Alo Paket Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE"

Transkript

1 Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý iptal edildi. * HABERÝ 7 DE Sungurlu Ayaðýbüyük köyü nde yaþanan yol satýþý, 18 parselli kooperatif üyelerini çýkmaza soktu. Kooperatif üyeleri, satýþa çýkan arsalarý satýn alýrken, yollarýn tümü de sehven satýþa çýktý. Yol yapacak alanlarý kalmayan kooperatif üyeleri ne yapacaðýný þaþýrdý. * HABERÝ 6 DA Kooperatif üyeleri parselleri alýrken, bir baþkasý da sehven satýþa çýkan yollarý satýn ÇORUM ÝSKENDER LAHMACUN 7 AÐUSTOS 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket Külcü: Hýdýrlýk, adýna yakýþýr hale gelecek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye tarafýndan Hýdýrlýk'ta baþlatýlan peyzaj yenileme çalýþmalarýný yerinde inceledi. Külcü, Hýdýrlýk adýna yakýþýr hale getiriyoruz. dedi. Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) n AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, katýldýðý televizyon programýnda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Türkiye tuzaklarla karþý karþýya AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TRT Avazda yayýnlanan Doç. Dr. Erdinç Yazýcý nýn sunduðu Düþünce Avaz ý programýna konuk oldu. Uslu, Türkiye nin büyük tuzaklarla karþý karþýya olduðunu söyledi. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 5 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. Oldu da bitti Maþallah Ýbrahim Çayýrý nda Belediye tarafýndan bu yýl 18'incisi düzenlenen sünnet þöleni, sünnet olacak çocuklarýn heyecaný ve ailelerin mutluluðuyla birleþerek coþkuya dönüþtü. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM), Temmuz ayý ihracat rakamlarý açýklandý. Temmuz da 17 milyon dolarlýk ihracat Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi nin açýkladýðý rakamlara göre, Çorum'da Temmuz ayýnda 16 milyon 685 bin dolar ihracat gerçekleþti. * HABERÝ 2 DE * SAYFA 12 DE * HABERÝ 7 DE Tarih ve lezzetin buluþtuðu adres özlem* HABERÝ sona8 DEeriyor Hanoðlu Konaðý, ilgiden memnun Melih Hanoðlu nun iþletmecisi olduðu Hanoðlu Konaðý, tarihi dokusu ve zengin menüsüyle Çorum un gözde mekanlarý arasýnda yerini aldý. Çorum halkýnýn ilgisinden memnunuz diyen Melih Hanoðlu, tarihi konakta yaptýklarý düzenlemelerin ve misafirlerine sunduklarý benzersiz lezzetlerin beðeni topladýðýný söyledi. * HABERÝ 3 DE Meclis te yoðun gündem Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþüldü. * HABERÝ 8 DE

2 2 CUMA 7 AÐUSTOS 2015 Temmuz da 17 milyon dolarlýk ihracat TÝM, ihracat rakamlarýný ve sektörel daðýlýmlarýný da kamuoyuyla paylaþtý. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: Rektör Alkan, Karayollarý 7. Bölge Müdürü nü ziyaret ederek, karayolu projesi hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Üniversitenin karayolu projelerini konuþtular Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin'i makamýnda ziyaret etti. Üniversitenin kampüs sürecinde Karayollarý Genel Müdürlüðü (KGM) ile pek çok konuda ortak çalýþmalarýn yapýldýðýný, bu süreçlerde baþta Çorum da yer alan þube þefliði ve bölgenin her zaman büyük desteklerini aldýklarýný belirten Alkan, üniversiteye yaptýðý katkýlardan dolayý Bölge Müdürü Çetin e ve tüm emeði geçenlere teþekkür etti. Üniversitenin Karayollarý Genel Müdürlüðü görev alaný kapsamýna giren projelerinin görüþüldüðü ziyarette, devam eden çalýþmalar hakkýnda karþýlýklý bilgi ve fikir alýþveriþinde bulunuldu. (Haber Merkezi) Rektör den hemþehri ziyareti Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ordu Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu nu makamýnda ziyaret etti. Alkan a ziyaretlerinden dolayý teþekkür eden Vali Ýrfan Balkanlýoðlu, Hitit Üniversitesi Rektörümüz atandýktan sonra gerek kampüs alaný, gerek ilçelere kurduklarý yüksekokullar ile eðitimde büyük bir hamle yaptý ve Çorum da üniversite konusunda büyük bir atýlým gerçekleþtirdi. Öðrenciler açýsýndan cazip olan bütün bölümler üniversite bünyesinde açýldý ve açýlýyor. Bilime, sanata ve kültüre büyük katkýda bulunuluyor. Çorum birçok medeniyetin baþkentliðini yapmýþ, günümüze ýþýk tutan bir ildir dedi. Vali Ýrfan Balkanlýoðlu na üniversite ile ilgili bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, Ýsmini Anadolu topraklarý üzerinde binlerce yýllýk tarihi geçmiþi olan Hitit uygarlýðýndan alan ünivrsiteyi demokratik þeffaf, özgürlükçü, ehliyet ve liyakata dayalý bir yönetim anlayýþýyla ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasýnda daha saygýn bir yere getirmek, üretken giriþimci, öncü, alanýnda söz sahibi mezunlar yetiþtirerek, bölgemize, ülkemize ve insanlýða büyük katkýlar saðlayan, tercih edilebilirliði ve bilimsel kalitesi sürekli artan bir üniversite ol- mak amacýmýz. Üniversiteler bulunduklarý illere büyük katkýlar saðlýyor. dedi. Kabülünden dolayý Vali Balkanlýoðlu na teþekür eden Alkan, Sayýn Vali Ýrfan Balkanlýoðlu nun görev yaptýðý her yerde önaçan bir vizyon tarafý vardýr. ODÜ Rektörümüz bu konuda çok þanslý. Çünkü, kamunun desteði önemli ve daha hýzlý yol alýnýyor dedi. (Haber Merkezi) Hitit Üniversitesi Rektöre Prof. Dr. Reha Metin Alkan dan hemþehrimize ziyaret. (Ç.HAK:2502) Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM), Temmuz ayý ihracat rakamlarý açýklandý. Çorum'da Temmuz ayýnda 16 milyon 685 bin dolar ihracat gerçekleþti. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi, Temmuz ayý ihracat rakamlarý açýklandý. Haziran ayýnda 13 milyon 897 bin dolar olan ihracat rakamlarý Temmuz ayýnda artýþ göstererek 16 milyon 685 bin dolara yükseldi. Ocak ayýnda 18 milyon 261 bin, Þubat ayýnda 9 milyon 174 bin, Mart ayýnda 13 milyon 221 bin, Nisan ayýnda 29 milyon 337 bin, Mayýs ayýnda 14 milyon 511 bin, Haziran ayýnda 13 milyon 897 bin, Temmuz ayýnda ise 16 milyon 685 bin dolar olmak üzere yýlýn ilk 7 ayýnda toplam 115 milyon 90 bin dolarlýk ihracat yapýldý. Temmuz ayýnda ülke genelinde ihracat geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 13 düþerek 10 milyar 857 milyon dolar oldu. Yýlýn ilk 7 ayýnda toplam ihracat yüzde 8,8 gerileme ile 84 milyar 369 milyon dolar olarak gerçekleþti. Son 12 aylýk ihracat ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 4,9 düþerek 148 milyar 567 milyon dolar oldu. Sektörel bazda Temmuz ayýnda en fazla ihracatý 1 milyar 644 milyon dolarla otomotiv sektörü yaparken, bu sektörü 1 milyar 497 milyon dolarla hazýr giyim ve konfeksiyon sektörü ile 1 milyar 322 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Temmuz ayýnda en fazla ihracat artýþýný yüzde 44,9 ile fýndýk ve mamulleri sektörü yakalarken, bu sektörü, yüzde 23,1 ile mücevher ile yüzde 21,9 ile gemi ve yat sektörü takip etti.(ýha) ET ETCÝ den ALINIR ETCÝ Ailenizin Kasabý Etci (Ç.HAK:2207) Sipariþ üzerine güveç, tandýr, tava yapýlýr. DANA ETÝ: DANA LOP : DANA KIYMA-KÖFTELÝK : DANA KIYMA-YEMEKLÝK : KUZU ETÝ: OÐLAK ETÝ: KUZU BUT : OÐLAK BUT : KUZU KOL : OÐLAK KOL : Ziraat Bankasý yaný Kadifeler KUZU PÝRZOLA : OÐLAK PÝRZOLA : Þube: Albayrak Cad. 13/A Elektrik karþýsý ÇORUM KUZU GERDAN : OÐLAK GERDAN : (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel: Tel: KUZU KABURGA : OÐLAK KABURGA: 18.90

3 CUMA 7 AÐUSTOS Tarih ve lezzetin buluþtuðu adres Hanoðlu Konaðý, ilgiden memnun Melih Hanoðlu, tarihi konaðýn Çorum un gözde mekanlarý arasýnda yerini aldýðýný söyledi. Konakta yapýlan düzenlemelerin Çorum halkýnýn beðenisini topladýðý belirtildi. Hanoðlu Konaðý, deneyimli kadrosu ve hizmet anlayýþý ile iddialý. RECEP MEBET Melih Hanoðlu nun iþletmecisi olduðu Hanoðlu Konaðý, tarihi dokusu ve zengin menüsüyle Çorum un gözde mekanlarý arasýnda yerini aldý. Çorum halkýnýn ilgisinden memnunuz diyen Melih Hanoðlu, tarihi konakta yaptýklarý düzenlemelerin ve misafirlerine sunduklarý benzersiz lezzetlerin beðeni topladýðýný söyledi. Esnaf bir aileden gelmesi nedeniyle iþletmecilik konusunda tecrübe sahibi olduðunu belirten Hanoðlu, Farklý konseptimizle konak restoranlar arasýnda yerimizi aldýk dedi. ECDAD YADÝGÂRI- NA SAHÝP ÇIKTIK Çorum un tarihi dokusunu ayaða kaldýran bir çalýþma sonucunda Hanoðlu Konaðý ný bugünlere taþýdýklarýný anlatan genç iþletmeci, Kiþi ve kurumlarýn iþletmemize gösterdiði teveccüh ve samimi duygular yaptýðýmýz çalýþmalarýn ne denli isabetli olduðunu ortaya koydu diye konuþtu. Kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayýþý ile çalýþmaya devam edeceklerinin altýný çizen Hanoðlu, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Çorum un tarihi zenginlikleri arasýnda yer alan Hanoðlu Konaðý na sahip çýktýk ve restoran olarak halkýn hizmetine sunduk. Tek kuruþ devlet desteði almadan, kendi imkanlarýmýzla bu iþletmeyi Çorum a kazandýrdýk. Hanoðlu Ailesi nin 4. kuþak temsilcisi olarak 1800 lü yýllarýn sonunda yapýlan ecdad yadigârý tarihi konaða sahip çýktým. Bu mücadelede manevi desteðini esirgemeyen aileme ve ekip ruhu ile çalýþarak baþarýlý bir hizmet anlayýþý ortaya koyan tüm çalýþma arkadaþlarýmýza þükran borçluyum. LEZZET ve HÝZMETÝMÝZLE ÇORUM UN GÖZDE MEKANIYIZ Geride býraktýðýmýz 1,5 yýllýk dönemde Çorum halký, kurum ve kuruluþlarýmýz bizi hiç yalnýz býrakmadý. Bu süreçte bakanlar ve pek çok üst düzey bürokrat ile çeþitli ulusal televizyon programcýsýný konaðýmýzda aðýrladýk. Yenilenen iç ve dýþ mekanýmýz ile zengin memünüz kýsa sürede Çorum halkýnýn teveccühünü kazandý. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Hanoðlu Konaðý, kýsa sürede Çorum halkýnýn teveccühünü kazandý. BU BÝR ÝLANDIR metrekarelik ferah mekanýmýzla yemek davetlerinin yaný sýra Osmanlý tarzý kýna gecesi, düðün, niþan, sünnet, beþik ve mevlid gibi organizasyonlara da evsahipliði yapýyoruz. Türk mutfaðýnýn zenginliðini yansýtan yöresel yemeklerin yaný sýra Konak Þiþ Tava, Konak Ciðer Tava (Kiremitte), Konak Sini Kahvaltýsý, Dondurmalý Ýrmik Tatlýsý, Konak Osmanlý Kahvesi ve yoðurtlu ýzgara köfte ile damak tadýna önem verenlere eþsiz lezzetler sunuyoruz. Menümüzde yer alan lezzetler usta aþçýlarýmýz tarafýndan kaliteli malzemeler kullanýlarak hazýrlanýyor. Ýnsanlar, tarihi konaðýmýzda fotoðraf çekinmek için dahi sýraya giriyor. Gelin ve damatlarýn dýþýnda Hitit Üniversitesi nden mezun olarak Çorum dan ayrýlmaya hazýrlanan öðrencilerimize konaðýmýzýn kapýlarýný sonuna kadar açtýk ve mezuniyet fotoðrafý çekimlerine ücretsiz evsahipliði yaptýk. Bahçemizde yaptýðýmýz düzenlemelerin ardýndan otopark alanlarýmýzý da geniþlettik. Kýþ bahçemizi de bu düzenlemeler dahilinde hizmete sunduk. Farkýmýzý yakýndan görmek ve eþsiz lezzetlerimizin tadýna varmak isteyen herkesi Yavruturna Mahallesi 1. Kulaksýz Sokak numara 5 te hizmet veren tarihi konaðýmýza davet ediyoruz. TEÞEKKÜRLER Düðün, niþan, sünnet ve kýna gecesi ile grup toplantýlarýnda Konaðýmýza gösterdikleri yoðun ilgi nedeniyle tüm Çorum halkýna en kalbi þükranlarýmýzý sunarýz. NOT: REZERVASYONLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR. Adres: Yavruturna Mah. 1. Kulaksýz Sok. No:5 ÇORUM Tel:

4 4 CUMA 7 AÐUSTOS 2015 Ayçiçeði üretimi açýðý kapatmaya yetmiyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, bitkisel yað, yaðlý tohum ve küspe açýðýnýn acilen kapatýlmasý gerektiðini bildirerek, Aksi takdirde 2014 yýlýnda olduðu gibi her yýl 4,3 milyar dolar döviz harcamaya devam ederiz. Bunun yolu en baþta ayçiçeði üretiminin artýrýlmasýndan geçiyor dedi. Bayraktar, Akdeniz gibi bazý bölgelerde hasadý baþlayan ayçiçeði üretimiyle ilgili yaptýðý açýklamada, bu yýl dünyada 23 milyon 440 bin hektar alanda ayçiçeði ekildiðini, 2014 yýlýnda 40 milyon ton olan üretimin ise yüzde 1,25 azalmayla 39 milyon 530 bin tona inmesinin beklendiðini belirtti. Ayçiçeði üretiminde dünyada önde gelen ülkelerin yüzde 25,3 payla Ukrayna, yüzde 23,7 payla Rusya ve yüzde 20,7 payla Avrupa Birliði (AB) ülkeleri olduðu, bunlarý Arjantin, Çin, Türkiye ve ABD nin izlediði bilgisini veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: Türkiye, dünya ayçiçeði üretiminin yüzde 4,3 ünü karþýlýyor. Dünya ayçiçeði üretiminde lider olan Rusya, 2010 yýlýndan itibaren Ukrayna nýn gerisinde kaldý. AB içinde en fazla ayçiçeði üretimi yapan ülkeler Fransa, Romanya, Bulgaristan, Macaristan dýr. Bu yýl dünya ayçiçeði verimi dekara ortalama 165 kilogram olarak beklenmektedir. Ayçiçeði üretiminin en fazla gerçekleþtirildiði üretici ülkeler arasýnda en yüksek verim sýrasýyla Çin, Türkiye ve AB ülkelerine aittir. Çin in ayçiçeði verimi dekarda 261 kg, ülkemiz 249 kg ile dünya ortalamasýnýn üzerindedir. AYÇÝÇEÐÝ ÜRETÝMÝN BU YIL 1,7 MÝLYON TONA YAKLAÞACAÐI TAHMÝN EDÝLÝYOR Bu yýl birinci tahmin verimlerine göre ayçiçeði üretiminin yüzde 3,1 artacaðýnýn tahmin edildiðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: Ayçiçeði üretiminin bu yýl 1,7 milyon tona yaklaþacaðý tahmin ediliyor. Son yýllarda Ýç Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde ekim alanlarýnýn artmasý, yapýlan destekler, Çukobirlik in ayçiçeði alýmýna baþlamasý ve verimde saðlanan geliþme, ayçiçeði üretimini yükseltti. Her ne kadar, son 10 yýlda ekim alanlarý yüzde 16,1, verim yüzde 44,7, üretim yüzde 68 artsa da ayçiçeði açýðý sürüyor. Ülkemizde üretilen yaðlý tohumlu bitkiler içinde ayçiçeðinin payý yüzde 46,7 dir. Halkýmýzýn genelde bitkisel yað olarak ayçiçeðini tercih etmesi ayçiçeðinin önemini artýrmaktadýr. Yað tüketiminin yaný sýra çerezlik tüketim amaçlý da üretim yapýlmaktadýr. Yaðlýk ayçiçeði üretimi ülke geneline yayýlmýþ olmakla birlikte üç bölgede yoðunlaþmýþtýr. Türkiye ayçiçeði üretiminin yüzde 88,4 ü Marmara, Ýç Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde yetiþtirilmektedir. Üretimin yüzde 47,2 si Marmara, yüzde 29,2 si Ýç Anadolu, yüzde 12 si Enerji piyasasýnda 'elektriði ucuza satýyoruz' diyen pazarlamacýlar son zamanlarda kapý kapý dolaþýrken, Kayseri'de polis dolandýrýcýlara dikkat çekmek için elektrik faturalarýný kullanmaya baþladý. YEPAÞ UYARDI Türkiye'nin il ve ilçelerini saran dolandýrýcýlýk artýk sýnýr tanýmýyor. Daha çok telefonla dolandýrýcýlýk yapmaya çalýþan kiþilerce, vatandaþlarýn adres ve kimlik bilgileri alýnýyor, sonrasýnda ise banka hesaplarý bile ele geçiriliyor. Son zamanlarda artan bu dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý çeþitli uyarý yöntemlerini kullanarak mücadele etmeye çalýþan Kayseri polisi, son olarak çareyi elektrik faturalarýnda 'Dolandýrýcý uyarýsý' yapmakta bulurken, YEPAÞ da son zamanlarda 'Enerji þirketinden geliyoruz, ucuz elektrik satýyoruz' diyerek kapýlara giden pazarlamacýlara dikkat çekti. KÖTÜ NÝYETLÝ PAZARLAMACILAR YASAL ÞÝRKETLE- RÝN ADINI ZEDELÝ- YOR Enerji sektörünün ülkenin en önemli ve geliþen sanayisine dönüþtüðünü belirten Yeþilýrmak Elektrik Perakende Satýþ A.Þ. (YEPAÞ) Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, dolandýrýcýlarýn yeni gözdesinin enerji sektörü olduðuna dikkat çekti. Bu sahte pazarlamacýlarýn, 'enerji þirketleri çalýþaný' gibi ev ve iþyerindeki kiþilere rahatlýkla ulaþabildiðine vurgu yapan YEPAÞ, "Mutlaka, Þirketimize ait personel kimliðini sorun" dedi. Kötü niyetli ve kendine pazarlamacý süsü veren bu kiþilerin, müþterilere 'Biz ucuz elektrik vereceðiz' diyerek yasal olan elektrik perakende satýþ þirketlerini kötülediðini ifaden eden YEPAÞ'ýn yetkilileri, "Müþterilerimizi ziyaret ederek veya telefonla ulaþan bu kiþi ve sözde kuruluþlarýn, Þirketimizin adýný zedelediklerini duyuyoruz. Müþteri Memnuniyeti odaklý yaklaþýmý olmazsa olmazý olarak gören Þirketimiz, söz konusu kiþilerle ilgili olarak hukuki süreci baþlatmakla Þemsi Bayraktar beraber, müþterilerimizin de bu tür olaylarla karþýlaþmasý veya þüphelenmesi halinde polise baþvuru yapmasýný istiyoruz" þeklinde uyardý. YEPAÞ'IN KU- RUMSAL KÝMLÝK KARTINI MUTLAKA SORUN Son zamanlarda telefonla vatandaþlarý arayarak, kendilerini savcý, polis olarak tanýtýp para isteyen ve dolandýrmaya çalýþan þahýslarýn olduðunu basýndan takip ettiklerini ve son olarak Kayseri polisinin bu konuda uyarý için elektrik faturalarýný kullanmasýna dikkat çeken YEPAÞ Genel Müdürlüðü açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Sizlerle muhatap olan kiþiler, kurumsal bir þirketin çalýþanlarý ise mutlaka kendisini tanýtýcý, þirket logolu personel kimlikleri olmalýdýr. Þirketimizce, ticari ve bireysel müþteriler için özel atanmýþ enerji uzmanlarý bulunmaktadýr. YEPAÞ'ýn çalýþanlarý, siz sormadan kimliklerini ibra edeceklerdir. Mutlaka kimliðini isteyin, kontrol edin. Karadeniz bölgelerin yapýlýyor. Ayçiçeði üretiminde il düzeyinde de yoðunlaþma vardýr. Toplam 5 ilin üretimleri toplam üretimin yüzde 60 ýný oluþturmaktadýr. Bu illerden Konya toplam üretimin yüzde 17 sini karþýlayarak ilk sýrada yer almaktadýr. Konya ilini Tekirdað, Edirne, Adana ve Kýrklareli illeri takip etmektedir. Bu illerimizi ise sýrasýyla Çanakkale, Çorum, Samsun, Balýkesir, Aksaray, Eskiþehir izlemektedir. Bu yýl ülke genelinde yaðýþlarýn normalleri üzerinde gerçekleþmesinin ayçiçeði üretimi için de oldukça faydalý olduðunu bildiren Bayraktar, Ancak ayçiçeði üretiminin yoðun olarak yapýldýðý Marmara bölgesinde ekiliþ sonrasý yaðýþ alamayan bazý alanlarda verimde azalma görüldü. Yaðýþ yetersizliðinin yaný sýra bu aylarda sýcaklýklarýn da normallerinin üzerinde gerçekleþmesi verimi olumsuz etkiledi. Hasadýn baþladýðý Adana ilinde verimde geçtiðimiz yýla göre artýþ görüldü dedi. BÝRLÝKLERÝN AÇIKLADIÐI FÝYAT PÝYASAYI BE- LÝRLÝYOR Yaðlýk ayçiçeðinin Trakyabirlik, Karadenizbirlik ve Çukobirlik tarafýndan alýndýðýný bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: Birlikler yaptýklarý alýmlar ile piyasada etkili olmakta üretici pazarlama sýkýntýsý yaþamamaktadýr. Birliklerin açýkladýðý fiyat piyasayý belirlemektedir. Bu amaçla her yýl Birlikler tarafýndan açýklanan fiyat, üreticilerimiz açýsýndan oldukça önem taþýmaktadýr. Birliklerden üretici maliyetlerini göz önünde bulunduran ve piyasayý düzenleyici bir fiyat açýklamasýný bekliyoruz. Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde ayçiçeði ithalatýnda uygulanan gümrük vergilerinin üst sýnýrlarý bellidir. Bu sýnýrlar, dýþ piyasa fiyatlarý ile üreticimizin rekabet edebilmesi için yeteri kadar yüksek deðildir. Bu nedenle özellikle ürün pazarlama döneminde(hasat ve sonrasý) tarife dýþý engellerle ithalat kesinlikle önlenmelidir. Dünya Ticaret Örgütü ile yapýlan anlaþmalar gereði, yaðlý tohum ve ham yað ithalatýndaki sýnýrlamayý kaldýran vergi oranlarýnýn ülkemiz lehine yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Üretici için alým garantisi çok önemlidir. Yaðlý tohumlu ürünlerden üretimin yaygýn olduðu ayçiçeðinin yýllardýr Trakyabirlik, Karadenizbirlik ve Çukobirlik tarafýndan alýnmasý üretimin gerçekleþtirilmesi için önemli bir etken olmaktadýr. Bu nedenle Tarým Satýþ Kooperatiflerinin etkili bir çiftçi örgütü olarak devam etmesi saðlanmalý, yeni finans kaynaklarý oluþturulmalý, ekonomik kayýplara neden olan depolama koþullarý iyileþtirilmelidir. Üreticilerimizin verimli bir þekilde üretim yapabilmeleri bakýmýndan ucuz girdi kullanýmý saðlanmalý, gübre, mazot ve elektrikteki KDV oranlarý indirilmelidir. Diðer taraftan üretimde artýþýn saðlanabilmesi için 2014 te kilogram baþýna 30 kuruþ olan ve 2015 yýlý için deðiþmeyen prim desteðinin artýrýlmasý gerekmektedir. (ÝHA) YEPAÞ dolandýrýcýlara karþý uyardý! 10 milyon kiþi seyahate çýktý 80 TÜÝK verilerdine göre yurt içinde 10 milyon kiþi seyehate çýktý. Ocak, Þubat ve Mart aylarýndan oluþan I. çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 10 milyon 791 bin kiþi seyahate çýktý. Seyahate çýkanlarýn bir ve daha fazla geceleme kaydý ile ülke içinde yaptýklarý toplam seyahat sayýsý bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %9,6 artarak 13 milyon 966 bin seyahat olarak gerçekleþti. Seyahate çýkanlar, ortalama 265 TL harcadý Bu çeyrekte seyahate çýkanlar 104 milyon 921 bin geceleme yaptý. Ortalama geceleme sayýsý 7,5 gece, seyahat baþýna yapýlan ortalama harcama ise 265 TL oldu. Seyahate çýkanlar, 3 milyar 694 milyon 829 bin TL harcadý Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptýklarý seyahat harcamalarý 2015 yýlý I. çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %12,2 artarak 3 milyar 694 milyon 829 bin TL olarak gerçekleþti. Seyahat harcamalarý, kiþisel veya paket tur harcamalarý olarak yapýldý. Yurtiçi turizm harcamasýnýn %97,8 ini (3 milyar 614 milyon 803 bin TL) kiþisel, %2,2 sini (80 milyon 25 bin TL) ise paket tur harcamalarý oluþturdu. Þirketimiz YEPAÞ'ýn adýný karalayýcý ifadeler kullananlara karþý dikkatli olunuz, uyarýnýz ve bu tür konuþmalarýn devam etmesi halinde kendisini þikâyet edeceðinizi belirtiniz. Çünkü EPDK'nýn ve Rekabet Kurumu'nun mevzuatlarý dýþýnda bir abone yapýlmasý veya iþlem yapýlmasý mümkün deðildir. Mevzuatlarý hiçe sayan bu kiþi ve kuruluþlar, kurumsal olmamakla birlikte, etik davranmamaktadýrlar nolu Çaðrý Merkezi'mizi arayarak, gerektiðinde þikâyetlerinizi bildirin. Ýhbarda bulunmanýz hem siz deðerli müþterilerimiz, hem de þirketimiz YEPAÞ için ve en önemlisi vatandaþlarýmýzýn, 'Ucuz Elektrik Veriyoruz' diye kandýrýlmasýnýn ve zor durumda kalmasýnýn önüne geçmiþ olursunuz. Kamuoyuna saygýyla duyururuz." (Haber Merkezi) Hayrettin Karaman Çözüm için akýl yeter mi? Ortada bir anlaþmazlýk, bir kavga, bir çözümsüzlük varsa bunun taraflarýndan yalnýz biri veya birkaçý akýllý, diðerleri akýlsýz mýdýrlar? Bu soruya benim vereceðim cevap açýktýr: Her biri kendine göre akýllýdýr ve aklýna göre doðru/uygun olaný yapmaktadýr. Akýl iki tarafý kesen bir kýlýç gibidir; hayýr da üretir, þer de üretir. Tarih boyunca dünyanýn baþýna bela, milyonlarca canýn ve sayýsýz servetin mahvýna sebep olmuþ liderler ve aletlerinin içinde deli (akýlsýz) olaný varsa da azdýr. Allah kullarýna akýl vermiþ, ama bunu yeterli görmediði için bir de peygamber göndererek aklýn iyiye yönelmesi ve hayýr üretmesi için yol göstermiþ, aklý imana, ahlaka, dolayýsýyla adalete çaðýrmýþtýr. Ýblis gibi aklýna güvenen, aklý ile yetinen, ilâhî irþada kulak asmayan, hatta isyan eden insanlarý uyarmýþ, bu yolda devam ederlerse hem dünyada hem de ebedi hayatta zararlý çýkacaklarýný açýklamýþtýr. Ýlâhî irþada (Kur'an'a ve Hadislere) göre iki taraf arasýnda bir kavga varsa imanlý ve âkýl insanlar önce kavganýn sebebini araþtýrýrlar, haklý ile haksýzý anlayýp ayýrdýktan sonra haklýnýn yanýnda yer alarak haksýza karþý dururlar. Ak Parti iktidarýndan önceki uzunca yýllarda Doðu'daki Kürt halkýna zulmedildiði, onlara karþý ayrýmcýlýk yapýldýðý, suçlu suçsuz ayýrmadan ceza uygulandýðý, ya yok etmek veya asimile etmek için programlar uygulandýðý bir gerçektir. Irkçýlýk ve bölücülük peþinde olan Kürtler de olmuþtur, devletin onlara karþý tedbir almasý tabiidir, ancak tedbir bu noktada kalmamýþ, genel olarak zulüm yapýlmýþtýr. Zulme karþý baþka çare görmeyip silaha sarýlanlar ve daða çýkanlarýn Ak Parti iktidarýndan sonra daðda kalmak ve silahý býrakmamak için bir bahaneleri yoktur. Bunu liderleri de anladýðý içindir ki, silahý býrakýn, demokratik siyaset yoluna girin diye talimat vermiþtir. Devlet de bu talimatý memnuniyetle kabul etmiþ, bir yandan partilerini, bir yandan da -partiler duruma hakim olmadýðý içinliderlerini muhatap almýþ, görüþmeler ve müzakereler yapmýþ, pek çok hak ve özgürlüðü hayata geçirmiþtir. Bu ülkede durumundan þikayet eden ve hak isteyen yalnýzca bir kýsým Kürt vatandaþlarýmýz deðildir; saðdan soldan, farklý sosyal gruplardan sayýlmayacak kadar taraf daha ziyade hak ve özgürlük istiyor. Ama bunlardan yalnýz bir grup silaha sarýlýp daða çýkýyor, uzun süren kanlý dönemden sonra liderleri bu yolun çýkmaz olduðunu görüyor ve baðlýlarýný silahý býrakmaya çaðýrýyor. Ama çatallanmýþ liderlik katý bu çaðrýya direniyor, çeþitli bahanelerle silah býrakmaya yanaþmýyor, iþlerin düzelme yoluna girdiðini görünce de sudan bahanelerle çözüm sürecinin bittiðini ilan ediyor ve çözüm süreci boyunca uygulanan müsamahayý kötüye kullanarak yaptýklarý hazýrlýkla yeniden yakýp yýkmaya, kan dökmeye baþlýyorlar. Bu durum karþýsýnda aklýný ahlaka ve adalete tabi kýlmýþ insanlar ne yapmalýlar? Ýkisi de haksýz olan kavgacýlara seslenir gibi kavgayý býrakýn ve derhal barýþý konuþun mu demeliler, yoksa haksýz olarak barýþý bozana dönüp derhal silahý terk et, çözümü siyasi temsilcilere býrak ve aradan çekil mi demeliler. Bir zamanlar âkýl adamlar içinde yer alan insanlardan bazý fertlerin ve gruplarýn son zamanlarda yaptýklarý açýklamalar suyu getiren ile testiyi kýraný ayýrmama esasýna dayandýðý için hem faydasýz hem de âdil olmaktan uzaktýr. Suçluya suçlu, haksýza haksýz demeyen kimselerin âdil bir çözümde yararlý olmalarý mümkün deðildir. Bu tür açýklamalar haksýz olanlarýn cesaretlerini arttýrmaya ve eylemlerini meþrulaþtýrmaya yarar ki, iþte bu çözümsüzlüðün de baþ sebebi olur. 238 gün geçti tebliðname yok Darbesi nin tebliðnamesinin hazýrlanmamasý eleþtirilere neden oldu. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nýn, 12 Eylül 1980 darbesinden 32 yýl sonra açýlan ve 864 gün süren davada tebliðnamesini hala hazýrlamadýðý ortaya çýktý. Karar verilmesinin üzerinden 232 gün geçmesine raðmen tebliðname hazýrlamayan baþsavcýlýðýn geçirdiði bu süreçte, davanýn iki sanýðý da öldü. Milli Güvenlik Konseyi, 12 Eylül 1980 günü saat da ülke yönetimine el koydu. Milli Güvenlik Konseyi nin hayatta kalan iki üyesi Evren ve Þahinkaya, 2010 referandumuyla Anayasa nýn geçici 15. maddesinin kaldýrýlmasýnýn ardýndan 2012 de açýlan dava ile darbeden tam 32 yýl sonra yargýlandý. 864 gün sürdü Ýddianamede, 1 Mayýs 1977 olaylarý, postayla gönderilen bombalar, 16 Mart Ýstanbul Üniversitesi katliamý, 1978 Sivas ve Kahramanmaraþ olaylarý, gazeteci Abdi Ýpekçi nin öldürülmesi, Çorum olaylarý, Fatsa operasyonu gibi olaylarýn darbeye zemin hazýrladýðý belirtildi. 12 Eylül davasý, 4 Nisan 2012 de, kapatýlan Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi nde baþladý. Özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasýndan sonra Ankara 10. Aðýr Ceza Mahkemesi 18 Haziran 2014 te her iki sanýðý da darbe suçundan müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme, her iki sanýk hakkýnda yurtdýþý çýkýþ yasaðýnýn devamýna ve ayrýca ordudan da çýkarýlmalarýna hükmetti. Bu karar, hem sanýklar hem katýlanlarca temyiz edildi. Dosya 10 Aralýk 2014 te Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na gönderildi. Evren, dosya, baþsavcýlýktayken 10 Mayýs ta, Þahinkaya ise 9 Temmuz 2015 te hayata veda etti. Sanýksýz kalan ve TCK ya göre düþmesi gereken davada baþsavcýlýk, 238 gündür tebliðnamesini hazýrlamadý. Baþsavcýlýðýn tebliðnamesini hazýrlamasýnýn ardýndan davada son kararý Yargýtay 16. Ceza Dairesi verecek.(milliyet)

5 CUMA 7 AÐUSTOS TRT Avaz da gündemi deðerlendirdi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TRT Avazda yayýnlanan Doç. Dr. Erdinç Yazýcý nýn sunduðu Düþünce Avaz ý programýna konuk oldu. Türkiye ve Türk dünyasýndaki politik gündem ve aktüel geliþmelerin deðerlendirildiði programda son günlerde yaþanan terör olaylarý da ele alýndý. Türkiye yeni bir terör kuþatmasýna mý hedef? Türkiye yi terörle kuþatmak isteyenler nereye varmak istiyor? sorularýna cevap veren Uslu, Türkiye þu anda büyük tuzaklarla karþý karþýya. Bizim Medeniyetimizin 5 asýr boyunca dünyada barýþ yurdu kurmuþ olmasýna karþýn Batýlýlar 100 yýlda bulunduðumuz bölgeyi cehenneme çevirdiler ve bizim kurduðumuz medeniyetle bir hesaplaþma içerisindeler. Nitekim 7 Haziran seçimlerinden sonra Batýlý Gazetelerde atýlan baþlýklara bakarsanýz Yeni yüzyýlýn Selahaddin Eyyübi'si durduruldu þeklindeki açýklamalar aslýnda ortada bir kin ve nefret duygusunun, hýrs ve hýnç dolu bir ideolojinin var olduðunu gösteriyor. Bu elbette çok rahatsýz edici. Ýçeride de bazý taþeron örgütler ya da taþeron aydýnlar var. Onlarda barýþ ambalajý içerisinde adeta savaþ temennisinde bulunuyorlar. Türkiye nin bir kýsým komþu ülkelerle savaþa girmiþ olmasý ve içeride iç savaþ çýkararak kriz ve kaosun artmasý temennisinde bulunuyorlar. Nitekim bunlar son yayýnladýklarý bildiride de (sözüm ona aydýnlar) savaþýn son bulmasýndan silahlarýn býrakýlmasýndan bahsediyorlar. Oysa Türkiye Cumhuriyeti bir egemen devlettir. Türkiye yi bölmeye yönelik ya da Türkiye yi bölmek amacýyla vahþetin her türlüsünü meþru gören bir anlayýþla mücadele etmek yasal hakkýdýr. Legal olarak silah kullanma yetkisi olan bir devleti, terör örgütü ile ayný terazinin kefelerine koyarak bir tutmak ve silahlarý býrakýn diyerek çaðrý yapmak bence Türkiye nin gerçeklerini görmezlikten gelmek anlamýna geliyor ya da teröre arka çýkmak ya da Türkiye Cumhuriyeti Devletine karþý önyargýlarda bulunmakve de PKK nýn yarattýðý vahþeti görmezden gelmek anlamýna geliyor. Türkiye kör bir misillemede bulunmak yerine son de- rece saðduyulu, basiretli bir þekilde bir taraftan dýþarýdan kurulan tuzaklarý bozmak bir taraftan da içerideki terörü engellemek için çok kararlý bir þekilde operasyonlar yürütüyor. Bunu da meþruiyetini egemenlikten alan bir hukuk devleti olarak yapýyor. Tabi Uluslararasý bir kýsým hukukun ve kurumlarýnda desteðini de arkasýna alarak. Burada olmasý gereken þey Türkiye Cumhuriyeti Devletinin silah kullanma yetkisini ya da terörü engelleme hakkýný tartýþmaya açmak deðildir. Böyle bir süreçte yapýlmasý gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çözüm Süreci adý altýnda çok sabýrlý, özenli ve uzun süre çatýþmanýn olmadýðý bir iklim hazýrlamýþtýr. Herkesin bu sürece katký vermesi gerekirdi ve katký vermeyenlerin, silahý býrakmayanlarýn, daðdan ovaya inmeyenlerin eleþtirilmesi gerekirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti eleþtirildi dedi. Silah býrakma kararý 2013 yýlýnda verildiðini vurgulayan Uslu, Belli ki Kandil dinlemedi. Tam tersine Çözüm Sürecini istemediler. Onlarýn Meclisteki seçilmiþ temsilcileri de ne yazýk ki Çözüm Sürecine katký vermek yerine süreci týkadýlar. Nitekim 63 kiþiden oluþan Akil Adamlar heyeti ki, deðiþik görüþlerden, farklý görüþleri temsil eden görüþlerden oluþmuþtur. Böylece çözüm süreci toplumda kabul görsün isteniyordu. Ne yazýk ki CHP bu sürece de destek vermedi. Sürecin dýþýnda kalmayý yeðledi. Barýþtan yana olanlar hakikati býçaklamak yerine katký vermiþ olsalardý bugün içerisinde bulunduðumuz kaotik ortama destek veriyor, derinleþtiriyor olmayacaklardý. Nitekim bugün, Tunceli-Erzincan karayolunun kapalý tutuluyor olmasý, çeþitli hastanelere, kýþlalara, barajlara yönelik bir kýsým bombalamalarýn sürüyor olmasý aslýnda Türkiye deki bu kaotik ortamdan kimlerin memnun olduðu ve yararlandýðýný gösteriyor. Türkiye de AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile bir koalisyona zorlanýyor. Belli çevrelerce içeriden ve dýþarýdan bu arzu ediliyor. Ne yazýk ki Milliyetçi Hareket Partisi de koalisyon dýþýnda kalmayý yeðleyerek sorumluluktan kaçýyor. Sonuç itibariyle Türkiye bir belirsizlik ortamýna sürüklenmek isteniyor. Eylemlerin amacýna bakarsak üst akýl erken seçim ihtimaline karþý kaos planlarýný devreye sokuyor. Barýþ ambalajý adý altýnda bir iç savaþ temennisi var. Türkiye ye büyük tuzaklar kuruluyor diyen Uslu, Sivil hedefleri ve yapýlarý bombalamanýn asýl amacý Türkiye ye Meydan okumaktýr. Ortak Vatan kavramý ve Türkiyelileþme iddiasý artan terör olaylarý ile birlikte sona erdirilmiþ oldu.türkiye yi bölmek amacýyla vahþetin her türlüsünü meþru gören AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, katýldýðý televizyon programýnda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. bir anlayýþla mücadele etmek yasal, legal hakkýmýzdýr.türkiye bir taraftan dýþarýdan kurulan tuzaklarý bozuyor bir taraftan da içerideki terörü engellemek için çok kararý bir þekilde operasyonlar yürütüyor. Devletimizin ve hükümetimiz kararlýlýðýna ve yeteneklerine, milletimizin saðduyusuna güveniyoruz. Küçük siyasi heves ve hesaplarýn birliðimizi ve dirliðimizi bozmasýna izin vermeyeceðiz. diye konuþtu. Akaydýn a belge þoku Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk'ün imzasýnýn bulunduðu Mülkiye Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý kararýnda, yerel seçimlerin ardýndan Antalya Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýk makamýnýn devredilmesiyle ilgili hazýrlýklar yapýlýrken, Baþkanlýk makamýnda bulunan kitaplar ve bazý belgelerin ne yapýlacaðý konusunun eski Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'a sorulduðu, Akaydýn'ýn da Kitaplarýmý ayýrýp evime gönderin. Geri kalanýný da çöpe atýn" dediði belirtildi. Kararda, özel kalemde görevli personelin makamda bulunan belgeleri yýrtmaya baþladýklarý, o sýrada ortamda bulunan bir görevlinin, Bunlarý yýrtmakla bitiremezsiniz, toplayýp götürüp yakalým" dediði ifade edildi. DUMAN NEDENÝYLE FARK EDÝLDÝ Bu kiþinin teklifiyle mevcut belgelerin çuvallara konularak belediyeye ait Boðaçayý mevkisindeki tesis- Mustafa Akaydýn lere gönderildiðinin vurgulandýðý kararda, þunlar kaydedildi: Çuvallar içinde bölgeye gönderilen belgelerin kontrolsüz þekilde yakýlmasý esnasýnda çýkan duman nedeniyle basýn kuruluþlarý temsilcilerinin de oraya gelerek çekim yaptýklarý, olayýn yerel ve ulusal basýnda yer aldýðý, bu nedenle konu hakkýnda müþtekinin savcýlýða suç duyurusunda bulunmasý üzerine savcýlýk tarafýndan soruþturma baþlatýldýðý anlaþýlmýþtýr." CHP milletvekili Akaydýn, Ben Yak emri vermedim dedi. "ÖZEL BELGE DEÐÝL" Kararda, inceleme sýrasýnda yanmamýþ 144 belge ve yarý yanmýþ ya da yýrtýlmýþ 385 belgenin tespit edildiði, belgelerin hiçbirinde Gizli" kaþesi bulunmadýðý, buna karþýn evrakýn özel belge" niteliðinde de olmadýðý vurgulanarak, Akaydýn hakkýnda, makamýnda bulunan ve devir teslim nedeniyle imha edilmesi gereken evraký, yasa ve usule uygun olarak imha ettirmediði" gerekçesiyle soruþturma izni verildiði belirtildi. Akaydýn, Bunlar benim kiþisel arþivimde bulunan, belediyenin resmi arþivi ile hiç ilgisi olmayan, evrak deðeri olmayan þeyler. Ben 'Yak' emri vermedim. Benim suç evrakým olsa gündüz gözüyle milletin içinde yaktýrýr mýyým?" dedi.(haber7) Bekiroðlu na hemþehri ziyareti Ýstanbul Eskice Köylüler Dayanýþma Derneði yöneticileri AK Parti Ýl Baþkaný Rume Bekiroðlu nu ziyaret etti. Ýstanbul Eskice Köylüler Dayanýþma Derneði yönetim kurulu üyeleri AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ýstanbul Eskice Köylüler Dayanýþma Derneði Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Serin ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu na görevinde baþarýlar dilediler. Eskice köylüler olarak Bekiroðlu nun AK Parti il baþkaný olmasýndan dolayý büyük mutluluk duyduklarýný dile getiren Serin, Bekiroðlu ve ekibine parti çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da, birlik ve beraberlikten kuvvet doðacaðýný belirterek, insanlarýn tek çatý altýnda bir araya gelmelerinin kardeþlik duygularýnýn pekiþmesine katkýda bulunduðunu ifade etti. Amaçlarýnýn Çorum a hizmet etmek olduðunu dile getiren Bekiroðlu, Çorum bir ve bütün olarak gördüklerini dile getirerek, Çorum ortak paydasýnda toplumun tüm kesimleriyle iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný kaydetti.(ýha) Ziyarette bazý Eskice Köyü sakinleri ve parti yöneticileri de hazýr bulundu. AK Parti hasta ziyaretinde AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve merkez ilçe yöneticileri, Saðlýk BakanlýðýHitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hasta ziyaretinde bulundu. Anaç ile beraberindekiler ayrýca, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun annesi Menþure Uslu ile AK Parti Ýskilip Gençlik Kollarý Baþkaný Aslan Saðlam ý da ziyaret etti. Hastalara geçmiþ olsun dileklerinde bulunan Merkez ilçe yöneticileri, daha sonra hastaneden ayrýldý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, hastanede hasta ziyareti yaptý. Atlamaz a hemþehri ziyareti 20. Dönem Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç, hemþehrimiz Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz'ýn konuðu oldu. Kaymakamý Atlamaz, 30 yýllýk eski arkadaþý olan Aykaç ýn kendisini ziyaret etmesinden dolayý memnuniyetini dile getirerek, Ayný zamanda aile dostumuz olan Mehmet Aykaç abi Çorum Milletvekilliði döneminde olsun, günümüzde de gösterdiði çabalarýyla kentimizi çok farklý yerlere taþýmýþ ve Samsun Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, kendisini ziyarete gelen Çorum eski Milletvekili Mehmet Aykaç ý makamýnda aðýrladý. güzel hizmetlerde bulunmuþtur." dedi. Mehmet Aykaç ise ziyarette yaptýðý konuþmada, Kadim dostum, Ýlkadým Kaymakamýmýz Turan Atlamaz Bey'e yeni görev yerinin hayýrlý olmasýný dilerim. Bilindiði üzere benim Milletvekilliði dönemim sonrasý uzun süre Çorum ilimizin Belediye Baþkanlýðý görevini Sayýn Turan Atlamaz Bey yaptý. Ve herkesin gördüðü ve bildiði üzere de Çorum'u modern bir kent halinde býraktý. Hala onun eserlerini kentte görmek mümkün. Bu baðlamda dostumun, Baþkanýmýzýn güzel ilçenize gelmiþ olmasý, Samsun ve Ýlkadým ilçeniz olarak da böyle deðerli bir insanýn buralarda olmasý ile her iki taraf için de büyük þans diye

6 6 CUMA 7 AÐUSTOS 2015 Gurbetçilerin köye dönüþ projesi týkandý Çorum'un Sungurlu ilçesine baðlý Ayaðýbüyük Köyü nde yaþanan olayda kooperatif kurmak için aldýklarý arsanýn yollarýný baþka bir kooperatif yönetiminin yürüttüðü inþaat çalýþmalarý durdu. Ýddiaya göre Milli Emlak tan alýnan 18 parsellik arsanýn yollarý için baþvuru yapan kooperatif yönetimi ihalede yollarý baþka birine kaptýrýnca elleri kollarý baðlandý. Yaþadýklarý problemi Ýhlas Haber Ajansý'na anlatan Kooperatif Baþ- kaný Sami Ambarkütükoðlu ve kooperatif üyeleri yetkilerden yardým istedi. Ambarkütükoðlu, "Sýnýrlý Sorumlu Yapý Kooperatifi diye bir kooperatif kurduk. Amacýmýz Ankara'daki emeklileri- Kooperatif üyeleri parselleri alýrken, bir baþkasý da sehven satýþa çýkan yollarý satýn Sungurlu Ayaðýbüyük Köyü nde yaþanan problemin nasýl çözüm bulacaðý merak konusu oldu. mizi, emekli olacaklarýmýzý köye taþýmak ve köylülerimizle iç içe yaþatmak. Kültürlerine sahip çýkmalarýný saðlamak. Çocuklarýmýzý da doðduðumuz topraklarý sevdirmekti amacýmýz. Bu amaçla Milli Emlak'tan arsa talebinde bulunduk. Ýhale yoluyla 18 parsel arsa aldýk. Bu arsanýn kenarýnda bulunan yollarý da almak için talepte bulunduk. Ama köyümüzden bir arkadaþýmýz ihale yoluyla yollarý aldý. Arsamýz var, ama þuanda yolumuz yok" dedi. Hiçbir ticari amaçlarýnýn olmadýðýný belirten, Ankara ile köy arasýnda bir köprü olmak için bu iþe girdiklerini söyleyen Ambarkütükoðlu, "Düðünümüzde, cenazemizde köye geldiðimizde baþýmýzý sokacak bir yerimiz olsun istedik. Herkeste çok güzel bir proje olduðu için bizi tebrik etti" diye konuþtu. Hiç bir çýkýþ yolumuz kalmadý diyen Ambarkütükoðlu, "Arsamýz var ancak yol olmadýðý için inþaat yapamýyoruz. Biz bu arsalarý 2013 yýlýnda aldýk ve hafriyatýný yaptýrdýk. 45 gün kepçemiz çalýþtý. Ýnþaat için malzememizi de yýðdýk. O kadar malzememiz orada heba olacak. Demirlerimiz paslandý, tuðlalarýmýz atýl duruma geldi. Yetkililerden yardým istiyoruz" ifadelerini kullandý.(ýha) Otizm Gönüllüleri Derneði nden ziyaret Otizmli çocuklarýn yaþam standartlarýný daha iyi noktalara taþýmak ve toplumsal farkýndalýk yaratmak için çok kýsa süre önce kurulan Çorum Otizm Gönüllüleri Derneði Baþkaný Emine Çelen Ýnal ve yönetim kurulu, kamu kurum ve kuruluþlarýna ziyaretler gerçekleþtirdi. Bu kapsamda ilk ziyaretini Vali Ahmet Kara ya yapan dernek yönetimi, Kara ya otizme dair bilgilendirme dosyasý hazýrlayarak, Çorum da yapmayý düþündükleri faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Dernek, Vali Kara nýn da destek sözünü alarak makamýndan ayrýldý. Çorum Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan ile de görüþ alýþveriþinde bulunan Baþkan Ýnal, Derneðimize gösterdikleri ilgi, alaka ve destekleri için baþta sayýn Valimiz Ahmet Kara ve Çorum Belediyesi adýna Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan a çok te- þekkür ederiz. Otizmli çocuklarýn en büyük ihtiyacý olan sosyal ve dil ge- liþimini destekleyici faaliyetlerde yer almak ve yaþamýna renk katmak is- teyen tüm insanlarý derneðimiz gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. dedi. Çorum'un Mecitözü ilçesi Çitli köyünde bir evde buzdolabý patladý. Olayda can kaybý yaþanmazken, evdeki eþyalar kullanýlamaz hale geldi. Yapýlan açýklamaya göre, Çitli köyünün büyükbaþ hayvan otlatan çobaný Kazým Çakmak'ýn evinde buzdolabýnýn patlamasý sonucu ev harabeye dönerken, evde kimsenin olmamasý nedeniyle can kaybý olmadý. Evin mutfaðýnda meydana gelen patlamayý duyan komþularýnýn Kazým Çakmak a evinde patlama olduðunu iletmesi ile birlikte evine giren Çakmak ve çocuklarý gördükleri manzara karþýsýnda þoka girdiler. Olayda can kaybý yaþanmamasýnýn Kuruluþunu itamamlayan Otizm Gönüllüleri Derneði yöneticileri Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. promil alkollü çýktý. 19 TN 739 plakalý otomobiliyle seyreden M.K. (50), ekipler tarafýndan durdurularak alkol muayenesine tabi tutuldu. Yapýlan muayenede, Temizlik yaparken çalýþan makinaya elini kaptýrdý Ýskilip Yolu'nda üretim yapan bir firma çalýþaný, makina bandýný temizlerken, elini makinaya kaptýrdý. Önceki gün sabah saatlerinde yaþanan kazada, S.K. isimli 65 yaþýndaki iþçi, çalýþtýðý kiremit fabrikasýnda, makina bandýný temizlemeye baþladý. Tam o sýrada çalýþan makina, talihsiz iþçinin eli bant ve makina arasýna sýkýþtý. Makina dairesinde bulunan diðer çalýþanlarýn makinayý durdurmasýyla büyük bir facianýn önüne geçildi. (Haber Merkezi) Dernek yöneticileri, Çorum da bulunan otistik çocuklara yönelik yapacaklarý çalýþma hakkýnda Vali Ahmet Kara ya bilgi verdi. rý sürdürüyor. Köylerin Altyapýsýnýn Desteklenmesi (KÖYDES) programý kapsamýnda ilçenin köyleri döþenen kilit parke taþlarý ile modern bir görünüme kavuþuyor. Yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz günlerde Ýskilip e baðlý Kuzuluk köyünü ziyaret eden Ýski- Ýskilip tde KÖYDES kapsamýnda yapýlan kilit taþý döþeme çalýþmalarý devam ediyor. lip Kaymakamý Þuayib Gürsoy incelemelerde bulundu. Kilit parke taþý döþeme iþleminin sona erdiði Kuzuluk köyünde açýklamalarda bulunan Kaymakam Gürsoy, Ýlçemizde geçen sene 14 köyümüze kilit parke taþý döþenirken bu sene bu çalýþmalar 25 köyümüzde devam ediyor. Bundan sonra köylerin daha modern bir görünüme kavuþmasý için altyapýsý tamamlanan köylere kilit parke taþ döþeyerek vatandaþýmýzýn kýþýn çamur diye bir derdi kalmayacak." diye konuþtu. kendisi için teselli olduðunu söyleyen ev sahibi Kazým Çakmak, elektrik firmasý YEDAÞ'a müracat edeceðini ve bu olayýn aydýnlatýlmasýný isteyeceklerini söyledi. Dar gelirli olduðu için evin tadilat ve onarým iþlerini nasýl yapacaðýný kara kara düþündüðünü belirten Çakmak, kullanýlmaz halde olan ev eþyalarýnýn yenisini alabilmek için hayýrseverlerden yardým beklediðini söyledi. Alkollü sürücüye geçit yok Trafik ekipleri yaptýðý kontrollerde, alkollü sürücülere göz açtýrmýyor. Önceki gün yapýlan kontroller sýrasýnda, Çimento Kavþaðý nda durdurulan bir otomobilin sürücüsü 223 Ýskilip köylerine modern görünüm Ýskilip Kaymakamlýðý, KÖYDES projesi kapsamýnda Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan baþlatýlan kilit parke taþý döþeme çalýþmala- Buzdolabý patladý, ev harabeye döndü sürücünün 223 promil alkollü olduðu tespit edilerek, sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye sokmak suçundan iþlem yapýldý. (Haber Merkezi) Çocuklar yola fýrlayabilir, aman dikkat Park halindeki araçlarýn arasýndan yola fýrlayan 7 yaþýndaki çocuða otomobil çarptý. Alaybey Sokak'ta kaldýrýmdan yola inen 7 yaþýndaki Y.A.'ya, 55 NS 073 plakalý otomobil çarptý. Bayan sürücü Þ.Ç. (37)'nin çarptýðý küçük kýzýn kazayý hafif þekilde yaralanarak atlatmasý teselli kaynaðý oldu. (Haber Merkezi) Ýskilip, fiber internete kavuþuyor Türk Telekom Samsun Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ýnal beraberinde idari ve teknik ekip Ýskilip'in fiber internete geçiþi çalýþmasý hakkýnda görüþmek ve sahada incelemelerde bulunmak için Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn daveti üzerine Ýskilip'e geldi. Yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkanlýðý makamýnda yapýlan deðerlendirme toplantýsýna Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma ve Belediye teknik ekibi katýldý. Temelde bir sinyal iletmek için elektrik yerine ýþýðý kullanan ve olumsuz hava þartlarýndan etkilenmemesi dola- yýsýyla kesintisiz ve hýzlý haberleþme imkâný sunan sistemin asfalt öncesi altyapýsýnýn kurulumu için çalýþma baþlatýlmasýna karar verildi. Belediye Baþkaný Recep Çatma bilginin en ucuz ve en kaliteli þekil- de aktarýlmasýný saðlayacak sistemin baþta okullara, resmi kurumlara ve Ýskiliplilere iletiþim alanýnda önemli avantaj saðlayacaðýný belirtti. Baþkan Çatma "Görüþmelerde bulunmak ve saha çalýþmasý yapmak üzere Ýskilip'e gelen Türk Telekom Samsun Bölge Müdür Yardýmcýsý Sayýn Mehmet Ýnal ile beraberindeki teknik heyete teþekkür ediyor, þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüðü yetkilileri, Ýskilip te yapýlacak teknik çalýþmalarla ilgili Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ile görüþtü.

7 CUMA 7 AÐUSTOS 2015 ÜYÜK TE MUTLU SON 7 Taþ ocaðýnýn ruhsatý iptal EROL TAÞKAN Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý iptal edildi. Yaklaþýk son bir haftadýr Üyük Köyü'nde süren gergin ve endiþeli bekleyiþ, yerini sevince býraktý. Vali Ahmet Kara, tüm detaylarýyla incelediði dosyada yer alan raporlarýn, Üyük Köyü'nün su kaynaðýný tehdit edeceðine yönelik imalar taþýdýðýný ve bunun üzerine ruhsatýn iptali için Özel Ýdare'ye iptal talimatý verdiðini bildirdi. Öte yandan konuyla yakýndan ilgilenen AK Parti Milletvekilleri TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, ilgililerle görüþerek, konunun seyri hakkýnda bilgi aldý. 3 Aðustos'ta MTA'dan alýnan ruhsatýn gününün dolduðu ve tekrar yenilenmediði belirtilen konuyla ilgili, firmanýn ruhsat süresini uzatma talebi bulunduðu, ayrýca da Üyük Köyü Muhtarlýðý'nýn da iptali için dilekçe verdiði öðrenildi. Ayrýca Bakanlýk tarafýndan görevlendirilen teknik bir heyetin her iki baþvuruyu da yerinde incelemek ve rapor tutmak için Çorum'a geleceði de öðrenilen bilgiler arasýnda yer aldý. Ýstenmeyen olaylarýn önüne geçmek için meselenin toplumsal yönünü de ciddiye alan yöneticiler ve siyasiler konunun hukuki zemin içerisinde çözüm bulmasýnýn gereðine vurgu yaparken, köylünün de endiþelerinin göz ardý edilemeyeceðine Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. Hýdýrlýk ý adýna yakýþýr hale getiriyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye tarafýndan Hýdýrlýk'ta baþlatýlan peyzaj yenileme çalýþmalarýný yerinde inceledi. Külcü, Hýdýrlýk adýna yakýþýr hale getiriyoruz. dedi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Hýdýrlýk'ta yaptýðý inceleme gezisinde Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin ve teknik personelden bilgi alan Baþkan Külcü, Hýdýrlýk'taki çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan bölgedeki yeþil dokunun daha da artacaðýný söyledi. Hýdýrlýk bölgesinin hem Çorum açýsýndan hem de Türkiye açýsýndan ayrý bir öneme sahip olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Sahabeleri ziyarete gelen misafirlerimizi buralarda en güzel þekilde aðýrlamak ve Çorum'un güzel yüzünü misafirlerimize burada da göstermek istiyoruz. Hýdýrlýk Camii'nin abdesthanesini ve tuvaletlerini tamamen yenilemiþtik. Þimdi de yürüyüþ yollarý, oturma ve oyun gruplarý, piknik masalarý, Hýdýrlýk'a uygun aydýnlatma sistemleri ve Osmanlý Çeþmesi yaparak bölgeyi adýna yakýþýr bir hale getiriyoruz." dedi. ÇORUMPARK MALATYA YA ÖRNEK OLDU Malatya Yazýhan Belediye Baþkaný Nevzat Öztürk, ilçelerine yapmayý planladýðý park projesi için Çorum'a gelerek Çorum'daki parklarý inceledi. Baþkan Öztürk, Çorum'da çok güzel parklarýn yapýldýðýný ifade ederek "Biz de ilçemizde Çorumpark projesini aynen uygulamak istiyoruz." dedi. Baþkan Külcü'nün Hýdýrlýk'ta yaptýðý incele- me gezisine de katýlan Yazýhan Belediye Baþkaný Nevzat Öztürk, "Þehir merkezine yapmýþ olduðunuz Çorumpark'ýn projesini çok beðendik. Bizde Malatya Yazýhan ilçemize ayný projeyi yapmak istiyoruz. Proje desteðiniz için þimdiden teþekkür ediyorum."dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de yaptýklarý projelerin diðer il ve ilçeler tarafýndan örnek alýnmasýnýn kendilerini çok mutlu ettiðini belirterek "Böylesi durumlar bizim çalýþma þevkimizi daha da çok artýrýyor. Sosyal projelerde örnek olan bir belediye idik. Þimdi park projelerimizle örnek olmaya baþladýk." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hýdýrlýk ta yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Hýdýrlýk ta devam eden çevre düzenlemeleri, Hýdýrlýk a yeni bir çehre kazandýracak. Belediye Baþkaný Külcü, Hýdýrlýk çevresini adýna yakýþýr bir hale getireceklerini söyledi. Oldu da bitti Maþallah Çorum Belediyesi tarafýndan 18 yýldýr sürdürülen sünnet þöleninde bu yýl 500 çocuk erkekliðe adým atýyor. EROL KAN TAÞ- Belediye tarafýndan bu yýl 18'incisi düzenlenen sünnet þöleni, sünnet olacak çocuklarýn heyecaný ve ailelerin mutluluðuyla birleþerek coþkuya dönüþtü. 7 yýldýr her yýl ortalama 500 çocuðun sünnet olarak erkekliðe adým atmasýna vesile olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, katýldýðý þölende ailelerin mutluluðuna ortak olarak, ailelere ve çocuklara hayýrlý olsun dileklerini iletti. Þehir turu ve Hýdýrlýk ziyaretinin ardýndan Hürriyet Meydaný'nda devam eden sünnet þöleni, mehter takýmýnýn konseri ile baþladý. Yaþanan terör saldýrýlarý nedeniyle konser kýsmýnýn iptal edildiði þölende, 500 çocuk erkekliðe adým atacak. Sünnet kýyafetleri ile adeta prensler gibi alaný dolduran çocuklarýn sünnet kaygýsý, þölende görev alan özel kostümlü görevlilerce yok edilmeye çalýþýlýrken, törene katýlan annebaba ve tüm akrabalar da çocuklarýnýn bu özel gününü, "Maþallah-Darýsý damatlýklarýna olsun-rabbim uzun ve saðlýklý ömürler versin" dualarýyla süsledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müftü Dr. Ahmet Akýn, Ýl Kültür ve Turim Müdürü Ali Özüdoðru, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu ve çok sayýda davetlinin katýldýðý þölende, aileler çocuklarýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile fotoðraf çektirebilmek için adeta birbiriyle yarýþtý. Fotoðraf çekinme faslýnýn ardýndan kürsüye gelerek, vatandaþlarý selamlayan Baþkan Külcü, eðlencelerin iptal sebebi olan terörle ilgili deðerlendirmeler yaparak, kimsenin Türkiye'nin geleceðini karartmaya gücünün yetmeyeceðini, gönlünün seçimden yana olduðunu bildirdi. "Çocuklarýmýz, her bir ailenin geleceði olmakla birlikte, ülkemizin de geleceðidir. Onlarý ne kadar saðlýklý ve iyi þartlarda yetiþtirebiliyorsak, ülkemizin geleceði de bir o kadar güçlü olacak demektir." diyen Baþkan Külcü, belediye olarak yürüttükleri sosyal projelerle ilgili bilgi ver- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sünnet olacak çocuklar için, dua ederek, Darýsý damatlýklarýna olsun, anne ve babalarý çocuklarýnýn torun mürüvvetini de yaþasýn inþallah. dedi. Þehir konvoyu ile tur attýlar. Çocuklar Baþkan Külcü ile fotoðraf çekinmek için adeta birbirleriyle yarýþtý. Mehter konseri ilgi ile izlendi. Aileler çocuklarýnýn sünnet merasimini gururla takip etti. di. Ýdeoloji deðil eser siyaseti yaptýklarýna iþaret eden Baþkan Muzaffer Külcü, Çorum'un her neresine bakýlýrsa, orada belediyenin hizmet ve eserlerinin mutlaka görüleceðini söyledi. Baþkan Külcü'nün konuþmasýnýn ardýndan Müftü Dr. Ahmet Akýn'ýn yaptýrdýðý dua için el açýp amin diyen aileler, çocuklarýna uzun, saðlýklý bir ömür dileyerek, mürüvvetlerini görmeyi murad ettiler. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, konuþmasýnda, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimliði ve grev alan tüm hekimlere teþekkür ettiðini bildirdi.

8 8 CUMA 7 AÐUSTOS 2015 Meclis te yoðun gündem RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. ERHAN AKAR BABA OLDU AK Parti Çorum Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan Akar, baba oldu. Satý Bahar-Erhan Akar çiftinin, 24 Temmuz 2015 tarihinde Emir Alp adýnda nur topu gibi bir erkek evladý dünyaya geldi. Meclis Üyeleri ne tatlý ikramýnda bulunan Erhan Akar, evlat sevincini paylaþarak tebrikleri kabul etti. Arif Çamiçi ve Mustafa Çelik imzasýný taþýyan yazýlý önerge teklifi görüþmeleri sýrasýnda söz alan bazý Meclis üyeleri, sahipsiz hayvan varlýðý ve konuyla ilgili yapýlan çalýþmalarýn araþtýrýlmasýný istediler. Önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Çevre ve Saðlýk Komisyonu na havale edildi. ÖZEL SEKTÖRDE 273 ENGELLÝ ÝSTÝHDAMI Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Arif Çamiçi, özel sektörde engelli istihdamý konusunda hazýrlanan araþtýrma raporunu Meclis üyelerinin bilgisine sundu yýlý Þubat ayý verilerine göre Çorum daki iþletmelerde 273 engellinin istihdam edildiðini belirten Arif Çamiçi, Bazý iþletmelerde oransal açýdan 29 kiþilik fazla, bazýlarýnda ise 31 kiþilik açýk olduðu açýklandý dedi. Mayýs ayýnda iþ için baþvuruda bulunan 25 engelliden 9 unun daha istihdam edildiðini anlatan Çamiçi, engelli istihdam eden iþletmelere sunulan devlet desteði ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen iþyerlerine uygulanan yaptýrýmlar hakkýnda bilgiler verdi. ÇÝLEK YETÝÞTÝRÝCÝLERÝNE ÖRTÜ ALTI YÖNTEMÝ ÖNERÝSÝ Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Arif Çamiçi Yusuf Kaya Üzeyir Esenkaya Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Yusuf Kaya, Çorum daki organik çilek üretimi çalýþmalarý hakkýnda hazýrlanan araþtýrma raporu sonuçlarýný açýkladý. Dodurga nýn Dikenli ve Ýskilip in Þeyh Köyleri nde yapýlan çilek üretiminin yörenin fiziki þartlarýndan dolayý olumsuz etkilendiðini belirten Yusuf Kaya, örtüaltý yetiþtiriliðinin bu hususta önemli çözümler sunduðunu söyledi. Yüksek rakýmlý bölgede çilek fidelerinin mevcut þartlar ve hava koþullarýndan dolayý zayýfladýðýna iþaret eden Kaya, örtü altý yetiþtiriciliði ile yaþanan problemin büyük ölçüde çözüleceðini dile getirdi. AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Üzeyir Esenkaya ise toplantýya katýlan Meclis üyelerine yörede yetiþtirilen ilk mahsul çilekten ikram etti. ÇORUM, MEMLEKETÝ GÜREÞ Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Ünal Cevizci, ata sporu güreþin Çorum daki durumunu ortaya koyan araþtýrma raporunu açýkladý. Güreþ Eðitim Merkezi Ünal Cevizci Mustafa Alagöz Erhan Akar ve güreþ kulüplerinin faaliyetlerinden bahseden Ünal Cevizci, 2002 yýlýnda 13, 2003 te 17, 2004 te 12, 2005 te 14, 2006 da 16, 2007 de 15, 2008 de 14, 2009 da 7, 2010 da 11, 2011 de 22, 2012 de 9, 2013 te 18, 2014 yýlýnda ise 13 güreþçimiz Türkiye ve uluslararasý müsabakalarda derece elde etti dedi. Çorumlu þampiyon güreþçilerin isimlerini ve baþarýlarýný da Meclis üyeleriyle paylaþan Cevizci, Çorum un güreþ sporunun gözde illeri arasýnda yer aldýðýna iþaret etti. Komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlar okunup oylandý. Altyapýya yönelik faaliyetlerini sürdüren Güreþ Eðitim Merkezi nin kapasikapilikaya, MERZÝFON YOLU ve tesinin 30 kiþi olduðunu belirten Cevizci, 26 yatýlý ve 9 SOKAK HAYVANLARI ÝÇÝN ÖNERGE gündüzlü sporcunun bu merkezde eðitim gördüðünü Ýl Genel Meclisi nin dünkü oturumunda Kýrkdilim söyledi. mevkiinde bulunan Kapýlýkaya anýtsal mezarý ile ilgili Güreþin Çorum daki en popüler spor branþlarý araaraþtýrma önergesi verildi. sýnda yer aldýðýna dikkat çeken Cevizci, il merkezi ve Önerge hakkýnda bilgi veren Laçin Ýl Genel Mecilçelerden çok sayýda sporcunun minikler, yýldýzlar, lisi Üyeleri Ömer Çatalpelit ve Satýlmýþ Kökçü, tarihi gençler ve ümitler baþta olmak üzere tüm kategorilerde yapýnýn çevre düzenlemesinin yapýlarak turizme kazantürk güreþine katký saðladýklarýný sözlerine ekledi. dýrýlmasýný istediler. ÖZEL EÐÝTÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN SORUNU Kapýlýkaya nýn tarihçesinin de ele alýnmasýný önçözülecek gören yazýlý önerge yapýlan görüþmelerin ardýndan araþkale Özel Eðitim Uygulama Merkezi nin zemin týrýlmak üzere Turizm ile Eðitim ve Kültür Komisyondöþemesi Ýl Özel Ýdaresi imkanlarýyla yenilenecek. larý na havale edildi. Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu BaþkaMeclis te ele alýnan diðer bir önerge ise Mecitözü ný Mustafa Alagöz, konuyla ilgili hazýrlanan araþtýrma ilçesini Merzifon a baðlayan yolun düzenlenmesi talebi raporunu Meclis üyelerinin bilgisine sundu. oldu. Özel eðitime ihtiyaç duyan engelli öðrencilerin Önerge hakkýnda bilgi veren Ýl Genel Meclisi Üyeöðrenim gördüðü okulda koridor zemini ile merdivenleleri Haydar Erdem ve Hacý Bolat, tahýl ürünlerinin tarin deforme olmuþ durumda olduðuna dikkat çeken þýnmasý ve ulaþýmda kullanýlan yolda bulunan 4 ayrý Mustafa Alagöz, zemin ve merdivenlerin yeni eðitim keskin virajýn yer aldýðýna dikkat çektiler. sezonu öncesinde düzenlenmesi gerektiðine iþaret etti. Ýki aracýn yan yana geçemediði yolda yapýlacak Çorum Merkeze baðlý Mühürler, Osmaniye ve Oy700 metrelik güzergâh deðiþikliði ile problemin çözülemaaðaç köylerine ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespiceðine dikkat çeken Erdem ve Bolat ýn önergesi yapýlan tinin görüþüldüðü toplantýda ayrýca Merkez ilçeye baðgörüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Plan ve Bütçe lý Kultak ve Kireçocaðý Köylerine ait yerleþik alan ve Komisyonu na havale edildi. civarý tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk KomisSahipsiz sokak hayvanlarýnýn durumu ile ilgili yonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðaraþtýrma önergesi teklifi sýrasýnda baþýboþ kedi ve kölandý. peklerin çevre ve insan saðlýðýna etkileri ele alýndý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Ýbrahim Çayýrý asfalta kavuþuyor RECEP MEBET Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekipler Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý Sokaklar da asfalt çalýþmasý baþlattý. Bölgede yaþanan yoðun yapýlaþmaya baðlý olarak açýlan yeni sokaklarýn zemininde düzenleme yapan ekipler, asfalt kaplama çalýþmalarýna geçtiler. Sokaklarýn daha önce kýþýn çamurdan yazýn ise tozdan geçilmediðini belirten vatandaþlar, asfalt çalýþmalarýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek Belediye yetkililerine ve emeði geçenlere teþekkür ettiler. Yeni binalarýn yükseldiði semtimize mevcut yollar yakýþmýyordu diyen vatandaþlar, yýllardýr yaþadýklarý çilenin son bulmasýndan dolayý mutlu olduklarýný ifade ettiler. Edinilen bilgilere göre YEDAÞ ve Türk Telekom un altyapý çalýþmalarýnýn devam ettiði Köprübaþý Sokaklar ýn da ilerleyen günlerde asfalta kavuþacaðý öðrenildi. Ýbrahim Çayýrý Sokaklar da asfalt çalýþmasý devam ediyor. Mahallelinin yýllardýr süren asfalt hasreti sona erdi. Asfalt çalýþmalarýndan duyduklarý memnuniyeti dile getiren vatandaþlar Belediye yetkililerine teþekkür ettiler. Remziye Arýk vefat etti RECEP MEBET Çorum Endüstri Meslek Lisesi (Sanat Okulu) emekli öðretmenlerinden Mustafa Arýk ýn eþi Remziye Arýk hayatýný kaybetti. Fehmi, Sabri ve Rahmi Arýk ýn annesi, M. Oktay Arýk ýn yengesi, Elvan Taþkaldýran ýn yeðeni Remziye Arýk geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi bugün Cuma namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Remziye Arýk a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

9 Ýþte açlýk ve yoksulluk sýnýrý Memur-Sen tarafýndan her ay düzenli hazýrlanan 'açlýk-yoksulluk' araþtýrmasýna göre, Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý bin 371TL, yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 687 TL olarak belirlendi. Memur-Sen Konfederasyonu tarafýndan her ay düzenli olarak yapýlan açlýk-yoksulluk araþtýrmasýna göre Temmuz ayýnda Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý Bin 371 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 687 TL olarak tespit edildiðini belirten Memur- Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, þöyle dedi:"yapýlan araþtýrmaya göre ýsýnma, haberleþme, giyim, çevre ve su madde fiyatlarýnda düþüþ yaþanýrken; gýda, aydýnlanma, barýnma, saðlýk, ulaþým, kiþisel temizlik ve bakým, eðitim-kültür fiyatlarýnda artýþ olduðu gözlendi. Haziran ayýna göre Temmuz'da gýda maddesi fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,27'lik bir artýþ oldu. Temmuz'da göze çarpan en büyük artýþ ise yüzde 40,5'le limon fiyatýnda yaþandý. Temmuz ayýnda Haziran ayýna göre giyim fiyatlarýnda ise ortalama yüzde 3,4'lük bir azalýþ gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Haziran ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 1,16 artýþla giysi tamir ücretleri olurken; en çok göze çarpan düþüþler yüzde 9,51 azalýþla gömlek (erkek), yüzde 9,04 azalýþla tiþört (erkek) ürünlerinin fiyatýnda yaþandý. Temmuz ayýnda Haziran ayýna göre ýsýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,04'lük bir azalýþ gözlendi. Temmuz ayýnda Haziran ayýna göre aydýnlanma madde fiyatýnda yüzde 0,05'lik bir artýþ gözlendi. Temmuz ayýnda Haziran ayýna göre barýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,76'lýk bir artýþ oldu. Temmuz ayýnda Haziran ayýna göre saðlýk madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 0,66'lýk bir artýþ olarak gözlenirken, ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 0,57'lik bir artýþ olduðu belirlendi. Ücretli öðretmen uygulamasýna son verilsin Eðitim-Ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, Bugün atamalarla ilgili olarak yaþanan en büyük sorun, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn kadrolu öðretmen atamak yerine, iþ güvencesiz, düþük ücretli ve her türlü haktan yoksun binlerce ücretli öðretmen çalýþtýrmasýdýr. dedi. Ücretli öðretmen uygulamasýna son verilmesini isteyen Yaþar, konuya iliþkin þunlarý söyledi; Milli Eðitim Bakanlýðý Aðustos ayýnda 37 bin öðretmenin atamasýný yapmayý planlamaktadýr. Bakanlýðýn resmi açýklamalarýna göre mevcut öðretmen açýðýnýn 120 bin olmasýna ve 400 bin civarýnda atanmayan öðretmen olmasýna raðmen bu sayýnýn 37 binde kalmasý, Bakanlýðýn önümüzdeki dönemde de ücretli öðretmen politikalarýna devam edeceðinin göstergesidir. Kaldý ki, atamanýn ardýndan kalan açýðýn kapatýlmasý için 80 bin ücretli öðretmen alýmýnýn yapýlacaðý basýna yansýmýþtýr. Bugün atamalarla ilgili olarak yaþanan en büyük sorun, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn kadrolu öðretmen atamak yerine, iþ güvencesiz, düþük ücretli ve her türlü haktan yoksun binlerce ücretli öðretmen çalýþtýrmasýdýr. Ücretli öðretmen uygulamasý hem eðitimin niteliðini düþürmekte buna baðlý olarak sýfýrcý öðrenci sayýsýný hýzla artýrmakta hem de mesleðini yapamayan yüzlerce öðretmeni psikolojik sorunlara itmektedir. Ahmet Saatcý Ýlhan Yaþar Ulaþým madde fiyatlarýnda Haziran ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 5,06 artýþla araçlarýn tamir ve bakýmýna ödenen ücretler (malzeme), yüzde 4,29 artýþla araçlarýn tamir ve bakýmýna ödenen ücretler (iþçilik) ücreti fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 2,64 azalýþla mazot, yüzde 1,26 azalýþla benzin madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Temmuz ayýnda Haziran ayýna göre haberleþme madde fiyatlarýnda ise ortalama deðiþim yüzde 2,22'lik bir azalýþ olarak yansýdý. Haberleþme madde fiyatlarýnda Haziran ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 11,11 artýþla mektup gönderme ücreti (aps) ve PTT koli gönderme ücreti fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda yüzde 0,22'lik bir artýþ gözlendi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda Haziran ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 2,79 artýþla tuvalet kâðýdý, %4,04 azalýþla misafir kolonyasý madde fiyatlarýnda olduðu tespit edildi. Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda yüzde 0,78'lik bir artýþ oldu. Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda Haziran ayýna göre deðiþimin yüzde 23,68 artýþla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar madde fiyatýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte eðitim-kültür madde fiyatlarýnda yüzde 4,58 azalýþla sporla ilgili aletler (futbol topu), yüzde 3,64 azalýþla yurtdýþý bir hafta ve daha fazla süreli turlar madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarýnda yüzde 0,19'luk bir artýþ yaþandý. Çevre ve su madde fiyatlarýnda Haziran ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 0,82 artýþla yer ve duvar döþemesi (fayans) ve yüzde 1,01 azalýþla yangýn, hýrsýzlýk ve diðer afetler için sigorta madde fiyatýnda olduðu gözlendi." Bakanlýðýn resmi rakamlarýna göre 120 bini aþan öðretmen açýðýna raðmen, eðitim fakültelerinden mezun olup mesleðini yapamayan binlerce öðretmen adayý, sesini eylemlerle, açlýk grevleriyle ve bakanlýk önünde diplomalarýný yakarak duyurmaya çalýþmaktadýr. Ýnsanlýk onuru ile baðdaþmayan bu durum, siyasi iktidarýn öðretmenlik mesleðine biçtiði deðeri de gözler önüne sermektedir. Öðretmenlik mesleði, 1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinde; "devletin eðitim, öðretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleði" olarak tanýmlanmýþtýr. Buna baðlý olarak devletin öðretmenlerden temel beklentisi, "Öðretmenler bu görevlerini Türk Milli Eðitiminin amaçlarýna ve temel ilkelerine uygun olarak ifade etmekle yükümlüdürler" biçiminde özetlenmiþtir. Öðretmen ihtiyacýný kapatmak için, öðretmen niteliðini taþýmayan kiþilerin bu göreve atanmasý öðretmenliðin özel bir ihtisas mesleði olduðuna iliþkin söz konusu kanun maddesine de aykýrýdýr. Öðretmen açýklarýna son vermek için öðretmen ihtiyacý kadar kadrolu öðretmen atamasý yapýlmalýdýr. Sözleþmeli öðretmen uygulamasýndan derhal vazgeçilmeli, öðretmen yetiþtirme ve atanmasý konusunda, iktidarlara göre deðiþen politikalar deðil mutlaka milli bir politika benimsenmelidir. Özgüveninizi Nasýl Artýrýrsýnýz? Saygý deðer Hakimiyet okurlarý; dilerini ifade ederken kendi potansiyellerinin.:: KARÝYER ::. Geçen hafta sizlerle özgüven konusunu farkýnda olarak harekete geçerler. paylaþýrken bu hafta özgüvenimizi nasýl artýrabileceðimiz konusu paylaþacaðýmý belirt- Burada kastettiðimiz hedef açýk ve net HEDEF KOYMAK miþtim. koyduðumuz hedeflerdir. Ama bunlara ulaþmamýz için mutlaka planlý ve daha gerçek he- ÖZGÜVENÝNÝZÝ NASIL ARTTIRIR- SINIZ? defler olmalýdýr. Güçlü yönlerimizi belirlemek ve onlarýn POZÝTÝF DÜÞÜNMEK üstünde daha çok durmak; denediðimiz her Fuat AYKAÇ Pozitif düþünce; özgüveni hayata geçirmeye zorlayan en önemli etkenlerden biridir. yeniþey için kendimize þans tanýmalýyýz. Kendimizi küçük görmemeliyiz ve daima Yaþam Koçu Olumsuz düþüncelere yer vermemeliyiz. Bu kendimize inanmalýyýz. Önemli olan elde bizi ancak karamsarlýða götürür. Pozitif düþünmeyi bir yaþam biçimi haline getirmeliyiz. edilen sonuç deðil, bu yolda harcanan çabalardýr. Bu yüzden kendimizi takdir etmeyi bilmeliyiz. ÝYÝ BÝR ÝLETÝÞÝM RÝSK ALMAK Saðlýklý bir iletiþim yeteneðimizin olmasý;çevremizde sevilen,sayýlan,saygý duyulan, güvenilir insan- Her yeni deneyimi yeni bir öðrenme fýrsatý olarak görmeliyiz. Hata yapmaktan korkmamalýyýz. Asýl lar olmamýzý saðlar. Kendini iyi ifade eden kimse kendine olan güvende sorun yaþamaz. olan kazanmak yahut kaybetmek deðil! Ancak bu þekilde yeni fýrsatlarla karþýlaþabiliriz ve kendimiz olduðu gibi kabul edebiliriz. Aksi takdirde, herfýrsat açýl- DUYGULARI KONTROL ETME mamýþ bir kutu olarak içimizde kalacak; dolayýsýyla Duygularý ile baþa çýkabilen insanlar hiçbir zaman duygularýnýn esiri olmazlar. Beklenmedik davra- doðrudan baþarýsýzlýkla sonuçlanýp kiþisel geliþimimizi engelleyecektir. nýþlar göstermezler. Korkularý ve endiþeleri ile baþa çýkabildikleri için riskleri göze alabilirler. Mutsuzluklarýnýn kendilerini sürekli engellemesine izin verme- ÝÇ KONUÞMA YAPMAK Ýç konuþma yaparak olumsuz varsayýmlarýmýzla dikleri için sýkýntýlý dönemlerini kýsa sürede atlatabilirler. Ýliþkilerinde neþe,sevgi ve mutluluk ararlar. baþa çýkabiliriz. Kendimize haksýzlýk ettiðimiz bu durumlarda,"dur bakalým, o kadarda deðil"diyerek daha Kimseye körü körüne kapýlmazlar. olumlu varsayýmlar üretmeliyiz. Örneðin: herhangi FÝKÝRLERÝNÝZÝ SAVUNUN bir þeyi mükemmel yapamayacaðýmýzý, önemli olanýn elimizden geldiði kadarýný en iyi þekilde yapmaya çalýþmak olduðunu bilmeliyiz. Bununla birlikte yeri gelmeden, kendi duygularýnýzý,düþüncelerinizi,inançlarý- Diðer bir ifadeyle baþkalarýnýn haklarýný ihlal etdiðinde öz eleþtiri de yapabilmeliyiz. Böylece kendimizi daha iyi tanýrýz, bu da bize özgüven duygusu venýzý,dürüst bir þekilde ifade etmeyi öðrenin. Haklarýnýza sahip çýkmayý öðrenin. Sizin için makul olmayan isteklere "Hayýr" deyin. Yaþamýnýzda önemli olduðuna inandýðýnýz sorunlarýn bir listesini çýkartýn, daha rir. KENDÝNÝ SEVMEK sonra bunlarý iyileþtirmenin veya deðiþtirmenin yollarýný yazýn. Ýnsanlar kendilerini sevdiklerinde hem duygusal hemde fiziksel olarak kendilerini güvende hissederler.ve deðerli olma duygusu yaþarlar. mesinde rol oynayan etkenler ve anne-baba olarak ço- Haftaya çocuðumuzun kendisini deðerli hissetcuklarýný özgüvenli yetiþtirmek için ne yapmalý konusunu paylaþmak üzere hepinize saðlýk, huzur, mutlu- KENDÝNÝ TANIMAK Kendilerini tanýyan insanlar kendi güçlü ve güçsüz yönlerini bilirler. Bir topluluða girdiklerinde kenmluk, baþarý ve özgüven dolu bir hafta diliyor saygýlarý- sunuyorum. CUMA 7 AÐUSTOS S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝNDEN DÜKKAN SATILACAKTIR 1- Mülkiyeti Kooperatifimize ait, aþaðýda tapu adresi ve muhammen peþin satýþ bedeli verilen taþýnmaz satýlacaktýr. Sýra Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Niteliði Blok Arsa Muhammen No: No: No: No: m2 Kat/No Payý Peþin Satýþ Asma A-B Bedeli ,10 Katlý Zemin/15 40/ TL Dükkan Ýhale, kapalý teklif usulüyle yapýlacak, gerektiðinde açýk artýrma ile devam edilecektir. 2- Ýhale, tarihinde Saat : 14:00 de Kooperatif Merkezi olan Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. No: 25/C ÇORUM adresinde yapýlacaktýr. Teklif mektuplarý ise en geç günü saat: 11:00 e kadar S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ nin Muhaberat Servisi ne ihalenin yapýlacaðý adrese elden teslim edilecektir. 3- Geçici Teminat, teklif tutarýnýn %5 i kadardýr. 4- Konu ile ilgili þartname 100,-TL karþýlýðýnda, Kooperatif Müdürlüðünden temin edilebilecektir. 5- Ýlgili Taþýnmaz ve þartname bedelsiz olarak Çorum Pancar Kooperatifince gösterilir ve 4734 sayýlý ihale yasalarýna tabi olmayan Kooperatifimiz ihaleyi yapýp yapmamakta, kýsmen yapmakta veya dilediðine yapmakta serbesttir. (Ç.HAK:2196) Ziraat, her kesime hitap ediyor T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. Çorum Bölge Yöneticisi Halil Yüksel, Çorum Bölge Satýþ ve Performans Yöneticisi Vehbi Uzun, Çorum Þube Yöneticisi Ömer Özgüleç, Zafer Çarþýsý Þube Yöneticisi Erhan Kartal, Bahabey Þube Yöneticisi Abdullah Çandýr ve Hitit Þube Yöneticisi Özlem Varlýoðlu Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ettiler. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, Çorum merkezde hizmet veren Þube Yöneticileri ile birlikte tanýþma ziyaretinde bulunan T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. Çorum Bölge Yöneticisi Halil Yüksel, Bir bankadan daha fazlasý sloganý ile hizmet veren Ziraat Bankasý'nýn, toplumun her kesimine hitap eden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ziraat Bankasý Yöneticileri ni aðýrladý. bir banka olduðunu, Çorum'da yeni açýlan Hitit Þubesi ile birlikte 5 þubesinin bulunduðunu ifade etti. 14 Temmuz 2015 tarihinde hizmet vermeye baþlayan Hitit Þube Yöneticisi Özlem Varlýoðlu da, Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No:53 (Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý karþýsýnda) adresinde hizmet vermeye baþlayan þubenin, bankanýn kurumsal misyonu ve vizyonu doðrultusunda bütün bankacýlýk hizmetlerinin verildiðini aktardý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Türkiye ekonomisinde bankalarýn önemli bir yere sahip olduðunu, Ziraat Bankasý'nýn da köklü geçmiþiyle ülkenin en önemli bankalarýndan bir tanesi olduðunu söyledi. Baþaranhýncal, Hitit Þube'nin Çorum'a ve iþ dünyasýna hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. (Haber Merkezi) Telefon: Fax: S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ

10 10 CUMA 7 AÐUSTOS 2015 Bölgenin kitap zenginiyiz Türkiye Ýstatistik Kurumu kütüphane ve kitap sayýsýný açýkladý. Buna göre 2014 yýlý itibariyle Türkiye'de toplam kütüphane bulunurken tüm Halk Kütüphanelerinde kitap yer alýyor. Bölge iller arasýnda bulunan Samsun'da kitap,tokat'ta kitap, Çorum'da kitap, Amasya'da kitap bulunuyor. Ýþte TÜÝK'in açýklamasý: "Türkiye genelinde 2014 yýlýnda 1 milli kütüphane, halk kütüphanesi, 559 üniversite kütüphanesi ve örgün ve yaygýn eðitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam kütüphane mevcuttur. Milli kütüphane kayýtlý üye sayýsý , halk kütüphanesi kayýtlý üye sayýsý ve üniversite kütüphanesi kayýtlý üye sayýsý 'dir. Milli Kütüphanedeki kitap sayýsý %12,8 arttý Milli Kütüphanedeki kitap sayýsý, 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %12,8 artarak ' ya ulaþtý. Milli Kütüphanedeki kitap sayýsýnda son beþ yýlda gerçekleþen artýþ ise %26,8 oldu yýlýnda, Milli Kütüphanedeki diðer materyal sayýsý 2013 yýlýna göre % 4,8 arttý. Milli Kütüphaneden yararlananlarýn sayýsý %14,7 azaldý Milli Kütüphanedeki kitap sayýsý, 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %12,8 artarak ' ya ulaþtý. Milli Kütüphanedeki kitap sayýsýnda son beþ yýlda gerçekleþen artýþ ise %26,8 oldu yýlýnda, Milli Kütüphanedeki diðer materyal sayýsý 2013 yýlýna göre % 4,8 arttý. Halk kütüphanelerindeki kitap sayýsý %6,3 arttý Son beþ yýlda %1,3 azalan halk kütüphanelerinin sayýsý, bir önceki yýla göre ise %0,3 artarak oldu. Buna karþýlýk, halk kütüphanelerindeki kitap sayýsý son beþ yýlda %17,8 arttý; kitap sayýsý 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %6,3 artarak 'e ulaþtý. Halk kütüphanelerine kayýtlý üye sayýsý son beþ yýlda %79,1 arttý. Bu sayý 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %17,9 artarak oldu. Halk kütüphanelerinden yararlananlarýn sayýsý son beþ yýlda %7,8 arttý. Bu kütüphanelerden yararlananlarýn sayýsý 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %2,7 artarak oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayýsý %7,1 arttý Üniversite kütüphanelerinin sayýsý son beþ yýlda %18,2 arttý yýlýnda 2013 yýlýna göre %4,9 artarak 559 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayýsýnda 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre artýþ oraný ise %7,1 oldu; kitap sayýsý son beþ yýlda %32,6 artarak 'den 'ya yükseldi. Üniversite kütüphanelerinde kayýtlý üye sayýsý son beþ yýlda %96,6 arttý. Bu sayý 2014 yýlýnda, 2013 yýlýna göre %33,6 artarak oldu. Örgün ve yaygýn eðitim kütüphanelerinin sayýsý %9,4 azaldý Resmi okul, Özel okul ve Özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygýn eðitim kütüphanelerinin sayýsý 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %9,4 azalarak oldu. Son beþ yýlda ise örgün ve yaygýn eðitim kütüphanelerinin sayýsý %6,6 arttý. Örgün ve yaygýn eðitim kütüphanelerindeki kitap sayýsý, 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %10,9 azalarak oldu. Son beþ yýlda ise bu kütüphanelerdeki kitap sayýsý %15,5 azaldý." Ýstansul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Sungurlu Belediyesi ne damperli kamyon hibe edildi. Sungurlu ya damperli kamyon hibe edildi Türkiye Belediyeler Birliði (TBB) tarafýndan Sungurlu Belediyesi ne hibe edilen damperli kamyon Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e teslim edildi. Türkiye Belediyeler Birliði nin sosyal sorumluluk ve yardým faaliyetleri kapsamýnda Belediyelere destek olmak, artan iþ gücünü karþýlamak hizmet kalitesini artýrmak amacýyla T.B.B tarafýndan Devlet Malzeme Ofisi (D.M.O.) den temin edilen araç bugün Sungurlu Belediyesine teslimi yapýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Bize bu katkýyý saðlayan baþta Türkiye Belediyeler Birliði Baþkaný ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ olmak ÝBB tarafýndan hibe edilen damperli kamyon, Sungurlu Belediyesi nin araç parkýndaki yerini aldý. üzere T.B.B emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz dedi.(ýha) Çorum ilinin 13 ilçesinden biri olan, bir zamanlar cazibe merkezi, Çorum ve çevre illere büyük katma deðer katan, belde iken 1990 yýllarda ilçe olan Dodurga'dan bahsetmek istiyorum sýrf siyasi amaç uðruna kömür ocaðýnda çalýþan iþçilerin baþka bölgede bulunan ocaklara gönderilmesi ile herkesin imrenerek baktýðý Dodurga'nýn çöküþünün fitilinin ateþlendiði yýldýr. O yýldan itibaren gün ve gün üstüne koymamýþ aksine hep geriye gitmiþtir. Fitilin ateþlendiði tarihten itibaren gerek idari gerekse siyesi erk; hýzlý bir þekilde aþaðýya giden ilçeyi görmemiþtir li yýllarýn ilk yýllarýnda kömür ocaðý iþletmesinin özel sektöre verilmesi ile bu gerileme pik noktaya ulaþmýþtýr. Ýþletmeyi alan þirket Dodurga ilçesini çabucak çözmüþ bütün faaliyetleri kendi lehine çok çabuk çevirmiþtir. 10 yýl boyunca yeraltýndan kömür çýkarmasý gerekirken; yeraltýnda kömür olmadýðýna dair alýnan raporla yüzeye yakýn kömürün alýnmasý iþini, yani daha az maliyetli açýk ocak ruhsatýný almýþ, çalýþtýrmasý gereken iþçiyi de en aza indirmiþtir. Mevcut çalýþan iþçi sendikalaþma sürecine girmeye baþladýðýnda bunun önüne ket vurulmuþ, iþçinin örgütlenmesinin önüne geçilmiþtir. Sendikalaþmada ön ayak olan kiþiler iþten çýkarýlmýþtýr. Ne yazýk ki o dönemin siyasileri örgütlenmeye destek olmasý gerekirken; iþçinin yanýnda deðil iþverenin yanýnda olmuþtur. Bu yaþananlar üzerine gençler geleceði için baþka çözüm yollarý arama yoluna itmiþtir. Çünkü geçmiþte her ailede bir kiþi ocakta çalýþýrken hem kendi hem de çevresinde bulunanlarýn aþýna aþ katmýþ, yetmediðinde ilçe merkezinde çeltiðin harman edilmesi; veya ilçe merkezi ile köylerde beslenen üç beþ hayvanýn satýlmasý oluþan açýða hýzýr gibi yetiþmiþtir. Kömür ocaðýnýn gelecek olarak görülmemesi, küçük ve parçalý olan çeltik arazisinin aileleri geçindirmemesi, ülkemizde olduðu gibi hayvancýlýkta uygulanan yanlýþ politika yüzünden ataerkil þekilde yürüyen hayat parçalanma yoluna gitmiþtir. Parçalanan aileler baþka illerdeki kömür ocaklarýnýn yolunu tutmuþ, kömürle olan hayat baðlarýný koparamamýþtýr. (Soma ilçesindeki kömür ocaðýnda meydana gelen o elim kazada þehit vermemiz bunun açýk göstergesidir. ) Çünkü hayatýn her alnýnda, kurulan her üç beþ cümlenin içinde kömür vardýr. Ayrýca yýllardýr bu insanlar maaþ olgusu ile büyümüþ ve yaþamýný bu olgu üzerine kurmuþtur. Fakat çeþitli sebepler nedeni ile ilçe ve köyünü terk etmeyen gençlerin bir kýsmý çeltik ekmeye, hayvancýlýk yapmaya ve kömür ocaðýnda çalýþmaya devam etmiþ ve bu güne kadar gelmiþtir. Ocakta çalýþan gençler dertli ve sýkýntýlýdýr. Örgütsüzlüðün verdiði güçsüzlük ve patronun iki dudaðýnýn arasýndaki iþ haddinde vereceði karar hep problem olmuþ ve olmaya da devam etmektedir. Zaman zaman basýna da yansýyan tedbirler rahmetli Erbakan hocanýn dediði gibi pansuman çözümler olmuþ ve kalýcý bir çözüne kavuþmamýþtýr. Ýlçemizin de þehit verdiði Soma kazasýnda sonra kömür ocaklarda alýnan tedbirler ne yazýk ki Ýlçede bulunan kömür ocaðýnda çözüm deðil çözümsüzlük olmuþtur. Açlýk sýnýrýnda verilen ücretle çalýþan (Gerek Dodurga Necati GÜL Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný TÜÝK rakamlarý, gerek Türk- Ýþ Sendikasýnýn rakamlarý, gerek Kamusen'in rakamlarý, gerekse Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn bu yýl için ramazan ayýnda verilmesi için belirlediði Fýtýr sadakasý buna en güzel örnektir. Fýtr sadakasý üzerinden bakar isek 11,5 lira x 30 gün x 4 kiþilik aile = lira eder. Zaten Ocakta çalýþanlarýn da aldýðý ücret yaklaþýk bu kadardýr. Yapýlan mevzuat deðiþikliði ile Çalýþma Bakanlýðý taþra teþkilatý denetim elemanlarýnda ocakta yapýlan kontrolde eksiklikler görülmüþ, iþletmenin yeraltý kýsmýnda faaliyet durdurulmuþtur. Bu durumu fýrsata çeviren özel sektör iþletme mantýðý ben istiyordum bir göz Allah verdi iki göz mantýðý ile bir çoðunun emeklisi yaklaþan iþçiyi iþten çýkarmýþtýr. Zaten maliyet yüksekliði ile yer altýndan kömür çýkartmak istemeyen iþletme sahibi eksiklikleri tamamlama yerine çözünü çabuk bulmuþtur. Çünkü açýk ocaktan kömür çýkarmaya devam etmekte aslan payýný alarak cebini doldurmaktadýr. Ýþten çýkarýlan iþçilere çalýþýrken aldýklarý ücretin yarýsý kadar verilen iþsizlik maaþý çözüm olarak sunulmuþ köklü çözüm getirilememiþtir. Siyasi ve idari erkin son giriþimleri ile basýna yansýdýðý kadarý ile yine geçici bir çözüm bulunmuþ emeklisi yaklaþan iþçilerin emekliliðini tamamlayana kadar yerüstünde açýk ocakta çalýþtýrýlacaðý belirtilmiþtir. Ýþveren yine burada karlý çýkmýþtýr. Yeraltýndaki milli servet özel sektörün rantý uðruna çýkarýlamayacaktýr. Peki ne yapýlmalý; Söz konusu iþletme sahibi tez elden tespit edilen eksikleri tamamlamalý faaliyete en kýsa zamanda baþlayarak iþten çýkarýlanlarýn yanýnda daha da fazla kiþiyi istihdam etmelidir. Siyasi ve idari erk de bunu sonuna kadar takip etmelidir. Bunu bir talep olarak görmemeli, siyasi ve kiþisel çýkar gözetmeden vatan borcu sayýp elinden geleni yapmalýdýr. Ýþçinin örgütlenmesine destek olunmalý, yani sendikalaþma sürecine katkýda bulunulmalýdýr. Bunu yaparken ülkemizde ne yazýk ki türlü sebeplerle revaçta olan çalýþanýn yanýnda olacaðýna kendi ikbal ve menfaatlerini gözeterek iþverenin yanýnda olan malum sarý sendikalarla deðil gerçek sendikalarýn önü açýlarak iþçinin güç kazanmasýna ve kendi yolunu kendinin çizmesine vesile olunmalýdýr. Bu örgütleþme iþçiyi rahatlatmakla birlikte siyasi ve idari erkinde türlü nedenlerle rahatsýz edilmesini önleyecektir. Halihazýrda yapýmý devam eden sulama projesi en kýsa zamanda bitirilmelidir. Projede belirtilen ürün deseninin uygulanabilmesi, projeden gerekli verimin saðlanabilmesi için düþünce aþamasýnda olan toplulaþtýrma yetmez ayrýca bir proje hazýrlanýp sulama sahasý mutlaka ýslah edilmelidir. Projenin uygulanmasýnda pompaj kullanýlacaðýndan ortaya elektrik faturasý çýkacaktýr. Projedeki bitki deseninin oluþturulmasýnda sýkýntý çekilen ülkemizde katma deðeri az ürünlerin ekimindeki yüksek maliyet projenin kadük kalmasýna ve ilçede bir daha yeni bir projenin uygulanamamasýna vesile olacaktýr. Bu nedenle elektrik faturasýna alternatif bir çözüm bulunmalýdýr. Mesela Derya Elektrik ( MNG) den geçiþ hakký olarak faydalanýlabilinmelidir. Tarýmda ülkemizde baþarýsýzlýða uðramýþ çil çina, devekuþu, Ankara tavþaný vb. projeleri gibi katma deðeri belli olmayan günübirlik (ekinazya vb) projelere kafa yorulmamalýdýr. Proje için sosyal taraflarýn mutlaka görüþleri alýnmalýdýr. Kendisi ile görüþtüðünde Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Alkan ýn Çorum ilinde kurmayý düþündüðünü söylediði Araþtýrma Enstitüsü mutlaka Dodurga ilçesine kazandýrýlmalýdýr. Bunu içinde ilgili yerlerden izin alýnarak bir nebzede kullanýlsa da bakýmsýz durumda olan kömür ocaðýnýn idari ve sosyal tesislerinin kullanýlmasýnýn önü açýlmalýdýr. Ortalama yaþý 60 ve üzeri olan ýsýnmak için Kömür memleketinde olmasýna raðmen iþletmeden kömür alamadýðý için yabancý menþeili kömür dolu kovayý bin bir zorlukla sobaya koyan insanýmýzýn rahat etmesi; kýþ geldiðinde Çorum Merkeze taþýnan insanlarýmýzýn Dodurga ilçesinde ikamet edebilmesi; kaloriferli daire yok diye gel-git yapan memurun kazanýmýnýn bir kýsmýný ilçeye harcayarak esnafýn yüzünün gülebilmesi için doðalgaz imkanýndan mutlaka faydalandýrýlmalýdýr. Çünkü Ýskilip doðalgaz hattý, ilçenin sanayi bölgesinin (TEKSTÝLÝN) hemen altýndan geçmektedir. Þener Þen'in selamsýzlar filminde olduðu gibi doðalgaz hattý ilçe arazisinin ortasýndan yarar yara geçip Dodurgalý bakmamalý, külfet çeken bu halk bu nimetten konulacak bir vana ve hazýrlanacak bir proje ile yararlandýrýlmalýdýr. Siyasi ve oy kaygýlarýndan uzak olarak Osmancýk Ýlçesinde belirlenen Organize Sanayi Bölgesi alanýndan vazgeçilmelidir. Mikro milliyetçilikten uzak Kargý, Dodurga, Oðuzlar ve Laçin Ýlçelerine de ekonomik ve istihdam yönünden fayda saylayacak yeni bir OSB alaný belirlenmelidir. Geçmiþte mera olan fakat Belediye tarafýndan imar alanýna alýnarak amaç dýþý olarak bir kýsmý þahýslara tarla vasfýnda satýlan, bir kýsmýnda ise tarým yapýlan bu arazi eski vasfýna yani meraya dönüþtürülmelidir. (4342 sayýlý yasa ile uygulama yönetmelikleri gereði tahsis amacý deðiþtirildikten sonra 2 içinde yatýrým yapýlmayan meralar eski haline döner hükmü gereði) Böylece hayvancýlýkta olmazsa olmaz olan meralar Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünün katkýlarý ile ýslah edilerek hayvancýlýðýn geliþmesine vesile olunmalýdýr. Obruk barajýný altýnda halkýn kendi imkanlarý ile Kýzýlýrmak üzerine yaptýðý bent, teknik verilere uygun olarak yeniden yapýlmalýdýr. Suyun araziye ulaþmasý için kullanýlan kanallar HES'lerin yapýlmasý ile ortaya çýkan su sýkýntýsýnýn ortadan kalmasý için yeniden beton kanal þeklinde yapýlmalýdýr. Hatta bitki deseninin deðiþmesine vesile olmasý yeni katma deðeri yüksek ürünlerin ekilebilmesi için basýnçlý sulama sitemine geçilmelidir. Yýllardýr tüm seçim öncesi ve sonrasý dillendirilen 5 ilçenin grup yolu olan ana yol çift þeritli olarak en kýsa zamanda bitirilmelidir. Bir çok bölgede kaybolmuþ ancak Dodurga ve çevresinde devam eden kadýnlarýmýzýn el emeði göz nuru olan el iþçiliði ( iðne oyasý etamin nakýþý gibi ) desteklenerek yöresel ürünlerde cazibe merkezi yapýlmalýdýr. Buna baþka þeyler eklenerek Çorumla da baðlantý kurulup turizme açýlmalýdýr. Oðuzlar ilçesi ile bir düþünüp mutlaka Dodurga'nýn da Obruk barajý göl alanýndan faydalanmasý saðlanmalýdýr. Oðuzlar ilçesine bir önceki belediye baþkanlýðý döneminde Özel Ýdareden saðlanan katký mutlaka Dodurga ilçesine de saðlanmalýdýr. Sonuç olarak Ýlçe merkezinde Osman Özcan, Ömer Tatar, Ahmet Kuzey, Bekir Kýlýç, Veli Bayram ile baþlayan ve Mustafa Aydýn ile devam eden fiziki geliþme, kimse bilmese de Veli Bayram'ýn (Nevzat Etçi'nin katkýsýný unutmamak þartý ile ) çabalarý ile çözüm bulunan su sýkýntýsý halký yerinde tutamamýþtýr. Dodurga birileri için bir hiç olabilir ancak Dodurgalýlar hele ki dýþarýdakiler için öyle deðildir. Yazýn ikindi namazýndan sonra Badalýn kahvehanenin önünde içilen bir bardak çaya kimse kýymet biçemez. Hiçbir önyargý içinde olmadan, kiþisel ve siyasi çekiþmelerden uzak olarak bir sendika il baþkaný yada baþka bir STK il temsilcisinden ziyade; her hücresinde kömür tozu ve çeltik tarlalarýnda apýþ arasýna kadar bata bata, baþkalarý traktör yaparken at ile yapýlan keþanýn verdiði haz ve emekle kazanýlan paranýn hakkýný vermek adýna "ev danasýndan öküz olmaz" atasözüne inat kimse bize bir þey sormasa da birkaç söz de biz söylemek istedik. Çünkü biz Dodurga'dan bir þey beklemiyor, katký verme peþinde koþuyoruz. Bir örnekle pekiþtirmek istiyorum. Bir aðaçlandýrma projesinde birileri kiþisel ve siyasi çýkarlarý için resmi evraka imza atmaktan imtina ederken biz elimizden geleni yaptýk ve uygulattýk. Birileri yok olmaz para kalmadý denilmesine raðmen kimse dillendirmese ve Ýl genel meclis üyesi okul arkadaþým teþekkür etmese de ve birileri sahiplense de Dikenli Köyü nde uygulanan çilek projesinden hiç bahsetmiyorum. Kimse öküz altýnda buzaðý aramaya kalkmasýn. Yazdýklarýmýzda eksiklik ve hata varsa göðsümüzü gere gere özür dileriz. Çünkü biz hatayý kabul etmenin erdemlilik olduðunu bilerek büyüdük. Bir þeylerin deðiþeceðini umut ederek baþta babam olmak üzere büyüklerimin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyor selam ve saygýlarýmý sunuyorum.

11 CUMA 7 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:25 Temmuz 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Cuma günü veya Cuma gecesi ölen mümin, þehit sevabýna kavuþur ve kabir azabýndan korunur. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Hava Kuvvetleri'mizin Kýbrýs harekâtý (1974) - Eyyâm-ý Bahûr'un (En sýcak günlerin) sonu Geçen Zamanlar Her þey gelip geçiyor. Zamanda öyle.. Ömür dediðimiz þey aslýnda þu andýr. Geçmiþi geri getiremiyoruz.. Gelecek ise bir saniye sonrasý belli deðil. Ýþte burada hayatýn mahiyeti anlam kazanýyor. Namaz bu açýdan önemli.. Bundan yirmi yýl öncesinde, beþ vakit namaz kýlanlarýn oraný yüzde on üç civarlarýnda idi.. Þimdi bu rakam yüzde otuzlara doðru çýkýyor. Bu güzel bir geliþmedir. Yirmi dört saatten bir saati beþ vakte harcamak, sadece bir saatimizi alýr. Yirmi üç saat senin olsun. NÖBETÇÝ ECZANELER CEYHUN ECZANESÝ CEYHUN GÜRSEL KARAKUÞ (TEL: ) MEHMET A. ERSOY CAD. NO:115/A - LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL YANI METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Üstelik, namazýmýzý kýldýðýmýz zaman diðer yirmi üç saatimiz de ibadet hükmünü alýyor. Böyle bir kar kaçýrýlýr mý? Namaz hayatý intizam altýna alýr. Bütün ibadetlerin özetidir namaz. Ýmandan sonra hemen arkasýndan namaz gelir. Namaz ilk önce bizim istifademiz içindir. Dünyanýn bin bir sýkýntýsý içinde ancak namazýn penceresi ile nefes alabiliriz. Nasýl ki penceresiz ev olmaz. Namazsýz insan da penceresiz eve benzer, nefes alamaz. Zaman geçiyor.. Hayat bütün süratiyle akýyor.. Bizler evimizde namazlarýmýz ile çocuklarýmýza, torunlarýmýza örnek oluruz. Bizlerden onlar da görür örnek alýrlar. Namazsýz haneler, boþ kutulara benzer.. Ýlk hesap vereceðimiz amelimiz namazdýr. Geçen zamanlarýmýz.. Nasýl geçiyor? VEFAT EDENLER 1-Palabýyýk Köyü' nden gelme, Kamiller Sülalesinden, Ýbrahim ÇOLAK' ýn eþi, Abdullah, Alaattin ve Sevilay ÇOLAK' ýn annesi; Navruz ÇOLAK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. VEFA ECZANESÝ MUSTAFA GÖBELEK (TEL: ) GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler Aðustos 1938 Pazar -Osmancýk'a Yolculuk ve Koyunbaba Köprüsü- Bu sabah kalktým. Yine sepeti ve demliði alýp Kütüphaneye geldim. Mustafa Aðaya çay, þeker, peynir, zeytin vesair levazýmý sepete yerleþtirmesini tembih ettim. Simitle çay içtim. Sobacý, Ahmet Safi, Hacý Fazlý ve Þevket Efendi geldi. Kadife zade Salim Efendi Ýsmail köyünde vefat etmiþ getirmiþler. Hacý Abdurrahman zade Salim Efendi de vefat etmiþ. Her ikisinin de öðle namazýnda kaldýrýlacaðý haber verdiler. Öðleye kadar oturduk. Camiye gittik. Öðle namazýný sonra da cenaze namazlarýný kýldýk. Kabre gidemedim. Kütüphaneye geldim. Saat bir buçukta Osmancýk'a hareket edeceðiz, diyorlardý. Sepeti, semaveri, halýyý Suluhana otomobile koymak üzere gönderdim. Saat bire gelmiþti. Mustafa Aða gelene kadar bekledim. Buçuða çeyrek kala kütüphaneden çýktým. Maarif Dairesine vardým. Her taraf kapalý. Kapýyý döverken bir landon geldi. Feyyaz Bey indi. Fevzi ve Ferid'in baðdaki davetlerinden geliyormuþ. Daire kapýsý açýlmadý. Müdür Beyin ev kapýsýna dolaþtýk. Orayý açtýrdýk. Ýçeri girdik. Müdür Bey göðüs açýyormuþ. Biraz gitmekten cayar gibi göründü. Bu sýrada otomobil de geldi. Sonra Ýlk Tedrisat (ilköðretim) Müfettiþi Fehmi Bey de geldi. Müdürün gönlü oldu. Aþaðý bahçeye indi. Binelim dediler bindik. Tam ikiye çeyrek kala hareket ettik. Bizim sokaktan geçtik. Merkep arabasý ile Fazýl ve Hakký yeðenlerim baðdan geliyorlarmýþ, gördük, geçip gittik. Yeni caddeyi takiben ilerliyoruz. Bayat yakýnýndaki köprü yapýlmamýþ. Çaydan geçtik. Özdeki deðirmenleri geçiyoruz. Deðirmenin birinde çok kalabalýk seyirciler (piknikçiler) vardý. Sarmaþa, Maden zade çiftliði, Akçakaya sonra Enbiya Pýnarý, Eymir Köyü, Kýrkdilim'in solundan daða sardýk. Feyzi Bey, buraya niçin Kýrkdilim denmiþ diye sual etti. Köyün içinden eski yol geçer. Osmancýk tarafýna inerken dilim dilim yani basamak basamak çýkýldýðý için Kýrkdilim denilmiþtir, dediler. Birkaç defa doðuya birkaç defa batýya gittik geldik. Bir taraftan da yükseliyoruz. Feyzi Bey, yolun burasý da dilimleþti, dedi. Gülüþtük. Nihayet birçok zik-zaklardan sonra zirveye vardýk. Düz bir yerde durduk. Yolun saðýnda kayalar üzerinde ufacýk bir meydan açýlmýþ. Taþla önleri örüyorlar.sofralar yapýlmýþ. Hele en yüksek bir yerden bakýlýrsa doðu taraf Hamamözü ovasý gayet derin bir uçurum gibi görünüyor. Burada çam aðaçlarýnýn dallarý budanmýþ. Çalýlar ayýklanmýþ, oturacak yerler yapýlmýþ. Bir çam aðacýný bir adam boyu yerden kesmiþler, ucu sýyrýlmýþ üç metre uzunlukta bir çam aðacýnýn orta yerinde bir oyuk açmýþlar. Diðer delikli duran aðacýn sivri yerine geçirilmiþ. Muvazeneli (dengeli) bir halde durdurmuþlar. Çevrildiði zaman da dönüyor Burasýna Vali Cemal Bardakçý Parký derler, her zaman vali buraya gelir, oturur, âlem yaparmýþ, dediler. Çamlýkta gölgeli hafif bir serinlik var. Ormanýn içinde manzara dehþet. Doðrusu yaþanacak yer. Epeyce oturduk, kalktýk. Binip yürüdük. Buradan itibaren iniþ baþladý. Yolun sað tarafýna taþ yýðýlmýþ. O kadar çok zik-zak yapýyor, dönemeçler dönüyoruz ki, bazý dönemeçlerde manevra yapmak mecburiyetinde kalýyoruz. Böyle yarým saatte daðý indik. Hemen daðýn her tarafýnda dolaþtýk. Nihayet Laçin'e indik. Köye uðramadan geçtik. Osmancýk Kargýsý görünüyor. Güvercinlik'i geçtik. Irmak da sol tarafta bir þerit gibi çekip gidiyordu. Saat beþe gelmiþti. Tepeler aþtýk, köprüler geçtik. Nihayet Osmancýk'a girdik. Ýbtida bir mektebe indik. Büyük altlý üstlü bir yapý. Hademe orada imiþ. Bahçeyi gördük. Müdür Bey, bahçenin mahsulünün nereye gidiyor, diye hademeyi konuþturdu. Gezdik, yine otomobile binip þehrin içine girdik. Bir kahve önünde indik. Kahvenin bahçesi ýrmak kenarýnda çok güzel, oturduk. Maarif Memuru yanýmýza geldi. Þöyle böyle kahve ve çaylarýný içtik. Bir de az þiþman bir zat geldi. Hakký Efendi diyorlarmýþ. Müdür Bey, " Gidiniz de size köprünün kitabesini göstersin, okuyunuz" dedi. Eþref Ertekin ( ) Gittik, köprünün baþýnda Kale kapýlarýnýn üstünde oyulmuþ bir halde duruyor. Baþýna vardýk. Okumaya baþladýk. Baþýmýza çarþýda bulunan, yoldan gelip geçen hoca ve cahiller toplandý. Her taraftan bir ses geliyor. En sonra Müftü Efendi de bunun yazýlýsý bir kitap var dendi. Gidip Müftü Efendiyi çaðýrdýlar. Kitapla geldi. Hecelemeye baþladýk. Defterde birçok yanlýþlýklar var. Feyzi Bey ve Müdür Bey de geldiler. Hepimiz birden okumaya koyulduk. Yarýsýný defterden yarýsýný kitaptan anlayabildiðimiz kadar okuduk. Nihayet son satýrýndaki Farsça kelimeleri okuyamadýk. Akþam da oldu. Maarif Memuru Ýbrahim beyin hanesine gittik. Yemek hazýr, yedik. Oturduk. Müftü Efendinin defterini almýþtýk. Müdür, baþtan aþaðý defteri mütalaa etti. Birkaç yerini not alarak "yazýnýz" diye gösterdi. Bir genç muallim ile yazdýk. Müdürle Feyzi Bey, Hakký Bey isminde bir muallimin evine yatmaya gittiler. Biz de Maarif memurunun evinde yattýk. Sivrisinek için filit yaptýlar. Biraz uyuyamadým, sonra uyumuþum. Sabahleyin erkenden kalktým. Güneþ doðuyordu. Pencerenin önüne oturdum. Osmancýk Gemici mahallesi kadýnlarýnýn kimi su getirmekte, kimi merkeplerini hazýrlýyor, kimisi mallarýný çýkarýyordu. Biraz sonra Müfettiþ Fehmi Bey de kalktý. Elbisesini giydi. "Dýþarý çýkalým, gezelim" dedi. Çýktýk. Bir mektebe götürdü. Gezdik, geldik. Su deposunun yanýnda Köprünün baþýna çýktýk. Bir cami gösterdi. Her tarafý örümceklerle dolmuþ, harap olmuþ. Sonra Köprünün öte tarafýna bahçelere indik. Bir dut aðacý dibine sandalye getirtti. Oturduk. Müfettiþ benim makine ile Köprü ve ýrmaðýn fotoðraflarýný aldý. Bir saat kadar geçti. Müdür Beyler de kalkmýþlar, yanlarýna gittik. Halk þairi Kadri Efendiyi arattýk. Baðda imiþ, bulamadýk. Yemeði oraya getirdiler, yedik. Yola çýktýk. Feyzi Bey bizim gezdiðimiz mektebi görmeye gitti. Biz de Köprüye doðru yürüdük. Yine kitabenin baþýna dikildik. Güneþ vurmuþ, çok sýcak, insanýn beyni kaynýyor, gözleri alacalanýyor. O vakte kadar Feyzi Bey de geldi. "Kaleye çýkalým" dedi. - Osmancýk Kalesi- Beyler Camii- Çarþý içindeki kale kapýsýndan girdik. Biraz yukarýda iki ev var. Bu evler Kale dizdarýnýn oðullarýnýn evleri imiþ, geçtik. Biraz daha yukarda bir kapý daha var, yýkýlmýþ. Üzerinde ki duvarlarýn da çoðu uçmuþ. Duran taþlar da adeta düþecek gibi bir vaziyette. Çok korkarak ve týrmanarak yukarý çýktýk. Asýl kaya çok yüksek ve siyah taþtan. Etrafýný sur ile burç ve barularla örmüþler. Duvarlardan daha yukarýlara çýktýlar. Feyzi Beyle biz korktuk. Olduðumuz yerden her tarafý seyrettik. Arkadaþlar yanýmýza indiler. Kayanýn arka tarafýnda bir türbe ve harap olmuþ medreseyi gösterdiler. Akþemseddin'in okuduðu Medrese imiþ, dediler. Yavaþ yavaþ aþaðý inmeye baþladýk. Ýndik. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Kale kapýsýnýn sol tarafýnda Fetvahane (Müftülük) varmýþ. Müftüyü gördük. Kitabý alýp geleceðimizi söyledik. Kahveye geldik. Müdür Bey, bizi gözlüyormuþ. "Taþý okudun mu?" dedi. Hayýr, dedim. Kaleden aldýðýmýz taþ kýrýntýlarýný verdim. Birer kahve içtik. Çýktýk. Feyzi Bey'den kitabý alýp Müftüye gittik. Kitabý verdik. Biraz oturduk. "Çay piþireyim" dedi. Yaptýrmadýk, konuþtuk. Müftü, kendisinin daha önce birkaç vilayette görev yaptýðý, Konya da Vehbi efendiden ve bazý müderrislerden ders okuduðunu anlattý. Tayinini memleketi Ýçel'e aldýrmak için Ankara'ya gideceðinden Ýçel'in memleketi olduðundan ve ailenin bir çocuðu olduðundan bahsetti. Feyzi Bey'de ki bir Fýkýh kitabý imiþ. Kitabeyi defterine yazdýrdý. Kalktýk. Yine kitabenin yanýna geldik. Okurken Müdür Bey de otomobille geldi. "Sen oku" dedi. Onlar otomobile binip Dodurga'ya gittiler. Biz de Müftü Efendi ile Beyler camiine gittik. Ýçeri girdim. Bir levha buldum, yazdým. Müftü Efendi ile Müezzin de hazýrdý. Levhayý yere indirdiler, ferah ferah yazdým. Sonra Kur'an'ý kerimlere baktým. Makbil (veya Mukbil) Beyin vakfý Kuran'ý Kerimine benzeyen Eczayý Kur'an buldum. Bazý cüzler noksan. Çok bakýmsýz kalmýþ, böceklenmiþ. Çok kýymetli kitap olduðu için saklanmasýný tembih ettim. Müftü Efendi Hükümete gitti. Biz de müezzinle çýktýk. Koca Mehmet Paþa camiini görmek istedim. Oranýn müezzinini bulayým diye gitti. Kahvede oturdum. Kâzým diyorlar, saðýr birisini getirdiler. "Halk þairi" dediler. Kulak iþitmiyor. Yazý ile anlattýk. Bir divan yazmýþ, gönderecek. Bununla meþgul iken mektep hademesi geldi. "Ekmek, bostan alýnacak" dedi. Kahveden çýktýk. Köprübaþýna doðru çarþýdan gittik. Ekmeði aldýlar. Fýrka reisinin dükkânýna uðradýk. Ýstanbul'a gitmiþ. oðlu varmýþ, oturmadýk. Zengin bir dükkân. Bütün kumaþlar dükkânýn önünde yýðýlý, toz toprak içinde. Dükkânýn içi keza karmakarýþýk. Bir bezez (manifatura) dükkânýndan baþka her þeye benziyor. Hatta karpuz da satýyorlar. Maarif memuruna " Bostan alacaksan yeni geldi, buradan verelim, batmaný beþ kuruþ" dediler. Geçtik, Köprüye yakýn ýrmak kenarýnda birkaç merdivenle çýkýlan bir cami gördüm. Kale Camii ve Çarþý Camii diyorlar. "Çok eskidir" dediler. Camiye çýktýk, cami açýk. Kara sakallý bir hafýz mihrapta mukabele okuyor. Kapýnýn önünde biraz dinledim. Ve caminin yapý tarzý çok eski ve ahþap bina. Döndük, öðle oldu. "Þimdi gelirler eve gidelim" dedi. Yavaþ yavaþ etrafa bakarak Köprüyü geçtik. Irmaðýn üzeri baþ aþaðý su dolaplarýyla dolu. Aðaçtan oluklarla herkes bahçelerine ýrmaktan su almýþlar. Su bir taraftan dolaplarý döndürüyor, bir taraftan dolaba berkitilmiþ teneke kaplara su doluyor. Yukarý çýkýp oluk hizasýna gelince sular boþalýyor. Dolaplarýn yüksekliði bahçenin ýrmaktan hatta oluklarýn yüksekliði miktarýndan biraz daha yüksek tutulmuþ. Köprünün yanýndaki dolabýn dairesinin içi (çapý) dört metre gelirdi. "Bu kaça mal olur?" diye sual ettim. Yeni bir dolabýn liraya mal olduðunu, ýrmaða kurmak için de on lira sarf edildiðini söylediler. Eve geldik. Biz otururken otomobil geldi. Müdür Beyler yukarý çýktýlar. Müdürün ilk sözü: " Nasýl kitabe hal edildi mi?" oldu. "Evet, üzerinde uðraþtým. Ama yine de þüpheli manasý çýkmayan yerleri de var" dedim. "Feyzi Bey okusun, düzelen yerleri yazayým" dedi. Defterden okudum, kendi yazdýðý kâðýdý ikmal etti. Sonra Beyler camiine gittiðimi bir levha da oradan yazdýðýmý haber verdim. Okuttu. Levhada üç defa tamir gördüðü zikrediliyorsa da yalnýz sonuncusu 1319'da (M.1903) Sultan Hamid tarafýndan yaptýrýldýðýna iþaret edildiðini diðer tamiratlarla ilgili bir kayýt bulunmadýðýný söyledim. Sofra serildi. Yemeðe oturduk. Müdür Beyin aldýðý balýk kýzartýlmýþ, hepimiz iþtahla yemeðe koyulduk. Müdür Bey bir su istedi. Sürahiden doldurup verdiler. Lakin sürahide bir sinek varmýþ. Müdür Bey onu görünce kýzdý. Sofradan çekildi. Et geldi, dolma geldi, pilav geldi, borana geldi. Kavun karpuz geldi. Hiçbir þeye el sunmadý. Biz yedik. Buyur ettiðimiz- de de "Ben doydum, zaten çok yedim" dedi. Sigara içti, evraklarla meþgul oldu. Börek ve tavuklarý azýða koymalarýný tembih ettik. Sofradan kalktýk, kahveleri içtik. Artýk gidelim, dediler. Aþaðý indik. Otomobil hazýr. Maarif memurunun kýzý ile Müdür Beyin hizmetçisi Kafiye bizim fotoðrafýmýzý al dediler. Müdür geldi Bindik. Köprübaþýna geldik. Müdür Bey, kitabenin fotoðrafýný çekmeye indi. Ben de indim. Beraber gittik. Müdür, fotoðrafý çekti, sýcaktan kaçtý. Ben de çok duramadým, çekildim. Otomobilin yanýna hizmetçi Kafiyenin dedesi ve dayýsý gelmiþler, konuþtular. Bindik, yürüdük. Fotoðrafçýnýn önünde durduk. Osmancýk manzaralarýna ait dört fotoðraf aldým. Feyzi Bey de aldý. Yürüdük. Koyunbaba türbesine gittik. (Sürecek) 3,0345 3,0363 2,7783 2,7790 ALIÞ Gram 97,35 SATIÞ 97,41 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 7 AÐUSTOS 2015 TEKRAR BÝNSEK Bir makine, bir elektrik, bir de bilgisayar mühendisi arabayla yola koyulmuþlar. Bir süre sonra araba arýza yapmýþ, kenara çekmiþler. Makina mühendisi: - Dur ben bi' bakayým... Deyip kaputu açmýþ, motor blokuna, þafta, diðer aksamlara bakýp bir þeyler yapmýþ, arabaya binmiþ. Marþa basmýþ, araba çalýþmamýþ. Elektrik mühendisi: - Dur bi' de ben bakayým... Deyip kaputu açmýþ. Aküye bakmýþ, kablolarý kontrol edip arabaya binmiþ. Marþa basmýþ, araba çalýþmamýþ. Ýkisininde kafasý bilgisayar mühendisine doðru dönmüþ. Bilgisayar mühendisi: - Eee...inip tekrar binsek.

13 Aðbal dan Bayburt amatör sporuna 150 bin lira destek CUMA 7 AÐUSTOS Yarýnýz Çorumlu sayýlýr vekilim birazda Çorum amatör sporuna destek saðlayýn. Hitit Almanya dan rövanþý 4-2 ile aldý Hitit Üniversitesi futsal takýmý dün oynadýðý Almanya maçý öncesinde toplu halde Polonya da devam eden Üniversiteler Avrupa Futsal Þampiyonasý nda mücadele eden Hitit Üniversitesi klasman maçlarýna grupta ilk maçta yenildiði Almanya yý 4-2 yenerek baþladý. Þampiyonada ilk maçýnda Almanya dan SV Darmstadt a 7-2 yenilerek kötü baþlangýç yapan Hitit Üniversitesi futsal takýmý gruptan çýkamayan takýmlarýn mücadele ettiði klasman müsabakalarýnýn ilkinde Alman temsilcisi ile karþýlaþtý. Rakibi önünde üstün bir futbol ortaya koyan temsilcimiz Hitit Üniver- sitesi Medet, Adem ve Yasin (2) attýðý gollerle maçý 4-2 kazanarak þampiyonadaki ilk galibiyetini aldý. Hitit Üniversitesi klasmanda ikinci maçýnda yarýn Türkiye den diðer temsilci Ýstanbul Teknik Üniversitesi ile karþýlaþacak. Futsal takýmý antrenörü Zakir Ardahanlý þampiyonaya istedikleri gibi baþlayamadýklarýný buna raðmen üç maçtada son bölümde oyundan düþtüklerini belirterek Klasman ilk maçýnda Almanya önünde aldýklarý galibiyetle kendilerine geldiklerini söyledi. Bayburt milletvekili Naci Aðbal, Spor Toto Baþkanlýðý ndan toplamda 890 bin liralýk ödeneðin Ýl Özel Ýdaresi ve amatör kulüplere aktarýldýðýný açýkladý. Bayburt milletvekili Naci Aðbal, Spor Toto Baþkanlýðý ndan köy okullarýnýn bakým ve onarýmlarýnýn yapýlabilmesi için 740 bin lira ve buna ilaveten, Bayburt ta amatör spor kulüplerinin çalýþmalarýný desteklemek amacýyla 150 bin liralýk ödeneðin ilgili kurumlara aktarýldýðýný bildirdi. Köy muhtarlarýnýn taleplerini dikkate alarak çalýþmalarýný sürdüren AK Parti Bayburt Milletvekili Naci Aðbal, Sorgun güreþlere hazýr Yozgat ýn Sorgun Belediyesi tarafýndan bu yýl 7 incisi düzenlenecek olan Geleneksel Yaðlý Güreþ müsabakalarý hazýrlýklarý tamamlandý. Cumartesi günü Sorgun da düzenlenecek olan Yaðlý Güreþlere tarihi Kýrkpýnar Baþpehlivanlarýnýn yaný sýra Ankara, Erzurum, Samsun, Çorum, Ordu, Tokat, Amasya, Kahramanmaraþ, Adana ve Sivas gibi illerden birçok spor kulübü müsabakalara katýlacak. Sorgun Belediye Baþkaný Ahmet Þimþek, son günlerde artan terör olaylarý ve Türkiye nin dört bir tarafýndan gelen þehit haberleri nedeniyle 8-9 Aðustos ta- rihleri arasýnda yapýlacak olan Gurbetçiler Þöleni kapsamýndaki eðlence ve konserleri iptal ettiklerini belirterek, Ata sporumuz olan güreþ müsabakalarý devam etmektedir. Kamuoyunda da sanki güreþ müsabakalarý da iptal edildiði yönünde bir takým algý oluþtu. Biz sadece konser ve eðlenceleri iptal ettik. Güreþ müsabakalarýmýza Cumartesi günü tarihi Kýrkpýnar Baþpehlivanlarýmýzdan Recep Kara, Süleyman Aykýrý, Faruk Akkoyun, Mecit Yýldýrým, Mehmet Selvi, Murat Aydoðdu, Fatih Koyuncu, Salih Erdinç, Hamza Köseoðlu ve Ramazan Yarar gibi pehlivanlar eþlik edecek. Müsabakalara bütün Sorgun halkýný ve Yozgat lý hemþehrilerimizi bekliyoruz dedi. Spor Toto Baþkanlýðý ndan 740 bin liralýk ödeneðin köy okullarýnýn bakým ve onarýmlarýnýn yapýlabilmesi için Ýl Özel Ýdaresi ne aktarýldýðýný ifade etti. Aðbal, konuyla ilgili þunlarý söyledi: Ýl Özel Ýdaresi tadilat gerektiren okullar ile ilgili bir çalýþma yaptý. Biz de Spor Toto Baþkanlýðý yetkilileri ile görüþmeler yaptýk ve bugün Spor Toto Baþkanlýðý ndan 740 bin liralýk ödenek köy okullarýmýzýn bakým ve onarýmlarýnýn yapýlabilmesi için Ýl Özel Ýdaresi ne aktarýldý. 3 Ayrýca Aðbal ýn giriþimleri sonucunda yine Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý ndan Bayburt ta amatör olarak faaliyet gösteren spor kulüplerine 150 bin liralýk destek aktarýldý. Böylece Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý ndan bugün toplam 890 bin liralýk kaynak Bayburt a aktarýldýðýný dile getiren Aðbal þunlarý söyledi: Buna ilaveten, Bayburt ta amatör spor kulüplerimizin çalýþmalarýný desteklemek üzere Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý nezdinde giriþimlerimiz sonucunda, Yönetim Kurulu kararý ile spor alanýnda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek amacýyla 150 bin liralýk ek ödenek daha aktarýldý. Aðbal, köy okullarýnýn onarýmý ve amatör spor kulüplerine destek amacýyla gönderilen söz konusu kaynaklarýn tahsisi hususunda gösterdikleri yakýn ilgiden dolayý Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý Yönetim Kurulu na ve Spor Toto Genel Müdürü ne teþekkür ederek, Bayburt için hayýrlý olmasýný Osmancýk saha denetimi bugün Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Osmancýkspor un maçlarý oynayacaðý saha bugün Futbol Federasyonu yetkilileri tarafýndan denetimden geçecek. Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven ve diðer yetkililer bugün Osmancýk a geçerek Osmancýk ilçe sahasý ve yapýmý devam eden soyunma odalarýný inceleyecekler. Federasyon yetkilileri yapacaklarý inceleme sonunda sahanýn eksiklerini belirleyecek ve bunlarýn tamamlanmasý için Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak olan ikinci incelemeye kadar tamamlanmasýný isteyecekler. Çorum Beþiktaþlýlar Derneðinden davet Çorum Beþiktaþlýlar Derneði nde yeni üye kaydýnýn sürdüðü ve mevcut üyelerinde aidatlarýný ödemeleri istendi. Geçtiðimiz ay yapýlan genel kurulda Çorum Beþiktaþlýlar Derneði Baþkanlýðý na seçilen Hasan Suvacý derneðe üye olmak isteyenlerin kendisine ( ), Saim Çilingir ( ) ve Çorum Haber Gazetesi nden Hüseyin Aþkýn a ( ) yapýlabileceðini belirtti. Baþkan Suvacý, mevcut üyelerden de yýllýk 60 lira olan aidatlarýný ödemelerini istedi. Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almanýn gayreti içerisinde olacaklarýný da kaydeden Hasan Suvacý, Azapahmet Sokak taki Gurbetçi Þahin Ýþ Merkezi 2. Katta bulunan dernek merkezinin Çorumlu Beþiktaþlýlarýn hizmetinde olduðunu sözlerine ekledi. Ýl Spor Merkezi minikler futbol turnuvasý baþladý Gençlik ve Spor Ýl Müdürüðü tarafýndan açýlan Ýl Spor Merkezleri futbol branþýnda çalýþmalara katýlan sporcular arasýnda düzenlenen turnuva önceki akþam oynanan maçlarla baþladý. Sporun güzelliklerine dikkat çekmek için tüm takýmlar isimlerini çiçeklerden seçti. Merkezden üç grupta 12 takým mücadele ederken ilçelerden gelen dört takýmda bir grupta toplandý. Dün ilk gün A ve B gruplarýnda müsabakalar oynandý. Ýlk maçta Kardelenler, Beyaz Güller karþýsýnda 11-0 lýk skorla galip gelirken ilk günün en farklý galibiyetini elde etti. Kýrmýzý Güller ise Çiðdemler karþýsýnda 5-1 lik gali- Beyaz Güller:0- Kardelenler: 11 SAHA: 1 Nolu Sen- tetik. HAKEM : Alagöz. Furkan biyetle gruba üç puanla baþladý. B grubundaki ilk gün maçlarýnda ise Leylaklar, Papatyalar önünde 2-0 lýk skorla galip gelmeyi baþardý. Grubun ikinci maçýnda ise Karanfiller, Zambaklar önünde 3-0 üstünlüklü ayrýlarak turnuvaya üç puanla baþladý. Dört grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan sekiz takým çapraz olarak çeyrek finale yükselecek ve tek maçlý eleminasyon sis- temine göre oynanacak maçlar 17 Aðustos ta oynanacak final maçý ile sona erecek. Leylaklar:2 - Papatyalar: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Berkant Arman. LEYLAKLAR : Burak, Umut Baha, Uðurcan, Göktuð, Enes, Mustafa Mert, Mehmet Þafak, Mehmet Kayra, Akýn, Enes. PAPATYALAR : Ahmet, Olkan, Berkan, Kerem, BEYAZ GÜLLER : Kardelenler takýmý grupta ilk maçýný farklý kazanarak iyi baþlangýç yaptý Lütfu Can, Umut can, Doðaç, Hüseyin, Ali, Orhan, Arda, Ali, Emin, Salim, Hüseyin, Efe, Egemen, Royan, Egemen Olbay, Berat. KARDELENLER : Hüseyin Gençoðlu, Hüseyin Þahan, Emirhan, Efe Kayra, Murat Bilgihan, El Kadir, Arda Anýl Emirhan, Burhan, Emircan, Onat, Ufuk, Mahmut Esat, Tuðberk, Arda, Ömer Musab, Güvenç Özgün, Enes, Mert, Erdoðan. Çiðdemler: 5 - Kýrmýzý Güller: 1 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Furkan Alagöz. ÇÝÐDEMLER : Berkay, Süleyman, Emirhan, Mustafa Mert, Yusuf Berkay, Ege, Enes, Ýsmail Eren, Talha, Emrullah, Þemsettin, Onur, Gökdeniz, Onur Ba- þar, Eren, Emre, Vahap Emir.. KIRMIZI GÜLLER : Mehmet, Osman Anýl, Salih Enes, Anýl, Muhammet Eren, Muhammet Ali, Ömer Anýl, Rümeysa, Enes, Ýbrahim Kaan, Enes, Mehmet Akif, Mustafa Mertcan, Aykut, Anýl, Ülker Efe, Kaan, Ertuðrul. Leylaklar ve Papatyalar takýmlarý gruplarýndaki ilk maçlar öncesinde birlikte toplu halde görülüyor Karanfiller: 3 - Zambaklar: 0 SAHA: 1 Nolu Sen- tetik. HAKEM : Arman. Berkant ZAMBAKLAR : Kýrmýzý Güller ve Çiðdemler takýmlarý ilk maçlarý öncesinde birlikte dostluk gösterisi yaptýlar Abdullah, Enes, Ercan, Umut, Mehmet Taha, Mustafa, Uður, Batuhan, Mehmet Melih, Emre, Selim Emre, Semih Abdullah, Rüzgar, Hamit Efe, Burakhan, Cem, Baran, Yiðit, Berat, Arda, Mahmut. ZAMBAKLAR : Mehmet, Ö. Faruk, Ceyhun, Kaan, Danyal, Alper, Fahri, Emirhan Semiz, Buðra, Emirhan Fýndýkcý, Emre Oðuz, Emirhan Eker, Ali Ýhsan, Alihan, Mert. Karanfiller takýmý grubundaki ilk maçýndan üç gollü galibiyetle ayrýldý

14 14 CUMA 7 AÐUSTOS AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Bina yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Bekir Aksoy Ýlkokulu onarým iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferan Salonu Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Karakeçili Mahallesi, 72 pafta, 4262 ada, 1 nolu parselde m2 yüzölçümlü gayrimenkulde bulunan arsanýn satýþ karþýlýðý gelir paylaþýmý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: (Ç.HAK:2109) 28 AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil labmikrobiyoloji (nefelometre)-antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 19 EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 ÇORUM (MERKEZ 1-2) BELEDÝYESÝ ÝMAR PLANINA ESAS JEOLOJÝK-JEOTEKNÝK ETÜT HAZIRLANMASI danýþmanlýk hizmeti iþi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik baþvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik deðerlendirmesi sonucu yeterliði tespit edilenler arasýndan ön yeterlik þartnamesinde belirtilen kriterlere göre sýralanmak suretiyle kýsa listeye alýnarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katýlýmýyla 4734 sayýlý Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasýnda ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Ýller Bankasý A.Þ. Ek Tesisleri Çamlýca Mah. Anadolu Bulvarý (Macunköy Lojmanlarý) A-1 Blok, Macunköy YENÝMAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ön yeterlik dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danýþmanlýk hizmetinin a) Niteliði, türü ve miktarý : ÇORUM (MERKEZ 1-2) BELEDÝYESÝ ÝMAR PLANINA ESAS JEOLOJÝK-JEOTEKNÝK ETÜT HAZIRLANMASI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ÇORUM (MERKEZ) c) Ýþin süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 150 takvim günüdür 3- Ön yeterlik deðerlendirmesinin a) Yapýlacaðý yer : ÝLLER BANKASI A.Þ. YATIRIM KOORDÝNASYON DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI MACUNKÖY LOJMANLARI A-1 BLOK YENÝMAHALLE - ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. Ön yeterlik deðerlendirmesine katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile ön yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1 Ön yeterlik deðerlendirmesine katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi, Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ilgili meslek odasýndan ya da ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baþvuru tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baþvuru tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge: 6235 sayýlý TMMOB Kanunu ve 4958 sayýlý Mühendislik ve Mimarlýk Hakkýnda Kanun ve ilgili diðer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki faaliyetlerini sürdürdüðü ve teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren jeoloji mühendislik veya jeofizik mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasýndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baþvuru tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ tescil belgesinin sunulmasý zorunludur Ön yeterlik baþvurusu yapmaya yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ön Yeterlik Þartnamesinin ekinde belirtilen Baþvuru Mektubu, Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge 4.2. Mali kapasiteye iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: TRY (Türk Lirasý) tutarýndan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatý gösteren banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir Adayýn ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan adaylar yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan adaylar, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar/kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, Resmi Ýlanlar: de (Ç.HAK:175) Yorgan, Stor Perde Temizliði baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ETÜT HAZIRLANMASI DANIÞMANLIK HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÝLLER BANKASI ANONÝM ÞÝRKETÝ YATIRIM KOORDÝNASYON DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý ve belirtilen üç kriterin birlikte saðlanmasý zorunludur. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden danýþmanlýk hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen danýþmanlýk hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar. Serbest meslek erbabýnýn iþ hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Bu belgelerin deðerlendirilmesinde ; a) Toplam ciro için en az TRY (Türk Lirasý) b) Taahhüt altýnda devam eden danýþmanlýk hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen danýþmanlýk hizmet iþleri için, TRY (Türk Lirasý) tutarý ön yeterlilik asgari þartý olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir Teknik yeteneðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Yapýmla ilgili danýþmanlýk hizmet iþlerinde son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda TRY (Türk Lirasý) tutarýndan, az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel: b) Teknik Personel: Ýhale konusu hizmet alýmý iþi için aþaðýda iþin yapýlmasý esnasýnda mesleði ile ilgili bölümlerde çalýþtýrýlacak olan "Pozisyon - Adet - Deneyim Süresi" belirtilen niteliklerde personel öngörülmektedir. Personelin niteliðini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleþmenin imzalanmasýnýn ardýndan iþe baþlanmadan önce yüklenici tarafýndan idareye sunulacaktýr. Pozisyon Adet Deneyim Süresi (Yýl) Proje Müdürü: Jeoloji Mühendisi 1 5 yýl Etüt Mühendisi: Jeoloji Mühendisi 2 3 yýl Etüt Mühendisi: Jeofizik Mühendisi 1 3 yýl Proje Müdürü: Ýþe baþlama tarihinden iþin kesin hesabýn onaylanmasýna kadar idareye karþý iþin teknik konularýndan sorumlu asgari 5 yýl tecrübeli Jeoloji Mühendisidir. Proje Yöneticisi iþin yer teslimi veya Ýþe baþlama tarihinden iþin tasdik edildikten sonra kesin hesap düzenlenmesine kadar idarenin talebi halinde iþ mahallinde veya büroda iþin teknik detaylarý hakkýnda ilgilisine bizzat bilgi vermekle yükümlüdür. Etüt Mühendisi (Jeoloji Mühendisi): Arazi çalýþmalarýnýn baþlangýcýndan itibaren Jeoloji iþlerini sevk ve idare eden, arazi çalýþmalarý devamý süresince iþ mahallinde bulunmak zorunda olan Jeoloji Mühendisidir. Tecrübe yýlý asgari 3 yýl olmak zorundadýr. Etüt Mühendisi (Jeofizik Mühendisi: Arazi çalýþmalarýnýn baþlangýcýndan itibaren Jeofizik iþlerini sevk ve idare eden, arazi çalýþmalarý devamý süresince iþ mahallinde bulunmak zorunda olan Jeofizik Mühendisidir. Tecrübe yýlý asgari 3 yýl olmak zorundadýr Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Ýmar planýna esas jeolojik-jeoteknik etüt, 2. Altyapý, üstyapý veya parsel bazýnda jeolojikjeoteknik (zemin) etüt çalýþmalarýdýr. NOT: Benzer iþlere iliþkin sunulan iþ deneyim belgeleri, benzer iþ dýþýnda iþleri de kapsýyor ise; Benzer iþ tutarýnýn tespiti amacýyla Ýþ deneyim belgesinin alýndýðý idareden benzer iþ kaleminin parasal tutarýný gösteren belge alýnarak iþ deneyim belgesi ekine konulacaktýr. 5. Yapýlacak ön yeterlik deðerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasýndan 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ön yeterlik dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ön yeterlik dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ýlbank A.Þ. Bankacýlýk Hiz. Dai. Bþklýðý adresine Doküman satýþ bedeli yatýrýlýp Ýlbank A.Þ. Yat. Koor. Dai.Bþklýðý Macunköy Loj. A-1 Blok Yenimahalle /ANKARA adresinden Cd alýnacaktýr. adresinden satýn alýnabilir. Ön yeterliðe baþvuracak olanlarýn Ön yeterlik dökümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Ýhale dokümaný, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir. 9. Ön yeterlik baþvurusu, ön yeterlik deðerlendirmesi tarihi ve saatine kadar ÝLLER BANKASI ANONÝM ÞÝRKETÝ, DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI, GELEN EVRAK KISMI, MACUNKÖY LOJMANLARI, A-2 BLOK ZEMÝN KAT, YENÝMAHALLE/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. (Basýn: )

15 BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:2101) PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Montaj ve kurulum Personeli olarak görevlendirilmek üzere,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, tecrübeli,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip,. Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþabilecek, BAY PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2205) Adaklýk, kurbanlýk, damýzlýk koyunlarýmýz TL den baþlayan fiyatlarla 7/24 hizmetinizde. Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Devren Satýlýk Çocuk Giyim ve Tuhafiye Dükkaný Osmancýk Caddesi nin iþlek bölümünde halen faal durumdaki iþyerimi yurtdýþýna çýkmam (Ç.HAK:2179) Kaynakçý Eleman Aranýyor Ýþyerimizde yetiþtirilmek üzere Kaynakçý USTA-KALFA-ÇIRAK alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:2157) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Bulaþýk iþinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýzmir Lokantasý (Ç.HAK:2201) nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: K.S.S 69. Sk. No: 6/A YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim arasý 3 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ayhan BOLAT Bizim Otopark Gülabibey Mah. Nurettinbey 4. Sk. No: 2 ÇORUM (Ç.HAK:2200) Mür. Tel: Adres: Ulucamii Karþýsý PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Satýþ ve pazarlama personeli olarak, görevlendirilmek üzere,. En az Lise mezunu,. Genç, dinamik, Tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan,. Bay adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip, BAY BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2204) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Bayan ön muhasebe elemaný * Makina Mühendisi * Kaynakcý elemanlarý alýnacaktýr. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi 6. Caddede bulunan fabrikamýza müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:2187) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) ELEMAN ARANIYOR Alzaymýrlý bayan hastaya pazar günleri hariç haftanýn 6 günü saatleri arasýnda bakabilecek tecrübeli bayan (Ç.HAK:2135) hasta bakýcý aranýyor. Ýrtibat Tel: Bay - Bayan Garson Aranýyor Ýþyerimizde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere sürekli çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2147) (Ç.HAK:2176) (Ç.HAK:2169) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM ÇAYCI KAFE BÝSTRO Tel: Satýlýk S Plakalý Minibüs Mür. Tel: Eleman Aranýyor Dizel pompa enjektör servisinde çalýþtýrýlmak üzere çýrak ve kalfalar aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ece Uður Dizel Motorlu Araçlar Adres: K.S.Sitesi 77. Sok. No: 5/A Mür. Tel: ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) (Ç.HAK:2125) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:2189) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere ; CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SMS Hidrolik Elemanlarý San.Tic.Ltd.Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:2167) (Ç.HAK:2198) (Ç.HAK:2202) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 93.Sok.No.:2-4 Çorum Tel.: Devren Satýlýk Halý Yýkama Fabrikasý K.S.Sitesinde halen faal durumda olan çok fonksiyonlu iþyeri deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: BAY-BAYAN Elemanlar * Diksiyonu düzgün * Ýletiþim problemi olmayan * Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mah. Sel Sk. No: 20/11 Tel: AÞCI ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Aþcý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM (Ç.HAK:2168) (Ç.HAK:2199) (Ç.HAK:2194) CUMA 7 AÐUSTOS SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) müsait tarla sahibinden satýlýktýr Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Ulukavak Mah. Buharaevler Mahallesinde ikamet eden vasýfsýz apartman bay temizlik görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. (Ç.HAK:2162) PERSONELLER ALINACAK Firmamýz satýþ-pazarlama departmanýnda görevlendirilmek üzere; -Tercihen üniversite mezunu -Diksyonu düzgün -Prezentable -Ýkili iliþkilerde baþarýlý -Ýletiþim kabiliyeti yüksek -En az B sýnýfý ehliyet sahibi -Erkek adaylar için askerlikle iliþiði bulunmayan BAY-BAYAN personeller alýnacaktýr. SANSET GIDA TURZ.SAN. ve TÝC.A.Þ. Akkent mahallesi gýda toptancýlar sitesi 15.sokak no:2 (AKGÖNÜL GIDA) Bayan Eleman Aranýyor En az lise mezunu, pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Pars Temizlik (Ç.HAK:2184) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SAHÝBÝNDEN LÜKS DAÝRE HÝTÝTPARK SÝTESÝNDE BUHARAEVLER HÝTÝTPARK E BLOK D.1 1. KAT 4+1 DAÝRE ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere; * Tecrübeli ve yetiþtirilmek üzere Lazer Operatörleri * Makine Teknik Ressamlarý * Marangoz * Ekip çalýþmasýna uyumlu Elemanlar alýnacaktýr Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. BAÞER MAKÝNA Adres:Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:13 (Ç.HAK:2203) ÇORUM Tel: Eleman Aranýyor Ambarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere C-D-E sýnýfý ehliyeti mevcut daðýtým elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Çorum Ambarý Adres: K.S.Sitesi 25. Cad. No: 97 Mür. Tel: Ulukavak Mah. Çatalhavuz 4. Sok. No: 26/A Mür. Tel: Adres: Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Telafisi Dünya Þampiyonasý nda Sýrbistan da yapýlan Yýldýzlar Avrupa Güreþ Þampiyonasý nda üçüncü olan Çorum Belediyespor güreþçisi Engin Çetin bronz madalyaya sevinemediðini ancak bunun telafisini bu ay içinde Bosna Hersek te yapýlacak Dünya Þampiyonasýnda altýn madalya Sýrbistan da devam eden Avrupa Yýldýzlar Serbest Güreþ Þampiyonasý nda milli takým takým sýralamasýnda ikinci oldu. Çorum Belediyespor güreþçisi Engin Çetin in 46 Kg da bronz madalya kazandýðý þampiyonada takým sýralama- sýnda Türkiye Gürcistan ýn ardýndan ikinciliði kazandý. Avrupa Þampiyonasý gibi büyük bir organizede ilk kez mindere çýkan Engin Çetin bronz madalyaya sevinemediðini çünki altýn madalya için Sýrbistan a gittiðini belirterek Ýnþallah bunu Dünya Þampiyonasý nda telafi edeceðim dedi. Ýlk tur maçlarýnda heyecaný ve tecrübesizliðin kurbaný olduðunu belirten Engin Çetin, repesaj maçlarýnda ise gerçek kimliðini bulduðunu belirterek Son iki maçýmda gösterdiðim performansý diðer maçlarýmda da göstersem çok rahat þampiyonluðu kazanýrdým. Þanssýz þekilde kaybettiði Ermenistanlý rakibimle yaptýðým maç beni altýn madalyadan etti. Bu þampiyonaya altýn madalya için gelmiþtim. O yüzden bronza sevinemedim. Yapacak bir þey yok bu þampiyonadan gereken dersleri çýkartarak bu ay sonunda Bosna Hersek te yapýlacak olan Dünya Þampiyonasý nda bunu telefa edeceðim. Bana inanan ve destek veren herkese teþekkür ediyorum ve onlara Dünya Þampiyonasý nda altýn madalya sevinci yaþatacaðým dedi. Hazýrlýk maçýnda milletvekili ziyareti Resmi maçlarda milletvekili görmeyi özleyen Çorumlu futbol severler dün Ankara da Hatayspor ile oynanan maçý izlemeye gelen AK Parti Çorum Çorum Belediyespor un dün oynadýðý Hatayspor maçýný AK Parti Çorum Milletvekillerinden Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt çocuklarý ile birlikte izledi. Bayan milletvekili iki dönemdir meclisde bulunan ve Çorum daki resmi maçlara bile gelmeyen erkek milletvekillerine razire yaparcasýna þehrinin takýmýnýn hazýrlýk maçýný izlemesi büyük memnun- luk yarattý. Maçýn devre arasýnda saha içine inen Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Hatayspor ve Çorum Belediyespor teknik heyet ve futbolcularýný tek tek tebrik ederek yeni baþlayacak sezonda CUMA 7 AÐUSTOS 2015 Belediyespor dan Hatay önünde iyi prova Çorum Belediyespor üçüncü hazýrlýk maçýnda dün 2. lig takýmý Hatayspor önünde Gökhan ýn tek golüyle 1-0 galip gelmeyi baþardý. Kýrmýzý Siyahlýlar güçlü rakibi önünde özellikle savunmada pozisyon vermezken mücadelesi ile ön plana çýktý. Ýlk iki maça göre kýrmýzý siyahlý takýmýn temposunun hayli yüksek olduðu gözlendi. SAHA: Patalya Otel. HAKEMLER : Bekir Koca, Bahadýr Bulut, Ferhat Çýrak. HATAYSPOR: Göksel, Ýzzet, Semin, Uðurcan, Emre, Akif, Erol, Onur (Abdurrahman), Emin (Soner), Emrah, Yunus Emre. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Fatih (Utku), Buðra (Eray), Serkan, Akýn, Uður (Ýmam), Hakan (Kudret), Zafer (Berat), Turgay (Oðuzhan), Eþref Koçak (Furkan), Emre (Murat), Gökhan (Muhammet Fatih). GOL: 16. dak. Gökhan (Çorum Belediyespor). Çorum Belediyespor sezon baþý hazýrlýk kampýný yaptýðý Kýzýlcahamam da oynadýðý üçüncü hazýrlýk maçýnda 2. lig temsilcisi Hatayspor u ilk yarýda Gökhan ýn attýðý golle 1-0 yenerken özellikle rakibe pozisyon vermeyerek iyi bir prova yaptý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan maçta bazý futbolcularý görme adýna fazla forma verirken ilk iki maçtaki gibi iki farklý onbir çýkarmadý. Maçýn ilk dakikala- rýnda iki takýmda kontrollü bir futbol ortaya koydu. Orta alan mücadelesi þeklinde geçen maçýn 16. dakikasýnda Çorum Belediyespor Gökhan ile öne geçtikten sonra takýmlar kale önünde daha fazla görülmeye baþladý. Kýrmýzý Siyahlý takým rakibine kalesinde net pozisyon vermezken rakip kalede bulduðu pozisyonlarý deðerlendiremeyince farký artýracak golü bulamadý. Ýkinci yarýda iki takýmda deðiþiklikler yaparken Belediyespor oyunun kontrolünü rakbine kaptýrmadý ve dengeli bir futbol ortaya koydu. Hatayspor un hücumda fazla Teknik Direktör Fahrettin Sayhan maç boyunca saha kenarýndan futbolculara uyarýlarda bulundu Ýhsan Alp e forma hediye Baþkan Gül minik taraftara Belediyespor formasý hediye etti Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Hatayspor maçýný annesiyle birlikte izlemeye gelen minik taraftara forma hediye etti. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Hatayspor maçýný izlemeye oðlu Ýhsan Alp ve kýzý Nisan ile birlikte geldi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Ýhsan Alp e bir forma hediye etti. üretken olamadýðý maçta kýrmýzý siyahlý temsilcimiz ani ataklarla bulduðu pozisyonlarda ise son vuruþlar ve final paslarýnda baþarýlý olamayýnca farký artýramadý. Tempolu geçen ikinci yarýda Çorum Belediyespor hücumda beklenen üretkenlikte olmasada savunma ve orta alanda istenilenleri yaparak iyi bir sýnav verdi. MAÇTAN DAKÝKALAR: 16. dakikada Akýn ýn savunmadan rakip savunma arkasýna attýðý uzun topla hareketlenen Gökhan kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda onuda geçerek topu Hatayspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 37. dakikada orta sahadan aldýðý topla hareketlenen Turgay ceza yayý üzerine geldi ve rakibinden kurtulup sert vurdu kaleci son anda topu köþeden kornere çelerek Belediyespor a ikinci gol iznini vermedi. 42. dakikada sol kanattan geliþen Belediyes- 1-0 por ataðýnda Kudret in ceza sahasý dýþýndan sert þutunda top üst direðe çarparak auta gitti. Ýlk yarýnýn kalan dakikalarýnda iki takýmýnda çabasý sonuç vermedi ve devreyi Çorum Belediyespor 1-0 önde tamamladý. 54. dakikada Hatayspor gole çok yaklaþtý. Sað kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada karambol oluþtu Yunus Emre dönerek sert vurdu yakýn mesafeden olmasýna karþýn kaleci Fatih topu üstten kornere çelerek kalesini mutlak bir golden kurtardý. 57. dakikada sol kanattan Serkan ile geliþen atakta kaptan Furkan ýn önüne býraktý oda Kudret ile duvar pasý yaptý ve ceza sahasýna yan çizgiden girdi ortada boþ durumdaki Turgay a çýkardý ancak onun vuruþu kötü olunca Gökhan a pas olydu onun vuruþunda ise top üstten auta gitti. 82. dakikada orta sahadan Furkan ýn pasýnda Berat hareketlendi oda Kudret in önüne býraktý sol ayaðýyla sert vurdu top yan direðe çarparak auta gitti. Maçýn kalan bölümünde iki takýmýnda çabasý sonuç vermeyince Çorum Belediyespor Hatayspor önünde 1-0 galip geldi. Gereði yapýld ý Çorum Belediyespor Amatör Ýþlerden Sorumlu As Baþkaný Mustafa Ercan, Judo da Uluslararasý dereceler kazanan sporcularý Merve Taþ için gerekli iyileþtirmenin yapýlacaðýný ve ülkeye döndüðünde de ödül töreni düzenleneceðini söyledi. Ercan, haber çýkmadan gerekli görüþmeyi yaptýklarýný söyledi. Mustafa Ercan Gazetemizde çýkan Bakan bile tebrik etti, kulübe etmedi baþlýklý haberimiz üzerine dün bir açýklama yapan Çorum Belediyespor Amatör Ýþlerden Sorumlu As Baþkaný Mustafa Ercan, haber çýkmadan Judo Ýl Temsilcisi ve Antrenörü Hüseyin Üstündað ile görüþerek bu konuda gerekli adýmlarý attýklarýný söyledi. Mustafa Ercan, Belediyespor olarak amatör branþlarda çok aktif olacaklarýný ve baþarýyý ödüllendireceklerini söyledi. Ercan, haber çýkmadan Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað ile yaklaþýk bir saat süren bir görüþme yaptýklarýný ve sorunlarý karþýlýklý görüþerek çözüme kavuþturduklarýný belirterek Gerek çalýþma gerekse diðer þartlarýnda daha fazla destek vereceðiz. Olimpiyat kadrosunda düþünülen ve ulaslararasý müsabakalarda ilimizi ve ülkemizi baþarýyla temsil eden Merve Taþ kýzýmýzýn kulüpten aldýðý maaþý yükseltmek için yönetimin onayýna sunacaðým. Kendisi Hitit Üniversitesi BESYO ya kayýt yaptýrmýþ. Hem öðrenimini sürdürmesi hemde bu baþarýlarýný artýrmasý için gerekli desteði vereceðiz. Ayrýca diðer bir Judocu kýzýmýzýda Belediyespor bünyesine alarak onada sahip çýkacaðýz ve destek vereceðiz. Merve kýzýmýz yurt dýþýndan döndüðünde de törenle ödülünü Belediye baþkanýmýzýn katýldýðý bir törenle vereceðiz dedi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı