YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR. AÝLELERÝN DEÐER VERME BÝÇÝMÝ ÝNSANIN FITRATINA UYGUN DEÐÝL. nebru OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 12 DE ALIÞ VERÝÞ HASTA SI MISINIZ? ALIÞ VERÝÞ YAPMADAN DURAMIYORSANIZ, ALIÞ VERÝÞ MERKEZLERI VEYA SANAL ALIÞ VERÝÞ ORTAMINDA KENDÝNÝZÝ ALIÞ VERÝÞ YAPMAKTAN ALIKOYAMIYORSANIZ DÝKKAT! ALIÞ VERÝÞ BAÐIMLISI OLABÝLÝRSÝNÝZ. ALIÞ VERÝÞ DAVRANIÞINIZI SINIRLAMAK ÝÇÝN ÝÞTE SÝZE BAZI PRATÝK TAVSÝYELER nhaberý SAYFA 15 TE Üstadýn talebelerinden Mustafa Birlik vefat etti n9 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr VERGÝ ZAMMI FAÝZE GÝDECEK HÜ KÜ MET BÜT ÇE DE HE DE FÝ TUT TU RA MA YIN CA ÇA RE YÝ VER GÝ LE RÝN ART TI RIL MA SIN - DA A RA DI. YE NÝ ZAM LAR LA GEL ME SÝ BEK LE NEN 8.5 MÝL YA RIN YA RI SI FA Ý ZE GÝ DE CEK. ÇARE ZAMDA ARANDI usý ký pa ra po li ti ka sýy la büt çe de ve bü yü me ra kam la rýn da he de fi tut tu ra ma yan e ko no mi yö ne ti mi o to mo bil, a kar ya kýt ve ko nut ta ver - gi art tý rý mý na git ti. Bu ar týþ la büt çe ye gel me si bek le nen 8.5 mil yar - lýk ge li rin ya rý sý nýn fa i ze gi de ce ði be lir ti li yor. Ver gi ar tý þýy la bir lik te ben zi ni en pa ha lý sa tan i kin ci ül ke ol ma ün va ný ný sür dür dük. ASIL PROBLEM NAKÝT AKIÞININ OLMAMASI uö te yan dan Tür ki ye Es naf ve Sa nat kar la rý Kon fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, ya pý lan ver gi ar tý rým la rý nýn çö züm o la - ma ya ca ðý ný, iç pi ya sa da ki da ral ma nýn a sýl se be bi nin na kit a ký þý sý ký þýk lý - ðý ol du ðu nu ha týr lat tý. Pa lan dö ken, ÖTV ar tý þý va tan da þýn büt çe si ni zor - la ya ca ðý gi bi, iþ siz lik le bir lik te ka çak sa týþ la rý da ar tý ra cak týr de di.n10 da Türkiye, market ve AVM doldu uchp Genel Baþkan Yardýmcýsý Erdoðan Toprak, ülke genelindeki ucuzcu market sayýsýnýn 12 bin 100 e, AVM sayýsýnýn da 295 e ulaþtýðýný belirterek, küçük esnafýn zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alýnmasý gerektiðini söyledi. nha be ri say fa 10 da Demirel: 12 Eylül ün açtýðý yaralar hâlâ kapanmadý u9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, 12 Eylül 1980 darbesine iliþkin yargý sürecini deðerlendirirken, Hak yerini bulur, yanlýþ hesap Baðdat tan döner, dönmüyorsa bu zulümdür. Zulmü yaþatmak da mümkün deðildir. 12 Eylül ün getirdiði siyaset hercümerci henüz tamir edilmedi dedi. n8 de ÇÖZÜM, KOSOVA NIN BÖLÜNMESÝ Sýrbistan Baþbakanýndan tehlikeli sözler usýr bis tan Baþ ba ka ný Ý vit sa Da - çiç, Ko so va nýn bö lün me si nin i ki ül ke a ra sýn da ki so run i çin en ger - çek çi çö züm ol du ðu nu, AB nin de ül ke si ni, Ko so va nýn ba ðým sýz - lý ðý ný ka bul et me ye zor la ya ma ya - ca ðý ný söy le di. nha be ri say fa 7 de TO DAY'S ZA MAN GA ZE TE SÝ GE NEL YA YIN YÖ NET ME NÝ BÜ LENT KE NEÞ: Türkiyenin ihtiyacý ileri demokrasi u Ke neþ, Ço ðu ko nu da Tür ki ye nin çý kar - la rý Ba tý yla bir lik te. Çin ve Rus ya e ko no mik güç o la rak yük se le bi lir. A ma e ko no mi den ö te bu ül ke le rin va at et ti ði bir þey yok. Tür - ki ye nin ih ti yaç duy du ðu ye gâ ne þey de e - ko no mi ve mad di yat de ðil. Tam ter si ne da - ha a cil o la ný hak ve öz gür lük ler i le de mok - ra si stan dart la rý nýn yük sel til me si dir de di. nh. HÜ SE YÝN KE MAL ÝN RÖ POR TA JI SAY FA 6 DA MISIR CUMHURBAÞKANI MURSÎ: Esad, yanlýþýn farkýna varmalý u Mý sýr dev let te le viz yon la rý nýn or tak ya yý ný - na ko nuk o lan Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî, ül ke ve Or ta do ðu gün de mi ne i liþ kin de ðer len dir me le rin de ül ke si nin si vil, de - mok ra tik ve a na ya sal bir dev let ol ma ka rar - lý lý ðý na vur gu ya pa rak, Su ri ye de a kan kan dur ma lý. E sad re ji mi bü tün u lus la r a ra sý ka - nun ve norm la ra ay ký rý ha re ket et ti ði nin far ký na var ma lý de di. nha be ri say fa 7 de HÝNDÝSTANLI KANAAT ÖNDERÝ: Müslümanýn tepkisi Müslümanca olmalý uhin dis tan ýn ö nem li Müs lü man ka na at ön der le rin den Mev lâ nâ Mu ham med Sa lim Gas mi, Ýs lâm a ha ka ret i çe ren ka ra fil me kar þý Müs lü man la rýn tep ki si nin de Müs lü - man ca ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. n16 da Fitne filme tepkiler sürüyor n7 de Siyasette husûmet olmaz uchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Ga zi an tep te bir top lan tý son ra sýn da Ad nan Men de res in me za rý ný zi ya ret et me si i le a lâ ka - lý bir so ru ya, Men de res in me za rý na git tim, Fa ti ha yý o ku dum. Hu sû met si ya set te ol ma - ma sý ge re ken bir kav ram dýr. Biz bu top lu ma ba rý þý ge tir mek zo run da yýz, ön yar gý la rý mý zý kýr mak zo run da yýz þek lin de cevapladý.n8 de Uðradýðý silâhlý saldýrý sonucu aðýr yaralanan polis memuru Tuncay Akyüz kurtarýlamayarak þehit oldu. Akyüz için tören düzenlendi. FOTOÐRAF: AA Tunceli de 1 asker, Van da 1 polis þehit oldu utunceli de, iki ayrý jandarma karakoluna teröristlerce düzenlenen saldýrýda 1 asker þehit olurken, 4 asker de yaralandý. Bu arada, Van da bir hastanenin acil servisinde uðradýðý silâhlý saldýrý sonucu aðýr yaralanan polis memuru daþehit oldu. n9 da EHL-Ý BEYT IÞIÐINDAN UZAKLAÞMAYALIM u3 ISSN VAN GÖLÜ NDE DEPREM u8

2 z.  dem ve Hz. Hav va ya sak mey ve yi ye dik ten son ra yer yü - zü ne gön de ril di. Bir öl çü de þey - tan ve a vâ ne si i le bir lik te dün ya yü ze yi ne in di ril di. O an dan i ti - ba ren þey tan ve  dem nes li a - ra sýn da bü yük bir mü ca de le baþ la mýþ ol du. Pe ki bu es na da dün ya yü zü na sýl dý? Dün ya - da ki bit ki ör tü sü, hay van nes li, su, bak te ri ler ve di ðer mah lû kât ne hal de i di?  dem nes li nin ya þa ma sý i çin bü tün þart lar ha zýr mý i di?  dem nes li nin de va mý i çin bütün ni met ler dün ya ya gön de ril miþ miy di?  dem nes li bu ni met ler - den is ti fa de et me yi na sýl ve ne þe kil de öð ren di? Ýþ te bu nok ta da Hz.  dem i le Hz. Hav va nýn yer yü zü ne in di ril di ði an da ki ha yat tar zýn dan baþ la ya rak mez kûr su âl le re, nak lî, ak lî ve fen nî de lil le re is ti nat e de rek, ce vap a ra ma ya baþ lý yo - ruz. Ri sa le-i Nur da ko nu i le il gi li bir i zah ö nem li bir i pu cu ma hi ye tin de: Ha lî fe tün. Bu tâ bir, ar zýn, in san la rýn ha ya - tý na el ve riþ li þe râ i ti ha iz ol maz dan ev vel arz da id rak li bir mah lû kun bu lun muþ ol du ðu na ve o mah lû kun ha ya tý na, o za man da ki ar zýn ev vel ki va zi yet le ri mu va fýk ve mü sa it bu lun du ðu na i - þa ret tir. Ha li fe tün tâ bi ri nin bu ma na ya de lâ le - ti, muk te za-yý hik met tir. Am ma meþ hur o lan ma na ya na za ran, o id rak li mah lûk, cin ler den bir ne vî i miþ; yap týk la rý fe sat tan do la yý in san - lar la mü ba de le e dil miþ ler dir. (Ý þa ra tu l- Ý caz, s. 250) Ý þa ra tü l-ý câz da ge çen ve Hz.  dem in (as) ar za ha li fe ol ma sý ný bil di ren â ye ti tef sir e den bu i za ha gö re, arz ve dün ya yü zü hak kýn da bir kaç du rum or ta ya çý ký yor: 1-  dem nes lin den ev vel arz yü ze yin de baþ - ka bir ne sil ya þa mak tay dý. 2- Dün ya ve arz yü zü bu mah lû kun ya þa - ma sý na el ve riþ li i di. 3- Ön ce ki ne sil cin ler den bir ne sil di. 4- Cin le rin ma hi ye ti du man sýz a teþ ol du ðu - na gö re, dün ya yü zü de bu mah lû kun ya þa ma - sý na el ve riþ li ol ma sý dolayýsýyla sý cak bir hal de i di. 5- Hz.  dem in ha li fe ký lýn ma sýn dan son ra dün ya ve arz yü ze yi  dem nes li nin ya þa ma sý - na mü sa it ve uy gun bir ha le ge ti ril di. 6- Hz.  dem dün ya yü ze yi nin in san ha ya tý i çin as ga rî þart la rýn ye ri ne ge ti ril me si ne ti ce - sin de dün ya ya gön de ril di. 7- Dün ya da ki in san ha ya tý ve bu gün kü e - ko lo jik çev re Hz.  dem i le baþ la dý. 8- Ýn san nes li nin dün ya yü zün de ki ha yat sü re si yýl a ra sý o la rak tah min e - dil di ði ne gö re dün ya da ki e ko lo jik çev re ve di - ðer mah lû ka týn ha yat la rý da bu sü re den bel ki bir mik tar faz la i di. Be di üz za man Haz ret le ri bu sü re nin tah mi - nî o la rak i ki yüz bin yýl o la bi le ce ði ni i fa de e di - yor. (Bar la Lâ hi ka sý, 250. Mek tub) Za ma nýn a - kýþ hý zý ný bi le me di ði miz i çin bu sü re de o gün - kü za man a kýþ hý zý na bað lý o la bi lir. Ý za fi yet te o ri si ne gö re, fark lý hýz - lar da za man fark lý a kar. A ma bu sü re bin li yýl - la rýn ö te si ne geç mez. De mek ki ba zý yan lýþ fi - kir li i lim a kým la rý nýn in san nes li i çin mil yon yýl gi bi bir ö mür ta yin et me le ri il mî bir ha ki kat de ðil, ak si ne, i çin de a kýl al maz yan lýþ la - rý ba rýn dý ran yan lýþ bir fi kir ve dü þün ce dir. Þa - yet in san nes li 50 mil yon yýl ön ce sin de dün ya yü zün de ya þa ma ya baþ la mýþ ol sa i di, bu gün nü fus sa yý sý kor kunç bir ra ka ma u la þýr dý. Nü fus bi li mi ta ra fýn dan mi lâ dî yýl baþ lan gý - cýn da dün ya nü fu su 300 mil yon o la rak ka bul e di li yor. Bu gün yak la þýk 7 mil ya rýn üs tün de bir in san sa yý sý var yýl gi bi bir za man da dün ya nü fu su yak la þýk 20 kat tan faz la art mýþ. Bu gün kü ar týþ hý zý na gö re dün ya nýn öm rü var i se, bun dan son ra ki yýl lar da in san nü fu su nun ne re le re u la þa ca ðý ma lûm dur. Ýþ te dün ya i ki bin yý lý i çin de böy le bü yük bir nü fu sa sa hip i se, e ðer in san nes li mil yon ve üs tü bir ne sil ya þý na sa hip ol sa i di, bu gün dün ya yü zü ta ma men in - san la dol muþ o la cak tý, bel ki de tril yon la rý ge çe - cek ti. O sebep le in san nes li nin ya þý 7 i la 10 bin yýl la rýn dan ö te ye geç mez. Bu nok ta da hem ak - lî, hem nak lî, hem de fen nî de lil ler it ti fak e der. Ýn san nes li yak la þýk on bin se ne gi bi bir öm - re sa hip ol du ðu na gö re di ðer can lý la rýn ha yat sü re le ri de bu se ne le re ya kýn bir sü re, bel ki bir mik tar faz la ol ma sý ge re ki yor. Bu gün kü il mî ve ri le re bak tý ðý mýz za man dün ya yü zün de ki ha ya týn tamamýyla bir lik te ký sa bir sü re i çin de ya ra týl mýþ o la bi le ce ði hük mü ne u laþ mak pe kâ - la müm kün. Ba zý yan lýþ fi kir li i lim eh li nin de - di ði gi bi ha ya týn baþ lan gý cý mil yar ve ya mil yon se ne ler de ðil. Dün ya yü zün de ki bu ha ya týn, bu çev re nin çok da ha ký sa sü re i çin de ya ra týl dý ðý ný an lý yo ruz. Bu ko nu da mü him bir dün ye vî de lil de var yý lýn da Ýz lan da ül ke si ya kýn la rýn da bir - den vol ka nik bir a da mey da na çýk tý. Ý lim a - dam la rý bu a da ya çok bü yük il gi gös ter di ler. Gü ya ken di yan lýþ fi kir le ri ni doð ru çý kar mak i - çin ilk hüc re li bir mah lûk tan ge liþ miþ bir ha yat sü re ci ni bu a da da göz lem le me im kâ ný bu la - cak lar dý. Sa de ce vol ka nik kül ler den i ba ret o lan bu a da, on lar i çin ha ya týn baþ lan gý cý na a it mü - him de lil ler ih ti va et mek tey di. Bi lim a dam la rý çok u zun bir sü re i çin de tek hüc re li bir can lý - nýn o luþ ma sý ný bek ler ken bir den bek len me dik bir þey ol du. A da i ki yýl i çin de bir çok can lý i le dol du taþ tý. Bit ki ler, yo sun lar, bak te ri ler, kuþ - lar, fok lar a da yý i ki yýl dan az bir sü re i çin de is ti - lâ e dip a da da mü kem mel bir ha yat dü ze ni nin o luþ ma sý na yol aç tý lar. Ta bi ki yan lýþ fi kir le ri ni bir tür lü is pat la ya ma yan i lim a dam la rý Vol - kan lar dan DNA yað dý gi bi ga rip bir fi kir ö ne sü re rek a da yý terk et mek zo run da kal dý lar. (Bkz: ki pe di a.org/wi ki/surt sey) Ý lim a dam la rý gü ya se ne ler ce bir ha yat te - þek kü lü bek ler ken i ki yýl dan az bir sü re i çin de bütün e ko lo jik sis tem ve uy gun çev re þart la rý mey da na gel miþ, ha yat bütün can lý lý ðý i le ken - di ni gös ter miþ ti. Bu du rum bi ze dün ya nýn  - dem nes li nin ya þa ma sý i çin ha zýr lan ma sýn da mü him bir e ko lo jik ve çev re sel de lil sun mak - ta dýr. De mek ki, Kud ret ve Rah met ta ra fýn dan, dün ya yü zü çok ký sa bir sü re i çin de, bütün e - ko lo jik ve çev re den ge le ri ku ru la rak in san ha - ya tý i çin ha zýr lan dý. E KO LO JÝ VE ÇEV RE BÝ LÝ MÝ A ÇI SIN DAN DÜN YA NIN YA RA TI LIÞ SÜ RE CÝ E ko lo ji ve çev re bi li mi in san, hay van, bit - ki ve di ðer can lý la rýn çev re i le i liþ ki si ni in ce - le yen bir bi lim da lý dýr. Bu bi lim da lý na gö re ha ya týn bu þe kil de de vam e de bil me si i çin dün ya ve i çin de ki ler le bir lik te, dün ya mý zýn gü neþ ve di ðer se mâ vî sis tem ler le müt hiþ bir den ge i çe ri sin de ol ma sý ge re kir. E ko lo ji bi li mi ne gö re kü çük bir bak te ri i le dün ya ha ya tý a ra sýn da kop maz bir bað var dýr. Bu bi lim da lý ha yat i çin dört a na un su ru ol maz sa ol maz lar a ra sýn da sa yar: 1- Kim ya sal mad de ler 2- Ü re ti ci ler (bit ki ler) 3- Tü ke ti ci ler (in san ve hay van lar) 4- Ay rýþ tý rý cý lar (bak te ri ve man tar lar) Ýþ te bu dört un sur ha ya týn de va mý i çin hep bir a ra da ve den ge de ol ma lý dýr. Ta biî ki ay ný an da ol mak zo run da dýr lar da. Bu bir lik te lik el - bet te ki gü neþ ten ge len ý sý mik ta rý na bað lý dýr. Ha yat bir öl çü de fo to sen tez o la yý i le den ge le - nir. Fo to sen tez bir mu ci ze o lay dýr. Dün ya da ki bütün e ner ji kay na ðý a de ta fo to sen tez yo lu i le ya ra tý lýr. Al lah öy le bir hik met le bit ki le ri ça lýþ - tý rýr ki, bütün can lý lar be sin le ri ni bu iþ lem so - nu cu el de e der ler. Bu da gü neþ ten ge len e ner - ji nin dün ya yü zün de san ti met re ka re ye ka lo ri ci va rýn da ol ma sý ge re kir. Bu da bu gün kü at mos fer ya pý mý zýn bu ka dar ha ri ka bir dü zen i çin de ya ra týl ma sý ný, can lý ve can sýz mah lûk la rýn bu ka dar ha ri ka bir den ge i çin de ol ma sý na ve her mah lû kun bir bi ri i le bu ka dar sý ký bir bað i çin de ol ma sý na bað lý dýr. Bu da bütün bu çev re nin bir an da def î ve â ni o la rak ya ra týl ma sý ne ti ce sin de o lur. De mek ki Hik - met-i Ý lâ hî bütün çev re þart la rý ný çok ký sa bir za man di li mi i çin de ya rat mýþ, Hz.  dem (as) yer yü zü ne gel di ði za man e ko lo jik çev re ve dön gü ta mam lan mýþ týr. Yok sa ha yat ol maz dý. Yi ne e ko lo jik ve ri le re gö re çe þit li dön gü sis - tem le ri de yi ne dün ya da ki ha ya týn bütün çev re bi rim le ri ve ha yat sa hip le ri i le bir lik te ya ra týl dý - ðý ný gös te ri yor. Zi ra bu dön gü i çin de her bir mah lûk ken di va zi fe si ni yap mak ta, ba zý mah - lû ka týn ü ret ti ði di ðer ba zý la rý i çin rýzk ve gý da ol mak ta ve ha yat bu den ge i çin de de vam et - mek te dir. Bu gün dün ya da sa de ce a zot ve kar - bon den ge si bo zul sa ha yat â nýn da bi ter. Ýþ te te mel e ko lo jik dön gü ler: 1- Fo to sen tez i le ok si jen ve kar bon di ok sit dön gü sü. 2- A zot dön gü sü. 3- Kar bon dön gü sü. 4- Fos for dön gü sü. 5- E ner ji çev rim le ri. 6- Su ve rüz gâr ha re ket le ri. Ýþ te bütün bu e ko lo jik çev re i çin de ha ya týn de vam et me si i çin ha ya týn her tür lü çe þit li li ði i le bir an da ve be ra ber bu lun ma sý ge re kir. E vet, dün ya da ki ha ya týn  dem nes li i çin ha - zýr lan ma sýn da Ce nâb-ý Hak, ib da tar zýn da ya - ra tý lýþ sü re ci ni te cel li et tir miþ tir. 23. Lem a da bu hu su sa þöy le dik kat çe ki lir: E vet, Ka dîr-i Zül ce lâ lin i ki tarz da i ca dý var: Bi ri ih ti râ ve ib dâ i le dir. Ya ni hiç ten, yok tan vü cut ve ri yor ve o na lâ zým her þe yi de hiç ten i cad e dip e li ne ve ri yor. Di ðe ri in þa i le, san at i le dir. Ya ni, ke mâl-i hik me ti ni ve çok es mâ sý nýn cil ve le ri ni gös ter - mek gi bi çok da kik hik met ler i çin, kâ i na týn a - nâ sý rýn dan bir ký sým mev cu da tý in þa e di yor; her em ri ne tâ bi o lan zer rat la rý ve mad de le ri, rez zâ ki yet ka nu nuy la on la ra gön de rir ve on - lar da ça lýþ tý rýr. (Lem a lar, s. 196) De mek ki, bu gün kü e ko lo ji ve çev re bi li mi - ne gö re ha ya týn de va mý i çin bütün þart la rýn bu gün kü gi bi bir a ra da ve ay ný an da ol ma sý ge re - kir. Bu sebep le Hik met-i Ý lâ hî de ilk ya ra tý lýþ sü re ci ni ib da ve ih ti ra tar zýn da ger çek leþ tir - miþ tir de ni le bi lir. Son ra da gü zel i sim le ri ni te - cel li et tir mek i çin, mü kem mel bir den ge ve in - ti zam i çin de mah lû ka tý ný in þa ve sa n'at i le ih ya e dip, ya rat ma ya de vam et mek te dir. *** Kur ân da Hz.  dem (as) kýs sa la rý nýn de tay lý bir þe kil de an la týl dý ðý Ba ka ra ve A raf Sû re le ri - nin he men bir ön ce ki â yet le rin de dün ya nýn in san i çin ha zýr lan dý ðý na dik kat çe kil me si, dün ya nýn cin le rin çev re þart la rýn dan son ra in - san lar i çin tek rar dö þe nip in san ha ya tý i çin ha - zýr lan dý ðý ný biz le re bil di ri yor. Ba ka ra â yet le rin me a li: O ki, yer yü zün de ne var sa hep si ni si zin i - çin ya rat tý. Son ra gö ðe yö nel di, on la rý ye di gök o la rak dü zen le di. O, her þe yi bi lir. Bir za man lar Rabb in me lek le re: Ben yer yü zün - de bir ha li fe ya ra ta ca ðým de miþ ti. (Me lek - ler): A!.. O ra da boz gun cu luk ya pa cak ve kan dö ke cek bi ri si ni mi ya ra ta cak sýn? Oy sa biz se ni ö ve rek tes bih e di yor ve se ni tak dis e di yo ruz de di ler. (Rabb in): Ben si zin bil - me dik le ri ni zi bi li rim. de di. A raf Sû re si: Doð ru su Biz si zi yer yü zün de yer leþ tir dik, o ra da si ze ge çim lik ler ver dik; ne ka dar da az þük re di yor su nuz! Si zi ya rat týk, son ra si ze bi - çim ver dik, son ra da me lek le re:  dem e sec de e din de dik; hep si sec de et ti ler, yal nýz Ýb lis, sec - de e den ler den ol ma dý. Be di üz za man Haz ret le ri de Ba ka ra Sû re si 30. â yet ve de va mý â yet le rin tef si rin de in san ve dün ya ha ya tý a ra sýn da ki kop maz bað ve i liþ ki ye þöy le dik kat çe ki yor: E vet, san ki on lar di yor lar ki: Ýn sa na bu ka - dar kýy met ve e hem mi yet ve ril me si ne re den ve ne ye bi nâ en dir? Ve Al lah ýn ya nýn da mev kii ne dir ki o nun i çin ký ya me ti ko pa rý yor? On la ra ce va ben Kur ân-ý Ke rim, bu â ye tin i þa re tiy le di yor ki: Ýn sa nýn pek yük sek bir kýy me ti ol ma say dý, se ma vat ve arz o nun is ti - fa de si ne mu ti ve mu sah har ol maz dý. Ve ke - za, in san e hem mi yet siz ol say dý, mah lû kat o - nun i çin halk e dil mez di. E ðer in san e hem - mi yet siz ve kýy met siz ol say dý, o va kit in san, mah lû kat i çin halk o lu na cak tý. Ve ke za, in sa - nýn Hâ lý ký ya nýn da mev kii pek bü yük ol du ðu i çin dir ki, â lem-i dün ya yý ken di si i çin de ðil, be þer i çin, be þe ri de i ba de ti i çin halk et miþ - tir. (Ý þâ râ tü' l- i caz, s. 235) DE VAM E DE CEK 2 L HÝ KA 24 EY LÜL 2012 PAZARTESÝ Y em Ýs lâ mi ye tin kâ i na ta ve be þe re a it ha ki kat le ri nin þe ha de tiy le mü ker rem be þer i çin de en eþ ref ve en â lâ sý, ehl-i hak ve ha ki kat o lan ehl-i Ýs lâ mi yet, hem is tik râ-i tâm me i le, ta rih le rin þe - ha de tiy le, en mü ker rem be þer i çin de ki en mü - þer ref o lan ehl-i hak kýn i çin de da hi bin mu ci zâ tý ve çok yük sek ah lâ ký nýn ve Ýs lâ mi yet ve Kur ân ha ki kat le ri nin þe ha de tiy le en ef dal, en yük sek o - lan Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâm dýr. Ma dem bu ya rý bür ha nýn üç ha ki ka ti böy le ha ber ve ri yor. A ca ba hiç müm kün mü dür ki, nev-i be þer, þe ka ve tiy le bu ka dar fen le rin þe ha - de ti ni cerh e dip, bu is tik râ-i tâm me yi ký rýp, me - þi et-i Ý lâ hi ye ye ve kâ i na tý i çi ne a lan hik met-i e - ze li ye ye kar þý te mer rüd e dip, þim di ye ka dar ek - se ri yet le yap tý ðý gi bi, o zâ li ma ne vah þe tin de ve mü te mer ri dâ ne küf rün de ve deh þet li tah ri ba týn - da de vam e de bil sin? Ve Ýs lâ mi yet a ley hin de bu ha lin de vam et me si hiç müm kün mü dür? Ben bü tün kuv ve tim le, had siz li sa ným ol sa, o had siz li san lar la ka sem e de rim ki, â le mi bu ni - zam-ý ek mel i le, bu kâ i na tý zer re den sey ya ra ta ka dar, si nek ka na dýn dan se ma vat kan dil le ri ne ka dar ni ha yet bir hik met-i in ti zam i le hal ke den Ha kîm-i Zül ce lâ le ve Sâ ni-i Zül ce mâ le o had siz li san lar la ka sem e di yo ruz ki, be þer hiç bir ci het le bü tün en va-i kâ i na ta mu ha lif o la rak ve kü çük kar deþ le ri o lan sa ir tâ i fe le re zýt o la rak kâ i nat ta ki ni za ma, kül lî þer le riy le mu ha le fet e dip nev-i be - þer de þer rin hay ra ga le be si ne bin ler se ne de se - bep o lan o zak kum la rý yi yip haz met me si müm - kün de ðil. Bu nun im kâ ný an cak ve an cak bu farz-ý mu hal i le o la bi lir ki, be þer bu â le me e ma net-i küb râ mer te be sin de ve ha li fe-i rû-yi ze min ma ka mýn - da sa ir en vâ-ý kâ i na ta bü yük ve mü ker rem bir kar deþ ol du ðu hal de en ed na, en ber bat, en pe ri - þan, en mu zýr ve e hem mi yet siz, hýr sýz ca sý na ve do la yý sýy la bu kâ i nat i çi ne gir miþ, ka rýþ týr mýþ. Bu farz-ý mu hal, hiç bir ci het le ka bul o lu na maz. Bu ha ki kat i çin, el bet te bu ya rým bür ha ný mýz ne ti ce ve ri yor ki, â hi ret te cen net ve ce hen ne min za ru rî vü cut la rý gi bi ha yýr ve hak din is tik bal de mut lak ga le be e de cek tir. Tâ ki, nev-i be þer de da - hi sa ir ne vi ler gi bi ha yýr ve fa zi let ga lib-i mut lak o la cak. Tâ be þer de sa ir kâ i nat ta ki kar deþ le ri ne mü sâ vi o la bil sin ve sýrr-ý hik met-i e ze li ye nev-i be þer de da hi ta kar rur et ti de ni le bil sin. El ha sýl: Ma dem mez kûr kat i ha ki kat lar la bu kâ i nat ta en mün te hap ne ti ce ve Hâ lý kýn na za rýn - da en e hem mi yet li mah lûk be þer dir. El bet te ve el bet te ve ha yat-ý ba ki ye de cen net ve ce hen ne - mi, bil be da he, be þer de ki þim di ye ka dar zâ li ma ne va zi yet ler ce hen ne min vü cu du nu; ve fýt ra týn da ki kül lî is ti dâ dat-ý ke ma li ye si ve kâ i na tý a lâ ka dar e - den ha ka ik-i i ma ni ye si, cen ne ti be da het le is til - zam et ti ði gi bi, her hal de i ki harb-i u mu mî i le et ti ði ve kâ i na tý að lat tý ran ci na yet le ri ve yut tu ðu zak kum þer le ri haz met me di ði i çin kus tu ðu ve ze mi nin bü tün yü zü nü pis len dir di ði va zi ye tiy le, be þe ri ye ti en ber bat bir de re ce ye dü þü rüp bin se ne lik te rak ki ya tý ný zir ü ze ber et mek ci na ye ti ni be þer haz met me ye cek. Her hal de ça buk ba þýn da bir ký ya met kop maz sa, ha ka ik-i Ýs lâ mi ye be þe ri es fel-i sa fi lîn de re ce-i su ku tun dan kur tar ma ya ve rû-yi ze mi ni te miz le me ye ve sulh-u u mu mi yi te min et me ye ve si le ol ma sý ný Rah man-ý Ra - hîm in rah me tin den ni yaz e di yo ruz ve ü mit e di - yo ruz ve bek li yo ruz. Hut be-i Þa mi ye, s Hakaik-i Ýslâmiye sulh-u umumiyi temin edecek H i ak gun il.com Her halde çabuk baþýnda bir kýyamet kopmazsa, hakaik-i Ýslâmiye beþeri esfel-i safilîn derece-i sukutundan kurtarmaya ve rû-yi zemini temizlemeye ve sulh-u umumiyi temin etmeye vesile olmasýný Rahman-ý Rahîm in rahmetinden niyaz ediyoruz ve ümit ediyoruz ve bekliyoruz.  Y E T Câ mi ü s-sa ðîr, No: 455 / Ha di s-i Þe rif Me â li Kýyamet Günü, Nerede altmýþlýklar? diye seslenilir. Bu yaþ Allah ýn, Size düþünüp ibret alan bir kimseye yetecek kadar ömür vermedik mi? dediði yaþtýr. H AD Ý S Kýyamet gününün terazisi gerçektir. Kimin iyilikleri aðýr basarsa, iþte onlar kurtuluþa erenlerdir. A'raf Sûresi: 8 /  ye t-i Ke ri me Me â li H Hz. Âdem (as) ve dünya yüzünün insan için yaratýlýþý (1)

3 Y HA BER 24 EY LÜL 2012 PAZARTESÝ 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 Zilkade 1433 Ru mî: 11 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý AYDA BÝN 657 KÝÞÝ ÖLDÜ, 145 BÝN KÝÞÝ YARALANDI Tra fik ka za la rý sa vaþ tan be ter TÜRKÝYE, tra fik te rö rün de her ay yüz ler ce va tan - da þý ný kay be di yor. Em ni ye tin ve ri le ri ne gö re, Tem muz a yýn da ki tra fik ka za la rýn da 319 ki þi ö - lür ken, A ðus tos a yýn da i se bu sa yý 307 o la rak ger çek leþ ti yý lý nýn 8 ay lýk dö ne min de ka za - lar da ölen le rin sa yý sý bin 657 ol du. Ka za lar da ku - sur un sur la rý yö nün den sü rü cü ler bi rin ci sý ra da ge lir ken, tra fik ka za la rý nýn en bü yük se be bi ku - ral la ra uy ma mak. Bu du rum, sü rü cü e ði ti mi nin ö ne mi ni göz ler ö nü ne se ri yor. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü Tra fik Hiz met le ri Baþ kan lý ðý, A ðus tos a yý tra fik ka za la rý nýn is ta tis tik bil gi le ri ni ya yým la dý. A ðus tos ta 31 bin 999 ka za mey da na ge lir ken, 307 ki þi öl dü, 25 bin 588 ki þi de ya ra lan dý yý lý nýn 8 ay lýk dö ne min de mey da na ge len 209 bin 812 ka za da bin 657 ki þi can ver di, 144 bin 831 ki þi de çe þit li yer le rin den ya ra lan dý. SÜ RÜ CÜ KU SU RU BÝ RÝN CÝ SI RA DA Tra fik ka za la rýn da, o lu þum la rý na gö re en faz la yan dan çarp ma ve çar pýþ ma, ya ya ya çarp ma, yol dan çýk ma ve dev ril me þek lin de ger çek le þi yor. Ka za lar da, ku sur un sur la rý yö nün den sü rü cü ler bi rin ci sý ra da ge lir ken; sý ra sýy la ya ya, yol cu, yol ve a raç ku sur la rý iz li yor. Sü rü cü ku sur la rý nýn ba þýn da i se a raç hý zý ný; yol, ha va ve tra fi ðin ge rek tir di ði þart la ra uy dur ma mak, kav þak, ge çit ve ya kap la ma nýn dar ol du ðu yer ler de ge çiþ ön ce li ði ne uy ma mak, doð rul tu de ðiþ tir me TÜRKÝYE ve dün ya nýn çe þit li böl ge le rin den Ehl-i Beyt ve se - ven le ri nin bir a ra ya gel di ði 3. U - lus la ra ra sý Sey yid ler-þe rif ler Bu - luþ ma sý, Ýs tan bul da ya pýl dý. Bað - cý lar da ki Halk Sa ra yý nda dü zen - le nen faaliyete, Hz. Mu ham - med in (asm) so yun dan ge len Sey yid ve ve Þe rif le rin ya ný sý ra Dün ya Ehl-i Beyt Vak fý Baþ ka ný Fer ma ni Al tun da ka týl dý. A le vi - lik ve Müs lü man la rýn so run la rý - nýn e le a lýn dý ðý faaliyette a çý lýþ ko - nuþ ma sý ný ya pan Sey yid Va hi - düd din Bý rif ga ni, Eh li Beyt i an la - ma nýn ö ne mi ne de ðin di. Kur ân-ý Ke rim de ki (Ey Re su lüm) De ki, si ze ge tir di ðim bu din ve hiz met kar þý lý ðýn da be nim Eh li Bey ti mi ve ya kýn la rý mý sev me niz den baþ - ka siz den bir kar þý lýk bek le mi yo - rum â ye ti ni ha týr la tan Bý rif ga ni, Þa yet in san lýk kur tul mak is ti - yor sa, Kur ân-ý Ke rim e ve Ha bi - bul lah ýn sün ne ti ne sa hip çýk ma - lý dýr. Bu, sa de ce Müs lü man la ra de ðil, dün ya ba rý þý na da kat ký da bu lu na cak týr de di. Dün ya Ehl-i Beyt Vak fý Baþ ka - ný Fer ma ni Al tun i se Bu gün dün ya da ki kat li âm la rýn ve Ýs lâm dün ya sýn da ya þa nan o lay la rýn mey da na gel me si nin en bü yük FO TOÐ RAF: A A Sey yid ler-þe rif ler Ýs tan bul da bu luþ tu se be bi, Ýs lâm dün ya sý nýn Eh li Beyt ý þý ðýn dan u zak laþ ma sý dýr i - fa de si ni kul lan dý. Va kýf o la rak ü - zer le ri ne çok iþ düþ tü ðü nü ve bu tür top lan tý la rýn ar tý rýl ma sý ge - rek ti ði ni söy le yen Al tun, Bi ze dü þen gö rev, Hz. A li nin bi ze ver - di ði Ýs lâm kar deþ li ði ö ðü dü nü bü - tün in san lý ða yay mak týr di ye ko - nuþ tu. Top lan tý nýn or ga ni za tö rü M. Da vut Gök su i se yap tý ðý a çýk - la ma da, A ma cý mýz, sa yý la rý mil - yon la rý a þan fark lý ül ke le re da ðýl - mýþ Pey gam ber E fen di mi zin (asm) to run la rý ný bir a ra ya ge ti - re rek, bir bir le riy le ta nýþ ma la rý ný sað la mak ve da ha bü yük top lan - tý lar ya pýl ma sý na ze min ha zýr la - mak di ye ko nuþ tu. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham - med in (asm) a i le si nin si ya set üs tü ol du ðu nu i fa de e den Gök - su, Pey gam be rin üm me ti ni di - le me si gi bi biz de Ýs lâm dün ya sýn - da e zi yet le rin so na er me si ni, Müs - lü man la rýn bir bi riy le ku cak la þa bil - me si ni ve ba rýþ i çe ri sin de ya þa ya - bil me si ni di li yo ruz. Bu ta lep le ri - mi zi de bu ra da dil len di re ce ðiz de di. U lus la ra ra sý Sey yid ler-þe rif - ler Bu luþ ma sý, da ha ön ce 2009 ve 2011 yýl la rýn da Di yar ba kýr da dü - zen len miþ ti. Ýs tan bul / a a Ka za lar da, ku sur un sur la rý yö nün den sü rü cü ler bi rin ci sý ra da ge lir ken; sý ra sýy la ya ya, yol cu, yol ve a raç ku sur la rý iz li yor. (dö nüþ) ku ral la rý na uy ma mak, ta kip me sa fe si (ar - ka dan çarp mak), ma nev ra la rý dü zen le yen ge nel þart la ra uy ma mak, þe rit ih lâ li yap mak, kýr mý zý ý þýk ve ya gö rev li nin dur i þa re ti ne uy ma mak ge li yor. Tra fik ka za la rý na en faz la o to mo bil, kam yo net ve mo to sik let ler ka rý þý yor. A ðus tos a yýn da 808 bin 54 tra fik ce za sý uy gu la nýr ken, top lam 119 mil yon 419 bin 787 TL ce za ke sil di yý lý nýn 8 ay lýk dö ne - min de i se 6 mil yon 511 bin 658 ce za uy gu lan dý. Ce za mik ta rý, 934 mil yon 888 bin 257 TL ol du. Nüfus cüzdanlarýný unutan adaylar nüfus müdürlüklerine koþtu. Sýnavda sýký güvenlik tedbirleri alýndý, adaylar tek tek aranarak salonlarý girdi. FO TOÐ RAF: A A KPSS or ta öð re tim sý na vý ya pýl dý ORTAÖÐRETÝM me zun la rý na yö ne lik dü zen le nen Ka mu Per - so ne li Seç me Sý na vý (KPSS) ya pýl dý. Ölç me Seç me ve Yer leþ tir - me Mer ke zi nce (ÖSYM) ger çek leþ ti ri len KPSS nin, or ta öð re - tim me zun la rý na yö ne lik o tu ru mu, 159 il ve il çe mer ke ziy le Lef ko þa da sa at da baþ la dý. A day la ra 120 so ru i çin 120 da - Sý nav i çin gel dik le ri o kul da, in þa at la kar þý laþ tý lar 10 BÝN KÝ ÞÝ NÝN EH LÝ YE TÝ AL KOL LÜ A RAÇ KUL LAN MAK TAN GE RÝ A LIN DI SÜRÜCÜ bel ge si ge ri al ma iþ lem le ri i se þöy le ger çek leþ ti: A ðus tos a yýn da al kol lü o la rak a raç kul la nan 6 bin 906 (2012 yýl lýk 72 bin 500), 100 ce za pu a ný ný dol - du ran bin 233 (2012 yýl lýk 10 bin 607), 5 kez hýz li mi ti ni a þan 17 (2012 yýl lýk 101), sað lýk þart la rý de ði þen 11 (2012 yýl lýk 120), K.T.K. 41/E Ge re ði Hü küm Gi - yen 1 (2012 yýl lýk 13), mah ke me ka ra - rýy la 56 (2012 yýl lýk 935). Cum hu ri yet sav cý lý ðý na sevk e di len sü rü cü sa yý sý 21 bin 783 (2012 yýl lýk 157 bin 796), tra fik ten men e di len a raç sa yý sý 57 bin 897 (2012 yýl lýk 485 bin 411). JAN DAR MA BÖL GE SÝN DE 24 BÝN 282 KA ZA DA 787 KÝ ÞÝ ÖL DÜ JANDARMA so rum lu luk böl ge sin de i se 8 ay da 24 bin 282 ka za mey da na gel di. Bu ka za lar da 787 ki þi öldü, 30 bin 873 ki þi de ya ra lan dý. Jan - dar ma böl ge sin de ka za la rýn mad dî ha sar mik ta rý 116 mil yon 528 bin 231 TL i ken, ku sur un sur la rý ba ký - mýn dan sü rü cü ler bi rin ci sý ra da yer a lý yor. An ka ra / ci han ki ka sü re ve ril di. Kim lik ve gü ven lik kon trol le ri i le sa lo na gi riþ iþ lem le ri nin za ma nýn da ya pý la bil me si i çin a day lar, sý na výn baþ - la ma sa a tin den ön ce sý na va gi re cek le ri bi na nýn ka pý sýn da ha zýr bu lun du. A day lar, sý nav sa lo nu na sý na va gi riþ bel ge le ri ve nü fus cüz da ný ya da pa sa port la rý kon trol e di le rek a lýn dý. An ka ra / a a ESKÝÞEHÝR DE, Sab ri Ký lý çoð lu A na do lu Li se si nde Ka mu Per so nel Seç me Sý na vý na gir mek i çin ge len a day lar, o ku lun in þa at ol ma sý dolayýsýyla Ölç me, Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi nin (ÖSYM) tah sis et ti ði ser vis a ra cýy la baþ ka bir o ku la nak le dil di. Te pe ba þý il çe si U - lu ön der Ma hal le si nde ki Sab ri Ký lý çoð lu A na do lu Li se si nde sý na va gi re cek a day lar sa bah er ken sa at te o ku lun ö nü ne gel me ye baþ la - dý. Sý na va gi re cek le ri o ku lun in þa at ha lin de ol du ðu nu gö ren a day lar ve ya kýn la rý bir müd det þaþ kýn lýk ya þa dý. ÖSYM gö rev li le ri de o - ku la ge le rek a day ve ya kýn la rý na o ku lun in þa at ha lin de ol du ðu nu, a day la rýn sý na va Ba tý kent Ma hal le si nde ki Bey han-rý fat Çý ký lý oð lu A na do lu Li se si nde gi re cek le ri ni söy le di. Bu nun ü ze ri ne a day lar ÖSYM nin tah sis et ti ði ser vis a ra cýy la Bey han-rý fat Çý ký lý oð lu A na - do lu Li se si ne nak le dil di. Ken di a raç la rýy la ge len a day lar i se sý na va gi re cek le ri o ku la yön len di ril di. Sý nav gi re ce ði o ku lu da ha ön ce kon trol et me yen ve sý na va 10 da ki ka ka la in þa at ha lin de ki o ku la ge len öð ren ci le rin, te laþ lan dý ðý göz len di. Es ki þe hir / a a ye ni as ya dan si ni as ya.com.tr 1 E kim de 1 li ra ya çý ký yo ruz Ga ze te mi zin sa týþ fi ya týn da ki son ar týþ 1 O - cak 2010 da ger çek leþ miþ ve 60 ku ruþ tan 75 ku ru þa çýk mýþ týk. A ra dan üç yý la ya kýn bir sü re geç ti. Bu za man zar fýn da ma li yet le ri miz de cid dî ar - týþ lar ol du. A ma bun la rý o ku yu cu la rý mý za yan - sýt ma mak i çin e li miz den ge len bü tün gay re ti gös ter dik ve son â na ka dar di ren dik. An cak ge li nen nok ta da, mev cut fi ya tý mýz la da ha faz la de vam e de me ye ce ði miz bir yol ay rý - mý na ge lip da yan dý ðý mýz i çin, hiç ar zu et me sek de, mec bu ren fi yat art týr ma yo lu na git mek zo - run da kal dýk. Bu se bep le, ö nü müz de ki 1 E kim Pa zar te si gü - nün den i ti ba ren Ye ni As ya 25 ku ruþ zam la na - rak 1 li ra dan sa tý la cak. Ge nel e ko no mik du rum la il gi li o la rak çi zi len pem be tab lo la ra kar þý lýk, bil has sa kü çük ve or ta boy iþ let me le rin de rin bir kri ze sü rük len dik le ri, i þin i çin de o lan la rýn biz zat ya þa yýp, gi de rek a - ðýr la þan yü kü nü ta þý dýk la rý bir vâ ký a. Bun da, ye ni Ti ca ret Ka nu nun da ya pý lan de ði - þik lik le, kar þý lýk sýz çek kul la ný mý na yö ne lik ha - pis yap tý rý mý nýn kal dý rýl ma sý da et ki li ol du. Sýrf bu se bep le bir çok iþ let me a la cak la rý ný tah sil e de mez du ru ma düþ tü. Ye ni As ya o la rak biz de bu sýkýntý dan cid dî an lam da et ki le ni yo ruz. E vet, 43 yý la ya kýn ya yýn ha ya tý mýz da, kim se - ye a vuç aç ma dan, kim se den de yar dým ve des - tek al ma dan, Al lah ýn yar dý mý ve hiç bir za man bi zi yal nýz bý rak ma yan ve fa kâr, ka dir þi nas o ku - yu cu la rý mý zýn sa hip çýk ma sý i le, ken di ya ðý mýz la kav ru la rak bu gün le re gel dik. Þü kür ler ol sun. Za ten ba þýn dan be ri, Ye ni As ya nýn ma ne vî mi ma rý Zü be yir Gün dü zalp in söy le di ði gi bi, tek ba þý na ga ze te sa týþ ge lir le riy le bu i þi gö tü re - bil me nin im kâ ný yok tu. Ya yý ne vi hem fi kir le ri mi zi ki tap yo luy la da kit le le re u laþ týr mak, hem de ga ze te yi fi nans yö - nüy le des tek le mek i çin ku rul du. Za man i çin de der gi ler, tak vim, pos ter, kart - pos tal, rad yo... gi bi fark lý ya yýn çe þit le ri, hiz met yel pa ze mi zin i çin de yer al dý. Ke za mat ba a mýz da im kân lar öl çü sün de dý þa - rý ya iþ ler ya pý la rak hiz met le ri mi zi tak vi ye e de - cek ek ge lir te mi ni ne ça lý þýl dý. Ga ze te nin sa týþ ge li ri ne i lâ ve ten, i lân ge lir le - ri nin art ma sý i çin de gay ret gös te ril di. Bun la rýn hep si bir ha vuz dan yü rü dü. Ne var ki, de di ði miz gi bi, ge li nen a þa ma da bu ge lir le r le mev cut hiz met le ri mi zi yü rüt mek te zor lan dý ðý mýz bir tab lo i le kar þý kar þý ya yýz. Bu se bep le 1 E kim den i ti ba ren ga ze te fi ya tý - na yap mak zo run da kal dý ðý mýz 25 ku ruþ luk ar - týþ tan do la yý o ku yu cu la rý mý zýn bi zi an la yýþ la kar þý la ma la rý ný di li yo ruz. *** Ça kýr Bos na day dý Ýs tan bul Ti ca ret O da sý nýn or ga ni ze et ti ði 5. Türk Ýh raç Ü rün le ri Fu a rý ný iz le mek ü ze re Sa - ray bos na ya gi den ar ka da þý mýz Fa ruk Ça kýr, in - ti ba la rý ný ö nü müz de ki gün ler de ga ze te mizde o - kur la rý mýz la pay la þa cak. *** Tem sil ci ler top lan tý sý 2012 güz dö ne mi tem sil ci ler top lan tý mýz 3 Ka sým Cu mar te si gü nü yi ne Ýs tan bul da ki hiz - met bi na mýz da ya pý la cak. Þim di den bil gi ni ze su nu yo ruz. Ho pa da sel bas kýn ý ART VÝN ÝN Ho pa il çe sin - de et ki li o lan sa ða nak ya - ðýþ, ge ce þid de ti ni art tý rýn - ca sel bas kýn la rý na se bep ol du. Ýl çe mer ke zi ve köy - ler de çok sa yý da ev ve iþ yer le ri su lar al tý na kal dý. Ho pa Kay ma ka mý Ab dul - lah Ak daþ, sel den za rar gö ren Su Gö ren Kö yün de in ce le me ler de bu lu na rak yet ki li ler den bil gi al dý. Kay ma kam Ak daþ, sel dolayýsýyla köy de za rar gö - ren yö re hal ký nýn so run la - rý ný din le ye rek geç miþ ol - sun di lek le rin de bu lun du. Art vin / ci han

4 KÜLTÜR SANAT 4 Y sya ho o.com Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mi in de bir sa bah na ma zý An cak ya þar sa nýz, ya þar sý nýz. Haf ta lar ne ka dar da gü zel ge çi yor. Her bir gün e lin de bir bay rak tu ta rak öm rü nü gü zel lik ler le ta mam la ya bil me nin he ye ca ný i çe ri sin de. Her haf ta so nu bir þe hir de, bir kaç fa a li yet te ya þa ma ya de vam di yo ruz. Na zar deð me sin, in þal lah. Göz deð me si bi li yor su nuz Pey gam be ri mi zin (asm) ü ze rin de i ti na i le du rul ma sý ný sa lýk ver di ði bir ko nu dur. Na zar ýn o lum suz et ki si ni yok e de cek kay nak i se, du â dýr. O nun i çin siz siz o lun, ev den çý kar ken, ye ni bir þey ler al dý ðý nýz da, gü zel gi yim le ri niz de, ha sý lý ya þar ken, gü nün i çin de hep du â la rý nýz ol sun. Za ten beþ va kit na ma zýn, mu ay yen beþ vak te ya yýl ma sý da gü nün her in ký lâb-ý a zim o la rak ka bul e di len za man di lim le ri ni du â la mak yok mu dur? Ýn san, bir ço cuk gi bi du â i le ya þa ma lý, du â yý bü yüt me li ku ca ðýn da. Bü yük le ri mi zin, Yer, gök du â i le dir de me le ri bun dan dýr. ** Ön ce ki ya zý la rý mýz dan bi rin de Bir þeh re gi din ce, o þeh rin ru hu nu a ra rým de miþ tim. Ha ki ka ten de öy le. Ben ce þe hir de mek, þeh rin, dün den bu gü ne i çin de bü yüt tü ðü ruh de mek tir. Týp ký o da týp ký Ah met gi bi, Meh met gi bi, bir in san, gi bi dir. Ta ri hin bir nok ta sýn da do ðar, ku ru lur ve on dan son ra gün be gün ka de ri ni ya þa ma ya baþ lar. O nun i çin her in san ö lü süy le, di ri siy le- þeh rin bir par ça sý dýr. ** Ön ce ki haf ta, An ka ra da bir kaç gü nü müz geç ti. Du rur mu yum, he men git ti ði miz ge ce nin sa ba hýn da, Vah det kar de þim le ko nu þa rak, Bu sa bah na ma zý ný Ha cý Bay ram da ký la lým. de dik. O da, -ma þal lah- ha yýr de me yi öð ren me miþ san ki. Lüt fen, o na da na zar deð me sin, duâ e de lim. Bi li yo rum, a ra a ra yap tý ðý mýz na zar gir di le ri i çin, tak tý di ye cek si niz. A ma tak týk kar de þim ne var ya ni di ye bir ce va bý da duy du ðu nu zu farz e de bi lir si niz. Ha yat, bir þey le ri tak ma dan da geç mi yor ki. Dü þün se ni ze o nu tak ma, bu nu tak ma. Ol maz e fen dim. ** He men o es na da, Ha cý Bay ram da sa bah na ma zý i çin e ki bi ak þam dan o luþ tur duk. On dan ön ce ki bir haf ta so nun da da Be ya zýt Ca mi in de bir sa bah na ma zý e da et miþ ve ru hen bes len miþ ve o ra da güç lü bir að la ma te ra pi si ya þa mýþ ve bu nu da yaz mýþ týk. Sa bah na ma zýn da Vak fýn e mek tar mi ni bü süy le, kýy met li kar deþ le ri miz den Vah det ve Fer þa doð lu, Ne jat E ren A bi miz ve ben de niz düþ tük yol la ra. Ta biî er ken git mi þiz. A ra ba mý zý park e der ken Vah det kar de þi miz, Ý yi ki er ken gel mi þiz, yok sa bi raz son ra bu ra lar da gi re cek yer kal maz. der ken, ben yi ne de i çim den Bu ra lar na sýl do lar kar de þim di yo rum. Er ken ce gel di ði mi zi ca mi nin i çi de an la tý yor du. Ca mi av lu sun da ki tür be sin de, Ha cý Bay ram-ý Ve li B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Her han gi bir iþ te yet ki si o lan (kim se). 2. E mir ler, em re di len ler, va zi fe ler. - Düz ya ka lý, ö nü i lik li bir tür ce ket. 3. Su al týn da ka lan, su bas mýþ tar la. - Ge nel lik le Hin dis tan'da do ku nan, ö zel mo tif le ri o lan de ðer li bir yün ku maþ. - Aktinyumun sembolü. 4. Bir þe yin yok lu ðu nu du ya rak ge ri gel me si ni is te mek, öz le mek. - Tah ta yü zey le ri pü rüz süz du ru ma ge tir mek, bi çim ver mek i çin ma ran goz la rýn kul lan dý ðý a raç. 5. Kur'ân-ý Ke rim'de al týn cý sû re. - Ko lun bi lek ten par mak uç la rý na ka dar o lan, tut ma ya ve iþ yap ma ya ya ra yan bö lü mü. 6. Ý þa re ti, ni þa ne si. - Ay tak vi mi nin ye din ci a yý, üç ay la rýn il ki. 7. Hu kuk ta göz al tý. - Ci sim ler ta ra fýn dan yan sý la nan ý þý ðýn göz de o luþ tur du ðu du yum. 8. Ce viz. - Ay ný çi çek ten o luþ muþ bir bi ri ne ya pý þýk i ki mey ve. 9. Fars ça da ka le tu tan, ko ru yan. 10. Tv. ve bil gi sa yar o yu nu. - Bal mu mun dan ya pý lan yu mu þatý cý krem. - Bir a ra ba mar ka sý Haz ret le ri, mi sa fir le ri ne, zi ya ret çi le ri ne a de ta Hoþ gel di niz di yor du. Ta biî biz de duâ lar, Fa ti ha lar i le mu ka be le e di yor duk. Doð ru su böy le ö zel sa at ler de bir yer le re gi din ce ha liy le ö zel þey ler le kar þý la þý yor su nuz. Ben de ken di mi bi raz ö zel his set tim. Bu sa at ler de bu ra lar da ha bir ö zel. Da ha bir fark lý duy gu sa rý yor in sa nýn ru hu nu. Sa bah na ma zý nýn sün ne ti ni kýl dýk. Bi raz ken di ken di mi ze ö te le re doð ru yol al dýk. Ýþ te as lýn da, ken di niz le yü rü yü þe çý kýn di ye kas tet ti ði miz þey bu. Ne ya pa yým ben, ken di be de nen (gün lük yü rü yüþ ler), ru hen ya þa dýk la rý mý siz ler de ya þa ya sý nýz di ye, pay la þý yo rum. Ya þa mak ve ya þa ma mak si ze kal mýþ. ** Sa bah na ma zý nýn far zý ný kýl mak ü ze re a ya ða kalk tý ðý mýz da, ha fif yol lu uy ku lu göz ler le þöy le bir sa ðý ma so lu ma bak tým. A man Al lah ým o da ne! Sa ðým so lum, ö nüm ar kam a de ta so be len miþ. Saf lar dol muþ. Ca mi dol muþ. Hat ta þöy le bir üst kat la ra gö zü mü çe vi rin ce, o ra la rýn da dol muþ ol du ðu nu gör düm. Ya ni sa ba hýn le rin de, o dip di ri sa at ler de, o e ner ji do lu, ha yat do lu sa at ler de i þin in ce li ði ni çok ki þi ler keþ fet miþ. 20 li yaþ lar da yüz ler ce, or ta yaþ lar da yüz ler ce, ço cuk luk dö ne mi yaþ la rýn da yi ne yüz ler ce ru hu nu din len dir me ye koþ muþ in san lar. Ha ki ka ten bu sa at ler de ki po zi tif e ner ji cid dî keþ fe di le bil se, ne ler ol maz ne ler! Dü þün se niz ya, ma ne vî do yum ve do lum sa at le ri. O nun i çin bu sa at le rin ta þý dý ðý ca ný ço cuk la rý mý za tat týr ma lý yýz. Bu sa at le rin din gin ruh ha li ni genç le ri mi ze tat týr ma lý yýz. Ve her ya þa i yi ge len bu sa at le rin i yi ha li ni her kes le pay laþ ma lý yýz. Bu çok ö nem li. E ði tim ci le ri mi zin bu sa a tin ta dý ný ço cuk la ra an lat ma la rý göz ar dý e di le me ye cek bir ger çek. As lýn da ya pýl ma sý ný ar zu et tik le ri mi zi ken di miz baþ la ta bil sek me se le bi ti yor. Me se lâ ken di miz, eþ ve ço cuk la rý mýz la, kar deþ le ri miz le, ar ka daþ la rý mýz la ne den bu sa bah na ma zýn da ca mi ye yü rü yü þü mü zü baþ lat ma ya lým. Yi ne me se lâ, bi ze gel miþ mi sa fi ri mi zi, ne den sa bah na ma zýn da þeh ri mi zin en muh te þem ca mi i ne gö tür me ye lim? Da ha ne ik ram ol sun. Ma ne vî. ** Sa bah na ma zý mý zý kýl dýk. Ho ca e fen di baþ la dý prog ra ma. Kur ân ti lâ ve ti, tes bi hat ve i lâ hi ler, ez gi ler. A ma ha ki ka ten de bu i þi bi len ler yap ma lý. Di ye ce ðim o ki, An ka ra da ya þa yýp da, Ha cý Bay ram da sa bah na ma zý kýl ma mýþ o lan la rý, o ha va yý te nef füs et me miþ o lan la rý bil mem ki ne yap ma lý. Siz siz o lun, An ka ra da i se niz ya da An ka ra lý i se niz, mut la ka bir sa bah na ma zý ný Ha cý Bay ram da ký lýn. Geç kal dý ðý ný zý i ti raf e de cek si niz. Ve gün de me ge tir di ði miz i çin bi ze te þek kür e de cek si niz. Hiç bir þey yap ma dan duâ da a lýn mý yor. Her rah met bir e me ðin so nu cu. ** Na maz son ra sýn da ya pý lan tes bi hat es na sýn da öy le bir ha va es ti ki, bu an cak ya þa nýr. Sa ðým da 17 yaþ la rýn da, so lum da 77 yaþ la rýn da, ö nüm de ar kam da de ði þik yaþ lar da mü min kar deþ le rim, göz yaþ la rý i çe ri sin de i di ler. Ýþ te bu mut lu luk göz yaþ la rý. Ýþ te bu hu zur ha li bu. E vet, e vet hu zur lu ol mak i çin Hu zur da ol mak ge re ki yor. Ne der si niz? Ne ya pa yým ben sa de ce gün i çin de ya þa dý ðým po zi tif sa at le ri ve on la rýn e ner ji de ðe ri ni si zin le pay la þý yo rum. Ya þa mak si ze kal mýþ. Ya þar sa nýz, ya þar sý nýz. Di yor lar ya, ta kýl ba na, ha ya tý ný ya þa. E vet, ki me ta kýl dý ðý nýz ö nem li. Biz, bu sa bah Ha cý Bay ram a ta kýl dýk. Ger çek ten de muh te þem ha yat lar. Ya þa yýn ki, ya þa yýn. Fo to Fest in ö dül lü fo toð raf la rý Me ri nos ta BURSA Bü yük þe hir Be le di ye si, Bur sa Kent Kon se yi ve BUF SAD iþ bir li ðiy le BTSO a na spon sor lu ðun da dü zen le nen 2. U lus lar a ra sý Bur sa Fo toð raf Fes ti va li (Fo to Fest) nde dü zen le nen ya rýþ ma da de re ce ye gi ren fo toð raf lar Me ri nos AKKM de ser gi le ni yor. Fo to Fest bün ye sin de ya pý lan Ýn san lý ðýn Ýz le ri te ma lý u lus lar a ra sý fo toð raf ya rýþ ma sý na, 49 ül ke den 419 fo toð raf çý 1975 e ser le baþ vur du ve 11 e ser de re ce ye gir di, 324 fo toð raf ser gi len me ye de ðer gö rül dü. Ken tin Ýz le ri ko nu lu u lu sal fo toð raf ya rýþ ma sý na da 41 il den 562 fo toð raf çý 2 bin 501 e ser le baþ vur du, 8 fo toð raf de re ce ye gir di, 103 e ser ser gi len me ye de ðer gö rül dü. Ya rýþ ma lar kap sa mýn da de re ce ye gi ren fo toð raf lar A ta türk Kon gre Kül tür Mer ke zi (Me ri nos AKKM) Or han ga zi Ser gi Sa lo nu nda sa nat se ver le ri bek li yor. Bur sa / ci han Ha cý Bay ram ýn dü nü bu gü nü ANKARA Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ta ri hî do ku su ko ru na rak res to ras yo nu ger çek leþ ti ri len Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mii i le ta ri hî An ka ra ev le ri nin gü nü mü ze ta þýn dý ðý Gü ver cin So kak ýn dü nü ve bu gü nü nün an la týl dý ðý fo toð raf ser gi si bu gün a çý la cak. Böl ge nin res to ras yon ön ce si ve son ra sý na a it 200 e ya kýn ve 3 bo yut lu fo toð raf la rý nýn yer a la ca ðý ser gi nin a çý lý þý, sa at de Met ro Ser gi Sa lo nu nda ya pý la cak. Ha cý Bay ram Ve li Haz - BÝTLÝS ÝN ku ze yin de, Tat van il çe sý nýr la rý i çin de bu lu nan ve yük sek li ði 2 bin 935 met re o lan Nem rut Kra ter Gö lü, Do ðu A na do lu Böl ge si nde keþ fe dil me yi bek le yen ta bi at ha ri ka la rý nýn ba þýn da ge li yor. Ma ke don ya Ým pa ra to ru Bü yük Ýs ken der in do ðu se fe rin de keþ fet ti ði ve ta rih ki tap la rýn da, Bü yük Ýs ken der in Cen ne ti o la rak bah se di len Nem rut Kra ter Gö lü, sý cak ve so ðuk su göl le ri, bu har ba ca la rý ve buz ma ða ra sýy la zi ya ret çi le ri ne çok sa yý da fark lý lý ðý bir a ra da su nu yor. Ký þýn ka yak spo ru nun ya pýl dý ðý Nem rut Da ðý, yaz mev - YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Es ki dil de se k sen ye ri ne kul la ný lan ke li me. - Es ki Makara'nýn ortasý. 2. Ku zey do ðu Kaf kas ya'da, Da ðýs tan Fe de re Cum hu ri ye ti'nde ya þa yan bir halk. - Ni sap mik ta rý ma la, pa ra ya sa hip o lan Müs lü ma nýn kýrk ta bi ri ni fa kir le re sa da ka ver me si. 3. Þeh za de le rin ö zel e ðit men le ri. - Ya lý týl mýþ, tec rit e dil miþ. 4. Es ki den kul la ný lan bir baþ lýk. - Ý tap, pay la ma. 5. Bit lis'in bir il çe si. - Gi ray ke li me sin de ilk he ce. 6. Ý rit yu mu sim ge le yen harf ler. - Ke nar u zun luk la rý e þit (Dörtgen) ge o met rik þe kil. 7. Met re nin ki mi yö re le ri miz de söy le ni þi. 8. E sir le - rin el le ri ni bað la dýk la rý in ce ka yýþ. 9. Bir bi rin den u zak i ki yük sek yer a ra sýn da, ha va da ge ril miþ bir ve ya bir kaç kab lo ü ze rin de ka ya rak ha re ket e den a sý lý ta þýt. 10. Lit re nin ký sa sý. - Pamuk veya ketenden yapýlmýþ beyaz dokuma. 11. Bir þe yi ya pýp yap ma ma ya ka rar ver me gü cü. 12. E buz zi ya Tev fik'in bir ti yat ro o yu nu ret le ri i çin 1428 yý lýn da ya pý mý ta mam la nan ve tür be si nin bu lun du ðu, Tür ki ye de ki ö nem li i nanç mer kez le rin den bi ri o lan Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mi i nin yýl lar i çe ri sin de bo zu lan ve kul la ný la maz du ru ma ge len ek bi na sý yý ký la rak, ta rih le bü tün lük i çe ri sin de ve mo dern bir þe kil de as lý na uy gun o la rak ye ni den in þa e dil di. Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mii bi ti þi ðin de bu lu nan Ro ma Dö ne mi ne a it A u gus tus Ta pý na ðý nýn da ko run du ðu ve si min de de on lar ca kuþ tü rü ne ve en de mik bit ki le re ev sa hip li ði ya pý yor. TA NI TI MI Ý YÝ YA PIL MA LI Va li Vey sel Yur da kul, Nem rut Kra ter Gö lü nün pro mos yo nu nun ve ta ný tý mý nýn çok ö nem li ol du ðu nu be lir te rek, Ku zey Van Gö lü Pro je si kap sa mýn da yer a lan gö lün, ö nem li bir des ti nas yon mer ke zi ol du ðu nu söy le di. Av ru pa lý Seç kin Des ti nas yon la rý (E DEN) Pro je si kap sa mýn da Av ru pa da ö dül a lan gö lün, ta ný tý mý ný ö nem se dik le ri ne de ði nen Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI M A N Ý S A L A L E S Ý Ü N Ý F O R M A K A M Z A M A N E R U S Y A E T E K S E L E M B O T A N Ý K A L A T Ý L T A K A Þ AN E L Ý M H U K I N M Ý A K Ý L E M S A L M M A Y A B K Ý P Ý N E K L E M E K din ler a ra sý hoþ gö rü nün de en gü zel ör ne ði nin ve ril di ði böl ge yer li ve ya ban cý tu rist le rin en çok zi ya ret et tik le ri kut sal me kan lar dan bi ri ha li ne gel di. U lus Ta ri hi Kent Mer ke zi ye ni le me a la ný ça lýþ ma sý kap sa mýn da, Ha cý Bay ram Ca mii çev re sin de ki ta ri hi do ku nun or ta ya çý ka rýl ma sý a ma cýy la 7 so kak ta da res to ras yon ça lýþ ma la rý ya pý lý yor. Böl ge de ta ri hi ev ler ve dük kan lar as lý na uy gun o la rak ye ni den dü zen le ni yor. An ka ra / ci han Nem rut Kra ter Gö lü her mev sim ay rý gü zel AV RU PA NIN 25 MÜ KEM MEL DES TÝ NAS YO NU A RA SIN DA YER A LAN NEM RUT KRA TER GÖ LÜ, HER MEV SÝM AY RI GÜ ZEL LÝ ÐE BÜ RÜ NÜ YOR. Yük sek li ði 2 bin 935 met re o lan Nem rut Kra ter Gö lü, Do ðu A na do lu Böl ge si nde keþ fe dil me yi bek le yen ta bi at ha ri ka la rý nýn ba þýn da ge li yor. FO TOÐ RAF: AA Eb ru da Bir Ne fes Saf ran bo lu KARABÜK ÜN Saf ran bo lu il çe sin de, A na do lu A jan sý nýn (A A) ba sýn spon so ru ol du ðu 13. U lus la ra ra sý Al týn Saf ran Bel ge sel Film Fes ti va li kap sa mýn da, Eb ru da Bir Ne fes Saf ran bo lu ve Tah ta Poz la rý i sim li re sim ser gi le ri a çýl dý. AKP Ka ra bük Mil let ve ki li Meh met A li Þa hin, Ký zýl tan U lu ka vak Sa nat Ga le ri si nde ki Eb ru da Bir Ne fes Saf ran bo lu ser gi si nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye de ki sa nat la rýn da ha çok ge liþ me si i çin gay ret gös te ren ça lý þan la rý ve sa nat çý la rý teb rik et ti ði ni söy le di. Bi lim ve tek no lo ji ça ðý nýn, in san ha ya tý ný ko lay laþ tý rýr ken, in sa ný ný da i çi ne ka pat tý ðý ný i fa de e den Þa hin, þöy le ko nuþ tu: Bil gi sa ya ra gi ren bir in san, a de ta dýþ dün ya i le bað lan tý sý ný ko pa rý yor. Bi raz ön ce bir in ter net ka fe ye gir dim. Ço cuk lar bil gi sa yar la ra dal mýþ, mer ha ba di ye ses len me me rað men kim se al dý rýþ et me di. Çün kü o ka dar kon san tre ol muþ lar ki dün ya i le ir ti bat la rý ke si li yor. O ba kým dan ça ðý mý zýn bu ka dar ge liþ miþ ol ma sý na rað men, sa vaþ lar, sý kýn tý lar, göz yaþ la rý al mýþ ba þý ný gö tü rü yor. Böy le bir du rum da sa na týn çok faz la ö ne mi nin ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Çün kü bir sa nat i le uð ra þan ki þi ken di siy le ve baþ ka la rýy la ba rý þýk ki þi dir. Çün kü o bir þey ü re ti yor dur. Bir þey ler ü re ten ki þi ken di si ne gü ve nir. Ka ra bük / a a Yur da kul, Nem rut Kra ter Gö lü tes cil li bir yer. Gö lün yurt dý þýn da dü zen le nen fu ar lar da ta ný týl ma sý ge re ki yor. Ku zey Van Gö lü Pro je si kap sa mýn da bir ta kým alt ya pý ih ti yaç la rý re a li ze et me ye ça lý þý yo ruz. Bu çer çe ve de, Nem rut Kra ter Gö lü ne ka dar o lan yo lu as falt la kap la ya ca ðýz. Ay rý ca göl ve çev re si nin ba ký mý, te miz li ði i çin ça lýþ ma lar yü rü tü yo ruz. Bu ko nu da Tat van ve Ah lat be le di ye le ri ne gö rev ver dik ve bu a lan lar da ba kým ya pý la cak. Bun dan son ra te miz lik so ru nu ya þan ma ya cak i fa de le ri ni kul lan dý. Bit lis / a a 12. Ga zi an tep Ye mek Þen li ði GAZÝANTEP Der nek le ri Fe de ras yo nu nca dü zen le nen 12. Ga zi an tep Ye mek Þen li ði Ka dý köy de baþ la dý. Ka dý köy Be le di ye si nin de des te ðiy le Se la mi çeþ me Öz gür lük Par ký nda dü zen le nen þen li ðin a çý lý þýn da ko nu þan Ga zi an tep Der nek le ri Fe de ras yo nu Baþ ka ný Meh met Güç te kin, Ga zi an tep li le rin git tik le ri yer le re sa de ce ke bap du man la rý ný de ðil, ge le nek le ri ni, gö re nek le ri ni, kül tür le ri ni, zen gin lik le ri ni ve ti ca rî be ce ri le ri ni de gö tür dük le ri ni be lir te rek, Ga zi an tep ten çý kan iþ a dam la rý ne re ye gi der se git sin, do ðup bü yü dü ðü þe hir le ri u nut ma mýþ lar dýr de di. Ça lýþ kan lýk la rý, ve fa la rý ve kül tü rel zen gin lik le ri Ga zi an tep li le ri hep ba þa rý ya gö tür dü ðü nü i fa de e den Güç te kin, Tür ki ye nin ge le ce ði i çin bir lik ve be ra ber lik i çin de ça lýþ ma ya de vam e de lim. A ma cý mýz Ga zi an tep kül tü rü nü ve eþ siz ye mek le ri ni tüm dün ya ya du yur mak. Bu þen lik kap sa mýn da An tep li ler kül tür le ri ne duy duk la rý öz le mi gi de rir ken, Ýs tan bul lu lar da An tep sof ra sý ný ve ge le nek le ri ni da ha ya kýn dan ta ný ma fýr sa tý bu lu yor. Bu þen lik ler sa ye sin de Ga zi an tep a þý ðý in san sa yý sý hýz la art mak ta dýr. Kül tü rü mü zü, zen gin lik le ri mi zi ta ný yan lar bir da ha ko pa mý yor lar. Bu yýl 12 nci si dü zen le nen et kin li ði, yo ðun il gi ne de niy le 2 gü ne çý kar dýk di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Ma sal ya rýþ ma sý nýn baþ vu ru sü re si u za týl dý ANKARA NIN Po lat lý Be le di ye si nin, Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði ve TRT Ço cuk ka na lý ko or di na tör lü ðü i le bu yýl i kin ci si ni dü zen le di ði, Hâ lâ an la ta cak ma sal la rý mýz var ya rýþ ma sý nýn baþ vu ru su sü re si 8 Ka sým Per þem be gü nü ne ka dar u za týl dý. Po lat lý Be le di ye si Kül tür ve Sos yal Ýþ ler Mü dü rü Ö mer Bar dak çý, ma sal ya rýþ ma sý na ka tý lý mý art týr mak i çin 81 il mer ke zi ne PTT a ra cý lý ðýy la bro þür ve a fiþ gön der dik le ri ni söy le di. Bar dak çý, ma sal ya zar la rý ný teþ vik et mek ve des tek le mek; ço cuk la rý mý zýn duy gu ve dü þün ce dün ya la rý nýn zen gin le þe rek ye tiþ me le ri ne kat ký da bu lun mak, on la rýn ge le ce ðe da ha do na ným lý o la rak ye tiþ me le ri ne ze min ha zýr la mak ga ye siy le Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði ve TRT Ço cuk ka na lý ko or di na tör lü ðü iþ bir li ði i le Hâ lâ an la ta cak ma sal la rý mýz var ya rýþ ma sý dü zen le dik le ri ni be lirt ti. Ma sal ya rýþ ma sý na ka tý lý mý art týr mak a ma cýy la cid dî bir ça lýþ ma yü rüt tük le ri ni i fa de e den Ö mer Bar dak çý, Dev let Ti yat ro la rý nýn bü tün þu be le ri ne, ü ni ver si te le rin rek tör lük le ri ne, fen e de bi yat fa kül te le ri ne, Gü zel Sa nat lar Ge nel Mü dür lü ðü, ha va li man la rý, kü tüp ha ne ler, o to gar lar, öð ret me nev le ri, Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði tem sil ci lik le ri gi bi mer kez le re PTT a ra cý lý ðý i le 40 bin a fiþ, 80 bin bro þür gön der dik. Ya rýþ ma nýn, 15 yaþ al tý ve 15 yaþ üs tü i ki ka te go ri de ol ma sý ne de niy le il ko kul, or to kul ve li se ler de cid dî bir du yu ru ça lýþ ma sý ya pý yo ruz di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han

5 Y MAKALE 5 Aile reisi terörist deðildir! fer sa dog ni as ya.com.tr Er kek ler bi yo lo jik a çý dan güç lü ya ra týl mýþ lar dýr. Ka dýn ve ço cuk lar i se fýt ra ten da ha na zik ve ki bar ya ra tý lýþ ta dýr. Ýþ te bu nun far kýn da o lan ba zý er kek ler, yap tý rým gü cü nü bu kuv vet ten a lýr. Ken di is tek le ri nin ol ma sý i çin a i le si ne ko lay ca ka ba güç kul la na bi lir. Hat ta bu du rum a þý rý ya da ka ça bi lir ba zen. Ga ze te ler de bu tip ha ber le ri sýk sýk du yu yo ruz. Oy sa in san Al lah ýn an ti ka bir sa nat e se ri dir. Bu þu ur da ol sa in san, ne bu tür taþ kýn lýk lar ya þa nýr, ne de hu zur suz luk lar. Bir bi ri mi ze e ma - (0505) Be di üz za man þim di ol say dý... BE DÝ ÜZ ZA MAN þim di ol say dý? su â li nin ge rek çe si ne o la bi lir ki? Böy le bir su â le ne den ih ti yaç du yu lur? Han gi müþ kü lü, han gi bi lin me ye ni çöz mek i çin Be di üz za man þim di ol say dý? su â li ak la ge lir ve ya ge ti ri lir? Bu gü ne ka dar Be di üz za man ýn tav rýy la il gi li muð lak kal mýþ bir me se le var mý ki Be di üz za man ol say dý þöy le ya par dý, böy le yap maz dý di ye bir ka na a ta va rýl sýn? Yok sa ba zý ka fa ka rý þýk lýk la rý mý söz ko nu su? Ki þi le re mah sus zi hin ler de ba zý is tif ham lar, ba zý mü þev veþ lik ler mi var? Yok sa her han gi bir da ya na ðý bu lun ma yan, ön ce den ve ril miþ ba zý ka rar la ra bir mer cî, bir da ya nak bul mak i çin mi Þim di Be di üz za man ol say dý, þöy le ya par dý, böy le dav ra nýr dý... vs. þek lin de hü küm ler ve ri li yor? Her þey den ön ce, in dî ba zý fa ra zi ye ler ü ze rin den Be di üz za man ý ken di a dý mý za ko nuþ tur ma nýn bir e de bi, bir â dâ bý o lur mu? Her yö nü i le nü mu ne-i im ti sâl et ti ði miz, ar ka sýn dan git ti ði miz bir mür þi di, bir müç te hi di ken di he sa bý mý za ko nuþ tur ma nýn hak lý bir man tý ðý, ge çer li bir yö nü o la bi lir mi? Be di üz za man söy le ye cek le ri ni söy le di ve dar-ý be ka ya ir ti hal et ti. Hem de ka fa lar da hiçbir þüp he, hiçbir te red düt bý rak ma ya cak þe kil de, he men her in sa nýn an la ya ca ðý bir dil den, ga yet net ve a çýk bir þe kil de söy len me si i cab e den her þe yi söy le di. Be di üz za man þim di cis men, be de nen a ra mýz da ol ma sa da, al tý bin say fa lýk þa he se ri ö nü müz de du ru yor. O nun Her bir ki tap bir Sa id dir i fa de sin den ha re ket le o mü el lif-i muh te rem bir yö nü i le de a ra mýz da sa yý lýr. Sað lý ðýn da bü tün in san lý ðýn dert ve sý kýn tý la rý na de vâ o la cak re çe te le ri eþ siz e se ri Nur Kül li ya tý nda is ti fa de mi ze su na rak a ra mýz dan ay rýl dý. Baþ ta i ma nî ko nu lar ol mak ü ze re, top lum ha ya tý ný a lâ ka dar e den si ya sî, iç ti mâî ak la ge le bi le cek he men her ko nu da bü tün in san la rýn ö nü nü ay dýn la ta cak þaþ maz pren sip ler, de ðiþ mez re çe te ler su na rak dar-ý be ka ya ir ti hal et ti. Ül ke i da re si na sýl ol ma lý?, Hak ve hür ri yet le rin sý ný rý..., Ýs tib dat, Meþ rû ti yet ve Cum hu ri yet kav ram la rý, Si ya se te ve si ya sî le re kar þý tav rý mýz..., Si ya se ti din siz li ðe â let et mek..., Di ni si ya se te â let et mek..., Si ya se ti di ne dost ve â let et me ye ça lý þan si ya sî kad ro la ra kar þý tav rý mýz ve yak la þým la rý mýz na sýl ol ma lý?... Bu ve ben ze ri da ha ni ce ni ce ko nu la rý, sos yo log la rýn, si ya si le rin i çin den çý ka ma dýk la rý, der de de vâ o la cak for mül ler le, de ðiþ mez doð ru pren sip ler le her in sa nýn is ti fa de si ne sun muþ tur Be di üz za man. Bü tün bun la ra rað men ba zý dost lar Be di üz za man þim di ol say dý... bek len ti le riy le baþ la yýp; hat ta ba zen de Üs tad o za man öy le söy le miþ o la bi lir, a ma þim di þart lar de ðiþ ti, du rum baþ ka laþ tý, Be di üz za man ýn o söy le dik le ri þim di ge çer li ol ma ya bi lir. Be di üz za man þim di ol sa baþ ka de ðer len dir me ler ya par, bel ki de bi zim þim di ki dü þü ce le ri mi zi hak lý bu lur du gi bi ne re den ba kýl sa sat hî, i sa bet siz, bel ki de Be di üz za man ý ye te rin ce ta ný ma ma nýn bir so nu cu o la rak ba zý söz ler sar fet mek te dir ler. Ve ya ken di a kýl fe ner le riy le ter cih te bu lun duk la rý dü þün ce, ka na at ve ta výr la rý nýn mes net siz lik le ri ne kuv vet ver mek i çin Be di üz za man ý ken di he sap la rý na ko nuþ tur ma ya ça lýþ mak ta dýr lar. Eþ siz e ser le riy le çað la rý ay dýn la tan, as rý mýz in san la rý nýn sý kýn tý ve prob lem le ri ni teþ his e de rek te da vi yol la rý ný gös te ren Be di üz za man ýn, bu gü ne ka dar i sa bet kay det me yen her han gi bir teþ his ve ya tesbi ti ni gös ter mek müm kün mü a ca ba? Ve ya ar týk bu za man da ar týk tat bi ki müm kün ol ma yan, mi â dý dol muþ, sý kýn tý la rý gi der me nok ta sýn da ye ter li ol ma ya cak bir for mül, bir re çe te gös ter mek müm kün mü Nur Kül li ya týn da? Öy le i se Be di üz za man þim di ol say dý, þöy le ya par dý, böy le yap maz dý... ve ya O za man öy le de miþ, þim di ol say dý böy le der di gi bi fa ra zi ye ler ü ze rin den a kýl yü rüt mek ye ri ne; Bu gün a ra mýz da ol sa yi ne ay ný de ðiþ mez hak ve ha ki kat la rý söy ler di de yip ka fa ka rý þýk lýk la rý mýz dan kur tu la bi li riz. net o la rak gön de ril mi þiz. E þi miz, ço cuk la rý mýz, an ne-ba ba mýz bi rer e ma net. Her bi ri vak ti do lun ca bu dün ya dan ay rý la cak. Bel ki biz den er ken göç e de cek e þi miz. Yal nýz ka la ca ðýz. Ýþ te o va kit yap tý ðý mýz ka ba kuv ve tin ne ka dar yan lýþ ol du ðu nun far ký na va rýp iç ten i çe að la ya ca ðýz, a ma Ý þin bir baþ ka bo yu tu da, iþ le ri ni a i le ye ta þý yan ev re is le ri. Me se lâ bir ba ba i þin de ki ay ný cid di yet, ay ný res mi ye ti, ay ný di sip li ni e ve ge tir me ye ça lý þý yor. E þi ve ço cuk la rýy la me sa fe li bir i liþ ki ge liþ ti ri yor. Ýs tek le ri nin â nýn da ye ri ne ge ti ril me si i çin e sip gür lü yor. Vak tin de ya pýl ma dý ðý tak dir de a zar lý yor, ký zý yor, ken di ni tu ta maz sa fi i lî þid de te baþ vu ru yor. Hal buki ev le ri miz, ra hat et me miz, hu zur lu bir þe kil de ya þa ma mýz ge re ken me kân lar dýr. Çün kü o ra da biz den bir par ça o lan e þi miz, ço cuk la rý mýz var. On lar la o lan bir lik te li ði miz bi zi mut lu kýl ma lý. Bu mut lu lu ðu sað la mak i se, sa mi mî ve na zik dav ra nýþ lar la ger çek le þe bi lir. El bet te zor luk lar, sý kýn tý lar, an laþ maz lýk lar ya þa na cak týr. Çün kü, e þi miz, ço cuk la rý mýz ve mal la rý mýz bi zim i çin bir im ti han se be bi dir. Ö nem li o lan bu im ti ha ný ba þa rýy la ve re bil mek tir. Sa býr, a zim ve ih lâs i le E ÞÝ NÝ ZÝN A Ý LE SÝY LE Ý YÝ Ý LÝÞ KÝ LER GE LÝÞ TÝ RÝN Er kek ler, ken di a i le si hak kýn da o lum suz ko nu þul du ðu va kit hem ü zü lür, hem si nir le nir. Bu du ru mu bi len a kýl lý eþ, ko ca sý nýn a i le si hak kýn da o lum suz ko nuþ mak tan ka çý nýr. Pe ki er kek, ken di a i le sin den dert yan dý ðýn da ka dýn ne yap ma lý dýr? E ðer ko ca sý nýn söz le ri ü - ze ri ne he men ko nu ya gi rip, ken di si ne de hak sýz tu tum lar ser gi len di ði ni söy ler se, ge nel de er kek a i le si ni sa vun ma ya baþ lar. Bu sa vun ma nýn ka dý na pek ya rar lý ol ma ya ca ðý ga yet a çýk týr! Kýs kanç lýk, çe ke me mez li ðin u yan dýr dý ðý his ve dü þün ce ler de, fay da lý so nuç lar do ður maz. Ha ný mý ve an ne si a ra sýn da ka lan er ke ðin du ru mu kri tik tir. U nut ma ma lý dýr, er ke ðin ko ca lýk ve ba ba lýk so rum lu lu ðu var ken ev lât lýk va zi fe si de de vam et mek te dir. Bu nü ans la rý ha týr da tut mak ta fay da var. Ne ti ce o la rak; eþ ler bir bir le ri nin a i le le riy le i yi ge çin me li dir ler. Er kek ve ya ka dýn, na sýl ken di a i le si ne say gý da ku sur et mi yor sa, ay ný say gý yý e þi nin a i le si ne de gös ter me li dir. Zi ra, on la rý da ye tiþ ti ren, bes le yen, bu gün ler i çin ha zýr la yan a i le nin bu na hak ký var dýr, öy le de ðil mi? Saltanat biterken Bediüzzaman Ankara'da (1) Be di üz za man Sa id Nur sî'nin, dev let/hü kü met mer ke zi ol ma i ni si ya ti fi ni kay be den Ýs tan bul'dan ay rý lý þý, An ka ra'ya ge li þi ve ye ni i da re mer ke zi o lan An ka ra'da ka lý þý, yak la þýk 6 7 ay lýk (Ka sým - Ni san ) bir sü re yi ih ti va e di yor. Bu sü re zar fýn da, her i ki mer kez de de, ö zel lik le as ke rî, si ya sî ve fik rî sa ha da pek bü yük, hat ta o la ða nüs tü de ni le bi le cek de re ce de ge liþ me ler ya þa ný yor. Bun la rýn ne le r ol du ðu na, ya zý nýn a ký þý i çin de ye ri gel dik çe de ði n me ye ça lý þa lým. Bu nun la be ra ber, ko nu mu zun a ðýr lýk lý kýs mý ný, Be di üz za man Sa id Nur sî'nin Mus ta fa Ke mal i le kar þý laþ ma ve tar týþ ma sah ne le ri teþ kil e di yor. Zi ra, bu me se le, ya kýn ta ri hin en çok me rak e di len, bu na rað men a la ca ka ran lýk ta ka lan kýs mý ný teþ kil e di yor. Kri tik dö nem Ge rek res mî ve ge rek se gayr ý res mî kay nak lar da yer a lan bil gi le re gö re, Sa id Nur sî, 9 Ka sým 1922 (*) ta ri hin de An ka ra'da bu lun muþ, Mec lis'te ken di si i çin bir "Ho þâ me dî" me ra si mi ya pýl mýþ ve ken di si de kür sü ye çý ka rak, me bus la ra hi ta ben ko nu þup mu zaf fe ri yet i çin du â et miþ tir. Be di üz za man i çin Mec lis'te ya pý lan res mî me ra sim le il gi li o la rak, ay ný ta rih li Za být Ce ri de si'nde yer a lan bil gi le rin bir kýs mý ný ha týr lat mak ta fay da var. Be di üz za man, ö zel dâ vet i le ve ba zý dost la rý nýn ýs rar lý ta lep le ri ü ze ri ne Ýs tan bul'dan An ka ra'ya gel miþ ti. A çýk o tu rum þek lin de (135. iç ti ma/o tu rum) ger çek le þen o gün kü Mec lis top lan tý sýn da, Üs tad Be di üz za man da din le yi ci sa lo nun da (ken di i fa de siy le "sa mi'în lo ca sý"nda) o tur mak ta i di. O nu a ra la rýn da gö ren ba zý mil let ve ki li dost la rý, Mec lis Baþ kan lý ðý na tek lif te bu lun du lar. Tek lif ka bul gör dü ve Be di üz za man du â i çin kür sü ye dâ vet e dil di. Be di üz za man'ýn bu ra da yap mýþ ol du ðu ko nuþ ma ve du â ya da ir de tay lý bil gi le rin yer al dý ðý Za být Ce ri de si nin o ri ji nal nüs ha la rý, Mec lis ar þi vin de ve An ka ra'da ki Mil lî Kü tüp ha ne de bu lun mak ta dýr. Bu hu sus la il gi li o la rak res mî tu ta nak ta kay da ge çen met nin bir kýs mý þöy le dir: "U le ma dan Be di üz za man Sa id E fen di Haz ret le ri ne Be yan ý Ho þâ me dî. "Re is: E fen dim, Bit lis me bu su A rif Bey'le rü fe ka sý nýn (ar ka daþ la rý nýn) tak ri ri (ö ner ge si) var dýr: "Ri ya set i ce li le ye, "Vi lâ yât ý Þar kiy ye u le ma i be na mýn dan o lup, A na do lu ga zi le ri ni ve Mec lis i  li'yi zi ya ret et mek ü ze re Ýs tan bul'dan bu ra ya ge le rek, Sa mi'în Lo ca sýn da bu lu nan Be di üz za man Mol la Sa id E fen di Haz ret le ri ne 'be yan ý ho þa me dî' e dil me si ni tek lif ey le riz. Tak ri ri (ö ner ge yi) ve ren me bus lar: Bit lis mil let ve ki li A rif, Bit lis mil let ve ki li Der viþ, Bit lis mil let ve ki li Re sul, Muþ mil let ve ki li Ka sým, Muþ mil let ve ki li Ýl yas Sa mi, Si irt mil let ve ki li Sa lih, Er ga ni mil let ve ki li Hak ký. "Al kýþ lar... "Ra sih E fen di (An tal ya): Kür sü ye teþ rif le ri ni ve duâ et me le ri ni ken di le rin den ri ca e de riz." 1 Sa id Nur sî'nin o gün ler de An ka ra'da o lup ol ma dý ðý ný bil me di ði ni (hat ta zan net me di ði ni) TV ek ran la rýn dan du yu ran ta rih çi, a raþ týr ma cý ve ga ze te ci le rin bil gi ek sik li ði ni gi der mek i çin bu bel ge ye ter li o la cak týr. * * * Bu gün le re da ir ö nem li ba zý ay rýn tý la rý da þu þe kil de sý ra la mak müm kün: * O ta rih te Mec lis Baþ kan lý ðý ma ka mýn da bu lu nan ki þi M. Ke mal'dir. * Ve kil ler He ye ti Re i si (Ba kan lar Ku ru lu Baþ ka ný, Baþ ba kan) i se Ra uf Or bay'dýr. * Dý þiþ le ri Ba ka ný o lan Ýs met Pa þa, Lo zan'a gi de cek he ye tin ba þý na ta yin e dil miþ o lup, bu ta rih te An ka ra'da de ðil dir. "Ha tý rat"ýy la ün lü Sað lýk Ba ka ný Dr. Rý za Nur da ay ný du rum da dýr. 2 * 1 Ka sým 1922'de, Sal ta nat i le Hi lâ fet bir bi rin den ay rý la rak, Sal ta nat lað ve dil di. Bu na gö re, yö ne tim mer ke zi hem res mî, hem de fi i lî o la rak An ka ra'ya dev re dil miþ ol du. U la þa bil di ði miz he men bü tün kay nak lar, Sa id Nur sî'nin Sal ta na týn il ga sý ve Lo zan sü re ci nin baþ lan gý cý sa yý lan Ka sým 1922'den Lo zan'da ki ni haî gö rüþ me le rin (I I. Lo zan Kon fe ran sý) hýz lan dý ðý Ni san 1923 ta ri hi ne ka dar ge çen bu en kri tik a þa ma da An ka ra'da bu lun du ðu nu gös te ri yor. An ka ra'da da ha çok me bus la ra yö ne lik fi kir ve neþ ri yat hiz me tiy le il gi le nen Be di üz za man Sa id Nur sî, M. Ke mal i le de bir kaç kez kar þý laþ mýþ, kar þý kar þý ya gel miþ, hat ta a ra la rýn da þid det li mü na ka þa lar ce re yan et miþ tir. Þim di, sý ra sýy la bu kar þý laþ ma la ra ba ka lým BÝR: Mec lis'te, Baþ kan lýk Ma ka mýn da E li miz de ki bil gi le re gö re, Sa id Nur sî i le M. Ke mal An ka ra'da bir kaç de fa doð ru dan gö rüþ müþ ler dir. Ay rý ca, he men her kar þý laþ ma da, de rin Bediüzzaman Said Nursî gö rüþ ay rý lýk la rý se be biy le, a ra la rýn da þid det li tar týþ ma lar ya þan mýþ týr. Bu tar týþ ma saf ha la rý na da ir, Be di üz za man, muh te lif mek tup ve e ser le rin de þu bil gi le ri ak ta rý yor: "An ka ra da, di van ý ri ya se tin de (Mec lis Baþ kan lý ðý ma ka mýn da) pek çok me bus lar var ken Mus ta fa Ke mal þid det li bir hid det le di van ý ri ya se ti ne gi rip, ba na kar þý ba ðý ra rak: 'Se ni bu ra ya ça ðýr dýk ki, bi ze yük sek fi kir be yan e de sin. Sen gel din, na ma za da ir þey ler ya zýp i çi mi ze ih ti lâf ver din.' Ben de o nun hid de ti ne kar þý de dim: 'Na maz kýl ma yan ha in dir, ha i nin hük mü mer dut tur. "Ha zýr me bus dost la rým te lâþ et tik le ri ve her hal de be ni e ze cek le ri ni tah min et tik le ri sý ra da, ba na kar þý bir ne vi tar zi ye ve rip o mec lis te hid de ti ni ge ri al ma sý, a de ta deh þet li bir kuv ve ti ve ha ki ka ti his se dip ge ri çe kil me si, i kin ci gün hu su si Ri ya set O da sýn da (baþ kan lýk o da sýn da baþ ba þa), Hü cu mat ý Sit te'nin Bi rin ci De si se den ta Ý kin ci De si se ye ka dar, bir sa at ta ma men o na söy le dim. "Bü tün his si ya tý ný ve pren si bi ni ren ci de et ti ðim hal de ba na i liþ me me si, hat ta tal ti fi me çok ça lýþ ma sý " 3 Bu ra da ki i fa de ler den an la þý lý yor ki, bir gün a ray la i ki de fa gö rüþ me ol muþ. Bi ri ka la ba lýk me bus la rýn bu lun du ðu or tam da, di ðe ri i se Baþ kan lýk o da sýn da baþ ba þa ol mak ü ze re * * * Ya kýn za man da Cum hur baþ kan lý ðý ar þi vin de bu lu nan ba zý bel ge ler i le Gi re sun (Þar ki ka ra hi sar) me bu su A li Sü ru rî Be yin ha tý ra def te rin de ka yýt lý bu lu nan bil gi ler, M. Ke mal i le Sa id Nur sî'nin hem bir kaç kez gö rüþ tük le ri ni, hem de þid det li mü na ka þa lar da bu lun duk la rý ný, in kâr e di le me ye cek þe kil de te yid ve te'kit et miþ ol du. Ö zel lik le A li Sü rû ri Be yin An ka ra Mil lî Kü tüp ha ne de bu lu nan ve TTK ta ra fýn dan "Mec lis'te ki Gün le rim" is miy le ki tap laþ tý rýl ma sý bek le nen ha tý ra týn da ki not lar bir hay li dik kat çe ki ci gö rü nü yor. A li Sü ru rî Bey, bu i ki zýt þah si yet a ra sýn da ki þid det li, hid det li mü na ka þa ya biz zat þa hit ol du ðu nu an la tý yor.... Dip not lar (*) Bu ta ri hin, Ru mî tak vi me gö re "9 Teþ ri ni - sâ ni 1338" di ye yaz ma sý kim se yi þa þýrt ma ma lý. Zi ra, 1917 i le 1926 yýl la rý a ra sýn da Ru mî tak vim i le Mi lâ dî tak vim a ra sýn da ki 13 gün lük fark kal - dý rýl mýþ; do la yý sýy la i ki tak vi min de ay ve gün kýs mý uy gu la ma da e þit len miþ tir. 1. Za být Ce ri de si, c. 24, s. 457; 2. TC Ta ri hi Kro no lo ji si, TTK Ya yý ný, An ka ra 1988, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Emirdað Lâhikasý (yeni tanzim), Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýstanbul-2008, s TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Fe da e di le me ye cek ler ÝN SAN LAR, tür lü dü þün ce ler ve his ler al týn da ha re ket e der ler. Öy le duy gu lar var dýr ki, bir in sa nýn en kýy met li var lý ðý o lan ca ný ný fe da et me si ne yol a ça bi lir. Bir ki þi nin en son vaz ge çe bi le ce ði, ken di ha ya tý dýr. De mek, on dan da ha kýy met li bir ta kým mad dî ve ma ne vî mef hum lar var dýr. Mal, ca nýn yon ga sý dýr. di ye bir a ta sö zü müz var dýr. De ðe ri pek az da ol sa, ba zen bir ma lý kur tar mak i çin can dan o lun du ðu va ki dir. Mad dî mef hum la rýn en ba þýn da mil lî bir a i le nin yu va sý o lan va tan; ü ze rin de ya þa nan top rak gel mek te dir. Muh te lif i nanç la ra sa hip bü tün in san top lu luk la rýn da va tan, kut sal ad de dil miþ tir. El le tu tu la bi lir var lýk lar o la rak eþ, ço cuk lar, ya kýn u zak ak ra ba lar, dost lar, kom þu lar da vaz ge çil mez ler a ra sýn da yer a lýr ve ya al ma lý dýr. Hat ta bir sa vaþ söz ko nu su de ðil se, ay rý mil let ten ve din den de ol sa bü tün in san lar; za ra rý do kun ma yan bü tün hay van lar, bit ki ler de do ku nul maz lý ðý o lan, fe da e di le me ye cek var lýk lar dan dýr. Ma ne vî mef hum la ra ge lin ce bun la rýn da hay li çok ol du ðu nu gö rü rüz: i nan cýn te me lin de o tu ran din, bu di nin mu kad des say dý ðý hal ler; na mus, þe ref, hay si yet, men su bi yet gi bi te lak ki ler den de vaz ge çil mez. Bel ki dün ya da ilk in sa nýn ya ra týl dý ðý za man la ra va ra cak ka dar es ki o lan bu te lâk ki ler, be þe ri ye tin ma ya sýn da bu lu nan ul vî duy gu lar dan dýr. Bir kýs mý be þer ma ce ra sý nýn a sýr lar sü ren fa sýl la rý sý ra sýn da el de e dil miþ o lan bu his ler, bu fi kir ler her za man ve ze min de ay ný has sa si yet le hü küm sür me miþ o la bi lir ler. An cak, ta rih de nen il min ý þý ðý nýn ay dýn la ta bil di ði sa ha lar da hep bu duy gu la rýn ya þa dý ðý ný fark e de bi li yo ruz. Ýn san lar a ra sýn da her za man ga lip dü þün ce le rin ve gö rüþ le rin zýd dý na sa hip ol muþ ki þi ler de var dýr. Bun la rýn bir kýs mý top lu luk ta yan lýþ yer leþ miþ ve ba týl, in san lýk dý þý, za rar lý fi kir ve â det le re kar þý çý kan lar; in san lý ða ya kýþ ma yan hal le ri dü zelt me ye ça lý þan lar dýr. Di ðer bir kýs mý hak ka, ha ki ka te, fay da lý ya, a da le te ta bi ol ma yý is te me yip ke yif le rin ce ya þa ma yý ter cih e den ler dir. Her i ki a ký mýn da ol duk ça ka la ba lýk ta raf tar la rý ol muþ tur. Bun lar ba zen bir bi ri i çin de ya þa ya bil miþ ler; ço ðu za man da ça týþ ma ha lin de bu lun muþ lar dýr. As rý mýz da in san la rýn ek se ri ye ti ken di hu zur la rý ný ka çýr ma mak i çin bir bi ri ne hoþ gö rü i le bak ma nýn ge rek ti ði ni, her ke sin ken di i nan cý, fik ri, a me li i le ra hat et me si ge rek ti ði ni id di a et mek te dir ler. Bir baþ ka sý na a it de ðer le re ha ka ret et me mek, say gý gös ter me se de i liþ me mek, ken di i nan dý ðý doð ru la ra ça ðýr mak la bir lik te zor la ma mak gi bi ge nel lik le ka bul gö ren pren sip ler va z e dil miþ tir. Bu nun la ge nel bir sulh ve hu zur sað la na ca ðý dü þü nül müþ tür. Ýn sa noð lu nun hýr sý, ta hak kü mü, ken di bil di ði nin ve ya þa dý ðý nýn baþ ka la rý ta ra fýn dan da ka bul e dil me si ge rek ti ði þek lin de ki ka na a ti yü zün den, fert le rin mü ces sem kuv ve ti o lan dev let ler a ra cý lý ðý i le ya pý lan ta ar ruz lar, ta sal lut lar bu pren sip le rin pek de uy gu la nýr ol ma dý ðý ný gös ter miþ tir. Bi rebir ay ný i nanç, dü þün ce, a mel bir li ðin de o lan ki þi le rin ken di le ri gi bi ol ma yan top lu luk lar dan ay rý sý nýr lar i çin de ya þa ya bil me si de ha yal den ö te ge çe me miþ tir. Ge çen a sýr la rýn zor la be nim set me ye ça lýþ tý ðý i nanç, mil li yet ve i de o lo ji gi bi te mel le re da ya na rak a yak ta du ran pek çok dev let par ça lan mýþ, da ðýl mýþ, or ta dan kalk mýþ týr. Ar týk bir bi ri ne ta ham mü le ka rar lý in san la rýn, rý za ya da ya lý ve bel li bir hu ku ka u ya rak ya þa ya bi le cek le ri va tan lar, dev let ler, bir le þik yö ne tim ler za ma ný dýr. Or tak men fa at ler, ha ya tý ko lay laþ tý ra cak u sul ler, as ga rî müþ te rek ler de mil let le ri, dev let le ri bir ça tý al tý na top la mak ta dýr. Bu bü yük te þek kül ler ne ti ce de in san dan mey da na gel mek te dir. Ýn san la rýn ken di ra hat la rý ka dar baþ ka la rý nýn ra hat la rý ný da boz ma mak ga ye si; bir bi ri nin bü tün kut sal la rý na i liþ me mek ka ra rý bu be ra ber lik le rin ma ya sý, ru hu dur. Böy le bir ma ya sa mi mi yet le ça lýn ma mýþ sa, böy le bir ruh ha lis ni yet ler le üf len me miþ se çok luk tan bir lik, bü tün lük el de e dil me si im kân sýz dýr. Ýn sa nî o lan bü tün dü þün ce ler bir yer de ek sik tir; çün kü in san bey ni ve ka bi li yet le ri sý nýr lý dýr. Bü tün za man ve ze min le ri, her bi ri ay rý bir ya ra dý lýþ ta o lan fert le rin her ha li ni bil me si, tah min et me si müm kün o la maz. Ýn sa noð lu nu ya ra tan ve o na ver di ði mad dî ve ma ne vî ci haz la ra uy gun bir ya þa ma tar zý tav si ye ve e mir e den Hâ lýk-ý  lem in çiz di ði prog ram dan da ha i sa bet li si o la bi lir mi? Ýh ti yar dün ya mý zýn bu ha ki ka ti ne za man tam o la rak kav ra ya ca ðý, be þe ri ye tin e pey ký sal mýþ ol du ðu bi li nen u mu mî öm rün de, hiç ol maz sa son dem ler de ra ha ta ka vu þa ca ðý biz ce meç hul U ma lým ve di le ye lim be þer bu nu id rak et sin ve ya rýn lar, in san lýk i çin e be dî bir sa a de tin nu mu ne si ni dün ya ya ge tir sin.

6 Son yýl lar da Tür ki ye nin i çin de bu lun du ðu böl ge de bü yük halk a yak lan ma la rý ve ça týþ ma lar ya þan dý. Ni ha ye tin de do ðu ve ba tý blo ðu a ra sýn da ge ri lim art tý. Biz de bu haf ta Ý ran: Teh dit mi, Fýr sat mý? ki ta bý nýn ya za rý To day s Za - man Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Bü lent Ke neþ le ko nuþ tuk. Ke neþ, Ý ran ýn ge rek re ji mi nin ö zel li ði, ge rek se uy gu la dý ðý po li ti ka la rýn Ýs lâ mî ol ma dý ðý ný sa vu nu yor. Siz ce Ý ran teh dit mi, fýr sat mý? Ýki ül ke a ra sýn da ki i liþ ki le rin ta ri hi ni ir de le me den Ý ran ýn Tür ki ye i çin fýr sat mý, yok sa teh dit mi ol - du ðu nu an la mak müm kün ol maz. Bu ko nu da da böl ge nin ta ri hi Ý ran la Tu ran ýn mü ca de le sin den i ba ret tir di yen ta rih çi le re rast la mak müm kün. Bu mü ca de le yi ka a le al ma dan böl ge de ki ge liþ me le ri an la ya ma ya ca ðý mýz ko nu sun da ki gö rüþ yay gýn. Ýs lâm ön ce si dö ne mi bir ke na ra bý ra kýr sak Os man lý-sa fe vi dev let le ri 1500 lü yýl lar dan i ti ba ren hep re ka bet i çin de ol muþ tur. Sa fe vi ler Þiî lik an la yý þý ný ken di le ri i çin dev - let i de o lo ji si o la rak ka bul e de rek bir hâ ki mi yet a la ný kur ma a ra cý o la rak kul lan mýþ lar dýr. Her ne ka dar da - ha son ra Kasr-ý Þi rin An laþ ma sý yla sý nýr lar çi zil miþ, i - ki ül ke i liþ ki le rin de is tik rar sað lan mýþ gi bi gö rün se de o nok ta ya ge le ne ka dar 22 ça týþ ma ya þan mýþ týr. Ça týþ - ma lar ve sý nýr ko nu sun da ki ge liþ me ler de o ra da bit - me miþ tir. Me se lâ 1930 lu yýl la ra ge lin di ðin de bi le sý - nýr ta ný ma yan Kürt a þi ret le ri nin se bep ol du ðu so run - lar ne de niy le i ki ül ke a ra sýn da kü çük bir top rak de ði - þi mi ya pý la rak sý nýr da bir oy na ma ya þan mýþ týr. Ya ni Ý - ran ýn Türk ler le i liþ ki le ri bu gün gi bi geç miþ te de so - run lu ol muþ tur. Her ne za man Os man lý Ba tý da bir ül key le meþ gul ol du ðun da Ý ran der hal dev rin ö nem li güç le ri Ve ne dik li ler, Por te kiz li ler, Ce ne viz li ler ve ya Va ti kan la it ti fak a ra yý þý na gir miþ tir. O lu þan za af lar - dan ya rar lan ma ya ça lýþ mýþ týr. Cum hu ri yet dö ne min de i liþ ki ler na sýl sey ret ti? Cum hu ri yet dö ne min de na sýl ki mil li yet çi lik ve Türk lük Ýs lâ mî de ðer le rin ve Os man lý de ðer le ri nin ö - nü ne geç ti i se Ý ran a ha kim o lan Peh le vi Ha ne dan lý ðý da Pers mil li yet çi li ði ni re ji min te me li ne o turt tu. Peh - le vi ler le bir lik te ilk kez Pers kö ken li bir ha ne dan yö - ne ti me gel miþ ol du ve se kü ler po li ti ka lar iz le me ye baþ la dý. Ýs lâm ön ce si ne o dak la nan Peh le vi ler 1970 li yýl lar da Per se po lis in yýl dö nü mü kut la ma la rý ný ger çek leþ tir di. Sos yo po li tik ve e ko no mik ne den le rin ya ný sý ra Peh le vi le rin Ýs lâm kar þý tý Pers çi li ði de Hu - mey ni nin dev ri min alt ya pý sý ný o luþ tur mak i çin kul la - na ca ðý güç lü bir ze min o luþ tur du. Böy le ce 1979 da ger çek le þen dev ri me gi den yol a çýl mýþ ol du. Ý ran Dev ri mi ne kar þý Tür ki ye nin tu tu mu na - sýl dý? Tür ki ye nin dev ri me o lan yak la þý mý me sa fe liy di, a - ma düþ man ca de ðil di. Tür ki ye nin Ý ran da ki ge liþ me le - re kar þý yak la þý mý za ten hep ek san trik ol muþ tur. Me se - lâ, 1950 le rin ba þýn da Tür ki ye de mok ra tik meþ rû i ye te sa hip Mu ham med Mu sad dýk a dar be dü zen le yen A - me ri ka ve Ýn gil te re nin o pe ras yo nu nu des tek le miþ tir. Ya ni Tür ki ye Ý ran hal ký nýn i ra de sin den zi ya de i çin de bu lun du ðu Ba tý Blo ku nun ref lek siy le ha re ket et miþ tir. Ý ran Dev ri mi ni u lus la r a ra sý i liþ ki ler a çý sýn - dan na sýl de ðer len dir mek lâ zým? Ý ran Dev ri mi ni sos yo po li tik se bep le rin ya ný sý ra ger çek leþ ti ði dö nem de böl ge de ki da ha ge niþ bir sil si - le vi ha re ket len me nin par ça sý o la rak da gör mek müm kün. Bi lin di ði gi bi Af ga nis tan da ki Sov yet et ki - sin den ve ko mü niz min gü ne ye ya yýl ma sýn dan en di þe e den ABD böl ge de da ha gü ve ne ce ði re jim ler o luþ tur - ma ya gay ret et miþ ti. Bu a maç la 1977 yý lýn da Pa kis - tan da bir as ke rî dar be ger çek leþ miþ ve ül ke nin ka de ri ge ne ral le re tes lim e dil miþ ti yý lýn da Ý ran Dev ri - mi ger çek leþ miþ, ay ný yý lýn son la rý na doð ru Sov yet le - rin Af ga nis tan ý iþ ga li ger çek leþ miþ ti. Af ga nis tan ýn iþ - ga li, Ý ran gi bi Þah lýk dö ne min de ABD nin böl ge de ki jan dar ma sý o lan bir re ji min düþ me si ABD yi i yi ce pa - ni ðe sev k et miþ ve çev re ül ke ler de týp ký Pa kis tan da yap tý ðý gi bi yö ne ti me gü ve ne ce ði ge ne ral le ri ge tir miþ - tir. Ý ran ýn, ABD ve Ýs ra il in böl ge de ki jan dar ma sý ro - lün den A me ri kan ve Ýs ra il kar þý tý bir re ji me dö nüþ - me si sü re cin de Tür ki ye 12 Ey lül 1980 dar be siy le ko - þul suz ABD yan lý sý bir a ra re ji me tes lim e dil miþ tir. Ýs - ra il e müt te fik lik i liþ ki sin den ko pan Ý ran ýn bo þalt tý ðý a lan bir ne vi Tür ki ye ve yi ne 1979 yý lý i çe ri sin de Camp Da vid an laþ ma sý ný im za la dý ðý Mý sýr i le dol du - rul ma ya ça lý þýl mýþ týr. Ge nel o la rak dü þü nü le nin ak si - ne 12 Ey lül re ji miy le Ý ran a ra sýn da ki i liþ ki ler de faz la so run lu ol ma mýþ týr. Bel ki þa þý ra cak sý nýz, a ma dar be - den ön ce ik ti dar da o lan Bü lent E ce vit, Ý ran Dev ri - mi ni an ti em per ya list bir ha re ket o la rak gör müþ ve o - na uy gun bir po zis yon al mýþ týr. Dar be son ra sýn da da i ki li i liþ ki ler prag ma tik çý kar lar çer çe ve sin de de vam et miþ tir de baþ la yan I rak-ý ran Sa va þý nda Tür ki - ye ta raf sýz lý ðý ný i lân e de rek ti ca ret yo luy la i ki ül ke nin ih ti yaç la rý ný kar þý la mýþ týr le rin or ta la rý na ge lin - di ðin de i se PKK or ta ya çýk mýþ, Ý ran ýn te rör ör gü tü ne ver di ði des te ðin ya ný sý ra Gü ney do ðu da Ý ran çiz gi sin - de Ýs lâm cý bir Kürt Dev le ti kur ma plan la rý ko nu þu lur ve so run teþ kil e der ol muþ tur. Ýran, ne re de Kürt Dev le ti ku rul ma sý ný is ti yor? Bi li yor su nuz böl ge de Kürt nü fu su ba rýn dý ran her ül ke ken di Kürt le rin den ra hat sýz, a ma kom þu la rý nýn Kürt le ri nin des tek çi si dir. Ý ran da I rak ve Tür ki ye nin Kürt le ri ne ha mi lik yap mak is ter ken ken di Kürt le ri nin de mok ra tik hak la rýy la il gi len me miþ tir. Oy sa Kürt le rin mo dern ta rih bo yun ca kur duk la rý tek ba ðým sýz dev let 1946 yý lýn da Ý ran da kur duk la rý Ma ha bad Dev le ti dir. Bu dev let Ý ran ýn kan lý mü da ha le le riy le ký sa sü re de son lan dý rýl mýþ týr. Ken di Kürt le ri nin hak la rý ný gör mez - den ge len Ý ran, kom þu la rý I rak ve Tür ki ye Kürt le ri nin des tek çi si ol mak gi bi ri ya kâr bir po li ti ka iz le miþ tir. Ö - zel lik le dev rim den son ra ol mak ü ze re Ý ran ýn ol dum o la sý Tür ki ye yi is tik rar sýz laþ týr ma ça ba sý doð ru dur. An cak, ül ke miz de ki her is tik rar sýz laþ týr ma ey le mi nin tek so rum lu su nun ger çek ten Ý ran o lup ol ma dý ðý mut - la ka so rul ma sý ge re ken bir so ru dur. Tüm bun la ra rað - men Ý ran, bir lik te ya þa mak zo run da ol du ðu muz bir kom þu muz ol ma sý ha se biy le, i liþ ki le ri mi zi a þý rý sem pa - ti ya da ha sým lýk i liþ ki si i çer me yen bir þe kil de, ya ni duy gu sal lýk la de ðil a kýl cý bir þe kil de yü rüt mek zo run da ol du ðu muz bir ül ke dir. Pe ki Tür ki ye nin Ý ran ý he def a lan her han gi bir po li ti ka sý yok mu? Tür ki ye nin böy le bir po li ti ka sý ol ma dý ðý hal de Ý ran bun dan hep te dir gin lik duy muþ tur. Ne ti ce de, Ý ran, A ze rî le rin Gü ney A zer bay can de dik le ri ve A ze rî Türk le ri nin yüz de yet mi þi nin ya þa dý ðý coð raf ya yý da sý nýr la rý i çin de ba rýn dý ran bir ül ke. Ý ran re ji mi, hiçbir ka ný ta da yan ma sa da, Tu ran cý po li ti ka lar iz le di ðin den þüp he duy du ðu Tür ki ye nin ken di A ze rî le ri ni ma ni pü le e de ce ði nin en di þe si ni ya þý yor. Oy sa Tür ki ye nin Ý ran ýn iç iþ le ri ni kur ca la mak gi bi bir tav rý bu lun mu yor. Bu nun tam ter si ni söy le mek i - se da ha doð ru o lur. Ý ran ýn Tür ki ye yi is tik rar sýz - laþ tý rý cý fa a li yet le ri nin dün ol du ðu gi bi bu gün de de vam et ti ði ni söy le ye bi li riz. Ý ran Ýs lâm dev le ti mi yok sa ken di çý kar la - rý ný ko ru yan prag ma tik bir re jim mi? Ý ran ýn ne dev ri mi nin, ne de re ji mi nin pro pa gan da e di le gel di ði nin ak si ne Ýs lâm ek sen li ol du ðu nu dü þün - mü yo rum. Ý ran son de re ce prag ma tik bir u lus-mez - hep dev le ti. Ý ran, çý kar la rý ný iç i çe geç miþ üç halk a lý mil li yet çi lik ler le mak si mi ze et me ye ça ba la yan bir u - lus-mez hep dev le ti dir. Bu mil li yet çi lik ler Ýs lâm cý lýk, Þi - i ci lik ve Pers çi lik tir. Ý ran bu hal ka lar dan han gi si u lu sal çý kar la rý ný da ha faz la gö ze ti yor sa he men o na yö nel me es nek li ði ni gös te re bi len bir re jim. Ö te yan dan, Ý ran ýn Þiî ci li ði bi le i þi ne ya ra dý ðý o ran da dýr. Öy le ol ma sa A ze - rî-er me ni ça týþ ma sýn da tav rý ný ken di si gi bi ço ðun lu ðu Þiî o lan A ze rî ler den ya na de ðil de A ze rî top rak la rý ný iþ gal e den Er me nis tan dan ya na ko yar mýy dý? Tür ki ye nük le er mü za ke re ler ko nu sun da Ý - ran ýn ha mi li ði ne ne den so yun du? Tür ki ye nin bu ko nu da gi ri þim de bu lun mak i çin o dö nem i ti ba riy le hak lý ge rek çe le ri var dý. Ya kýn za ma - na ka dar Tür ki ye yu mu þak güç un sur la rý ný kul la na - rak çev re si ne is tik rar ih raç et me ye ça lý þan bir ül key di. A rap Ba ha rý nýn o luþ tur du ðu is tik rar sýz lýk lar baþ gös - te re ne ka dar bu ko nu da ö nem li ba þa rý lar da el de et - miþ ti. Tür ki ye nin Ý ran ýn nük le er mü za ke re le rin de ko lay laþ tý rý cý rol üst len me si bu bað lam da son de re ce an la þý la bi lir bir ham ley di. Ay rý ca, Tür ki ye Ba tý nýn nük le er si lâh lar ko nu sun da Ýs ra il e kar þý ta kýn dý ðý çif te stan dart lý ta výr dan da ra hat sýz dý. Ý ran la nük le er mü - za ke re le re an gaj ma ný sa ye sin de bu i ki yüz lü lü ðü de gün de me ta þý ma im kâ ný bul muþ tu. Ö te yan dan, e - ner ji de dý þa ba ðým lý bir ül ke o lan ve nük le er san tral pro je le riy le bu ba ðým lý lý ðý a zalt mak is te yen Tür ki ye, Ý ran ör ne ðin de bir teh li ke nin far ký na var dý. Nük le er güç ler bir baþ ka ül ke nin nük le er ya kýt ü ret me si ne rý za gös ter mi yor lar dý. Bu Tür ki ye nin e ner ji de ba ðým sýz lýk ya da da ha az dý þa ba ðým lý ol ma a ra yý þýy la çe liþ ki li bir du rum du. Tür ki ye, i le ri de nük le er zen gin leþ tir me ko - nu sun da doð ru dan ken di si nin ba þý na ge le bi le cek bir du ru mun i za le si mü ca de le si ni Ý ran ü ze rin den ver me - ye te þeb büs et ti. Kü re cik te NA TO Üs sü nün kurul ma sý ný na sýl o ku ma lý? Tür ki ye, sü reç i çe ri sin de stra te jik bir ter cih yap - mak zo run da kal dý. Ter ci hi ni de Ý ran ýn i çin de bu lun - du ðu her han gi bir blok tan ya na de ðil, ge le nek sel it ti - fak lýk i liþ ki si i çe ri sin de bu lun du ðu Ba tý dan ve o nun gü ven lik ek se nin den ya na kul lan dý. Bu ra da e sas o lan ko nu Tür ki ye nin Ý ran a ne ka dar gü ven me si ge rek ti - ði dir. Bu nun la il gi li ya zý lar yaz ma ya baþ la dý ðým da ra - di kal Ýs lâm cý ve ba zý U lu sal cý çev re ler den, hat ta hü - kü me te ya kýn ke sim ler den bü yük sal dý rý la ra ma ruz kal dým. Bun la ra gö re Ý ran em per ya liz me kar þý sa vaþ ve ri yor du ve Ý ran ýn i ki yüz lü po li ti ka la rý ný e leþ tir mek em per ya liz me hiz met et mek ti. Oy sa, ne Ý ran em per - ya lizm le mü ca de le nin bir o da ðý, ne de em per ya lizm ba tý nýn yap tý ðýn dan i ba ret. Fev ka lâ de bir Rus, Çin ve hat ta Ý ran em per ya liz min den de söz et mek müm - kün. Kü re cik ka ra rýy la ben ce Tür ki ye, en az 1950 ler - de NA TO ya gir mek ka dar ö nem li bir ham le yap mýþ - týr. Bu ka ra rýn ne ka dar ta ri hî bir ö ne me sa hip ol du - ðu nu ge le cek ne sil ler biz den da ha i yi an la ya cak. Kon - jonk tü rel o la rak i se Tür ki ye-ý ran i liþ ki le rin de el zem o lan, a ma bir sü re dir iz le nen AKP po li ti ka la rýy la a de - ta kay bo lan me sa fe nin ye ni den te si si ne im kân ver di ði i çin ö nem li. Tür ki ye nin böl ge sel ra kip le ri ve zih ni yet ha sým la rý i le o lan me sa fe siz i liþ ki le ri ben teh li ke li bu - lu yo rum. Týp ký 28 Þu bat post-mo dern as ke rî dar be si sü re cin de Ýs ra il le ku ru lan is tih ba rat, gü ven lik, as ke rî, e ko no mik, kül tü rel i liþ ki le rin yol aç tý ðý me sa fe siz lik ve a nor mal ya kýn lýk gi bi son yýl lar da Ý ran la o lan me sa fe - siz li ði ve a nor mal i liþ ki le ri de yan lýþ ve ül ke nin çý kar - la rý na ay ký rý bu lu yo rum. Su ri ye i le gi ri þi len sa mi mî i liþ ki le ri de bu þe - kil de mi yo rum lu yor su nuz? Tür ki ye nin Su ri ye ko nu sun da iz le di ði po li ti ka lar ko nu sun da yer yer tak tik ve tek nik ha ta lar ya pýl mýþ ol sa da her han gi bir stra te jik bir ha ta ol du ðu dü þün - ce sin de de ði lim. Tür ki ye iz le di ði kom þu lar la sý fýr so - run po li ti ka sý kap sa mýn da Su ri ye yi dö nüþ tü re rek u - lus la r a ra sý sis te me en teg re et mek is te di. A rap Ba ha rý pat lak ve rin ce bu po li ti ka ma a le sef du va ra tos la dý. Tak tik ba zý ha ta lar da bu ra da baþ la dý. Tür ki ye, E - sad ýn Su ri ye hal ký nýn de mok ra si ve öz gür lük ta lep le - ri ni ye ri ne ge tir me ka pa si te sin de ol du ðu ya nýl gý sý na düþ tü. E sad ýn böy le bir ka pa si te si ol ma dý ðý hal de Tür ki ye u lus la r a ra sý top lu mu ilk baþ ta tes kin et ti ve E sad a hak et me di ði u zun bir sü re ka zan dýr dý. Oy sa, a zýn lýk re ji mi du ru mun da o lan E sad yö ne ti mi nin de - mok ra si ve re form yap ma sý ný is te mek on dan in ti har et me si ni is te mek le eþ an lam lýy dý. O lay lar kop ma nok ta sý na gel di ðin de de i kin ci ha ta ya pýl dý. Çok üst per de den bir söy lem tut tu rul du ve Su ri ye nin sa de ce Su ri ye den i ba ret ol ma dý ðý ger çe ði gör mez den ge lin - di. Su ri ye i le uð ra þý yor sa nýz bu nun faz la sýy la Ý ran la, mez hep çi bir çiz gi ye sap mýþ o lan I rak ta ki Ma li kî yö - ne ti miy le, Hiz bul lah ýn is tik rar sýz laþ tý rý cý et ki sin de ki Lüb nan la ve bi raz da Rus ya ve Çin le de uð raþ mak an la mý na ge le ce ði tah min e dil me liy di. Tür ki ye a çý sýn dan Su ri ye nin ö ne mi ne dir? ABD nin böl ge de iz le di ði so nu i yi he sap lan ma mýþ yan lýþ ve gay ri meþ rû iþ gal po li ti ka la rý nýn en bü yük ka - za na ný Ý ran ol du. ABD nin Af ga nis tan iþ ga li sa ye sin de Ý ran, en bü yük ha sým la rýn dan bi ri o lan Ta li ban ý tek kur þun at ma dan, bir ku ruþ har ca ma dan ber ta raf et - miþ ol du. Bu gün Af ga nis tan, ül ke nin ku zey ke sim le - rin de ki o kul lar da Ý ran müf re da tý nýn o ku tul du ðu bir ül ke ha li ne gel di. Ben zer bir du rum da I rak ta ya þan dý. ABD iþ ga li Ý ran çiz gi sin de ha re ket e den mez hep çi Ma li kî yö ne ti mi nin ül ke nin ka de ri ne ha kim ol ma sý na yol aç tý. Oy sa, be ðe ni le cek bir re jim ol ma sa da Sad - dam Hü se yin re ji mi de Ý ran ýn en bü yük düþ man la rýn - dan bi riy di li yýl lar da 8 yýl sa vaþ tý ðý hal de ye ne - me di ði Sad dam re ji min den Ý ran yi ne ABD iþ ga li sa ye - sin de tek kur þun at ma dan ve tek ku ruþ har ca ma dan ku r tul du. ABD nin yan lýþ po li ti ka la rý sa ye sin de Ý ran, bu gün Hind Ok ya nu su ndan Do ðu Ak de niz e ka dar u za nan ke sin ti siz bir stra te jik ku þa ðý kon trol e der ha le gel di. Ý ran ýn nü fus ve nü fuz un sur la rýy la kon trol e de - bil di ði bu ku þa ða A rap lar Þiî Hi lâ li di yor lar. As lý na ba - ký lýr sa bu Þiî Hi lâ li Sün nî A rap lar dan da ha zi ya de Tür ki ye yi ku þa tan bir ku þak. Er me nis tan so ru nu ve sý nýr la rýn ka pa lý ol ma sý ne de niy le Tür ki ye, ta ri hî, kül tü rel, et nik ve din sel a çý dan do ðal bir a çý lým sa - ha sý o lan Or ta As ya ya ya mas raf lý o lan Ha zar De ni - zi nin ku ze yin den, ya da da ha kes tir me den Ý ran ü - ze rin den u la þa bi li yor. Ta biî bu da Ý ran ýn iz ni ne ta bi. Ý - ran i þi ne ge lin ce Türk TIR la rý nýn ge çi þi ni ko lay laþ tý rý - yor, i þi ne gel me yin ce zor laþ tý rý yor ya da en gel li yor. A rap Ba ha rý ný BOP un bir par ça sý o la rak dü - þün mek doð ru mu? Ha yýr, ke sin lik le de ðil. Bü yük Or ta do ðu Pro je si, Bush un çu val la ma ya baþ la dý ðý bir dö nem de gün - de me gel miþ ve ký sa sü re de so nuç suz kal mýþ bir pro je. A rap Ba ha rý ný BOP un bir par ça sý o la rak dü - þün mek doð ru de ðil. Ne Ýs ra il, ne de ABD nin Mý - sýr da Hüs nü Mü ba rek yö ne ti mi ye ri ne Ýh van dan Mu ham med Mur sî yö ne ti mi ni mi ter cih et me ye - ce ði çok a þi kâr. Ka na a tim ce A rap Ba ha rý en az yir - mi se ne ge cik miþ bir top lum sal ha re ket. Bu top - lum sal ha re ke tin o tan tik ve o tok ton ol ma sý bu halk is yan la rý nýn bu böl ge de çý ka rý o lan ABD, Rus ya, Fran sa ve Ýs ra il gi bi güç ler ta ra fýn dan ken di çý kar la - rý doð rul tu sun da yön len di ril me ye ve ma nip le e dil - me ye ça lý þýl ma dý ðý an la mý na gel mez. A me ri ka, Or ta do ðu da ki bu ha re ket len me - yi da ha ön ce den gö rüp ted bi ri ni al dý di ye - bi lir mi yiz? Ön ce ki bir so ru nuz ü ze ri ne dö ne min de dün ya da ki sil si le vî bir de ði þim den bah set miþ tik. Bu na ben zer bir de ði þim de 1990 lý yýl lar da ya þan dý da Ber lin Du va rý yý kýl dý, Sov yet ler Bir li ði da ðýl dý. Böl ge ül ke le rin de ar dý ar dý na re jim de ði þik lik le ri ol du. Do ðu Av ru pa dan Bal týk la ra, Bal kan lar dan Or ta As ya ya ka dar ya þa nan bu de ði þim den sa de ce Tür ki ye de da - hil Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka na si bi ni a la ma mýþ tý te Ö zal ýn tek rar si ya se te ge ri dön me is te ði, Kürt me se le sin de a çý lým dü þün ce le ri ü ze ri ne 1993 yý lýn da ya þa nan o la ða nüs tü o lay lar la -Eþ ref Bit lis in u ça ðý nýn düþ me si, 33 as ke rin öl dü rül me si, Ö zal ýn ve fa tý, Ma - dý mak o la yý ve Baþ bað lar Kat li a mý- Tür ki ye nin ken - di si ni So ðuk Sa vaþ son ra sý dö ne me a dap te et me ça - ba sý sa bo te e dil di. Bu ça ba nýn bir di ðer a tý lý mý i se Re - fah Par ti si nin 1995 se çim le rin de bi rin ci par ti o la rak çýk ma sýy dý. Tür ki ye es ki ka lýp la rý ný kýr mak is te di ði i - çin 28 Þu bat sü re ci ya þan dý. Tür ki ye nin So ðuk Sa vaþ son ra sý dö ne me a dap tas yon sü re ci bu dar be ma ri fe - tiy le don du rul du. Ta ki 2000 li yýl la ra ka dar. Ben zer du rum lar di ðer ba zý Ýs lâm ül ke le rin de de ya þan dý da Ce za yir de Ýs lâ mî Se la met Par ti si (FÝS) ye rel se çim le ri ka zan dý. Ge nel se çim le rin ilk tu run da ki e zi - si ba þa rý sý ü ze ri ne or du 1990 yý lýn da se çim le ri ip tal et - ti. Böy le ce Ce za yir 20 yýl sü re cek ve 200 bin in sa nýn ha ya tý na mal o la cak bir ka o sa i til di. Ya ni A rap Ba ha rý de di ði miz halk dev rim le ri en az 20 yýl ge cik ti ril miþ bir ka de rin ya þan ma sýn dan i ba ret. An cak, bu sü re ci ken - di çý kar la rý doð rul tu sun da yön len dir mek i çin bü tün u lus la r a ra sý güç ler e lin den ge le ni ar dý na koy mu yor. Bu sü reç te Tür ki ye dýþ po li ti ka da gü cün den da ha faz la bir söy lem le mi or ta ya çýk tý? Sa ný rým Tür ki ye yu mu þak gü cü nün i þe ya ra maz ha le gel di ði nok ta da güç mu ha se be sin de tam o la rak ger çek ler le yüz leþ mek te zor luk çek ti. Ken di sin de veh met ti ði gü ce gö re ne za man bir dýþ po li tik i ra de be ya nýn da bu lun du, e lin deki gü cün as lýn da o i ra de - nin al tý ný dol du ra cak öl çek te ol ma dý ðý a cý ger çe ðiy le kar þý laþ tý. Tür ki ye nin ar týk yu mu þak güç pa ra dig ma - sýn dan a kýl lý güç pa ra dig ma sý na geç me si ge rek ti ði ni tesbit et mek ö nem li. A ma bu tesbi tin ya pý la bi li yor ol - ma sý Tür ki ye nin cid dî bir sert gü ce de ih ti yaç du yan a kýl lý güç pa ra dig ma sý na he men ge çe bi le ce ði an la mý - na gel mez. Tür ki ye, za man za man 1 tril yon do lar lýk e ko no mi si, 140 mil yar do lar ih ra ca tý, ye tiþ mek te o lan bir in san ser ma ye si o lan bir ül ke de ðil de san ki 5 tril - yon do lar lýk e ko no mi si, 1 tril yon do lar lýk ih ra ca tý ve sý nýr sýz in san ser ma ye si var mýþ gi bi ha re ket e den bir ül ke gö rün tü sü ve ri yor. Bu da ba þý na ol ma dýk iþ ler aç ma ris ki bu lu nan gü cü nü yan lýþ he sap la ma sýn dan baþ ka bir an la ma gel mi yor. Ýs ra il le Tür ki ye a ra sýn da ki ge ri li mi de bu nun i çi ne ka ta bi lir mi yiz? Ba na gö re Ýs ra il Ma vi Mar ma ra ge mi si ni bi le-is te - ye vur du ve 9 va tan da þý mý zý kas ten þe hid et ti. Bu hun har ca sal dý rýy la Ba na ve çý kar la rý ma do ku na nýn ca ný ný ya ka rým. Do ðu Ak de niz in ö nem li bir kýs mý ben den so ru lur. Bu ra la ra a çý lýr ken be nim sý nýr la rý ma dik kat et mesa jý ný ver di. Tür ki ye, bu ko nu da da ken - di re el gü cü nün fev kin de bir si ya sal i ra de ve söy lem or ta ya koy du. Ta biî ki bu si ya sal i ra de ve söy le min ge - re ði ni ye ri ne ge tir mek te ma a le sef ye ter siz kal dý. Bu tür den kar þý kar þý ya gel me ler le Tür ki ye yu mu þak gü - cün sý nýr la rý na u laþ tý ðý ný gö rün ce dýþ po li ti ka a na list - le ri o la rak pek çok ki þi Tür ki ye nin ar týk a kýl lý güç po li ti ka sý iz le me si ge rek ti ði ni yaz dýk. Fa kat, a kýl lý güç o la lým de mek le he men o lu na cak bir þey de ðil. Sert güç un sur la rý na sa hip ol ma ný zý ge rek ti ri yor. Me se lâ, ken di ü re ti mi niz o lan cay dý rý cý bir si lâh gü cü nü zün ol ma sý el zem. ABD, Lib ya da dip lo mat la rý nýn öl dü - rül me si ü ze ri ne der hal sa vaþ ge mi le ri ni böl ge ye gön - der di. O lay lar bü yü ye cek o lur sa u çak ge mi si ni de gön de re bi lir. Se nin u çak ge min var mý? Se nin ken di ü ret ti ðin tan kýn, to pun, u ça ðýn, ge liþ miþ fü zen var mý? Tür ki ye nin mev cut gü cü nün bir si ya sal i ra de ve gü ce tah vil e di lir ken i yi he sap lan ma dý ðý ný dü þü nü yo - rum. Dö nüp gü ce ba kýl dý ðýn da ço ðun luk la söy le min ge re ði o lan ey le me yet me di ði gö rü lü yor. Bu tür e leþ ti - ri le ri ya pan lar da ma a le sef he men hoy rat ça Kü çük Tür ki ye Ý de o lo ji si nin sa vu nu cu la rý o la rak ad lan dý rý lý - yor. Tek is te nen ön ce bü yük güç o lun ma sý, son ra il la ge re ki yor sa bu na da ir ko nu þul ma sý. Ön ce güç im - kân la ra ka vuþ, da ha son ra na sýl ol sa bu nu bir si ya sal i - ra de ye dö nüþ tü rür sün. Siz ce bu tür er ken söy lem ler Tür ki ye nin bü - yü me si ni de en gel li yor mu? E vet el bet te. Böy le lik le si ze geç bir za man da mu - sal lat ol ma ih ti ma li o lan þer di na mik le rin er ken dö - nem de si ze mu sal lat ol ma sý na ne den o lu yor su nuz. Ýs ra il in Ma vi Mar ma ra da yap týk la rýy la ser gi le di ði ta výr da ben ce bu kap sam da. AB ü ye lik sü re cin de Fran sa nýn, Al man ya nýn çok er ken dö nem de ö nü - mü ze ba ri yer çek me si nin ne de ni ni de bel ki bu ra - lar da a ra mak lâ zým. Tür ki ye, fü ze kal kan sis te mi ni top rak la rý na ko ya rak Ýs lâm Coð raf ya sý i le Ba tý a ra sýn da mý kal dý? Ha yýr, hiç zan net mi yo rum. Ba tý ya doð ru a çý lan Tür ki ye nin Ýs lâm dün ya sýn da ki, Ýs lâm dün ya sý na doð ru ge ri len Tür ki ye nin Ba tý da ki de ðe ri ar tar. Kal dý ki ço ðu ko nu da Tür ki ye nin çý kar la rý Ba tý yla bir lik te. Do ðu da Çin ve Rus ya e ko no mik güç o la rak yük se - lebi lir. A ma e ko no mi den ö te bu ül ke le rin va at et ti ði bir þey yok. Tür ki ye nin ih ti yaç duy du ðu ye gâ ne þey de e ko no mi ve mad di yat de ðil. Tam ter si ne da ha a cil o la ný hak ve öz gür lük ler i le de mok ra si stan dart la rý nýn yük sel til me si. Bun la rý da do ðu da bul ma þan sý yok. De ði þen Or ta do ðu da Tür ki ye ye ar tan il gi ve sem pa - ti nin en ö nem li ne de ni de hem Müs lü man, hem de Ba tý tar zý bir de mok ra si ol ma ça ba sý. Tür ki ye Ý ran, Rus ya ve Çin i le mut la ka i yi i liþ ki ler ge liþ tir me li, an - cak bu ül ke ler den de mok ra si, in san hak la rý ve öz gür - lük le ri ko nu sun da a la bi le ce ði miz hiçbir þey yok. 24 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ 6 Y hhke RÖ POR TAJ Ýran: Tehdit mi, Fýrsat mý? kitabýnýn yazarý Today s Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Bülent Keneþ le konuþtuk. Arap baharý en az yirmi sene gecikti TO DAY'S ZA MAN GA ZE TE SÝ GE NEL YA YIN YÖ NET ME NÝ BÜ LENT KE NEÞ: KA NA A - TÝM CE A RAP BA HA RI EN AZ YÝR MÝ SE NE GE CÝK MÝÞ BÝR TOP LUM SAL HA RE KET.

7 Y DÜNYA 7 Senkaku (Diaoyu) krizi ve Çin-Japonya iliþkileri DR. GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Esad rejimine baðlý birlikler ile muhalifler arasýnda yaþanan çatýþmalarýn ardýndan basýna yansýyan fotoðraflar ülkedeki þiddeti gözler önüne seriyor. FO TOÐ RAF: A A Mursî: Esad, yaptýðý yanlýþýn farkýna varmalý DEVLET TELEVÝZYONUNA KONUÞAN MISIR CUMHURBAÞKANI MUHAMMED MURSÎ, ESAD REJÝMÝNÝN ULUSLAR ARASI NORMLARA AYKIRI HAREKET ETTÝÐÝNÝN FARKINA VARMASI GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, SURÝYE DE AKAN KANIN DURDURULMASI ÇAÐRISI YAPTI. MISIR dev let te le viz yon la rý nýn or tak ya yý ný na ko nuk o lan Cum hur baþ ka ný Mur sî, ül ke ve Or ta do ðu gün de mi ne i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lun du. Ül ke si nin si vil, de mok ra tik ve a na ya sal bir dev let ol ma ka rar lý lý ðý na vur gu ya pan Mur sî, ye ni a na ya sa nýn ar dýn dan cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin tek rar la nýp tek rar lan ma ya ca ðýy la il gi li so ru ya, Bu, A na ya sa Mah ke me si nin a la ca ðý bir ka rar. A na ya sa ko mis yo nu nun ka rar la rý na mü da ha le de bu lun mam söz ko nu su de ðil. Ye ni a na ya sa met ni son þek li ni al dý ðýn da hal kýn ü ze rin de uz laþ tý ðý, ge niþ top lum sal di ya lo ðun sað lan dý ðý, tam ba ðým sýz bir ça lýþ ma o la cak. A na ya sa Mah ke me si ka rar ve rir se se çim ler tek rar la na bi lir. Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin ye ni den ya pýl ma sý hu su su A na ya sa Mah ke me si nin tak di rin de dir ce va bý ný ver di. Ha zýr la nan a na ya sa yý re fe ran du ma gö tü re cek le ri ni söy le yen Mur sî, ye ni a na ya sa ka bul e dil dik ten son ra bir hu kuk dev le ti ne ya ra þýr þe kil de a na ya sa nýn ge tir di ði ye ni hü küm le ri ka bul et mek Da çiç ten Ko so va i le il gi li teh li ke li söz ler SIR BÝS TAN Baþ ba ka ný Ý vit sa Da çiç, Ko so va nýn bö lün me si nin i ki ül ke a ra sýn da ki so run i çin en ger çek çi çö züm ol du ðu nu, AB nin de ül ke si ni, Ko so va nýn ba ðým sýz lý ðý ný ka bul et me ye zor la ya ma ya ca ðý ný söy le di. Ko so va da ka lý cý bir çö zü mün var ol ma dý ðý ný sa vu nan Da çiç, bu du rum da Sýr bis tan ýn, Ko so va nýn ba ðým sýz lý ðý ný ka bul et mek ha riç her çö zü me sý cak bak tý ðý ný kay det ti. Ken di le ri a çý sýn dan Ko so va nýn bö lün me si nin tek ve ger çek çi çö züm ol du ðu nu söy le yen Da çiç, Ben ce Ko so va nýn bö lün me si ö ne re bi le ce ði miz ger çek çi o lan tek çö züm. E mi nim Priþ ti ne de ki Ar na vut lar da bu çö zü mü ka bul e de cek tir i fa de si ni kul lan dý. Da çiç, Brük sel Sýr bis tan ý, Ko so va nýn ba ðým sýz lý ðý ný ka bul et me si i çin zor la ya maz. Ko so va nýn ba ðým sýz lý ðý ný AB nin 5 ü ye si de ka bul et me di de di. Sýr bis tan ve ba ðým sýz lý ðý ný 2008 de i lan e den Ko so va a ra sýn da ki gö rüþ me ler, 6 ay ön ce Sýr bis tan se çim le rin den mil li yet çi ko a lis yo nun za fer le çýk ma sý nýn ar dýn dan ke sil miþ ti. Ko so va yý ta ný ma ya ca ðý ný a çýk la yan ye ni Sýr bis tan hü kü me ti, bir ta raf tan da Sýr bis tan ýn AB ü ye li ði he de fin den vaz ge çe ce ði yö nün de ki en di þe le ri gi der me ye ça lý þý yor. AB, Sýr bis tan ýn Ko so va yý ta ný ma sý ný Bel grad ýn AB i le ka tý lým gö rüþ me le rin de bir þart o la rak ö ne sür mü yor an cak Sýr bis tan i le Ko so va a ra sýn da i yi kom þu luk i liþ ki le ri ge liþ ti ril me si i çin ýs rar e di yor. Belgrad / a a Cumhurbaþkaný Muhammed Mursî ve say gý duy mak ge rek ti ði ni i fa de et ti. SU RÝ YE DE A KAN KAN DUR MA LI Su ri ye de a kan kan dur ma lý çað rý sý ya pan Mur sî, E sad re ji mi bü tün u lus lar a ra sý ka nun ve norm la ra ay ký rý ha re ket et ti ði nin far ký na var ma lý de di. Fi lis tin hal ký nýn ta lep le ri ye ri ne ge ti ril me den ve Fi lis tin dev le ti ku rul ma dan böl ge de ba rýþ sað la na ma ya ca ðý ný i fa de e den Mur sî, Fi lis tin hal ký na des tek le ri nin sü re ce ði me sa jý ný ver di. Kahire / a a ABD YE GÝ DE CEK MISIR Cum hur baþ kan lý ðý Söz cü sü Ya sir A li, Mur sî nin Bir leþ - miþ Mil let ler Ge nel Ku rul top lan tý sý na ka týl mak ü ze re 24 Ey lül Pa zar te si gü nü New York a gi de ce ði ni du yur du. Mur sî nin, New York zi ya re ti sü re sin ce 5 ül ke li de riy le bir a ra ya ge le ce ði - ni i fa de e den A li, Þu a na ka dar ABD Baþ ka ný O ba ma i le Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mur sî a ra sýn da be lir len miþ bir gö rüþ me yok i fa de si ni kul lan dý. Söz cü, Mur sî nin 26 Ey lül Çar þam ba gü nü ya pýl ma sý plan la nan BM Ge nel Ku ru lu nda ya pa ca ðý ko nuþ - ma da i se Mý sýr da ya þa nan halk dev ri mi son ra sýn da o lu þan ye ni sis te me ve böl ge sel me se le le re de ði ne ce ði ni be lirt ti. HALK MEC LÝ SÝ NÝN FES HÝ NE O NAY MISIR Yük sek Ý da re Mah ke me si, Halk Mec li si nin fes hi ne yö ne lik a lý nan ka ra rý o nay la dý. Da nýþ tay Yar dým cý sý Ne bil el- Ac ca ti, ön ce ki par la men to se çim le rin de Kay lu bi ye mil let ve - ki li a da yý Ne bil Feh mi nin aç tý ðý dâ vâ ya ba kan Ac ca ti, A na - ya sa Mah ke me si nin Halk Mec li si nin fes hi ne yö ne lik al dý ðý ka ra rý o nay la dý. Ac ca ti nin, par la men to se çim le ri nin hu ku ka ay ký rý ya pýl dý ðý ge rek çe siy le ka ra rý o nay la dý ðý be lir til di. Sidney'deki gösterilerde birkaç kiþinin çýkardýðý taþkýnlýk sonucu bazý göstericiler ve güvenlik görevlileri yaralanmýþtý. Avustralya daki Ýslâmî kuruluþlardan fitneye tepki, kardeþliðe vurgu A VUS TRAL YA DA KÝ Türk-Ýs lâm ku ru luþ la rý ya yýn la dý ðý or tak ba sýn du yu ru sun da, Pey gam be ri mi ze (asm) ha ka ret i çe ren fil mi ký nar ken, bu fil me tep ki i çin Sid ney de ki pro tes to lar da taþ kýn lýk ya pan bir ký sým pro vo ka tö rün se bep ol du ðu tab lo ya tep ki gös ter di. A vus tral ya Ýs lâm Kül tür Mer ke zi, A vus tral ya Mil lî Gö rüþ Teþ ki lat la rý, A vus tral ya Nur Cen tre, A vus tral ya Nur Vak fý, Ba tý Trak ya Türk le ri Der ne ði, Be di üz za man Sa id Nur sî Vak fý, Bro ad me a dows Türk Ýs lâm ve Kül tür Mer ke zi, Dan de nong Türk Ýs lâm ve Kül tür Mer ke zi, Go ul burn Val ley Türk Ýs lâm ve Kül tür Mer ke zi, Kýb rýs Türk Ýs lâm Der ne ði, Keys bo ro ugh Türk Ýs lâm ve Kül tür Mer ke zi, Ra ma za noð lu Vak fý, Se li mi ye Vak fý, Se mer kand Vak fý i le Tho mas town Türk E ði tim ve Ýs lâm Der ne ði ku ru luþ la rý nýn im za la rýy la ya yýn la nan bil di ri de, Bi lin di ði ü ze re Ýs lâm a ve Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med e (asm) çir kin ya kýþ týr ma lar da bu lu nan kö tü ni yet li ve pro vo ka tif bir fil min in ter net or ta mýn da ya yýn lan ma sý Müs lü man top lu mu mu zu de rin den in cit miþ tir. Mey da na ge len bu men fur o la yý e sef le ký ný yo ruz de ni lir ken, Ö te yan dan ka bul e dil me si as la tas vip e dil me yen söz ko nu su çir kin ve kýþ kýr tý cý film, de mok ra tik tep ki le ri ni di le ge tir mek is te yen Sid ney de yer le þik Müs lü man lar ta ra fýn dan pro tes to e dil miþ; an cak ba rýþ çýl bir þe kil de top la nan pro tes to cu la rýn i çe ri sin de ki bir ký sým pro vo ka tö rün çý kar dý ðý taþ kýn lýk so nu cun da ba zý gös te ri ci ler ve gü ven lik gö - rev li le ri ya ra lan mýþ, or ta ya çý kan tab lo top lum da en di þe doð ma sý na se be bi yet ver miþ tir. Baþ ta Mel bo ur ne ol mak ü ze re Vic to ri a da yer le þik di nî ve top lum ka na at ön der le ri nin des te ði i le hem bu çir kin fil min hem de fil min ya yýn lan ma sý a ka bin de mey da na ge len ve i çin de ya þa dý ðý mýz A vus tral ya top lu mu gö zün de Ýs lâm ýn i ma jý ný hak sýz ye re ze de le yen a þý rý ey lem le re kar þý sað du yu ve sü kû net çað rý sýn da bu lun mak ta yýz i fa de le ri ne yer ve ril di. A çýk la ma da ay rý ca A vus tral ya lý Müs lü man Türk le rin, in san la rýn kut sal de ðer le ri ne kar þý say gý sýz dav ra nýþ la rý ve ha ka ret le ri ka bul et me di ði gi bi, bu dav ra nýþ la ra kar þý þid de te baþ vu ra rak ya sa dý þý pro tes to gös te ri le ri ni de as la tas vip et me dik le ri be lir til di. Çok kül tür lü lü ðün dev let po li ti ka sý ol du ðu A vus tral ya da ve 160 bi nin ü ze rin de Müs lü man ýn ya þa dý ðý Vic to ri a da, her ke sim ve i na nýþ tan in sa nýn ken di i nanç la rý ný ko ru ya rak bir a ra da ba rýþ ve hu zur i çe ri sin de ha yat la rý ný sür dür dük le ri ni ha týr la tan ku ru luþ lar, Bek len ti miz; din, dil ve kül tür te me lin de top lu mu ay rýþ tý ra cak ve ýrk çý lýk i le nef ret suç la rý ný kö rük le ye bi le cek pro vo ka tif dav ra nýþ la ra kar þý, A vustral ya ka mu o yu ka na at ön der le ri nin er dem li bir tu tum ser gi le ye rek so rum lu luk ve du yar lý lýk la rý ný gös ter me le ri dir. Ý na ný yo ruz ki, A vus tral ya say gýn ve ba þa rý lý çok kül tür lü lük po li ti ka ve uy gu la ma la rýy la, di ðer ül ke le re de ör nek o la bi le cek po tan si ye le sa hip tir a çýk la ma sýn da bu lun du. Ýs tan bul / Ye ni As ya U lus la r a ra sý sis tem bað la mýn da çok ö nem li bir ro le sa hip o lan ve kü re sel he ge mon ya sý git tik çe za yýf la yan ABD nin da hi ken di po zis yo nu nu ko ru ya bil me ve kon so li de e de bil me nok ta sýn da çok bü yük bir ro le sa hip ol du ðu nu a çýk la dý ðý Do ðu As ya, sis te mik ký rýl ma la rý be ra be rin de ge ti re bi le cek ve kü re sel leþ me nin ku þa tý cý et ki si sa ye sin de bütün dün ya yý et ki si al tý na a la bi le cek çok ö nem li de ði þim le rin e þi ðin de bir gö rü nüm ser gi li yor. Kü re sel ve böl ge sel ak tör le rin med ya or gan la rýn da ge niþ çap lý bir yer e di nen bu mü ca de le nin Türk med ya sý na yan sý ma ma sý i se bü yük bir gaf let ve ül ke mi zin i çe ka pa nýk gö rün tü sü nün bir se ren ca mý o la rak al gý la na bi lir. Göz den ý rak o lan, gö nül den de ý rak o lur, ya da ba na do kun ma yan yý lan bin ya þa sýn tar zý bir yak la þým la ha re ket e den Türk med ya sý iç si ya se te da ir an lam sýz tar týþ ma lar i le sar ma la nýp, dýþ po li ti ka ha be ri kon ten ja ný ný A rap Ba ha rý ve ABD se çim le ri ne da ir ha ber ler le ge çiþ ti rir ken, u lus la r a ra sý sis te mik alt ya pý yý þe kil len dir me si bek le nen Do ðu As ya da dün ya nýn i kin ci ve ü çün cü bü yük e ko no mik gü cü o lan Çin ve Ja pon ya nýn top rak ta ban lý bir si ya sal ça týþ ma nýn i çe ri si ne sü rük len miþ ol ma sý göz den ka çý rýl mak ta dýr. Hâl bu ki bu i ki dev ül ke a ra sýn da ki ça týþ ma nýn muhtevasýnýn ve bu ça týþ ma nýn oluþtura bi le ce ði sis tem sel yan et ki le rin ya kýn dan ir de len me si ge rek mek te dir. Çin i le Ja pon ya yý de rin bir si ya sal ça týþ ma nýn tam or ta sý na i ten sebep, Do ðu Çin De ni zi nde Ja pon ya ya bað lý O ki na wa A da sý nýn 370 km gü ney ba tý sýn da, Çin a na ka ra sý nýn i se 350 km do ðu sun da yer a lan ve ü ze rin de in san ya þa ma yan a da la rýn sa hip li ði me se le si dir. Ta rih sel bir bo yu ta sa hip o lan ve Ja pon la rýn Sen ka ku, Çin li le rin i se Di a o yu a dý ný ver di ði 5 a da i le 3 ka ya par ça sýn dan o lu þan a da la rýn oluþturduðu prob lem as lýn da 100 yýl dan faz la bir sü re dir de vam e di yor. Pe kin Yö ne ti mi, a da la rýn 1400 lü yýl la rýn or ta la rýn dan bu ya na ken di si ne a it ol du ðu nu id di a e dip bu yön de ha ri ta lar ya yýn lar ken, Ja pon ya 1900 lü yýl la rýn ba þýn da Ja pon ba lýk çý la rýn a da lar da çek tir dik le ri fo toð raf la rý ve Ja pon Ým pa ra tor lu ðu na bað lý O ki na wa Yö ne ti mi nin böl ge de yap tý ðý ça lýþ ma la rý, Sen ka ku A da la rý nýn sa hip li ði nin ken di si ne a it ol du ðu nu gös te ren bi rer de lil o la rak su nu yor. A da lar ü ze rin de hak id di a e den bir baþ ka ak tör i se, BM ta ra fýn dan ba ðým sýz bir ül ke o la rak ta nýn ma yan, an cak Çin den ba ðým sýz ha re ket e den, Av ro-at lan tik Ýt ti fa ký nýn si ya sal ve as ke rî des tek ver di ði ve be lir ti len a da la ra Çin ve Ja pon ya dan da ha ya kýn o lan Tay van (Sen ka ku- Di a o yu A da la rý bu ül ke nin 260 km ku zey do ðu sun da yer a lý yor) dýr. Ni te kim a da lar, 1895 e ka dar, o dö nem Çin e bað lý bir yö ne ti me sa hip o lan Tay van a ra cý lý ðýy la yö ne til miþ tir. Ya ni Tay van ýn a da lar i le ta rih sel ve yö ne tim sel bir ba ðý nýn ol du ðu na da ir yak la þý mý an lam lý dýr. Ne var ki, Tay van o dö nem de mev cut si ya sal ko nu mu na ha iz de ðil di. Bu gün de BM ta ra fýn dan si ya sal ba ðým sýz lý ðý ta nýn ma dý ðý i çin, a da la rýn ge le ce ði ne i liþ kin tar týþ ma lar da kay da de ðer bir ak tör o la rak de ðer len di ril me mek te dir e ka dar Çin e bað lý Tay van ta ra fýn dan yö ne ti len Sen ka ku-di a o yu a da la rý, o ta rih te Ja pon iþ ga li ne uð ra mýþ ve Ý kin ci Dün ya Sa va þý son ra sýn da da ABD ta ra fýn dan Çin e i a de e dil me miþ tir. Zi ra Çin, o ta rih ler de ko mü nist i de o lo ji ye ge çiþ yap mýþ ve ABD nin ba þý ný çek ti ði öz gür dün ya ya mu ha lif bir i de o lo jik-si ya sal gö rü nü mü be nim se miþ ti. ABD, 1972 yý lýn da, ya ni Çin Halk Cum hu ri ye ti nin BM ta ra fýn dan res men ta nýn ma sý nýn he men ar dýn dan Sen ka ku-di a o yu A da la rý ný Ja pon ya ya bað lý O ki na wa Yö ne ti mi ne dev ret miþ tir. Ne var ki, Çin, bu ka ra rý hiç bir za man ka bul et me miþ ve a da la rýn Çin e bað lý ol du ðu nu her or tam da i fa de et me ye de vam et miþ tir. Sen ka ku-di a o yu A da la rý nýn bu den li ö nem ka zan ma sý na sebep o lan fak tör ler den bi ri, ay ný za man da si ya sal bi rer ra kip o lan ta raf la rýn u lus la r a ra sý sis te mik ya pý lan ma çer çe ve sin de ra kip kamp lar da yer al ma la rý ve so ru nun sis te mik bir ma hi ye te sa hip ol ma sý i se, di ðe ri de a da la rýn bu lun du ðu böl ge nin 370 km a çýk la rýn da çok zen gin pet rol ve do ðal gaz ya tak la rý nýn bu lun ma sý dýr. Hat ta böl ge de yer a lan pet rol ve do ðal gaz re zerv le ri nin Bas ra Kör fe zi i le ya rý þa cak dü zey de ol du ðu be lir ti li yor. Bu zen gin lik, a da lar 1972 yý lýn da Ja pon ya ya dev re dil me den ön ce de ABD li ler ta ra fýn dan bi li ni yor du. Zi ra a raþ týr ma yý ABD þir ket le ri ger çek leþ tir miþ ti. A da la rýn Ja pon ya ya tes lim e dil me si, bu e ner ji zen gin li ði nin ABD nin si ya sal, as ke rî ve sis te mik müt te fi ki o lan Ja pon ya nýn e lin de kal ma sý nýn is ten di ði ni gös te ri yor. Zi ra böy le ce ABD li þir ket ler Ja pon dev le ti i le ya pa cak la rý kâr lý ant laþ ma lar i le ABD nin çý kar la rý nýn ko run ma sý ný sað la ya bi le cek ler di. Ni te kim ABD i le Ja pon ya a ra sýn da 1960 ta im za lan mýþ o lan Kar þý lýk lý Ýþ bir li ði ve Gü ven lik Ant laþ ma sý na gö re ABD, ya ban cý sal dý rý la ra kar þý Ja pon top rak la rý nýn gü ven li ði ni sað la ya ca ðý ný da kay det miþ ti. Bu bü yük ta ah hü dün Ja pon lar ta ra fýn - dan kar þý lýk sýz bý ra kýl ma dý ðý ve sis te mik ge rek çe ler le ö nü müz de ki dö nem de de bý ra ký la ma ya ca ðý or ta da. Çin i se, bu den li bü yük bir zen gin li ðin tam or ta sýn da yer a lan ve bu zen gin li ði kon trol et me þan sý ta ný yan Di a o yu a da la rý ný kon trol e de bil me nin ne den li ö nem li ol du ðu nun far kýn da dýr. Çin in i çe ri sin de bu lun du ðu e ko no mik bü yü me ve bu bü yü me nin ih ti yaç duy du ðu e ner ji ih ti ya cý göz ö nün de bu lun du rul du ðun da, kü re sel ma na da li der ül ke o la bil me yi a maç la yan bu ül ke nin Di a o yu ve çev re sin de yer a lan e ner ji zen gin li ði ne na sýl yak laþ ma sý ge rek ti ði ra hat lýk la or ta ya çýk mak ta dýr. ABD, Çin in bu yak la þý mý ný ko lay lýk la ön gö re bil di ði i çin 2004 yý lýn da a da la rýn Ja pon ya ya a it ol du ðu nu tek rar a çýk la mýþ ve böy le ce Çin yö ne ti mi ni u yar mýþ týr. Çin i le Ja pon ya, As ya-pa si fik Böl ge si nde ya þa na cak her han gi bir si ya sal ký rýl ma nýn sis te mi bü yük çap lý bir ça týþ ma ya sü rük le ye ce ði nin far kýn da ol duk la rýn dan þim di lik kay dýy la her han gi bir as ke rî mü ca de le ye gi riþ miþ de ðil dir ler. Hat ta i ki ül ke 2008 yý lýn da im za la dýk la rý bir ant laþ ma ya Sen ka ku-di a o yu ve çev re sin de yer a lan do ðal gaz ya tak la rý nýn or tak la þa iþ le til me si ni ka rar laþ týr mýþ týr. Ne var ki, bu yön de he nüz o lum lu bir a dým a tý la bil miþ de ðil dir. Bu bað lam da Çin de ni zal tý ve ge mi le ri nin za man za man Sen ka ku A da la rý çev re sin de Ja pon ka ra su la rý ný ih lâl et me si, bu ül ke nin ken di tez le ri ni ve var lý ðý ný Ja pon ya ya ha týr lat ma ga ye si ta þý mak ta dýr. Geç ti ði miz haf ta i çe ri sin de Çin-Ja pon ya Ý liþ ki le ri nin ye ni den ger gin leþ me si ne sebep o lan fak tör de Sen ka ku-di a o yu A da la rý ol muþ tur. Zi ra Ja pon ya, Ja pon bir i þ a da mý nýn (Ku ni o ki Ku ni ha ra) ö zel mül kü o la rak bi li nen a da la rý 26 mil yon do la ra sa týn a lýp mil li leþ ti re ce ði ni a çýk la mýþ týr. Bu du rum Çin hü kü me ti ve hal ký nez din de bü yük bir tep ki ye yol aç mýþ ve a çýk la ma nýn, Ý kin ci Dün ya Sa va þý ön ce sin de Ja pon ya nýn Çin e bað lý Man çur ya yý iþ gal et me si ni be ra be rin de ge ti ren o lay la (Muk den O la yý) ça kýþ ma sý so nu cu Çin bað la mýn da bü yük bir mil li yet çi dal ga o luþ muþ tur. Gös te ri len tep ki, Ja pon ya nýn Çin bü yü kel çi li ði ve Çin de fa a li yet gös te ren Nis san, To yo ta, Hon da, Sony, Pa na so nic, Ca non, U niq lo, A e on Mar ket ler Zin ci ri, Maz da, vb. Ja pon þir ket le ri ya Çin de ki ü re tim le ri ni dur dur muþ lar ya da bel li böl ge ler de ki ma ða za la rý ný gü ven lik ge rek çe siy le ka pat mak zo run da kal mýþ lar dýr. Çin i le Ja pon ya a ra sýn da ki ti ca ret hac mi nin yýl lýk 345 mil yar do lar ol du ðu nu ve Çin in Ja pon ya nýn bi rin ci ih raç pa za rý ol du ðu nu he sa ba ka tar sak du ru mun cid di ye ti da ha i yi an la þý la bi lir. Ay ný þe kil de Ja pon ya, Çin in ü çün cü bü yük ti ca ret part ne ri dir ve Ja pon e ko no mi si nin a yak ta ka la bil me si nok ta sýn da Çin in çok bü yük bir ro lü var dýr. Ý ki ül ke a ra sýn da ki kriz, dün ya pi ya sa la rýn da da cid dî bir kriz bek len ti si ne yol aç mýþ týr. Ý ki ül ke a ra sýn da ki kriz de rin leþ me e ði li mi gös te rir ken, Çin i zi ya ret e den ABD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, ö zel lik le Çin ta ra fý na sü kû net tav si ye sin de bu lun muþ tur. Bu tav si ye nin ar ka sýn da, ABD nin Çin i le o lan sis tem sel re ka be ti ve bu bað lam da Ja pon ya ya ve ri len des te ðin ye ni den göz ler ö nü ne se ril me si a ma cý bu lun mak ta dýr. Bi lin di ði gi bi, Çin, ABD li der li ðin de ki Av ro-at lan tik Ýt ti fa ký nýn sis te mik he ge mon ya sý na baþ kal dý ran kü re sel ak tör ler den bi ri dir ve bu yön de Rus ya i le or tak bir i ni si ya tif ge liþ tir me a ra yý þý i çe ri sin de dir. Çok ku tup lu bir u lus la r a ra sý sis tem a ra yý þýn da o lan Çin, bu bað lam da böl ge sin de ak tif bir tu tum ser gi le ye rek, As ya-pa si fik Böl ge si nde ki Av ro-at lan tik faaliyeti ni kýr ma ya ça ba la mak ta dýr. Çin, Ja pon ya yý, ABD nin böl ge de ki en ö nem li tem sil ci si o la rak gör mek te ve son dö nem de Ta kes hi ma (Dok do) A da la rý Kri zi mu va ce he sin de or ta ya çý kan Ja pon ya-gü ney Ko re ay rý lý ðý ný da göz ö nün de bu lun du ra rak Ja pon ya ü ze rin de ki bas ký yý art týr ma ya ça ba la mak ta dýr. Ja pon ya i se, sis tem sel müt te fi ki o lan Gü ney Ko re i le ya þa dý ðý Ta kes hi ma (Dok do) A da la rý Kri zi nde i çe ri si ne sü rük len di ði pa sif tu tum dan u zak laþ mak ve et ki si ni gi de rek ar tan mil li yet çi söy lem le ri bas ký la mak i çin Sen ka ku A da la rý na yö nel me yi ve bu so ru nu ken di le hi ne tam ma na sýy la çö züm le ye bil me yi ter cih et miþ tir. Ne var ki, bu tu tum da bü yük çap lý bir u lus la r a ra sý kri zi be ra be rin de ge tir me teh li ke si oluþturmuþtur. Tür ki ye ve ö zel lik le Türk Ba sý ný, u lus la r a ra sý sis te min ve do la yý sýy la Tür ki ye nin ge le ce ði ni çok ya kýn dan il gi len di ren me se le le ri göz ar dý et me yi sür dür dü ðü müd det çe ül ke mi zin ge le ce ði o ku yan ve þe kil len di ren bir ak tör ha li ne ge le bil me si müm kün de ðil dir. Zi ra ba sýn top lum sal far kýn da lýk oluþturmak zo run da dýr ve bu far kýn da lý ðý oluþtura bil mek yal nýz ca iç ge liþ me ler ve o lay lar i le sý nýr lý kal ma ma lý dýr. U lus la r a ra sý i liþ ki le rin yal nýz ca kom þu coð raf ya lar da ki ge liþ me ler, ö zel lik le A rap Ba ha rý bað la mýn da ki mü ca de le ol ma dý ðý nýn an la þýl ma sý, Tür ki ye nin ve Türk Ba sý ný nýn dýþ po li ti ka ek se nin de ki mi lâ dý o la cak gi bi gö rün mek te dir. * Gi re sun Ü niv. U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü mü.

8 Y 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Çö züm süz lü ðe sa rýl mak Her za man ki gi bi yi ne bek le nen ol du ve dev le tin yap tý ðý is raf lar, har vu rup har man sa vur ma lar ye ni zam lar o la rak va tan da þa dön dü li yýl - lar da ha zýr la nan bir ka mu spo tu nda Ver gi ler si ze yol, su, e lek trik o la rak dö ne cek de ni yor du. A ra dan yýl lar geç ti ve ek se ri yet le ya pý lan is raf lar, öl çü süz har ca ma lar ve ted bir siz lik ler he pi mi ze zam o la rak dön dü. Tür ki ye Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu Ge - nel Baþ ka ný son ver gi ar týþ la rýy la il gi li o la rak Zam çö - züm de ðil de miþ. Her ke sin bil di ði bu ger çe ði, el bet te e ko no mi yö ne ti mi de bi li yor. A ma mec bur ka lý yor lar, çün kü zam yap mak i þin ko lay o la ný. Zor o lan i se dev let te ki is ra fý ön le mek. Kim ko lay iþ var ken zor u ter cih e der? Yap zam mý, büt çe dol sun! El bet te hiç bir ik ti dar, Ben ver gi le re ve tü ke - tim ü rün le ri ne zam yap ma ya ca ðým di ye rek va - tan da þa ta ah hüt ve re mez. Böy le bir ta ah hüt, i - nan dý rý cý da ol maz. An cak a dil bir ik ti dar, Ben e - lim den gel di ði ka dar dev let te ki is ra fý so na er di re - ce ðim di ye bi lir ve de me li. Tür ki ye de ya þa nan sý - kýn tý nýn te me lin de de bu çe liþ ki ya tý yor. Dev let, hiç bir þe kil de is ra fý so na er dir me ye ça lýþ mý yor, üs te lik müf lis tüc car gi bi dav ra ný yor ve bu nun fa tu ra sý ný 70 mil yon in san ö dü yor. Dev let te ki is ra fýn en ba sit de li li þu dur: Bu lun du - ðu nuz þe hir de sað lam kal dý rým taþ la rý ye rin den sö - kü lü yor ve ye ri ne da ha lüks taþ lar dö þe ni yor sa iþ te o ra da is raf var dýr. (Me se la, bu gün ler de Ýs tan bul un pek çok il çe sin de ki cad de ler de sað lam kal dý rým taþ - la rý sö kü lüp yer le ri ne da ha lüks taþ lar dö þe ni yor. Ýs - tan bul un bu gün kü ih ti ya cý bu mu dur? Bu nun he - sa bý ný so ra cak bir ma kam yok mu?) Kal dý rým taþ la rý, tö ren ler, ka mu ku ru luþ la rý nýn bül ten ve der gi le ri bir de bu göz le in ce len se? Ýh ti yaç bir i ken bu nu bin e çý kar ma nýn an la mý var mý? Ma dem bü tün dün ya kriz de ve bu kriz - den ül ke miz de et ki le ni yor, o hal de a ya ðý mý zý ni - çin yor ga ný mý za gö re u zat mý yo ruz? Bir ka rar a - lýn sa ve me se la 1 yýl bo yun ca bü tün tö ren ler, kar - þý la ma ve u ður la ma lar er te len se ne kay be de riz? Bu nun bir mu ha se be si ni ya pan var mý? Bir nok ta da ha var: Ýs ra fa son ver me ve ta sar ruf ha re ke ti nin i nan dý rý cý ol ma sý i çin Tür ki ye yi i da re e - den ler ör nek ol ma lý. Me se la, u zun za man dýr kriz le bo ðu þan Yu na nis tan da ye ni ta sar ruf pa ke ti a çýk lan - mýþ ve bu pa ket, Cum hur baþ kan lý ðý Köþ kü ne ka dar u zan mýþ. Ye ni pa ket çer çe ve sin de Yu na nis tan Cum hur baþ ka ný Ka ro los Pa pul yas ýn ma a þý ya rý ya - rý ya a zal tý la cak mýþ. (ya ti rim ye ri.com, 16 Ey lül 2012) Ýlk ba kýþ ta, Cum hur baþ ka ný ma aþ al sa ne o lur, al - ma sa ne o lur. Bu ta sar ru fun ne fay da sý o la cak ki? de - ni le bi lir. E vet, bu ta sar ru fun mad di kar þý lý ðý az o la bi - lir, a ma ma ne vî kar þý lý ðý çok bü yük tür. Bu bir i ra de be ya ný dýr ve mil le te, Ba kýn ben de ta sar ruf e di yo - rum. Ken dim is raf i çin dey ken si ze ta sar ruf e din de - mi yo rum de mek tir. Tür ki ye yi i da re e den le rin ken - di le ri ta sar ruf i çin a dým at ma dan mil let ten ta sar ruf et me si ni de bek le me sin ler. El bet te ta sar ruf et mek bir tek li fe, bir tav si ye ye bað lý de ðil, a ma bü yük le ri miz ör nek ol sa bu kam pan ya lar da ha et ki li ol maz mý? Ba zý Türk bü yük le ri nin ka mu o yu na yan sý yan ö - zel ha yat la rý tam bir is raf i çin de yüz dük le ri ni gös te - ri yor. Giy dik le ri baþ ka, ye dik le ri baþ ka, ta kýl dýk la rý yer ler baþ ka. Bu ka dar baþ ka la þan i da re ci le rin mil - let le kay naþ ma sý müm kün de ðil. El bet te bel li öl çü ler de zam lar ya pý la cak, a ma en son ça re o la rak... Ýs ra fý so na er dir me den, har vu rup har man sa vur ma ya de vam e de rek kriz le re düþ mek - ten kur tu la ma yýz. Keþ ke, ko lay yol gi bi gö zü ken zam la ra sa rýl mak ye ri ne zor a ma ka lý cý ça re o lan ta sar ruf i pi ne sa rýl mak ak lý mý za gel se CUMHURBAÞKANI Cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel, 12 Ey lül ün ge tir di ði si ya set her cü mer ci he nüz ta mir e dil me di. O dö nem de i ki bü yük par ti ka pa týl ma mýþ ol say dý, bu gün si ya set kar ga þa sý ya þan ma ya cak tý de di. De mi rel, has ta ne ye kal dý rýl - ma dan ön ce ta ti li ge çir di ði ni An tal ya da yap tý ðý a çýk la ma da, es ki baþ ba kan lar dan Ad nan Men de res in i da mý i le il gi li tar týþ - ma la rýn ar týk geç mi þe bý ra kýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Es ki CHP Ge nel Baþ ka ný ve An tal ya Mil let ve ki li De niz Bay kal ýn, Ad nan Men de res, CHP ye rað men i dam e dil di sö zü nün ha - týr la týl ma sý ü ze ri ne De mi rel, Keþ ke o ko nu la ra hiç gi ril me se. Çün kü geç miþ te bun la rý çok tar týþ týk, geç mi þe yö ne lik, geç mi þi bu gü ne ge tir mek te bir ya rar gör mü yo rum di ye ko nuþ tu. AD NAN MEN DE RES ÝN A SIL MA SI VAH ÞET TÝR Bu ko nuy la il gi li mu ha se be yi si ya set çi le rin de ðil, ta rih çi le rin yap ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan De mi rel, Ad nan Men de res in a - sýl ma sý vah þet tir. Tür ki ye bu ha di se yi a þa ðý yu ka rý 47 se ne son ra an la mýþ sa bu da çok ö nem li o lay dýr di ye ko nuþ tu. Ad nan Men - de res in i dam e dil me si ni sa de ce bu gün i çin de ðil, geç miþ te de vah þet o la rak de ðer len dir dik le ri ni kay de den De mi rel, Mem le - ket çok þey kay bet miþ tir, ya zýk ol muþ tur, gü nah ol muþ tur. Bu ra - da kim var, bu i þin i çin de, ar ka sýn da, ö nün de... Bun la rý ben þu an - da tar týþ mak is te mi yo rum, a ma za ma nýn da tar týþ tým de di. KI LIÇ DA ROÐ LU NUN MEN DE RES ÝN ME ZA RI NI ZÝ YA RET ET ME SÝ Ö NEM LÝ De mi rel, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð - lu nun Ad nan Men de res in kab ri ni zi ya ret et me si ni o lum lu bir a dým o la rak de ðer len dir di. Da i ma ba rýþ i - çin de ya þa yan bir ül ke a ra dý ðý ný di le ge ti ren 9. Cum - hur baþ ka ný De mi rel, Dün kü ha di se ler ge le cek i çin e be di bir hu zur suz luk me se le si ol ma ma lý dýr. Çün kü dün de kal mýþ týr. Mü him o lan me se le bir ül ke nin ge le ce ði ni in þa e de bil me si dir. O ba kým dan ba kýl dý ðý va kit Sa yýn Ký lýç da roð lu nun rah met li Men de res in me za rý ný zi ya ret et miþ ol ma sý ný iç ba rýþ ba ký mýn dan ö nem li bir a dým sa ya rým di ye ko nuþ tu. KAR GA ÞA NIN SE BE BÝ 12 EY LÜL De mi rel, 12 Ey lül 1980 dar be si ne i liþ kin yar gý sü - re ci i le il gi li de þun la rý söy le di: Sab ret me li si niz, hak ye ri ni bu lur, yan lýþ he sap Bað dat tan dö ner, dön - mü yor sa bu zu lüm dür. Zul mü ya þat mak da müm - kün de ðil dir. 12 Ey lül ün ge tir di ði si ya set her cü mer ci he nüz ta mir e dil me di. O dö nem de i ki bü yük par ti ka pa týl ma mýþ ol say dý, bu gün si ya set kar ga þa sý ya - þan ma ya cak tý. An tal ya / a a De mi rel ta bur cu e dil di 9. Cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel, da ha ön ce ge çir di ði gri bal en fek si yon te da vi si kap sa mýn da ba zý tet kik ve tah lil - le rin ya pýl ma sý i çin ön ce ki ak þam sa at le rin de yat tý ðý Gü ven Has ta ne si nden ta bur cu e dil di. Has ta ne çý ký þýn da, ga ze te ci le - re i yi ol du ðu nu söy le yen De mi rel, gös te ri len il gi i çin te þek kür et ti. De mi rel, Te da vi ol dum, e ve gi di yo rum. Þi ka ye tim gri bal en fek si yon dur. Du rup dur du ðun yer de bir en fek si yon o lur bir ye rin de, böy le bir þey dir. Bun lar o la bi len þey ler. Gel dim ve te - da vim ya pýl dý. Has ta ne de gör dü ðüm il gi ye ve he kim le ri mi ze te þek kür e de rim. Siz le rin ve ka mu o yu nun gös ter di ði a la ka ya da ay rý ca te þek kür e de rim. Ý yi yim, me rak e dil me sin di ye ko - nuþ tu. Bal yoz Pla ný da va sý ka ra rý na i liþ kin de ðer le dir me si nin so rul ma sý ü ze ri ne de De mi rel, Köp rü le rin al týn dan da ha çok su a kar, dün ya nýn so nu de ðil de di. An ka ra / a a BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Bal yoz Pla ný da va sý ka ra rý na i liþ kin, Bi zim is te di ði - miz bu gö rün tü le rin hiç bi ri ol ma sýn. Or du, si vil si ya se tin di zay nýy la uð raþ ma sýn de di. A ta lay, Ka nal 7 te le viz yo nun da ki Baþ kent Ku li si prog ra mýn da gün de me i liþ kin de ðer - len dir me ler de bu lun du. Bal yoz Pla ný da va - sý ka rar la rý na i liþ kin so ru ü ze ri ne A ta lay, sü - re cin de vam et ti ði ni be lirt ti. A ta lay, þun la rý kay det ti: Bi zim is te di ði miz, bu gö rün tü le rin hiç bi ri si ol ma sýn Tür ki ye de. Her þey nor mal yü rü sün. Ne bu tür id di a lar ol sun ne bu iþ ler le uð ra þan lar ol sun. Ya ni or - du muz pro fes yo nel, i þi ni en i yi ya pan or du ol sun, si vil si ya set di zay nýy la uð raþ ma sýn. Si - ya set a la ný nýn na sýl yü rü ye ce ði de mok ra si ler - de bel li, öy le yü rü sün. Hiç bu tür, ne te þeb - büs ler ne id di a lar ne yar gý la ma lar ne de ce - za lar ol sun. Tür ki ye nor mal bir ül ke ol sun. Bü tün bun la rý de mok ra si ta ri hi miz de ö nem li kö þe taþ la rýn dan bi ri si o la rak de ðer len dir mek la zým. Bü tün di le ði miz, be nim ken di min de vic da nen, a da let siz lik ve hak sýz lýk ol ma sýn. Yar gý te ra zi si, a da let te ra zi si i yi tart sýn. Bir za man da va lar ge ci ki yor di ye he pi miz þi ka - yet çiy dik. Da va la rýn bit me si i yi bir þey a ma bu ra lar da a da let siz li ðe yer yok tur. A da let siz - lik hiç kim se nin o nay la ya ca ðý bir þey de ðil dir. Bu ma na da yar gý ka ra rý ný e leþ ti ren bir tu tum i çin de de ði lim a ma e mi nim, in þal lah bü tün de lil ler, bel ge ler, her þey a da let li þe kil de tar - týl mýþ ve bu ka rar lar öy le ve ril miþ tir. Tür ki - ye nin bü yük yü rü yü þün de ö nem li ge liþ me ler o la rak, Tür ki ye nin ne ka dar bü yük de ði þim ge çir di ði nin ö nem li i þa ret le ri o la rak bü tün bun la rý gör mek la zým. An ka ra / a a CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Men - de res in me za rý na çi çek bý ra kýp, Fa ti ha o ku du - ðu nu be lir te re ke, Hu su met si ya set te ol ma ma - sý ge re ken bir kav ram dýr. Biz bu top lu ma ba rý þý ge tir mek zo run da yýz, ön yar gý la rý mý zý kýr mak zo run da yýz de di. Ký lýç da roð lu, Þe hit ka mil Kül tür Mer ke - zi nde dü zen le nen Su ri ye de Ya þa nan O lay - la rýn Ga zi an tep ve Gü ney do ðu ya E ko no mik ve Sos yal Et ki le ri ko nu lu top lan tý da, ka tý lan si vil top lum ku ru lu þu tem sil ci le ri ve par ti li le - rin so ru la rý ný ce vap la dý. Ký lýç da roð lu, Ad nan Men de res in me za rý ný zi ya ret et me si nin so - rul ma sý ü ze ri ne i se Ad nan Men de res in i da - mý na ilk kar þý çý kan ki þi nin Ýs met Ý nö nü ol - du ðu nu söy le di. Ý nö nü nün 3 si ya si par ti li - de ri ni top la dý ðý ný, si ya si par ti li der le rin den ri ca da bu lun du ðu nu ve ü çü nün bir bel ge yi, bu i da mý yap ma yýn di ye im za la ya rak Ce - mal Gür sel e gön der di ði ni ak ta ran ve bu nun fo toð ra fý nýn da bu lun du ðu nu di le ge ti ren Ký - lýç da roð lu, Son ra Men de res a i le si ni e vin de zi ya ret et miþ tir ve Ý nö nü ken di si de bir mek - tup gön de re rek, bu i dam la rýn doð ru ol ma dý - ðý ný söy le miþ tir. Biz Ýs met Ý nö nü nün i kin ci ge nel baþ ka ný ol du ðu bir par ti nin tem sil ci le - ri yiz. Ay ný çiz gi de yiz de di. Ö zel mah ke me ler le yar gý la ma sü re ci nin do - ðal ol ma dý ðý ný sa vu nan Ký lýç da roð lu, þöy le de - vam et ti: Si ya si o to ri te nin be lir le di ði bir yar gý - da yar gý la nýr sa, o mah ke me nin a da let da ðýt tý ðý id di a e di le mez. A da let fark lý bir þey dir. A da let, top lu mun vic da ný de mek tir. O nun i çin ta rih - ten ders al ma sý ný bi li riz. Ha ta la rý öð re ni riz, ye - ni ha ta lar yap ma ma ya ö zen gös te ri riz. Men de - res in me za rý na git tim, çi çe ði bý rak tým, Fa ti - ha yý o ku dum. Hu su met si ya set te ol ma ma sý ge re ken bir kav ram dýr. Biz bu top lu ma ba rý þý ge tir mek zo run da yýz, ön yar gý la rý mý zý kýr mak zo run da yýz. Ga zi an tep / a a Da nýþ tay a ye ni Baþ sav cý nturgut Can dan ýn yaþ had din den e mek li ol ma sýy la bo þa lan Da nýþ tay Baþ sav cý lý ðý na, 12. Da i re Ü ye si Mev lüt Çe tin ka ya se çil di. Da - nýþ tay Ge nel Ku ru lu nca ya pý lan se çim de 15. Da i re Ü ye si Ah met Baþ pý nar i le ya rý þan Çe - tin ka ya, 84 ü ye nin o yuy la Da nýþ tay ýn ye ni Baþ sav cý sý ol du. Çe tin ka ya, Mer kez Va li si i - ken 21 O cak 2008 de Cum hur baþ ka ný nýn kon ten ja nýn dan Da nýþ tay ü ye li ði ne se çil di ði ni be lirt ti. Ar ka daþ la rý nýn ö ne ri siy le Baþ sav cý lý ða a day ol du ðu nu söy le yen Çe tin ka ya, Ar ka - daþ lar te vec cüh gös ter di ler. Za ten e mek li li ði - me 2 yý lým var. O nur lu bir gö rev ol du ðu i çin ka bul et tim de di. Çe tin ka ya, tüm ça lýþ ma ar - ka daþ la rý na te þek kür et ti. Ye ni ya pý lan dü zen - le me i le gö rev da ðý lý mý ya pýl dý ðý ný ve ba zý ilk de re ce da va la rý nýn Da nýþ tay dan a lýn dý ðý ný ha týr la tan Çe tin ka ya, bu kap sam da Da nýþ - tay da ki sav cý sa yý sýn da da a zal ma ya gi dil di ðin be lirt ti. Çe tin ka ya, Da nýþ tay ý mý zýn iþ yü kü - nü a zalt mak, dos ya la rý hýz lan dýr mak i çin den ge li þe kil de Da nýþ tay ýn sü ra ti ne biz de yar dým cý o la ca ðýz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Van Gö lü nde 4.4 bü yük lü ðün de dep rem nmerkez üs sü Van Gö lü o lan ve Bit lis ve il çe le rin de his se di len 4.4 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, sa at da mer kez üs sü Van Gö lü o lan 4.4 bü - yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di. Ye - rin 5 ki lo met re al týn da mey da na ge len ve Bit - lis i le Tat van il çe le rin de his se di len dep rem ký sa sü re li pa ni ðe ne den ol du. Bit lis / a a 2 ge ne ral da ha Tür ki ye ye sý ðýn dý nülkelerýndeký iç ka rý þýk lýk lar dan ka - çan, a ra la rýn da 2 ge ne ral, 1 al bay ve 16 ya ra lý i le Türk men le rin de bu lun du ðu 550 Su ri ye li Tür ki ye ye sý ðýn dý. Ha tay ýn Rey han lý il çe si ne bað lý Bü kül mez kö yü sý ný rý na ge len 2 ge ne - ral, 1 al bay, 16 ya ra lý ve Su ri ye li Türk men a i - le le ri nin bu lun du ðu 550 ki þi, gü ven lik ön - lem le ri al týn da sý nýr dan mi ni büs ler le a lýn dý. Su ri ye li ler ye mek, ba kým ve ge rek li in sa ni ih - ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý i çin Rey han lý Hac Ko nak la ma Te sis le ri ne ge ti ril di. Su ri ye li le rin ya þa dýk la rý sý kýn tý lar dan do la yý yor gun ol - duk la rý göz le nir ken, Tür ki ye ye sý ðý nan Su ri - ye li ler den 2 ge ne ral ve 1 al ba yýn A pay dýn Kam pý na, a ra la rýn da Su ri ye li Türk men a i le - le rin de bu lun du ðu di ðer si vil ler i se A dý ya - man a gön de ri le ce ði öð re nil di. Su ri ye de çý - kan ça týþ ma lar da ya ra la nan 16 Su ri ye li de sý - nýr da bek le ti len am bu lans lar la Ha tay da ki çe þit li has ta ne le re sevk e dil di. Ha tay / a a HAS Par ti den AKP ye 222 kiþi ka týl dý nfeshedýlen HAS Par ti den AKP ye ka tý - lan 222 ki þi a ra sýn da, Mer kez Yü rüt me Ku - ru lu ndan i sim ler de yer al dý. AKP Ýs tan bul Ýl Baþ kan lý ðý ndan a lý nan bil gi ye gö re, fes he di - len HAS Par ti den AKP ye, Ge nel Baþ kan Nu man Kur tul muþ un ya ný sý ra Mer kez Yü - rüt me Ku ru lu nda yer a lan ge nel baþ kan yar - dým cý la rý Ah met De mir can, Ca fer Gü neþ, Er dinç Ya zý cý, E rol Er do ðan, Ha san Bas ri Ak tan, Mu sa De mir ci ve Þe ref Mal koç da ka týl dý. AKP ye ka tý lan 222 ki þi a ra sýn da; ba zý Ku ru cu lar Ku ru lu ve Ge nel Ý da re Ku ru lu ü - ye le ri nin ya ný sý ra ba zý be le di ye baþ kan la rý i le il baþ kan la rý da yer al dý. Ýs tan bul / a a Mu sa An ter in ço cuk la rý Mec lis ten dâ vet bek li yor DÝYARBAKIR'DA 20 Ey lül 1992 ta ri hin de uð ra dý ðý si - lah lý sal dý rý so nu cu ö len Ya zar Mu sa An ter, ö lü mü - nün 20. yý lýn da a nýl dý. Ya zar Mu sa An ter, ö lü mü nün 20. yý lýn da Mar din in Nu say bin il çe si ne bað lý A kar su bel de sin de a nýl dý. Ya pý lan an ma tö re nin den son ra bu ra da bu lu nan Mu sa An ter in e vi, ço cuk la rý ta ra fýn - dan ki þi sel eþ ya la rý nýn ser gi len di ði mü ze ye dö nüþ tü - rül dü. Mü ze de, An ter in ö dül le ri, fo toð raf la rý ve ki - tap la rý nýn ya ný sý ra vu rul du ðu za man a ya ðýn da ki ço - ra bý, çan ta sýn da ki eþ ya la rý ve vu rul ma dan bir gün ön ce ki el ya zý sýy la ka le me al dý ðý not la rý da bu lu nu - yor. Ba ba la rý Mu sa An ter in ö lü mü nün ü ze rin den 20 yýl geç ti ði hal de ka til le rin ya ka lan ma ma sý nýn ü zün tü - sü nü ya þa dýk la rý ný i fa de e den An ter kar deþ ler, Tür ki - ye Bü yük Mil let Mec li si Ýn san Hak la rý Ko mis yo nu baþ ta ol mak ü ze re hiç bir res mi ko mis yon dan bu gü - ne ka dar da vet ve ya çað rý al ma dýk la rý ný kay det ti. Baþ - ba kan Er do ðan a yaz dý ðý mek tup son ra sý Er do ðan ýn ö zel i zi niy le ba ba sý nýn me za rý ný zi ya ret e den ve da ha son ra Türk va tan daþ lý ðý na a lý nan An ter An ter, TBMM ye a it ko mis yon dan ka ti su ret te bi ze hiç bir bil gi ve ril mi yor. Ben o ko mis yon la ra i nan mý yo rum ar týk. Ko mis yon dan bi ze hiç bir tek lif, hiç bir çað rý yok, bil gi a lýþ ve ri þi yok. de di. Mar din / a a 12 Ey lül ün ya ra la rý ka pan ma dý 9. CUMHURBAÞKANI SÜLEYMAN DEMÝREL, 12 EYLÜL'ÜN GETÝRDÝÐÝ SÝYASET HERCÜMERCÝNÝN HENÜZ TAMÝR EDÝLMEDÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. HA BER LER Atalay: Or du si ya se tin di zay nýy la uð raþ ma sýn BAÞ BA KAN YAR DIM CI SI A TA LAY, ''BÝZÝM ÝS TE DÝ ÐÝ MÝZ BU GÖ RÜN TÜ LE RÝN HÝÇ BÝ RÝ OL MA SIN. OR DU, SÝ VÝL SÝ YA SE TÝN DÝ ZAY NIY LA UÐ RAÞ MA SIN'' DE DÝ. Si ya set te hu sû met ol maz CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu Balyoz kararýný deðerlendiren Atalay, Yargý kararýný eleþtiren bir tutum içinde deðilim, inþallah bütün deliller, tartýlmýþ ve bu kararlar öyle verilmiþtir" dedi. FO TOÐ RAF: AA

9 HA BER 9 Y Su ri ye de ki ça týþ ma lar Ak ça ka le yi et ki li yor nak ÇA KA LE Be le di ye Baþ ka ný Ab dul ha kim Ay han, sý nýr kom þu su Rak ka þeh ri ne bað lý Tel Ab yad il çe sin de de vam e den ça týþ ma lar - dan il çe nin de et ki len di ði ni söy le di. Ay han, yap tý ðý a çýk la ma da, bir kaç gün den bu ya na kom þu ül ke Su ri ye de ça týþ ma la rýn de vam et ti ði ni ha týr lat tý. Mu ha lif le rin ilk e tap ta Tel Ab yad Sý nýr Ka pý sý nýn kon tro lü nü e le ge çir - di ði ni, ar dýn dan em ni yet mü dür lü ðü ve is - tih ba rat bi na la rý nýn da a lýn dý ðý ný ak ta ran Ay han, þun la rý kay det ti: Ça týþ ma lar de vam e di yor, il çe miz bu ça týþ ma lar dan ay ný þe kil - de et ki le ni yor. Pat la ma lar, ha van top la rý sýk sýk il çe mi zin ü ze ri ne denk ge li yor. Ba zý köy - le ri mi ze i sa bet e di yor. A rý can i le Gül ve ren köy le ri a ra sý na i sa bet e den bir ha van to pu var. Em ni yet güç le ri o ra yý kon trol al tý na al - dý lar, ya ni im ha et ti ler. Halk i çin de bir te dir - gin lik is ter is te mez o lu þu yor. Ya ni ü ze ri mi - ze a teþ dü þer se, bir top dü þer se o kor ku var halk ta. Te men ni miz, sý nýr kom þu muz Su ri - ye de sa va þýn bir an ön ce bit me si, in san la rýn da ha hu zur lu ya þa ma sý. Þanlýurfa / a a Baþ sav cý sý ci na ye tin de 2 þüp he li ad li ye sevk e dil di ntun CE LÝ NÝN O va cýk il çe si Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Mu rat U zun un þe hit ol du ðu te - rör sal dý rý sýy la il gi li gö zal tý na a lý nan 2 ki þi, Ma lat ya Ad li ye si ne sevk e dil di. A lý nan bil gi - ye gö re, gör gü ta nýk la rý nýn i fa de le ri doð rul - tu sun da, o lay da kul la nýl mýþ o la bi le ce ði ge - rek çe siy le in ce le me ye a lý nan a ra cý kul lan - dýk la rý i le ri sü rü len C.S ve kar de þi T.S i çin ek gö zal tý sü re si a lýn dý. Ge ce 11 sa at bo yun - ca sor gu la nan 2 þüp he li, iþ lem le ri nin ta mam - lan ma sý nýn ar dýn dan Ma lat ya Ad li ye si ne sevk e dil di. Uð ra dý ðý si lah lý sal dý rý da a ðýr ya ra - la nan O va cýk Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Mu rat U zun, E la zýð da te da vi gör dü ðü has ta ne de ha ya tý ný kay bet miþ ti. Te rör le Mü ca de le Ka - nu nu nun (TMK) 10. mad de siy le gö rev li Ma - lat ya Baþ sav cý ve kil li ði nce, sal dý rý ya i liþ kin so - ruþ tur ma baþ la týl mýþ tý. Tunceli / a a Sý nýr bir lik le ri ne ye ni ne sil ter mal ka me ra ný ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, sý nýr bir lik le rin de kul la nýl mak ü ze re ye ni ne sil ter mal ka me ra ve u zak me sa fe dür bün le - rin te da ri ki i le il gi li fa a li yet le re de vam e - dil di ði ni bil dir di. Þa hin, CHP Ko ca e li Mil - let ve ki li Hay dar A kar ýn ya zý lý so ru ö ner - ge si ni ce vap lan dýr dý. Sý nýr bir lik le ri nin im kan ve ka bi li yet le ri nin yük sel til me si ne i liþ kin ça lýþ ma lar hak kýn da bil gi ve ren Þa - hin, Sý nýr bir lik le rin de kul la nýl mak ü ze re ye ni ne sil ter mal ka me ra ve u zak me sa fe dür bün le rin te da ri ki i le il gi li fa a li yet le re de vam e dil mek te dir i fa de si ne yer ver di. Þa hin, söz ko nu su pro je i le ö zel do na ným - lý a ra ma a ra cý, bil gi sa yar des tek li e ði tim a - ra cý, nar ko tik kö pek a ra cý, ve ri a na liz ya - zý lý mý ve di ðer son tek no lo ji ü rü nü e kip - man ve ci haz la rýn te da rik e di le rek il gi li bi rim le re da ðý týl dý ðý ný kay det ti. Genç le rin ko run ma sý ve top lu mun far kýn da lý ðý ný ar - týr mak a ma cýy la bil gi len dir me se mi ner le - ri, ti yat ro gös te ri mi, a fiþ, bro þür, spor tif fa a li yet ler, ya rýþ ma lar ve bu na ben zer et - kin lik le rin dü zen len di ði ni vur gu la yan Ba - kan Þa hin, ko nuy la il gi li þu bil gi le ri ver di: Bu çer çe ve de 2012 yý lý nýn ilk 7 a yýn da 1243 et kin lik le 260 bin 463 genç ve öð - ren ci ye u la þýl mýþ týr. 81 il va li li ði miz bün - ye sin de Ýl U yuþ tu ru cu Ko or di nas yon Ku - rul la rý ku ru la rak va tan daþ la rý mý zýn ve si - vil top lum ku ru luþ la rý nýn kat ký la rýy la a lý - na cak ted bir ler ye rel dü zey de be lir le ne rek uy gu la ma ya baþ lan mýþ týr. An ka ra / a a TUN CE LÝ DE, i ki ay rý jan dar ma ka ra ko lu na te rö - rist ler ce dü zen le nen sal dý rý da 1 as ker þe hit ol du, 7 as ker ya ra lan dý. Van da i se has ta ne nin a cil ser - vi sin de uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý so nu cu a ðýr ya ra la - nan po lis me mu ru kur ta rý la ma dý. Tun ce li Va li li - ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, þun lar kay de - dil di: gü nü sa at sý ra la rýn da Tun ce li Na zý mi ye Þe hit Meh met Jan dar ma Ka - ra kol Ko mu tan lý ðý ta ra fýn dan Tun ce li-pü lü mür Ka ra yo lu ü ze rin de yol kon trol uy gu la ma sý ya pýl - dý ðý sý ra da kon trol nok ta sý na ve ka ra ko la bö lü cü te rör ör gü tü men sup la rýn ca ro ke ta tar ve u zun nam lu lu si lâh lar i le a teþ a çýl mýþ týr. Gü ven lik güç - le ri ve te rö rist ler a ra sýn da çý kan ça týþ ma da 1 as - ke ri miz þe hit ol muþ, 7 as ke ri miz de ya ra lan mýþ - týr. Ça týþ ma da 1 te rö rist de ö lü o la rak e le ge çi ril - miþ tir. A çýk la ma da, böl ge de o pe ras yon la rýn de - vam et ti ði be lir til di. Bu a ra da, te rö rist ler ce sal dý rý dü zen le nen Mer kez Gök çek ve Þe hit Meh met Jan dar ma ka ra kol la rý çev re sin de as ke ri bir lik ler ta ra fýn dan in ce le me baþ la týl dý. Tun ce li-er zin can ka ra yo lu Na zi mi ye il çe si yol ay rý mýn da bu lu nan Þe hit Meh met Jan dar ma Ka ra ko lu nda in ce le me ya pan as ker ler, tu zak lan mýþ pat la yý cý la rý im ha et - ti. Ým ha iþ le mi sý ra sýn da ka ra yo lun da tra fik dur - du rul du ve sin yal ke si ci ci haz lar kul la nýl dý. As - ker ler, ka ra kol çev re sin de a ra ma-ta ra ma ça lýþ - ma sý da yap tý. Bu a ra da ça týþ ma ya þa nan böl ge - de ki ba zý mev zi ler den çev re ye sa çýl mýþ çok sa yý - da mer mi ko va ný gö rül dü. Ö te yan dan böl ge de yo ðun he li kop ter tra fi ði ya þan dý ðý, ka ra ko la ge len skorsky he li kop ter ler i çin kob ra he li kop ter le ri nin çev re em ni ye ti al dý ðý gö rül dü. Tunceli - Van / a a PO LÝS ME MU RU NU A CÝL SER VÝS TE ÞE HÝT ET TÝ LER VAN Böl ge E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nin a cil ser vis bö lü mün de ki po lis nok ta sýn da gö - rev ya par ken kim li ði be lir siz ki þi ve ya ki þi le rin si lah lý sal dý rý sý so nu cu a ðýr ya ra la na rak a me li ya - ta a lý nan po lis me mu ru Tun cay Ak yüz, kur ta rý la ma dý. Has ta ne nin gü ven lik ka me ra la rý ný in - ce le yen e kip ler, po lis o da sý ka pý sýn da bek le yen Tun cay Ak yüz ün, ar ka sýn dan yak la þan ve göm le ði nin al týn da sak la dý ðý si lâh la a teþ e den sal dýr gan ta ra fýn dan þe hit e dil di ði ni be lir le di. Þe hit po lis me mu ru Tun cay Ak yüz i çin Van Böl ge Tra fik De net le me Þu be si Mü dür lü ðü nde tö ren dü zen len di. Bu ra da ki tö re ne þe hi din e þi Küb ra Ak yüz, 3 ay lýk ký zý Zey nep i le ka týl dý. Bit - kin ol du ðu göz le nen þe hi din e þi ni, tö ren bo yun ca ka dýn po lis ler ve ya kýn la rý te sel li et ti. Tö ren - de, Kur ân-ý Ke rim ti la ve ti ve Ýl Müf tü sü Ni me tul lah Ar vas ýn du â o ku ma sý nýn ar dýn dan, þe hi - din Türk bay ra ðý na sa rý lý na a þý mes lek taþ la rý nýn o muz la rýn da am bu lan sa a lýn dý. Tö ren bo - yun ca þe hi din ya kýn la rý ve mes lek taþ la rý nýn göz yaþ la rý ný tu ta ma dý ðý gö rül dü. KÝMSEYÝ GÜLDÜRMEYE NÝYETÝM YOK TÖ RE NÝN ar dýn dan Va li Ve ki li Yü zer i le Em ni yet Mü dü rü Yur da kul, þe hi din e þi Küb ra Ak yüz ün ya ný na gi de rek, ta zi ye le ri ni bil dir di. Ak yüz, e þi nin pey gam ber lik ten son ra en yü ce ma kam o lan þe hit lik mer te be si ne u laþ tý ðý ný be lir te rek, Be nim e þim þe hit lik mer te - be si ne yük sel di ben baþ ka bir þey is te mi yo rum. Rab bim o nu en yük sek mer te be ye yük - selt ti. Ben da ha ne is te ye bi li rim ki. Kim se yi gül dür me ye ni ye tim yok i fa de le ri ni kul lan dý. Þe hi din ce na ze si top ra ða ve ril mek ü ze re mem le ke ti Os ma ni ye ye gön de ril di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), ge - çen haf ta 2012 Ma yýs, Ha zi ran, Tem - muz ay la rý ný kap sa yan Ha zi ran dö ne - mi iþ siz lik ve ri le ri ni a çýk la dý. Ýþ siz lik ge ri li yor. Ha zi ran 2012 dö ne min de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1,2 pu an a za la rak yüz de 9,2 den yüz de 8 e düþ tü. Bu o ran 2001 yý lýn dan bu ya na gö rü len en kü çük o ran ol du. Ye ri gel miþ ken bir pa ran tez a ça lým ve þu - nu be lir te lim. De mek ki e ko no mi de çok ba þa rý lý ol du ðu - nu id di a e den AKP ik ti da rý, iþ siz lik ko nu sun da hâ lâ 2001 yý lý nýn ge ri sin de. Bu ha týr lat ma yý yap týk tan son ra pa ran te zi ka pa týp ra kam la rý sý ra la ma ya de vam e de lim. Ge çen yý lýn Ha zi ran dö ne min de 2 mil yon 537 bin o lan iþ siz sa yý sý, 2012 nin ay ný dö ne - min de 311 bin ki þi a za la rak 2 mil yon 226 bin ki þi ye in di. Ha zi ran dö ne min de is tih dam e di len le rin sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 676 bin ki þi art tý. Ýs tih dam 24 mil yon 901 bin ki þi den 25 mil yon 577 ki þi ye çýk tý. Ýþ siz lik o ra ný kent sel a lan lar da yüz de 10, kýr sal yer ler de i se yüz de 4,3 o la rak be lir len di. Ra kam la ra ba kar sak or ta lýk gül lük gü lis tan lýk. Ne re dey se e ko no mi nin en ö nem li so ru nu çö zü lü yor. Av ru pa Bir li ði ül ke le rin de, ö zel lik le de gü - ney de yer a lan Ýs pan ya, Ý tal ya, Yu na nis tan da iþ siz lik re kor üs tü ne re kor ký rar ken biz de düþ - me si tak dir e dil me li. Yal nýz ik ti sat ku ral la rý na ay ký rý bir du rum söz ko nu su. Ýk ti sat ki tap la rý þöy le ya zar: E ko no mik bü yü me ya vaþ lar sa iþ siz lik ar tar. Ya ni is tih dam la bü yü me a ra sýn da bir i liþ ki var dýr. Man týk lý da. Bü yü me ü re tim ar tý þý dýr. Ü re tim ar tý þý na pa ra lel o la rak ye ni e le man - la ra ih ti yaç du yu lur, iþ siz lik ha fif ler. Ak si du rum da, ya ni ü re tim de ki a zal ma nýn iþ siz li ði kö rük le me si ka çý nýl maz dýr. Ni te kim e ko no mi nin yüz de 4,8 kü çül - dü ðü 2009 yý lýn da iþ siz li ðin ta van yap ma sý bu yüz den di. Þim di ya þa nan lar i se ters yön de, bü yü me hýz ke ser ken iþ siz lik ve ri le ri yüz le ri gül dü - rü yor! Bü yü me hý zý 6 çey rek tir ya vaþ lý yor. Bu yýl ya vaþ la ma da ha da hýz lan dý. Ýlk çey rek te yüz de 3,3, i kin ci çey rek te yüz de 2,9 bü yü yen e ko no mi, yý lýn ilk ya rý sýn da yüz de 3,1 o ra nýn da bü yü dü yý lýn da yüz de 9,2 o ra nýn da, 2011 yý lýn - da yüz de 8,5 o ra nýn da bü yü yen e ko no mi bu yýl, Or ta Va de li Prog ram da ön gö rü len yüz de 4 lük he de fi bi le tut tu ra ma ya cak mýþ gi bi gö rü - nü yor. Hü kü met de du rum dan ra hat sýz. Ba zý ba kan lar fren ba la ta la rý nýn sýy rýl dý ðýn - dan bah se di yor. Ger çi e ko no mi yi so ðut mak is te yen ken di le - ri i di. Çün kü bü yü me hýz lan dýk ça ca rî a çýk de nen dö viz a çý ðý ar tý yor du. Teh li ke sý ný rý ný aþ tý. Risk ten kork tu. Fre ne bas tý. Bu se fer de e ko no mi tek le me ye baþ la dý. Mer kez Ban ka sý ha re ke te geç ti. Bü yü me ye des tek ver mek i çin u zun za - man dýr uy gu la dý ðý fa iz ko ri do ru nun üst ban dý o lan borç ver me fa iz o ra ný ný, ge çen haf ta yüz de 11,5 den 1,5 pu an in di re rek yüz de 10 a dü þür dü. Ko ri do run alt sý ný rý o lan borç lan ma fa iz o ra ný yüz de 5 e i se do kun ma dý. A maç bü yü me hý zý nýn da ha da düþ me si - ni en gel le mek. Hal böy ley ken iþ siz li ðin sü rek li a zal ma sý ga rip. Yu ka rý da al tý ný çiz di ði miz hu su su bir kez da ha tek rar lar sak, bu du rum ik ti sat bi li - miy le pek bað daþ mý yor. Son üç çey rek tir san ki bü yü me i le is tih dam a ra sýn da bir i liþ ki kal ma mýþ gi bi gö rü nü yor. Þim di ik ti sat çý lar ka fa yo ru yor. Çe þit li ih ti mal ler ü ze rin de du ru yor lar. Ýlk ak la ge len TÜ ÝK in ra kam la rý a ca ba ha - ta lý mý? Ba sý na yan sý yan ha ber ler bu ih ti ma li güç - len di ri yor. Za man za man o ku yo ruz. Bir ka mu i da re si iþ i lâ ný ve ri yor. Bin ler ce ki þi u mut la ný yor. Ne var ki yüz ki þi den an cak bi ri i þe a lý ný yor. Ge ri si iþ siz ler or du su na ka tý lý yor. Geç ti ði miz Cu mar te si ve Pa zar gü nü or ta - öð re tim ve ön li sans dü ze yin de ya pý lan 2012 Ka mu Per so nel Seç me Sý na vý na (KPSS) top - lam 2 mil yon 789 bin 532 a day baþ vu ru da bu - lun du. Ço ðu boþ ta, iþ a rý yor. TÜ ÝK in a çýk la dý ðý iþ siz sa yý sýn dan faz la. 4 yýl lýk ü ni ver si te me zun la rý ve öð ret men a - day la rý i le ka mu da ça lýþ ma yý dü þün me yen iþ - siz ler bu sa yý ya da hil de ðil. Bun la rý da he sa ba ka tar sak is ter is te mez þu te red düt ha sýl o lu yor: Ýþ siz lik ger çek ten a za lý yor mu? Ýþsizlik gerçekten azalýyor mu? re cep tas ni as ya.com.tr Tunceli de 1 asker, Van da 1 polis þehit oldu TUNCELÝ'DEKÝ TERÖR SALDIRISINDA 1 ASKER ÞEHÝT EDÝLDÝ, 7 ASKER YARALANDI. VAN'DA ÝSE YARALANAN POLÝS MEMURU KURTARILAMADI. FO TOÐ RAF: A A Bitlis-Güroymak karayolunda, teröristlerce menfeze döþenen mayýn, askeri araçlarýn geçiþi sýrasýnda patlatýldý. Bitlis Valiliði nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ýn katýlýmýyla Güroymak Belediyesi nce yaptýrýlan parkýn açýlýþý ve konser programýnda emniyet tedbiri almak üzere görev almak için yola çýkan askeri araçlarýn geçiþi sýrasýnda, Güroymak-Bitlis karayolunun Aþaðýkolbaþý köyü yakýnlarýnda, menfeze döþenen mayýn patlatýldý. Patlamada, herhangi bir yaralanma ve can kaybýnýn olmadýðý, patlamanýn ardýndan bir süre trafiðe kapatýlan karayolunun, tekrar ulaþýma açýldýðý belirtildi. Patlamayý gerçekleþtiren teröristlerin yakalanmasý için bölgede geniþ çaplý operasyon baþlatýldýðý bildirildi. Bitlis / a a DEMÝRTAÞ ÝÇÝN GÝDEN KONVOYA SALDIRI HABERLER Üstadýn talebelerinden Mustafa Birlik (80), Hak ka yürüdü. Mus ta fa Bir lik Aðabey Hak ka yü rü dü n BE DÝÜZ ZA MAN Sa id Nur si Haz ret le ri nin ta le be le - rin den Mus ta fa Bir lik (80), Hak ka yü rü dü. Kon ya nýn Bey þe hir il çe si ne bað lý E ðil ler Kö yün de do ðan Mus ta fa Bir lik, Üs tad Be di üz za man i le 1954 yý lýn da ta ný þa rak ta - le be li ði ne baþ la dý. O yýl lar dan i ti ba ren di ne i ma na hiz - met e den ve ha yýr lý ne sil le rin ye tiþ tir me sin de ön cü o lan Bir lik, yak la þýk 6 se ne ön ce 4 da ma rýn tý kan ma sýn dan do la yý pay-pass a me li ya tý ge çir miþ ti. Bir lik, bu a me li ya - týn ar dýn dan baþ gös te ren þe ker has ta lý ðý se be biy le u - zun ca bir sü re dir te da vi gö rü yor du. Ýz mir Ha tay da ki e - vin de kalp yet mez li ðin den do la yý ve fat e den Bir lik i çin 25 Ey lül Sa lý gü nü, Ý la hi yat Fa kül te si Ca mi i nde ce na ze tö re ni dü zen le ne cek. Bir lik in ce na ze si nin I þýk kent te ki a i le kab ris tan lý ðý na def ne di le ce ði öð re nil di. Ýzmir / cihan Tür ki ye den Ýz zet be go viç e fah ri dok to ra verilecek n SÜ LEY MAN Þah Ü ni ver si te si, Bos na-her sek Üç lü Dev let Baþ kan lý ðý Kon se yi Baþ ka ný Ba kir Ýz zet be go - viç e fah ri dok to ra un va ný ve re cek. Ba kir Ýz zet be go - viç, ü ni ver si te ta ra fýn dan ken di si ne ve ri le cek fah ri dok to ra un va ný ný, ya rýn Ýs tan bul da dü zen le ne cek tö - ren le a la cak. Sü ley man Þah Ü ni ver si te si Se na to - su ndan ya pý lan a çýk la ma da, Ba kir Ýz zet be go viç e fah ri dok to ra un va ný nýn, Bos na Her sek te ba rýþ ve is tik ra - rýn sür me si, ay ný za man da Bos na Her sek-tür ki ye i liþ - ki le ri nin ge liþ me si ne yap tý ðý kat ký lar dan do la yý ve ri - le ce ði be lir til di. A çýk la ma da, Ba kir Ýz zet be go viç i çin dü zen le ne cek fah ri dok to ra tö re ni ne, si ya set ve a ka - de mik ha ya týn ön de ge len i sim le rin den çok sa yý da da - vet li nin ka tý la ca ðý i fa de e dil di. Bos na Her sek Üç lü Dev let Baþ kan lý ðý Kon se yi Baþ ka ný Ba kir Ýz zet be go viç, fah ri dok to ra tö re ni nin ar dýn dan BM Ge nel Ku ru lu ça lýþ ma la rý na ka týl mak ü ze re Ýs tan bul dan New York a gi de cek. Saraybosna / aa 6 mil yon ya pý da bü yük risk n MAR DÝN Çev re ve Þe hir ci lik Mü dü rü Ha lil Ýb ra him Me tin, Yüz de 95 i dep rem ku þa ðý ü ze rin de bu lu nan bir coð raf ya ü ze rin de ya þý yo ruz. 6 mil yon ya pý da ya þa - yan in sa ný mýz can teh di diy le kar þý kar þý ya de di. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ta ra fýn dan Mar din de dü zen le - nen Ý mar ve Çev re So run la rý nýn Böl ge sel Se mi ne ri, 7 il den 400 per so ne lin ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ril di. Er do - ba E la gan ce O tel de dü zen le nen se mi ner de ko nu þan Mar din Çev re ve Þe hir ci lik Mü dü rü Me tin, yap tý ðý ko - nuþ ma da, ön ce ki gün baþ la yan se mi ner de, i mar, ký yý, ya pý, çev re ko nu la rý ve kent sel dö nü þüm ya sa ta sa rý sýy - la il gi li, mev zu at ha zýr la yý cý lar i le mev zu a týn uy gu la yý - cý la rý a ra sýn da kar þý lýk lý de ðer len dir me ya pýl dý ðý ný söy - le di. Uy gu la ma da ne tür so run la rýn ol du ðu nun tes pit e dil me ye ça lý þýl dý ðý ný di le ge ti ren Me tin, þun la rý ko - nuþ tu: Bun la rýn is ti þa re e dil di ði ge nel bir se mi ner ol - du. Se mi ne re, 7 il den 400 tek nik per so nel ka týl dý. Se - mi ner çer çe ve sin de yüz de 95 i dep rem ku þa ðý ü ze rin - de bu lu nan bir coð raf ya ü ze rin de ya þý yo ruz. 6 mil yon ya pý da ya þa yan in sa ný mýz can teh di diy le kar þý kar þý ya. Bu can teh di di nin na sýl or ta dan kal dý rý la ca ðý ko nu sun - da is ti þa re yap týk. Bu gü nün ve ge le ce ðin en bü yük so - ru nu çev re so ru nu. E ðer bu gün ön lem al maz sak ya rýn ev lat la rý mý za ya þa na bi le cek bir or tam bý rak ma ya ca ðýz. Ya pý de ne tim sis te mi, ül ke miz de ki ya pý laþ ma yý ar týk da ha tek ni ðe uy gun, i ma ra uy gun þe kil de na sýl ya pý la - ca ðý ko nu su ni e le al dýk. Ý mar so ru nu var. Ý li miz de ol - du ðu gi bi bir çok il de yer yer yüz de 70 le re va ran ka çak ya pý laþ ma var. Bun la rýn ö nü ne ge çi le bil me si i çin ça lýþ - ma la ra de vam e di li yor. Mardin / aa AYM ye bi rey sel baþ vu ruda iz le ne cek yön tem a çýk la ndý n HA KÝM LER ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK), mah - ke me ler ce A na ya sa Mah ke me si ne ya pý la cak bi rey sel baþ vu ru form la rý nýn a lýn ma sýn da ve gön de ril me sin de iz le ne cek u sul ve yön tem ler ko nu sun da cum hu ri yet baþ sav cý lýk la rý, böl ge i da re mah ke me si baþ kan lý ðý, ad li yar gý ilk de re ce mah ke me si ve A da let Ko mis yo nu Baþ - kan lý ðý na ya zý gön der di. HSYK Baþ kan ve ki li Ah met Ham si ci im za sýy la gön de ri len ya zý da, 6216 sa yý lý ka nu - nun 76 ncý mad de si nin bi rin ci fýk ra sý u ya rýn ca, bi rey sel baþ vu ru ya i liþ kin hü küm le rin 23 Ey lül 2012 ta ri hin den i ti ba ren yü rür lü ðe gi re ce ði nin be lir til di. Ya zý da, baþ vu ru for mu ve ek le ri ne i liþ kin ka bul e di le bi lir lik ya da e sa sa i - liþ kin her han gi bir in ce le me ve de ðer len dir me ya pýl - mak sý zýn pos ta yo luy la fi zi ki or tam da A na ya sa Mah ke - me si ne gön de ril me si ne ka rar ve ril di ði be lir til di. Ya zý da ay rý ca, Bi rey sel baþ vu ru nun, ka ra rý ve ren mah ke me ye ya pýl ma sý zo run lu ol ma yýp, 6216 sa yý lý Ka nun ve A na - ya sa Mah ke me si Ýç tü zü ðü u ya rýn ca her han gi bir mah - ke me ye de ya pý la bil me si kar þý sýn da, baþ vu ru form la rý ný a lan mah ke me nin sýrf bu se bep le bi rey sel baþ vu ru ya i liþ - kin for mun ge ri çev ril me me si ko nu la rýn da ge rek li dik - kat ve ö ze nin gös te ril me si hu su su nun, Ge nel Ku rul un 19/09/2012 ta rih li ve 493 sa yý lý ka ra rý i le bütün teþ ki lâ ta du yu rul ma sý na ka rar ve ril miþ tir de nil di. Ankara / cihan

10 10 Y TZOB Baþkaný Þemsi Bayraktar, buðday ve mýsýrda 2011 prim desteði meselesinin bir an önce çözülmesini istedi. Çift çi, buð day ve mý sýr da hâlâ 2011 teþvik pri mi ni bek li yor ntür KÝ YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, çift çi nin pa ta tes te ih ra cat, buð day ve mý sýr da i se ba zý il ler de ö den me yen 2011 prim des te ði ni bek le di ði ni be lir te rek, ko nu nun bir an ön ce çö zül me si nin en bü yük di lek le ri ol du ðu nu bil dir di. TZOB dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Bay - rak tar ýn E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan a mek tup gön der di ði ve mek tu bun da pa zar la ma da sý kýn tý ya - þa nan pa ta tes i çin ih ra cat des te ði is te di ði be lir til di. Ö nem li pa ta tes ü re tim mer kez le ri Nev þe hir, Nið de ve Kay se ri de kýþ lýk pa ta tes ha sa dý na baþ lan dý ðý na dik ka ti çe ken Bay rak tar, pek çok so run la kar þý la þan pa ta tes ü re ti ci si nin el le rin de ki ü rü nü pa zar la ya ma - dý ðý i çin sek tö rün tý kan ma nok ta sý na gel di ði ni sa - vun du. Bir leþ miþ Mil let ler Gý da ve Ta rým Ör gü tü (FA O) ve ri le ri ne gö re, 2008 de dün ya ül ke le ri nin 3 mil yar 712 mil yon do lar lýk pa ta tes it hal et ti ði ni, bil - di ren Bay rak tar, þöy le de vam et ti: Tür ki ye, 13,3 mil yon do lar it ha lat, 8,7 mil yon do lar ih ra cat la çok ge ri ler de ka lý yor. Oy sa Tür ki ye nin kom þu la rý, ya kýn çev re si sa yý lan Or ta do ðu, Ku zey Af ri ka, Bal kan lar, Kaf kas lar, Or ta As ya ül ke le ri ve Rus ya ö nem li mik - tar da pa ta tes it hal e di yor. Rus ya 224, Ce za yir 100,1, Yu na nis tan 84,2, Mý sýr 67,3, Bir le þik A rap E mir lik le - ri 52,6, Lüb nan 49,7, Ýs ra il 34, Su u di A ra bis tan 33, Fas 30,5, Um man 12, Ür dün 19,2, Ro man ya 19,1, I - rak 18,4, Ta ci kis tan 17,1, Tu nus 16,1, Ka za kis tan 11,9, Lib ya 9, Kýb rýs Rum Ke si mi 7,6, Ku veyt 7, Ý ran 6,3, Gür cis tan 6, Ka tar 6, Uk ray na 5,7, Bul ga ris tan 5,7, Sýr bis tan 5,3 Ar na vut luk 5,2, Su ri ye 5, Mol do va 4,8, Er me nis tan 4,6, A zer bay can 3,7, Ma ke don ya 2,4, Öz be kis tan 2,1 mil yon do lar lýk pa ta tes sa týn a lý - yor. Bu ül ke le rin top lam pa ta tes it ha la tý 875,6 mil - yon do la rý bu lu yor. Tür ki ye, bu pi ya sa dan yüz de 10 pay al sa, pa ta tes ih ra ca tý ný 10 ka tý na çý ka rýr, bu da ya pý la ma ya cak bir þey de ðil. An ka ra / a a Ýs lâ mî fi nans sektörü 2015'te 2 tril yon do la ra u la þa bi lir nkü RE SEL Ýs lâ mî fi nans sek tö rü nün yýl da yüz de 20 lik bü yü me kay det me si ve 2015 e ka dar i ki ye kat - la na rak 2 tril yon do lar lýk bir hac me u laþ ma sý nýn bek len di ði bil di ril di. Stan dard & Po or s a gö re bu bü - yü me de ö zel lik le Kör fez ve As ya ül ke le rin de ge le - nek sel ban ka cý lý ðýn al ter na ti fi Ýs lâ mî ban ka cý lý ða o lan ta lep te ki ar týþ et ki li ol du. Stan dard Po or s Or ta do ðu Böl ge sel Ve Ý da rî Mü dü rü Stu art An der son, ge le - nek sel fi nans sek tö rü nün kar þý kar þý ya bu lun du ðu kü re sel kriz dolayýsýyla Ýs lâ mî fi nan sýn gü ve ni lir bir al ter na tif o la rak gö rül me ye baþ lan dý ðý ný söy le di. Yet - ki li, kre di ve ren ku rum lar ve ya tý rým cý la rýn hem ge - le nek sel hem Ýs lâ mî fi nans ta ki risk-ö dül den ge si nin te mel de çok fark lý ol ma dý ðý nýn far ký na var dý ðý ný i fa - de et ti. Bu nun ya ný sý ra Du ba i de dü zen le nen bir kon fe rans ta ko nu þan Nur Ýs lâ mî Ban ka sý üst dü zey yö ne ti ci si Hü se yin El Kim zi, Çin gi bi bü yük po tan si - ye le sa hip e ko no mi le rin de da hil ol ma sýy la Ýs lâ mî fi - nans en düs tri si nin beþ yýl i çe ri sin de 4 tril yon do lar gi bi bir de ðe re u laþ ma sý nýn müm kün ol du ðu nu söy - le di. Stan dard Char te red ban ka sý ge çen Ha zi ran da ya yýn la dý ðý pi ya sa ra po run da, zen gin Müs lü man la rýn ser vet le ri ni yö net me de Ýs lâ mî ku ral la ra u yul ma sý ný bek le di ði ni ve bu sebep le Ýs lâ mî ser vet yö ne ti mi çö - züm le ri ne da ha çok ih ti yaç du yul du ðu nu be lirt ti. Kay nak la ra gö re kü re sel Ýs lâ mî fi nans en düs tri si nin ya rý sý na ya ký ný Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi ü ye ül ke le ri i - le As ya ül ke le ri ta ra fýn dan kon trol e di li yor. Kü re sel ma na da ba þý Ma lez ya çe ki yor ve Kör fez de en ön de Su u di A ra bis tan ge li yor. Genç ve hýz lý ge li þen Müs - lü man nü fus, güç lü e ko no mi ler ve dev alt ya pý pro je - le ri nin Ýs lâ mî fi nans sek tö rü nün bü yü me sin de ö - nem li rol oy na dý ðý kay de di li yor. Du bai / ci han Geçmiþ Olsun Bediüzzaman Said Nursî yi Barla da ziyaret eden son þahit lerden, muhterem aðabeyimiz Yusuf Okumuþ un pankreas ameliyatý olduðunu ve tedavisinin hastahanede devam ettiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Allah dan (cc) acil þifalar dileriz. Y Fýn dýk ü re ti ci si ne prim ye ri ne yük sek fi yat ve rin KÜÇÜK ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ let me ler Der ne ði (KO - BÝ DER) Baþ ka ný Nu ret tin Öz genç, fýn dýk ta a lan baz lý des tek le me pa ra la rý nýn, hal ký tem bel li ðe it ti ði ni, fýn - dýk ü re ti ci le ri ne söz ko nu su des tek le me pri mi ve ri le - ce ði ne ü rü ne yük sek fi yat ve ril - me si nin da ha i yi o la ca ðý ný dü - þün dü ðü nü be lirt ti. Öz genç, Gý - da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh met Meh di E ker in, fýn dýk - ta a lan baz lý des tek le me uy gu - la ma sý nýn de vam e de ce ði yö - nün de ki a çýk la ma la rý nýn, ü re ti - ci yi se vin dir miþ o la bi le ce ði ni i - KOBÝDER Baþkaný Nurettin Özgenç fa de et ti. Fýn dý ða yük sek fi yat ve ril me si ge rek ti ði ni di le ge ti ren Öz genç, þöy le de vam et ti: Fýn dýk ü re ti ci le ri ne söz ko nu su des tek le me pri mi ve ri le ce ði ne ü rü ne yük sek fi yat ve ril me si nin da ha i yi o la ca ðý ný dü þü nü yo ruz. Çün kü fýn dýk ta a lan baz lý des tek le me pa ra la rý hal ký tem bel li ðe i ti yor. Do ðu Ka - ra de niz de ö nem li o ran da iþ siz lik ol ma sý na rað men, iþ be ðen me mez lik ten ve ya pa ra ih ti ya cý ol ma dý ðýn - dan ol sa ge rek ye ter li sa yý da gün de lik çi bu lu na ma dý - ðýn dan a ra zi sa hip le ri ya ban cý uy ruk lu iþ çi ler ve Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le rin den ge len iþ çi ler i le e le man ih ti yaç la rý ný gi der mek te dir. Trabzon / aa Zam çö züm de ðil TESK GENEL BAÞKANI PALANDÖKEN: "ÝÇ PAZARDAKÝ DARALMANIN ASIL SEBEBÝ NAKÝT SIKIÞIKLIÐINDAN. ZAM ÝSE ÇÖZÜM DEÐÝL." TÜRKÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka - ný Ben de vi Pa lan dö ken, ba zý tü ke tim ü rün le ri ne ya pý lan ver gi ar ttý rým - la rý nýn çö züm o la ma ya ca ðý ný, iç pi ya sa da ki da ral ma nýn a sýl se be bi nin na kit a ký þý sý ký þýk lý ðý ol du ðu nu sa vun du. Pa lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, büt çe a çý ðý nýn zam la ka pa týl - ma ya ça lý þýl ma sý nýn yan lýþ bir uy gu la ma ol du ðu nu i fa de e de rek, Zam hiç bir za man çö züm de ðil dir. Ben zin, ma zot, tüp gaz, al kol, si ga ra, a raç a lým ve sa týþ la rý na ge ti ri len ÖTV ar tý þý va tan da þýn büt çe si ni zor la ya ca ðý gi bi is tih dam da so run ya þa na rak, iþ siz lik le bir lik te ka - çak sa týþ la rý art tý ra cak týr de di. Ya pý lan zam la rýn hem enf las yo nu hem de e ko no mik bü yü me de ki ya vaþ la ma yý arttý ra ca ðý na i þa ret e den Pa lan dö ken, iç pi ya sa da ki da ral ma nýn se be bi nin na kit a ký þý sý - ký þýk lý ðý ol du ðu nu be lirt ti. TESK Baþ ka ný, a çýk la - ma sýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Ben zin, mo to rin, si ga ra ve al kol de ki ar týþ ka ça ðý art tý ra cak týr. En ö - nem li si bu zam lar la iþ siz lik ar ta cak, is tih dam dü - þe cek tir. Bu na pa ra lel o la rak tüp ga za ya pý lan zam i le de mut fak ta ki yan gýn ar ta cak týr. Lo ko mo tif du rum da ki ü rün le re zam ya pýl ma sý pi ya - sa den ge le ri ni bo zar ve ha yat pa ha lý lý ðý ný ar ttý rýr. Bu da in sa ný mý zý ka - ça ða yö nel tir. Çün kü ne za man iç ki, si ga ra, ben zin ve mo to ri ne zam gel se, ar ka sýn dan ka çak iç ki sa tý þý pat lý yor. Bun dan hem va tan daþ za rar gö rü yor hem de dev let ver gi za ra rý na uð ru yor. Ankara / aa Ankara Genç Ýþadamlarý Derneði (ANGÝAD) Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Emre Altýndað An ka ra'ya tu rist gel me si ha yal o la cak AN KA RA Genç Ý þa dam la rý Der ne ði (AN GÝ AD) Yö - ne tim Ku ru lu Baþ kan Yar dým cý sý Em re Al týn dað, An - ka ra'nýn tu rizm ge li ri çok dü þük en der baþ þehir ler den bi ri ol du ðu nu be lir te rek, ''An ka ra'nýn mev cut tu rizm po tan si ye li ni de ðer len dir me nin ya ný sý ra, ca zi be mer - ke zi ol ma sý ný sað la ya cak a dým lar da at ma lý yýz, ak si hal de tu rist gel me si ha yal o lur'' de di. Al týn dað, An ka - ra'ya ge len yer li ve ya ban cý tu rist sa yý sýn da geç miþ yýl la ra o ran la ar týþ ol sa da bu nun ke sin lik le ye ter li ve ka lý cý ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Baþ kent An ka ra'nýn ge liþ - miþ ül ke baþ þehir le ri gi bi tu rizm mer ke zi ol ma sý i çin ya pýl ma sý ge re ken çok iþ ol du ðu na i þa ret e den Al týn - dað, þun la rý kay det ti: ''An ka ra her kö þe si bu ram bu - ram ta rih ko kan, ser gi le nen ya da de po da bek le ti len ta ri hî e ser le riy le bü yük zen gin lik ya þa yan bir þe hir. An cak ne ya zýk ki bu po tan si yel tu rizm a çý sýn dan ye - te rin ce de ðer len di ri le mi yor. Baþ ta An ka ra Ka le si ol - mak ü ze re ta ri hî ya pý la rýn ve e ser le rin du ru mu i yi ol - ma dý ðý gi bi ta ný tý mý da ya pý la mý yor. Ter mal le ri, or - man la rý, göl le ri, ba raj la rý da Av ru pa öl çe ðin de ki ta sa - rým lar la ön pla na çý ka rýl mak zo run da.'' An ka ra / a a EKONOMÝ Fýndýkta verilen destekleme priminin halký tembelliðe ittiði belirtiliyor. FO TO: SEDAT SERDAR TESK Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken Ver gi zam la rý fa iz ci ye gi de cek SA BAH IN ha be ri ne gö re, sý ký pa ra po li ti ka sýy la bü yü me de he de fi tut tu ra ma yýp, büt çe de a çýk ve ren e ko no mi yö ne ti - mi o to mo bil, a kar ya kýt, ko nut ve al ko lün ver gi si ni art týr dý. 8.5 mil yar lýk ge lir bek le nen ted bir pa ke ti nin ya rý sý fa i ze gi - de cek. Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can ve Mer kez Ban ka - sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý nýn ýs rar et ti ði a þý rý sý ký pa ra po li ti - ka sýy la bü yü me he de fin al týn da ka lýp, büt çe a çýk ve rin ce Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek de ver gi ar tý þý na sa rýl dý. Ön ce ki gün, ben zin den gay ri men ku le, o to mo tiv den al ko le 4 ka lem de ö zel tü ke tim ver gi le ri art tý rýl dý. A kar ya ký ta 26 ku ruþ, ta pu harç la rý na bin de 4, al kol lü iç ki le re i se 30 li ra ya va ran zam ya pýl dý. Ted bir pa ke tin den büt çe ye 8.5 mil yar lýk kay nak gel me si plan la ný yor. Ver gi ar týþ la rýy la va tan da þýn ce bin den a lý nan 8.5 mil ya rýn ne re dey se ya rý sýn dan faz la sý Mer kez Ban ka sý nýn fa iz le ri yük sek tut ma sý dolayýsýyla ar - tan fa iz ö de me le ri ne gi de cek. Ya ni top lu mun yüz de 1 lik ke - si mi ve bir bö lüm ya ban cý ya tý rým cý nýn ka zan dý ðý faz la fa i zin fa tu ra sý do lay lý ver gi le rin art ma sýy la bütün va tan daþ la ra çý - ka cak. Tür ki ye ilk 8 ay da fa i ze 36.6 mil yar li ra ö de di. T. C. ÞABANÖZÜ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2012/159 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER: Çankýrý ili, Þabanözü ilçesi, Karahacý Köyü ADA NO : 119 ada PARSEL NO: 3 parsel VASFI : Tarla YÜZÖLÇÜMÜ: 2574,81 m 2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI: ABDULKADÝR KARSAVURANOÐLU KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI: ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ. 5.BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ: 09/08/2011 tarih ve 4468 karar sayýlý kamulaþtýrma kararý ile Çankýrý ili, Þabanözü ilçesi, Karahacý köyünde kain 119 ada 3 parsel sayýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazlarýn idare adýna tescili istemiyle kamulaþtýrmayý yapan davacý idare tarafýndan yukarýda malikleriyle cinsi ve niteliði belli olan taþýnmazla ilgili olarak mahkememizin 2012/159 esas sayýsýna dava açýlmýþtýr Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca, ilan olunur. 22/08/ B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. DO LAR DÜN 1,7920 ÖN CE KÝ GÜN 1,7920 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3260 ÖN CE KÝ GÜN 2,3260 O to mo bil de ÖTV ar tý þý he pi miz i çin za rar HYUN DAI Ge nel Mü dü rü Ü mit Ka ra ars lan, ba - zý mal la rýn ÖTV tu tar la rýn da ya pý lan ar tý þýn, si - pa riþ zin ci ri nin yo ðun ol du ðu dö nem de sek tö - re za rar ve re ce ði ni bil dir di. Ka ra ars lan, ÖTV zam mý na i liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, Ver gi tah - si la týn da bek le nen da ral ma lar ne de niy le, her za man ol du ðu gi bi ön ce lik le o to mo tiv, te kel ve a kar ya kýt sek tör le ri ha týr lan mýþ týr i fa de le ri ni kul lan dý. Ö zel lik le top lam pa za rýn yüz de 90 ý ný o luþ tu ran 1600 cc al - týn da ki bi nek a raç la ra uy gu la nan ÖTV o ra - ný nýn yüz de 37 den yüz de 40 a çý ka rýl dý ðý - ný di le ge ti ren Ka ra - ars lan, þun la rý kay det - ti: O la yýn i ki ö nem li bo yu tu var dýr. Si pa riþ zin ci ri nin yo ðun ol du - ðu dö nem de bu ar týþ he pi miz i çin za rar o la cak týr. Ay rý ca ha fif ti ca rî a raç lar i çin sað la nan giz li teþ vik o ra ný dolayýsýyla bi nek a raç a ley hi ne yüz de 22 o lan fark yüz de 25 e çýk mýþ o lup, bu a dil ol ma yan uy gu la ma da ha da a ðýr laþ tý rýl mýþ týr. Hyun dai o la rak müþ - te ri mem nu ni ye ti ne ver di ði miz ö nem doð rul - tu su na, Ey lül a yý so nu na ka dar mev cut fi yat la - rý mýz la de vam e de ce ðiz ve ver gi ar tý þý ta ra fý - mýz dan kar þý la na cak týr. Ýs tan bul / a a Enf las yon sa par BA ZI ü rün ler de ki Ö zel Tü ke tim Ver gi si (ÖTV) ar tý þý nýn ar dýn dan, Ga ran ti Ya tý rý mýn Ey lül a yý enf las yon bek len ti si ni yüz de 0,8 den yüz de 1,4 e, 2012 so nu enf las yon bek len ti si ni ni de yüz de 6,5 ten yüz de 7 ye re vi ze et ti ði bil di ril di. Ya pý lan a çýk la ma da, Ma li ye Ba kan lý ðý nýn büt çe he def le rin de ki sap ma dolayýsýyla bir di zi ÖTV ar tý þý na git ti ði hatýrla týl dý. A çýk la ma sýn da, Son ar tý þýn enf las yo na et ki si he sa bý mý za gö re al kol - lü i çe cek ler de ki fi yat ar tý þý enf las yo na çok dü - þük 0,044 pu an, ben zin de ki zam 0,43 pu an, mo tor lu ta þýt lar da ki zam i se 0,15 ci va rýn da yan sý ya cak. Top lam he sap la dý ðý mýz et ki 0,62 pu an i fa de si ne yer ve ril di. Ýs tan bul / a a Tür ki ye, mar ket ve AVM dol du CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Er do ðan Top rak, ül ke ge ne lin de ki u cuz cu mar ket sa yý sý nýn 12 bin 100 e, AVM sa yý sý nýn da 295 e u laþ tý ðý ný be - lir te rek, kü çük es na fýn za rar gör me me si i çin ge - rek li tedbir le rin a lýn ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Top rak, A hi Ev ran dö ne min den ve ge le ne ðin - den bu ya na, top lum da say gýn lýk, dü rüst lük, hak ka ni ye tin tem sil ci si o lan es na fýn bu gün çok zor e ko no mik ve sos yal þartlar da hayat mü ca de - le si ver di ði ni sa vun du. Es na fýn en te mel so ru nu - nu, Bü yük A lýþ ve riþ Mer kez le ri (AVM) ve sü per - mar ket ler o la rak ta ným la yan Top rak, An ka ra, Ýs tan bul, Ýz mir gi bi bü yük il le rin dý þýn da ar týk ne - re dey se bütün A na do - lu da il ve il çe ler de yay - gýn la þan dev AVM ler i le hi per-sü per mar ket zin - cir le ri nin u cuz cu in di - rim mar ket le ri so kak a - ra la rý na ka dar yay gýn laþ - mýþ du rum da de di. Top rak, þu an da ül ke ge ne lin de 12 bin 100 ci va rýn da u cuz cu mar - ket sa yý sý na u la þýl dý ðý ný, Ýs tan bul da 102 o lan AVM sa yý sý na kar þý lýk, A na do lu nun 48 þeh - rin de ki AVM sa yý sý nýn i se 193 e u laþ tý ðý ný bil - dir di. Ya yýl ma ve bü yü me nin A na do lu ya kay dý ðý ný di le ge ti ren Top rak, Her gün bu sa yý ya ye ni le ri ek le ni yor. Bu na bir ku ral, dü - zen ge ti ril me si; a çý lýþ-ka pa nýþ sa at le ri nin, haf - ta so nu a çýk-ka pa lý ol ma du rum la rý nýn, fi yat - la rý nýn mut la ka ya say la dü zen len me si ge re kir. Ak si hal de ya kýn ge le cek te ma hal le bak ka lý, ma na vý, ka sa bý, ku ru ye miþ çi si, tü müy le yok o la cak i fa de le ri ni kul lan dý. An ka ra / a a ZAYÝ: Ýstanbul Üniversitesi Öðrenci Kimlik Kartýmý ve ÝETT Öðrenci Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Aslý Acun ZAYÝ: DÜN 101,95 ÖN CE KÝ GÜN 101,95 DÜN 685 ÖN CE KÝ GÜN 685 tu tu tu tu Hyundai Genel Müdürü Ümit Karaarslan CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Erdoðan Toprak Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayþe Toprakdeviren

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 Tar týþ ma sað lýk a lâ me ti dir Dar be ci ler mah kûm, ya dar be ci sis tem? Ön ce ki gün Bal yoz Dâ vâ sý ndan çý kan ka rar, ta ri hî ni te lik tey di. Tür ki ye de ilk de fa si vil bir mah ke me, dar be te þeb bü sün de bu lu nan as ker le ri ce za ya mah kûm et ti. Bu ve si ley le med ya da Ya þa sýn de mok ra si nâ râ la rý a tan lar da ol du. Ben de mok ra si miz a dý na se vin mek i çin çok er ken di yo rum. Zi ra, Tür ki ye ye 12 Ey lül 1980 de in di ri len a ðýr bal yoz, cid dî bir þe kil de hâ lâ et ki si ni de vam et ti ri yor A na ya sa sý yü rür lük te ol du ðu sü re ce de, bu hâl de vam e de ce ðe ben zi yor. Bu gün dar be ci le rin mah kûm e dil me si, Tür ki ye de dar be ci li ðin mah kûm e dil di ði ni gös ter mi yor ne ya zýk ki. Keþ ke öy le ol sa. A ma de mok ra tik ol ma yan sis te mi miz hâ lâ de vam e di yor. Her an her þe yin ol ma ya ca ðý ný kim ga ran ti e de bi lir ki? Tür ki ye nin, öy le ve ya böy le bir þe kil de yar gý ö nün de dar be ci ler le he sap laþ ma sýn dan da ha faz la o la rak dar be ci sis tem le he sap laþ ma ya ih ti ya cý var. Bu da an cak kök lü ya pý sal de ði þik lik ler le o la bi lir. Ýþ te o za man dar be ci lik ta ri he gö mü le bi lir. Bu gün bu dar be ru hu nun sa de ce sin di ril di ði ni, bir göz da ðý ve ril di ði ni söy le ye bi li riz bel ki. Dev let gü cü nü þim di lik e lin de bu lun du ran lar, dar be ci le ri a da let kar þý sý na çý ka ra rak yar gý la ya bil miþ ler ve mah kûm et miþ ler dir. Dev let gü cü nü e lin de bu lun du ran lar dan söz e di yo ruz, çün kü bu ül ke de 80 yýl dýr bu iþ böy le de vam e di yor. Keþ ke et me se... Keþ ke tam de mok ra si ye ge çil miþ ol say dý da, dev let gü cü nden söz et mek ye ri ne mil let gü cün den söz e di yor ol say dýk. A ma ne ya zýk ki, mil le tin gü cü ne yas lan mak ye ri ne dev le tin gü cü ne yas la ný la gel di bu ül ke de hep. Mil le tin gü cü ne yas la nan lar / yas lan mak is te yen ler de sü rek li dev le tin gü cü ne yas la nan lar ta ra fýn dan tür lü en tri ka lar la a la þa ðý e dil di. Te mel hak ve hür ri yet le ri mi zin da hi nâ e hil le rin e lin de key fî bir þe kil de yo rum la na gel di ði ül ke miz de, ya rýn dev let gü cü nü e li ne ge çi ren le rin yap mak is te dik le ri tak dir de ne gi bi a da let siz lik le re im zâ a ta bi le cek le ri hâ lâ bi zi dü þün dü ren bir hu sus de ðil mi? O hal de bu gün den te zi yok, ger çek bir de mok ra si yo lun da ya pý sal de ði þik lik le re ve kök lü re form la ra gi dil me li dir. Gü zel gö zü ken ge liþ me ler le il gi li rö van þist / in ti kam cý ve ya si ya sî gi bi töh met ler den kur tul ma nýn ça re si de bu dur an cak. Top lu mun her ke si mi i çin ba rýþ ve hu zur ge ti re cek de mok ra tik ve si vil bir a na ya sa tek ve â cil gün dem hâ li ni al ma lý dýr. Dar be le rin de, te rö rün de ça re si bu nok ta da gö zü kü yor. Hâ sý lý; þu an i çin dar be ci le rin mah kûm e dil me si, ka lý cý gü zel lik le rin gel me si a dý na ye ter li de ðil dir. Tek ba þý na bu iþ, bir za fer de de ðil dir. A sýl za fer, a na ya sa sý ve bü tün ku rum la rýy la ger çek bir de mok ra tik dev le tin in þâ e dil di ði gün o la bi lir. Dar be ci dü ze nin ve zih ni ye tin ger çek ten mah kûm e dil di ði ve ta ri he gö mül dü ðü gün de o gün o lur. Mu ta býk de ði liz pa þam BUNDAN tam kýrk bir bu çuk yýl ön ce Mart dar be ci le ri, i lan e di len sý ký yö ne ti mi hal kýn pek tak ma dý ðý ný gö rün ce he men bir bil di ri ya yýn la mýþ lar dý: Hal ký mý zýn sý ký yö ne tim de yi mi ni pek i yi an la ma dý ðý gö rül mek te dir... Sý ký yö ne tim, ör fi i da re de mek tir!... Bu na gö re dav ra nýl ma sý... Öy le ya, ör fi i da re kav ra mý ný halk on bir yýl ön ce sin den, 1960 yý lýn dan pek i yi bi lir di! Þim di de bak tým ge ne, ki mi si mü eb bet, ki mi si yir mi, ki mi si on se kiz, ki mi si on al tý yýl yi yen ler, dar be ba þa rý lý ol say mýþ bir mil li mu ta ba kat hü kü me ti ku ra cak lar mýþ... Her hal de son ra dan bir bil di ri ya yýn la yýp mu ta ba kat ke li me si ni genç li ðe a çýk la mak zo run da ka la cak lar dý: U yuþ ma, uz laþ ma, an laþ ma de mek tir, bu na gö re çat lak ses çý ka rýl ma ma sý dar be ci le ri de bir Mil li Bir lik Ko mi te si kur muþ lar dý. Bü tün mil let, her kes, ya ni De mok rat Par ti seç men le ri de o nay la mýþ o lu yor du yap týk la rý i þi! (1980 dar be ci le ri da ha dü rüst dav ran dý lar, cun ta nýn a dý na Mil li Gü ven lik Kon se yi de di ler. Ok tay Ek þi Be ye fen di Haz ret le ri de on la ra ö ze nip Ba sýn Kon se yi kur du.) Hal kýn oy ço ðun lu ðuy la ik ti da ra gel miþ meþ ru hü kü me ti de vi ri yor sun, bin ler ce ki þi yi sü rüm sü rüm sü rün dü rü yor sun, ço ðu nu da öl dü rü yor sun ve yap tý ðýn i þin u lu sal bir u yum ve an laþ ma ü rü nü ol du ðu nu söy lü yor sun... Öy le ya, bu mem le ket te hal kýn hiç bir ser best se çim de tek ba þý na ik ti da ra ge tir me di ði bir Halk Par ti si bi le bu lun du ðu na gö re... Çe liþ ki ve gü lünç lük kim se nin te ke lin de de ðil de mek tir. En gin Ar dýç, Sa bah, 23 Ey lül 2012 ASLINDA þa þý la cak bir þey yok: 300 ün ü ze ri ne sa ný ðýn u zun ha pis ce za la rý na çar pýl dý ðý si ya si yön le ri de bu lu nan bir da va son ra sýn da ko pan tar týþ ma fýr tý na sý do ðal dýr. Ter si de ol say dý, ya ni mah ke me he ye ti yar gý la nan la rý be ra at et tir sey di de bu na ya kýn bir gü rül tü yi ne ko pa cak tý. Ce za a lan la rýn bü yük bir bö lü mü, öy le an la þý lý yor ki, be ra at bek li yor muþ... Ge liþ me nin hu ku ki bo yu tuy la il gi li tar týþ ma dan faz la bir so nuç çý ka ca ðý ný san mý yo rum. Ay ný ka nýt lar, ben zer bel ge ler, bir bi ri ni an dý ran i fa de ler i le fark lý ka rar lar çýk ma sý da her za man müm kün dür. Za ten bu nun i çin mah ke me ka rar la rý nýn ke sin leþ me si i çin tem yiz sü re ci var. Ka rar la ra yö ne lik her de ðer len dir me he nüz ke sin leþ me miþ pa ran te ziy le din len me li dir. Bu tip da va la rýn zor lu ðu giz li-ka pa lý bir a lan da yü rü tü len bir fa a li yet a la ný ol ma sýn dan dýr. Bal yoz da va sýn da yar gý la nan lar ör güt o luþ tu ra rak se çim le gel miþ bir ik ti da rý a la þa ðý et mek le suç la ný yor lar dý; ör güt giz li ol du ðu gi bi fa a li yet le ri de her ke sin gö zü ö nün de yü rü te bi le cek cins ten de ðil di. Yar gý la ma bo yun ca sa nýk lar cep he sin den ik rar da söz ko nu su ol ma dý ðýn - BALYOZ Da va sý ka rar la rý ný du yun ca ak lý ma ön ce Yu nan cun ta sý nýn mah kû mi yet ka rar la rý gel di a ra sýn da bir as ke ri dar bey le ik ti da ra ge len ve ye di yýl bo yun ca Yu na nis tan a kan kus tu ran cun ta nýn li der le ri O cak 1975 te tu tuk lan mýþ, ay ný yý lýn tem muz so nun da a ðýr i ha net suç la ma sýy la yar gý lan ma la rý na baþ lan mýþ ve 25 A ðus tos ta, ya ni bir ay dan ký sa bir sü re i çin de ün lü Kory dal los Ce za e vi nde gö rü len da va so nu cun da a ðýr ce za la ra çarp tý rýl mýþ lar dý. A ra la rýn dan ü çü (Pa pa do pu los, Pat ta kos ve Ma ka re zos) kur þu na di zi le rek i da ma mah kûm ol muþ lar, da ha son ra Ka ra man lis hü kü me ti ta ra fýn dan ce za la rý a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet hap se çev ri le rek, ay ný hü küm le ce za lan dý rý lan I o an ni des i le ay ný ka de ri pay laþ mýþ lar dý. Yar gý la ma so nu cun da, bu i sim le rin dý þýn da 13 ge ne ral ö mür bo yu ha pis, 5 ge ne ral 20 yýl ha pis ye miþ, yar gý la nan lar a ra sýn da ki i ki ki þi de be ra at et miþ ti. Pa pa do pu los, 1999 da, I o an ni des 2010 da ha pis ken öl müþ ler, Pat ta kos ve Ma ka re zos, a ðýr has ta ol duk la rý i çin son gün le ri ni has ta ne de ge çir miþ ti. Cun ta cý la rýn, 1990 da af fe dil me le ri gün de me gel miþ a ma bü yük ka mu o yu tep ki si kar þý sýn da Mit so ta kis hü kü me ti af tan vaz geç miþ ti. Yu nan cun ta cý la rýn da va sý, Al man Na zi re ji mi nin so rum lu la rý nýn yar gý lan dý ðý Nürn berg mah ke me le rin den mül hem o la rak Yu na nis tan ýn Nürn berg i o la rak a nýl mýþ tý. Bal yoz Da va sý ný Tür ki ye nin Nürn berg i o la rak ni te le mek müm kün mü? Yu na nis tan da dar be ci le rin yar gý lan ma sý, hak la rýn da ve ri len hü küm le ri ve ce za e vi se rü ven le ri ni ha týr la mak ö nem li dir zi ra yýl lar ca Tür ki ye de ki as ke ri ve sa yet re ji mi nin de vam lý lý ðý bo yun ca, Tür ki ye nin de mok rat la rý her va kit Tür ki ye nin dar be ci le ri i le Yu na nis tan ýn cun ta cý la rý a ra sýn da kar þý laþ týr ma yap mak tan ken di le ri ni a la ma mýþ lar dý. Yu na nis tan da on la rýn yar gý lan ma sý, Yu na nis tan da as ke ri re jim dan, ka na at o luþ tur mak i çin yar gýç la rýn e lin de yal nýz ca bel ge ler ve ta nýk lýk lar bu lu nu yor du. Tür ki ye yi hiç bil me yen ya ban cý la rýn ka rar ver me si söz ko nu su ol say dý, so nuç ne o lur du a ca ba? Tür ki ye tam dört fi i li dar be nin ya þan dý ðý bir ül ke. Si lah lý Kuv vet ler i çin de Ýç Hiz met Ya sa sý nýn bir-i ki mad de si ni þart lar o luþ tu ðun da yö ne ti me el koy ma ya ce vaz ve rir bi çim de al gý la ma ya ha zýr bir an la yýþ bu lun du ðu nu biz ler bi li yo ruz. 3 Ka sým 2002 se çi min den san dýk tan tek ba þý na çý kan Ak Par ti nin ik ti dar da bu lun ma sý ný teh dit o la rak al gý la ma ya mü sa it bir an la yýþ... El de ki ve ri le rin ön ce ki dört as ke ri mü da ha le nin na sýl ger çek leþ ti ði ni bi len ler a çý sýn dan ta þý dý ðý de ðer le dar be le re ma ruz kal ma mýþ ül ke ler va tan da þý ya ban cý la rýn ba ký þý a ra sýn da hiç kuþ ku suz cid di fark lar o la cak týr. Ko nu yu bu ka dar vur gu la ma mýn se be bi, ga ze te ve TV yo rum la rý nýn ba zý la rýn da he men ken di ni bel li e den bir ya ban cý e fek ti dir. San ki geç miþ te ya þa nan lar bir baþ ka ül ke de ol muþ bit miþ gi bi ko nu ya yak la þý yor lar; ö nü müz de ki tab lo ya biz zat ta nýk o lu nan es ki dört dar be den ha re ket le bak mak is ten mi yor. Bal yoz Dâ vâ sý: Tür ki ye nin Nürn berg i SORUYU da ha dü þük bir pro fi le in di re lim: Bir da ha dar be te þeb bü sü o lur mu? Da ha da dü þü ðü: As ker le rin ak lýn dan ar týk dar be yap ma dü þün ce si ge çer mi? Bu ve ben zer so ru la ra, Er ge ne kon so ruþ tur ma sý nýn baþ la dý ðý gün den be ri hep ha yýr ce va bý ný ve ri yo rum. Bal yoz da va sý ka ra rý a çýk lan dýk tan son ra ce va bý, mu ha tap la rý ný ve ya il gi li ta raf la rý ný dik ka te a la rak ye ni den göz den ge çi re lim. Ye te ri ka dar tep ki gel di. Me se le an la þýl dý. Va ra ca ðý mýz so nuç tan, bu gün ne yap ma mýz ge rek ti ði ne da ir bir fi kir e di ne bi li riz. Mah ke me nin ka ra rý cay dý rý cý. O ka dar bas ký, teh dit ve et ki le me ça ba sý al týn da mah ke me, kim se nin gö zü nün ya þý na bak ma dý. Su çun iþ len di ði za ten a yan-be yan or ta day dý. Bel ge ler, bil gi ler ve i fa de ler, a tý lý su çun iþ len di ði ni, ya ni dar be ye te þeb büs e dil di ði ni þüp he ye ma hal bý rak ma ya cak þe kil de ka nýt la mak tay dý. So ru sa de ce, mah ke me nin, Ce za Ka nu nu nda bu suç lar i çin ön gö rü len ce za la rý sa nýk la ra uy gu la ma ya ce sa ret e dip e de me ye ce ði i di. Mec lis te ki a na mu ha le fet par ti si ve ü çün cü bü yük par ti; ya ni CHP ve MHP da va da sa vun ma sa fýn da ye ri ni al mýþ tý. Mah ke me ye yö ne lik bu si ya sî bas ký, do ðal o la rak ka mu o yu ma ni pü las yon la rý na ve med ya da yay gýn ka rart ma la ra ve sap týr ma la ra uy gun or tam sað la dý. 365 as ker i le, or du da gö rev ya pan di ðer su bay ve ge ne ral le rin ku ra ca ðý em pa ti yi de he sa ba ka týn. Ö bür ta raf tan, bu dar be te þeb bü sü nün mu ha ta bý o lan hü kü met hâ lâ iþ ba þýn da. A ma da va ya mü da hil ol ma dý. AK Par ti hü kü me ti, ih ti ma li ni a de ta son su za dek or ta dan kal dýr mýþ sa yý lý yor du. Oy sa Tür ki ye de yar gý lan ma la rý bir ya na, as ke ri ve sa yet re ji mi ül ke nin de ðiþ ti ri le mez ka de ri gi bi al gý la nýr ol muþ tu. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da, e vet, Bal yoz Da va sý, pe kâ lâ Tür ki ye nin Nürn berg i o la rak ni te le ne bi lir. Si liv ri de Tür ki ye nin Kory dal los u ol du. Bu da va nýn so nu cun da, Tür ki ye de as ke ri dar be ve as ke ri mü da ha le nin ar týk ta rih te kal dý ðý ný dü þün mek i çin güç lü bir ne den var. Bun dan böy le, va ta ný kur tar mak ge rek çe si ve ba ha ne siy le as ke ri dar be he sap la rý gü den si lah lý kuv vet ler men sup la rý nýn ö nün de Bal yoz Da va sý, bir cay dý rý cý em sal o la rak yer li ye rin de ka la cak. Bu, i þin ta ri he ge çe cek o lan tar týþ ma sýz si ya si yö nü yle il gi li. An cak, Bal yoz Da va sý nýn yü rü tü lüþ tar zý ve hu ku ki so nuç la rý na ba kýl dý ðýn da a da le tin ye ri ne ge ti ril di ði ne i liþ kin ya ba na a týl ma mýþ kuþ ku lar da var. Ý þin bu yö nü de pek tar týþ ma gö tür mü yor. Yu na nis tan da dar bey le ik ti da ra gel miþ o lan ve ye di yýl ül ke yi mah ve de rek ik ti dar da kal mýþ o lan as ke ri cun ta re ji min den ö tü rü 23 ki þi yar gý lan mýþ ve çe þit li ce za la ra çarp tý rýl mýþ lar dý. Tür ki ye de i se dar be ye ek sik te þeb büs ten ö tü rü 325 as ker çe þit li a ðýr ce za lar ye di. 36 be ra at çý kan Bal yoz Da va sý nda üç ko mu tan a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý, ce za la rý ek sik te þeb büs ol du ðu i çin 20 yý la çev ril di. 78 ki þi 18 yýl, 214 ki þi 16 yýl, bir ki þi 15 yýl, 28 ki þi 13 yýl 4 ay, bir ki þi 6 yýl ha pis ce za sý na mah kûm e dil di. Bu ki þi le rin a ra sýn da 24 mu vaz zaf ge ne ral bu lu nu yor. Ger çek ten çok a ðýr bir tab lo bu. Da va so nu cu nun si ya si an la mý bir ya na, ü ze ri ne dü þen hu ku ki göl ge, sah te de lil id di a la rý zi ya de siy le di le ge ti ril di. Her ne ka dar, ge rek çe li ka rar da ha bi lin mi yor sa da de lil ler a ra sýn da tut ma yan ta rih ler, mah ke me nin dik ka te al ma dý ðý bi lir ki þi ra por la rý, din len me yen ta nýk lar da va ya e sas teþ kil e den Ýs tan bul 1. Or du da ki Plan Se mi ne ri ne ka týl ma dýk la rý hal de yar gý la nan i sim ler söz ko nu su. Bir da ha dar be o lur mu? mu ha le fe tin a ðýr bas ký sý na kar þý hu kuk a dý na bir den ge o luþ tur ma ya te þeb büs et me di. Baþ ba kan, bil di ði bir çok þey ol du ðu nu i ma et ti, a ma ko nuþ ma dý. Ký sa ca mah ke me he ye ti, kos ko ca or du, mu ha le fet par ti le ri ve med ya da tü re yen sav cý ve yar gýç lar kar þý sýn da ya pa yal nýz bý ra kýl dý. Yar gý la ma nýn her saf ha sýn da sav cý lar ve yar gýç lar sa nýk lar ve a vu kat la rý ta ra fýn dan du ruþ ma sa lo nun da a le ni o la rak teh dit e dil di. Bu teh dit ler dý þar da med ya a ra cý lý ðýy la sür dü rül dü. A dil yar gý la ma yý en gel le me ve mah ke me yi et ki le me su çu, sis te ma tik o la rak iþ len di. So nuç: Hu kuk hep sin den da ha güç lü ol du ðu nu ka nýt la dý. De mek ki dar be te þeb bü sü nün ce za lan dý rýl ma sý ka dar bu da va nýn gö rü lüþ bi çi mi de hu ku kun a çýk ga li bi ye ti i le so nuç lan dý. Ar týk Tür ki ye de güç lü o la nýn de ðil hu ku kun hük mü ge çi yor. Sav cý lar ve yar gýç lar; sað dan sol dan ge len mü da ha le le re ve a ðýr bas ký la ra rað men iþ le ri ni ya pý yor. Tek rar dar be o lur mu? so ru su na ön ce bu pen ce re den bak ma mýz lâ zým. Yar gý er ki, Bal yoz Da va sý ü ze rin den Tür ki ye yi hu ku kun e ge men ol du ðu bir hu kuk dev le ti ne dö nüþ tür dü. Em rin de or du lar ve si lah lar o lan ge ne ral le rin hu kuk ö nün de ki va zi ye ti; va tan daþ o la rak he pi mi zin gü ven ce de ol du ðu nun ka ný tý de ðil mi? Ce za la rýn cay dý rý cý lý ðý, ya ni ben zer suç la rý iþ le me ye ni yet e den le rin em sal ce za lar la dur du rul ma sý sa de ce kor ku ya da yan maz. Po tan si yel suç lu la rýn iþ le ye ce ði su çu ken di ka fa sýn da Yar gý la nan la rýn, on la rýn a i le fert le ri ve ya kýn la rý nýn tep ki le ri ni, ne ka dar a þý rý i fa de e dil miþ o lur sa ol sun lar, yi ne de an la yýþ la kar þý la mak ge re ki yor. Dar be le re ma ruz kal mýþ an cak dar be ci le rin yar gý ö nü ne çý kar týl dý ðý pek gö rül me miþ bir ül ke Tür ki ye; gö rü len bir kaç da va da da dar be ci ler ya ka yý sý yý ra bil miþ ti. Bir kaç yýl ön ce si ne ka dar si vil ler as ker le ri yar gý la ya maz ken as ker ler si vil le ri yar gý la ya bi li yor du. Þim di ki gi bi yüz ler ce ü ni for ma lý nýn si vil yar gýç lar dan o lu þan bir mah ke me nin ö nü ne çý kar týl dý ðý bir ge le ne ði miz hiç ol ma dý bi zim... Si liv ri de yar gý la nan lar, a i le le ri ve ya kýn la rý, bu se bep le, mah ke me nin fark lý so nuç la na ca ðý ný dü þün müþ ler se ya dýr ga ma mak ge re ki yor. A ca ba yar gý la nan lar fark lý dav ran sa lar dý so nuç yi ne ay ný o lur muy du? Bel ge le rin sað lam ol ma dý ðý ü ze ri ne o tu ran bir sa vun ma yý hep bir lik te yap mak ye ri ne, her bi ri ken di siy le il gi li suç la ma lar ü ze rin de yo ðun laþ say dý söz ge li mi? Hiç de ðil se di ðer 18 da va dan yar gý la nan lar bu so ru yu cid di ye al sa lar i yi o lur. Tar týþ ma dan kork ma ya lým. Feh mi Ko ru, Star, 23 Ey lül 2012 Mah ke me nin, sa vun ma nýn i ti raz la rý ve kar þý id di a la rý ný pek ka a le al ma dý ðý al gý sý öy le yay gýn laþ tý ki, e sas i ti ba riy le dar be ci li ðe kar þý yü rü tü len ve bu ne den le son de re ce meþ ru o lan bu da va, he nüz hü küm ve ril me den ön ce, ken di li ðin den tar tý þý lýr ha le gel di. Ö zel yet ki li mah ke me ler, baþ ka ör nek ler de gö rül dü ðü gi bi, yü rü tü lüþ tarz la rý ve ver di ði ka rar lar la za ten tar tý þý lar ha le gel miþ ol du ðu i çin, bu da va da da gö zü ken u sul ha ta la rý ve bir ta kým a le ni fa ul ler ne de niy le or ta ya çý kan so nuç, a da let i ne de re ce ye ri ne ge tir miþ ol du ðu na i liþ kin tar týþ ma yý kes me ye cek tir. Ö ne sü rü len hu kuk ih lal le ri ne sað lam ve i nan dý rý cý bir kar þý lýk bu lun ma dý ðý tak dir de, Bal yoz Da va sý ka rar la rý hu ku ken ve a da let a çý sýn dan ya ra lý o la cak týr. Bu nun la bir lik te, þu e sas ý as la u nut ma mak da ge rek: Tür ki ye de dar be ci lik ve dar be ci ler, 27 Ma yýs 1960 as ke ri dar be sin den bu ya na va rol du; 12 Mart as ke ri mü da ha le si, 12 Ey lül as ke ri dar be si ve 28 Þu bat 1997 Post mo dern Dar be si yle bir lik te dev let ya pý sý nýn i çi ne öy le si ne en teg re ol muþ lar dýr ki, Tür ki ye de re ji min a dý ný de mok ra si den zi ya de as ke ri ve sa yet re ji mi koy mak da ha doð ru. Do la yý sýy la Bal yoz Da va sý, as ke ri ve sa yet re ji mi ne nok ta koy mak, dar be zih ni ye ti ni ve dar be ci li ði a ðýr bi çim de ce za lan dýr mak ba ký mýn dan ta ri hi bir an lam ta þý mak ta dýr. Ne var ki, gö rü lü yor ki, dar be ci lik e dar be ci ler i a ðýr ce za ya çarp tý ra rak nok ta koy mak, hu kuk ih lal le ri var sa ve ya pý lý yor sa, as ke ri ve sa yet re ji mi nden de mok ra si ye geç mek ba ký mýn dan o to ma tik bir gü ven ce sað la mý yor. Ya ni, Bal yoz Da va sý nýn Yar gý tay sü re ci i le bir lik te gi de ce ði miz da ha u zun ve çe tin bir yol dan söz e de bi li riz. Yi ne de so ru ya dö ner sek; Bal yoz Da va sý, Tür ki ye nin Nürn berg i mi dir? E vet, Tür ki ye nin Nürn berg i dir. Cengiz Çandar, Ra di kal, 23 Ey lül 2012 meþ ru laþ týr ma sý ný da en gel ler. Çün kü a çýk yar gý la ma bu su çun yol aç tý ðý ve a ça ca ðý ber bat so nuç la rý da, her ke sin mu ha ke me süz ge cin den ge çir me si ne ve si le o lur. Er ge ne kon ve Bal yoz da va la rý, he pi mi ze dar be le rin Tür ki ye ye ne ler kay bet tir di ði ni, ne le re mal ol du ðu nu gör me fýr sa tý ver di. Ya þa dý ðý mýz dar be ler ken di ta ri hi ni de yaz dý ðý i çin ger çek le ri sak lan mýþ tý. Ma raþ ýn, Ço rum un, Ma dý mak ýn ne ol du ðu na oy bir li ði i le he nüz ka rar ver me dik. A ma Fa tih ve Be ya zýt ca mi le rin de pat la ya cak bom ba lar la na sýl dar be ya pý la bil di ði ni he pi miz öð ren dik. Dar be ye saf ça i nan dý rý lan lar da öð ren di. Türk Si lah lý Kuv vet le ri nin þe ref li su bay la rý da öy le. Ar týk hiç bir su bay, ve ri len em ri sor gu suz su al siz ye ri ne ge tir mez. Bal yoz da va sý sa de ce ka ra rýy la de ðil, hýz lý, et ki li ve gü ven ve ren yar gý la ma sýy la da, dar be ler i çin cay dý rý cý bir em sal o luþ tur du. Yar gý la ma sü re ci bo yun ca çok þey öð ren dik. Si lah lý güç ü ze rin de sý ký bir de ne tim ol ma sý ge rek ti ði ni; de mok ra si nin bir kez ku rul duk tan son ra ken di li ðin den iþ le me ye ce ði ni, sü rek li o la rak de mok ra si nin düþ man la rý kar þý sýn da te tik te ol ma mýz lâ zým gel di ði ni ve bel ki de en ö nem li si Tür ki ye de i þi ni her tür lü hal ve þart ta hak kýy la ya pan yar gýç la rýn ol du ðu nu. Bü tün bu say dýk la rým ay nen de vam e der se, bi ri le ri nin ak lý nýn kö þe sin den dar be dü þün ce si ni ge çir me si bi le müm kün o la bi lir mi? Müm taz er Tür kö ne, Za man, 23 Ey lül 2012 s.bu id nur si.de Kur ân sýz bý ra kýl mýþ Türk ler ve Kürt ler Baþ lý ðý mý zýn fev ka lâ de id di a lý ol du ðu nu söy le ye bi lir si niz. Meþ hur ha di se yi ha týr la yan lar da bir a sýr dan bu ya na top lum o la rak Kur ân dan u zak tu tul du ðu mu zu ses len di re cek ler dir. Doð ru bir tah lil ya pýl dý ðý tak dir de di ba ce i le an lat ma ya ça lýþ tý ðý mýz me ra mý mý zý o ku yu cu la rý mýz an la ya cak lar dýr. Ön ce meþ hur ha di se yi ha týr la ya lým: 1900 le rin ba þýn da Ýn gi liz Sö mür ge le ri Ba ka ný nýn A vam Ka ma ra sýn da ki ta ri hî ko nuþ ma sý ný E lin de ki Kur ân ý gös te re rek; bu ki ta bý Müs lü man la rýn e lin den al ma dýk ça ve ya on la rý Kur ân dan so ðut ma dýk ça Müs lü man la rý he ge mon ya la rý na a la ma ya cak la rý ný i ti raf e di yor. Os man lý nýn o gün ler de ki Van Va li si Ta hir Pa þa bu ha be ri ga ze te den Be di üz za man a o ku yun ca o da ta ri hî ce va bý ný ve rir: Kur ân ýn sön mez ve sön dü rü le mez bir gü neþ ol du ðu nu dün ya ya is pat e de ce ðim. Bü yük Bri tan ya par la men to sun da ki bu mu ha ve re den son ra ki ha di se le rin ta ri hî a ký þý, em per ya list Ba tý nýn Kur ân i le sa va þý et ra fýn da ger gef le nir. Os man lý yý in ký raz dan kur tar mak is te yen hür ri yet per ver le re Se la nik li ler Ha ne da ný ný 1909 da mu sal lat e den Ýn gi liz ler hem Bal kan lar da, hem Ga liç ya da ve Ça nak ka le de a de ta Ýs lâm ýn nu ru nu sön dür me ye o dak la nýr lar. De ni le bi lir ki Bi rin ci Dün ya Sa va þý ný baþ la tan za lim le rin en bü yük he de fi Kur ân ý or ta dan kal dýr mak ve Kur ân coð raf ya sý ný ha ri ta lar dan sil mek tir. Ýt ti hat çý la rýn i çi ne ka rýþ mýþ dön me le rin ön der li ðin de Ýs tan bul u iþ gal e den Ýn gi liz ler, A na do lu da Kur ân a ken di le rin den da ha düþ man Ke ma liz mi i ka me et me den bu mü ca de le den el çek me di ler. Ý se vî dün ya da ki Bol þe viz me pa ra lel o la rak Ýs lâm dün ya sýn da Kur ân la di þe diþ mü ca de le e den Ke ma lizm in 2. Dün ya Sa va þýn dan son ra hý zý a zý cýk ke si lir. A ma bu ta rih ten son ra da Türk or du su na mu sal lat o la rak 1960, 1971, 1980, 1997 de ih ti lâl ler le mil le te hü cum e de cek ler dir. Muh te va sý i ti ba riy le ge niþ yer tu ta cak bu tah li lin yal nýz ca i ki ba sa ma ðý ný si ze an lat mak is ti yo ruz. 12 Ey lül 1980 ih ti lâ li A ta türk çü lü ðü ve dev rim le ri kur tar ma a dý na ya pýl mýþ tý. M. Ke mal in is mi ni ver me dik le ri bi na, cad de, ka mu ku ru mu ve za man di li mi bý rak mak sý zýn her þe yi mi zi Ke ma liz me kur ban ve ren bir ih ti lâl di. Se ra pa ni fa ka bü rün müþ bu ih ti lâ lin do ðu da ki ic ra at la rý i le ba tý da ki ic ra at la rý bir bi rin den fark lý ve mü na fý ka ne i di. Þeyh Sa id den bu ya na din dar Kürt ler le ba þý be lâ da o lan Ke ma list ler bu ih ti lâl le bir lik te yur du mu zun do ðu ve gü ney do ðu su nu Ba tý lý Bol þe vik te rö re tes lim et ti ler. Ba tý da i se i cat et ti ði ir ti ca he yu la sý i le hal ký zu lüm ve bas ký al tý na al ma ya baþ la dý. Ke ma lizm i le Mark sizm in do ðu ve gü ney do ðu da ki iþ bir li ðin de or ta ya çý kan man za ra deh þet ve ri ciy di. Fran sýz ih ti lâ lin de ol du ðu gi bi bir ha ya týn fi ya tý bir ek me ðin çok al tý na dü þün ce el de ne Kur ân, ne din, ne ge le nek, ne o kul ve ne de med re se kal dý. Ar þiv ler de ki re sim ler, bil gi ve bel ge ler an lat týk la rý mý zýn bi rer id di a ol ma dý ðý ný or ta ya ko yar. Bil has sa yur dun di ðer ke sim le rin de A ta türk çü lü ðü her i þin bes me le si ya pan Ke ma list ler; öz gür lük le ri, mil lî has let le ri, de ðer ler e ði ti mi ni ve Kur ân ý te mel den ya sak la dý lar. Ne ya zýk ki bu ya sa ðýn bek çi li ði ne de Türk-Ýs lâm cý mu ha fa za kâr la rý ge tir di ler. Za ma nýn baþ ba ka ný do ðu da ki Ý kin ci Av ru pa men þe li mark sist te rö rü bir kaç ça pul cu di ye tav sif e der ken Ke ma list ler le Mark sist ler el e le ve re rek ya kýp yýk týk la rý bin ler ce köy den mil yon la rý a cýk lý fer yat la rýy la fu ka ra þe hir le rin va roþ la rý na sür dü ler. Di yar ba kýr, Ga zi an tep, A da na, Mer sin, An tal ya ve Ýz mir in ke nar semt le rin de, Mark sist ör güt le rin kon tro lün de ki in san la rýn bu gün kü a cýk lý ha li Kur ân düþ ma ný Ke ma list ve Mark sist le rin Türk-Ýs lâm cý la rýn ü ze rin den dev þir dik le ri bir za fer ol sa ge rek. Ge li nen nok ta da, ma son la rýn e ði tim müf re da tý na hâ kim ol duk la rý bir za man da il köð re tim de ki yav ru la ra Kur ân al fa be si der si koy mak hiç yok tan i yi dir. Yal nýz ka ra ak re be dö nüþ müþ Fre u dist ve Ke ma list kýs kaç lar dan ço cuk la rý mý zýn na sýl kur tu lup Kur ân a yö ne le cek le ri ne da ir he nüz tek bil gi yok. A ta türk çü lük ve ma ter ya liz me do kun ma dan din dar ne sil ler ye tiþ ti re cek kad ro la rýn fev ka lâ de ma hir ol ma la rý ge re ki yor. Se fa ha tin, ah lâk sýz lý ðýn, rant çý lý ðýn, lüks ha yat ve ge le ne ðe düþ man lý ðýn hem mil lî e ði tim müf re dat la rý, hem STK lar ve hem de bir çok ha ri cî ce re yan lar la des tek len di ði bir Tür ki ye de ye tiþ mek te o lan ne sil le rin Kur ân dan ne den li u zak düþ tük le ri ni bü tün hak pe rest ler ka bul e der ler. Bu ra da, si ya sal Ýs lâm cý la rýn yö ne ti min çe þit li ka de me le rin de ki yan lýþ la rý nýn ve dün ya hýrs la rý nýn Kur ân a ya kýn mü te hay yir din dar la rý ma a le sef Kur ân dan u zak laþ týr dý ðý ný da be lirt mek zo run da yýz. Be di üz za man Haz ret le ri Kur ân ýn sön mez ve sön dü rül mez bir nur ol du ðu nu za lim ve din siz Av ru pa fey le sof la rý nýn þa kirt le ri o lan Ke ma list le re 28 se ne lik zin dan ha ya tý ve or ta ya koy du ðu 130 e ser lik Ri sa le-i Nur tef si riy le is pat et miþ tir. Bu na bü tün dün ya þa hit tir. Fa kat Kur ân ý ken di le ri ne si per e din miþ ve di ni dün ya la rý na ba sa mak yap mýþ ki mi si ya set çi ler, e ði tim, kül tür ve sos yal po li ti ka la rýn da Be di üz za man ý re fe rans al ma ya bir tür lü ya naþ mý yor lar. Bu na kar þý lýk, TE SEV in Fre u dist ler den kop ya la dý ðý po li ti ka la rý bin se ne den be ri Kur ân ýn bay rak tar lý ðý ný ya pan Türk ve Kürt ço cuk la rý na tat bik e di yor lar. Biz den söy le me si...

12 12 Y DÝZÝ EBRU OLUR 8 UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir BAÐIMLILIÐA YOL AÇAN EN ÖNEMLÝ SEBEP EKSÝK OLAN RUHÎ TATMÝNDÝR. ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR. AÝLELERÝN DEÐER VERME BÝÇÝMÝ ÝNSANIN FITRATINA UYGUN DEÐÝL. BÜTÜN MADDÎ ÝMKÂNLARI SAÐLAMAK GEREKLÝ, AMA FITRATA UYGUN OLMALI, ONA RUH GÝYDÝRÝLMELÝDÝR. ÇOCUKLA ÝLGÝLÝ HER ÞEYE RUH GÝYDÝREN, ANNE BABANIN EVLÂDINA VERDÝÐÝ DEÐERDÝR. Ýn sa nýn ruh sal ya pý sýn da do ðuþ tan ge len bir ba ðým lý lý ðý var mý dýr? Ýn sa nýn ilk ba ðým lý lý ðý an ne ye dir. O nun bün ye sin den çý kar ve dün ya ya ge lir. Ve çok u zun sü re ço cuk ken di si ni an ne nin bir u zan tý sý o la rak al gý la ya rak ya þar. Yü rü me ye baþ la dýk ça ben ve di ðer le ri ay rý mý ný yap ma ya baþ la dý ðýn da ko puþ baþ lar. Be bek doð du ðu gün den i ti ba ren bu ba ðým lý lýk ü ze rin den ha ya ta baþ lar. Ve bu tat min ke sin lik le tam an la mýy la do yu rul ma lý dýr. Bun dan yok sun bý ra kýl mýþ sa, za man i çe ri sin de ba ðým lý lýk lar baþ ka þe kil ler de or ta ya çý ka bi lir. Ço cu ðun yok sun bý ra kýl ma sýn dan söz et ti niz. Bu na sýl o lu yor? Ço cu ðun al tý a lý nýr, kar ný do yu ru lur, bü tün ih ti yaç la rý kar þý la nýr. Fa kat ye te rin ce se vil me miþ, do ku nul ma mýþ sa, ye te rin ce ten sel te mas i le sev gi gös te ril me miþ se, bir bað lý lýk ger çek leþ me miþ se ba ðým lý lýk þek lin de ka lýr. Ki þi ler fýt rî bo yut ta ya þan ma sý ge re ki len sü re ci, fiz yo lo jik ya da psi ko lo jik o la rak bað lý lýk sü re ci ni ya þa ma dýk la rý za man ya þa nýl ma yan bu duy gu boþ luk ha li ni a lý yor ve ba ðým lý lýk la dol du rul ma ya ça lý þý lý yor. Bu ra da sek te ye uð ra yan ve tat min e dil me miþ sü reç ler var dýr. Ö zel lik le ha ya týn ilk dö nem le rin de Ha ya týn baþ la rýn da an ne ye çok cid dî gö rev ler dü þü yor. Çün kü, an ne i çin den doð du ðu muz var lýk týr. Ba bay sa ilk kar þý laþ tý ðý mýz ya ban cý dýr. An ne, ken di mi ze da ir sü reç le ri dü zen le di ði miz var lýk ken; ba ba, sos yal ha ya tý, ya ni dý þa rý da kiy le o lan ha ya tý dü zen le di ði miz ki þi dir. An ne nin yok sun bý rak tý ðý þey ler bü yük a çýk lar o la rak de vam e der. Sað lýk lý ve gü ven li bað lan ma ger çek leþ me di ði za man bu a çýk git tik çe bü yü yor. E ðer sað lýk lý sü reç ler son ra ki dö nem ler de, ya ni er gen lik te de ya þan ma mýþ sa o za man mad de ba ðým lý lý ðý, al kol den e ro i ne, ti ner den ba li ye ka dar bir çok ba ðým lý lý ðý ge ti re bi li yor. Ki þi nin al kol ve mad de kul la ný mý na i ten se bep ler ne ler o la bi lir? Bu nu an la ya bil mek i çin o la yýn dav ra nýþ sal ve ye tiþ tir me bo yut la rý na git mek ge re kir. Bu nun ö te sin de bir de yat kýn lýk de di ði miz bir þey var dýr. Ki þi nin bi yo lo ji si ney se, ha di se o doð rul tu da da þe kil le ne bi lir. Me se lâ bir a i le de eþ ler a ra sýn da ça týþ ma var dýr. Ça týþ ma cý ço cuk lar mey da na ge le bi lir. Fa kat ço cuk la rýn bi ri al ko lik o lur ken di ðe ri ol ma ya bi lir. Ve ya bir þe kil de üs te sin den ge le bi le ce ði sü reç ler ya þa ya bi lir. Al kol ve mad de ba ðým lý lý ðý nýn ya ný na ar týk ek ran ba ðým lý lý ðý, ki þi ve i liþ ki sel ba ðým lý lýk lar gi bi ba ðým lýk lar da ek len di. Ge nel de ba ðým lý lýk lar da çev re sel fak tör ler et ki li dir. Me se lâ, bir ar ka da þý mýn ba ba sý al ko lik ve ay ný za man da mey ha ne iþ let me ci si. Bu ki þi þöy le di yor: Al kol iç me dim, iç me ye ce ðim de, in san la ra ne yap tý ðý ný bi li yo rum çün kü. Bu nu bir þe kil de aþ mýþ. Ba ðým lý lý ða bak tý ðý mýz da þu nu gö rü yo ruz. Ba ðým lý o lan ki þi bir þey le ri a þa rak boþ luk la rý dol dur ma ya ça lý þý yor dur. Ben bu nu eð len ce i çin i çi yo rum di ye rek al kol kul la nan lar var. Bu kul la ným lar ba ðým lý lý ðý na gö tü re bi lir mi? Na sýl bir çev re de ol du ðu bu nun i çin çok ö nem li dir. Ýl la ki ba ðým lý lý ða git mek zo run da de ðil dir. Do ða rýz, bü yü rüz ve za man i çe ri sin de yaþ la nýr ve ol gun la þý rýz. Sa de ce yaþ ol gun laþ týr maz in sa ný, göz ya þý da ol gun laþ tý rýr. Ya ni ha ya ta ye ni gel di ði dö nem ler de boþ luk lar kal dýy sa i çe ri de a çýk ve po tan si yel bir teh li ke o la rak de vam e der. Fa kat bu ra da na sýl bir or tam da ye ti þip kim ler le kar þý laþ tý ðý çok ö nem li dir. Ço cuk lu ðun da ya þa dý ðý þey le rin et ken o la bil me ih ti ma li var dýr. Bir çok in san i ler le yen yaþ la rýn da al ko lü ve mad de le ri bý ra ka rak çok fark lý ha yat lar ya þa ma ya baþ lý yor lar. Dün ya bu tür ör nek ler le do lu dur. Me se lâ, ad sýz al ko lik ler gru bu na ka tý lý yor lar. Ken di si gi bi in san la rýn ol du ðu nu ve bu sü re cin hal le di le bi lir bir sü reç ol du ðu nu gö rü yor lar. Ý RA DE YÝ NE YÝN TE TÝK LE DÝ ÐÝ Ö NEM LÝ DÝR Ba ðým lý lýk tan kur tu la bil me sü re cin de i ra de ne ka dar et ki li dir? Ý ra de te mel fak tör ler den bi ri dir. Fa kat o i ra de yi te tik le yen þey ö nem li dir. Me se lâ, ço cuk ti ner ya da ba li ba ðým lý sý dýr. Bu ra da çok sað lam, ku þa tan, des tek le yen bir a i le ge rek li dir. Te da vi sü reç le ri ni ve bý rak tý ðý sý kýn tý la rý ço cuk la rýy la ko nu þa bi len ve bu nok ta da ço cu ðu des tek le me ye ka rar lý o lan bir a i le çok et ki li dir. Ve ya hut ço cuk, düz gün þart lar da bir gru bun par ça sý ol du ðun da, gö nül ba ðý ya da ya pý lan bir i yi lik va sý ta sýy la i le ti þim ger çek leþ ti ðin de i ra de te tik le ni yor. Ý ra de po tan si yel o la rak her kes te var dýr. Bu nu ne yin te tik le di ði ö nem li dir. Toplumda, saðlýklý kalabilmiþ bireylere görev düþüyor. Bu sorumluluk da öncelikle ailelerindir. Çünkü baðýmlýnýn en yakýnýndakiler onlardýr. Toplum bütün kurum ve kuruluþlarýyla aileyi güçlendirmek ve aileye yatýrým yapmak zorundadýr. Güçlü bir ailede buna biri düçar olsa ki muhtemelen olmaz.. FOTOÐRAF: MURAT SAYAN Fa kat bu nok ta da ki þi ler i çin, bi ri i ra de li di ðe ri de ðil gi bi ni te len di ri le mez. Bu ki þi den ki þi ye de ði þir. Bu tür ba ðým lý lýk lar na sýl bir ha sa ra se bep o la bi lir? Bir ha dis var dýr: Ýç ki bü tün kö tü lük le rin a na sý dýr. Al kol ak lý ba þýn da ol ma yan sað lýk lý dü þü ne me yen in san lar mey da na ge ti rir. Ön ce lik le be yin hüc re le rin den ka ra ci ðer le re ka dar fiz yo lo jik o la rak çö ker tir. Or gan la rý sað lam ça lýþ ma yan bir in san sað lam te mel ler ü ze rin de iþ le me yen bir zi hin ve i ra de de mek tir. Bu bir ký sýr dön gü gi bi dir. Ki þi al kol al dýk ça i ra de yi te tik le ye me ye cek ha le ge lir. U yu þuk bir hal o lu þur ve u yuþ tuk ça da bu sü reç ten çý ka maz. Me se lâ ba ba al ko lik se o a i le de þid det o lu yor. Duy gu sal a çýk lýk lar ve tat min siz lik ler o lur. An ne yi sað lýk lý bir an ne o la ma ya cak bir nok ta ya i te bi lir. An ne li ði ni ço cuk la rý na ak ta ra maz. Ba ðým lý o lan ki þi ler iç dün ya la rýn da ne gi bi so run lar ya þa ya bi lir ler? Bir san dal ye nin a yak ta du ra bil me si i çin en az 3 ba ca ða ih ti ya cý var dýr. Ba ðým lý lýk sal la nan bir ü çün cü ba cak týr. Her an fonk si yo nu nu zu yi ti rip iþ lev sel lik ten yok sun ka la bi lir si niz. Ne de niy se ba ðým lý ol ma nýz dýr. Ki þi mad de ba ðým lý sýy sa bu nu al ma dý ðýn da fiz yo lo jik bo yut ta yok sun luk be lir ti le ri baþ lar. Tit re me, i yi dü þü ne me me, ter le me, kriz ha li gi bi. Du rum bu þe kil de ol du ðun da iþ lev sel dü þü nüp i ra de si ni kul la na bi len bir in san dan bah se de me yiz. Fiz yo lo jik o la rak sa kat lan mýþ bir in sa nýn kriz le ri ni dü þü ne lim. Sað lam bir iþ çý ka ra maz. Do la yý sýy la sos yal ve bi rey sel a çý dan iþ lev kay bý na se bep o la cak týr. Öz gü ven prob lem le ri gi bi bir çok þe ye se bep o la cak týr. Di ye lim ki ki þi yok sun de ðil, mad de yi al dý. Bi lir ki yok sun kal dý ðýn da bu nu ya pa ma ya cak týr. Me se lâ ba ðým lý la rýn göz le ri nin al tý mor dur. Ye te rin ce bes le ne me dik le ri i çin za yýf lar dýr. Bu ta kým so run lar te mel de sað lýk lý in san ol ma yý sa kat la yan þey ler dir. En ö nem li si de ki þi ken di siy le i le ti þi mi ko par týr. Ki þi nin ken di siy le o lan i le ti þi mi ni ko par ma sý na sýl o lu yor? Ýç dün ya sý na dö nüp mu ra ka be ya pa maz. Ýn sa nýn doð ru yu yan lý þý a yýrt e de bil me ka bi li ye ti ne sa la hi yet di yo ruz. Ba ðým lý lar o sa la hi ye ti kay be di yor lar. Çün kü doð ru yu ve yan lý þý a yýrt e de me ye cek bir ha le ge li yor lar. Fa kat a yýrt et me ye te ne ði yok di ye, biz o nu suç suz ka bul e de mi yo ruz. Çün kü o mad de yi ken di i ra de siy le a lý yor ve ba ðým lý ol ma yý ter cih e di yor. Bu da hu ku kî so rum lu lu ðu ge ti ri yor. Sar hoþ ya da mad de et ki si al týn da bi ri yap týk la rýn dan so rum lu de ðil di ye me yiz. Çün kü al ma dan ön ce eh li yet sa hi biy di. Bu nu öz gür i ra de siy le al ma ya ka rar ver di. MA NA BO YU TUN DA SI NIR YOK TUR, FA KAT MAD DE BO YU TU SI NIR LI DIR Hiç bir þe yin ek sik ol ma dý ðý mad dî güç le ri ye rin de o lan a i le ler de de bu tür ba ðým lý lýk la ra rast la ný yor. Bu nun se be bi ne dir? Kübra Yýlmaztürk kimdir? 10 Kasým 1979 yýlýnda Ýzmit te doðdu. Üniversite yýllarýndan itibaren Ýstanbul da ikamet eden psikoloðumuz, aldýðý çeþitli eðitimler ve bu eðitimlerin danýþmanlýk alanýnda tecrübeye dönüþmesi ile birlikte 10 yýldýr bu alanda hizmet vermektedir. Yaþadýðýmýz çaðda insanlarýn daha yalnýz ve daha meþgul olduklarýný ilk gençlik yýllarýndan itibaren fark etmiþ olan uzmanýmýz, çaðýmýzda insanlarýn iç dünyalarýndaki dengeyi daha az önemser hale geldiklerini düþünmektedir. Bu doðrultuda insanlara yaþadýklarý sýkýntýlar ve iç dünyalarýndaki açmazlar konusunda rehberlik etmeyi amaç edinmiþ ve bunu yaparken de gönülden gönüle yol vardýr felsefesini benimsemiþtir. Danýþmalýðýn, kitaplarda anlatýlan kaide ve kurallarý bir matematik formülüymüþçesine insanlara uygulamak olmadýðýný düþünmektedir. Yardým etmenin ayna tutarak ve karþýdaki kiþinin yerine kendini koyarak, yani empati yaparak mümkün olacaðýna gönülden inanmaktadýr. Bu ra da bir sü rü ne den sa yý la bi lir: Yok sun luk lar, ça týþ ma lý bir a i le, sos yal se bep ler gi bi... Hiç bir ço cuk ben gi dip bu mad de yi a la yým de mez. Bak tý ðý mýz da mad dî o la rak zen gin o lan a i le le rin ço cuk la rýn da bu du rum da ha çok gö rü lü yor. Ýs ta tis tik ler böy le ol du ðu nu söy lü yor. Mad de ba ðým lý lý ðý mad dî gü ce ba kar. Ko lay el de e di le bi lir ol ma sý da ha ra hat a la bil me ye se bep o lu yor. E ðer bu gü cü ol maz sa, di ðer saf ha da suç iþ len me ye baþ lar. En ö nem li se bep ek sik o lan ruh sal tat min dir. Ö zel lik le gü nü müz de çok da ha faz la gö rü yo ruz. Genç ler bu na çok da ha faz la e ðim li gö rü nü yor. Ka na a tim ce de ðer me ka niz ma sý bo zul muþ du rum da dýr. A i le le rin de ðer ver me bi çi mi in sa nýn fýt ra tý na uy gun de ðil dir. Ö zel ho ca lar tut mak ve bü tün mad dî im kân la rý sað la mak, bü tün bun lar el bet te ol sun. Fa kat fýt ra ta uy gun ol ma lý dýr. Ka pi ta list sis te min ge tir di ði bir ta kým þey ler o la cak týr. Fa kat o na ruh giy dir me di ði niz de ca mid ya ni ö lü bir þey o lu yor. Dav ra ný þa, ha re ke te, ço cuk ba ký mý na, ço cuk la il gi li her þe ye ruh giy di ren, an ne ba ba nýn ev lâ dý na ver di ði de ðer dir. Bu da her han gi mad dî kar þý lýk la ol mu yor. Mad dî yok sun luk ta se bep a ra nýr ve ni ye yok sun bý rak tý di ye so ru la bi lir. Mad dî o la rak her þe yi kar þý lý yor, bak de ðer ver di, di ye mi yo ruz. De ðer, bam baþ ka bir þey dir. Mad de ba ðým lý lý ðýn da çok il ginç bir yön var dýr. U çu þa ge çer sin der ler. O as lýn da ma ne vî bir se kir ha li ne ben zer. Ki þi a de ta u çar, renk li þey ler gö rür, her þe ye i yi bak ma ya baþ lar, çok faz la de rin dü þün mez. Ken di ni u yuþ tu rur ve mut lu o lur. Hu zur ha li ne gi rer. Bu nu mad dey le kar þý la mak ge çi ci bir hu zur ha li dir. Boþ luk la rý ný mad dey le do yu ru lan ki þi le rin vü cut la rý her za man da ha faz la sý ný is ter. Mad de ba ðým lý lý ðýn da a þý rý doz dan öl mek di ye bir þey var dýr. Bir sü re son ra vü cut mad de yi to le re e di yor. Bu boþ lu ðu ma ne vi yat la dol dur sa, da ha çok se ve cek, sev gi nin kat man la rý na u la þa cak týr. Ýn sa nýn mâ nâ bo yu tun da sý nýr yok tur, fa kat mad de bo yu tu sý nýr lý dýr. Mâ nâ da kat man lar a çý lý yor ve lâ ti fe ler ge li þi yor. Ýn san ge liþ tik çe da ha da ge li þi yor. Ve gü zel hal ler den o lu þan bir þey le re dö nü þü yor. Fa kat sar hoþ luk sa hip ol mak týr. Ma ne vî tat min se bir þey ol mak týr. Gü zel bir þey le re dö nüþ mek tir. Ki þi sar hoþ luk ta o cez be ha li ne sa hip o lur. Ma ne vî o la rak te rak ki yat ger çek leþ tik çe, de vam et tik çe e der. Ma ne vi yat tan kas tým sa de ce Al lah aþ ký de ðil dir. An ne den ba ba dan a lý nan sev gi, il gi gi bi gü zel duy gu lar dan bah se di yo rum. Ki þi al gý la rý ný aç tý ðý i çin ki þi nin ma ne vî tek ne si ni ge niþ le ti yor. Al kol ve mad de de a la ca ðý yük bel li dir. Að zý na ka dar dol du ðun day sa, ar týk tek ne yi a þýn dý rý yor ve ö lüm ger çek le þi yor. Ma ne vî a lan day sa tek ne ge niþ le di ði i çin dol duk ça do lu yor. Ma ne vî bir ö lüm süz lü ðe, be ka ya gi di yor. Mad de ve mâ nâ po tan si ye li mi zi bil me miz ge re ki yor. Ruh ve mâ nâ nýn a ra sýn da ký vam far ký var dýr. Ço cuk la rýn ruh sal dün ya sý ný ba ðým lý an ne ba ba na sýl et ki ler? Bu nu þöy le ör nek len di re lim. Ço cuk dün ya ya gel di ðin de u zay dan gel miþ gi bi dir ve reh be ri an ne ba ba dýr. Ço cuk ko nuþ ma yý, ye me yi iç me yi, a yak ta dur ma yý, der di ni an lat ma yý bil mi yor. Hiç bir fiz yo lo jik ya da psi ko lo jik bü tün lü ðe sa hip de ðil. Hal böy ley ken, an ne ba ba sar hoþ ve ka fa sý ye rin de de ðil. O nu ne re ye gö tür dü ðü nü, ne yap týr dý ðý ný bil mi yor. (Tu tar sýz) bir ta výr ser gi len miþ o lu yor. An ne ba ba en ö nem li ki þi ler ken, dün ya ya a çý lan ka pýy ken, her þe yi on lar la ta ný ya cak ken ço cuk ba ký yor ki on lar yok. An ne ba ba ken din den ha ber siz ken ço cu ðu na sýl bir þey ler den ha ber dar e de bi lir. Ço cuk lar müt hiþ ka yýt ci haz la rý dýr. Bi zim kü çük hal le ri miz dir ler. Gü ve ni, sev gi yi, tu tar lý lý ðý his se der ler ve di rekt a lýp yan sý týr lar. Hat ta o yaþ ta ak lýn fil tre le me ö zel li ði ol ma dý ðý i çin, çok da ha dü rüst tür ler. Ço cuk ta gör dü ðü nüz ku sur la rý di rekt an ne ba ba ya bak tý ðý nýz da on lar da da gö rür sü nüz. Çün kü e be veyn le ri ni yan sý týr lar. Dün ya ya a çý lan ka pý nýn tah rip ol ma ma sý ge re ki yor. Bu on lar i çin müt hiþ bir tah ri bat se be bi dir. AÝDÝYET ÇOK Ö NEM LÝDÝR Al kol ve mad de ba ðým lý sý hiç ol ma yan a i le ler de ya þa nan vak'a lar i çin ne der si niz? Alt kül tür de di ði miz bir þey var dýr. Ço cuk a i le sin de is te di ði an lam da de ðer bul ma dý ðý za man, de ðer bu la cak klik le re da hil o lur. Alt kül tür le re da hil ol ma ya ça lý þýr. Çün kü o bir bi rey dir. Ken di ni ta mam la mak is ter. Bu, ö zel lik le er gen lik dö ne min de o lur. Bu dö nem de a i le den u zak laþ ma ve ar ka da þa yak laþ ma var dýr. E ðer böy le bir boþ luk, de ðer siz lik ve tat min siz lik his siy le ha - re ket e di yor sa, o his si ka pat ma ya ça lý þýr. Sað lýk lý bir bað lan ma ol ma yýn ca, ar ka sýn da tu tu na bi le ce ði sað lam bir þey bu la ma dý ðý i çin, ken di ni i yi his se de bi le ce ði klik ler bu lur ve on la ra tu tu nur. Bu kop ma sü re ci ne za man baþ lar? Ve a i le nin yap ma sý ge re ken þey ne dir? As lýn da, er gen li ðe gel me den çok tan baþ la mýþ týr bu sü reç. Er gen lik bu nun son sah ne si dir. E be veyn ler çe ki ci bir a i le ha ya tý kur mak zo run da dýr lar. Ço cu ðun yar gý lan ma dý ðý, ka bul e dil di ði, ha ta la rýn gör mez den ge lin di ði de ðil, ha ta la rý nýn ko nu þu la bil di ði, ha ta la rýy la bir lik te ka bul e dil di ði bir a i le or ta mý kur mak la müm kün o lur. A i di yet çok ö nem li dir. A i le or ta mý ný a it ol du ðu bir yer o la rak gör mez se teh li ke ler di rekt a çýk de mek tir. Ço cuk lar da ki a i di yet duy gu su na sýl ge liþ ti ri lir? O nun bir ki þi li ði ve þah si ye ti ol du ðu nu ka bul e de rek öz lük hak la rý ný ver mek ge re ki yor. An ne ba ba sýn dan dün ya ya gel di ði ni, fa kat bi zim bi rer u zan tý sý ol ma dý ðý ný ka bul len mek ge rek li dir. E ma net ol duk la rý ný, ba ðým sýz bi rer bi rey ol duk la rý ný ka bul len mek ge re ki yor. Kim dir? Ne dir? Ne ler den hoþ la nýp ke yif a lýr? Bu göz le ba kýl ma lý dýr. Bu nun i çin de çok e ði tim li bir an ne ba ba ol mak ge rek mi yor. Þu ur lu bir in san ve an ne ba ba ol mak ye ter li dir. Ya ni mu ra ka be si ni ya pa bi len, iç he sap laþ ma sý ný ya pa rak ken diy le yüz le þe bi le cek ce sa re ti o lan kiþi ler ol ma lý lar. Ül ke miz ar týk bü yük öl çü de kýr sal dan þeh re kay mýþ du rum da dýr. Þeh rin ga i le si i çin de bo ðul ma mýþ, bir a i le si nin ol du ðu nun far kýn da o lan ve iþ ten a i le ye dön dü ðün de o ra da ne fes a la bi le ce ði ni his se den e be veyn ler ol ma lý lar. Bu nu ken di le ri his se de mez se ço cu ða da his set ti re mez ler. Ba ðým lý la ra ve ba ðým lý a i le le ri ne ne ler tav si ye e der si niz? Her þey de ol du ðu gi bi, bü tün ba ðým lý lýk ve za af lar da far kýn da lýk çok ö nem li dir. Bu na iç gö rü di yo ruz. Ba ðým lý lar bu nun far kýn da de ðil ler dir. Böy le bir so run ol du ðu nu dü þün me ye bi lir ler. Ya da so run ol du ðu nu gör mek is te mi yor o la bi lir ler. Bu nok ta da ki þi nin bir þey ya pa bi le ce ði ni dü þün mü yo rum. Ön ce lik le ba ðým lý nýn, bu bir so run, fark lý lýk ve a nor mal lik di ye bil me si ge re kir. Bu nok ta da top lu ma, sað lýk lý ka la bil miþ bi rey le re gö rev dü þü yor. Bu so rum lu luk da ön ce lik le a i le le rin dir. Çün kü ba ðým lý nýn en ya ký nýn da ki ler on lar dýr. Top lum bü tün ku rum ve ku ru luþ la rýy la a i le yi güç len dir mek ve a i le ye ya tý rým yap mak zo run da dýr. Güç lü bir a i le de bu na bi ri dü çar ol sa, ki muh te me len ol maz. Ol sa da et ra fýn da kü me le nen o na des tek o lan bi ri le ri o lur. Des tek ve yar dým a lýr. O ki þi de on la ra sa rý la bi lir. Çok faz la yar gý lan ma ya ca ðý ve in faz e dil me ye ce ði i çin bu nu ya par. Rek lâm la rýn al kol ve mad de kul la ný mý na et ki si var mý dýr? Rek lâm la rýn in san la rýn dav ra nýþ la rý ü ze rin de çok bü yük öl çü de et ki si var dýr. He def a na li tik dü þün ce yi kul la na bi len ki þi ler de ðil dir. Bu mad de ye du çar o la bi le cek grup da bun lar de ðil dir. Bu na sos yo kül tü rel an lam da çö kün tü ya þa yan grup da ha çok e ði lim li dir. Bir film ka re si ya da rek lâm dan bir par ça in san la ra na sýl su nu lu yor? Bu nu in ce le di ði miz de gö rü nen þey; al kol, mut lu bir ha yat, ne þe, ha yat ve öz gür lük gi bi ku ram lar ü ze rin den gös te ri li yor. Bü tün bun lar ki þi le rin o ne gü zel si ga ra i çi yor, ben de i çe yim di ye rek de ðil de, o nun al týn da ba rýn dýr dý ðý duy gu ve ha yat sti li ni vur gu la dý ðý i çin ter cih e dip ö zen di ði bir þey o lu yor. Rek lâm lar, in san la rýn duy gu ve ar zu la rý na hi tap e den bir þek le bü rün dü rü le rek su nu lu yor. Yer ler de sü rü nen, mah vo lan mad de ba ðým lý lý ðýn dan do la yý da ðý lan bir ka rak ter le su nul mu yor. Psi ko lo jik bo yu tu bu dur. Alt kül tür den bah set miþ tik. Bir þe ye, bir ye re, bir sta tü ye da hil ol mak. Me se lâ geç miþ te ya yýn la nan bir rek lâm da, zen gin bir a dam röp tý þam bý rý ný giy miþ, e lin de bir vis ki bar da ðýy la kah ka ha a tý yor. Bu gö rün tü nün yan sýt tý ðý ne dir pe ki? Güç lü, yö ne ten ve ar zu la rý ný ger çek leþ tir miþ ki þi dir. Nef sin ar zu su da mad dî an lam da bü tün bun la rý ger çek leþ tir miþ ol mak týr. Mad dî haz la rýn tam ha li, bü tün ih ti yaç la rýn kar þý lan ma sý ve ke yif a lýn ma sý dýr. Ba ðým lý lý ðýn da te mel ö ge si ne kar þý lýk ge len bu dur. A me ri ka da ya pý lan bir a raþ týr ma da, ün lü bir ak tö rün her si ga ra ya ký þýn da çok bü yük o ran da ki þi nin hiç fark et me den si ga ra yak tý ðý gö rül müþ. Rek lâ mýn be lir li öl çü de et ki li ol ma sý nýn bir se be bi de ki þi yi pa sif du rum da ya ka lý yor ol ma sý dýr. Ki þi yi ma ruz ken, sey re der ken ve zi hin sel o la rak e leþ tir mi yor ken ya ka lý yor lar. Bu nu bir kon sept le, haz duy gu su na hi tap e de rek ya pý yor lar. Do la yý sýy la çok et ki li ol du ðu bir ger çek tir. SON

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Eksik var mý? HYUNDAI i GDI ELITE AT ÜST SINIF OTOMOBÝLLERDE BULUNAN ZENGÝN DONANIM LÝSTESÝYLE HER TÜRLÜ ÝSTEÐE CEVAP VEREN, HYUNDAÝ'NÝN BAÞTAN AÞAÐI YENÝLENEN MODELÝ Ý30, "BAÞKA BÝR ÝSTEÐÝNÝZ VAR MI?" SORUSUNU SORDURUYOR. AV RU PA LI a lý cý la rýn is tek ve bek len ti le ri ne gö re ta sar la na rak di zayn e di len Av ru pa lý i lit re lik di zel ver si yo nuy la mi sa fi ri miz ol du. Hyun da i nin ye ni ta sa rým an la yý þý ö ge le riy le yol la ra çý kan i kin ci ne sil i30 in be lir le bir me sa fe kat et ti ði ni gör me mek müm kün de ðil. i30 Hyun da i nin Çek fab ri ka sýn da ü re ti li yor. Ön kýs mý na bak tý ðý mýz da ön ýz ga ra nýn fark lý lý ðý he men dik ka ti çe ki yor. O nun he men ya nýn da sis far la rý ve tam pon ol duk ça spor tif bir et ki mey da na ge ti ri yor. i30, bu spor tif et ki yi pro fil ve ar ka ký sým ta sa rý mýy la da ha da faz la or ta ya ko yu yor. Ke yif li bir gö rün tü ya ka la mak is ti yor sa nýz, iþ te bu spor tif man za ra yý i30 o to ban da ha re ket ha lin dey ken yan dan iz le me li si niz. Hyun da i, i30 da ka li te li mal ze me ve iþ çi li ðe çok ö nem ver miþ. Zi ra, Hyun dai pre mi um mar ka la rýn ba rýn dýr dý ðý ö zel lik le ri a lý na bi lir fi yat e ti ket le riy le a lý cý sý na u laþ týr mak he de fi gü dü yor. i30, 4300 mm u zun lu ða sa hip göv de si ve 2700 mm aks me sa fe siy le ge niþ bir kul la ným a la ný su nu yor. Ýç ta sa rým da E lan tra mo de liy le ben zer lik le ri he men far k e di yor su nuz. Ar týk Hyun da i nin ken di ne has ö zel lik le ri a ra sýn da sa ya bi le ce ði miz ma vi renk li ay dýn lat ma la ra sa hip ön pa nel ve gös ter ge pa ne li ge ce sü rüþ le rin de hem gö zü yor mu yor, hem de hoþ bir gö rü nüm su nu yor. Or ta kon sol da ta bi ri ca iz se çý kýn tý lýk ya pan bir ký sým yok. Di ðer bir i fa dey le her þey yer li ye rin de. Ku man da düð me le ri kul la ný mý a çý sýn dan bir zor luk ya þa mý yor su nuz. i Pod ve USB gi riþ le ri nin bu lun du ðu i30 da Blu e to oth te le fon sis te min den, or ta di kiz ay na sý na en teg re ge ri gö rüþ ka me ra sý na, sa bit hýz sis te min den a nah tar sýz ça lýþ týr ma sis te mi ne ka dar üst sý nýf a raç lar da ve ya full pa ket do na ným la rýn da bu la bi le ce ði niz e kip man lar i30 i le bir lik te ca zip bir fi ya ta su nul ma ya baþ lan dý. Ger çi et ra fým dan al dý ðým bir kaç yo rum da, bu ö zel lik le ri ne rað men fi ya tý nýn yük sek li ði nok ta sý na dik kat çe kil di ði ni ay rý ca be lirt mek te fay da var. i30 da ki ge ri gö rüþ ka me ra sý, di ðer Hyun dai mo del - le rin den fark lý o la rak ba gaj ka pa ðý ü ze rin de bu lu nan me tal gö rü nüm lü Hyun dai lo go su nun al tý na yer leþ ti ril miþ. Ge ri vi te se tak tý ðý nýz da Hyun dai lo go su o to ma tik o la rak ha re ke te ge çi yor ve al týn dan ka me ra çý ký yor. Ve ol duk ça net bir gö rün tü eþ li ðin de ma nev ra ya pa bi li yor su nuz. Bu ö zel lik ö nem li çün kü yað mur lu ha va lar da, kir li ve toz lu yol lar da bu tür ka me ra lar pis len di ði i çin bir gö rüþ prob le mi or ta ya çý ký yor. i30 da ka me ra nýn lo go al tý na sak lan ma sý gö rün tü nün her za man te miz ol ma sý ný sað lý yor ha liy le. i30 da yer a lan yi ne gü zel bir ö zel lik i se, di rek si yon ü ze rin de ki bir bu ton yar dý mýy la üç fark lý di rek si yon tep ki si ni se çe bil me niz. Ya ni bu bu ton va sý ta sýy la fark lý üç a det sert lik dü ze yin den bi ri ni kul la na bi li yor su nuz. Test a ra cý mýz da ki 1582 cc hac min de ki mo tor, 6300 d/d de 135 HP güç ve 4850 d/d de 164 Nm tork de ðe ri ü re ti yor. 192 km/s hý za u la þa bi len a raç km/s hýz lan ma sý ný i se 11 sa ni ye de ger çek leþ ti ri yor. 6 i le ri ka de me li o to ma tik þan zý man la bir lik te ça lý þan mo to run per for man sý ný o to ma tik þan zý man ye ter li kon fo ru su nu yor. Zi ra da ha ön ce test et ti ði miz ma nu el þan zý ma na gö re da ha i yi bir per for mans da or ta ya koy du. Bu a ra da, 1.6 lit re lik CRDI di zel mo to run þe hir i çi tü ke tim de ðer le ri bi raz da ha dü þük o la bi lir di. Vi tes ge çiþ le rin te ge cik me mey da na gel mi yor an cak ha fif te ol sa bir sar sýn tý his se di yor su nuz. Yol tu tuþ ve ma nev ra ka bi li ye ti nok ta sýn dan bir sý kýn tý ya þa ma dý ðý mýz i30 hatc back, di ðer se dan kar deþ le ri ne gö re ga yet i yi bir per for mans su nu yor. Ay rý ca cam ta va nýn ya rý sý nýn sun ro of o la rak a çýl ma sý sa ye sin de, ge ce le ri Ýs tan bul dý þýn da yap tý ðý nýz yol cu luk lar da yýl dýz lar la i ç i çe ke yif li bir yol cu luk ya pa bi lir si niz. U nut ma dan, i30 ses ya lý tý mý ko nu sun da da di ðer kar deþ le ri ne gö re, dik ka te de ðer bir i yi leþ me i le öv gü yü ha ke di yor. So nuç o la rak; üst sý nýf o to mo bil ler de bu lu nan zen gin do na ným lis te siy le her tür lü is te ðe ce vap ve ren, Hyun da i nin baþ tan a þa ðý ye ni le nen mo de li i30, Baþ ka bir is te ði niz var mý? so ru su nu sor du ru yor. TEST SÜRÜÞÜ RECEP BOZDAÐ MEKÂN: ÇINARCIK/YALOVA Hyun dai pre mi um mar ka la rýn ba rýn dýr dý ðý ö zel lik le ri a lý na bi lir fi yat e ti ket le riy le a lý cý sý na u laþ týr mak he de fi gü dü yor. FO TOÐ RAF: YUSUF EMRE Bu spor tif görünüþü asfaltta ha re ket ha lin dey ken yan dan iz le me li si niz. Büyük keyif alacaksýnýz. FO TO: YUSUF EMRE TEKNÝK ÖZELLÝKLER: Motor: 1582 cc, 4 silindirli, turbo dizel Þanzýman: 6 ileri otomatik Max güç: 135 HP d/d Max. tork: d/d Max. hýz: 192 km/s km/s: 11.0 sn Boyutlar: Uzunluk: 4300 mm Geniþlik: 1780 mm Yükseklik: 1470 mm Bagaj hacmi: lt Yakýt: Yakýt türü: Dizel Tüketim: Þehir içi: 9.1 lt/100 km Þehir dýþý: 5.3 lt/100 km Ortalama: 6.7 lt/100 km Test ortalama: 7.5 lt/100 km Emisyon (CO2): 157 g/km DÜNYA OTOMOBÝL FUARLARININ VAZGEÇÝLMEZ RANDEVUSU: PARÝS OTOMOBÝL FUARI Pe u ge ot, koz la rýy la o ra da PE U GE OT, ye ni mi ma ri siy le gö ze çar pan stan dýn da, tek rar a ta ða ge çi þin de kul la na ca ðý en ö nem li koz la rý ný ser gi li yor. Pe u ge ot, a ðýr lýk lý o la rak ye ni 208 e yer ve re rek gam da yük se liþ ve o to mo bil key fi ni ga ran ti et me po li ti ka sý ný tek rar vur gu lu yor. Onyx kon sep ti a ra cý lý ðýy la su per o to mo bil ler ko nu sun da de ne yi mi ni bir kez da ha is pat lý yor; Pe u ge ot 301 ve 2008 Con cept i le u lus la r a ra sý bü yü me stra te ji si ni hýz lan dýr dý ðý ný te yit e di yor. Pe u ge ot, Pa ris O to mo bil Fu a rý nda ki 3900 m2 lik stan dýn da 40 a det se ri ü re tim ve kon sept o to mo bil ser gi li yor. Bun lar a ra sýn da tam 10 a det Ye ni Pe u ge ot 208 yer a lý yor. Pa ris O to mo bil Fu a rý nda ör tü sü a çý la cak o lan 208 Type R5, stant ta Pe u ge ot nun spor tif gen le ri ni ha týr la tý yor. Ce nev re Fu a rý nda kon sept o la rak ta ný tý lan 208 XY ve 208 GTi, Pa ris O to mo bil Fu a rý nda, pi ya sa ya sü rül me le rin den al tý ay ön ce, ni haî ta sa rým la rýy la ser gi le ni yor lar. Pa ris O to mo bil Fu a rý nýn zi ya ret çi le ri, Pe u ge ot stan dýn da ye ni RCZ i le ta ný þa bi li yor lar. RCZ YENÝ CARENS... Kia nýn kompakt MPV modeli Carens, yeni yüzünü Paris Otomobil Fuarýnda gösterecek. Tepeden týrnaða yenilenen yeni Carens, modern ve dinamik ailelerin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tasarlandý ve üretildi. R Con cept, mat si yah ve ba kýr ren giy le Pa ris O to mo bil Fu a rý nda ilk de fa gö rü cü ye çý ký yor. Pe u ge ot nun üç HYbrid4 mo de li de, gam yük se li þi stra te ji si nin i çin de yer a lý yor lar. Son o la rak Pe u ge ot stan dýn da Mar ka nýn kök lü sü per o to mo bil ler ge le ne ði çer çe - ve sin de, Onyx zi ya ret çi le re ha yal ler kur dur mak tan ge ri kal mý yor. Pe u ge ot son o la rak Pa ris O to mo bil Fu a rý nda ba sýn men sup la rý na ö zel o la rak, u lus la r a ra sý bü yü me stra te ji si nin hýz lan dý rýl ma sýn da ki en ö nem li i ki ko zu nu ta ný tý yor: Pe u ge ot 301 ve 2008 Con cept. Peugeot 301 Onyx kon sep t 208 GTI Cit ro en, gös te ri ye ha zýr CIT RO ËN, Pa ris O to mo bil Fu a rý nda ser gi le ye ce ði ye ni lik le riy le ken di e vin de fark o luþ tur ma yý plan lý yor ve u lus lar a ra sý pa za ra da ha faz la yö nel me dü þün ce si nin ilk ör nek le ri ni ser gi li yor. Ýlk kez Pa ris te med ya men sup la rý nýn kar þý sý na çý ka cak o lan ye ni se da ný C-Ely sé e ýn ya ný sý ra DS se ri si nin ö zel se ri le ri CIT RO ËN stan dýn dan gö rü le bi le cek. Ay rý ca seg men tin de ki tek 5 ki þi lik cab ri o a raç o lan DS3 CAB RI O da Pa ris O to mo bil Fu a rý nda ki CIT RO ËN ye ni lik le rin den bi ri o la cak. Pa ris O to mo bil Fu a rý i çin ha zýr la nan son sür priz i se ta ma men e lek trik li mo del o lan DS 3 E LEC TRUM. DS özel serisinden Numero 9 C-Ely sé e C-ELY SE E ÝLK KEZ TÜR KÝ YE DE GÖS TE RÝ LE CEK CIT RO ËN, fu ar da, dün ya ge ne lin de sa tý þý na ilk kez Tür ki ye pa za rýn da baþ la na cak o lan ye ni se da ný C-Ely sé e ve u zak do ðu pa za rý i çin ta sar la nan C4 L mo del le ri ni ba sýn gün le ri ne ö zel o la rak be ðe ni ye su na cak. Sa de ce ba sýn gü nün de in ce le ne bi le cek o lan C-Ely sé e in ilk kez tü ke ti ci ler i le bu luþ ma sý i se 14. U lus la ra ra sý Ýs tan bul O to mo bil Fu a rý nda ger çek le þe cek. Cit ro ën, 1 Ka sým da ilk kez Tür ki ye pa za rýn da sa tý þa su na ca ðý ye ni se da ný C-Ely sé e i le pa za ra ye ni bir so luk ge tir me ye ha zýr la ný yor. Pa ris O to mo bil Fu a rýn da DS se ri si ni o luþ tu ran üç mo de lin ver si yon la rý nýn ya ný sý ra, se ri nin ye ni ü ye si DS3 CAB RI O da ser gi le ne cek. C Ze ro i le e lek trik li a raç lar ko nu sun da de ne yi mi ni ar ttý ran Cit ro en, e lek trik li o to mo bil le rin de he ye can ve ri ci sü rüþ ler sað la ya bi le ce ði ni DS 3 E LEC TRUM i le is pat lý yor. Ki a dan 4 ye ni mo del KÝA, Pa ris U lus la ra ra sý O to mo bil Fu a rý nda, m² lik stan dýn da top lam 32 fark lý mo de li ni ser gi li yor. Ki a, fu ar da ye ni Ca rens ve ye ni pro-ce e d in dün ya prö mi ye ri ni, Op ti ma Hib rid ve mak yaj lý So ren to nun Av ru pa prö mi ye ri ni ger çek leþ ti re cek. YE NÝ PRO-CE E D... Ki a stan dýn da dün ya prö mi ye ri ni ger çek leþ ti ren bir baþ ka mo del pro-ce e d o la cak. Ye ni pro-ce e d, bir ön ce ki mo de le po pü ler li ði ni ka zan dý ran spor tif gö rü nü mü da ha da i le ri ye ta þý yor yý lý ilk çey re ðin de sa tý þa su nu la cak o lan ye ni pro-ce e d, mm top lam u zun luk, mm ge niþ lik ve mm din gil me sa fe si i le 5 ka pý hatc back kar de þiy le ay ný bo yut la ra sa hip. Nis san, TeR Ra Kon sep t'i su nar NIS SAN TeR Ra Kon sept i le mü kem mel ta sa rým ve ye ni lik çi li ðin sý nýr la rý ný çi zi yor. Ju ke Nis mo dan, Pi vo 3 e, Mic ra El le den 370Z ye u za nan ü rün ga mý Pa ris Mo tor Show da yer a la cak. Nis san Pa ris Mo tor Show da tek no lo ji ve ye ni lik çi ta sa rý mý ný ko yu çiz gi ler le su na cak. TeR Ra Kons pet, dün ya da ilk kez Pa ris te ser gi le ni yor o la cak. 0 e mis yon TeR Ra mo de li 4 ki þi lik o tur ma ka pa si te si ve göz a lý cý ta sa rý mý i le Nis san stan dý nýn mer ke zin de yer a la cak. Hid ro jen ya kýt hüc re li TeR Ra ay ný za man da 4x4 ka pa si te si i le 0 e mis yon a raç la rýn sa de ce þe hir or tam la rýn da de ðil ay ný za man da zor lu a ra zi þart la rýn da da var o la ca ðý nýn bir ka ný tý. 0 e mis yon a la nýn da Nis san Le af i le ha li ha zýr da li der o lan Nis san, TeR Ra i le ta sa rým, ye ni lik çi lik ve mü hen dis li ði bir a dým ö te ye ta þý dý.

14 14 SPOR Y sezonunun play-off röanþýnda Avni Aker Stadý'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 yenerken, karþýlaþma çok gergin bir atmosferde altýnda oynanmýþtý. FOTOÐRAF: A.A F.BAHÇE MORAL ARIYOR UEFA AVRUPA LÝGÝ'NDE MARSÝLYA ÝLE SAHASINDA BERABERE KALAN SARI- LACÝVERTLÝLER, LÝGDE TRABZONSPOR KARÞISINDA BUGÜN GALÝBÝYET HEDEFLÝYOR. Biletler tükendi nsüper Lig'in 5. haf - ta sýn da Fe ner bah çe i le Trab zons por a ra sýn da ya rýn oy na na cak kar þý - laþ ma nýn bi let le ri tü - ken di. Sa rý la ci vert li ku - lüp ten ya pý lan a çýk la - ma da, Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta - dý'nda sa de ce ka dýn ve 12 yaþ al tý ço cuk la rýn iz - le ye bi le ce ði mü sa ba - ka nýn bi let le ri nin ta ma - men tü ken di ði be lir ti le - rek, ta raf tar la ra gös - ter dik le ri il gi ne de niy le te þek kür e dil di. Evinde üstün n ÝKÝ ta kým a ra sýn da þim di ye ka dar Fe ner - bah çe'nin ev sa hip li - ðin de ya pý lan top lam 52 res mi ve ö zel maç ta Fe ner bah çe'nin 26, Trab zons por'un i se 11 ga li bi ye ti bu lu nu yor. Ta raf lar 15 maç ta da e - þit li ði bo za maz ken, Fe ner bah çe 79, Trab - zons por i se 52 gol at tý. Yenmeyi unuttu n TRABZONSPOR, Fe ner bah çe kar þý sýn da, son yýl lar da dep las - man da yap tý ðý maç lar - da ga lip gel mek te ol - duk ça zor la ný yor. Bor - do ma vi li e kip, Fe ner - bah çe i le dep las man da yap tý ðý son 22 maç ta yal nýz ca 1 kez ga lip ge - le bil di. U E FA Av ru pa Li gi'nde Fran sa tem sil ci si Mar sil ya kar þý sýn da son da ki ka lar da ye di ði gol ler le sa ha dan 2-2'lik be ra ber lik le ay rý lan Fe ner bah çe, Sü per Lig'de bu gün sa ha sýn da Trab zons por'u ye ne rek mo ral bul ma yý a - maç lý yor. Lig de ge ri de ka lan 4 haf ta da 2'þer ga li bi yet ve be ra ber lik a lan sa rý-la ci vert li ler, sa ha sýn da 45 maç lýk ye nil mez lik un va ný ný Trab zons por kar þý sýn da da ko ru mak is ti - yor. U E FA Av ru pa Li gi'nden e len dik ten son ra gö zü nü li ge çe vi ren Trab zons por i se ilk 4 haf ta da 2 ga li bi yet, 1'er be ra ber lik ve mað lu bi yet al dý. Bor do-ma vi li ler, Ka dý köy dep las ma nýn dan ga li bi yet le ay rý la rak, pu an cet ve lin de üst sý ra la ra týr man ma yý ve ta raf - ta rý ný se vin dir me yi he def li yor. FIRAT AYDINUS YÖNETECEK Bu se zon lig de sa de ce sa ha sýn da maç ka - za na bi len Fe ner bah çe'de sa kat lý ðý ge çen E - ge men Kork maz i le Mi los Kra sic, tek nik di - rek tör Ay kut Ko ca man'ýn þans ver me si du - ru mun da Trab zons por ma çýn da for ma gi ye - bi le cek. Hol lan da lý fut bol cu Dirk Kuyt'ýn du - ru mu i se bu gün net lik ka za na cak. Sað üst a - da le sin de sa kat lý ðý bu lu nan Ser dar Ke si - mal'ýn, maç kad ro sun da yer al ma sý bek len - mi yor.sa rý-la ci vert li ta ký mýn ce za sý ne de niy - le sa de ce ka dýn lar ve 12 yaþ al tý ço cuk la rýn iz le ye bi le ce ði kar þý laþ ma, Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda bu gün sa at 20.00'de baþ - la ya cak. Kar þý laþ ma yý Fý rat Ay dý nus yö ne te - cek. Ay dý nus'un yar dým cý lýk la rý ný Ser kan Ok ve A leks Taþ çý oð lu ya pa cak. Ýl ker Me ral i se dör dün cü ha kem o la rak gö rev ya pa cak. F.BAHÇE ÖNDE Fe ner bah çe i le Trab zons por, Sü per Lig'de pa zar te si gü nü 109. kez kar þý kar þý ya ge le cek. Trab zon Hü se yin Av ni A ker Sta dý'nda 13 Þu - bat 1974'te ya pý lan ve 0-0 be ra be re so nuç la - nan Tür ki ye Ku pa sý çey rek fi nal ma çýy la baþ - la yan 38 yýl lýk re ka bet te, ge nel top lam da Fe - ner bah çe'nin 5 fark la üs tün lü ðü bu lu nu yor. Sa rý-la ci vert li e kip, 78 lig, 11 Tür ki ye Ku pa sý, 9 ö zel, 4'er Cum hur baþ kan lý ðý ve Baþ ba kan lýk Ku pa sý ve 2 TSYD Ku pa sý ol mak ü ze re, ge ri - de ka lan top lam 108 maç tan 42'si ni ka za nýr - ken, bor do-ma vi li e kip bu sü re i çin de 37 ga li - bi yet el de et ti. Ta raf lar 29 maç ta e þit li ði bo za - ma dý. Fe ner bah çe'nin top lam 133 go lü ne, Trab zons por 126 gol le ce vap ver di. Beþiktaþ 3 puan hedefiyle gittiði Gaziantepspor deplasmanýndan puansýz dönerek taraftarlarýný üzdü. FOTOÐRAF: A.A Aybaba: Þaka gibi yenilgi BEÞÝKTAÞ Tek nik Di rek tö rü Sa - met Ay ba ba, dep las man da Ga zi - an teps por kar þý sýn da a lý nan 3-2'lik mað lu bi ye ti yo rum lar ken, Ta kým dan ge nel mem nu num a - ma o yu na son ra dan gi ren o yun - cu la rýn kat ký sý a dý na hiç mem nun de ði lim. Ba zý o yun cu la ra þans ve - ri yo ruz. On la rýn da bi raz da ha cid di ve öz ve ri li ol ma sý la zým. Fut bol þa ka sý gi bi gel di so nun da mað lu bi yet de di. Ay ba ba, Ýlk ya rý mü kem mel oy na dýk. O yu nu ko par ma mýz ge re ki yor du bu bö - lüm i çe ri sin de, a ma o yun bu, ol - ma dý. Ý kin ci ya rý ya Ho los ko nun ka çýr dý ðý po zis yon la baþ la dýk. Or - ta a lan o yun cu la rý mýz sa vun ma - nýn i çi ne kaç tý. Ra ki be çok boþ a - lan kal dý. Ke nar la rý i yi ka pa ta ma - yýn ca bir kaç po zis yon ye dik. 2-1 ö ne geç tik ten son ra bu ka dar ba - sit pe nal tý i le o yun 2-2 ye ma ruz kal ma ma lýy dý. Ü çün cü gol þans i - þiy di. i fa de le ri ne yer ver di. Ay ba - ba þöy le de vam et ti: Ta kým dan ge nel mem nu num a ma o yu na son ra dan gi ren o yun cu la rýn kat - ký sý a dý na hiç mem nun de ði lim. Ba zý o yun cu la ra þans ve ri yo ruz. On la rýn da bi raz da ha cid di ve öz ve ri li ol ma sý la zým. Fut bol þa - ka sý gi bi gel di so nun da mað lu bi - yet. Ö nü müz de ki haf ta oy na ya - ca ðý mýz Si vass por ma çý na ba ka - ca ðýz, ta bi ön ce sin de oy na ya ca ðý - mýz ku pa ma çý var. Biz ken di mi zi zor la dýk. Ken di ha ta mýz la yap týk. Be þik taþ lý fut bol cu Al me i da, 3 pu an a la ma dýk la rý i çin çok üz gün ol duk la rý ný söy le di. Al me i da, Zir ve yo lun da biz ma ça 3 pu an pa ro la sý i le çýk mýþ týk. Þans lý sa yý - la bi le cek 2 gol ye dik. Skor a van - ta jý ný e li miz de tu ta ma dýk. Ü çün - cü gol de za ten ma çý bi ti ren gol ol du. di ye ko nuþ tu. Fer nan des i - se ilk ya rý ta ma men üs tün ta raf ol duk la rý ný i kin ci ya rý ra kip le ri ne çok boþ a lan ver dik le ri ni söy le di. Çok er ken bir gol at tý lar. Bu er - ken gol le biz de mo ti vas yon bo - zuk lu ðu ol du. Ar dýn dan pe nal tý - dan þans sýz bir yol ye dik. 3 gol de bel ki 10 ke re vur sa 9 u dý þa rý gi - der di a ma i çe ri gir di, teb rik et - mek la zým. þek lin de ko nuþ tu. e ni as ya.com.tr Beþiktaþ'ýn eksikleri çok Beþiktaþ 3 se zon dur ka za na ma dý ðý Ga zi an - tep'te yi ne 3 pu a na u la þa ma dý. Lig de son i ki haf ta da a de ta göv de gös te ri si ya pan si yahbe yaz lý e kip, Ga zi an tep'te i ki de fa ö ne geç me si ne rað men son da ki ka da A2 ta ký mýn dan es ki o yun - cu su Or han Gül le'nin müt hiþ þu tu na bo yun eð di, bu se zon lig de ilk de fa ye nil di. As lýn da Be þik taþ ilk ya rý da oy na dý ðý fut bol la ma çý ko pa ra bi lir di. An - cak, e li ne ge çir di ði fýr sat lar dan ya rar la na ma dý ðý gi bi Ga zi an teps por'un da er ken ce vap ver me si a lý - na cak ma çýn kay be dil me si ne yo laç tý. Sa met Ay ba ba ta ký mýn oy na dý ðý fut bol dan mem nun an cak ba zý fut bol cu la rýn sa ha da ki lakayt mücadelesi u ya rýl ma sý ný gün de me ge ti ri yor. Çek fut bol cu Si vok sa vun ma da çok fe de kar ca oy nu yor an cak ce za sa ha sý i çin de ki po zis yon lar da ar ka daþ - la rý ný þa þýr tan ha re ket ler ya pý yor. Ga zi an teps - por'un 2. go lün de ki pe nal tý da hiç se beb yok ken to pu el le kes ti ve ra ki bin ma ça or tak ol ma sý ný sað la dý. Ho los ko i se so rum suz bir fut bol cu. Mü - sa it po zis yon lar da to pu ar ka da þý na at ma sý ge re - kir kenþ, i na dý na þut de ne me sin de bu lu nu yor. Fer nan des sa kat sa kat oy na ma sý na rað men sa - ha da a yak ta ka lan bir-i ki fut bol cu dan bi riy di. Al - me i da çok gü zel bir ka fa go lü at tý. An cak da ha mü sa it le ri ni ka çýr dý. Ka le ci McGre kor ba na pek gü ven ver me di. Ha va top la rýn da tri bün de ki se yir - ci gi bi top la ra ba ký yor. Ce za sa ha sý i çin de ar ka - daþ la rý na gü ven ver me li. Genç Ol cay'ý be ðen dim. Mü ca de le et me ye ça lý þý yor ve bir de gü zel gol at tý. Gaziantepspor'u da kutluyorum. Sezona kötü bir giriþ yaptý. Sonra düzelmeye baþladý. Teknik Direktör Hikmet Karaman futbolcu psikolojisini iyi biliyor. Devre arasýnda takýmý iyi motive etmiþ. Galibiyette onun da payý var. Kenardan oyuncularýna iyi destek vardý. Ayrýca hakem Yunus Yýldýrým'ý da tebrik ediyorum. Güzel bir maç yönetti. Sivok'un elini iyi gördü. Hakemlik hayatýnýn olgunluk dönemini geçiriyor. Tecrübesiyle bu zorlu maçtan iyi not alarak ayrýlmasýný bildi. Beþiktaþ bugün Niðde'ye gidiyor SÜPER Lig'de Ga zi an teps por'a 3-2 ye ni le rek haf - ta yý pu an sýz ka pa yan Be þik taþ'ta göz ler Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'na çev ril di. Ga zi an teps por ma çý dö nü þü, geç sa at ler de BJK Nev zat De mir Te sis le - ri'nde ha fif bir ye ni le me ça lýþ ma sý ya pan si yah-be - yaz lý lar, tek nik di rek tör Sa met Ay ba ba'nýn ver di ði i zin le bu gü nü din le ne rek ge çi ri yor. ''Ka ra Kar tal - lar'', Böl ge sel A ma tör Lig'de mü ca de le e den Nið - de Be le di yes por i le 25 Ey lül Sa lý gü nü oy na ya cak - la rý Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý 2. tur ma çý nýn ha zýr lýk - la rý na bu gün baþ la ya cak. Ö zel bir u çak la Sa bi ha Gök çen Ha va li ma ný'ndan bu gün sa at 11.00'de Kay se ri'ye gi de cek o lan si yah-be yaz lý lar, da ha son ra ka ra yo luy la Nið de'ye ge çe cek. Be þik taþ, Nið de Be le di yes por ma çý ön ce si tek an tren ma ný ný ak þam sa at le rin de Nið de'de ger çek leþ ti re cek. Nið - de Be le di yes por i le Be þik taþ a ra sýn da ki kar þý laþ ma Nið de 5 Þu bat Sta dý'nda sa at 14.30'da oy na na cak. Ýtalyan koç Pianigiani umut verdi: F.Bahçe Ülker çok güçlü bir ekip olacak Tür ki ye'nin Lon dra O lim pi yat la rý'nda ki gu ru ru mil lî at let As lý Ça kýr Alp te kin, ileride antrenör olmak istediðini söyledi. ÞAMPÝYONLAR YETÝÞTÝRECEÐÝM OLÝMPÝYAT ÞAMPÝYONU ATLETÝMÝZ ASLI ÇAKIR ALPTEKÝN, "KÜTAHYA'DA BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENÝ OLDUM. GELECEÐÝN ÞAMPÝYONLARINI YETÝÞTÝRMEYÝ HEDEFLÝYORUM" DEDÝ. KA DIN Gi ri þim ci ler Der ne ði KA GÝ DER, 2002'den bu ya na dü zen le di ði top lan tý la - rý nýn bu yýl ki ey lül a yý et kin li ðin de Tür ki - ye'nin Lon dra O lim pi yat la rý'nda ki gu ru ru Mil li At let As lý Ça kýr Alp te kin i le an tre - nö rü ve e þi o lan Ýh san Alp te kin'i a ðýr la dý Lon dra O lim pi yat la rý'nda al týn ma - dal ya ka za nan As lý Ça kýr Alp te kin, an - tren man lar da ya þa dý ðý sý kýn tý la rýn, çek ti ði a cý la rýn o nu ba þa rý lý ol ma ya da ha faz la mo ti ve et ti ði ni söy le di. Spo run gi ri þim ci - lik le pa ra lel bir ya pý da ol du ðu nu be lir ten Alp te kin, i le ri de ka dýn spor cu la ra an tre - nör lük yap mak is te di ði ni söy le di. Mil li at - let, "Ben ma dal ya ka zan dýk tan ve ta nýn - ma ya baþ la dýk tan son ra, gençler sporcu olmak i çin da ha he ves li ol du lar" de di. As lý Ça kýr Alp te kin þun la rý söy le di: "En bü yük ha ya lim be den e ði ti mi öð ret me ni ol mak tý. Ö nem li bir ya rýþ ta ilk ü çe gi re bi - lir se niz, doð ru dan be den e ði ti mi öð ret me - ni ol ma hak ký ný ka za ný yor su nuz. E ðer bu ma dal ya yý al ma mýþ ol say dým KPSS'ye gi rip öð ret men lik baþ vu ru su ya pa cak tým. A ma ma dal ya dan son ra a tan dým ve þu an Kü - tah ya'ya bað lý Sa ka Kö yü'nde be den e ði ti - mi öð ret men li ði ya pý yo rum. Böy le ce Tür - ki ye ka dý ný nýn se si ni tüm dün ya ya du yur - ma yý sür dür me yi, ge le ce ðin þam pi yon la rý - ný ye tiþ tir me yi he def li yo rum. " As lý Ça kýr Alp te kin spo ra e ði li mi o lan ço cuk la rýn mut la ka des tek len me si ge rek ti ði nin al tý ný çi ze rek, parasýzlýk yüzünden koþu a yak ka - bý sý ol ma dý ðýný, ço cuk ken çýp lak a yak la koþ tu ðu nu gö ren fe de ras yon baþ ka ný nýn bir çift kýr mý zý spor a yak ka bý he di ye et me - si nin ha ya tý nýn dö nüm nok ta sý ol du ðu nu söy le di. Alp te kin, ken di si nin de bun dan son ra ih ti ya cý o lan spor cu la ra des tek te bu - lun mak is te di ði ni belirtti. Ka dýn la rýn ba þa - rý ya da ha ça buk u laþ tý ðý ný kaydeden As lý Ça kýr Alp te kin, as lýn da bir ka dýn an tre nö - rü ol ma sý ný çok ar zu la dý ðý ný ve i le ri de ka - dýn spor cu la ra an tre nör lük et mek is te di ði - ni söy le di. Ýs tan bul / E rol Do yu ran FENERBAHÇE Ül ker Bas ket - bol Ta ký mý Ba þan tre nö rü Si - mo ne Pi a ni gi a ni, ye ni se zon ha zýr lýk la rý kap sa mýn da An ka - ra'da dü zen le nen ''Tan sev Mýh çý oð lu Tur nu va sý''nýn, ça - lýþ ma ve kon dis yon i çin çok ve rim li geç ti ði ni söy le di. Pi a ni - gi a ni, sa rý-la ci vert li ku lü bün Si mo ne Pi a ni gi a ni res mi in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma sýn da, An ka - ra'da ki tur nu va nýn, ta ký mý ta nýt ma sý a çý sýn dan gü zel bir fýr sat ol du ðu nu ve du rum la rý ný gö re bil dik le ri ni i fa - de et ti. Ý tal yan ça lýþ tý rý cý, çok ye ni bir ta kým ol duk la rý - ný, sis te min o tur ma sý i çin za ma na ih ti yaç du yul du ðu - nu be lir te rek, ''Her gün her o yun cu, bir a dým a ta rak bu sis tem i çin ken di ni ge liþ ti ri yor. E li miz de ki za ma ný ve rim li kul la na rak her þe yi o turt ma mýz ge rek. Tur nu - va bi zim i çin eks tra bir an tren man ve ha zýr lýk ol du. Maç lar da al dý ðý mýz so nuç lar dan çok, tur nu va bi zim i - çin ça lýþ ma ve kon dis yo nu muz a dý na ve rim li geç ti'' di - ye ko nuþ tu. Ye ni trans fer ler den A vus tral ya lý Da vid An der sen'in a ra la rýn da ol ma dý ðý ný ha týr la tan ba þa rý lý an tre nör, Mi ke Ba tis te ve O ðuz Sa vaþ'ýn ha fif sa kat lýk - la rý ol du ðu nu ve ta ký mýn bir a ra ya gel me si nin ar dýn - dan çok güç lü bir ta kým o la cak la rý ný kay det ti.

15 Y A Ý LE SAÐ LIK 24 EY LÜL 2012 PAZARTESÝ 15 Ba þa rý i çin ku lak ve göz kon tro lü yap tý rýn! ALIÞ VERÝÞ ba ðým lý sý mýsýnýz? UZMANLAR UYARDI: ÇOCUKLARINIZIN ÝÞÝTME VE GÖRME KAYBI OLUP OLMADIÐINI ÖÐRENMEK ÝÇÝN MUTLAKA SAÐLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜN. ALIÞ VERÝÞ yap ma dan du ra mý yor sa nýz, a lýþ ve riþ mer kez le ri ve ya sa nal a lýþ ve riþ or ta mýn da ken di ni zi a lýþ ve riþ yap mak tan a lý ko ya mý yor sa nýz dik kat! A lýþ ve riþ ba ðým lý sý o la bi lir si niz. A lýþ ve riþ dav ra ný þý ný zý sý nýr la mak i çin iþ te si ze ba zý pra tik tavsiyeler. Ti maþ ya yýn la rýn dan çý kan A lýþ ve riþ ko lik i sim li ki ta býn ya za rý Üs kü dar Ü ni ver si te si Sað lýk Hiz met le ri Mes lek Yük se ko ku lu Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Ba rýþ Ö nen Ün sal ver a lýþ ve riþ dav ra ný þý ný sý nýr la mak i çin ba zý pra tik tavsiye ler ve ri yor. A lýþ ve riþ so ru nu nuz var sa, bo yut la rý ný an la ya bil mek i çin ön ce lik le bir uz man la gö rü þüp te da vi ye ge rek o lup ol ma dý ðý ný an la ma nýn fay da lý o la bi le ce ðin dik kat çe ken Ün sal ver, a lýþ ve riþ ta kýn tý sý nýn te da vi siy le il gi li te ra pi prog ram la rýn dan yo la çý ka rak, ki þi le rin ken di ken di le ri ne de ba zý pra tik tavsiyele ri ha yat la rýn da uy gu la ya bi le cek le ri ne vur gu yap tý. Bu tavsiye le rin de nen me siy le so run ta ma men or ta dan kalk ma sa da þid de ti nin a za la ca ðý ný i fa de e den Dr. Ün sal ver, a lýþ ve ri þin de ku ral la rý ol du ðu nu ha týr lat tý. Ün sal ver a lýþ ve ri þin ku ral la rý ný þöy le be lirt ti: BU SO RU LA RI KEN DÝ NÝ ZE SO RUN A lýþ ve riþ ku ral la rý: la lýþ ve riþ ön ce si ih ti yaç lis te si ha zýr la yýn. llis te de ol ma yan hiç bir þe yi al ma yýn. lba zý ma ða za lar i çin ön ce den büt çe ha zýr la yýn. O ma ða za dan har ca ya bi le ce ði niz meb lâ ðý ön ce den be lir le yin. lö de me i çin sý ra da bek ler ken gö zü nü ze ta ký lan bir þe yi al ma yýn. lsýrf in di rim de ol du ðu i çin her han gi bir þe yi he men sa týn al ma yýn. lmar ket a lýþ ve ri þi dý þýn da a lýþ ve riþ se pe ti kul lan ma yýn. lma ða za ya gir di ði niz de doð ru dan, sa týn al mak is te di ði niz ü rü nün bu lun du ðu bö lü me gi din. lpos tay la ya da cep te le fo nuy la ge len a lýþ ve riþ fýr sa tý me saj la rý ný he men si lin, o ku ma yýn. lsa týn al ma ný za man týk lý ve a kýl cý se bep ler bul ma ya ça lýþ ma yýn. lkre di kar tý sa yý ný zý te ke in di rin, li mi ti ni a þa ðý çe kin. Müm kün se na kit a lýþ ve riþ ya pýn. KAYSERÝ Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Ah met Ök süz ka ya, o kul la rýn a çýl ma sýy la ço cuk la rýn o kul ba þa rý sý i le il gi li an ne ve ba ba la rý gö rev ler düþ tü ðü nü i fa de et ti. Ök süz ka ya, ço cuk la rýn sað lýk la rý i le il gi li ba zý so run la rýn o kul dö ne min de çý ka bil di ði ni ha týr la ta rak, Ço cuk la rý mý zýn o kul ba þa rý la rý i çin mut la ka i þit me ve gör me kay bý o lup ol ma dý ðý na da ir sað lýk kontrol le ri yap týr mak ta ya rar var de di. Dr. Ah met Ök süz ka ya, ba þa rý lý ve sað lýk lý bir e ði tim öð re tim dö ne mi ge çi re bil me si i çin o kul la rýn ye ni a çýl dý ðý gün ler de ço cuk la rýn gör me, i þit me, so run la rý o lup ol ma dý ðý nýn kon trol et - ti ril me si ni is te di. Ök süz ka ya, kro nik has ta lý ðý o lan ço cuk lar hak kýn da sý nýf ve reh ber lik öð ret men le ri i le o kul i da re si ne bil gi ve ril me si nin ya rar lý o la ca ðý ný di le ge tir di. O kul da ba þa rý et ki le yen bel ki de en ö nem li ra hat sýz lýk i þit me ka yýp la rý ol du ðu nu ak ta ran Ök süz ka ya, þu bil gi le ri ver di: Ý þit me kay bý ço cuk luk ça ðýn da çe þit li fak tör le re bað lý o la rak or ta ya çý ka bi lir ve bu ne den le de ko nuþ ma ve psi kosos yal prob lem le re yol a ça bi lir. Bu nun la bir lik te ço cuk luk ça ðýn da i þit me kay bý ný sap ta ma nýn ko lay ol ma dý ðý da bir ger çek tir. Ço cuk la rýn o kul ba þa rý sý ný et ki le yen di ðer ra hat - sýz lýk fak tö rü nün gör me prob lem le ri ol du ðu - na dik kat çe ken Ök süz ka ya, þu bil gi le ri ver di: Ço cuk luk ça ðýn da gör me du yu su nun tam o la rak ge li þi mi 7 i le 10 yaþ la rý a ra sýn da ki dö nem de ta mam la ný yor. Do ðum dan bu za ma na ka dar ge çen sü re i çe ri sin de o lu þan gör me bo zuk luk la rý, ö zel lik le kü çük yaþ ta ki ço cuk la rýn þi kâ yet le ri ni tam o la rak an la ta ma ma sý ne de niy le çok u zun sü re fark e di le me ye bi lir. Gör me bo zuk luk la rý o kul ön ce si dö nem de her 20 ço cuk tan bi ri ni et ki li yor. O kul dö ne min de i se her 4 ço cuk tan bi rin de göz has ta lýk la rý gö rü lü yor. Kay se ri / ci han YRD. Doç. Dr. Ba rýþ Ö nen Ün sal ver e ðer bir ü rü nü ya da hiz me ti sa týn al ma ya kalk tý ðý nýz da þu so ru la rý ki þi le rin ken di le ri ne sor ma la rý ge rek ti ði ni de söz le ri ne ek li yor. Ýþ te o so ru lar. "lne den bu ra da yým? lken di mi na sýl his se di yo rum? lbu na ih ti ya cým var mý? lbek ler sem ne o - lur? lö de me yi na sýl ya pa ca ðým? lal dý ðým da ne re ye ko ya ca ðým? Ün sal ver bu so ru la rýn bir kâ ðý da ya zý lýp cüz - dan da ta þýn ma sý nýn a lýþ ve riþ a nýn da çý ka rý lýp ba kýl ma sý nýn ya rar lý o la ca ðý ný da ha týr la tý yor. Ýstanbul / Yeni Asya GÝRESUN Sað lýk Mü dü rü Dr. Cen giz Cin de mir, o kul ça ðýn da ki ço cuk lar a çý sýn dan kah val tý nýn ge li þim le ri i çin çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Dr. Cen giz Cin de mir, mev cut ö ðün ler i çin de kah val tý nýn gü ne baþ lan ma sý a çý sýn dan fark lý bir ye ri nin bu lun du ðu nu an la ta rak þu bil gi le ri ver di: Bu ne den le gü ne mut la ka kah val tý ya pa rak baþ la mak þart. O kul ça ðýn da ki ço cuk lar i çin bu el zem, ya ni ol maz sa ol maz lar dan. Bu ne den le ço cuk lar i yi bir kah val tý da süt, yu mur ta, pey nir, zey tin, re çel, bal ve ek mek gi bi be sin mad de le ri ni mut la ka tü ket me le ri ge re kir. Ya ni o kul ça ðý ço cuk la rý nýn kah val tý sý bes len me de ðe ri yük sek ve do yu ru cu gý da lar dan o luþ ma lý. O kul ça ðýn da ki ço cuk la ra sa bah ye mek ye dir me nin zor ol du ðu na da dik kat çe ken Cen giz Cin de mir, ço cuk la rýn her gün ay ný þey le ri ye mek ten sý ký la bi le - ce ði ni, me nü de ðiþ mez se bes le me nin i yi ce zor la þa bi le ce ði ni, bu yüz den de kah val tý nýn çe þit len di ril me si ge rek ti ði ni, ba zý mal ze me le rin sýk sýk de ðiþ ti ri le rek sof ra nýn il gi çe ki ci ha le ge ti ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Cin de mir, Ör ne ðin yu mur ta nýn bir gün om let, di ðer gün haþ la ma, bir baþ ka gün sa la ta ha lin de doð ra na rak sof ra ya ko nu la bi lir. Pey nir de bir gün bö re ðin i çin de, bir gün sand viç te kul la ný la rak tü ke ti me ko lay lýk sað la ya bi lir de di. Sü tün de ço cuk la ra sev di ril me si ge rek ti ði ne i þa ret e den Cin de mir, e be veyn le re bu nun i çin yap ma la rý ge re ken ler hak kýn da da u ya rý lar da bu lun du. Cin de mir, Sü tü sev dir mek i çin, i çi ne ka ka o ve ya mey ve ka tý lýp tat lan dý rý la bi lir. Böy le ce ço cu ðu nu zun iþ ta hý ný a ça bi lir, kah val tý sý ný bi tir me si ni ko lay laþ tý ra bi lir si niz di ye ko nuþ tu. Gi re sun / ci han ÇOCUKLARINIZI KAHVALTI YAPTIRMADAN OKULA GÖNDERMEYÝN Süt, yumurta, peynir, zeytin... Çocuklarýn i yi bir kah val tý da süt, yu mur ta, pey nir, zey tin, re çel, bal ve ek mek gi bi be sin mad de le ri ni mut la ka tü ket me le ri ge re kiyor. Ti ro id kan se ri doð ru ta ný i le te da vi e di lir ÖZEL Sa ni Ko nu koð lu Has ta ne si Ge nel Cer ra hi Uz ma ný Opr. Dr. Er dal Uy sal, er ken ve doð ru teþhis i le ti ro id kan se ri nin te da vi e di le bi le ce ði ni ve ki þi nin u zun yýl lar ya þa ya bi le ce ði ni söy le di. Uy sal, Ö zel Sa ni Ko nu koð lu Has ta ne si nde, hal ka a çýk sað lýk kon fe rans la rý kap sa mýn da Ti ro id Kan se ri ve Te da vi si ko nu su nu an lat tý. Ti ro id kan se ri nin ti ro id be zin de ki hüc re le rin kan se re dö nüþ me si dolayýsýyla o luþ tu ðu nu be lir ten Uy sal, Ti ro id kan se ri ge nel lik le bo yun da bir kit le ve ya ti ro id be zi i çin de bir no dül þek lin de o lu þur. E ðer doð ru ta ný ve te da vi uy gu la nýr sa has ta lýk ta ma men or ta dan kal dý rý la bi lir de di. Ti ro id kan se ri nin top lum da gö rül me sýk lý ðý nýn yüz de 4,2 ol du ðu nu an la tan Uy sal, Ha yat bo yun ca ka dýn lar da ti ro id kan se ri ris ki yak la þýk yüz de 0,7, er kek ler de yüz de 0,25 tir. Bu na kar þý lýk kli nik ö ne mi, has ta lý ðýn bu dü þük in si dans i le ký yas la na ma ya cak ka dar bü yük tür. Çün kü nü fu sun yüz de 5-25 in de gö rü len a de nom ve no dü ler gu atr ol gu la rý a ra sýn dan bu lu nup çý kar týl mak zo run da dýr di ye ko nuþ tu. Ti ro id kan se ri nin teþhisinde in ce ið ne as pi ras yon bi yop si si i le ö nem li bir a þa ma kay de dil di ði ni ve bu yön tem le ol gu la rýn er ken ta nýn ma sý nýn ko lay laþ tý ðý nýn al tý ný çi zen Uy sal, has ta lý ðýn te da vi sin de en et ki li yön te min cer ra hi te da vi ol du ðu nu vur gu la dý. Ga zi an tep / ci han Psikiyatri hastalarý topluma kazandýrýldý BALIKESÝR Dev let Has ta ne si Top lum Ruh Sað lý ðý Mer ke zi nde gö rev li psi ki yat ri uz ma ný Dr. U mut Ka ra su, mer kez de has ta la rýn te da vi le ri nin ya nýn da bir çok e ði tim le bir lik te re ha bi li tas yon ça lýþ ma sý yap týk la rý ný söy le di. Has ta la ra o ku ma yaz ma, ti yat ro, mü zik ve dra ma gi bi e ði tim le ri ve ril di ði ni i fa de e den Ka ra su, Tu va let be ce ri si ol ma yan ve 12 yýl dýr hiç dý þa rý çýk ma mýþ has ta la rý mýz var dý. E ði tim le ri miz sa ye sin de bir bir le ri ve a i le le riy le di yalog la rý ge liþ ti. Has ta lar ak þam sa at le rin de bir bir le riy le söz le þip tek baþ la rý na bir ka fe de bu lu þup çay i çe bil me du ru mu na gel di de di. Ba lý ke sir Dev let Has ta ne si Top lum Ruh Sað lý ðý Mer ke zi nde te da vi gö ren has ta lar ta ra fýn dan ya pý lan el i þi, ta ký ve re sim le rin bu lun du ðu ser gi tö ren le a çýl dý. Has ta ne lo ka lin de dü zen le nen tö re ne Ba lý ke sir Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Ha san Yýl maz, Baþ he kim Opr. Dr. Ha san Ho ca oð lu, dok tor lar, has ta ne ça lý þan la rý, has ta lar ve a i le le ri ka týl dý. Mer kez de baþ ta þi zof re ni ol mak ü ze re kro nik psi ki yat rik has ta lý ðý o lan la rýn, te da vi le ri nin ya nýn da bir çok e ði tim le bir lik te re ha bi li tas yon la rý ný yap týk la rý ný be lir ten Dr. Ka ra su, O ku ma yaz ma bil me yen bir çok has ta mý za bu ra da öð ret tik ve öð ret me ye de vam e di yo ruz. Has ta la rý mý za el be ce ri si ka zan dý rý yo ruz. Da ha son ra ta ký ve re sim a töl ye si tar zý ça lýþ ma lar la ü re tim de bu lun ma la rý ný sað lý yo ruz di ye ko nuþ tu. Ba lý ke sir / ci han

16 HÝNDÝSTANLI ÝLÝM ADAMI GASMÝ: Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y FOTOÐRAFLAR: AA Müslüman, tepkisini Müslümanca yapmalý HÝNDÝSTANLI MÜSLÜMAN ÂLÝM VE KANAAT ÖNDERLERÝNDEN MEVLÂNÂ MUHAMMED SALÝM GASMÝ, ÝSLÂMA HAKARET ÝÇEREN FÝLME KARÞI MÜSLÜMANLARIN TEPKÝSÝNÝN DE MÜSLÜMANCA OLMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. Hint âlim, beraberindeki bir heyetle Türkiye'yi ziyaret etti. FOTOÐRAF: CÝHAN HÝN DÝS TAN IN ö nem li Müs lü man ka na at ön der le rin den Mev lâ nâ Mu ham med Sa lim Gas mi baþ kan lý ðýn da i lim ve fi kir a dam la rýn dan o lu þan Hint li bir he yet Tür ki ye yi zi ya ret et ti. Ýs lâm a ha ka ret i çe ren ABD de çe ki len film, ar dýn dan Fran sa da ki ka ri ka tür kri zi ve son ra sýn da ge li þen o lay la rý da de ðer len di ren Gas mi, kar þý ta ra fýn tav rý ne ka dar i ti ci ve kýþ kýr tý cý da ol sa Müs lü man la rýn ha di se ve o lay lar kar þý sýn da Müs lü man ca dav ran ma sý ve Ýs lâm ýn çiz di ði çiz gi ve da i re nin dý þý na çýk ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Gas mi, Pro tes to ve gös te ri ler ta ma men ül ke nin ve u lus lar a ra sý ka nun la rýn mü sa a de et ti ði çer çe ve de ger çek leþ me li i fa de le ri ni kul lan dý. ÝS LÂM, BA RI ÞI E SAS A LIR BE DÝ ÜZ ZA MAN Sa id Nur sî ve Ri sa le-i Nur la rý 40 yýl dan da ha faz la bir sü re dir ta ný dý ðý - ný be lir ten Dar el-hu da Ýs lâm Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Dr. Ba ha ud din Mu ham - med en-ne de vî i se Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret muhtevalý film hak kýn da þun la rý söy le di: Asr-ý Sa a det ten gü nü mü ze ka dar Pey gam ber E fen di mi ze (asm) ve Ýs lâ ma ha ka ret e den ler hep var ol muþ tur. Ýs lâm ýn han gi ha re ket ve dav ra ný þa na sýl ce vap ver - di ði ve ve re ce ði ma lûm dur. Ýs lâm ö te ki i le i liþ ki yi ba rýþ e sa sý ü ze ri ne ku rar. Zi ra in san - lar, ya din de kar deþ ve ya in san lýk ta eþ tir. Do la yý sýy la A me ri ka nýn Lib ya se fi ri nin öl dü - rül me si o la yý (ki min ne i çin yap tý ðý bel li ol ma mak la bir lik te), mün fe rit bir o lay ve tüm Müs lü man la ra mal e di le mez. Lib ya da ki o lay la rýn, Hz. Pey gam be re (asm) ha ka ret i çe - ren, hak sýz, i ti ci ve son de re ce kýþ kýr tý cý fil min ne ti ce si ol du ðu na i þa ret e den Dr. Ba ha ud - din Mu ham med en-ne de vî, kit le psi ko lo ji si i çin de ha re ket e den bir gru bun an lýk ve bir yö nüy le de za ru rî tep ki si ol du ðu nu söy le di. En-Ne de vî, Do la yý sýy la mar ji nal bir gru ba a - it, an lýk, mün fe rit ve yön len di ril miþ bir tav rýn, her za man ve ze min de, tüm in san lýk i çin ge çer li Ýs lâm ýn ev ren sel il ke ve pren si bi ol ma sý müm kün de ðil dir de di. Ýs tan bul / ci han Amerikalý Müslümanlar, Beyaz Saray önünde toplanarak nefret filmini protesto etti. Be yaz Sa ray ö nün de pro tes to A ME RÝ KA LI Müs lü man lar, Be yaz Sa - ray ö nün de, Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil mi ve ABD de de vam e den Ýs la mo fo bi yi pro tes to et ti. Be - yaz Sa ray ö nün de ki La fa yet te Par - ký nda top la nan A me ri ka lý Müs lü man - lar, el le rin de Ne den Ýs la mo fo bi ya u lu - sal ve dýþ po li ti ka ko nu su ha li ne gel - di?, Bað naz lý ða son, Ý fa de öz gür lü - ðü su i is ti mal e dil me me li, Hz. Mu - ham med ya þa mýþ en ha ri ka, muh te - þem ve mü kem mel in san dýr gi bi pan - kart lar aç tý. Sýk sýk tek bir ge ti ren grup ü ye le ri, park tan ge çen A me ri ka lý la ra, Müs lü man lý ða da ir ya nýl gý lar ve ger - çek le re da ir ya zý ve çi çek da ðýt tý. A - me ri ka lý Müs lü man lar a dý na ko nu þan top lum li der le ri de, her tür lü di ne kar þý ay rým cý lý ðý, bütün pey gam ber le re yö - ne lik ha ka ret le ri ký na dý. Li der ler, bu fil - min ya yýn lan ma sý nýn i fa de öz gür lü ðü o la ma ya ca ðý ný be lirt ti ler. Müs lü man - la rýn pro tes to su na, ba zý Ya hu di ler de ka tý la rak des tek ver di. Was hing - ton da ki Müs lü man top lum li der le rin - den A gah Meh di, ABD nin Lib ya da ki baþ kon so los lu ðu na dü zen le nen sal dý - rý yý tas vip et me dik le ri ni, Ýs lâm ýn þid - det di ni de ðil, ba rýþ di ni ol du ðu nu be lir - te rek, a ma ay ný za man da Müs lü man genç le ri nin bu ka dar öf ke len me si ne yol a çan se bep le rin de a raþ tý rýl ma sý ge - rek ti ði ni söy le di. Meh di, med ya da Ýs - lâm di ni ko nu sun da en te lek tü el tar týþ - ma lar ye ri ne, ön yar gý la rýn ha kim ol du - ðu nu di le ge tir di. Was hing ton / a a Protestoya katýlan Yahudiler, "Ýfade özgürlüðü suiistimal edilmemeli" pankartý açtý.

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr SÝVÝL KEMALÝZM AKP ÝLE DEVAM ETTÝRÝLÝOR / KÂZIM GÜLEÇÜZ azýsý sayfa 13 te MEZARI MEÇHUL KALACAK KADDAFÝ NÝN SONU MÜBAREK Ý AÐLATTI HABERÝ SAFA 7 DE Depremde bile terör / 9 DA Meclis terörü görüþecek /

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı