T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUM 4 I-GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon 7 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7-13 C İdareye İlişkin Bilgiler 14 1 Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı 54 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 55 4 İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 58 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 58 II-AMAÇ ve HEDEFLER A İdarenin Amaç ve Hedefleri 59 B Temel Politikalar ve Öncelikler 59 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A Mali Bilgiler 61 1 Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B Performans Bilgileri 66 1 Faaliyet ve Proje Bilgileri IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A Üstünlükler 169 B Zayıflıklar 170 C Değerlendirme 171 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 Ahmet ZAHTEROĞULLARI Vali 3

4 SUNUŞ Bolu İl Özel İdaresi bütçesinden 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddeleri gereğince İl Genel Meclisinin almış olduğu kararların uygulanmasını ve gerçekleşmesini içeren Valilik faaliyet raporu tasviplerinize sunulmuştur. İl Genel Meclisimizin değerli üyeleri, hazırlanmış olan ve size örneği sunulan İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunda İl Genel Meclisimizce kabul edilen bütçe ve yapılan program doğrultusunda İl Özel İdaresinin imkanları en iyi şekilde değerlendirilmiş, İlimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak İlin gelişmesine, kalkınmasına ve tanıtımına katkı sağlayacak Eğitim, Kültür-Turizm, köylere yapılan çeşitli hizmetler, Tarım, Sağlık, Gençlik Spor ve Bayındırlık alanında hizmetler gerçekleştirilmiştir yılı çalışmalarında İl Genel Meclisimizin siz değerli üyelerine içtenlikle teşekkür ederim yılı çalışma dönemimizin de İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini diler, saygı ve sevgilerimi sunarım. Ahmet ZAHTEROĞULLARI Vali 4

5 Bolu İl Özel İdaremiz 2014 yılında İl Genel Meclisimizce ayrılan bütçe ile yaptığı faaliyetlerini başarı ile tamamlamıştır. Bütçede bulunan tüm yatırım ödenekleri yerli yerince, tekniğine uygun ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir yılı faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Sayın Valim, İl Genel Meclisi Başkanım ve üyelerimiz ile canla başla çalışan tüm personelimize teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarda başarılar dilerim. Sırrı KÖSTERELİ Genel Sekreter 5

6 I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4-İnsan Kaynakları 5-Sunulan Hizmetler 6-Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi 6

7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Bolu İl Özel İdaresinin misyonu temelde, İl Özel İdaresi kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri demokratik, hesap verebilir, şeffaf, sürekli, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek, bütçe imkanları ve hizmet öncelikleri dikkate alınarak, etkin, verimli bir şekilde halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektir. Vizyonumuz Bolu İl Özel İdaresinin vizyonu, İlimizde yaşayan insanların yaşam kalitesi ve refahını yükseltmek için eğitim, sağlık, kültür, turizm, spor, çevre, tarım, sanayi, ticaret, afet ve sosyal hizmetler, imar, yol, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde halka ulaştırmaktır. B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar İl Özel idareleri uzun yıllar bir kısım yetkilerini merkezi yönetime, bir kısım yetkilerini de belediyelere kaptıran bir kurum olarak kalmıştır. Fakat yeni çıkan yasayla birlikte yeniden bir diriliş süreci içine girilmiş durumdadır. Bununla birlikte bir taraftan merkezi teşkilatın il ve bölge müdürlükleriyle ve diğer taraftan ise belediyelerle görev ve yetki karmaşası yaşanmaya devam etmektedir sayılı Kanun a göre İl Özel İdaresinin görevleri; İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Ayrıca İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamaları yapmakla görevli ve yetkilidir tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla İl Özel İdaresinin organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır. 7

8 İl Genel Meclisi ; İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir. Örneğin, Meclis İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verebilmektedir. İl Genel Meclisi üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi Başkanı tarafından yönetilir yılında İl Genel Meclisimiz 70 toplantı yapmış olup, toplam 317 adet karar almıştır. 8

9 2014 YILI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ LİSTESİ S.No İLÇE ADI ve SOYADI PARTİSİ 1 MERKEZ Yaşar YÜCEER AK PARTİ 2 MERKEZ Sezai ÇAVDAR AK PARTİ 3 MERKEZ Erol ÖZAK AK PARTİ 4 MERKEZ Emine ERDAL AK PARTİ 5 MERKEZ İbrahim AYHAN CHP 6 MERKEZ Bedri PEHLİVAN CHP 7 DÖRTDİVAN Ömer SEZGİN AK PARTİ 8 DÖRTDİVAN Dursun FİDAN AK PARTİ 9 GEREDE Üzeyir ERCİVAN AK PARTİ 10 GEREDE Yusuf GÖKÇE AK PARTİ 11 GEREDE Metin DEMİRBİLEK AK PARTİ 12 GÖYNÜK Mümtaz ALTINBAŞ AK PARTİ 13 GÖYNÜK Mustafa BAYRAKTAR AK PARTİ 14 KIBRISCIK Osman CABGU AK PARTİ 15 KIBRISCIK H.Hüseyin ARSLAN CHP 16 MENGEN Zeki OZULLUOĞLU AK PARTİ 17 MENGEN Eyüp BEŞLİ CHP 18 MUDURNU Vedat ÖZKAN AK PARTİ 19 MUDURNU Ahmet UZUN AK PARTİ 20 SEBEN İsmail AKMAN AK PARTİ 21 SEBEN Fehmi ÇINAR AK PARTİ 22 YENİÇAĞA Erhan ÇİFTÇİ AK PARTİ 23 YENİÇAĞA Erdoğan YETKİN AK PARTİ 9

10 İHTİSAS KOMİSYONLARI 5302 Sayılı Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddeleri gereği bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. İmar ve bayındırlık komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Rapor bu sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra il genel meclisinde karara bağlanır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. DENETİM KOMİSYONU 5302 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereği İl Genel Meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın on beşine kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. İdarenin 2014 yılı iş ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Denetim Komisyonunda ; Yusuf GÖKÇE, Osman CABGU, Fehmi ÇINAR, Ahmet UZUN ve İbrahim AYHAN üye olarak görev yapmışlardır. 10

11 BAŞKANLIK DİVANI İl Genel Meclisi Başkanı İl Genel Meclis 1. Başkan Vekili İl Genel Meclis 2. Başkanı Vekili : Yaşar YÜCEER : Üzeyir ERCİVAN : Sezai ÇAVDAR 2 Adet asil katip üye : Zeki OZULLUOĞLU : Emine ERDAL 2 Adet yedek katip üye : Erhan ÇİFTÇİ : Ahmet UZUN İHTİSAS KOMİSYONLARI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 1- Erol ÖZAK 2- Mümtaz ALTINBAŞ 3- Yusuf GÖKÇE 4- Fehmi ÇINAR 5- Ömer SEZGİN 6- Eyüp BEŞLİ Plan ve Bütçe Komisyonu Tarafından 68 adet rapor hazırlanmıştır. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 1-Sezai ÇAVDAR 2-Vedat ÖZKAN 3-Metin DEMİRBİLEK 4-İsmail AKMAN 5-Erhan ÇİFTÇİ 6-İbrahim AYHAN İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 30 adet rapor hazırlanmıştır. EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZ.KOM 1-Üzeyir ERCİVAN 2-Mustafa BAYRAKTAR 3-Osman CABGU 4-Dursun FİDAN 5-Hasan Hüseyin ARSLAN Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca 17 adet rapor hazırlanmıştır. ÇEVRE SAĞLIK KOMİSYONU 1- Zeki OZULLUOĞLU 2- Ahmet UZUN 3- Erdoğan YETKİN 4- Emine ERDAL 5- Bedri PEHLİVAN Çevre ve Sağlık Komisyonunca 22 adet rapor hazırlanmıştır. 11

12 İl Encümeni ; Kanuna göre il encümeni, valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile, biri mail hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. il encümeni, Yönetim Komitesi veya icra Komitesi gibi vazife görür. Encümenin en önemli görevi stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmektir. Encümenin, haftada en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması öngörülmüştür yılında İl Encümenimiz 48 toplantı yapmış olup, toplam 401 adet karar almıştır. İL ENCÜMENİ Ahmet ZAHTEROĞULLARI Vali İl Encümeni Başkanı Sırrı KÖSTERELİ Genel Sekreter (Vali olmadığında İl Encümenine Başkanlık etmiştir.) İl Genel Meclisince Seçilen il Encümen Üyeleri ( tarihinden itibaren) 1- Erol ÖZAK 2- Mümtaz ALTINBAŞ 3- Üzeyir ERCİVAN Birim Amirleri Arasından Seçilen Encümen Üyeleri 1-Sırrı KÖSTERELİ 2-Cemal YAZGELDİ 3- Mehmet Ali AYTEKİN 12

13 Vali ; Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Valinin Görev ve Yetkileri İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. İl encümenine başkanlık etmek. İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. İl özel idaresi personelini atamak. İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Encümen Müdürlüğü ; 1 Müdür, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 1 Büro Görevlisi olmak üzere toplam 3 personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. 13

14 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1 2 BOLU İL ÖZEL İDARESİ MÜLKLERİNİN AYRINTILI TAPU, ADRES VE SON DURUM BİLGİLERİ TABLOSU Emlakın Emlakın Bulunduğu Tapu Kayıtları Emlak Hakkında Açıklamalar Kayıt No.Su : Yılında Yapılan İhale İle En Az 500 Mah. : Karacasu Geçiş Nedeni : Paylaşma Adı : Termal Otel Yapılacak. Yataklı 5 Yıldızlı Termal 879 (Taksim) Cinsi : Arsa Otel Ve Ek Tesisleri 1 Yüzölçümü : ,70 M2 Yapılmak Üzere Aktoprak Kiralanmıştır. Kayıt No.Su : 1 Adı : Özel İdare İş Merkezi Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 1.227,00 M2 3 Kayıt No.Su : 257 Adı : Özel İdare Hizmet Binasının Arsası Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 103,00 M2 4 Kayıt No.Su : 2 Adı : Semerkant Sağlık Ocağı Binası Cinsi : Sağlık Ocağı Yüzölçümü : 575,00 M2 5 Kayıt No.Su : 3 Adı : Aile Sosyal Hizmetler Müd. Hizmet Binası Cinsi : Bina Ve Bahçesi Yüzölçümü : 4.128,00 M2 6 Kayıt No.Su : 260 Adı : Özel İdare Hizmet Binası Cinsi : Arsa Yüzölçümü : ,00 M2 Mah. : Büyükcami Mah. Hükümet No:94 Mah. : Kültür Mah. Şehitler Cd. Mah. : Semerkant Mah. Ergin Mah. : Kültür Mah. Şehitler Cad. Mah. : İhsaniye Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Geçiş Nedeni : İfraz Geçiş Nedeni : Bağış (Hibe) Aile Ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Hizmet Binası Geçiş Nedeni : İfraz Geçiş Nedeni : İfraz Resmi Kurumlara Ve Tüzel Ve Gerçek Kişiliklere Kiralanmıştır. Hizmet Binası Olarak Kullanılmaktadır. Üst Kat 4 Adet Aile Hekimine Kiraya Verilmiş Olup, Alt Kat İse Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğüne Çocuk Koordinasyon Merkezi Olarak Tahsis Edilmiştir. (Betonarme 2 Katlı Bena 307 M²) 892m² Misafirhane, 712m² Çok Amaçlı Salon Aile Ve Sos.Polt.Müdürlüğüne Hizmet Binası Olarak Kiraya Verilmiştir. Hizmet Binası Olarak Kullanılmaktadır.

15 7 Kayıt No.Su : 261 Adı : Halil Nom İlk Okulu Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Yüzölçümü : 2.858,44 M2 İlçe : Gerede Mah. : Demirciler 8 Kayıt No.Su : 262 Adı : Canip Baysal Lisesi Mah. : Karamanlı Cinsi : Bahçeli Kargir İlkokul Ve Arsası Yüzölçümü : 2.781,00 M2 Alacaköşk 9 Kayıt No.Su : 7 Adı : Yurt Binası Cinsi : Öğrenci Yurdu Ve Bahçesi Yüzölçümü : 572,00 M Kayıt No.Su : 263 Adı : Kürkçüler İlk Okulu Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Yüzölçümü : 1.030,00 M2 Kayıt No.Su : 8 Adı : Akkayalar Mesire Alanı Cinsi : Arazi Yüzölçümü : ,00 M2 Kayıt No.Su : 264 Adı : Paşaköy Okulu Cinsi : Okul Alanı Yüzölçümü : 7.547,00 M2 13 Kayıt No.Su : 9 Adı : Ömerler Maden Suyu Fabrikası Mah. : Büyükcami Mah. Öney Sk. Mah. : Kürkçüler Köy İçi Mah. : Çepni Köyü Akkayalar Mevkii Mah. : Paşaköy Mah. : Ömerler Köyü Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Satış Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Satınalma Geçiş Nedeni : Bedelsiz Devir Milli Eğitim Müdürlüğü Özel İdare Payı : / Geçiş Nedeni : Kiralama Bolu Milli Emlak Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Geçiş Nedeni : Satış Kredi Ve Yurtlar Kurumuna Kiraya Verilmiştir. Belediye Mücavir Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde Tapusu İdare Adına Tescil Ettirilmişidir. Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne Ait Olup, Tarihinden Başlamak Üzere 49 Süreli Bedelli Olarak İdaremize Tahsis Edilmiştir. İdaremizce De Turizm Amaçlı Tesis Yapılmak Ve İşletilmek Üzere 2013 Yılında Yapılan İhale İle 43 Yıl Süreli Olarak Kiralanmıştır. Turan Memba Şirketine Kiralanmış Olup, Fabrikanın Bulunduğu Alanın Milli Emlak

16 Cinsi : Madensuyu Fabrikası Abant Yolu Yüzölçümü : 416,00 M2 14 Kayıt No.Su : 265 Adı : Demirler Köyü Yolu Cinsi : Yol Yüzölçümü : 873,01 M2 15 Kayıt No.Su : 10 Adı : Sinema Binası Cinsi : Kargir Sinema Yüzölçümü : 918,00 M2 16 Kayıt No.Su : 266 Adı : Demirler Köyü Yolu Cinsi : Yol Yüzölçümü : 784,45 M² 17 Kayıt No.Su : 11 Adı : Karacasu Termal Otel Ve Bahçesi Cinsi : Otel Kaplıca Bahçe Hususi Banyoluk Yüzölçümü : ,85 M2 18 Kayıt No.Su : 267 Adı : Okul Yapılacak Arsa Cinsi : Arsa ( İlköğretim Alanı) Yüzölçümü : 3.280,00 M2 19 Kayıt No.Su : 268 Adı : Doğa Otel Cinsi : Yüzölçümü : ,71 M2 20 Kayıt No.Su : 14 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli 16 Dairelik Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 Mah. : Demirciler Elmadibi Mah. : Tabaklar Mah. Salim Gündoğan Sk. Mah. : Demirciler Elmadibi Mah. : Fatih Mah. Karacasu Aktoprak İlçe : Göynük Mah. : Sofuali Beybahçesi İlçe : Göynük Mah. : Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: Özel İdare Payı : 7/34 Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Özel İdare Payı : 4/5 Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : Geçiş Nedeni : Satış Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Tahsis Anadolu Üniversitesi Hizmet Binası Özel İdare Payı : 3/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Müdürlüğüne Ait (792 Parsel/ 2250m² Arsa) İdaremize Süresiz Ve Bedelsiz Tahsislidir. Sabri Basmacı nın Rücu Hakkı Şerhi Vardır Binanın Mevcut Durumu Değerlendirildiğinde, İdarenin Kazanımları Da Dikkate Alınarak İnceleme İle Karar Aşamasındadır. 1.Sulh Huk. Şerh Kararı Var. İdare Şirketine Kiraya Verilmiştir. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce Bedelsiz Ve Süresi Olarak İdaremize Tahsis Edilmiş Olup, İdaremizce Hizmet Açısından İlçenin, Gelir Kazanımı Açısından İdare Kaynakları Dikkate Alınarak Kiraya Verilmiştir Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir.

17 21 Kayıt No.Su : 270 Adı : Milli Eğitimin Kullanımında Bahçe Cinsi : Bahçe Yüzölçümü : 1.100,00 M2 22 Kayıt No.Su : 15 Adı : Vali Konağı Cinsi : Ev Bahçe Havuz Yüzölçümü : 3.886,00 M2 23 Kayıt No.Su : 271 Adı : Gerede Deri Osb Su Deposu Cinsi : Depo Yüzölçümü : 1.883,93 M2 Kayıtlı Değeri : 4.709,82 24 Kayıt No.Su : 272 Adı : Yeniçağa Kamulaştırma Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 326,35 M2 25 Kayıt No.Su : 17 Adı : Kızılay Parkı Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 3.268,00 M2 26 Kayıt No.Su : 273 Adı : Yeniçağa Kamulaştırma 2 Cinsi : Tarla Yüzölçümü : 2.420,00 M2 27 Kayıt No.Su : 274 Adı : Gazipaşa Orta Okulu Ve İhl Cinsi : Okul Alanı Yüzölçümü : 0,00 M2 28 Kayıt No.Su : 20 Adı : Aktaş Lojmanları İlçe : Mudurnu Mah. : Samat Köy İçi Mah. : Bahçelievler Mah. Hastane Cad. No:12 İlçe : Gerede Mah. : Güney Demirciler Harman Tepesi İlçe : Yeniçağa Mah. : Camiatik Mah. : Tabaklar Mah. İlçe : Yeniçağa Mah. : Camiatik Mah. : Aktaş Mah Şehit Güven Keskin Mah. : Aktaş Mahallesi Geçiş Nedeni : Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : Alan Düzeltmesi Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : Geçiş Nedeni : İfraz 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Görev Tahsisli Olarak İlimiz Valisine Tahsis Edilmektedir. (Bina 386m²) Kamulaştırma İşlemi Tamamlandı. Sit Olan Kızılay Hamamı Yanında Bulunmakt5adır. Bolu Spor a Otopark Olarak Kullanılmak Üzere Kiraya Verilmiştir. Kamulaştırma İşlemi Tamamlandı. Mülkiyeti Bolu Belediyesinin Olmakla, 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde Mülkiyetinin İdare Adına Tescil Edilmesi Çalışmaları Yapılmaktadır Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği

18 Cinsi : Lojman Yüzölçümü : 1.414,00 M2 Kayıt No.Su : 276 Adı : Çıkınlar Mah.Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 1.963,00 M2 Kayıt No.Su : 21 Adı : Konak Otel Cinsi : Bahçeli Bina Yüzölçümü : 825,00 M2 Kayıt No.Su : 277 Adı : Seyit Afşar Okul Yeri Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : ,30 M2 Kayıt No.Su : 22 Adı : Beşkavaklar Lojman Cinsi : Lojman Yüzölçümü : 0,00 M2 Kayıt No.Su : 278 Adı : Paşaköy Okul Arsası Cinsi : Arsa Yüzölçümü : ,00 M2 Akıncı Sk Fidanlık Mevkii Mah. : Çıkınlar İlçe : Mudurnu Mah. : Seraycık Mah. : Seyit Afşar Mah. : Beşkavaklar Mah. : Paşa Köy 34 Kayıt No.Su : 24 Mah. : Bahçelievler Adı : Konak Sokak Lojman Mah. Cinsi : Bahçeli Betonarme 8 Dairelik Loj Konak Sk. Yüzölçümü : 621,00 M2 35 Kayıt No.Su : 27 Adı : Canip Baysal Lisesi Cinsi : Kargir Bina Mah. : İ.Baysal Mah. Behiye Baysal /20-K Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Bolu İl Özel İdaresi Milli Eğitim Müdürlüğü Kreş Geçiş Nedeni : Geçiş Nedeni : Bedelsiz Devir Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Bedelsiz Devir Bolu Milli Emlak Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Hükmen Tescil Milli Eğitim Müdürlüğü Özel İdare Payı : 50/442 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Geçiş Nedeni : Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. İl Genel Meclisinin Tarih Ve 113 Sayılı Kararı İle Milli Eğitim Bakanlığına Tahsis Edilmiştir.(Taşınmaz Üzerine İzzet Baysal Vakfınca Bağış Olarak Anaokulu Yapılacaktır.) Eski Kaymakamlık Hizmet Binası Müştemilatı Yılında Yapılan İhale İle Butik Otel Olarak Hizmet Etmek Üzere 20 Yıl Süreli Olarak Kiraya Verilmişitr Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. İki Ayrı Tapudan Oluşmaktadır Enj Nak. Hattı Şerhi Bulunmaktadır.

19 Yüzölçümü : 2.218,00 M2 36 Kayıt No.Su : 28 Adı : Behiye Baysal Ticaret Meslek Lisesi Cinsi : Okul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 3.266,00 M2 37 Kayıt No.Su : 29 Adı : Emine Ve Mehmet Baysal Lisesi Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 9.769,00 M2 38 Kayıt No.Su : 30 Adı : Canip Baysal İlk Ve Orta Okulu Cinsi : Betonarme Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 4.023,00 M2 39 Kayıt No.Su : 32 Adı : Sakarya İlk Öğretim Okulu Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 4.760,00 M2 40 Kayıt No.Su : 34 Adı : Kültür İlköğretim Okulu Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 448,00 M2 41 Kayıt No.Su : 35 Adı : B. Baysal İlkokulu Ve Hayreddin Tokadi İmam Hatip Cinsi : Okul Binaları Ve Bahçesi Yüzölçümü : 2.438,00 M2 Cd. Mah. : Karamanlı Mah. Alacaköşk Mah. : Kültür Mah. Şehitler Cd. Özel İdare Arkası Mah. : Sağlık Mah. Poyraz Sk. No:10 Mah. : Tabaklar Mah. Hastane Cad. No:33 Mah. : Kültür Mah. Şehitler Cd. No:21 Mah. : İzzet Baysal Mah. Behiye Baysal Cd. 19 Milli Eğitim Müdürlüğü 15- Geçiş Nedeni : Bağış A (Hibe) 465 Milli 200 Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Bağış (Hibe) Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Satış Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Geçiş Nedeni : Satış Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Geçiş Nedeni : İstimlak Milli Eğitim Müdürlüğü 15- Geçiş Nedeni : Bağış A (Hibe) 464 Milli 199 Eğitim Müdürlüğü Enj Nak. Hattı Şerhi Bulunmaktadır. Sakarya İlköğretim Okulu 1.Bina(Yeni Bina) : Betonarme, Bodrum+Zemin+2=4 Katlı 2.Bina : Betonarme, Bodrum+Zemin+2=4 Katlı Ana Okulu Binası : Betonarme, Zemin+3=4 Katlı 1.Bina(Yeni Bina): 2400 M² 2.Bina: 1120 M² Anaokulu Binası: 1200 M²

20 42 43 Kayıt No.Su : 37 Adı : 100.Yıl Ortaokulu Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 1.550,00 M2 Kayıt No.Su : 38 Adı : İnkılap İlköğretim Okulu Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 612,00 M2 44 Kayıt No.Su : 39 Adı : Abant İlköğretim Okulu Cinsi : İlkokul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 1.920,00 M2 45 Kayıt No.Su : 40 Adı : Dağkent Kıroğlu İlköğretim Okulu Cinsi : İlkokul Binası Ve Arsası Yüzölçümü : 7.935,00 M2 46 Kayıt No.Su : 41 Adı : Yukarısoku İlköğretim Okulu Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 2.272,00 M2 47 Kayıt No.Su : 42 Adı : Milli Egemenlik İlköğretim Okulu Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 3.663,00 M2 48 Kayıt No.Su : 43 Adı : Kır Gazinosu Cinsi : Bina Ve Arsası Mah. : Beşkavaklar Çakmaklar No: Mah. : Semerkant Mah 291 Köroğlu Sokak 113 No:17 Mah. : Akpınar Mah. Gerede Cad. No:10 Mah. : Dağkent Mah. 12.Cadde Mah. : Yukarısoku Mahallesi Mah. : İhsaniye Stad Karşısı Kuru Çeşme Sk. Mah. : Geçiş Nedeni : İstimlak Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Satış Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Geçiş Nedeni : Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İfraz Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Hükmen Tescil İki Tapudan Oluşuyor 1.Bina:Zemin+ 1 Kat, Yarı Kagir Ek Bina (2 Kat), Prefabrik Kazan Dairesi, İşlik (2 Katlı), Betonarme Kütüphane, Tek Katlı, Çelik Konstrüksiyon Çok Amaçlı Salon, Tek Katlı, Betonarme Lojman (Bodrum+1 Kat) Betonarme 1.Bina: Derece Sit Alanının Üzerinde Kalmaktadır. Enj. Nak.Hattı Şerhi Bulunmaktadır. 1. Bina 1180m² 2. Bina 370m² Müstecirin Kiralama Süresi Dolmuş Olup, İhale İle Kiraya Verilecektir. (2015 Yılı)

21 49 Yüzölçümü : 0,00 M2 Kayıt No.Su : 49 Adı : Şantiye Binası Ve Arsası Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 8.058,36 M2 50 Kayıt No.Su : 50 Adı : Kaymakamlık Evi Ve Bahçesi Cinsi : İki Katlı Kargir Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 438,00 M2 51 Kayıt No.Su : 51 Adı : Göynük Hizmet Binası Ve İşmerkezi Cinsi : Hizmet Binası Lojman İşhanı Yüzölçümü : 536,00 M2 52 Kayıt No.Su : 52 Adı : Göynük Egemenlik İ.Ö.O. Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Binası Yüzölçümü : 2.405,10 M2 İlçe : Seben Mah. : Çarşı Mah. İsmet Paşa Cd. İlçe : Göynük Mah. : Yenice Beşir Bakraktar Cd. İlçe : Göynük Mah. : Yenice Orhan Çalış Sk. İstanbul Cd. İlçe : Göynük Mah. : Yenice Hacıkadın 53 Kayıt No.Su : 53 Adı : Yeniçağa Şair Dertli İlk İlçe : Yeniçağa Öğretim Mah. : Aslibey Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 315,00 M2 Kayıtlı Değeri : ,00.- Tl 54 Kayıt No.Su : 54 Adı : Kaymakamlık Evi Ve Bahçesi Cinsi : Kaymakam Lojmanı Yüzölçümü : 388,00 M2 İlçe : Yeniçağa Mah. : Merkez Mah. Asilbey Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Seben Belediyesi Geçiş Nedeni : Geçiş Nedeni : Cins Değişikliği Geçiş Nedeni : Satınalma Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Satınalma Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Bağış (Hibe) Bina 690m² Mülkiyeti Seben Belediyesinin Olup, İdaremize İntifa Hakkı Verilmiştir Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Görev Tahsisli Olarak İlçe Kaymakamına Tahsis Edilmektedir. (Bina 386m²). İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası, Lojman Ve Resmi İş Merkezi Binası (5 Katlı) Betonarme (Binada; 8 Resmi Kurum Hizmet Vermekte, 3 Lojman, 6 Dükkan Bulunmaktadır.) Betonarme 1756,34 M² 1.Lojman: 120 M² 2.Lojman: 90 M² 3.Lojman: 92 M² Bina Değeri: ,00.-Tl Arsa Değeri: ,00.- Tl 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Görev Tahsisli Olarak İlçe Kaymakamına Tahsis

22 Kayıtlı Değeri : ,00.- Tl 55 Kayıt No.Su : 55 Adı : Yeniçağa Yaşar Çelik İlk Öğretim Okulu Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 7.523,24 M2 Kayıtlı Değeri : ,30.-Tl Kayıt No.Su : 56 Adı : Nene Hatun Anaokulu Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 1.958,45 M2 Kayıtlı Değeri : ,00.-Tl Kayıt No.Su : 57 Adı : Yeniçağ Arsa Cinsi : Tarla Yüzölçümü : 3.800,00 M2 Kayıtlı Değeri : ,00.- Tl 58 Kayıt No.Su : 58 Adı : Mudurnu Kaymakamlık Evi Ve Bahçesi Cinsi : Kaymakam Lojmanı Yüzölçümü : 538,61 M2 59 Kayıt No.Su : 59 Adı : Özel İdare Şantiyesi Cinsi : Bina Ve Bahçesi Yüzölçümü : 7.287,04 M2 60 Kayıt No.Su : 60 Adı : Su Deposu İlçe : Yeniçağa Mah. : Merkez Mah. Aslıbey İlçe : Yeniçağa Mah. : Merkez Mah. No:19 Asilbey İlçe : Yeniçağa Mah. : İlçe : Mudurnu Mah. : Kaygana Mah. Bolu Mudurnu Yolu İlçe : Mudurnu Mah. : Kaygana Mah. Bolu Mudurnu Yolu İlçe : Mudurnu Mah. : Keçikıran O.D e Geçiş Nedeni : İfraz Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Kadastro Parselinde Birleştirme İl Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Trampa Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Geçiş Nedeni : Satınalma Edilmektedir. (Bina 18m²) Bina Değeri: ,00.-Tl Arsa Değeri: ,00.- Tl Arsa Değeri : ,00.-Tl Binalar Değer Toplamı: 1.485,537,30.-Tl Arsa Değeri: ,00.-Tl Bina Değeri: ,00.-Tl 2003 Yılında Kuruluş İşlemleri Tamamlanan Yeniçağa Turistik Tesisler Kurma Ve İşletme Birliğinin % 70 Hissesi İl Özel İdaresinin, % 30 Hissesi İse Yeniçağ Belediye Başkanlığına Ait İken 2013 Yılında Birlik Fesih Edilmiş Olup, İdare Hisselerine Karşılık Yeniçağ Belediyesince Verilen Arsadır. Arsa Değeri :19.000,00.- Tl 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Görev Tahsisli Olarak İlçe Kaymakamına Tahsis Edilmektedir.

23 Cinsi : Depo Yüzölçümü : 380,00 M2 61 Kayıt No.Su : 61 Adı : Milli Eğitim Kullanımında Bahçe Cinsi : Bahçe Yüzölçümü : 1.090,00 M2 Köyiçi İlçe : Mudurnu Mah. : Samat Köy İçi 62 Kayıt No.Su : 62 İlçe : Mudurnu Adı : Kreş Ve Çocuk Yuvası Mah. : Musalla Ve Bahçesi Cinsi : Kreş Çocuk Yuvası Ve Bahçesi Kösepınarı Yüzölçümü : 2.147,00 M Kayıt No.Su : 63 Adı : Okul Alanı Cinsi : Kargir Okul Ve Lojman Yüzölçümü : 1.759,41 M2 Kayıt No.Su : 64 Adı : İlçe Tarım Müdürlüğü Cinsi : Bahçeli Kargir Bina Yüzölçümü : 290,62 M2 Kayıt No.Su : 65 Adı : Halk Eğitim Binası Cinsi : Bahçelir Kargir Bina Yüzölçümü : 344,48 M2 İlçe : Mudurnu Mah. : Sarpıncık Yukarı Sarpıncık İlçe : Mudurnu Mah. : Seyrancık İlçe : Mudurnu Mah. : Seyrancık Mah. Cumhuriyet Cd Geçiş Nedeni : Satış 26- Geçiş Nedeni : Bağış 27e (Hibe) 241 Milli 52 Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Milli Eğitim Kullanımındadır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Yapılmış Olup, 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdaremiz Adına Taşınmaz Tescil Edilmiştir. İki Katlı Bina Olup, Önceden Alt Katı Hizmet Binası Üst Katı İse Personel Lojmanı Olarak Kullanılmaktaydı. Hizmet Binasının Yeni Kaymakamlık Binasına Taşınmasıyla Bina Bir Bütün Olarak İlçe Tarım Müdürlüğüne Hizmet Binası Olarak Kullanılmak Üzere Kiraya Verilmiştir. Geçiş Nedeni : Satınalma Halk Eğitim Müdürlüğüne Milli Tahsislidir. Eğitim Müdürlüğü 66 Kayıt No.Su : 66 İlçe : Mudurnu Geçiş Nedeni : Kadastro Mah. : Adı : Okul Tespiti Sırçalı 155 Cinsi : Okul 2 Yüzölçümü : 2.336,88 M2 Milli Köy İçi Eğitim Müdürlüğü 67 Kayıt No.Su : 67 İlçe : Mudurnu 30- Bina 1352,8m² Ek Bina

24 Adı : Dumlupınar İlkokulu Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Binası Ve Ar Yüzölçümü : 4.292,00 M2 68 Kayıt No.Su : 68 Adı : Mudurnu Bahçe Cinsi : Bahçe Yüzölçümü : 409,81 M Kayıt No.Su : 69 Adı : Dumlupınar İlk Okulu Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 2.634,30 M2 Kayıt No.Su : 70 Adı : Taşkesti İlk Öğretim Tesisi Cinsi : İlkokul Yüzölçümü : 6.948,15 M2 71 Kayıt No.Su : 71 Adı : Hüseyin Akçakayaya Tahsisli Cinsi : Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 Mah. : Hızırfakı Ankara Cd. İlçe : Mudurnu Mah. : Kaygana Mah. İlçe : Mudurnu Mah. : Hızırfakı İlçe : Mudurnu Mah. : Taşkesti Merkez Mah. Karaağaç İlçe : Mengen Mah. : Kadılar Dumanbahçe 72 Kayıt No.Su : 72 İlçe : Mengen Adı : Bayram Mehmet Mah. : Aydoğdu Nun Kullanımında Cinsi : Bahçeli Ahşap Ev Yüzölçümü : 1.134,85 M2 73 Kayıt No.Su : 73 Adı : Muhittin Kayaaltına Ait Bina Cinsi : Bahçeli Ev Yüzölçümü : 397,00 M2 74 Kayıt No.Su : 74 Adı : Ahmet Altıntaşa Ait Bina Cinsi : Bina Yüzölçümü : 372,00 M2 İlçe : Mengen Mah. : Kadılar Köy İçi İlçe : Mengen Mah. : A Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Satış Geçiş Nedeni : İfraz Milli 7 Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Bağış (Hibe) Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Alan Düzeltmesi Geçiş Nedeni : Alan Düzeltmesi Geçiş Nedeni : Alan Düzeltmesi Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti 770m² Betonarme Yığma Tapu Kayıtlarında Pratik Kız Sanat Okulu Olarak Kullanıldığı Bilgisi Mevcuttur. Bu Taşınmazın Tamamı Üzerinde Yapısı Bulunan Şahsa Tahsisli Olup, 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yasa Kapsamında Devredilecektir. Bayram Ve Mehmet Aydoğdu nun Kullanımında Olup, Kullanıcılarına Satışı Yapılacaktır. Bu Taşınmazın Tamamı Üzerinde Yapısı Bulunan Şahsa Tahsisli Olup, 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yasa Kapsamında Devredilecektir. Bu Taşınmazın Tamamı Üzerinde Yapısı Bulunan Şahsa Tahsisli Olup, 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yasa Kapsamında

25 Devredilecektir. 75 Kayıt No.Su : 75 İlçe : Mengen Mustafa Şaban Adı : Mustafa Şaban Mah. : Geçiş Nedeni : Kadastro Aydoğdu nun 173 Aydoğdu Ya Ait Bina Tespiti Kullanımında Olup, Cinsi : Kargir Bina Kullanıcısına Satışı 26 Yüzölçümü : 1.046,21 M2 Yapılacaktır. 76 Kayıt No.Su : 77 Adı : Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Binası Yüzölçümü : 4.441,07 M2 77 Kayıt No.Su : 78 Adı : Atatürk İlköğretim Okulu Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Binası Yüzölçümü : 3.412,71 M2 78 Kayıt No.Su : 79 Adı : İlçe Özel İdare Müdürlüğü Cinsi : Bahçeli Kargir Özel İdare Müdürl Yüzölçümü : 158,45 M2 79 Kayıt No.Su : 80 Adı : Eski Kaymakamlık Lojmanı Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 120,31 M2 80 Kayıt No.Su : 81 Adı : Kamulaştırılan Tarla Cinsi : Tarla Yüzölçümü : 715,00 M2 81 Kayıt No.Su : 82 Adı : Cemaller Köyü Emin Turan In Evi Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 309,00 M2 82 Kayıt No.Su : 83 İlçe : Mengen Mah. : Turkbeyli Hanyanı İlçe : Mengen Mah. : Turkbeyli Cami İlçe : Mengen Mah. : Türkbeyli İlçe : Mengen Mah. : Turkbeyli İlçe : Mengen Mah. : Turkbeyli Hanyanı İlçe : Dörtdivan Mah. : Cemaller Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : Hükmen Tescil Türkiye Elektrik Kurumu Tarafından Şerhlidir. Hizmet Binası Olarak Kullanılmaktadır. (Bina 180m²) İş Yeri Olarak Özel Kişiliğe Kiraya Verilmiştir. Emin Turan ın Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılmış Olup, Tapu Kayıtlarından Düşmesi Beklenmektedir. Mevlüt Çağlar ın Kullanımında Olup,

26 Adı : Mevlüt Çağlara Ait Ev Cinsi : Ev Arsa Yüzölçümü : 158,00 M2 83 Kayıt No.Su : 84 Adı : Hasan Aydemirin Samanlığı Cinsi : Samanlık Binası Yüzölçümü : 204,00 M2 84 Kayıt No.Su : 85 Adı : Hüseyin Danışmanın Gecekondusu Cinsi : Gecekondu Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 400,00 M2 85 Kayıt No.Su : 86 Adı : Şaban Doğangün Ün Gecekondusu Cinsi : Tahsisli Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 86 Kayıt No.Su : 87 Adı : Seyfettin Erdoğan ın Temeli Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 87 Kayıt No.Su : 88 Adı : Hamza Erdoğan In Evi Cinsi : Bina Yüzölçümü : 390,00 M2 88 Kayıt No.Su : 89 Adı : Ahmet Işıklıoğlu Evi Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 400,00 M2 89 Kayıt No.Su : 90 Adı : Mehmet Çetinkaya Nın Evi Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 90 Kayıt No.Su : 91 Cemaller Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Kullanıcısına Satışı Yapılmış Olup, Tapu Kayıtlarından Düşmesi Beklenmektedir. Hasan Aydemir in Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. Bu Taşınmazın Tamamı Üzerinde Yapısı Bulunan Şahsa Tahsisli Olup, 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yasa Kapsamında Devredilecektir. Şaban Doğangün ün Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. Seyfettin Erdoğan in Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. Hamza Erdoğan ın Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. Ahmet Işıklıoğlu nun Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. Mehmet Çetinkaya nın Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. Yakup Çetinkaya nın Kullanımında Olup,

27 Adı : Yakup Çetinkaya Nın Evi Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 91 Kayıt No.Su : 92 Adı : İbrahim Çetinkaya Nın Evi Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 92 Kayıt No.Su : 93 Adı : Nurettin Özdemir Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 93 Kayıt No.Su : 94 Adı : Mehmet Emin Demircioğlu Nun Evi Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 94 Kayıt No.Su : 95 Adı : Mustafa Duymaz ın Evi Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 95 Kayıt No.Su : 96 Adı : Durmuş Duymaz ın Evi Cinsi : Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 96 Kayıt No.Su : 97 Adı : Dörtdivan Jandarma K.Lığı Cinsi : Bahçeli Kargir Bina Yüzölçümü : 525,00 M2 97 Kayıt No.Su : 98 Adı : Kaymakamlık Evi Ve Bahçesi Cinsi : Kaymakam Lojmanı Yüzölçümü : 629,80 M2 Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kargıbayramlar Köyiçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kılıçlar Köyiçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Kılıçlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Merkez Mah. Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Merkez Mah. Köy İçi Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : Satış Bolu İl Özel İdaresi Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Geçiş Nedeni : Tevhit Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır İbrahim Çetinkaya nın Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır Nurettin Özdemir in Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır Mehmet Emin Demircioğlu nun Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır Mustafa Duymaz ın Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılmış Olmakla, Tapu Kayıtlarından Düşmesi Beklenmektedir. Durmuş Duymaz ın Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılmış Olmakla, Tapu Kayıtlarından Düşmesi Beklenmektedir. İl Jandarma Komutanlığına Hizmet Binası Olarak Kullanılmak Üzere Tahsis Edilmiştir Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Görev Tahsisli Olarak İlçe Kaymakamına Tahsis Edilmektedir.

28 98 Kayıt No.Su : 99 Adı : İlk Öğretim Okulu Dörtdivan Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 3.061,26 M2 99 Kayıt No.Su : 100 Adı : Seyitali Uman A Ait Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 100 Kayıt No.Su : 101 Adı : Celal Gülşene Ait Ev Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 101 Kayıt No.Su : 102 Adı : Mehmet Hınçal A Ait Ev Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 102 Kayıt No.Su : 104 Adı : Zeliha Taşdemirin Kullanımında Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 103 Kayıt No.Su : 105 Adı : Yusuf Karabulut A Ait Bina Cinsi : Bina Yüzölçümü : 43,00 M2 104 Kayıt No.Su : 106 Adı : Kız Meslek Lisesi Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 2.337,00 M2 105 Kayıt No.Su : 107 Adı : Zilleyetli- Satılacak Cinsi : Ev Bahçe Yüzölçümü : 273,00 M2 İlçe : Dörtdivan Mah. : Kadılar İlçe : Dörtdivan Mah. : Süleler Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Süleler Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Süleler Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Süleler Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yağbaşlar Köy İçi Mah. : Akpınar Mah. Şehit Abdulkadir Mah. : Aşağı Soku Köy İçi Geçiş Nedeni : İfraz Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Kayıt Dışı Kalmış Yerin Tescili Geçiş Nedeni : Kayıt Dışı Kalmış Yerin Tescili Geçiş Nedeni : Alan Düzeltmesi Geçiş Nedeni : Kayıt Dışı Kalmış Yerin Tescili Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İfraz Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Satış Milli Eğitim in Kullanımında Seyitali Uman nun Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır Celal Gülşen nin Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır Mehmet Hıncal ın Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılmış Olmakla, Tapu Kayıtlarından Düşmesi Beklenmektedir. Zeliha Taşdemir in Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılmış Olmakla, Tapu Kayıtlarından Düşmesi Beklenmektedir. Yusuf Karabulut un Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır 1. Derece Sit Alanıdır. Zilleyetli, Satışı Yapılacaktır

29 106 Kayıt No.Su : 108 Adı : Yukarı Soku Arsa Cinsi : Okul Alanı Yüzölçümü : 4.094,60 M2 107 Kayıt No.Su : 109 Adı : Yukarı Çarşı Yıldırım Beyazıt Camii Civarı Cinsi : Dükkan Yüzölçümü : 30,00 M2 108 Kayıt No.Su : 110 Adı : Yukarı Çarşı Yıldırım Beyazıt Camii Civarı 2 Cinsi : Dükkan Yüzölçümü : 15,00 M2 Mah. : Yukarısoku Mahallesi Köy İçi Mah. : Büyükcami Mah. Çarşı Mah. : Büyükcami Mah. Çarşı 109 Kayıt No.Su : 111 Adı : Canşaberk Mah. Kanal Mah. : Canşaberk Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 246,00 M2 Taşköprü 110 Kayıt No.Su : 114 Adı : Özürlüler Okulu Bahçesi Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 1.850,00 M2 111 Kayıt No.Su : 115 Adı : Özel İdare Hizmet Binası Yanı En. Nak. Hattı Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 2.161,66 M2 112 Kayıt No.Su : 116 Adı : Enerji Nakil Hattı Cinsi : Okul Bahçesi Yanı Arsa Yüzölçümü : 436,90 M2 113 Kayıt No.Su : 118 Adı : Karacasu Cinsi : Bahçe Yüzölçümü : 8.565,00 M2 Mah. : Mah. : Kültür Mah Şehitler Cad. İl Özel İdaresi Yanı Mah. : Civil Mah Balpınarı Mah. : Karacasu Köy İçi Geçiş Nedeni : İstimlak Özel İdare Payı : / Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Özel İdare Payı : / Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : Hükmen Tescil Park Olarak Kullanılıyor Okul Yapılacak Kültür Varlığı Vatandaş Belediye Ve İdaremiz Hisseli ( Ö.İ. Payı 1,88m2) Vatandaşla Hisseli Sit Alanı- İdare Payı 10,18m² Milli Eğitim Müdürlüğünün Kullanımındadır Ve 1972 Yılında Türkiye Elektrik Kurumuna Ait İrtifak Hakkı Yılında Türkiye Elektrik Kurumuna Ait İrtifak Hakkı.. İdare Şirketine Kiralanmıştır.

30 114 Kayıt No.Su : 119 Adı : Karacasu Dinlenme Evleri+Yöresel Ürünler Çarşısı+Otopark Cinsi : 9 Adet Dinlenme Evi Yüzölçümü : 7.230,00 M2 115 Kayıt No.Su : 120 Adı : Karacasu Küçük Kaplıca Cinsi : Hususi Banyoluk Kaplıca Otel Lok Yüzölçümü : ,00 M2 116 Kayıt No.Su : 121 Adı : Karacasu Arsa (Küçük Kaplıcanın Bahçesi) Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 1.150,00 M2 117 Kayıt No.Su : 122 Adı : Karacasu Kaplıca Otel Yapılacak Cinsi : Arsa Yüzölçümü : ,05 M2 118 Kayıt No.Su : 123 Adı : Karaçayır Mah Kanal Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 850,00 M2 119 Kayıt No.Su : 124 Adı : Karaçayır Mah Kanal Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 325,00 M2 120 Kayıt No.Su : 125 Adı : Karaçayır Mah Kanal Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 156,00 M2 121 Kayıt No.Su : 126 Adı : Karaçayır Mah Kanal Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 670,00 M2 Mah. : Karacasu Köyiçi Mah. : Karacasu Köyiçi Mah. : Karacasu Köy İçi Mah. : Karacasu Aktoprak Mah. : Karaçayır Mah. Bekirbey Mevkii Mah. : Mah. : Karaçayır Mah. Delioğlan Pınarı Mah. : Karaçayır Mah. Kurukavak Geçiş Nedeni : İfraz Geçiş Nedeni : İfraz Geçiş Nedeni : İfraz Geçiş Nedeni : Paylaşma (Taksim) Geçiş Nedeni : Satınalma Geçiş Nedeni : Satış Geçiş Nedeni : Satış Geçiş Nedeni : Satış 2014 Yılında Yapılan İhale İle 15 Yıl Süreli Olarak Termal Dinlenme Evleri Olarak İşletilmek Üzere Kiraya Verilmiştir. İdare Şirketine Kiraya Verilmiştir. 1. Derece Sittir. (Banyo Kısmı Kültür Varlığıdır) İdare Şirketine Kiralanmıştır Yılında Yapılan İhale İle En Az 500 Yataklı 5 Yıldızlı Termal Otel Ve Ek Tesisleri Yapılmak Üzere Kiralanmıştır.

31 122 Kayıt No.Su : 127 Adı : Karaçayır Mah Kanal Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 440,00 M2 123 Kayıt No.Su : 128 Adı : Karaçayır Mah Kanal Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 688,00 M2 124 Kayıt No.Su : 129 Adı : Karaçayır Mah Kanal Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 32,50 M2 125 Kayıt No.Su : 130 Adı : Karaköy Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 50,00 M2 126 Kayıt No.Su : 131 Adı : Muratlar Köyü Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 399,00 M2 127 Kayıt No.Su : 132 Adı : Muratlar Köyü Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 399,75 M2 128 Kayıt No.Su : 133 Adı : Atatürk Lisesi Spor Salonu Cinsi : Arsa(Spor Salonu Yapılacak) Yüzölçümü : 2.901,00 M2 129 Kayıt No.Su : 134 Adı : Şehit Abdulkadir Çıraklık Eğitim Merkezi Cinsi : Okul Binası Yüzölçümü : 1.710,00 M2 130 Kayıt No.Su : 135 Adı : Fizik Ted. Hast. İnşaatı Mah. : Mah. : Karaçayır Mah. Delioğlan Pınarı Mah. : Mah. : Karaköy Çayırtarla Mah. : Muratlar Mah. : Muratlar Mah. : Karaçayır Mah. Mah. : Akpınar Mah. Şehit Abdulkadir Mah. : Karacasu Geçiş Nedeni : Satınalma Geçiş Nedeni : Satınalma Özel İdare Payı : 1/10 Geçiş Nedeni : İfraz Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İfraz Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Geçiş Nedeni : İfraz Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Satış Kamulaştırmıştır Diğer Hisselerdede Kamulaştırma Şerhi Var. Bolu 1.Sulh Huk. Mah. Şerhi Var.(2981 Sayılı Yasa Kapsamında) Bolu1.Sulh Huk. Mah. Şerhi Var.(2981 Sayılı Yasa Kapsamında) Abant İöo Yanında 1. Derece Sit Alanı Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır Abant İzzet Baysal Üniversitesine Tahsisli Olup, Abant İzzet Baysal

32 Cinsi : Hastane Ve Bahçesi Yüzölçümü : ,00 M2 131 Kayıt No.Su : 136 Adı : 50. Yıl İlk Öğretim Okulu Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Binası Yüzölçümü : 3.415,00 M2 Mah. : Tabaklar İstanbul Cd No:8 132 Kayıt No.Su : 137 Mah. : Kültür Mah Adı : Cami (Özle İdare Yanı) İhsaniye Cinsi : Arsa (Cami Alanı) Yüzölçümü : 1.383,00 M2 133 Kayıt No.Su : 138 Adı : Özel İdare Hizmet Binası Cinsi : Kamu Binaları Ve Şantiyesi Kampü Yüzölçümü : 4.281,00 M2 134 Kayıt No.Su : 139 Adı : Anaokulu Yeri Cinsi : Arsa (Okul Yeri) Yüzölçümü : 6.323,58 M2 135 Kayıt No.Su : 140 Adı : Deveciler Köyü İlk Okulu Cinsi : Avlulu Kargir Okul Lojman Depo Yüzölçümü : 2.831,00 M2 136 Kayıt No.Su : 141 Adı : Adakınık Cumhuriyet İlk Ögretim Okulu Cinsi : Bahçeli Okul Yüzölçümü : 1.475,00 M2 137 Kayıt No.Su : 142 Mah. : Kültür Mah Şehitler Cd. Mah. : Seyitavşar İlçe : Dörtdivan Mah. : Deveciler İlçe : Dörtdivan Mah. : Adakınık Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Hacetler 1179 İzzet Baysal Vakfı Özel İdare Payı : 2425/3415 Geçiş Nedeni : Satış Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İfraz Geçiş Nedeni : İfraz Özel İdare Payı : / Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Bolu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Bedelsiz Devir Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Bedelsiz Devir Milli Eğitim Müdürlüğü Vakfınca Fizik Tedavi Hastanesi İnşa Edilmiştir. (25 Yıl Süreli Tahsislidir) İki Tapu Halinde 1. Bina Zemin +2 Kat 2646m² Ek Bina Prefabrik 1 Katlı 593m² Milli Eğitim Ve Dsi Ye İntifa Hakki Var Atölye:1370m² Çelik Ambar:720m² 2. Atolye:1290m²Yemekha ne:720m² Misafirhane: 780m² Hizmet Binası 2880m² Yeni Hizmet Binası İnşaatı:4500m² Anaokulu Yeri Milli Emlak La Hisseli Toplam Tapu: m² Belediyenin Mücavir Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır. (Boş Atıl Bina) Belediyenin Mücavir Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır. (Kullanılıyor Ve Ayrıca Lojmanı Mevcut) Belediyenin Mücavir Alanının Genişlemesiyle

33 Adı : Hacetler Köyü İlk Okulu Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 625,00 M2 138 Kayıt No.Su : 143 Adı : Recep Karabulutun Evi Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 139 Kayıt No.Su : 145 Adı :Ramazan Ve İsmail Gültekinin Binası Cinsi : Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 140 Kayıt No.Su : 146 Adı : Halit Karabulutun Evi Cinsi : Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 141 Kayıt No.Su : 147 Adı : Gülfidan Atlıkana Ait Ev Cinsi : Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yağbaşlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yağbaşlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yağbaşlar Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yağbaşlar Köy İçi 142 Kayıt No.Su : 148 İlçe : Dörtdivan Mah. : Adı : Metin Aygül E Ait Bina Yağbaşlar Cinsi : Bina Yüzölçümü : 343,00 M2 Köy İçi 143 Kayıt No.Su : 149 Adı : Süleyman Öner E Ait Arsa Cinsi : Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 144 Kayıt No.Su : 150 Adı : İsmail Akalının Evi Cinsi : Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 İlçe : Dörtdivan Mah. : Yalacık Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yalacık Köy İçi Geçiş Nedeni : Bedelsiz Devir Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır. (Boş Atıl Bina) Yusuf Karabulut un Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacak Olmakla Taşınmaz Değerine İtirazda Bulunulmuştur. Ramazan Ve İsmail Gültek in Kullanımında Olup, Kullanıcılarına Satışı Yapılacaktır. Yusuf Karabulut un Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacak Olmakla Taşınmaz Değerine İtirazda Bulunulmuştur. Gülfidan Atlıkan ın Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılmış Olmakla, Tapu Kayıtlarından Düşmesi Beklenmektedir. Metin Aygül ün Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılmış Olmakla, Tapu Kayıtlarından Düşmesi Beklenmektedir. Bu Taşınmazın Tamamı Üzerinde Yapısı Bulunan Şahsa Tahsisli Olup, 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yasa Kapsamında Devredilme İşlemleri Devam Etmektedir. Bu Taşınmazın Tamamı Üzerinde Yapısı Bulunan Şahsa Tahsisli Olup, 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yasa Kapsamında Devredilme İşlemleri Devam Etmektedir.

34 145 Kayıt No.Su : 151 Adı : Mehmet Ömerin Gecekondusu Cinsi : Betonarme Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 146 Kayıt No.Su : 152 Adı : Bayram Öner İn Gecekondusu Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 147 Kayıt No.Su : 154 Adı : Ahmet Yercelin Evi Cinsi : Bina Yüzölçümü : 396,00 M2 148 Kayıt No.Su : 155 Adı : Celal Öztürkün Gecekondusu Cinsi : Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 149 Kayıt No.Su : 156 Adı : İzzet Doğangün E Ait Ev Cinsi : 2 Kargir Depo Yüzölçümü : 400,00 M2 150 Kayıt No.Su : 157 Adı : Dursun Ve Hasan Akmanın Evi Cinsi : Kargir Bina Yüzölçümü : 400,00 M2 İlçe : Dörtdivan Mah. : Yalacık Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yalacık Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yalacık Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yalacık Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yalacık Köy İçi İlçe : Dörtdivan Mah. : Yalacık Köy İçi Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Geçiş Nedeni : İhdas Bu Taşınmazın Tamamı Üzerinde Yapısı Bulunan Şahsa Tahsisli Olup, 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yasa Kapsamında Devredilme İşlemleri Devam Etmektedir. Bu Taşınmazın Tamamı Üzerinde Yapısı Bulunan Şahsa Tahsisli Olup, 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yasa Kapsamında Devredilme İşlemleri Devam Etmektedir. Bu Taşınmazın Tamamı Üzerinde Yapısı Bulunan Şahsa Tahsisli Olup, 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yasa Kapsamında Devredilme İşlemleri Devam Etmektedir. Bu Taşınmazın Tamamı Üzerinde Yapısı Bulunan Şahsa Tahsisli Olup, 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yasa Kapsamında Devredilme İşlemleri Devam Etmektedir. İzzet Doğangün ün Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. Dursun Ve Hasan Akman ın Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. 151 Bu Taşınmazın Tamamı Kayıt No.Su : 158 Üzerinde Yapısı Bulunan İlçe : Dörtdivan Şahsa Tahsisli Olup, Mah. : Adı : Alim Ömer İn Evi Geçiş Nedeni : İhdas 2981 Sayılı İmar Ve Yalacık Cinsi : Kargir Bina Gecekondu Mevzuatına Yüzölçümü : 298,00 M2 971 Aykırı Yasa Kapsamında Köy İçi Devredilme İşlemleri Devam Etmektedir. 152 Kayıt No.Su : 159 Belediyenin Mücavir

35 153 Adı : Karaağaç İlkokulu Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 1.355,00 M2 Kayıt No.Su : 160 Adı : Dadiç İlkokulu Cinsi : Bahçeli İlkokul Yüzölçümü : 910,00 M2 154 Kayıt No.Su : 161 Adı : Yukarı Soku İlk Öğretim Okulu Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 1.710,00 M Kayıt No.Su : 162 Adı : Sarıcalar İlk Okulu Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 5.535,00 M2 Kayıt No.Su : 163 Adı : Salıbeyler İlk Okulu Cinsi : İlkokul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 8.730,00 M2 Mah. : Karaağaç Karapınar Mah. : Dadiç Köy İçi Mah. : Yukarı Soku Köy İçi Mah. : Sarıcalar Köy İçi Mah. : Salibeyler Damyanı Geçiş Nedeni : Tahsis Veya Bedelsiz Devir Taleb Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Tahsis Veya Bedelsiz Devir Taleb Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Tahsis Veya Bedelsiz Devir Taleb Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Tahsis Veya Bedelsiz Devir Taleb Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Tahsis Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Tarih Ve 4666 Sayılı Olurları İle Hiçbir Şart İleri Sürmeden Boşaltmak Kaydı İle Mahallenin Sosyal Ve Kültürel İhtiyaçları İçin Kullanılmak Üzere Mahalle Muhtarlığına Tahsis Edilmniştir. Belediyenin Mücavir Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır. ) Belediyenin Mücavir Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır. Dsi Lehine Kamulaştırma Şerhi Meclis Kararı İle Milli Egitim Kullanıncaya Kadar Mahalle Muhtarlığına Tahsis Edildi. Veya Bedelsiz Devir Taleb (Belediyenin Mücavir Alanının Genişlemesiyle Milli 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır) 157 Kayıt No.Su : 164 Belediyenin Mücavir

36 Adı : Çakmaklar İlk Okulu Cinsi : İlkokul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 1.025,00 M2 Kayıt No.Su : 165 Adı : Kılıçarslan İlk Okulu Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 1.720,00 M2 Kayıt No.Su : 166 Adı : Çivril İlk Okulu Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 2.775,00 M2 Kayıt No.Su : 167 Adı : Afet Koord. Merk. Umke Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 3.750,00 M2 161 Kayıt No.Su : 168 Adı : Seviller İlk Öğretim Okulu Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : ,00 M2 162 Kayıt No.Su : 169 Adı : Mustafa Gülcan Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 116,00 M2 Mah. : Çakmaklar Köy İçi Mah. : Kılıçarslan Köyaltı Mah. : Aşağı Mah. Çivril Köy İçi Mah. : Karaköy Çaytarla İlçe : Gerede Mah. : Seviller Mah. Sırataşlar İlçe : Gerede Mah. : Ibrıcak Köy İçi 163 Kayıt No.Su : 170 İlçe : Gerede Adı : Kervan Otel Dükkanlar Mah. : Kitirler Ve Arsası Cinsi : 6 Katlı Otel Ve Bolu Cd. Dükkanlar Ve Bah Yüzölçümü : 906,42 M G27-D-01-C Geçiş Nedeni : Tahsis Veya Bedelsiz Devir Taleb Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Tahsis Veya Bedelsiz Devir Taleb Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Tahsis Veya Bedelsiz Devir Taleb Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Tahsis Veya Bedelsiz Devir Taleb İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Geçiş Nedeni : Diğer Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Geçiş Nedeni : Tashih Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır. Belediyenin Mücavir Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır. Belediyenin Mücavir Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır. (Eti Bank Lehine Enerji Nakil Hattı Şerhivar.). 112 Acil Ve İl Afet Koordinasyon Merkezi Olarak Kullanılmak Üzere İl Sağlık Müdürlüğüne Tahsis Edildi. Mustafa Gülcan ın Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. Bina Yüz Ölçümü 3000 M² Altında Dükkanlar Mevcut

37 164 Kayıt No.Su : 171 Adı : Esentepe İlk Öğretim Okulu Cinsi : Betonarme Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 3.027,37 M2 165 Kayıt No.Su : 172 Adı : Gerede Dükkan Ve Lojman Binası Cinsi : Dükkan Ve Lojman Yüzölçümü : 240,00 M2 166 Kayıt No.Su : 173 Adı : Gerede Seviller Kamulaştırma Okul Arsası Cinsi : Okul Arsası Yüzölçümü : 116,00 M2 167 Kayıt No.Su : 174 Adı : Gerede Seviller Kamulaştırma Okul Arsası Cinsi : Okul Arsası Yüzölçümü : 410,00 M2 İlçe : Gerede Mah. : Kitirler Bolu Cd. İlçe : Gerede Mah. : Seviller Mah. Bolu Cd. İlçe : Gerede Mah. : Seviller Mah. İlçe : Gerede Mah. : Seviller Mah. 168 Kayıt No.Su : 175 İlçe : Gerede Adı : Gerede Seviller Mah. : Seviller Mah. Kamulaştırma Okul Arsası 3 Cinsi : Okul Arsası Yüzölçümü : 2.400,00 M2 169 Kayıt No.Su : 176 Adı : Yüksek Öğrenim Yurdu (Yurt-Kur/Orta Mahalle) Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 260,00 M2 170 Kayıt No.Su : 177 Adı : Yüksek Öğrenim Yurdu (Yurt-Kur/Orta Mahalle) Cinsi : Okul Arsası Yüzölçümü : 947,00 M2 171 Kayıt No.Su : 178 Adı : Yüksek Öğrenim Yurdu (Yurt-Kur/Orta Mahalle) İlçe : Gerede Mah. : Orta İlçe : Gerede Mah. : Orta İlçe : Gerede Mah. : Orta Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İfraz Özel İdare Payı : 116/2400 Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Özel İdare Payı : 410/2400 Geçiş Nedeni : İstimlak Özel İdare Payı : 22/2400 Geçiş Nedeni : İstimlak Özel İdare Payı : 260/1400 Geçiş Nedeni : İstimlak Özel İdare Payı : 947/1365 Geçiş Nedeni : İstimlak Özel İdare Payı : 490/2400 Geçiş Nedeni : İstimlak 67m²Lik Kısmında Tek E Şerh Var Bina 1756 M² 4 Adet Dükkan (8 Adet Lojman 104*8m²) Dükkan M²Leri:65,91,41,25m² Kamulaştırma Devam Ediyor

38 Cinsi : Arsa (Okul Yeri) Yüzölçümü : 490,00 M2 172 Kayıt No.Su : 179 Adı : 100.Yıl İlköğretim Okulu Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 2.495,55 M2 173 Kayıt No.Su : 180 Adı : Ibrıcak Harman Yeri Cinsi : Harmanlık Yüzölçümü : 867,00 M2 174 Kayıt No.Su : 181 Adı : Demirciler Mah Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 3.461,70 M2 175 Kayıt No.Su : 183 Adı : Mehmet Zeliha Güzelce İlk Öğretim Okulu Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 647,00 M2 176 Kayıt No.Su : 184 Adı : Demirciler Mah Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 1.075,15 M2 177 Kayıt No.Su : 185 Adı : Arsa Cinsi : Gecekondu Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 123,00 M2 178 Kayıt No.Su : 188 Adı : Yenecik Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 109,00 M2 İlçe : Gerede Mah. : Demirciler(Yeni Mah) İlçe : Gerede Mah. : Ibrıcak Siyanlar İlçe : Gerede Mah. : Demirciler İlçe : Gerede Mah. : Seviller İlçe : Gerede Mah. : Demirciler Eski Çer. Şosesi İlçe : Gerede Mah. : Muratfakı Köy İçi İlçe : Gerede Mah. : Yenecik Köy İçi Özel İdare Payı : 851/2400 Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Satış Özel İdare Payı : /3461,70 Geçiş Nedeni : Tevhit Özel İdare Payı : 365/2400 Geçiş Nedeni : İfraz Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Trampa Geçiş Nedeni : Diğer Geçiş Nedeni : Hükmen Tescil Gerede Bel. Ortak, Su Ve Suyolu Şerhli. Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. 179 Kayıt No.Su : 189 İlçe : Gerede Kullanıcısına Satışı

39 Adı : Yenecik Arsa 2 Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 275,00 M2 180 Kayıt No.Su : 190 Adı : Durmuş Karagöz Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 400,00 M2 181 Kayıt No.Su : 191 Adı : Yüksek Öğrenim Yurdu (Yurt-Kur/Orta Mahalle) Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 1.898,00 M2 Mah. : Yenecik Köy İçi İlçe : Gerede Mah. : Yenecik Köy İçi İlçe : Gerede Mah. : Orta 182 Kayıt No.Su : 192 İlçe : Kıbrıscık Adı : Kıbrıscık Kaymakamlık Mah. : Karadoğan Evi Ve Arsası Cinsi : Kaymakam Lojmanı Ve Arsası Çaral Yüzölçümü : 903,74 M2 183 Kayıt No.Su : 193 İlçe : Kıbrıscık Adı : Özel İdare Lojmanı Ve Mah. : Karadoğan Aşım Durağı Cinsi : Bahçeli Kargir Beypazarı Cd. Lojman Yüzölçümü : 897,00 M2 184 Kayıt No.Su : 194 Adı : İlk Okul Ve Talebe Yurdu Cinsi : Tek Katlı İlkokul Talebe Yurdu V Yüzölçümü : 1.047,00 M2 185 Kayıt No.Su : 195 Adı : İlk Okul Bina Ve Arsası Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 489,14 M2 186 Kayıt No.Su : 196 Adı : Alpagut Okul Binası İlçe : Kıbrıscık Mah. : Karadoğan Okul Caddesi İlçe : Kıbrıscık Mah. : Karadoğan Çaral Mah. : Alpagut Mah Geçiş Nedeni : Hükmen Tescil Geçiş Nedeni : Hükmen Tescil Özel İdare Payı : 1898/2151 Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : Diğer Geçiş Nedeni : Diğer Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Bedelsiz Yapılacaktır. Durmuş Karagöz ün Kullanımında Olup, Kullanıcısına Satışı Yapılacaktır. (İstimlak Şerhi Var) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Görev Tahsisli Olarak İlçe Kaymakamına Tahsis Edilmektedir. Şantiye Binası

40 Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 2.628,00 M2 187 Kayıt No.Su : 197 Adı : Karaçayır Mah Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 71,00 M Kayıt No.Su : 198 Adı : Okul Yapılacak Arsa Cinsi : Arsa(Okul Arsası) Yüzölçümü : 6.660,00 M2 Kayıt No.Su : 199 Adı : Okul Yapılacak Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 8.960,00 M2 190 Kayıt No.Su : 200 Adı : Çıkınlar Mah. Okul Alanı Cinsi : Arsa (Okul Yeri) Yüzölçümü : 6.579,00 M2 191 Kayıt No.Su : 201 Adı : Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 1.264,00 M2 192 Kayıt No.Su : 202 Adı : Karaköy Arsa Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 50,00 M2 193 Kayıt No.Su : 203 Adı : Saraycık Dinlenme Tesisleri Mah. : Karaçayır Mah. Mah. : Karaçayır Mah. Mah. : Okçular Mah. Mah. : Çıkınlar Mah. Mah. : Okçular Mah. Mah. : Karaköy Mah. : Kartalkaya 1 Devir Milli Eğitim Müdürlüğü Özel İdare Payı : 71/934 Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Milli Eğitim Müdürlüğü Özel İdare Payı : 1264/1611 Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Geçiş Nedeni : Tahsis Orman Ve Belediyenin Mücavir Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır. Belediyenin Mücavir Alanının Genişlemesiyle 222 Sayılı Öğretim Ve Eğitim Kanunu Çerçevesinde İdare Adına Tescili Sağlanmıştır.

41 Cinsi : Otel Ve Bahçesi Yüzölçümü : ,00 M2 194 Kayıt No.Su : 204 Adı : Abant Jandarma Karakolu Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 0,00 M2 195 Kayıt No.Su : 206 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Ev Yüzölçümü : 683,00 M2 196 Kayıt No.Su : 207 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Ev Yüzölçümü : 683,00 M2 197 Kayıt No.Su : 208 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 198 Kayıt No.Su : 209 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 199 Kayıt No.Su : 210 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 200 Kayıt No.Su : 211 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 201 Kayıt No.Su : 212 Sarıalan Mah. : Abant Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No:55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Su İşleri Bakanlığı Geçiş Nedeni : Jandarma Komutanlığı Özel İdare Payı : 3/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 3/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 3/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : İfraz Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 4/60 İl Jandarma K.Lığı Na Tahsislidir Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve

42 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 202 Kayıt No.Su : 213 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 203 Kayıt No.Su : 214 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 204 Kayıt No.Su : 215 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 205 Kayıt No.Su : 216 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 206 Kayıt No.Su : 217 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 207 Kayıt No.Su : 218 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 208 Kayıt No.Su : 219 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. K No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: 55 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm 15

43 209 Kayıt No.Su : 220 Adı : Konuralp Lojmanları Cinsi : Bahçeli Kargir Lojman Yüzölçümü : 683,00 M2 Mah. : Bahçelievler Mah. Konuralp Cad. No: Kayıt No.Su : 221 Adı : Canşaberk Mah. Kanal Mah. : Canşaberk Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 192,00 M2 211 Kayıt No.Su : 222 Adı : Canşaberk Mah. Kanal Mah. : Canşaberk Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 96,00 M2 Taşköprü 212 Kayıt No.Su : 223 Mah. : Canşaberk Adı : Canşaberk Mah. Kanal Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 480,00 M2 Büyüksukenarı 213 Kayıt No.Su : 224 Adı : Canşaberk Mah. Kanal Mah. : Canşaberk Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 288,00 M2 Taşköprü 214 Kayıt No.Su : 225 Adı : Canşaberk Mah. Kanal Mah. : Canşaberk Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 210,00 M2 Taşköprü 215 Kayıt No.Su : 226 Adı : Canşaberk Mah. Kanal Mah. : Canşaberk Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 340,00 M2 216 Kayıt No.Su : 227 Mah. : Canşaberk Adı : Canşaberk Mah. Kanal Kamulaştırması Cinsi : Kanal Küçüksu Yüzölçümü : 240,00 M Özel İdare Payı : 4/60 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Geçiş Nedeni : Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. Bağımsız Bölüm 16

44 217 Kayıt No.Su : 228 Adı : Canşaberk Mah. Kanal Mah. : Canşaberk Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 198,00 M2 Akarmeydanı 218 Kayıt No.Su : 229 Adı : Canşaberk Mah. Kanal Mah. : Canşaberk Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 200,00 M2 Taşköprü 219 Kayıt No.Su : 230 Adı : Canşaberk Mah. Kanal Mah. : Canşaberk Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 390,00 M2 Taşköprü 220 Kayıt No.Su : 231 Adı : Canşaberk Mah. Kanal Mah. : Canşaberk Kamulaştırması Cinsi : Kanal Yüzölçümü : 355,00 M2 Akarkenarı 221 Kayıt No.Su : 232 Adı : Kültür İlköğretim Okulu Cinsi : Bahçeli İlkokul Yüzölçümü : 425,00 M2 222 Kayıt No.Su : 233 Adı : Kültür İlköğretim Okulu Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Ve Eğitim Yüzölçümü : 525,00 M2 223 Kayıt No.Su : 234 Adı : Kültür İlköğretim Okulu Cinsi : Bahçeli İlkokul Yüzölçümü : 471,00 M2 224 Kayıt No.Su : 235 Adı : 100.Yıl Ortaokulu Mah. : Kültür Mah. Mah. : Kültür Mah. Şehitler Cd. No:21 Mah. : Kültür Mah. Şehitler Cd. No:21 Mah. : Beşkavaklar Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Geçiş Nedeni : İstimlak Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İstimlak Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İstimlak Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İstimlak

45 Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Ev Ve Arsası Yüzölçümü : 450,00 M2 Çakmaklar 225 Kayıt No.Su : 236 İlçe : Yeniçağa Adı : Yeniçağa Şair Dertli İlk Mah. : Aslibey Öğretim Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 325,00 M2 226 Kayıt No.Su : 237 İlçe : Yeniçağa Adı : Yeniçağa Şair Dertli İlk Mah. : Aslibey Öğretim Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 345,00 M2 227 Kayıt No.Su : 238 İlçe : Yeniçağa Adı : Yeniçağa Şair Dertli İlk Mah. : Aslıbey Öğretim Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 420,00 M2 228 Kayıt No.Su : 239 İlçe : Yeniçağa Adı : Yeniçağa Şair Dertli İlk Mah. : Aslibey Öğretim Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Yüzölçümü : 430,00 M2 229 Kayıt No.Su : 240 Adı : Mudurnu Bahçe Cinsi : Bahçe Yüzölçümü : 413,25 M2 230 Kayıt No.Su : 241 Adı : Mudurnu Bahçe Cinsi : Bahçe Yüzölçümü : 128,00 M2 231 Kayıt No.Su : 242 Adı : Milli Eğitim Kullanımında Bahçe Cinsi : Bahçe Yüzölçümü : 1.759,41 M2 İlçe : Mudurnu Mah. : Kaygana Kelekler İlçe : Mudurnu Mah. : Kaygana Mah. Kelekler Mah. : Samat Köy İçi 232 Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İstimlak Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İstimlak Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Trampa Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İstimlak Milli Eğitim Müdürlüğü O-D Geçiş Nedeni : Satış Geçiş Nedeni : Satış Geçiş Nedeni : Satış Milli Eğitim Müdürlüğü

46 232 Kayıt No.Su : 243 Adı : Mehmet Zeliha Güzelce İlk Öğretim Okulu Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Yüzölçümü : 6.421,00 M2 233 Kayıt No.Su : 244 Adı : Konak Sokak Lojman Cinsi : Lojman Yüzölçümü : 621,00 M2 234 Kayıt No.Su : 245 Adı : Konak Sokak Lojman Cinsi : Lojman Yüzölçümü : 621,00 M2 235 Kayıt No.Su : 246 Adı : Konak Sokak Lojman Cinsi : Lojman Yüzölçümü : 621,00 M2 236 Kayıt No.Su : 247 Adı : Konak Sokak Lojman Cinsi : Lojman Yüzölçümü : 621,00 M2 237 Kayıt No.Su : 248 Adı : Konak Sokak Lojman Cinsi : Lojman Yüzölçümü : 621,00 M2 238 Kayıt No.Su : 249 Adı : Konak Sokak Lojman Cinsi : Lojman Yüzölçümü : 621,00 M2 239 Kayıt No.Su : 250 Adı : Konak Sokak Lojman Cinsi : Lojman Yüzölçümü : 621,00 M2 İlçe : Gerede Mah. : Seviller Mah. Mah. : Bahçelievler Mah. Konak Sk. Mah. : Bahçelievler Mah. Konak Sk. Mah. : Bahçelievler Mah. Konak Sk. Mah. : Bahçelievler Mah. Konak Sk. Mah. : Bahçelievler Mah. Konak Sk. Mah. : Bahçelievler Mah. Konak Sk. Mah. : Bahçelievler Mah. Konak Sk Özel İdare Payı : 2035/2400 Geçiş Nedeni : İfraz Milli Eğitim Müdürlüğü Özel İdare Payı : 50/442 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 57/442 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 57/442 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 57/442 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 57/442 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 57/442 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti Özel İdare Payı : 57/442 Geçiş Nedeni : Kat Mülkiyeti 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. ( Bag. Böl. 3) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. ( Bağ. Böl. 4) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. ( Bağ. Böl. 5) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. (Bağ. Böl. 6) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli Tahsis Edilmektedir. (Bağ. Böl. 7) 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Kamu Personeline Ücretli

47 240 Kayıt No.Su : 251 Adı : Canip Baysal İlk Ve Mah. : Sağlık Mah. Geçiş Nedeni : Satış Orta Okulu Cinsi : Bahçeli Kargir Okul Poyraz Sk. Milli 1677 Yüzölçümü : 8.120,00 M2 Eğitim Müdürlüğü 241 Kayıt No.Su : 252 Adı : İnkılap İlköğretim Okulu Cinsi : Kargir İlköğretim Ve Arsası Yüzölçümü : 6.588,00 M2 242 Kayıt No.Su : 253 Adı : Kızılay Parkı Cinsi : Arsa Yüzölçümü : 1.113,00 M2 Mah. : Semerkant Mah No:17 Mah. : Bahçelievler Mah. 243 Kayıt No.Su : 254 Adı : 50. Yıl İlk Öğretim Mah. : Tabaklar Mah. Okulu Cinsi : Bahçeli Kargir İlkokul İstanbul Cd Ve Arsası No:8 Yüzölçümü : 1.087,00 M2 244 Kayıt No.Su : 255 Adı : Karacasu Kaplıca Otel Yapılacak Cinsi : Arsa Yüzölçümü : ,35 M2 245 Kayıt No.Su : 33 Adı : 60. Yıl İlköğretim Okulu Cinsi : İlkokul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 5.388,00 M2 246 Kayıt No.Su : 44 Adı : Kaymakamlık Evi Ve Bahçesi Cinsi : Kamakam Lojmanı Ve Bahçesi Yüzölçümü : 808,88 M2 Mah. : Karacasu Aktoprak Mah. : Çıkınlar Mah. Aydınlar Sk. No:14 İlçe : Seben Mah. : Çarşı Mah. İsmet Paşa Cd b Geçiş Nedeni : Alan Düzeltmesi Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : İmar Uygulaması Geçiş Nedeni : Satış Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Bağış (Hibe) Geçiş Nedeni : Satış Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Tahsis Edilmektedir. (Bag. Böl. 8) (Sit Olan Tarihi Kızılay Hamamının Koruma Alanı İçinde Kalmaktadır.) İki Tapu Halinde 1. Bina Zemin +2 Kat 2646m² Ek Bina Prefabrik 1 Katlı 593m² Milli Eğitim Ve Dsi Ye İntifa Hakki Var 2013 Yılında Yapılan İhale İle En Az 500 Yataklı 5 Yıldızlı Termal Otel Ve Ek Tesisleri Yapılmak Üzere Kiralanmıştır. 1. Bina 1887m² 2. Bina 630m² Toplam 2517m² 3er Katlı Betonarme 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Ve Yönetmeliği Kapsamında Görev Tahsisli Olarak İlçe Kaymakamına Tahsis Edilmektedir. (Arsa 808,88m² Bina 136m²) 47

48 247 Kayıt No.Su : 45 Adı : Ek Hizmet Binası Cinsi : 3 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 1.298,20 M2 248 Kayıt No.Su : 46 Adı : Seben İlçe Özel İd. Hizm. Binası Cinsi : Betonarme Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 427,92 M2 249 Kayıt No.Su : 47 Adı : Atatürk İlköğretim Okulu Cinsi : Okul Ve Bahçesi Yüzölçümü : 7.210,77 M2 250 Kayıt No.Su : 48 Adı : Atatürk İlköğretim Okulu İdare Binası Bahçesi Cinsi : İlkokul Binası Ve Bahçesi Ve Mey Yüzölçümü : ,53 M Kayıt No.Su : 4 Adı : Abant Göl Kafe Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 0,00 M2 İlçe : Seben Mah. : Çarşı Mah. İsmet Paşa Cd. Seyhan Sk. İlçe : Seben Mah. : Çarşı Mah. İsmet Paşa Cd. Seyhan Sk. İlçe : Seben Mah. : İlçe : Seben Mah. : Çarşı Mah. İsmet Paşa Cd. Mah. : Abant Kayıt No.Su : 6 Mah. : Adı : Abant Dinlenme Evleri Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 0,00 M H2a-07d-3d Geçiş Nedeni : Satış Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Geçiş Nedeni : Kadastro Tespiti Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Satınalma Milli Eğitim Müdürlüğü Geçiş Nedeni : Geçiş Nedeni : Bina 683m² Köylere Hizm. G. Birliğine Kirada Mütfak Toplantı Salonu Kütüpane İki Katlı Hizmet Binası 107m² 3 Adet Lojman 321m² (Bodrum+Zemin+1.Kat) Bina 1566m² Ve 420 Sayılı Encümen Kararı İle Yatılı Atatürk İ.Ö.O Ya Bitişik Olan Arsa Ögrenci Pansiyonu Yapılmak Üzere Kamulaştırılmıştır. Tüm Abant Alanı 150 Hektar Göl 250 Hektar Çam Ormanı 272 Hektar Saha Toplam: 672,000m² Nin Mülkiyeti İl Özel İdaremize Ait İken 1983 Te Yayımlanan Milli Parklar Kanunu Kapsamında Sadece Taşınmazları Bulunduğu Kısımların Temlikine Dair Madde Kanunda Yer Almıştır. Tüzel Kişilikte Kirada. Tüm Abant Alanı 150 Hektar Göl 250 Hektar Çam Ormanı 272 Hektar Saha Toplam: 672,000m² Nin Mülkiyeti İl Özel İdaremize Ait İken 1983 Te Yayımlanan Milli Parklar Kanunu

49 Kayıt No.Su : 12 Adı : Abant Otel Ve Dinlenme Tesisleri Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 0,00 M2 Kayıt No.Su : 13 Adı : Abant İnönü Köşk Binası Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 0,00 M2 Mah. : Abant Mah. : Samat Geçiş Nedeni : Geçiş Nedeni : Kapsamında Sadece Taşınmazları Bulunduğu Kısımların Temlikine Dair Madde Kanunda Yer Almıştır. Tüzel Kişilikte Kirada. Tüm Abant Alanı 150 Hektar Göl 250 Hektar Çam Ormanı 272 Hektar Saha Toplam: 672,000m² Nin Mülkiyeti İl Özel İdaremize Ait İken 1983 Te Yayımlanan Milli Parklar Kanunu Kapsamında Sadece Taşınmazları Bulunduğu Kısımların Temlikine Dair Madde Kanunda Yer Almıştır. Tüzel Kişilikte Kirada. Tüm Abant Alanı 150 Hektar Göl 250 Hektar Çam Ormanı 272 Hektar Saha Toplam: 672,000m² Nin Mülkiyeti İl Özel İdaremize Ait İken 1983 Te Yayımlanan Milli Parklar Kanunu Kapsamında Sadece Taşınmazları Bulunduğu Kısımların Temlikine Dair Madde Kanunda Yer Almıştır. Tüzel Kişilikte Kirada. 255 Kayıt No.Su :.. Adı : Cinsi : Bina Ve Arsası Yüzölçümü : 108,00 M2 256 Kayıt No.Su :. Adı :İstanbul Kağir Ev Cinsi :Bina Yüzölçümü : 52,25 M2 Kayıtlı Değeri : ,00 İlçe : Altındağ/Ankara Mah. : İlçe : Fatih /İstanbul Mah. :Hasan Halife Sarı Abdullah Cad. No:14 Parsel No: /2040 Geçiş Nedeni : Geçiş Nedeni :Satınalma Bolu Kültür Evi Olarak Hizmet Vermek Üzere Satın Alınmıştır. (Altındağ Belediyesi İle Protokol Dahilinde) 49

50 KOD NO: PARK MEVCUDU GEÇİCİ GÖREVLE GİDEN GEÇİCİ GÖREVLE GELEN TOPLAM PARK MEVCUDU MAKİNA PARKI İCMALİ MAKİNA CİNSİ AÇIKLAMA 1 BİNEK ARAÇLAR OTOMOBİL ARAZİ TAŞITI 1 1 ÇİFT SIRA KABİN KAMYONET ÇİFT SIRA KABİN KAMYONET (pick-up 4x2) adet Otomobil Bolu Valiliğinde, 1 Adet Otomobil İl Milli Eğitim Müd., 1 Adet Otomobil ve 1 Adet Kamyonet Sosyal Hizmetler İl Müd., 1 Adet Otomobil Mengen Kaymakamlığında, 10 adet Kamyonet Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ÇİFT SIRA KABİN KAMYONET (pick-up 4x4) MİNÜBÜS-OTOBÜS MİNÜBÜS 4 4 OTOBÜS KAMYONLAR DAMPERLİ KAMYON SABİT KASALI KAMYON Adet Otobüs Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 1 Adet Otobüs Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2 Adet Damperli Kamyon Kosova, 1 Adet Kapalı Kasa Kamyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 4 ÜST YAPILI KAMYONLAR MICIR SERİCİ 5 5 ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ 5 5 ASFALT TAMİR BAKIM ARACI 3 3 SU TANKERİ-ARAZÖZ 1 1 YANGIN SÖNDÜRME ARACI 3 3 AKARYAKIT TANKERİ 1 1 SEYYAR TAMİR-YAĞLAMA 2 2 ÇÖP KAMYONU 1 1 VİDANJÖR ÇEKİCİ Adet Çekici Kosova 6 GREYDER DOZER PALETLİ YÜKLEYİCİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ EKSKAVATÖR Adet Yangın Söndürme Aracı Mudurnu Köylerine Hizmet Götürme Birliği, 1 Adet Yangın Söndürme Aracı Kıbrıscık Belediyesi, 1 Adet Vidanjör Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği, 1 Adet Çöp Kamyonu Bolu Belediyesi. 11 KANAL KAZICI-ÖN YÜKLEYİCİ Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 12 DEMİR BANDAJLI SİLİNDİR TEK TARAFI DEMİR BANDAJLI 6 6 YAMA SİLİNDİRİ LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR KAR AÇMA MAKİNASI (ROTATİF) TRAKTÖR VE LİFTLER TRAKTÖRLER 2 2 Sümer Holdinge ait 1 Adet Traktör İl Özel İdaresi emrinde FORK-LİFT KOMPRESÖRLER

51 17 JENERATÖR ve SEYYAR KAYNAK REMORKLAR YARI REMORK SAL TİPİ YARI REMORK Adet Yarı Remork Kosova AKS EKSENLİ TAM REMORK 7 7 ÇEKİLİR TİP ROLEYTANK KAMPTREYLER MICIR YIKAMA ASFALT PLENTİ AMBULANS Adet Taşkesti Belediyesi, 1 Adet Halk Sağlığı Md, 4 Adet İl Sağlık Müdürlüğü, T O P L A M

52 BOLU İL ÖZEL İDARESİNİN ORTAK OLDUĞU/ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR İŞTİRAK/ŞİRKETİN ADI ORTAKLIK TARİHİ HİSSE ORANI % AÇIKLAMALAR 1 Bolöztur A.Ş % yılında Tl sermaye ile kurulmuş olup, sermayesi Tl.dir 2 Vilayetler Hizmet Birliği 1986 Birlik 1985 Yılında 67 Vilayetin İl Özel İdarelerinin kurucu üyeliğiyle kurulmuştur. 3 Vilayetler Turizm Tic. A.Ş %0, Tarih ve 285 sayılı İl Genele Meclisi Kararı ile şirket ortaklığından çıkılarak, pay Vilayetler Hizmet Birliğine devredilmiştir. 4 Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi %20 Bolu Organize Sanayi 4562 Sayılı Kanunla Bolu İl Özel İdaresi %20, Bolu Belediyesi %15, Bolu Tic. Ve San. Odası %10 ve Sanayiciler %55 hisse ortaklığı ile kurulmuştur 5 Sarot Kaplıca Birliği 1976 %40 Birlik 1976 Yılında %40 Özel İdare ve %60 Ilıca köyü tüzel kişiliği ortaklığı ile kurulmuştur. Birliğe ait 5997,08 M2. alan üzerine 2007 Yılında Yap İşlet Devret Modeli ile 4 Yıldızlı ve 100 yatak kapasiteli Termal otel yapılı için 49 yıllığına kiraya verilmiş olup, otel yapılımı sözleşme hükümlerine uygun olarak bitirilerek faaliyete geçmiştir. 6 Babas Kaplıca Birliği 1975 %72 Birlik 1973 yılında %72 Özel İdare ve %28 Mudurnu Belediyesinin ortaklığı ile kurulmuştur. Birliğe ait 220 M2.lik alan üzerinde 2 adet sıcak su sondaj kuyusunun bulunduğu bay ve bayanlara ait iki adet umumu banyolar ve 2 katlı 8 odalı otel ve personel lojmanın bulunmaktadır. 7 Gerede Organize Sanayi Bölgesi 1993 %74 Gerede Organize Sanayi 4562 Sayılı Kanunla Gerede İlçesi sınırları %74 Bolu İl Özel İdaresi, %20 Gerede Belediyesi ve %6 Gerede Ticaret Odası ort.dan oluşmaktadır.. 8 Gerede Deri İhtisas Sanayi Bölgesi %29 Üyelik tarihi hisse oranı %51 iken, tarihinde %29 olarak değişiklik olmuştur. 9 Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi %75 Yeniçağa Organize Sanayi Bolu İl Özel İdaresinin %75, Yeniçağa Belediyesinin %19 ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının %6 lık pay oranlarından oluşmaktadır 52

53 BOLU İL ÖZEL İDARESİ TURİZM MAD.İNŞ.ORM.ÜRN.SAN.VE TİC.A.Ş HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI FAALİYETLERİ Şirketimiz 1982 yılında kurulmuş olup bugünkü sermeyesi TL.dir. Sermayesinin %9996 sı İl Özel İdaresi ne % 0001 Bolu Belediyesi ne %0001 Gerede Belediyesi ne, % 0001 Akçakoca Belediyesi ne ve %0001 Mudurnu Belediyesi ne aittir. Şirketimiz Umumi Kaplıca, Otel ve Restoran İşletmeciliği faaliyetleri yürütmektedir. Şirketimiz Mal Varlıkları 1- Düzce-Akçakoca da 7.373,00 m2 arsa. 2- Abant Göl Gazinosu;Haray Turizm Tic.Ltd Şti ne kiraya verilmiştir. Kira özleşmesi tarihinde sona erecektir. (2014 yılı aylık Kira bedeli 7.373,00 TL.dir) 3- Şirketimizde personel servisi ve mübaya hizmetlerinde kullanılan 2 ad. Ford minibüs ve Valilik hizmetlerinde kullanılan 1 adet Renault Master Minibüs bulunmaktadır Yılında Karacasu Küçük Kaplıca Tesisleri; Otel dubleks evler, restoran ve Küçük Kaplıca bölümleri ile Termal Otel ve Büyük Kaplıca bölümleri İl Özel İdaresinden 3 yıl süreyle kiralanmıştır. 5- Termal Otel ve Büyük Kaplıca Tesisleri; Şirketimiz tarafından tarihinde Bolsantur A.Ş ye kiralanmıştır. Kira süresi tarihinde sona erecektir. (2014 yılı aylık kira bedeli ,70 TL.dir.) 6- Karacasu Küçük Kaplıca Tesisleri ; Otel dubleks evler, restoran ve Küçük kaplıca Umumi Banyo bölümü (23 otel odası ve 24 adet dubleks ev) Şirketimiz tarafından işletilmektedir yılında kişi umumi banyo ve kaplıca hizmetinden yararlanmıştır. Otel ve Dubleks evlerde toplam gece konaklama yapılmıştır. 7- Şirketimizin 2014 yılı vergi sonrası net kârı ,56 TL dir tarihi itibarıyla şirketimiz banka mevduatı tutarı ,67 9- Şirketimiz Bünyesinde tarihi itibariyle 32 personel istihdam edilmekte olup; 53

54 2- Örgüt Yapısı 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 04/03/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. maddesinde; İl Özel İdaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. denilerek hükme bağlanmıştır Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36.maddesinde; Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdaresi yapar veya yaptırır. İl Özel İdaresi personeli, Vali tarafından atanır ve ilk toplantıda İl Genel Meclisinin bilgisine sunulur. denilerek hükme bağlanmıştır sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. ve 36. maddeleri gereğince İl Özel İdaresi Teşkilatı İl Genel Meclisinin muhtelif kararları ile aşağıdaki birimlerden oluşturulmuştur. Genel Sekreterlik Genel Sekreter Yardımcıları Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 54

55 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İl Özel İdaresinde tüm işlemler 145 adet bilgisayar, 22 adet laptop ve 75 adet yazıcı ile İçişleri Bakanlığına bağlı internet sistemi üzerinden hazırlanmaktadır. Ayrıca 2 adet sunucu,25 adet tarayıcı, 1 adet çizici ve 3 adet fotokopi makinesi idarenin hizmetlerinde kullanılmaktadır. 4- İnsan Kaynakları Aşağıdaki tablolarda da görüldüğü üzere 101 dolu memur kadrosu 70 boş memur kadrosu ve 169 dolu işçi kadrosu ile İlimiz Özel İdaresi toplam 340 personelden oluşmaktadır. Bunların dağılımı ise ; 55

56 SÜREKLİ MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL MEVCUT KADRO CETVELİ SIRA NO SINIFI ÜNVANI DOLU BOŞ TOPLAM 1. G.İ.H Genel Sekreter G.İ.H Genel Sekreter Yrd G.İ.H Yazı İşleri Md G.İ.H Mali Hizmetler Md G.İ.H Plan Proje Yatırım ve İnş.Md G.İ.H İmar ve Kentsel İyileştirme Md G.İ.H İnsan Kaynakları ve Eğt.Müd G.İ.H Encümen Müdürü G.İ.H Tarımsal Hizmetler Müd G.İ.H Kültür ve Sos.İşl.Müd G.İ.H Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü G.İ.H İlçe Özel İdare Md G.İ.H Ruhsat ve Denetim Md G.İ.H Destek Hizmetler Müd G.İ.H Yol ve Ulaşım Hiz. Müd G.İ.H Hukuk Müşaviri G.İ.H Uzman G.İ.H Mali Hizmetler Uzmanı G.İ.H Mali Hizmetler Uzman Yrd G.İ.H Muhasebeci G.İ.H Ayniyat Saymanı G.İ.H Siv.Sav. Uzmanı G.İ.H Bilgisayar İşletmeni G.İ.H Şef G.İ.H V.H.K.İ G.İ.H Şoför T.H.S Mühendis T.H.S Tekniker T.H.S Teknik Ressam T.H.S Laborant T.H.S Teknisyen T.H.S Şehir Plancısı S.H Tabip S.H Hemşire S.H Sağlık Memuru A.H Avukat Y.H.S Teknisyen Yrd Y.H.S Hizmetli Y.H.S Bekçi Y.H.S Kaloriferci TOPLAM

57 İHDAS OLUNAN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL Sıra Sınıf Görev Ünvanı Adet Tarih Sayısı 1. Daimi İşçi Ambar Görevlisi Daimi İşçi Asfalt Serici Operatörü Daimi İşçi Asfalt Ustası Daimi İşçi Aşcı Daimi İşçi Atölye Ustası Daimi İşçi Atölye Usta Yardımcısı Daimi İşçi Bina Mal Bakıcısı Daimi İşçi Büro Görevlisi Daimi İşçi Elektrik Ustası Daimi İşçi Elektrik Teknisyeni Daimi İşçi İnşaat Ustası Daimi İşçi İş Makinası Operatörü(Büyük) Daimi İşçi İş Makinası Operatörü(Küçük) Daimi İşçi İş Makinası Şoförü Daimi İşçi İş Makinası Yağcısı Daimi İşçi İşletme Teknisyeni Daimi İşçi Kaloriferci Daimi İşçi Konkasör Operatörü Daimi İşçi Makine Arazi Teknisyeni Daimi İşçi Montaj Ustası Daimi İşçi Operatör Daimi İşçi Pompa Teknisyeni Daimi İşçi Santral Hizmetlisi Daimi İşçi Sürveyan Daimi İşçi Şoför Daimi İşçi Teknik Ressam Daimi İşçi Temizlik İşcisi Daimi İşçi Topoğraf Daimi İşçi Usta TOPLAM

58 5- Sunulan Hizmetler Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma,orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, ayrıca İl Özel İdaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamaları yapmakla görevli ve yetkilidir İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İdaremizde henüz iç denetçi atanmadığından dolayı, Yönetim ve iç Kontrol Sistemi hiyerarşik yapı içinde sağlanmaktadır Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 nci maddesinde belirtildiği üzere İl Genel Meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur denilmektedir. Buna göre 2014 yılı ocak ayında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu oluşturulmuştur. 58

59 II- AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç Ve Hedefleri B-Temel Politikalar Ve Öncelikler II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Sosyal devlet anlayışına uygun korunmaya, bakıma ihtiyaç duyan bireylere ve toplum üyelerine maddi ve manevi destek sağlamak, Gençlik ve spor hizmetlerinde gençlere ve halka yönelik sportif ve sosyal nitelikli tesisleri geliştirmek, İlin doğal değerlerleriyle, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik zenginliklerini korumak, geliştirmek ve toplumun bütün bireylerini bilinçlendirmek, inanç-turizmi açısından Bolu yu cazibe merkezi haline getirmek, Çevre kirliliğine etken olan sebepleri minimum seviye indirmek, bozuk orman alanlarını verimli ormanlara dönüştürmek, toprakların korunması ve erozyonun önlenmesine yönelik olarak çalışmalar yapmak, Altyapı ve yol sorunlarını çözmüş modern köylere ulaşmak, İlimizde deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı hazırlık çalışmalarını tamamlayarak zamanında etkin müdahaleyi sağlamak ve halka gerekli bilinci aşılayabilmektir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler İlimizin Ekonomik ve Sosyal alanda gelişmesi bakımından İl Özel İdaresinin öz kaynaklarını iyi analiz ederek, İl halkının özellikle İçme Suyu, Yol, Eğitim, Sağlık ve Spor Hizmetlerine öncelik verilmiş ve bu yatırımlarda sürat ve verimlilik sağlanmıştır. 59

60 III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 60

61 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE UYGULAMASI İlimiz Özel İdaresi nin 2014 Mali Yılı Bütçesi ,00 TL. GELİR ,00 TL. GİDER Bütçe üzerinden tanzim olunarak, İl Genel Meclisimizin gün ve 354 sayılı Kararı ile tasdik edilmiş olup, 2014 Mali Yılı başında uygulanmasına başlanmıştır YILI GELİR BÜTÇESİ VE KESİN HESABI KOD AÇIKLAMA BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GERÇEKLEŞEN 1 Vergi Gelirleri , ,69 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,18 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler(Diğer Yardımlar) 0, ,12 5 Diğer Gelirler(Faiz,İller Bankası Payı) , ,86 T O P L A M , , YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE KESİN HESABI KOD AÇIKLAMA BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN YIL SONU TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN 1 Personel Giderleri , , ,33 2 Sos.Güv.Kur.Devlet Güv.Pir. Gideri , , ,14 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,26 4 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 5 Cari Transferler , , ,24 6 Sermaye Giderleri , , ,21 7 Sermaye Transferleri , , ,59 8 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 9 Yedek Ödenekler , ,28 0,00 TOPLAM , , ,77 61

62 2014 YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE KESİN HESABI KOD AÇIKLAMA BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN YIL SONU TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN 1 Genel Kamu Hizmetleri , , ,99 2 Savunma Hizmetleri , , ,48 3 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , , ,87 4 Ekonomik İşler ve Hizmetler , , ,51 6 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri , , ,30 7 Sağlık Hizmetleri , , ,25 8 Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri , , ,41 9 Eğitim Hizmetleri , , ,52 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri , , ,44 TOPLAM , , , YILI ÖZEL İDARE GİDER BÜTÇESİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI KOD AÇIKLAMA BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN YIL SONU TOPLAM ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü , , ,49 2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü , , ,52 3 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü , , ,12 4 Encümen Müdürlüğü , , ,89 5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü , , ,42 6 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü , , ,60 7 İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü , , ,39 62

63 8 Milli Eğitim Müdürlüğü , , ,23 9 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü , , ,70 10 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü , , ,44 11 Sağlık Müdürlüğü , , ,25 12 Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü , , ,30 13 Kültür ve Turizm Müdürlüğü , , ,17 14 Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü , , ,62 15 Emniyet Müdürlüğü , , ,87 16 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü , , ,57 17 Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü 1,00 1,00 0,00 18 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü , , ,42 19 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1,00 1,00 0,00 20 Yazı İşleri Müdürlüğü 1,00 1,00 0,00 21 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1,00 1,00 0,00 22 Dörtdivan İlçe Özel İdaresi , , ,60 23 Gerede İlçe Özel İdaresi , , ,87 24 Göynük İlçe Özel İdaresi , , ,05 25 Kıbrıscık İlçe Özel İdaresi , , ,56 26 Mengen İlçe Özel İdaresi , , ,46 27 Mudurnu İlçe Özel İdaresi , , ,23 28 Seben İlçe Özel İdaresi , , ,92 29 Yeniçağa İlçe Özel İdaresi , , ,08 TOPLAM , , ,77 63

64 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2014 YILI GELİR KESİN HESABININ AÇILIMI A-VERGİ GELİRLERİ İş yeri açma izni harcı, Yapı kullanma izni harcı ve Diğer harçlar olmak üzere ,69 TL. tahsilat yapılmıştır. B- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Şartname-Basılı evrak form satışları, Diğer Değerli Kağıt bedelleri, Diğer Mal Satış Gelirleri, Eğitim Hizmetlerine İlişkin gelirler, Su Hizmetlerine ilişkin gelirler, Diğer hizmet gelirleri, Diğer Kurumlar Hasılatı, Lojman kira gelirleri, Diğer taşınmaz kira gelirleri, Taşınır kira gelirleri olmak üzere ,18 TL. tahsilat yapılmıştır. C-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Muhtar ödenekleri, Kurumlardan alınan yardım ve bağışlar, Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar, Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınanlar, Mahalli idarelerden alınan bağış ve yardımlar olmak üzere ,12 TL. tahsilat yapılmıştır. D DİĞER GELİRLER Vergi-resim ve harç gecikme faizleri, Mevduat faizleri, Kişilerden alacaklar faizleri, Diğer faizler, Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar, Maden işletmelerinden alınan paylar, Diğer paylar, Yukarıda tanımlanmayan diğer para cezaları, İrat kaydedilecek nakdi teminatlar, Kişilerden alacaklar, Diğer idari para cezaları, Vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamları, Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler olmak üzere ,86 TL tahsilat yapılmıştır. 64

65 2014 YILI GİDER KESİN HESABININ AÇILIMI 01 PERSONEL GİDERLERİ İl Özel İdaresinde görev yapan, Encümen ve Meclis Üyeleri, Memurlar, işçiler, ile Köy ve Mahallelerde görev yapan Muhtarlara 2014 yılı bütçesi ile ,00 TL. ödenek konulmuş, geçmiş yıldan devreden ödenek, yılı içerisinde yapılan ek-olağanüstü ve Bakanlıktan gelen ödeneklerle toplam ,40 TL ye ulaşılmış ve bu ödenekten ,33 TL harcama yapılmıştır. 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMLERİ İl Özel İdaresinde görev yapan Memur ve işçilerin sosyal güvenlik primlerine 2014 yılı bütçesi ile ,00 TL. ödenek konulmuş, geçmiş yıldan devreden, yılı içerisinde yapılan ek olağanüstü ödenek ve yapılan ekleme ile birlikte toplam ,95 TL ye ulaşmı ve bu ödenekten ,14 TL. harcama yapılmıştır. 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İl Özel İdaresinin bağlı birimlerinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına, yolluklara, görev giderlerine, hizmet alımlarına, temsil ve tanıtma giderlerine, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderlerine, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerine, 2014 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek konulmuş, yılı içerisinde yapılan aktarma, ek-olağanüstü ödeneklerle toplam ,04 TL ye ulaşılmış ve bu ödenekten ,26 TL harcama yapılmıştır. 05 CARİ TRANSFERLER Görev Zararlarına (Ek karşılıklar), köylere hizmet götürme birliklerine, muhtaç asker ailelerine, Özel İdare Ortaklarına Katılma payları ve Barolar Birliğine verilen paylar için 2014 yılı bütçesi ile ,00 TL. ödenek konulmuş,yılı içinde yapılan aktarmalarla birlikte toplam ,48 TL ye ulaşmış ve bu ödenekten ,24 TL harcama yapılmıştır. 06- SERMAYE GİDERLERİ Mamul mal alımlarına, kamulaştırma, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine, gayrimenkul büyük onarım giderlerine ve stok alımlarına 2014 yılı bütçesi ile ,00 TL. ödenek konulmuş, yılı içerisinde yapılan aktarma, ek-olağanüstü ödeneklerle toplam ,16 TL. ye ulaşılmış ve bu ödenekten ,21 TL. harcama yapılmıştır. 07 SERMAYE TRANSFERLERİ Organize sanayiler ve ortağı olduğumuz şirketlere yurtiçi sermaye transferleri, Vilayetler Hizmet Birliği payı ve Kalkınma Ajansı payı olarak 2014 yılı bütçesi ile ,00 TL. ödenek konulmuş, yılı içinde yapılan aktarma ile birlikte ,59 TL ye ulaşmı ve bu ödenekten ,59 TL. harcama yapılmıştır. 09 YEDEK ÖDENEKLER Yedek Ödenek bölümüne 2014 yılı bütçesi ile ,00 TL. ödenek konulmuş olup, bütçedeki diğer bölümlere aktarma yapılmıştır. 65

66 Finans Finans B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Aşağıdaki tablolarda görüldüğü üzere birimler bazında 2014 yılı Özel İdare bütçesinden gerçekleştirilen faaliyet ve proje bilgileri ise ; MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Mahkeme Harç ve Giderleri , Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , Mahkeme Harç ve Giderleri , Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1.239, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (Ek Karşılık) , Kalkınma Ajanslarına , İl Özel İdarelerine (Vilayetler Hizmet Birliği) , Diğer Teşebbüslere (Özel İdare Ortaklarına Katılım Payı Gerede İlçesi) , Diğer Teşebbüslere ( Katı Atık Kurma Tesisi Birlikleri, Babas Kaplıca Birliği) , Diğer Teşebbüslere (Pazarköy Belediyesi Borçları için) ,25 TOPLAM: ,49 AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Kırtasiye Alımları 1.839, Su Alımları 512, Temizlik Malzemesi Alımları 1.162, Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 2.388,50 66

67 Diğer Enerji Alımları 9.585, Giyecek Alımları 764, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 772, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 1.097, Seyyar Görev Tazminatları 1.364, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 415, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 1.575, Temizlik Hizmet Alım Giderleri , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.247, Bilgiye Abonelik Giderleri 1.216, Uydu Haberleşme Giderleri 561, İlan Giderleri 3.308, Sigorta Giderleri 320, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 6.584, Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları , Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 2.504, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 7.214, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 5.372, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 1.299, Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , Kara Taşıtı Alımları , Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 6.385, Ek Çalışma Karşılıkları 2.714, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları ,70 67

68 Finans Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları , Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 5.936, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,25 TOPLAM: ,57 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar , Ödül ve İkramiyeler , Sürekli İşçilerin Ücretleri , Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri , Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 9.603, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , Seyyar Görev Tazminatları , Diğer Hizmet Alımları 1.843, Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar , Sürekli İşçilerin Ücretleri , Geçici İşçilerin Ücretleri , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 503, Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 7.027,24 68

69 Finans Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri , Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri , Muhtarların Ücretleri (Merkez) , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 1.879, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 2.882, Seyyar Görev Tazminatları , Mahkeme Harç ve Giderleri , Diğer Hizmet Alımları (Personel) , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,28 TOPLAM: ,52 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 869, Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri 3.085, Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri (Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri (Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri (AKSA Göynük Enerji Üretim A.Ş.) 100, , , Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri , Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 5.368,90 TOPLAM: ,39 69

70 Finans Finans ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Kırtasiye Alımları 2.841, Temizlik Hizmet Alım Giderleri , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Taşıt Kiralaması Giderleri ,71 TOPLAM: ,62 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Proje Giderleri 8.805, Hizmet Tesisleri , Hizmet Tesisleri (Seben İlçesi Şantiye binası) , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Kartalkaya Acil Çağrı merkezi) , Hizmet Tesisleri (112 Acil Çağrı Merkezi Yapımı Prj.) , Hizmet Binası (Hükümet Konağı ve Valilik Lojmanı Bakım ve Onarımı) , Hizmet Tesisleri (Hükümet Konağı ve Valilik Lojmanı Bakım ve Onarımı) , Hizmet Tesisleri (Göç İdaresi Binalarını Bakım ve Onarımı) , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara (Merkez İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Merkez İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) , , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Dörtdivan İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Dörtdivan İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Gerede İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) , , , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Gerede İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Göynük İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Göynük İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) , , ,47

71 Finans Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Kıbrıscık İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Kıbrıscık İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Mengen İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Mengen İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Mudurnu İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Mudurnu İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Seben İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Seben İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Yeniçağa İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara(Yeniçağa İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım) , , , , , , , , , , Hizmet Tesisleri (İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Birlik ve Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımı) , Hizmet Tesisleri (İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Lojmanların Bakım ve Onarımı) , İnşaat Malzemesi Giderleri (İlimiz Köylerine İçme Suyu Getirilmesi) , İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri (İlimiz Köylerine İçme Suyu Getirilmesi) 3.481, İnşaat Malzemesi Giderleri (İlimiz Köylerine Kanalizasyon Yapımı) , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri (Köy İçme Suları Tahlil ve Analiz Giderleri) , İnşaat Malzemesi Giderleri (Afet Müd. Acil Yardım Ödeneği) ,98 TOPLAM: ,12 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Diğer Giderler (Merkez ve İlçe Anaokulları Bakım ve Onarımları) , Özel Tesisat Giderleri , Diğer Giderler 230, Hizmet Tesisleri , Diğerleri , İlan Giderleri 944,00 71

72 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri , Kırtasiye Alımları , Büro Malzemesi Alımları , Su Alımları , Temizlik Malzemesi Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları 7.025, Elektrik Alımları , Diğer Enerji Alımları 5.319, Mahkeme Harç ve Giderleri , Bilgisayar Hizmeti Alımları 2.000, Temizlik Hizmet Alım Giderleri 7.670, Posta ve Telgraf Giderleri 4.921, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , Diğer Haberleşme Giderleri 8.500, Diğer Taşıma Giderleri (İlköğretim) , İlan Giderleri , Diğer Kiralama Giderleri , Diğer Hizmet Alımları , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , Kara Taşıtı Alımları ,58 72

73 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri , Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri (İlköğretim Okullarına Doğalgaz Dönüşümleri) , Proje Giderleri (Merkez ve 8 İlçe İlöğretim Okulları Bakım ve Onarımları) , Diğer Giderler , İnşaat Malzemesi Giderleri , Elektrik Tesisatı Giderleri , Sıhhi Tesisat Giderleri 1.593, Özel Tesisat Giderleri , Diğer Giderler , Hizmet Tesisleri , Hizmet Tesisleri (Deprem Tahkikleri Güçlendirme ve Güçlendirme Sonrası Büyük Onarım Giderleri) , Hizmet Tesisleri (Karaçayır mah. 40 Derslik İlköğretim okulu)) , Diğer Giderler (İlimizdeki İlköğretim Okullarının Bakım ve Onarımları) , Hizmet Tesisleri (Gerede İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası) , Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri , Diğer Taşıma Giderleri (Ortaöğretim) , Proje Giderleri (Merkez ve 8 İlçe Ortaöğretim Okulları Bakım ve Onarımları) , Diğer Giderler , İnşaat Malzemesi Giderleri , Diğer Giderler 2.433, Hizmet Tesisleri , Diğerleri , Diğer Giderler (Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü) , İnşaat Malzemesi Giderleri , Elektrik Tesisatı Giderleri , Sıhhi Tesisat Giderleri ,96 73

74 Finans Özel Tesisat Giderleri , Hizmet Tesisleri , Diğer Giderler (Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü) , Diğerleri , Hizmet Tesisleri (Özel Eğitim Rehber ve Danışma Hizmetleri) , Elektrik Alımları (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) , Diğer Giderler , Diğer Giderler , Hizmet Tesisleri , Diğerleri , Hizmet Tesisleri (Yeniçağa Ortaöğretim Pansiyonu) , Diğer Giderler (Bolu Merkez Anaokulu Tepecik mah. ) ,00 TOPLAM: ,23 KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Diğer Yayın Alımları (Tanıtıcı Yayınlar Yapımı) 2.557, Baskı ve Cilt Giderleri 7.434, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 1.624, Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 5.977, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 4.965, Kırtasiye Alımları , Yakacak Alımları , Elektrik Alımları 4.166, Temizlik Hizmet Alım Giderleri , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 8.390,90 74

75 Finans Baskı ve Cilt Giderleri (Kitap Basımı) 9.999, Araştırma ve Geliştirme Giderleri (Bolu İli Arkeolojik Yüzey Araştırma) 9.878, Baskı ve Cilt Giderleri (Barkot İçin Sarf malzeme Alımı) 9.968, Baskı ve Cilt Giderleri (İl Halk kütüphanesine Kitap Alımı) ,96 TOPLAM: ,17 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Hizmet Tesisleri (Gayrımenkul büyük Onarım Giderleri) , Hizmet Tesisleri (Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği) , Hizmet Tesisleri (Gayrımenkul büyük Onarım Giderleri) , Diğer Makine Teçhizat Alımları , Hizmet Tesisleri , Hizmet Tesisleri (Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası) , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 1.593, Hizmet Tesisleri , Hizmet Binası (Sağlık Müdürlüğü) , Hizmet Tesisleri 6.979, Kontrol Giderleri (Deprem Tahkikleri Güçlendirme ve Güçlendirme Sonrası Büyük Onarım Giderleri) 5.640, Hizmet Tesisleri (Gölyüzü 5+6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi) , Hizmet Tesisleri (Yeniçağa 3+4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi) , Hizmet Tesisleri (Prefabrik 112 Acil İstasyon Binası) ,00 TOPLAM: ,25 75

76 Finans Finans EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Hizmet Tesisleri (Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hizmet Binaları ile Sosyal Tes.) , Hizmet Tesisleri (Kalıcı Konutlar Mevkii Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası) , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 5.764, Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları (Mengen MOBESE) , Hizmet Tesisleri (Merkez 48 Daireli Polis Lojmanları) 8.975, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (Belediye Sınırları içerisine katılan Yeni Mah. Kent Güvenlik Yöntemi Sistemi Kurulması) Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları (Mengen MOBESE) , , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (Belediye Sınırları içerisine katılan Yeni Mah. Kent Güvenlik Yöntemi Sistemi Kurulması) 8.860, Büro Mefruşatı Alımları (Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Merkez ve İlçe Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımı) 4.195, Diğer Mefruşat Alımları 4.925, Diğer Makine Teçhizat Alımları 3.377, Hizmet Tesisleri , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları (Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası) Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri (Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası) 1.207, ,43 TOPLAM: ,87 GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Yakacak Alımları 5.529, Spor Malzemeleri Alımları , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 7.611, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 2.200, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Hizmet Tesisleri (Soyunma Odaları İnşaatı Yapımı) ,14 TOPLAM: ,30 76

77 Finans Finans GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Kara Taşıtı Alımları , Kara Taşıtı Alımları , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Kullanılmış Zirai Mücadele İlaç Ambalajlarının Toplatılması Prj.) 9.964, Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri (Toprak Analizi Destekleme Projesi) 8.352, Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Hububat Tohumluğu Temini Prj. ) , Yük Taşıma Giderleri 8.142, Diğer Hizmet Alımları 9.982,80 TOPLAM: ,70 SOSYAL HİZMETLERE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER (Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü) Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Büro Mefruşatı Alımları (Çocuk Evleri) , Okul Mefruşatı Alımları 1.760, Bilgisayar Alımları 8.791, Taşıt Kiralaması Giderleri , Büro Mefruşatı Alımları , Bilgisayar Alımları , Büro Mefruşatı Alımları (Gerede Huzurevi) , Hizmet Tesisleri (Gerede Huzurevi) , Okul Mefruşatı Alımları (Semiha Şakir Rehabilitasyon Merkezi) 2.712, Hastane Mefruşatı Alımları (Semiha Şakir Rehabilitasyon Merkezi Hasta Yıkama Sedyesi) , Bilgisayar Alımları (Semiha Şakir Rehabilitasyon Merkezi) 6.159,60 77 TOPLAM: ,44

78 Finans Finans ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler ,89 TOPLAM: ,89 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Kırtasiye Alımları , Büro Malzemesi Alımları , Periyodik Yayın Alımları 683, Baskı ve Cilt Giderleri , Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 2.361, Su Alımları , Temizlik Malzemesi Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları , Yiyecek Alımları 1.753, İçecek Alımları 97, Giyecek Alımları 7.183, Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 420, Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 697, Diğer Özel Malzeme Alımları 1.092, Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 1.174, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 3.027,81 78

79 Posta ve Telgraf Giderleri , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , Bilgiye Abonelik Giderleri , Uydu Haberleşme Giderleri 244, Yük Taşıma Giderleri 1.475, İlan Giderleri , Sigorta Giderleri , Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler , Taşıt Kiralaması Giderleri , Hizmet Binası Kiralama Giderleri 7.552, Diğer Kiralama Giderleri 277, Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel Giderleri , Diğer Hizmet Alımları , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 1.265, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 235, Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri , Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , İş Makinası Onarım Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri , Hareketli İş Makinası Alımları , Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 4.717, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 509,93 79

80 Finans Finans İş Makinası Onarım Giderleri 295, Diğer Taşıt Alımları , Hareketli İş Makinası Alımları 4.577, Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri (Asfalt Plentine Doğalgaz Götürülmesi) Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri (Asfalt Plentine Doğalgaz Götürülmesi) , ,00 TOPLAM: ,42 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Diğerleri (İlimiz Köylerine Sulama Suyu Getirilmesi) , Diğerleri (Taşlıyayla Göleti Yapım Bakım Giderleri) ,13 TOPLAM: ,60 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Mahkeme Harç ve Giderleri , Diğer Kiralama Giderleri , Yol Yapım Giderleri (İlimiz Köy Yollarının Yapımı,Asfalt kaplama ve Onarımı) , Yol Yapım Giderleri (İlimiz Köy Yollarının Yapımı,Asfalt kaplama ve Onarımı) , Yol Yapım Giderleri (II. Kat Sati Kaplama Asfalt yapımı) , Yol Yapım Giderleri (Köydes Ortak Alım Ödeneği) , Yol Yapım Giderleri (Abant Gölü Tabiat Parkı Yol Yapım Giderleri) , Yol Yapım Giderleri (Yedigöller Milli Parkı İçerisindeki Yolların Bakım ve Onarımı) , Diğer Giderler (Arazi Geçiş İzin bedeli) 5.695, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları (Trafik Levhası Alımı) 9.999,79 TOPLAM: ,42 80

81 Finans Finans DÖRTDİVAN İLÇESİNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 9.627, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 4.875, Sağlık Primi Ödemeleri 2.925, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 727, Su Alımları 748, Yakacak Alımları , Elektrik Alımları 3.058, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.452, Muhtarların Ücretleri , Su Alımları 8.438, Elektrik Alımları , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 4.815, Diğer Haberleşme Giderleri , Diğer Taşıma Giderleri (İÖO) , Diğer Taşıma Giderleri (OÖO ,36 TOPLAM: ,60 GEREDE İLÇESİNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Diğer Yönetim Giderlerine Katılma Payları 87, Temel Maaşlar ,96 81

82 Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 3.600, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri 7.590, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 19, Su Alımları 2.459, Temizlik Malzemesi Alımları 663, Yakacak Alımları 6.307, Akaryakıt ve Yağ Alımları 9.440, Elektrik Alımları 8.134, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 68, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.447, Bilgiye Abonelik Giderleri 1.614, Sigorta Giderleri 260, Diğer Hizmet Alımları 205, Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 295, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.547, Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri 9.999, Muhtarların Ücretleri , Su Alımları , Yakacak Alımları , Elektrik Alımları , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 6.083, Bilgiye Abonelik Giderleri 9.557, Diğer Taşıma Giderleri (İÖO) , İlan Giderleri 2.834, Diğer Taşıma Giderleri (OÖO) ,01 TOPLAM: ,87 82

83 Finans GÖYNÜK İLÇESİNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 3.063, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Kırtasiye Alımları 3.336, Su Alımları 2.350, Temizlik Malzemesi Alımları 999, Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları 7.058, Posta ve Telgraf Giderleri 715, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.542, Diğer Hizmet Alımları , Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 1.463, Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri 8.000, Muhtarların Ücretleri , Su Alımları 8.010, Elektrik Alımları , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 8.191, Diğer Taşıma Giderleri (İÖO) ,80 TOPLAM: ,05 83

84 Finans KIBRISCIK İLÇESİNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 9.019, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 4.707, Sağlık Primi Ödemeleri 2.824, Kırtasiye Alımları 987, Su Alımları 1.868, Temizlik Malzemesi Alımları 968, Yakacak Alımları 7.987, Akaryakıt ve Yağ Alımları 5.946, Elektrik Alımları 2.666, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.592, Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 1.000, Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri 8.999, Muhtarların Ücretleri , Su Alımları , Elektrik Alımları , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 1.844, Diğer Haberleşme Giderleri 3.289, Diğer Taşıma Giderleri (İÖO) ,88 TOPLAM: ,56 84

85 Finans MENGEN İLÇESİNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 3.799, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri 1.624, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 6.283, Su Alımları 849, Temizlik Malzemesi Alımları 1.230, Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları 4.677, Elektrik Alımları 3.293, Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 260, Posta ve Telgraf Giderleri 250, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 4.578, Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 649, Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , Muhtarların Ücretleri , Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri , Su Alımları , Elektrik Alımları , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 6.220, Diğer Haberleşme Giderleri 319, Diğer Taşıma Giderleri (İÖO) , Diğer Taşıma Giderleri (OÖO) ,00 85 TOPLAM: ,46

86 Finans MUDURNU İLÇESİNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 1.769, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1.394, Kırtasiye Alımları 1.119, Su Alımları 2.171, Yakacak Alımları 3.680, Akaryakıt ve Yağ Alımları 4.802, Elektrik Alımları 2.872, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 4.178, Diğer Hizmet Alımları 5.877, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 980, Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 460, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 560, İş Makinası Onarım Giderleri 560, Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 560, Muhtarların Ücretleri , Su Alımları , Elektrik Alımları , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , Diğer Taşıma Giderleri (İÖO) , Diğer Taşıma Giderleri (OÖO) ,11 TOPLAM: ,23 86

87 Finans SEBEN İLÇESİNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Sosyal Haklar 2.151, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 6.180, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.029, Su Alımları 2.642, Temizlik Malzemesi Alımları 775, Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları 7.234, Elektrik Alımları 5.609, Posta ve Telgraf Giderleri 500, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.558, Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 5.877, Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , Muhtarların Ücretleri , Su Alımları 7.039, Elektrik Alımları , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.580, Diğer Taşıma Giderleri (İÖO) , İlan Giderleri 1.888, Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri (OÖO) 2.159, Diğer Taşıma Giderleri (İÖO) , Diğer Hizmet Alımları (OÖO) 5.890,80 TOPLAM: ,92 87

88 Finans YENİÇAĞA İLÇESİNE AİT ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Fonksiyonel Ekonomik Açıklama Harcanan Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Ödenekler 115, Sosyal Haklar 346, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 7.824, Kırtasiye Alımları 550, Su Alımları 969, Temizlik Malzemesi Alımları 1.697, Yakacak Alımları 7.632, Akaryakıt ve Yağ Alımları 7.519, Elektrik Alımları 1.989, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 23, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 1.394, Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 971, Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 9.615, Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler , Su Alımları 6.604, Elektrik Alımları , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 5.388, Diğer Taşıma Giderleri (İÖO) , Diğer Taşıma Giderleri (OÖO) ,88 TOPLAM: ,08 88

89 Finans 2014 YILINDA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE BAKANLIK BÜTÇESİNDEN AKTARILAN ÖDENEKLER Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik Açıklama TOPLAM ÖDENEK HARCANAN Merkez İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Merkez İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Dörtdivan İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Dörtdivan İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Gerede İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Gerede İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Göynük İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Göynük İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Kıbrıscık İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Kıbrıscık İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Mengen İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Mengen İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Mudurnu İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Mudurnu İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Seben İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Seben İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Yeniçağa İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım Yeniçağa İlçe Köye Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardım , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM , ,74 89

90 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne bağlı hizmetler; Müdür, 5 İnşaat mühendisi, 2 makine mühendisi, 1 mimar, 1 elektrik mühendisi, 2 inşaat teknikeri, 2 elektrik teknikeri, 1 bilgisayar işletmeni, 2 büro görevlisi ile iş ve işlemlerini yürütmektedir YILINDA BİTEN VE YAPIMINA DEVAM EDİLEN İŞLER Hazırlığı ve Kontrollüğü Devam Eden Yatırımlar: İşin Adı : İl Özel İdaresi Hizmet Binası 2.Etap Proje Çalışması Proje Yeri Projenin Bu Günkü Durumu : Merkez : Projeler Tamamlandı İŞİN ADI : 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ BİNASI YAPIM İŞİ Proje Yeri : Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,69 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi (G/A/Y : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %7,32 Fiziki Gerçekleşme % : %9 Projenin Bugünkü Durumu : Devam Ediyor. Açıklama : Temel betonu atıldı, bodrum kat betonerme imalatları devam ediyor. 90

91 İŞİN ADI : BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GEREDE PREFABRİK 112 İSTASYON BİNASI YAPIM İŞİ Proje Yeri : Gerede Yaklaşık maliyeti : ,99 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : Geçici Kabulü Yapıldı. İŞİN ADI : BOLU GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ONARIM İŞİ Proje Yeri : Merkez Yaklaşık maliyeti : ,90 TL İhale Tutarı : , ,16=35.801,17 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı,bina kullanıma açıldı. İŞİN ADI : VALİ KONAĞI ONARIM İŞİ Proje Yeri : Merkez Yaklaşık maliyeti : ,90 TL İhale Tutarı : , ,00= ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı,bina kullanıma açıldı 91

92 İŞİN ADI : BOLU HÜKÜMET KONAĞI BİNASI ONARIM İŞİ Proje Yeri : Merkez Yaklaşık maliyeti : ,16 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı, İŞİN ADI : BOLU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ VE İLÇE HİZMET KARAKOL VE LOJMAN BİNALARI ONARIM İŞİ Proje Yeri : Merkez ve İlçeler Yaklaşık maliyeti : ,47 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %70,76 Fiziki Gerçekleşme % : %97 Projenin Bugünkü Durumu : Geçici kabulü yapıldı, geçici kabul eksiklikleri tamamlanıyor. İŞİN ADI : MUDURNU, SEBEN, KIBRISCIK, GÖYNÜK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIKLARI HİZMET VE LOJMAN BİNALARI MANTOLAMA ONARIM İŞİ Proje Yeri : İlçeler Yaklaşık maliyeti : ,99 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : Geçici kabulü yapıldı, kesin hesabı ödendi 92

93 İŞİN ADI : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI VE KARAÇAYIR ASM BİNASI BAHÇELERİNE AMBULANS GARAJI YAPILMASI Proje Yeri : Merkez Yaklaşık maliyeti : ,11 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : Geçici kabulü yapıldı. İŞİN ADI :SÖKMEN, SUNGUR, AYDINGÜN VE KKONUTU BAKIM VE ONARIM İŞİ (BOLU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI) Proje Yeri : Merkez Yaklaşık maliyeti : ,90 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı. İŞİN ADI :1972-NİZ-BET-004 ALBÜM NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ (BOLU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI) Proje Yeri : Merkez Yaklaşık maliyeti : ,06 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı. İŞİN ADI :ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ E MOTEL BAKIM ONARIM İŞİ (BOLU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI) Proje Yeri : Merkez Yaklaşık maliyeti : ,06 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı. 93

94 İŞİN ADI : TUG. KH. VE KH. BARAKA BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ (BOLU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI) Proje Yeri : Merkez Yaklaşık maliyeti : TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı. İŞİN ADI : 1923-YOL-ASF-178 ALBÜM NOLU GENERAL EŞREF BTLİS KIŞLASI MUHTELİF YOLLARA AŞINMA TABAKASI ASFALT YAPIM İŞİ (BOLU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI) Proje Yeri : Merkez Yaklaşık maliyeti : ,61TL İhale Tutarı : ,25 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı. İŞİN ADI : MUDURNU DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI TADİLAT YAPIM İŞİ Proje Yeri : Merkez Yaklaşık maliyeti : ,41TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi G/A/Yıl : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı. İŞİN ADI : AKKAYALAR DÜZENLEME Proje Yeri : Merkez Fiziki Gerçekleşme % : %75 Projenin Bugünkü Durumu : Devam Ediyor. Açıklama : Müstecir tarafından yapılmaktadır. İŞİN ADI : BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ Sözleşme Bedeli : ,00 TL İşin Başlangıç Tarihi : İşin Bitim Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı. İŞİN ADI : BOLU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ Sözleşme Bedeli: ,00 TL İşin Başlangıç Tarihi: İşin Bitim Tarihi: İmalatların %100 ü tamamlanmıştır. 94

95 2014 YILINDA BİTEN YATIRIMLAR İŞİN ADI : BEŞKAVAKLAR ANAOKULU İKMAL İNŞAATI Proje Yeri : Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,28 TL. İhale Tutarı : ,00 TL Başlangı Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : Geçici Kabulü Yapılarak Teslim Edildi İŞİN ADI : MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ PANSİYON İKMAL İNŞAATI Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,72 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tutarı : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : Geçici Kabulü Yapılarak Teslim Edildi. 95

96 İŞİN ADI : BOLU MERKEZ SOLMAZ AHMET BAYSAL 1 ANAOKULU İNŞAATI Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : Hayırsever Tarafından Yaptırılıyor İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : -- Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : Geçici Kabulü Yapıldı İŞİN ADI : BOLU MUDURNU DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS TADİLATI İŞİ İNŞAATI Proje Yeri : Mudurnu Yaklaşık Maliyeti : -- İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Projenin Bugünkü Durumu : Geçici Kabulü Yapıldı 96

97 İŞİN ADI : BOLU MERKEZ 80.YIL VE KALICI KONUTLAR(12 KASIM) A.S.M. ONARIM İŞİ İNŞAATI Proje Yeri : Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,68 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlam Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Projenin Bugünkü Durumu : Geçici Kabulu Yapıldı İŞİN ADI : BOLU MERKEZ 50.YIL ANAOKULU VE İLKOKULU İNŞAATI(5 derslikli anaokulu+14 derslikli ilkokulu yapım işi) Proje Yeri : Merkez Yaklaşık Maliyeti : Hayırsever tarafından yaptırılıyor İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitir Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : -- Fiziki Gerçekleşme % : %30 Projenin Bugünkü Durumu : Devam Ediyor 97

98 2014 YILINDA YAPIMINA BAŞLANILAN İNŞAATLAR İŞİN ADI : BOLU MERKEZ ATATÜRK LİSESİ SPOR SALONU İNŞAATI Proje Yeri Yaklaşık Maliyeti İhale Tutarı Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %27 : Merkez : ,99 TL : ,00 TL Fiziki Gerçekleşme % : %35 Projenin Bugünkü durumu : İnşaat Devam Ediyor İŞİN ADI : GEREDE ESENTEPE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ Proje Yeri : Gerede Yaklaşık Maliyeti : ,88 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş Tamamlandı 98

99 İŞİN ADI : BOLU İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLER ATÖLYE BİNALARI VE İŞÇİ LOKALİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,79 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı İŞİN ADI : BOLU MERKEZ İ.B.DEVLET HASTANESİ KÖROĞLU ÜNİTESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ HAVALANDIRMA TESİSATI YAPIM İŞİ Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,09 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş Tamamlandı İŞİN ADI : BOLU GÖLYÜZÜ 5-6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,00 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %18, ,00 TL Fiziki Gerçekleşme % : %22 Projenin Bugünkü Durumu : Botonerme bitti. Duvar İmalatları devam ediyor. 99

100 İŞİN ADI : BOLU İL ÖZEL İDARESİ BAHÇELİEVLER VE AKTAŞ MAHALLELERİ LOJMANLARI MANTOLAMA VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,99 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı İŞİN ADI : BOLU TUGAY KOMUTANLIĞI YANGIN HİDRANTI YAPIM İŞİ Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı İŞİN ADI : BOLU GEREDE SPOR SALONU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ Proje Yeri : Gerede Yaklaşık Maliyeti : ,00 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % : %100 Projenin Bugünkü Durumu : İş Tamamlandı 100

101 İŞİN ADI : BOLU REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ İNŞAATI Proje yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,28 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %92 Fiziki Gerçekleşme % : %99 Projenin Bugünkü Durumu : Geçici Kabul Aşamasında İŞİN ADI : BOLU MERKEZ BEHİYE BAYSAL İLKÖĞRETİM, CANİP BAYSAL İLKÖĞRETİM VE YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,23 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % :%100 Projenin Bugünkü Durumu : İş Tamamlandı İŞİN ADI : BOLU MUDURNU TAŞKESTİ 12 DERSLİKLİ ORTA OKUL YAPIM İŞİ Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,10 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %8 Fiziki Gerçekleşme % :%12 Projenin Bugünkü Durumu : İnşaat devam ediyor 101

102 İŞİN ADI : BOLU ATATÜRK ANADOLU LİSESİ, CANİP BAYSAL ANADOLU LİSESİ VE BOLUSPOR LİSESİ OKULLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,91 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % :%100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı İŞİN ADI : BOLU ADLİYE BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,92 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % :%100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı İŞİN ADI : BOLU TUGAY KOMUTANLIĞI SPOR SALONUKALORİFER KAZANI DEĞİŞİM ve ONARIM İŞİ Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,60 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % :%100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı İŞİ İŞİN ADI : BOLU TUGAY KOMUTANLIĞI DAĞLI ve AYDINGÜN APT. KAZAN DAİRELERİ DEĞİŞİM ve ONARIM Proje Yeri : Bolu Merkez Yaklaşık Maliyeti : ,20 TL İhale Tutarı : ,00 TL Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Nakdi Gerçekleşme % : %100 Fiziki Gerçekleşme % :%100 Projenin Bugünkü Durumu : İş tamamlandı 102

103 BOLU İLİ BOLU DAĞI POLİS EVİ ÇATI VE OLUK ISITMA SİTEMLERİ Yeri : BOLU Sözleşme Tarihi : İhale Bedeli : ,00 TL Yer Teslim Tarihi : Ödenek Dilimleri : 2013 yılında %100 İşin Süresi : 90 Takvim Günü Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : Fiziki gerçekleşme : % 100 İŞİN ADI: Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliğine Bağlı Sağlık Tesislerinden Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinin Yoğun Bakın Biriminin Genişletilmesi İşi, Acil Servis Tadilat İşi, Koroner Yoğun Bakım Tadilat İşi. Yeri : Merkez - BOLU Sözleşme Tarihi : İhale Bedeli : ,00 TL Yer Teslim Tarihi : Ödenek Dilimleri : 2013 yılında %100 İşin Süresi : 200 Takvim Günü Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : Fiziki gerçekleşme : %100 İŞİN ADI : BOLU İLİ MENGEN İLÇESİ KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ YAPIM İŞİ. Yeri : Mengen - BOLU Sözleşme Tarihi : İhale Bedeli : ,00 TL Yer Teslim Tarihi : Ödenek Dilimleri : 2013 yılında %100 İşin Süresi : 90 Takvim Günü Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : Fiziki gerçekleşme : %

104 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Binası); 1. İL EMNİYETE MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI; (Eski Adı: Kalıcı Konutlar Polis Merkezi Amirliği Hizmet İlimiz Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan ve İmar planında da Polis Karakolu ve Lojman olarak ayrılan, İmar Planının onaylanması ve ifraz işlemlerinden sonra oluşan 834 ada 4 parsel, 3.393,00 m² alanın Genel Müdürlüğümüze tahsisi sağlanmıştır Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan JANDARMA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 21. maddesinde Esas olarak İl ve İlçe Belediye sınırları içindeki bölge polisin sorumluluk alanına, İl ve İlçe Belediye sınırları dışında kalan bölge ise Jandarmanın sorumluluk alanını oluşturur denildiğinden ve İlimiz Merkez İlçeye bağlı Alpağut, Karacaağaç, Civril, Çakmaklar, Dodurga, Doğancı, Kasaplar, Kılıçarslan, Küçükberk, Ovadüzü, Paşaköy, Salıbeyler, Sandallar, Sarıcalar, Seyitköy ve Yukarısoku köylerinin tüzel kişilikleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 11. Maddesi uyarınca Müşterek Kararname ile kaldırılarak Belediye sınırları içerisine dâhil edildiğinden, Emniyet Teşkilatımızın sorumluluk alanı yaklaşık 4 kat daha genişlemiştir. Yukarıdaki köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Belediye sınırlarına dâhil edilmesiyle birlikte ( çoğunlukla kalıcı konutlar bölgesi ve çevresindeki köyler ) Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve değerlendirmede; Kalıcı Konutlar bölgesi ve çevresine daha iyi hizmet götürebilmek için bu bölgede bir Polis hizmet binasına ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine bahse konu taşınmaz mal üzerine yapılması planlanan Polis Merkezi Amirliği hizmet binası için proje çalışmalarına başlanılmış ve Kalıcı konutlarda bulunan diğer binaların mimarisine uygun olarak mimari proje hazırlattırılmış olup, hazırlanan proje Genel Müdürlüğümüzce de ( İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı ) uygun görülmüştür. İl Özel İdaresi 2011 Mali Yılı Bütçesinden Kalıcı Konutlar Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapımı için ,00 TL ödenek konulmuş olup, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanan Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesap Tablosuna göre işin KDV dâhil ,00 TL ye mal olabileceği belirtildiğinden Tarihi itibariyle işin Genel Müdürlüğümüz yatırım programına dahil edilmesi ve geriye kalan ödeneğin Genel Bütçeden karşılanması istenilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden alınan tarihli ihale talimatı ile anılan işte kullanılmak üzere KDV dâhil ,00 TL lik ödeneğin sağlanacağı bildirilmiş olup, işin ihalesi tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 19 uncu maddesi hükümlerine göre İl özel İdaresi tarafından yapılmıştır. İhale ,00 TL + KDV bedelle Düzle İnşaat Müh. Turizm Ticaret Pazarlama Ltd. Şti. de kalmıştır. Yüklenici firmaya tarihi itibari ile yer teslimi yapılmış olup, firma çalışmalarına devam etmektedir. İşin süresi tarihinde bitmiş olup, İnşaat % 90 seviyesinde tamamlanmış olup, hizmet binasının 2014 yılı Eylül ayı itibariyle Asayiş Şube Müdürlüğü olarak faaliyet vermeye başlamıştır. 104

105 2. ANA HİZMET BİNASININ KALORİFER SİSTEMİNİN DOĞALGAZ KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ, Emniyet Müdürlüğümüzün Sağlık Mahallesi Poyraz sokak ta bulunan Ana Hizmet Binasında bulunan kalorifer kazanlarının doğalgazlı sisteme dönüştürülebilmesi için, gerekli olan tesisat projesinin çizdirilmesinin ardından çizilen projeler üzerinden İdarenizce hazırlanan keşif özetine göre ihtiyaç olan KDV dâhil ,00 TL ödeneğin, İlimiz emvaline gönderilmesi Genel Müdürlüğümüzden talep edilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce gönderilen ve Müdürlüğünüz hesaplarında bekleyen Emniyet Müdürlüğümüz ödeneklerinden karşılanmasının uygun görülmesi üzerine, işin ihalesi İdarenizce tarihinde yapılmış olup, ihale ,00 TL + KDV bedelle sözleşmeye bağlanmıştır. İşin Geçici Kabulü tarihinde yapılmış olup, kazan dairesi hizmet vermeye başlamıştır. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İçme suyu ve Kanalizasyon Faaliyetleri Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte iken 2014 yılı İl Genel Meclisi nin tarih ve 115 sayılı kararı ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ne ihdas edilmiştir. Müdürlüğümüz 11 adet memur ve 8 adet işçi personel olmak üzere toplam 19 personel ile faaliyetlerine devam etmektedir. İÇME SUYU TAHSİSLERİ Müdürlüğümüzce 2014 yılı içinde Merkez İlçemize bağlı 4 adet köy, Mudurnu ilçemize bağlı 2 adet köy Kıbrıscık ve Mengen İlçelerimizde 1 er adet köy ve Gerede İlçemizde 2 adet köy olmak üzere toplam 10 adet köy için içme suyu tahsis kararı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Merkez İlçemizde 8 adet köy, Mudurnu İlçemizde 1 adet köy, Göynük İlçemizde 4 adet köy ve Mengen İlçemizde 2 adet köy içme suyu inşaatları için orman geçiş izni alınmış olup taahhüt senetleri imzalanmıştır. 105

106 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İÇME SUYU FAALİYET RAPORU İCMALİ S.NO İLÇE ADI KÖY SAYISI KULLANILAN ÖDENEK (TL) 1 MERKEZ ,66 2 DÖRTDİVAN ,00 3 GEREDE ,98 4 GÖYNÜK ,62 5 MUDURNU ,28 6 MENGEN ,25 7 KIBRISCIK ,11 8 SEBEN ,40 9 YENİÇAĞA ,00 GENEL TOPLAM ,30 S. No 1 Merkez 2 Merkez 3 Merkez 4 Merkez 2014 YILI İÇME SUYU FAALİYET RAPORU İlçesi Köy Kul.Ödenek Açıklama Çobankaya Köyünün Sarıahmetler Ve Vahisler Mahalleleri Saçcılar Köyü Iğdır Mahallesi Gövem Köyü Hanyeri Mh. Rüzgarlar-Kırha Köyleri ,38 50 M3 İçme Suyu Depo İnşaatı Ve Şebeke Yenileme İnşaat Durumu Bitti ,00 50 M3 İçme Suyu Depo İnşaatı Bitti ,41 30 M3 İçme Suyu Depo İnşaatı Bitti ,00 İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Bitti 106

107 5 Merkez Değirmenbeli Köyü Arap Ve Çilingirler Mh ,57 75 M3 İçme Suyu Depo İnşaatı Bitti 6 Merkez Sazakşeyhler Köyü ,62 50 M3 İçme Suyu Depo İnşaatı Bitti 7 Merkez 8 Merkez 9 Merkez 10 Merkez 11 Merkez Bağışlar Köyü Kadılar Mah. Bahçeköy Köyü Kahyalar Mah. Alıçören Çeşme Hattı Işıklar-Aydıncık Köyleri Saraycık Ve Ömerler Köyü ,80 İçme Suyu Tesis Yenileme İnşaatı Bitti ,15 İçme Suyu Tesis Yenileme İnşaatı Bitti ,90 İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Bitti ,00 İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Bitti ,00 İçmesuyu Sondaj Yapımı Bitti 12 Merkez Pirahmetler Köyü ,00 İçme Suyu İsale Hattı Yenileme 13 Merkez Doğancı Köyü 5.000,00 İçme Suyu Sondaj Bakımı 14 Merkez Demirciler Köyü 3.000,00 Klorlama Cihazı Alımı 15 Merkez Çamyayla Köyü 3.000,00 Klorlama Cihazı Alımı 16 Merkez Küplüce Köyü ,00 İçme Suyu İnşaatları 17 Merkez Yazıören Köyü ,00 İçme Suyu Şebeke Yenileme 18 Merkez Çampınar Köyü 7.000,00 Menbaı Onarımı 19 Merkez Sultan Köyü ,00 İçme Suyu İnşaatı Depo Onarımı Nakdi Yardım Yapıldı 20 Merkez Yukarıçamlı Köyü 1.500,00 Manevra Odası Yapımı 21 Merkez Saraycık Köyü ,00 Terfi Binası Ve Tevzi Maslağı Yapımı 22 Merkez Ericek Köyü ,00 30 M3 İçme Suyu Depo İnşaatı 23 Merkez Çamyayla Köyü 2.000,00 Depo Onarımı 24 Merkez Çaygökpınar Köyü 8.000,00 Menbaa Onarımı 25 Merkez Çukurören Köyü 5.000,00 Şebeke Yenileme 26 Merkez Karamanlar Köyü 3.346,83 İçmesuyu Sondaj Kuyu Bakımı Bitti Toplam ,66 1 Seben Kesenözü Köyü ,00 50 M3 İçme Suyu Depo İnşaatı Bitti 107

108 2 Seben Tepeköyü ,40 20 M3 İçme Suyu Depo İnşaatı Bitti 3 Seben Susuz Köyü Çatak Mah ,00 4 Seben Susuz Köyü 5.000,00 Menbaa Onarımı Manyetik Kireç Önleyici Ve 1000mt İsale Hattı Yenileme Malzeme Yardımı Yapıldı 5 Seben Haccağız Köyü ,00 Sondaj Yapımı Bitti Toplam ,40 1 Dörtdivan Yağbaşlar Köyü(Mursallar Mahallesi) ,00 Selden Etkilenen İçme Suyu Hattı İçin Bolu İl Özel İdareden Gelen 1400 Metre 63 Lük 16 Atü Borunun Döşenmesi Bitti 2 Dörtdivan Süleler Köyü 4.000,00 İçme Suyu Sondaj Pompası Satın Alımı Bitti 3 Dörtdivan Sorkun Köyü , Metre 63'lük 16 Atü Boru Satın Alımı Ve Döşenmesi İşi Bitti Toplam ,00 1 Yeniçağa Kemaller Köyü ,00 İçmesuyu Sondaj Yapımı Bitti 2 Yeniçağa Şahnalar Köyü ,00 İçmesuyu Sondaj Yapımı Bitti 3 Yeniçağa Adaköy Köyü ,00 İçmesuyu Sondaj Yapımı Bitti Toplam ,00 1 Kıbrıscık Alemdar ,40 İçme Suyu Borusu Alımı Bitti 2 Kıbrıscık Alemdar ,64 İçme Suyu İsale Hattı Kazısı Bitti 3 Kıbrıscık 4 Kıbrıscık Alemdar, Kuzca, Geriş, Karaköy Karacaören, Kızık Sarıkaya, Yazıca, Taşlık ,21 İçme Suyu Depolarına Malzeme Alımı Bitti ,86 İçme Suyu Borusu Alımı Bitti 5 Kıbrıscık Kuzca 1.000,00 İçme Suyu Depolarına Bakım Onarım İçin Yardım Bitti 6 Kıbrıscık Alemdar 2.000,00 İçme Suyu İsale Hattı İşi İçin Yardım Bitti Toplam ,11 1 Gerede Samat Köyü ,70 İçme Suyu Tesis Yenileme İnşaatı Bitti 2 Gerede Yeşilvadi Köyü ,28 İçme Suyu Depo Yapımı Bitti Toplam ,98 1 Mudurnu Karapınarkavağı Köyü ,00 3 Adet 20 M3 İçme Suyu Depo Yapımı Bitti 108

109 2 Mudurnu Yeniceşıhlar Köyü ,00 İçme Suyu İçme Suyu İnşaatı Sözleşme Aşamasın da 3 Mudurnu Göncek Kyü ,28 İçmesuyu Sondaj Yapımı Bitti Toplam ,28 1 Göynük 2 Göynük Gökçesaray Köyü Arabacılar Mah. Aşağıkınık Köyü Safalar Mah ,48 İçmesuyu Sondaj Yapımı Bitti ,35 İçmesuyu Sondaj Yapımı Bitti 3 Göynük Çaylak Köyü ,00 50 M3 İçme Suyu Depo Yenileme Bitti 4 Göynük Değirmenözü Köyü ,98 50 M3 İçme Suyu Depo Yenileme Bitti 5 Göynük Aşağıkınık Köyü ,00 6 Göynük Çubuk Köyü Gölbaşı Mah. Safalar Ve Köroğlu Mah. Terfi Hattı,Biriktirme Ve Şebeke Yapımı ,00 İçme Suyu Depo,Şebeke Ve İsale Hattı Yapımı Bitti Devam Ediyor 7 Göynük Memeceler Ve Karacalar Köyleri ,00 İçme Suyu Şebeke Ve İsale Hattı Yenileme Bitti 8 Göynük Sarılar Köyü 2.000,00 İçme Suyu Boru Bedeli 9 Göynük Yukarıkınık Köyü 2.000,00 İçme Suyu Boru Bedeli 10 Göynük Gürpınar Köyü 2.000,00 İçme Suyu Boru Bedeli 11 Göynük Kızılkuyu Köyü 3.850,00 İçme Suyu Boru Bedeli 12 Göynük Dağşeyhler Köyü 1.300,00 İçme Suyu Boru Bedeli 13 Göynük Kürnüç Köyü 1.000,00 İçme Suyu Boru Bedeli 14 Göynük Güneyçallıca Köyü ,58 İçme Suyu Boru Bedeli 15 Göynük Himmetoğlu Köyü 2.000,00 İçme Suyu Dalgıç Pompa Bedeli 16 Göynük Susuz Köyü 2.000,00 İçme Suyu Dalgıç Pompa Bedeli Nakdi Yardım Yapıldı 17 Göynük Karaardıç Köyü 8.500,00 İçme Suyu Boru Bedeli 18 Göynük Dağşeyhler Köyü 3.000,00 İçme Suyu Boru Bedeli 19 Göynük Yukarıkınık Köyü 5.000,00 İçme Suyu Boru Bedeli 20 Göynük Yeşilyazı Köyü 5.000,00 İçme Suyu Boru Bedeli 21 Göynük Gürpınar Köyü 2.000,00 İçme Suyu Boru Bedeli 22 Göynük Tekirler Köyü 3.000,00 İçme Suyu Boru Bedeli 109

110 23 Göynük Kürnüç Köyü ,23 İçmesuyu Sondaj Yapımı Bitti 24 Göynük Narzanlar Köyü 8.000,00 İçmesuyu Sondaj Bakımı Bitti Toplam ,62 1 Mengen Çubuk Köyü ,00 İçme Suyu Depo Yenileme Bitti 2 Mengen 3 Mengen 4 Mengen 5 Mengen 6 Mengen Akçakoca Köyü Aliçelebiler Mah.Ve Karandı Mah. Alibeyler Köyü Kösekadılar Mah. Çayköy Köyü Ve Mah. Çukurca Köyü Merkez Ve Bayramoğlu Mah. Arak Köyü Kayılar Ve Dere Mah ,00 İlave Su İsale Hattı,Depo Bitti ,00 İlave Su İsale Hattı Bitti ,00 İlave Su İsale Hattı Bitti ,40 İlave Su İsale Hattı Bitti ,00 İlave Su İsale Hattı,Depo Şebeke Bitti 7 Mengen Karacalar Köyü ,00 Demirciler Mahallesi İçme Suyu Deposu İnşaatı Bitti 8 Mengen Turna Köyü ,28 Merkez Mahalle İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi Bitti 9 Mengen Alibeyler Köyü ,50 Karahacılar Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Bitti 10 Mengen Teberikler Köyü ,00 İçme Suyu İnşaatı Bitti 11 Mengen Babahızır Köyü ,40 İçme Suyu İnşaatı Bitti 12 Mengen Yumrutaş,Babahızır Köyü Akbük Mahallesi ,00 13 Mengen Kayabükü Köyü ,67 Sel Felaketiden Zarar Gören İçme Suyu Hatlarının Yenilenmesi İşi Yeni Yerleşim Yeri İçme Suyu İsale,Depo Ve Şebeke Yapımı Bitti Bitti Toplam ,25 İlçeler Toplam ,30 110

111 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İÇME SUYU MALZEME YARDIMLARI S.NO İLÇE ADI KÖY SAYISI VERİLEN BORU MİKTARI (METRE) 1 MERKEZ DÖRTDİVAN GEREDE GÖYNÜK MUDURNU MENGEN KIBRISCIK SEBEN YENİÇAĞA GENEL TOPLAM İlimiz Merkez Ve İlçe Köylerine Toplam 83 Köye metre Boru Yardımı Yapılmıştır Yılı İçerisinde İlimiz Merkez Ve İlçelerinde İçme Suyu İnşaatlarında Kullanılmak Üzere Toplam Metre Hdpe Boru Alımı Müdürlüğümüzce Gerçekleştirilmiştir.Boru Alımı İçin ,63tl Harcama Yapılmıştır YILI İÇME SULARI ÖZEL İDARE MALZEME YARDIMLARI VERİLEN MALZEME S.N İLÇESİ KÖYÜ MAHALLESİ PE BORU 40/10 PE BORU 50/10 PE BORU 63/10 PE BORU 75/10 PE BORU 90/10 1 MERKEZ Susuzkınık MERKEZ Nuhlar MERKEZ Ericek Hatipler MERKEZ Yeniçaydurt köyü 5 MERKEZ Yazıören MERKEZ Tetemeçele

112 7 MERKEZ Sultanbey MERKEZ Karamanlar MERKEZ Kuzfındık MERKEZ Işıklar MERKEZ Çukurören MERKEZ Hamzabey MERKEZ Semiha ŞAKİR MERKEZ B.Berk köyü MERKEZ Rüzgarlar Sel felaketi MERKEZ Yakuplar MERKEZ Yeniköy MERKEZ Çukurören MERKEZ Kındıra MERKEZ Işıklar MERKEZ Aydıncık MERKEZ Çaygökpınar MERKEZ Saraycık MERKEZ Susuzkınık MERKEZ Merkeşler MERKEZ Karca MERKEZ Aktaş Özel Lojmanı MERKEZ Yenipelitçik MERKEZ Yenipelitçik MERKEZ Küplüce MERKEZ Sebenardı MERKEZ Saraycık MERKEZ Hamzabey MERKEZ Yeniköy MERKEZ Kındıra DÖRTDİVAN Yalacık DÖRTDİVAN Yukarıdüğer 38 GEREDE Ağızörengüney ATÜ ATÜ GEREDE Kapaklı 2000

113 40 GEREDE Göynükören GEREDE Ulaşlar GÖYNÜK Demirhanlar GÖYNÜK Bulanık GÖYNÜK Bekirfakılar GÖYNÜK Kaşıkçışeyhler GÖYNÜK Yukarıkınık GÖYNÜK Çatacık GÖYNÜK Bayındır GÖYNÜK İbrahimözü Safranlar GÖYNÜK Kayalıdere Turgutlar GÖYNÜK Sarıcalar MUDURNU Sürmeli MUDURNU Gölcük MUDURNU Tavşansuyu MUDURNU Keçıkıran MUDURNU Örencik MUDURNU Bostancılar MUDURNU Fındıcak MUDURNU Kurtlar MUDURNU Kilözü MUDURNU Dereköy MENGEN Akçakoca MENGEN Elemen MENGEN Konak MENGEN Akören MENGEN Sazlar MENGEN Başyellice MENGEN Kuzgöl MENGEN Karacalar MENGEN Şahbazlar MENGEN Kayabükü KIBRISCIK Kılkara KIBRISCIK Nadas KIBRISCIK Dokumacılar

114 75 SEBEN Nimetli Bekirfakılar Bekirfakılar SEBEN Nimetli Denizler SEBEN Hocaş SEBEN Hocaş SEBEN Bakırlı YENİÇAĞA Aşağıkuldan YENİÇAĞA Doğancı YENİÇAĞA Kemaller YENİÇAĞA Hamzabey 32/10PE-1500 MERKEZ İLÇE BAĞIŞLAR KÖYÜ KADILAR MAH. İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Merkez İlçe Bağışlar Köyü Kadılar Mah. İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi Yeri: Merkez İlçe Bağışlar Köyü Kadılar Mah. Sözleşme Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Projenin Genel Durumu: İş Bitmiştir. MERKEZ İLÇE RÜZGARLAR-KIRHA KÖYLERİ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Merkez İlçe Rüzgarlar-Kırha köyleri İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi Yeri: Merkez İlçe Rüzgarlar ve Kırha köyleri Sözleşme Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Projenin Genel Durumu: İş Bitmiştir. MERKEZ İLÇE SAÇCILAR KÖYÜ İĞDİR MAH.50m3 İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Merkez İlçe Saçcılar Köyü İğdir Mah.50m3 İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi Yeri: Merkez İlçe Saçcılar köyü İğdir Mah. Sözleşme Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Projenin Genel Durumu: İş Bitmiştir. MERKEZ İLÇE IŞIKLAR-AYDINCIK KÖYLERİ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Merkez İlçe Işıklar-Aydıncık Köyleri İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi Yeri: Merkez İlçe Işıklar-Aydıncık Köyleri Sözleşme Tarihi: İhale Bedeli: ,56TL Projenin Genel Durumu: İş Bitmiştir. 114

115 MERKEZ İLÇE ALIÇÖREN ÇEŞME HATTI İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Merkez İlçe Alıçören Çeşme Hattı İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi Yeri: Merkez İlçe Alıçören Köyü Sözleşme Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Projenin Genel Durumu: İş Bitmiştir. GEREDE İLÇESİ YEŞİLVADİ KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Gerede İlçesi Yeşilvadi Köyü İçme Suyu İnşaatı Yeri: Gerede İlçesi Yeşilvadi Köyü Sözleşme Tarihi: İhale Bedeli: ,28TL Projenin Genel Durumu: İş bitmiştir. GÖYNÜK İLÇESİ AŞAĞIKINIK KÖYÜ SAFALAR VE KÖROĞLU MAH. İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Göynük İlçesi Aşağıkınık Köyü Safalar Ve Köroğlu Mah. İçme Suyu İnşaatı Yeri: Göynük İlçesi Aşağıkınık Köyü Safalar Ve Köroğlu Mah. Projenin Genel Durumu: İş bitmiştir. GÖYNÜK İLÇESİ MEMECELER-KARACALAR KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Göynük İlçesi Memeceler-Karacalar Köyü İçme Suyu İnşaatı Yeri: Göynük İlçesi Memeceler-Karacalar Köyü Projenin Genel Durumu: İş bitmiştir. MUDURNU İLÇESİ KARAPINAR KAVAĞI KÖYÜ 3 ADET 20 M3 İÇME SUYU DEPO İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Mudurnu İlçesi Karapınar Kavağı Köyü 3 Adet 20 M3 İçme Suyu Depo İnşaatı Yeri: Mudurnu İlçesi Karapınar Kavağı Köyü Projenin Genel Durumu: İş bitmiştir. 115

116 MENGEN AKÇAKOCA KÖYÜ ALİÇELEBİLER VE KARANDI MAH. İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Yeri: Projenin Genel Durumu: Bolu-Mengen Akçakoca Köyü Aliçelebiler ve Karandı Mah. İçme Suyu İnşaatı İşi Mengen İlçesi Akçakoca Köyü Aliçelebiler ve Karandı Mah. İş Bitmiştir. MENGEN İLÇESİ KARACALAR KÖYÜ DEMİRCİLER MAH. İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Yeri: Projenin Genel Durumu: Mengen İlçesi Karacalar Köyü Demirciler Mah. İçme Suyu İnşaatı Mengen İlçesi Karacalar Köyü Demirciler Mah. İş bitmiştir. MENGEN İLÇESİ TURNA KÖYÜ MERKEZ MAH. İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Yeri: Projenin Genel Durumu: Mengen İlçesi Turna Köyü Merkez Mah. İçme Suyu İnşaatı Mengen İlçesi Turna Köyü Merkez Mah. İş bitmiştir. SEBEN İLÇESİ KESENÖZÜ KÖYÜ 50M 3 İÇME SUYU DEPO İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Seben İlçesi Kesenözü Köyü 50m 3 içme Suyu Depo İnşaatı Yapım İşi Yeri: Seben İlçesi Kesenözü Köyü Sözleşme Tarihi: İhale Bedeli: ,00 TL Projenin Genel Durumu: İş bitmiştir. 116

117 SEBEN İLÇESİ TEPEKÖYÜ KÖYÜ 20M 3 İÇME SUYU DEPO İNŞAATI YAPIM İŞİ İNŞAAT FAALİYET RAPORU İşin Adı: Seben İlçesi Tepeköyü Köyü 20m 3 içme Suyu Depo İnşaatı Yapım İşi Yeri: Seben İlçesi Tepeköyü Köyü Sözleşme Tarihi: İhale Bedeli: ,00 TL Projenin Genel Durumu: İş bitmiştir YILI SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON FAALİYETLERİ FAALİYETLER Kanalizasyon altyapı Hizmetleri yıl içerisinde Köylü-Devlet işbirliği ile yapılmaya devam edilmiştir. Ayrıca TL İller Bankası Katkı Payı ödenekleri ile köy kanalizasyonları yapımına başlanmış olup, Merkez, Gerede, Seben İlçelerinde çalışmalar tamamlanmıştır. Mudurnu, Mengen, Göynük ve Kıbrıscık İlçelerinde 2015 Yılında devam edecektir. HARCAMALAR 2014 yılında Köylü-Devlet işbirliği kapsamında koruge boru alımı için 187, TL (KDV Dahil) harcama gerçekleştirilmiştir m Ø150 lik ve 6000 m Ø 200 lük toplam m boru alınmıştır. Doğrudan temin ile 850 m Ø150 lik koruge boru alınmış olup TL (KDV Dahil) harcama yapılmıştır. MERKEZ (6 Köy 6 Ünite) 2014 YILI YAPILAN KANALİZASYON YATIRIMLARI İLÇE KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE VERİLEN MALZEME ÇMTO (tn) BORU (m) Ø150 Ø200 AÇIKLAMA LAR MERKEZ ÇUKURÖREN 1 İ.B.K.P DEĞİRMENBELİ 1 Araplar 1 Çilingirler 1 YAZIÖREN İ.B.K.P YENİLENME İ.B.K.P KETENLER 1 İ.B.K.P KARCA 1 Kıran 1 Örencik 1 OKÇULAR 1 İslamlar 1 İ.B.K.P YENİLEME YAKABAYAT Bayat YENİLEME TOPLAM

118 Merkez İlçede 112 Köy 140 Mahalle vardır. henüz 7 köy merkezi ve 38 mahallede kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır. Bu sene yaptırılan İller Bankası ihalelerinde borularında yüklenici tarafından alımı öngörülmüştür. Bolu ili Merkez içme suyu kaynağı olan Gölköy Barajını besleyen Abant ve Mudurnu dereleri havzasında bulunan köylerin m uzunluğundaki kolektör bağlantıları yapımı tamamlanmış olup henüz kolektöre bağlanmayan köyler mevcut olup projeleri hazırlandıkça grup olarak bağlantı teklifleri hazırlanacaktır. Bunun yanında Bolu Belediyesi, kolektör hattına bağlanamayan Sazak içi köyleri ile Bahçeköy den başlayarak otoban üstündeki köy atıkları dahil Büyük su kenarına indirilerek Çaydurt a kadar olan yerleşimlerin kanalizasyonlarının Çatakören köyü altında buluşturularak Mengen Çayı kenarına yapılacak olan bir doğal arıtma tesisi inşaatını içeren proje hazırlanarak iller bankasına sunulmuştur. Yıl içinde 38 köy için 4391 m Ø200 lük koruge ve m Ø150 lik koruge boru yardımı yapılmıştır. DÖRTDİVAN ( 1 Köy ) 2014 YILI YAPILAN KANALİZASYON YATIRIMLARI İLÇE KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE VERİLEN MALZEME ÇMTO(tn) BORU (m) AÇIKLAMALAR DÖRTDİVAN YAĞBAŞLAR Mürseller YENİLEME TOPLAM Ø150 Ø Köy Merkezi ve 10 Mahalleli İlçemizde Kanalizasyonsuz yerleşim yeri mevcut değildir. Yıl içinde aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Yağbaşlar köyü Mürseller Mahallesi kanalizasyon sistemi yenilenmiştir. Yıl içinde 1 köy için 602 m Ø150 lik koruge boru yardımı yapılmıştır. GEREDE (8 Köy 8 Ünite) GEREDE 2014 YILI YAPILAN KANALİZASYON YATIRIMLARI KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE ASMACA 1 Çalca 1 Orta VERİLEN MALZEME ÇMTO(tn) BORU (m) Ø İNKÖY KAPAKLI 1 Dere 1 İMAMLAR 1 Hüsamlar 1 KAYIZOPRAN 1 Yukarı 1 SİPAHİLER 1 Mucuömerler 1 YUNUSLAR 1 Çukur 1 ZEYNELLER 1 Kurtlar TOPLAM Ø20 0 AÇIKLAMALAR 2947 m Boru 2013 yılında veilmiştir. İLLER BANKASI İLLER BANKASI İLLER BANKASI İLLER BANKASI İLLER BANKASI

119 İller Bankası ödeneği ile yapımı teklif edilen 6 köyden Asmaca ve İnköy hava şartlarının uygunluğu ve ödenek durumu göz önünde tutularak yıl içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilerek yaptırılmıştır. İller bankası ödeneklerinin çıkmasıyla bu 2 köy yerine Zeyneller köyü ilave edilerek ihale yapılmış ve Zeyneller, İmamlar, Sipahiler, Kayızopran ve Yunuslar köylerinin yapımı İBKP hibe ödeneği ile gerçekleşmiştir. Yıl içinde 16 köy için 770 m Ø200 lük koruge ve 5936 m Ø150 lik koruge boru yardımı yapılmıştır. GÖYNÜK İller Bankasından ödeneği çıkan Kılavuzlar ve Çaylak köylerinin ihalesi yapılmış ancak yapımı 2015 yılına ertelenmiştir. Yıl içinde 6 köy için 168 m Ø200 lük koruge ve 2576 m Ø150 lik koruge boru yardımı yapılmıştır. KIBRISCIK (1 Köy) 2014 YILI YAPILAN KANALİZASYON YATIRIMLARI İLÇE KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE 119 VERİLEN MALZEME ÇMTO(tn) BORU (m) Ø150 KIBRISCIK BÖLÜCEKKAYA TOPLAM Ø200 AÇIKLAMALAR İller Bankası ödeneği ile yapımı öngörülen Alanhimmetler, Bali ve Alemdar Köyleri Boru maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle ihale edilememiştir yılı ödeneklerinden boru alımı yapılarak ihalesi 2015 yılında yapılacaktır. Geçen seneden sarkan Bölücekkaya köyü kanalizasyonu yıl içinde tamamlanmıştır. Yıl içinde 3 köy için 182 m Ø200 lük koruge ve 1120 m Ø150 lik koruge boru yardımı yapılmıştır. MENGEN (1 Köy 2 Ünite) İLÇE KÖY ÜNİTE MENGEN KAYABÜKÜ YILI YAPILAN KANALİZASYON YATIRIMLARI K Ö Y AĞALAR Sarıkızlar 1 KUZGÖL Yörükler 1 TOPLAM 1 2 ÜNİTE VERİLEN MALZEME ÇMTO(tn) BORU (m) Ø150 Ø200 AÇIKLAMALAR

120 Köylü-Devlet işbirliği ile ihale edilen Banaz köyü Köristan Mahallesi ile borusu verilerek bacaları temin edilmiş olan Çukurca köyü Çayoba Mahallesi yapımları 2015 yılına kalmıştır. Ayrıca yıl içerisinde aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketine uğrayan Yumrutaş ve Babahızır köylerine de boru yardımı yapılarak, bozulan hatlar K.H.G.B tarafından yapılmıştır. İller Bankası ödeneği ile yapımı öngörülen Arak- Çırdak - Bölükören ve Güney Gökçesu Köyleri Boru maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle ihale edilememiştir yılı ödeneklerinden boru alımı yapılarak ihalesi 2015 yılında yapılacaktır. İller Bankasına yıl içerisinde teklif edilerek ödeneği çıkartılmış olan İlyaslar köyü kanalizasyonu da bu köyler ile birlikte ihale edilecektir. Yıl içinde 4 köy için 1171 m Ø150 lik koruge boru yardımı yapılmıştır. MUDURNU (2 Köy 3 Ünite) 2014 YILI DEVLET KÖYLÜ İŞBİRLĞİ İLE YAPILAN KANALİZASYON YATIRIMLARI İLÇE KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE MUDURNU BEKDEMİRLER 1 Akçaalan 1 ORTAKÖY 1 Çay 1 Süvey 1 VERİLEN MALZEME ÇMTO(tn) BORU (m) Ø TOPLAM Ø200 AÇIKLAMALAR YENİLEME İller Bankası ödeneği ile yapımı öngörülen 4 köyden Bekdemirler ve Ortaköy yıl içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilerek yaptırılmıştır. Daha sonra İller Bankası ödeneklerinin çıkmasıyla bu iki köy yerine 100. Yıl yerleşimi teklif edilmiş olup Akyokuş ve Yeniceşeyhler köyleriyle birlikte 3 köy ihale edilmiş ancak yapımları 2015 yılına kalmıştır. İller Bankasına yıl içerisinde teklif edilerek ödeneği çıkartılmış olan Hüsamettindere köyü kanalizasyonu yapımı da 2015 yılı içinde gerçekleştirilecektir. Kovucak, Çamyurdu, Beyderesi, Tımaraktaş, Feruz, Dereçetinören ve Sarpıncık köyleri fosseptik inşaatları ihale edilmiş olup yapımı devam etmektedir. Yıl içinde 8 köy için 497 m Ø200 lük koruge ve m Ø150 lik koruge boru yardımı yapılmıştır. SEBEN 2014 YILI DEVLET KÖYLÜ İŞBİRLĞİ İLE YAPILAN KANALİZASYON YATIRIMLARI VERİLEN MALZEME İLÇE KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE BORU (m) AÇIKLAMALAR ÇMTO(tn) Ø150 Ø200 SEBEN KAŞBIYIKLAR 1 Muslar İ.B.K.P TOPLAM Kaşbıyıklar köyü yapımı İller Bankası ödeneğiyle ihale edilmiş ve yapımı tamamlanmıştır. Yıl içinde 3 köy için 560 m Ø150 lik Koruge boru yardımı yapılmıştır. 120

121 YENİÇAĞA 16 Köy Merkezi ve 22 Mahalleli İlçemizde kanalizasyonsuz yerleşim yeri mevcut değildir. Aşağı kuldan köyünde köy içinden geçen dere yatağı ıslah çalışması nedeniyle kanalizasyon hatları yenileme çalışması zorunlu olarak yapılmıştır. Yıl içinde 1 köy için 175 m Ø150 lik Koruge boru yardımı yapılmıştır. BİTEN KANALİZASYON İNŞAATLARI Köy Ünite S.No İli İlçesi Köy Ünite Yenilenen Biten Kalan Biten Kalan Köy Ünite 1. Bolu Merkez Bolu Dörtdivan Bolu Gerede Bolu Göynük Bolu Kıbrıscık Bolu Mengen Bolu Mudurnu Bolu Seben Bolu Yeniçağa Toplam Köy Sayısı : 487 Bağlı Ünite : 649 Köy Bazında Gerçekleşme Oranı : %78 Ünite Bazında Gerçekleşme Oranı : %58 KÖY BAZINDA ÜNİTE BAZINDA BİTEN 78% BİTMEYEN 22% BİTMEYEN BİTEN BİTEN 58% BİTMEYEN 42% BİTMEYEN BİTEN 121

122 BOLU MERKEZ VE İLÇELERİ KANALİZASYON VE FOSEPTİK OLMAYAN KÖY LİSTESİ tarihi itibarıyla; 106 Köy Merkezi ve 270 Mahalle olmak üzere toplam 376 yerleşim biriminde kanalizasyon ve foseptik bulunmamaktadır. İlçe Adı Köy Ünite Sayısı Nüfusu Sayısı Nüfusu Merkez Dörtdivan Gerede Göynük Kıbrıscık Mengen Mudurnu Seben Yeniçağa T O P L A M BOLU MERKEZ İLÇE KANALİZASYONU OLMAYAN KÖY- ÜNİTE LİSTESİ S.No KÖYLER ÜNİTELER Köy Nüfusu Ünite Nüfusu Köy Ünite 1 AYDINCIK Yukarı Susuz BELKARAAĞAÇ 28 1 Kösten 23 1 Kadirler ÇAYGÖKPINAR Düvenlik G. FELAKETTİN Cinler 11 1 Çiftlik 13 1 Muslar 28 1 Nakipler 14 1 İmamlar 19 1 Demirciler GÖVEM Göller 24 1 Hanyeri 27 1 Tatarlar KIZILAĞIL 63 1 Çatak KUZÖRENDAĞLI Akçalar 24 1 Kolca KÜPLÜCE

123 Özdenler 13 1 Yukarı MERKEŞLER 87 1 Çakıl 20 1 Çakıldere 21 1 Dere 31 1 Dervişoğlu 18 1 Hacılar 46 1 İzeler 38 1 Kalenderoğlu MESÇİÇELE 73 1 Apullar 26 1 Göklemezler 26 1 Kansızlar 50 1 Madenler 23 1 Şabanlar PELİTCİK Şabanlar SEMERCİLER 37 1 Kovalaklar TAŞÇILAR 48 1 Siyamoğlu TATLAR Himmetoğlu TEKKEDERE Devrent TOPARDIÇ Yanıklar YENİSEFA Çatak 26 1 Esenler 68 1 T O P L A M İLÇESİ : GEREDE S.No KÖYLER ÜNİTELER Köy Nüfusu Ünite Nüfusu Köy Ünite 1 AKÇAŞEHİR AKTAŞ Gölcük AKTAŞKURTLAR 50 1 Aktaş 39 1 Bozkurt 23 1 Karaahmetoğlu 11 1 Puturlar AYDINLAR 94 1 Battallar BAHÇEDERE Ekmenler 18 1 Gökçeler 12 1 Memük BALCILAR 41 1 Öte

124 7 BEŞKONAK Fadıllar ÇAĞIŞ 59 1 Akçagil 19 1 Divan ÇALAMAN 35 1 Yaman ÇAYÖRENGÜNEY Güney 61 1 Kabakçigil 14 1 Taşçılar DAVUTBEYLİ 33 1 Bozuklar DEMİRCİZOPRAN 40 1 Dere 9 1 Gözümler 18 1 Hacımusalar 21 1 Şükürler ELÖREN ENSELİLER 17 1 Hatipler 16 1 Sedatlar EYMİR 21 1 Burgucu KARACADAĞ 16 1 Dere 19 1 Kayabaşı 24 1 Tozlaklar K. DEMİRCİLER 64 1 Ağagil 23 1 Avlasız 10 1 Dere 10 1 İmamlar 13 1 Semerciler KÖSRELİ MUKAMLAR 30 1 Pazarlı SARIOĞLU SÜLLERTOKLAR 10 1 Toklar ÜMİT YAZIKÖY Afatlar YUKARIOVACIK

125 25 YUKARIÖRENBAŞI 62 1 Demirci 15 1 Havcılar İLÇESİ : GÖYNÜK S.No KÖYLER ÜNİTELER Köy Nüfusu Ünite Nüfusu Köy Ünite 1 AKÇAALAN Kavacık AKSAKLAR Turgutlar ARIKÇAYIRI Dere AŞAĞIKINIK 78 1 Köroğlu 31 1 Sefalar BOZCAARMUT CEYLANLI ( DANA ) ÇAMLICA ÇAPAR ÇATACIK 85 1 Çiftlik ( Tabaklar ) ÇAYLAKKÖY 85 1 Altıncılar 51 1 Seferler ÇUBUKKÖY 67 1 Seki DAĞHACILAR Kabalar DEĞİRMENÖZÜ EKİNCİLER Yenimahalle HACIMAHMUT 93 1 Çiftlik HİSARÖZÜ 32 1 Ayvatlar 19 1 Güzeller 34 1 Meşeli İBRAHİMÖZÜ Boyalıca 50 1 Sofranlar KARAALİLER Mindanlar KAŞIKÇIŞEYHLER 60 1 Bekirler 39 1 Yağcılar KIZILKUYU Köstekler KOZCAĞIZ Tembeller

126 22 KÖYBAŞI KUMCUK 59 1 Seki 25 1 Kurtuluş KÜRNÜÇ MUSTANLAR 79 1 Killer PELİTÇİK SARILAR Koyran SÜNNET 81 1 Fındıcak 51 1 Muratlar 24 1 Yapraklı UMURLAR Köper YUKARIKINIK Elmacılar İLÇESİ : KIBRISCIK S.No KÖYLER ÜNİTELER Köy Nüfusu Ünite Nüfusu Köy Ünite 1. ALANHİMMETLER ALEMDAR BALİ BELEN 51 1 Bedesten 93 1 Çakırlar 24 1 Çukurlar 34 1 Yukarı ÇÖKELER DEVECİLER KARACAÖREN KARAKÖY Saraycık KILKARA KÖKEZ 88 1 Bağışlar NADAS 28 1 Peçenek SARIKAYA TAŞLIK 39 1 Alpağut

127 İLÇESİ : MENGEN S.No KÖYLER ÜNİTELER Köy Nüfusu Ünite Nüfusu Köy Ünite 1. AĞACALAR BANAZ Körüstan BAŞYELLİCE 67 1 Evcik 11 1 Karacalar 25 1 Seyrek 13 1 Taşdibek 33 1 Muti BÖLÜKÖREN 10 1 Çıraklar 8 1 Dere 9 1 İğnebeyler 10 1 Orta ÇIRDAK 29 1 Hocalar ÇUKURCA 15 1 Alioğlu 6 1 Bayramoğlu 19 1 Çayoba 14 1 Hacıoğlu 10 1 Şenbelek 8 1 Veliler DEMİRCİLER Baranlar 8 1 Kocabeyler 14 1 Yazıcılar DEREKÖY Mesler DÜZKÖY Güneyhisar 23 1 Hüseyinçelebiler GÖZECİK Bayrambeyler KADISUSUZ 18 1 Abdi 7 1 Astı 15 1 Çengeller 5 1 Kadı KARACALAR Deliahmetler 5 1 Demirciler 14 1 Türkmenoğlu KAVACIK Aşağı KIYASLAR 78 1 Çıralıköprü

128 Gebeşoğlu 36 1 Kaynarca 25 1 Osmanoğlu KÖPRÜBAŞI Ayağıköprübaşı NAZIRLAR 20 1 Aliefendiler 11 1 Göl 26 1 Seyitler 14 1 Şahinler SAZLAR 52 1 Hasanbeyler TEBERİKLER Karataş 11 1 Yünsaklar YUMRUTAŞ Karataş İLÇESİ : MENGEN - GÖKÇESU ( Belediyeli ) S.No KÖYLER ÜNİTELER Köy Nüfusu Ünite Nüfusu Köy Ünite 1 AFŞAR Balatoğlu 16 1 Hacıgüzeller 21 1 Karahüseyinoğlu 8 1 Kesenoğlu ELEMEN 17 1 Demirci 25 1 Dömbelekçioğlu 17 1 Hacımehmetoğlu 17 1 Haliloğlu 20 1 Kantaroğlu EMİRLER 27 1 Demirciler 10 1 Yukarı GÜNEYGÖKÇESU 25 1 Göçlen HAYRANLAR 58 1 Yunuslar KADILAR 30 1 Ellezler 16 1 Kasımlar 12 1 Kayaaltı 16 1 Noktalar 12 1 Paşalar KARAKAYA 8 1 Demirciler 3 1 Gücükler

129 Hacıoğlu 4 1 Muharremoğlu 4 1 Oruçoğlu 8 1 Tavukçuoğlu 4 1 Tomanoğlu KAYABAŞI Ahmetoğlu 15 1 Hatipoğlu 9 1 Türdü KAYABÜKÜ 26 Somuncuoğlu 21 1 Tilkioğlu KÜÇÜKKUZ 7 1 Avlanlar 13 1 Değirmenci 7 1 Hamzalar 7 1 Karageyikler 10 1 Veliler 10 1 Yukarı ŞAHBAZLAR 27 1 Aşağı 10 1 Dere 13 1 Kurtoğlu TURNAKÖY 26 1 Kulaksızoğlu 21 1 Şabanlar 9 1 TOPLAM GENEL TOPLAM İLÇESİ : SEBEN S.No KÖYLER ÜNİTELER Köy Nüfusu Ünite Nüfusu Köy Ünite 1 DEDELER 36 1 Güneşler DEĞİRMENKAYA Yukarı EKİNCİLER KABAK Gölcük 15 1 Yukarı KAŞBIYIKLAR 41 Bıyıklar 20 1 Yeni KIZIK 82 1 Aşağı 12 1 Güney KORUCAK 17 1 Aşağı

130 Yukarı KOZYAKA 21 1 Demirciler 47 1 Eyvazlar 13 1 Kıvrı KUZGÖLCÜK 28 1 Aşağı 23 1 Dereceören 18 1 Yukarı NİMETLİ Denizler SOLAKLAR 28 1 Taşoluk YAĞMA Hıdırlar 0 1 Söğüt İLÇE HAT 2014 YILI KANALİZASYON MALZEME YARDIMLARI BORU BORU BORU BORU Q200 Q150 Q200 Q150 Q200 Q150 Q200 Q150 AÇIKLAMA (Değeri TL) MERKEZ ,47 DÖRTDİVAN ,63 GEREDE ,98 GÖYNÜK ,70 KIBRISCIK ,80 MENGEN ,26 MUDURNU ,75 SEBEN ,24 YENİÇAĞA ,90 T O P L A M ,73 ÇİMENTO BORU Q 150 BORU Q 200 (TON) (MET.) (MET.) SATIN ALINAN , DEN DEVİR , KÖYLERE VERİLEN , E DEVREDEN ,

131 2014 YILI DEVLET KÖYLÜ İŞBİRLĞİ İLE YAPILAN KANALİZASYON YATIRIMLARI İLÇE KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE VERİLEN MALZEME AÇIKLAMALAR ÇMTO(tn) BORU(m) Ø150 Ø200 ÇUKURÖREN İ.B.K.P DEĞİRMENBELİ 1 Arap İ.B.K.P Çilingirler 1 YAZIÖREN İ.B.K.P KETENLER İ.B.K.P MERKEZ KARCA 1 Kıran İ.B.K.P Örencik 1 OKÇULAR YENİLEME İslamlar 1 YAKABAYAT Bayat 1 TOPLAM DÖRTDİVAN YAĞBAŞLAR Mürseller YENİLEME TOPLAM ASMACA 1 Çalca K.H.G.B Orta 1 İNKÖY K.H.G.B KAPAKLI K.H.G.B Dere 1 İMAMLAR İLLER BANKASI GEREDE Hüsamlar 1 KAYIZOPRAN İLLER BANKASI Yukarı 1 SİPAHİLER İLLER BANKASI Mucuömerler 1 YUNUSLAR İLLER BANKASI Çukur 1 ZEYNELLER İLLER BANKASI Kurtlar 1 TOPLAM KIBRICIK BÖLÜCEKKAYA K.H.G.B TOPLAM KAYABÜKÜ 1 MENGEN AĞALAR Sarıkızlar 1 131

132 KUZGÖL Yörükler 1 TOPLAM 1 2 BEKDEMİRLER K.H.G.B Akçaalan 1 MUDURNU ORTAKÖY 1 Çay K.H.G.B Süvey 1 TOPLAM SEBEN KAŞBIYIKLAR İ.B.K.P Muslar 1 TOPLAM GENEL TOPLAM , KÖY ÜNİTE KÖYLÜ - DEVLET İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN 8 11 İİLLER BANKASI KATKI PAYI İLE YAPILAN TOPLAM SIRA NO 2014 YILI BOLU İLİ TAMAMLANAN FOSSEPTİK İNŞAATLARI İLÇE KÖY ÜNİTE KÖY ÜNİTE VERİLEN ÇİMTO(tn) 2014 de VERİLEN AÇIKLAMALAR ÇUKURÖREN 1 Sızdırmasız DEĞİRMENBELİ 1 Sızdırmasız 1 MERKEZ Arap 1 Çilingirler KETENLER 1 Sızdırmasız 3 Ad Sızdırmalı KARCA 1 Sızdırmalı Kıran 1 Sızdırmalı Örencik 1 Sızdırmalı ZEYNELLER 1 Sızdırmasız 2 GEREDE Kurtlar 1 Sızdırmalı KAPAKLI 1 Sızdırmasız BEYDERESİ 1 Sızdırmasız 3 MUDURNU ÇAMYURDU 1 Sızdırmasız DEREÇETİNÖREN 1 Sızdırmasız SARPINCIK Ekincik 1 Sızdırmasız 132

133 ORTAKÖY Çay 1 Sızdırmasız Süvey 1 Sızdırmasız 5 MENGEN KAYABÜKÜ 1 Sızdırmalı 6 SEBEN KAŞBIYIKLAR 1 Sızdırmasız Muslar 1 Sızdırmalı 7 KIBRISCIK BÖLÜCEKKAYA 1 Sızdırmalı G E N E L T O P L A M 12 8 Toplam 10 Sızdırmalı 12 Sızdırmasız Yıl İçende 12 Köy merkezi ve 8 ünitede 10 adet sızdırmalı, 12 adet sızdırmasız toplam 22 adet fosseptik uygulaması yapılmıştır. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÇEVRE BİRİMİ FAALİYET RAPORU İCMALİ S.NO YAPILAN FAALİYET KÖY SAYISI KULLANILAN ÖDENEK (TL) 1 ÇÖP TOPLAMA 2 GERİ DÖNÜŞÜM 3 KLORLAMA , , ,00 GENEL TOPLAM 87, ,96 133

134 2014 YILI MERKEZ İLÇE KÖYLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ tarihinde Bolu İli Merkez İlçeye bağlı geri dönüşüm konteynırları pilot olarak belirlenen Yeşilköy, Yolçatı ve Yumrukaya Köylerine dağıtıldı. Bu köylerde geri dönüşüm hizmetine başlanıldı. MİKTARI TUTARI (KDV DAHİL) 2014 YILINDA ALINAN KONTEYNIR ,60 TL TOPLAM ,60 TL 2014 YILI MERKEZ İLÇE KÖYLERİNDE ÇÖP TOPLAMA FAALİYETLERİ Bolu İli Merkez İlçeye bağlı Akçaalan, Ömerler,Yeşilköy, Elmalık, Yolçatı, Yumrukaya, Gölköy, Çepni, Doğancı, Sultanbey, Sultanköy, Çampınar, Köprücüler, Çayırköy, Berk, Ilıcakınık, Okçular, Örencik, Çamyayla, Yenigeçitveren, Vakıfgeçitveren, Susuzkınık, Gökpınar, Çaygökpınar, Kındıra, Saraycık, Oğuldoruk, Tatlar, Bahçeköy, Ahmetler, Yazıören, Yeniakçakavak, Musluklar, Hamzabey, Yakuplar, Yeniköy, Bakırlı, Fasıl, Çömlekçiler, Ağaççılar, Piraahmatlar, Alıçören, Yenicepınar, Yakabayat, Yeniçaydurt, Mesciler, Taşoluk, Hıdırşeyhler toplam 48 köyün ve 36 mahallenin katı atıklarının taşınması ve bertaraf edilmesi işi gerçekleştirilmiştir. Bu İş İçin Yapılan Harcamalar; Bolu Belediyesi ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği arasında imzalanan tarihli Protokol gereği tüm atıklarının taşınması ve bertaraf edilmesi işi için; 2014 yılında Bolu Belediyesine Yapılan Ödeme Miktarı ,36 TL 2014 Yılında Yapılan Evsel-Geri Dönüşüm Toplam Harcama Miktarı ,96 TL 2014 YILI MERKEZ İLÇE KÖYLERİNDE İÇMESUYU DEPOLARINA KLORLAMA CİHAZI TAKILMASI FAALİYETLERİ Bolu İli Merkez İlçeye bağlı Afşar, Aydıncık, Bağışlar, Berk, Bozarmut, Bünüş, Çampınar, Çaygökpınar, Çepni, Çömlekçiler, Değirmenbeli, Ericek, Fasıl, Gökpınar, Güvem, Hamzabey, Ilıcakınık, Işıklar, Kındıra, Kırha, Mesciler, Pelitçik, Saraycık, Sultanbey, Taşoluk, Tekkedere, Topardıç Vakıfgeçitveren, Yenicepınar, Yenigeçitveren, Yenigüney, Yeniköy, Yenipelitçik, Yolçatı, Yukarıçamlı ve Yumrukaya köylerinin toplam 65 adet içmesuyu deposu için ihtiyaç duyulan toplam 65 adet klorlama cihazı alımı ve montajı işi bitirilmiştir. Sözleşme Bedeli :97.500,00 TL (KDV hariç) Sözleşme Tarihi : Yer Teslim Tarihi :

135 İLİ: BOLU İLÇESİ İÇMESUYU DEPOLARI İLE KLORLAMA CİHAZLARI İZLEME CETVELİ İÇMESUYU DEPO SAYISI İHTİYAÇ OLUPTA İÇMESUYU DEPOSU BULUNMAYAN SIHHİ NİTELİKTEKİ İÇMESUYU DEPOSU SAYISI KLORLAMA CİHAZI OLAN İÇMESUYU DEPO SAYISI KLORLAMA CİHAZINA KLOR TEMİN EDEN BİRİM MEVCUT FAAL KÖY ÜNİTE MEVCUT FAAL İÖİ KHGB MUHTAR LIK DİĞER MERKEZ DÖRTDİVAN GEREDE GÖYNÜK KIBRISCIK MENGEN MUDURNU SEBEN YENİÇAĞA TOPLAM

136 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALİ YILI YATIRIM VE CARİ GİDERLER S.N. HARCAMA YERİ HARCANAN MİKTAR (TL.) 1 Taşkesti Ortaokulu Yapımı ,00 2 Gerede Bahçelievler 12 Derslikli İlkokulu Yapımı ,60 3 Beşkavaklar Anaokulu Yapımı ,38 4 Bolu Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapımı ,80 5 Doğalgaz Dönüşümleri ,00 6 Bina Büyük-Küçük Onarımlar ,68 7 Donatım (Anaokulu -İlkokul-Ortaokul) ,49 8 Yakacak Alımı -[ Kömür(Anaokulu -İlkokul-Ortaokul)] ,54 9 Akaryakıt, Elektrik, Su, Havagazı ve Doğalgaz Giderleri ,22 10 Makine, Demirbaş, Taşıt Bakım ve Onarımı (Anaokulu - İlkokul-Ortaokul) ,39 11 Temizlik Malzemesi (Anaokulu -İlkokul-Ortaokul) ,84 12 Kırtasiye Giderleri (Anaokulu -İlkokul-Ortaokul) ,63 13 Ulaştırma Giderleri (Telefon - İnternet Anaokulu -İlkokul- Ortaokul) ,68 14 Bilişim Malzemeleri ,00 15 Kira Giderleri (Atatürk İlkokulu Arsa Kirası ) ,00 16 Hizmet Alımı ,00 17 Taşımalı İlköğretim ,91 18 Taşımalı Ortaöğretim ,98 19 Kamulaştırma ,60 136

137 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL ENVANTER BİLGİLERİ: Mülga (Toprak-Su, Köy Hizmetleri) ile İl Özel İdaresi Sulama Tesisleri ( ) - Toplam Sulama Tesisi: 170 adet - Sulamaya Açılan Saha: ha - Sulama Tesisi İçin Verilen Malzeme Yardımı: m PVC boru - Sulama Tesisi İçin Verilen Malzeme Yardımı: 81 ton çimento - Malzeme Yardımı Alan Köy Sayısı: 194 köy - His Göletleri: 139 adet - Sulama Göletleri: 3 adet - Drenaj ve Toprak Islahı: 10 adet - Toprak Muhafaza Çalışmaları: 6 adet - Kredi Çalışmaları: 6 adet - Sulama Kooperatif Çalışmaları: 6 adet 2014 YILINDA TAMAMLANAN GÖLETLER 1) Dörtdivan-Kılıçlar HİS Göleti Keşif Bedeli : ,53 TL İhale Bedeli : ,00 TL Kret Yüksekliği : 5 m Kret Uzunluğu : 103 m Su Hacmi : ,00 m³ 2014 YILINDA MALZEME YARDIMI YAPILAN KÖYLER 2014 yılında 15 köye sulama amaçlı toplam m uzunluğunda, ,00 TL tutarında PVC boru malzeme yardımı yapılmıştır. 137

138 2014 YILI SULAMA AMAÇLI PVC BORUSU VERİLECEK KÖYLERİN LİSTESİ S.N. İLÇE KÖY BORU ÇAPI MİKTAR BRM. 1. MERKEZ Doğancı Q140/160 6 atü m 2. MERKEZ Pirahmetler Q140/160 6 atü m 3. MERKEZ Fasıl Q250/280 6 atü 402 m 4. MERKEZ Kızılağıl Q100/110-6 atü 648 m 5. MERKEZ Sazakkınık Q100/110-6 atü m 6. MERKEZ Yayladınlar Q250/280-6 atü 804 m 7. MERKEZ Ağaççılar Q125/140-6 atü 600 m 8. MERKEZ Baltalı Q100/110/6 atü m 9. KIBRISCIK Taşlık Q140/160-6 atü 504 m 10. KIBRISCIK Bölücekkaya Q100/110-6 atü m 11 MUDURNU Elmacıkdere Q100/110-6 atü m 12 MUDURNU Kovucak Q100/110-6 atü m 13 SEBEN Yuva Q140/160-6 atü m 14 GÖYNÜK Yukarıkınık Q 100/110-6 atü m 15 GÖYNÜK Bayındır Q 140/160-6 atü m TOPLAM BORU MİKTARI Q100/110-6 Atü m Q125/140-6 Atü 600 m İŞİN ADI 2013 KALAN ÖDENEK (TL) 2014 YILI ÖDENEĞİ (TL) TOPLAM ÖDENEK (TL) YAPILACAK İŞLER HARCAMA (TL) KALAN ÖDENEK (TL) Merkez Sarıalan Göleti Seben Taşlıyayla Göleti , , , , ,00 Sulama Amaçlı Malzeme Alımına aktarıldı. ( tarih ve 240 Sayılı Enc. Kararı) Ceviz Projesi Amaçlı Tarım Md'ne aktarıldı. Seben Elma Prj. Aktarıldı , , , ,00 HİS Göleti Yapımı ve Malzeme Alımı Sulama Suyu Malzeme Yardımı - - (İhalesi ,18 TL üzerinden yapıldı.%20 ihale boru alım artışıyla harcanan bedel) , , ,00 138

139 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İMAR İŞLERİ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 2014 yılında 274 adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiş olup, 91 adet de Yapı Kullanma İzni Belgesi verilmiştir. Ayrıca Köy yerleşik alanı içerisinde bulunan yapılarda 143 adet inşaat izin yazısı, 114 adet de Elektrik Bağlama İzni İl Özel İdaresince verilmiştir. KAÇAK VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILAŞMALAR GENEL CETVELİ Yıllar Yıkım Cezası Verilen Yapı Sayısı Yıkılan Yapı Sayısı Para Cezası Verilen Yapı Sayısı Toplam Ceza Miktarı , yılında 6 adet yapıya yıkım cezası verildiği, 3 yapının yıkıldığı ve 13 yapıya ise toplam ,00 TL para cezası uygulanmıştır. İMAR PLANLARI VE PLAN TADİLATLARI 2014 yılında toplam 47 adet uygulama İmar Planı ve plan tadilatı talebi yapılmış, bunlardan 39 tanesi uygulama imar planı talebi, 8 tanesi ise imar planı tadilatı talebidir. Söz konusu uygulama imar planı ve plan tadilatı tekliflerinden 15 tanesi İl Genel Meclisince onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, onaylanan imar planlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. ADI İLÇE KÖYÜ ADA PARSEL NO M2 KULLANIM AMACI KARAR TARİHİ SAYI PLAN TÜRÜ 1 MEHMET ULUSOY Mudurnu Yeniceşehler Turizm Tesis Alanı uygulama 2 BİRİNCİ TARIM ÜRÜNLERİ HAYV. Mudurnu Pelitözü 3 TEK-EN- ENERJİ Mudurnu Avdullar 1540, ada ,87 Sanayi Tesis Alanı uygulama HES Santral Alanı uygulama 4 ŞAFAK KİBAR Merkez Gövem II. Konut Alanı uygulama 5 İBRAHİM ÖLMEZ Göynük Himmetoğlu 111 ada KDKÇA-A-LPG uygulama 6 ORALLAR ZİRAİ ÜRÜNLER ÜRETİM Göynük Karacalar 101 ada ,73 Tarımsal Amaçlı (Kümes) uygulama 7 ZEHRA CEYLAN Merkez Çepni II. Konut Alanı uygulama 8 BEYPİLİÇ Mudurnu Örencik 9 BEYPİLİÇ Mudurnu Pelitözü 21 ila 27 numaralı parseller ila 564 numaralı parseller Tarımsal Amaçlı (Kümes) uygulama Tarımsal Amaçlı (Kümes) uygulama 139

140 10 CEMALETTİN YİĞİT Mudurnu Ilıca 107 ada 1 parsel Erhan ÖZDEMİR Mudurnu Yeniceşehler BEYPİLİÇ Mudurnu Sarıyar BEKAB Merkez Müstakimler CABBAR 14 PETROL Göynük İbrahimözü ormandan izinli saha Ticaret Alanı Amaçlı uygulama Tarımsal Amaçlı (Kümes) uygulama Tarımsal Amaçlı (Kümes) uygulama Katı Atık Depolama Alanı uygulama 117 ada ,7 KDKÇA-A-LPG uygulama İMAR DURUM BELGESİ 2014 yılında kurumumuza tarımsal amaçlı yapı (kümes, büyükbaş, küçükbaş besi ahırı) ve konut yapımı amacıyla toplam 142 adet imar durumu belgesi müracaatı yapılmış olup, bunlardan 44 tanesinin işlemi devam etmektedir. Söz konusu taleplerden 98 tanesi için imar durum belgesi düzenlenmiştir. İmar durumu belgesi verilen taleplerin 95 tanesi tarımsal amaçlı yapı 3 tanesi ise konut yapımı talebi olarak gerçekleşmiştir. Köy Yerleşik Alanı, İfraz, Tevhit ve Halihazır Harita İşleri İl genelinde imar mevzuatına göre ilimiz bünyesinde bulunan 492 adet köyden 154 tanesinin köy yerleşik alan çalışması tamamlanmıştır. KÖY YERLEŞİK ALANLARI S.N İLÇE ADI K Ö Y TOPLAM Y.A. YAPILAN 1 Merkez Göynük Mudurnu Seben Yeniçağa Mengen Dörtdivan Gerede Kıbrıscık 22 - GENEL TOPLAM KAMULAŞTIRMA Kamu Kurumlarının hizmetleri için ihtiyaç duyduğu, şahıslar ve çeşitli kumlara ait arazilerin tahsis amacına uygunluğunun sağlanabilmesi için kamulaştırma, iman uygulaması gibi işlemler yaparak mülkiyet durumlarını tahsise uygun hale getirilmesi işlemleri yürütülmekte olup, 2014 yılı kamulaştırma işlemleri aşağıda gösterilmiştir. İLÇE KÖY KONU İŞLEM Merkez Ömerler Köy Yolu Mahkemede Mudurnu Fındıcak Köy Yolu Mahkemede Merkez Demirciler Köy Yolu 1 Parsel için vasi tayini Göynük Karaardıç Köy Yolu Uzlaşmada Göynük Bölücekova Köy Yolu Kamu yararı kararı alınacak 140

141 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; 1 Müdür, 9 memur, 49 sürekli işçi ve 10 Hizmet Alımı yolu ile çalışan personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Yolların Stabilize kaplamasının yapılması, İhtiyaç duyulan köy içi ve köy yollarında malzemeli bakım yapılması, Yolların Greyderli bakımının yapılması, Mevsim şartlarında ve doğa olaylarından dolayı bozulan ulaşım imkânı olmayan yollara acil olarak müdahale edilip gereğini yapmak, Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma en kısa sürüde ulaşıma açmak. Yollarda gerekli olan sanat yapılarını yapmak. ( Köprü, Menfez, Büz, istinat Duvarları.) Köy yolları ağında bulunan yolların Trafik güvenliğini sağlamak amacı ile trafik işaret levhalarını yaptırmak. Asfalt bakımı ve kaplaması için gerekli olan bitüm alımı ile ilgili işlemlerin takibini yapmak. Tüpraş tan plente asfalt nakli (MC 30, MC 800, 160/220..) Konkasör (taş kırma) şantiyesinde mıcır üretimi, nakli ve asfalt bakımında kullanılan rotmiksin üretimini yapmak. İş proğramına alınan köy yollarının I.ve II.kat sathi asfalt kaplamasını yapmak. Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak ve yaptırmak. Yol Envanterlerinin güncellenmesi yapmak. Malzeme yardımlarının (Çimento, Demir, Büz vs ) tespiti ve uygulamanın kontrolünü yapmak Köydes projesi kapsamında projelerin ve keşiflerin üretilmesi, kontrollük ve muayene kabul işlemleri ile hak ediş raporlarını düzenlemek, Yıllar Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yılları İcmali Özel İdare Köydes Malzem I.Ka t Iı.Ka t I.Ka t Iı.Ka t eli Bakım Greyder li Bakım Asf.Ya ma Bakım Kar Mücadelesi İl Özel İdaresi/Köydes Tarafından Yapılan Yol Km Km Km Km Km Km Km Km I.Kat (Km.) Iı.Kat (Km.) Toplam

142 YILLAR ÖZEL İDARE I.KA T II.KA T I.KA T KÖYDES MERKEZ İLÇE YILLARI İCMALİ II.KAT MALZEM ELİ BAKIM GREYDE RLİ BAKIM 142 ASF.YAMA BAKIM KAR MÜCADELESİ Km Km Km Km Km Km Km Km , , , , , ,2 7 10, TOPLAM 89, 5 170, 7 263, YILLAR ÖZEL İDARE I.KA T II.KA T I.KA T DÖRTDİVAN İLÇESİ YILLARI İCMALİ KÖYDES II.KAT MALZEM ELİ BAKIM GREYDE RLİ BAKIM ASF.YAMA BAKIM KAR MÜCADELESİ Km Km Km Km Km Km Km Km , , , , ,8 4, , ,9-7, ,2 7, ,6 7, TOPLAM 29 43,7 9,4 19, YILLAR ÖZEL İDARE I.KA T II.KA T I.KA T GEREDE İLÇESİ YILLARI İCMALİ KÖYDES II.KAT MALZEM ELİ BAKIM GREYDE RLİ BAKIM ASF.YAMA BAKIM KAR MÜCADELESİ Km Km Km Km Km Km Km Km 11, 4 31, , 6 7,

143 , ,4 9 13, ,5 13, ,1 26, , ,6 1,8 6, ,9 25, ,3 2,8 15, ,9 13, , TOPLAM 78, , YILLAR 2003 ÖZEL İDARE I.KA T II.KA T I.KA T GÖYNÜK İLÇESİ YILLARI İCMALİ KÖYDES II.KAT MALZEM ELİ BAKIM GREYDE RLİ BAKIM 143 ASF.YAMA BAKIM KAR MÜCADELESİ Km Km Km Km Km Km Km Km 17, 4 31, , , ,5 34, ,5 5, ,3 11, ,5 31,3 20, ,2-28, ,9 17,6 1, ,7 21, TOPLAM 66, 9 126, 1 171, 9 89, YILLAR ÖZEL İDARE I.KA T II.KA T I.KA T KIBRISCIK İLÇESİ YILLARI İCMALİ KÖYDES II.KAT MALZEM ELİ BAKIM GREYDE RLİ BAKIM ASF.YAMA BAKIM KAR MÜCADELESİ Km Km Km Km Km Km Km Km , , ,8 28, , , ,4-3, ,1 8,5 13,

144 , TOPLAM 24 36,2 20,6 49, YILLAR ÖZEL İDARE I.KA T II.KA T I.KA T MENGEN İLÇESİ YILLARI İCMALİ KÖYDES II.KAT MALZEM ELİ BAKIM GREYDE RLİ BAKIM ASF.YAMA BAKIM KAR MÜCADELESİ Km Km Km Km Km Km Km Km ,8 3, , , , , ,6 11, ,5 22, , , ,7 11 2, , TOPLAM 3 55,3 49,8 24, YILLAR 2003 ÖZEL İDARE I.KA T II.KA T I.KA T MUDURNU İLÇESİ YILLARI İCMALİ KÖYDES II.KAT MALZEM ELİ BAKIM GREYDE RLİ BAKIM ASF.YAMA BAKIM KAR MÜCADELESİ Km Km Km Km Km Km Km Km 35, , , ,5 53, ,6 38, ,9 33, ,4 7 9,3 16, , , ,2 22, ,7 19, , TOPLAM 75 97, ,

145 YILLAR ÖZEL İDARE I.KA T II.KA T I.KA T KÖYDES SEBEN İLÇESİ YILLARI İCMALİ II.KAT MALZEM ELİ BAKIM GREYDE RLİ BAKIM ASF.YAMA BAKIM KAR MÜCADELESİ Km Km Km Km Km Km Km Km , , , , , , , ,5-8, ,5 5,5 14, ,1 2,4 0, , , TOPLAM 8 56,6 48,9 23, YILLAR ÖZEL İDARE I.KA T II.KA T I.KA T YENİÇAĞA İLÇESİ YILLARI İCMALİ KÖYDES II.KAT MALZEM ELİ BAKIM GREYDE RLİ BAKIM ASF.YAMA BAKIM KAR MÜCADELESİ Km Km Km Km Km Km Km Km , ,4-8, , , TOPLAM 6 21,6 0 9,

146 2014 YILINDA İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ VE YAPMIŞ OLDUĞU HARCAMALAR 2013 YILI DEVİR-2014 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA LİSTESİ AKTARILAN ve BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMLARI YAPILAN ÖDEMELER KALAN ÖDENEKLER ÖDENEK KALEMLERİ , , , / 05 / , ,80 626, / 05 / , , , / 05 / , , , / 05 / ,00 0,00 1, / 05 / , , , / 05 / , ,79 0, / 05 / , , , / 08 / , , , / 08 / , , , / 08 / , , , / 08 / , , , / 08 / ,00 0, , / 08 / ,00 0, , / 08 / ,00 0, , / 08 / ,00 0, , / 08 / , , , YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ ve HARCAMA LİSTESİ AKTARILAN ve BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMLARI YAPILAN ÖDEMELER KALAN ÖDENEKLER ÖDENEK KALEMLERİ , , , / 05 / , ,80 626, / 05 / , , , / 05 / , , , / 05 / ,00 0,00 1, / 05 / , , , / 05 / , ,79 0, / 05 / , , , YILINDAN DEVİR ÖDENEK ve HARCAMA LİSTESİ ÖDENEK KALEMLERİ AKTARILAN ve BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMLARI YAPILAN ÖDEMELER KALAN ÖDENEKLER , , , / 08 / , , , / 08 / , , , / 08 / , , ,70 146

147 ABANT-TAŞKESTİ,YEDİGÖLLER ve ALADAĞ-SARIALAN AKTARILAN ve BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMLARI YAPILAN ÖDEMELER KALAN ÖDENEKLER ÖDENEK KALEMLERİ , , , / 08 / YEDİGÖLLER AKTARILAN ve BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMLARI YAPILAN ÖDEMELER KALAN ÖDENEKLER ÖDENEK KALEMLERİ , , , / 08 / BİYOÇEŞİTLİLİK ENVANTER ve İZLEME BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMLARI YAPILAN ÖDEMELER KALAN ÖDENEKLER ÖDENEK KALEMLERİ ,00 0, , /08/03.05 AYIKAYASI TABİAT PARKI BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMLARI YAPILAN ÖDEMELER KALAN ÖDENEKLER ÖDENEK KALEMLERİ ,00 0, , /08/06.05 ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMLARI YAPILAN ÖDEMELER KALAN ÖDENEKLER ÖDENEK KALEMLERİ ,00 0, , /08/06.07 YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMLARI YAPILAN ÖDEMELER KALAN ÖDENEKLER ÖDENEK KALEMLERİ ,00 0, , /08/ YILI FAALİYETLER Grup köy yolları ve tali grup köy yolları öncelikli olmak üzere asfalt yolların korunabilmesi için; 2014 yılı KÖYDES projesi kapsamında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğümüze bağlı asfalt ekiplerimiz; 2014 YILI KÖYDES ASFALT PROGRAMI S.N İŞİN ADI UYG İŞİN ADI UYG S.N I.KAT ASFALT KAPLAMA MİK II.KAT ASFALT KAPLAMA MİK MERKEZ MERKEZ 1 Işıklar -Tekke (BSK) 11,00 1 Değirmenderesi Kyy 4,0 2 Vakıfgeçitveren 0 2 Müstakimler Kyy 3,0 3 Yeşilçele Kyy 0 3 Tokmaklar Kyy 3,5 4 Saçcılar Kyy 0 4 Bahçeköy Kyy 0 5 Aşağıçamlı Kyy 0 TOPLAM : 10,5 6 Yuva Köyiçi 2.0 DÖRTDİVAN 7 Yenisefa Kyy 4,0 1 Sorkun Kyy 3,5 8 Çanakçılar Kyy 1,0 2 Göbüler-Softalar Kyy 0,7 TOPLAM : 18,0 3 Ulumezarlı Kyy 1,6 GEREDE 4 Doğancılar Kyy 1,4 1 Ankara yolu-ümitköy. 5,4 TOPLAM : 7,2 2 Yazıköy Afatlar Mah. 0 GEREDE 3 Yakakaya (2014 Proğram Harici) 0,8 1 Dursunfaki-Süller 3,0 4 Kürkçüler-Çoğullu (2014 Proğram Hariçi 1,8 TOPLAM : 3,0 TOPLAM : 8,0 MENGEN GÖYNÜK 1 Avşar Grup Yolu 0 1 Bulanık Köyü Kyy. 3,3 2 Ç.Kadirler,Ç.Mıtırlar Grup Yolu 2,7 2 Çaylak Köyü Kyy. 5,2 TOPLAM : 2,7 3 Bölücekova Çatak Mah. 0 4 Kayalıdere Köyü Kyy. 13,0 TOPLAM: 21,5 147

148 MUDURNU 1 Gökören Mer.-İğneciler 4,8 2 Güllüören Merkez Mah. 0 3 Elmacıkdere Merkez-Topyeri arası 0 4 Hacımusalar-Karaibrahimler Kyy. 0 5 Güveytepe Aşağı Mah.Kyy. 0 6 Samsaçavuş,Kuzören-Hay.Kyy. 0 TOPLAM: 4, KÖYDES II.KAT ASF.KAP.TOPLAMI 2014 KÖYDES GENEL TOPLAMI 2014 KÖYDES I.KAT ASF.KAP.TOPLAMI 52,3 23,4 75, YILI ÖZEL İDARE ASFALT PROGRAMI S.N İŞİN ADI UYG İŞİN ADI UYG S.N II.KAT ASFALT KAPLAMA MİK II.KAT ASFALT KAPLAMA MİK MERKEZ KIBRISCIK 1 Susuzkınık 2,0 1 Kızık-Sarıkaya 5,0 2 Ömerler 2,5 MENGEN 3 Güneyfelakettin 2,0 1 Sarıkadılar Köyü 3,5 4 Demirciler 1,5 2 İlyaslar Köyü 3,0 5 Bahçeköy 0 3 Çayköy Köyü 0,6 6 Karamanlar 0 4 Konak Demirciler Köyü 0 7 Taşçılar 2,2 5 Ağacalar Köyü 0 8 Yuva 0 6 Akçakoca Köyü 3,2 9 Yeniçaydurt 1,0 7 Kavacık Köyü 2,3 TOPLAM : 11,2 8 Karacalar 3,4 DÖRTDİVAN TOPLAM 16,0 1 Kuruca 0,6 MUDURNU 2 Kılıçlar 0,6 1 Yaylabeli-Cuma Köyleri 4,6 3 Adaköy 1,4 2 Tosunlar-Dereköy 5,7 4 Cemaller 0,7 3 Sürmeli Köyü 2,5 5 Çardak 0,8 4 Tavşansuyu Köyü 3,5 6 Çalköy (Proğram Dışı) 0,8 TOPLAM 16,3 7 Bayramlar (Proğram Dışı) 0,7 SEBEN TOPLAM : 5,6 1 Kuzgölcük-Deceören Kyy. 2,7 GEREDE 2 Dedeler Köyü 1,0 1 Yakakaya-Göynükören 3,0 3 Hoçaş Köyü 1,5 2 Koçumlar Köyü 1,5 4 Alpagut (I.Kat) 2,0 3 Karacadağ-Demirciler 3,4 TOPLAM 75,6 4 Karacadağ Köyü 2,4 5 Havullu 0 6 Mürdükler-Muratfakılar 3,6 7 Beşkonak-Ortaca 0,7 8 Mangallar Köyü 1,0 TOPLAM : 15,6 GÖYNÜK 1 Gerişler Köy YILI İL ÖZEL İDARESİ I.KAT 2,0 2 Çayköy Köyü YILI İL ÖZEL İDARESİ II.KAT 75,6 3 Yukarıkınık köyü YILI TOPLAM ASFALT MİKTARI 77,6 4 Bölücekova Köyü 0 5 Güneyçalıca Köyü 0 6 İbrahimözü Köyü 0,7 7 Kayabaşı-Kürnüş Köy.arası 0 8 Umurlar Köyü 0 TOPLAM : 0,7 148

149 MERKEZ 1 Bağışlar 3,3 2 Sultanbey 2,2 3 Ağaççılar 3,5 4 Mesciler 2,0 HAVA ŞARTLARI NEDENİ İLE YAPILAMAYAN 2013 YILINDAN DEVİR EDEN KÖYDES ve ÖZEL İDARE PROĞRAMI TOPLAM 11,0 MUDURNU 1 Delice 6,7 2 Sarpuncuk 4,4 TOPLAM 11,1 MENGEN 1 Düzağaç Kyy. 2,0 2 Başyellice Kyy. 2,6 3 Babahızır Kyy. 2,4 4 Hacıahmetler Kyy. (I.KAT) 4 5 Kadısusuz Kyy. 4,3 6 Rüknettin Kyy. 4 7 Akören Kyy. 1,3 8 Bölükören Kyy. 1,3 9 Hacıahmetler (II.KAT) 3,8 I.KAT II.KAT TOPLAM 25, ,7 İlÖzel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğümüze bağlı asfalt ekiplerimiz; 2014 YILI KÖYDES I.KAT ASF.KAP.TOPLAMI : 67, YILI KÖYDES II.KAT ASF.KAP.TOPLAMI : 23, YILI ÖZEL İDARE I.KAT ASF.KAP.TOPLAMI: 4, YILI ÖZEL İDARE II.KAT ASF.KAP.TOPLAMI : 95,7 TOPLAM : 190,1 I.Kat asfalt kaplama programından 71,0 Km ve II.kat asfalt kaplama programından 119,1 Km olmak üzere toplam 190,1 Km asfalt kaplama yapılmıştır yılı KÖYDES projesi kapsamında, I.Kat asfalt Kaplama Sıkıştırma (altyapı) çalışmalarında; 2 adet Greyder, 2 adet Demir bandajlı silindir, 2 adet Lastik tekerlekli silindir ve 2 adet Arazöz olmak üzere toplam 8 adet makine parkı ile birlikte 2 adet Greyder Oprt., 4 adet Silindir Oprt. ve 2 adet İş.Mak.Şoförü olmak üzere toplam 8 adet personelimiz alt yapı çalışmalarında görevlendirilmişlerdir. 149

150 İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım hizmetleri Şube Müdürlüğümüze bağlı asfalt ekiplerimiz; 2014 Yılı I. ve II. kat asfalt kaplama sezonunda; 5 adet Damtrak Kamyon, 5 adet Distribütör Kamyon, 1 adet Demir bandajlı silindir, 1 adet Lastik tekerlekli silindir ve 1 adet Lastik tekerlekli yükleyici olmak üzere toplam 13 adet makine parkı ile birlikte 10 adet İş Mak.Şoförü, 2 adet Silindir Oprt., 1 adet Yükleyici Oprt., 1 adet Asf.serici Oprt., 3 adet Asf.Serici Oprt.Yrd., 1 adet Tırmıkçı ve 1 adet Sırıkçı olmak üzere toplam 19 adet personelimiz görevlendirilmiştir. MERKEZ KONKASÖR ŞANTİYEMİZ; a) Merkez ve İlçelerde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile Bolu İl Özel İdaresine ayrılan ödenekle birlikte 2014 Yılı Özel İdare ve Köydes II.Kat asfalt programında yer alan köy yollarının yamasıyla beraber muhtelif köy yollarımızın yamasında kullanılmak üzere Yeni Asfalt şantiyemizde üretime başlanılan tarihten itibaren ton rotmiks malzemesiyle 745 Km asfalt yaması yapılmıştır. Konkasör Şantiyemizde; 1 adet Lastik tekerlekli yükleyici, 2 adet Damp.Kamyon, 1 adet Plent ve asfalt bitüm malzemesi depolama tankları (en az 600 ton) bulunmaktadır. Yeni Asfalt Şantiyemizde 1 adet Yükleyici Oprt., 2 adet İş.Mak.Şoförü, 1 adet Plent Oprt., 2 adet Asfalt ısıtıcısı ve 1 Bina ve Mal Bakıcısı görev yapmaktadır yılı içerisinde İl Özel İdaresi ile Merkez ve İlçelerde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kaynakları ortaklaşa kullanılarak 1,220 Km Malzemeli Bakım ve 745 Km Greyderli Bakım yapılmıştır Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin 2014 yılı KÖYDES projesi kapsamında 1. ve 2. kat sathi kaplama asfalt yapılması işi İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekibimiz tarafından yapılmıştır. Ayrıca, stabilize malzeme nakli, sanat yapıları (köprü, menfez, büz, istinat duvarı vb.), trafik işaretleri ve köy bilgi levhaları, yol onarımları gibi işlerin ölçümü, plan, proje, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetleri İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilmiştir İl Özel İdaresine ayrılan ödeneğin yetersiz olması nedeni ile Merkez ve İlçe köy yollarındaki sanat yapılarında kullanılmak için çeşitli çaplarda büz, demir ve çimento yardımı yapılamamıştır. Ancak; Merkez ve İlçe köy Muhtarlıklarından gelen dilekçeler İl Özel İdaresi Teknik Personeli tarafından yerinde incelenerek gerekli görülen malzemelerin keşifleri Merkez ve İlçelerde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliklerine gönderilmiştir YILI ÖZEL İDARE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI : 2014 yılı yatırım programındaki işlerin bitirilmesinden sonra, kış mevsimi kar mücadele çalışmalarının hazırlıkları tamamlanarak, Bolu Merkez İlçe ile birlikte toplam 9 ilçemizde kış mevsimi sezonunda I. ve II. derece olmak üzere 150

151 toplam 492 köy de, kilometrelik yol ağındaki tüm köy yollarının açık tutulması, vatandaşın rahat ve huzur içinde gidip gelmelerini sağlanması, yüksek yerlerde kapanan köy yollarının en kısa zamanda açılması, taşımalı eğitim sistemindeki okulların bulunduğu köy yollarında eğitimin aksamaması ve okula giden öğrencilerin mağdur olmaması için görev yapacak olan araçların bakım ve tamirleri ile her türlü ikmal yapılmış olup, kar mücadelesi sezonuna hazırlanmıştır Kış sezonunda Bolu Merkez ve ilçeleri için; 19 Greyder, 6 ön bıçaklı kamyon, 1 kar püskürtücü rotatif, 2 bıçaklı lastikli kepçe olmak üzere toplam 28 adet çeşitli iş makinesi, 16 kamyonlu servis aracı görevlendirilmiştir Kış mevsimi için, Valiliğimiz tarafından tarafımıza verilen Abant ve çevresi yolları ile, Seben ve Kıbrısçık ilçe karayollarında ve gerektiğinde Bolu dağı ile Otoyol kar mücadele çalışmaları için toplam 135 km lik yollarda da Karayolları 41. Şube Şefliğine ve Çaydurt Otoyol Bakım İşletme Şefliğine destek olunmaktadır. Not : Otoban D-100 Karayolunda 1 adet Greyder, Abant ta 1 adet Greyder,1 adet Rolba, 1 adet İkmal Kamyonu ve Kartalkaya da 1 adet Greyder olmak üzere toplam 5 adet iş makinesi kar mücadelesi yapmakta olup,hava muhalefetinin durumuna göre iş makinesi ve araç takviyesi yapılmaktadır. Kar mücadelesinde iş makinelerini kullanmak üzere; 44 iş makine operatörü veya şoförü, 28 şoför yardımcısı olarak toplam 72 personel görevlendirilmiştir kış mevsiminde arızalanan araçların tamir ve bakımı için işe çeşitli branşlardan usta ve yardımcısı personel ile tamir aracı hazır bulundurulmuştur yılında İl Özel İdaresi ekiplerinin yapmış olduğu kar mücadele çalışmaları icmali; İLÇELER I.DERECE VE II.DERECE YOL TOPLAMI KAR MÜCADELESİ YAPILAN TOP. KÖY KAR MÜCADELESİNDE ÇALIŞAN MAKİNA ADEDİ ADET KM. ADET KM. KAR MAKİNASI GREYDER BIÇAKLI YÜKLEYİCİ BIÇAKLI KAMYON İKMAL KAMYON MERKEZ DÖRTDİVAN GEREDE GÖYNÜK KIBRISCIK MENGEN MUDURNU SEBEN YENİÇAĞA GENEL TOPLAM

152 bulunmaktadır. ENVANTER; tarih itibarı ile 2269 km asfalt, 1458 km stabilize olmak üzere toplam km yol köy yolu ağımız 2014 YILI YOL ENVANTERİ KÖY YOLU SIRA İLÇE DURUMU NO ADI ASFALT % STABLİZE % TESVİYE % HAMYOL % TOPLA M Km Km Km Km Km 1 MERKEZ 631 0, , DÖRTDİVAN 76 0, , GEREDE 361 0, , GÖYNÜK 332 0, , KIBRISCIK 84 0, , MENGEN 271 0, , MUDURNU 304 0, , SEBEN 144 0, , YENİÇAĞA 66 0, ,21 84 TOPLAM , ,

153 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 2014 yılında Müdürlüğümüze tahsis edilen 10 bin TL. lik Tanıtıcı Yayın ödeneğiyle İlimizde faaliyette olan turizm belgeli tesislerin tanıtım bilgilerinin bulunduğu Bolu Oteller ve Bolu tanıtım broşürleri bastırılmış, tanıtım dvd leri çoğaltılmıştır. Müdürlüğümüz Halk Kültürü Araştırmacısı Zekiye AYDIN tarafından hazırlanan Geçmişten Günümüze Bolu Halk Kültürü adlı kitabın basımı, 10 bin TL.lik ödenekle gerçekleştirilmiştir. İlimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yurt içinden ve 9 ülkeden 19 ressam, Kasım 2014 tarihleri arasında İlimize davet edilerek Dünya Ressamları Bolu da adlı bir etkinlik gerçekleştirilmiş olup, ressamlarca yapılan tablolar İlimize kazandırılmıştır. Müdürlüğümüz, AİBÜ Bolu Halk Kültürü Araştırma Merkezi, AİBÜ Mengen Aşçılık Y.O, AİBÜ Gastronomi Y. O. işbirliğinde 2 Ekim 2014 tarihinde Mengen Aşçılık Geleneği konulu Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı düzenlenmiştir. Mengen Aşçılık Geleneğinin UNESCO ya aday gösterilmesi çalışmalarına başlanmıştır. 30 Ocak 02 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Uluslararası EMITT fuarına katılım sağlanarak tanıtım yapılmıştır. 153

154 29-30 Ağustos 2014 tarihlerinde İzmir de düzenlenen 83. Uluslararası İzmir fuarında İlimizi tanıtan broşürler dağıtılmıştır. Trakya Kalkınma ve Doğu Marmara Kalkınma Ajanslarının birlikte organize ettiği, Eylül tarihlerinde Tekirdağ da düzenlenen, Karadeniz Havzası Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri etkinliğinde stant açılarak İlimizin tanıtımı yapılmıştır. 4-7 Aralık 2014 tarihlerinde İzmir de düzenlenen ve ülkemizin ikinci büyük turizm fuarı olan İzmir Travel Turkey Fuarı na katılım sağlanarak İlimizin tanıtımı gerçekleştirilmiştir yılında başlayarak her yıl devam eden Bolu ili arkeolojik yüzey araştırma projesi için 9878 TL. harcama yapılmıştır. Her yıl birçok etkinliğin gerçekleştirildiği Müdürlüğümüz tiyatro salonunda kullanılmak üzere 4965 TL.lik ekipman alınmıştır. İl Halk Kütüphanesi okuyucu hizmetlerinde kullanılmak üzere TL.lik sarf malzemesi ve 15 bin TL.lik güncel kitap alınmıştır. Uluslar arası Köroğlu Festivali giderlerine katkı sağlamak amacıyla 20 bin TL, Tabiatın Kalbi Bolu Fotoğraf Yarışması için 10 bin TL. harcama yapılmıştır yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ödenekleriyle gerçekleştirilen faaliyetler : Bolu Kartalkaya yolu bakım ve onarımı amacıyla İl Özel İdaresine TL. aktarılmıştır. Yeniçağa, Gerede, Dörtdivan ve Seben Belediyelerinin altyapı ve çevre düzenleme projelerine 50 şer bin TL., Göynük Belediyesine 100 bin TL. ödenek sağlanmıştır. Bakanlığımızca projesi kabul edilen Göynük Akşemseddin Anma Günleri etkinliklerine 20 bin TL ve Mengen Aşçılık Festivaline 45 bin TL. aktarılmıştır. Taşınmaz Kültür Varlıklarına yapılan proje ve uygulama yardımı kapsamında Bakanlığımızca, 2014 yılında İlimizde 5 projeye toplam TL uygulama yardımı yapılmıştır. 154

155 AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 yılında Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile olası afetlere müdahale etmek için MITSUBISHİ L200 4x4 arazi aracı alımı yapılmıştır. Başkanlığımız tarafından gönderilen KBRN malzemelerini koymak için Bilgisayar, çalışma masası vb. personel ihtiyaçlarına yönelik malzemelerin tedariki sağlanmıştır. Müdürlük Binamızın güvenliği ve binamızın çevresiyle ilgili önlemler için kat ve çevre güvenlik kameraları ve Personel takip sistemi alımı yapıldı. Kurumumuzun İl Müdürü Makam odasının düzenlemesi yapılmıştır. Müdürlüğümüzün giriş kapısı yenilenmiştir. Personel için kullanılan mutfakta dolap ve tezgah yenilemesi yapılmıştır Kullanılan bilgisayarlar için Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ve evrak imha makinesi alımı yapılmıştır. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KARAÇAYIR AMATÖR SPOR KULÜPLERİ SOYUNMA ODALARI 155

156 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ne ait iş ve işlemler; Şube Müdürü, 2 Maden Mühendisi, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 1 Şef, 1 Teknisyen, 1 Büro Görevlisi ve 1 VHKİ olmak üzere toplam 8 kişi eliyle yürütülmektedir. Kurumumuz uhdesinde bulunan 20 Adet 1(a) Grubu Hammadde Üretim İzin sahasından 1 adedinin ruhsat süresi 2019 yılına kadar uzatılmıştır yılında kurumumuz uhdesindeki Merkez-Demirciler Köyü kalker ocağı ve Konkasör ve Asfalt Plent Tesisinin taşınacağı saha ile ilgili ruhsat ve ÇED işlemleri tamamlanmış, ayrıca Göynük İlçesi Değirmenözü Köyünde ve Merkez İlçe Demirciler Köyünde bulunan birer adet 1(a) Grubu Ariyet Ocağı ruhsat sahalarının izin işlemleri devam etmiş ve Mengen İlçesi Kavacık Köyü Kökem Mahallesinde 1 adet metagranotoyid ocağı için MİGEM den II-A Grubu ruhsat alınmıştır yılında DSİ 5. Bölge Müdürlüğünün 1(a) Grubu Hammadde Üretim İzin talebi doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, kurum görüşleri tamamlanmadığı için Hammadde Üretim İzin Belgesi henüz düzenlenmemiştir. Gökçesu Kum ve Çakıl İşletmeleri Ltd.Şti. uhdesinde bulunan, 004 numaralı 1-a Grubu İşletme Ruhsatı, ruhsat sahibinin talebi üzerine Kumsan Nakliyat Taah.ve Tic.Ltd.Şti. ne devir edilmiştir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü talimatları üzerine İlimiz genelindeki yaklaşık adet diğer grup maden ruhsatları için faaliyet durdurma, sevk fişi ve projesine uygunluk hususunda denetim yapılmış ve usulsüz üretime engel olunmuştur. İ l i m 156

157 iz genelindeki madencilik faaliyetleri ve HES Projeleri ile ilgili ÇED Projeleri için kurum görüşü verilmiştir. İlimiz genelindeki maden ocakları ile ilgili şikayetler ve rutin kontroller doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapılarak gerekli yaptırım ve cezai işlemler uygulanmış, ruhsat sahiplerine toplam TL para cezası kesilmiştir sayılı Maden Kanunu kapsamında I ve II(a) Grubu Madenlere kapalı hale getirilecek alanlar için belirlenen Madencilik Faaliyetlerinde Kısıtlama Getirilecek Alanlar için, kurumumuza yapılan başvurular doğrultusunda gerekli incelemeler yapılarak kurum görüşleri bildirilmiştir yılında; 3213 Sayılı Maden Kanununa göre 1-A Grubu Ruhsatlardan 2.677,55 TL Devlet Hakkı, 9.979,20 TL Çevre Uyum Teminatı, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre TL İdare Payı tahsil edilmiştir. Ayrıca ruhsatı kurumumuz tarafından verilen Yertek İnşaat Taah.Mad.Nak.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti uhdesindeki 1(a) Grubu işletme ruhsat sahasına ait TL ruhsat teminatı Maden Kanunu 29. Maddesi gereği kurumumuz hesabına irad kaydedilmiştir yılında İlimiz Merkez ve diğer ilçelerinde 5 adet su kiralaması ve 9 adet süre uzatımı yapılmış, 2 adet kaynak suyu kiralaması iptal edilmiş olup Merkez İlçesinde ve diğer ilçelerde toplam 41 adet kaynak suyu kiralamasının denetimleri yapılmıştır. İşlemleri devam eden 33 adet su kiralama dosyası bulunmaktadır yılında Müdürlüğümüz tarafından 15 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı, 18 adet Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda ruhsatsız açılan işyerleri mühürlenerek kapatılmış, mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösteren işyerlerine gerekli cezai yaptırımlar uygulanmıştır. 157

158 İlimiz sınırları içerisinde bulunan 18 adet Jeotermal ve Doğal Mineralli Su İşletme ruhsatının faaliyetleri denetlenerek İdaremize yatan devlet hakkı ve teknik sorumlu işlemleri takip edilmiştir yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından 11 adet Jeotermal ve Doğal Mineralli Su arama ruhsatı ve 3 adet işletme ruhsatı verilmiş olup, süresi dolan ve hükümden düşen 10 adet jeotermal ve doğal mineralli su arama ruhsatı ihale edilmiştir. İhale edilen sahalardan 2 tanesi ,00 TL karşılığında satılmıştır. Ayrıca Yeniçağa İlçesi Yukarıkuldan mevkiindeki doğal mineralli su sahası ,00 TL bedelle satılmıştır. Ancak ihaleyi alan firma daha sonra talebinden vazgeçmiş olup ,00 TL geçici teminat gelir kaydedilmiştir. 158

159 KÖYDES Projesi kapsamında 2014 yılı içerisinde İlimize TL ödenek aktarılmış olup, bu ödenek İlçelerimize bağlı köylerin yol ağı, nüfusu ve köy sayısına ilişkin kriterler ile proje maliyetleri ve öncelikleri değerlendirilerek sektörel bazda dağıtılmış ve takibi yapılmaktadır yılında Müdürlüğümüzde 716 gelen evrak,531 giden evrak ve 53 onay olmak üzere toplam 1300 evrak akışı olmuştur. İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 yılında İl Özel İdaresi Bütçesinden İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ayrılan ödenekler ve yapılan harcamalara ilişkin tablo aşağıya gösterilmiştir. S.NO PROJE ADI PROJE YERİ PROJE BEDELİ (Bin TL) 2014 YILI 159

160 HARCAMASI (Bin TL) Fiziki Gerçekleşme % 1 Kullanılmış Zirai Mücadele İlaç Ambalajlarının Toplatılması Projesi Bolu ve İlçeleri , , Toprak Analizi Destekleme Projesi Bolu ve İlçeleri , , Sertifikalı Hububat Tohumluğu Temini Projesi Bolu ve İlçeleri , , Hizmet Aracı Alımı Projesi Bolu ve İlçeleri , ,00 93 TOPLAM , , YILI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YÜRÜTÜLEN PROJELER VE GERÇEKLEŞMELERİ 1-KULLANILMIŞ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ AMBALAJLARININ TOPLATILMASI PROJESİ: 160

161 Bitkisel üretimde kullanılan ve sonrasında gelişigüzel etrafa atılarak doğal kaynaklarımızın kirlenmesine neden olan boş bitki koruma ürünü ambalajlarının toplatılması amacıyla yürütülen proje İl genelinde uygulanmıştır. Üreticilere kendi kullandıkları veya çevreden toplanan her 7 adet kullanılmış ilaç ambalajına karşılık 1 adet herbisit (hububat yabancı ot ilacı) verilmiştir. Bu şekilde İl genelinde toplam 1320 adet Bitki Koruma Ürününün dağıtımı karşılığında 9242 adet atık ilaç kutusunun bizzat üreticiler tarafından toplanması sağlanmıştır. Bu çalışmalar esnasında üreticilerde çevre bilinci uyandırılarak gerekli eğitim faaliyetleri verilmiştir. Proje İlçeler bazında aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Merkez İlçe :860 adet Göynük :100 adet Seben :200 adet Yeniçağa :60 adet Gerede :60 Adet Kıbrıscık :40 Adet 2-TOPRAK ANALİZİ DESTEKLENMESİ PROJESİ: Bakanlığımız tarafından Toprak analiz ücreti 2014 yılında 48,00 TL olarak belirlenmiştir. İlimizde bu proje kapsamında Toprak analiz ücretinin tamamı İl Özel İdaresi tarafından karşılanmıştır Yılında 1101 adet toprak ve 89 adet su numunesi Laboratuvarımıza teslim edilmiştir. Bu numunelerden 1094 adet toprak, 89 adet su numunesi işlemi gerçekleştirilerek üreticilere gerekli tavsiyelerde bulunulmuştur

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.06.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 KONU : İrtifak Hakkı. üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 23/05/2013 tarih ve 563 inceleme ve tespitler

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

BOLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLİ İHTİYAÇ DURUMU

BOLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLİ İHTİYAÇ DURUMU ILC_ADI KR_ADI BRANS NET GEREDE Gerede Fen Lisesi Almanca 1 MERKEZ Bolu Atatürk Anadolu Lisesi Almanca 1 MERKEZ Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Almanca 1 MERKEZ Canip Baysal Anadolu Lisesi Almanca 1 MERKEZ

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 30/05/2011 tarihli gündemi

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 23 Mevcut Yaşar KESKİN- Mustafa ÖZDEMİR- Feruze DUMAN-İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 21 : 2011 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 10/04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 07 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 70 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 70 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Tarihi 01.12.2016 Sayısı 70 İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 nolu parselde bulunan Spor Sahasının Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Gündemin

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi ARALIK ayı

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 07/09/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 07/09/2017 Perşembe günü

Detaylı

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Karar No : 155 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON 1- GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON MİSYON Belediyemize ait gayrimenkulleri ilçe sakinlerinin yararını gözeterek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 01/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 26 SAAT : 16:00 1- Gündem oluşmadığından toplantı kapatılmıştır. Ahmet KARA Vali TOPLANTININ TARİHİ : 08/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 27 SAAT : 16:00

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve

Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince NİSAN 2009 Ayı toplantısını 05 Nisan Pazar günü saat 13.00 de yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihli Meclis Karar Özetleri

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihli Meclis Karar Özetleri MECLİS KARAR ÖZETLERİ 06.03.2012 Tarihli Meclis Karar Özetleri KARAR SAYISI- 16 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 1- RAPOR/GÜNDEM NO 01: Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mah. 1410 ada 2 nolu parselde bulunan hissenin 17.04.2015 2015/211 satış kararı

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 02/05/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 05 Birleşim No : 05 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

11/11/2014 TARİH VE 180 SAYILI KARAR EKİ: 1/4

11/11/2014 TARİH VE 180 SAYILI KARAR EKİ: 1/4 11/11/2014 TARİH VE 180 SAYILI KARAR EKİ: 1/4 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VE İLÇE ARASINDA BİLDİRİLMEYEN TAŞINMAZLARIN TAKSİM LİSTESİ Belediye: S.No Köyü / Mahallesi Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 131 KARAR 131- Meclis Üyesi Ali Muzaffer TUNÇAĞ ve Mehmet DUMAN ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 132 KARAR 132 Yarımada Belediyeler Birliği nin

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı-Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince; 2015 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :96 KARAR 96 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 11 Nisan 2014 Cuma günü

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 Yüzme Havuzu Tahsisi Hk. edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 19/11/2015 tarih ve 2583 sayılı teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılması talep edilmektedir. neticesinde;

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü NDAN Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince; 2017 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 08.08.2017 Salı günü, saat:

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 228 03.11.2014 229 03.11.2014 230 04.11.2014 231 05.11.2014 232 06.11.2014 233 06.11.2014 Yurtdışına gidecek olan İl Genel Meclis Üyesi Metin ÇAKIR ın Kasım ayı toplantıları

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2017-1000 Birleşim Tarihi : 02/01/2017 Birleşim Saati : 19:30 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları TOPLANTI YILI : 2011 TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2011 TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1 LIK DİVANI 1 28/04/2011 3795 İl Özel İdaresi. Ödenek 183 İlimiz Özel İdare

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOMİSYON KARAR RAPORU

KOMİSYON KARAR RAPORU KOMİSYON KARAR RAPORU Karar Rapor Tarihi : 03/09/2012 Kararla İlgili Öneri No : Başkanlık takdiri gündem maddesi Sayfa No : 1 Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Temmuz toplantısının 06.07.2012

Detaylı