ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU. 2010-2011 Toplant No: Tarih: UR 2420. BÖLGE"

Transkript

1 UR BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: Çarflamba/Wednesday, 19:oo-20:3o, Hotel Grand Yükselifl Dünya Baflkan : Ray Klinginsmith Bölge Guvernörü: Ahmet Kara Guvernör Yard mc s : Caner Öcal Kulüp Baflkan : Mehmet Aysel Kulüp Sekreteri: Ça dafl Büyüky lmaz Kulüp Sayman : U ur Bayram Biçer Gel.D. Baflkan : Yavuz Günefl Toplant Sor.: Burçin Gülener Toplant No: Tarih: Ocak 2011 Yer: Kulüp Bithynia Devam Oran : %64 Kulübümüzün 2066 numaral toplant s na, Ford Otosan Genel Müdürü Sn. Nuri Otay konusmac konuk olarak kat ld. Ford Otosan n Ticare Araç üretiminde Dünya Lideri olmas sürecini hakk nda bilgiler verdi. ENDPOLIONOW Bozuk Paralar ile Polio Ba fl Kutular n doldural m... fiimdi son hamle ile Çocuk Felcini dünyadan silece iz...

2 Toplant ya eski üyelerimizden Dr. Tuncel Çayl da kat ld.

3 GELECEK TOPLANTI PROGRAMI 2 fiubat 2011 de Club Bithiynia da yap lacak 2067 numaral Toplant m z n Konuflmac konuflmac s Rtn, Haflmet Fevzi Çakmak olacakt r. MUTLU GÜNLER M Z 27 Ocak Erkut fiendil k z Müge nin Do um Günü 28 Ocak Fatma ve Haflmet Çakmak Evlilik Y ldönümü 29 Ocak Hasan Akdemir k z Özge nin Do um Günü 31 Ocak Emre Kurt un Do um Günü Hüseyin Gülaçt k z Gizem in Do um Günü Baskan m z Mehmet Aysel Çakmak Çiftinin Evlilik Y ldönümü an s na yapt rd Geleneksel Arma an n n toplant da sundu. Rotary de Sunufl ve Misafir Takdimi Protokolü Rotary Toplant lar nda veya yaz l metinlerde, kiflilerin takdim edilmesi durumunda afla daki s ralamaya dikkat edilmesi önemli ve gereklidir. Ayr ca Rotary de Listeler ve K lavuzlarda Alfabetik olarak yap lan isim s ralamas takdim ve sunufllarda K dem s ras olarak uygulanmal d r. Buna göre : Mutlu Gün Anonslar ve yaz l mlar nda Ayn güne denk gelen bildiriler de; 1- Rotaryenin kendisinin Do um Günü (K dem s ras yla) 2- Rotaryen eflinin Do um Günü (eflinin k dem s ras yla) 3- Rotaryen ve eflinin Evlilik Y ldönümleri (Rotaryenin K demi S ras yla) 4- Rotaryen Çocuklar n n Do um Günleri (En büyükten, en küçü e s ralama) Misafirlerin takdiminde, yaz l mlarda ve oturma düzeninde 1- Misafir Dönem Baflkanlar (Kulüp Kurulufl K demi s ras yla) 2- Kulübün o günkü Onur Konu u (Konuflmac veya ödul aday ) 2- Misafir Rotaryenler (Kulüp Kurulufl K demi s ras yla) 3- Rotaryen eflleri (eflinin k demi s ras yla) 4- Rotaraktlar veya nteraktlar (Yafl S ras yla) 5- Üyelerin getirdikleri di er Misafirler (Misafirin yafl s ras yla) 5- Bas n mensuplar

4 Rotary Toplant lar nda Misafirlere, üyelerin kendilerin Tan tma Yöntemi ve bunun Toplant larda Baflkan Talimat yla Uygulanma Biçimi: Rotary Toplant lar nda, kulübe ilk kez gelen bir kifliye, kulüp üyelerini tan tmak amac yla yap l r. Rotary de üyenin mesle inden Lisans veya lisanss z uzmanl klar ndan önce, rotaryenin kulüpde o andaki SINIFLANDIRMA L STES NDE temsil etti i Meslek S n f gelir. Örne in Kifli hukuk tahsili yapm fl, hatta bu konuda Akademik ünvana sahip ama flu anda sigortac l k ifliyle u rafl yor ve bu s n f temsil ediyor olabilir. Öncelik TEMS L ETT MESLEK SINIFI d r. Buna Rotary Literatüründe KLAS F KASYON denir. Meslek S n flar, Uluslararas Rotary taraf ndan belli kodlar ile katagorize edilmifltir. Her yörenin kendine özgü meslek veya u rafl konular olabilir. Bunlar da listeye katarak Kulübe Özgü SINIFLANDIRMA L STES her dönem revize edilir. SINIFLANDIRMA KOM TES bu görevi yapar ve denetler. Tek bir meslek veya ifl konusunda üye profiline sahip Rotary Kulübü tesvip edilmez. Meslek ve ifl çeflitlili i Rotary e güç katar. Kulüpler üye kabul ederken bu konuya özen gösterirler. Bu nedenle ; TOPLANTIDAK B R TOPLU TANITIM R TÜEL SIRASINDA --- Otobiyografi gibi olan uzun anlat mlar, --- eskiden yapt iflleri s ralamalar, --- Dönem, geçmifl dönem ve gelecek dönemlerde ki Rotary Görevlerini belirtmeler, --- üyesi bulundu u veya protokolünde yer ald di er STK lar belirtmeler --- sahibi oldu u veya çal flt iflyeri hakk nda bilgilendirmeler, --- Burada ki görevleri ve ünvanlar gibi söylemler YAPILMAZ... misafire hosgeldiniz, sayg ve sevgi ifadeleri yap lmaz. Bu baflkan n görevidir. TOPLANTIDAK B R TOPLU TANITIM R TÜEL UYGULAMASI Baflkan, Rotaryen Dostlar m flimdi misafirimize kendimizi tan tal m ÇA RISI yapar. 2- Baflkan önce kendinden bafllayarak AYAKTA, misafirlere do ru yönelerek. smini ve ard ndan bir sonraki sayfada belirtilmifl MESLEK SINIFINI söyler... (MEHMET AYSEL, NfiAAT MÜHEND S ) (ÇA DAfi BÜYÜKYILMAZ, D fi HEK M ) 3- Ard ndan yan ndaki Kulüp sekreteri istikametine do ru, ve oturma s ras n takiben HER ÜYE AYA A KALKARAK smini ve ard ndan bir sonraki sayfada belirtilmifl MESLEK SINIFINI SÖYLER ve oturur. 4- Sadece Devamdan Muhaf Üyeler, emekli olmadan önceki S n flar n söyleyebilirler 5- Misafir rotaryenler, ve di er misafirler bu iflleme kat lmaz. 6- Di er misafirler için bu ifllem bittikten sonra Baflkan onlara tek tek söz vererek mesleki tan t mlar n yapmalar n isteyebilir. LÜTFEN EKTEK, ZM T ROTARY KULÜBÜNE A T KIDEM L STES ve SINIFLANDIRMA L STES N inceleyerek, Size ait olan KLAS F KASYONU bir kez daha HATIRLAYINIZ. Kod Numaras n tan t mlarda kullanmaya gerek yoktur. Sevgi Sayg lar mla Rtn. Hakan Atmaca Kulüp E itim Lideri

5 K dem S ras Üye Ad 1 Nizamettin MISIRLIO LU 2 Mehmet HOZAR 3 Ender KAYAN 4 Cengiz ORAY 5 O.Erkut fiend L 6 Arma an AKBAfi 7 Murat TUNCER 8 Erol KOLAYLI 9 Haluk ULUSOY 10 Ayhan ZEYT NO LU 11 Seçkin NUZUMLALI 12 Yavuz ERKMEN 13 Yavuz GÜNEfi 14 Nejat fiener 15 Hakan ATMACA 16 Erdinç KALUÇ 17 Haflmet Fevzi ÇAKMAK 18 Vefa brahim ARACI 19 Engin GÖKMEN 20 Özer ÖZALP 21 F.Yavuz ULUGÜN 22 smail Hakk GEZEN 23 Mehmet AYSEL 24 lhan ÖNEM 25 Emre KULUMBUR 26 Nazmi ERTU RAL 27 Bülent MUTLU 28 Ça dafl BÜYÜKYILMAZ 29 Sedat AÇILDI 30 Muhip KANKO 31 Burçin GÜLENER 32 Emre KURT 33 Hasan AKDEM R 34 lter YILMAZ 35 U ur Bayram B ÇER 36 Cenk fienol 37 Hüseyin GÜLAÇTI 38 Ali R za AKSOY Mesle i Avukat nflaat Mühendisi Elektrik Müh. Hekim-Cerrah Tüccar Sanayici Çelik Yap Mühendisi Elektronik Teknikeri Uzakyol Kaptan Yük. Mimar-Mühendis nflaat Mühendisi Elektronik Mühendisi Avukat Matematik Ö retmeni Difl Hekimi Kalp-Damar Cerrah Kimyager nflaat Yük. Mühendisi Avukat Elektrik Mühendisi Mimar Tüccar Endüstri Yük. Mühendisi Üye Klasifikasyonu / Üyelik S n f Devamdan Muaf Üye - Metal Döküm sanayi Devamdan Muaf Üye - Avukat Devamdan Muaf Üye - nflaat Mühendisi Devamdan Muaf Üye- Boru malat sanayi Devamdan Muaf Üye - Oto Lastik sanayi Genel Cerrah 410- Makina Mühendisli i nflaat Müteahhitli i Ka t Karton Ürünleri Sanayi 305- Yem ve Yumurta Üretimi Endüstriyel Tesisler Müteahhitli i Motor Piston sanayi 307- Tar m Ürünleri Ticareti 103- Denetçi 902- Fotografç Üniversite Yöneticisi 405- Metalurji Mühendisli i Tar m laçlar Sanayi Çelik Yap Müteahhitli i Turnike Sistem Sanayi Gemi Acentas 401- Mimar 406- nflaat Mühendisli i 407- Elektronik Mühendisli i Avukat Sigorta Acentas E itim Gelifltirme Uzman Difl Hekimi Bas nçl Kaplar malat Kalp Damar Cerrah Toptan Sat fl Yöneticisi Yap Ürünleri Sanayi çme Suyu Ar tma Hizmetleri Avukat Oto Lastik Sanayi nflaat Müteahhidi Alt n malat ve Sat fl Hizmetleri Endüstriyel liflkiler Personel Yöneticili i

6 ROTARY KULÜP ÜYE SEÇ M PROSEDÜRÜ Teklifi yapacak üye, Rotaryen olacak adayda; fl ve mesle ini üst düzeyde temsil ediyor olmak, Dürüst, iyiniyetli ve pozitif düflünen birisi olmak, yi flöhretli bir kariyere sahip olmak, leri derecede mesleki bilgi sahibi olmak, Sosyal bir insan ve anlay fll olmak, Medeni ve huzurlu bir aile iliflkisi içinde yaflamak Din, dil ve rk ayr m gözetmemek, Atatürk ilke ve nk laplar na ba l olmak, Toplant lara düzenli kat labilecek olmak, Proje ve etkinliklere zaman ay rabilecek olmak, Di er üyelere uyum sa layabilecek olmak, flyeri ve evinin tercihan kulübün faaliyet alan içinde olmas gibi özellikleri oldu una emin olduktan sonra 1- Yeni Üye Aday Formunu eksiksiz olarak doldurur. (Aday n, teklif edilece ini bilmemesinde yarar vard r. Aday bu hissedebilir ancak yüzüne teklif edildi i söylenmemelidir.) 2- ADAYI B R KULÜP TOPLANTISINA GET R R. 3- Teklif Formunu Kulüp Sekreterine kapal olarak iletir. Kulüp Sekreteri, 1- Formu Kulüp Baflkan na iletir. 2- Teklif Yönetim Kurulunda görüflülür. 3- Yaz l olarak yeterlilik karar al r ise teklif Sekreter vas tas yla S n fland rma Komitesi ne gönderilir. 4- Sekreter teklif eden üyeden, aday en yak ndaki bir kulüp toplant s na davet etmesini ister. ADAYIN TEKL F FORMU SINIFLANDIRMA KOM TES NDEYKEN ADAY B R KEZ KULÜP TOPLANTISINA KATILIR. Bu toplant da S n fland rma Komitesi üyeleri ile birlikte oturtulur ve adaydan gerekli bilgiler al nmaya bafllan r. Kulüp Baflkan bu toplant da üye aday ndan k sa bir konuflma yapmas n isteyebilir. S n fland rma Komitesi 2 veya 3 kiflilik bir komitedir. 1-Komite, üye aday n n mesle i ve yapt ifl ile ilgili bir araflt rma yapar. 2- Uluslararas Rotary nin yay nlad master s n fland rma listesinde yer alan bir ilgili meslek s n f na ifllenmek üzere bilgiyi ç kart r. 3- Burada iki liste bulunabilir, geçerli olan kulübün s n fland rma listesidir, ancak bu listenin herbirisine bir kod numaras verilmifl, UR meslek s n flar na uymas veya uyarlanmas gerekmektedir. 4- Komite aday n meslek s n f numaras ve ünvan n forma ifller. 5- S n fland rma komitesinin üyeleri eksiksiz olarak formun gerekli yerlerini imzalar ve formu kulüp sekreterine iletirler. Komite üyeleri gerekirse formun haricinde bir rapor haz rlayabilirler. Kulüp Sekreteri, 1- Hiç bir eksi i olmayan formu Üyelik Komitesine iletir. 2- Sekreter teklif eden üyeden, aday en yak ndaki eflli bir kulüp toplant s na davet etmesini ister. TEKL F FORMU ÜYEL K KOM TES NDEYKEN ADAY Efi LE B RL KTE B R KULÜP TOPLANTISINA KATILIR. Bu toplant da Üyelik Komitesi üyeleri ile birlikte oturtulur ve adaydan gerekli bilgiler al nmaya bafllan r. Üyelik Komitesi GDB lerden oluflturulmufl 3 kiflilik bir komitedir. 1- Bu komite aday, Rotary Kural ve gelenekleri ile zmit Kulübü nün özellikleri do rultusunda inceler. 2- Gerekirse aday n iflyeri, Rotary Üye Adayl haricinde bir sebep ile ziyaret edilir. 3- Üyelik komitesi bir rapor oluflturur, formu eksiksiz olarak imzalar ve sekretere iletir. Kulüp Sekreteri, hic bir eksi i olmayan formu Yönetim Kurulu na iletir. Yönetim Kurulu üyenin kabulü hakk nda olumsuz karar verirse, yaz l bir karar al r ve teklifi öneren üyeye geri iade ederek dosyay kapat l r. Bu ifllem red say lmaz. Karar olumlu ise, yine yaz l olarak karar al n r ve adaya bir komite ile ifl yerinde ziyaret yap l r. Üyeli e Davet Komitesi Kulüp Baflkan, Öneren Üye ve bir Rotary bilgileri Komitesi üyesinden oluflan 3 kiflilik bir komitedir. 1- Adaya Rotary ve kulüp hakk nda bilgi verir Adaya Rotaryenli in flartlar n belirtir Aday n Rotaryen olduktan sonraki görev ve sorumluluklar n anlat r... (Girmelik 500.-$ $ Ba fl + Ayl k aidat) 4- Aday üyeli e davet eder. Burada adaya ailesi ile görüflmesi ve karar vermesi için süre tan nmas uygun olur... ADAY B R KULÜP TOPLANTISINA DAVET ED L R... Aday Üyelik için olumlu cevap verirse: 1-Adaya Rotary Üye Baflvuru Formu verilir ve doldurmas istenir. 2- Adaydan isminin kulüp içinde ve bölge düzeyinde üye aday olarak anons edilece i ve fikir ve onay istenece i anlat l r ve izin istenir. Aday bunlar kabul etmez ise dosya kapat l r. Aday n bunlar kabul etmesini takiben; yaz l olarak ve 10 gün içinde cevap verilmesi istenerek, kulübün tüm üyelerine ve bölge kulüplerine bilgi verilir. fiayet 10 gün içinde herhangi bir rotaryenden yaz l ve gerekçeli bir itiraz gelmezse ve üyelik girifl ödemesi yap lm flsa, teklif edilen üye yönetim kurulu karar ile kulüp üyeli ine kabul edilir. E er bir itiraz var ise, yönetim kurulu bu konuda bir oylama yapar. Bu oylamada sonuç üye aday n n üyeli e kabulü olarak belirlenirse, aday üye olur. Aksi bir durum aday n reddi demektir ve bir daha üyeli e aday gösterilemez. Teklif edilecek tüm adaylar n formlar Yönetim Kuruluna ulaflt andan itibaren, bir dostumuzun önerisi olarak de il Kulübün Aday olarak de erlendirilecektir.

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı