HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI"

Transkript

1 c) Sürekli Maluliyet Teminatı HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI A. SİGORTANIN TEMİNATLARI 1. TEMEL TEMİNAT Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı halinde sigortaya girişte seçilen sigorta bedeli (teminat) vefat tazminatı olarak poliçede yazılı menfaattar/menfaattarlara ödenir. Bu sigorta kapsamında, sigorta ettirenin isteği doğrultusunda vefat teminatına ek olarak kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, sürekli maluliyet, tehlikeli hastalıklar, kaza sonucu gündelik iş göremezlik ve kaza sonucu tedavi masrafları teminatları da verilebilir. 2. İSTEĞE BAĞLI EK TEMİNATLAR İsteğe bağlı teminatlar, sigorta başvuru formunda işaretlenerek seçilmiş olması ve bu itibarla sigorta kapsamında bulunması kaydı ile geçerlidir. İsteğe Bağlı Ek Teminatlara İlişkin Özet Hükümler İşbu poliçede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortalının derhal veya sigorta süresi içerisinde gerçekleşen kazadan itibaren 2 sene zarfında veya ilk olarak sigorta süresi içerisinde teşhis edilen hastalık nedeniyle, teşhis tarihinden itibaren 2 sene zarfında malul kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i suretle tesbitini müteakip, sürekli maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları ndaki Daimi Maluliyet Oranları Cetveli nde belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya ödenir. Sürekli maluliyet teminatı, kaza sonucu maluliyet teminatı ile birlikte verilmez. Ayrıca, Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları na göre kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet ve sürekli maluliyet teminatları çerçevesinde karşılanmayan ve aşağıda açıklanan üç risk durumunda gerçekleşebilecek kazalar da ilave prim ödemek suretiyle teminat altına alınabilir: 1. Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanma veya bu araçlara binme esnasında geçirilen kazalar, 2. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve heyelan esnasında geçirilen kazalar, 3. Mesleki faaliyet dışında herhangi bir spor yaparken geçirilen kazalar. Sigorta Süresi ve Para Birimi: Tüm ek teminatların süresi, tâbi olduğu temel teminatın süresine eşittir, para birimi temel teminatın para birimiyle aynıdır. Teminat Limiti: Kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet ve sürekli maluliyet teminat limitlerinin vefat teminatına eşit olması gerekir. Tehlikeli hastalıklar teminatı ise en fazla vefat teminatı kadar verilebilir. Tehlikeli hastalıklar teminat tutarı, vefat teminatından ve varsa ek teminatlardan daha büyük olamaz. Sigortaya Kabul Yaşı: Vefat, kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, sürekli maluliyet teminatları, kaza sonucu gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatları yaş arasındaki kişilere verilebilir. Tehlikeli hastalıklar teminatı, yaş arasındaki kişilere verilebilir. Sigortalı yaşı, sigorta başlangıç tarihinden, sigortalı doğum tarihinin, gün, ay, yıl esas alınarak çıkarılması ile bulunan aldığı yaşıdır. a) Kaza Sonucu Vefat Teminatı İşbu poliçe ile temin edilen ve poliçe süresi içinde gerçekleşen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. Kaza sonucu vefat teminatı, kaza sonucu maluliyet veya sürekli maluliyet teminatı ile birlikte verilir. b) Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı İşbu poliçe ile temin edilen ve poliçe süresi içinde gerçekleşen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i suretle tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları ndaki Daimi Maluliyet Oranları Cetveli nde belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir. Bununla beraber, Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları nın 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler esnasında geçirilen kazalar da prim ödenmeksizin teminat altına alınmıştır. d) Tehlikeli Hastalıklar Teminatı Bu teminat sigortalının teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanması halinde, sigortalıya poliçede belirtilen tehlikeli hastalıklar teminatının vefattan önce ödenmesini sağlar. Teminat kapsamına giren hastalıklardan birden fazlasının eş zamanlı olarak ortaya çıktığı durumlarda, sadece tek hastalık için ödeme yapılır. Bu teminat tedavi masraflarını değil satın alınan teminat tutarını garanti etmektedir. Tehlikeli Hastalıklar Teminatı hayat sigortasına ek teminat olarak verilir. Tek başına satılması mümkün olmayıp, hayat sigortasından bağımsız olarak herhangi bir hukuki geçerliliği yoktur. Tehlikeli Hastalıklar Teminata İlişkin Özet Hükümler Muafiyet Süresi: Teminatın işlerlik kazanabilmesi için işbu teminatın satın alınmasından itibaren geçmesi gereken süreyi ifade eder. Muafiyet süresi, işbu teminat kapsamına giren tüm hastalıklar için teminatın başladığı tarihten itibaren 90 gündür. Ancak, aralıksız yenilenen sigortalarda bu muafiyet süresi aranmaz. Yaşama Süresi: Poliçede belirtilmek kaydıyla, teminatın işlerlik kazandığı vakalarda, rizikonun gerçekleştiği tarihten (hastalığın ilk teşhis tarihinden) itibaren tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalının hayatta kalması gereken süreyi ifade eder. Yaşama süresi, teminatın işlerlik kazandığı vakalarda, hastalığın ilk teşhis tarihinden itibaren 30 gündür. 1

2 e) Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Teminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak geçici maluliyet durumunda en fazla 200 gün boyunca çalışamadığı her bir gün için verilen teminattır. 65 yaşından büyük kişilere Gündelik İş Göremezlik Teminatı verilmez. f) Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları için verilen teminattır. -Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, -Sigorta priminin ödenmiş olduğunun belgelendirilmiş olması şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Ödenen primlerin, gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. (Bakanlar Kurulu bu oranı yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir..) b. Beyana Tabi Vergi Mükellefleri Açısından: Tedavi Masrafları Teminatı kapsamında sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları ve nakil ücretleri olmak üzere poliçede bu teminat için tespit olunan tutar sigorta edilir. Tedavi masrafları, tedavinin kaza gününden itibaren bir yıl içinde yapılmış olması koşuluyla ödenir. B. SİGORTANIN PRİMİ Yıllık Hayat Sigortası primleri ve bu sigortaya ek olarak verilen teminatların primleri her yıl poliçe üzerinde yazılı vadelerde ödeme şekline bağlı olarak ödenir/tahsil edilir. Yıl içinde prim iadesi yapılmaksızın sigortanın iptali yapılabilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde ilk taksit veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Prim alacağının muacceliyet gününden itibaren 3 ay içinde dava veya takip yolu ile istenilmemiş olması halinde sözleşmeden cayılmış olunur. İzleyen primlerden herhangi birinin gösterilen zamanlarda ve belirtilen miktarlarda ödenmemesi durumunda temerrüde düşülmüş olur. Bu durumda, Sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının Türk Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklı olup, bir sigorta dönemi içinde iki defa ihtar gönderilmişse sigortacı, sigorta dönemimin sonunda hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi feshedebilir C. VERGİ AVANTAJI 1. Gider Vergisi Yönünden Bu sigortanın Teminat primleri Gider Vergisi'ne tabi değildir. 2. Gelir Vergisi Yönünden a. Bordro ile gelir elde edenler (ücretliler) b. Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri ödedikleri sigorta primlerini aşağıdaki şartlar dahilinde gelir vergisi matrahından indirebilirler. a. Ücretliler Açısından: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 maddesi gereği; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50 si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/1 maddesi gereği mükellefin; şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50 si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primler, - Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, - İndirilecek sigorta prim tutarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması, - -Ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukalrın ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Ödenen primlerin, gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için beyan edilen gelirin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerekir. D. TAZMİNATLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Vefat Tazminatı Sigortalının, sigorta süresi içinde vefatı halinde poliçede yazılı vefat teminat tutarı, poliçede yazılı menfaattar/menfaattarlara ya da herhangi bir menfaattar belirtilmemişse kanuni varislerine ödenir. Vefat tazminatının değerlendirme işlemlerinin başlayabilmesi için hak sahipleri aşağıda belirtilen belgeler ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunmalıdır: Poliçe aslı ile birlikte ödenen son prim dekontu, Nüfus idaresinden alınacak olan Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği'nin aslı (Nüfus Müdürlüğü'nden tasdikli aslı veya Noter'den onaylı bir sureti). Lehtar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı, Vefat sebebini bildiren doktor raporu, mümkün olmadığı takdirde muhtar ve asgari iki üye tarafından düzenlenecek vefat sebebini bildiren tutanak, Gömme İzin Belgesi veya Defin Ruhsatı'nın fotokopisi, Sigortalının vefatı hastalık sonucu gerçekleşmiş ise; mevcut hastalığının özgeçmişine ilişkin raporlar (Hastane Müşahede Dosyası, Anemnezli Epikriz Raporu, Tetkik Sonuçları.) Vefat trafik kazası sonucu meydana gelmişse; Kaza Zaptı, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu, Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan Gaiplik Kararı, Vefat adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (Cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın vb.); Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu, Cumhuriyet Savcılığı iddianame veya Takipsizlik Kararı 2

3 Menfaattar /menfaattarların TC kimlik numaralarını gösterir belge sureti ve ikametgah belgesi Veraset intikal Vergisi Kanunu gereği Vergi Dairesi'nden alınacak tazminatın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olup olmadığını belirten yazı, (Ödenecek tazminat tutarı belli olduktan sonra istenir.) Menfaattar/menfaattarların ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe, Lehtarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı, Gerekirse ek belgeler. a. Tam Maluliyet Tazminatı Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları na göre sakatlık oranı % 60 ve üzeri tarif edilen haller tam maluliyet halidir. Sigortalının kaza sonucu tam malul kalması halinde maluliyetin gerçekleştiği sigorta yılında poliçede yazılı olan maluliyet teminatı tutarı sigortalıya tazminat olarak ödenir ve sigorta sona erer. b. Kısmi Maluliyet Tazminatı 2. Kaza Sonucu Vefat Tazminatı Sigortalının, sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza sonucu vefatı halinde poliçede yazılı olan "Kaza Sonucu Vefat Teminat" tutarı poliçede yazılan menfaattar/ menfaattarlara ya da herhangi bir menfaattar belirtilmemişse kanuni varislerine tazminat olarak nakden ödenir. Kaza sayılan haller ekte yer alan Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları nda açıklanmıştır. Kaza Sonucu Vefat tazminatının ödenebilmesi için hak sahipleri aşağıda belirtilen belgeler ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunmalıdır: Sigorta poliçesinin aslı, Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği'nin aslı. (Nüfus Müdürlüğü'nden tasdikli aslı veya Noter'den onaylı bir sureti), Gömme İzin Belgesi veya Defin Ruhsatı'nın fotokopisi, Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu, Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.); Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu, Cumhuriyet Savcılığı iddianame veya Takipsizlik Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.), Lehtar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı, Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan Gaiplik Kararı, Lehtarların TC kimlik numaralarını gösterir belge, Lehtarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe, Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği Vergi Dairesi'nden alınacak tazminatın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olup olmadığını belirten yazı (Ödenecek tazminat tutan belli olduktan sonra istenir). Lehtarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı, Ödenen son prim makbuzu, Gerekirse ek belgeler. 3. Kaza Sonucu Maluliyet Tazminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza sonucu daimi malul kalması halinde poliçede yazılı olan teminat tutarının maluliyet oranı ile çarpımı sonucu hesaplanacak meblağ sigortalıya tazminat olarak ödenir. Vücudun hangi uzuvlarının iş göremez hale gelmesinin ne oranda maluliyete sebep olduğu ve ne miktarda hangi koşullar ve şartlar dahilinde tazminat ödeneceği ekte yer alan Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları nda açıklanmıştır. Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza sonucu kısmen malul kalması halinde; sigortaya girişte seçilen teminat tutarı, Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda ilgili maluliyet derecesi ile çarpılarak sigortalıya ödenir. Kaza Sonucu Maluliyet tazminatının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunmalıdır: Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurul Raporu, Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda alkol raporu, Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.); Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe, Gerekirse ek belgeler. 4. Sürekli Maluliyet Tazminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza veya bir hastalık sonucu daimi malul kalması halinde poliçede yazılı olan teminat tutarının maluliyet oranı ile çarpımı sonucu hesaplanacak meblağ sigortalıya tazminat olarak ödenir. Vücudun hangi uzuvlarının iş göremez hale gelmesinin ne oranda maluliyete sebep olduğu ve ne miktarda hangi koşullar ve şartlar dahilinde tazminat ödeneceği Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları nda açıklanmıştır. a. Tam Maluliyet Tazminatı Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları na göre maluliyet oranı % 60 ve üzeri tarif edilen haller tam maluliyet halidir. Sigortalının kaza veya hastalık sonucu tam malul kalması halinde maluliyetin gerçekleştiği sigorta yılında poliçede yazılı olan maluliyet teminatı tutarı sigortalıya tazminat olarak ödenir ve sigorta sona erer. b. Kısmi Maluliyet Tazminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği bir kaza veya hastalık sonucu kısmen malul kalması halinde; sigortaya girişte seçilen teminat tutarı, Ferdi Kaza Ek Teminatları ve Sürekli Maluliyet Ek Teminatı Özel Şartları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda ilgili maluliyet derecesi ile çarpılarak sigortalıya ödenir. 3

4 Kaza veya Hastalık Sonucu Maluliyet tazminatının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunmalıdır: Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurul Raporu, Hastalık sonucu oluşmuş maluliyetlerde, tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları. Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu, Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.); Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe, Gerekirse ek belgeler. 5. Tehlikeli Hastalıklar Tazminatı Sigortalının tehlikeli hastalıklar tazminat talebinde bulunabilmesi için, teminat kapsamına alınan hastalıklardan birine yakalandığının bir sağlık kuruluşu tarafından doğrulanması ve gerekli görüldüğü takdirde Şirket imizin yönlendirdiği bir sağlık kuruluşundan da ilgili belgelerin (konulan teşhis ve tedaviyi gösteren belge - Epikriz Raporu ve şirket tarafından talep edilen diğer belgeler) sağlanması ve muafiyet süresinin geçmiş olması gerekir. Bu teminat için tazminat, gerek muafiyet süresinin gerekse de yaşama süresinin doldurulmuş olması halinde ödenir. Tazminat ödemesi sigortalının hayatta olması halinde bizzat kendisine, sigortalının tazminata hak kazandıktan sonra vefat etmiş olması halinde ise sigortalının kanuni varislerine ödenir. Tehlikeli Hastalıklar Tazminatının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunulmalıdır: Başvuru Formu'nda belirtilen bir rahatsızlık olmaması veya rahatsızlığın sigorta başlangıç tarihinden önce mevcut olan, varlığı bilinen, fakat beyan edilmeyen bir rahatsızlık ve/veya komplikasyon olmaması, Tüm hastalıklar için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük muafiyet süresinin dolmuş olması, Rahatsızlığın tespitinden sonra yaşama süresinin (30 gün) aşılmış olması, (Bu 30 günlük sürenin dolduğu tarihin, sigorta bitiş tarihinden sonraya rastladığı durumlarda, hastalığın ilk teşhis tarihinin sigortalılık süresi içinde olması dikkate alınarak tazminat ödenecektir.) Tazminat talebine konu hastalığın, muafiyet süresi içinde teşhis edilen ve dolayısıyla tazminat ödenmeyen başka bir hastalığın komplikasyonu olmaması veya komplikasyonuna bağlı gelişen bir rahatsızlık olmaması, İstisnalar bölümünde belirlenen maddelerin gerçekleşmemiş olması, Tazminat talebine konu olan hastalık ile ilgili her türlü belgenin sağlanmış olması gerekmektedir. 6. Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Tazminatı Mesleki faaliyet dışındaki spor kazalarının kapsam dahilinde olduğu durumlarda, sigortalı kazadan sonraki ilk 7 gün için Gündelik 4 İş Göremezlik tazminatı alamaz. Ancak 7 günlük süreyi geçmesi halinde 8. günden itibaren bu tazminatı almayı hak eder. Gündelik İş Göremezlik tazminatının değerlendirilebilmesi için; Kaza Tespit Tutanağı, Alkol Raporu, tedavi görülen hastaneden alınacak müşahede dosyası ve çalışmadığı gün sayısını gösterir resmi bir belgenin Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye gönderilmesi gerekmektedir. 7. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Tazminatı Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminatı ile ilgili tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için; Kaza Tespit Tutanağı, Alkol Raporu, yapılan masrafları belgeleyen faturaların asılları (ilaç masrafları için ilgili ilaç kupür ve fişlerinin hastane reçetesine iliştirilmesi gerekmektedir) ve tedavi görülen hastaneden alınacak müşahede dosyasının Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye gönderilmesi gerekmektedir. FERDİ KAZA EK TEMİNATLARI VE SÜREKLİ MALULİYET EK TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI A. Özel Şartların Kapsamı Bu özel şartlar; kaza sonucu vefat teminatı, kaza sonucu maluliyet teminatı, kaza sonucu gündelik iş göremezlik teminatı, kaza sonucu tedavi masrafları teminatı ve sürekli maluliyet teminatına ilişkin esas ve usulleri içerir. 1. Bu poliçedeki "Kaza" tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır. 2. Aşağıdaki haller de kaza sayılır: a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden, b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından, c) Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmelerden, d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar. 3. Aşağıdaki haller kaza sayılmaz: a) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin, b) Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin, c) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün, d) Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın, e) Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar. 4. Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir: a) Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar, b) Grevler, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirak, c) Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs, d) Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler

5 sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar, f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak. h) Esrar, eroin gibi uyuşturucu kullanımı ve alkolizm, i) HIV taşıyıcılığı ve AIDS, j) Sigortalının kasten kendi kendine verdiği zararlar, k) Sigorta başlangıç tarihinden önce var olan ve doğuştan gelen ve hastalık ve özürler, l) Suda boğulmalar, sigortadan hariç olup, bu sebeple oluşan zararlardan ötürü sigorta tazminatı ödenmez. 5. Aksine mukavele yoksa, aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir: a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, b) Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık, c) Dağlara ve cumudiyelere tırmanma sureti ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilimum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri, d) Her nevi spor müsabakaları ile sür'at ve mukavemet yarışları, e) Havada yolcu sıfatından başka bir sıfatla uçuş, f) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması, g) 5'inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı terörle mücadele kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. B. Teminatlar Aşağıda belirtilen teminatlar, bu özel şartlar kapsamında satın alınabilecek tüm teminatları içermekte olup, her bir sigortalı için sadece tercih ettiği ve poliçede belirtilen teminatlar geçerli olacaktır. 1. Ferdi Kaza Ek Teminatları Bu teminatlardan Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet Teminatları alınması zorunlu olan teminatlardır. Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Teminatı ve Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı ise isteğe bağlı teminatlar olup ancak Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet Teminatları veya Sürekli Maluliyet Teminatı alan sigortalılara verilebilir. Kaza sonucu maluliyetler yanında hastalık sonucu maluliyetler de teminat altına alınmak istendiğinde Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı verilmez, Sürekli Maluliyet Teminatı zorunlu teminat olarak verilir Kaza Sonucu Vefat Teminatı İşbu poliçe ile temin edilen ve poliçe süresi içinde gerçekleşen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı İşbu poliçe ile temin edilen ve poliçe süresi içinde gerçekleşen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i suretle tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli aşağıdaki cetvelde belirtilen oranlar dâhilinde kendisine ödenir. Daimi Maluliyet Oranları Cetveli Sigorta Bedelinin (%) İki gözün tamamen kaybı 100 İki kolun veya iki elin tamamen kaybı 100 İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı 100 Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya 100 bir ayağın tamamen kaybı Umumi felç 100 Şifa bulmaz akıl hastalığı 100 Sağ (%) Sol (%) Kolun veya elin tamamen kaybı Omuz hareketinin tamamen kaybı Dirsek hareketinin tamamen kaybı Bilek hareketinin tamamen kaybı Başparmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı Başparmak ile beraber şehadet parmağından gayri Bir parmağın tamamen kaybı Şehadet parmağı ile beraber başparmaktan gayri Bir parmağın tamamen kaybı Baş ve şehadet parmaklarından gayri Üç parmağın tamamen kaybı Yalnız başparmağın tamamen kaybı Yalnız şehadet parmağının tamamen kaybı Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 10 8 Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı 8 7 Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı 7 6 Sigorta Bedelinin (%) Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı 50 Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı 40 Bir ayağın tamamen kaybı 40 Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi 30 Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30 Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 20 Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı 15 Bir ayak başparmağının tamamen kaybı 8 Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30 Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20 Kınlan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20 Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15 Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet 25 kudretinin yarı yarıya kaybı Her iki kulağın tamamen sağırlığı 40 Bir kulağın tamamen sağırlığı 10 Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25 Amudi fikarinin bariz inhina ile mütefari hareketsizliği 30 Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı 10

6 Maluliyet oranı, sigortalının maluliyet durumuna ilişkin olarak, Türkiye'de bulunan tam teşekküllü bir hastaneden aldığı Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranını gösterir Sağlık Kurulu Raporu'nun yukarıdaki cetvele uyarlanması ile tespit edilir. Hastane raporunda Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı belirtilmiş olsa dahi, tazminat hesabında aynı maluliyet hali için yukarıdaki cetvelde belirtilen oranlar esas alınır. Maluliyet halinin yukarıdaki cetvelde düzenlenmemiş olması halinde: a) Maluliyet, kaza sonucu gerçekleşmiş ise; Sağlık Kurulu Raporu'nda Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı belirtilmiş ise rapordaki oran esas alınır. Yukarıdaki cetvelde ve Sağlık Kurulu Raporu'nda herhangi bir oran belirtilmemiş ise, şirketimizce tıbbi değerlendirme yapılarak Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı kıyasen belirlenir. Kıyasen tespit yapılamaması halinde, sigortalı, tam teşekküllü bir hastaneden Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranını gösterir Sağlık Kurulu Raporu getirmekle yükümlüdür. b) Maluliyet, hastalık sonucu gerçekleşmiş ise; yukarıdaki cetvelde belirtilmemiş olan kısmi maluliyetler için tazminat ödenmez, Maluliyet oranının %60'tan yüksek olması durumunda, maluliyet hali yukarıdaki cetvelde zikredilmemiş olsa bile tam maluliyet tazminat ödenerek, bu klozun tabi olduğu Hayat Sigortası dahil tüm teminatlar sona erer. Sigortalı, solak olduğu takdirde, cetvelde sağ ve sol uzuv için tayin olunan oranlar, yer değiştirmesi yapılarak uygulanır. Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kati ve mutlak surette vazife görmemesini ve kullanılmamasını ifade eder. Sigorta başlangıcından önce mevcut maluliyet durumu da dahil muhtelif zamanlarda meydana gelen muhtelif kaza ve hastalıklardan doğan muhtelif maluliyetler için toplam maluliyet oranı % 100'ü geçemez. Örneğin, daha önce %20 maluliyeti var olan bir sigortalı cari sigorta yılında aynı ve/veya farklı kaza ve/veya hastalık sonucu tam malul kalırsa o anki teminat tutarının % 80'i ödenir Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca belirtilmiş olması şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında gerçekleşecek doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun'i sabit dişlere kaza neticesinde ortaya çıkan hasarların protez masrafları, tedavi masrafları müemmen meblağın azami %10'una kadar tazmin olunur. Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından yapılan ödemeler, sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının birçok sigortacı tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır. Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısı ile mes'ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur. 2. Sürekli Maluliyet Teminatı İşbu poliçede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortalının derhal veya sigorta süresi içinde gerçekleşen kazadan itibaren 2 sene zarfında veya ilk olarak sigorta süresi içerisinde teşhis edilen hastalık nedeniyle ve teşhis tarihinden itibaren 2 sene zarfında malul kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i suretle tesbitini müteakip, sürekli maluliyet sigorta bedeli yukarıdaki Daimi Maluliyet Oranları Cetveli nde belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya ödenir. Sürekli maluliyet teminatı, kaza sonucu maluliyet teminatı ile birlikte verilmez. C. Kaza Sonucu Maluliyet ve Sürekli Maluliyet Teminatlarına İlişkin Özel Hükümler Maluliyet teminatlarının başlangıcından önce mevcut bir maluliyet için hiçbir surette tazminat ödemesi yapılmaz. Ancak, poliçede aksine bir ek şart konmamış ise, sigortadan önce malul bulunan uzvun veya uzuv kısmının maluliyet oranı sigorta süresinde gerçekleşen bir kaza veya hastalık sebebiyle arttığı takdirde, sigortadan önceki oran ile sonraki oran arasındaki fark esas alınarak tazminat ödenir. Maluliyet oranlarının tayininde, sigortalının meslek ve sanatı dikkate alınmaz. Sigorta kapsamına giren bir kaza neticesinde oluşsa dahi, estetik güzelliğin azalması yüzünden doğan zararlar ile her türlü manevi zararlar, teminat kapsamı dışındadır Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Tazminatı Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamaz/iş göremez durumuna düşerse, kendisine çalışamadığı her gün için poliçede yazılı gündelik iş göremezlik teminatı ödenir. Sigortalının geçici iş göremezlik durumunu tam teşekküllü bir hastaneden aldığı rapor ile belgelemesi gereklidir. Sigortalı, kısmen çalışılabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren ödenecek gündelik iş göremezlik teminatı yarıya indirilir. İşbu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir. Ancak bu müddet 200 günü geçemez. 1. Sigortadan önce ve sigorta süresi dâhilinde gerçekleşen Kaza ve/veya Hastalık Sonucu Maluliyet oranı toplamının %40'ı aşması halinde, gerek maluliyet teminatı, gerekse kaza sonucu vefat teminatı sona erer ve takip eden sigorta dönemi itibarıyla sözü edilen teminatlar için prim alınmaz ve sigorta yapılmaz. 2. Sigortadan önce ve sigorta süresi dahilinde gerçekleşen Kaza ve/veya Hastalık Sonucu Maluliyet oranları toplamının % 60'ı aşması tam maluliyet hali olarak değerlendirilir ve bu klozun tâbi olduğu Hayat Sigortası dahil tüm teminatlar sona erer. 3. Sigortalının 65 yaşını doldurması halinde, sürekli maluliyet, kaza sonucu gündelik iş göremezlik ve kaza sonucu tedavi masrafları teminatları ve aksi kararlaştırılmadıkça kaza sonucu vefat ve kaza sonucu maluliyet teminatları takip eden sigorta yılı itibarıyla sona erer. Sona erdiği tarih itibarıyla maluliyet primi alınmaz, peşinen alınmış ise, gün esasına göre prim iadesi yapılır. 4. Hayat Sigortası ücretsiz sigortaya dönüşür ise, kaza sonucu maluliyet ve sürekli maluliyet teminatları dahil tüm risk teminatları sona erer. 5. Tabi olduğu Hayat Sigortası sona erdiği takdirde, alınmış olan kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet, sürekli maluliyet, gündelik iş göremezlik ve tedavi masrafları teminatları da sona erer. D. Teminat Nevi lerinin İçtimai Bir kaza; vefat ve maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak, maluliyet tazminatı almış bulunan sigortalı, kazanın vuku tarihinden itibaren bir sene zarfında ve bu kaza neticesinde vefat ettiği takdirde hak sahiplerine 6

7 sigortalıya ödenmiş bulunan maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir. Gündelik tazminat ve tedavi masrafları vefat veya daimi maluliyet tazminatından indirilmez. E. Rizikonun Neticesini Ağırlaştıran Haller Sigortalı, rizikonun neticesini ağırlaştırmamakla yükümlü olup, kusuru nedeniyle kaza ve hastalık sonuçlan ağırlaştığı takdirde sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu olmaz. F. Hayat Sigortası Genel Şartlarına Tabi Olma 90 gündür. Ancak, aralıksız yenilenen sigortalarda bu muafiyet süresi aranmaz. 5. Yaşama Süresi: Poliçede belirtilmek kaydıyla, teminatın işlerlik kazandığı vakalarda, rizikonun gerçekleştiği tarihten (hastalığın ilk teşhis tarihinden) itibaren tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalının hayatta kalması gereken süreyi ifade eder. Yaşama süresi, teminatın işlerlik kazandığı vakalarda, hastalığın ilk teşhis tarihinden itibaren 30 gündür. B. Teminat Kapsamındaki Hastalıklar İşbu Özel Şartlar, tabi olduğu Hayat Sigortası'nın eki ve tamamlayıcısı olup, sigortanın coğrafi sınırı, beyan yükümlülüğü, rizikonun değişmesi, rizikonun gerçekleşmesi halinde hak sahiplerinin yükümlülükleri, sigorta primini ödenmesi ve işbu Özel Şartlarda yer almayan diğer tüm hususlarda Hayat Sigortası Genel Şartları, sigortacılık mevzuatı hükümleri, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri geçerli olacaktır. TEHLİKELİ HASTALIKLAR TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI A. Teminatın Konusu ve Kapsamı Bu teminat, sigortalının teminat kapsamındaki, hastalıklardan birine yakalanması halinde, sigortalıya poliçede belirtilen Tehlikeli Hastalıklar Teminatı'nın vefattan önce ödenmesini sağlar. Teminat kapsamına giren hastalıklardan birden fazlasının eş zamanlı olarak ortaya çıktığı durumlarda, sadece tek hastalık için ödeme yapılır. Bu teminat tedavi masraflarını değil satın alınan teminat tutarını garanti etmektedir. Bu teminat hayat sigortasına ek teminat olarak verilir. Tek başına satılması mümkün olmayıp, hayat sigortasından bağımsız olarak herhangi bir hukuki geçerliliği yoktur. Tehlikeli Hastalıklar Teminatına İlişkin Özel Hükümler 1. Sigorta Süresi: İşbu ek teminatın süresi, tâbi olduğu hayat sigortasının süresine eşittir. 2. Teminat Limiti: Tehlikeli Hastalıklar Teminatı en fazla Vefat Teminatı tutarı kadar verilebilir. Tehlikeli Hastalıklar Teminat tutarı, Vefat Teminatı ndan ve varsa ek teminatlardan büyük olamaz. 3. Sigortaya Kabul Yaşı: Bu teminat, yaş arasındaki kişilere verilebilir. Sigortalı yaşı, sigorta başlangıç tarihinden, sigortalı doğum tarihinin, gün, ay, yıl esas alınarak çıkarılması ile bulunan bitirilen yaşıdır. 4. Muafiyet Süresi: Teminatın işlerlik kazanabilmesi için işbu teminatın satın alınmasından itibaren geçmesi gereken süreyi ifade eder. Muafiyet süresi, işbu teminat kapsamına giren tüm hastalıklar için teminatın başladığı tarihinden itibaren 7 Bu teminat kapsamına giren hastalıkların tanımları aşağıda belirtilmiştir. 1. Kanser Malign (kötü huylu) hücrelerin kontrol edilemez büyüme ve yayılımıyla normal dokunun hasar görmesiyle tanımlanan, bir veya daha fazla malign (kötü huylu) tümörün varlığıdır. Kanser tanımı, lösemiyi ve Hodgkin Hastalığı gibi lemfositik sistem malign (kötü huylu) hastalığını içerir. Tüm non-invasiv kanser in situ, Evre 1 Hodgkin Hastalığı, Evre A prostat kanseri, invazyon derinliği Clark Seviyesi 3'ten başlamak üzere invasiv malign melanoma hariç tüm alt kanserleri ve HIV varlığında her türlü malign tümör teminat dışıdır. 2. Felç 24 saatten fazla süren nörolojik sekele sebep olan, beyin dokusu enfarktüsü, kanama ve kafa harici bir kaynaktan meydana gelen emboliyi içeren cerebrovascular hasardır. En az 3 aylık kalıcı nörolojik hasar oluşmuş olmalıdır. 3. Miyokard Enfaktüs, Akut Kalp Krizi Yetersiz kan beslenmesi sonucu kalp kasının belli bir oranda ölmesidir. Teşhis şunlara dayandırılmalıdır: Tipik göğüs ağrısı, ECG bulgularında yeni görülen değişiklik, Kardiak enzimlerinde yükseklik, Troponin I ve T'nin yükseldiği, ST segment yükselmesi olmayan miyokard enfaktüs (NSTEMI) hariçtir. 4. Koroner Arter Bypass Ameliyatı İki veya daha fazla koroner damarda görülen daralma veya tıkanıklığını koroner arter bypass graft (CABG) ile ortadan kaldırmak amacıyla yapılan açık göğüs ameliyatıdır. Koroner anjiografi ile bu ameliyatın gerekli olduğu ispatlanmalıdır. Bu teminatla ilgili olarak, angioplasti ve/veya diğer damar içi (intra-arterial) prosedürler hariçtir. 5. Böbrek Yetmezliği Böbrek yetmezliğinin son safhasında, her iki böbreğin de geri dönüşsüz kronik fonksiyon kaybı görülmesi sonucu, düzenli diyaliz gerektiren veya böbrek nakli yapılacak vakalardır. 6. Hayati Organ Transplantasyonu Böbrek, akciğer, karaciğer, pankreas, kalp veya kemik iliğinin bir vericiden, sigortalıya aktarılmasıdır. 7. Multiple Sclerosis Tam teşekküllü hastanelerden birinde görevli danışman nörolog tarafından, semptomların net olarak teşhis edilmesidir. Sigortalıda en az 6 ay boyunca aralıksız devam

8 eden bir periyotta veya medikal olarak dökümante edilen en az iki episodda nörolojik anormali görülmelidir. Bu durum tipik demyelizasyon semptomları ve motor ve duyu fonksiyonlarının hasarı ve ayrıca tipik MR bulguları ile ispatlanmalıdır. 8. Paralizi Hastalık veya kaza sebepli paralizi ile iki veya daha çok uzuvda oluşan tam ve geri dönüşü olmayan kullanım kaybıdır. Bu koşulların en az 3 ay boyunca sürdüğü medikal olarak dökümante edilmelidir. 9. Körlük Hastalık veya kaza sonucu her iki gözde de ortaya çıkan, sürekli, geri dönüşü olmayan tam görme kaybıdır. 10. Sağırlık Hastalık veya kaza sonucu her iki kulakta da tüm seslere karşı, geri dönüşü olmayan, tam duyma kaybıdır. 11. Kalp Kapakçığı Ameliyatı Bir veya daha fazla kardiak kapakların değiştirilmesi amacıyla yapılan açık kalp (valvuloplasti, valvulatomi) ameliyatıdır. Bu ameliyat, daralma (stenosis), bozukluk veya her iki durum aynı anda ortaya çıktığında aortik, mitral, pulmoner veya trikuspid kapaklarını içerir. 12. Aorta Ameliyatı Hastalıklı aortanın kesilip çıkarılması ve bir yama ile değiştirilmesine yönelik ameliyattır. Bu tanım, aorta dallarını değil thoracic ve abdomen aortayı içerir. Aortanın travmatik incinmesi hariçtir. C. Tazminat ile İlgili Açıklamalar 1. Tazminat Talebi Sigortalının tazminat talebinde bulunabilmesi için; muafiyet süresinin geçmiş olması ve teminat kapsamına alınan hastalıklardan birine yakalandığının bir sağlık kuruluşu tarafından doğrulanması ve gerekli görüldüğü takdirde şirketimizin yönlendirdiği bir sağlık kuruluşundan da ilgili diğer belgelerin sağlanması gerekir. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. den tazminat talebinde bulunulması durumunda; tam teşekküllü bir hastane veya sağlık kuruluşundan alınacak rapor ile teminat kapsamındaki rizikonun gerçekleştiği belgelenerek, tehlikeli hastalığın teşhisi ile ilgili doktor, hastane veya sağlık kuruluşundan alınan rapor ve diğer bütün belgelerin şirketimize gönderilmesi gerekmektedir. Tehlikeli hastalıklar rizikosunun gerçekleştiğine dair sigortalının ihbarda bulunması halinde, Şirket gerekli gördüğü takdirde teminat altında bulunan hastalıkla ilgili olarak kendi belirleyeceği bir doktora ya da sağlık kurumuna sigortalıyı muayene ettirebilir veya duruma bağlı olarak ek belgeler talep edebilir. 2. Tazminatın Ödenmesi Bu teminat için tazminat, gerek muafiyet süresinin gerekse yaşama süresinin doldurulmuş olması halinde ödenir. Tazminat ödemesi hayatta olması halinde sigortalının bizzat kendisine, sigortalının tazminata hak kazandıktan sonra vefat etmiş olması halinde ise sigortalının kanuni varislerine ödenir. Tazminatın ödenebilmesi için, Başvuru Formu'nda belirtilen bir rahatsızlık olmaması veya rahatsızlığın sigorta başlangıç tarihinden önce mevcut olan, varlığı bilinen, fakat beyan edilmeyen bir rahatsızlık ve/veya komplikasyon olmaması, Tüm hastalıklar için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük muafiyet süresinin dolmuş olması, Rahatsızlığın tespitinden sonra yaşama süresinin (30 gün) aşılmış olması (Bu 30 günlük sürenin dolduğu tarihin, sigorta bitiş tarihinden sonraya rastladığı durumlarda, hastalığın ilk teşhis tarihinin sigortalılık süresi içinde olması dikkate alınarak tazminat ödenecektir.), Tazminat talebine konu hastalığın, muafiyet süresi içerisinde teşhis edilen ve dolayısıyla tazminat ödenmeyen başka bir hastalığın komplikasyonu olmaması veya komplikasyonuna bağlı gelişen bir rahatsızlık olmaması, İstisnalar bölümünde belirlenen maddelerin gerçekleşmemiş olması, Tazminat talebine konu olan hastalık ile ilgili her türlü belgenin sağlanmış olması gerekmektedir. Tazminat tâbi olduğu hayat sigortasının para birimi cinsinden ödenir. D. İstisnalar Hayat Sigortası Genel Şartları Madde A-3 Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller e ek olarak aşağıdaki haller de Tehlikeli Hastalıklar Teminatı için istisna teşkil eder: 1. Sigorta kapsamındaki hastalıkların aşağıdaki haller nedeni ile oluşması durumunda tazminat ödenmez: a) Alkol, uzman bir doktorun direktifleri dışında kullanılan ilaç veya uyuşturucunun tesiri altında bulunma nedeniyle oluşan her türlü hastalık ve kazanın sebep olduğu hastalıklar, b) Riskli sporlar (dalgıçlık, paraşütle atlama, dağcılık, motosiklet ve otomobil sporları vb.), 2. Sigorta kapsamındaki tüm hastalıklar için muafiyet süresi 90 gündür. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren, ilk 90 gün içinde ortaya çıkan, ilk teşhis tarihi bu süre içinde bulunan hastalıklar için tazminat ödenmez. 3. Muafiyet süresinden sonra teşhis edilmiş olmakla birlikte, muafiyet süresi içerisinde teşhis edilen başka bir hastalığın komplikasyonu olan veya komplikasyonuna bağlı olarak gelişen hastalıklar için tazminat ödenmez. 4. Teşhis tarihi muafiyet süresinden sonrasına denk gelse dahi, teşhis tarihinden itibaren 30 günlük yaşama süresi dolmadan vefat eden sigortalılar için Tehlikeli Hastalıklar tazminatı ödenmez. Ancak; bu durumda hayat sigortası kapsamında vefat tazminatı ödenecektir. 5. Sigorta başlangıç tarihinden önce mevcut olan, varlığı bilinen ve fakat beyan edilmeyen bir rahatsızlık ve/veya 8

9 komplikasyonlar yahut herhangi bir rahatsızlığı düşündüren belirtiler/şikayetler için tazminat ödenmez. E. Teminatın Süresi ve Sona Ermesi Teminat, poliçede başlama tarihi olarak yazılan günde, farklı bir şekilde kararlaştırılmadıkça, Türkiye saatiyle öğlen saat 12.00'de başlar ve poliçede sona erme tarihi olarak yazılan günde aynı saatte sona erer. Bu teminat aşağıda sayılan hallerden herhangi birisinin gerçekleşmesi ile bu özel şart hükümleri çerçevesinde sona erer. Tâbi olduğu hayat sigortasının süresi bittiğinde bu teminat da kendiliğinden sona erecektir. Tâbi olduğu hayat sigortasının herhangi bir sebeple sona ermesi halinde bu teminat da sona erecektir. Poliçe süresi sonunda sigortalının 55 yaşını doldurması halinde bu teminat sona erecek ve yenilemesi yapılmayacaktır. Tehlikeli Hastalıklar Teminat limitinin Vefat Teminatı na eşit olması, sigortalının Tehlikeli Hastalıklardan birine yakalanması ve teminata hak kazanması durumunda; işbu teminat kapsamında tazminatın sigortalıya ödenmesi ile birlikte gerek bu teminat gerekse de tabi olduğu hayat sigortası sona erer. Tehlikeli Hastalıklar Teminat limitinin Vefat Teminatı ndan daha az olması, sigortalının Tehlikeli Hastalıklardan birine yakalanması ve teminata hak kazanması durumunda; işbu teminat kapsamında tazminat sigortalıya ödenir. Bu durumda, Tehlikeli Hastalıklar Teminatı sona erer. Vefat Teminatı ve varsa ek teminatların tutarı da ödenen Tehlikeli Hastalıklar Teminatı kadar azalır ve bu teminatlar poliçe süresi sonuna kadar kalan tutar üzerinden devam eder, poliçe süresi içinde teminat artışı yapılmaz. F. Hayat Sigortası Genel Şartlarına Tabi Olma İşbu Özel Şartlar, tabi olduğu Hayat Sigortası Genel Şartları nın eki ve tamamlayıcısı olup, bu Özel Şartlarda yer almayan diğer tüm hususlarda Hayat Sigortası Genel Şartları, sigortacılık mevzuatı hükümleri, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri geçerli olacaktır. ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da "lehtar" denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehtar da aynı şahıs olabilir. Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması sigortanın geçerliliği için şarttır. A.2 - SİGORTANIN KONUSU Sigortacı, bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir. Ancak, küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart koyarak sigorta etmek bâtıl, bunların hayatı üzerine sigorta yapmak geçerlidir. Her iki halde de ölüm gerçekleşirse sigortalının ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir. Bu genel şartlara göre riyazi ihtiyat ödenmesi gereken hallerde varsa kar payı da ödenir. A.3 - SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari ve hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki matematik karşılıklar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir Sigortalı aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür. HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 - SİGORTALI, SİGORTA ETTİREN VE LEHTAR Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye "sigorta ettiren" ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan A.4 - SİGORTA BEDELİNİN ARTIRILMASI Sigorta süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü halinde sigorta bedeli artırılabilir. Sigorta özel şartları gereği sigorta bedelini kendiliğinden arttıran haller hariç, sigorta ettiren teminat artışı talep ettiğinde durumu sigortacıya yazılı olarak bildirmek ve sigortacının gerekli gördüğü durumlarda yeni bir sağlık raporunu sigortacıya vermek zorundadır. Sigorta bedelinin artırılması halinde yapılacak beyanlar hakkında C.2 hükümleri uygulanır. 9

10 A.5 - SİGORTANIN BAŞLANGICI VE SONU Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve her halükârda rizikonun gerçekleşmesiyle sona erer. A.6 - SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI Bu sigorta dünyanın her yerinde geçerlidir. B. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERI Hak sahipleri, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigortacıya bildirmek zorundadırlar. Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigortacıya verir. a- Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir), b- Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, c- Gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni, d- Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı, e- Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilâmı, Sigortacı, vefat rizikolarında gerekirse tazminatı kesinleştirmek için sağlık karnesi ile hastane durum raporunu da ayrıca isteyebilir. Sigortacı talep halinde lehtar ya da sigorta ettirene tazminatın ödenmesine ilişkin olarak aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır. Bütün belgelerin sigorta şirketine verilmesinden sonra sigortacı, sözleşme hükümlerine göre ödemesi gereken kesinleşmiş tazminatı on gün içinde hak sahiplerine öder. Poliçenin bulunamadığı durumlarda şirket kayıtları esas alınır. Sadece, hayatta kalma şartıyla yapılmış olan sözleşmelerde, sözleşmede belirtilen sürenin dolması nedeniyle yapılacak ödemelerde sadece sigorta poliçesi ve onaylı nüfus suretinin verilmesi yeterlidir. C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER C.1- SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ VE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde ret edilmemesi halinde, sigorta sözleşmesi yapılmış olur. Teklifnamenin verilmesi sırasında alındı belgesi karşılığında alınan para, teklifnamenin şirketçe kabul edilmesi halinde sigorta ettirenin prim borcuna mahsup edilir. Hayatı sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden önce ölmüş ise sigorta hükümsüzdür. Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur. 10 Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur. Sigorta primi önceden taraflarca belirlenen vadede makbuz karşılığında ödenir. Poliçede belirtilmek kaydıyla PTT ve diğer kişilerden alınacak primlerin ödendiğine dair belgeler sigorta şirketi makbuzu ile eş değerdedir. Aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez. İlk üç senenin primleri ödendikten sonra müteakip primler ödenmeyecek olursa poliçe feshedilmez. Ancak, sigortacı re'sen madde C.5 hükümlerini uygular. C.2-SÖZLEŞMENİN YAPILMASI SIRASINDAKI BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sigortacı, bu sözleşmeyi, gerek sigorta ettiren gerekse bilgisinin olduğu hallerde hayatı sigorta edilenlerin ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin de beyanını esas tutarak yapmıştır Gerek sigorta ettiren gerekse sigortalı ve temsilci, sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında kendisince bilinen ve sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir. Ancak sigortacının bildirilmemiş, eksik veya yanlış bildirilmiş olan hususları bilmesi veya ihbar etmemenin ya da yanlış ihbar etmenin kusura dayanmaması halinde cayma caiz değildir. Bu durumda rizikonun kabul edildiğinden daha yüksek olması nedeniyle daha fazla bir prim alınması gerekiyorsa sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde söz konusudur. Beyan yükümlülüğünün kasıtlı ihlalinde sigortacı riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır. Kastın söz konusu olmadığı durumlarda riziko; sigortacı durumu öğrenmeden önce veya sigortacının cayabileceği veya caymanın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tazminatı o tazminata ilişkin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder Cayma veya prim farkını talep etme hakkı süresinde kullanılmadığı takdirde düşer Sözleşme akdedilmesinden itibaren aralıksız veya itirazsız olarak iki yıl süreyle yürürlükte kalmışsa artık sigortacı sözleşmeden cayamaz ancak durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir. Ancak, sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmezse rizikoya ilişkin olarak alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki oran çarpılır, çıkan miktar tazminat olarak ödenir Eksik ve yanlış beyan fazla prim alınmasına neden olmuşsa, fazla alınan miktar sigorta ettirene gün esası üzerinden iade olunur. C.3 SİGORTA SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan, rizikoya etki edebilecek hususlarda meydana getirilen değişikliklerin sekiz gün içinde

11 sigortacıya bildirilmesi gerekir. Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra, Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmaması ya da daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise, sigortacı sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi sigortacının değişikliği öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde söz konusudur. Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Her ne şekilde olursa olsun değişikliği öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösterir bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulanmasını gerektirir hallerden ise, sigortacı değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren dönem sonuna kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerde: a- Sigortacı durumu öğrenmeden önce, b- Sigortacının fesih ihbarından bulunabileceği süre içinde, c- Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleşirse, sigortacı tazminatı, o tazminata ilişkin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder. C.4 - SİGORTANIN TEKRAR YÜRÜRLÜĞE KONULMASI VEYA ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Primin ödenmemesinden dolayı fesih veya tenzil edilmiş olan sözleşme, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen altı ay içinde ve birikmiş primler, her primin vadesinden itibaren hesap edilecek kanuni gecikme faiziyle birlikte sigorta ettiren tarafından bir defada ödenmek şartıyla tekrar yürürlüğe konulur veya eski haline dönüştürülür. Bu altı aylık süre geçtiği takdirde, sigortacı isterse, masrafı sigorta ettirene ait olmak üzere sigortalıdan yeni bir muayene isteyebilir. Muayene sonucu sigortanın devamı bakımından uygun görüldüğü ve birikmiş primler yukarıda yazılı esaslar dahilinde ödendiği takdirde sigortacı sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyar. Sigortanın yeniden yürürlüğe girmesi esnasında sigortalının hayatta bulunması şarttır. Sigortanın yeniden yürürlüğe konması esnasında yapılacak beyanların gerçeğe aykırı olması halinde madde C.2 hükümleri uygulanır. C.5 - ÜCRETSİZ SİGORTA (TENZİL) Sigorta ettiren kimse, aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödendikten sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne uymaz ve de sigortayı satın alma (iştira) hakkını da kullanmaz ise, sigortası prim ödemesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiş olur. Bu takdirde sigorta bedeli poliçede ve tarife teknik esaslarında gösterildiği şekilde indirilir. C.6 - SATINALMA ( İŞTİRA) Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödenmiş olan bir sigortayı, sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin geri verilmesi karşılığında poliçede belirtilen şekilde satın almak zorundadır. Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödenmiş sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine ve poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para vermek zorundadır. Borcun faizleri, taraflarca kararlaştırılan vadelerde ödendiği sürece sözleşme yürürlükte kalır. Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa, sigortacı, sigorta ettirene bir ihbar mektubu göndererek borcunu işlemiş faiz ve masraflarıyla üç ay içinde ödemeye davet eder. Borç bu süre içinde ödenmez ise sigortacı re'sen iştira eder ve alacağını işlemiş faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil eder. Kalan miktar sigorta ettirene iade olunur. C.8 - HAK VEYA BORÇLARIN DEVRİ - MENFAATTARIN DEĞİŞTİRİLMESİ Bu sözleşmeden doğan hakların veya borçların devri mümkündür Sigorta ettiren, sigortadan faydalanan kimseyi sigortanın başlangıcından veya daha sonra tayin edebileceği gibi istediği zaman değiştirme hakkına da sahiptir. Ancak, sigorta ettiren değiştirme hakkından vazgeçtiğini poliçeye yazdırmakla birlikte poliçeyi lehtara teslim etmişse artık o kişiyi değiştiremez. C.9 - POLİÇENİN KAYBI Poliçenin kaybı halinde, şirkette bulunan ve sigorta ettiren tarafından onaylanmış kayıt ve belgeler esas, kaybolan nüsha geçersiz kabul edilerek yerine sigorta ettiren tarafından imza edilecek bir kayıp formu karşılığında ikinci bir örnek poliçe verilir. Bu konuda yapılacak masraflar sigorta ettirene aittir. C.10 - TEBLİĞ VE İHBARLAR Sigortalı ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır. Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortalının poliçede gösterilen adresine aynı surette yapılır. Bu adreslerin değişmiş olması halinde ise, sigorta ettiren bunu sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sigortacı tarafından yapılacak tebligatın sigorta ettirene ulaştırılmamış olmasından doğacak kanuni sonuçlar doğrudan doğruya sigorta ettirene ait olur. Taraflara imza karşılığında, elden verilen mektup veya telgraf ile yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. C.11 - SİGORTALIYA AİT SIRLARIN SAKLI TUTULMASI Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya, sigorta ettirene ve lehtara ait öğrenecekleri sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar. C.12 - YETKİLİ MAHKEME Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme sigorta şirketi merkezinin veya sigortalının ikametgahının bulunduğu, sigorta şirketince açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemelerdir. C.13 - ZAMANAŞIMI Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zamanaşımına uğrar. C.7 - BORÇ VERME (İKRAZ ) C.14 - ÖZEL ŞARTLAR 11

12 Sigorta sözleşmelerine, genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar konulabilir. 12

Ailem Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu

Ailem Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI A. Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle

Detaylı

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar:

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: CARD FİNANS İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: Kaza sonucu Vefat Teminatı Kaza sonucu

Detaylı

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini

Detaylı

Hayat Sigortası Genel Şartları

Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan

Detaylı

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır. Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

HAYAT Sigortası. Şartları

HAYAT Sigortası. Şartları MetLife, global olarak sigorta, yıllık gelir koruma ve çalışan hakları programları alanında 50 den fazla ülkede 90 milyon müşteriye hizmet veren öncü bir şirkettir. MetLife, ortaklıkları ve iştirakleri

Detaylı

Bireysel Ferdi Kaza Sigortası Bilgilendirme Formu

Bireysel Ferdi Kaza Sigortası Bilgilendirme Formu Sayfa 1 / 7 Bireysel Ferdi Kaza Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Ailem Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu

Ailem Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Girişimcim Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu

Girişimcim Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTANIN KONUSU Sigortalının sigorta süresi içerisinde yaşamını kaybetmesi halinde, sözleşmede yazılı olan

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLARI ÖLÜM SÜREKLİ SAKATLIK TEDAVİ MASRAFLARI GÜNDELİK TAZMİNAT ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEMİNATI EVCİL HAYVANLARIN

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Hayat Kredi Sigortası

Hayat Kredi Sigortası Hayat Kredi Sigortası Sigorta konusu insan hayatı olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde,

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dahilinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAZA SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Sigorta Kavramı...9 A. Olasılık

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ Acente : 323351 - ALTINTAŞ SİG.ARA.HİZ.DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 212 327 7212 Sigorta Ettiren Adı Soyadı : DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 532 3565513 İletişim Adresi : BAHÇEKÖY MERKEZ MAH.

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

KOBİ KREDİM GÜVENDE SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

KOBİ KREDİM GÜVENDE SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI KOBİ KREDİM GÜVENDE SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Özel Şartlar, Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları saklı kalmak üzere ve ancak sertifika üzerinde açıkça belirtilmesi

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (TAM DESTEK FERDİ KAZA SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (TAM DESTEK FERDİ KAZA SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

9778 -AVANS HESAP ÖDEME GÜVENCESİ SERTİFİKASI

9778 -AVANS HESAP ÖDEME GÜVENCESİ SERTİFİKASI KT NE ÖR İR Teminat Bilgileri Teminatlar Teminat Geçerlilik Dönemi Teminat Tutarı(TL) Yıllık Prim (TL) VEFAT TEMİNATI 08032010-08032011 500,00 63,00 KAZAEN MALULİYET TEMİNATI 08032010-08032011 500,00 İŞSİZLİK/GÜNDELİK

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : BENİM SEÇİMİM YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

Müşteri Memnuniyet Merkezi : Ticaret Sicil No : MERSİS No :

Müşteri Memnuniyet Merkezi : Ticaret Sicil No : MERSİS No : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990

SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, bireysel emeklilik sistemine ödenen

Detaylı

İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.02.2008 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

LIBERTY CANIM AİLEM PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

LIBERTY CANIM AİLEM PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU LIBERTY CANIM AİLEM PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi,

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi, Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (KREDİ HAYAT SİGORTALARI)

BİLGİLENDİRME FORMU (KREDİ HAYAT SİGORTALARI) A. SİGORTAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Bu sigortayı başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırmak istediğniz taktirde, istenen teminatlar ile süre şartlarını sağlayan ve "dain-i mürtehin"i

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393591 FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393591 FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sağlık Sigortası Genel Şartları Sağlık Sigortası Genel Şartları A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Kapsamı İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Önce Sen ÖN KAPAK İÇİ Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Yaşamsal risk taşıyan tehlikeli hastalıklarda yanınızdayız! NN Hayat ve Emeklilik, Yıllık

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak; SİVİL - TİCARİ RİZİKOLAR YANGIN HASARLARINDA İtfaiye raporu (Onaylı). İtfaiye müdahale etmemişse detaylı beyan, Yangın Polis veya Jandarmaya bildirilmişse tanzim ettikleri başvuru ve görgü tespit tutanakları

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ Mayıs 2014 EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Konu Yönetmeliğin

Detaylı

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve özel şartlar, poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve özel şartlar, poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder. Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza sigortası Sizin veya bağlı bulunduğunuz taşıma şirketinin yapmış olduğu taşımacılık sözleşmesi çerçevesinde, bu poliçede kayıtlı servis aracı ile taşınan personel, öğrenciler,

Detaylı

ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (KREDİ FERDİ KAZA SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (KREDİ FERDİ KAZA SİGORTASI) A. SİGORTAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Bu sigortayı başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırmak istediğniz taktirde, istenen teminatlar ile süre şartlarını sağlayan ve "dain-i mürtehin"i

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004 A.SİGORTANIN KAPSAMI A.1.Sigortanın Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ GRUP HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ GRUP HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 1 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ GRUP HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No 994 Sözleşme Başlangıç Tarihi 13.07.2014 1. TARAFLAR Türk Diş Hekimleri Birliği (bundan böyle Sigorta Ettiren olarak anılacaktır)

Detaylı

KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi

KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi KURTARAN KREDİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KONUSU : Bu sigortanın konu ve gayesi, sözleşme başlangıcında bildirilen ve ayrıca sigorta süresi içinde Sigortacı ya bildirilecek 18-60 yaş arası, bu sigortayı

Detaylı

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

SAĞLIK SĠGORTASI GENEL ġartlari 1. Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990

SAĞLIK SĠGORTASI GENEL ġartlari 1. Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 SAĞLIK SĠGORTASI GENEL ġartlari 1 Yürürlük Tarihi: 10 Ekim 1990 Teminat Kapsamı Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları

Detaylı

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004 A. Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı

Detaylı

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sağlık Sigortası Genel Şartları Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR.

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR. Cilt kanseri hariç her türlü kanser teşhisi (sigorta başlangıç tarihinden önce olmayan ) Sonucu sigortalıya ödeme yapan bir sigorta sistemidir. Aşağıda ilgili sigorta özel şartlarından ilgili hususlar

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon:

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon: En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder.

Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Madde 2- Bu poliçedeki

Detaylı

1.Sayfa. Ödenecek Prim : 236,25

1.Sayfa. Ödenecek Prim : 236,25 1.Sayfa Sigorta Ettirenin Adı-Soyadı/Ünvanı/Adresi Sigortanın GÖKHAN Başlangıç Tarihi : 11/07/2012 TOKSOY Bitiş Tarihi : 11/07/2013... Süre : 365 Gün.../İSTANBUL Düzenleme Tarihi : 11/07/2012 Saati : 11:36

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Konu Yönetmeliğin

Detaylı

KREDİ KORUMA GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU (UZUN SÜRELİ FERDİ KAZA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU)

KREDİ KORUMA GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU (UZUN SÜRELİ FERDİ KAZA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU) KREDİ KORUMA GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU (UZUN SÜRELİ FERDİ KAZA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU) A. TANIMLAR İşbu Bilgi Formu kapsamında kullanılan terimlere ait tanımlara aşağıda yer verilmiştir:

Detaylı

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sağlık Sigortası Genel Şartları Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile

Detaylı

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslar arası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların

Detaylı

FİNANCELL KREDİM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİ FORMU

FİNANCELL KREDİM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİ FORMU A. ÖN BİLGİLER & TARAFLAR FİNANCELL KREDİM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİ FORMU Sigortalı: Turkcell Finansman A.Ş. den kullandığı Kredi ile birlikte Financell Kredim Güvende Hayat Sigortası yaptırmak için

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

UZUN SÜRELİ KREDİ KORUMA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU

UZUN SÜRELİ KREDİ KORUMA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU UZUN SÜRELİ KREDİ KORUMA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU A. TANIMLAR İşbu Bilgi Formu kapsamında kullanılan terimlere ait tanımlara aşağıda yer verilmiştir: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:47

Detaylı

Geri Ödeyen Yaşam Sigortası Ürün Kitapcığı

Geri Ödeyen Yaşam Sigortası Ürün Kitapcığı Geri Ödeyen Yaşam Sigortası Ürün Kitapcığı Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah.Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul www.allianzyasamemeklilik.com.tr / bilgiyasamveemeklilik@allianz.com.tr

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI I. GİRİŞ İlgili Devlet bakanlığı tarafından, 16 Mart 2006 Tarihli, 26110 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi :

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi : BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No. 4697 Kabul Tarihi : 28.6.2001 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun degisik 21 inci maddesinden sonra gelmek

Detaylı