UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m."

Transkript

1 ÝSTANBUL/2012 RAPOR NO: 7 ISTANBUL/2012 REPORT NO:7 BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATION OF RIGHTS w w w. u h i m. o r g

2 ÝÇÝNDEKÝLER Neden Hesap Sorma Hareketi... 3 Bu Devletlerin Yargýlanmasýný Ýstiyorum!... 4 SOYKIRIM ve KATLÝAMLAR ABD nin Vietnam Ýþgali ABD nin Guantanamo Toplama Kampý ABD ve Ýngiltere nin Afganistan Ýþgali ABD ve Ýngiltere nin Irak Ýþgali Fransa nýn Cezayir Ýþgali ve Soykýrýmý Fransa nýn Tunus ve Çad daki Sömürgeciliði Fransa nýn Zemin Hazýrladýðý Ruanda Soykýrýmý Fransa ve ABD nin Libya Ýþgali Rusya nýn Kýrým Sürgünü Rusya nýn Afganistan Ýþgali Rusya nýn Çeçenistan Ýþgali ve Soykýrýmý Çin in Tibet Ýþgali Çin in Doðu Türkistan da Sürdürdüðü Asimilasyon ve Soykýrým BM ve NATO nun Göz Yumduðu Bosna-Hersek Ýþgali ve Srebrenýca Soykýrýmý KONFERANS METÝNLERÝ Aytunç ALTINDAL / Demokrasi mi? Yoksa Güç mü? Prof. Dr. Abdurrahman EREN / Hak Ýhlallerinin Önlenmesinde Ulusal ve Uluslararasý Mekanizmalarýn Rolü Prof. Dr. Mustafa ÞENTOP /Hukukun Gücü mü, Gücün Hukuku mu? BM Örneði Prof Dr. Süleyman KIZILTOPRAK / Afrika da Emperyal Gelenek Dr. Lütfü ÖZÞAHÝN /Ortadoðu da Batý Emperyalizmi ve Dinler Prof. Dr. Doðu ERGÝL / Arap Baharý STK ve Demokrasi Prof. Dr. Mehmet BEKAROÐLU / Arap Baharý Kimin Baharý? Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖSEBALABAN /Türkiye ve Ortadoðu da Yeni Düzen Arayýþý

3 neden hesap sorma hareketi Uluslararasý Hak Ýhlalleri Ýzleme Merkezi (UHÝM), 2010 yýlýnda Ýstanbul da kuruldu. Siyasetten hukuða, ekonomiden kültür-sanata, ekolojiden saðlýða, medyadan eðitime kadar, hayatýn her alanýnda gerçekleþen ihlallere ve ihlallere zemin hazýrlayan kurum ve kuruluþlara karþý mücadele etmek üzere yola çýkan UHÝM; hazýrladýðý raporlar, basýn açýklamalarý, salon toplantýlarý ve uluslararasý organizasyonlarla, bu alandaki çalýþmalarýný sürdürüyor. Bu anlayýþla yeni bir Hesap Sorma Hareketi baþlatan UHÝM, kampanyaya Nisan 2012 tarihleri arasýnda Taksim Metro Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilen Bu Devletlerin Yargýlanmasýný Ýstiyorum! etkinlikleriyle start verdi. Kamuoyunda yanký uyandýran ve büyük bir ilgi ile takip edilen etkinlikler kapsamýnda fotoðraf sergisi, konferanslar, gezici tanýtým aracý ve imza kampanyasý gibi pek çok aktivite gerçekleþtirildi. Önümüzdeki süreçte benzer çalýþmalarla devam edecek olan kampanya, Türkiye de sergiler, konferans programlarý ve kamuoyu oluþturmaya yönelik etkinliklerle sürdürülecek. Uluslararasý alanda ise farklý ülkelerde gerçekleþtirilecek basýn açýklamalarý, salon organizasyonlarý ve çeþitli aktivitelerle Bu Devletlerin Yargýlanmasýný Ýstiyorum! kampanyasý dünya kamuoyunun ilgisine sunulacak. 3

4 BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! Dünyada barýþýn teminatý olduðu iddiasýndaki Birleþmiþ Milletler Teþkilatý (BM), adalet ve güvenliði, ekonomik kalkýnma ve sosyal eþitliði, uluslararasýnda tüm ülkelere saðlamak amacýyla 1945 yýlýnda kurulmuþtu. Ancak dünya, mutlak veto yetkisine sahip Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcileri konumundaki beþ ülke, ABD, Ýngiltere, Fransa, Çin ve Rusya nýn, bugüne kadar sayýsýz iþgal, katliam ve soykýrým gerçekleþtirdiðine ve bunlarýn hemen hepsini BM, NATO ve Uluslararasý Ceza Mahkemesi (UCM) gibi baðýmsýz kurumlarýn desteðiyle sürdürdüðüne þahit oldu. Bu beþ adalet daðýtýcýsý ve demokrasi aþýðý devlet, dünyaya ahkâm kesip insan haklarýný ihlal ettikleri gerekçesiyle bazý ülkeleri cezalandýrýrken ; bir taraftan da milyonlarca masum sivilin yaþamýný yitirmesine sebep olduklarý iþgal ve soykýrýmlarý gerçekleþtiriyorlar. Öte yandan sürdürdükleri bu iþgal, soykýrým ve ambargolarýn yanýsýra, kendi politikalarýný gerçekleþtirebilmek adýna devletlerin içiþlerine karýþýyor, din, dil, etnik köken ve mezhep farklýlýklarýný körükleyerek çatýþma ortamý yaratýyor, ardýndan bu bölgelere milyarlarca Dolar lýk silah satýþý yaparak içsavaþlarý körüklüyor, Uluslararasý Ceza Mahkemesi kanalýyla ülkelerin bölünmesine ve siyasi istikrarsýzlýklarýn derinleþmesine zemin hazýrlýyor, küresel finans kurumlarý eliyle dayattýklarý politikalarla ülkeleri ekonomik çýkmazlara sürüklüyor, halklarýn demokratik tercihlerini hiçe sayarak statükocu iþbirlikçileri eliyle darbe yapýlmasýný saðlýyor ve bütün bu uygulamalarý sözkonusu devletlere yardým etmek, oraya demokrasi götürmek, barýþ ve huzuru saðlamak adýna gerçekleþtirdiklerini iddia ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktýðýmýzda, bu uygulamalarýn sayýsýz örneði olduðunu rahatlýkla görebiliriz. Baþta 27 Mayýs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Þubat darbeleri olmak üzere ülke tarihimizdeki belli baþlý kýrýlma noktalarýnýn tamamýnda sözkonusu devletlerin etkisi göz ardý edilemez. 4

5 Bugün Arap Baharý olarak tanýmlanan karmaþýk sürecin de sözkonusu devletlerin kontrolü altýnda devam ettiði açýktýr. Geçtiðimiz yýl Kaddafi yi yakalamak bahanesiyle Libya ya giren ve sadece birkaç hafta içinde onbinlerce masum sivili katleden bu devletler, dünyanýn en büyük petrol ve doðalgaz üreticilerinden Libya ile milyarlarca Dolar lýk antlaþmalar gerçekleþtirdi. Jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik açýdan dünyanýn en önemli bölgesi olan Ortadoðu daki dengelerin yeniden þekillendiði bu süreç, halk devrimleri imajýyla meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Ýþte sözkonusu devletlerin; barýþýn, adaletin, güvenliðin teminatý olsun diye (!) kurduklarý BM nin çalýþmalarýna baþladýðý 1945 yýlýndan bu yana gerçekleþtirdikleri hukuk ve insanlýk dýþý uygulamalardan bazýlarý: 1. nin yýllarý arasýnda 3 milyondan fazla insanýn ölümüne sebep olduðu 2. nin, 11Eylül sonrasý süreçte, savaþ ya da terör suçuyla suçlayamadýðý halde Yabancý Uyruklu Düþman Savaþçý olarak tanýmladýðý ve dünyanýn dört bir tarafýndan getirdiði insanlar için bir ölüm kampýna çevirdiði 3. nin 2001 yýlýnda baþlattýklarý ve bugün hala devam eden 4. nin 2003 yýlýnda baþlattýklarý ve 1 milyondan fazla insanýn hayatýný kaybettiði 5. nýn 1945 te baþlayan ve 1.5 milyon insaný katlettiði 6. nýn 20. yüzyýlýn ortalarýna kadar sürdürdüðü 7. nýn 1994 yýlýnda 1 milyon insanýn hayatýný kaybetmesine zemin hazýrladýðý 8. ve ABD nin 2011 yýlýnda yaklaþýk 70 bin masum sivili katlettiði 9. RUSYA nýn 1944 te 200 bin sivili sürgün ettiði, bunlardan 100 binin yolculuk esnasýnda hayatýný kaybettiði 10. nýn yýllarý arasýnda 2 milyondan fazla insanýn ölümüne sebep olduðu 11. nýn 1994 yýlýndan bu yana yüzbinlerce insanýn ölümüne ve 1 milyona yakýn sivilin vatanýný terk etmek zorunda kalmasýna sebep olduðu 12. in 1950 li yýllardan bu yana acýmasýz politikalarýný sürdürdüðü 13. in 20. yüzyýlýn ortalarýndan bu yana acýmasýz politikalar sergilediði 14. nun göz yumarak zemin hazýrladýðý Bu ve daha baþka pek çok iþgal, saldýrý, katliam ve soykýrým hareketiyle bütün dünyayý tehdit eden bu uygulamalar, uluslararasý hukuk mercileri, sivil yapýlanmalar ve dünya devletleri tarafýndan sorgulanmalý ve sorumlular yargýlanmalýdýr. Hepsinden önemlisi, insanlýðý uçuruma sürükleyen bu uygulamalarýn sorumlularýnýn vicdanlarda yargýlanmasý ve cezalandýrýlmasýdýr. Siz de, yukarýda hukuk ve insanlýk dýþý uygulamalarýndan bazýlarý verilen sözkonusu devletlerin suçlu olduðuna ve sorumlularýn yargýlanmalarý, BM, NATO ve UCM nin yapýsýnýn yeniden düzenlenmesi gerektiðine inanýyorsanýz; sizleri bu 5

6 SOYKIRIM ve KATLÝAMLAR 4

7 ABD NÝN VÝETNAM ÝÞGALÝ YER: Vietnam TARÝH: FAÝL: ABD ÖLÜ SAYISI: 3 milyondan fazla insan Sömürgeci güçlerin Güneydoðu Asya daki planlarýndan nasiplenen Vietnam, güçlü bir Avrupa nýn teminatý olmak için yýllarca Fransa nýn sömürgesi olmaya mahkûm edilmiþ ve buna bizzat Batýlý güçler imkân tanýmýþlardýr. Avrupa nýn gücü adýna gerçekleþtirilen sömürü ve baský politikasý sonucu Vietnamlýlar ülkelerini savunma yoluna gittiklerindeyse aðýr þiddetle karþýlaþmýþ, sömürgeye karþý direnen unsurlar 1930 larda tamamen ortadan kaldýrýlmýþtýr. Milliyetçi akýmýn aldýðý büyük darbeden sonra ülkede Sovyet etkisindeki komünistlerin birlik çaðrýsýna ortak düþman yaklaþýmý ile karþýlýk veren grup iþgalden kurtulmak için komünist cephede birleþirken bu birleþim, ülkenin Batý nýn komünist tehlike söylemi ve domino etkisi teorisi nedeniyle, yeni bir iþgal ve daha büyük bir savaþýn içine çekilmesine sebep olmuþtur. Vietnam, Amerika nýn ayný zamanda Çin e karþý açýk bir mesajý, Çin i içine çekmek istediði bir savaþ olarak da görülebilir. Ancak asýl dikkat çeken 3 milyondan fazla insanýn ölümüne sebep olan, kullanýlan kimyasallarla bir soykýrýma dönüþen bu savaþýn sadece kurþun, kauçuk, pirinç gibi kaynaklar üzerinden kapitalist bir anlayýþýn sonucu olduðudur. 7

8 ABD NÝN GUANTANAMO TOPLAMA KAMPI YER: Guantanamo / Küba TARÝH: FAÝL: ABD ÖLÜ SAYISI: Bilinmiyor ABD ordusunun genelde Gitmo olarak adlandýrdýðý Guantanamo, ABD nin iþkence hanesine dönüþen ve yansýyan kareler, anlatýlan akýl almaz iþkencelerle gündeme düþen 21. yüzyýlýn insanlýk ayýbýnýn adýdýr. Küba nýn ABD hükümetine süresiz olarak kiraladýðý bu bölge Küba nýn kalbinde bir hançer olarak nitelense de insanlýðýn kalbinde bir hançer olmuþ 17. yüzyýl cadý avlarýna benzetilen sorgulama teknikleriyle bir grup insanýn insan olmadýklarý, ölüm makinesi olduklarý inandýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. ABD nin her daim inkar etmesine ve buradaki tutuklulara hak etmemelerine (!) karþýlýk insanca muamele edildiðine dair söylemlerinin gerçeði yansýtmadýðý, Kýzýlhaç a ve bazý gazetecilere açýlmasýna karþýlýk sunulan açýklamalardan, gezdirmelerden çok farklý olduðu kýsaca dünyanýn içinde ama insanlýðýn dýþýnda bir tecrit alaný olduðu anlaþýlan Guantanamo; 2001 yýlýnda ABD nin baþlattýðý terörizme karþý savaþýn sonucunda oluþan bir kamp, hapishane, iþkence merkezi ya da insanca bir tanýmlamanýn mümkün olmadýðý bir bölgedir. Zira içerde olanlarýn yüzde kaçýnýn bilindiði hiçbir zaman bilinemeyecektir. 8

9 ABD ve ÝNGÝLTERE NÝN AFGANÝSTAN ÝÞGALÝ YER: Afganistan TARÝH: FAÝL: ABD ve Ýngiltere ÖLÜ SAYISI: Bilinmiyor 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleþik Devletleri nde gerçekleþen Ýkiz Kuleler e saldýrýlar sonucunda dünyaya terörle mücadele olarak lanse edilen Afganistan iþgali, Ýngiltere nin de desteði ile 7 Ekim 2001 tarihinde gerçekleþmiþ amaç Usame Bin Ladin i ele geçirmek ve Afgan halkýný demokratik düzene kavuþturmak olarak dünya kamuoyuna sunulmuþtur. Ancak bu operasyonun halka yönelik olduðunun ilk kanýtý 3 yýldýr kuraklýk nedeniyle açlýkla mücadele eden insanlara gelen yardým konvoylarýnýn Amerika tarafýndan engellenmesidir. Pakistan a yapýlan baský sonucu halk yardým alamazken iþgalin söylentisi bile ülkede tedirginliðe yol açarak dýþ destekli yardýmlarýn önünü kesmiþ sivil halkýn ölümüne sebep olmuþtur. Sovyetler in yaþadýðý hüsraný yaþamak istemeyen ABD nin hava harekâtý ile baþlattýðý bombardýman ise sivil halký hedef alarak hayatlarý bir savaþ arenasýna dönüþen Afgan halkýnýn tekrar zulme uðramasýna neden olmuþtur. Kýsacasý Afganistan; önce Ýngiltere, Rusya ve sonunda Ýngiltere nin büyük desteði ile Amerika tarafýndan iþgal edilmiþtir. 9

10 ABD ve ÝNGÝLTERE NÝN IRAK ÝÞGALÝ YER: Irak TARÝH: FAÝL: ABD ve Ýngiltere ÖLÜ SAYISI: 1 milyon MÜLTECÝ SAYISI: 4 milyon Soðuk Savaþ sonrasýnda kurmayý planladýðý Yeni Dünya Düzeni nde, yeni bir tehdit algýlamasý oluþturmak isteyen ABD, çok geçmeden bu yeni düþmaný terörist Ýslam olarak belirledi. 11 Eylül e kadar siyaset, medya ve kültür-sanat alanýnda uygulanan politikalarla bu algýyý dünya kamuoyunda yaygýnlaþtýrmayý baþaran ABD, 11 Eylül le birlikte Orta Asya ve Ortadoðu ya yeniden yerleþmek için aradýðý iþgal zeminini bulmuþ oldu. Böylece önce Afganistan, ardýndan Irak iþgal edilerek küresel hegemonik düzen için son derece stratejik öneme sahip iki bölgedeki ABD varlýðý güçlü bir þekilde tesis edilmiþ oldu. Körfez Savaþý sonrasýnda sürdürülen ambargolarla zaten tükenme noktasýna gelen, açlýk ve salgýn hastalýklar sebebiyle 1 milyondan fazla insanýný kaybeden Irak ta, iþgalle birlikte sadece birkaç yýl içinde yine 1 milyona yakýn insan hayatýný kaybetti. Ýþgal, ülkedeki alt ve üstyapýyý kullanýlmaz hale getirirken, 4 milyon insan hayatta kalabilmek için göç etti, 5 milyon çocuk yetim kaldý. Ayrýca iþgal güçlerinin Irak taki etnik-sekter zenginliði ayrýþma ve çatýþtýrmaya dönüþtüren politikalarý, ülkede bir içsavaþ ve kaos ortamýnýn oluþmasýna yol açtý. Ekilen kin ve nefret tohumlarýyla amaçlanan bölünme nin, bugün gelinen noktada çok da uzak bir ihtimal olmadýðý açýktýr. 10

11 FRANSA NIN CEZAYÝR ÝÞGALÝ ve SOYKIRIMI YER: Cezayir TARÝH: FAÝL: Fransa ÖLÜ SAYISI: 8 yýllýk baðýmsýzlýk savaþýnda 1.5, 132 yýllýk iþgal sürecinde 5 milyon insan 1830 yýlýnda iþgal ettiði Cezayir topraklarýný tam 132 yýl boyunca sömüren ve insanlýk tarihinin en büyük soykýrýmlarýndan birini gerçekleþtiren Fransa, Cezayir in 1954 yýlýnda baðýmsýzlýk mücadelesinin baþlatýlmasý üzerine 1.5 milyon insaný katletti. Cezayir in tüm yeraltý ve yerüstü kaynaklarýný gaspederek zenginleþen Fransa, 1962 yýlýnda bu topraklardan ayrýlýrken geriye 132 yýllýk iþgal sürecinde katlettiði 5 milyon masum insan ve harap olmuþ bir ülke býraktý. Baðýmsýzlýk kazanýldýðýnda 2 milyon insan toplama kamplarýnda bulunuyordu, yarým milyon insan komþu ülkelere sýðýnmýþtý, ekonomi çökmüþtü ve halkýn % 80 i okumayazma bilmiyordu. 11

12 FRANSA NIN TUNUS ve ÇAD DAKÝ SÖMÜRGECÝLÝÐÝ YER: Tunus ve Çad TARÝH: 20. yüzyýlýn baþlarýndan günümüze kadar FAÝL: Fransa ÖLÜ SAYISI: Binlerce Fransa ve kendine has katý sömürgecilik anlayýþýnýn Afrika üzerindeki etkisi 21. yüzyýlda dahi etkisini göstermektedir yýlýnda Ortadoðu daki halklarýn isyanlarý sadece kendi yönetimlerine ve onlarý baský altýnda tutan diktatörlere karþý gibi gösterilmeye çalýþýlsa da gerçek olan bu isyanlarýn 19. yüzyýldan itibaren ülkelerinin doðal zenginliklerini Avrupa ya taþýyan ve onlarý her türlü kimliklerinden soyutlayarak köleleþtiren sömürgecilere karþý bir baþkaldýrý olduðudur. Zira bu halklar kendilerine verilen sözde baðýmsýzlýklarla Fransýzlaþtýrýlmýþ kiþilerin yönetimine terk edilerek daha farklý bir asimilasyon ve baskýya maruz kalmýþlardýr. Bugün, Tunus ve Çad da yaþanan bitmeyen kargaþalarýn temelinde Fransa nýn Afrika üzerindeki konumunu kaybetmek istememesinin bir sonucu olarak bu kukla hükümetleri korumasý, yapýlan gizli anlaþmalarla isyanlar bahane edilerek Fransýz ordusunun halk üzerinde katliamlarýný devam ettirmesi yatmaktadýr. BM destekli gerçekleþen ve Afrika halklarý üzerinden Avrupa nýn kalkýnmasýnýn amaçlandýðý katliamlarýn, soykýrýmlarýn sýkça dile getirildiði günümüzde göz ardý ediliyor olmasý da, sözkonusu Batý ve menfaatleri olduðunda her yolun mubah olduðunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. 12

13 FRANSA NIN ZEMÝN HAZIRLADIÐI RUANDA SOYKIRIMI YER: Ruanda TARÝH: 1994 FAÝL: Hutu Milisleri ve Fransa ÖLÜ SAYISI: 1 milyon 1994 te Ruanda da yaþananlar dünyaya vahþi Afrikalýlarýn törensel bir kurban ayini olarak sunulmaya çalýþýlýrken 3 ay gibi kýsa bir sürede gerçekleþen etnik ayrýmcýlýða dayalý katliamýn senelerdir bölgeyi sömüren güçlerin politikalarýnýn, siyasi ve ekonomik çýkarlarýnýn bir sonucu olduðu her zamanki gibi görmezden gelindi. Dünyanýn savunuculuðunu üstlenirken özgürlüklerin teminatý olduklarý iddiasýndaki BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 devletin masum insanlarýn katli karþýsýnda aldýklarý vahþi tutum ve geleneksel Batý söylemleri ise Batýlý devletlerin halen Ortaçað karanlýðýnda, bir korku ve materyalist anlayýþýn kýskacýnda, sadece menfaatleri uðruna demokrasiden yana olduklarýný ortaya koydu. Yaþanan pek çok benzerleri gibi 1994 teki Ruanda soykýrýmý, Fransa nýn Afrika daki sömürge emellerinin deðiþmediðini; diðer devletlerinse çýkarlarý ve beyaz ýrkýn üstünlüðü uðruna politikalarýný belirlediklerini gözler önüne serdi. Ancak yaþananlar; ayný dili konuþan, uzun yýllar birarada yaþamýþ fakat sömürgecilik sonrasý oluþturulan uydurma kanýtlarla bir Afrika halkýnýn kendi kendini kýyýmý olarak okunmuþtur. Kesin rakamlar bilinmemekle birlikte bir milyon insanýn hayatýný kaybettiði tahmin edilen Ruanda daki olaylarý soykýrýma dönüþtüren en büyük etkense bölgede modern bir sömürgeciliðin devamýný isteyen, bu uðurda bu katliamýn öncesinde ve sýrasýnda Hutu milislerini baþta silah olmak üzere her konuda destekleyen Fransa olmuþtur. Zaten Fransa için soykýrým çok da uzak bir kavram deðildir ve altý üstü ölen insanlar da vahþi Afrikalýlardýr. 13

14 FRANSA ve ABD NÝN LÝBYA ÝÞGALÝ YER: Libya TARÝH: 2011 FAÝL: Fransa ve ABD ÖLÜ SAYISI: 50 bin Arap Baharý kapsamýnda Tunus, Mýsýr ve ardýndan Libya da yaþanan iç çatýþmalar diktatörlere karþý halk ayaklanmasý olarak basýn eliyle pompalanmýþ, ardýndan cani ve kana susamýþ yöneticilerin halklarý katlettikleri iddiasý giderek yaygýnlaþtýrýlarak Libya da duruma BM nin müdahalesi saðlanmýþtýr. Ancak müdahale için Fransa nýn tutumu ve gerçekleþtirilen hava saldýrýlarýyla sivillerin öldürülmesi tepkilere neden olurken bu müdahalenin altýnda Avrupa nýn içinde olduðu ekonomik sýkýntýlarýn olduðu iddiasý gündeme gelmiþtir. Kaddafi nin devrilmesinin ardýndan Ulusal Geçiþ Konseyi ile yapýlan anlaþmalarla Libya nýn zenginliklerinin sorunsuz bir þekilde Avrupa ya akýþýnýn saðlanacak olmasý da bu iddialarý kuvvetlendirmiþtir. Dünyanýn en büyük 9. petrol rezervine sahip Libya nýn doðalgaz rezervlerindeki önemi de gözönüne alýndýðýnda, Avrupa nýn içinde bulunduðu darboðazdan çýkýþý için eski sömürge bölgelerine döndüðü ve bu uðurda insani müdahale bahanesiyle gerçekleþen katliamlarý meþrulaþtýrdýðý dikkat çekmektedir. Yaklaþýk 50 bin insanýn hayatýna malolan iç çatýþma ve BM müdahalesi, Batý nýn çýkarlarý için her yolun mubah saydýðýný bir kez daha gözler önüne sermiþtir. 14

15 RUSYA NIN KIRIM SÜRGÜNÜ YER: Kýrým TARÝH: 18 Mayýs1944 FAÝL: Sovyet Rusya ÖLÜ SAYISI: 110 bin Çarlýk Rusyasýnýn hakimiyeti altýna girdiði 18. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren asimilasyon ve sindirme politikalarýna maruz kalan Kýrým Tatarlarý, kitleler halinde göçe zorlanmýþ ve kendi vatanlarýnda azýnlýk durumuna düþürülmüþtür. Bolþevik Devrimi nden sonra da durum deðiþmemiþ ve Rusya nýn Kýrým politikasý aynen devam etmiþtir. Yaþadýklarý yerlerin isimleri deðiþtirilen, alfabeleri 10 yýl içerisinde iki kez deðiþtirilerek eðitim imkanlarý ellerinden alýnan, kültür varlýklarý tahrip edilen, vakýflarýna elkonulan, ekonomik yaptýrýmlara maruz býrakýlan, kendi topraklarýnda azýnlýk durumuna düþürülen Kýrým a son darbe, 18 Mayýs 1944 teki toplu sürgünle vurulmuþ ve yaklaþýk 250 bin masum sivil, insanlýk dýþý þartlarda haftalarca sürecek olan ölüm yolculuðundan sonra, baþta Özbekistan olmak üzere Sovyetler Birliði nin çeþitli bölgelerine sürülmüþtür. Zorlu sürgün koþullarý nedeniyle yolculuk esnasýnda ve sürgünü takip eden ilk 18 ay içerisinde 100 binden fazla insan hayatýný kaybetmiþtir. Sürgünden sonra Kýrým halký bir varoluþ mücadelesine baþlamýþ, bütün varlýklarýna elkonularak komünist rejimin fabrikalarýnda çalýþmaya zorlanmýþ, sürgün bölgesinden ayrýlmalarý da yasaklanmýþtýr. Dünya kamuoyundan gizlenen sürgünden sonra Kýrým Tatarlarý yok sayýlmaya devam edilmiþ ve bir millet yok edilmeye çalýþýlmýþtýr. Ancak bütün olumsuz ve aðýr þartlara raðmen Kýrým halký onurlu bir varoluþ mücadelesi vermiþ ve kýsýtlý imkanlarla vatana dönüþ sürecini bugüne kadar sürdürmüþtür 15

16 RUSYA NIN AFGANÝSTAN ÝÞGALÝ YER: Afganistan TARÝH: FAÝL: Sovyet Rusya ÖLÜ SAYISI: 1.5 milyon MÜLTECÝ SAYISI: 5 milyon Sovyetler Birliði nin 1979 da Hafýzullah Emin rejimini devirmesiyle baþlayan iþgal yeni lider Babrak Karmal ýn ülkesine Sovyet askerlerini davet etmesi sonucu meþrulaþtýrýlmýþtýr. Tüm dünyanýn gözü önünde 10 yýllýk bir süreçte Afgan halký Sovyetleþtirme politikalarýna maruz kalýrken 1,5 milyon insanýn hayatýný kaybettiði tahmin edilmektedir. Yaþanan dehþet ve insanlýk dýþý katliamlar, iþgalin fiilen 15 Þubat 1989 da son bulmasýnýn ardýndan bile netlik kazanamazken 10 yýllýk süreç içinde 5 milyon Afganlý mülteci kamplarýna sýðýnmýþtýr. Ýþgal sonrasý yürütülen politikalar sonucunda ise Afganistan bir iç savaþýn içine çekilmiþ, iþgal sýrasýnda halký için mücadele eden gruplar iþgal sonrasý neredeyse eþkýya çetelerine dönüþmüþtür. Sonuç itibariyle Afganistan 10 yýllýk bir süreçte öncesi ve sonrasý ile dünyanýn gözü önünde bir soykýrýma tabi tutulmuþtur. 16

17 RUSYA NIN ÇEÇENÝSTAN ÝÞGALÝ ve SOYKIRIMI YER: Çeçenistan TARÝH: , 1999-Günümüz FAÝL: Rusya ÖLÜ SAYISI: Yaklaþýk 250 bin MÜLTECÝ SAYISI: Yaklaþýk 1 milyon Yüzyýllar boyunca Kafkasya üzerindeki sömürgeci politikalarýna devam eden Rusya, 20. yüzyýlýn sonlarýnda dünyanýn gözü önünde Çeçen halkýna karþý büyük bir soykýrým hareketine giriþti. Genç-yaþlý, kadýn-erkek demeden yüzbinlerce sivili katlederken terörizmle mücadele söyleminin arkasýna sýðýnan Rusya, hayatta kalanlarýn büyük kýsmýný da göçe zorladý ve 1999 daki iki iþgal sonrasýnda 1 milyona yakýn Çeçen vatandaþýnýn vatanýný terk etmek zorunda kaldýðý iþgale, baþta ABD ve Ýngiltere olmak üzere dünya siyasetine yön veren devletler politik, ekonomik ve askeri destek vererek ortak oldular. Barýþýn teminatý BM ise, yüzbinlerce insanýn hayatýný kaybettiði bu soykýrýma sessiz kaldý. 17

18 ÇÝN ÝN TÝBET ÝÞGALÝ YER: Tibet TARÝH: FAÝL: Çin ÖLÜ SAYISI: 1.2 milyondan fazla insan Dünyaya Çin tarafýndan kasýtlý olarak bir devrim olarak tanýtýlan Tibet iþgali, 1949 daki Çin devriminden sonra Çin in bölge üzerindeki hâkimiyetini güçlendirmek ve yerel halklarý ortadan kaldýrýp Güney Asya ya komünist düþünceyi yaymak için gerçekleþtirilmiþ bir iþgaldir. Bunun en büyük kanýtý Tibet gibi kendine has bir yaþayýþ ve inancý olan barýþçýl bir halkýn Çin baskýlarý karþýsýnda ayaklanýp gerilla gruplarýyla direniþe geçmeleri olarak gösterilebilir. Her fýrsatta bir baðýmsýzlýk deðil gerçek bir özerklik istediðini belirten Tibet halkýnýn direniþini ayrýmcýlýk ve Çin i bölmek olarak yorumlayan Çin, ayaklanmalarý halkýn yok edilmesi için fýrsat olarak görmüþtür. Bir milyondan fazla kiþinin hayatýný kaybettiði bu iþgalde Tibet halkýnýn kültürüne yönelik düzenlenen operasyonlar ise Budizm e açýlmýþ bir savaþ olarak gözükmektedir. Çin, yürüttüðü politikalarla bir halký olduðu kadar bir inancý da kendi himayesinde ve kontrolünde sürdürmek, menfaatleri uðruna kullanmak istemektedir. 18

19 ÇÝN ÝN DOÐU TÜRKÝSTAN DA SÜRDÜRDÜÐÜ ASÝMÝLASYON ve SOYKIRIM YER: Doðu Türkistan TARÝH: FAÝL: Çin ÖLÜ SAYISI: Her yýl yüzlerce kiþi öldürülmeye devam ediyor! Yaklaþýk yarým asýrdýr devam eden bir soykýrým, Doðu Türkistan topraklarýnýn yaþadýðý. Bir zamanlarýn kültür baþkenti verimli topraklar Çin in görülmemiþ iþkenceleri ile inlerken doðal kaynaklarý sömürülüyor; insanlar köklerinden kopartýlýyor, bir millet tüm dünyanýn gözü önünde sessizce asimile ediliyor. Ölü ve yaralý sayýsýnýn dahî bilinmediði bu topraklarýn kendi adýyla anýlmasý bile yasaklanýrken, bölgede bir Türk hâkimiyetini istemeyen Ýngiltere ve Rusya nýn da çabalarýyla Türkistan ismi de artýk anýlmýyor. Doðu Türkistan halkýnýn varlýðýný ve toprak bütünlüðünü reddeden Çin; 1995 ten itibaren Sincan-Uygur Özerk Bölgesi diyerek dünyanýn gözünü boyamaya çalýþsa da Doðu Türkistan topraklarý gerçek bir özerklikten bile mahrum. 21. yüzyýlda BM Güvenlik Konseyi nin 5 daimi üyesinden birinin baskýsý altýnda asimile olmaya, belli periyotlarla toplu katliamlar yaþanmaya devam ediyor. 11 Eylül den sonra ayrýlýkçý ve terörist Müslümanlar olarak nitelenen Doðu Türkistan halkýnýn yaþadýklarý özellikle 2009 daki olaylardan sonra daha yakýndan takip edilmesine ve Uluslararasý Af Örgütü ile Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü nün her yýl yayýmladýklarý raporlara raðmen nedense yaþanan vahþet dünyadaki hiçbir kurum tarafýndan ciddi bir eleþtiriye ya da Çin üzerinde bir yaptýrýma dönüþmüyor. Çünkü bölgenin küresel ekonomik dengeleri deðiþtirecek potansiyeli hiç bir emperyalist gücün gözden çýkaramayacaðý büyüklükte. Kýsacasý Doðu Türkistan topraklarý stratejik, ekonomik ve siyasi konumundan ötürü belli periyotlarla soykýrýma tabi tutulmaya devam ediyor. 19

20 BM ve NATO NUN GÖZ YUMDUÐU BOSNA-HERSEK ÝÞGALÝ VE SREBRENICA SOYKIRIMI YER: Bosna-Hersek TARÝH: FAÝL: Sýrbistan GÖZ YUMAN ve DESTEKLEYENLER: BM, NATO, ABD ve Avrupa devletleri ÖLÜ SAYISI: Üç yýl süren iþgal boyunca yaklaþýk 250 bin, Srebrenica Soykýrýmý nda en az 8372 masum insan Soðuk Savaþ sonrasýnda küresel aktörlerin Balkanlar üzerindeki güç mücadelesi, 20. yüzyýlýn sonunda, Avrupa nýn ortasýnda ve dünyanýn gözü önünde iþlenen bir soykýrýma sebep oldu. Bir tarafta Soðuk Savaþ yýllarýndan bu yana dýþ politikasýný kritik bölgelerde Rusya yý safdýþý etmek üzerine kurgulayan ve Yugoslavya sonrasý süreçte bölgede doðacak boþluðu doldurmak isteyen ABD, bir tarafta tek dinli, tek kültürlü bir Avrupa hayali kuran AB ülkeleri, bir tarafta tarih boyunca hayalini kurduðu Balkanlar üzerindeki hesaplarýný, Büyük Sýrbistan hayali kuran ýrkçý Sýrplarý destekleyerek gerçekleþtirmeye çalýþan Rusya Ve diðer tarafta adým adým yok edilmeye çalýþýlan bir ülke Önce uluslararasý kuruluþlar tarafýndan koruma altýna alýnarak savunmasýz býrakýlan, ardýndan gözü dönmüþ canilerin eline terkedilen masum bir halk Her tarafýn hesabýnda gözden çýkartýlan ilk piyon 20

21 Aytunç ALTINDAL / Araþtýrmacý-Yazar Demokrasi mi? Yoksa Güç mü? Prof. Dr. Abdurrahman EREN / Hukukçu Hak Ýhlallerinin Önlenmesinde Ulusal ve Uluslararasý Mekanizmalarýn Rolü Prof. Dr. Mustafa ÞENTOP / Hukukçu Hukukun Gücü mü, Gücün Hukuku mu? BM Örneði Prof Dr. Süleyman KIZILTOPRAK / Tarihçi Afrika da Emperyal Gelenek Dr. Lütfü ÖZÞAHÝN / Siyasetbilimci ve Dinler Tarihi Uzmaný Ortadoðu da Batý Emperyalizmi ve Dinler Prof. Dr. Doðu ERGÝL / Sosyolog Arap Baharý STK ve Demokrasi Prof. Dr. Mehmet BEKAROÐLU / Siyasetçi Arap Baharý Kimin Baharý? Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖSEBALABAN / Siyasetbilimci Türkiye ve Ortadoðu da Yeni Düzen Arayýþý KONFERANS METÝNLERÝ Bu konferanslar, Nisan 2012 tarihlerinde Bu Devletlerin Yargýlanmasýný Ýstiyorum! etkinliði kapsamýnda Taksim / Metro Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilmiþtir.

22 Aytunç ALTINDAL / Araþtýrmacý-Yazar Demokrasi mi? Yoksa Güç mü? Ortada sözüm ona eþit olduklarý öne sürülen birtakým ülkeler var; ama aralarýndan beþ tanesi daha eþit. Bunlar kendi aralarýnda eþitler; geri kalan zavallý diðerleri, 200 e yakýn ülke, kendi arasýnda eþit olduklarý iddiasýndalar. Buradan bakýldýðýnda, özellikle BM de sadece ve sadece Filistin le ilgili kararlara bakarsanýz; ortada nasýl bir birleþmemiþ devletler konseyi bulunduðunu görürsünüz. Benim tesbitime göre sadece Ýsrail e ceza verilmesi yönünde 1078 karar gelmiþ, sadece bir tanesinde kýnama kararý çýksýn mý çýkmasýn mý diye tartýþýlmýþ, ABD çýkartýn kararý! demiþ, uygulamaya gelince de veto etmiþ. Yani 1000 küsur karar gelmiþ; buna karþýlýk bir tek kýnama bile çýkamamýþ. Burada açýk bir haksýzlýk olduðu, bir çiftestandart olduðu ve bu çiftestandardýn da 1, 3, 5, 10, 100 deðil, 1000 den fazla kez gerçekleþtiði görülüyor. Dolayýsýyla BM birilerinin lehine çalýþan bir kuruluþtur. Bu 5 devletin yanýna Ýsrail i de eklemek gerekiyor. Aslýnda bunlar 6 devlet Ýsrail nasýl bir devlet? Bu konu gerçekten çok önemli! Dünya tarihinde ilk defa bir devlet BM tarafýndan sýnýrlarý belli olmadan kuruldu. Ýsrail sýnýrlarý belli olmayan devlet statüsünde; ama devlet! Dolayýsýyla bu 5 devletin isminin yanýna Ýsrail in de yazýlmasý gerekiyor. Ýþte bu nedenledir ki, BM den Ýsrail aleyhine bir tek karar çýkmaz. Bunu anlayamadýðýmýz takdirde BM de iþleyen mekanizmayý da tam olarak anlamamýz mümkün deðild ir. BM Genel Sekreteri diye bir zat-ý muhterem seçilir durmadan, gelir dolaþýr bir þeyler yapar ve BM sözleþmesinin 100 sayýlý maddesine göre bu þahýs hiçbir þekilde hiçbir devletten hiçbir kuruluþtan emir almaz, ayrýca kendisini etkilemeye yönelik herhangi bir þey yapýlamaz, yapýlmasý suçtur; yasa böyle diyor sözümona. Siz bugüne kadar BM de þu ya da bu þekilde bir kiþinin kendi baþýna hareket edebildiðini gördünüz mü? Bir kiþi var: O da Dag H ammarskjöld dü. Ne oldu hatýrlayan var mý Hammarskjöld e? Adam ABD ye madde açýk arkadaþ beni etkileyemezsiniz dedi; aa uçak birdenbire küt, Dag Hammarkjöld öbür tarafa Anýnda görüntü Yeni Genel Sekreter seçildi. Gelen, emredersiniz dedi, devam edildi. Þimdi, bütün bunlarý çok iyi anlamadan BM nin iþleyiþ mekanizmasýný anlamak da zordur. BM de, -ki ben de ona baðlý bir grupta çalýþtým, yani New York ta bulunarak da çalýþtým- her þey vardýr, bir tek þey yoktur. Nedir sizce? Her konu vardýr, BM her konuya afedersiniz maydanoz olur ama bir konuyu dolaylý olarak ele alýr. Nedir o biliyor musunuz: Din! BM de din bir tek Ýsrail için geçerlidir, baþka hiçbir devlet için geçerli deðildir. Bu nedenle ikinci bir teþkilat kurulmuþtur. New York ta BM binasýnýn tam karþýsýnda çalýþmalarýný sürdüren bu teþkilat, BM adýna dinler arasý tartýþmalar, çekiþmeler ya da savaþlar konusunda hazýrladýklarý raporlarý BM ye sunar, bu metinler BM de hiçbir deðiþikliðe uðramadan kabul edilir. Kendi standartlarýný koydular; Ýnsan haklarý demek þudur, þudur! dediler; sen de bunu imzala! dediler, sen de imzaladýn; o kadar! Ýslam âleminin ya da diðer unsurlarýnýn en ufak bir katkýsý olmadý; çünkü adamlar sormadý bile zaten! Yani Biz Ýnsan Haklarý Bildirgesi hazýrlayacaðýz, siz de gelin bize bilgi verin, size göre insan ne demektir, insan haklarý ne demektir? diye sorulmadý. Açýk konuþmak gerekirse; böyle bir durumda 1948 deki bu Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi nin bir anlam ve önemi yoktur. Bu Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi nin içinde çok enteresan bir madde var: Non Intervention Principle, ülkelerin içiþlerine karýþmama prensibi. Yani BM ülkelerin içiþlerine karýþmaz! ; kulaða ne kadar hoþ geliyor deðil mi? Bu madde özel olarak sözkonusu 6 devlet tarafýndan konulmuþ. Neden konulmuþ; bakalým. 22

23 1953 yýlýna gelindiðinde, Doðu Almanya da komünizme karþý bir ayaklanma oldu. BM bunu iç mesele kabul etti. Sovyet tanklarý geldiler, Doðu Almanya yý kan gölüne çevirdiler ve bastýrdýlar. Sovyet Rusya yapar da ABD yapmaz mý? Ayný yýl, dönemin ABD Baþkaný Roosvelt in oðlunun yönettiði bir CIA operasyonu ile Ýran da rejim deðiþtirildi. BM buna baktý; Bu bir iç mesele! dedi. Yahu neresi iç mesele bunun, Ýran daki rejimi ABD deðiþtiriyor, müdahale etmeniz gerekmez mi! Hayýr efendim bu Ýran ýn iç meselesidir! dediler. Devamý geldi; 1956 da bu defa Macaristan da komünizme karþý bir ayaklanma oldu. BM yine, Bizim prensiplerimiz var dedi. Nedir o prensipler: Ýç iþlerine karýþmýyoruz? Sovyet tanklarý geldi ve Macaristan ý kan gölüne çevirdi te ABD, Guatemala yý iþgal etti, rejimi deðiþtirdi; Efendim Guatemala nýn içiþleri bunlar! dendi yýlýnda Çekoslavakya da yine komünist rejime karþý ayaklanma oldu; BM ne dedi: Ýç mesele! Sovyet tanklarý geldiler; Çekoslavakya yý kan gölüne çevirdiler. BM ne gördü, ne tartýþtý, ne herhangi bir müdahalede bulundu; ölen öldü, kalan kaldý. Ýngiltere, Fransa ve Çin i saymýyorum bile. Bu Non Intervention Principle sadece bu ülkeler için geçerli. Bunun dýþýndaki ülkeler sözkonusu olunca durum birdenbire deðiþiyor. Sudan da birileri birbirine 8-10 el ateþ etse; Bir dakika! Sudan a müdahale etmemiz lazým! deniyor. Yahu hani iç meselelere karýþmýyordun? Ýran a karýþmadýn, Macaristan a karýþmadýn, Guatemala ya karýþmadýn, Doðu Almanya ya karýþmadýn. Etiyopya ya neden karýþýyorsun, Sudan a neden karýþýyorsun? Bir açýklamasý var mý? Diðerleri iç mesele de, bunlar içli pilav mý yani! Gelelim günümüze; þu Arap Baharý denen, gerçekte Arap Karnabaharý olan olaya bakalým. Libya ya giriyorsun, halka destek olacaðýz diyorsun. Veya Irak meselesi, kitle imha silahý var, Irak a müdahale ediyoruz! diyorsun. Hani iç meselelere karýþmýyordun, ne oldu? Bu çiftestandartlar çerçevesinde bu teþkilat Birleþmiþ Milletler deðil, bu 6 devlet Birleþmiþ Soyguncular dýr. Bu gerçek anlaþýlmalý ve bilinmelidir. Birleþmiþ Milletler diye bilinen bu teþkilatýn en azýnd an d eðiþmes i, deð iþtir ilmesi ge rekiyor. Adýna demokrasi diyorlar, benim konuþmamýn baþlýðý da bu: Demokrasi mi, Güç mü? Var mý BM de demokrasi? Asambleden geçiyor, her taraftan geçiyor, Onun için bu tablo deðiþmek zorundadýr. Böyle bir demokrasi anlayýþý olamaz! Bunun adý demokrasi deðildir, doðrudan doðruya soygun demokrasisi dir. Biz dünyayý kazýklayacaðýz, siz karþý çýkarsanýz veto ederiz, dünya bizden, bizim koyduðumuz standartlardan sorulur, bu standardýn dýþýna çýkarsanýz iç mesele, dýþ mesele dinlemem, gelirim diyorlar. Bir ülkeye BM askeri geldi mi, o ülke yanmýþ demektir; 30 sene o memleket düzelmez, 30 sene boyunca o memleketin içinde BM askerleri bu 6 devlet için çalýþýr. Bakýn arkadaþlar size çok özel bir belge getirdim. Bu belge Türkiye de ilk defa görülüyor. Irak ýn Cemiyet-i Akvam a yani bugünkü BM ye kabul belgesi. Tarihi; 19 Eylül Belgede Ýngiltere diyor ki, Irak taki yasalarýn hepsine tekeffül ediyoruz, çünkü biz yaptýk. Irak devleti artýk bizim tarafýmýzdan yönetiliyor. Dolayýsýyla Cemiyet-i Akvam da Irak tan sorumlu olan biziz. Ýçerideki güvenlikten sorumlu olan Irak hükümetidir; ona da biz destek oluyoruz. Irak ýn Cemiyet-i Akvam a kabulünü rica ederiz. Bu devlet güya baðýmsýz Irak devleti Þimdi bu belgeyi neden gösterdim: Demek ki Birleþmiþ Milletler e hangi devlet girecek, nasýl girecek, nasýl çýkacak; yine bu devletler karar veriyor. Yani geliyorlar, yasalarý yapýyorlar, her þeyi hazýrlýyorlar ve diyorlar ki; bu ülkeyi sömürmek için bütün yasalarý yaptýk, ortamý hazýrladýk, þimdi bu devleti BM ye alalým ki, iyice kontrol altýnda kalsýn! Ondan sonra da baþlýyorlar kanýný iliðini sömürmeye. Bakýn size bir de BM den orijinal bir karar taslaðý getirdim. Sahra bölgesiyle ilgili bir metin. Görünüþte o bölgede antlaþmazlýklarýn çözümünü konu alýyor, fakat metin okuduðunuzda bölgenin Doðu Sahra ve Batý Sahra olarak bölünmesinin planlandýðýný anlýyorsunuz. Bunlarý birer küçük örnek olarak verdim. ABD, Fransa, Ýngiltere, Rusya, Çin ve Ýsrail in, son 50 yýlda benim tesbit edebildiðim tam 107 iþgal var dünyada. Þili den Arjantin e, Uygur Türklerinden Kafkasya ya, Çeçenistan a kadar Tam 107 kez girmiþler çeþitli ülkelere ve talan etmiþler. Þu Birleþmiþ Milletler denilen örgütün kendisinde demokrasi yok ki dünyaya demokrasi getirsin. Dünyada bir mesele BM ye taþýnýrsa 30 ila 60 yýl sürer. Ýþte Filistin örneði Çünkü BM denilen yer dünyadaki ikinci büyük üçkaðýt sanayiidir. Birincisi Vatikan dýr; sadece dua ihrac ederek malý götürürler. BM de benzer þekilde sadece ve sadece tavsiye ihrac eder ve malý götürür. 23

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 37 SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 30 36 10 20 Ýçindekiler Sunuþ 10 11 12 14 17 18 20 22 24 27 28 30 32 35 36 37 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

Saðlýk hakkýmýz alýnýyor. sayfa: 8. Sayý 250. 10 Mart 2006 1 YTL

Saðlýk hakkýmýz alýnýyor. sayfa: 8. Sayý 250. 10 Mart 2006 1 YTL Saðlýk hakkýmýz alýnýyor sayfa: 8 Lindsey German Hitler de yahudilerin karikatürlerini çizdirmiþti sayfa: 10 sosyalist isci www.sosyalistisci.org Sayý 250 10 Mart 2006 1 YTL SAVAÞSIZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN 18

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi?

Mike Gonzales. Immanuel Wallerstein. SAYI: 249 21 Þubat2006 100 YKrþ. Haçlý seferi mi? Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar Tolga Þirin Bolivarcý devrimin kalbindeki iki olasýlýk Mike Gonzales Morales için ki kere çok yaþa Immanuel Wallerstein sayfa: 10-11 Rýfat Solmaz 1956 Macar Devrimi

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

ÇÝN PAZARINDA REKABET

ÇÝN PAZARINDA REKABET SAVAÞ KARÞITLARI YÝNE SOKAKLARDA 19 MART TA KADIKÖY ÞENLENÝYOR sosyalist isci SAYI: 232 4 Mart 2005 1 YTL / 1 milyon TL EVET BÝZ ABD YÝ SEVMÝYORUZ Türkiye halký, kim ne derse desin ABD yi sevmiyor. Türkiye

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ne Avrupa, ne ABD insanlýðýn geleceði üzerine son sözü söyleyemeyecektir idel Castro

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ne Avrupa, ne ABD insanlýðýn geleceði üzerine son sözü söyleyemeyecektir idel Castro H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 14 SAYI: 74 Temmuz-Aðustos 2003 Ne Avrupa, ne ABD insanlýðýn geleceði üzerine

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı