Ekonomi ve konfor. Actros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomi ve konfor. Actros"

Transkript

1 Ekonomi ve konfor. Actros

2

3 Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri teknoloji güvenlik özellikleri sunsun, sürücünün motivasyon ve verimlili ini art rs n. Üstelik, pazarda size rekabet avantaj sa las n ve filonuzun kârl l k oran n yükseltsin. O zaman size filonuzun verimlili ini art racak, filonuzun tüm yükünü üstüne alacak bir araç teklif ediyoruz; Actros Çekici. Ekonomik ve konforlu olmas için her fleyi sunuyoruz. Actros al fl k oldu unuz gibi güçlü, al fl k oldu unuz gibi güvenilir ama flimdiye kadar oldu undan daha ekonomik. Bunu tutumlu, uzun ömürlü motorlar, düflük bak m ve onar m masraflar ve daha fazla konfor ile sa l yor. Bunun sebebi ilk üretimden itibaren sunulan ve düflük bir yak t tüketimi ile birlikte daha fazla seyir konforu sa layan gelifltirilmifl 12 vitesli Mercedes Powershift2 otomatik flanz man. Di er bir art : Düflük bak m ve onar m masraflar. Özetle, Actros ile ekonomik olarak yollarda olman z için her fleyi sunuyoruz. Actros ile yollara yine ola anüstü çekici ve motive edici bir floför mahalli gelmektedir. Zira Actros standart konforlu yatak ve çok fonksiyonlu direksiyon gibi ak ll ayr nt lardan, opsiyonel donan m olarak temin edilebilen ya mur ve fl k sensörüne kadar varan konfor, fonksiyonellik ve donan m konusunda yüksek bir standart oluflturmaktad r. Bunlar n tümü Actros ta daha fazla çal flma ve yaflam konforu yaratmakta, ifllerin daha rahat ve daha kolay yap lmas na katk da bulunmaktad r. K sacas Actros ile yollarda çok daha rahat olman z için her fleyi sunmaktay z. Actros kamyonlar, Aksaray daki kamyon fabrikas nda* ve Daimler in Almanya Wörth teki fabrikas nda zorunlu güvenlik flartlar n karfl layan ileri MercedesBenz teknolojisiyle üretilir. * MercedesBenz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas, 1994 y l nda Türk Otomotiv ana sanayiinde ISO 9002 Kalite Belgesi ni alan ilk üretim tesisidir. 2003'te ISO Otomotiv Standard n da alarak mevcut sistemini bir ad m ileriye götürmeyi baflarm flt r. Daimler'in Almanya Wörth'teki kamyon fabrikas yla ayn teknoloji ve standartlarda, eflit kalitede üretim yapan MercedesBenz Türk Aksaray fabrikas, 2001'de Orta ve Do u Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Bat Avrupa ülkelerine ihracata bafllam flt r. MercedesBenz Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikas na parça verme olana na kavuflmufltur. 3

4 flinizi gören çözümler. Actros Çekici; farkl motor, kabin, aks ve flanz man seçenekleriyle iflinize tam uyum sa lar. Mükemmel kabin konforu ve ergonomisi, daha güvenli ve ekonomik sürüfle olanak verir. Actros Çekici ile her ifliniz yolunda gider. 4

5 Kolay bak m! htiyaçlar n za göre donat lan Actros ile yetkili servise daha az gider, daha az para ve zaman harcars n z. Çünkü, Actros'ta her ayr nt sizin için düflünülmüfltür. Actros, standart olarak sunulan Telligent Bak m Sistemi ile ne zaman servise gitmesi gerekti ini kendisi söyler. Böylelikle gere inden erken periyodik bak mlar n önüne geçilerek, zaman ve paradan tasarruf sa lan r. Tamponlar, hafif malzemeden üç parçal olarak üretilir. Böylece, sadece gerekli parça yenisiyle de ifltirilir, arac n serviste kalma süresi ve yedek parça maliyeti azal r. Olas ufak tefek hasarlar, en az masrafla atlat l r. Güvenli sürüfl! Actros'un fleffaf caml halojen farlar, yolu mükemmel ayd nlat r. Farlar önden kolayca aç larak ampulleri de ifltirilebilir. Actros'un rüzgar kanallar, ya fll havalarda kap lar ve kap kollar n temiz tutar. Direksiyondan kumanda sayesinde sürücü, radyoyu çok daha güvenli bir flekilde kullanabilir. Ön sütundaki spoilerler, ya fll havalarda cam ve aynalar temiz tutarak daha iyi bir görüfl kazand r r, en kötü hava ve yol flartlar nda dahi sürüfl güvenli i azalmaz. Actros'un sa ve sol camlar yla yan aynalar elektriklidir. Sürücü, kap lara yerlefltirilmifl kumanda dü meleriyle aynalar kabin içinden istedi i gibi ayarlayabilir. Aynalar n s tmal oluflu, bu ulanma ve buzlanma sorununu ortadan kald r r. Sürücü ve muavin taraf ndaki aynalara ilave edilen genifl aç l aynalar sayesinde, kör nokta neredeyse ortadan kalkar. Muavin taraf ndaki kald r m aynas ve ön taraftaki ön tampon aynas, arac park ederken güvenlik ve kolayl k sa lar, olas hasarlar n önüne geçilir. 5

6 Yüksek motivasyon, yüksek kazanç! Sürücülerinin motivasyonunu yüksek tutan filolar, kârl l klar n art racak bir rekabet avantaj na daha sahip oluyor. Firmalar n n kendilerine ilgi gösterdi ini, yat r m yapt n, destek oldu unu gören, iflinde uzman oldu unu farkeden sürücülerin motivasyonu yükseliyor, ifllerini ve araçlar n seviyor ve sahipleniyorlar. Actros, flehirleraras ve uluslararas güzergahlarda yük tafl yan, zorlu flantiye koflullarında çalıflan sürücülerinin iflini; teknolojiye, ergonomiye, konfora ve tasar ma dayanan özellikleriyle kolaylaflt r yor. Actros; ön panelden kap içlerine, koltuklara, tavan lambalar na kadar sürücülere daha yüksek konfor ve ergonomi sa layarak, sürüfl performans n art r yor ve filolara güç veriyor. Sürücünün zaman verimli kullanmas n sa layan; temizlikle, bak mla, servisle harcad zaman geri kazand ran Actros, sürücüye profesyonel bir bak fl aç s, filo sahibine yüksek rekabet gücü ve ikinci el de eri kazand r yor. Actros'un konforlu kabini sars nt lar azaltarak sürücüye sars nt s z, rahat ve sakin bir sürüfl olana sa lar. Ergonomik ve rahat yayl yatak ile daha keyifli molalar verilir. Yataktaki ç kar labilir ve y kanabilir koltuk kumafl ndan yap lm fl yatak k l f ile sürücünün dinlenme alan, hem daha temiz hem de daha fl k görünür. Actros'ta hava süspansiyonlu koltu un yüksekli i sürücüye göre en uygun pozisyona kolayl kla ayarlanabilir. Direksiyonda ise hem aç hem de yükseklik ayar yap labilir. Böylece Actros, uzun yolda sürücüsünü sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sa lar. Sürekli dinç kalan sürücüler sayesinde yükler, güvenli ve çabuk bir flekilde yerlerine ulafl r. 6

7 Actros'un gösterge tablosundaki menü, olas bir ar zay haber verir, sürücünün hemen müdahale etmesini sa lar. Erken teflhis edilen ar za, daha büyük sorunlara yol açmadan saptan p giderilir. Hem sürücü hem de filo sahibi sorunlar bafltan önlemifl olur. Actros'un genifl aç lan kap lar n n ve kaymayan alçak basamaklar n n yan s ra çift tarafl tutamaklar, sürücünün araca t rmanmas n ve araçtan inmesini kolaylaflt r r. Kullan m alan genifltir. lave gözler ve ceplerle kabin içi her zaman düzenlidir. Actros kullanıcıları yatak altındaki bölmeye kolayca ulaflabilir ve bu bölmeye iste e ba lı olarak buzdolabı ekleyebilir. Kabin arka duvar ndaki ve tavandaki ilave s izolasyonu ile s ve ses yal t m yüksek olan Actros Çekici'de hava girifl ç k fl minimum seviyede olur. Bu sayede Actros kullan c lar, s kayb olmayan araçlar nda k fl n so uk, yaz n da s cak havadan daha iyi korunurlar. Park freni, radyo/cd/mp3 çalar ve takograf n kullan m çok kolayd r. Sürücü, dikkati da lmadan kabin içinde istedi i her yere ulaflabilir. Sürücüye dönük aç l ön konsol, ergonomik yap s yla kullan m kolayl sa lar. Küresel hava ç k fl kanallar, kabin içindeki hava sirkülasyonunu art r r ve yan camlardaki bu ulanmay önler. Park freninin ön konsolda bulunmas sayesinde sürücü, kabin içinde daha rahat hareket eder. Actros'un alçalt lm fl motor tüneli, kabin içinde daha fazla hareket alan sa lar. ste e ba lı olarak alınabilen mega kabinli araçlarda motor tüneli yüksekli i sıfırdır.* Kabin içi ayd nlatma lambalar yüksek, düflük ve ambiyans olmak üzere farkl üç tipte fl k verir. Sürücü, ihtiyac na göre istedi i miktarda fl a kavuflur LS, 1844 LS, 1851 LS ve 3341 S çekici araçlarda seri, 1841 LSNRL ve 1941 LS araçlarda opsiyonel olarak sunulan klima sürücüye maksimum konfor sa lamaktadır. * Actros 1851 LS çekiciler standart olarak mega kabinli sunulmaktadır. 7

8 Kârl yat r m! Dayan kl ve uzun ömürlü Actros kamyonlar, uzun servis bak m aral, düflük yak t sarfiyat, onar m kolayl klar ve sürücünün performans n art ran konforuyla, filolar n iflletme maliyetlerini düflürür. Actros kamyonlar, performans ve düflük yak t tüketimini bir araya getirirken, güçlü çekifli sayesinde rampalar kolayca aflar. Verimli ve birbiriyle %100 uyumlu çal flan orijinal MercedesBenz aktarma organlar yla daha az yak t tüketir. Gücünü yüksek fren bas nc ndan alan etkili ve kuvvetli frenleri, fren gücü da l m n iyilefltiren ALB sistemi, tekerleklerin bloke olmas n önleyen ABS ve patinaj önleyen ASR sistemleri sayesinde, sürüfl güvenli ini en üst düzeye ç kar r. Bu fonksiyonlar Telligent Fren Sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Actros kamyonlar, üstyapıya uyum sa layan esnek yapısı, sürücülerin motivasyonunu art ran konforu, iflletme giderlerini düflüren ekonomik özellikleri, yüksek ikinci el de eri, MercedesBenz prestiji ve güvenilirli iyle filolar n vazgeçilmez arac d r. Actros kamyonlarda OM 501 LA Euro V, BG ve OM 502 LA Euro V, BG ak ll motorlar bulunur. Silindir bafl na 4 supapl motor, yak t sarfiyat n ve emisyon de erlerini iyilefltirir. Motor kay fl n n gerginli i otomatik ayarl d r. EDC sistemi; motoru, en iyi verimi en az yak t sarfiyat yla sa layacak flekilde kumanda eder. Actros Çekici'de MercedesBenz powershift flanz manlar kullan lmaktad r. MercedesBenz motorlar, flanz manlar ve akslar birbiriyle %100 uyumludur. Actros kamyonlarda standart olarak sunulan flanz man ya so utucusu sayesinde flanz man n s l yüklenmesi azal r. Böylece, ya de iflimlerinden kaynaklanan bak m masraflar düfler. Ön ve arka aks stabilizatörü, arac n virajlarda savrulmas n önleyerek her türlü yolda güvenli yolculuk sa lar. Anahtar tasar m sa lam ve kullan fll d r. Merkezi kilit, arac n z n güvenlik kontrolünü elinizde bulundurur. 10 bar bas nçta çal flan Telligent (ak ll ) fren sistemi sayesinde, pedala bas ld nda frenleme etkisi çok seri geliflir. ki körüklü arka aks yol tutuflunu art r r, yalpalamay azalt r. Actros Çekici'nin patentli motor freni sayesinde fren balatalar ve diskler çok daha uzun süre dayan r. Motor freni, direksiyonun sa ndaki kol ile kolayca kumanda edilir. Kol çekili dahi olsa, gaza bas ld anda motor freni devreden ç karak bo ulmay önler. Motor frenine entegre dekompresyon valfi sayesinde, motorun bo ulmas uzun rampa inifllerinde de engellenir. Böylece motor freni, istenildi i kadar uzun süre, motora hiçbir olumsuz etkisi olmaks z n kullan labilir. Motor frenini, h z s n rlama/sabitleme sistemi Temposet/Tempomat ile birlikte kullanarak rampalar h zl, emniyetli ve ekonomik bir flekilde inmek mümkündür. Bas nçl hava sisteminde yer alan s tmal hava kurutucusu, fren sisteminde nem oluflmas n ve frenlerin donmas n engeller. Actros kamyonlarda bulunan s tmal su ayr flt r c s, mazottaki suyu ay rarak motoru korur, so uk havalarda filtrenin donmas n önleyerek arac n kolay çal flmas n sa lar. Actros kamyonlar n hidrolik kriko ile 67 derece aç yla öne devrilebilen kabini sayesinde motora kolayca ulafl l r. Kabin devrikken bile motor çal flt r labilir. 8

9 Actros tan dünya rekoru: 100 km de sadece 19,44 litre. Actros ola anüstü düflük yakıt tüketimiyle Guiness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı ve tüm seri üretim kamyonları ardında bıraktı. Rekor talya Nardo test alanında toplam yüklü a ırlık 40 ton ile gerçekleflmifltir.

10 Actros nflaat ile güçlü olan kazan r. Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat ifli güçlü olmay ve her türlü zorlukla mücadele etmeyi gerektirir. Karfl n za ç kabilecek engeller, ancak güçlü bir destekle afl l r. Üstelik, zorlu engelleri aflarken bir de ekonomik ve rahatsa, böyle bir kamyonla her ifl baflar l r. Az yak tla yüksek performans, ileri teknolojiye dayanan güvenlik, uzun ömür ve dayan kl l k, a r inflaat koflullar nda kullan lacak araçlar için aranan ortak özelliklerdir. Arac n kabin ergonomisi ve ferahl, kullan m kolayl, koltuklar n sa l a uygun ve dinlendirici olmas gibi özellikler ise sürücünün çal flma performans n art ran ve bu sayede toplam verimlili i yükselten en önemli etkenlerdir. Firman z n istedi i güç, sürücünün performans n art ran konfor ve çok daha fazlas üstün Actros nflaat kamyonlar nda var! 10

11 Her flantiyeye girer. fiantiyelerdeki farkl uygulamalar, tüm kullan m amaçlar na uygun inflaat araçlar gerektirir. Actros nflaat kamyonlar, farkl ifllere uyumlu yap lar yla her ihtiyac n za uygun çözümler sunman n yan s ra, iflinizi kolaylaflt ran müthifl bir performansa da sahiptir. Kaya gibi sa lam. Actros ön alt koruma sac, engebeli yollarda arac n radyatörünün yere vurmas n engeller. Motordan ç kan s cak havan n tozlu ortamlarda toz kald rmas n azalt r. Actros nflaat kamyonlar ; d fl kabin tasar m özellikleri sayesinde, gerek flantiyelerin yo un toz ve çamurlu ortam gerekse ya murlu ve karl hava flartlar gibi sürücünün yol görüflünü azaltan sorunlar minimuma indirir. Ergonomi ve konfor. Uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü ve sürüfl hakimiyeti sa lamaya çal flmak, kötü hava ve yol koflullar yla mücadele etmek, arac n dilinden anlamak ve sorunlar tek bafl na çözmek gibi zorunluluklar sürücünün gücünü tüketir. Actros nflaat araçlar, sürücülerinin karfl laflt zorluklar teknolojiye, ergonomiye ve tasar ma dayanan konfor özellikleri ile aflar; Actros'lar kendi verimlerine ek olarak sürücülerin de performans n art r r. Actros nflaat araçlar ndaki hareketli alt basamaklar ve inflaat tipi yüksek tampon sayesinde, flantiye koflullar nda arac n tampon ve basamaklar hasar görmez. Actros 4851 K inflaat araçlarında seri olarak sunulan klima sürücüye maksimum konfor sa lamaktadır. 11

12

13 MercedesBenz Sat fl Sonras Hizmetleri Actros, filonuzun sürekli kârl l n art ran bir çekici. Nas l m? Sa lad yak t ekonomisiyle giderlerinizi azalt r, dayan kl ve güçlü yap s yla kazanc n z art r r. Uzun ömürlü Actros un sahip oldu u güvenlik özellikleri sayesinde kendinize ve yola daha çok güvenirsiniz. flinizi sevdiren ve daha çok kazand ran Actros ile yüksek çekifl güçlü ve pazarda rekabet sa layan bir çekiciye sahip olman n avantaj n yaflay n. Fark yaratan sadece ileri teknoloji ürünü araçlar m z de il, ayn zamanda sundu umuz Sat fl Sonras Hizmetleri dir. MercedesBenz Türk taraf ndan, sat fl sonras hizmetlerine yönelik teknik ve davran flsal e itimleri sertifikaland r lm fl servis personelimiz, MercedesBenz araçlar na özel el aletleri ve atölye ekipmanlar ile tam donan ml, en üst düzeyde onar m kalitesini ve en h zl servisi size birlikte sunmaktad r. MercedesBenz Türk, Daimler in global lojistik altyap s sayesinde, orijinal yedek parçalar en k sa sürede temin etmekte, tüm bayi ve yetkili servislerinde ihtiyaç duydu unuz anda bulman z güvence alt na almaktad r. MercedesBenz Sat fl Sonras Hizmetleri, bünyesindeki tüm faaliyetlerini en güncel teknik ve en üst kalite seviyesinde sunmak için sürekli gelifltirmekte ve hizmetlerini, Türkiye nin dört bir yan ndaki bayi ve yetkili servisleriyle MercedesBenz araç sahiplerine ulaflt rmaktad r. MercedesBenz Orijinal Yedek Parçalar Arac n z, MercedesBenz orijinal yedek parçalar ile ilk günkü kadar yeni kal r. MercedesBenz kalite standard nda holograml ve garantili yedek parçalar, arac n z n uzun ömürlü iflletiminin güvencesidir. MercedesBenz 24h Yol Yard m Hizmeti Size, oluflabilecek bir ar za durumunda, y l n her günü 24 saat kesintisiz hizmet veren bir yol yard m servisidir. MercedesBenz 24h Ça r Merkezi Türkiye nin her yerinden: Size Özel Servis Sözleflmeleri Arac n z n veya filonuzun çal flma flartlar çerçevesinde bak m (ve afl nt parçalar ) maliyetlerini, sizin belirleyece iniz süre boyunca sabitleyebilirsiniz. Tüm servislerimizde ayn flartlarda geçerli avantajl sözleflmeler ile bak mlar n z bize b rak n. Gide Gide Bitmeyen Garanti Actros kamyonlarda komple araç garanti süresi 1 y ld r. Araçlar n z n aktarma organlar garantisi ise çekiciler için 3 y l/ km, inflaat araçlar için ise 3 y l/ km dir. Genel garanti flartlar ve standart garantinize ek olarak, onar m sözleflmeleri (uzat lm fl garanti) hakk nda detayl bilgiyi bayi ve yetkili servislerimizden alabilirsiniz. Sonradan Montaj Donan m Paketleri MercedesBenz kamyon veya çekicinize orijinal donan m eklemeniz mümkün. Güncel montaj paketleri listesi için en yak n n zdaki bayi veya yetkili servisimiz ile irtibata geçmeniz yeterli. Araç Aksesuarlar ve MB Collection Kamyonunuzdan beklentileriniz ne kadar çeflitli ise MercedesBenz'in sundu u orijinal aksesuarlar da o kadar çok yönlüdür. Araç içi veya d fl, ifllevsel, ergonomik ve estetik detaylar ihtiyac n za göre tasarland. Mercedes Service Card Avrupa'n n neresinde olursan z olun, Mercedes Service Card ile acil servis ihtiyac durumunda "ödeme garantisi" hizmetinden faydalanabilirsiniz. Mercedes Service Card baflvuru formlar yetkili servisler ve 13

14 MercedesBenz Finansal Hizmetler Daimler Financial Services, 40'a yak n ülkede Daimler Grubu araçlar na özel finansman deste i sa lamaktad r. Grubun Türkiye operasyonlar n yürütmek üzere 2000 y l nda kurulan MercedesBenz Finansman Türk A.fi. ile grup araçlar na finansman deste i, 2001'de kurulan MercedesBenz Finansal Kiralama Türk A.fi. ile finansal kiralama, 2008'de kurulan MercedesBenz Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. ile sigorta hizmetleri sunmaktad r. MercedesBenz Finansal Hizmetler ile Tek Noktada Tam Hizmet in sundu u tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlar n za ve gelirinize en uygun ödeme plan ile kamyonunuza rahatl kla sahip olabilirsiniz. Hayallerinizdeki araca sahip olman n en uygun seçenekleri: Ödeme Planlar : Finansman Standart Ödeme Plan Bayi noktalar m zda arac n z seçti inizde yorulmadan kredi baflvurunuzu da Geliriniz sabit ve düzenli ise Standart Ödeme Plan tam size göre olabilir. Finansman yapabilirsiniz. MercedesBenz Finansal Hizmetler in Standart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ya da Üstyap Ödeme Modeli gibi birbirinden farkl ödeme plan alternatiflerinden birini tercih etti iniz takdirde Standart Ödeme Plan Seçti iniz vade boyunca, ayl k tutar sabit geri ödemelerle diledi iniz araca sahip olabilirsiniz. Standart Ödeme Plan ile Standart D fl bir yaflam planlayabilirsiniz. kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlar n za en uygun koflullarla kullanaca n zdan emin Finansal Kiralama olabilirsiniz. Finansal Kiralama Hayallerinizdeki Daimler Grubu araçlar ndan birini al rken finansal kiralama alternatifini tercih etti iniz ilk an kazanmaya bafllayabilirsiniz. MercedesBenz Finansal Hizmetler in Standart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ve Üstyap Plan paketlerinden birini tercih edebilir, vade sonunda ödemeleriniz bitti inde küçük bir bedel karfl l nda arac n z devralabilirsiniz. +3 Finansman Ödeme Plan +3 Finansman Ödeme Plan +3 Finansman Ödeme Plan ile ödemelerinizin tutar n ve vadesini gelirinize uygun olarak belirleyebilirsiniz. Düflük tutarl düzenli ödemelerinizin ard ndan vade sonunda toplu bir ödemeyle arac n za rahatl kla sahip olabilirsiniz veya vade sonunda son ödeme tutar n z yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz yepyeni bir araçsa eski arac n z geri verip kalan tutar için düflük ödemeli yeni bir kredi plan na sahip olabilirsiniz. 2. El Finansman 2. El Finansman 2. El Daimler Grubu araçlar ndan birini almay düflünüyorsan z, 2. El Finansman sizin için en uygun seçenek. Arac n za MercedesBenz Finansal Hizmetler in sundu u avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapman z gereken, bir yetkili bayimize u rayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek. Mevsimsel Ödeme Plan Mevsimsel Ödeme Plan Ödemeleriniz gelirinize göre mevsimsel olarak de iflebilir. Size ve flirketinize özel ödeme koflullar ile gelirinizin artt dönemlerde yüksek tutarl, gelirinizin nispeten azald dönemlerde küçük tutarl ödemelerinizi yapabilirsiniz. Sigorta Sigorta Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farklı olarak tek poliçeyle üstelik dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip olmak istemez misiniz? MercedesBenz Kasko nun yıldızım paketi ile aracınızın hakketti i korumayı sa layabilirsiniz. Üst Yap Modeli Üst Yap Modeli flinize en uygun ve size en yüksek verimi sa layacak arac n z sunarken üstyap n z da düflünüyoruz. Arac n z ile birlikte üstyap n z için de ödeme gücünüze özel olarak belirledi imiz koflullarla finansman deste i sa l yoruz. Yat r m n zla ilgili tüm çözümlere bir bütün olarak tek noktadan ulaflabilirsiniz. 14

15 2. El kamyonlarda MercedesBenz güveni MercedesBenz, kalitesini, 2. El araç al msat m nda sundu u hizmetlere de yans t yor. TruckStore markas ile araç sahibi olmay kolaylaflt ran hizmet yelpazesi ve uzman kadrosu, bireysel ihtiyaçlar n z anl yor ve çözümler üretiyor. MercedesBenz, tüm finansman ve sigorta çözümlerinde size en uygun ve esnek ödeme plan n yarat yor. Tek noktada verdi i TruckStore garanti, sigorta, kredi, geri sat n alma (buyback), kiralama hizmetleri ve kusursuz hizmet anlay fl yla 2. El al m sat m nda ayr cal k yaflat yor. Dünyada 15 ülkede, 33 sat fl noktas yla hizmet veren TruckStore, Türkiye'deki kamyon pazar nda da, di er ülkelerden edindi i bilgi ve deneyimle ihtiyaçlar n z karfl lamak için en uygun arac ve en iyi hizmet unsurlar n bir arada sunuyor. MercedesBenz standartlar nda faaliyet gösteren TruckStore, genifl bir yelpazede hizmet vermesinin yan s ra, takas yapabilme imkan da sa l yor. Çekiciden treylere kadar her yafl, tip ve modelde kamyonun yer ald TruckStore'daki tüm araçlar n ortak noktas, güvenebilece iniz TruckStore standartlar d r. Kamyonunuzu al rken ya da satarken TruckStore'a güvenebilirsiniz. TruckStore a nda bulunan tüm araçlara adresinden eriflebilirsiniz. Kamyon foto raflar n n, fiyatlar n n ve araçlarla ilgili detayl bilgilerin yer ald TruckStore sitesinde bulunan arama motoru sayesinde, istedi iniz kamyona kolayl kla ulaflabilirsiniz. 15

16 16

17 Donan m Özellikleri 1841 LSNRL 1841 LS 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 K Kabin çi Çift yatakl, yüksek tavanl kabin S S S Tek yatakl, yüksek tavanl kabin O S Çift yatakl mega kabin (motor tünelsiz) O O S S Powershift S S S S S O O Klima O S S S O S S Dijital takograf S O S O O O O Analog takograf O S O S S S S RadyoCD/MP3/WMA çalar S S S S S S S Grafik bilgi ekranl gösterge S S S S S S S Ön cam ve yan camlar için rayl perde S S S S S S S Elektrikli cam ve ayna kumandalar, sol kap üzerinde S S S S S S S Günlük bak m kontrol göstergesi S S S S S S S Yüksekli i ve e imi ayarlanabilir hidrolik direksiyon S S S S S S S Konsolda çakmakl priz S S S S S S S Konsolda 24 voltluk ilave priz S S S S S S S Hava süspansiyonlu floför koltu u S S S S S S S fioför ve muavin için emniyet kemeri (3 noktal ) S S S S S S S fioför ve muavin taraf nda spot ayd nlatma lambalar S S S S S S S Yataktan ilave s t c kumandas S S S S S Kuru sistem ilave s t c S S S S S ç günefllik S S S S S S S Kap içinde flifle cebi (1,5 litrelik) S S S S S S S Ön konsol üzerinde iki bardak tutucusu S S S S S S S Muavin taraf nda tavanda tutunma kolu S S S S S S S Elbise ask s S S S S S S S Küllük ve çakmak S S S S S S S Her iki tarafta elektrikli camlar S S S S S S S Merkezi kilit S S S S S S S Çok fonksiyonlu direksiyon S S S S S S S 17

18 Donan m Özellikleri 1841 LSNRL 1841 LS 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 K Kabin D fl Diferansiyel kilidi S S S S S S S Önde ve arka akslarda disk frenler S S S S S S Önde ve arka akslarda kampana frenler S Kötü yol için kabin yataklamas (6 Hertz) S S D flar dan aç labilir eflya dolab (emniyet mandal, kabin içinde.) S S S S S PTO (flanz man güç ç k fl ) S S S Motordan direkt güç ç k fl + elastik ara kavrama S PSM (programlanabilir özel modül) S Çelik tavan havaland rma kapa (manuel) S Elektrik kumandal tavan havaland rma kapa S S S S S S Sürücü kabininde arka cam S fieffaf d fl günefllik S S S S S S Üç parçal tampon S S S S S S Çelik tampon S S Ön çamurluk tozlu u (çamur tutucu) AB S S S S Ön tampon alt spoiler S S S S S Hareketli basamaklar S S Ön aks denge çubu u S S S S S S S Arka aks denge çubu u S S S S S Ön alt koruyucu S S S S Arka alt koruyucu S Ön tampon alt nda radyatör korumas S Sa /sol s tmal ve elektrik kumandal d fl aynalar S S S S S S S Her iki tarafta s tmal, genifl aç l ilave ayna S S S S S S S Kald r m aynas S S S S S S S Ön tampon aynas S S S S S S S Kilitlenebilir yak t deposu kapa S S S S S S S Kilitlenebilir AdBlue deposu kapa S S S S S S S Yak t tank dolum filtresi S S S S S S S Is t c l yak t su ayr flt r c s S S S S S S S fieffaf caml halojen farlar S S S S S S S Halojen sis far S S S S Kabin üstünde pozisyon lambalar S S S S S S S Basamak ayd nlatmas S S S S S S S Kabin devrikken motoru çal flt rma dü mesi S S S S S S S Önden hava emifl S Kabin arkas hava emifl S S S S S S Telligent motor kumanda sistemi S S S S S S S Telligent bak m sistemi S S S S S S S fianz man ya so utucu S S S S S S S Tek silindirli hava kompresörü S S S S S S Çift silindirli hava kompresörü S Bijon koruma çemberi S S S S S S S Çeki tablas Jost, 185 mm (40 mm montaj plakas ile birlikte) S S S S Çeki tablas Jost, 140 mm (entegre montaj plakas ) S Çeki tablas Jost, 190 mm, 3,5" (40 mm montaj plakas ile birlikte) S Semitreyler soketi 15 kutuplu S S S S S S Semitreyler soket adaptörü, 2 x 7 kutuplu S S S S S S Gürültü önleyici paket (EG 96/20 normuna göre) S S S S S S S Tampon, basamak ve çamurluklar araç renginde boyal S S S S lave s izolasyonu S S S S S 18

19 Donan m Özellikleri 1841 LSNRL 1841 LS 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 K Güvenlik ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi S S S S S S S Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) S S S S S S S H z s n rlay c S S S S S S S Immobilizer S S S S S S S Direksiyon kilidi S S S S S S S Geri vites ikaz düdü ü S S S S S S S Tempomat+Temposet (H z sabitleme+h z s n rlama) S S S S S S S Otomatik kay fl gergi mekanizmas S S S S S S S Opsiyonel Voith Retarder R 115 HV O O S S O O O ADR O O O O O Buzdolab O O O O O O Dijital takograf S O S O O O O Üst rüzgarl k S S S S O O Yan rüzgarl klar O O S S O fiasi yan etekleri O O O S Elektrohidrolik kabin devirme S O O O O Uzaktan kumandal merkezi kilit O S S O O O O Haval korna O O S S O Alüminyum yak t tank, 650 litre S O Kabin arkas nda çal flma far O S O O S O Bluetooth'lu radyo O S S O O O O PTO (NH2) O O S S S PTO (N04) O O O O PSM O O S Motor güç ç k fl O O S Çeki tablas, yerden yüksekli i 1100 mm O O O Sürücü hava yast O O O O O O Metalik boya O O O O O O O Ön zgara araç renginde boyal O O S S O O O Tampon, basamak ve çamurluklar araç renginde boyal S S S S O 19

20 Teknik Özellikler Actros 1841 LSNRL 4x2 Actros 1841 LS 4x2 Actros 1844 LS 4x2 Actros 1851 LS 4x2 Motor Tip Silindir dizilifli ve say s Çap ve strok Hacim Güç (DIN) Tork (DIN) S k flt rma oran So utma Debriyaj fianz man Akslar 1. ön aks 2. ön aks 1. arka aks 2. arka aks Tahvil oran Direksiyon Süspansiyon Frenler Servis freni Park freni Motor freni Sürücü kabini OM 501 LA, Euro 5 V mm x 150 mm cm kw / d/d d/d 18,5:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Mercedes PowerShift otomatik flanz man G21112/14,931,0 VL4/52 DC7,5 HL6/3 DC(S) 13 2,533 LS 8 servo Ön ve arkada haval süspansiyon Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi Otomatik fren ayar Önde ve arkada disk frenler Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Yüksek tavan, çift yatakl kabin ECE R 29 normlar n sa layan, elektrikli, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar OM 501 LA, Euro 5 V mm x 150 mm cm kw / d/d d/d 18,5:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Mercedes PowerShift otomatik flanz man G21112/14,931,0 VL4/52 DC7,5 HL6/3 DC(S) 13 3,077 LS 8 servo Önde parabolik makas, arkada haval süspansiyon Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi Otomatik fren ayar Önde ve arkada disk frenler Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Yüksek tavan, çift yatakl kabin ECE R 29 normlar n sa layan, elektrikli, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar OM 501 LA, Euro 5 V mm x 150 mm cm kw / d/d d/d 18,5:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Mercedes PowerShift otomatik flanz man G21112/14,931,0 VL4/51 DC7,5 HL6/3 DC(S) 13 2,846 LS 8 servo Önde parabolik makas, arkada haval süspansiyon Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi Otomatik fren ayar Önde ve arkada disk frenler Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Yüksek tavan, çift yatakl kabin ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar OM 502 LA, Euro 5 V mm x 150 mm cm kw / d/d d/d 18,5:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Mercedes PowerShift otomatik flanz man G28112/ VL4/51 DC7,5 HL8/1DCS13 2,733 LS 8 servo Önde parabolik makas, arkada haval süspansiyon Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi Otomatik fren ayar Önde ve arkada disk frenler Hava kumandal, yay kurmal Voith retarder, dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Mega kabin, çift yatakl, motor tünelsiz ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama 90 derece aç lan kap lar fiasi Yak t sistemi AdBlue sistemi Lastikler Jantlar Elektrik Aküler Alternatör Marfl motoru A rl klar Maksimum yüklü a rl k Maksimum katar a rl Bofl a rl k 1. ön dingil kapasitesi 2. ön dingil kapasitesi 1. arka dingil kapasitesi 2. arka dingil kapasitesi T rmanma kabiliyeti U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 900 litre (500 lt+ 400 lt) alüminyum çift depo ve s t c l yak t su ayr flt r c s 85 litre hacminde AdBlue deposu 295/60 R 22,5 9,00 x 22,5 2x12 V / 220 Ah 28 V / 80 A 6,2 kw / 24 V kg kg kg kg kg % 44 U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 650 litre alüminyum depo ve s t c l yak t su ayr flt r c s 85 litre hacminde AdBlue deposu 315/70 R 22,5 9,00 x 22,5 2x12 V / 220 Ah 28 V / 80 A 6,2 kw / 24 V kg kg kg kg kg % 44 U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 1000 litre (450 lt+ 550 lt) alüminyum çift depo ve s t c l yak t su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/70 R 22,5 9,00x22,5 2x12 V / 220 Ah 28 V / 80 A 6,2 kw / 24 V kg kg kg kg kg % 52 U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 1000 litre (450 lt+ 550 lt) alüminyum çift depo ve s t c l yak t su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/70 R 22,5 9,00x22,5 2x12 V / 220 Ah 28 V / 80 A 6,0 kw / 24 V kg kg kg kg kg % 53 20

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Gözünüz arkada kalmaz. Atego.

Gözünüz arkada kalmaz. Atego. Gözünüz arkada kalmaz.. Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna,

Detaylı

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Güçlü olan kazan r! Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Güçlü olan kazan r! Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat

Detaylı

Yollardaki gücünüz. Axor Çekici

Yollardaki gücünüz. Axor Çekici Yollardaki gücünüz. Axor Çekici Çekici bir teklif. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri teknoloji

Detaylı

Gözünüz arkada kalmaz. Atego

Gözünüz arkada kalmaz. Atego Gözünüz arkada kalmaz. Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna,

Detaylı

Çevikli ine ve konforuna güvenin. Atego.

Çevikli ine ve konforuna güvenin. Atego. Çevikli ine ve konforuna güvenin.. Konforlu ve çevik! 'su olanlar bilirler ki, 'nun manevra kabiliyeti yüksektir, her yolda zorlanmadan gider. Yol arkadafl sa lam ve dayan kl d r, yak t ekonomik kullan

Detaylı

Gücüne güvenin. Axor nflaat.

Gücüne güvenin. Axor nflaat. Gücüne güvenin. Axor nflaat. Güçlü olan kazan r! Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat ifli güçlü olmay

Detaylı

flinize gelir. Axor Çekici.

flinize gelir. Axor Çekici. flinize gelir. Axor Çekici. Çok çekici Bir filonuz var ve kârl l n z art rmak istiyorsunuz. Yak t giderleriniz, araçlar n z n çekifl gücü, servis giderleri ve sürücülerin verimlili i sizin için çok önemli.

Detaylı

Onun için engel yok. Conecto.

Onun için engel yok. Conecto. Onun için engel yok. Conecto. Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Kasım/2013) sonra üzerinde de

Detaylı

Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye

Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye Kamyonculuk yürek iflidir! Kamyonculuk hem güç hem gönül ister. fiehirleraras tafl mac l kta uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü ve sürüfl hakimiyeti

Detaylı

Mercedes-Benz Kamyonlar. Yollar ondan sorulur. Axor Nakliye.

Mercedes-Benz Kamyonlar. Yollar ondan sorulur. Axor Nakliye. MercedesBenz Kamyonlar Yollar ondan sorulur. Axor Nakliye. Kamyonculuk yürek iflidir! Kamyonculuk hem güç hem gönül ister. fiehirleraras tafl mac l kta uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi Scania İnşaat Araçları Damper Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Arocs İnşaat. Arocs_Brosur_2016_43.indd 1 16/05/16 14:57

Arocs İnşaat. Arocs_Brosur_2016_43.indd 1 16/05/16 14:57 Arocs İnşaat Arocs_Brosur_2016_43.indd 1 16/05/16 14:57 Arocs_Brosur_2016_43.indd 2 16/05/16 14:57 Her Koşulda İşinin Uzmanı Kamyonlar Mercedes-Benz Arocs İnşaat serisi kamyonları beton mikserden damperli

Detaylı

Renault Megane 1.6 16V Expression

Renault Megane 1.6 16V Expression Renault Megane 1.6 16V Expression İlan no: 269102 İlan detayları Sahibinden 35.250 TL 17 Şub 2016 35.250 TL 10 Şub 2016 35.500 TL 05 Şub 2016 35.750 TL 05 Şub 2016 36.500 TL sahibinden FULL Renault Megane

Detaylı

Actros Uzunyol. Actros_Brosur_2016_17.indd 1 17/05/16 19:42

Actros Uzunyol. Actros_Brosur_2016_17.indd 1 17/05/16 19:42 Actros Uzunyol Actros_Brosur_2016_17.indd 1 17/05/16 19:42 Actros_Brosur_2016_17.indd 2 17/05/16 19:42 Actros: Performansta zirvede Eğer işinizde bir adım önde olmak istiyorsanız size en yüksek performansı

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Her Koşulda İşinin Uzmanı Kamyonlar

Her Koşulda İşinin Uzmanı Kamyonlar Arocs İnşaat Her Koşulda İşinin Uzmanı Kamyonlar Mercedes-Benz Arocs İnşaat serisi kamyonları beton mikserden damperli kamyona, çekicilerden beton pompasına kadar uzanan geniş ürün gamı ile her koşulda

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

Actros: Performansta zirvede

Actros: Performansta zirvede Actros Uzunyol Actros: Performansta zirvede Eğer işinizde bir adım önde olmak istiyorsanız size en yüksek performansı sunacak araçlara ihtiyacınız vardır. Yalnızca yol performansı ile değil, aynı zamanda

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium İlan no: 243063 Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium Sahibinden 2011 MODEL 1.4 TDCİ TİTANİUM X PAKET. FİYAT DÜŞTÜ ACİL. 38.200 TL İlan tarihi: 12 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Karabük, Safranbolu,

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır...

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır... TOURMALİN Her Şehre Yakışır... Her şehre yakışır... Orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Tourmalin, tasarım, güvenlik, konfor, bagaj kapasitesi ve teknolojik donanımları ile müşterilere %100 memnuniyet

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ

FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ FRD CARG KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ Değişmez İş rtağınız: Ford Cargo Üst üste 10 yıldır Türkiye nin lider otomotiv markası Ford, 50 yılı aşkın tecrübesiyle kamu kurumlarımızın tüm ihtiyaçlarına en uygun çözümleri

Detaylı

Yüksek yolcu kapasiteli flehir içi ulafl mda yepyeni bir kavram.

Yüksek yolcu kapasiteli flehir içi ulafl mda yepyeni bir kavram. fiehir içi ulafl m için gelifltirilen Mercedes-Benz marka araçlardan ve test edilmifl, ileri seviyedeki parçalardan faydalan larak üretilen, yüksek kapasiteli yolcu otobüsü Mercedes-Benz CapaCity, karmafl

Detaylı

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım...

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım... MD9 LE Ayrıcalıklı Ulaşım... Ayrıcalıklı ulaşım... Alçak tabanlı girişi, modern tasarımı ve ferah iç hacmiyle yolculuğun standartları değişiyor. Fark yaratıyor... Bilinen tüm standartları yükselten, teknik

Detaylı

SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI

SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI Yüz yılı aşkın tecrübemizle emrinizdeyiz Scania olarak yüz yılı aşkın süredir çöp kamyonları ve temizlik araçları üretiyoruz. Bu alanda kazandığımız bu büyük tecrübeyle

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015.

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015. BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket İlan no: 247469 35.490 TL İlan tarihi: 11 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bahçelievler, Hürriyet, Hürriyet Mah.

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

PRESTİJ SX CITY. Yolculuklar Daha Prestijli...

PRESTİJ SX CITY. Yolculuklar Daha Prestijli... PRESTİJ SX CITY Yolculuklar Daha Prestijli... Sağlam gövde, ferah iç hacim... Prestij SX City, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı, yüksek yolcu kapasitesi ve düşük işletme giderleriyle operatörüne

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB021 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085381 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

PRESTİJ CITY. Yolculuklar Daha Prestijli...

PRESTİJ CITY. Yolculuklar Daha Prestijli... PRESTİJ CITY Yolculuklar Daha Prestijli... Sağlam gövde, ferah iç hacim... Prestij City, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı, yüksek yolcu kapasitesi ve düşük işletme giderleriyle operatörüne her zaman

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN!

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! DFSK Mini Maxi Güçlü Motor Mini Maxi'nin DK1506 motoru, Dual VVT teknolojisi ile orta, düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlayarak güçlü

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS İlan no: 233363 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS Sahibinden 215 hp ile MAT Yaptık Üzerine de Pro.Ses Sistemi Koyduk 32.000 TL İlan tarihi: 30 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2005 Km

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Sahibinden Öğretmenden Temiz Linea 29.500 TL İlan tarihi: 18 Ağustos 2015 İlan no: 243549 İlan detayları İlan detayları İl Kayseri Model yılı Ocak 2008 Km 141.000 km Kasa

Detaylı

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli...

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli... AVENUE LF KÖRÜKLÜ Konforlu ve Keyifli... Konforlu ve keyifli... TEMSA nın Adana daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen, çevreci motoru, yakıt tasarrufu, düşük işletme giderleri ve üstün teknolojik özellikleriyle

Detaylı

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1397 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 95/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 135/4000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4329-1789 Yükseklik - Dingil

Detaylı

OPALİN. Standartların Dışında...

OPALİN. Standartların Dışında... OPALİN Standartların Dışında... Standartların dışında... Sağlam gövde yapısı, modern tasarımı, ferah iç hacmi ve konforu ile orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Opalin, yolculuğun standartlarını

Detaylı

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline İlan no: 209679 Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline Sahibinden Kiralık Scirocco - SİYAH - Günlük : 149 TL Haftalık : 148 TL Aylık : 147 TL BEYAZ - GRİ - UYGUN FİYAT GARANTİ İlan tarihi: 17 Ekim

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.28i Aut.

BMW 5 Serisi 5.28i Aut. BMW 5 Serisi 5.28i Aut. Sahibinden SAYILI TEMİZLİKTE M5 GÖRÜNÜM İlan no: 242778 35.500 TL İlan tarihi: 9 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Çekmeköy Model yılı Ocak 2000 Km 312.000

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

İdeal toplu taşıma aracı

İdeal toplu taşıma aracı TR İdeal toplu taşıma aracı ATAK, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

Nissan Qashqai 1.5 dci 106 HP Platinum 4X2 M/T

Nissan Qashqai 1.5 dci 106 HP Platinum 4X2 M/T İlan no: 253068 Nissan Qashqai 1.5 dci 106 HP Platinum 4X2 M/T Sahibinden Tertemiz Nissan Qashqai... 58.500 TL İlan tarihi: 6 Aralık 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2010 Km Kasa tipi

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

OPALİN CITY. Ulaşımın Yeni Starı...

OPALİN CITY. Ulaşımın Yeni Starı... OPALİN CITY Ulaşımın Yeni Starı... Beklentilerin çok ötesinde... Toplu taşımacılık sektöründe sürekli artan beklentilere en iyisini üreterek cevap veren Temsa, bu kez de Opalin City ile yolculuk keyfini

Detaylı

Seat Toledo 1.6 Signo

Seat Toledo 1.6 Signo İlan no: 256337 Seat Toledo 1.6 Signo Sahibinden SEAT TOLEDO 1.6SR SİGNO OTOMATİK-LPG ORGİNAL TAKASLI 24.500 TL İlan tarihi: 1 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Bursa, Mudanya Model yılı Ocak

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Sahibinden Bravo 120 Bg 6 İleri 2010 Model 128000km İlan no: 386185 40.000 TL İlan tarihi: 20 Ocak 2017 İlan detayları İlan detayları İl Denizli Model yılı Ocak 2010 Km Kasa

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Sahibinden Konfor Paketli 90 Beygir Grande Punto İlan no: 302430 27.500 TL İlan tarihi: 10 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Çorum Model yılı Ocak 2006

Detaylı

BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio

BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio İlan no: 209687 BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio Sahibinden Kiralık BMW 6.40 - SİYAH - Günlük : 249 TL Haftalık : 248 TL Aylık : 247 TL BEYAZ - UYGUN FİYAT GARANTİSİ İlan tarihi: 17 Ekim 2014 İlan detayları İlan

Detaylı

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik İlan no: 236037 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik Sahibinden Öğretmenden Temiz, Boyasız, Değişensiz F1 Direksiyonlu Auris 53.250 TL İlan tarihi: 27 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik İlan no: 236141 Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik Sahibinden Günlük : 1.500 TL Haftalık : 3.000 TL Aylık : 5.000 TL SAAB 9.3 TTİD ÇİFT TURBO 210BG ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ,CEO LARIN İlan tarihi: 28 Mayıs

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016.

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016. İlan no: 320596 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90 61.000 TL İlan tarihi: 29 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2007 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus İlan no: 222069 Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus Sahibinden SONAX, 501 NOKTA EKSPERTİZ, FIAT SERVİS BAKIMLI,SIFIR LASTİK 27.500 TL İlan tarihi: 23 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Zonguldak

Detaylı

Mitsubishi L200 L 200 Çift Kabin 4x4 Intense Lux MT

Mitsubishi L200 L 200 Çift Kabin 4x4 Intense Lux MT İlan no: 192364 Mitsubishi L200 L 200 Çift Kabin 4x4 Intense Lux MT Sahibinden SİYAH İNCİ İLE GÖZLER ÜZERİNİZDE OLACAK.ÇOK TEMİZ FULL BAKIM 39.000 TL İlan tarihi: 28 Nisan 2014 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor TR En konforlu yolculuklar STAR, 31 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi, geniş ve konforlu koltuk aralıkları ve farklı oturum alternatifleri ile turizm, personel ve şehirler arası taşımacılıktaki ihtiyaçlara

Detaylı

En konforlu yolculuklar

En konforlu yolculuklar TR Maksimum konfor STAR, 31 kişilik yolcu kapasitesi, 4,25 m 3 lük yüksek kapasiteli ve kesintisiz bagajı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru, bağımsız

Detaylı

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar...

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... Yolculuklar Avenue LF CNG ile daha keyifli Doğalgazla çalışan Avenue LF CNG, çevreci özelliğinin yanı sıra güçlü ısıtma-soğutma sistemi ve ergonomik koltukları ile

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Ağustos 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden 3 YIL GARANTİ 2011 İlan no: 196842 İlan detayları 43.800 TL 27 Haz 2014 43.800 TL 23 Haz 2014 43.900 TL 19 Haz 2014 42.000 TL 19 Haz 2014 43.900 TL HONDA CIVIC 1.6 PREM.ORJINAL

Detaylı

LandRover Freelander 2 TD4 HSE Otomatik

LandRover Freelander 2 TD4 HSE Otomatik İlan no: 322344 LandRover Freelander 2 TD4 HSE Otomatik Sahibinden SON FİYAT BORUSAN BAKIMLI GERÇEK HSE PAKET KUSURSUZ TEMİZLİK 87.500 TL İlan tarihi: 19 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Audi A3 1.6 TDI Attraction

Audi A3 1.6 TDI Attraction İlan no: 387049 Audi A3 1.6 TDI Attraction Sahibinden Audi A3 1.6 TDI Attraction 2013 model 39870 km de. İSTOÇ 84.950 TL İlan tarihi: 3 Şubat 2017 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bağcılar, Mahmutbey

Detaylı