HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI"

Transkript

1 c) Sürekli Maluliyet Teminatı HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI A. SİGORTANIN TEMİNATLARI 1. TEMEL TEMİNAT Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı halinde sigortaya girişte seçilen sigorta bedeli (teminat) vefat tazminatı olarak poliçede yazılı menfaattar/menfaattarlara ödenir. Bu sigorta kapsamında, sigorta ettirenin isteği doğrultusunda vefat teminatına ek olarak kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, sürekli maluliyet, tehlikeli hastalıklar, kaza sonucu gündelik iş göremezlik ve kaza sonucu tedavi masrafları teminatları da verilebilir. 2. İSTEĞE BAĞLI EK TEMİNATLAR İsteğe bağlı teminatlar, sigorta başvuru formunda işaretlenerek seçilmiş olması ve bu itibarla sigorta kapsamında bulunması kaydı ile geçerlidir. İsteğe Bağlı Ek Teminatlara İlişkin Özet Hükümler İşbu poliçede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortalının derhal veya sigorta süresi içerisinde gerçekleşen kazadan itibaren 2 sene zarfında veya ilk olarak sigorta süresi içerisinde teşhis edilen hastalık nedeniyle, teşhis tarihinden itibaren 2 sene zarfında malul kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i suretle tesbitini müteakip, sürekli maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları ndaki Daimi Maluliyet Oranları Cetveli nde belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya ödenir. Sürekli maluliyet teminatı, kaza sonucu maluliyet teminatı ile birlikte verilmez. Ayrıca, Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları na göre kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet ve sürekli maluliyet teminatları çerçevesinde karşılanmayan ve aşağıda açıklanan üç risk durumunda gerçekleşebilecek kazalar da ilave prim ödemek suretiyle teminat altına alınabilir: 1. Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanma veya bu araçlara binme esnasında geçirilen kazalar, 2. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve heyelan esnasında geçirilen kazalar, 3. Mesleki faaliyet dışında herhangi bir spor yaparken geçirilen kazalar. Sigorta Süresi ve Para Birimi: Tüm ek teminatların süresi, tâbi olduğu temel teminatın süresine eşittir, para birimi temel teminatın para birimiyle aynıdır. Teminat Limiti: Kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet ve sürekli maluliyet teminat limitlerinin vefat teminatına eşit olması gerekir. Tehlikeli hastalıklar teminatı ise en fazla vefat teminatı kadar verilebilir. Tehlikeli hastalıklar teminat tutarı, vefat teminatından ve varsa ek teminatlardan daha büyük olamaz. Sigortaya Kabul Yaşı: Vefat, kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, sürekli maluliyet teminatları, kaza sonucu gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatları yaş arasındaki kişilere verilebilir. Tehlikeli hastalıklar teminatı, yaş arasındaki kişilere verilebilir. Sigortalı yaşı, sigorta başlangıç tarihinden, sigortalı doğum tarihinin, gün, ay, yıl esas alınarak çıkarılması ile bulunan aldığı yaşıdır. a) Kaza Sonucu Vefat Teminatı İşbu poliçe ile temin edilen ve poliçe süresi içinde gerçekleşen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. Kaza sonucu vefat teminatı, kaza sonucu maluliyet veya sürekli maluliyet teminatı ile birlikte verilir. b) Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı İşbu poliçe ile temin edilen ve poliçe süresi içinde gerçekleşen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i suretle tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları ndaki Daimi Maluliyet Oranları Cetveli nde belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir. Bununla beraber, Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları nın 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler esnasında geçirilen kazalar da prim ödenmeksizin teminat altına alınmıştır. d) Tehlikeli Hastalıklar Teminatı Bu teminat sigortalının teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanması halinde, sigortalıya poliçede belirtilen tehlikeli hastalıklar teminatının vefattan önce ödenmesini sağlar. Teminat kapsamına giren hastalıklardan birden fazlasının eş zamanlı olarak ortaya çıktığı durumlarda, sadece tek hastalık için ödeme yapılır. Bu teminat tedavi masraflarını değil satın alınan teminat tutarını garanti etmektedir. Tehlikeli Hastalıklar Teminatı hayat sigortasına ek teminat olarak verilir. Tek başına satılması mümkün olmayıp, hayat sigortasından bağımsız olarak herhangi bir hukuki geçerliliği yoktur. Tehlikeli Hastalıklar Teminata İlişkin Özet Hükümler Muafiyet Süresi: Teminatın işlerlik kazanabilmesi için işbu teminatın satın alınmasından itibaren geçmesi gereken süreyi ifade eder. Muafiyet süresi, işbu teminat kapsamına giren tüm hastalıklar için teminatın başladığı tarihten itibaren 90 gündür. Ancak, aralıksız yenilenen sigortalarda bu muafiyet süresi aranmaz. Yaşama Süresi: Poliçede belirtilmek kaydıyla, teminatın işlerlik kazandığı vakalarda, rizikonun gerçekleştiği tarihten (hastalığın ilk teşhis tarihinden) itibaren tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalının hayatta kalması gereken süreyi ifade eder. Yaşama süresi, teminatın işlerlik kazandığı vakalarda, hastalığın ilk teşhis tarihinden itibaren 30 gündür. 1

2 e) Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Teminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak geçici maluliyet durumunda en fazla 200 gün boyunca çalışamadığı her bir gün için verilen teminattır. 65 yaşından büyük kişilere Gündelik İş Göremezlik Teminatı verilmez. f) Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları için verilen teminattır. -Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, -Sigorta priminin ödenmiş olduğunun belgelendirilmiş olması şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Ödenen primlerin, gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. (Bakanlar Kurulu bu oranı yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir..) b. Beyana Tabi Vergi Mükellefleri Açısından: Tedavi Masrafları Teminatı kapsamında sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları ve nakil ücretleri olmak üzere poliçede bu teminat için tespit olunan tutar sigorta edilir. Tedavi masrafları, tedavinin kaza gününden itibaren bir yıl içinde yapılmış olması koşuluyla ödenir. B. SİGORTANIN PRİMİ Yıllık Hayat Sigortası primleri ve bu sigortaya ek olarak verilen teminatların primleri her yıl poliçe üzerinde yazılı vadelerde ödeme şekline bağlı olarak ödenir/tahsil edilir. Yıl içinde prim iadesi yapılmaksızın sigortanın iptali yapılabilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde ilk taksit veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Prim alacağının muacceliyet gününden itibaren 3 ay içinde dava veya takip yolu ile istenilmemiş olması halinde sözleşmeden cayılmış olunur. İzleyen primlerden herhangi birinin gösterilen zamanlarda ve belirtilen miktarlarda ödenmemesi durumunda temerrüde düşülmüş olur. Bu durumda, Sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının Türk Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklı olup, bir sigorta dönemi içinde iki defa ihtar gönderilmişse sigortacı, sigorta dönemimin sonunda hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi feshedebilir C. VERGİ AVANTAJI 1. Gider Vergisi Yönünden Bu sigortanın Teminat primleri Gider Vergisi'ne tabi değildir. 2. Gelir Vergisi Yönünden a. Bordro ile gelir elde edenler (ücretliler) b. Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri ödedikleri sigorta primlerini aşağıdaki şartlar dahilinde gelir vergisi matrahından indirebilirler. a. Ücretliler Açısından: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 maddesi gereği; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50 si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/1 maddesi gereği mükellefin; şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50 si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primler, - Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, - İndirilecek sigorta prim tutarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması, - -Ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukalrın ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Ödenen primlerin, gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için beyan edilen gelirin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerekir. D. TAZMİNATLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Vefat Tazminatı Sigortalının, sigorta süresi içinde vefatı halinde poliçede yazılı vefat teminat tutarı, poliçede yazılı menfaattar/menfaattarlara ya da herhangi bir menfaattar belirtilmemişse kanuni varislerine ödenir. Vefat tazminatının değerlendirme işlemlerinin başlayabilmesi için hak sahipleri aşağıda belirtilen belgeler ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunmalıdır: Poliçe aslı ile birlikte ödenen son prim dekontu, Nüfus idaresinden alınacak olan Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği'nin aslı (Nüfus Müdürlüğü'nden tasdikli aslı veya Noter'den onaylı bir sureti). Lehtar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı, Vefat sebebini bildiren doktor raporu, mümkün olmadığı takdirde muhtar ve asgari iki üye tarafından düzenlenecek vefat sebebini bildiren tutanak, Gömme İzin Belgesi veya Defin Ruhsatı'nın fotokopisi, Sigortalının vefatı hastalık sonucu gerçekleşmiş ise; mevcut hastalığının özgeçmişine ilişkin raporlar (Hastane Müşahede Dosyası, Anemnezli Epikriz Raporu, Tetkik Sonuçları.) Vefat trafik kazası sonucu meydana gelmişse; Kaza Zaptı, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu, Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan Gaiplik Kararı, Vefat adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (Cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın vb.); Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu, Cumhuriyet Savcılığı iddianame veya Takipsizlik Kararı 2

3 Menfaattar /menfaattarların TC kimlik numaralarını gösterir belge sureti ve ikametgah belgesi Veraset intikal Vergisi Kanunu gereği Vergi Dairesi'nden alınacak tazminatın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olup olmadığını belirten yazı, (Ödenecek tazminat tutarı belli olduktan sonra istenir.) Menfaattar/menfaattarların ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe, Lehtarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı, Gerekirse ek belgeler. a. Tam Maluliyet Tazminatı Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları na göre sakatlık oranı % 60 ve üzeri tarif edilen haller tam maluliyet halidir. Sigortalının kaza sonucu tam malul kalması halinde maluliyetin gerçekleştiği sigorta yılında poliçede yazılı olan maluliyet teminatı tutarı sigortalıya tazminat olarak ödenir ve sigorta sona erer. b. Kısmi Maluliyet Tazminatı 2. Kaza Sonucu Vefat Tazminatı Sigortalının, sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza sonucu vefatı halinde poliçede yazılı olan "Kaza Sonucu Vefat Teminat" tutarı poliçede yazılan menfaattar/ menfaattarlara ya da herhangi bir menfaattar belirtilmemişse kanuni varislerine tazminat olarak nakden ödenir. Kaza sayılan haller ekte yer alan Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları nda açıklanmıştır. Kaza Sonucu Vefat tazminatının ödenebilmesi için hak sahipleri aşağıda belirtilen belgeler ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunmalıdır: Sigorta poliçesinin aslı, Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği'nin aslı. (Nüfus Müdürlüğü'nden tasdikli aslı veya Noter'den onaylı bir sureti), Gömme İzin Belgesi veya Defin Ruhsatı'nın fotokopisi, Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu, Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.); Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu, Cumhuriyet Savcılığı iddianame veya Takipsizlik Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.), Lehtar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı, Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan Gaiplik Kararı, Lehtarların TC kimlik numaralarını gösterir belge, Lehtarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe, Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği Vergi Dairesi'nden alınacak tazminatın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olup olmadığını belirten yazı (Ödenecek tazminat tutan belli olduktan sonra istenir). Lehtarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı, Ödenen son prim makbuzu, Gerekirse ek belgeler. 3. Kaza Sonucu Maluliyet Tazminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza sonucu daimi malul kalması halinde poliçede yazılı olan teminat tutarının maluliyet oranı ile çarpımı sonucu hesaplanacak meblağ sigortalıya tazminat olarak ödenir. Vücudun hangi uzuvlarının iş göremez hale gelmesinin ne oranda maluliyete sebep olduğu ve ne miktarda hangi koşullar ve şartlar dahilinde tazminat ödeneceği ekte yer alan Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları nda açıklanmıştır. Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza sonucu kısmen malul kalması halinde; sigortaya girişte seçilen teminat tutarı, Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda ilgili maluliyet derecesi ile çarpılarak sigortalıya ödenir. Kaza Sonucu Maluliyet tazminatının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunmalıdır: Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurul Raporu, Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda alkol raporu, Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.); Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe, Gerekirse ek belgeler. 4. Sürekli Maluliyet Tazminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza veya bir hastalık sonucu daimi malul kalması halinde poliçede yazılı olan teminat tutarının maluliyet oranı ile çarpımı sonucu hesaplanacak meblağ sigortalıya tazminat olarak ödenir. Vücudun hangi uzuvlarının iş göremez hale gelmesinin ne oranda maluliyete sebep olduğu ve ne miktarda hangi koşullar ve şartlar dahilinde tazminat ödeneceği Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları nda açıklanmıştır. a. Tam Maluliyet Tazminatı Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları na göre maluliyet oranı % 60 ve üzeri tarif edilen haller tam maluliyet halidir. Sigortalının kaza veya hastalık sonucu tam malul kalması halinde maluliyetin gerçekleştiği sigorta yılında poliçede yazılı olan maluliyet teminatı tutarı sigortalıya tazminat olarak ödenir ve sigorta sona erer. b. Kısmi Maluliyet Tazminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza veya hastalık sonucu kısmen malul kalması halinde; sigortaya girişte seçilen teminat tutarı, Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda ilgili maluliyet derecesi ile çarpılarak sigortalıya ödenir. 3

4 Kaza veya Hastalık Sonucu Maluliyet tazminatının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunmalıdır: Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurul Raporu, Hastalık sonucu oluşmuş maluliyetlerde, tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları. Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu, Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.); Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe, Gerekirse ek belgeler. 5. Tehlikeli Hastalıklar Tazminatı Sigortalının tehlikeli hastalıklar tazminat talebinde bulunabilmesi için, teminat kapsamına alınan hastalıklardan birine yakalandığının bir sağlık kuruluşu tarafından doğrulanması ve gerekli görüldüğü takdirde Şirket imizin yönlendirdiği bir sağlık kuruluşundan da ilgili belgelerin (konulan teşhis ve tedaviyi gösteren belge - Epikriz Raporu ve şirket tarafından talep edilen diğer belgeler) sağlanması ve muafiyet süresinin geçmiş olması gerekir. Bu teminat için tazminat, gerek muafiyet süresinin gerekse de yaşama süresinin doldurulmuş olması halinde ödenir. Tazminat ödemesi sigortalının hayatta olması halinde bizzat kendisine, sigortalının tazminata hak kazandıktan sonra vefat etmiş olması halinde ise sigortalının kanuni varislerine ödenir. Tehlikeli Hastalıklar Tazminatının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunulmalıdır: Başvuru Formu'nda belirtilen bir rahatsızlık olmaması veya rahatsızlığın sigorta başlangıç tarihinden önce mevcut olan, varlığı bilinen, fakat beyan edilmeyen bir rahatsızlık ve/veya komplikasyon olmaması, Tüm hastalıklar için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük muafiyet süresinin dolmuş olması, Rahatsızlığın tespitinden sonra yaşama süresinin (30 gün) aşılmış olması, (Bu 30 günlük sürenin dolduğu tarihin, sigorta bitiş tarihinden sonraya rastladığı durumlarda, hastalığın ilk teşhis tarihinin sigortalılık süresi içinde olması dikkate alınarak tazminat ödenecektir.) Tazminat talebine konu hastalığın, muafiyet süresi içinde teşhis edilen ve dolayısıyla tazminat ödenmeyen başka bir hastalığın komplikasyonu olmaması veya komplikasyonuna bağlı gelişen bir rahatsızlık olmaması, İstisnalar bölümünde belirlenen maddelerin gerçekleşmemiş olması, Tazminat talebine konu olan hastalık ile ilgili her türlü belgenin sağlanmış olması gerekmektedir. 6. Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Tazminatı Mesleki faaliyet dışındaki spor kazalarının kapsam dahilinde olduğu durumlarda, sigortalı kazadan sonraki ilk 7 gün için Gündelik 4 İş Göremezlik tazminatı alamaz. Ancak 7 günlük süreyi geçmesi halinde 8. günden itibaren bu tazminatı almayı hak eder. Gündelik İş Göremezlik tazminatının değerlendirilebilmesi için; Kaza Tespit Tutanağı, Alkol Raporu, tedavi görülen hastaneden alınacak müşahede dosyası ve çalışmadığı gün sayısını gösterir resmi bir belgenin Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye gönderilmesi gerekmektedir. 7. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Tazminatı Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminatı ile ilgili tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için; Kaza Tespit Tutanağı, Alkol Raporu, yapılan masrafları belgeleyen faturaların asılları (ilaç masrafları için ilgili ilaç kupür ve fişlerinin hastane reçetesine iliştirilmesi gerekmektedir) ve tedavi görülen hastaneden alınacak müşahede dosyasının Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye gönderilmesi gerekmektedir. FERDİ KAZA EK TEMİNATLARI VE SÜREKLİ MALULİYET EK TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI A. Özel Şartların Kapsamı Bu özel şartlar; kaza sonucu vefat teminatı, kaza sonucu maluliyet teminatı, kaza sonucu gündelik iş göremezlik teminatı, kaza sonucu tedavi masrafları teminatı ve sürekli maluliyet teminatına ilişkin esas ve usulleri içerir. 1. Bu poliçedeki "Kaza" tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır. 2. Aşağıdaki haller de kaza sayılır: a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden, b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından, c) Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmelerden, d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar. 3. Aşağıdaki haller kaza sayılmaz: a) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin, b) Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin, c) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün, d) Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın, e) Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar. 4. Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir: a) Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar, b) Grevler, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirak, c) Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs, d) Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler

5 sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar, f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak. h) Esrar, eroin gibi uyuşturucu kullanımı ve alkolizm, i) HIV taşıyıcılığı ve AIDS, j) Sigortalının kasten kendi kendine verdiği zararlar, k) Sigorta başlangıç tarihinden önce var olan ve doğuştan gelen ve hastalık ve özürler, l) Suda boğulmalar, sigortadan hariç olup, bu sebeple oluşan zararlardan ötürü sigorta tazminatı ödenmez. 5. Aksine mukavele yoksa, aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir: a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, b) Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık, c) Dağlara ve cumudiyelere tırmanma sureti ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilimum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri, d) Her nevi spor müsabakaları ile sür'at ve mukavemet yarışları, e) Havada yolcu sıfatından başka bir sıfatla uçuş, f) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması, g) 5'inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı terörle mücadele kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. B. Teminatlar Aşağıda belirtilen teminatlar, bu özel şartlar kapsamında satın alınabilecek tüm teminatları içermekte olup, her bir sigortalı için sadece tercih ettiği ve poliçede belirtilen teminatlar geçerli olacaktır. 1. Ferdi Kaza Ek Teminatları Bu teminatlardan Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet Teminatları alınması zorunlu olan teminatlardır. Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Teminatı ve Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı ise isteğe bağlı teminatlar olup ancak Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet Teminatları veya Sürekli Maluliyet Teminatı alan sigortalılara verilebilir. Kaza sonucu maluliyetler yanında hastalık sonucu maluliyetler de teminat altına alınmak istendiğinde Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı verilmez, Sürekli Maluliyet Teminatı zorunlu teminat olarak verilir Kaza Sonucu Vefat Teminatı İşbu poliçe ile temin edilen ve poliçe süresi içinde gerçekleşen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı İşbu poliçe ile temin edilen ve poliçe süresi içinde gerçekleşen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i suretle tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli aşağıdaki cetvelde belirtilen oranlar dâhilinde kendisine ödenir. Daimi Maluliyet Oranları Cetveli Sigorta Bedelinin (%) İki gözün tamamen kaybı 100 İki kolun veya iki elin tamamen kaybı 100 İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı 100 Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya 100 bir ayağın tamamen kaybı Umumi felç 100 Şifa bulmaz akıl hastalığı 100 Sağ (%) Sol (%) Kolun veya elin tamamen kaybı Omuz hareketinin tamamen kaybı Dirsek hareketinin tamamen kaybı Bilek hareketinin tamamen kaybı Başparmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı Başparmak ile beraber şehadet parmağından gayri Bir parmağın tamamen kaybı Şehadet parmağı ile beraber başparmaktan gayri Bir parmağın tamamen kaybı Baş ve şehadet parmaklarından gayri Üç parmağın tamamen kaybı Yalnız başparmağın tamamen kaybı Yalnız şehadet parmağının tamamen kaybı Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 10 8 Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı 8 7 Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı 7 6 Sigorta Bedelinin (%) Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı 50 Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı 40 Bir ayağın tamamen kaybı 40 Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi 30 Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30 Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 20 Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı 15 Bir ayak başparmağının tamamen kaybı 8 Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30 Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20 Kınlan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20 Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15 Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet 25 kudretinin yarı yarıya kaybı Her iki kulağın tamamen sağırlığı 40 Bir kulağın tamamen sağırlığı 10 Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25 Amudi fikarinin bariz inhina ile mütefari hareketsizliği 30 Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı 10

6 Maluliyet oranı, sigortalının maluliyet durumuna ilişkin olarak, Türkiye'de bulunan tam teşekküllü bir hastaneden aldığı Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranını gösterir Sağlık Kurulu Raporu'nun yukarıdaki cetvele uyarlanması ile tespit edilir. Hastane raporunda Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı belirtilmiş olsa dahi, tazminat hesabında aynı maluliyet hali için yukarıdaki cetvelde belirtilen oranlar esas alınır. Maluliyet halinin yukarıdaki cetvelde düzenlenmemiş olması halinde: a) Maluliyet, kaza sonucu gerçekleşmiş ise; Sağlık Kurulu Raporu'nda Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı belirtilmiş ise rapordaki oran esas alınır. Yukarıdaki cetvelde ve Sağlık Kurulu Raporu'nda herhangi bir oran belirtilmemiş ise, şirketimizce tıbbi değerlendirme yapılarak Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı kıyasen belirlenir. Kıyasen tespit yapılamaması halinde, sigortalı, tam teşekküllü bir hastaneden Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranını gösterir Sağlık Kurulu Raporu getirmekle yükümlüdür. b) Maluliyet, hastalık sonucu gerçekleşmiş ise; yukarıdaki cetvelde belirtilmemiş olan kısmi maluliyetler için tazminat ödenmez, Maluliyet oranının %60'tan yüksek olması durumunda, maluliyet hali yukarıdaki cetvelde zikredilmemiş olsa bile tam maluliyet tazminat ödenerek, bu klozun tabi olduğu Hayat Sigortası dahil tüm teminatlar sona erer. Sigortalı, solak olduğu takdirde, cetvelde sağ ve sol uzuv için tayin olunan oranlar, yer değiştirmesi yapılarak uygulanır. Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kati ve mutlak surette vazife görmemesini ve kullanılmamasını ifade eder. Sigorta başlangıcından önce mevcut maluliyet durumu da dahil muhtelif zamanlarda meydana gelen muhtelif kaza ve hastalıklardan doğan muhtelif maluliyetler için toplam maluliyet oranı % 100'ü geçemez. Örneğin, daha önce %20 maluliyeti var olan bir sigortalı cari sigorta yılında aynı ve/veya farklı kaza ve/veya hastalık sonucu tam malul kalırsa o anki teminat tutarının % 80'i ödenir Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca belirtilmiş olması şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında gerçekleşecek doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun'i sabit dişlere kaza neticesinde ortaya çıkan hasarların protez masrafları, tedavi masrafları müemmen meblağın azami %10'una kadar tazmin olunur. Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından yapılan ödemeler, sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının birçok sigortacı tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır. Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısı ile mes'ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur. 2. Sürekli Maluliyet Teminatı İşbu poliçede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortalının derhal veya sigorta süresi içinde gerçekleşen kazadan itibaren 2 sene zarfında veya ilk olarak sigorta süresi içerisinde teşhis edilen hastalık nedeniyle ve teşhis tarihinden itibaren 2 sene zarfında malul kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i suretle tesbitini müteakip, sürekli maluliyet sigorta bedeli yukarıdaki Daimi Maluliyet Oranları Cetveli nde belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya ödenir. Sürekli maluliyet teminatı, kaza sonucu maluliyet teminatı ile birlikte verilmez. C. Kaza Sonucu Maluliyet ve Sürekli Maluliyet Teminatlarına İlişkin Özel Hükümler Maluliyet teminatlarının başlangıcından önce mevcut bir maluliyet için hiçbir surette tazminat ödemesi yapılmaz. Ancak, poliçede aksine bir ek şart konmamış ise, sigortadan önce malul bulunan uzvun veya uzuv kısmının maluliyet oranı sigorta süresinde gerçekleşen bir kaza veya hastalık sebebiyle arttığı takdirde, sigortadan önceki oran ile sonraki oran arasındaki fark esas alınarak tazminat ödenir. Maluliyet oranlarının tayininde, sigortalının meslek ve sanatı dikkate alınmaz. Sigorta kapsamına giren bir kaza neticesinde oluşsa dahi, estetik güzelliğin azalması yüzünden doğan zararlar ile her türlü manevi zararlar, teminat kapsamı dışındadır Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Tazminatı Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamaz/iş göremez durumuna düşerse, kendisine çalışamadığı her gün için poliçede yazılı gündelik iş göremezlik teminatı ödenir. Sigortalının geçici iş göremezlik durumunu tam teşekküllü bir hastaneden aldığı rapor ile belgelemesi gereklidir. Sigortalı, kısmen çalışılabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren ödenecek gündelik iş göremezlik teminatı yarıya indirilir. İşbu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir. Ancak bu müddet 200 günü geçemez. 1. Sigortadan önce ve sigorta süresi dâhilinde gerçekleşen Kaza ve/veya Hastalık Sonucu Maluliyet oranı toplamının %40'ı aşması halinde, gerek maluliyet teminatı, gerekse kaza sonucu vefat teminatı sona erer ve takip eden sigorta dönemi itibarıyla sözü edilen teminatlar için prim alınmaz ve sigorta yapılmaz. 2. Sigortadan önce ve sigorta süresi dahilinde gerçekleşen Kaza ve/veya Hastalık Sonucu Maluliyet oranları toplamının % 60'ı aşması tam maluliyet hali olarak değerlendirilir ve bu klozun tâbi olduğu Hayat Sigortası dahil tüm teminatlar sona erer. 3. Sigortalının 65 yaşını doldurması halinde, sürekli maluliyet, kaza sonucu gündelik iş göremezlik ve kaza sonucu tedavi masrafları teminatları ve aksi kararlaştırılmadıkça kaza sonucu vefat ve kaza sonucu maluliyet teminatları takip eden sigorta yılı itibarıyla sona erer. Sona erdiği tarih itibarıyla maluliyet primi alınmaz, peşinen alınmış ise, gün esasına göre prim iadesi yapılır. 4. Hayat Sigortası ücretsiz sigortaya dönüşür ise, kaza sonucu maluliyet ve sürekli maluliyet teminatları dahil tüm risk teminatları sona erer. 5. Tabi olduğu Hayat Sigortası sona erdiği takdirde, alınmış olan kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, sürekli maluliyet, gündelik iş göremezlik ve tedavi masrafları teminatları da sona erer. D. Teminat Nevi lerinin İçtimai Bir kaza; vefat ve maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak, maluliyet tazminatı almış bulunan sigortalı, kazanın vuku tarihinden itibaren bir sene zarfında ve bu kaza neticesinde vefat ettiği takdirde hak sahiplerine 6

FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Madde 2- Bu poliçedeki

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Madde 2- Bu poliçedeki

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası. Şartları

Ferdi Kaza Sigortası. Şartları MetLife, global olarak sigorta, yıllık gelir koruma ve çalışan hakları programları alanında 50 den fazla ülkede 90 milyon müşteriye hizmet veren öncü bir şirkettir. MetLife, ortaklıkları ve iştirakleri

Detaylı

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslar arası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004 A.SİGORTANIN KAPSAMI A.1.Sigortanın Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nefes Sağlık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt YURTDIfiI E T M S GORTASI /EDUCATION ABROAD INSURANCE 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt (Yurtd fl ndan aramalarda (00 90) 850 7 24 0850 çeviriniz.) Poliçeniz ile teminat alt na al nan

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat)

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde, T.C hudutları dahilinde, katıldığı turda aniden hastalanmaları ve/veya herhangi

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı