SERMAYE P İ YASASI KURULU ŞEKER F İNANSAL K İ RALAMA ANON İ M Şİ RKET İ TAHV İ LLER İ N İN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANI1)1R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE P İ YASASI KURULU ŞEKER F İNANSAL K İ RALAMA ANON İ M Şİ RKET İ TAHV İ LLER İ N İN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANI1)1R"

Transkript

1 SERMAYE P İ YASASI KURULU ŞEKER F İNANSAL K İ RALAMA ANON İ M Şİ RKET İ TAHV İ LLER İ N İN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANI1)1R 1

2 Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimanichr Bu ihraco bilgi dokumant Sermaye l'iyasasi Kurulunca... tarih ve... say' iii' onaylanmistir. Bu ihraco bilgi dokiimam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclanna iliskin ihrac tavam 50 milyon TL olarak belirlenmistir. I3u ihracci bilgi dokiimani cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan, halka an yoluyla ihrac edilebilecegi gibi halka an edilmeksizin de sansa sunulabilir. I3u ihraco bilgi dokiimani, sermaye piyasam araci notu ve ozet lie birlikte f4ecerli hir izahname olusturur. Bu nedenle, sermaye piyasast araglanna ili.skin yatinm kararlan amigo bilgi dokiimant, sermaye piyasasi araci notu ve ozetin bir butun olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. ihraco bilgi dokiimanmm ilanmdan stiz konusu dokiiman kapsammda halka an islemini gerceklestirmek icin Sermaye Piyasast Kuruluna onaylanmak amaelyla sermaye piyasast araci notu sunuluncaya kadar gegen sure boy unca bu ihraco bilgi dokiimanmm giincellenmesi gerekmez. ihraco bilgi dokiimanmm onaylanmast, ihraco bilgi dokiimanmda yer alan hilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiiiii anlamina gelmeyecegi gibi, ihrac edilecek sermaye piyasasi araclanna iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ilu ihraco bilgi dokiimam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclanna iliskin ihraconm yatinmolara karsi olan odeme ukuniliilugü, Kurul veva herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan g,aranti ahma ahnmamistir. Bu ihraco bilgi dokiimam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan farkh özellikierde ihrac edilecek olup, her ihraca iliskin kosullar, ihracm iizellikleri, ihrac tutan, sans siiresi ye esaslan gibi bilgiler ihractan once ilan edilecek olan sermaye piyasasi araa notu ve ozet araohglyla kamuya duyurulacaktir. Sermaye l'iyasasi Kanunu(SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyannca, izahnameyi olusturan belgeler ye hu belgelerin eklerinde yer alan yanhs, yaniltict ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihracct sorumludur. Zarann ihraccidan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin aokca belli olmast halinde; halka an edenler, ihraca araohk eden lider yetkili kurulus, varsa garantor ye ihraccmm yonetim kurulu iiyeleri kusurlanna Ye durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yukktiiehiidigi olcode sorumludur. Bagunsw denetim, derecelendirme ye degerleme kuruluslan gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer almak fizere hazirlanan raporlan hazirlayan kisi ye kurumlar da hazirladiklan raporlarda yer alan yanhs, yandtto ve eksik bilgilerden SPKn hfikiimleri cercevesinde sorumludur. $EKER FiNANS L ALAM ATIRIM MEN UL DE6ERLER Mer ni Mh. inomi C Tum an No 6K:4 Genel M rl üü Gdmii5su yoglu 1ST. / 7i3 Cad. No:171 ity A Btok K:4-5 Bopzici Kuruml sentepeli Ii BUL TI: (Pbx) 7

3 Bu ihraçç ı bilgi doküman!, "dü şünülmektedir", "planlanmaktad ı r", "hedeflemnektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelece ğe yönelik aç ı klamalar içermektedir. Bu tür aç ıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraçç ı bilgi doküman ı n ı n yay ım tarihindeki öngörüleni ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraçç ı n ın geleceğe yönelik aç ıklamalar ın öngörülenden çok daha farkl ı sonuçlanmas ına yol açabilecektir. net EKER FINANSAL K İ RA i Mh, İ nönü Cd, Tümsa Gümüş suyu - Beyo A A. Ş. H No:3S IS ,LKE4 irim KUL DE Ğ ERLER A. Ş. Gene; rlü ğ ü iyük Cad. No:1 otity A Blok K:4-r E entepe- Ş i ş IS ANBUI Te : (Pbx) 3

4 I CINDEKILER 1. HIRAM BILGI DOKOMANININ SORUMLULU6UNU YOKLENEN KISILER 7 2. BACJIMSIZ DENETCILER 8 3. SEC1LMIS FINANSAL BILGILER 8 4. RISK FAKTORLERI 9 5. IHRACCI HAKKINDA B1LGILER FAALiYETLER HAKKINDA GENEL BILGILER GRUP HAKKINDA BILGILER EGAN BILGILERI KAR TAHM1NLERI VE BEKLENTILERI MARI YAPI, YONETIM ORGANLARI VE UST DOZEY YONETICILER 35 Ii. YONETIM KURULU UYGULAMALAR ANA PAY SAIIIPLERI IHRAccININ FINANSAL DURUMU VE FAAL1YET SONKLARI HAKKINDA BILGILER DIGER BII,GILER ONEMLI SOZLE$MELER UZMAN RAPORLARI VE OcONCO Ki$1LERDEN ALINAN BILGILER INCELEMEYE ACIK BELGELER 5 I 4

5 KISALTMA VE TANIMLAR K ısalt ına Tan ı m BDDK Bankac ı l ı k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Borsa Istanbul veya BIA Ş Borsa İ stanbul A. Ş. BSMV Banka ve Sigorta Muamele Vergisi DiBs Devlet İ ç Borçlanma Senedi EUR, EURO ya da AVRO Avrupa Birli ği Üyelerinden 1 7'sinin Kulland ığı Ortak Para Birimi l' İ DUR Finansal Kit-alarmı Derne ğ i GM Genel Müdür GMY Genel Müdür Yard ımc ı s ı GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müste şarl ığı ISIN Uluslararas ı Menkul K ı ymet Tammlama Numaras ı II K icra Iflas Kanunu KAP Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu Kurul veya SPK Sermaye Piyasas ı Kurulu MKK Merkezi Kay ıt Kurulu şu Sekar Oto Ltd. Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Ta şımac ı l ı k Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. SGMK Sabit Getirili Menkul K ıymet Şeker Yat ı r ı m, Arac ı Ş eker Yat ı r ı m Menkul De ğerler A. Ş. Kurum Ş irket veya Şeker Leasing Şeker Finansal Kiralama A. Ş. TC Türkiye Cumhuriyeti Türk Liras ı TMSF Tasarruf Mevduat ı Si g orta Fonu TP Türk Paras ı TTK Türk Ticaret Kanunu TTSG Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi UFRS Uluslararas ı Finansal Raporlama Sistemi USD ABD Dolar ı V.U.K Vergi Usul Kanunu VTMK Varl ı k Teminatl ı Menkul K ı ymetler YK Yönetim Kurulu YP Yabanc ı Para ( Ş EKER F İNANSA İ RALAMA Ömer Avni Mh. İnönü Cd. Gümü şsuyu yog IST KEJ YATIRIM ME Genel kd re Cad. No:171 sentepe- Ş i ş l ı el: UL DE Ğ ERLER A. Ş. ugu.ty A Blok K:4-5 STA BUL 33 Pbn)

6 I. BORSA GOReSt1 II. Di6ER KURUMLARDAN ALINAN GORC$ VE ONAYLAR Bankacilik Diizenleme ye Denetleme Kurumu.na basyurulmus olup, Kurum gonisti 29/07/2013 tarih ye B sayth yazt ile bildirilmistir. Bildirilen gortis asagidaki gibidir: "Biiindigi tizere, 6361 sayth Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerinin Kanunu (6361 sayth kanun) ile Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerinin Kurulus ye Faaliyet Esaslan Hakkindaki yonetmelikte (Yonetmelik) finansal kiralama sirketlerinin sermaye piyasasmda bono/tahvil ihract yoluyla borclanmalanna sinirlama getiren herhangi bir htiktim yer almamaktadir. Bu kapsamda Sirketiniz tarafindan soz konusu bono/tahvil ihracinin gerceklestirilmesinde, 6362 sayili Sermaye Piyasast Kantmu ye diger mevzuat hükürnleri sakli kalmak kaydiyla, 6361 sayili Kanun Ye Yonetmelik htiktimleri acisindan bir saktnca bulunmamaktadir." 6

7 I) İ HRAÇÇI B İ LGİ DOKÜMANININ SORUMLULU Ğ UNU YÜKLENEN K İŞİ LER Kanuni yetki ve sorumluluklar ı m ız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraçç ı bilgi doküman' ve eklerinde yer alan sorumlu oldu ğumuz k ı s ımlarda bulunan bilgilerin ve verilcrin gerçeğe uygun oldu ğunu ve ihraçç ı bilgi doküman ında bu bilgilerin anlam ı n ı değ i ştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamas ı için her türlü makul özenin gösterilmi ş oldu ğunu beyan ederiz. İhraçç ı Şeker Finansal Kiralama A. Ş. Yetkilisi Sorumlu Oldu ğu K ı s ım: Ömer Faruk TÜRKMEN Yönetim Kurulu Murahhas Ye Cenk ERTEN YKÜ/Genel Müdür İHRAÇÇI B İLG İ DOKÜMANININ TAMAMI NAN AL K İRALAMA A. Ş. Avni h. İnönü Cd. Tümsah Han No:36 :4 Gümü şsuyu. Be o - lu İ ST. o ğ aziçi Kurumlar. ı Halka Arza Arac ı l ık Eden Yetkili Kurulu ş Şeker Yat ır ı m Menkul De ğerler A. Ş. Sorumlu Oldu ğu K ıs ı m: I` C- tc--1-dnk-r- ()P re t e -) \ç ke -, k""k.. ncf," (''1/4., CiereN efidel6 İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANININ TAMAMI k/ k/... : KU ji! t'ler, Genel M.,. n _, Ilik:lere Cad. No:17 ok K:4-5 Esentepe- Ş i ş l /.. :UL L-I: 0712 Ril (Ph ırs 7

8 2. BAĞIMSIZ DENETÇ İ LER 2.1. Ba ğıms ız denetim kurulu şunun ticaret unvan ı, adresi ve sorumlu ortak ba şdenetçinin ad ı soyad ı : Şeker Leasing'in 2010 y ıl sonu y ıl sonu ve 2012 y ıl sonu ile y ı l ı ara hesap dönemine ait konsolide fmansal tablolar ına ili şkin bağıms ız denetim raporlar ı Akis Bağıms ız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü şavirlik A. Ş. tarafından haz ırlanm ış olup belirtilen dönemler için olumlu görü ş verilmi ştir. Sorumlu ortak ba ş denetçi Erdal T ıkmak'd ır. Ba ğı ms ız Denetim Kurulu ş u Adres: Kavac ı k Rüzgarl ı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz Istanbul 2.2. Bağı ms ız denetim kurulu ş lar ı n ı n/sorumlu ortak ba şdenetçinin görevden al ı nmas ı, görevden çekilmesi ya da de ğ işmesine ili şkin bilgi: Yoktur 3. SEÇ İ LM İ S F İ NANSAL BILGILER 3.1. Şeker Leasing Özet Konsolide Bilançosu Ş irket - in 2011 ve 2012 y ı l sonu ile ve tarihi itibariyle temel bilanço büyüklüklerine a şağıda yer verilmektedir: Dönem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL AKTIF KALEMLER GERÇEĞ E UYGUN DE Ğ ER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 35 BANKALAR SATILMAYA HAZIR F İNANSAL VARLIKLAR (Net) K İ RALAMA I Ş LEMLERINDEN ALACAKLAR TAK İ PTEK İ ALACAKLAR MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) MADDI OLMAYAN DURAN VARL1KLAR (Net) F.RTELENM İŞ VERG İ VARLI Ğ I D İĞ ER AKTIFLER AKTIF TOPLAMI PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F İNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDILER IHRAÇ EDILEN MENKUL \ KIYMETLER(Net) MUHTEL İ F BORÇLAR , Ş EKEFINAN5AL R Ömer Avni Mh. İnönü Cd. sah o:36 :4 Gümüşsuyu y ful İ ST oga V jt/rim MENKU ESERLER A. Ş. Sene! Müd. No:171 Me.. ı ty Blok K:4-5,tepe- Ş i şli / İ NBIJ 7? (P137

9 DIGER YABANCI KAYNAKLAR ODENECEK VERGI VE YOKOMLULOKLER BOK GiDER VE KARSILIKLARI ERTELENM1$ VERO BORCU OZKAYNAKLAR Ana Ortakliga Ait Ozkaynaklar Azinlik Paylari PASIF TOPLAMI Seker Leasing Konsolide Gelir Tablosu irket'in 2011 ye 2012 yillan ile ye diinemi secilmis gelir tablosu kalemlerine asagida yer verilmektedir: Dtinem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL ESAS FAALIYET GELiRLERi ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) DIGER FAALIYET GELARLERI FIN ANSMAN GiDERLER1(-) TAKIPTEKI ALACAKLARA 1L1$K1N OZEL KARSILIKLAR (-) DIGER FAALIYET GiDERLERI (-) NET FAALIYET K/Z SORDOROLEN FAALIYETLER VERGE ONCESI K/Z SORDOROLEN FAALIYETLER VERGE ARSILIGI (+/-) K SURDOROLEN FAAL1YETLER DON EM NET KZ ANA ORTAKLIK DISI ( KAR) / ZARAR NET DONEM KAR1/ZARARI "Yatirimci, yattrim kararim vermeden once ihraccmin finansal durum Ye faaliyet sonuclarina ilikin ayrintili bilgilerin yer aldigi isbu ihracci bilgi dokiimantnin 13 no'lu biiiiimuna de dikkate almalidir." 4. RISK FAKTORLER1 isbu ihracci bilgi dokiimani cercevesinde ihraci vaptlacak olan borclanma araclarina iliskin ihraccinin yatirimeilara karst ()Ian &Ione ükümiülüii herhangi bir kamu kurulusu tarafindan garanti Anna alinmamis olup, yatirim kararmin, ihraccinin fmansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

10 4.1. ihraçç ı n ın Borçlanma Araçlar ına ili şkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler kredi Riski: Kredi riski, kar şı l ıkl ı ili şki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ili şkin olarak yükümlülü ğünü yerine getirememesi sonucu di ğer tarafın finansal aç ıdan zarara uğramas ı riski d ir. Finansal kiralama i şlemlerinden dolay ı kredi riskine maruz kalan Ş irket. kredi riskini belli taraflarla yap ı lan i ş lemleri s ı n ı rland ı rarak ve ili şkide bulunduğu taraflar ın güvenilirli ğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çal ışmaktad ır. Şirket, ili şkide olduğu taraflar ın yükümlülüğünü zaman ında yerine getirememesi durumunda maddi kay ıplara maruz kalabilir tarihi itibari ile Ş irketin vadesi geçen alacaklar ı n ın toplam ı 32,3 milyon TL seviyesinde bulunmakla olup, bu alacaklar için 16,6 milyon TL kar şı l ı k ayr ı lm ışt ı r. Kredi risk yo ğunla şmas ı belirli şirketlerin benzer i ş alanlar ında faaliyette bulunmas ıyla, ayn ı coğrafi bölgede yer almas ıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi di ğer ko şullarda meydana gelebilecek deği şikliklerin bu şirketlerin sözle şmeden do ğan yükümlülüklerini benzer ekonomik ko şullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yo ğunlu ğu. Şirket'in belirli bir sanayi koluna veya co ğrafi bölgeye etkinlik sağlama konusundaki performans ına ili şkin duyarl ı l ığını göstermektedir itibariyle Şirket'in leasing faaliyetleri kredi riskine konu alacaklar ı n toplam ı bin TUdir. Bu alacaklar içinde en büyük paya sahip olan sektörler tarihi itibariyle s ı ras ıyla finansal kurulu şlar (% 21,38). in şaat (% 17.89) ve maden-metal ve ki ııı ya endüstrisi (% 17,66) sektörleridir. (Bin TL) EKER F İ NANSAL K İ AL MA Ömer Avni Mh. İnönü Cd. T sah No:36K: Gümü şsu yu. 13 yo. lu I İ ST. o ğ az ı ç ı ur V Aral ı k Aral ı k Haziran Haziran 2013 K i rulan ıa i ş lemlerinden Alacaklar Takip ı eki Alacaklar Faaliyet Kiralama Alacaklar ı(*) ili 175 Toplam Faaliyet kiralama alacaklar ı Sekar Oto Kiralama Ltd. Şirketine ait olup konso ide edilmi ştir. Finansal kiralama alacaklar ı n ı n sektöre' dağı l ı m ı aşağı dakigibidir: 31Aral ık Aral ık Haziran Haziran 2013 F inansal Kurulu ş lar 3,21% 11,95% 12,23% 21,38% in şaat 9,32% 19,66% 17,58% 17,89% Maden-metal ve kimya endüstrisi 23,97% 21,68% 26,20% 17,66% Makine Ve Teçhizat 4,81% 4,92% 3,95% 7,40% Turizm 3,63% 3,89% 1,98% 5,71% içecek Yiyecek 7,07% 7,65% 4,90% 7,07% Sağ l ı k Ve Sosyal Kurulu ş lar 3,51% 2,91% 4,01% 5,05% Nakliyat 29,39% 5,92% 19,35% 3,96% Elektronik 0,00% 1,39% 4,12% 3,73% Tekstil 6,42% 0,75% 1,10% 1,35% Di ğer imalat Sanayi ( 4,37% 1,16% 3,58% 0,82% Tar ı m I layvanc ı l ı k 1 _ 0,00% 0,93% 0,08% 0,76% ATIRIM ME L DE Ğ ERI:. Genel t` Itığ ü ykd e Cad. No:171 t ocits,,, ABle., sentepe- Ş i şli / İ S ANBUI I: (F!:;:

11 Bilgisayar Dier Toplam 0,00% 1,16% 0,02% 0,67% 4,30% 16,03% 0,90% 6,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sirketin kredi riskine maruz kaldigi baslica finansal durum tablosu kalemleri asagidaki gibidir: Finansal kiralama faaliyetlerinden alacaklar Gercege uygun deger farki kar/zarara yansmlan finansal yarltklar San Imaya hazir finansal yarliklar Bankalar Sigorta alacaklan ye itibariyle maruz kalman krcdi riski tablosu Alacaklar Faaliyet Finansal Kiralama Kiralamas] Alaeaklari Alacaklan Gercege Uvgan Deger ['ark] lliskili Diger Iliskili D14.!.C1 liankalardaki K e Yansittlan S igorta 311 Elaziran 2013 Tarat Taraf Tarat Lira f Me ctuat FV AlacaLlari Raporlaina tarihi tibanyla maruz kalinan azami kredi riski (*) A Vadesi gegniemis ya da deger diistikhigrine ugrainamis finansal varliklarin net defier degeri ieminat vs ile grivence altma alininis kisim i*i'futarm behrlenmesinde. alman teminatlar gibi kredi guvenirliliginde artts saglayan unsurlar dikkate ahnmamishr. (**I'lMar Vadesi geememis deger dusilklugune ugrayan arhklarm temmat haarlarim da icermektedir Alacaklar Finansal Kiraktma Faaliyet Kiralamast Alacaklan Alacaklan Gercege Uyguti lliskili Diger lliskili Diger Bankalardaki Deger Fmk] K.1..'ye Sigorta 31 AraIlk 2012 Taraf Tariff Taraf Twat' Mevduat Vansudan FV Macaklari Raporlama tarihi tibam la maruz kalman azaini kredi riski ( A Vadesi gccnicniiu ya di11cgcr diisiikliigrine ugramanns finansal varliklarin net defier degcrf (18 le11111/ill VS ile sus ence aitiia alitunt; knum

12 D. Değer dtiş iıklu ğline uğrayan varl ı k ları n net defter değerleri Vadesi geçmi ş (brüt defter değeri) Değer düşüldüğü H (15.)67) -Net değer in teminat VS ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı (* ) Vadesi geçmemi ş (brilı defter de ğeri) -Değer du ş üklü ğii (-) -Net de ğerm teminat vs ı le güvence alt ı na al ı nm ış k ı smı (**) E. 13ilanço dişi kredi riski içeren unsurlar (*) Tutum belirlenmesinde al ı t ut teminallar gibi kredi gri n en ı rlil ığ nide art ış sağlayan unsurlar dikkate al ı ntnam ışt ı r (** ) Tutar vadesi geçmemi ş değer dü ş itkluğune u ğrayan varl ı klar ı n teminat tutarlar ıııı da içermektedir. 31 Aral ı k 2011 Finansal Kiralama Alacaklar] Ili şkili Taraf Alacaklar Di ğer Taraf Faaliyet Kiralamas ı Alacaklar ı Ili şkili Tara t Di ğer taraf Bankalardaki Mevduat Gerçe ğe Uygun Değer Farkı KIZ'ye Yarı s ı n ı» EV Sigorta Alacaklar ı Raporlama tarihi itibar ıyla maruz kal ı nan aza ıni kredi riski (*) A Vadesi o eçmem ış va da de ğer dü şüklügüne u ğra ına ıni ş finans: ı l varl ' ıklar ın net defter de ğeri -teminat vs ı le gihence altına al ı nmış kısm ı B. Koşulları yeniden görı tş ülmü ş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi ş sea değer duşuklugaı ne uğram ış say ı lacak finansal varl ı klar ı n defter değeri C. Vadesi geçmi ş ancak değer düşük lügtine u ğramara ış Yarlı kları n defter deger ı -teminat su ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı D. Değer diişaliiğiine uğrayan varl ı klar ı n net defter değerleri -Vadesi geçmi ş (brüt defter de ğeri -Değer dtişüklogu (-) -Net değerin teminat su ile gu n-ence alt ına al ı nm ış k ı sm ı 1**) -Vadesi geçmemi ş (brüt defter değeri) -Değer diişiiklti ğ ü ( -Net değerin teminat ss ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı ("" ı ( E Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (*) Tutar ı n belirlenmesinde al ınan teminatlar gibi kredi güvenirlili ğinde art ış sağ layan unsurlar dikkate al ı nmami ştir (**1-1" ıı tar vadesi geçmemi ş değer dü şüklu ğune u ğrayan varl ı klar ı n teminat tutarlar ıııı da içermektedir Piyasa Riski Piyasa riski; al ım sat ım hesaplar ında izlenen finansal araçlara ili şkin pozisyonlar ı n değerinde, piyasa fiyatlar ı ndaki hareketlili ğe bağ l ı olarak meydana gelebilecek de ği ş ikliklerden dolay ı Ş irketin maruz kalabilece ği zarar olas ı l ığıd ır. Şirket: para piyasalar ı ve sermaye piyasalar ı araçlar ı n ın al ımı ve sat ı m ı ile geri al ı m veya tekrar sat ım taahhüdü i şlemleri. efektif de dahil kambiyo i şlemleri, k ıymetli maden ile bunlara veya emtiaya dayal ı sözle şmelerin al ı m ı ve sat11111 i şlemlerine ba ğ l ı olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir. Piyasa Riski unsurlar ı aşağıda s ı ralanm ışt ı r:

13 Faiz rani riski; altm satim hesaplarinda izlenen finansal araclara iiikin pozisyontarm degerinde. faiz oranlarmdaki harekettilige bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi maruz kalinabilecek zarar Hisse senedi pozisyon riski; alim satim hesaplarinda izlenen finansal araclara pozisyonlarm degerinde, hisse senedi fiyatlarindaki harekethlige bagh olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayt maruz kalinabilecek zarar olastligidir. Kur riski; finansal durum tablosu ici ye finansal durum tablosu dist hesaplarda izlenen doviz cinsi pozisyonlarin degerlerinde. &Wiz kurlarindaki hareketlere bagh olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi maruz kalinabilecek zarar olasiligidir. mita riski; emtiaya ye emtiaya dayali tarev finansal araclara iliskin pozisyonlarm degerlerinde, emtia fiyatlarindaki hareketlere bagli olarak meydana gelebilecek degisik I iklerden dolayi maruz kalinabilecek zarar Takas riski; herhangi bir menkul kiymet, doviz veya emtianin sozlesmede ont4orillen fiyattan belli bir vadede teslimini konu alan ye her iki tarafin yukumluluklerini vadede yerine getirmesini Ongoren islemlerde. vade tarthinde de takas / teslim gerceklesmemesinden dolayi isleme konu menkul kiymet, doviz veya emtia tizerindeki fiyat degisiklikteri nedeniyle maruz kalmabilecek zarar olastligidtr. Faaliyetleri nedeniyle Sirket, doviz kurundaki hareketlilige bagh olarak &Wiz riskine, faiz oranindaki degisiklikler ile ilgili olarak faiz riskine ye net finansman ihtiyaclarini saglanip saglanamadigina ihskin olarak likidite riskine maruz kalmaktadir. irket bu risklerin etkilerini azaltmak ye bunlara karst finansal riskten korunmak amaciyla tiirey Ori.in niteligindeki Imansal araclar kullanmaktadir. $irkerin spekillatif amach tinansal araci yoktur ye bu tür araclarin alim-satimi ile ilgili hir faaliyeti bulunmamaktadir. Sirket, karsilasilabilecek riskleri azaltmak icin riskleri ve uygulanan politikalari takip eden Sirket. in risk yonetimi komitesine aylik bildirimlerde buluntnaktadir. $irket diizeyinde karsilasilan piyasa riskleri. duyarldtk analizleri esasma gore olculmektedir Likidite Riski Likidite riski genel olarak, hit kurulusun net finansman ihtiyaclartm saglayamama riski finansman kaynaklartrun bulunamamastna sebep olabilen piyasa bozulmalari ile kredi derecesindeki dusiislerden kaynaklanabilir. Soz konusu risk, hem finansman maliyetlerindeki beklenmeyen artislara ilikin riski. hem Seker Leasing'in pasiflerinin vade tarihlerini aktiflerininkilere uygun sekilde yapilandtramama riskini. hem de likidite basktlart nedeniyle oderne zamanmda Ye makul hir fiyat azerinden karsilayamaz durumda olma riskiiii icermektedir. Seker Leasing, yurtici ye bankalar ye finans kurulustarindan kisa. orta ye uzun vadeli fon temin etmektedir. Fon saglamada karsilasilabilecek sorunlar Sirkerin tinansal durumunu olumsuz yande etkiley-ebilir. Sirket bu riskten korunmak amaciyla finansman kaynaklarmi cesitlendirmek yoluna gitmektedir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Seker Leasing'in toplam finansal kiralama alacaklarmm % 51.1 uzun kismi ise (1 yildan az) kisa vadeli alacaklardan FiNANSAL I AM A. \ Omer Avni Mh. Inón Cd rnsa an No:3 K:4 Grimbasuyu - 1 ST. ogaztoi Uril r V ER ATIRIM MEN% DE Gene! M uu '1 4 er Cad. No:171 NII40A f2.:ok E entepe-$i0i I A N U!, (

14 ol ıışıırken kredilerinin % 63'ü k ısa vadeli geri kalan k ısm ı ise uzun vadeli kredilerden: tahvillerin % 56's ı k ısa vadeli geri kalan k ısm ı ise uzun vadeli tahvillerden olu şmaktad ı r. Leasing sektöründe finansal kiralama alacaklar ın ın vade yap ı s ı uzun, buna kar şı l ık al ınan kredilerin \iadesinin ise k ısa olmas ı nedeniyle sektör vade uyu şmazl ığı riski ile kar şı karşıya kalmaktad ır. Şeker Leasin g 'in finansal kiralama alacaklar ı n ın ortalama vadesi 733 gün iken al ınan kredilerinin vadesinin 423 gün olmas ı şirket için vade uyumsuzlu ğu riski yaratmaktad ı r. Likidite tablosu Ş irketin tahsil edece ği ve ödeyece ği faizler de likidite tablosuna dahil edilmi ştir. Ödeme plan ı kesinle şmemi ş sözle şmelerden kaynaklanan alacaklar likidite tablosunda gösterilmemektedir. A şa ğıdaki tablo, Şirket'in türev niteli ğinde olmayan finansal varl ı k ve yükümlülüklerinin vade dağı l ı m ı n ı göstermektedir. Ayr ıca. Şirket'in varl ı k ve yükümlülükleri üzerinden tahsil edilecek ve ödenecek faizler de a şağıdaki tabloya dahil edilmi ştir. 30 Haziran 2013 (kıı:_i l'l Sözle şme Uyar ı nca Vadeler Tiirev Olmayan Finansal Varl ı klar: Kay ıtl ı Değeri Sözle ş me uyarı nca nakit giri ş / ç ık ış lar toplam ı ( IV) 3 aydan K ısa (I) 3-12 ay aras ı (Il) 1-5 y ı l aras ı 011 ı 5 y ı ldan uzun Bankalar Finansal Kiralama Alacaklar ı (*) Faaliyet K kalamam Alacaklar ı Sigorta Prim Alacakları Toplam Varl ı klar Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler: Al ı nan Krediler ihraç Edilen Menkul K ıymetler Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabanc ı Kaynaklar Toplam Yükümlülükler (*) Finansal kiralama alacaklar ı tutar ı m' yap ı lmakta olan yat ır ı mlar, verilen avanslar ve takipteki kiralama i ş lemlerinden alacaklar dahil edilmemi ştir. 30 Haziran 2013 itibariyle Ş irketin tiirev niteli ğinde olmayan toplam varl ığı bin TUdir. Ş irketin toplam varl ı klar ı n ın bin TL's ı finansal kiralama alaca ğından olu şmaktad ı r. Varl ı klar ı vadeler aç ısından incelendi ğinde toplam varl ıklar ın bin TL'si 3 aydan k ı sa bin TL'si 3-12 ay aras ı, bin TL'si 1-5 y ı l aras ı ve bin TL'si ise 5 y ı ldan uzun vadeli alacaklardan oluşmaktad ı r. Ş irketin buna kar şı l ık toplam TL tutar ında yükümlülüğü bulunmaktad ır. Bu yükümlül4_ıün bin TL'si al ınan kredilerden bin TL'si ihraç edilen tahvillerden olu şmaktad ır. Şirketin toplam yükümlülü ğünün bin TL'si 3 aydan k ısa bin TL'si 3-12 ay aras ı ve bin TL'si 1-5 y ı l aras ı uzun vadelidir. (IV) Ş irket ödemeler ni sözle şme vadelerine göre gerçekle ştirmektedir. ER FINANS A. Ş. Han o:36 K:4 Ömer Avni Mh. İnönü,.. Gümü ş suy yoğlu I İ ST. 14 «. ':.-k -..,:zz i mfkıco : R ATIRIM ME DEĞ ERLER k. Genel M ğ ü ere Cad. No:171 roc ty A Blok K:, entepe- Ş i şli / İ STA BUL Tel: Pb) tt

15 31 Aralik 2012 (Bin TL) Kay a h Degeri Sozlesme uy arnica nakit air4 / 01:1 1ar toplami ( I+1V) 3 aydan Kisa (I) Sozlesme Uyannea Vadeler Tlirey Olmayan Finansal Varhklar: I3ankalar ay arast (II) 1-5 yil arast (III) 5 yildan uzun Finansal Kiralama Alacaklan (*) Faaliyet Kiralamast Alacaklan Sigorta Prim Alacaklan Toplam Varliklar Furey Olmayan Finansal YukiimliiIiikler: Alman Krediler ihrac Edilen Menkul Kiymetler Muhtelif Borclar ye Diger Yabanci Kavnaklar Toplam Yiikiimliiliikler (*) Finansal kiralama alacaklan tutanna yapdmakta olan yammlar verilen avanslar ve takipteki kiralama islemlerinden alacaklar dand edilmemistir. Kayath Sozlesme uyannca nakit giris.cikislar toplami ( V) 3 aydan 3-12 ay arasi 1-5 yal arasi (IV) 5 yildan uzun 31 Aralik 2011 Bin TL Degeri Kisa (I) (II) (III) SOzlesme Uyarinca Vadeler D1rev Olmayan Finansal Vat-Ilk-tar Bankalar Finansal Kiralama Alacaklan (*) Faaliyet Kiralamasi Alacaklan Si2orta Prim Alacaklan Toplam Varliklar Tilrev Olmayan Finansal Yilkiimlilliikler: Alman Krediler Muhtelif Borclar ve Diger Yabanci Kaynaklar Toplam Yukiimliiliikler (*) Finansal kiralama alacaklan tutanna yapdmakta olan yanrunlar, verilen avanslar ve takipteki kiralama islemlerinden alacaklar dahil edilmemistir Faiz Oram Riski Sirkefin sabit ye degisken faiz oranlari tizerinden borclanmasi. sirketi faiz orani riskine maruz birakmaktadir. Soz konusu risk, sabit ye degisken oranli borclar arasinda uygun bir dagihm Sirket tarafindan kontrol edilmektedir. Sirketin 30 Haziran 2013 itibari ile finansal kiralama alacaklarmin ye alinan kredilerin tamami sabit faizlidir. (IV)

16 A şağı daki duyarl ı l ı k analizleri raporlama tarihinde maruz kal ınan faiz oran ı riskine ve mali y ı l ı n başlang ı c ında öngörülen faiz oran ı deği şikli ğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Şirket yönetimi, duyarl ı l ı k analizlerini faiz oranlar ı nda 100 baz puanl ık bir dalgalanma senaryosu üzerinden n, : apmaktad ır. Söz konusu tutar. Şirket içinde üst düzey yönetime yap ı lan raporlamalarda da kullan ı lmaktad ı r. Faiz Pozisyonu Tablosu Bin TL Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Varl ı klar: 31 Aral ı k Aral ık Haziran Haziran 2013 Bankalar Al ı m Sat ı m Amaçl ı Finansal Varl ı klar Finansal Kiralama Alacaklar ı * Faaliyet Kiralamas ı Alacaklar ı Finansal Yükümlülükler Al ı m Sat ı m Amaçl ı Finansal Yükümlülükler Al ı nan Krediler () ihraç Edilen Menkul K ıymetler Değiş ken Faizli Araçlar Finansal Varl ı klar: Bankalar Finansal Kiralama Alacaklar ı * Finansal Yükümlülükler - Al ı na Krediler - - ihraç Edilen Menkul K ıymetler (*) Yukar ı daki tutarlara kiralama konusu yap ı lmakta olan yat ı r ı mlar ve kirala ına i ş lemleri için verilen avanslar dahil edilmemi ştir. Şirketinin kullanm ış olduğu krediler ile kulland ı rm ış olduğu fonlar ın vadeleri ve para birimi dağı l ı m ı n ı n kı rkl ı olmas ı nedeniyle faiz ve fiyat deği şim riski taşı maktad ı r. 30 Haziran 2013 tarihindeki de ğişken faizli araçlar ın yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek olup di ğer tüm değişkenler sabit kalsayd ı, vergi öncesi dönem kar ı TL daha dü şük olacakt ı. Faiz oranlar ı 100 baz puan dü şük olsayd ı. vergi öncesi dönem kar ı TL daha fazla olacakt ı Kur Riski Yabanc ı para cinsinden i ş lemler. kur riskinin olu şmas ı na sebebiyet vermektedir. Ş irket faaliyetlerinin ve finansman anla şmalar ı n ın nakit ak ış lar ının sonucunda ortaya ç ıkan kur riski nedeniyle zaman zaman döviz türev i şlemleri yapmaktad ı r. 3(1 Haziran 2013, 31 Aral ık 2012 ve 31 Aral ık 2011 tarihleri itibariyle Şirket tarafından tutulan yabanc ı para varl ı klar ı n ve borçlar ı n kay ı tl ı tutarlar' yabanc ı para cinslerine göre aşağı daki - -

17 1 30.Haziran.13(*) ABD Dolan (Bin) Avro (Bin) TL Karsilial (Bin) Bankalar Finansal Kiralama Alacaklari Kiralama islemleri icin Verilen Avanslar Kiralama Konusu Yapilmakta Olan Yatirimlar Diger Aktifler Alinan Krediler (33.317) (24.014) ( ) Match(' Borclar ve Diger Yabanci Kaynaklar (2.875) (1.704) (10.069) Bilanco Pozisyonu Bilanco Dw Pozisyon (1.500) (3.000) (10.428) Net Yabanci Para Pozisvonu (144) ( )30 Ilaziran 2013 tarihi itibanyla Bin ABD Dolan ve 409 Bin Avro tutarindaki dovize endeksli alinan krediler (Toplain TL) konsolide tinansal tablolarda TP kolonunda 31.Aralik.12(*) ABD Dolan (Bin) Avro (Bin) TL Karsilii (Bin) Bankalar Finansal Kiralama Alacaklari Kiralama islemleri icin Verilen Avanslar Kiralama Konusu Yapilmakta Olan Yatirimlar Diger Aktifler Alinan Krediler (39.056) (19.635) ( ) Muhtelif Borclar ve Diger Yabanci Kaynaklar (550) (1.439) (4.365) Bilanco Pozisyonu Bilanco Di i Pozisyon (750) (1.764) Net Yabanci Para Pozisyonu (*)31 Aralik 2012 tarihi itibam, la. 627 Bin ABD Dolan ve 575 Bin Avro tutarindaki dovize endeksli alinan krediler (Toplarn TL) konsolide finansal tablolarda TP kolonunda! ABD 31.Aralik.11(*) Dolan (Bin) Bankalar 650 Avro (Bin) 297 TL Karsill0 (Bin) Finansal Kiralama Alacaklari Kiralama islemleri icin Verilen Avanslar Kiralama Konusu Yapilmakta Olan Yatirimlar Diger Aktitler Alinan Krediler (35.477) (18.968) ( ) Muhtelif Borclar ve Diger Yabanci Kaynaklar (156) (263) (937) Bilanco Pozisyonu Bilanco Disi Pozisvon - (500) (1.222) Net Yabanci Para Pozisyonu ( *)31 Aralik 2011 tarihi itibanyla ABD Dolan tutarindaki dovize endeksli ahnan krediler (Toplam TL) konsolide linansal tahlol irda TP kolonunda

18 30 Haziran 2013 itibariyle ABD Dolar ı, AVRO ve di ğer kurlardaki % 10'1ik de ğer art ışı Ş irkete toplamda bin Tl, kazanç olarak yans ımas ı beklenirken. bu para birimlerindeki cyci değer dü şük I ü ise ayn ı ölçüde bir kayb ı ifade edecektir. ABD Dolar ı, AVRO ve di ğer kurlardaki % 10 - lik art ışın Şirket'in ilgili yabanc ı paralara olan duyarl ı l ı g ı aşağı daki tablolarda gösterilmektedir. 30 Haziran 2013 (Bin TL) Kar/ Zarar Yabanc ı Yabanc ı Paran ı n Paran ı n Değer Değer Kazanmas ı Kaybetmesi Özkaynaklar Yabanc ı Yabanc ı Paran ı n Paran ı n Değer Değer Kazanmas ı Kaybetmesi ABD Dolar ı n ı n Tl. kar şı s ında % 10 de ğ i şmesi halinde 1- ABD Dolar ı net varl ı k / yükümlülük (1.469) (1.469) 2- ABD Dolar ı riskten korunan k ı s ı m ABD Dolar ı net etki (1+2) (1.469) (1.469) Avro'nun TL karşı s ında % 10 de ğ i şmesi halinde 4- Avro net varl ık / yükümlülük (36) 36 (36) 36) 5- Avro riskinden korunan k ı s ı m Avro net etki (4+5) (36) 36 (36) 36 Di ğer döviz kurlar ı TL kar şı s ında % 10 değ i şmesi halinde 7- Di ğer döviz net varl ı k / yükümlülü ğü Di ğer döviz kuru riskinden korunan k ıs ım Di ğer döviz varl ıklar net etki TOPLAM (3+6+9) (1.505) (1.505) 31 Aral ı k 2012 (Bin TL) Kar/ Zarar Yabanc ı Yabanc ı Paran ı n Paran ı n Değer De ğer Kazanmas ı Kaybetmesi Özka,naklar Yabanc ı Yabanc ı Paran ı n Paran ı n Değer Değer Kazanmas ı Kaybetmesi ABD Dolar ı n ı n TL kar şı s ında % 10 de ğ i şmesi halinde I- ABD Dolar ı net varl ı k / yükümlülük (1.205) (1.205) 2- ABD Dolar ı riskten korunan k ı s ı m ABD Dolar ı net etki (1+2) (1.205) (1.205) Avro'nun TL kar şı s ında % 10 de ğ i şmesi halinde 4- Avro net varl ık / yükümlülük 958 (958) 958 (958) 5- Avro riskinden korunan k ı s ı m Avro net etki (4+5) 958 (958) 958 (958) Di ğer döviz kurlar ı TL kar şı s ında %10 deği şmesi halinde 7- Di ğer döviz net varl ı k / yükümlülü ğü Di ğer döviz kuru riskinden korunan k ı s ı m Di ğer döviz varl ı klar net etki TOPLAM (3+6+9) (2.163) (2.163) ER F İ NANSAL KI AMA Ömer Avni Mh. İnönü Cd. T ah o:3 K.4 Gümü şsuyu - Be g / IST. V.O /(?K' YATIRIM MENKUL DE Ğ ERLER A.5 \ Genel Mü rlü ğ ü kd e Cad. No:1 7 t ity A Blok K:4-!: sentepe- Ş i ş h XJSP.NBUL I: (Pbx)

19 31 Aralik 2011 (Bin TL) Yabanct Paramn Deger Kazanmast Kari Zarar Yabanct Paranin Deger Kaybetmesi Yabanci Paranin Deger Kazanmast Ozkaynaklar Yabanc I Paranin Deger Kayhetmesi ABD Dolannin TL kamsinda % 10 deosmesi halinde 1- ABD Dolan net varlik I yiikumitiliik 80 (80) 80 (80) 2- ABD Dolan riskten korunan kisim ABD Dolan net etki (1+2) 80 (80) 80 (80) Ayro'nun TL karstsinda % 10 deosmesi halinde 4- Ayr() net yarlik / yiikumitiliik 366 (366) 366 (366) 5- Ayr() riskinden korunan kistm Avro net etki (4+5) 366 (366) 366 (366) Diger &Wiz kurlan TL karstsinda `)/0 10 degismesi halinde Diger &Wiz net yarlik / yakihnkiltigil Diger doyiz kuru riskinden korunan kistm Diger (Wiz varliklar net etki TOPLAM (3+6+9) 446 (446) 446 (446) Sermaye Riski Sirkef in mevcut faaliyetlerini stirdtirtirken finansal kayiplara karsin yeterli miktarda sermayeye sahip olmamasim ifade eder tarihi itibariyle Sirketin Ozkaynak/Aktif rani `)/0 15,39 ( , % 18,33) seviyesinde bulunmaktadir. 13una karsilik sirketin Toplam Borc/Toplam Aktif Orani % 84,07 ( , % 80,91) seviyesinde hulunmaktadir. Sirketin yabanci kaynaklarmm yaksek seviyede olmasi sermaye yeterliligi acisindan risk tasimaktadir yilinda Sirkeein stratejisi. degismemekle birlikte. ozkaynaklarin net borclara oram itibariyle % 18,51 ( : % 24.77) olarak ttereeklesmistir. 30 Haziran 2013, 30 Haziran 2012, 31 Aralik 2012 ye 31 Aralik 2011 tarihleri itibariyle tizkavnaklarin net borclara oram asagidaki gihidir. Buradan da gortilececli tizere ytiksek bore pozisyonuna sahip olan sirket. aktiflerini fonlamada yabanci kaynaga ihtiyac duymaktadir. (Bin TL) 2011/ / / /06 Toplam 13orclar Eksi: Nakit ye Nakit 13enzeri Net Bon.; Toplam Ozkaynak olla n nak/ Net Bore; ()rani 24,72% 23,37% 24,77% "A) Sirketin yillar itibariyle ozkaynak. cikartilmis sermaye Ye net kar rakamlari asagidaki tabloda verilmistir. (Bin TL) 2011/ / / /06 Oz Kaynaklar (ikarttlmis Sermaye Donem Kan r ER FINANSAL K Omer Avni Mt. inon0 Cd. Tuthsah No:3 K:4 Grimiissuyu -o lu 11ST ,12ir,L.K40.1arV.D.: ER ATIRIM MEN UL DE6ERLER A.S. Genel Mkth UU Cad. No:171 1r ity A Blok K:4-5 sentepe-510 ST NBUL : (Pbx)

20 Yukar ıdaki tablodan da görülece ği üzere Ş irket öz kaynaklar ı, 2011 y ı l sonu itibariyle bin TL ve 2012 y ıl sonu itibariyle bin TL iken, 30 Haziran 2013 itibariyle bin TL olmu ştur Operasyonel Riskler: Operasyonel risk; iç süreçlerin. sistemlerin veya insan kaynaklar ı n ı n yetersizli ğinden veya bunlar ın ba şar ı s ız yürütülmesinden kaynaklanan zarar etme olas ı l ığıd ır. İş süreclerinden kaynaklanan riskler. hata ve usulsüzlüklerin iç kontrollerde gözden kaçmas ı, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksakl ık ve ar ızalar. personelin süreçlerle ilgili sorunlar ı öngöremeyip bu aksakl ı klar ortaya ç ı kt ığında gerekli önlemlerin zaman ında ve tam olarak al ı namamas ından ötürü ortaya ç ıkabilecek zararlar ı ifade eder. Ayr ıca, deprem. yang ın ve sel gibi felaketlerden veya terör sald ı r ılar ı gibi d ış etkenlerden dolay ı Ş irket'in maruz kalabilece ği zarar olas ı l ığıd ır. Şirket kendi iç süreçleri. personelleri Ve olas ı harici olaylardan kaynaklanan operasyonel riskler nedeniyle maddi kay ıplara maruz kalabilir itibar Riski: itibar riski; mü şteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi taraflar ın Ş irket hakk ı ndaki olumsuz dü şünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davran ı lmamas ı sonucu kamuoyunda Ş irket' e duyulan güvenin azalmas ı ya da negatif kamuoyu olu şmas ından dolay ı Şirket'in maruz kalabileceği zarar olas ı l ığıd ır. Şirkete duyulan güvenin azalmas ı dolay ı s ıyla şirket maddi kay ıplara maruz kalabilir Strateji Riski: Strateji riski; büyüme stratej isinin gerçekle ştirilmesinde. f ırsatlar ın belirlenememesi. Ş irket faaliyetlerini etkileyebilecek olas ı tehditlerin yeterince de ğerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki. be şeri ve teknik) altyap ı n ı n ve organizasyon yap ı s ı n ın yetersizli ği unsurlar ından dolay ı Ş irket' in maruz kalabilece ği zarar olas ı l ığıd ı r Di ğer Riskler Mevzuat riski Türkiye'de yerle şik. Türkiye Cumhuriyeti kanunlar ı ve mevzuat ına tabi olan Şeker Leasing Ş irket' in kontrolü d ışı nda gelecekte kanunlarda ve mevzuatta yap ılacak de ğ i şiklikler sektörü etkileyece ğinden Şirket'in faaliyetleri ve finansal sonuçlar ı üzerinde doğrudan veya dolayl ı etki olu şturabilir icra iflas Kanunu Hükümleri Tahviller ihrawn ı n genel yükümlülü ğü niteli ğinde olan teminats ız borçlanma araçlar ı d ı r. Bu nedenle tahvil ihraç eden şirketin anapara ve faizlerini ödeyemeyecek duruma gelme riski mevcuttur. Tahvil, adi borç senedi hükümlerine tabi oldu ğundan ihraçç ı riski meydana geldi ğinde yat ı r ımc ı lar, borcun anapara ve faizlerini gere ğinde yarg ı yoluyla da tahsil edebilirler. Ş irketin itlas ı veya tasfiyesi halinde de, tasfiyeden önce borçlar ödenece ği için, tahvil hamileri hisse senedi hamilerinden önce alacaklar ı n ı al ırlar. Tahv iller, Icra ve iflas Kanunu hükümleri bak ı m ı ndan adi bor senedi l ı ük ınüne tabidirler. Tahvil alacaklar ı, icra ve İfias Kanunu'nun 206. Ş EKER F İ NANSAL K A. Ş, Ömer Avni Mh, Inönü Cd. T sahan No:3 K.4 u Be lu IST. Bo ğaziçi Kurum r V.D ER Y TIRIM MENKUL DEĞ ERLER A. Ş. Genel Mü rl ü ğ ü er Cad. No:171 çitya Blok K: E entepe- Ş i şli / T NBUI e: (Pbx)

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarih ve 17/549 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Mayıs 2016 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ 2012 YILI VERİLERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ 2012 YILI VERİLERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ YILI VERİLERİ Şubat 2013 Faktöring Şirketleri - Finansal Göstergeler (Milyon TL) 2008 2009 2010 Toplam Aktifler 7.763,82 10.407,04 14.466,71 15,644.09 18.178,80 Faktoring Alacakları 5.591,17

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Finansman Bonosu Halka Arzı Yatırımcı Sunumu Haziran 212 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Faktoring

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma 3Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü 9 Kasım 2015 Türk Hava Yolları Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Türk Hava Yolları,

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

(17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ İLE KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLARIN BİÇİM VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/226-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal Kiralama, Faktoring Ve

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Mayıs 2015 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL)) 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu o - - dur. 09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu en dir. 6 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar lan Finansal tablolar, tarihi i olan ve 17 Mart 2005

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2013

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu. Aralık 2012

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu. Aralık 2012 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Aralık 2012 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal Kiralama

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2015 30.06.2015 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER III- ŞİRKET FAALİYETLERİ

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı