kýsa bir operasyon sonucunda iþçiler sendikacýlar tarafýndan yatýþtýrýldý. Çorum valisinin yazýlý bir emrini de getiren jandarma birliði komutaný, bu yazýda adlarý bulunan yedi iþçi, üç sendikacý ve bir memurun iþlerine son verildiðini ve iþletmenin yönetimine el konulduðunu bildirdi. Çorum Valiliði nin kararýný protesto eden iþçiler iki gün boyunca ocaklara inmeyi reddettiler. Ýþine son verdirilen sendika þube bakaný; Davranýþý suç ise neden otuz iki gün sona müdahale ettiler? 1 milyon lira alacaklýyýz; jandarma göndereceklerine, alacaðýmýzý göndersinler dedi. Eylemin sona ermesinin ardýndan sendikayla iþveren arasýnda toplusözleþme imzalandý. Sözleþmede tutuklanan iþçilerin yeniden iþe alýnmalarý da kabul edildi. Ýþletme bir ay sonra TKÝ ye (Türkiye Kömür Ýþletmeleri) devredildi. Sonuç Alpagut ta gerçekleþen iþgal ve iþgalin ardýndan gelen yönetime el koyup üretimi sürdürme eylemi, Türkiye iþçi sýnýfýnýn tarihinde özyönetim deneyimi olarak bir ilki baþarmýþtýr. Burjuvazinin karýþýk muhasebe hesaplarýyla, iþçilere, iþletmenin durumu hakkýnda yanýltýcý bilgiler vermesi sürekli karþýlaþýlan bir durumdur. Ýþte Alpagut iþçileri, hem basit gelir -gider hesaplarýyla bir iþletmenin yönetimini takip edebilmiþler hem de iþletmenin zarar ettiðine iliþkin idarenin yalanlarýný açýða çýkartmýþlardýr. Ancak iþçi sýnýfý açýsýndan bu olumlu geliþme, patronlarýn ve burjuva siyasetçilerin gözünden kaçmamýþtýr. Kamuoyunda olumlu yönleriyle tartýþýlan Alpagut ta ki deneyimin diðer iþletmelerdeki iþçilere örnek olmamasý için, buradaki iþçi mücadelesini bastýrmýþlardýr. Alpagut ta ki mücadeleyi yayýlmadýðý için bastýrabilen burjuvazi, bu olumlu deneyin iþçi sýnýf tarihine geçmesini engelleyemedi. Sýnýf kardeþlerimizin otuz üç yýl önce bir iþletmede hayata geçirdikleri mücadeleyi ve sonuçlarýný iyi kavramak, bugün mücadelelerimizin yolunu açacaktýr. Kaynaklar: 1.Alpagut Olayý, Haþmet Zeybek, Kor Yayýnlarý 2.Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Cilt 7 Þahin Yýldýrým 11

12 Emek Güncesi Saðlýk Emekçilerinden Uyarý Eylemi: 1 Günlük iþ býrakma! Saðlýk emekçileri meclisten geçirilmek istenen Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa tasarýsý nýn geri çekilmesi için SES ve TTB nin çaðrýsýyla iþ býrakarak eylem yaptý. Sabah saatlerinden itibaren acil hastalar dýþýnda hizmet vermeyen saðlýk emekçileri, halka bildiri daðýtarak hükümetin saðlýk politikalarýnýn ne anlama geldiðini anlattý. Hastanelerde ve saðlýk kurumlarýnda, acil hizmetler, çocuk hastalar, hamileler, diyaliz hastalarý, yoðun bakým hastalarý dýþýnda hizmet vermedi. Eyleme bazý hasta ve hasta yakýnlarýnýn da katýldýðý görüldü. Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý adýyla meclise sunulan tasarý memurun çalýþma, emeklilik gibi haklarýný elinden alarak köleleþtirmeyi amaçlayan bir tasarýdýr. Taslakta istihdam biçimi olarak sözleþmeli personellik tanýmlanýrken sözleþme ile tam zamanlý veya kýsmi zamanlý çalýþtýrma esas alýnýyor. Sözleþmeli personelin çalýþma süreleri düzenli olmaya-caðý gibi, çalýþma süresine baðlý olarak emeklilik hakkýna tabi prim ödeme gün sayýlarý ve yýl içindeki aylara göre aylýk ücret miktarlarýnda azaltma öngörülüyor. Ekonomik ve sosyal haklarda büyük ölçüde kayýplar söz konusu. Bu yasa tasarýsý kabul edilir ve uygulanmaya baþlanýrsa 55 bin saðlýk emekçisinin iþ güvencesi ellerinden alýnmýþ oluyor. SES ve TTB nin, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý nýn geri çekilmesi ve herkese nitelikli, eþit, ulaþýlabilir, parasýz saðlýk hizmeti saðlanmasý talebiyle baþlattýðý uyarý eylemeri pek çok sendika ve meslek odasýndan destek alsada hala olmasý gereken güçlü eylemliliklere dönüþtürülemedi. Saðlýk emekçilerinin yaný sýra tüm kamu çalýþanlarýný köleleþtirmeye yönelik bir zemin hazýrlayan tasarýya karþý daha örgütlü bir karþý duruþ mücadelesi verilmeli. AB Uyum Yasalarý ný bir bir meclisten geçirerek emekçileri her geçen gün yeni yýkýmlara sürükleyen AKP hükümetini durdurmak ancak böylesi birlikteliklerle saðlanabilir. 21 Nisan da gerçekleþtirilen saðlýk emekçilerinin iþ býrakma eylemini tüm sektörlere taþýyabilmeli ve daha kalýcý etkili eylemliliklere dönüþtürmeliyiz. Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý geri çekilsin! Çalýþma ve emeklilik hakký memura geri verilsin! PETKÝM Hýzla Özelleþtiriliyor! 12 Kuruluþunun 40. yýlýnda Türkiye nin en büyük sanayi tesislerinden biri olan ve dünya kimya sanayinin yüzde 30 unu, toplam ticaret hacminin ise yüzde 8 ini oluþturan PETKÝM halka arz açýldý yýlýnda özelleþtirme kapsamýna alýnarak Toplu Konut ve Kamu Ortaklýðý Ýdaresi ne baðlan-masýyla baþlanan özelleþtirme süreci son dönemde hýz kazandý. Petrol-Ýþ Sendikasý, PETKÝM in aslýnda zarar etmediðini, ülke ekonomisine katkýsýnýn olduðunu gösteren bir rapor hazýrladý. Raporda, kamu malý olan PETKÝM in özelleþtirilmesinin halkýn zararýna olacaðý ortaya kondu. Fakat þu ana kadar ses getiren bir direniþ gerçekleþtiremeyen Petkim in tek baþýna mücadelesini kazanamayacaðýný görmek mümükün. Sümerbank, SEKA gibi büyük direniþlerin bile son dönemde kaybettiði düþünülürse TÜPRAÞ ve ERDEMÝR gibi ayný süreçten geçen kamu kuruluþlarý ile ortak ve güçlü bir direniþi tüm iþçi sýnýfýna yaymak, emeðine sahip çýkmak PETKÝM iþçilerinin tek kurtuluþu. Özelleþtirmelerin ardýndan iþçilerin yaþam þartlarýnýn ne olacaðý da bilinmiyor deðil örneðin; TÜPRAÞ þu anda taþeronlaþmanýn iþçiyi aç býraktýðý bir fabrika haline geldi. Taþeronlaþmaya ve yoksulluða direnmenin en gerçekçi yolu doðru zamanda mücadeleyi ortaklaþtýrmak ve kaderini sendika bürokratlarýnýn eline býrakmamaktýr. Unutulmamalý ki iþçi sýnýfýnýn en büyük gücü birlikteliði! Öykü Tanýr

13 Sömürüye, Sefalet Ücretlerine ve Baskýlara Karþý Örgütlenelim Merhaba Dostlar, Ben bir tekstil fabrikasýnda çalýþan bir iþçiyim. Yaklaþýk 2 yýldýr bu firmadayým. Fabrika modelhane ve 2 ayrý dikimhane bölümlerinden oluþuyor. Daha önceleri kiþiydik. Ancak patronun diðer þirketinin de bize katýlmasýyla toplam 140 iþçi olduk. Fabrikada yeni bilgisayar sistemi var. Herkesin performansýný oradan takip ediyorlar. Ýþyerimiz, uluslararasý bir firmaya fason üretim yapýyor. Örgütlenmeyi önlemek ve iþçileri kandýrmak için iþçi temsilcisi uygulamasý var. Sözde, iþçi ile patron arasýnda bir köprü. Ýþçiler, aylýk toplantýlarda istek ve þikayetlerini dile getiriyorlar. Temsilciler de patron temsilcilerine aktarýyorlar. Ýlk dönemlerde ben iþçi temsilcisiydim. Fakat bizi kukla olarak kullandýklarýný gördüm. Söylediðimiz hiçbir ciddi konuda bizim taleplerimizi dikkate almýyorlardý. Ben de kullanýlmamak için býraktým. Bu iki yýl boyunca sefil ücretlerle çalýþtýk. Bizden önce de koþullar çok kötüymüþ. Ýþçiler yaklaþýk sekiz-dokuz yýl önce bu koþullara karþý örgütlenmiþler, ancak sendikalaþmayý baþaramamýþlar. Son iki yýl içinde dönem dönem çýkarmalar oluyordu. Özellikle de yýlbaþýnýn ardýndan sipariþler azalýnca... Patron iþçilerin örgütlenmesinden öyle çok korkuyor ki, bu korkudan emekli bir albayý insan kaynaklarý müdürü yapmýþ. Tek bildiði iþçileri tehdit etmek. Örgütlenme Baþlýyor Yýlbaþýnda artýk iyi bir zam bekliyorduk, ancak hiç zam alamadýk. Bu durum sabrýmýzý taþýrdý. Arkadaþlarla konuþtuk, bu böyle gitmez dedik. Ýþçilerin çoðu eski iþçiydi. Bazýlarý 3-4 yýllýk, bazýlarý yýllýk. Buna raðmen ortalama ücret milyon lira. Arkadaþlarla sendikalaþmaya karar verdik. Sendika, bir sihirli deðnek deðildi ve sorunlarýmýzý bir anda çözemeyecekti. Sendikanýn gücü, bizim gücümüze baðlýydý. Örgütlenip sendikayý fabrikaya sokmayý, ardýndan da koþullarýmýzý iyileþtirmek için mücadeleyi sendikalý olarak sürdürmeyi hedefledik. Sendikalaþmak için örgütlenmeye baþladýðýmýzda güvendiðimiz bir arkadaþýmýzla konuþtuk. Arkadaþýmýz modelhanedeki arkadaþlarýn yaklaþýk bir yýldýr örgütlenmeye çalýþtýklarýný ve sendikaya gittiklerini söyledi. Arkadaþlar sendikaya üye olmuþlardý. Yaklaþýk 40 üye vardý. Biz de kendi bölümümüzde örgütlenmeye giriþtik. O günden bugüne örgütlenen arkadaþ sayýsý 78 e ulaþtý. Çoðunluðu saðladýk ve Çalýþma Bakanlýðý na baþvuruda bulunduk. Çoðunluðu saðlamamýza raðmen örgütlenmeye devam ediyoruz. Ancak sendikalaþma patronun da dikkatini çekti. Baskýlar artmaya baþladý. Diðer yandan sürekli aðzýmýz aranýyordu. Ustalar sorduðunda hiç bilmiyormuþuz gibi davrandýk. Bazý arkadaþlarýmýza para teklif edildi. Ama birlikteliðimizi ve örgütlülüðümüzü korumamýz gerektiðini biliyorduk ve bu oyunlara gelmedik. Patronun Saldýrýsý Baþladý Her þey iyi gidiyordu. Bu iþin bu kadar kolay olmayacaðý belliydi. Yoðun mesailerden yan yana gelmekte zorlanýyorduk. Patron iþçi çýkarmak için sudan bahaneler buluyordu. Arkadaþlarý çok dikkatli olmalarý ve patrona koz vermemeleri konusunda uyardýk. Bir arkadaþýmýz hastasý nedeniyle izin alýp gitmiþti. Ancak müdür izin kaðýdý vermemiþti. Arkadaþ da müdüre güvendi ve 2 gün iþe gelmedi. Döndüðünde iþten çýkarýlmýþtý. Müdür, arkadaþý kandýrýp çýkartmýþtý. Tam da bu dönemde patron dikimhane içinden yeni bir modelhane oluþturdu. Asýl modelhanedeki arkadaþlarýmýzý ise baþka bir þirkete kaydýrdý. Amaç belliydi, sendikalaþmayý durdurmak. Arkadaþlarýmýz çýkýþ ve yeni þirkete giriþ kaðýtlarýný imzalamadýlar. Üstelik patron, modelhanedeki makineleri boþalttý. Bunun üzerine arkadaþlar fabrika önünde beklemeye baþladý. Biz ise, onlara destek nasýl vereceðimizi düþünüyoruz. Arkadaþlara destek vermek için iþ yavaþlatma, paydoslarda ve çýkýþlarda alkýþlý protestolar yapma kararý aldýk. Ancak bir daðýnýklýk var. Sendikadan haber bekleme eðilimi var. Bizce, bir an önce eylemlere baþlanýp arkadaþlarýmýza destek olmalýyýz. Eðer susarsak en örgütlü olduðumuz bölümdeki arkadaþlar uzaklaþtýrýlmýþ olacak. Bu da içeride hayal kýrýklýðý yaratabilir. Ýþ yasal süreçlere kalýrsa kaybetme ihtimalimiz yüksek çünkü mahkemeler ve yasalar patronlar için var. Bu yüzden patronu sýkýþtýrmalý ve örgütlülüðümüzü göstemeliyiz. Birlik Olursak Kazanýrýz Gerçek þu ki, biz sustukça, saldýrýlara karþý örgütlenmedikçe patronlar az paraya çok iþ yaptýrmaya devam edecekler. Günümüz Türkiye sinde hayat þartlarý malum. Asgari ücretin 350 milyon lira olduðu bir memlektte patronlar bizden hala fedakarlýk bekliyorlar. Daha nereye kadar fedakarlýk edeceðiz? Sürekli az verip çok istedikleri ortada. Sýra bizim maaþlara gelince kriz var, iþ yapmýyoruz diyorlar. Bu da patronlarýn hiç doymayacaðý anlamýna geliyor. Dostlar, Biz þunu biliyoruz: Hak verilmez alýnýr. Peki önce ne yapmamýz gerekir? Önce insanlara þu gerçeði, FABRÝKALARDAN 13

14 yani örgütlüysek güçlü olduðumuz gerçeðini anlatmalýyýz. Tekstil iþçisi, bilinçli deðil, örgütlü deðil. Kapitalist sisteme karþý, kendi sýnýfýmýzýn tarihine, mücadelesine sahip çýkmalýyýz. Sonra bu düzeni deðiþtirmek için iþyerlerimizde örgütlenmeliyiz. Örgütlenirsek, sendika bürokratlarýnýn çöreklendiði sendikalarýmýzý tekrar elimize alýr ve iþçilerin mücadele örgütü haline getiririz. Sermaye Türk, Kürt, Alevi, Sünni demeden bizi sömürüyor. Bizi bölüyor ve böylece kolaylýkla sömürüyor. Biz, emekçiler, bu ayrýmlara kanmamalý ve birbirimizle sýmsýký kenetlenmeliyiz. Eðer birbirimizi dinler ve farklýlýklarýmýza saygý duyarsak birleþiriz ve bizi sömürerek ortaklaþtýran sömürü düzenine karþý birleþiriz. Biz, bu yolda küçük bir kývýlcým çaktýk. Kývýlcýmlar, bir gün birleþecek ve o gün gerçekten patronlar için zor olacak. Sendikalaþmanýn Önündeki Yasaklar Kalksýn! Ýþten Çýkarmalar Yasaklansýn! Bir Tekstil Ýþçisi Ücretsiz Ýzinlere Karþý Ne Yapabiliriz? Son iki haftadýr iþyerinde birtakým söylentiler dolaþmaya baþladý. Söylentiye göre ikinci kez ücretsiz izine çýkarýlacakmýþýz. Bu söylentiler iþveren tarafýndan nabýz ölçme amacýyla yayýlmýþ olabilir. Bu söylentiler iþçileri son derece rahatsýz etmiþtir. Haftanýn belli bir günü bir araya gelen komite yine ayný düzenle toplandý. Ve gündem belirledi. Gündem iþyerindeki söylentilere karþý komite olarak ne yapýlabilirin üzerine tartýþtý. Öneriler geliþtirildi. Komitede bir arkadaþýmýz bununla ilgili genel bir toplantý düzenleyelim önerisinde bulundu. Ve öneri kabul edildi. Bunun üzerine toplantýnýn zamaný belirlendi. Haftanýn son günü olan Cuma günü iþ çýkýþý sendikada toplantý yapýlacaktý. Ertesi gün temsilciler sendika panosuna Cuma günü toplantý var diye bir yazý asýldý. Toplantýnýn konusunun neyle ilgili olduðunu yazýlmadý. Çünkü sadece bir söylenti vardý. Komite bunun propagandasýný aðýz yoluyla yapma kararýný aldý. Baþarýlý bir þekilde iþçilere duyuruldu. Cuma günü iþ çýkýþý iþçiler olarak sendikada toplandýk. Toplantýya 80 in üzerinde iþçi katýldý. Toplantý saat 18:00 de baþladý. Toplantýnýn disiplinli ve düzenli geçmesi için bazý uyarýlarda bulunuldu. Toplantýda sigara içilmesin, telefonlar kapatýlsýn, dikkat daðýtacak hareketler yapýlmasýn, söz almak isteyen arkadaþlar ellerini kaldýrsýn, söz hakký alýnmasý vb. uyarýsýnda bulunuldu. Komite olarak toplantýya sendikacýlarý çaðýrmama kararý almýþtýk. Bunun için toplantýyý temsilciler yönetecekti. Temsilcilerin kontrolünde toplantý baþladý. Toplantýnýn konusu belliydi, söylentiler. Komite olarak iyi hazýrlanmýþtýk neler sorulabilir, bunlara nasýl cevap verilmesi gerektiði konusunda hazýrlamýþtýk. Önümüze ücretsiz izinlerle ilgili bir kaðýt gelirse ne yapacaðýz diye herkese sýrayla düþüncelerini söylemesi için söz hakký verildi. Toplantýya gelen iþçilerin hepsi kesinlikle hayýr diyeceðiz dediler. Ýmza atmayacaðýz kararý çýktý. Komite olarak böyle bir kararýn çýkacaðý tahmin ediliyordu. Ýþçilerin hayýr sözünün arkasýnda ne kadar duracaðýný bilemiyoruz. Eðer iþveren zoraki bir dayatmada bulunduðunda iþçiler ne kadar dayanabilir. Bu konular üzerinde iþçilerle tartýþmalar yapýldý. Böyle bir þeyi iþçiler kabul ederler miydi? Bunun için söz hakký tekrar iþçilere verildi. Ýþçilerin hepsi de eðer izine çýkaracaklarsa ücretli izine çýkarsýn, bunun haricinde kesinlikle hiçbir þekilde ücretsiz izne çýkmayý kabul etmeyeceðiz dedi. Toplantý belirlendiði gibi bir saat içinde bittirildi. Toplantýdan sonra komite olarak bir deðerlendirme yapýldý. Toplantýnýn katýlýmý iyiydi. Disiplinli ve zamanýnda bitmesi ve bir sorun yaþanmamasý moral vericiydi. Tabii ki önemli olan toplantýda çýkan karardý. Toplantýda çýkan karar ise açýk ve net; ne olursa olsun ücretsiz izne çýkmayacaðýz, çýkarýrlarsa ücretli izne çýkarsýnlar. Temsilciler ve komite olarak alýnan bu kararlar üzerinde durmaya karar verildi. Sonuç olarak, iþyerlerinde iþçilerin komitelerinin olmasýnýn, patronun baskýlarýna karþý durmakta büyük faydalarý ve yararlarýný bu deneyimden de yola çýkarak ne kadar acil bir ihtiyaç olduðunu söyleyebiliriz. Bir iþçi 14 Zam Kimseyi Memnun Etmedi Ocak ayýnda yapýlan zamý kimse beðenmemiþti. Bunun üzerine herkes itiraz etti. Þeflere gidip beðenmediðimizi söyledik. Onlar, bizim elimizden gelen bir þey yok, ayarlamayý müdürler yapýyor dediler. Kimse kimseye güvenmediði için, ayrý ayrý þeflere gidip beni çýkarýn dediler. Þef de düzeltme yapýlacaðýný söyledi. 3 iþçiye 20 milyon zam yaptýlar. Tabi ki iþçiler bu zamdan da memnun deðiller. Önümüzdeki zam zamaný geldiðinde birlikte örgütlenip, istediðimiz zammý talep etmeliyiz. Bir Ýþçi

15 Patron Ýþçileri Ayýrmak Ýstiyor Ýþyerine yeni bir uygulama getirileceði söyleniyor. Her bölümün önlük rengi deðiþik olacakmýþ. Bugün fabrikada iþçiler zaten farklý üç renk önlük giyiyorlar. Dikim bölümü pembe, kesimhane yeþil, þeflerin ise mavi. Bu yeni uygulamayla önlüklerin renginin sayýsý altýyý bulacak. Bunun asýl nedeni iþçileri bölmek ve hangi iþçinin kimlerle baðý olduðunu öðrenmek istemeleridir. Patron bu yolu denerken, bizlerde iþyerindeki bu bölünmüþlüðe karþý çýkmalýyýz. Fabrikadaki baskýlara karþý baþta olmak üzere tüm haksýzlýklara karþý örgütlenmeliyiz. Bu örgütlenmenin açýða çýkmamasý için de fabrika dýþýnda bir araya gelmeliyiz. Bir iþçi Patronlarýn ekmeðine yað sürmeyelim! Ýþyerinde ülkenin siyasi gündemi çok fazla konuþulmasa da bayrakla ilgili iþçilerin bir fikri var. Ýþçiler arasýnda bu olaylara radikal bir karþý çýkýþ çok fazla yok. Ýþçilerin çoðunluðu Türk bayraðýna yapýlanlarý doðru bulmuyorlar. Bazý iþçiler tarafýndan ise bunu yapan iki küçük çocuk, ayrýca bayraðý yak-madýlar, bu olay çok abartýyorlar, bazýlarý ise bayrak bir ülkenin baðýmsýzlýðýný temsil eder dediler. Bir kadýn iþçi ise, Türkiye baðýmsýz bir ülke deðil, neden bu kadar abartýlýyor. Çünkü ekonomisi IMF ye, siyasi olarak ABD-AB ülkelerine baðlý bir ülke nasýl baðýmsýz olabilir? dedi. Bir yandan da Kürtler yaþadýklarý bölgeden zorla göç ettiriliyor. O bölgede iþ yok, okul yok öncelikle o bölgelere iþ alanlarý açýlmalý, vb. açýklamalar getiriyorlar. Bizce bayrak olayý bilinçli olarak çok abartýldý. Toplumu ikiye bölmeye çalýþtýlar. Oysa bizler iþyerinde Kürt, Türk, Laz hep bir arada çalýþýyoruz, bu bölünmüþlük en çok patronlarýn iþine yarar. Bizler bu tür oyunlara gelmemeliyiz. Bir iþçi Patron Sarý Sendikaya Bile Katlanamýyor Son iki ay içinde otuza yakýn iþçi alýndý. Yeni giren iþçiler evraklarýný tamamlayýp iþ baþý yaptýlar. Ýþe alýnan arkadaþlar iþe baþladýklarý ilk günden itibaren patron tarafýndan izlenmeye baþladýlar. Kimlerle oturup, kimlerle konuþtuklarýný dikkatlice izlediler. Yasal olarak iki ay deneme süreleri vardý. Deneme sürelerinin bitmesine iki hafta kala, patron yeni giren bütün iþçileri yazýhanesine toplayýp bir konuþma yaptý. Yapýðý konuþmada yeni arkadaþlara iki seçenek sundu: Önce sendikaya üye olmak isteyen varsa engel olmayacaklarýný söyledi. Bazý iþçiler üye olmak istiyoruz, bazýlarý olmak istemiyoruz, bazýlarý da kararsýz olduklarýný söylediler. Patron, sendikaya üye olursanýz sendika sizden 20 milyon kesecek, eðer üye olmasanýz biz sizden 15 milyon keseceðiz. Bizim kestiðimiz aileye katký payý olarak kesilecek. Bizim kestiðimiz on beþ milyonla bütün haklardan yararlanacaksýnýz dedi. Bu konuþmayla iþçilerin kafasýný karýþtýrýp toplantýyý bitirdi. Ýþçilerin çoðu sendikadan yanaydýlar. Hatta bazý iþçiler üye olmuþlardý. Bunu fark eden patron iþçileri çýkarmaya baþladý. Ýki gün içinde iþe yeni baþlayan 25 kiþi iþten çýkarýldý. Çýkarýlan arkadaþlar; madem çýkaracaklardý neden bize bu kadar masraf yaptýrdýlar diye yakýndýlar. Çýkartýlan iþçiler nedeniyle ertesi gün iþ yerinde büyük bir moral bozukluðu yaþandý. Ýþçiler, bu imalat müdürü, yine ne dolaplar çeviriyor? diye tepkilerini gösterdiler. Bunun üzerine temsilciler 10 daki çay paydosunda atýlmalarla ilgili bir açýklama yaptýlar; Atýlan iþçiler de bizim arkadaþlarýmýz, bunun için çok üzüldük. Ama yapacaðýmýz bir þey yoktu çünkü deneme süresindeydiler. dediler. Deneme süresinde de olsa iþçi arkadaþlarýn çýkarýlmasýnýn nedeni sendikalý olmalarýdýr. Yeni giren iþçilere bu þekilde saldýran patron, önümüzdeki günlerde neler yapacaðýnýn sinyalini vermiþ oldu. Sendikanýn yetki almasýna çok ses çýkarmayan patron, bugün sendikaya tahammül edemiyor ve saldýrýyor. Yarýn bu saldýrýlarýný arttýrabilir. O gün gelmeden bizlerin iþten atýlmalara karþý örgütlenmemiz gerekiyor. Bir tekstil Ýþçisi 15

16 ÇOCUK 16 BU ÇOCUKLARDAN HABERÝNÝZ VAR MI? Dünyada savaþ ve çocuklarýn durumu Birleþmiþ Milletler, Uluslararasý Çocuklara Acil Yardým Fonu UNICEF in, Dünya Çocuklarýnýn Durumu 2005 Raporu, silahlý çatýþmada ölen çocuklarýn sayýsýnýn 1 milyon 600 bin e ulaþtýðýný, dünyadaki 2 milyar çocuktan 1 milyar çocuðun ise yoksulluk içinde yaþadýðýný, 121 milyon çocuðun eðitim alamadýðýný, bunlarýn çoðunluðunu ise kýz çocuklarýnýn oluþturduðunu belirtiyor. Dünyada 400 milyon çocuk temiz su içme imkanýndan yoksun, 270 milyon çocuk saðlýk hizmetlerine eriþemiyor. 640 milyon çocuk da yeterli barýnma imkanýna sahip deðil. Açýklanan rapora göre, çocuklarýn yoksulluk, çatýþmalar ve HIV / AIDS in tehdidi altýnda olduðunu belirtiyor. Afrika da 15 milyon çocuðun AIDS e yakalandýðýný, her yýl 2.2 milyon çocuðun ölmemesi için aþýlama yoluyla önlenebilir olmasýna raðmen önlenmiyor. Neden mi? Çünkü dünya da silahlanmaya harcanan miktar 2003 yýlýnda 956 milyar dolara ulaþtý. Malezya, Ýngiltere ye sipariþ verdiði iki savaþ gemisi yerine ülkenin dörtte birine saðlýklý su saðlayabilir. Nijerya, Ýngiltere den aldýðý 80 tankýn maliyeti ile 2 milyon çocuðu aþýlayabilir ve 17 milyon çift aileye aile planlamasý hizmeti verebilirdi. Irak iþgali için harcanan kaynaklarla dünyadaki tüm AIDS programlarý 15 yýl boyunca finanse edilebilir, tüm çocuklarýn temel aþýlarý 49 yýl boyunca karþýlanabilir, dünyadaki tüm açlýðý önleme programlarý 6 yýl boyunca finanse edilebilir. Ayrýca da çocuk ölümlerinde dünya dördüncüsü olan Afganistan da 11 milyonluk çocuk nüfusun yüzde 95 i savaþ travmasý nedeniyle tedaviye muhtaç. Risk durumu en yüksek çocuklarý barýndýran Afganistan da 0-5 yaþ arasýndaki her 5 çocuktan biri 5 yaþýna gelmeden yaþamýný yitiriyor, 1 milyon çocuk mülteci durumunda, yüzde 70 i okuma yazma bilmiyor, 400 bini annesizbabasýz. 2. Dünya Savaþý ndan bugüne kadar 250 büyük savaþta toplam 23 milyon kiþi öldü. Her saat baþý 35 kiþi silahlý çatýþmalarda hayatýný yitiriyor. Son 10 yýlda 2 milyon çocuðun öldüðünü, bu ölümlerin yüzde 5 i direkt travma, yüzde 95 i ise açlýk ve hastalýk nedeniyle, 4-5 milyon çocuk ciddi yararlanmaya maruz kalýyor. Bizler bunlarýn ne kadarýný biliyoruz? Bugünkü devletlerin hepsi parasýný, insanlarýn ihtiyaçlarý veya daha iyi bir yaþam saðlamak yerine silahlanmayý terci ediyorlar. Peki o zaman bu çocuklarýn savaþlarda ölmesinin ne suçu olabilir ki bu kadar çocuk hayatýný yitiriyor Ya da bu psikolojiyle büyüyor? Kimin hakký var böyle sorumsuzca davranmaya? Hani yaþam hakký kutsaldý! Benim yaþam hakkýmý kim hangi hakla yok edebilir? Türkiye de þiddete maðdur çocuklarýn yaþam durumu Evet dünyada durum böyleyken Türkiye de acaba durum nasýl? Kayýtlara göre, 27 bin çocuk þiddete maruz kalmýþ ve bundan dolayý evden kaçan, kayýp, terkedilmiþ, suç iþleyen çocuklarýn sayýsý 84 bin 926 ya ulaþmýþ durumda. Sokakta yaþayan çocuklarýn yüzde 53 ü aile içi þiddete maruz kalmýþ. Çocuklarýn sokakta yaþamasýnda parçalanmýþ ailelerin oraný yüzde 51. Son günlerde hýrsýzlýk, kapkaç olaylarýn artmasýyla medya bu olaylarýn kaynaðýný gösterme yarýþýna girdi. Bizce asýl önemli olan bu sorunlarýn gerçek nedenlerinin üzerinde durulmasýdýr. Tabii ki çözümleri yok deðil. Yaþanan sorunlarý gerçek anlamda çözmek mi istiyoruz, yoksa gösteriþ olsun diye birkaç çocuða yardým etmek mi? Bize göre kimse sorunlarýn kaynaðýný gerçek anlamda tartýþmýyor. Geçici çözümlerin sorunlarýn kaynaðýný çözmediðini yukarýdaki rakamlar açýklýyor. Toplumda artan iþsizlik, yoksulluk ve hayat pahalýlýðý karþýsýnda çocuklarýna iyi bir yaþam veremeyen ailelerin mi suçu? Yoksa bu sorunlarýn gerçek kaynaðý bu çocuklarýn ailelerini asgari ücretin altýnda çalýþtýranlara mý aittir? Her geçen gün sokaklarda yaþayan çocuklarýn sayýsýnýn artýðýný görebiliriz. Ve bu çocuklar sokakta yaþam mücadelesi veriyorlar. Bakýrköy Belediye Baþkaný nýn çözüm önerisine bakalým, sokak çocuklarýný, madde baðýmlýsý çocuklarý toplayýp Yassýada ya gönderilmesini öneriyor. Geçmiþte hepimizin TV kanallarýnda izlemiþ olduðumuz belediyeler sokak köpeklerini arabalarla toplayýp nerelere götürüp, ne yaptýklarý meçhul! Þimdi ise 21.yy eþiðinde çocuklara yapýlan bu muamelenin, hayvanlara yapýlan muameleden ne farký var? Evet çocuklar, büyükler tarafýndan tacize uðruyorlar, hata bazýlarý çaresizlikten bedenlerini satmak zorunda kalýyorlar. Cinsel tacizle ilgili ayrýntýlar, bir çoðumuzun midesini bulandýracak boyutlarda. Belki de bu nedenle, bu sorunu kimse kimseye anlatmýyor, yüz kýzartýcý, iðrenç gibi kelimelerle bile nitelendirilemeyecek bu sorun, belki de bunun için hiç gündeme gelmiyor. Böyle bir sorunu kabul edemediðimiz için belki de sorunu görmezlikten geliyoruz. Evet arkadaþlar bu konuda mide bulantýmýzý unutup, gerçeklerle yüzleþip, bu çocuklardan haberdar olmamýz gerekiyor. Toplum olarak kaybettirilmek istenen duyarlýlýklarýmýzý tahrik edecek boyutta bir

17 sorunla karþý karþýyayýz. Ve kaçmanýn da ecele bir faydasý yok. Hani bütün çocuklar bizimdi? Bu çocuklar bizim kardeþimiz, komþumuz, arkadaþýmýz da olabilir. Çocuklar neden çalýþýyor? Uluslararasý sözleþmeler, insanlarýn 18 yaþýna kadar çocuk olduðunu kabul eder. Türkiye nin de onayladýðý Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) sözleþmesi gereðince ülkede 15 yaþýn altýndaki çocuklarýn çalýþtýrýlmamasý öngörülmektedir. Devlet Ýstatistik Enstitüsü (DÝE), verilerine göre Türkiye de çalýþan her 6 kiþiden biri çocuk. Ülke genelinde 4 milyon çocuk çalýþmakta ve 8 milyon çocuk yoksulluk sýnýrýn altýnda bulunmaktadýr. Bugün çalýþan çocuklarýn sorununa fildiþi kulemizden bakýnca, süslenmiþ kelimelerin, yasalarýn, mevzuatýn, akademik bir dilin oluþturduðu (yani kimsenin anlamadýðý) sis nedeniyle konularýn derinliklerine inemiyoruz. Bulunan çözümler geçici oluyor, sorunu budamakla kalýyoruz, kökünü kurutamýyoruz. Çocuklar neden çalýþýr ya da çalýþtýrýlýr? Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan neden çalýþýyorum adlý kitapta nedenler þöyle sýralanýyor: -Ailelerin gelir seviyelerinin düþüklüðü (yoksulluk), -Eðitim imkanlarýn yetersizliði, -Gelir daðýlýmlarýnýn adaletsiz ve dengesiz oluþu, -Ekonomik krizlerin sonucu iþsizliðin artmasý, -Eðitim ve öðretim kurumlarýna duyulan güvensizlik ve eðitimin beklentilere cevap vermemesi, -Ucuz iþgücü kullanýmý, -Ailelerin eðitim ve bilinç eksikliði (çocuklarý gelir aracý olarak görmeleri) v.b gibi listeyi uzatmak mümkün Onlarýn gelecekleri daha puslu. Sokak çocuklarýný genel olarak iki baþlýk altýnda toplanýyor. Evi olmayan, sokakta yaþayan çocuklar ve sokakta çalýþýp, düzenli olmasa da evine dönen çocuklar. Araþtýrmacýlar sokak çocuklarý tanýmlamasýný þöyle yapýyorlar, yaþýnýn rolünü yaþayamayan, oyun oynama, okula gitme, ailesiyle birlikte olma gibi doðal gereksinimlerinin karþýlanmadýðý bir ortam olan sokakta yaþayan ve her türlü tehlikeye açýk bir yaþam içinde yaþayan, gelecekte türlü tehlikeye açýk bir yaþam içinde yaþayan, suça itilme potansiyeli çok yüksek olan çocuklardýr Evet kimi ailevi sorunlardan sokakta, kimi annesiz-babasýz, kimi ailesi tarafýndan dýþlanmýþ. Bir kuru ekmeðe, sýcak bir yataða muhtaç. Hayalleri, ümitleri, sýcak bir yuvanýn ötesine geçmiyor. Sanayide çalýþmak, tarým sektöründe çalýþmak bile onlara lüks geliyor. Açlýða, susuzluða, soðuða karþý direnmek için çare arýyorlar. Kimi kimyasal maddelerle kendisini uyuþturmaya çalýþýyor, kimi para karþýlýðýnda bedenini satmak zorunda kalýyor. Kimimiz modern dünyanýn yakasýna iliþtirilmiþ bir rozet gibi görürüz onlarý. Para verir geçeriz yanlarýndan. En fazla sohbet ederiz. Sonra, ruhumuzu rahatlatmýþ þekilde ayrýlýrýz onlardan. Aldýðýmýz bir mendille onlarý ihya ettiðimizi, hatýrlarýný sormakla da onore ettiðimizi düþünürüz. Bir kaçýný çeker kurtarýrýz ama, geride binler, hatta milyonlar kalýr. Dahasý yenileri her zaman gelir. Ne kermesler, ne yardým kampanyalarý, hatta ne de servet baðýþlamalarý fayda etmez. Yetiþtirme yurtlarý, yetimhaneler, çocuk ýslah evleri onlar için birer cezaevinden farksýzdýr. Ona bile þükrederler! Çocukluðunun en saf, temiz anlarýný yaþamamýþ bu çocuklarýn sorunlarýna çözüm bulmak kadar mý zor? düþmek üzere Bunlar kayýtlý olan çocuklar, gerçek rakamlarýn daha fazla olduðu tahmin ediliyor. Türkiye uçucu madde baðýmlýlýðý sýralamasýnda Meksika, Brezilya ve Romanya dan sonra dördüncü sýrada. Sonuç olarak çocuklarý þuç makinesi haline getiren nedenleri þöyle sýralayabiliriz: Ýlk sýrada ekonomik çöküntü, göçler, eðitim eksikliði gibi nedenlerle büyük þehirlerde dilenmeye, yankesicilik yapmaya zorlanan çocuklar bir süre sonra suç iþler duruma geliyorlar. Madde baðýmlýsý çocuklarýn bu kimyasal maddelerin yer aldýðý ürünlerin alým ve satýmýnda yasal bir kýsýtlama bulunmamakta. Bunlara kolayca ulaþýlabiliyor. Sinemada, televizyonda oynayan diziler ve filmleri örnek alan bazý çocuklarýn þiddete yöneldiði bir gerçek. Okullarda görünen þiddetin en çok rastlanan þekli lakap takmak. Bu çocuklarý etkilediði için içlerine kapanmalarýna neden oluyor. Evet arkadaþlar, farkýnda olsak da, olmasak da, haberdar olsak da, olmasak da ve umursasak da umursamasak da çalýþan çocuklar, sokak çocuklarý, tacize uðramýþ çocuklar ciddi bir sorun olarak karþýmýzda duruyor. Bu sorun her geçen gün büyüyor ve harekete geçmek için geç bile kalýyoruz. Çocuklar gelecektir, çiçektir sloganýný sýk sýk tekrarlýyoruz. Ancak gittikçe kararan geleceðimiz konusunda acil eylem planlarýný hayata geçirmiyoruz. Dünün çalýþan çocuklarý, saðlýksýz, eðitimsiz, tedirgin, ürkek ve umutsuz olarak yarýnýn büyükleri olacaklar. Bizler bunun bilincinde ve kaygýsýnda olmalýyýz. Oysa tüm dünyanýn ve geliþmiþ ülkelerin en büyük yatýrýmý silahtýr Çocuklar öldürülmesin, þekerde yiyebilsinler Sokak çocuklarý Sokak çocuklarýn trajedisi daha aðýr. Onlarýn öyküleri daha acý. Devletin açýkladýðý rakamlarla Türkiye de halen 40 bin çocuk sokaklarda ve 3 binide madde baðýmlýsý 650 bin çocuk da sokaða HER ÇOCUK ÇOCUKLUÐUNU YASASIN! Nergis Çayýr 17

18 ENTERNASYONAL 18 Kýrgýzistan; Kafkasya ve Asya da Emperyalizmin ayak sesleri Geçtiðimiz Mart ayýnda Kýrgýzistan ýn tüm kentlerini saran ayaklanma ve çatýþmalar, devlet darbesi yöntemleriyle diktatörlük kurmakla suçlanan Rusya yanlýsý eski devlet baþkaný Askar Akayev in ülkeyi terk etmesi ve yönetimden çekilmesiyle sonuçlandý. Ülkedeki ayaklanmalarý organize eden muhalefet güçleri daha demokratik bir rejim ve yeni parlamento seçimleri talep etmekteydi. Nitekim Kýrgýzistan da ki muhalefet güçleri, Akayev in önce helikopterle bir Rus askeri üssüne sýðýnmasý ve kýsa bir süre sonra yönetimden çekildiðini ilan etmesinin ardýndan, 3 ay içinde yeni parlamento seçimlerine gidileceðini belirttiler. Muhalefetin önünde þu an iki acil sorun bulunuyor. Ýlki, ülkede düzenin yeniden tesis edilmesi ve ikinci ve daha zor olaný ise, Akayev i deviren çok baþlý muhalefeti temsil edebilecek bir ortak baþkan adayýnýn bulunmasý. Mart ayý boyunca dünya gündeminden inmeyen Kýrgýzistan da ki ayaklanmalar gerek örgütlenme biçimleri, gerekse hedefleri itibarýyla birkaç ay arayla önce Gürcistan ve ardýndan da Ukrayna da yaþanan geliþmelerle büyük bir benzerlik taþýyor. Öncelikle her üç ülkede eski Sovyet Bloðu nun ve yeni Rusya Federasyonu nun etki alaný içinde. Öte yandan her üç ülke de Amerikan emperyalizmi ile Rusya arasýnda artýk bir çekiþme konusu olduðu saklanmayan ve yaþamsal öneme sahip enerji kaynaklarýna ev sahipliði yapýyor. Her üç ülkede de aniden bir ortak muhalefet ortaya çýkýyor, turuncu bayraklarý dalgalandýrýyor ve Batý yanlýsý, daha açýk ve demokratik bir toplum sloganlarýný yükseltiyor. Bu sloganlar ünlü Amerikalý milyoner George Soros un Ortadoðu ve Kafkasya yý demokratikleþtirme projelerini desteklemek -finanse etmek- için kurmuþ olduðu Açýk toplum ve Demokrasi Vakfý nýn beklentileriyle þaþýrtýcý bir benzerlik gösteriyor. Rusya Federasyonu na baðlý Kafkas ve Asya cumhuriyetlerinde hýzlý bir biçimde geliþen ayrýlýkçý eðilimler, Sovyetler Birliði nin daðýlmasýnýn ardýndan bölge ülkelerinde yürütülen kapitalist restorasyon projelerinin açýk bir yansýmasý. ABD ve Avrupa Birliði eliyle hayata geçirilen bu proje, bölge ülkelerindeki Rusya etkisinin adým adým tasfiye edilmesini ve özellikle de kapitalist restorasyon sürecinin yýkýcý etkilerinden hoþnutsuz kitlelerin, içi boþaltýlmýþ demokratikleþme sloganlarý etrafýnda seferber edilmesini öngörüyor. Bu projenin kesintisiz bir biçimde uygulanmasý ayný zamanda bölgede emperyalizme baðýmlý yeni rejimler oluþturmanýn da yegane koþulu. Bu doðrultuda son bir yýl içinde atýlan adýmlar, Gürcistan da Batý yanlýsý bir hükümetin iþ baþýna geçmesine, Güney Osetya ve Abhazya da ayrýlýkçý hareketin etkisini artýrmasýna ve elinde bulundurduðu 1300 nükleer baþlýklý füze ile, dünyanýn 5. büyük nükleer gücü haline gelmiþ olan Ukrayna da açýkça NATO ve AB yanlýsý Yuschenko yönetiminin iktidarý ele geçirmesine yol açtý. Demokratik gericilik Kýrgýzistan da gerçekleþen yönetim deðiþikliðinde Washington un parmaðý olduðu konusunda kimsenin þüphesi yok. Beyaz Saray yönetimi, yaklaþýk iki yýl boyunca Uluslararasý Kuzey Amerika Geliþim Ajansý (USAID) aracýlýðý ile çeþitli sivil toplum örgütleri yaratmak ve bölgede rejim deðiþiklikleri stratejisinin iþbirlikçisi olabilecek sektörleri örgütlemek için Gürcistan, Ukrayna ve Kýrgýzistan a hatýrý sayýlýr miktarda para transfer etti. Bu sayede eski Kýrgýzistan yönetimine karþý kampanyalar örgütlemeye hazýr figürler ve eðitilmiþ eylemcilerden oluþan bir muhalefet cephesi yaratýlabildi. Geçtiðimiz yýlýn Ekim ayýnda gerçekleþtirilen yerel seçimler, bu gruplar için ilk sýnav, ilk ortaya çýkýþ platformu olmuþtu. ABD emperyalizmi Uluslararasý Cumhuriyetçi Enstitü, Internews,

19 IFES vb. kuruluþlar aracýlýðý ile ülkeye yalnýzca bol miktarda danýþman ve para göndermekle kalmadý, ayný zamanda Ukrayna daki Turuncu Devrim sýrasýnda en az 200 Kýrgýz öðrencinin Kiev e gitmesini ve Turuncu Devrimlere önderlik deneyimi kazanmalarýný da saðladý. Öte yandan, Kýrgýzistan muhalefetinin önde gelen figürlerinden Roza Otun Baeva, ABD yönetiminin kendilerini tümüyle desteklediðini kamuoyu önünde açýkça ilan etti. Kýrgýzistan da yaþanan rejim deðiþikliðinin ülkeye yeni bir soluk getirip getirmeyeceði oldukça þüphe götürüyor. Zira Akayev e karþý bayrak açan muhalefet güçlerinin hemen tamamý onun eski yakýn çalýþma arkadaþlarý ayný zamanda. Aralarýnda daha önce yolsuzluk suçlamalarýna maruz kalanlar var. Kýrgýzistan halk hareketi lideri Bakiev ve Madumarov bunlardan yalnýz ikisi. Gerçek þu ki, Kafkas ve Asya ülkelerinde demokratik görünümlü sloganlarla ardý ardýna yaþanan rejim deðiþiklikleri, Dünya Solu nun önemli bir kesiminde de ciddi bir tanýmlama karmaþasýna yol açmýþ durumda. Solun bazý sektörleri, köhnemiþ diktatörlüklere karþý daha demokratik ve açýk bir toplum sloganlarýyla kitlelerin harekete geçmesini ileri bir mevzi olarak yeterli görmekte. Oysa bugüne dek yaþanan rejim deðiþiklikleri Doðu Avrupa ülkelerinin emsalsiz bir kapitalist yaðmanýn içine çekilmesi ve kitlelerin demokratik denetim mekanizmalarýndan uzaklaþtýrýldýðý demokratik görünümlü ama emperyalizme tam teslimiyet boyutunda gerici rejimlere sahip olmasýndan baþka bir sonuç vermedi. Solun geniþ kesimlerinin yeni bir durum olarak deðerlendirdiði bu yeni sömürgeleþtirme saldýrýsý, gerçekte emperyalizmin 70 li yýllardan beri yürürlüðe koyduðu bir projenin daha da pervasýz bir ifadesinden baþka bir þey deðil. Amerikan emperyalizmi, Vietnam da yaþadýðý askeri ve politik yenilginin ardýndan dünya çapýnda yükselen devrimci süreçleri burjuva demokrasisinin kurum ve mekanizmalarýndan yararlanarak püskürtmeyi tercih etmeye baþladý. Demokratik Gericilik olarak adlandýrdýðýmýz bu politika temelde Vietnam ýn da etkisiyle yalnýzca anti-emperyalist deðil, giderek antikapitalist bir karakter de kazanan dünya devrimci sürecini frenlemeye dönük bir savunma çizgisiydi. Daha sonradan bu hat en belirleyici sonucu, eski bürokratik iþçi devletlerinde yaþanan Kapitalist Restorasyon olan ve yeniden sömürgeleþtirme planlarýna kaynaklýk eden, saldýrgan bir yönteme dönüþtü. Geçtiðimiz yýl, Ýstanbul da gerçekleþtirilen NATO zirvesinde kamuoyuna deklare edilen Büyük Ortadoðu Projesi (BOP), emperyalizmle tam iþbirliðine gönülsüz olan rejimlerin NATO ve Birleþmiþ Milletler gibi emperyalist kuruluþlar aracýlýðý ile içeriden dönüþtürülmesini öngörmekteydi. Görülen o ki, emperyalizm bu projeyi demokratik gericilik mekanizmalarýyla ya da Irak ve Afganistan da olduðu gibi doðrudan askeri iþgal yöntemleriyle hayata geçirmekte tereddüt etmeyecek. Murat Yakýn 19

20 Baþtarafý arka sayfada ler, petrol ihracýndan elde edilen dövizden sonra ulusal gelirde ikinci en önemli kalemi oluþturuyor. Bir diðer ulusal sorun ise nüfusun %60 ýný oluþturan ve büyük çoðunluðu küçük þehirlerdeki sýnýrlý tarým olanaklarýna baðýmlý yerliler için bir politikanýn yokluðu. Ülkede ne bir tarým devrimi ne de küçük toprak sahiplerini desteklemeye dönük tarým kredileri söz konusu. Göç sorunu kadar belirleyici bir diðer faktör ise, iþsizlik. Aktif nüfusun %10 u iþsiz durumda ve ülkede iþsizlerin iþ bulmalarýný saðlayacak destekler söz konusu deðil. Güncel politik kriz Ýki yýldýr kesintisiz sürdürülmekte olan ve temeli dolarizasyona ve petrol fiyatlarýndaki yükseliþe dayalý makro ekonomik yeni-liberal politikalar, 2004 yýlýnýn son aylarýndan beri burjuva üst yapýsýnda güçlü bir politik krize yol açmýþ durumda. Halk kitlelerinde uyanan hoþnutsuzluk 2004 yýlýnda gerçekleþtirilen yerel seçimlere damgasýný vurdu. Seçimlerin maðlubu PSP, hükümet partisi ve eski baþkan (ki baþkanlýðý kitlelerin basýncýyla býrakmýþ ve ülkeden yüklü miktarda para çýkartmýþtý) Bucaram in PRE idi. Seçimlerden baþarýyla çýkanlar ise, Demokratik Sol, baþkent Quito ve Cuanca belediyelerini kazanan merkez sol Burjuva Parti ve Guayaquil belediyesini kazanan sað eðilimli PSC oldular. Baþkan Lucio yerel seçimler surecinden büyük bir moral bozukluðu ile çýktý ve devlet olanaklarýndan partisi için yararlandýðý yönündeki suçlamalarla yüzleþti. Seçimlerin galibi durumundaki Burjuva muhalefeti bu süreçten yeni bir suçlama ve yýpratma kampanyasý için yararlandý. Seçimlerden önce ise, emekli maaþlarýnýn artýrýlmasý için ve Ekvator sosyal güvenlik kurumunun (IESS) özelleþtirilmesi sürecine karþý bir ay boyunca iþgaller, açlýk grevleri ve yürüyüþler gerçekleþtiren emeklilerin mücadelesiyle ulusal bir ayaklanma yaþandý. Ekvator daki emeklilerin %50 sinden fazlasý, 50 Dolardan az bir maaþla geçinmek zorunda. Lucýo nun yükselen taleplere kulaklarýný týkamasý, bir aylýk bir sürece yayýlan seferberliklerde 18 emeklinin ölümüyle sonuçlandý. Seçimlerden sonra ise saðlýk emekçilerinin ve devlet memurlarýnýn, kýsmen zaferle sonuçlanan güçlü grev dalgasý yükseldi. Lucio seçimlerin sonrasýnda muhalefet tarafýndan kendisine yöneltilen suçlama kampanyasýný da yüksek bir bedel ödeyerek, yani muhalefet milletvekillerini satýn alarak ve PRE ye hâlâ Panama da bulunan eski baþkan Bucaram in sürgünden dönmesine yardýmcý olacaðý sözünü vererek engellemeyi baþardý. Mecliste oluþturduðu yeni çoðunlukla daha önce ünlü oligark Juan Febres Cordero nun PSC si tarafýndan kontrol edilen Anayasa ve Yüksek Seçim Mahkemeleri yöneticilerini görevden aldý. Ayrýca hükümet, Cordero ailesinin 120 milyon Dolarý aþan borçlarýna yönelik bir tahsilat saldýrýsý baþlattý. Meclisteki görevden almalar, büyük bir ulusal hoþnutsuzluða yol açtý ve yeniden þekillenen meclis iþlemesi için gerekli meþruiyetten yoksun kaldý. Sokaklarda sað görüþlü öðrencilerin ve kilise ile burjuva muhalefetin gösterileri baþladý. 20 Bir tanesi þubat ayýnda Quito Belediye Baþkaný Paco Moncayo ve Demokratik Sol tarafýndan yönetilen, bir diðeri ise mart ayýnda kilisenin ilerici güçleri

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:16 Mayýs 2005 http://iscicephesi.org iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný emperyalizm yenilgiye

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 17 Haziran: 2005 http://iscicephesi.org Emek hareketinden, Gündem ve Politika syf. 2-5 Avrupa Birliði ve Demokrasi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 28 Haziran 2006 http://iscicephesi.org Laik-faþist kampýn anti-demokratik komplolarýna, Kürt halký üzerindeki katliam

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 23 Ocak 2006 http://iscicephesi.org asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Gündem ve Politika syf. 2-6 Düþünce

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 18 Temmuz / Aðustos 2005 http://iscicephesi.org MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Çare, iþçi sýnýfý ve emekçi

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 21 Kasým 2005 http://iscicephesi.org AB ALDATMACASINA SON! 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 19 Eylül 2005 http://iscicephesi.org ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Ýlan Tahtasý, Gündem ve Politika syf. 2-7 Kentsel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 20 Ekim 2005 http://iscicephesi.org bozamayacaklar iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Ýlan Tahtasý, Gündem

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Faþizme karþý omuz omuza

Faþizme karþý omuz omuza Unutmayýn biz kazanacaðýz - sayfa: 8-9 Gel Bush hesap ver - sayfa: 11 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 235 21 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL 1 MAYIS TA ýrkçýlýða, þovenizme, milliyetçiliðe Faþizme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org. 1998 Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.tr BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Baský Mattek Matbaacýlýk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk.

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Mısır, Şubat 2011 YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Her sayýmýzda bir ayaklanmaya tanýklýk ettik. Ortadoðu ülkelerinde baþlayan, yükselerek ve yayýlarak

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne!

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 26 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Þubat 2006 Fiyatý 25 Ykr Birliðimizi saðlamak, mücadelemizi ortaklaþtýrmak için... Sýnýf bilinçli, öncü

Detaylı

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ! ülteni kamu amu emekçileri mekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Mayýs 2006 * Sayý 14 * Fiyatý 0.5 YTL Haklarýmýzý, geleceðimizi ve onurumuzu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE 8 Reyhanlý'daki patlamalar baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte Emek ve Demokrasi Güçleri tarafýndan protesto edildi. Ýstanbul'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı