Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti."

Transkript

1 ISBN: çiflleri Bakanl Genel Yay n No: 610 Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Yay n No: 74 Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. Tlf: pbx Faks: e-posta:

2 ÖNSÖZ lk yard m, "herhangi bir kaza ya da yaflam tehlikeye düflüren durumda, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya kadar, hasta/yaral n n hayat - n n kurtar lmas, durumunun kötüye gitmesinin önlenebilmesi ya da iyileflmesini kolaylaflt rmak amac yla olay yerinde, eldeki mevcut malzemelerle, ilâç kullan lmadan yap lan uygulamalara" denir. nsan hayat boyunca ilk yard m gerektiren durumlarla her zaman karfl lafl labilir. Zaman nda yap lacak bir ilk yard m ile yaral ve hastan n hayat kurtar labilir. Özellikle afetlerde can kurtarabilmek için ilk yard m süratle uygulamak çok önemlidir. Teflkilat m z da bunun bilincinde olarak ilk yard m konular ndaki bilgilerini sürekli yenilemektedir. Bu amaçla, Genel Müdürlü ümüzce Aral k 2004 y l nda bas m yap lan lk Yard m Kitab kaynak al narak, herkesin anlayabilece i flekilde haz rlanm fl olan bu el kitab ; pratik bilgilerin yan nda ilk yard m alan nda gerek her düzeydeki uygulay c - lar için gerekse ilk yard m e iticilerinin e itiminde ilgililere kaynak oluflturacakt r. El kitab n n Teflkilat m za, Ülkemize ve insanl a yararl olmas n diliyorum. Genel Müdürlü ümüz Yay n Kurulu ile kitab n haz rlanmas ve bas m na kadar her aflamas nda büyük gayret göstererek eme i geçen Sivil Savunma Koleji Ö retmeni Erdo an AKDEM R'e teflekkür ederim. Atilla ÖZDEM R Sivil Savunma Genel Müdürü I

3 II

4 Ç NDEK LER LK YARDIM KORUMA B LD RME KURTARMA TANI-TEfiH S TEDAV TR YAJ-AYIRMA TAfiIMA SOLUNUM YAPILMASI GEREKENLER TEMEL YAfiAM DESTE A. SOLUNUM YOLU AÇIKLI ININ SA LANMASI B. SOLUNUMUN SA LANMASI (Sun i Solunum) C. DOLAfiIMIN SA LANMASI (D fl Kalp Masaj ) ÇOCUKLARDA (1 8 YAfi ARASI) TEMEL YAfiAM DESTE...10 BEBEKLERDE (0 1 YAfi ARASI) TEMEL YAfiAM DESTE...10 SOLUNUM YOLU TIKANMASI YET fik NLERDE VE ÇOCUKLARDA YABANCI MADDELER N SOLUNUM YOLUNDAN ÇIKARILMASI Ç N UYGULANACAK YÖNTEMLER BEBEKLERDE YABANCI MADDELER N SOLUNUM YOLUNDAN ÇIKARILMASI Ç N UYGULANACAK YÖNTEMLER III

5 KANAMA ÇEfi TLER Ç KANAMALAR DIfi KANAMALAR BURUN KANAMALARI A IZDAN KAN GELMES ANÜS YOLUYLA KANAMALAR KAPALI YARALAR AÇIK YARALAR KAFA YARALANMALARI OMURGA YARALANMALARI GÖ ÜS YARALANMALARI KARIN YARALANMALARI B RDEN FAZLA ORGAN YARALANMALARI SIKIfiMA-EZ LME PANSUMANLAR SARGILAR SARGI LE SARILMA YÖNTEMLER ASKILAR fiok IV

6 BAYILMA KOMA HAVALE (KONVÜLS YON) SARA NÖBET (EP LEPS KR Z ) fieker HASTALI I (D YABET) ALKOL KOMASI H STER NÖBET YANIKLAR YÜKSEK SICAKLIK (TERMAL) YANIKLARI ELEKTR K YANIKLARI RADYASYON YANIKLARI K MYASAL MADDE YANIKLARI ISI DENGES BOZUKLUKLARI DÜfiÜK SICAKLIK (H POTERM ) DONMA SICAK B TK NL SICAK ÇARPMASI (GÜNEfi ÇARPMASI) KIRIK ÇIKIK BURKULMA KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA TESP T BÖLGESEL KIRIKLAR, ÇIKIKLAR VE BURKULMALARIN TESP TLER V

7 S ND R M (A IZ) YOLU LE ZEH RLENMELER LÂÇ ZEH RLENMELER SOLUNUM YOLU LE ZEH RLENMELER KARBON MONOKS T ZEH RLENMELER DER YOLU LE ZEH RLENMELER ARI SOKMASI AKREP SOKMASI ÇIYAN (KIRKAYAK) SOKMASI DEN Z CANLILARIN SOKMASI VE ISIRMASI KÖPEK, KED, AT ISIRMALARI FARE ISIRMASI YILAN ISIRMASI ÖRÜMCEK ISIRMASI GÖZDE YABANCI G S M KULAKTA YABANCI C S M BURUNDA YABANCI C S M YUTAKTA YABANCI C S M GÖZ YARALANMALARI D fi A RISI D fi YARALANMALARI SPOR YARALANMALARI KAS KRAMPLARI ASTIM GÖ ÜS BOfiLU UNDA KUVVETL A RI ALERJ VI

8 VASITA TUTMASI DALGIÇ HASTALIKLARI HIÇKIRIK NÜKLEER MADDELER B YOLOJ K MADDELER K MYASAL MADDELER S N R GAZLARI YAKICI GAZLAR KAN ZEH RLEY C GAZLAR BO UCU GAZLAR UYUfiTURUCU (KAPAS TE BOZUCU) GAZLAR KUSTURUCU GAZLAR GÖZ YAfiARTICI GAZLAR KURTARMA SEL VE SUDA BO ULMALARDA KURTARMA ÇI DA KURTARMA YANGINDA, GAZ VE DUMAN DOLU ODALARDA ARAMA VE KURTARMA KUYUDAN, OKS JEN AZALAN VE ZEH RL, PARLAYICI-PATLAYICI GAZ BULUNAN ORTAMLARDAN KURTARMA TAfiIMA TEK K fi LE TAfiIMA YÖNTEMLER K YA DA DAHA FAZLA K fi LE TAfiIMA YÖNTEMLER HASTA/YARALININ SEDYE ÜZER NE YERLEfiT R LMES HASTA/YARALININ SEDYE LE TAfiINMASI VII

9 VIII

10 LK YARDIM B LG S LK YARDIM Herhangi bir kaza ya da yaflam tehlikeye düflüren durumda, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya kadar, hasta / yaral n n hayat n n kurtar lmas, durumunun kötüye gitmesinin önlenebilmesi ya da iyilefltirmesini kolaylaflt rmak amac yla, olay yerinde eldeki mevcut malzemelerle, ilâç kullan lmadan yap lan uygulamalara lk Yard m denir. Temel Yaflam Deste i ne ihtiyaç duyan hasta/yaral da olay sonras ilk 5 dakika hayatî önem tafl r. lk yard mc ; yi bildi i ve tamamen emin oldu u müdahalelere olay sonras hemen bafllamal d r. H zl ancak sakin hareket etmelidir. Güven duygusunu hasta/yaral ya ve olay mahallinde bulunanlara da aktararak duruma hâkim olmal ve pani i önlemelidir. lk yard m temel uygulamalar na ve genel prensiplere uymal d r. lk yard m temel uygulamalar, olay mahallinden bafllay p, hasta/yaral n n bir sa l k kurulufluna ulaflt r lmas na kadar uzanan basamaklar bütününü kapsar. Bu basamaklar flunlard r: 1- KORUMA (Olay Yerinin De erlendirilmesi ve Tedbir Al nmas ) lk yard m gerektiren bir olayla karfl laflanlar, herhangi bir müdahaleye bafllamadan önce olay yerinde oluflabilecek tehlikeleri süratle belirlemelidir. Bu tehlikelere karfl kendilerinin, hasta/yaral lar n ve o mahalde bulunanlar n emniyetini sa lay c tedbirleri almal ve pani i önleyerek güvenli bir çevre oluflturmal d r. 2- B LD RME (En Yak n Sa l k ve Güvenlik Birimlerine Bilgi Verilmesi) lk yard m gerektiren bir du- 1

11 LK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI rumu haber veren kifli öncelikle Acil Servisin 112 numaral telefonunu ve gerekli di er kurumlar (polis, jandarma, itfaiye gibi) arayarak; - Ad n ve kimli ini, nereden arad n, telefon numaras n - Olay n oldu u yeri (aç k ve tam olarak) - Olay n türünü ve boyutlar n (trafik, yang n, deprem, suda bo ulma, zehirlenme...) - Olaydan etkilenenlerin say s n ve durumlar n - Nas l bir yard m ald klar n bildirmelidir. 3-KURTARMA Olay mahallinde yaflam tehlikeye düflürücü bir durumun devam etmesi veya oluflmas halinde, müdahalede bulunan ilk yard mc yarat c l k gücü ve eldeki imkanlarla hasta/yaral n n o ortamdan acilen kurtar lmas n ve emniyetli bir yere al nmas n sa lamal d r. Kurtarma çal flmalar nda bulunanlar flu temel prensiplere uymal d r: a) Olay hakk nda bilgi toplamal ve durum de erlendirmesi yapmal d r. b) Kendisinin, kurtaraca kiflinin ve çevredekilerin emniyetini temin etmelidir. c) Ortam koruma alt na almal d r. d) Kazazedelere ulaflmal, hayatî tehlike yoksa olay yerinde hayat kurtar c ilk yard m uygulamalar n yapmal, ç k fl olana sa lamal d r. e) Olay mahalinde hayatî tehlike söz konusu ise, kazazedeyi bulundu u ortamdan güvenli bir flekilde ç karmal, emniyetli bir yere almal ve hayat kurtar c ilk yard m uygulamalar n yapmal d r. f) Kazazedeleri tafl nmalar için haz rlamal ve ilgili sa l k kurulufllar na ulaflt r lmas n sa lamal d r. Kazazedenin nas l kurtar laca bilinmiyorsa, gerekli önlemler al nmam flsa ve kurtar c n n hayat tehlikeye girecekse, mutlaka kurtarmada görev alan kurulufllardan ve çevreden yard m istenmelidir. 4-TANI-TEfiH S (Hasta/Yaral lar n Yaflamsal Bulgular n n ve Genel Durumlar n n De erlendirilmesi) Hasta/yaral n n de erlendirilmesi 2 aflamada yap l r. lk De erlendirilme: Bu aflamada, hasta/yaral n n yaflam için ani tehdit oluflturan durumlar araflt r l r ve de erlendirme afla daki s raya göre yap l r. Bilinç (fiuur) Durumu (Bilinç düzeyi hastalanma ya da yaralanman n a rl n gösterir. Soru sorularak ya da dokunu- 2

12 LK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI larak, cevap al namazsa fizikî uyar da bulunularak de erlendirilir.) (fiekil-1) Solunum Yolunun Aç k Tutulmas Solunum Durumu (Solunumun olup olmad na, s kl na, aral klar n n eflitli ine, derinli ine bak - l r. Yetiflkinlerde normal solunum dakikada dir. Bak - Dinle - (fiekil-1) Hisset yöntemiyle de erlendirilir.) Bak - Dinle - Hisset (fiekil-2) Dolafl m (Nab z) Durumu (Eriflkin ve çocuklarda nab z kontrolü, flah damar ndan, kolun ya da bile in iç yüzünden, ayak s rt n n ortas ndan, bebeklerde kolun iç yüzünden 3 parmakla 5 saniye süre ile (fiekil-2) al nmaya çal fl larak yap lmal d r. Yetiflkinlerde dinlenme halinde nab z say s dakikada dür.) Vücut s s (Koltuk alt ndan ölçülmelidir. Normal vücut s s 36,5-37 C dir C üstü ve 34,5 C alt tehlikeyi iflaret eder.) kinci De erlendirilme: kinci de erlendirilme, bilgi edinmek için hasta/yaral larla yap - lan görüflme ve sonras nda bafltan ayak ucuna kadar muayenesi ile gerçeklefltirilir. Bu de erlendirmelerden sonra elde edilen belirtiler ve bulgulardan sonra tan s konulan hasta/yaral n n durumuna göre gerekli olan tedavi uygulanmal d r. 5- TEDAV Hasta/yaral lara en uygun olan müdahale, olay yerinde vakit geçirilmeden, h zl ancak sakin bir flekilde, zarar vermeden yap lmal d r. 6-TR YAJ-AYIRMA (Birden Çok Hasta/Yaral n n Olmas Halinde Öncelikli Olanlar n Belirlenmesi) Triyaj, yeterli sa l k görevlisi/ilk yard mc n n ve malzemenin bulunmad durumlarda ilk yard mda ve tafl mada öncelik belirleme için s n fland rma amac yla yap l r. 7- TAfiIMA Hasta/yaral n n bulundu u yerden al n p, gerekli bak m ve tedavisini görece i bir sa l k kurumuna ulaflt r lmas na tafl ma denir. 3

13 LK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI En sa l kl ve ideal tafl - ma yöntemi, hasta/yaral n n sedye ile tafl nmas d r. Hasta/yaral n n yerinden kald r lmas, sedyeye al nmas ve yerlefltirilmesinde, bafl-boyun-gövde bütünlü ü esas al narak (fiekil-3) en az alt destek noktas ndan kavranmal d r. Bunu sa lamak için en az üç kifliye ihtiyaç vard r. Böylece hasta/yaral n n vücudu bükülmeden kald r l r. (fiekil-3) SOLUNUM nsan vücudu yaflamak için mutlaka oksijene ve besin maddelerine gereksinim duyar. Besin maddelerinin aksine oksijen depolanamaz. Bu nedenle sürekli soluk al p vermemiz gerekir. Soluk alma ve soluk verme ifllemine solunum denir. Soluk alma ve soluk verme ifllemleri çeflitli nedenlerle yap lamazsa, kandaki karbondioksit oran yükselir ve bo ulma meydana gelir. Solunum durmas n takip eden dakikalar içerisinde de kalp durmas meydana gelir ve ölüm gerçekleflir. Kalp krizi, elektrik floku gibi baz durumlarda önce kalp durur. Ard ndan hemen solunumda durur. Bu gibi durumlarda 5 dakikal k süre içerisinde müdahale edilmezse dokular n oksijenlenmesi bozulaca için öncelikle beyin hasar oluflur. Solunumu denetleyen merkezî sinir sistemi devre d fl kal r ve solunum hareketleri durur. Solunumun Durmas n n (Bo ulman n) Genel Nedenleri; 1. Solunum Yolu T kan kl klar (Bilinç kayb ile dilin bo aza kaçmas, yabanc cisimler ) 2. Solunum Merkezinin Kontrolünün Kalkmas (Suda bo ulma, havas zl ktan bo ulma, kafa yaralanmas, zehirli madde solunmas, ilâçlar n afl r dozda al nmas ) 3. Dolafl m Sistemi Bozukluklar ( Kalp durmas, elektrik floku, karbon monoksit-siyanür zehirlenmesi ) 4. Akci er ve Gö üs Yaralanmalar (Gö üs bofllu una hava girmesi ) 4

14 TEMEL YAfiAM DESTE Solunumun Durmas nda (Bo ulmada) Görülen Belirtiler; Bafllang çta * Bafl dönmesi ve halsizlik * Soluk almada zorluk * Nab zda h zlanma * Dudaklarda, t rnaklarda ve deride morarma * Hafif bilinç (fluur) kayb Daha sonraki dönemlerde * Morarmada artma olur. Mavimsi-gri bir renk al r. * Nab z düzensizleflir ve almakta güçlük çekilir. * Ç rp nmalar görülür. * Tam bilinç kayb olur. * Göz bebekleri genifller. * Soluk al p verme biter. Gö üs kafesinin inmesi ve ç kmas durur. Soluk al p verme sesi al namaz. YAPILMASI GEREKENLER - lk yard mc olarak kendinizin, hasta/yaral n n ve çevrenin güvenli ini sa lay n z. - Öncelikle hasta/yaral n n bilinç durumunu de erlendiriniz. Hasta/yaral sesli ve fizikî uyar lara yan t veriyorsa, bilinci aç kt r. Bulundu u pozisyonda b rak n z. kinci de erlendirmeyi yap n z ve durumuna göre gerekli olan müdahaleyi uygulay n z. Hasta/yaral n n bilinci kapal, ancak solunum ve nabz varsa; kinci de erlendirmeyi yap n z. Gerekli müdahaleleri uygulay n z. Bafl-boyun-gövde hazas n koruyarak güvenli yan yat fl (koma yat fl ) pozisyonuna getiriniz. Sürekli kontrol alt nda tutunuz. Sesli ve fizikî uyar lara ra men yan t al nam yorsa bilinci kapal d r. Bu gibi hallerde: Temel Yaflam Deste ine bafllamadan önce e er olay mahallinde birileri varsa, onlardan hemen 112 Acil Servisi aramalar n isteyiniz. Yoksa kendiniz yard m isteyiniz. Bo ulma, yaralanma ve zehirlenme durumunda, solunum problemi öncelikli ölüm sebebi oldu undan, yaln z iseniz; 5 tur, 30 kalp masaj / 2 sun'i solunum yapt ktan sonra yard m isteyiniz. 5

15 TEMEL YAfiAM DESTE Bebek ve çocuklarda da, yaln z iseniz; 5 tur, 30 kalp masaj / 2 sun'i solunum yapt ktan sonra yard m isteyiniz. Solunum yolunu kontrol ediniz ve aç kl n sa lay n z. Bilinci kapal hasta/yaral larda dil geriye kayabilir ya da herhangi bir madde solunum yolunu t kayabilir. Bilinci kapal ve solunumu olmayan hasta/yaral larda; derhal Temel Yaflam Deste ine bafllay n z. TEMEL YAfiAM DESTE Temel Yaflam Deste inin Amac : Hasta/yaral n n sun i (yapay) solunum ile oksijen almas n sa lamak, al nan oksijenin acilen dokulara iletilmesini d fl kalp masaj ile gerçeklefltirmek ve hayat kurtarmakt r. Temel yaflam deste i 3 bölümden oluflur. (ABC) A- Solunum yolu aç kl n n sa lanmas B- Solunumun sa lanmas (Sun i solunum) C- Dolafl m n sa lanmas (D fl kalp masaj ) Temel Yaflam Deste ine solunum ve/veya nabz n durdu undan emin olundu unda hemen bafllanmal d r. Ancak yap lacak ilk ifllemin bilinç düzeyinin belirlenmesi oldu u unutulmamal d r. A- SOLUNUM YOLU AÇIKLI ININ SA LANMASI Hasta/yaral y sarsmadan, sert bir zeminde s rt üstü yatar duruma getiriniz, omuzlar n n hizas nda dizlerinizin üzerine çökünüz. Solunum yolunun aç lmas için öncelikle a z içi kontrolünü yap n z ve yabanc maddeler varsa temizleyiniz. (fiekil-4) (fiekil-4) Hasta/yaral n n bafl n tek elinizle geriye do ru itiniz, di er elinizin 2-3 parma ile çenesini yukar do ru çekiniz ve Al n Çene Yöntemi ile solunum yolunu aç k hale getiriniz. (fiekil-5) (fiekil-5) 6

16 TEMEL YAfiAM DESTE Boyun-omurilik yaralanmas flüphesi olan hasta/yaral larda bir elinizin baflparma n a z ndan sokup di er parmaklar - n zla çenesinin alt ndan kavray n z, çeneyi öne yukar do ru çekiniz. (fiekil-6) Di er elinizi aln na koyarak bafl n sabit tutunuz ve Çene leri Yöntemi ile solunum yolunu aç n z. (fiekil-6) Bu pozisyonlarla dil yerinden oynat larak soluk yolu aç kl sa lanm fl olur. B- SOLUNUMUN SA LANMASI (Sun i Solunum) Solunum yolu aç kl sa land ktan sonra hasta/yaral n n soluk al p almad ndan emin olunmal d r. Bunun için: Solunum yolunu aç k tutarak, Bak-Dinle-Hisset Yöntemi ile normal solunum olup olmad n 10 saniye süre ile kontrol ediniz. (fiekil-7) (fiekil-7) Hasta/yaral n n; Gö üs kafesinin ve kar n üst bölgesinin inme ve ç kmas na bak n z. Burnuna ve a z na, yana n z ve kula n z yaklaflt rarak, solunumun sesini kula n zla duymaya, s cakl n yana n zla hissetmeye çal fl n z. Hasta/yaral da bilinç kapal ve solunum yapm yorsa; Solunum yolunun aç kl n koruyarak A zdan-a za Sun'i Solunum Yöntemi ile sun i solunuma bafllay n z. Bu uygulamaya bafllarken; Aln na koydu unuz elinizin bafl ve iflaret parmaklar ile burnun yumuflak k sm n s k flt rarak kapat n z. Kendinizi korumak amac yla, mümkünse ince bir tülbent veya sarg bezini hasta/yaral n n a z -burnu üzerine koyunuz. 7

17 TEMEL YAfiAM DESTE A z n z hasta/yaral n n dudaklar çevresine hava kaça olmayacak flekilde yerlefltiriniz ve bafllang çta arka arkaya 2 etkili kurtar c soluk veriniz. ( ml. hava olacak flekilde.) Ayn anda gö üs hareketlerini gözleyiniz. Üflemeler gö sü kald racak kadar olmal ve 1 saniyeden uzun sürmelidir. Bu flekilde verilen hava hayatî organlar koruyacak yeterli oksijene (%16-18) sahiptir. Verilen her soluktan sonra a z n z hasta/yaral n n a z ndan uzaklaflt r n z, havan n pasif flekilde ç kmas n sa lay n z ve gö üs kafesinin eski haline gelmesini gözleyiniz. (fiekil-8) Hasta/yaral n n gö sü kalkm yorsa, bafl n n iyice (fiekil-8) arkaya yat r lm fl olup olmad n ve burnunu do ru bir flekilde s k p s kmad n z kontrol ediniz. A z n z hasta/yaral n n a z n iyice kapatacak flekilde yerlefltirerek tekrar deneyiniz. Tüm bunlara ra men hâlâ hava girmiyorsa soluk yolu t kan kl n düflününüz ve Temel Yaflam Deste ine devam ediniz. Yabanc cismi ç kartmada gö üs bas s, kar n bas s ndan daha etkilidir. Hasta yaral n n bilinçsiz olmas nedeniyle solunum kaslar gevfleyece inden, verilen solu un bir k sm akci ere geçecek ve oksijenlenmeyi sa layacakt r. A zdan-a za sun'i solunum uygulanamayan çene yaralanmas veya kilitlenmesi gibi ciddi durumlarda, hasta/yaral n n a z kapat - larak ve hava burnundan verilerek A zdan-burna Sun'i Solunum Yöntemi uygulanmal d r. Verilen 2 kurtar c soluktan sonra hasta/yaral da solunum, öksürük, hareket yoksa d fl kalp masaj na bafllay n z. Suda Bo ulmalar Suda bo ulmalarda, bo ulma s ras nda nefes borusu giriflinin kas lmas na ba l olarak çok az miktarda su akci erlere girer. So- uk havalarda suda bo ulanlara dakika geçse bile sun i solunum ve kalp masaj uygulanmal d r. (fiekil-9) 8

18 TEMEL YAfiAM DESTE Suda bo ulmalarda, A zdan-a za ya da A zdan-burna Sun i Solunum uygulamas, mümkünse su içerisinde iken bafllanmal d r. (fiekil-9) Bo ulma riskinin yan s ra genel vücut yaralanmas ya da omurga k r klar da olabilece i unutulmamal d r. C- DOLAfiIMIN SA LANMASI (D fl Kalp Masaj ) Dolafl m sisteminin çeflitli nedenlerle durmas sonucunda bilinci kapanan kiflide büyük atardamardan nab z at fl al namamas na kalp durmas denir. Kalp Durmas n n Belirtileri; * Bilinç (fluur) kaybolmufltur. * Solunum durmufltur. * Nab z durmufltur. * Vücut s s düflmüfltür. * Deri soluk-gri renktedir. * Göz bebekleri fl a reaksiyon göstermez. D fl Kalp Masaj Kalp masaj bölgesi gö üs kemi inin üst ve alt ucunun ortas d r. Bu noktaya bir elinizin topu unu yerlefltiriniz. (fiekil-10) Di er elinizin topu unu bu elin üzerine yerlefltiriniz. Her iki elinizin parmaklar n birbirine geçiriniz. Parmaklar ve avuç içini gö se de dirmeyiniz. (fiekil-10) Kol ve dirseklerinizi birbirine paralel ve gergin tutunuz. Elinizin topu u, dirsek ve omzunuz, hasta/yaral n n vücuduna dik aç yapacak flekilde pozisyon al n z. (fiekil-11) Gerekti i kadar güç ile gö üs kafesini 4-5 cm. çöktürecek flekilde gö- (fiekil-11) üs bas s n uygulay n z. Gö üs kafesi üzerine koydu unuz eliniz ile gö üs temas n kesmeden bas y gevfletiniz. Bas ve gevfleme süreleri eflit olmal d r. Dakikada 100 bas olacak ritimde 30 kalp masaj yap n z, 2 soluk veriniz. 5 tur tamamlan nca ABC sini kontrol ediniz. 9

19 TEMEL YAfiAM DESTE Yetiflkinlerde Temel Yaflam Deste i; ilk yard mc bir ya da iki kifli olsun fark etmez, bafllang çtaki 2 etkili kurtar c solunumdan sonra 30 d fl kalp masaj, 2 sun i solunum olacak flekilde uygulanmal d r. Yetiflkinlerde-Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaflam Deste ine; T bbî yard m sa lan ncaya Hasta/yaral yaflam belirtileri gösterinceye kadar devam edilmelidir. ÇOCUKLARDA (1-8 YAfi ARASI) TEMEL YAfiAM DESTE Omuzlar ndan hafifçe sarsarak bilincini kontrol ediniz. Bilinci yoksa, birisine 112 Acil Servis'i arat n z. (Yaln z iseniz 5 tur 30/2 yapt ktan sonra siz aray n z.) A z içi kontrolünü yap n z. Al n-çene Yöntemi ile soluk yolunu aç n z. Solunumunu de erlendiriniz. (Bak-Dinle-Hisset) Solunumu ve yaflam belirtileri yoksa hemen Temel Yaflam Deste ine bafllay n z. Çocu un yafl na ve yüzünün büyüklü üne göre A zdan- A za ya da A zdan-a z ve Burna Solunum Yöntemi ile 2 kez kurtar c soluk veriniz. Ayn anda gö üs hareketlerini gözleyiniz. (Üflemeler gö sü kald racak kadar olmal ve 1 saniyeden uzun sürmelidir.) 2 kurtar c soluktan sonra d fl kalp masaj na bafllay n z. D fl kalp masaj bölgesi yetiflkinlerde oldu u gibi gö üs kemi inin üst ve alt ucunun ortas d r. Bu bölgeden, çocu un yafl na göre tek el topu unuzla, yeterli olmazsa yetiflkinlerde oldu u gibi iki elinizle, gö üs kafesini 2,5-5 cm. içeri çöktürecek flekilde bast r n z. Dakikada 100 bas olacak ritimde 30 kalp masaj yap n z, 2 soluk veriniz. Çocuklarda (1-8 yafl aras ) Temel Yaflam Deste i; lk yard mc bir ya da iki kifli olsun fark etmez, bafllang çtaki 2 kurtar c soluktan sonra 30 d fl kalp masaj, 2 sun'i solunum olacak flekilde uygulanmal d r. BEBEKLERDE ( 0-1 YAfi ARASI) TEMEL YAfiAM DESTE Bebe in topu una hafifçe vurarak, bilinç düzeyini tespit ediniz. 10

20 TEMEL YAfiAM DESTE Bilinci yoksa, birisine 112 Acil Servisi arat n z. (Yaln z iseniz 5 tur 30/2 yapt ktan sonra siz aray n z.) A z içi kontrolü yap n z. Görünen yabanc maddeyi al n z. (Kör dal fl yapmay n z.) Solunum yolunun aç lmas için Al n Çene Yöntemini uygulay n z. Bafl na hafif bir e im vererek soluk yolunu aç n z. Solunumunu de erlendiriniz. (Bak-Dinle-Hisset) Solunumu ve yaflam belirtisi yoksa Temel Yaflam Deste ine bafllay n z. Bebe in a z ve burnunu birlikte a z n z ile kapatarak, derhal 5 kurtar c soluk veriniz. Ayn anda gö- üs hareketlerini gözleyiniz. Üflemeler bir a z dolusu hava olacak kadar (fiekil-12) (50ml.) olmal ve 1 saniyeden uzun sürmelidir. (fiekil-12) 5 kurtar c soluktan sonra d fl kalp masaj na bafllay n z. D fl kalp masaj bölgesini bulmak için bebe in iki memesi aras ndaki hayali çizginin orta noktas ndan gö üs kemi ini tespit ediniz. Buraya birbirine bitiflik ve gö se dik tutaca - (fiekil-13) n z iki parma n z koyunuz ve kalp masaj na bafllay n z. (fiekil-13) Gö üs kafesini 1-1,5 cm. içeri çökertecek flekilde hafif bast r n z. Dakikada 100 bas olacak ritimde 30 kalp masaj yap n z, 2 soluk veriniz. Bebeklerde (0-1 yafl aras ) Temel Yaflam Deste i; ilk yard mc bir ya da 2 kifli olsun farketmez,bafllang çtaki 5 kurtar c soluktan sonra 30 d fl kalp masaj, 2 sun'i solunum olacak flekilde uygulanmal d r. SOLUNUM YOLU TIKANMASI Yabanc bir cismin solunum yoluna kaçmas sonucu k smî t kanma ya da tam t kanma meydana gelebilir. 11

21 TEMEL YAfiAM DESTE K smî T kanma Soluk alma zorlafl r. Az da olsa bir miktar hava geçifli vard r. K smî t kanmalarda hasta/yaral yabanc maddeyi genellikle öksürerek ç karabilir. Bu nedenle öksürmesi teflvik edilmelidir. S rta vurulmas sak ncal d r. Yabanc cisim yerinden hareket edip solunum yolunu t kayabilir. Durumu daha da kötüleflebilir. Tam T kanma Soluk al p-verme tamamen engellenmifltir. Hasta/yaral konuflamaz, öksüremez, soluk al p-veremez. Ac çeker. Bilincini kaybeder. Dudaklar morar r. YET fik NLERDE VE ÇOCUKLARDA YABANCI MADDELER N SOLUNUM YOLUNDAN ÇIKARILMASI Ç N UYGULANACAK YÖNTEMLER S rta (Omuz Aras na) Vurma Yöntemi Bir elinizle gö üs kafesinden destek olurken, hasta/yaral y öne do ru hafifçe e diriniz. Omuzlar aras ndaki bölgeye (kürek kemiklerinin aras na) el ayan z n bile e yak n k sm ile 5 kez kuvvetlice vurunuz. (fiekil-14) S rta Vurma Yöntemi ile yabanc madde ç kar lam yorsa, Karna Bast rma Yöntemi ni (Heimlich Manevras ) uygulay n z. Karna Bast rma Yöntemi (Heimlich Manevras ) (fiekil-14) Bilinçli Hasta/Yaral larda; Hasta/yaral y ayakta tutunuz veya oturur pozisyona getiriniz, öne do ru e diriniz. Hasta/yaral n n arkas nda durunuz, arkadan sar larak gövdesini kavray n z. Bir elinizi yumruk yaparak (fiekil-15) 12

22 TEMEL YAfiAM DESTE baflparma n z midenin üstüne gelecek flekilde göbek ve gö üs kemi i alt ucu aras na yerlefltiriniz.(fiekil-15) Di er elinizle, yumruk yapt - n z elinizi kavray n z ve kuvvetle içe ve yukar do ru bast r n z. (fiekil-16) Ayn hareketi 5 kez tekrarlay n z ve cismin a z yoluyla ç k p ç kmad n kontrol ediniz. Yabanc cismin ç kmamas (fiekil-16) halinde 5 kez s rta vurma, 5 kez karna bast rma yöntemlerini birbiri ard na uygulayarak, cismin ç kmas için çaba sarf ediniz. Solunumunu de erlendiriniz. Hasta/yaral bilincini kaybederse hemen Temel Yaflam Deste i'ne bafllay n z. 112 Acil Servisten yard m isteyiniz. Karna Bast rma Yöntemi (Heimlich Manevras ) fliflman kiflilerde etkili de ildir. Gebelerde de bebe e zarar verebilir. Bu gibi hallerde hasta/yaral n n durumuna göre gö üs kemi inin alt yar s na bast r lmal d r. (fiekil-17) (fiekil-17) BEBEKLERDE YABANCI MADDELER N SOLUNUM YOLUNDAN ÇIKARILMASI Ç N UYGULANACAK YÖNTEMLER S rta (Omuz Aras na) Vurma ve Gö se Bas Yöntemi Bebe i, kolunuzun üstüne, yüzükoyun yat r n z. Baflparma- n z ve di er parmaklar n zla boynu destekleyecek flekilde s k ca tutunuz ve öne do ru e diriniz. Bafl n gergin ve gövdesinden afla da bir pozisyonda tutunuz. El bile inizin iç k sm yla, omuz aras bölgesine (kürek kemikleri aras na) çok hafif olmayacak flekilde 5 kez vurunuz. (fiekil-18a) 13

23 TEMEL YAfiAM DESTE (fiekil-18a) (fiekil-18b) (fiekil-19) Bebe i di er kolunuzun üzerine s rt üstü döndürünüz. (fiekil-18b) Yabanc cismin ç k p ç kmad na bak n z. Görüyorsan z bir hamlede al n z. Yabanc cisim ç kmad ysa 5 kez gö üs kafesinin ortas - na kalp bas s yap lan noktaya e ik bir flekilde iki parma n zla bas uygulay n z. (fiekil-19) Tekrar yabanc cismin ç k p ç kmad na bak n z. Bu iflleme yabanc cisim ç - kana kadar 5 gö üs bas s, 5 s rta vurma olarak devam ediniz. Bebek bilincini kaybederse Temel Yaflam Deste ine geçiniz. 112 Acil Servisten yard m isteyiniz. Damarlarda dolaflan kan n, damar bütünlü ünün herhangi bir sebeple bozulmas sonucu, vücudun içine veya d fl na do ru akmas na kanama denir. nsan vücut a rl n n yaklafl k 1/13-14'ini kan oluflturmaktad r. Normal bir eriflkinde 4-6 litre kan bulunur. Kanamalarda kan kayb mümkün oldu u kadar çabuk kontrol alt na al nmal d r. Vücuttaki kan n 1/5'i kaybedilirse ve kan nakli yap lamaz ise, hasta/yaral da ölümcül flok geliflebilir. KANAMA ÇEfi TLER 1- Ç KANAMALAR Yaralanma veya bir hastal k sonucu iç organlara ait damarlardan ç kan kan n, organlar n ya da vücut boflluklar n n içine akmas na iç kanama denir. Saptanmas güçtür. 14

24 KANAMALAR ç Kanama Belirtileri; * Bafl dönmesi, bayg nl k hali ve yavafl yavafl uyku haline dönüflen tedirginlik * Solgun, so uk ve nemli deri (Yap flkan bir ter) * H zl ve zay f nab z (Nab z güçlükle hissedilir.) * H zl ve yüzeysel solunum Bu belirtiler önemli d fl kanamalarda da gözlenebilir ve hasta/yaral n n genel durumunda bir ciddiyeti iflaret eder. fiok geliflebilir. ç Kanamada Neler Yap lmal d r? Yaflamsal bulgular n de erlendiriniz ve gerekli müdahaleleri yap n z. Hasta/yaral y, bafl hafif afla da olmak üzere, ayaklar n cm. kadar yükse- e kald rarak yat r - n z. (fiekil-20) (fiekil-20) 112 Acil Servisten yard m isteyiniz. Bilinci kapan rsa, güvenli yan yat fl (koma yat fl ) pozisyonuna getiriniz. Üzerine battaniye örterek üflümesini engelleyiniz. Kusmuflsa, kusmuk örne ini de alarak hasta/yaral y k sa bir süre içerisinde en yak n sa l k kurulufluna ulaflt r n z. Hasta/yaral ya a zdan hiçbir fley vermeyiniz. 2- DIfi KANAMALAR Herhangi bir nedenle kan n damardan vücut d fl na ç kmas na d fl kanama denir. Kanamalar, kan n ak fl flekline ve rengine göre ay rt edilmeye çal fl l r. a- K lcal Damar Kanamalar Kanama s zma fleklindedir. Kan n rengi k rm z d r. S yr klarda bu tür kanama çoktur. (fiekil-21) b- Toplardamar Kanamalar Kanama s zma, taflma fleklindedir. Kan yavafl ve ayn h zla akar. Kan n rengi koyu k rm z d r. (fiekil-22) c- Atardamar Kanamalar Kanama kalbin at fl ritmine uygun kesik kesik f flk r r biçimde olur. Kan n rengi aç k k rm z d r. Kan kayb çok fazlad r. (fiekil-23) 15

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

Kad n-erkek Farkl l klar

Kad n-erkek Farkl l klar ERKEK SA LI I EK M 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Doç. Dr. Ferda fienel - Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi erkek sa Günümüzde erkekler kad nlara göre az nl kta ve dünya nüfusunun %48 ini oluflturuyorlar.

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Atakan Sürücü Kursu 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Atakan Sürücü Kursu 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01.Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen, insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen, çoğunluğu doğal kaynaklı olan olaylara ne denir? A) İş kazaları B) Felaket C) Trafik kazaları D) Yıkım 02.Aşağıdakilerden

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

20 kes-kullan seti. Sorun Çözme * Anneler ve onlara bakanlar için web siteleri

20 kes-kullan seti. Sorun Çözme * Anneler ve onlara bakanlar için web siteleri 20 kes-kullan seti Bazen bütün bir kitap istemezsiniz. Bazen de bir kitab n içinden bir fleyleri koparabilmeyi istersiniz! flte size flans! Bu bölümdeki her sayfa kendine ait iki yüzüyle eksiksiz olarak

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ OPERATÖRÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ İLKYARDIM NOTLARI DR. TUĞRUL ŞAHBAZ HALK SAĞLIĞI UZMANI GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle.

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle. Bu kitapçık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Sağlık Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü İlkyardım Gönüllüleri El Kitabı nın, İstanbul-2001 baskısının aynısıdır. 2003 yılında

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı