HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ Tangül ġan/esra Çikler. DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ Lütfü Hanoğlu-Mustafa Bilici (4) (Duyular Algı & Dikkat )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ Tangül ġan/esra Çikler. DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ Lütfü Hanoğlu-Mustafa Bilici (4) (Duyular Algı & Dikkat )"

Transkript

1 DE RS SA 16:20-1. KURULU ( ) AÇILIŞ ORYANTASYON ġeker (Sağlık Eğitiminin Tarihçesi ve Evreleri) ġeker (Sağlık Eğitiminin Tarihçesi ve Evreleri) BĠYOLOJĠ ve GENETĠK (ĠNG) Hücrelerin evrensel özellikleri BĠYOLOJĠ ve GENETĠK (ĠNG) Genom çeģitliliği ve yaģam ağacı (Sağlık ve Hastalık Kavramları) (Sağlık ve Hastalık Kavramları) (Duyular Algı & Dikkat ) (Bellek öğrenme ve bilginin temsili ) (Tıp Eğitimi ve Evrimi) Prehipokratik Tıp (Mezopotamya, Mısır) HĠSTOLOJĠ ve Histolojiye giriģ: mikroskoplar HĠSTOLOJĠ ve Histolojiye giriģ: mikroskoplar Ökaryotlarda genetik bilgi Ökaryotlarda genetik bilgi (Tıp Nedir, Tıbbın Yöntem Bilgisi) (Bilgisayar, Donanım ve Çevre Birimleri) (Amaç ve içeriğin verilmesi, temel kavram ve disiplinlerin tanıtılması) ve EPĠDEMĠYOLOJĠ (Koruyucu Hekimlik Ġlkeleri) (Tıp Tarihi Metadolojisi ve Evrimi) 19. Yüzyıl Dünyasındaki GeliĢmeler ve DeğiĢim 19. Yüzyıl Dünyasındaki GeliĢmeler ve DeğiĢim (Bilgisayar, Donanım ve Çevre Birimleri) 1 2 (Ġnsan davranıģını anlamada geleneksel yöntemler) (Duyular Algı & Dikkat) ve EPĠDEMĠYOLOJĠ (Koruyucu Hekimlik Ġlkeleri) Dilin DoğuĢu, Tanımı ve Önemi Dilin DoğuĢu, Tanımı ve Önemi ÖNLÜK GİYME MERASİMİ 1. KURULU ( ) Tangül ġan/esra Çikler Hücre tipleri Hücrenin kimyasal içeriği (Dil ve yapısı) HĠSTOLOJĠ ve Hücrenin organelleri Tangül ġan/esra Çikler Hücre tipleri ġeker (Sağlık Eğitiminin Temel Hedefleri ve Yöntemleri) ġeker (Sağlık Eğitiminin Temel Hedefleri ve Yöntemleri) Hücrenin kimyasal içeriği Yücel Sayman ( Sağlık Hukuku) Yücel Sayman ( Sağlık Hukuku) Lütfü Hanoğlu-Mustafa (Dil ve yapısı) Hipokratik Tıp (Eski Yunan Hipokrat ve sonrası dönem tıbbı) Ġslam Tıbbı ve Ünlü Hekimleri HĠSTOLOJĠ ve Hücrenin organelleri Enerjinin hücrelerce kullanımı Hücreler besinlerden nasıl enerji elde eder?

2 16:20-16:20 - Prehipokratik Tıp (Hint, Çin ) Hipokratik Tıp (Eski Yunan Hipokrat öncesi dönem tıbbı) 19. Yüzyılın Ġlk Yarısında Osmanlı Devleti nde ModernleĢme Çabaları 19. Yüzyılın Ġlk Yarısında Osmanlı Devleti nde ModernleĢme Çabaları Bilgisayar, Donanım ve Çevre Birimleri Bilgisayar, Donanım ve Çevre Birimleri 3 4 (Bellek öğrenme ve bilginin temsili) (Zihinsel imgelem, uyku, rüyalar ve hayaller) (Zihinsel imgelem, uyku, rüyalar ve hayaller) Hücre tipleri Hücre tipleri Dil DüĢünce ĠliĢkisi Dil DüĢünce ĠliĢkisi BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (GiriĢ: Temel Meselelerin Ortaya Konulması) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (GiriĢ: Temel Meselelerin Ortaya Konulması) 1. KURULU ( ) HĠSTOLOJĠ ve (DüĢünme, kavram oluģturma, Karar verme, Proteinlerin Ģekil ve mantık, Problem çözme, Nukleus-nukleolus yapıları yaratıcılık, zeka ) ġeker (Sağlık Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kriterleri) Protein fonksiyonları Yücel Sayman (Ġnsan Hakları) (Beyin-Zihin sorunu ve Bilinç, kendilik (self)) Rönesans Tıbbı: Avrupa'da 14, 15, 16. Yüzyıllar HĠSTOLOJĠ ve Nukleus-nukleolus Protein fonksiyonları ġeker (Sağlık Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kriterleri) Yücel Sayman (Ġnsan Hakları) Avrupa'da 17, 18, 19. Yüzyıl Tıbbı DNA'nın yapı ve fonksiyonu (Eski Türklerde ve Anadolu Selçuklularında tıp) Avrupa Ortaçağ Tıbbı Yeni Osmanlılar, MeĢrutiyet ve Anayasacılık Hareketleri Windows ĠĢletim Sistemi Windows ĠĢletim Sistemi 5 (Dürtüler, güdüler, duygular) (Dürtüler, güdüler, duygular) (DüĢünme, kavram oluģturma, Karar verme, mantık, Problem çözme, yaratıcılık, zeka ) Dil ve ĠletiĢim BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Antik Yunan'da tekne olarak hekimlik: Antik Yunan'da Sağlık Algısının Ortaya Konulması) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Antik Yunan'da tekne olarak hekimlik: Antik Yunan'da Sağlık Algısının Ortaya Konulması) Yeni Osmanlılar, MeĢrutiyet ve Anayasacılık Hareketleri 6 Dil ve ĠletiĢim

3 16:20-1. KURULU ( ) ġeker (Sağlık Eğitimi ve Farklı Disiplinlerle ĠliĢkisi) ġeker (Sağlık Eğitimi ve Farklı Disiplinlerle ĠliĢkisi) Kromozom DNA'sı ve paketlenmesi Kromatin yapısının düzenlenmesi ( Çevre ve Sağlık ĠliĢkisi) ( Çevre ve Sağlık ĠliĢkisi) (19) (Psikoseksüel ve psikososyal geliģim) (20) (Psikoseksüel ve psikososyal geliģim) Hekim Kimliği ve Hekim Andları Deontoloji ve Tıbbi Etiğin Tanımı ve Önemi HĠSTOLOJĠ ve Hücre bölünmeleri: Mayoz-mitoz HĠSTOLOJĠ ve Hücre bölünmeleri: Mayoz-mitoz Kromozomların genel yapısı Genomun evrimi Osmanlı Tıbbı Windows ĠĢletim Sistemi ve Ġnternet (Beyin-Zihin sorunu ve Bilinç, kendilik (self)) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Aristoteles'in YaĢam Felsefesi: Canlı ve Onun Amaçlılık Arasındaki ĠliĢkinin Ele AlınıĢı) ÇağdaĢ Bilimsel Tıp Windows ĠĢletim Sistemi ve Ġnternet (BiliĢsel geliģim kuramları, genetik ve çevrenin davranıģın geliģimi üzerine etkileri) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Aristoteles'in YaĢam Felsefesi: Canlı ve Onun Amaçlılık Arasındaki ĠliĢkinin Ele AlınıĢı) II. Abdülhamid Dönemi ModernleĢmesi 7 (18) (BiliĢsel geliģim kuramları, genetik ve çevrenin davranıģın geliģimi üzerine etkileri) Dil ve Kültür II. Abdülhamid Dönemi ModernleĢmesi 8 Dil ve Kültür 1. KURULU ( ) Tangül ġan/esra (19) Çikler (24) Kromozomlarda DNA Mayoz-mitoz (KiĢilik kavramı ve tipleri ) kopyalanmasının DNA sırası baģlaması ve tamamlanması Tangül ġan/esra Çikler Mayoz-mitoz ġeker (Sağlık ĠletiĢimi ve BiliĢimi) ġeker (Sağlıkta Ġleri Teknoloji Kullanımı ve Maliyeti) (18) DNA kopyalama mekanizmaları (25) (DavranıĢ bozuklukları ve Ruhsal Hastalık Kavramı) (19) (Üreme Sağlığı Tanımı ve Etik Sorunlar - II Uygulamaları) (Üreme Sağlığı Tanımı ve Uygulamaları) (20) Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk Tıp ĠliĢkisi (20) DNA tamiri

4 16:20-16:20 - Tıp Etiğinin Ġlkelerine GiriĢ (18) Etik Sorunlar - I II. MeĢrutiyet e giden Yol, Muhalefet Hareketleri, Ġttihat ve Terakki Ġttihat ve Terakki II. MeĢrutiyet e giden Yol, Muhalefet Hareketleri, Ġttihat ve Terakki Ġttihat ve Terakki MS Word 20 MS Word 20 9 (21) (Savunma mekanizmaları) (22) (Savunma mekanizmaları) (23) (KiĢilik kavramı ve tipleri) Mayoz-mitoz Mayoz-mitoz Dillerin Sınıflandırılması Dillerin Sınıflandırılması BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Klasik Çağda Bilimsel Devrim) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Klasik Çağda Bilimsel Devrim) 1. KURULU ( ) KURBAN BAYRAMI Lütfü Hanoğlu-Mustafa (26) (DavranıĢ bozuklukları ve Ruhsal Hastalık Kavramı) Lütfü Hanoğlu-Mustafa (27) (Tutum ve Önyargılar & DavranıĢ üzerinde sosyal etkiler) (21) Tıbbi Kayıt Tutma ve Önemi (22) Görsel Kültür, Sanat, Görme Biçimleri ve Ritüeller (21) Homolog rekombinasyon (22) Transpozisyon ve konsorvatif bölgeye özel rekombinasyon KURBAN BAYRAMI ve EPĠDEMĠYOLOJĠ (Nüfus, Sağlık ve Politikalar) ve EPĠDEMĠYOLOJĠ (Nüfus, Sağlık ve Politikalar) Türk Dilinin Tarihî Devreleri BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Organizma Olarak YaĢam Fikri) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Organizma Olarak YaĢam Fikri) Dilinin Tarihî Devreleri

5 16:20-09:55- :40 1. KURULU ( ) :00-09:45 ġeker (Sağlıkta Hukuki Kavramları) ġeker (Sağlıkta Hukuki Kavramları) (Hassas Gruplara YaklaĢım) (Hassas Gruplara YaklaĢım) (23) Hekimin Hukuki Sorumluluğu 1 (24) Hekimin Hukuki Sorumluluğu 2 Ülke Ġçin Aranan KurtuluĢ Çareleri: Osmanlıcılık, Türkçülük Vize Sınavı Vize Sınavı (28) (Hastanın ruhsal durumu ve Hasta Hekim ĠliĢkisi) (29) (Ölüm, Ölümcül Hasta, Kayıp ve Yas) (30) (Temel iletiģim teknikleri ) PRATĠK SINAV I. KURUL SONU SINAVI Ülke Ġçin Aranan KurtuluĢ Çareleri: Osmanlıcılık, Türkçülük I. Kurul sonu 172 SAAT 2. KURULU ( ) DNA'dan RNA'ya DNA'dan RNA'ya Ülke Ġçin Aranan KurtuluĢ Çareleri: Ġslamcılık, Batıcılık Ülke Ġçin Aranan KurtuluĢ Çareleri: Ġslamcılık, Batıcılık FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Fizyolojiye GiriĢ: Tanımı ve Kapsamı) FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Genel Fizyolojik Mekanizmalar) RNA'dan proteine RNA'dan proteine 1 2 ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ÇağdaĢ Türk Lehçeleri (C-Heteroatom Bağları) (Alkanlar ve Radikalik Yer DeğiĢtirme

6 16:20-16: 16:20-16: MS Word 20 MS Word 20 Organik Kimyaya GiriĢ (C-C Bağları) EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ 2. KURULU ( ) RNA dünyası ve yaģamın kökeni FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (ĠĢlevsel Bir Birim Olarak Hücre) Gen düzenleyici proteinlerin DNA bağlama motifleri Türkiye Türkçesi nin Tarihi Dönemleri (Eliminasyon ve Katılma Gen kontrolüne genel bir bakıģ FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Zarının ĠĢlevleri) Gen düzenleyici proteinlerin DNA bağlama motifleri Türkiye Türkçesi nin Tarihi Dönemleri (Alkinler) SavaĢ Dönemi: Trablusgarp-Balkan SavaĢ Dönemi: Trablusgarp-Balkan 3 4 MS Word 20 (Alkenler) EĞĠTĠMĠ MS Word 20 (Eliminasyon ve Katılma EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ

7 16:20-16: 2. KURULU ( ) Genetik anahtarlar nasıl çalıģır? Genetik anahtarlar nasıl çalıģır? Yeni Osmanlılar, MeĢrutiyet ve Anayasacılık Hareketleri FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Zarında Madde Ġletimi) FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Zarında Madde Ġletimi) ÖzelleĢmiĢ hücre tiplerini ortaya çıkartan moleküler ve genetik mekanizmalar Post transkripsyonel kontroller 5 Türkçe nin Ses Özellikleri Türkçe nin Ses Özellikleri (Arenler ve Elektrofilik Yer DeğiĢtirme (Arenler ve Elektrofilik Yer DeğiĢtirme Yeni Osmanlılar, MeĢrutiyet ve Anayasacılık Hareketleri 6 MS Excel 20 (Sikloalkanlar) EĞĠTĠMĠ MS Excel 20 (Aromatiklik) EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ 2. KURULU ( ) FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücreler Arası Post transkripsyonel Türkçe deki Ses Olayları (Alkil Halojenürler) Bağlantılar) Proteinlerin saflaģtırılması kontroller Hücre izolasyonu ve kültürde yaģatılması SavaĢ Dönemi: Birinci Dünya SavaĢları FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Hacminin Düzenlenmesi) Proteinlerin analizi 7 Türkçe deki Ses Olayları (Nükleofilik Yer DeğiĢtirme reaksiyonları) SavaĢ Dönemi: Birinci Dünya SavaĢları 8

8 16:20-16:20-16: MS Excel 20 MS Excel 20 (Stereokimya) (Stereokimya) EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ 2. KURULU ( ) FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) ġeref Demirayak (19) (21) (Hücre Ġçi Gen anlatım ve DNA'nın analizi ve Türkçe de Vurgu (Karbonil BileĢikleri) HaberleĢme) fonksiyonunun manipülasyonu araģtırılması (18) Gen anlatım ve fonksiyonunun araģtırılması Mondros Mütarekesi, ĠĢgaller Mondros Mütarekesi, ĠĢgaller FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Ġçi HaberleĢme) (20) Hücrelere ıģık mikroskobunda bakmak 9 Türkçe de Vurgu ġeref Demirayak (22) (Aldehit ve Ketonlar) MS PowerPoint 20 MS PowerPoint 20 (Nükleofilik Yer DeğiĢtirme reaksiyonları) ( 18) (Asidlik ve Bazlık) (19) (Alkoller ve Fenoller) (20) (Karbonil BileĢikleri) EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ (18) EĞĠTĠMĠ (19) EĞĠTĠMĠ (20)

9 16:20-16: II. KURUL SONU SINAVI 16:20-2. KURULU ( ) FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (21) (27) Hücrelere elektron (23) Hücre (Hücre Mekaniği) Türkçe nin Ekleri (Karboksilli asitler) mikroskobunda proteinleri bakmak (22) Lipid çift tabaka Mustafa Kemal PaĢa ve KurtuluĢ SavaĢı nın Planlanması Mustafa Kemal PaĢa ve KurtuluĢ SavaĢı nın Planlanması FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Mekaniği) (24) Zar taģımasının ilkeleri Türkçe nin Ekleri (28) (Aminler ve MS PowerPoint 20 MS PowerPoint 20 (23) (Karbonil grubuna Nükleofilik Katılma (24) (Karbonil grubuna Nükleofilik Katılma (25) (Karbonil Grubunun α- Karbonuna Katım (26) (Karbonil Grubunun α- Karbonuna Katım EĞĠTĠMĠ (21) EĞĠTĠMĠ (22) EĞĠTĠMĠ (23) EĞĠTĠMĠ (24) 2. KURULU ( ) (29) (25) (27) Kelime (Aminler ve TaĢıyıcılar ve aktif zar Ġyon kanalları ve zarların Türleri taģıması elektrik özellikleri (26) Ġyon kanalları ve zarların elektrik özellikleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Zararlı Cemiyetler Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Zararlı Cemiyetler (30) (Aminler ve (28) Hücrenin bölümleri Kelime Türleri (33) (Nükleik Asitler, DNA ve RNA yapısı) (34) (Nükleik Asitler, DNA ve RNA yapısı) Veritabanları ve MS Access 20 Veritabanları ve MS Access 20 (31) (Amino Asitler ve Proteinler) (32) (Karbohidratlar) PRATĠK SINAV

10 :00 - :45 16:20 - :00 - :45 3. KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut Biyokimyaya GiriĢ (Mikrobiyolojiye GiriĢ) Peroksizomlar 1 Nükleus ve sitozol arasında moleküllerin taģınması Proteinlerin mitokondriye taģınması MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Mikrobiyolojiye GiriĢ) 2 LAB (Mikrobiyoloji Labratuvarlarına Hazırlık) LAB (Mikrobiyoloji Labratuvarlarına Hazırlık) Biyomekanik Biyomekanik Biyomekanik Türkiye nin Stratejik Konuları, Türk- Ermeni ĠliĢkileri, Türk- Yunan-ĠliĢkileri Veritabanları ve MS Access 20 Türkiye nin Stratejik Konuları, Türk- Veritabanları ve MS Ermeni ĠliĢkileri, Türk- Access 20 Yunan-ĠliĢkileri 2 Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin yapısı ve sınıflandırılması Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin yapısı ve sınıflandırılması Biyofiziğe GiriĢ: Tanımı ve Kapsamı Varlıkların Sistematiği (Mikroorganizmanın Sınıflandırılması) 3 (Bakteriyolojiye GiriĢ ve Bakteri Sınıflaması) 4 1 Kelime Grupları 2 Kelime Grupları EĞĠTĠMĠ 1 EĞĠTĠMĠ 2 EĞĠTĠMĠ 3 EĞĠTĠMĠ 4 3. KURULU ( ) Endoplazmik retikulum Endoplazmik retikulum Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin yapısı ve sınıflandırılması Tuğba Tunalı Akbay Proteinlerin genel özellikleri ve yapıları MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Bakteriyolojiye GiriĢ ve Bakteri Sınıflaması) 5 MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Bakteriyolojiye GiriĢ ve Bakteri Sınıflaması) 6 Zar taģımasının moleküler mekanizmaları ve hücre bölüm çeģitliliğinin sağlanması (Bakterilerin Yapısı) 7 (Bakterilerin Yapısı) 8 Biyomateryaller Biyoelektronik Biyoelektronik

11 16:20-16:20-16: 3 4 TBMM nin KuruluĢu Tekrar ve Uygulama 3 TBMM nin KuruluĢu 4 Tekrar ve Uygulama Tuğba Tunalı Akbay Proteinlerin genel özellikleri ve yapıları Tuğba Tunalı Akbay Proteinlerin genel özellikleri ve yapıları Biyomekanik Biyomateryaller LAB. (Basit Boyama) LAB. (Basit Boyama) Cümle Analizleri, Cümlenin Ögeleri 3 Cümle Analizleri, Cümlenin Ögeleri 4 EĞĠTĠMĠ 5 EĞĠTĠMĠ 6 EĞĠTĠMĠ 7 EĞĠTĠMĠ 8 3. KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Bakteri ER'dan golgi Hücre zarından içeriye Metabolizması) aparatına taģıma taģıma: Endositoz 9 Golgi Ģebekesinden lizozomlara taģıma Tuğba Tunalı Akbay Proteinlerin Fonksiyonları anliz yöntemleri, proteomiks Tuğba Tunalı Akbay Proteinlerin Fonksiyonları anliz yöntemleri, proteomiks MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Bakteri Metabolizması) (Bakteri Genetiği) (Bakteri Genetiği) Biyoelektronik Biyoelektronik Biyoelektronik 5 Tuğba Tunalı Akbay Enzimlere GiriĢ LAB. (Asit-Fast Boyama) EĞĠTĠMĠ 9 KurtuluĢ SavaĢı nda Doğu ve Güney Cepheleri 5 6 Final Sınavı Tuğba Tunalı Akbay Enzimlere GiriĢ Biyoelektronik LAB. (Asit-Fast Boyama) Cümle de Bulunması Gereken Özellikler 5 EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ KurtuluĢ SavaĢı nda Doğu ve Güney Cepheleri 6 Final Sınavı Biyoelektronik Cümle de Bulunması Gereken Özellikler 6 EĞĠTĠMĠ ARA TATĠL

12 :00 - :45 :50 - :35 16:20 - :00 - :45 3. KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut Elektron Golgi ağından hücre (Virolojiye GiriĢ) taģıma zinciri ve proton dıģına taģıma: 13 pompaları Ekzositoz Mitokondri Tuğba Tunalı Akbay Enzim Kinetiği Tuğba Tunalı Akbay Enzim Kinetiği MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Virolojiye GiriĢ) 14 (Viral Replikasyon ve Genetiği) 15 (Viral Replikasyon ve Genetiği) 16 Radyobiyoloji Radyobiyoloji (18) Radyobiyoloji 7 Saime Batırel LAB-A LAB. (Besi Yerleri) EĞĠTĠMĠ 13 8 Saime Batırel LAB-A LAB. (Besi Yerleri) EĞĠTĠMĠ 14 KurtuluĢ SavaĢı nda Batı Cephesi 7 KurtuluĢ SavaĢı nda Batı Cephesi 8 Saime Batırel LAB-B Saime Batırel LAB-B Anlamları Bakımından Cümleler 7 Anlamları Bakımından Cümleler 8 EĞĠTĠMĠ 15 EĞĠTĠMĠ KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut Mitokondri ve (Mikolojiye GiriĢ) Hücre haberleģmesinin pilastidlerin genetik 17 genel ilkeleri sistemi Elektron taģıma zincirinin evrimi Saime Batırel Karbohidratlar Saime Batırel Karbohidratlar MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Mikolojiye GiriĢ) 18 (Parazitolojiye GiriĢ) 19 (Parazitolojiye GiriĢ) 20 (21) Radyobiyoloji (22) Laser IĢınları ve Tıptaki Uygulamalar (23) Laser IĢınları ve Tıptaki Uygulamalar

13 16:20 - :00 - :45 16:20-9 Saime Batırel Karbohidratlar LAB. (Saf Kültür ve Yöntemleri) EĞĠTĠMĠ 17 Zaferin Kazanılması ve Mudanya Mütarekesi 9 Zaferin Kazanılması ve Mudanya Mütarekesi Saime Batırel Karbohidratlar (19) Radyobiyoloji (20) Radyobiyoloji LAB. (Saf Kültür ve Yöntemleri) Noktalama ĠĢaretleri 9 Noktalama ĠĢaretleri EĞĠTĠMĠ 18 EĞĠTĠMĠ 19 EĞĠTĠMĠ KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (18) (Dezenfeksiyon- Hücre Enzim eģlikli hücre yüzey SterilazasyonhaberleĢmesinin reseptörleri aracılğıyla Antisepsi) genel ilkeleri sinyal iletimi 21 G-protein eģlikli hücre yüzey reseptörleri aracılığıyla sinyal iletimi ve küçük hücre içi aracılar (18) Lipidler (19) Lipidler MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Dezenfeksiyon- Sterilazasyon- Antisepsi) 22 (Riketsiya, Klamidiya ve Mikoplazma) 23 (Riketsiya, Klamidiya ve Mikoplazma) 24 (26) Moleküler Biyofizik (27) Moleküler Biyofizik Saltanatın Kaldırılması ve Ġstanbul ile iliģkiler Saltanatın Kaldırılması ve Ġstanbul ile iliģkiler (20) Lipidler (21) Lipidler (24) Infrared IĢınları ve Tıptaki Uygulamaları (25) Infrared IĢınları ve Tıptaki Uygulamaları LAB. (Mantarlar: Maya ve Küf) LAB. (Mantarlar: Maya ve Küf) Azmi Bilgin Yazım Kuralları Yazım Kuralları EĞĠTĠMĠ 21 EĞĠTĠMĠ 22 EĞĠTĠMĠ 23 EĞĠTĠMĠ 24

14 16:20-3. KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ (19) Enzim eģlikli hücre ġengil/mesut (23) yüzey reseptörleri Genel Değerlendirme Moleküler motorlar aracılğıyla sinyal 25 iletimi (20) Gen düzenleme proteinlerinin düzenli proteolizine dayalı yolaklar aracığıyla sinyal iletimi (22) Liporoteinler MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut Genel Değerlendirme 26 (21) Hücre iskelet filamentlerinin kendinden kurulumu ve dinamik yapısı (23) (22) Biyomembranlar ve Hücreler hücre iskelet Transport filamentlerini nasıl düzenler? (24) Hücre iskeleti ve hücre davranıģı Metin Tulgar (28) Hücre Biyofiziği Metin Tulgar (29) Hücre Biyofiziği III. KURUL SONU SINAVI Lozan BarıĢ AntlaĢması 13 Lozan BarıĢ AntlaĢması (24) Biyomembranlar ve Transport (25) Biyomembranlar ve Transport PRATĠK SINAV III. KURUL SONU SINAVI

15 16:20 - IV. KURULU ( ) Metabolizmaya GiriĢ Biyolojik Oksidasyonlar Cumhuriyet in Ġlanı 1 Cumhuriyet in Ġlanı 2 Biyolojik Oksidasyonlar Biyolojik Oksidasyonlar Hücre döngüsüne bakıģ Hücre döngüsü kontrol sistemleri VE YE ERĠġĠM Bilimsel araģtırmanın tanımı ve ilkeleri VE YE ERĠġĠM Bilimsel araģtırma ve çeģitleri Anlatım Bozuklukları 1 Anlatım Bozuklukları 2 Ġnci Özden Mitokondrial elektron taģınması ve Oksidatif fosforilasyon Ġnci Özden Mitokondrial elektron taģınması ve Oksidatif fosforilasyon S fazı Mitoz Anatomiye GiriĢ ve Temel Kavramlar Anatomiye GiriĢ ve Temel Kavramlar Anatomiye GiriĢ ve Temel Kavramlar Anatomiye GiriĢ ve Temel Kavramlar Ġnci 1 Özden Mitokondrial elektron taģınması ve Oksidatif fosforilasyon Ġnci 2 Özden Mitokondrial elektron taģınması ve Oksidatif fosforilasyon (ĠNG.) 1 Epitel doku (ĠNG.) 2 Epitel doku EĞĠTĠMĠ 1 EĞĠTĠMĠ 2 EĞĠTĠMĠ 3 EĞĠTĠMĠ 4 IV. KURULU ( ) Halifeliğin KaldırılıĢı, Anlatım Biçimleri Sitrik Asit Döngüsü 1924 Anayasası 3 Mitoz 3 Sitrik Asit Döngüsü Halifeliğin KaldırılıĢı, 1924 Anayasası 4 Saime Batırel LAB. Saime Batırel LAB. Sitokinez VE YE ERĠġĠM Bilimsel araģtırma ve çeģitleri VE YE ERĠġĠM Bilimsel araģtırma ve çeģitleri Anlatım Biçimleri 4 Saime Batırel LAB. Saime Batırel LAB. Hücre bölünme ve büyümesinin kontrolü Apopitoz 5 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi 6 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi 7 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi 3 4 (ĠNG.) Tangül ġan/esra Çikler Epitel doku histolojisi (ĠNG.) Tangül ġan/esra Çikler Epitel doku histolojisi (ĠNG.) Epitel doku histolojisi EĞĠTĠMĠ 5 EĞĠTĠMĠ 6 EĞĠTĠMĠ 7

16 16:20-8 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi (ĠNG.) Epitel doku histolojisi EĞĠTĠMĠ 8

17 16:20 - IV. KURULU ( ) Atatürk Ġnkılâplarının Anlatım Türleri Karbonhidrat Hayata GeçiĢi Kadherinler ve hücrehücre tutunması 5 Metabolizması 5 Karbonhidrat Metabolizması Atatürk Ġnkılâplarının Hayata GeçiĢi 6 Sıkı bağlantılar ve epitel organizasyonu VE YE ERĠġĠM Bilimsel araģtırma evreleri Azmi Bilgin Anlatım Türleri 6 Glikoz Hücreden hücreye geçiģ: aralıklı bağlantılar ve plazmodezma VE YE ERĠġĠM Bilimsel yayının tanımı Glikoz Bazal lamina 9 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi 5 6 (ĠNG.) 3 Bağ doku (ĠNG.) 4 Bağ doku EĞĠTĠMĠ 9 EĞĠTĠMĠ Bölgesel Anatomi EĞĠTĠMĠ Bölgesel Anatomi EĞĠTĠMĠ IV. KURULU ( ) Azmi Bilgin Toplumsal, Hukuk, Türkçe nin Sözcük Anlam Eğitim ve Kültür Bilim Glikoneogenezis Alanlarında Yapılan Ġntegrinler ve hücrematriks tutunması 7 Ġnkılâplar 7 Glikoneogenezis Toplumsal, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan Ġnkılâplar 8 Glikoneogenezis (18) Pentoz Fosfat Yolu Hayvan bağ dokusunun ekstraselüler matriksi VE YE ERĠġĠM Bilimsel yayının çeģitleri VE YE ERĠġĠM Bilimsel yayının çeģitleri Türkçe nin Sözcük Anlam Bilim 8 (19) Pentoz Fosfat Yolu (20) Monosakkarit.in Birbirine DönüĢümü ve Disakkarit.Metab

18 16:20-16: 16:20-13 Sistemler Hakkında Genel Bilgi 7 (ĠNG.) Bağ doku histolojisi EĞĠTĠMĠ Sistemler Hakkında Genel Bilgi 8 (ĠNG.) Bağ doku histolojisi EĞĠTĠMĠ Lokomotor Sisteme GiriĢ 16 Lokomotor Sisteme GiriĢ (ĠNG.) Bağ doku histolojisi (ĠNG.) Bağ doku histolojisi EĞĠTĠMĠ 15 EĞĠTĠMĠ 16 IV. KURULU ( ) (21) Çok Partili Hayata Türkçe de Aktarmalar Gluküronik Asit Yolu GeçiĢ Denemeleri 9 Kanser 9 (22) Glikoproteinlerin Metabolizması (23) Glikoproteinlerin Metabolizması Çok Partili Hayata GeçiĢ Denemeleri (24) AminoĢekerler ve Proteoglikanların Metab (25) AminoĢekerler ve Proteoglikanların Metab Kanser hücresi davranıģının moleküler temelleri VE YE ERĠġĠM 9 VE YE ERĠġĠM Türkçe de Aktarmalar Nesrin Kartal Özer (26) Glikojen Metabolizması Nesrin Kartal Özer (27) Glikojen Metabolizması Kanser tedavisi: bugün ve yarın 17 Osteolojiye GiriĢ ve Kemikler Hakkında Genel Bilgi 18 Osteolojiye GiriĢ ve Kemikler Hakkında Genel Bilgi 9 (ĠNG.) 5 Yağ doku (ĠNG.) 6 Yağ doku EĞĠTĠMĠ 17 EĞĠTĠMĠ 18 EĞĠTĠMĠ 19 EĞĠTĠMĠ 20

19 16:20-16: :00 - :45 :50 - :35 16:20-16: IV. KURULU ( ) Ekonomik Nesrin Kartal Özer Buhranı ve (28) Cumhuriyetin Glikojen ġiir Çözümlemeleri Kalkınma Politikaları Metabolizmasının Atatürk ün DıĢ Kontrolü Politikası Nesrin Kartal Özer (29) Glikojen Metabolizmasının Kontrolü 1929 Ekonomik Buhranı ve Cumhuriyetin Kalkınma Politikaları Atatürk ün DıĢ Politikası Hikâye Çözümlemeleri Nesrin Kartal Özer (30) Vitaminler Nesrin Kartal Özer (31) Vitaminler VE YE ERĠġĠM VE YE ERĠġĠM Nesrin Kartal Özer (34) Hormonların Genel Özel. ve Etki Mekanizmaları Nesrin Kartal Özer (35) Hormonların Genel Özel. ve Etki Mekanizmaları PRATĠK SINAV IV.Kurul Sonu Sınavı Nesrin Kartal Özer (32) Elementler Nesrin Kartal Özer (33) Elementler (ĠNG.) Yağ doku histolojisi (ĠNG.) Yağ doku histolojisi (ĠNG.) Yağ doku histolojisi (ĠNG.) Yağ doku histolojisi PRATĠK SINAV V. KURULU ( ) NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK ve ÇOCUK BAYRAMI Cinsel üremeye bakıģ Memelilerde primordial germ hücreleri ve cinsiyet 1 2 Yağ Asitlerinin Biyosentezi Yağ Asitlerinin Biyosentezi Yumurta Sperm (ĠNG.) (ĠNG.) Tangül ġan/esra Çikler 1 3 Kıkırdak doku Kemik doku (ĠNG.) 2 Kemik Doku (ĠNG.) Tangül ġan/esra Çikler 4 Kemik doku Döllenme Mendel Genetiği 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK ve ÇOCUK BAYRAMI Lipid Metabolizması: Yağ Asitlerinin Oksidasyonu Lipid Metabolizması: Yağ Asitlerinin Oksidasyonu Ketogenez Tangül ġan/esra Çikler Kemik-Kıkırdak Tangül ġan/esra Çikler Kemik-Kıkırdak ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Genel Ġlkyardım Bilgileri ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Temel YaĢam Desteği / Kanamalarda Ġlkyardım Kemik-Kıkırdak Kemik-Kıkırdak EĞĠTĠMĠ 1 EĞĠTĠMĠ 2 EĞĠTĠMĠ 3 EĞĠTĠMĠ 4

20 16:20-16: V. KURULU ( ) Trigliserid, Fosfolipid ve Embriyonik geliģmenin temel Üst Ekstremite Sfingolipid Metabol. mekanizmaları Kemikleri 2 Üst Ekstremite Kemikleri 3 Columna Vertebralis ve Thorax Kemikleri 4 Columna Vertebralis ve Thorax Kemikleri 1 MAYIS ĠġÇĠ BAYRAMI Trigliserid, Fosfolipid ve Sfingolipid Metabol. Ġskelet kası histolojisi 5 Ġskelet kası histolojisi 6 Embriyonik geliģmenin temel mekanizmaları (ĠNG) Kalp kası histolojisi 7 (ĠNG) Düz kas histolojisi 8 C.Elegans: Tek hücre perspektifinden geliģme Drozofila ve patern oluģumunun moleküler genetiği 5 Columna Vertebralis ve Thorax Kemikleri 6 Columna Vertebralis ve Thorax Kemikleri 1 MAYIS ĠġÇĠ BAYRAMI Tangül ġan/esra Çikler Kas ÇeĢitleri Tangül ġan/esra Çikler Kas ÇeĢitleri ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Yaralanmalarda Ġlkyardım ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında Ġlkyardım Kas ÇeĢitleri Kas ÇeĢitleri EĞĠTĠMĠ 5 EĞĠTĠMĠ 6 EĞĠTĠMĠ 7 EĞĠTĠMĠ 8

21 16:20-16: V. KURULU ( ) Ebru Emekli Alturfanlı Homeotik seçici 7 Steroidler, Ġzoprenoidler Hücre hareketleri ve genler ve Alt Ekstremite ve Ġkozanoidler omurgalı vücudunun anteroposterior Kemikleri Ģekillenmesi eksenin Ģekillenmesi 8 Alt Ekstremite Kemikleri 9 Kafatası Kemikleri (Viscerocranium) Kafatası Kemikleri (Viscerocranium) Organogenez 3 4 Ebru Emekli Alturfanlı Steroidler, Ġzoprenoidler ve Ġkozanoidler Nörohistoloji 9 Tangül ġan/esra Çikler Nörohistoloji Nöral geliģim Tangül ġan/esra Çikler Nörohistoloji Tangül ġan/esra Çikler Nörohistoloji Epidermis ve kök hücreler tarafından yenilenmesi Duyu epiteli Kafatası Kemikleri (Neurocranium) Kafatası Kemikleri (Neurocranium) Saime Batırel LAB-A Saime Batırel LAB-A Saime Batırel LAB-B Saime Batırel LAB-B Spermatogenez Spermatogenez ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda Ġlkyardım ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Bilinç Bozukluklarında Ġlkyardım EĞĠTĠMĠ 9 EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ V. KURULU ( ) Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin Biyosentezi, Kullanımı, 13 Gamet çeģitleri Solunum yolları ve özelleģmiģ ürünlere Kafatası Ġskeletinin sindirim kanalı dönüģümü ve Üre Bütünü döngüsü 14 Kafatası Ġskeletinin Bütünü 15 Eklemler Hakkında Genel Bilgi 16 Eklemler Hakkında Genel Bilgi (18) Kan damarları, lenfatikler ve endotel hücreleri 5 6 Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin Biyosentezi, Kullanımı, özelleģmiģ ürünlere dönüģümü ve Üre döngüsü Oogenez 13 Oogenez 14 Gamet çeģitleri Gamet çeģitleri Gamet çeģitleri (19) Multipotent kök hücreleri ile yenilenme: kan hücresi oluģumu (20) Ġskelet kasının oluģmun, düzenlenme ve rejenerasyonu

22 16:20-16:20-17 Üst ve Alt Ekstremite Eklemleri Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin Biyosentezi, Kullanımı, özelleģmiģ ürünlere dönüģümü ve Üre döngüsü ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin (7 ) Zehirlenmelerde Ġlkyardım EĞĠTĠMĠ Üst ve Alt Ekstremite Eklemleri Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin Biyosentezi, Kullanımı, özelleģmiģ ürünlere dönüģümü ve Üre döngüsü ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında Ġlkyardım EĞĠTĠMĠ 14 Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin Biyosentezi, Kullanımı, özelleģmiģ ürünlere dönüģümü ve Üre döngüsü Fertilizasyon 15 EĞĠTĠMĠ 15 Ġmplantasyon 16 EĞĠTĠMĠ 16 V. KURULU ( ) Tangül ġan/esra (18) Çikler Embriyonik geliģimin Nükleotidler ve Nörogenez haftası Üst ve Alt Ekstremite Metabolizması Eklemleri 20 Üst ve Alt Ekstremite Eklemleri 21 Columna Vertebralis ve Thorax Eklemleri 22 Columna Vertebralis ve Thorax Eklemleri Tangül ġan/esra Çikler Nörogenez (19) Nükleotidler ve Metabolizması Embriyonik geliģimin 2. haftası 17 Tangül ġan/esra Çikler Embriyonik geliģimin 2. haftası 18 Embriyonik geliģimin 3. haftası 20 (21) Fibroblastlar ve bunların dönüģümü: bağ dokusu hücre ailesi (22) Kök hücre mühendisliği 23 Columna Vertebralis ve Thorax Eklemleri 24 Columna Vertebralis ve Thorax Eklemleri 25 Kafatası Eklemleri 26 Kafatası Eklemleri Proteoliz ve protein turnover Proteoliz ve protein turnover Nükleotidler ve Metabolizması EĞĠTĠMĠ 17 EĞĠTĠMĠ 18 EĞĠTĠMĠ 19 EĞĠTĠMĠ 20

23 16:20-16: :00 - :45 V. Kurul sonu sınavı :50 - :35 V. KURULU ( ) Tangül ġan/esra Tangül ġan/esra Çikler Çikler Plasenta ve fetal Organogenez zarlar Tangül ġan/esra Çikler Organogenez 24 Tangül ġan/esra Çikler Plasenta ve fetal zarlar 26 PRATĠK SINAV PRATİK SINAV

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI HÜCRE BİLİMLERİ I. DERS KURULU PROGRAMI (15 Eylül 2014-14 Kasım 2014) (9 Hafta) Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ ŞANLIURFA-2011 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Kodu Adı T U AKTS Kredisi 1. Yıl TIP 100 Dönem I Meslek İçi Dersi 499 185 49 YDB101 İngilizce 53 2 AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL BY 101 Genel Biyoloji-I (4 0 4) AKTS: 8 Bilimin tanımı, bilimsel bilgiler, araştırma becerileri,

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI AKADEMİK TAKVİM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI AKADEMİK TAKVİM T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI AKADEMİK TAKVİM 31 Temmuz 2013 tarih ve 28724 Sayılı T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne tabi olan

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ-

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05020103 Kimya (3+0) 3 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde Element,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

I. YARI YIL DERSİN ADI:

I. YARI YIL DERSİN ADI: T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI KISA DERS İÇERİKLERİ (2015-2016 GÜZ DEN İTİBAREN GEÇERLİ) I. YARI YIL DERSİN ADI: AĠT-191

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TUKA 1. TÜRK DİLİ I 2 O 2 2 Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL DERSİN ADI: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ -I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ:

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi okumanın amacı ve Ġnkılâp kavramı: Osmanlı

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI ĠÇĠNDEKĠLER TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ... 3 TIBBĠ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI... 4 TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı