SERMAYE P İ YASASI KURULU ŞEKER F İNANSAL K İ RALAMA ANON İ M Şİ RKET İ TAHV İ LLER İ N İN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANI1)1R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE P İ YASASI KURULU ŞEKER F İNANSAL K İ RALAMA ANON İ M Şİ RKET İ TAHV İ LLER İ N İN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANI1)1R"

Transkript

1 SERMAYE P İ YASASI KURULU ŞEKER F İNANSAL K İ RALAMA ANON İ M Şİ RKET İ TAHV İ LLER İ N İN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANI1)1R 1

2 Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimanichr Bu ihraco bilgi dokumant Sermaye l'iyasasi Kurulunca... tarih ve... say' iii' onaylanmistir. Bu ihraco bilgi dokiimam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclanna iliskin ihrac tavam 50 milyon TL olarak belirlenmistir. I3u ihracci bilgi dokiimani cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan, halka an yoluyla ihrac edilebilecegi gibi halka an edilmeksizin de sansa sunulabilir. I3u ihraco bilgi dokiimani, sermaye piyasam araci notu ve ozet lie birlikte f4ecerli hir izahname olusturur. Bu nedenle, sermaye piyasast araglanna ili.skin yatinm kararlan amigo bilgi dokiimant, sermaye piyasasi araci notu ve ozetin bir butun olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. ihraco bilgi dokiimanmm ilanmdan stiz konusu dokiiman kapsammda halka an islemini gerceklestirmek icin Sermaye Piyasast Kuruluna onaylanmak amaelyla sermaye piyasast araci notu sunuluncaya kadar gegen sure boy unca bu ihraco bilgi dokiimanmm giincellenmesi gerekmez. ihraco bilgi dokiimanmm onaylanmast, ihraco bilgi dokiimanmda yer alan hilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiiiii anlamina gelmeyecegi gibi, ihrac edilecek sermaye piyasasi araclanna iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ilu ihraco bilgi dokiimam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclanna iliskin ihraconm yatinmolara karsi olan odeme ukuniliilugü, Kurul veva herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan g,aranti ahma ahnmamistir. Bu ihraco bilgi dokiimam cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclan farkh özellikierde ihrac edilecek olup, her ihraca iliskin kosullar, ihracm iizellikleri, ihrac tutan, sans siiresi ye esaslan gibi bilgiler ihractan once ilan edilecek olan sermaye piyasasi araa notu ve ozet araohglyla kamuya duyurulacaktir. Sermaye l'iyasasi Kanunu(SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyannca, izahnameyi olusturan belgeler ye hu belgelerin eklerinde yer alan yanhs, yaniltict ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihracct sorumludur. Zarann ihraccidan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin aokca belli olmast halinde; halka an edenler, ihraca araohk eden lider yetkili kurulus, varsa garantor ye ihraccmm yonetim kurulu iiyeleri kusurlanna Ye durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yukktiiehiidigi olcode sorumludur. Bagunsw denetim, derecelendirme ye degerleme kuruluslan gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer almak fizere hazirlanan raporlan hazirlayan kisi ye kurumlar da hazirladiklan raporlarda yer alan yanhs, yandtto ve eksik bilgilerden SPKn hfikiimleri cercevesinde sorumludur. $EKER FiNANS L ALAM ATIRIM MEN UL DE6ERLER Mer ni Mh. inomi C Tum an No 6K:4 Genel M rl üü Gdmii5su yoglu 1ST. / 7i3 Cad. No:171 ity A Btok K:4-5 Bopzici Kuruml sentepeli Ii BUL TI: (Pbx) 7

3 Bu ihraçç ı bilgi doküman!, "dü şünülmektedir", "planlanmaktad ı r", "hedeflemnektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelece ğe yönelik aç ı klamalar içermektedir. Bu tür aç ıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraçç ı bilgi doküman ı n ı n yay ım tarihindeki öngörüleni ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraçç ı n ın geleceğe yönelik aç ıklamalar ın öngörülenden çok daha farkl ı sonuçlanmas ına yol açabilecektir. net EKER FINANSAL K İ RA i Mh, İ nönü Cd, Tümsa Gümüş suyu - Beyo A A. Ş. H No:3S IS ,LKE4 irim KUL DE Ğ ERLER A. Ş. Gene; rlü ğ ü iyük Cad. No:1 otity A Blok K:4-r E entepe- Ş i ş IS ANBUI Te : (Pbx) 3

4 I CINDEKILER 1. HIRAM BILGI DOKOMANININ SORUMLULU6UNU YOKLENEN KISILER 7 2. BACJIMSIZ DENETCILER 8 3. SEC1LMIS FINANSAL BILGILER 8 4. RISK FAKTORLERI 9 5. IHRACCI HAKKINDA B1LGILER FAALiYETLER HAKKINDA GENEL BILGILER GRUP HAKKINDA BILGILER EGAN BILGILERI KAR TAHM1NLERI VE BEKLENTILERI MARI YAPI, YONETIM ORGANLARI VE UST DOZEY YONETICILER 35 Ii. YONETIM KURULU UYGULAMALAR ANA PAY SAIIIPLERI IHRAccININ FINANSAL DURUMU VE FAAL1YET SONKLARI HAKKINDA BILGILER DIGER BII,GILER ONEMLI SOZLE$MELER UZMAN RAPORLARI VE OcONCO Ki$1LERDEN ALINAN BILGILER INCELEMEYE ACIK BELGELER 5 I 4

5 KISALTMA VE TANIMLAR K ısalt ına Tan ı m BDDK Bankac ı l ı k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Borsa Istanbul veya BIA Ş Borsa İ stanbul A. Ş. BSMV Banka ve Sigorta Muamele Vergisi DiBs Devlet İ ç Borçlanma Senedi EUR, EURO ya da AVRO Avrupa Birli ği Üyelerinden 1 7'sinin Kulland ığı Ortak Para Birimi l' İ DUR Finansal Kit-alarmı Derne ğ i GM Genel Müdür GMY Genel Müdür Yard ımc ı s ı GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müste şarl ığı ISIN Uluslararas ı Menkul K ı ymet Tammlama Numaras ı II K icra Iflas Kanunu KAP Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu Kurul veya SPK Sermaye Piyasas ı Kurulu MKK Merkezi Kay ıt Kurulu şu Sekar Oto Ltd. Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Ta şımac ı l ı k Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. SGMK Sabit Getirili Menkul K ıymet Şeker Yat ı r ı m, Arac ı Ş eker Yat ı r ı m Menkul De ğerler A. Ş. Kurum Ş irket veya Şeker Leasing Şeker Finansal Kiralama A. Ş. TC Türkiye Cumhuriyeti Türk Liras ı TMSF Tasarruf Mevduat ı Si g orta Fonu TP Türk Paras ı TTK Türk Ticaret Kanunu TTSG Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi UFRS Uluslararas ı Finansal Raporlama Sistemi USD ABD Dolar ı V.U.K Vergi Usul Kanunu VTMK Varl ı k Teminatl ı Menkul K ı ymetler YK Yönetim Kurulu YP Yabanc ı Para ( Ş EKER F İNANSA İ RALAMA Ömer Avni Mh. İnönü Cd. Gümü şsuyu yog IST KEJ YATIRIM ME Genel kd re Cad. No:171 sentepe- Ş i ş l ı el: UL DE Ğ ERLER A. Ş. ugu.ty A Blok K:4-5 STA BUL 33 Pbn)

6 I. BORSA GOReSt1 II. Di6ER KURUMLARDAN ALINAN GORC$ VE ONAYLAR Bankacilik Diizenleme ye Denetleme Kurumu.na basyurulmus olup, Kurum gonisti 29/07/2013 tarih ye B sayth yazt ile bildirilmistir. Bildirilen gortis asagidaki gibidir: "Biiindigi tizere, 6361 sayth Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerinin Kanunu (6361 sayth kanun) ile Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerinin Kurulus ye Faaliyet Esaslan Hakkindaki yonetmelikte (Yonetmelik) finansal kiralama sirketlerinin sermaye piyasasmda bono/tahvil ihract yoluyla borclanmalanna sinirlama getiren herhangi bir htiktim yer almamaktadir. Bu kapsamda Sirketiniz tarafindan soz konusu bono/tahvil ihracinin gerceklestirilmesinde, 6362 sayili Sermaye Piyasast Kantmu ye diger mevzuat hükürnleri sakli kalmak kaydiyla, 6361 sayili Kanun Ye Yonetmelik htiktimleri acisindan bir saktnca bulunmamaktadir." 6

7 I) İ HRAÇÇI B İ LGİ DOKÜMANININ SORUMLULU Ğ UNU YÜKLENEN K İŞİ LER Kanuni yetki ve sorumluluklar ı m ız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraçç ı bilgi doküman' ve eklerinde yer alan sorumlu oldu ğumuz k ı s ımlarda bulunan bilgilerin ve verilcrin gerçeğe uygun oldu ğunu ve ihraçç ı bilgi doküman ında bu bilgilerin anlam ı n ı değ i ştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamas ı için her türlü makul özenin gösterilmi ş oldu ğunu beyan ederiz. İhraçç ı Şeker Finansal Kiralama A. Ş. Yetkilisi Sorumlu Oldu ğu K ı s ım: Ömer Faruk TÜRKMEN Yönetim Kurulu Murahhas Ye Cenk ERTEN YKÜ/Genel Müdür İHRAÇÇI B İLG İ DOKÜMANININ TAMAMI NAN AL K İRALAMA A. Ş. Avni h. İnönü Cd. Tümsah Han No:36 :4 Gümü şsuyu. Be o - lu İ ST. o ğ aziçi Kurumlar. ı Halka Arza Arac ı l ık Eden Yetkili Kurulu ş Şeker Yat ır ı m Menkul De ğerler A. Ş. Sorumlu Oldu ğu K ıs ı m: I` C- tc--1-dnk-r- ()P re t e -) \ç ke -, k""k.. ncf," (''1/4., CiereN efidel6 İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANININ TAMAMI k/ k/... : KU ji! t'ler, Genel M.,. n _, Ilik:lere Cad. No:17 ok K:4-5 Esentepe- Ş i ş l /.. :UL L-I: 0712 Ril (Ph ırs 7

8 2. BAĞIMSIZ DENETÇ İ LER 2.1. Ba ğıms ız denetim kurulu şunun ticaret unvan ı, adresi ve sorumlu ortak ba şdenetçinin ad ı soyad ı : Şeker Leasing'in 2010 y ıl sonu y ıl sonu ve 2012 y ıl sonu ile y ı l ı ara hesap dönemine ait konsolide fmansal tablolar ına ili şkin bağıms ız denetim raporlar ı Akis Bağıms ız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü şavirlik A. Ş. tarafından haz ırlanm ış olup belirtilen dönemler için olumlu görü ş verilmi ştir. Sorumlu ortak ba ş denetçi Erdal T ıkmak'd ır. Ba ğı ms ız Denetim Kurulu ş u Adres: Kavac ı k Rüzgarl ı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz Istanbul 2.2. Bağı ms ız denetim kurulu ş lar ı n ı n/sorumlu ortak ba şdenetçinin görevden al ı nmas ı, görevden çekilmesi ya da de ğ işmesine ili şkin bilgi: Yoktur 3. SEÇ İ LM İ S F İ NANSAL BILGILER 3.1. Şeker Leasing Özet Konsolide Bilançosu Ş irket - in 2011 ve 2012 y ı l sonu ile ve tarihi itibariyle temel bilanço büyüklüklerine a şağıda yer verilmektedir: Dönem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL AKTIF KALEMLER GERÇEĞ E UYGUN DE Ğ ER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 35 BANKALAR SATILMAYA HAZIR F İNANSAL VARLIKLAR (Net) K İ RALAMA I Ş LEMLERINDEN ALACAKLAR TAK İ PTEK İ ALACAKLAR MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) MADDI OLMAYAN DURAN VARL1KLAR (Net) F.RTELENM İŞ VERG İ VARLI Ğ I D İĞ ER AKTIFLER AKTIF TOPLAMI PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F İNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDILER IHRAÇ EDILEN MENKUL \ KIYMETLER(Net) MUHTEL İ F BORÇLAR , Ş EKEFINAN5AL R Ömer Avni Mh. İnönü Cd. sah o:36 :4 Gümüşsuyu y ful İ ST oga V jt/rim MENKU ESERLER A. Ş. Sene! Müd. No:171 Me.. ı ty Blok K:4-5,tepe- Ş i şli / İ NBIJ 7? (P137

9 DIGER YABANCI KAYNAKLAR ODENECEK VERGI VE YOKOMLULOKLER BOK GiDER VE KARSILIKLARI ERTELENM1$ VERO BORCU OZKAYNAKLAR Ana Ortakliga Ait Ozkaynaklar Azinlik Paylari PASIF TOPLAMI Seker Leasing Konsolide Gelir Tablosu irket'in 2011 ye 2012 yillan ile ye diinemi secilmis gelir tablosu kalemlerine asagida yer verilmektedir: Dtinem Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL ESAS FAALIYET GELiRLERi ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) DIGER FAALIYET GELARLERI FIN ANSMAN GiDERLER1(-) TAKIPTEKI ALACAKLARA 1L1$K1N OZEL KARSILIKLAR (-) DIGER FAALIYET GiDERLERI (-) NET FAALIYET K/Z SORDOROLEN FAALIYETLER VERGE ONCESI K/Z SORDOROLEN FAALIYETLER VERGE ARSILIGI (+/-) K SURDOROLEN FAAL1YETLER DON EM NET KZ ANA ORTAKLIK DISI ( KAR) / ZARAR NET DONEM KAR1/ZARARI "Yatirimci, yattrim kararim vermeden once ihraccmin finansal durum Ye faaliyet sonuclarina ilikin ayrintili bilgilerin yer aldigi isbu ihracci bilgi dokiimantnin 13 no'lu biiiiimuna de dikkate almalidir." 4. RISK FAKTORLER1 isbu ihracci bilgi dokiimani cercevesinde ihraci vaptlacak olan borclanma araclarina iliskin ihraccinin yatirimeilara karst ()Ian &Ione ükümiülüii herhangi bir kamu kurulusu tarafindan garanti Anna alinmamis olup, yatirim kararmin, ihraccinin fmansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

10 4.1. ihraçç ı n ın Borçlanma Araçlar ına ili şkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler kredi Riski: Kredi riski, kar şı l ıkl ı ili şki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ili şkin olarak yükümlülü ğünü yerine getirememesi sonucu di ğer tarafın finansal aç ıdan zarara uğramas ı riski d ir. Finansal kiralama i şlemlerinden dolay ı kredi riskine maruz kalan Ş irket. kredi riskini belli taraflarla yap ı lan i ş lemleri s ı n ı rland ı rarak ve ili şkide bulunduğu taraflar ın güvenilirli ğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çal ışmaktad ır. Şirket, ili şkide olduğu taraflar ın yükümlülüğünü zaman ında yerine getirememesi durumunda maddi kay ıplara maruz kalabilir tarihi itibari ile Ş irketin vadesi geçen alacaklar ı n ın toplam ı 32,3 milyon TL seviyesinde bulunmakla olup, bu alacaklar için 16,6 milyon TL kar şı l ı k ayr ı lm ışt ı r. Kredi risk yo ğunla şmas ı belirli şirketlerin benzer i ş alanlar ında faaliyette bulunmas ıyla, ayn ı coğrafi bölgede yer almas ıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi di ğer ko şullarda meydana gelebilecek deği şikliklerin bu şirketlerin sözle şmeden do ğan yükümlülüklerini benzer ekonomik ko şullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yo ğunlu ğu. Şirket'in belirli bir sanayi koluna veya co ğrafi bölgeye etkinlik sağlama konusundaki performans ına ili şkin duyarl ı l ığını göstermektedir itibariyle Şirket'in leasing faaliyetleri kredi riskine konu alacaklar ı n toplam ı bin TUdir. Bu alacaklar içinde en büyük paya sahip olan sektörler tarihi itibariyle s ı ras ıyla finansal kurulu şlar (% 21,38). in şaat (% 17.89) ve maden-metal ve ki ııı ya endüstrisi (% 17,66) sektörleridir. (Bin TL) EKER F İ NANSAL K İ AL MA Ömer Avni Mh. İnönü Cd. T sah No:36K: Gümü şsu yu. 13 yo. lu I İ ST. o ğ az ı ç ı ur V Aral ı k Aral ı k Haziran Haziran 2013 K i rulan ıa i ş lemlerinden Alacaklar Takip ı eki Alacaklar Faaliyet Kiralama Alacaklar ı(*) ili 175 Toplam Faaliyet kiralama alacaklar ı Sekar Oto Kiralama Ltd. Şirketine ait olup konso ide edilmi ştir. Finansal kiralama alacaklar ı n ı n sektöre' dağı l ı m ı aşağı dakigibidir: 31Aral ık Aral ık Haziran Haziran 2013 F inansal Kurulu ş lar 3,21% 11,95% 12,23% 21,38% in şaat 9,32% 19,66% 17,58% 17,89% Maden-metal ve kimya endüstrisi 23,97% 21,68% 26,20% 17,66% Makine Ve Teçhizat 4,81% 4,92% 3,95% 7,40% Turizm 3,63% 3,89% 1,98% 5,71% içecek Yiyecek 7,07% 7,65% 4,90% 7,07% Sağ l ı k Ve Sosyal Kurulu ş lar 3,51% 2,91% 4,01% 5,05% Nakliyat 29,39% 5,92% 19,35% 3,96% Elektronik 0,00% 1,39% 4,12% 3,73% Tekstil 6,42% 0,75% 1,10% 1,35% Di ğer imalat Sanayi ( 4,37% 1,16% 3,58% 0,82% Tar ı m I layvanc ı l ı k 1 _ 0,00% 0,93% 0,08% 0,76% ATIRIM ME L DE Ğ ERI:. Genel t` Itığ ü ykd e Cad. No:171 t ocits,,, ABle., sentepe- Ş i şli / İ S ANBUI I: (F!:;:

11 Bilgisayar Dier Toplam 0,00% 1,16% 0,02% 0,67% 4,30% 16,03% 0,90% 6,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sirketin kredi riskine maruz kaldigi baslica finansal durum tablosu kalemleri asagidaki gibidir: Finansal kiralama faaliyetlerinden alacaklar Gercege uygun deger farki kar/zarara yansmlan finansal yarltklar San Imaya hazir finansal yarliklar Bankalar Sigorta alacaklan ye itibariyle maruz kalman krcdi riski tablosu Alacaklar Faaliyet Finansal Kiralama Kiralamas] Alaeaklari Alacaklan Gercege Uvgan Deger ['ark] lliskili Diger Iliskili D14.!.C1 liankalardaki K e Yansittlan S igorta 311 Elaziran 2013 Tarat Taraf Tarat Lira f Me ctuat FV AlacaLlari Raporlaina tarihi tibanyla maruz kalinan azami kredi riski (*) A Vadesi gegniemis ya da deger diistikhigrine ugrainamis finansal varliklarin net defier degeri ieminat vs ile grivence altma alininis kisim i*i'futarm behrlenmesinde. alman teminatlar gibi kredi guvenirliliginde artts saglayan unsurlar dikkate ahnmamishr. (**I'lMar Vadesi geememis deger dusilklugune ugrayan arhklarm temmat haarlarim da icermektedir Alacaklar Finansal Kiraktma Faaliyet Kiralamast Alacaklan Alacaklan Gercege Uyguti lliskili Diger lliskili Diger Bankalardaki Deger Fmk] K.1..'ye Sigorta 31 AraIlk 2012 Taraf Tariff Taraf Twat' Mevduat Vansudan FV Macaklari Raporlama tarihi tibam la maruz kalman azaini kredi riski ( A Vadesi gccnicniiu ya di11cgcr diisiikliigrine ugramanns finansal varliklarin net defier degcrf (18 le11111/ill VS ile sus ence aitiia alitunt; knum

12 D. Değer dtiş iıklu ğline uğrayan varl ı k ları n net defter değerleri Vadesi geçmi ş (brüt defter değeri) Değer düşüldüğü H (15.)67) -Net değer in teminat VS ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı (* ) Vadesi geçmemi ş (brilı defter de ğeri) -Değer du ş üklü ğii (-) -Net de ğerm teminat vs ı le güvence alt ı na al ı nm ış k ı smı (**) E. 13ilanço dişi kredi riski içeren unsurlar (*) Tutum belirlenmesinde al ı t ut teminallar gibi kredi gri n en ı rlil ığ nide art ış sağlayan unsurlar dikkate al ı ntnam ışt ı r (** ) Tutar vadesi geçmemi ş değer dü ş itkluğune u ğrayan varl ı klar ı n teminat tutarlar ıııı da içermektedir. 31 Aral ı k 2011 Finansal Kiralama Alacaklar] Ili şkili Taraf Alacaklar Di ğer Taraf Faaliyet Kiralamas ı Alacaklar ı Ili şkili Tara t Di ğer taraf Bankalardaki Mevduat Gerçe ğe Uygun Değer Farkı KIZ'ye Yarı s ı n ı» EV Sigorta Alacaklar ı Raporlama tarihi itibar ıyla maruz kal ı nan aza ıni kredi riski (*) A Vadesi o eçmem ış va da de ğer dü şüklügüne u ğra ına ıni ş finans: ı l varl ' ıklar ın net defter de ğeri -teminat vs ı le gihence altına al ı nmış kısm ı B. Koşulları yeniden görı tş ülmü ş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi ş sea değer duşuklugaı ne uğram ış say ı lacak finansal varl ı klar ı n defter değeri C. Vadesi geçmi ş ancak değer düşük lügtine u ğramara ış Yarlı kları n defter deger ı -teminat su ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı D. Değer diişaliiğiine uğrayan varl ı klar ı n net defter değerleri -Vadesi geçmi ş (brüt defter de ğeri -Değer dtişüklogu (-) -Net değerin teminat su ile gu n-ence alt ına al ı nm ış k ı sm ı 1**) -Vadesi geçmemi ş (brüt defter değeri) -Değer diişiiklti ğ ü ( -Net değerin teminat ss ile güvence alt ı na al ı nm ış k ı sm ı ("" ı ( E Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (*) Tutar ı n belirlenmesinde al ınan teminatlar gibi kredi güvenirlili ğinde art ış sağ layan unsurlar dikkate al ı nmami ştir (**1-1" ıı tar vadesi geçmemi ş değer dü şüklu ğune u ğrayan varl ı klar ı n teminat tutarlar ıııı da içermektedir Piyasa Riski Piyasa riski; al ım sat ım hesaplar ında izlenen finansal araçlara ili şkin pozisyonlar ı n değerinde, piyasa fiyatlar ı ndaki hareketlili ğe bağ l ı olarak meydana gelebilecek de ği ş ikliklerden dolay ı Ş irketin maruz kalabilece ği zarar olas ı l ığıd ır. Şirket: para piyasalar ı ve sermaye piyasalar ı araçlar ı n ın al ımı ve sat ı m ı ile geri al ı m veya tekrar sat ım taahhüdü i şlemleri. efektif de dahil kambiyo i şlemleri, k ıymetli maden ile bunlara veya emtiaya dayal ı sözle şmelerin al ı m ı ve sat11111 i şlemlerine ba ğ l ı olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir. Piyasa Riski unsurlar ı aşağıda s ı ralanm ışt ı r:

13 Faiz rani riski; altm satim hesaplarinda izlenen finansal araclara iiikin pozisyontarm degerinde. faiz oranlarmdaki harekettilige bagli olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi maruz kalinabilecek zarar Hisse senedi pozisyon riski; alim satim hesaplarinda izlenen finansal araclara pozisyonlarm degerinde, hisse senedi fiyatlarindaki harekethlige bagh olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayt maruz kalinabilecek zarar olastligidir. Kur riski; finansal durum tablosu ici ye finansal durum tablosu dist hesaplarda izlenen doviz cinsi pozisyonlarin degerlerinde. &Wiz kurlarindaki hareketlere bagh olarak meydana gelebilecek degisikliklerden dolayi maruz kalinabilecek zarar olasiligidir. mita riski; emtiaya ye emtiaya dayali tarev finansal araclara iliskin pozisyonlarm degerlerinde, emtia fiyatlarindaki hareketlere bagli olarak meydana gelebilecek degisik I iklerden dolayi maruz kalinabilecek zarar Takas riski; herhangi bir menkul kiymet, doviz veya emtianin sozlesmede ont4orillen fiyattan belli bir vadede teslimini konu alan ye her iki tarafin yukumluluklerini vadede yerine getirmesini Ongoren islemlerde. vade tarthinde de takas / teslim gerceklesmemesinden dolayi isleme konu menkul kiymet, doviz veya emtia tizerindeki fiyat degisiklikteri nedeniyle maruz kalmabilecek zarar olastligidtr. Faaliyetleri nedeniyle Sirket, doviz kurundaki hareketlilige bagh olarak &Wiz riskine, faiz oranindaki degisiklikler ile ilgili olarak faiz riskine ye net finansman ihtiyaclarini saglanip saglanamadigina ihskin olarak likidite riskine maruz kalmaktadir. irket bu risklerin etkilerini azaltmak ye bunlara karst finansal riskten korunmak amaciyla tiirey Ori.in niteligindeki Imansal araclar kullanmaktadir. $irkerin spekillatif amach tinansal araci yoktur ye bu tür araclarin alim-satimi ile ilgili hir faaliyeti bulunmamaktadir. Sirket, karsilasilabilecek riskleri azaltmak icin riskleri ve uygulanan politikalari takip eden Sirket. in risk yonetimi komitesine aylik bildirimlerde buluntnaktadir. $irket diizeyinde karsilasilan piyasa riskleri. duyarldtk analizleri esasma gore olculmektedir Likidite Riski Likidite riski genel olarak, hit kurulusun net finansman ihtiyaclartm saglayamama riski finansman kaynaklartrun bulunamamastna sebep olabilen piyasa bozulmalari ile kredi derecesindeki dusiislerden kaynaklanabilir. Soz konusu risk, hem finansman maliyetlerindeki beklenmeyen artislara ilikin riski. hem Seker Leasing'in pasiflerinin vade tarihlerini aktiflerininkilere uygun sekilde yapilandtramama riskini. hem de likidite basktlart nedeniyle oderne zamanmda Ye makul hir fiyat azerinden karsilayamaz durumda olma riskiiii icermektedir. Seker Leasing, yurtici ye bankalar ye finans kurulustarindan kisa. orta ye uzun vadeli fon temin etmektedir. Fon saglamada karsilasilabilecek sorunlar Sirkerin tinansal durumunu olumsuz yande etkiley-ebilir. Sirket bu riskten korunmak amaciyla finansman kaynaklarmi cesitlendirmek yoluna gitmektedir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Seker Leasing'in toplam finansal kiralama alacaklarmm % 51.1 uzun kismi ise (1 yildan az) kisa vadeli alacaklardan FiNANSAL I AM A. \ Omer Avni Mh. Inón Cd rnsa an No:3 K:4 Grimbasuyu - 1 ST. ogaztoi Uril r V ER ATIRIM MEN% DE Gene! M uu '1 4 er Cad. No:171 NII40A f2.:ok E entepe-$i0i I A N U!, (

14 ol ıışıırken kredilerinin % 63'ü k ısa vadeli geri kalan k ısm ı ise uzun vadeli kredilerden: tahvillerin % 56's ı k ısa vadeli geri kalan k ısm ı ise uzun vadeli tahvillerden olu şmaktad ı r. Leasing sektöründe finansal kiralama alacaklar ın ın vade yap ı s ı uzun, buna kar şı l ık al ınan kredilerin \iadesinin ise k ısa olmas ı nedeniyle sektör vade uyu şmazl ığı riski ile kar şı karşıya kalmaktad ır. Şeker Leasin g 'in finansal kiralama alacaklar ı n ın ortalama vadesi 733 gün iken al ınan kredilerinin vadesinin 423 gün olmas ı şirket için vade uyumsuzlu ğu riski yaratmaktad ı r. Likidite tablosu Ş irketin tahsil edece ği ve ödeyece ği faizler de likidite tablosuna dahil edilmi ştir. Ödeme plan ı kesinle şmemi ş sözle şmelerden kaynaklanan alacaklar likidite tablosunda gösterilmemektedir. A şa ğıdaki tablo, Şirket'in türev niteli ğinde olmayan finansal varl ı k ve yükümlülüklerinin vade dağı l ı m ı n ı göstermektedir. Ayr ıca. Şirket'in varl ı k ve yükümlülükleri üzerinden tahsil edilecek ve ödenecek faizler de a şağıdaki tabloya dahil edilmi ştir. 30 Haziran 2013 (kıı:_i l'l Sözle şme Uyar ı nca Vadeler Tiirev Olmayan Finansal Varl ı klar: Kay ıtl ı Değeri Sözle ş me uyarı nca nakit giri ş / ç ık ış lar toplam ı ( IV) 3 aydan K ısa (I) 3-12 ay aras ı (Il) 1-5 y ı l aras ı 011 ı 5 y ı ldan uzun Bankalar Finansal Kiralama Alacaklar ı (*) Faaliyet K kalamam Alacaklar ı Sigorta Prim Alacakları Toplam Varl ı klar Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler: Al ı nan Krediler ihraç Edilen Menkul K ıymetler Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabanc ı Kaynaklar Toplam Yükümlülükler (*) Finansal kiralama alacaklar ı tutar ı m' yap ı lmakta olan yat ır ı mlar, verilen avanslar ve takipteki kiralama i ş lemlerinden alacaklar dahil edilmemi ştir. 30 Haziran 2013 itibariyle Ş irketin tiirev niteli ğinde olmayan toplam varl ığı bin TUdir. Ş irketin toplam varl ı klar ı n ın bin TL's ı finansal kiralama alaca ğından olu şmaktad ı r. Varl ı klar ı vadeler aç ısından incelendi ğinde toplam varl ıklar ın bin TL'si 3 aydan k ı sa bin TL'si 3-12 ay aras ı, bin TL'si 1-5 y ı l aras ı ve bin TL'si ise 5 y ı ldan uzun vadeli alacaklardan oluşmaktad ı r. Ş irketin buna kar şı l ık toplam TL tutar ında yükümlülüğü bulunmaktad ır. Bu yükümlül4_ıün bin TL'si al ınan kredilerden bin TL'si ihraç edilen tahvillerden olu şmaktad ır. Şirketin toplam yükümlülü ğünün bin TL'si 3 aydan k ısa bin TL'si 3-12 ay aras ı ve bin TL'si 1-5 y ı l aras ı uzun vadelidir. (IV) Ş irket ödemeler ni sözle şme vadelerine göre gerçekle ştirmektedir. ER FINANS A. Ş. Han o:36 K:4 Ömer Avni Mh. İnönü,.. Gümü ş suy yoğlu I İ ST. 14 «. ':.-k -..,:zz i mfkıco : R ATIRIM ME DEĞ ERLER k. Genel M ğ ü ere Cad. No:171 roc ty A Blok K:, entepe- Ş i şli / İ STA BUL Tel: Pb) tt

15 31 Aralik 2012 (Bin TL) Kay a h Degeri Sozlesme uy arnica nakit air4 / 01:1 1ar toplami ( I+1V) 3 aydan Kisa (I) Sozlesme Uyannea Vadeler Tlirey Olmayan Finansal Varhklar: I3ankalar ay arast (II) 1-5 yil arast (III) 5 yildan uzun Finansal Kiralama Alacaklan (*) Faaliyet Kiralamast Alacaklan Sigorta Prim Alacaklan Toplam Varliklar Furey Olmayan Finansal YukiimliiIiikler: Alman Krediler ihrac Edilen Menkul Kiymetler Muhtelif Borclar ye Diger Yabanci Kavnaklar Toplam Yiikiimliiliikler (*) Finansal kiralama alacaklan tutanna yapdmakta olan yammlar verilen avanslar ve takipteki kiralama islemlerinden alacaklar dand edilmemistir. Kayath Sozlesme uyannca nakit giris.cikislar toplami ( V) 3 aydan 3-12 ay arasi 1-5 yal arasi (IV) 5 yildan uzun 31 Aralik 2011 Bin TL Degeri Kisa (I) (II) (III) SOzlesme Uyarinca Vadeler D1rev Olmayan Finansal Vat-Ilk-tar Bankalar Finansal Kiralama Alacaklan (*) Faaliyet Kiralamasi Alacaklan Si2orta Prim Alacaklan Toplam Varliklar Tilrev Olmayan Finansal Yilkiimlilliikler: Alman Krediler Muhtelif Borclar ve Diger Yabanci Kaynaklar Toplam Yukiimliiliikler (*) Finansal kiralama alacaklan tutanna yapdmakta olan yanrunlar, verilen avanslar ve takipteki kiralama islemlerinden alacaklar dahil edilmemistir Faiz Oram Riski Sirkefin sabit ye degisken faiz oranlari tizerinden borclanmasi. sirketi faiz orani riskine maruz birakmaktadir. Soz konusu risk, sabit ye degisken oranli borclar arasinda uygun bir dagihm Sirket tarafindan kontrol edilmektedir. Sirketin 30 Haziran 2013 itibari ile finansal kiralama alacaklarmin ye alinan kredilerin tamami sabit faizlidir. (IV)

16 A şağı daki duyarl ı l ı k analizleri raporlama tarihinde maruz kal ınan faiz oran ı riskine ve mali y ı l ı n başlang ı c ında öngörülen faiz oran ı deği şikli ğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Şirket yönetimi, duyarl ı l ı k analizlerini faiz oranlar ı nda 100 baz puanl ık bir dalgalanma senaryosu üzerinden n, : apmaktad ır. Söz konusu tutar. Şirket içinde üst düzey yönetime yap ı lan raporlamalarda da kullan ı lmaktad ı r. Faiz Pozisyonu Tablosu Bin TL Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Varl ı klar: 31 Aral ı k Aral ık Haziran Haziran 2013 Bankalar Al ı m Sat ı m Amaçl ı Finansal Varl ı klar Finansal Kiralama Alacaklar ı * Faaliyet Kiralamas ı Alacaklar ı Finansal Yükümlülükler Al ı m Sat ı m Amaçl ı Finansal Yükümlülükler Al ı nan Krediler () ihraç Edilen Menkul K ıymetler Değiş ken Faizli Araçlar Finansal Varl ı klar: Bankalar Finansal Kiralama Alacaklar ı * Finansal Yükümlülükler - Al ı na Krediler - - ihraç Edilen Menkul K ıymetler (*) Yukar ı daki tutarlara kiralama konusu yap ı lmakta olan yat ı r ı mlar ve kirala ına i ş lemleri için verilen avanslar dahil edilmemi ştir. Şirketinin kullanm ış olduğu krediler ile kulland ı rm ış olduğu fonlar ın vadeleri ve para birimi dağı l ı m ı n ı n kı rkl ı olmas ı nedeniyle faiz ve fiyat deği şim riski taşı maktad ı r. 30 Haziran 2013 tarihindeki de ğişken faizli araçlar ın yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek olup di ğer tüm değişkenler sabit kalsayd ı, vergi öncesi dönem kar ı TL daha dü şük olacakt ı. Faiz oranlar ı 100 baz puan dü şük olsayd ı. vergi öncesi dönem kar ı TL daha fazla olacakt ı Kur Riski Yabanc ı para cinsinden i ş lemler. kur riskinin olu şmas ı na sebebiyet vermektedir. Ş irket faaliyetlerinin ve finansman anla şmalar ı n ın nakit ak ış lar ının sonucunda ortaya ç ıkan kur riski nedeniyle zaman zaman döviz türev i şlemleri yapmaktad ı r. 3(1 Haziran 2013, 31 Aral ık 2012 ve 31 Aral ık 2011 tarihleri itibariyle Şirket tarafından tutulan yabanc ı para varl ı klar ı n ve borçlar ı n kay ı tl ı tutarlar' yabanc ı para cinslerine göre aşağı daki - -

Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr

Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi ihracci Bilgi Dokiimamthr 2 Bu ihracct bilgi dokiimant Sermaye Piyasast Kurulunca 1 L1iJ.2.4arih ve 111 sayt lie onaylanmottr. Bu ihracct bilgi dokiimant cercevesinde

Detaylı

SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani

SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani SEKER FiNANSAL KiRALAMA ANONINI SBUCETI Hiram Bilgi Dokumani Bu ihracci bilgi dokumant Sermaye Piyasast Kurulunca 05A.Q6-4 tarih ye 2041..17./.5A1.1... say' lie onaylammstir. Bu ihraca bilgi dokfimani

Detaylı

,,.. _,..,..,...,..,... >,.*.

,,.. _,..,..,...,..,... >,.*. SERMAYE P İYASASI KURULU ŞEKER FAKTOR İNG HIZMETLERI ANON İM ŞIRKETI FINANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVILLERININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İ R EKER FA YIL: 2012,,.. _,..,..,...,..,..... >,.*. S,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İR

SERMAYE PİYASASI KURULU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İR SERMAYE PİYASASI KURULU ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMED İR YIL: 2012 SEKER FAKTORING HIZMETLERI ANOMM SIRKETINDEN Ortaldigimizin

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN

ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN ŞEKER FINANSAL KIRALAMA ANONIM ŞIRICE'TI'NDEN Ortakhğunmn 50.000.000 TL nominal degerli Fınansman bonosu ve/veya tahvillerinin hallca arnna illşkin izahnamedir. Söz konuau finansman bonosu ve/veya tahviller;ft,sermaye

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu. Yatırım Ortağınız

2013 Faaliyet Raporu. Yatırım Ortağınız 2013 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ... 8 STRATEJİLERİMİZ...

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız 31.03.2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin,

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-3 1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1 1. b) Şirketin ticaret

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ / ödenmiģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı