HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ Tangül ġan/esra Çikler. DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ Lütfü Hanoğlu-Mustafa Bilici (4) (Duyular Algı & Dikkat )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ Tangül ġan/esra Çikler. DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ Lütfü Hanoğlu-Mustafa Bilici (4) (Duyular Algı & Dikkat )"

Transkript

1 DE RS SA 16:20-1. KURULU ( ) AÇILIŞ ORYANTASYON ġeker (Sağlık Eğitiminin Tarihçesi ve Evreleri) ġeker (Sağlık Eğitiminin Tarihçesi ve Evreleri) BĠYOLOJĠ ve GENETĠK (ĠNG) Hücrelerin evrensel özellikleri BĠYOLOJĠ ve GENETĠK (ĠNG) Genom çeģitliliği ve yaģam ağacı (Sağlık ve Hastalık Kavramları) (Sağlık ve Hastalık Kavramları) (Duyular Algı & Dikkat ) (Bellek öğrenme ve bilginin temsili ) (Tıp Eğitimi ve Evrimi) Prehipokratik Tıp (Mezopotamya, Mısır) HĠSTOLOJĠ ve Histolojiye giriģ: mikroskoplar HĠSTOLOJĠ ve Histolojiye giriģ: mikroskoplar Ökaryotlarda genetik bilgi Ökaryotlarda genetik bilgi (Tıp Nedir, Tıbbın Yöntem Bilgisi) (Bilgisayar, Donanım ve Çevre Birimleri) (Amaç ve içeriğin verilmesi, temel kavram ve disiplinlerin tanıtılması) ve EPĠDEMĠYOLOJĠ (Koruyucu Hekimlik Ġlkeleri) (Tıp Tarihi Metadolojisi ve Evrimi) 19. Yüzyıl Dünyasındaki GeliĢmeler ve DeğiĢim 19. Yüzyıl Dünyasındaki GeliĢmeler ve DeğiĢim (Bilgisayar, Donanım ve Çevre Birimleri) 1 2 (Ġnsan davranıģını anlamada geleneksel yöntemler) (Duyular Algı & Dikkat) ve EPĠDEMĠYOLOJĠ (Koruyucu Hekimlik Ġlkeleri) Dilin DoğuĢu, Tanımı ve Önemi Dilin DoğuĢu, Tanımı ve Önemi ÖNLÜK GİYME MERASİMİ 1. KURULU ( ) Tangül ġan/esra Çikler Hücre tipleri Hücrenin kimyasal içeriği (Dil ve yapısı) HĠSTOLOJĠ ve Hücrenin organelleri Tangül ġan/esra Çikler Hücre tipleri ġeker (Sağlık Eğitiminin Temel Hedefleri ve Yöntemleri) ġeker (Sağlık Eğitiminin Temel Hedefleri ve Yöntemleri) Hücrenin kimyasal içeriği Yücel Sayman ( Sağlık Hukuku) Yücel Sayman ( Sağlık Hukuku) Lütfü Hanoğlu-Mustafa (Dil ve yapısı) Hipokratik Tıp (Eski Yunan Hipokrat ve sonrası dönem tıbbı) Ġslam Tıbbı ve Ünlü Hekimleri HĠSTOLOJĠ ve Hücrenin organelleri Enerjinin hücrelerce kullanımı Hücreler besinlerden nasıl enerji elde eder?

2 16:20-16:20 - Prehipokratik Tıp (Hint, Çin ) Hipokratik Tıp (Eski Yunan Hipokrat öncesi dönem tıbbı) 19. Yüzyılın Ġlk Yarısında Osmanlı Devleti nde ModernleĢme Çabaları 19. Yüzyılın Ġlk Yarısında Osmanlı Devleti nde ModernleĢme Çabaları Bilgisayar, Donanım ve Çevre Birimleri Bilgisayar, Donanım ve Çevre Birimleri 3 4 (Bellek öğrenme ve bilginin temsili) (Zihinsel imgelem, uyku, rüyalar ve hayaller) (Zihinsel imgelem, uyku, rüyalar ve hayaller) Hücre tipleri Hücre tipleri Dil DüĢünce ĠliĢkisi Dil DüĢünce ĠliĢkisi BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (GiriĢ: Temel Meselelerin Ortaya Konulması) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (GiriĢ: Temel Meselelerin Ortaya Konulması) 1. KURULU ( ) HĠSTOLOJĠ ve (DüĢünme, kavram oluģturma, Karar verme, Proteinlerin Ģekil ve mantık, Problem çözme, Nukleus-nukleolus yapıları yaratıcılık, zeka ) ġeker (Sağlık Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kriterleri) Protein fonksiyonları Yücel Sayman (Ġnsan Hakları) (Beyin-Zihin sorunu ve Bilinç, kendilik (self)) Rönesans Tıbbı: Avrupa'da 14, 15, 16. Yüzyıllar HĠSTOLOJĠ ve Nukleus-nukleolus Protein fonksiyonları ġeker (Sağlık Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kriterleri) Yücel Sayman (Ġnsan Hakları) Avrupa'da 17, 18, 19. Yüzyıl Tıbbı DNA'nın yapı ve fonksiyonu (Eski Türklerde ve Anadolu Selçuklularında tıp) Avrupa Ortaçağ Tıbbı Yeni Osmanlılar, MeĢrutiyet ve Anayasacılık Hareketleri Windows ĠĢletim Sistemi Windows ĠĢletim Sistemi 5 (Dürtüler, güdüler, duygular) (Dürtüler, güdüler, duygular) (DüĢünme, kavram oluģturma, Karar verme, mantık, Problem çözme, yaratıcılık, zeka ) Dil ve ĠletiĢim BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Antik Yunan'da tekne olarak hekimlik: Antik Yunan'da Sağlık Algısının Ortaya Konulması) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Antik Yunan'da tekne olarak hekimlik: Antik Yunan'da Sağlık Algısının Ortaya Konulması) Yeni Osmanlılar, MeĢrutiyet ve Anayasacılık Hareketleri 6 Dil ve ĠletiĢim

3 16:20-1. KURULU ( ) ġeker (Sağlık Eğitimi ve Farklı Disiplinlerle ĠliĢkisi) ġeker (Sağlık Eğitimi ve Farklı Disiplinlerle ĠliĢkisi) Kromozom DNA'sı ve paketlenmesi Kromatin yapısının düzenlenmesi ( Çevre ve Sağlık ĠliĢkisi) ( Çevre ve Sağlık ĠliĢkisi) (19) (Psikoseksüel ve psikososyal geliģim) (20) (Psikoseksüel ve psikososyal geliģim) Hekim Kimliği ve Hekim Andları Deontoloji ve Tıbbi Etiğin Tanımı ve Önemi HĠSTOLOJĠ ve Hücre bölünmeleri: Mayoz-mitoz HĠSTOLOJĠ ve Hücre bölünmeleri: Mayoz-mitoz Kromozomların genel yapısı Genomun evrimi Osmanlı Tıbbı Windows ĠĢletim Sistemi ve Ġnternet (Beyin-Zihin sorunu ve Bilinç, kendilik (self)) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Aristoteles'in YaĢam Felsefesi: Canlı ve Onun Amaçlılık Arasındaki ĠliĢkinin Ele AlınıĢı) ÇağdaĢ Bilimsel Tıp Windows ĠĢletim Sistemi ve Ġnternet (BiliĢsel geliģim kuramları, genetik ve çevrenin davranıģın geliģimi üzerine etkileri) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Aristoteles'in YaĢam Felsefesi: Canlı ve Onun Amaçlılık Arasındaki ĠliĢkinin Ele AlınıĢı) II. Abdülhamid Dönemi ModernleĢmesi 7 (18) (BiliĢsel geliģim kuramları, genetik ve çevrenin davranıģın geliģimi üzerine etkileri) Dil ve Kültür II. Abdülhamid Dönemi ModernleĢmesi 8 Dil ve Kültür 1. KURULU ( ) Tangül ġan/esra (19) Çikler (24) Kromozomlarda DNA Mayoz-mitoz (KiĢilik kavramı ve tipleri ) kopyalanmasının DNA sırası baģlaması ve tamamlanması Tangül ġan/esra Çikler Mayoz-mitoz ġeker (Sağlık ĠletiĢimi ve BiliĢimi) ġeker (Sağlıkta Ġleri Teknoloji Kullanımı ve Maliyeti) (18) DNA kopyalama mekanizmaları (25) (DavranıĢ bozuklukları ve Ruhsal Hastalık Kavramı) (19) (Üreme Sağlığı Tanımı ve Etik Sorunlar - II Uygulamaları) (Üreme Sağlığı Tanımı ve Uygulamaları) (20) Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk Tıp ĠliĢkisi (20) DNA tamiri

4 16:20-16:20 - Tıp Etiğinin Ġlkelerine GiriĢ (18) Etik Sorunlar - I II. MeĢrutiyet e giden Yol, Muhalefet Hareketleri, Ġttihat ve Terakki Ġttihat ve Terakki II. MeĢrutiyet e giden Yol, Muhalefet Hareketleri, Ġttihat ve Terakki Ġttihat ve Terakki MS Word 20 MS Word 20 9 (21) (Savunma mekanizmaları) (22) (Savunma mekanizmaları) (23) (KiĢilik kavramı ve tipleri) Mayoz-mitoz Mayoz-mitoz Dillerin Sınıflandırılması Dillerin Sınıflandırılması BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Klasik Çağda Bilimsel Devrim) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Klasik Çağda Bilimsel Devrim) 1. KURULU ( ) KURBAN BAYRAMI Lütfü Hanoğlu-Mustafa (26) (DavranıĢ bozuklukları ve Ruhsal Hastalık Kavramı) Lütfü Hanoğlu-Mustafa (27) (Tutum ve Önyargılar & DavranıĢ üzerinde sosyal etkiler) (21) Tıbbi Kayıt Tutma ve Önemi (22) Görsel Kültür, Sanat, Görme Biçimleri ve Ritüeller (21) Homolog rekombinasyon (22) Transpozisyon ve konsorvatif bölgeye özel rekombinasyon KURBAN BAYRAMI ve EPĠDEMĠYOLOJĠ (Nüfus, Sağlık ve Politikalar) ve EPĠDEMĠYOLOJĠ (Nüfus, Sağlık ve Politikalar) Türk Dilinin Tarihî Devreleri BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Organizma Olarak YaĢam Fikri) BĠLĠM FELSEFESĠ VE TIP Cengiz Çakmak (Organizma Olarak YaĢam Fikri) Dilinin Tarihî Devreleri

5 16:20-09:55- :40 1. KURULU ( ) :00-09:45 ġeker (Sağlıkta Hukuki Kavramları) ġeker (Sağlıkta Hukuki Kavramları) (Hassas Gruplara YaklaĢım) (Hassas Gruplara YaklaĢım) (23) Hekimin Hukuki Sorumluluğu 1 (24) Hekimin Hukuki Sorumluluğu 2 Ülke Ġçin Aranan KurtuluĢ Çareleri: Osmanlıcılık, Türkçülük Vize Sınavı Vize Sınavı (28) (Hastanın ruhsal durumu ve Hasta Hekim ĠliĢkisi) (29) (Ölüm, Ölümcül Hasta, Kayıp ve Yas) (30) (Temel iletiģim teknikleri ) PRATĠK SINAV I. KURUL SONU SINAVI Ülke Ġçin Aranan KurtuluĢ Çareleri: Osmanlıcılık, Türkçülük I. Kurul sonu 172 SAAT 2. KURULU ( ) DNA'dan RNA'ya DNA'dan RNA'ya Ülke Ġçin Aranan KurtuluĢ Çareleri: Ġslamcılık, Batıcılık Ülke Ġçin Aranan KurtuluĢ Çareleri: Ġslamcılık, Batıcılık FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Fizyolojiye GiriĢ: Tanımı ve Kapsamı) FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Genel Fizyolojik Mekanizmalar) RNA'dan proteine RNA'dan proteine 1 2 ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ÇağdaĢ Türk Lehçeleri (C-Heteroatom Bağları) (Alkanlar ve Radikalik Yer DeğiĢtirme

6 16:20-16: 16:20-16: MS Word 20 MS Word 20 Organik Kimyaya GiriĢ (C-C Bağları) EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ 2. KURULU ( ) RNA dünyası ve yaģamın kökeni FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (ĠĢlevsel Bir Birim Olarak Hücre) Gen düzenleyici proteinlerin DNA bağlama motifleri Türkiye Türkçesi nin Tarihi Dönemleri (Eliminasyon ve Katılma Gen kontrolüne genel bir bakıģ FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Zarının ĠĢlevleri) Gen düzenleyici proteinlerin DNA bağlama motifleri Türkiye Türkçesi nin Tarihi Dönemleri (Alkinler) SavaĢ Dönemi: Trablusgarp-Balkan SavaĢ Dönemi: Trablusgarp-Balkan 3 4 MS Word 20 (Alkenler) EĞĠTĠMĠ MS Word 20 (Eliminasyon ve Katılma EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ

7 16:20-16: 2. KURULU ( ) Genetik anahtarlar nasıl çalıģır? Genetik anahtarlar nasıl çalıģır? Yeni Osmanlılar, MeĢrutiyet ve Anayasacılık Hareketleri FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Zarında Madde Ġletimi) FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Zarında Madde Ġletimi) ÖzelleĢmiĢ hücre tiplerini ortaya çıkartan moleküler ve genetik mekanizmalar Post transkripsyonel kontroller 5 Türkçe nin Ses Özellikleri Türkçe nin Ses Özellikleri (Arenler ve Elektrofilik Yer DeğiĢtirme (Arenler ve Elektrofilik Yer DeğiĢtirme Yeni Osmanlılar, MeĢrutiyet ve Anayasacılık Hareketleri 6 MS Excel 20 (Sikloalkanlar) EĞĠTĠMĠ MS Excel 20 (Aromatiklik) EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ 2. KURULU ( ) FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücreler Arası Post transkripsyonel Türkçe deki Ses Olayları (Alkil Halojenürler) Bağlantılar) Proteinlerin saflaģtırılması kontroller Hücre izolasyonu ve kültürde yaģatılması SavaĢ Dönemi: Birinci Dünya SavaĢları FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Hacminin Düzenlenmesi) Proteinlerin analizi 7 Türkçe deki Ses Olayları (Nükleofilik Yer DeğiĢtirme reaksiyonları) SavaĢ Dönemi: Birinci Dünya SavaĢları 8

8 16:20-16:20-16: MS Excel 20 MS Excel 20 (Stereokimya) (Stereokimya) EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ 2. KURULU ( ) FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) ġeref Demirayak (19) (21) (Hücre Ġçi Gen anlatım ve DNA'nın analizi ve Türkçe de Vurgu (Karbonil BileĢikleri) HaberleĢme) fonksiyonunun manipülasyonu araģtırılması (18) Gen anlatım ve fonksiyonunun araģtırılması Mondros Mütarekesi, ĠĢgaller Mondros Mütarekesi, ĠĢgaller FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Ġçi HaberleĢme) (20) Hücrelere ıģık mikroskobunda bakmak 9 Türkçe de Vurgu ġeref Demirayak (22) (Aldehit ve Ketonlar) MS PowerPoint 20 MS PowerPoint 20 (Nükleofilik Yer DeğiĢtirme reaksiyonları) ( 18) (Asidlik ve Bazlık) (19) (Alkoller ve Fenoller) (20) (Karbonil BileĢikleri) EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ (18) EĞĠTĠMĠ (19) EĞĠTĠMĠ (20)

9 16:20-16: II. KURUL SONU SINAVI 16:20-2. KURULU ( ) FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (21) (27) Hücrelere elektron (23) Hücre (Hücre Mekaniği) Türkçe nin Ekleri (Karboksilli asitler) mikroskobunda proteinleri bakmak (22) Lipid çift tabaka Mustafa Kemal PaĢa ve KurtuluĢ SavaĢı nın Planlanması Mustafa Kemal PaĢa ve KurtuluĢ SavaĢı nın Planlanması FĠZYOLOJĠ (ĠNG.) (Hücre Mekaniği) (24) Zar taģımasının ilkeleri Türkçe nin Ekleri (28) (Aminler ve MS PowerPoint 20 MS PowerPoint 20 (23) (Karbonil grubuna Nükleofilik Katılma (24) (Karbonil grubuna Nükleofilik Katılma (25) (Karbonil Grubunun α- Karbonuna Katım (26) (Karbonil Grubunun α- Karbonuna Katım EĞĠTĠMĠ (21) EĞĠTĠMĠ (22) EĞĠTĠMĠ (23) EĞĠTĠMĠ (24) 2. KURULU ( ) (29) (25) (27) Kelime (Aminler ve TaĢıyıcılar ve aktif zar Ġyon kanalları ve zarların Türleri taģıması elektrik özellikleri (26) Ġyon kanalları ve zarların elektrik özellikleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Zararlı Cemiyetler Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Zararlı Cemiyetler (30) (Aminler ve (28) Hücrenin bölümleri Kelime Türleri (33) (Nükleik Asitler, DNA ve RNA yapısı) (34) (Nükleik Asitler, DNA ve RNA yapısı) Veritabanları ve MS Access 20 Veritabanları ve MS Access 20 (31) (Amino Asitler ve Proteinler) (32) (Karbohidratlar) PRATĠK SINAV

10 :00 - :45 16:20 - :00 - :45 3. KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut Biyokimyaya GiriĢ (Mikrobiyolojiye GiriĢ) Peroksizomlar 1 Nükleus ve sitozol arasında moleküllerin taģınması Proteinlerin mitokondriye taģınması MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Mikrobiyolojiye GiriĢ) 2 LAB (Mikrobiyoloji Labratuvarlarına Hazırlık) LAB (Mikrobiyoloji Labratuvarlarına Hazırlık) Biyomekanik Biyomekanik Biyomekanik Türkiye nin Stratejik Konuları, Türk- Ermeni ĠliĢkileri, Türk- Yunan-ĠliĢkileri Veritabanları ve MS Access 20 Türkiye nin Stratejik Konuları, Türk- Veritabanları ve MS Ermeni ĠliĢkileri, Türk- Access 20 Yunan-ĠliĢkileri 2 Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin yapısı ve sınıflandırılması Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin yapısı ve sınıflandırılması Biyofiziğe GiriĢ: Tanımı ve Kapsamı Varlıkların Sistematiği (Mikroorganizmanın Sınıflandırılması) 3 (Bakteriyolojiye GiriĢ ve Bakteri Sınıflaması) 4 1 Kelime Grupları 2 Kelime Grupları EĞĠTĠMĠ 1 EĞĠTĠMĠ 2 EĞĠTĠMĠ 3 EĞĠTĠMĠ 4 3. KURULU ( ) Endoplazmik retikulum Endoplazmik retikulum Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin yapısı ve sınıflandırılması Tuğba Tunalı Akbay Proteinlerin genel özellikleri ve yapıları MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Bakteriyolojiye GiriĢ ve Bakteri Sınıflaması) 5 MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Bakteriyolojiye GiriĢ ve Bakteri Sınıflaması) 6 Zar taģımasının moleküler mekanizmaları ve hücre bölüm çeģitliliğinin sağlanması (Bakterilerin Yapısı) 7 (Bakterilerin Yapısı) 8 Biyomateryaller Biyoelektronik Biyoelektronik

11 16:20-16:20-16: 3 4 TBMM nin KuruluĢu Tekrar ve Uygulama 3 TBMM nin KuruluĢu 4 Tekrar ve Uygulama Tuğba Tunalı Akbay Proteinlerin genel özellikleri ve yapıları Tuğba Tunalı Akbay Proteinlerin genel özellikleri ve yapıları Biyomekanik Biyomateryaller LAB. (Basit Boyama) LAB. (Basit Boyama) Cümle Analizleri, Cümlenin Ögeleri 3 Cümle Analizleri, Cümlenin Ögeleri 4 EĞĠTĠMĠ 5 EĞĠTĠMĠ 6 EĞĠTĠMĠ 7 EĞĠTĠMĠ 8 3. KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Bakteri ER'dan golgi Hücre zarından içeriye Metabolizması) aparatına taģıma taģıma: Endositoz 9 Golgi Ģebekesinden lizozomlara taģıma Tuğba Tunalı Akbay Proteinlerin Fonksiyonları anliz yöntemleri, proteomiks Tuğba Tunalı Akbay Proteinlerin Fonksiyonları anliz yöntemleri, proteomiks MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Bakteri Metabolizması) (Bakteri Genetiği) (Bakteri Genetiği) Biyoelektronik Biyoelektronik Biyoelektronik 5 Tuğba Tunalı Akbay Enzimlere GiriĢ LAB. (Asit-Fast Boyama) EĞĠTĠMĠ 9 KurtuluĢ SavaĢı nda Doğu ve Güney Cepheleri 5 6 Final Sınavı Tuğba Tunalı Akbay Enzimlere GiriĢ Biyoelektronik LAB. (Asit-Fast Boyama) Cümle de Bulunması Gereken Özellikler 5 EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ KurtuluĢ SavaĢı nda Doğu ve Güney Cepheleri 6 Final Sınavı Biyoelektronik Cümle de Bulunması Gereken Özellikler 6 EĞĠTĠMĠ ARA TATĠL

12 :00 - :45 :50 - :35 16:20 - :00 - :45 3. KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut Elektron Golgi ağından hücre (Virolojiye GiriĢ) taģıma zinciri ve proton dıģına taģıma: 13 pompaları Ekzositoz Mitokondri Tuğba Tunalı Akbay Enzim Kinetiği Tuğba Tunalı Akbay Enzim Kinetiği MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Virolojiye GiriĢ) 14 (Viral Replikasyon ve Genetiği) 15 (Viral Replikasyon ve Genetiği) 16 Radyobiyoloji Radyobiyoloji (18) Radyobiyoloji 7 Saime Batırel LAB-A LAB. (Besi Yerleri) EĞĠTĠMĠ 13 8 Saime Batırel LAB-A LAB. (Besi Yerleri) EĞĠTĠMĠ 14 KurtuluĢ SavaĢı nda Batı Cephesi 7 KurtuluĢ SavaĢı nda Batı Cephesi 8 Saime Batırel LAB-B Saime Batırel LAB-B Anlamları Bakımından Cümleler 7 Anlamları Bakımından Cümleler 8 EĞĠTĠMĠ 15 EĞĠTĠMĠ KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut Mitokondri ve (Mikolojiye GiriĢ) Hücre haberleģmesinin pilastidlerin genetik 17 genel ilkeleri sistemi Elektron taģıma zincirinin evrimi Saime Batırel Karbohidratlar Saime Batırel Karbohidratlar MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Mikolojiye GiriĢ) 18 (Parazitolojiye GiriĢ) 19 (Parazitolojiye GiriĢ) 20 (21) Radyobiyoloji (22) Laser IĢınları ve Tıptaki Uygulamalar (23) Laser IĢınları ve Tıptaki Uygulamalar

13 16:20 - :00 - :45 16:20-9 Saime Batırel Karbohidratlar LAB. (Saf Kültür ve Yöntemleri) EĞĠTĠMĠ 17 Zaferin Kazanılması ve Mudanya Mütarekesi 9 Zaferin Kazanılması ve Mudanya Mütarekesi Saime Batırel Karbohidratlar (19) Radyobiyoloji (20) Radyobiyoloji LAB. (Saf Kültür ve Yöntemleri) Noktalama ĠĢaretleri 9 Noktalama ĠĢaretleri EĞĠTĠMĠ 18 EĞĠTĠMĠ 19 EĞĠTĠMĠ KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (18) (Dezenfeksiyon- Hücre Enzim eģlikli hücre yüzey SterilazasyonhaberleĢmesinin reseptörleri aracılğıyla Antisepsi) genel ilkeleri sinyal iletimi 21 G-protein eģlikli hücre yüzey reseptörleri aracılığıyla sinyal iletimi ve küçük hücre içi aracılar (18) Lipidler (19) Lipidler MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut (Dezenfeksiyon- Sterilazasyon- Antisepsi) 22 (Riketsiya, Klamidiya ve Mikoplazma) 23 (Riketsiya, Klamidiya ve Mikoplazma) 24 (26) Moleküler Biyofizik (27) Moleküler Biyofizik Saltanatın Kaldırılması ve Ġstanbul ile iliģkiler Saltanatın Kaldırılması ve Ġstanbul ile iliģkiler (20) Lipidler (21) Lipidler (24) Infrared IĢınları ve Tıptaki Uygulamaları (25) Infrared IĢınları ve Tıptaki Uygulamaları LAB. (Mantarlar: Maya ve Küf) LAB. (Mantarlar: Maya ve Küf) Azmi Bilgin Yazım Kuralları Yazım Kuralları EĞĠTĠMĠ 21 EĞĠTĠMĠ 22 EĞĠTĠMĠ 23 EĞĠTĠMĠ 24

14 16:20-3. KURULU ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ (19) Enzim eģlikli hücre ġengil/mesut (23) yüzey reseptörleri Genel Değerlendirme Moleküler motorlar aracılğıyla sinyal 25 iletimi (20) Gen düzenleme proteinlerinin düzenli proteolizine dayalı yolaklar aracığıyla sinyal iletimi (22) Liporoteinler MĠKROBĠYOLOJĠ ġengil/mesut Genel Değerlendirme 26 (21) Hücre iskelet filamentlerinin kendinden kurulumu ve dinamik yapısı (23) (22) Biyomembranlar ve Hücreler hücre iskelet Transport filamentlerini nasıl düzenler? (24) Hücre iskeleti ve hücre davranıģı Metin Tulgar (28) Hücre Biyofiziği Metin Tulgar (29) Hücre Biyofiziği III. KURUL SONU SINAVI Lozan BarıĢ AntlaĢması 13 Lozan BarıĢ AntlaĢması (24) Biyomembranlar ve Transport (25) Biyomembranlar ve Transport PRATĠK SINAV III. KURUL SONU SINAVI

15 16:20 - IV. KURULU ( ) Metabolizmaya GiriĢ Biyolojik Oksidasyonlar Cumhuriyet in Ġlanı 1 Cumhuriyet in Ġlanı 2 Biyolojik Oksidasyonlar Biyolojik Oksidasyonlar Hücre döngüsüne bakıģ Hücre döngüsü kontrol sistemleri VE YE ERĠġĠM Bilimsel araģtırmanın tanımı ve ilkeleri VE YE ERĠġĠM Bilimsel araģtırma ve çeģitleri Anlatım Bozuklukları 1 Anlatım Bozuklukları 2 Ġnci Özden Mitokondrial elektron taģınması ve Oksidatif fosforilasyon Ġnci Özden Mitokondrial elektron taģınması ve Oksidatif fosforilasyon S fazı Mitoz Anatomiye GiriĢ ve Temel Kavramlar Anatomiye GiriĢ ve Temel Kavramlar Anatomiye GiriĢ ve Temel Kavramlar Anatomiye GiriĢ ve Temel Kavramlar Ġnci 1 Özden Mitokondrial elektron taģınması ve Oksidatif fosforilasyon Ġnci 2 Özden Mitokondrial elektron taģınması ve Oksidatif fosforilasyon (ĠNG.) 1 Epitel doku (ĠNG.) 2 Epitel doku EĞĠTĠMĠ 1 EĞĠTĠMĠ 2 EĞĠTĠMĠ 3 EĞĠTĠMĠ 4 IV. KURULU ( ) Halifeliğin KaldırılıĢı, Anlatım Biçimleri Sitrik Asit Döngüsü 1924 Anayasası 3 Mitoz 3 Sitrik Asit Döngüsü Halifeliğin KaldırılıĢı, 1924 Anayasası 4 Saime Batırel LAB. Saime Batırel LAB. Sitokinez VE YE ERĠġĠM Bilimsel araģtırma ve çeģitleri VE YE ERĠġĠM Bilimsel araģtırma ve çeģitleri Anlatım Biçimleri 4 Saime Batırel LAB. Saime Batırel LAB. Hücre bölünme ve büyümesinin kontrolü Apopitoz 5 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi 6 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi 7 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi 3 4 (ĠNG.) Tangül ġan/esra Çikler Epitel doku histolojisi (ĠNG.) Tangül ġan/esra Çikler Epitel doku histolojisi (ĠNG.) Epitel doku histolojisi EĞĠTĠMĠ 5 EĞĠTĠMĠ 6 EĞĠTĠMĠ 7

16 16:20-8 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi (ĠNG.) Epitel doku histolojisi EĞĠTĠMĠ 8

17 16:20 - IV. KURULU ( ) Atatürk Ġnkılâplarının Anlatım Türleri Karbonhidrat Hayata GeçiĢi Kadherinler ve hücrehücre tutunması 5 Metabolizması 5 Karbonhidrat Metabolizması Atatürk Ġnkılâplarının Hayata GeçiĢi 6 Sıkı bağlantılar ve epitel organizasyonu VE YE ERĠġĠM Bilimsel araģtırma evreleri Azmi Bilgin Anlatım Türleri 6 Glikoz Hücreden hücreye geçiģ: aralıklı bağlantılar ve plazmodezma VE YE ERĠġĠM Bilimsel yayının tanımı Glikoz Bazal lamina 9 Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi 5 6 (ĠNG.) 3 Bağ doku (ĠNG.) 4 Bağ doku EĞĠTĠMĠ 9 EĞĠTĠMĠ Bölgesel Anatomi EĞĠTĠMĠ Bölgesel Anatomi EĞĠTĠMĠ IV. KURULU ( ) Azmi Bilgin Toplumsal, Hukuk, Türkçe nin Sözcük Anlam Eğitim ve Kültür Bilim Glikoneogenezis Alanlarında Yapılan Ġntegrinler ve hücrematriks tutunması 7 Ġnkılâplar 7 Glikoneogenezis Toplumsal, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan Ġnkılâplar 8 Glikoneogenezis (18) Pentoz Fosfat Yolu Hayvan bağ dokusunun ekstraselüler matriksi VE YE ERĠġĠM Bilimsel yayının çeģitleri VE YE ERĠġĠM Bilimsel yayının çeģitleri Türkçe nin Sözcük Anlam Bilim 8 (19) Pentoz Fosfat Yolu (20) Monosakkarit.in Birbirine DönüĢümü ve Disakkarit.Metab

18 16:20-16: 16:20-13 Sistemler Hakkında Genel Bilgi 7 (ĠNG.) Bağ doku histolojisi EĞĠTĠMĠ Sistemler Hakkında Genel Bilgi 8 (ĠNG.) Bağ doku histolojisi EĞĠTĠMĠ Lokomotor Sisteme GiriĢ 16 Lokomotor Sisteme GiriĢ (ĠNG.) Bağ doku histolojisi (ĠNG.) Bağ doku histolojisi EĞĠTĠMĠ 15 EĞĠTĠMĠ 16 IV. KURULU ( ) (21) Çok Partili Hayata Türkçe de Aktarmalar Gluküronik Asit Yolu GeçiĢ Denemeleri 9 Kanser 9 (22) Glikoproteinlerin Metabolizması (23) Glikoproteinlerin Metabolizması Çok Partili Hayata GeçiĢ Denemeleri (24) AminoĢekerler ve Proteoglikanların Metab (25) AminoĢekerler ve Proteoglikanların Metab Kanser hücresi davranıģının moleküler temelleri VE YE ERĠġĠM 9 VE YE ERĠġĠM Türkçe de Aktarmalar Nesrin Kartal Özer (26) Glikojen Metabolizması Nesrin Kartal Özer (27) Glikojen Metabolizması Kanser tedavisi: bugün ve yarın 17 Osteolojiye GiriĢ ve Kemikler Hakkında Genel Bilgi 18 Osteolojiye GiriĢ ve Kemikler Hakkında Genel Bilgi 9 (ĠNG.) 5 Yağ doku (ĠNG.) 6 Yağ doku EĞĠTĠMĠ 17 EĞĠTĠMĠ 18 EĞĠTĠMĠ 19 EĞĠTĠMĠ 20

19 16:20-16: :00 - :45 :50 - :35 16:20-16: IV. KURULU ( ) Ekonomik Nesrin Kartal Özer Buhranı ve (28) Cumhuriyetin Glikojen ġiir Çözümlemeleri Kalkınma Politikaları Metabolizmasının Atatürk ün DıĢ Kontrolü Politikası Nesrin Kartal Özer (29) Glikojen Metabolizmasının Kontrolü 1929 Ekonomik Buhranı ve Cumhuriyetin Kalkınma Politikaları Atatürk ün DıĢ Politikası Hikâye Çözümlemeleri Nesrin Kartal Özer (30) Vitaminler Nesrin Kartal Özer (31) Vitaminler VE YE ERĠġĠM VE YE ERĠġĠM Nesrin Kartal Özer (34) Hormonların Genel Özel. ve Etki Mekanizmaları Nesrin Kartal Özer (35) Hormonların Genel Özel. ve Etki Mekanizmaları PRATĠK SINAV IV.Kurul Sonu Sınavı Nesrin Kartal Özer (32) Elementler Nesrin Kartal Özer (33) Elementler (ĠNG.) Yağ doku histolojisi (ĠNG.) Yağ doku histolojisi (ĠNG.) Yağ doku histolojisi (ĠNG.) Yağ doku histolojisi PRATĠK SINAV V. KURULU ( ) NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK ve ÇOCUK BAYRAMI Cinsel üremeye bakıģ Memelilerde primordial germ hücreleri ve cinsiyet 1 2 Yağ Asitlerinin Biyosentezi Yağ Asitlerinin Biyosentezi Yumurta Sperm (ĠNG.) (ĠNG.) Tangül ġan/esra Çikler 1 3 Kıkırdak doku Kemik doku (ĠNG.) 2 Kemik Doku (ĠNG.) Tangül ġan/esra Çikler 4 Kemik doku Döllenme Mendel Genetiği 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK ve ÇOCUK BAYRAMI Lipid Metabolizması: Yağ Asitlerinin Oksidasyonu Lipid Metabolizması: Yağ Asitlerinin Oksidasyonu Ketogenez Tangül ġan/esra Çikler Kemik-Kıkırdak Tangül ġan/esra Çikler Kemik-Kıkırdak ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Genel Ġlkyardım Bilgileri ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Temel YaĢam Desteği / Kanamalarda Ġlkyardım Kemik-Kıkırdak Kemik-Kıkırdak EĞĠTĠMĠ 1 EĞĠTĠMĠ 2 EĞĠTĠMĠ 3 EĞĠTĠMĠ 4

20 16:20-16: V. KURULU ( ) Trigliserid, Fosfolipid ve Embriyonik geliģmenin temel Üst Ekstremite Sfingolipid Metabol. mekanizmaları Kemikleri 2 Üst Ekstremite Kemikleri 3 Columna Vertebralis ve Thorax Kemikleri 4 Columna Vertebralis ve Thorax Kemikleri 1 MAYIS ĠġÇĠ BAYRAMI Trigliserid, Fosfolipid ve Sfingolipid Metabol. Ġskelet kası histolojisi 5 Ġskelet kası histolojisi 6 Embriyonik geliģmenin temel mekanizmaları (ĠNG) Kalp kası histolojisi 7 (ĠNG) Düz kas histolojisi 8 C.Elegans: Tek hücre perspektifinden geliģme Drozofila ve patern oluģumunun moleküler genetiği 5 Columna Vertebralis ve Thorax Kemikleri 6 Columna Vertebralis ve Thorax Kemikleri 1 MAYIS ĠġÇĠ BAYRAMI Tangül ġan/esra Çikler Kas ÇeĢitleri Tangül ġan/esra Çikler Kas ÇeĢitleri ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Yaralanmalarda Ġlkyardım ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında Ġlkyardım Kas ÇeĢitleri Kas ÇeĢitleri EĞĠTĠMĠ 5 EĞĠTĠMĠ 6 EĞĠTĠMĠ 7 EĞĠTĠMĠ 8

21 16:20-16: V. KURULU ( ) Ebru Emekli Alturfanlı Homeotik seçici 7 Steroidler, Ġzoprenoidler Hücre hareketleri ve genler ve Alt Ekstremite ve Ġkozanoidler omurgalı vücudunun anteroposterior Kemikleri Ģekillenmesi eksenin Ģekillenmesi 8 Alt Ekstremite Kemikleri 9 Kafatası Kemikleri (Viscerocranium) Kafatası Kemikleri (Viscerocranium) Organogenez 3 4 Ebru Emekli Alturfanlı Steroidler, Ġzoprenoidler ve Ġkozanoidler Nörohistoloji 9 Tangül ġan/esra Çikler Nörohistoloji Nöral geliģim Tangül ġan/esra Çikler Nörohistoloji Tangül ġan/esra Çikler Nörohistoloji Epidermis ve kök hücreler tarafından yenilenmesi Duyu epiteli Kafatası Kemikleri (Neurocranium) Kafatası Kemikleri (Neurocranium) Saime Batırel LAB-A Saime Batırel LAB-A Saime Batırel LAB-B Saime Batırel LAB-B Spermatogenez Spermatogenez ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda Ġlkyardım ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Bilinç Bozukluklarında Ġlkyardım EĞĠTĠMĠ 9 EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ EĞĠTĠMĠ V. KURULU ( ) Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin Biyosentezi, Kullanımı, 13 Gamet çeģitleri Solunum yolları ve özelleģmiģ ürünlere Kafatası Ġskeletinin sindirim kanalı dönüģümü ve Üre Bütünü döngüsü 14 Kafatası Ġskeletinin Bütünü 15 Eklemler Hakkında Genel Bilgi 16 Eklemler Hakkında Genel Bilgi (18) Kan damarları, lenfatikler ve endotel hücreleri 5 6 Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin Biyosentezi, Kullanımı, özelleģmiģ ürünlere dönüģümü ve Üre döngüsü Oogenez 13 Oogenez 14 Gamet çeģitleri Gamet çeģitleri Gamet çeģitleri (19) Multipotent kök hücreleri ile yenilenme: kan hücresi oluģumu (20) Ġskelet kasının oluģmun, düzenlenme ve rejenerasyonu

22 16:20-16:20-17 Üst ve Alt Ekstremite Eklemleri Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin Biyosentezi, Kullanımı, özelleģmiģ ürünlere dönüģümü ve Üre döngüsü ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin (7 ) Zehirlenmelerde Ġlkyardım EĞĠTĠMĠ Üst ve Alt Ekstremite Eklemleri Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin Biyosentezi, Kullanımı, özelleģmiģ ürünlere dönüģümü ve Üre döngüsü ĠLK YAR.VE TEMEL Y. D. KUR. Hüseyin Çetin Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında Ġlkyardım EĞĠTĠMĠ 14 Tuğba Tunalı Akbay Amino Asitlerin Biyosentezi, Kullanımı, özelleģmiģ ürünlere dönüģümü ve Üre döngüsü Fertilizasyon 15 EĞĠTĠMĠ 15 Ġmplantasyon 16 EĞĠTĠMĠ 16 V. KURULU ( ) Tangül ġan/esra (18) Çikler Embriyonik geliģimin Nükleotidler ve Nörogenez haftası Üst ve Alt Ekstremite Metabolizması Eklemleri 20 Üst ve Alt Ekstremite Eklemleri 21 Columna Vertebralis ve Thorax Eklemleri 22 Columna Vertebralis ve Thorax Eklemleri Tangül ġan/esra Çikler Nörogenez (19) Nükleotidler ve Metabolizması Embriyonik geliģimin 2. haftası 17 Tangül ġan/esra Çikler Embriyonik geliģimin 2. haftası 18 Embriyonik geliģimin 3. haftası 20 (21) Fibroblastlar ve bunların dönüģümü: bağ dokusu hücre ailesi (22) Kök hücre mühendisliği 23 Columna Vertebralis ve Thorax Eklemleri 24 Columna Vertebralis ve Thorax Eklemleri 25 Kafatası Eklemleri 26 Kafatası Eklemleri Proteoliz ve protein turnover Proteoliz ve protein turnover Nükleotidler ve Metabolizması EĞĠTĠMĠ 17 EĞĠTĠMĠ 18 EĞĠTĠMĠ 19 EĞĠTĠMĠ 20

23 16:20-16: :00 - :45 V. Kurul sonu sınavı :50 - :35 V. KURULU ( ) Tangül ġan/esra Tangül ġan/esra Çikler Çikler Plasenta ve fetal Organogenez zarlar Tangül ġan/esra Çikler Organogenez 24 Tangül ġan/esra Çikler Plasenta ve fetal zarlar 26 PRATĠK SINAV PRATİK SINAV

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 14.02.2011 15.02.2011 16.02.2011 17.02.2011 18.02.2011 (1) Vitaminler FİZYOLOJİSİ

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL- 14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL III. Kurul Hücresel Metabolizma ve Moleküler Tıp III. Kurul Süresi: 6 hafta III. Kurul Başlangıç Tarihi: 23 Aralık 2009 III. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 1 2 Şubat 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç.

Detaylı

TIP101 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU I

TIP101 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU I TIP101 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU I DERS KURUL SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. NİHAL İNANDIKLIOĞLU DERS KURUL SORUMLU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. MÜJGAN KARADÖL 25/09/2017 (Pazartesi) 1. Hafta Organik Kimyaya

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL-14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I 2016-2017 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II 05 ARALIK 2016 10 ġubat 2017 (8 HAFTA) DERSLER TEORĠK PRATĠK

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 27 Kasım 2015 Teorik Lab Toplam Biyokimya 22-22 Davranış Bilimleri 8-8

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 3 Ekim 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 18 Kasım 2016

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 3 Ekim 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 18 Kasım 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 3 Ekim 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 18 Kasım 2016 Teorik Lab Toplam Tıbbi Biyokimya 22-22 Davranış Bilimleri

Detaylı

2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 (TIP 121) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II KURUL II KOORDİNATÖRÜ: Yard.Doç.Dr. Bahire Küçükkaya Başlama Tarihi: 13.11.17 Bitiş Tarihi: 05.01.18 KURUL SINAVI

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

Prof. Dr. Neyhan ERGENE

Prof. Dr. Neyhan ERGENE DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. Hasan CÜCE Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Yrd.

Detaylı

Prof. Dr. Neyhan ERGENE

Prof. Dr. Neyhan ERGENE DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. Hasan CÜCE Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Yrd.

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü 18.Eyl.17 09.00-09.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi 10.00-10.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 11.00-11.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 13.00-13.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 14.00-14.50

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I ( 4. ) DERS KURULU (26 Mart 2018-17 Mayıs 2018) DERS PROGRAMI 1 T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI - DOKUYA GİRİŞ (12 Ocak 2015-6 Mart 2015 ) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 3 (TIP 132) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 2 Ekim 2017 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 17 Kasım 2017

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I. Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 2 Ekim 2017 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 17 Kasım 2017 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 101 Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 2 Ekim 2017 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 17 Kasım 2017 Teorik Lab Toplam Tıbbi Biyokimya 22-22 Davranış Bilimleri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu Sorumlusu :Prof. Dr. Erkan YURTCU

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2012 2013) DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD. Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS Prof. Dr.

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (3 EKİM-18 KASIM 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM I

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta)

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. Prof. Dr. Demir Budak Dekan DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Mine KÜÇÜKER KURUL III KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Mine KÜÇÜKER İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji / Üyeler: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 16

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya / Üyeler: Prof. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / / Dersin AKTS

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 ) 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak 2017-10 Mart 2017 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM I

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF I.SINIF DERSLER Tüm Dönem I Dersleri PRATİK TEORİK Pratik LAB Panel Toplamı GENEL TOPLAM Anatomi 27 40 2 42 69 Biyofizik 30 4 0 4 34 - Biyoistatistik 55 0 0 0 55 - Biyokimya 96 41 11 52 148 - Davranış

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (2 EKİM-17 KASIM 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM I

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I V. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I V. KURUL V. Kurul Sinir Sistemine Giriş V. Kurul Süresi: 7 hafta V. Kurul Başlangıç Tarihi: 7 Nisan 2009 V. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 24 25 Mayıs 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fikret ÖZUĞURLU 7 Nisan

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

6 Şubat Çarşamba. Elektron Transport Sistemi ve ATP Sentezi. İ.Hamdi Öğüş. Siyah Amfi Teorik

6 Şubat Çarşamba. Elektron Transport Sistemi ve ATP Sentezi. İ.Hamdi Öğüş. Siyah Amfi Teorik Ders Kurulu 103 Akademik Yılın 22. Haftası 4 Şubat 5 Şubat 6 Şubat 7 Şubat 8 Şubat TCA Döngüsü ve İ.Hamdi Öğüş Moleküllerin Membranda Difüzyonu Elektron Transport Sistemi ve ATP Sentezi İ.Hamdi Öğüş Moleküllerin

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ)

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (18 KASIM - 27 ARALIK 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 103 Hücre Bilimleri III Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 8 Şubat 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 25 Mart 2016 Teorik Lab Toplam Davranış Bilimleri 10-10 Histoloji

Detaylı

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016)

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 01 Şubat Pazartesi Anatomi Anatomiye Giriş ve Tarihçe

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Doç. Dr. İlker

Detaylı

KOMİTE-6 1. HAFTA 24 Nisan 2017 Pazartesi 25 Nisan 2017 Salı 26 Nisan 2017 Çarşamba 27 Nisan 2017 Perşembe 28 Nisan 2017 Cuma

KOMİTE-6 1. HAFTA 24 Nisan 2017 Pazartesi 25 Nisan 2017 Salı 26 Nisan 2017 Çarşamba 27 Nisan 2017 Perşembe 28 Nisan 2017 Cuma 1. HAFTA 24 Nisan 2017 Pazartesi 25 Nisan 2017 Salı 26 Nisan 2017 Çarşamba 27 Nisan 2017 Perşembe 28 Nisan 2017 Cuma 08.30- Tıbbi Mikrobiyoloj Anatomi Anatomi Dr.Rıza Durmaz Dr. M. Cem Bozkurt Dr. K. Desdicioğlu

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ BAHAR DÖNEMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1 YÖNETİCİLERİMİZ REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI DEKAN V. DEKAN YARDIMCISI

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Dönem (2014-2015) I.DÖNEM

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Dönem (2014-2015) I.DÖNEM I.DÖNEM I. Dönem Dersleri Ders Kodu DERSLER TEORİK LAB PRATİK Pratik Panel Toplamı GENEL TOPLAM TIPDNM11 Kurul I: Hücre Kurulu-1 122 22 11 33 155 Z 10 TIPDNM12 Kurul II: Hücre Kurulu-2 136 19 13 32 168

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI B GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (21 KASIM - 30 ARALIK 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x)

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (21 KASIM - 30 ARALIK 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI B GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (20 KASIM - 29 ARALIK 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (20 KASIM - 29 ARALIK 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-4 ( 4. ) DERS KURULU ( 21 MART 2016-18 MAYIS 2016) DERS PROGRAMI 1 T. C.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-4 ( 4. ) DERS KURULU ( 21 MART 2016-18 MAYIS 2016) DERS PROGRAMI 1 T. C.

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ( )

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ( ) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2012 2013) İZMİR - 2012 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2012 2013)

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (16 KASIM - 25 ARALIK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS. ANATOMİ 26 10 (x2) 36 - TIBBİ BİYOKİMYA 24 2 (x2) 26 -

15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS. ANATOMİ 26 10 (x2) 36 - TIBBİ BİYOKİMYA 24 2 (x2) 26 - DÖNEM I (BAHAR) DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI. DERS KURULU Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS 0 (x) - (x) -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma)

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III KURUL SORUMLUSU: DOÇ. DR. A.YEŞİM GÖÇMEN KURUL SORUMLUSU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. TEKİN YILDIRIM TIP103 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III I. HAFTA 06.02.2017 (Pazartesi)

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 (TIP 121) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

Detaylı

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU

DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (30 EYLÜL-15 KASIM 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. Prof.Dr.Ahmet

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 06NİSAN MAYIS2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 06NİSAN MAYIS2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 06NİSAN2015 27 MAYIS2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1 YÖNETİCİLERİMİZ REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI DEKAN DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM KOMİSYON BAŞKANI ( BAŞKOORDİNATÖR) TEMEL

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 AKADEMİK TAKVİM Dönem

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 19 EYLÜL KASIM 2016 (7 Hafta)

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 19 EYLÜL KASIM 2016 (7 Hafta) 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 19 EYLÜL 2016-4 KASIM 2016 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem

Detaylı

DERSLİKLER VE SAATLER

DERSLİKLER VE SAATLER DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Mine KÜÇÜKER KURUL II KOORDİNATÖRÜ: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr.

Detaylı

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ SINIF DERS KURULU (HÜCRE ve DOKU BİLİMİ) 28 EYLÜL 13 KASIM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY Sınıf Koordinatör Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER Ders Kurulu Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

KURUL BAŞLAMA ve BİTİŞTARİHİ : 28 EYLÜL - 20 KASIM 2015 (8 HAFTA) PRATİK SINAVLAR : 18-19 KASIM 2015 KURUL SONU TEORİK SINAVI : 20 KASIM 2015

KURUL BAŞLAMA ve BİTİŞTARİHİ : 28 EYLÜL - 20 KASIM 2015 (8 HAFTA) PRATİK SINAVLAR : 18-19 KASIM 2015 KURUL SONU TEORİK SINAVI : 20 KASIM 2015 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof.Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S.Sennur DEMİREL Arş.Gör. Seda ÇETİNKAYA Arş.Gör.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Tıbbi Bilimlere Giriş Ders Kurulu DERS KURULU-I

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Tıbbi Bilimlere Giriş Ders Kurulu DERS KURULU-I T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Tıbbi Bilimlere Giriş Ders Kurulu DERS KURULU-I 19 EYLÜL 02 ARALIK 2016 (11 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I ( 4. ) DERS KURULU ( 30 Mart 2015-29 Mayıs 2015) DERS PROGRAMI 1 T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu

Detaylı

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS KURULU 4

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS KURULU 4 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta)

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ. 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 14 EYLÜL 2015-30 EKİM 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem

Detaylı

ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI

ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI 1. HAFTA 7 Kasım 2016 Pazartesi 8 Kasım 2016 Salı 9 Kasım 2016 Çarşamba 10 Kasım 2016 Perşembe 11 Kasım 2016 Cuma Diş Anatomisi ve Morfolojisi 08.30-09.15 09.30-10.15 Dr. Gökçe Soğancı Mandibular santral,

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZDEMİR DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem I Akademik Takvimi 2014-2015 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 2016-2017 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 1. SINIF 19-21 Eylül 2016 Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR. Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR. Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU V. DERS KURULU (5 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (27 NİSAN - 29 MAYIS 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 1 DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 Eylül 2014-14 Kasım 2014) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 )

III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF EĞİTİM KOORDİNASYON REHBERİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF EĞİTİM KOORDİNASYON REHBERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF EĞİTİM KOORDİNASYON REHBERİ Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Rektör Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR Dekan Prof. Dr. Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-2 ( 2. ) DERS KURULU (9 Kasım 2015-8 Ocak 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 ( 2. ) DERS KURULU (13 Kasım 2017-12 Ocak 2018) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI B GRUBU V. DERS KURULU (5 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (02 MAYIS - 2 HAZİRAN 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Biyokimya CEAC 502 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Biyokimya CEAC 502 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

Ders Kurulu Öğretim Üyeleri. Yrd. Doç. Dr. Türkan TOKA ÖZER Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ Yrd. Doç. Dr. Mahinur ULUSOY Öğr. Gör.

Ders Kurulu Öğretim Üyeleri. Yrd. Doç. Dr. Türkan TOKA ÖZER Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ Yrd. Doç. Dr. Mahinur ULUSOY Öğr. Gör. TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I III. DERS KURULU 9 ŞUBAT 2015-27 Mart 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ Dönem I Koordinatörü

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU. (26 Mart Haziran 2018)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU. (26 Mart Haziran 2018) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2017-2018 DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (26 Mart 2018-01 Haziran 2018) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 68 18X 2 86 Biyokimya 7-7 Fizyoloji 19 2X 4 21

Detaylı