EYLÜL 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYLÜL 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1 KAPAK KAP

2 EYLÜL 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı. MADDE 1 22/5/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür / R.G. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/1) yayımlandı. 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelde değişiklikler yapılmış ve Vali Yardımcıları sayısını gösteren (EK: VII) sayılı cetvel değiştirilmiştir. 2

3 / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/8/2014 Tarihli ve 2014/96 Sayılı Kararı yayımlandı. KONU : İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı köyü, 3841 no.lu parseldeki ,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 2/3 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi Kurulumuzca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 10/1/2014 tarih ve 323 sayılı yazısına istinaden; Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı köyü, 3841 no.lu parseldeki ,00 m2 yüzölçümlü İleri Teknoloji Endüstri Parkı imarlı gayrimenkulün 2/3 oranındaki hissesinin, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; 1. Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde (Onbirmilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. AB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. O.G.G. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. AB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. O.G.G. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Onmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3

4 (Onmilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Bayburt Grup İnşaat Nakliyat Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bayburt Grup İnşaat Nakliyat Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen kararın onaylanmasına, 2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir / R.G. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ) yayımlandı. MADDE 1 27/10/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. Bu teknolojilerden hangisi ya da hangilerinin kullanılacağına ve uygulamaya ilişkin hususlara Bakanlık tarafından karar verilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 4

5 / R.G. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 14/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesine, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 15 inci maddesine, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı ve 59 uncu maddelerine, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 4 üncü maddesine ve 14/2/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür / R.G. Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya lmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2014/34) yayımlandı. 13/2/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve 5

6 Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya lmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1) de bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Eser Sağlama Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmelik, 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik, Eser Sağlama Kurulunun oluşumu, toplanması, yönetimi, görev ve çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri kapsar. Kurul; Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı başkanlığında, Ankara Yazma Eserler Bölge Müdürü, İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürü, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü ile Bakanlıkça kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, tarih, Türk el sanatları, taşınır kültür varlıklarının korunması ve restorasyonu, sanat tarihi bölümleri veya ilahiyat fakültelerinden belirlenen üç öğretim üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşur. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 6

7 / R.G. 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/38) yayımlandı. 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/8 Sayılı Kararı yayımlandı. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi Bakanlığının 30/1/2014 tarihli ve 7635 sayılı, 19/3/2014 tarihli ve sayılı yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesi ile kabul edilen Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ in yerine geçmek üzere hazırlanan Karara ekli Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ın kabulüne, karar verilmiştir. 7

8 / R.G. Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 26/4/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik; tarımsal üretim yapan üreticiler veya temsil yetkisine sahip üretici örgütleri ile bunların ürünlerini satın alacak olan alıcılar arasında akdedilen "Tarımsal Üretim Sözleşmesi" ile ilgili usûl ve esasları kapsar. Sözleşmeli üretim yapılacak işletmenin çiftçi kayıt sistemine ve/veya tarımsal üretim kayıt sistemine kayıtlı olma şartı aranır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 26/4/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik; tarımsal üretim yapan üreticiler veya temsil yetkisine sahip üretici örgütleri ile bunların ürünlerini satın alacak olan alıcılar arasında akdedilen "Tarımsal Üretim Sözleşmesi" ile ilgili usûl ve esasları kapsar. Sözleşmeli üretim yapılacak işletmenin çiftçi kayıt sistemine ve/veya tarımsal üretim kayıt sistemine kayıtlı olma şartı aranır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 8

9 / R.G. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 15/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8) in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*) Diğerleri Diğerleri Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları Ayçiçeği tohumu yağı * Ton: Brüt ağırlık / R.G. Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a) yayımlandı. 21/1/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1) nin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 5/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 9

10 / R.G. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 28/6/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği standartları ve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde tıbbi cihaz klinik araştırmaları ile bu çalışmalara katılan gönüllülerin haklarının korunmasına dair usûl ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 6/2/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) İdari para cezası uygulanmasına, cihazların güvenli olmadığının tespiti 10

11 sonucu bu kapsamda üreticiden talep edilecek test masraflarına, cihazların piyasaya arzının yasaklanmasına, toplatılmasına ve güvensizliğin giderilememesi halinde cihazların kısmen veya tamamen bertarafına, Kurul tarafından karar verilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, bankaların, Standart Yaklaşım kapsamında risk ağırlıklı tutar ve Temel İDD Yaklaşımı kapsamında risk ağırlıklı tutar ve beklenen kayıp hesaplanmasında kullanacakları kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, bankaların İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar kullanarak kredi riskine esas tutar hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 11

12 / R.G. Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, bankaların İleri Ölçüm Yaklaşımı kullanarak operasyonel riske esas tutar hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve 8164 Sayılı Kararı yayımlandı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, piyasaya arz edilecek makaronların; Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca teknik düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi gereğince istenilen fiziksel özelliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesini ve bu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasını karar altına almıştır. Bu Karar 26/9/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 12

13 / R.G. Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 26/1/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmişti. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 12/10/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik 26/9/2014 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 13

14 / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2014 Tarihli ve 5989 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının 3/9/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 1/9/2014 tarih ve sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 1/8/2013 tarihli ve 5461 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Rabobank A.Ş. ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir / R.G. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir Bu Yönetmelik 1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 12 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : DÜZELTME 10/9/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de aslına uygun olarak yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde sehven yer alan geçici faaliyet ibaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11/9/2014 tarihli ve /150.99/14529 sayılı yazısına istinaden madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir. 14

15 / R.G. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) ila (f) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-57 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü t Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 1 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde (YüzikibinTL) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ruhi ÖRTLEK in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 15

16 İdare lehine irat kaydedilmesine, (YüzbinTL) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Volkan KAHVECİ ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Volkan KAHVECİ nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-58 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü t Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 2 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde (DoksanbirbinTL) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ruhi ÖRTLEK in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 16

17 2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü t Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 19 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde (DoksanbinTL) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ruhi ÖRTLEK in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir. 17

18 / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-60 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü t Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 20 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde (DoksanaltıbinTL) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ruhi ÖRTLEK in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-61 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 18

19 1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1942 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü t Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 20 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde (DoksanaltıbinTL) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ruhi ÖRTLEK in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-62 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 511 ada, 6 no.lu parseldeki 330,00 m² yüzölçümlü t Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda 19

20 İhale Komisyonunca; Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde (DörtyüzotuzyedibinTL) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Burhan ÇİL e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burhan ÇİL in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (DörtyüzotuzbeşbinTL) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yavuzlar Plastik Tekstil Gıda Turizm Matbaacılık ve Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yavuzlar Plastik Tekstil Gıda Turizm Matbaacılık ve Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-63 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 1. Maliye Hazinesine ait iken tta Gayrimenkul A.Ş. ye devrine karar verilen; Muğla ili, Datça ilçesi, İskele Mahallesi, Balçıkhisar mevkii, 393 ada, 3 no.lu parseldeki 1.706,00 m² yüzölçümlü t Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini 20

21 teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde (BirmilyondokuzyüzellibinTL) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Feri Otelcilik ve Turizm A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Feri Otelcilik ve Turizm A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (BirmilyonyediyüzotuzbinTL) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Uğur KANTARLI ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Uğur KANTARLI nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (BirmilyonyediyüzbinTL) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Vehpi TEMEL e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Vehpi TEMEL in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-64 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 21

22 1. Maliye Hazinesi ne ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş. ye devrine karar verilen, Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, Sökek mevkii, 93 ada, 38 no.lu parseldeki ,00 m2 yüzölçümlü konut dışı kentsel çalışma alanı ve yol alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde (İkiyüzotuzyedibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hakkı ÇİFTÇİOĞLU na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hakkı ÇİFTÇİOĞLU nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (İkiyüzotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İlami AYAZ a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/9/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-65 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 1. Maliye Hazinesi ne ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş. ye devrine karar 22

23 verilen, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii, 587 ada, 6 no.lu parseldeki ,25 m2 yüzölçümlü sanayi alanı imarlı gayrimenkulün 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; Satışa konu varlığın; özelleştirme ihalesinde (Birmilyonyediyüzellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sanat Mobiya ve Mobilya Malzemeleri Orman Ürünleri İnşaat Taşımacılık Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sanat Mobiya ve Mobilya Malzemeleri Orman Ürünleri İnşaat Taşımacılık Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Birmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aydın AYDOĞAN a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aydın AYDOĞAN ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Birmilyonaltıyüzotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Haluk ÖZİŞ e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Haluk ÖZİŞ in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir. 23

24 / R.G. Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2014/41) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamaktır. Programın uygulanacağı okullar Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 19/6/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Temel Kanunu ile tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden 24

25 yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin resmî okul/kurumlarda taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve 5194 Sayılı Kararı yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 tarihli toplantısında; ekteki Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ın onaylanmasına, karar verilmiştir / R.G. 2014/6742 sayılı 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı. MADDE 1 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE Temmuz 2014 Pazar günü saat dan başlayarak 3 Ağustos 2014 Pazar günü saat a kadar Ankara-İstanbul (Pendik)-Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. MADDE 2 Bu Karar 27/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 25

26 / R.G. Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6) yayımlandı. MADDE 1 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 1/4/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2) in bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğin 2 nci maddesi 1/5/2014 tarihinde geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) yayımlandı. Bu Tebliğ, 3 üncü madde kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 26

27 / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/8/2014 Tarihli ve 2014/95 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurulumuzca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2014 tarihli ve 5521 sayılı yazısına istinaden Maliye Hazinesine ait iken tta Gayrimenkul A.Ş. ye devrine karar verilen; Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi,13393 ada, 5 no.lu parseldeki ,60 m2 yüzölçümlü Turizm Tesis Alanı imarlı gayrimenkulün satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; 1. Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde (İkiyüzellimilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (İkiyüzkırksekizmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yörükoğlu Ticaret Turizm Kuyum Petrol İnşaat Ltd. Şti. ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yörükoğlu Ticaret Turizm Kuyum Petrol İnşaat Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 27

28 / R.G. 2014/6746 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. Karara ekli Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 24/7/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 1/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6778 sayılı Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yayımlandı. Karara Ekli Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/8/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/

29 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yerli katkı oranı, aşağıdaki formüle uygun olarak üretici tarafından hesaplanır. Yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, teknik yönden eksper tarafından, mali yönden ise serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından tetkik edilerek, hesaplamanın doğruluğu ve resmi kayıtlara uygunluğu açısından teyit edilir ve imzalanır. İmzalanan yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, aksi yönde bir tespitin bulunması halinde her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ettiklerine dair üretici veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı bir taahhütname ekinde yerli malı belgesini düzenleyecek ilgili odaya/borsaya teslim edilir. Nihai Ürün Maliyet Tutarı(TL) Nihai Ürün İçindeki İthal Girdi Maliyet Tutarı (TL) Yerli Katkı Oranı = x100 Nihai Ürün Maliyet Tutarı (TL) (2) Nihai ürünü teşkil eden yerli ve ithal girdi maliyetlerinin hesaplanmasında aşağıdaki kalemler dikkate alınır: a) Kullanılan doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri. b) Doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri. c) Ürünle ilgili genel giderler. (3) Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında 29

30 menşe kontrolü yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir. (4) İthal girdi tutarının hesaplamasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır. (5) İlgili oda/borsa tarafından kontrol edilerek onaylanan yerli katkı oranı, yerli malı belgesine dercedilir. (6) Yerli katkı oranı hesabında üretici tarafından oda/borsaya sunulan ticari sır niteliğindeki bilgiler, kanunen yetkili mercilerden başkasına açıklanamaz, verilemez ve kendileri veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacıyla kullanılamaz. Bu kapsamda oda/borsa, ticari sırlarla ilgili bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Sorumluluk MADDE 8 (1) Yerli malı belgesinin sahibi ile bu belgeyi düzenleyen ilgili oda/borsa ve belgeyi idareye sunan istekliler ile ilgili eksper, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir belgedeki bilgilerin doğruluğundan genel hükümler ve/veya 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludurlar / R.G. Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 3) yayımlandı. Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardının Tarifler başlığı altında yer verilen sarmalık kıyılmış tütün mamulünü kapsar. Bu Tebliğ 26/9/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 30

31 / Mükerrer R.G. Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/5) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dokuz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. E K L E R : Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 İnsan Kaynakları Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı İnsan Kaynakları Uzmanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı Endüstriyel İlişkiler Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı İşaretçi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı Araç Yükleme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Terminal Çekici Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Liman Operasyon Planlamacısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı / Mükerrer R.G. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 21/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1) Mesleki denetim ve onay hizmeti için her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen maktu bedel üzerinden mesleki denetim bedeli alınır. 31

32 2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin ayrı yıllarda yapılması durumunda, her hizmet aşamasının bedeli tamamlandığı yıla ait olan maktu ücrete göre hesaplanır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 25 (1) Meslekî denetim ücreti, serbest peyzaj mimarlığı bürosunun yaptığı ve asgarî ücret tablosunda bedeli belirlenmiş her serbest peyzaj mimarlığı hizmeti karşılığı olarak mesleki denetim ve onay hizmeti için her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen maktu bedel üzerinden mesleki denetim bedeli ödenir. Tescil yenileme aşamasında serbest peyzaj mimarlığı bürosu, fatura ve serbest meslek makbuzuna uygun olarak doldurduğu bildirim ile yıl içinde yaptığı serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini, kestiği fatura miktarlarını ve ödediği Meslekî Denetim Uygulaması ücretlerini bildirir. Arada çeşitli nedenlerle oluşan meslekî denetim uygulaması ücret farkları varsa, bu aşamada ödenir. Serbest peyzaj mimarlığı bürosunun yaptığı meslekî denetim uygulaması kapsamındaki serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini meslekî denetim uygulamasından geçirmediği veya usulsüz geçirdiği saptanırsa, ilgili serbest peyzaj mimarlığı bürosundan geçerli olan maktu ücretinin iki katı alınır. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür. 32

33 / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanap Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma nın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans- Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişiklik in onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 26 Mayıs 2014 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye 33

34 Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptı nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 26 Mayıs 2014 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptı nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 26 Mayıs 2014 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptı nın 34

35 onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 29 Ocak 2014 tarihinde Tahran da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 27/9/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ç) Mülhak vakıflarda vakıf evladı olmak. (2) Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu 35

36 veya sözleşmeli olarak çalışan personel; meclis üyeliğine aday olamaz, Genel Müdürlükçe temsilen yönetilen mülhak vakıflar dışında hiçbir vakıf adına temsilen veya vekaleten oy kullanamaz. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Seçim günü saat arası oy verme süresidir. Ancak saat ya geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen temsilciler, seçim kurulu tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar. Bu husustaki değişiklikler seçim ilanında belirtilmek şartıyla seçim kurulunca tespit edilebilir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür / R.G. Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3) yayımlandı. Bu Tebliğ, ihtiyaç duyulan ısı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı üretimi için kullanılan sistemlerin desteklenmesinde aranacak asgari verimlilik gereksinimlerinin belirlenmesini amaçlar. Bu Tebliğ, 27/10/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası ve 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, desteklerden yararlanacak kojenerasyon sistemleri için asgari verimlilik gereksinimlerinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. 36

37 / R.G. Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 17) yayımlandı. 12/3/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9) e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 2 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Muhasebe Standardı 19 (TMS 19) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı 19 (TMS 19) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardının; (a) 93 ve 94 üncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 93 Planın resmi koşullarında yer alan, çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkılar hizmet maliyetini (hizmete bağlı olmaları durumunda) azaltır ya da tanımlanmış net fayda borcunun (varlığının) (hizmete bağlı olmamaları durumunda) yeniden ölçümlerini etkiler. Plan varlıklarına ilişkin kayıplardan veya aktüeryal kayıplardan kaynaklanan açığı azaltmak için yapılması gereken bu tür katkılar, hizmete bağlı olmayan katkılara örnektir. Çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olması durumunda söz konusu katkılar hizmet maliyetini aşağıdaki şekilde azaltır: (a) Katkı tutarının hizmet yılına bağlı olması durumunda işletme, 70 inci paragrafta brüt fayda için öngörülen yöntemle aynı yöntemi kullanarak (katkı planı formülünü kullanarak veya doğrusal olarak) katkıları hizmet dönemleri 37

38 ile ilişkilendirir ya da (b) Katkı tutarının hizmet yılından bağımsız olması durumunda, işletmenin bu tür katkıları hizmetin sunulduğu döneme ilişkin hizmet maliyetinden azalış şeklinde muhasebeleştirmesine izin verilir. Hizmet yılından bağımsız olan katkılara çalışanın maaşının sabit bir yüzdesi olan, hizmet dönemi boyunca sabit bir tutar şeklindeki veya çalışanın yaşına bağlı katkılar örnek olarak gösterilebilir. A1 paragrafı ilgili uygulama rehberini düzenlemektedir (a) paragrafına göre, hizmet dönemleriyle ilişkilendirilen çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkılardaki değişiklikler aşağıdakileri etkiler; (a) Cari ve geçmiş dönem hizmet maliyetini (bu değişikliklerin planın resmi koşullarında yer almaması ve zımni kabulden doğan yükümlülükten kaynaklanmaması durumunda) veya (b) Aktüeryal kazanç ve kayıpları (bu değişikliklerin planın resmi koşullarında yer alması ve zımni kabulden doğan yükümlülükten kaynaklanması durumunda). (b) 174 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 175 inci paragraf ve Ek A Uygulama Rehberi eklenmiştir. 175 TMS 19 a İlişkin Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışanlara Sağlanan Faydalar değişikliğiyle üncü paragraflar değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler, 1 Temmuz 2014 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardına göre geriye dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 38

39 / R.G. Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 36) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 18) yayımlandı. /3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 36) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 39

40 / R.G. İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 19) yayımlandı. 31/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 36) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 40

41 / R.G. İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 19) yayımlandı. 13/8/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 2 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 41

42 Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 5 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri Standardının; (a) 2 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (a) Müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma oluşumunun muhasebeleştirilmesi. (b) 40 ıncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 40. Edinen işletme, finansal araç tanımını karşılayan koşullu bedel ödeme yükümlülüğünü, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardının 11 inci Paragrafındaki özkaynağa dayalı finansal araç ve finansal borç tanımlarını esas alarak finansal borç ya da özkaynak olarak sınıflandırır. Edinen işletme, belirli koşulların sağlanması halinde daha önce transfer edilen bedelin geri ödenmesini talep etme hakkını bir varlık olarak sınıflandırır. 58 inci Paragraf, koşullu bedel için sonradan muhasebeleştirmeye ilişkin rehberlik sağlamaktadır. (c) 58 inci paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (b) Diğer koşullu bedelin; (i) TFRS 9 kapsamında bulunması durumunda koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler TFRS 9 a göre kâr veya zararda muhasebeleştirilir. (ii) TFRS 9 kapsamında bulunmaması durumunda koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler kâr veya zararda muhasebeleştirilir. (ç) 64G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64H ve 64I paragrafları eklenmiştir. 64H. - 64I Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standardın 40 ve 58 inci paragrafları değiştirilmiş ve 67A paragrafı ile bu 42

43 paragraftan önce gelen başlık eklenmiştir. Bu değişiklik, birleşme tarihi 1 Temmuz 2014 veya sonrası olan işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır. TFRS 9 ve TMS 37 Standartlarının da (her ikisi de Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler le değiştirilmiş olan) uygulanması koşuluyla bu değişikliğin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Erken uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır. (d) 64I paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64J paragrafı eklenmiştir. 64J Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standardın 2(a) paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. (e) 67 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve 67A paragrafı eklenmiştir. TFRS 9 a Yapılan Atıf 67A. TFRS 9 u henüz uygulamamakla birlikte bu Standardın uygulamasına başlayan bir işletme, TFRS 9 a yapılan atıfları TMS 39 a yapılmış gibi değerlendirmelidir. MADDE 6 Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 43

44 Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 19) yayımlandı. 13/8/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, 44

45 MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 2 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 5 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri Standardının; (a) 2 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (a) Müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma oluşumunun muhasebeleştirilmesi. (b) 40 ıncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 40. Edinen işletme, finansal araç tanımını karşılayan koşullu bedel ödeme yükümlülüğünü, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardının 11 inci Paragrafındaki özkaynağa dayalı finansal araç ve finansal borç tanımlarını esas alarak finansal borç ya da özkaynak olarak sınıflandırır. Edinen işletme, belirli koşulların sağlanması halinde daha önce transfer edilen bedelin geri ödenmesini talep etme hakkını bir varlık olarak sınıflandırır. 58 inci Paragraf, koşullu bedel için sonradan muhasebeleştirmeye ilişkin rehberlik sağlamaktadır. (c) 58 inci paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (b) Diğer koşullu bedelin; (i) TFRS 9 kapsamında bulunması durumunda koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun değerindeki 45

46 değişiklikler TFRS 9 a göre kâr veya zararda muhasebeleştirilir. (ii) TFRS 9 kapsamında bulunmaması durumunda koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür ve gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler kâr veya zararda muhasebeleştirilir. (ç) 64G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64H ve 64I paragrafları eklenmiştir. 64H. - 64I Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standardın 40 ve 58 inci paragrafları değiştirilmiş ve 67A paragrafı ile bu paragraftan önce gelen başlık eklenmiştir. Bu değişiklik, birleşme tarihi 1 Temmuz 2014 veya sonrası olan işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır. TFRS 9 ve TMS 37 Standartlarının da (her ikisi de Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler le değiştirilmiş olan) uygulanması koşuluyla bu değişikliğin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Erken uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır. (d) 64I paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 64J paragrafı eklenmiştir. 64J Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standardın 2(a) paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. (e) 67 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve 67A paragrafı eklenmiştir. TFRS 9 a Yapılan Atıf 67A. TFRS 9 u henüz uygulamamakla birlikte bu Standardın uygulamasına başlayan bir işletme, TFRS 9 a yapılan atıfları TMS 39 a yapılmış gibi değerlendirmelidir. MADDE 6 Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap 46

47 dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20) yayımlandı. MADDE 1 27/4/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak 47

48 MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 5 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardının; (a) paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir İlk muhasebeleştirmede, alım satım amacıyla elde tutulmayan ve TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardının uygulandığı bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin koşullu bedeli olmayan, bu TFRS kapsamındaki özkaynağa dayalı bir finansal araca yapılan yatırımın gerçeğe uygun değerinde sonraki tarihlerde meydana gelecek değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. 48

49 (b) paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragrafı eklenmiştir Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, TFRS 3 de değişiklik yapılmasının sonucu olarak, bu Standardın paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik TFRS 3 değişikliğinin uygulandığı işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır. MADDE 6 Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 21) yayımlandı. MADDE 1 20/3/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 49

50 Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 2 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 5 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardının; (a) paragrafına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. (e) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardının uygulandığı bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin koşullu bedeli. Bu tür koşullu bedel sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. (b) paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir İlk muhasebeleştirmede, alım satım amacıyla elde tutulmayan ve TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardının uygulandığı bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin koşullu bedeli olmayan, bu TFRS kapsamındaki özkaynağa dayalı bir finansal araca yapılan yatırımın gerçeğe uygun değerinde sonraki tarihlerde meydana gelecek değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. (c) paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragrafı 50

51 eklenmiştir Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, TFRS 3 te değişiklik yapılmasının sonucu olarak, bu Standardın ve paragrafları değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 değişikliğinin uygulandığı işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır. MADDE 6 Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 22) yayımlandı. MADDE 1 15/2/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak Madde 3 Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu, ibaresi Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, olarak değiştirilmiştir. 51

52 MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 6 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 5 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardının; (a) 5 inci paragrafının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. (d) Çalışanlara sağlanan faydalar (bakınız: TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar); (e) Sigorta sözleşmeleri (bakınız: TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri). Ancak, bu Standart, sigortacının, TFRS 4 kapsamındaki sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan sözleşmeye bağlı yükümlülükleri ve hakları dışında kalan karşılık, koşullu borç ve koşullu varlıklarına uygulanır ve (f) Bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin koşullu bedeli (bakınız: TFRS 3 İşletme Birleşmeleri). (b) 97 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 98 ve 99 uncu paragraflar eklenmiştir Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, TFRS 3 te 52

53 değişiklik yapılmasının sonucu olarak, bu Standardın 5 inci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 değişikliğinin uygulandığı işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır. MADDE 6 Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 41) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 23) yayımlandı. MADDE 1 3/11/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 41) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 53

54 Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Muhasebe Standardı TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 5 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardının; (a) 9 uncu paragrafında Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal borçlar tanımına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (aa) bendi eklenmiştir. (aa) TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardının uygulandığı bir işletme birleşmesindeki edinen işletmenin koşullu bedelidir. (b) 108D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 108E ve 108F paragrafları eklenmiştir. 108E F Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, TFRS 3 te değişiklik yapılmasının sonucu olarak, bu Standardın 9 uncu paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 değişikliğinin uygulandığı işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır. MADDE 6 Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. 54

55 / R.G. Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 45) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 24) yayımlandı. MADDE 1 15/7/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 45) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı 8 Faaliyet Bölümleri Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 55

56 Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 5 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 8 Faaliyet Bölümleri Standardının; (a) 22 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (aa) bendi eklenmiştir. (a) Teşkilatlanma esası da dahil olmak üzere (örneğin, yönetimin işletmeyi; ürün ve hizmet farklılıkları, coğrafi bölgeler, düzenleyici çevreler ya da çeşitli unsurların birleşiminden hangisi çerçevesinde teşkilatlandırmayı tercih ettiği ve faaliyet bölümlerinin birleştirilip birleştirilmediği), işletmenin raporlanabilir bölümlerinin belirlenmesinde kullanılan faktörler, (aa) 12 nci paragraftaki birleştirme kriterlerinin uygulanmasında yönetim tarafından yapılan değerlendirmeler. Bu kapsamda yapılacak açıklamalar, bu şekilde birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa bir açıklamasını ve birleştirilen faaliyet bölümlerinin benzer ekonomik özellikleri taşıdıklarının belirlenmesi sırasında dikkate alınan ekonomik göstergeleri içerir. (b) 28 inci paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (c) Bölüm varlıklarının 23 üncü paragraf uyarınca raporlanması durumunda raporlanabilir bölümlerin varlıkları toplamının işletme varlıkları ile mutabakatı. (d) Bölüm borçlarının 23 üncü paragraf uyarınca raporlanması durumunda, raporlanabilir bölümlerin borçları toplamının işletme borçları ile mutabakatı. (c) 36B paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 36C paragrafı eklenmiştir. 36C Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu Standardın 22 nci ve 28 inci paragrafları değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 6 Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap 56

57 dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25) yayımlandı. MADDE 1 31/12/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak Madde 3 Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu, ibaresi Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci Geçici Madde 1 İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Standardının 35 inci paragrafında yapılan değişikliği ve aynı standarda eklenen 80A paragrafı ve 81H paragrafında belirtilen hükümleri 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, 57

58 anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci Geçici Madde 2 İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Standardının 56 ncı paragrafının (c) bendinde yapılan değişiklikte ve aynı standarda eklenen 62A paragrafı ve 81I paragrafında belirtilen hükümleri, 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 5 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 6 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 6 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Standardının; (a) 35 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 35. Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerleme işlemine tabi tutulduğunda, varlığın defter değeri yeniden değerlenmiş tutara göre düzeltilir. Yeniden değerleme tarihinde, varlık aşağıdaki yöntemlerden birine göre işleme tabi tutulur: (a) Brüt defter değeri, varlığın defter değerinin yeniden değerlemesiyle tutarlı bir şekilde düzeltilir. Örneğin, brüt defter değeri gözlemlenebilir piyasa verileri dikkate alınarak veya defter değerindeki değişimle orantılı olarak düzeltilebilir. Yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortisman, brüt defter değeri ile varlığın birikmiş değer düşüklüğü zararlarının dikkate alınmasından sonraki defter değeri arasındaki fark kadar düzeltilir ya da (b) Birikmiş amortisman varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir. Birikmiş amortisman düzeltmeleri, varlıkların 39 ve 40 ıncı paragraflara göre muhasebeleştirilen defter değerindeki artış veya azalışların bir parçasını 58

59 oluşturur. (b) 80 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 80A paragrafı eklenmiştir. 80A Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu Standardın 35 inci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişikliğin ilk uygulama tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ve bir önceki yıllık hesap döneminde muhasebeleştirilen tüm yeniden değerlemeler için bu değişiklik uygulanır. Ayrıca, zorunlu olmamakla birlikte, karşılaştırmalı olarak sunulan tüm önceki dönemlere ilişkin bilgiler düzeltilebilir. Karşılaştırmalı olarak sunulan tüm önceki dönemlere ilişkin bilgilerin düzeltilmemesi durumunda, düzeltilmemiş bilgiler açıkça belirtilir, bu bilgilerin farklı esasta sunulduğu ifade edilir ve bu esas açıklanır. (c) 81G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 81H paragrafı eklenmiştir. 81H Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu Standardın 35 inci paragrafı değiştirilmiş ve 80A paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 7 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Standardının; (a) 56 ncı paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (c) Üretimdeki değişikliklerden veya gelişmelerden ya da varlığın ürettiği ürün veya hizmetin pazar talebindeki değişikliklerden kaynaklanan teknik ya da ticari değer yitirme. Bir varlığın kullanımıyla üretilen bir kalemin satış fiyatında beklenen gelecekteki azalışlar varlığın teknik ya da ticari açıdan değerini yitirmesine dair beklenti oluşturabilir, dolayısıyla varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik yararların bir azalışını yansıtabilir. (b) 62 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 62A paragrafı 59

60 eklenmiştir. 62A. Varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatı esas alan bir amortisman yöntemi uygun değildir. Varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılat, genellikle varlığın ekonomik yararlarının tüketimi dışındaki etkenleri yansıtır. Örneğin hasılat; diğer girdiler ve işlemlerden, satış faaliyetlerinden ve satış hacimleri ve fiyatlarındaki değişikliklerden etkilenir. Hasılatın fiyat bileşeni, varlığın tüketim şekliyle ilgisi olmayan enflasyon tarafından etkilenebilir. (c) 81H paragrafından sonra gelmek üzere 81I paragrafı eklenmiştir. 81I. Geçerli Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklanması değişikliğiyle (TMS 16 ve TMS 38 e İlişkin Değişiklik) bu Standardın 56 ncı paragrafı değiştirilmiş ve 62A paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 8 Bu Tebliğin; a) 3 üncü ve 6 ncı maddesi, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde, b) 4 üncü maddesi ve 7 nci maddesi 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE 9 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. 60

61 / R.G. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 26) yayımlandı. MADDE 1 31/12/2009 tarihli ve üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 2 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) İlişkili Taraf Açıklamaları Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 61

62 Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 5 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) İlişkili Taraf Açıklamaları Standardının; (a) 9 uncu paragrafındaki İlişkili taraf tanımının (b) bendine (vii) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (viii) numaralı alt bent eklenmiştir. (viii) İşletmenin veya onun bir parçası olduğu grubun başka bir üyesinin, raporlayan işletmeye veya raporlayan işletmenin ana ortaklığına kilit yönetici personel hizmetleri sunması halinde. (b) 17 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 17A paragrafı eklenmiştir. 17A. İşletmenin diğer bir işletmeden ( yönetim işletmesi ) kilit yönetici personel hizmetleri alması durumunda işletmenin, yönetim işletmesi tarafından kendi çalışanlarına veya yöneticilerine ödenmiş veya ödenecek olan tazminata 17 nci paragraftaki hükümleri uygulaması gerekli değildir. (c) 18 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 18A paragrafı eklenmiştir. 18A ayrı bir yönetim işletmesi tarafından sağlanan kilit yönetici personel hizmeti için işletme tarafından karşılanan tutarlar açıklanır. (ç) 28B paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 28C paragrafı eklenmiştir. 28C Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu Standardın 9 uncu paragrafı değiştirilmiş ve 17A ile 18A paragrafları eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 6 Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. 62

63 / R.G. Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 27) yayımlandı. MADDE 1 17/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Muhasebe Standardı TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının 80 inci paragrafında yapılan değişikliği ve aynı standarda eklenen 130H paragrafı ve 130I paragrafında belirtilen hükümleri 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 63

64 Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 2 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Muhasebe Standardı TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının 92 nci ve 98 inci paragraflarında yapılan değişiklikleri ve aynı standarda eklenen 98A, 98B ve 98C ve 130J paragraflarında belirtilen hükümleri, 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 5 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 6 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının; (a) 80 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 80. Bir maddi olmayan duran varlık kalemi yeniden değerleme işlemine tabi tutulduğunda varlığın defter değeri yeniden değerlenmiş tutara göre düzeltilir. Yeniden değerleme tarihinde, varlık aşağıdaki yöntemlerden birine göre işleme tabi tutulur: (a) Brüt defter değeri, varlığın defter değerinin yeniden değerlemesiyle tutarlı bir şekilde düzeltilir. Örneğin, brüt defter değeri gözlemlenebilir piyasa verileri dikkate alınarak veya defter değerindeki değişimle orantılı olarak düzeltilebilir. Yeniden değerleme tarihindeki birikmiş itfa payı, brüt defter değeri ile varlığın birikmiş değer düşüklüğü zararlarının dikkate alınmasından sonraki defter değeri arasındaki fark kadar düzeltilir ya da (b) Birikmiş itfa payı varlığın brüt defter değeri ile netleştirilir. Birikmiş itfa payı düzeltmeleri, 85 ve 86 ncı paragraflara göre muhasebeleştirilen defter değerindeki artış ve azalışların bir parçasını oluşturur. 64

65 (b) 130G paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 130H ve 130I paragrafları eklenmiştir. 130H Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, bu Standardın 80 inci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. 130I Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğinin ilk uygulama tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ve bir önceki yıllık hesap döneminde muhasebeleştirilen tüm yeniden değerlemeler için bu değişiklik uygulanır. Ayrıca, zorunlu olmamakla birlikte, karşılaştırmalı olarak sunulan tüm önceki dönemlere ilişkin bilgiler düzeltilebilir. Karşılaştırmalı olarak sunulan tüm önceki dönemlere ilişkin bilgilerin düzeltilmemesi durumunda bilgiler açıkça belirtilir, bu bilgilerin farklı esasta sunulduğu ifade edilir ve bu esas açıklanır. MADDE 7 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının; (a) 92 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 92. Teknolojide meydana gelen hızlı değişimler nedeniyle, bilgisayar yazılımları ve diğer birçok maddi olmayan duran varlık teknolojik açıdan eskime tehdidi altındadır. Bu nedenle, yararlı ömürleri genellikle kısa olacaktır. Bir maddi olmayan duran varlığın kullanımıyla üretilen bir kalemin satış fiyatında beklenen gelecekteki azalışlar varlığın teknolojik ya da ticari açıdan değerini yitirmesine dair beklenti oluşturabilir, dolayısıyla varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik yararların bir azalışını yansıtabilir. (b) 98 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 98. Bir varlığın itfaya tabi tutarının yararlı ömrüne sistematik olarak dağıtılması için birçok itfa yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemler arasında; doğrusal itfa yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim birimleri 65

66 yöntemleri sayılabilir. Kullanılacak yöntem, varlıktan elde edilmesi beklenen gelecekteki ekonomik yararların tahmin edilen kullanım şekillerine göre belirlenir ve söz konusu gelecekteki ekonomik yararların tahmin edilen kullanım şekillerinde bir değişiklik olmadıkça, ilgili yöntem dönemden döneme tutarlı bir şekilde uygulanır. (c) 98 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 98A, 98B ve 98C paragrafları eklenmiştir. 98A. Bir maddi olmayan duran varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatı esas alan bir itfa yönteminin uygun olmadığına dair aksi ispat edilebilir bir karine vardır. Maddi olmayan duran varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılat, genellikle maddi olmayan duran varlığın ekonomik yararlarının kullanımıyla doğrudan ilişkili olmayan etkenleri yansıtır. Örneğin hasılat; diğer girdiler ve işlemlerden, satış faaliyetlerinden ve satış hacimleri ve fiyatlarındaki değişikliklerden etkilenir. Hasılatın fiyat bileşeni, varlığın tüketim şekliyle ilgisi olmayan enflasyon tarafından etkilenebilir. Bu karinenin sadece aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda aksi ispat edilebilir: (a) 98C Paragrafında belirtildiği gibi, maddi olmayan duran varlığın hasılatın bir ölçüsü olarak ifade edilmesi ya da (b) Hasılat ile maddi olmayan duran varlığın ekonomik yararlarının kullanımının yüksek derecede ilişkili olduğunun kanıtlanabilmesi. 98B. 98 inci Paragrafa göre uygun bir itfa yöntemi seçerken, işletme maddi olmayan duran varlıktaki baskın, sınırlayıcı etkeni belirler. Örneğin, işletmenin maddi olmayan duran varlığın kullanımı üzerindeki haklarını düzenleyen sözleşme, işletmenin maddi olmayan duran varlığı kullanımını belirli bir yıl sayısı (yani zaman), üretilen birim sayısı veya elde edilen sabit bir toplam hasılat tutarı olarak belirleyebilir. Böyle bir baskın, sınırlayıcı etkenin belirlenmesi, uygun itfa esasının belirlenmesinde başlangıç noktası olabilir ancak ekonomik yararların beklenen kullanım şeklini daha iyi yansıtması durumunda başka bir esas kullanılabilir. 66

67 98C. Maddi olmayan duran varlıktaki baskın, sınırlayıcı etkenin belirli bir hasılat düzeyine ulaşılması olduğu durumda, elde edilen hasılat itfa için uygun bir esas olabilir. Örneğin bir işletme bir altın madeninde altın arama ve çıkarma hakkı sağlayan bir imtiyaz edinmiş olabilir. Sözleşme süresinin dolması, zamana veya çıkarılan altın miktarına değil de madenden çıkarılan altından elde edilecek sabit bir toplam hasılat tutarına (örneğin sözleşme, altın satışından elde edilen toplam hasılat 2 milyar PB olana kadar madenden altın çıkarılmasına izin veriyor olabilir) bağlı olabilir. Başka bir örnek olarak, ücretli bir yolun işletilmesi hakkının, ücretlerden elde edilecek kümülatif tutardan ortaya çıkan sabit bir toplam hasılat tutarına bağlı olduğu (örneğin sözleşme, yolun işletilmesinden elde edilen toplam ücretler 100 milyon PB olana kadar yolun işletilmesine izin veriyor olabilir) bir durum gösterilebilir. Hasılatın, maddi olmayan duran varlığın kullanımına ilşkin sözleşmede baskın, sınırlayıcı etken olarak tesis edilmiş olması durumunda, sözleşmenin, itfa tutarının hesaplanmasında dikkate alınacak toplam hasılat tutarını belirlemesi şartıyla, elde edilecek hasılat maddi olmayan duran varlığın itfasında uygun bir esas olabilir. (ç) 130I paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 130J paragrafı eklenmiştir. 130J Geçerli Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklanması değişikliğiyle (TMS 16 ve TMS 38 e İlişkin Değişiklik) bu Standardın 92 ve 98 inci paragrafları değiştirilmiş ve 98A-98C paragrafları eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 8 Bu Tebliğin; a) 3 üncü maddesi ve 6 ncı maddesi 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde, b) 4 üncü maddesi ve 7 nci maddesi 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan 67

68 hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE 9 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 26) yayımlandı. MADDE 1 30/12/2012 tarihli ve nci mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5) in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 2 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 2 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Finansal Raporlama Standardı 13 (TFRS 13) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. 68

69 MADDE 4 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardının; (a) 52 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir inci Paragrafta yer verilen istisna, sadece TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı veya TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı kapsamındaki finansal varlıklara, finansal borçlara ve diğer sözleşmelere uygulanır ve Paragraflarında finansal varlıklara ve finansal borçlara yapılan atıflar, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardındaki finansal varlık veya finansal borç tanımlarını karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın, TMS 39 veya TFRS 9 kapsamına giren ve bu standartlar uyarınca muhasebeleştirilen tüm sözleşmeleri kapsar. (b) C3 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C4 paragrafı eklenmiştir. C Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standardın 52 nci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Bu değişiklik TFRS 13 ün ilk uygulandığı hesap döneminin başından itibaren ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 5 Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 29) yayımlandı. 69

70 MADDE 1 17/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27) in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, MADDE 3 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Muhasebe Standardı TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikleri, 1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 4 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür. MADDE 5 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının; (a) 6 ncı paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki başlık eklenmiştir. Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul veya sahibi tarafından kullanılan 70

71 gayrimenkul olarak sınıflandırılması (b) 14 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 14A paragrafı eklenmiştir. 14A Yatırım amaçlı gayrimenkul ediniminin; bir varlık veya varlık grubu edinimi mi yoksa TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı kapsamında bir işletme birleşmesi mi olduğunun belirlenmesi için de muhakeme gereklidir. Yatırım amaçlı gayrimenkul ediniminin bir işletme birleşmesi olup olmadığının belirlenmesinde TFRS 3 dikkate alınır. Bu Standardın 7-14 üncü paragraflarındaki hükümler, gayrimenkul ediniminin TFRS 3 te tanımlanan şekilde bir işletme birleşmesi olup olmadığının belirlenmesiyle değil, gayrimenkulün sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul mü yoksa yatırım amaçlı gayrimenkul mü olduğunun belirlenmesiyle ilgilidir. Belirli bir işlemin TFRS 3 te tanımlanan şekilde bir işletme birleşmesi tanımını karşılayıp karşılamadığının ve bu Standartta tanımlanan yatırım amaçlı bir gayrimenkul içerip içermediğinin belirlenmesi, her iki Standardın ayrı ayrı uygulanmasını gerektirir. (c) 84 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve 84A paragrafı eklenmiştir. İşletme Birleşmeleri 84A Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standarda 14A paragrafı ve 6 ncı paragraftan önce gelmek üzere bir başlık eklenmiştir. Bu değişiklik ilk uygulandığı yıllık hesap döneminin başından itibaren gerçekleşen yatırım amaçlı gayrimenkul edinimlerine ileriye yönelik olarak uygulanır. Dolayısıyla önceki hesap dönemlerinde gerçekleşen yatırım amaçlı gayrimenkul edinimlerinin muhasebeleştirilmesinde herhangi bir düzeltme yapılmaz. Bununla birlikte, bu değişiklik, gerekli olan bilginin elde edilebilir olması şartıyla, yürürlük tarihinde veya sonrasında ancak ilk yıllık hesap döneminin başından önce gerçekleşen yatırım amaçlı gayrimenkul edinimlerinden tercih edilenlerine uygulanabilir. 71

72 (ç) 85C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 85D paragrafı eklenmiştir. 85D Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle bu Standarda 6 ncı paragraftan önceki ve 84 üncü paragraftan sonraki başlıklar ile 14A ve 84A paragrafları eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. MADDE 6 Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. 2014/6776 sayılı Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Suç Faaliyetinden Elde Edilen Gelirlerin Meşrulaştırılması (Karapara Aklama) ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. Ekli Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Bangladeş, Bangladeş Merkez Bankası, Bangladeş Mali İstihbarat Birimi (BFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/8/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 72

73 / R.G. 2014/6779 sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. MADDE 1 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın eki Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetveli, bu Karara ekli Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetveli ile değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Karar, 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren iş konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile iş konseylerinin görev ve 73

74 yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları ve bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6009 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının 17/9/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 10/9/2014 tarih ve sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Akbank T.A.Ş. ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca; konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları olan Ak Finansal Kiralama A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank AG ve Akbank-Dubai Limited e risk yönetimi alanında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi hususunda izin verilmesine karar verilmiştir / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6010 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının 17/9/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 12/9/2014 tarih ve [42] sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 74

75 T. Garanti Bankası A.Ş. ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek acentelik faaliyetinde bulunulması hususunda izin verilmesine karar verilmiştir / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6015 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının 10/9/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 8/9/2014 tarih ve [71] sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Denizbank A.Ş. ye (Banka); Türkiye de ve yurtdışında yerleşik firma ve şahıslara kullandırılacak kredilere yönelik teminatların borçludan teslim alınması, kontrolü, sistemsel giriş ve çıkışlarının yapılması, raporlanması ve kredi operasyonel işlemleri ile ödemelerinde gecikme bulunan müşterilerin aranması faaliyeti kapsamında Bankanın mali ortaklıklarına çağrı merkezi hizmeti hususlarında destek/danışmanlık hizmeti sağlaması, Denizbank AG ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 73 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca yapacağı sözleşmeler çerçevesinde, kredi riskinin analizi, izlenmesi, değerlendirmesi, kontrolü ve istihbarat faaliyetleri dolayısıyla bilgi ve belge alışverişinde ve hizmet temininde bulunabilmesi ve kredilerin geri ödemelerinin takibi ve tahsili hizmeti sunabilmesi hususlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine karar verilmiştir. 75

76 / R.G. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Kursa devam edeceklerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranır. 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında ülkemizde bulunan yabancılar, Türkiye'de çalışma izni verilen yabancılar, yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevliler ile Türk vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığı hakkını kazanan kişiler ve bunların birinci derecede yakınları kurslara devam edebilirler. Bunlarla ilgili işlemlerde 7/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin mevzuat hükümlerine uyulur. Yukarıda belirtilenlerin dışındakiler için Bakanlığın izni gerekir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 76

77 / R.G. Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 25/10/1986 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının yedinci ve on dördüncü bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 7) Döner sermaye işletmelerince gerekli olduğu ahvalde ambalaj, ambarlama, nakliye, yükleme ve boşaltma, sigorta, gümrük vergisi v.s. bilumum masrafları, 14) Döner Sermaye işletmesinin imkan ve kabiliyetlerinin tanıtımı kapsamında fuar ve sergi katılım giderleri, reklam giderleri, katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri ile iç ve dış sergilere katılacak memur ve ilgililere 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek yollukları, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. Gıda Kontrol Müfreze Komutanlıklarının teşkilat yönünden bağlı oldukları komutanlıkların ihtiyaçlarının, her yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek bir oranda karşılanması amacıyla birinci fıkra hükmü uygulanabilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 2) Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı, 77

78 MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Döner Sermaye Yönetim Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında, döner sermaye ile ilgili; Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Lojistik Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Teknik Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Hava Lojistik Komutanı ile Millî Savunma Bakanlığından; Harita Genel Komutanı, Maliye Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ve Personel Başkanından teşekkül eder. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Döner Sermaye Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, gerekli görülen durumlarda Başkanın isteği üzerine Döner Sermaye Dairesi Başkanının daveti ile de toplanabilir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı Madde 15 Döner Sermaye Yönetim Kurulunun idari ve sekretarya hizmetleri Döner Sermaye Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Döner Sermaye Dairesi Başkanı Millî Savunma Bakanının teknik müşaviri ve aynı zamanda merkez muhasebe birimi harcama yetkilisi olup görevleri şunlardır; 1) Döner Sermaye Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, toplantıların tutanaklarını ve karar dosyalarını tutmak ve bütün muhaberatı idare etmek, 2) Bilançoları birleştirmek ve genel faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak, 78

79 3) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda işletmelere tahsis edilen kaynağı aktarmak, 4) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 2) İşletmelerin yıllık bilançolarına göre genel bir bilanço hazırlayarak, Döner Sermaye Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Döner Sermaye Dairesi Başkanlığına göndermek, MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İşletme Yönetim Kurulu, esas kadrolarındaki komutan veya müdür başkanlığında teknik müdür ve döner sermaye kadrolarındaki mali işlerle ilgili şube müdürü veya şeflerden teşekkül eder. Üçten fazla şube olduğu takdirde, her işletmenin bünyesine göre bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği kurumların bağlı oldukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlığı ile Harita Genel Komutanınca tespit edilir. İşletme Yönetim Kurulu; yılda en az iki defa ve gerekli görülen durumlarda yönetim kurulu başkanının isteği ve daveti üzerine ayrıca toplanır. Alınan kararlar, kayıt altına alınarak yönetim kurulu tarafından imzalanır. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına dördüncü bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 5) İdari kadro dışındaki teknik kadrolara ek görev ile görevlendirilecek personel için onay vermek. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak işletmelerin teknik kadrolarına ek görev ile görevlendirilecek personel 79

80 için onay verme işlemi işletme yönetim kurullarınca yapılır. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 26 İşletmeler ile bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıklarının döner sermaye kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alınacak memurların atanması; işletmelerin bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlığının teklifi üzerine, Döner Sermaye Dairesi Başkanlığınca alınacak Bakan Onayı ile yapılır. Bu memurların ve sözleşmeli personelin alınması ve özlük işlemleri Döner Sermaye Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Sözleşmeli personelin atanması ve istihdamında genel hükümler uygulanır. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kuvvet komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıkları kadrolarına atanan memurların aylık ücret ve diğer ödemeleri, Döner Sermaye Dairesi merkez muhasebe birimince ödenir. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sipariş bedeli TL.yi geçmeyen işler için iş mukavelesi yapılması zorunlu değildir. Ancak mukavele yapılması gereken bütün siparişler için iş mukavelesi, işletmelerin komutan veya müdürü ile sipariş veren arasında yapılır. Siparişlerin kabul veya reddi işletmelerin komutan veya müdürleri tarafından sipariş verene yazılı olarak bildirilir. Sipariş veren yaptıracağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dâhilinde işletme namına bankaya yatırmaya mecburdur. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 80

81 şekilde değiştirilmiştir. Maliye Bakanlığı ile Sayıştay ın görüşleri de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 3 Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Genel Sekreterlik kadrolarına atanmış ve halen görev yapmakta olan personel, Döner Sermaye Dairesi Başkanlığı kadrolarına atanıncaya kadar, tüm özlük hakları Döner Sermaye Dairesi merkez muhasebe birimince ödenmeye devam edilir. MADDE 18 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 19 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür / R.G. Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/45) yayımlandı. Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 81

82 / R.G. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440) yayımlandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir. hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 27/1/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmiştir. Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 10 Aralık Aralık 2014 tarihleri, Gelir İdaresi Başkanlığı nın internet sitesinde ise 25 Aralık Aralık 2014 tarihleri arasında yapılması, - Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan 82

83 mükelleflerin alınması, - Yapılacak açıklamada, 31/12/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/11/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 01/6/ /5/2014 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması, - Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması, ancak sözü edilen Tebliğin İnternet Ortamında Açıklama başlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin; (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Veri Oluşturma Yön. Enformasyonu Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: Dışkapı/ANKARA) ve (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı (II), Tahsilâtın Takibi ve Değerlendirilmesi Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: Dışkapı/ANKARA) adresine gönderilmesi, - Açıklama kapsamına, a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50 sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan, b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden 83

84 Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan, c) 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre taksitlendirilen, ç) 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılandırılan, d) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacakların alınmaması, uygun görülmüştür. 84

85 / R.G. Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, yeni çeşitleri hızlı ve yaygın bir şekilde çiftçilerin kullanımına sunabilmek ve tohumculuk kuruluşlarının yeni çeşit geliştirmelerini mümkün kılmak amacıyla; araştırma kurumları tarafından geliştirilen bitki çeşitleri, çeşit adayları ve ıslah materyalinin tohumculuk kuruluşlarına devri, tohumluk üretimi ve pazarlama haklarının satışı ve çeşit geliştirme amacıyla kullanımıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 9/4/1986 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 8 Komisyonca yapılan değerlendirme sonunda, sanık avukatının ücretinin ödenip ödenmeyeceğine dair verilen karar Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 2 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sanık avukatının ücretinin ödenmesine ilişkin devam eden iş ve işlemler, bu maddenin 85

86 yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları hükümlere göre sonuçlandırılır. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür / R.G. Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; bağlama kütüğüne ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak mali hükümler, idari yaptırımlar, yapılacak iş ve işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları belirlemektir. Ruhsatname harcı MADDE 25 (1) Gemi, deniz ve içsu araçlarına düzenlenecek ruhsatnameler ve bunların vizeleri, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar bölümünde belirlenen harca tâbidir. Ruhsatnamenin düzenlendiği yıl ayrıca vize harcı alınmaz. (2) Harç, ruhsatnamenin düzenlendiği veya vize işleminin yapıldığı tarihte doğar. (3) Harç kapsamındaki gemi, deniz ve içsu araçlarının ruhsatnamelerindeki bilgilerde değişiklik olması nedeniyle yeniden düzenlenmesi halinde ruhsatname harcı alınır. (4) Yeni ruhsatnameye, iptal edilen ruhsatnamedeki vize tarihi kayıt edilerek vize harcının süresinde alınması sağlanır. (5) Ruhsatname düzenlenebilmesi veya vize işleminin yapılabilmesi için, harcın peşin olarak ödenmesi gerekir. Harç genel bütçeye gelir 86

87 kaydedilmek üzere tahsil edilir. (6) Harca tabi olmayan gemi, deniz ve içsu araçlarına, düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼ ü oranında ücret alınır. Bu ücret, Liman Başkanlıkları tarafından tahsil edilmesi halinde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine, Belediye Başkanlıkları tarafından tahsil edilmesi halinde kendi bütçelerine gelir kaydedilir. (7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yayımlandı. Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve 27/4/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 25/3/2013 tarihli ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kamu yararını da gözeterek faaliyetlerini sürdürmek amacıyla, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir. Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 87

88 / R.G. Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Koordinasyonu ile İlgili 2014/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. Türkiye nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı stratejik bir hedef olup bu süreçte katedilecek ilerlemeler daha da büyük önem kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin Avrupa Birliği Stratejisi doğrultusunda yürütülecektir. Siyasi reform sürecinde kararlılık, sosyo-ekonomik dönüşümde süreklilik ve iletişimde etkinlik saç ayakları üzerinde yükselen söz konusu Strateji'nin hayata geçirilmesinde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ve koordinasyonu kilit önemi haizdir. Bu kapsamda yapılan çalışma ve reformların ilgili bakanlıklar tarafından ulusal ve uluslararası platformlarda etkili bir şekilde anlatılması ve ülkemizle ilgili yanlış algıların ortaya çıkmasına neden olan hususlarda kamuoyunun doğru ve hızlı bir biçimde bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, katılım sürecinin her aşamasında toplumun tüm kesimleriyle etkili bir iletişim içinde olunması ve yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansları ve üniversiteler ile istişarede bulunulması faydalı olacaktır. Strateji kapsamında AB Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanacak olan AB ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı nda yer alan düzenlemeler ve tedbirler başta olmak üzere, AB ye uyum amacıyla yapılacak çalışmalarda aşağıda sıralanan esaslara uyulacaktır: 1. 19/12/2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde hükme bağlandığı üzere, AB müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan mevzuat taslakları hakkında Avrupa Birliği Bakanlığının görüşlerinin alınması zorunludur. 88

89 2. AB mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan mevzuat taslakları Ek 1 de örneklendirilen Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Tablosu doldurulmak suretiyle AB Bakanlığına gönderilecektir. Ayrıca, bu kapsamda hazırlanan mevzuat taslaklarında AB mevzuatına, Ek 2 de örneklendirilen şekilde atıf yapılacaktır. 3. Tüm kamu kurum ve kuruluşları AB kurumları ile yapılacak yazışma ve görüşmeler ile ilgili olarak AB Bakanlığını zamanlıca bilgilendirecek ve gerekli hallerde Bakanlık ile istişarede bulunacaktır. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim / R.G. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3) yayımlandı. MADDE 1 20/6/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) in 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (6) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendi kapsamında yer alan enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Enerji tasarruf oranı, işletmede tek bir ürün çeşidi üretilmesi durumunda birim ürün başına enerji tüketimi, birden fazla ürün çeşidi üretilmesi durumunda ise işletmenin enerji yoğunluğu dikkate alınarak hesaplanır ve baz yılında hesaplanan değerin kontrol yılında hesaplanan değerdeki değişim oranına göre belirlenir. Başvuru tarihinden önceki mali yıl baz yılı, proje uygulamasının tamamlandığının yazılı olarak bildirilmesini takip eden mali yıl ise kontrol yılı olarak kabul edilir. 89

90 b) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile sağlayacağı enerji tasarruf oranını taahhüt ederek yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat eder. Söz konusu Bakanlık, gerekli gördüğü diğer bilgi ve belgeleri yatırımcıdan talep edebilir. c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji verimliliği açısından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu düzenlenen rapor ve uygun bulunan makine ve teçhizat listeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Ekonomi Bakanlığına iletilir. Düzenlenen rapor ve uygun bulunan makine ve teçhizat listeleri dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir. ç) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından temin edilen bilgi ve belgelere istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak düzenlenen rapor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Ekonomi Bakanlığına gönderilir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 366) yayımlandı. MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294) nin 1-KİRA BEDELİ başlıklı bölümünün Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları başlıklı kısmının birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 90

91 fıkra eklenmiştir. Ancak, EK:2 ve EK:3 de yer alan illerde olup, her yıl Ekim ayı verileri göz önünde bulundurularak hesaplanan doluluk oranının; kamu konutlarının tahsisli bulunduğu İdarenin personelinin konut talebinin yetersiz olması nedeniyle % 60 ın altına düştüğünün tahsisli İdarece tespit edilmesi üzerine, belirtilen illerdeki kamu konutlarının aylık kira bedellerine uygulanacak indirim oranlarının arttırılması bu İdarelerce talep edilebilir. Bu talep üzerine Maliye Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, EK: 2 ve EK: 3 de yer alan illerde belirlenen indirim oranları bu Bakanlık tarafından % 50 ye kadar arttırılabilir. Yeniden belirlenen indirim oranı, doluluk oranının % 60 ın altına düştüğünün tespit edilip Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren beş yıl boyunca geçerli olur, bu sürenin sonunda doluluk oranları yeniden tespit edilir. Bu fıkra uyarınca tespit edilen indirim oranları belirtilen illerdeki kamu konutunda ikamet eden mevcut personele de uygulanır. MADDE 2 Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 12/7/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 91

92 e) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Temsilciler, meslek alanıyla ilgili kurulmuş ve kurulacak komisyonların üyelerine bütçe ile belirlenen hakkı huzur veya oturum ücretleri ile diğer her türlü ödemeleri aynen veya değiştirerek onaylamak. Genel kurulca belirlenen kadrolarda tam gün esaslı çalışma yapmak üzere Oda Yönetim Kurulunca atanacak Oda Genel Sekreteri, Mesleki Danışman, Mesleki Koordinatör ve Oda personel ücretlerini saptamak. Oda Yönetim Kurulunu; mesleki konulara ilişkin olarak, mesleki danışmanlık hizmet sunucularından iş bitirme esaslı satın alınacak hizmetler ve yapılacak hakkı huzur ödemelerini belirlemek, danışmanlar ile istisna akdi niteliğinde uzmanlık ve müşavirlik hizmet sözleşmesi yapmak üzere Oda dönem bütçesi ile yetkilendirmek, Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya eğitim aile hekimliği birimlerinde, aile hekimliği hizmetlerinin sunumunda görev alan eğitici, asistan, aile sağlığı elemanı ve eğitim kurumuna yapılacak ödemeler ve sözleşme esaslarını belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 92

93 / R.G. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) yayımlandı. MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. G.T.İ.P. A. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (CIF) (ABD Doları/Kg*) Diğerleri (Katı yakıtlı cihazlar dahil) 7 MADDE 6 (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. (2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez. (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde beş ve daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda 93

94 tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/28) yayımlandı. 25/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketler, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşılarında gösterilen sürelerle faaliyetten men edilmiştir. Firma Unvanı Adres Süre CIS KARKONT GÖZETİM DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. KAS ULUSLARARASI SERTİFİKASYON GÖZETİM VE TEKNİK KONTROL HİZ. LTD. ŞTİ. Çınarlı Mah. 1583/1 Sok. Rodkar İş Merkezi A-2 Blok K:2 D:235 Çınarlı KONAK/İZMİR Kazım Dirik Mah. Kurtuluş Cad. No:27 K:3 BORNOVA/İZMİR 1 ay 1 ay Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer. 94

95 / R.G. Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014 tarihli ve 2014/6739 sayılı Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Türkmenistan menşeli bazı tekstil ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir. G.T.P. Eşyanın Tanımı Birim Miktarı Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m 2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) Pamuktan dokunmuş (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m 2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ton Ton Ton / R.G. 2014/6785 sayılı 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar yayımlandı. 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 2/10/2014, diğer yarısının 26/12/2014 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 7721 sayılı yazısı üzerine, 95

96 mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar yayımlandı. 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 2/10/2014, diğer yarısının 26/12/2014 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 7721 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 96

97 / R.G. 2014/6813 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz, e) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 97

98 / R.G. 2014/6813 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz, e) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 98

99 / R.G. İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/46) yayımlandı. Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. Tebliğde; 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yeniden yapılandırılacak alacaklar için 1 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması ve ilk taksidin 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yasanın 74 üncü maddesine göre bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacakları da 31 Aralık 2014 tarihine kadar beyan edilmeli ve aynı süre içerisinde beyan edilen tutar üzerinden hesaplanacak % 3 vergi ödenmelidir. Maliye Bakanlığı, Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına tür ve dönem olarak girdiği halde varlığına ilişkin dava açılmış olan alacaklardan; Kanunun yayımlandığı tarihten önce davadan tamamen feragat edilmesi ve feragata 99

100 ilişkin mahkeme kararının tebliğ edilmiş olması durumunda madde hükmünden yararlanılabileceğini belirtmiştir. Tebliğe göre, tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmünden yararlanmaları halinde, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu aranmayacaktır / R.G Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 1) yayımlandı. Tebliğ için dosya üzerine tıklayınız / R.G. Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. Tebliğde; 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yeniden yapılandırılacak alacaklar için 1 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması ve ilk taksidin 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yasanın 74 üncü maddesine göre bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde 100

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: KARAR. TARİH : 9/9/2014 KARAR NO : 2014/ÖİB-K-57 KONU : Gayrimenkul satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: KARAR. TARİH : 9/9/2014 KARAR NO : 2014/ÖİB-K-57 KONU : Gayrimenkul satışı. RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2014 Sayı : 29115 NO : 2014/ÖİB-K-57 no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 1 Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 102.000.- (YüzikibinTL)

Detaylı

Sirküler Rapor /180-1

Sirküler Rapor /180-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/180-1 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA 9 SIRA NO.LU TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 17 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanlara

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

Sirküler Rapor 22.09.2014/169-1 YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) DE MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK DÜZENLEMESİ

Sirküler Rapor 22.09.2014/169-1 YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) DE MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK DÜZENLEMESİ Sirküler Rapor 22.09.2014/169-1 YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) DE MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK DÜZENLEMESİ ÖZET : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çıkarılan YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

Sirküler Rapor /177-1

Sirküler Rapor /177-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/177-1 FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 172) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 20 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal

Detaylı

Sirküler Rapor /186-1

Sirküler Rapor /186-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/186-1 FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 211) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 21 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1 Sirküler Rapor Mevzuat 20.04.2015/90-1 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 34) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 19) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 42 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Sirküler Rapor /184-1

Sirküler Rapor /184-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/184-1 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 41) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 23 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 7 Mayıs 2014 Sayı : 28993 RESMÎ GAZETE KARAR NO : 2014/27 KONU : Sümer Holding A.Ş.ye ait İzmir/Bornova taşınmazı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 27/1/2014

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 3 Ocak 2014 Sayı : 28871 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Karar No : 2013/201 Konu : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 27) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 29 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırım

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 23 Haziran 2015 Sayı : 29395 RESMÎ GAZETE Karar No : 2015/34 : Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Afyonkarahisar/Merkez/Güvenevler Mahallesi, 49 ada, 3 Parselin Özelleştirilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/174-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/174-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/174-1 HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 36) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 18 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Hisse

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1

Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 9) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 48) YAYIMLANDI

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLENMESİNE DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLENMESİNE DAİR UYGULAMA ESASLARI Amaç TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLENMESİNE DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurumundan: Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2016 Sayı : 29903 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Sirküler Rapor /210-1

Sirküler Rapor /210-1 Sirküler Rapor 01.12.2014/210-1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİNTÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 38 SIRA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /87-1

Sirküler Rapor Mevzuat /87-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/87-1 TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 42) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 41 SIRA NO LU TEBLİĞ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /102-1

Sirküler Rapor Mevzuat /102-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/102-1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: MÜŞTEREK A LAŞMALARA İLİŞKİ TÜRKİYE Fİ A SAL RAPORLAMA STA DARDI (TFRS 11) HAKKI DA TEBLİĞ (SIRA O: 217) Ama

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: MÜŞTEREK A LAŞMALARA İLİŞKİ TÜRKİYE Fİ A SAL RAPORLAMA STA DARDI (TFRS 11) HAKKI DA TEBLİĞ (SIRA O: 217) Ama S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 02.11.2011 Sayı: 2011/44 Konu: Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217) Özet: Müşterek Anlaşmalara İlişkin

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/101-1 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 25) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /115-1

Sirküler Rapor Mevzuat /115-1 Sirküler Rapor Mevzuat 03.06.2015/115-1 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2013 Sayı : 28582 KARAR NO : 2013/26 KONU : Türkşeker A.Ş. Taşınmazları. Özelleştirme Yüksek Kurulu nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın (İdare) 13/2/2013 tarih ve 1388

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/1165-15892 Yerli Malı Tebliğ Taslağı Görüş Talebi Ankara, 31/07/2014 SİRKÜLER (G-2014) Sayın Üyemiz, Bilim Sanayi

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi.

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi. SİRKÜLER 2015/36 25/12/2015 Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL ye İndirildi. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

EKİM 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EKİM 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK AP EKİM 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2.10.2015/ 29490 R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/9/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

459 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ DUYURUSU

459 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ DUYURUSU 459 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ DUYURUSU Maliye Bakanlığı, Tahsilat ve Ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL lik Had di 7.000 TL ye indirmiştir. Konuya ilişkin

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Değişiklik Eski Yeni

Değişiklik Eski Yeni HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2013/15

İstanbul, DUYURU NO:2013/15 İstanbul, 02.01.2013 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 SİRKÜLER SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 KONU : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketleri Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararıyla İlgili Usul ve Esaslar belirlendi Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

Raporlama Standardı (Tfrs 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) bilgilerin finansal tablo kullanıcılarına raporlanmasında işletmenin

Raporlama Standardı (Tfrs 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) bilgilerin finansal tablo kullanıcılarına raporlanmasında işletmenin SİRKÜLER TARİH : 20.09.2016 SAYI : 2016-09-6 KONU : Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) ÖZETİ : Standartta

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009 KONU GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları 2009-14592 Sayılı akanlar Kurulu Kararı, 03.02.2009 tarih, 27130 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları,

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Sirküler Rapor /218-1

Sirküler Rapor /218-1 Sirküler Rapor 01.12.2014/218-1 TARIMSAL FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 41) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 22) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 31 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tarımsal Faaliyetlere

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/62 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/62 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/62 TARİH: 31.12.2010 KONU 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/007 03.02.2017 Konu: Konutlarda KDV Oranlarını Değiştiren ve Bazı Beyaz Eşyaların ÖTV Oranını Sıfırlayan BKK Yayımlandı. 03.02.2017 Tarih ve 29968 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2017/9759 Sayılı

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/22 10.3.2014 İçindekiler: * Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre denetimi. ŞİRKETLERİN TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE DENETİMİ: 1. Anonim ve Limited Şirketlerde Bağımsız Denetçi Seçilmesi:

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 22/7/2013 KARAR NO : 2013/119

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 22/7/2013 KARAR NO : 2013/119 24 Temmuz 2013 Sayı : 28717 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 KARAR NO : 2013/119 KONU Kurulumuzca; : TEİAŞ İştirak Hissesi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2013 tarih ve 5352 sayılı yazısına istinaden,

Detaylı

ŞUBAT 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ŞUBAT 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ŞUBAT 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.2.2014/ 28900 R.G. 2012/4133 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ SINIRI, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı