Ekonomi ve konfor. Actros

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomi ve konfor. Actros"

Transkript

1 Ekonomi ve konfor. Actros

2

3 Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri teknoloji güvenlik özellikleri sunsun, sürücünün motivasyon ve verimlili ini art rs n. Üstelik, pazarda size rekabet avantaj sa las n ve filonuzun kârl l k oran n yükseltsin. O zaman size filonuzun verimlili ini art racak, filonuzun tüm yükünü üstüne alacak bir araç teklif ediyoruz; Actros Çekici. Ekonomik ve konforlu olmas için her fleyi sunuyoruz. Actros al fl k oldu unuz gibi güçlü, al fl k oldu unuz gibi güvenilir ama flimdiye kadar oldu undan daha ekonomik. Bunu tutumlu, uzun ömürlü motorlar, düflük bak m ve onar m masraflar ve daha fazla konfor ile sa l yor. Bunun sebebi ilk üretimden itibaren sunulan ve düflük bir yak t tüketimi ile birlikte daha fazla seyir konforu sa layan gelifltirilmifl 12 vitesli Mercedes Powershift2 otomatik flanz man. Di er bir art : Düflük bak m ve onar m masraflar. Özetle, Actros ile ekonomik olarak yollarda olman z için her fleyi sunuyoruz. Actros ile yollara yine ola anüstü çekici ve motive edici bir floför mahalli gelmektedir. Zira Actros standart konforlu yatak ve çok fonksiyonlu direksiyon gibi ak ll ayr nt lardan, opsiyonel donan m olarak temin edilebilen ya mur ve fl k sensörüne kadar varan konfor, fonksiyonellik ve donan m konusunda yüksek bir standart oluflturmaktad r. Bunlar n tümü Actros ta daha fazla çal flma ve yaflam konforu yaratmakta, ifllerin daha rahat ve daha kolay yap lmas na katk da bulunmaktad r. K sacas Actros ile yollarda çok daha rahat olman z için her fleyi sunmaktay z. Actros kamyonlar, Aksaray daki kamyon fabrikas nda* ve Daimler in Almanya Wörth teki fabrikas nda zorunlu güvenlik flartlar n karfl layan ileri MercedesBenz teknolojisiyle üretilir. * MercedesBenz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas, 1994 y l nda Türk Otomotiv ana sanayiinde ISO 9002 Kalite Belgesi ni alan ilk üretim tesisidir. 2003'te ISO Otomotiv Standard n da alarak mevcut sistemini bir ad m ileriye götürmeyi baflarm flt r. Daimler'in Almanya Wörth'teki kamyon fabrikas yla ayn teknoloji ve standartlarda, eflit kalitede üretim yapan MercedesBenz Türk Aksaray fabrikas, 2001'de Orta ve Do u Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Bat Avrupa ülkelerine ihracata bafllam flt r. MercedesBenz Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikas na parça verme olana na kavuflmufltur. 3

4 flinizi gören çözümler. Actros Çekici; farkl motor, kabin, aks ve flanz man seçenekleriyle iflinize tam uyum sa lar. Mükemmel kabin konforu ve ergonomisi, daha güvenli ve ekonomik sürüfle olanak verir. Actros Çekici ile her ifliniz yolunda gider. 4

5 Kolay bak m! htiyaçlar n za göre donat lan Actros ile yetkili servise daha az gider, daha az para ve zaman harcars n z. Çünkü, Actros'ta her ayr nt sizin için düflünülmüfltür. Actros, standart olarak sunulan Telligent Bak m Sistemi ile ne zaman servise gitmesi gerekti ini kendisi söyler. Böylelikle gere inden erken periyodik bak mlar n önüne geçilerek, zaman ve paradan tasarruf sa lan r. Tamponlar, hafif malzemeden üç parçal olarak üretilir. Böylece, sadece gerekli parça yenisiyle de ifltirilir, arac n serviste kalma süresi ve yedek parça maliyeti azal r. Olas ufak tefek hasarlar, en az masrafla atlat l r. Güvenli sürüfl! Actros'un fleffaf caml halojen farlar, yolu mükemmel ayd nlat r. Farlar önden kolayca aç larak ampulleri de ifltirilebilir. Actros'un rüzgar kanallar, ya fll havalarda kap lar ve kap kollar n temiz tutar. Direksiyondan kumanda sayesinde sürücü, radyoyu çok daha güvenli bir flekilde kullanabilir. Ön sütundaki spoilerler, ya fll havalarda cam ve aynalar temiz tutarak daha iyi bir görüfl kazand r r, en kötü hava ve yol flartlar nda dahi sürüfl güvenli i azalmaz. Actros'un sa ve sol camlar yla yan aynalar elektriklidir. Sürücü, kap lara yerlefltirilmifl kumanda dü meleriyle aynalar kabin içinden istedi i gibi ayarlayabilir. Aynalar n s tmal oluflu, bu ulanma ve buzlanma sorununu ortadan kald r r. Sürücü ve muavin taraf ndaki aynalara ilave edilen genifl aç l aynalar sayesinde, kör nokta neredeyse ortadan kalkar. Muavin taraf ndaki kald r m aynas ve ön taraftaki ön tampon aynas, arac park ederken güvenlik ve kolayl k sa lar, olas hasarlar n önüne geçilir. 5

6 Yüksek motivasyon, yüksek kazanç! Sürücülerinin motivasyonunu yüksek tutan filolar, kârl l klar n art racak bir rekabet avantaj na daha sahip oluyor. Firmalar n n kendilerine ilgi gösterdi ini, yat r m yapt n, destek oldu unu gören, iflinde uzman oldu unu farkeden sürücülerin motivasyonu yükseliyor, ifllerini ve araçlar n seviyor ve sahipleniyorlar. Actros, flehirleraras ve uluslararas güzergahlarda yük tafl yan, zorlu flantiye koflullarında çalıflan sürücülerinin iflini; teknolojiye, ergonomiye, konfora ve tasar ma dayanan özellikleriyle kolaylaflt r yor. Actros; ön panelden kap içlerine, koltuklara, tavan lambalar na kadar sürücülere daha yüksek konfor ve ergonomi sa layarak, sürüfl performans n art r yor ve filolara güç veriyor. Sürücünün zaman verimli kullanmas n sa layan; temizlikle, bak mla, servisle harcad zaman geri kazand ran Actros, sürücüye profesyonel bir bak fl aç s, filo sahibine yüksek rekabet gücü ve ikinci el de eri kazand r yor. Actros'un konforlu kabini sars nt lar azaltarak sürücüye sars nt s z, rahat ve sakin bir sürüfl olana sa lar. Ergonomik ve rahat yayl yatak ile daha keyifli molalar verilir. Yataktaki ç kar labilir ve y kanabilir koltuk kumafl ndan yap lm fl yatak k l f ile sürücünün dinlenme alan, hem daha temiz hem de daha fl k görünür. Actros'ta hava süspansiyonlu koltu un yüksekli i sürücüye göre en uygun pozisyona kolayl kla ayarlanabilir. Direksiyonda ise hem aç hem de yükseklik ayar yap labilir. Böylece Actros, uzun yolda sürücüsünü sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sa lar. Sürekli dinç kalan sürücüler sayesinde yükler, güvenli ve çabuk bir flekilde yerlerine ulafl r. 6

7 Actros'un gösterge tablosundaki menü, olas bir ar zay haber verir, sürücünün hemen müdahale etmesini sa lar. Erken teflhis edilen ar za, daha büyük sorunlara yol açmadan saptan p giderilir. Hem sürücü hem de filo sahibi sorunlar bafltan önlemifl olur. Actros'un genifl aç lan kap lar n n ve kaymayan alçak basamaklar n n yan s ra çift tarafl tutamaklar, sürücünün araca t rmanmas n ve araçtan inmesini kolaylaflt r r. Kullan m alan genifltir. lave gözler ve ceplerle kabin içi her zaman düzenlidir. Actros kullanıcıları yatak altındaki bölmeye kolayca ulaflabilir ve bu bölmeye iste e ba lı olarak buzdolabı ekleyebilir. Kabin arka duvar ndaki ve tavandaki ilave s izolasyonu ile s ve ses yal t m yüksek olan Actros Çekici'de hava girifl ç k fl minimum seviyede olur. Bu sayede Actros kullan c lar, s kayb olmayan araçlar nda k fl n so uk, yaz n da s cak havadan daha iyi korunurlar. Park freni, radyo/cd/mp3 çalar ve takograf n kullan m çok kolayd r. Sürücü, dikkati da lmadan kabin içinde istedi i her yere ulaflabilir. Sürücüye dönük aç l ön konsol, ergonomik yap s yla kullan m kolayl sa lar. Küresel hava ç k fl kanallar, kabin içindeki hava sirkülasyonunu art r r ve yan camlardaki bu ulanmay önler. Park freninin ön konsolda bulunmas sayesinde sürücü, kabin içinde daha rahat hareket eder. Actros'un alçalt lm fl motor tüneli, kabin içinde daha fazla hareket alan sa lar. ste e ba lı olarak alınabilen mega kabinli araçlarda motor tüneli yüksekli i sıfırdır.* Kabin içi ayd nlatma lambalar yüksek, düflük ve ambiyans olmak üzere farkl üç tipte fl k verir. Sürücü, ihtiyac na göre istedi i miktarda fl a kavuflur LS, 1844 LS, 1851 LS ve 3341 S çekici araçlarda seri, 1841 LSNRL ve 1941 LS araçlarda opsiyonel olarak sunulan klima sürücüye maksimum konfor sa lamaktadır. * Actros 1851 LS çekiciler standart olarak mega kabinli sunulmaktadır. 7

8 Kârl yat r m! Dayan kl ve uzun ömürlü Actros kamyonlar, uzun servis bak m aral, düflük yak t sarfiyat, onar m kolayl klar ve sürücünün performans n art ran konforuyla, filolar n iflletme maliyetlerini düflürür. Actros kamyonlar, performans ve düflük yak t tüketimini bir araya getirirken, güçlü çekifli sayesinde rampalar kolayca aflar. Verimli ve birbiriyle %100 uyumlu çal flan orijinal MercedesBenz aktarma organlar yla daha az yak t tüketir. Gücünü yüksek fren bas nc ndan alan etkili ve kuvvetli frenleri, fren gücü da l m n iyilefltiren ALB sistemi, tekerleklerin bloke olmas n önleyen ABS ve patinaj önleyen ASR sistemleri sayesinde, sürüfl güvenli ini en üst düzeye ç kar r. Bu fonksiyonlar Telligent Fren Sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Actros kamyonlar, üstyapıya uyum sa layan esnek yapısı, sürücülerin motivasyonunu art ran konforu, iflletme giderlerini düflüren ekonomik özellikleri, yüksek ikinci el de eri, MercedesBenz prestiji ve güvenilirli iyle filolar n vazgeçilmez arac d r. Actros kamyonlarda OM 501 LA Euro V, BG ve OM 502 LA Euro V, BG ak ll motorlar bulunur. Silindir bafl na 4 supapl motor, yak t sarfiyat n ve emisyon de erlerini iyilefltirir. Motor kay fl n n gerginli i otomatik ayarl d r. EDC sistemi; motoru, en iyi verimi en az yak t sarfiyat yla sa layacak flekilde kumanda eder. Actros Çekici'de MercedesBenz powershift flanz manlar kullan lmaktad r. MercedesBenz motorlar, flanz manlar ve akslar birbiriyle %100 uyumludur. Actros kamyonlarda standart olarak sunulan flanz man ya so utucusu sayesinde flanz man n s l yüklenmesi azal r. Böylece, ya de iflimlerinden kaynaklanan bak m masraflar düfler. Ön ve arka aks stabilizatörü, arac n virajlarda savrulmas n önleyerek her türlü yolda güvenli yolculuk sa lar. Anahtar tasar m sa lam ve kullan fll d r. Merkezi kilit, arac n z n güvenlik kontrolünü elinizde bulundurur. 10 bar bas nçta çal flan Telligent (ak ll ) fren sistemi sayesinde, pedala bas ld nda frenleme etkisi çok seri geliflir. ki körüklü arka aks yol tutuflunu art r r, yalpalamay azalt r. Actros Çekici'nin patentli motor freni sayesinde fren balatalar ve diskler çok daha uzun süre dayan r. Motor freni, direksiyonun sa ndaki kol ile kolayca kumanda edilir. Kol çekili dahi olsa, gaza bas ld anda motor freni devreden ç karak bo ulmay önler. Motor frenine entegre dekompresyon valfi sayesinde, motorun bo ulmas uzun rampa inifllerinde de engellenir. Böylece motor freni, istenildi i kadar uzun süre, motora hiçbir olumsuz etkisi olmaks z n kullan labilir. Motor frenini, h z s n rlama/sabitleme sistemi Temposet/Tempomat ile birlikte kullanarak rampalar h zl, emniyetli ve ekonomik bir flekilde inmek mümkündür. Bas nçl hava sisteminde yer alan s tmal hava kurutucusu, fren sisteminde nem oluflmas n ve frenlerin donmas n engeller. Actros kamyonlarda bulunan s tmal su ayr flt r c s, mazottaki suyu ay rarak motoru korur, so uk havalarda filtrenin donmas n önleyerek arac n kolay çal flmas n sa lar. Actros kamyonlar n hidrolik kriko ile 67 derece aç yla öne devrilebilen kabini sayesinde motora kolayca ulafl l r. Kabin devrikken bile motor çal flt r labilir. 8

9 Actros tan dünya rekoru: 100 km de sadece 19,44 litre. Actros ola anüstü düflük yakıt tüketimiyle Guiness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı ve tüm seri üretim kamyonları ardında bıraktı. Rekor talya Nardo test alanında toplam yüklü a ırlık 40 ton ile gerçekleflmifltir.

10 Actros nflaat ile güçlü olan kazan r. Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat ifli güçlü olmay ve her türlü zorlukla mücadele etmeyi gerektirir. Karfl n za ç kabilecek engeller, ancak güçlü bir destekle afl l r. Üstelik, zorlu engelleri aflarken bir de ekonomik ve rahatsa, böyle bir kamyonla her ifl baflar l r. Az yak tla yüksek performans, ileri teknolojiye dayanan güvenlik, uzun ömür ve dayan kl l k, a r inflaat koflullar nda kullan lacak araçlar için aranan ortak özelliklerdir. Arac n kabin ergonomisi ve ferahl, kullan m kolayl, koltuklar n sa l a uygun ve dinlendirici olmas gibi özellikler ise sürücünün çal flma performans n art ran ve bu sayede toplam verimlili i yükselten en önemli etkenlerdir. Firman z n istedi i güç, sürücünün performans n art ran konfor ve çok daha fazlas üstün Actros nflaat kamyonlar nda var! 10

11 Her flantiyeye girer. fiantiyelerdeki farkl uygulamalar, tüm kullan m amaçlar na uygun inflaat araçlar gerektirir. Actros nflaat kamyonlar, farkl ifllere uyumlu yap lar yla her ihtiyac n za uygun çözümler sunman n yan s ra, iflinizi kolaylaflt ran müthifl bir performansa da sahiptir. Kaya gibi sa lam. Actros ön alt koruma sac, engebeli yollarda arac n radyatörünün yere vurmas n engeller. Motordan ç kan s cak havan n tozlu ortamlarda toz kald rmas n azalt r. Actros nflaat kamyonlar ; d fl kabin tasar m özellikleri sayesinde, gerek flantiyelerin yo un toz ve çamurlu ortam gerekse ya murlu ve karl hava flartlar gibi sürücünün yol görüflünü azaltan sorunlar minimuma indirir. Ergonomi ve konfor. Uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü ve sürüfl hakimiyeti sa lamaya çal flmak, kötü hava ve yol koflullar yla mücadele etmek, arac n dilinden anlamak ve sorunlar tek bafl na çözmek gibi zorunluluklar sürücünün gücünü tüketir. Actros nflaat araçlar, sürücülerinin karfl laflt zorluklar teknolojiye, ergonomiye ve tasar ma dayanan konfor özellikleri ile aflar; Actros'lar kendi verimlerine ek olarak sürücülerin de performans n art r r. Actros nflaat araçlar ndaki hareketli alt basamaklar ve inflaat tipi yüksek tampon sayesinde, flantiye koflullar nda arac n tampon ve basamaklar hasar görmez. Actros 4851 K inflaat araçlarında seri olarak sunulan klima sürücüye maksimum konfor sa lamaktadır. 11

12

13 MercedesBenz Sat fl Sonras Hizmetleri Actros, filonuzun sürekli kârl l n art ran bir çekici. Nas l m? Sa lad yak t ekonomisiyle giderlerinizi azalt r, dayan kl ve güçlü yap s yla kazanc n z art r r. Uzun ömürlü Actros un sahip oldu u güvenlik özellikleri sayesinde kendinize ve yola daha çok güvenirsiniz. flinizi sevdiren ve daha çok kazand ran Actros ile yüksek çekifl güçlü ve pazarda rekabet sa layan bir çekiciye sahip olman n avantaj n yaflay n. Fark yaratan sadece ileri teknoloji ürünü araçlar m z de il, ayn zamanda sundu umuz Sat fl Sonras Hizmetleri dir. MercedesBenz Türk taraf ndan, sat fl sonras hizmetlerine yönelik teknik ve davran flsal e itimleri sertifikaland r lm fl servis personelimiz, MercedesBenz araçlar na özel el aletleri ve atölye ekipmanlar ile tam donan ml, en üst düzeyde onar m kalitesini ve en h zl servisi size birlikte sunmaktad r. MercedesBenz Türk, Daimler in global lojistik altyap s sayesinde, orijinal yedek parçalar en k sa sürede temin etmekte, tüm bayi ve yetkili servislerinde ihtiyaç duydu unuz anda bulman z güvence alt na almaktad r. MercedesBenz Sat fl Sonras Hizmetleri, bünyesindeki tüm faaliyetlerini en güncel teknik ve en üst kalite seviyesinde sunmak için sürekli gelifltirmekte ve hizmetlerini, Türkiye nin dört bir yan ndaki bayi ve yetkili servisleriyle MercedesBenz araç sahiplerine ulaflt rmaktad r. MercedesBenz Orijinal Yedek Parçalar Arac n z, MercedesBenz orijinal yedek parçalar ile ilk günkü kadar yeni kal r. MercedesBenz kalite standard nda holograml ve garantili yedek parçalar, arac n z n uzun ömürlü iflletiminin güvencesidir. MercedesBenz 24h Yol Yard m Hizmeti Size, oluflabilecek bir ar za durumunda, y l n her günü 24 saat kesintisiz hizmet veren bir yol yard m servisidir. MercedesBenz 24h Ça r Merkezi Türkiye nin her yerinden: Size Özel Servis Sözleflmeleri Arac n z n veya filonuzun çal flma flartlar çerçevesinde bak m (ve afl nt parçalar ) maliyetlerini, sizin belirleyece iniz süre boyunca sabitleyebilirsiniz. Tüm servislerimizde ayn flartlarda geçerli avantajl sözleflmeler ile bak mlar n z bize b rak n. Gide Gide Bitmeyen Garanti Actros kamyonlarda komple araç garanti süresi 1 y ld r. Araçlar n z n aktarma organlar garantisi ise çekiciler için 3 y l/ km, inflaat araçlar için ise 3 y l/ km dir. Genel garanti flartlar ve standart garantinize ek olarak, onar m sözleflmeleri (uzat lm fl garanti) hakk nda detayl bilgiyi bayi ve yetkili servislerimizden alabilirsiniz. Sonradan Montaj Donan m Paketleri MercedesBenz kamyon veya çekicinize orijinal donan m eklemeniz mümkün. Güncel montaj paketleri listesi için en yak n n zdaki bayi veya yetkili servisimiz ile irtibata geçmeniz yeterli. Araç Aksesuarlar ve MB Collection Kamyonunuzdan beklentileriniz ne kadar çeflitli ise MercedesBenz'in sundu u orijinal aksesuarlar da o kadar çok yönlüdür. Araç içi veya d fl, ifllevsel, ergonomik ve estetik detaylar ihtiyac n za göre tasarland. Mercedes Service Card Avrupa'n n neresinde olursan z olun, Mercedes Service Card ile acil servis ihtiyac durumunda "ödeme garantisi" hizmetinden faydalanabilirsiniz. Mercedes Service Card baflvuru formlar yetkili servisler ve 13

14 MercedesBenz Finansal Hizmetler Daimler Financial Services, 40'a yak n ülkede Daimler Grubu araçlar na özel finansman deste i sa lamaktad r. Grubun Türkiye operasyonlar n yürütmek üzere 2000 y l nda kurulan MercedesBenz Finansman Türk A.fi. ile grup araçlar na finansman deste i, 2001'de kurulan MercedesBenz Finansal Kiralama Türk A.fi. ile finansal kiralama, 2008'de kurulan MercedesBenz Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. ile sigorta hizmetleri sunmaktad r. MercedesBenz Finansal Hizmetler ile Tek Noktada Tam Hizmet in sundu u tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlar n za ve gelirinize en uygun ödeme plan ile kamyonunuza rahatl kla sahip olabilirsiniz. Hayallerinizdeki araca sahip olman n en uygun seçenekleri: Ödeme Planlar : Finansman Standart Ödeme Plan Bayi noktalar m zda arac n z seçti inizde yorulmadan kredi baflvurunuzu da Geliriniz sabit ve düzenli ise Standart Ödeme Plan tam size göre olabilir. Finansman yapabilirsiniz. MercedesBenz Finansal Hizmetler in Standart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ya da Üstyap Ödeme Modeli gibi birbirinden farkl ödeme plan alternatiflerinden birini tercih etti iniz takdirde Standart Ödeme Plan Seçti iniz vade boyunca, ayl k tutar sabit geri ödemelerle diledi iniz araca sahip olabilirsiniz. Standart Ödeme Plan ile Standart D fl bir yaflam planlayabilirsiniz. kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlar n za en uygun koflullarla kullanaca n zdan emin Finansal Kiralama olabilirsiniz. Finansal Kiralama Hayallerinizdeki Daimler Grubu araçlar ndan birini al rken finansal kiralama alternatifini tercih etti iniz ilk an kazanmaya bafllayabilirsiniz. MercedesBenz Finansal Hizmetler in Standart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ve Üstyap Plan paketlerinden birini tercih edebilir, vade sonunda ödemeleriniz bitti inde küçük bir bedel karfl l nda arac n z devralabilirsiniz. +3 Finansman Ödeme Plan +3 Finansman Ödeme Plan +3 Finansman Ödeme Plan ile ödemelerinizin tutar n ve vadesini gelirinize uygun olarak belirleyebilirsiniz. Düflük tutarl düzenli ödemelerinizin ard ndan vade sonunda toplu bir ödemeyle arac n za rahatl kla sahip olabilirsiniz veya vade sonunda son ödeme tutar n z yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz yepyeni bir araçsa eski arac n z geri verip kalan tutar için düflük ödemeli yeni bir kredi plan na sahip olabilirsiniz. 2. El Finansman 2. El Finansman 2. El Daimler Grubu araçlar ndan birini almay düflünüyorsan z, 2. El Finansman sizin için en uygun seçenek. Arac n za MercedesBenz Finansal Hizmetler in sundu u avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapman z gereken, bir yetkili bayimize u rayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek. Mevsimsel Ödeme Plan Mevsimsel Ödeme Plan Ödemeleriniz gelirinize göre mevsimsel olarak de iflebilir. Size ve flirketinize özel ödeme koflullar ile gelirinizin artt dönemlerde yüksek tutarl, gelirinizin nispeten azald dönemlerde küçük tutarl ödemelerinizi yapabilirsiniz. Sigorta Sigorta Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farklı olarak tek poliçeyle üstelik dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip olmak istemez misiniz? MercedesBenz Kasko nun yıldızım paketi ile aracınızın hakketti i korumayı sa layabilirsiniz. Üst Yap Modeli Üst Yap Modeli flinize en uygun ve size en yüksek verimi sa layacak arac n z sunarken üstyap n z da düflünüyoruz. Arac n z ile birlikte üstyap n z için de ödeme gücünüze özel olarak belirledi imiz koflullarla finansman deste i sa l yoruz. Yat r m n zla ilgili tüm çözümlere bir bütün olarak tek noktadan ulaflabilirsiniz. 14

15 2. El kamyonlarda MercedesBenz güveni MercedesBenz, kalitesini, 2. El araç al msat m nda sundu u hizmetlere de yans t yor. TruckStore markas ile araç sahibi olmay kolaylaflt ran hizmet yelpazesi ve uzman kadrosu, bireysel ihtiyaçlar n z anl yor ve çözümler üretiyor. MercedesBenz, tüm finansman ve sigorta çözümlerinde size en uygun ve esnek ödeme plan n yarat yor. Tek noktada verdi i TruckStore garanti, sigorta, kredi, geri sat n alma (buyback), kiralama hizmetleri ve kusursuz hizmet anlay fl yla 2. El al m sat m nda ayr cal k yaflat yor. Dünyada 15 ülkede, 33 sat fl noktas yla hizmet veren TruckStore, Türkiye'deki kamyon pazar nda da, di er ülkelerden edindi i bilgi ve deneyimle ihtiyaçlar n z karfl lamak için en uygun arac ve en iyi hizmet unsurlar n bir arada sunuyor. MercedesBenz standartlar nda faaliyet gösteren TruckStore, genifl bir yelpazede hizmet vermesinin yan s ra, takas yapabilme imkan da sa l yor. Çekiciden treylere kadar her yafl, tip ve modelde kamyonun yer ald TruckStore'daki tüm araçlar n ortak noktas, güvenebilece iniz TruckStore standartlar d r. Kamyonunuzu al rken ya da satarken TruckStore'a güvenebilirsiniz. TruckStore a nda bulunan tüm araçlara adresinden eriflebilirsiniz. Kamyon foto raflar n n, fiyatlar n n ve araçlarla ilgili detayl bilgilerin yer ald TruckStore sitesinde bulunan arama motoru sayesinde, istedi iniz kamyona kolayl kla ulaflabilirsiniz. 15

16 16

17 Donan m Özellikleri 1841 LSNRL 1841 LS 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 K Kabin çi Çift yatakl, yüksek tavanl kabin S S S Tek yatakl, yüksek tavanl kabin O S Çift yatakl mega kabin (motor tünelsiz) O O S S Powershift S S S S S O O Klima O S S S O S S Dijital takograf S O S O O O O Analog takograf O S O S S S S RadyoCD/MP3/WMA çalar S S S S S S S Grafik bilgi ekranl gösterge S S S S S S S Ön cam ve yan camlar için rayl perde S S S S S S S Elektrikli cam ve ayna kumandalar, sol kap üzerinde S S S S S S S Günlük bak m kontrol göstergesi S S S S S S S Yüksekli i ve e imi ayarlanabilir hidrolik direksiyon S S S S S S S Konsolda çakmakl priz S S S S S S S Konsolda 24 voltluk ilave priz S S S S S S S Hava süspansiyonlu floför koltu u S S S S S S S fioför ve muavin için emniyet kemeri (3 noktal ) S S S S S S S fioför ve muavin taraf nda spot ayd nlatma lambalar S S S S S S S Yataktan ilave s t c kumandas S S S S S Kuru sistem ilave s t c S S S S S ç günefllik S S S S S S S Kap içinde flifle cebi (1,5 litrelik) S S S S S S S Ön konsol üzerinde iki bardak tutucusu S S S S S S S Muavin taraf nda tavanda tutunma kolu S S S S S S S Elbise ask s S S S S S S S Küllük ve çakmak S S S S S S S Her iki tarafta elektrikli camlar S S S S S S S Merkezi kilit S S S S S S S Çok fonksiyonlu direksiyon S S S S S S S 17

18 Donan m Özellikleri 1841 LSNRL 1841 LS 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 K Kabin D fl Diferansiyel kilidi S S S S S S S Önde ve arka akslarda disk frenler S S S S S S Önde ve arka akslarda kampana frenler S Kötü yol için kabin yataklamas (6 Hertz) S S D flar dan aç labilir eflya dolab (emniyet mandal, kabin içinde.) S S S S S PTO (flanz man güç ç k fl ) S S S Motordan direkt güç ç k fl + elastik ara kavrama S PSM (programlanabilir özel modül) S Çelik tavan havaland rma kapa (manuel) S Elektrik kumandal tavan havaland rma kapa S S S S S S Sürücü kabininde arka cam S fieffaf d fl günefllik S S S S S S Üç parçal tampon S S S S S S Çelik tampon S S Ön çamurluk tozlu u (çamur tutucu) AB S S S S Ön tampon alt spoiler S S S S S Hareketli basamaklar S S Ön aks denge çubu u S S S S S S S Arka aks denge çubu u S S S S S Ön alt koruyucu S S S S Arka alt koruyucu S Ön tampon alt nda radyatör korumas S Sa /sol s tmal ve elektrik kumandal d fl aynalar S S S S S S S Her iki tarafta s tmal, genifl aç l ilave ayna S S S S S S S Kald r m aynas S S S S S S S Ön tampon aynas S S S S S S S Kilitlenebilir yak t deposu kapa S S S S S S S Kilitlenebilir AdBlue deposu kapa S S S S S S S Yak t tank dolum filtresi S S S S S S S Is t c l yak t su ayr flt r c s S S S S S S S fieffaf caml halojen farlar S S S S S S S Halojen sis far S S S S Kabin üstünde pozisyon lambalar S S S S S S S Basamak ayd nlatmas S S S S S S S Kabin devrikken motoru çal flt rma dü mesi S S S S S S S Önden hava emifl S Kabin arkas hava emifl S S S S S S Telligent motor kumanda sistemi S S S S S S S Telligent bak m sistemi S S S S S S S fianz man ya so utucu S S S S S S S Tek silindirli hava kompresörü S S S S S S Çift silindirli hava kompresörü S Bijon koruma çemberi S S S S S S S Çeki tablas Jost, 185 mm (40 mm montaj plakas ile birlikte) S S S S Çeki tablas Jost, 140 mm (entegre montaj plakas ) S Çeki tablas Jost, 190 mm, 3,5" (40 mm montaj plakas ile birlikte) S Semitreyler soketi 15 kutuplu S S S S S S Semitreyler soket adaptörü, 2 x 7 kutuplu S S S S S S Gürültü önleyici paket (EG 96/20 normuna göre) S S S S S S S Tampon, basamak ve çamurluklar araç renginde boyal S S S S lave s izolasyonu S S S S S 18

19 Donan m Özellikleri 1841 LSNRL 1841 LS 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 K Güvenlik ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi S S S S S S S Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) S S S S S S S H z s n rlay c S S S S S S S Immobilizer S S S S S S S Direksiyon kilidi S S S S S S S Geri vites ikaz düdü ü S S S S S S S Tempomat+Temposet (H z sabitleme+h z s n rlama) S S S S S S S Otomatik kay fl gergi mekanizmas S S S S S S S Opsiyonel Voith Retarder R 115 HV O O S S O O O ADR O O O O O Buzdolab O O O O O O Dijital takograf S O S O O O O Üst rüzgarl k S S S S O O Yan rüzgarl klar O O S S O fiasi yan etekleri O O O S Elektrohidrolik kabin devirme S O O O O Uzaktan kumandal merkezi kilit O S S O O O O Haval korna O O S S O Alüminyum yak t tank, 650 litre S O Kabin arkas nda çal flma far O S O O S O Bluetooth'lu radyo O S S O O O O PTO (NH2) O O S S S PTO (N04) O O O O PSM O O S Motor güç ç k fl O O S Çeki tablas, yerden yüksekli i 1100 mm O O O Sürücü hava yast O O O O O O Metalik boya O O O O O O O Ön zgara araç renginde boyal O O S S O O O Tampon, basamak ve çamurluklar araç renginde boyal S S S S O 19

20 Teknik Özellikler Actros 1841 LSNRL 4x2 Actros 1841 LS 4x2 Actros 1844 LS 4x2 Actros 1851 LS 4x2 Motor Tip Silindir dizilifli ve say s Çap ve strok Hacim Güç (DIN) Tork (DIN) S k flt rma oran So utma Debriyaj fianz man Akslar 1. ön aks 2. ön aks 1. arka aks 2. arka aks Tahvil oran Direksiyon Süspansiyon Frenler Servis freni Park freni Motor freni Sürücü kabini OM 501 LA, Euro 5 V mm x 150 mm cm kw / d/d d/d 18,5:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Mercedes PowerShift otomatik flanz man G21112/14,931,0 VL4/52 DC7,5 HL6/3 DC(S) 13 2,533 LS 8 servo Ön ve arkada haval süspansiyon Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi Otomatik fren ayar Önde ve arkada disk frenler Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Yüksek tavan, çift yatakl kabin ECE R 29 normlar n sa layan, elektrikli, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar OM 501 LA, Euro 5 V mm x 150 mm cm kw / d/d d/d 18,5:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Mercedes PowerShift otomatik flanz man G21112/14,931,0 VL4/52 DC7,5 HL6/3 DC(S) 13 3,077 LS 8 servo Önde parabolik makas, arkada haval süspansiyon Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi Otomatik fren ayar Önde ve arkada disk frenler Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Yüksek tavan, çift yatakl kabin ECE R 29 normlar n sa layan, elektrikli, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar OM 501 LA, Euro 5 V mm x 150 mm cm kw / d/d d/d 18,5:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Mercedes PowerShift otomatik flanz man G21112/14,931,0 VL4/51 DC7,5 HL6/3 DC(S) 13 2,846 LS 8 servo Önde parabolik makas, arkada haval süspansiyon Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi Otomatik fren ayar Önde ve arkada disk frenler Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Yüksek tavan, çift yatakl kabin ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar OM 502 LA, Euro 5 V mm x 150 mm cm kw / d/d d/d 18,5:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Mercedes PowerShift otomatik flanz man G28112/ VL4/51 DC7,5 HL8/1DCS13 2,733 LS 8 servo Önde parabolik makas, arkada haval süspansiyon Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi Otomatik fren ayar Önde ve arkada disk frenler Hava kumandal, yay kurmal Voith retarder, dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Mega kabin, çift yatakl, motor tünelsiz ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar fiasi Yak t sistemi AdBlue sistemi Lastikler Jantlar Elektrik Aküler Alternatör Marfl motoru A rl klar Maksimum yüklü a rl k Maksimum katar a rl Bofl a rl k 1. ön dingil kapasitesi 2. ön dingil kapasitesi 1. arka dingil kapasitesi 2. arka dingil kapasitesi T rmanma kabiliyeti U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 900 litre (500 lt+ 400 lt) alüminyum çift depo ve s t c l yak t su ayr flt r c s 85 litre hacminde AdBlue deposu 295/60 R 22,5 9,00 x 22,5 2x12 V / 220 Ah 28 V / 80 A 6,2 kw / 24 V kg kg kg kg kg % 44 U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 650 litre alüminyum depo ve s t c l yak t su ayr flt r c s 85 litre hacminde AdBlue deposu 315/70 R 22,5 9,00 x 22,5 2x12 V / 220 Ah 28 V / 80 A 6,2 kw / 24 V kg kg kg kg kg % 44 U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 1000 litre (450 lt+ 550 lt) alüminyum çift depo ve s t c l yak t su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/70 R 22,5 9,00x22,5 2x12 V / 220 Ah 28 V / 80 A 6,2 kw / 24 V kg kg kg kg kg % 52 U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 1000 litre (450 lt+ 550 lt) alüminyum çift depo ve s t c l yak t su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/70 R 22,5 9,00x22,5 2x12 V / 220 Ah 28 V / 80 A 6,0 kw / 24 V kg kg kg kg kg % 53 20

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi.

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi. 1_Layout 1 16.09.2011 16:23 Page 1 OTOBÜS YOLCU EKREM ÖZCAN DAN TEMSA YA VEDA TURKCELL E MERHABA EYLÜL 2011 SAYI: 39 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Temsa Global A.Ş de 6 yılı aşkın süredir pazarlama

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı