UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m."

Transkript

1 ÝSTANBUL/2012 RAPOR NO: 7 ISTANBUL/2012 REPORT NO:7 BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATION OF RIGHTS w w w. u h i m. o r g

2 ÝÇÝNDEKÝLER Neden Hesap Sorma Hareketi... 3 Bu Devletlerin Yargýlanmasýný Ýstiyorum!... 4 SOYKIRIM ve KATLÝAMLAR ABD nin Vietnam Ýþgali ABD nin Guantanamo Toplama Kampý ABD ve Ýngiltere nin Afganistan Ýþgali ABD ve Ýngiltere nin Irak Ýþgali Fransa nýn Cezayir Ýþgali ve Soykýrýmý Fransa nýn Tunus ve Çad daki Sömürgeciliði Fransa nýn Zemin Hazýrladýðý Ruanda Soykýrýmý Fransa ve ABD nin Libya Ýþgali Rusya nýn Kýrým Sürgünü Rusya nýn Afganistan Ýþgali Rusya nýn Çeçenistan Ýþgali ve Soykýrýmý Çin in Tibet Ýþgali Çin in Doðu Türkistan da Sürdürdüðü Asimilasyon ve Soykýrým BM ve NATO nun Göz Yumduðu Bosna-Hersek Ýþgali ve Srebrenýca Soykýrýmý KONFERANS METÝNLERÝ Aytunç ALTINDAL / Demokrasi mi? Yoksa Güç mü? Prof. Dr. Abdurrahman EREN / Hak Ýhlallerinin Önlenmesinde Ulusal ve Uluslararasý Mekanizmalarýn Rolü Prof. Dr. Mustafa ÞENTOP /Hukukun Gücü mü, Gücün Hukuku mu? BM Örneði Prof Dr. Süleyman KIZILTOPRAK / Afrika da Emperyal Gelenek Dr. Lütfü ÖZÞAHÝN /Ortadoðu da Batý Emperyalizmi ve Dinler Prof. Dr. Doðu ERGÝL / Arap Baharý STK ve Demokrasi Prof. Dr. Mehmet BEKAROÐLU / Arap Baharý Kimin Baharý? Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖSEBALABAN /Türkiye ve Ortadoðu da Yeni Düzen Arayýþý

3 neden hesap sorma hareketi Uluslararasý Hak Ýhlalleri Ýzleme Merkezi (UHÝM), 2010 yýlýnda Ýstanbul da kuruldu. Siyasetten hukuða, ekonomiden kültür-sanata, ekolojiden saðlýða, medyadan eðitime kadar, hayatýn her alanýnda gerçekleþen ihlallere ve ihlallere zemin hazýrlayan kurum ve kuruluþlara karþý mücadele etmek üzere yola çýkan UHÝM; hazýrladýðý raporlar, basýn açýklamalarý, salon toplantýlarý ve uluslararasý organizasyonlarla, bu alandaki çalýþmalarýný sürdürüyor. Bu anlayýþla yeni bir Hesap Sorma Hareketi baþlatan UHÝM, kampanyaya Nisan 2012 tarihleri arasýnda Taksim Metro Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilen Bu Devletlerin Yargýlanmasýný Ýstiyorum! etkinlikleriyle start verdi. Kamuoyunda yanký uyandýran ve büyük bir ilgi ile takip edilen etkinlikler kapsamýnda fotoðraf sergisi, konferanslar, gezici tanýtým aracý ve imza kampanyasý gibi pek çok aktivite gerçekleþtirildi. Önümüzdeki süreçte benzer çalýþmalarla devam edecek olan kampanya, Türkiye de sergiler, konferans programlarý ve kamuoyu oluþturmaya yönelik etkinliklerle sürdürülecek. Uluslararasý alanda ise farklý ülkelerde gerçekleþtirilecek basýn açýklamalarý, salon organizasyonlarý ve çeþitli aktivitelerle Bu Devletlerin Yargýlanmasýný Ýstiyorum! kampanyasý dünya kamuoyunun ilgisine sunulacak. 3

4 BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! Dünyada barýþýn teminatý olduðu iddiasýndaki Birleþmiþ Milletler Teþkilatý (BM), adalet ve güvenliði, ekonomik kalkýnma ve sosyal eþitliði, uluslararasýnda tüm ülkelere saðlamak amacýyla 1945 yýlýnda kurulmuþtu. Ancak dünya, mutlak veto yetkisine sahip Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcileri konumundaki beþ ülke, ABD, Ýngiltere, Fransa, Çin ve Rusya nýn, bugüne kadar sayýsýz iþgal, katliam ve soykýrým gerçekleþtirdiðine ve bunlarýn hemen hepsini BM, NATO ve Uluslararasý Ceza Mahkemesi (UCM) gibi baðýmsýz kurumlarýn desteðiyle sürdürdüðüne þahit oldu. Bu beþ adalet daðýtýcýsý ve demokrasi aþýðý devlet, dünyaya ahkâm kesip insan haklarýný ihlal ettikleri gerekçesiyle bazý ülkeleri cezalandýrýrken ; bir taraftan da milyonlarca masum sivilin yaþamýný yitirmesine sebep olduklarý iþgal ve soykýrýmlarý gerçekleþtiriyorlar. Öte yandan sürdürdükleri bu iþgal, soykýrým ve ambargolarýn yanýsýra, kendi politikalarýný gerçekleþtirebilmek adýna devletlerin içiþlerine karýþýyor, din, dil, etnik köken ve mezhep farklýlýklarýný körükleyerek çatýþma ortamý yaratýyor, ardýndan bu bölgelere milyarlarca Dolar lýk silah satýþý yaparak içsavaþlarý körüklüyor, Uluslararasý Ceza Mahkemesi kanalýyla ülkelerin bölünmesine ve siyasi istikrarsýzlýklarýn derinleþmesine zemin hazýrlýyor, küresel finans kurumlarý eliyle dayattýklarý politikalarla ülkeleri ekonomik çýkmazlara sürüklüyor, halklarýn demokratik tercihlerini hiçe sayarak statükocu iþbirlikçileri eliyle darbe yapýlmasýný saðlýyor ve bütün bu uygulamalarý sözkonusu devletlere yardým etmek, oraya demokrasi götürmek, barýþ ve huzuru saðlamak adýna gerçekleþtirdiklerini iddia ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktýðýmýzda, bu uygulamalarýn sayýsýz örneði olduðunu rahatlýkla görebiliriz. Baþta 27 Mayýs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Þubat darbeleri olmak üzere ülke tarihimizdeki belli baþlý kýrýlma noktalarýnýn tamamýnda sözkonusu devletlerin etkisi göz ardý edilemez. 4

5 Bugün Arap Baharý olarak tanýmlanan karmaþýk sürecin de sözkonusu devletlerin kontrolü altýnda devam ettiði açýktýr. Geçtiðimiz yýl Kaddafi yi yakalamak bahanesiyle Libya ya giren ve sadece birkaç hafta içinde onbinlerce masum sivili katleden bu devletler, dünyanýn en büyük petrol ve doðalgaz üreticilerinden Libya ile milyarlarca Dolar lýk antlaþmalar gerçekleþtirdi. Jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik açýdan dünyanýn en önemli bölgesi olan Ortadoðu daki dengelerin yeniden þekillendiði bu süreç, halk devrimleri imajýyla meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Ýþte sözkonusu devletlerin; barýþýn, adaletin, güvenliðin teminatý olsun diye (!) kurduklarý BM nin çalýþmalarýna baþladýðý 1945 yýlýndan bu yana gerçekleþtirdikleri hukuk ve insanlýk dýþý uygulamalardan bazýlarý: 1. nin yýllarý arasýnda 3 milyondan fazla insanýn ölümüne sebep olduðu 2. nin, 11Eylül sonrasý süreçte, savaþ ya da terör suçuyla suçlayamadýðý halde Yabancý Uyruklu Düþman Savaþçý olarak tanýmladýðý ve dünyanýn dört bir tarafýndan getirdiði insanlar için bir ölüm kampýna çevirdiði 3. nin 2001 yýlýnda baþlattýklarý ve bugün hala devam eden 4. nin 2003 yýlýnda baþlattýklarý ve 1 milyondan fazla insanýn hayatýný kaybettiði 5. nýn 1945 te baþlayan ve 1.5 milyon insaný katlettiði 6. nýn 20. yüzyýlýn ortalarýna kadar sürdürdüðü 7. nýn 1994 yýlýnda 1 milyon insanýn hayatýný kaybetmesine zemin hazýrladýðý 8. ve ABD nin 2011 yýlýnda yaklaþýk 70 bin masum sivili katlettiði 9. RUSYA nýn 1944 te 200 bin sivili sürgün ettiði, bunlardan 100 binin yolculuk esnasýnda hayatýný kaybettiði 10. nýn yýllarý arasýnda 2 milyondan fazla insanýn ölümüne sebep olduðu 11. nýn 1994 yýlýndan bu yana yüzbinlerce insanýn ölümüne ve 1 milyona yakýn sivilin vatanýný terk etmek zorunda kalmasýna sebep olduðu 12. in 1950 li yýllardan bu yana acýmasýz politikalarýný sürdürdüðü 13. in 20. yüzyýlýn ortalarýndan bu yana acýmasýz politikalar sergilediði 14. nun göz yumarak zemin hazýrladýðý Bu ve daha baþka pek çok iþgal, saldýrý, katliam ve soykýrým hareketiyle bütün dünyayý tehdit eden bu uygulamalar, uluslararasý hukuk mercileri, sivil yapýlanmalar ve dünya devletleri tarafýndan sorgulanmalý ve sorumlular yargýlanmalýdýr. Hepsinden önemlisi, insanlýðý uçuruma sürükleyen bu uygulamalarýn sorumlularýnýn vicdanlarda yargýlanmasý ve cezalandýrýlmasýdýr. Siz de, yukarýda hukuk ve insanlýk dýþý uygulamalarýndan bazýlarý verilen sözkonusu devletlerin suçlu olduðuna ve sorumlularýn yargýlanmalarý, BM, NATO ve UCM nin yapýsýnýn yeniden düzenlenmesi gerektiðine inanýyorsanýz; sizleri bu 5

6 SOYKIRIM ve KATLÝAMLAR 4

7 ABD NÝN VÝETNAM ÝÞGALÝ YER: Vietnam TARÝH: FAÝL: ABD ÖLÜ SAYISI: 3 milyondan fazla insan Sömürgeci güçlerin Güneydoðu Asya daki planlarýndan nasiplenen Vietnam, güçlü bir Avrupa nýn teminatý olmak için yýllarca Fransa nýn sömürgesi olmaya mahkûm edilmiþ ve buna bizzat Batýlý güçler imkân tanýmýþlardýr. Avrupa nýn gücü adýna gerçekleþtirilen sömürü ve baský politikasý sonucu Vietnamlýlar ülkelerini savunma yoluna gittiklerindeyse aðýr þiddetle karþýlaþmýþ, sömürgeye karþý direnen unsurlar 1930 larda tamamen ortadan kaldýrýlmýþtýr. Milliyetçi akýmýn aldýðý büyük darbeden sonra ülkede Sovyet etkisindeki komünistlerin birlik çaðrýsýna ortak düþman yaklaþýmý ile karþýlýk veren grup iþgalden kurtulmak için komünist cephede birleþirken bu birleþim, ülkenin Batý nýn komünist tehlike söylemi ve domino etkisi teorisi nedeniyle, yeni bir iþgal ve daha büyük bir savaþýn içine çekilmesine sebep olmuþtur. Vietnam, Amerika nýn ayný zamanda Çin e karþý açýk bir mesajý, Çin i içine çekmek istediði bir savaþ olarak da görülebilir. Ancak asýl dikkat çeken 3 milyondan fazla insanýn ölümüne sebep olan, kullanýlan kimyasallarla bir soykýrýma dönüþen bu savaþýn sadece kurþun, kauçuk, pirinç gibi kaynaklar üzerinden kapitalist bir anlayýþýn sonucu olduðudur. 7

8 ABD NÝN GUANTANAMO TOPLAMA KAMPI YER: Guantanamo / Küba TARÝH: FAÝL: ABD ÖLÜ SAYISI: Bilinmiyor ABD ordusunun genelde Gitmo olarak adlandýrdýðý Guantanamo, ABD nin iþkence hanesine dönüþen ve yansýyan kareler, anlatýlan akýl almaz iþkencelerle gündeme düþen 21. yüzyýlýn insanlýk ayýbýnýn adýdýr. Küba nýn ABD hükümetine süresiz olarak kiraladýðý bu bölge Küba nýn kalbinde bir hançer olarak nitelense de insanlýðýn kalbinde bir hançer olmuþ 17. yüzyýl cadý avlarýna benzetilen sorgulama teknikleriyle bir grup insanýn insan olmadýklarý, ölüm makinesi olduklarý inandýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. ABD nin her daim inkar etmesine ve buradaki tutuklulara hak etmemelerine (!) karþýlýk insanca muamele edildiðine dair söylemlerinin gerçeði yansýtmadýðý, Kýzýlhaç a ve bazý gazetecilere açýlmasýna karþýlýk sunulan açýklamalardan, gezdirmelerden çok farklý olduðu kýsaca dünyanýn içinde ama insanlýðýn dýþýnda bir tecrit alaný olduðu anlaþýlan Guantanamo; 2001 yýlýnda ABD nin baþlattýðý terörizme karþý savaþýn sonucunda oluþan bir kamp, hapishane, iþkence merkezi ya da insanca bir tanýmlamanýn mümkün olmadýðý bir bölgedir. Zira içerde olanlarýn yüzde kaçýnýn bilindiði hiçbir zaman bilinemeyecektir. 8

9 ABD ve ÝNGÝLTERE NÝN AFGANÝSTAN ÝÞGALÝ YER: Afganistan TARÝH: FAÝL: ABD ve Ýngiltere ÖLÜ SAYISI: Bilinmiyor 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleþik Devletleri nde gerçekleþen Ýkiz Kuleler e saldýrýlar sonucunda dünyaya terörle mücadele olarak lanse edilen Afganistan iþgali, Ýngiltere nin de desteði ile 7 Ekim 2001 tarihinde gerçekleþmiþ amaç Usame Bin Ladin i ele geçirmek ve Afgan halkýný demokratik düzene kavuþturmak olarak dünya kamuoyuna sunulmuþtur. Ancak bu operasyonun halka yönelik olduðunun ilk kanýtý 3 yýldýr kuraklýk nedeniyle açlýkla mücadele eden insanlara gelen yardým konvoylarýnýn Amerika tarafýndan engellenmesidir. Pakistan a yapýlan baský sonucu halk yardým alamazken iþgalin söylentisi bile ülkede tedirginliðe yol açarak dýþ destekli yardýmlarýn önünü kesmiþ sivil halkýn ölümüne sebep olmuþtur. Sovyetler in yaþadýðý hüsraný yaþamak istemeyen ABD nin hava harekâtý ile baþlattýðý bombardýman ise sivil halký hedef alarak hayatlarý bir savaþ arenasýna dönüþen Afgan halkýnýn tekrar zulme uðramasýna neden olmuþtur. Kýsacasý Afganistan; önce Ýngiltere, Rusya ve sonunda Ýngiltere nin büyük desteði ile Amerika tarafýndan iþgal edilmiþtir. 9

10 ABD ve ÝNGÝLTERE NÝN IRAK ÝÞGALÝ YER: Irak TARÝH: FAÝL: ABD ve Ýngiltere ÖLÜ SAYISI: 1 milyon MÜLTECÝ SAYISI: 4 milyon Soðuk Savaþ sonrasýnda kurmayý planladýðý Yeni Dünya Düzeni nde, yeni bir tehdit algýlamasý oluþturmak isteyen ABD, çok geçmeden bu yeni düþmaný terörist Ýslam olarak belirledi. 11 Eylül e kadar siyaset, medya ve kültür-sanat alanýnda uygulanan politikalarla bu algýyý dünya kamuoyunda yaygýnlaþtýrmayý baþaran ABD, 11 Eylül le birlikte Orta Asya ve Ortadoðu ya yeniden yerleþmek için aradýðý iþgal zeminini bulmuþ oldu. Böylece önce Afganistan, ardýndan Irak iþgal edilerek küresel hegemonik düzen için son derece stratejik öneme sahip iki bölgedeki ABD varlýðý güçlü bir þekilde tesis edilmiþ oldu. Körfez Savaþý sonrasýnda sürdürülen ambargolarla zaten tükenme noktasýna gelen, açlýk ve salgýn hastalýklar sebebiyle 1 milyondan fazla insanýný kaybeden Irak ta, iþgalle birlikte sadece birkaç yýl içinde yine 1 milyona yakýn insan hayatýný kaybetti. Ýþgal, ülkedeki alt ve üstyapýyý kullanýlmaz hale getirirken, 4 milyon insan hayatta kalabilmek için göç etti, 5 milyon çocuk yetim kaldý. Ayrýca iþgal güçlerinin Irak taki etnik-sekter zenginliði ayrýþma ve çatýþtýrmaya dönüþtüren politikalarý, ülkede bir içsavaþ ve kaos ortamýnýn oluþmasýna yol açtý. Ekilen kin ve nefret tohumlarýyla amaçlanan bölünme nin, bugün gelinen noktada çok da uzak bir ihtimal olmadýðý açýktýr. 10

11 FRANSA NIN CEZAYÝR ÝÞGALÝ ve SOYKIRIMI YER: Cezayir TARÝH: FAÝL: Fransa ÖLÜ SAYISI: 8 yýllýk baðýmsýzlýk savaþýnda 1.5, 132 yýllýk iþgal sürecinde 5 milyon insan 1830 yýlýnda iþgal ettiði Cezayir topraklarýný tam 132 yýl boyunca sömüren ve insanlýk tarihinin en büyük soykýrýmlarýndan birini gerçekleþtiren Fransa, Cezayir in 1954 yýlýnda baðýmsýzlýk mücadelesinin baþlatýlmasý üzerine 1.5 milyon insaný katletti. Cezayir in tüm yeraltý ve yerüstü kaynaklarýný gaspederek zenginleþen Fransa, 1962 yýlýnda bu topraklardan ayrýlýrken geriye 132 yýllýk iþgal sürecinde katlettiði 5 milyon masum insan ve harap olmuþ bir ülke býraktý. Baðýmsýzlýk kazanýldýðýnda 2 milyon insan toplama kamplarýnda bulunuyordu, yarým milyon insan komþu ülkelere sýðýnmýþtý, ekonomi çökmüþtü ve halkýn % 80 i okumayazma bilmiyordu. 11

12 FRANSA NIN TUNUS ve ÇAD DAKÝ SÖMÜRGECÝLÝÐÝ YER: Tunus ve Çad TARÝH: 20. yüzyýlýn baþlarýndan günümüze kadar FAÝL: Fransa ÖLÜ SAYISI: Binlerce Fransa ve kendine has katý sömürgecilik anlayýþýnýn Afrika üzerindeki etkisi 21. yüzyýlda dahi etkisini göstermektedir yýlýnda Ortadoðu daki halklarýn isyanlarý sadece kendi yönetimlerine ve onlarý baský altýnda tutan diktatörlere karþý gibi gösterilmeye çalýþýlsa da gerçek olan bu isyanlarýn 19. yüzyýldan itibaren ülkelerinin doðal zenginliklerini Avrupa ya taþýyan ve onlarý her türlü kimliklerinden soyutlayarak köleleþtiren sömürgecilere karþý bir baþkaldýrý olduðudur. Zira bu halklar kendilerine verilen sözde baðýmsýzlýklarla Fransýzlaþtýrýlmýþ kiþilerin yönetimine terk edilerek daha farklý bir asimilasyon ve baskýya maruz kalmýþlardýr. Bugün, Tunus ve Çad da yaþanan bitmeyen kargaþalarýn temelinde Fransa nýn Afrika üzerindeki konumunu kaybetmek istememesinin bir sonucu olarak bu kukla hükümetleri korumasý, yapýlan gizli anlaþmalarla isyanlar bahane edilerek Fransýz ordusunun halk üzerinde katliamlarýný devam ettirmesi yatmaktadýr. BM destekli gerçekleþen ve Afrika halklarý üzerinden Avrupa nýn kalkýnmasýnýn amaçlandýðý katliamlarýn, soykýrýmlarýn sýkça dile getirildiði günümüzde göz ardý ediliyor olmasý da, sözkonusu Batý ve menfaatleri olduðunda her yolun mubah olduðunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. 12

13 FRANSA NIN ZEMÝN HAZIRLADIÐI RUANDA SOYKIRIMI YER: Ruanda TARÝH: 1994 FAÝL: Hutu Milisleri ve Fransa ÖLÜ SAYISI: 1 milyon 1994 te Ruanda da yaþananlar dünyaya vahþi Afrikalýlarýn törensel bir kurban ayini olarak sunulmaya çalýþýlýrken 3 ay gibi kýsa bir sürede gerçekleþen etnik ayrýmcýlýða dayalý katliamýn senelerdir bölgeyi sömüren güçlerin politikalarýnýn, siyasi ve ekonomik çýkarlarýnýn bir sonucu olduðu her zamanki gibi görmezden gelindi. Dünyanýn savunuculuðunu üstlenirken özgürlüklerin teminatý olduklarý iddiasýndaki BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 devletin masum insanlarýn katli karþýsýnda aldýklarý vahþi tutum ve geleneksel Batý söylemleri ise Batýlý devletlerin halen Ortaçað karanlýðýnda, bir korku ve materyalist anlayýþýn kýskacýnda, sadece menfaatleri uðruna demokrasiden yana olduklarýný ortaya koydu. Yaþanan pek çok benzerleri gibi 1994 teki Ruanda soykýrýmý, Fransa nýn Afrika daki sömürge emellerinin deðiþmediðini; diðer devletlerinse çýkarlarý ve beyaz ýrkýn üstünlüðü uðruna politikalarýný belirlediklerini gözler önüne serdi. Ancak yaþananlar; ayný dili konuþan, uzun yýllar birarada yaþamýþ fakat sömürgecilik sonrasý oluþturulan uydurma kanýtlarla bir Afrika halkýnýn kendi kendini kýyýmý olarak okunmuþtur. Kesin rakamlar bilinmemekle birlikte bir milyon insanýn hayatýný kaybettiði tahmin edilen Ruanda daki olaylarý soykýrýma dönüþtüren en büyük etkense bölgede modern bir sömürgeciliðin devamýný isteyen, bu uðurda bu katliamýn öncesinde ve sýrasýnda Hutu milislerini baþta silah olmak üzere her konuda destekleyen Fransa olmuþtur. Zaten Fransa için soykýrým çok da uzak bir kavram deðildir ve altý üstü ölen insanlar da vahþi Afrikalýlardýr. 13

14 FRANSA ve ABD NÝN LÝBYA ÝÞGALÝ YER: Libya TARÝH: 2011 FAÝL: Fransa ve ABD ÖLÜ SAYISI: 50 bin Arap Baharý kapsamýnda Tunus, Mýsýr ve ardýndan Libya da yaþanan iç çatýþmalar diktatörlere karþý halk ayaklanmasý olarak basýn eliyle pompalanmýþ, ardýndan cani ve kana susamýþ yöneticilerin halklarý katlettikleri iddiasý giderek yaygýnlaþtýrýlarak Libya da duruma BM nin müdahalesi saðlanmýþtýr. Ancak müdahale için Fransa nýn tutumu ve gerçekleþtirilen hava saldýrýlarýyla sivillerin öldürülmesi tepkilere neden olurken bu müdahalenin altýnda Avrupa nýn içinde olduðu ekonomik sýkýntýlarýn olduðu iddiasý gündeme gelmiþtir. Kaddafi nin devrilmesinin ardýndan Ulusal Geçiþ Konseyi ile yapýlan anlaþmalarla Libya nýn zenginliklerinin sorunsuz bir þekilde Avrupa ya akýþýnýn saðlanacak olmasý da bu iddialarý kuvvetlendirmiþtir. Dünyanýn en büyük 9. petrol rezervine sahip Libya nýn doðalgaz rezervlerindeki önemi de gözönüne alýndýðýnda, Avrupa nýn içinde bulunduðu darboðazdan çýkýþý için eski sömürge bölgelerine döndüðü ve bu uðurda insani müdahale bahanesiyle gerçekleþen katliamlarý meþrulaþtýrdýðý dikkat çekmektedir. Yaklaþýk 50 bin insanýn hayatýna malolan iç çatýþma ve BM müdahalesi, Batý nýn çýkarlarý için her yolun mubah saydýðýný bir kez daha gözler önüne sermiþtir. 14

15 RUSYA NIN KIRIM SÜRGÜNÜ YER: Kýrým TARÝH: 18 Mayýs1944 FAÝL: Sovyet Rusya ÖLÜ SAYISI: 110 bin Çarlýk Rusyasýnýn hakimiyeti altýna girdiði 18. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren asimilasyon ve sindirme politikalarýna maruz kalan Kýrým Tatarlarý, kitleler halinde göçe zorlanmýþ ve kendi vatanlarýnda azýnlýk durumuna düþürülmüþtür. Bolþevik Devrimi nden sonra da durum deðiþmemiþ ve Rusya nýn Kýrým politikasý aynen devam etmiþtir. Yaþadýklarý yerlerin isimleri deðiþtirilen, alfabeleri 10 yýl içerisinde iki kez deðiþtirilerek eðitim imkanlarý ellerinden alýnan, kültür varlýklarý tahrip edilen, vakýflarýna elkonulan, ekonomik yaptýrýmlara maruz býrakýlan, kendi topraklarýnda azýnlýk durumuna düþürülen Kýrým a son darbe, 18 Mayýs 1944 teki toplu sürgünle vurulmuþ ve yaklaþýk 250 bin masum sivil, insanlýk dýþý þartlarda haftalarca sürecek olan ölüm yolculuðundan sonra, baþta Özbekistan olmak üzere Sovyetler Birliði nin çeþitli bölgelerine sürülmüþtür. Zorlu sürgün koþullarý nedeniyle yolculuk esnasýnda ve sürgünü takip eden ilk 18 ay içerisinde 100 binden fazla insan hayatýný kaybetmiþtir. Sürgünden sonra Kýrým halký bir varoluþ mücadelesine baþlamýþ, bütün varlýklarýna elkonularak komünist rejimin fabrikalarýnda çalýþmaya zorlanmýþ, sürgün bölgesinden ayrýlmalarý da yasaklanmýþtýr. Dünya kamuoyundan gizlenen sürgünden sonra Kýrým Tatarlarý yok sayýlmaya devam edilmiþ ve bir millet yok edilmeye çalýþýlmýþtýr. Ancak bütün olumsuz ve aðýr þartlara raðmen Kýrým halký onurlu bir varoluþ mücadelesi vermiþ ve kýsýtlý imkanlarla vatana dönüþ sürecini bugüne kadar sürdürmüþtür 15

16 RUSYA NIN AFGANÝSTAN ÝÞGALÝ YER: Afganistan TARÝH: FAÝL: Sovyet Rusya ÖLÜ SAYISI: 1.5 milyon MÜLTECÝ SAYISI: 5 milyon Sovyetler Birliði nin 1979 da Hafýzullah Emin rejimini devirmesiyle baþlayan iþgal yeni lider Babrak Karmal ýn ülkesine Sovyet askerlerini davet etmesi sonucu meþrulaþtýrýlmýþtýr. Tüm dünyanýn gözü önünde 10 yýllýk bir süreçte Afgan halký Sovyetleþtirme politikalarýna maruz kalýrken 1,5 milyon insanýn hayatýný kaybettiði tahmin edilmektedir. Yaþanan dehþet ve insanlýk dýþý katliamlar, iþgalin fiilen 15 Þubat 1989 da son bulmasýnýn ardýndan bile netlik kazanamazken 10 yýllýk süreç içinde 5 milyon Afganlý mülteci kamplarýna sýðýnmýþtýr. Ýþgal sonrasý yürütülen politikalar sonucunda ise Afganistan bir iç savaþýn içine çekilmiþ, iþgal sýrasýnda halký için mücadele eden gruplar iþgal sonrasý neredeyse eþkýya çetelerine dönüþmüþtür. Sonuç itibariyle Afganistan 10 yýllýk bir süreçte öncesi ve sonrasý ile dünyanýn gözü önünde bir soykýrýma tabi tutulmuþtur. 16

17 RUSYA NIN ÇEÇENÝSTAN ÝÞGALÝ ve SOYKIRIMI YER: Çeçenistan TARÝH: , 1999-Günümüz FAÝL: Rusya ÖLÜ SAYISI: Yaklaþýk 250 bin MÜLTECÝ SAYISI: Yaklaþýk 1 milyon Yüzyýllar boyunca Kafkasya üzerindeki sömürgeci politikalarýna devam eden Rusya, 20. yüzyýlýn sonlarýnda dünyanýn gözü önünde Çeçen halkýna karþý büyük bir soykýrým hareketine giriþti. Genç-yaþlý, kadýn-erkek demeden yüzbinlerce sivili katlederken terörizmle mücadele söyleminin arkasýna sýðýnan Rusya, hayatta kalanlarýn büyük kýsmýný da göçe zorladý ve 1999 daki iki iþgal sonrasýnda 1 milyona yakýn Çeçen vatandaþýnýn vatanýný terk etmek zorunda kaldýðý iþgale, baþta ABD ve Ýngiltere olmak üzere dünya siyasetine yön veren devletler politik, ekonomik ve askeri destek vererek ortak oldular. Barýþýn teminatý BM ise, yüzbinlerce insanýn hayatýný kaybettiði bu soykýrýma sessiz kaldý. 17

18 ÇÝN ÝN TÝBET ÝÞGALÝ YER: Tibet TARÝH: FAÝL: Çin ÖLÜ SAYISI: 1.2 milyondan fazla insan Dünyaya Çin tarafýndan kasýtlý olarak bir devrim olarak tanýtýlan Tibet iþgali, 1949 daki Çin devriminden sonra Çin in bölge üzerindeki hâkimiyetini güçlendirmek ve yerel halklarý ortadan kaldýrýp Güney Asya ya komünist düþünceyi yaymak için gerçekleþtirilmiþ bir iþgaldir. Bunun en büyük kanýtý Tibet gibi kendine has bir yaþayýþ ve inancý olan barýþçýl bir halkýn Çin baskýlarý karþýsýnda ayaklanýp gerilla gruplarýyla direniþe geçmeleri olarak gösterilebilir. Her fýrsatta bir baðýmsýzlýk deðil gerçek bir özerklik istediðini belirten Tibet halkýnýn direniþini ayrýmcýlýk ve Çin i bölmek olarak yorumlayan Çin, ayaklanmalarý halkýn yok edilmesi için fýrsat olarak görmüþtür. Bir milyondan fazla kiþinin hayatýný kaybettiði bu iþgalde Tibet halkýnýn kültürüne yönelik düzenlenen operasyonlar ise Budizm e açýlmýþ bir savaþ olarak gözükmektedir. Çin, yürüttüðü politikalarla bir halký olduðu kadar bir inancý da kendi himayesinde ve kontrolünde sürdürmek, menfaatleri uðruna kullanmak istemektedir. 18

19 ÇÝN ÝN DOÐU TÜRKÝSTAN DA SÜRDÜRDÜÐÜ ASÝMÝLASYON ve SOYKIRIM YER: Doðu Türkistan TARÝH: FAÝL: Çin ÖLÜ SAYISI: Her yýl yüzlerce kiþi öldürülmeye devam ediyor! Yaklaþýk yarým asýrdýr devam eden bir soykýrým, Doðu Türkistan topraklarýnýn yaþadýðý. Bir zamanlarýn kültür baþkenti verimli topraklar Çin in görülmemiþ iþkenceleri ile inlerken doðal kaynaklarý sömürülüyor; insanlar köklerinden kopartýlýyor, bir millet tüm dünyanýn gözü önünde sessizce asimile ediliyor. Ölü ve yaralý sayýsýnýn dahî bilinmediði bu topraklarýn kendi adýyla anýlmasý bile yasaklanýrken, bölgede bir Türk hâkimiyetini istemeyen Ýngiltere ve Rusya nýn da çabalarýyla Türkistan ismi de artýk anýlmýyor. Doðu Türkistan halkýnýn varlýðýný ve toprak bütünlüðünü reddeden Çin; 1995 ten itibaren Sincan-Uygur Özerk Bölgesi diyerek dünyanýn gözünü boyamaya çalýþsa da Doðu Türkistan topraklarý gerçek bir özerklikten bile mahrum. 21. yüzyýlda BM Güvenlik Konseyi nin 5 daimi üyesinden birinin baskýsý altýnda asimile olmaya, belli periyotlarla toplu katliamlar yaþanmaya devam ediyor. 11 Eylül den sonra ayrýlýkçý ve terörist Müslümanlar olarak nitelenen Doðu Türkistan halkýnýn yaþadýklarý özellikle 2009 daki olaylardan sonra daha yakýndan takip edilmesine ve Uluslararasý Af Örgütü ile Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü nün her yýl yayýmladýklarý raporlara raðmen nedense yaþanan vahþet dünyadaki hiçbir kurum tarafýndan ciddi bir eleþtiriye ya da Çin üzerinde bir yaptýrýma dönüþmüyor. Çünkü bölgenin küresel ekonomik dengeleri deðiþtirecek potansiyeli hiç bir emperyalist gücün gözden çýkaramayacaðý büyüklükte. Kýsacasý Doðu Türkistan topraklarý stratejik, ekonomik ve siyasi konumundan ötürü belli periyotlarla soykýrýma tabi tutulmaya devam ediyor. 19

20 BM ve NATO NUN GÖZ YUMDUÐU BOSNA-HERSEK ÝÞGALÝ VE SREBRENICA SOYKIRIMI YER: Bosna-Hersek TARÝH: FAÝL: Sýrbistan GÖZ YUMAN ve DESTEKLEYENLER: BM, NATO, ABD ve Avrupa devletleri ÖLÜ SAYISI: Üç yýl süren iþgal boyunca yaklaþýk 250 bin, Srebrenica Soykýrýmý nda en az 8372 masum insan Soðuk Savaþ sonrasýnda küresel aktörlerin Balkanlar üzerindeki güç mücadelesi, 20. yüzyýlýn sonunda, Avrupa nýn ortasýnda ve dünyanýn gözü önünde iþlenen bir soykýrýma sebep oldu. Bir tarafta Soðuk Savaþ yýllarýndan bu yana dýþ politikasýný kritik bölgelerde Rusya yý safdýþý etmek üzerine kurgulayan ve Yugoslavya sonrasý süreçte bölgede doðacak boþluðu doldurmak isteyen ABD, bir tarafta tek dinli, tek kültürlü bir Avrupa hayali kuran AB ülkeleri, bir tarafta tarih boyunca hayalini kurduðu Balkanlar üzerindeki hesaplarýný, Büyük Sýrbistan hayali kuran ýrkçý Sýrplarý destekleyerek gerçekleþtirmeye çalýþan Rusya Ve diðer tarafta adým adým yok edilmeye çalýþýlan bir ülke Önce uluslararasý kuruluþlar tarafýndan koruma altýna alýnarak savunmasýz býrakýlan, ardýndan gözü dönmüþ canilerin eline terkedilen masum bir halk Her tarafýn hesabýnda gözden çýkartýlan ilk piyon 20

21 Aytunç ALTINDAL / Araþtýrmacý-Yazar Demokrasi mi? Yoksa Güç mü? Prof. Dr. Abdurrahman EREN / Hukukçu Hak Ýhlallerinin Önlenmesinde Ulusal ve Uluslararasý Mekanizmalarýn Rolü Prof. Dr. Mustafa ÞENTOP / Hukukçu Hukukun Gücü mü, Gücün Hukuku mu? BM Örneði Prof Dr. Süleyman KIZILTOPRAK / Tarihçi Afrika da Emperyal Gelenek Dr. Lütfü ÖZÞAHÝN / Siyasetbilimci ve Dinler Tarihi Uzmaný Ortadoðu da Batý Emperyalizmi ve Dinler Prof. Dr. Doðu ERGÝL / Sosyolog Arap Baharý STK ve Demokrasi Prof. Dr. Mehmet BEKAROÐLU / Siyasetçi Arap Baharý Kimin Baharý? Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖSEBALABAN / Siyasetbilimci Türkiye ve Ortadoðu da Yeni Düzen Arayýþý KONFERANS METÝNLERÝ Bu konferanslar, Nisan 2012 tarihlerinde Bu Devletlerin Yargýlanmasýný Ýstiyorum! etkinliði kapsamýnda Taksim / Metro Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilmiþtir.

22 Aytunç ALTINDAL / Araþtýrmacý-Yazar Demokrasi mi? Yoksa Güç mü? Ortada sözüm ona eþit olduklarý öne sürülen birtakým ülkeler var; ama aralarýndan beþ tanesi daha eþit. Bunlar kendi aralarýnda eþitler; geri kalan zavallý diðerleri, 200 e yakýn ülke, kendi arasýnda eþit olduklarý iddiasýndalar. Buradan bakýldýðýnda, özellikle BM de sadece ve sadece Filistin le ilgili kararlara bakarsanýz; ortada nasýl bir birleþmemiþ devletler konseyi bulunduðunu görürsünüz. Benim tesbitime göre sadece Ýsrail e ceza verilmesi yönünde 1078 karar gelmiþ, sadece bir tanesinde kýnama kararý çýksýn mý çýkmasýn mý diye tartýþýlmýþ, ABD çýkartýn kararý! demiþ, uygulamaya gelince de veto etmiþ. Yani 1000 küsur karar gelmiþ; buna karþýlýk bir tek kýnama bile çýkamamýþ. Burada açýk bir haksýzlýk olduðu, bir çiftestandart olduðu ve bu çiftestandardýn da 1, 3, 5, 10, 100 deðil, 1000 den fazla kez gerçekleþtiði görülüyor. Dolayýsýyla BM birilerinin lehine çalýþan bir kuruluþtur. Bu 5 devletin yanýna Ýsrail i de eklemek gerekiyor. Aslýnda bunlar 6 devlet Ýsrail nasýl bir devlet? Bu konu gerçekten çok önemli! Dünya tarihinde ilk defa bir devlet BM tarafýndan sýnýrlarý belli olmadan kuruldu. Ýsrail sýnýrlarý belli olmayan devlet statüsünde; ama devlet! Dolayýsýyla bu 5 devletin isminin yanýna Ýsrail in de yazýlmasý gerekiyor. Ýþte bu nedenledir ki, BM den Ýsrail aleyhine bir tek karar çýkmaz. Bunu anlayamadýðýmýz takdirde BM de iþleyen mekanizmayý da tam olarak anlamamýz mümkün deðild ir. BM Genel Sekreteri diye bir zat-ý muhterem seçilir durmadan, gelir dolaþýr bir þeyler yapar ve BM sözleþmesinin 100 sayýlý maddesine göre bu þahýs hiçbir þekilde hiçbir devletten hiçbir kuruluþtan emir almaz, ayrýca kendisini etkilemeye yönelik herhangi bir þey yapýlamaz, yapýlmasý suçtur; yasa böyle diyor sözümona. Siz bugüne kadar BM de þu ya da bu þekilde bir kiþinin kendi baþýna hareket edebildiðini gördünüz mü? Bir kiþi var: O da Dag H ammarskjöld dü. Ne oldu hatýrlayan var mý Hammarskjöld e? Adam ABD ye madde açýk arkadaþ beni etkileyemezsiniz dedi; aa uçak birdenbire küt, Dag Hammarkjöld öbür tarafa Anýnda görüntü Yeni Genel Sekreter seçildi. Gelen, emredersiniz dedi, devam edildi. Þimdi, bütün bunlarý çok iyi anlamadan BM nin iþleyiþ mekanizmasýný anlamak da zordur. BM de, -ki ben de ona baðlý bir grupta çalýþtým, yani New York ta bulunarak da çalýþtým- her þey vardýr, bir tek þey yoktur. Nedir sizce? Her konu vardýr, BM her konuya afedersiniz maydanoz olur ama bir konuyu dolaylý olarak ele alýr. Nedir o biliyor musunuz: Din! BM de din bir tek Ýsrail için geçerlidir, baþka hiçbir devlet için geçerli deðildir. Bu nedenle ikinci bir teþkilat kurulmuþtur. New York ta BM binasýnýn tam karþýsýnda çalýþmalarýný sürdüren bu teþkilat, BM adýna dinler arasý tartýþmalar, çekiþmeler ya da savaþlar konusunda hazýrladýklarý raporlarý BM ye sunar, bu metinler BM de hiçbir deðiþikliðe uðramadan kabul edilir. Kendi standartlarýný koydular; Ýnsan haklarý demek þudur, þudur! dediler; sen de bunu imzala! dediler, sen de imzaladýn; o kadar! Ýslam âleminin ya da diðer unsurlarýnýn en ufak bir katkýsý olmadý; çünkü adamlar sormadý bile zaten! Yani Biz Ýnsan Haklarý Bildirgesi hazýrlayacaðýz, siz de gelin bize bilgi verin, size göre insan ne demektir, insan haklarý ne demektir? diye sorulmadý. Açýk konuþmak gerekirse; böyle bir durumda 1948 deki bu Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi nin bir anlam ve önemi yoktur. Bu Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi nin içinde çok enteresan bir madde var: Non Intervention Principle, ülkelerin içiþlerine karýþmama prensibi. Yani BM ülkelerin içiþlerine karýþmaz! ; kulaða ne kadar hoþ geliyor deðil mi? Bu madde özel olarak sözkonusu 6 devlet tarafýndan konulmuþ. Neden konulmuþ; bakalým. 22

23 1953 yýlýna gelindiðinde, Doðu Almanya da komünizme karþý bir ayaklanma oldu. BM bunu iç mesele kabul etti. Sovyet tanklarý geldiler, Doðu Almanya yý kan gölüne çevirdiler ve bastýrdýlar. Sovyet Rusya yapar da ABD yapmaz mý? Ayný yýl, dönemin ABD Baþkaný Roosvelt in oðlunun yönettiði bir CIA operasyonu ile Ýran da rejim deðiþtirildi. BM buna baktý; Bu bir iç mesele! dedi. Yahu neresi iç mesele bunun, Ýran daki rejimi ABD deðiþtiriyor, müdahale etmeniz gerekmez mi! Hayýr efendim bu Ýran ýn iç meselesidir! dediler. Devamý geldi; 1956 da bu defa Macaristan da komünizme karþý bir ayaklanma oldu. BM yine, Bizim prensiplerimiz var dedi. Nedir o prensipler: Ýç iþlerine karýþmýyoruz? Sovyet tanklarý geldi ve Macaristan ý kan gölüne çevirdi te ABD, Guatemala yý iþgal etti, rejimi deðiþtirdi; Efendim Guatemala nýn içiþleri bunlar! dendi yýlýnda Çekoslavakya da yine komünist rejime karþý ayaklanma oldu; BM ne dedi: Ýç mesele! Sovyet tanklarý geldiler; Çekoslavakya yý kan gölüne çevirdiler. BM ne gördü, ne tartýþtý, ne herhangi bir müdahalede bulundu; ölen öldü, kalan kaldý. Ýngiltere, Fransa ve Çin i saymýyorum bile. Bu Non Intervention Principle sadece bu ülkeler için geçerli. Bunun dýþýndaki ülkeler sözkonusu olunca durum birdenbire deðiþiyor. Sudan da birileri birbirine 8-10 el ateþ etse; Bir dakika! Sudan a müdahale etmemiz lazým! deniyor. Yahu hani iç meselelere karýþmýyordun? Ýran a karýþmadýn, Macaristan a karýþmadýn, Guatemala ya karýþmadýn, Doðu Almanya ya karýþmadýn. Etiyopya ya neden karýþýyorsun, Sudan a neden karýþýyorsun? Bir açýklamasý var mý? Diðerleri iç mesele de, bunlar içli pilav mý yani! Gelelim günümüze; þu Arap Baharý denen, gerçekte Arap Karnabaharý olan olaya bakalým. Libya ya giriyorsun, halka destek olacaðýz diyorsun. Veya Irak meselesi, kitle imha silahý var, Irak a müdahale ediyoruz! diyorsun. Hani iç meselelere karýþmýyordun, ne oldu? Bu çiftestandartlar çerçevesinde bu teþkilat Birleþmiþ Milletler deðil, bu 6 devlet Birleþmiþ Soyguncular dýr. Bu gerçek anlaþýlmalý ve bilinmelidir. Birleþmiþ Milletler diye bilinen bu teþkilatýn en azýnd an d eðiþmes i, deð iþtir ilmesi ge rekiyor. Adýna demokrasi diyorlar, benim konuþmamýn baþlýðý da bu: Demokrasi mi, Güç mü? Var mý BM de demokrasi? Asambleden geçiyor, her taraftan geçiyor, Onun için bu tablo deðiþmek zorundadýr. Böyle bir demokrasi anlayýþý olamaz! Bunun adý demokrasi deðildir, doðrudan doðruya soygun demokrasisi dir. Biz dünyayý kazýklayacaðýz, siz karþý çýkarsanýz veto ederiz, dünya bizden, bizim koyduðumuz standartlardan sorulur, bu standardýn dýþýna çýkarsanýz iç mesele, dýþ mesele dinlemem, gelirim diyorlar. Bir ülkeye BM askeri geldi mi, o ülke yanmýþ demektir; 30 sene o memleket düzelmez, 30 sene boyunca o memleketin içinde BM askerleri bu 6 devlet için çalýþýr. Bakýn arkadaþlar size çok özel bir belge getirdim. Bu belge Türkiye de ilk defa görülüyor. Irak ýn Cemiyet-i Akvam a yani bugünkü BM ye kabul belgesi. Tarihi; 19 Eylül Belgede Ýngiltere diyor ki, Irak taki yasalarýn hepsine tekeffül ediyoruz, çünkü biz yaptýk. Irak devleti artýk bizim tarafýmýzdan yönetiliyor. Dolayýsýyla Cemiyet-i Akvam da Irak tan sorumlu olan biziz. Ýçerideki güvenlikten sorumlu olan Irak hükümetidir; ona da biz destek oluyoruz. Irak ýn Cemiyet-i Akvam a kabulünü rica ederiz. Bu devlet güya baðýmsýz Irak devleti Þimdi bu belgeyi neden gösterdim: Demek ki Birleþmiþ Milletler e hangi devlet girecek, nasýl girecek, nasýl çýkacak; yine bu devletler karar veriyor. Yani geliyorlar, yasalarý yapýyorlar, her þeyi hazýrlýyorlar ve diyorlar ki; bu ülkeyi sömürmek için bütün yasalarý yaptýk, ortamý hazýrladýk, þimdi bu devleti BM ye alalým ki, iyice kontrol altýnda kalsýn! Ondan sonra da baþlýyorlar kanýný iliðini sömürmeye. Bakýn size bir de BM den orijinal bir karar taslaðý getirdim. Sahra bölgesiyle ilgili bir metin. Görünüþte o bölgede antlaþmazlýklarýn çözümünü konu alýyor, fakat metin okuduðunuzda bölgenin Doðu Sahra ve Batý Sahra olarak bölünmesinin planlandýðýný anlýyorsunuz. Bunlarý birer küçük örnek olarak verdim. ABD, Fransa, Ýngiltere, Rusya, Çin ve Ýsrail in, son 50 yýlda benim tesbit edebildiðim tam 107 iþgal var dünyada. Þili den Arjantin e, Uygur Türklerinden Kafkasya ya, Çeçenistan a kadar Tam 107 kez girmiþler çeþitli ülkelere ve talan etmiþler. Þu Birleþmiþ Milletler denilen örgütün kendisinde demokrasi yok ki dünyaya demokrasi getirsin. Dünyada bir mesele BM ye taþýnýrsa 30 ila 60 yýl sürer. Ýþte Filistin örneði Çünkü BM denilen yer dünyadaki ikinci büyük üçkaðýt sanayiidir. Birincisi Vatikan dýr; sadece dua ihrac ederek malý götürürler. BM de benzer þekilde sadece ve sadece tavsiye ihrac eder ve malý götürür. 23

UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2012 RAPOR NO: 7 ISTANBUL/2012 REPORT NO:7 BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

UHÝM ULUSLARARASI KADER MÝ? SÖMÜRGE MÝ? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. o r g INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATION OF RIGHTS

UHÝM ULUSLARARASI KADER MÝ? SÖMÜRGE MÝ? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. o r g INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATION OF RIGHTS ÝSTANBUL/2011 RAPOR NO: 6 SOMALi DEKÝ AÇLIK KADER MÝ? SÖMÜRGE MÝ? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATION OF RIGHTS w w w. u h i m. o r g ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Yasama, Yürütme, Yargý, Hükümet Sistemi, Hukuk Devleti, Kuvvetler Ayrýlýðý

Yasama, Yürütme, Yargý, Hükümet Sistemi, Hukuk Devleti, Kuvvetler Ayrýlýðý Yeni bir anayasa yapýlýrken veya mevcut anayasayý deðiþtirirken, temel hukuki ve siyasi tercihlerin saðlýklý bir bilgilenme ve tartýþma süreci sonunda ortaya konmasý, yapýlacak yeni anayasanýn veya anayasa

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kafkasya Ýncelemeleri

Kafkasya Ýncelemeleri Kafkasya Ýncelemeleri D R. M U R A T K Ö Y L Ü Kafkasyada ki Amerika Dr. Murat KÖYLÜ (*) Amerika; II. Dünya Savaþý sonrasý, Avrupa ve Uzak Doðu da ki üstlenmiþ olduðu rolün etkisiyle dünya önderi sýfatýyla,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 RAPOR NO: 16 Afrika vizyon belgesi NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI

MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI YÜKSEK DÜZEYLÝ GRUP RAPORU 13 Kasým 2006 BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI YÜKSEK DÜZEYLÝ GRUP RAPORU 13 Kasým 2006 (GAYRIRESMÝ TERCÜME) BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NEW YORK, 2006

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi

YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi YAÞAM BOYU EÐÝTÝM DERNEÐÝ Engelsiz ve Mutlu Yaþam Derneði Uluslararasý Engelliler Eðitim ve Kültür Derneði Hasanoðlan Atatürk Anadolu Öðretmen Lisesi Sayfa 1 Avrupa Birliði Avrupa Birliði genel olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 RAPOR NO: 5 Türk-Rus iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği

Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği Paul Hirst, Grahame Thompson Çeviren: A. Selçuk Can Türkiye ve Siyaset., ISSN 1302-9851., Sayı: 5., Kasım-Aralık 2001, Ankara., s.127-145 Orijinal Metin: Globalization

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE 8 Reyhanlý'daki patlamalar baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte Emek ve Demokrasi Güçleri tarafýndan protesto edildi. Ýstanbul'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı