Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti."

Transkript

1 ISBN: çiflleri Bakanl Genel Yay n No: 610 Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Yay n No: 74 Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. Tlf: pbx Faks: e-posta:

2 ÖNSÖZ lk yard m, "herhangi bir kaza ya da yaflam tehlikeye düflüren durumda, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya kadar, hasta/yaral n n hayat - n n kurtar lmas, durumunun kötüye gitmesinin önlenebilmesi ya da iyileflmesini kolaylaflt rmak amac yla olay yerinde, eldeki mevcut malzemelerle, ilâç kullan lmadan yap lan uygulamalara" denir. nsan hayat boyunca ilk yard m gerektiren durumlarla her zaman karfl lafl labilir. Zaman nda yap lacak bir ilk yard m ile yaral ve hastan n hayat kurtar labilir. Özellikle afetlerde can kurtarabilmek için ilk yard m süratle uygulamak çok önemlidir. Teflkilat m z da bunun bilincinde olarak ilk yard m konular ndaki bilgilerini sürekli yenilemektedir. Bu amaçla, Genel Müdürlü ümüzce Aral k 2004 y l nda bas m yap lan lk Yard m Kitab kaynak al narak, herkesin anlayabilece i flekilde haz rlanm fl olan bu el kitab ; pratik bilgilerin yan nda ilk yard m alan nda gerek her düzeydeki uygulay c - lar için gerekse ilk yard m e iticilerinin e itiminde ilgililere kaynak oluflturacakt r. El kitab n n Teflkilat m za, Ülkemize ve insanl a yararl olmas n diliyorum. Genel Müdürlü ümüz Yay n Kurulu ile kitab n haz rlanmas ve bas m na kadar her aflamas nda büyük gayret göstererek eme i geçen Sivil Savunma Koleji Ö retmeni Erdo an AKDEM R'e teflekkür ederim. Atilla ÖZDEM R Sivil Savunma Genel Müdürü I

3 II

4 Ç NDEK LER LK YARDIM KORUMA B LD RME KURTARMA TANI-TEfiH S TEDAV TR YAJ-AYIRMA TAfiIMA SOLUNUM YAPILMASI GEREKENLER TEMEL YAfiAM DESTE A. SOLUNUM YOLU AÇIKLI ININ SA LANMASI B. SOLUNUMUN SA LANMASI (Sun i Solunum) C. DOLAfiIMIN SA LANMASI (D fl Kalp Masaj ) ÇOCUKLARDA (1 8 YAfi ARASI) TEMEL YAfiAM DESTE...10 BEBEKLERDE (0 1 YAfi ARASI) TEMEL YAfiAM DESTE...10 SOLUNUM YOLU TIKANMASI YET fik NLERDE VE ÇOCUKLARDA YABANCI MADDELER N SOLUNUM YOLUNDAN ÇIKARILMASI Ç N UYGULANACAK YÖNTEMLER BEBEKLERDE YABANCI MADDELER N SOLUNUM YOLUNDAN ÇIKARILMASI Ç N UYGULANACAK YÖNTEMLER III

5 KANAMA ÇEfi TLER Ç KANAMALAR DIfi KANAMALAR BURUN KANAMALARI A IZDAN KAN GELMES ANÜS YOLUYLA KANAMALAR KAPALI YARALAR AÇIK YARALAR KAFA YARALANMALARI OMURGA YARALANMALARI GÖ ÜS YARALANMALARI KARIN YARALANMALARI B RDEN FAZLA ORGAN YARALANMALARI SIKIfiMA-EZ LME PANSUMANLAR SARGILAR SARGI LE SARILMA YÖNTEMLER ASKILAR fiok IV

6 BAYILMA KOMA HAVALE (KONVÜLS YON) SARA NÖBET (EP LEPS KR Z ) fieker HASTALI I (D YABET) ALKOL KOMASI H STER NÖBET YANIKLAR YÜKSEK SICAKLIK (TERMAL) YANIKLARI ELEKTR K YANIKLARI RADYASYON YANIKLARI K MYASAL MADDE YANIKLARI ISI DENGES BOZUKLUKLARI DÜfiÜK SICAKLIK (H POTERM ) DONMA SICAK B TK NL SICAK ÇARPMASI (GÜNEfi ÇARPMASI) KIRIK ÇIKIK BURKULMA KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA TESP T BÖLGESEL KIRIKLAR, ÇIKIKLAR VE BURKULMALARIN TESP TLER V

7 S ND R M (A IZ) YOLU LE ZEH RLENMELER LÂÇ ZEH RLENMELER SOLUNUM YOLU LE ZEH RLENMELER KARBON MONOKS T ZEH RLENMELER DER YOLU LE ZEH RLENMELER ARI SOKMASI AKREP SOKMASI ÇIYAN (KIRKAYAK) SOKMASI DEN Z CANLILARIN SOKMASI VE ISIRMASI KÖPEK, KED, AT ISIRMALARI FARE ISIRMASI YILAN ISIRMASI ÖRÜMCEK ISIRMASI GÖZDE YABANCI G S M KULAKTA YABANCI C S M BURUNDA YABANCI C S M YUTAKTA YABANCI C S M GÖZ YARALANMALARI D fi A RISI D fi YARALANMALARI SPOR YARALANMALARI KAS KRAMPLARI ASTIM GÖ ÜS BOfiLU UNDA KUVVETL A RI ALERJ VI

8 VASITA TUTMASI DALGIÇ HASTALIKLARI HIÇKIRIK NÜKLEER MADDELER B YOLOJ K MADDELER K MYASAL MADDELER S N R GAZLARI YAKICI GAZLAR KAN ZEH RLEY C GAZLAR BO UCU GAZLAR UYUfiTURUCU (KAPAS TE BOZUCU) GAZLAR KUSTURUCU GAZLAR GÖZ YAfiARTICI GAZLAR KURTARMA SEL VE SUDA BO ULMALARDA KURTARMA ÇI DA KURTARMA YANGINDA, GAZ VE DUMAN DOLU ODALARDA ARAMA VE KURTARMA KUYUDAN, OKS JEN AZALAN VE ZEH RL, PARLAYICI-PATLAYICI GAZ BULUNAN ORTAMLARDAN KURTARMA TAfiIMA TEK K fi LE TAfiIMA YÖNTEMLER K YA DA DAHA FAZLA K fi LE TAfiIMA YÖNTEMLER HASTA/YARALININ SEDYE ÜZER NE YERLEfiT R LMES HASTA/YARALININ SEDYE LE TAfiINMASI VII

9 VIII

10 LK YARDIM B LG S LK YARDIM Herhangi bir kaza ya da yaflam tehlikeye düflüren durumda, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya kadar, hasta / yaral n n hayat n n kurtar lmas, durumunun kötüye gitmesinin önlenebilmesi ya da iyilefltirmesini kolaylaflt rmak amac yla, olay yerinde eldeki mevcut malzemelerle, ilâç kullan lmadan yap lan uygulamalara lk Yard m denir. Temel Yaflam Deste i ne ihtiyaç duyan hasta/yaral da olay sonras ilk 5 dakika hayatî önem tafl r. lk yard mc ; yi bildi i ve tamamen emin oldu u müdahalelere olay sonras hemen bafllamal d r. H zl ancak sakin hareket etmelidir. Güven duygusunu hasta/yaral ya ve olay mahallinde bulunanlara da aktararak duruma hâkim olmal ve pani i önlemelidir. lk yard m temel uygulamalar na ve genel prensiplere uymal d r. lk yard m temel uygulamalar, olay mahallinden bafllay p, hasta/yaral n n bir sa l k kurulufluna ulaflt r lmas na kadar uzanan basamaklar bütününü kapsar. Bu basamaklar flunlard r: 1- KORUMA (Olay Yerinin De erlendirilmesi ve Tedbir Al nmas ) lk yard m gerektiren bir olayla karfl laflanlar, herhangi bir müdahaleye bafllamadan önce olay yerinde oluflabilecek tehlikeleri süratle belirlemelidir. Bu tehlikelere karfl kendilerinin, hasta/yaral lar n ve o mahalde bulunanlar n emniyetini sa lay c tedbirleri almal ve pani i önleyerek güvenli bir çevre oluflturmal d r. 2- B LD RME (En Yak n Sa l k ve Güvenlik Birimlerine Bilgi Verilmesi) lk yard m gerektiren bir du- 1

11 LK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI rumu haber veren kifli öncelikle Acil Servisin 112 numaral telefonunu ve gerekli di er kurumlar (polis, jandarma, itfaiye gibi) arayarak; - Ad n ve kimli ini, nereden arad n, telefon numaras n - Olay n oldu u yeri (aç k ve tam olarak) - Olay n türünü ve boyutlar n (trafik, yang n, deprem, suda bo ulma, zehirlenme...) - Olaydan etkilenenlerin say s n ve durumlar n - Nas l bir yard m ald klar n bildirmelidir. 3-KURTARMA Olay mahallinde yaflam tehlikeye düflürücü bir durumun devam etmesi veya oluflmas halinde, müdahalede bulunan ilk yard mc yarat c l k gücü ve eldeki imkanlarla hasta/yaral n n o ortamdan acilen kurtar lmas n ve emniyetli bir yere al nmas n sa lamal d r. Kurtarma çal flmalar nda bulunanlar flu temel prensiplere uymal d r: a) Olay hakk nda bilgi toplamal ve durum de erlendirmesi yapmal d r. b) Kendisinin, kurtaraca kiflinin ve çevredekilerin emniyetini temin etmelidir. c) Ortam koruma alt na almal d r. d) Kazazedelere ulaflmal, hayatî tehlike yoksa olay yerinde hayat kurtar c ilk yard m uygulamalar n yapmal, ç k fl olana sa lamal d r. e) Olay mahalinde hayatî tehlike söz konusu ise, kazazedeyi bulundu u ortamdan güvenli bir flekilde ç karmal, emniyetli bir yere almal ve hayat kurtar c ilk yard m uygulamalar n yapmal d r. f) Kazazedeleri tafl nmalar için haz rlamal ve ilgili sa l k kurulufllar na ulaflt r lmas n sa lamal d r. Kazazedenin nas l kurtar laca bilinmiyorsa, gerekli önlemler al nmam flsa ve kurtar c n n hayat tehlikeye girecekse, mutlaka kurtarmada görev alan kurulufllardan ve çevreden yard m istenmelidir. 4-TANI-TEfiH S (Hasta/Yaral lar n Yaflamsal Bulgular n n ve Genel Durumlar n n De erlendirilmesi) Hasta/yaral n n de erlendirilmesi 2 aflamada yap l r. lk De erlendirilme: Bu aflamada, hasta/yaral n n yaflam için ani tehdit oluflturan durumlar araflt r l r ve de erlendirme afla daki s raya göre yap l r. Bilinç (fiuur) Durumu (Bilinç düzeyi hastalanma ya da yaralanman n a rl n gösterir. Soru sorularak ya da dokunu- 2

12 LK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI larak, cevap al namazsa fizikî uyar da bulunularak de erlendirilir.) (fiekil-1) Solunum Yolunun Aç k Tutulmas Solunum Durumu (Solunumun olup olmad na, s kl na, aral klar n n eflitli ine, derinli ine bak - l r. Yetiflkinlerde normal solunum dakikada dir. Bak - Dinle - (fiekil-1) Hisset yöntemiyle de erlendirilir.) Bak - Dinle - Hisset (fiekil-2) Dolafl m (Nab z) Durumu (Eriflkin ve çocuklarda nab z kontrolü, flah damar ndan, kolun ya da bile in iç yüzünden, ayak s rt n n ortas ndan, bebeklerde kolun iç yüzünden 3 parmakla 5 saniye süre ile (fiekil-2) al nmaya çal fl larak yap lmal d r. Yetiflkinlerde dinlenme halinde nab z say s dakikada dür.) Vücut s s (Koltuk alt ndan ölçülmelidir. Normal vücut s s 36,5-37 C dir C üstü ve 34,5 C alt tehlikeyi iflaret eder.) kinci De erlendirilme: kinci de erlendirilme, bilgi edinmek için hasta/yaral larla yap - lan görüflme ve sonras nda bafltan ayak ucuna kadar muayenesi ile gerçeklefltirilir. Bu de erlendirmelerden sonra elde edilen belirtiler ve bulgulardan sonra tan s konulan hasta/yaral n n durumuna göre gerekli olan tedavi uygulanmal d r. 5- TEDAV Hasta/yaral lara en uygun olan müdahale, olay yerinde vakit geçirilmeden, h zl ancak sakin bir flekilde, zarar vermeden yap lmal d r. 6-TR YAJ-AYIRMA (Birden Çok Hasta/Yaral n n Olmas Halinde Öncelikli Olanlar n Belirlenmesi) Triyaj, yeterli sa l k görevlisi/ilk yard mc n n ve malzemenin bulunmad durumlarda ilk yard mda ve tafl mada öncelik belirleme için s n fland rma amac yla yap l r. 7- TAfiIMA Hasta/yaral n n bulundu u yerden al n p, gerekli bak m ve tedavisini görece i bir sa l k kurumuna ulaflt r lmas na tafl ma denir. 3

13 LK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI En sa l kl ve ideal tafl - ma yöntemi, hasta/yaral n n sedye ile tafl nmas d r. Hasta/yaral n n yerinden kald r lmas, sedyeye al nmas ve yerlefltirilmesinde, bafl-boyun-gövde bütünlü ü esas al narak (fiekil-3) en az alt destek noktas ndan kavranmal d r. Bunu sa lamak için en az üç kifliye ihtiyaç vard r. Böylece hasta/yaral n n vücudu bükülmeden kald r l r. (fiekil-3) SOLUNUM nsan vücudu yaflamak için mutlaka oksijene ve besin maddelerine gereksinim duyar. Besin maddelerinin aksine oksijen depolanamaz. Bu nedenle sürekli soluk al p vermemiz gerekir. Soluk alma ve soluk verme ifllemine solunum denir. Soluk alma ve soluk verme ifllemleri çeflitli nedenlerle yap lamazsa, kandaki karbondioksit oran yükselir ve bo ulma meydana gelir. Solunum durmas n takip eden dakikalar içerisinde de kalp durmas meydana gelir ve ölüm gerçekleflir. Kalp krizi, elektrik floku gibi baz durumlarda önce kalp durur. Ard ndan hemen solunumda durur. Bu gibi durumlarda 5 dakikal k süre içerisinde müdahale edilmezse dokular n oksijenlenmesi bozulaca için öncelikle beyin hasar oluflur. Solunumu denetleyen merkezî sinir sistemi devre d fl kal r ve solunum hareketleri durur. Solunumun Durmas n n (Bo ulman n) Genel Nedenleri; 1. Solunum Yolu T kan kl klar (Bilinç kayb ile dilin bo aza kaçmas, yabanc cisimler ) 2. Solunum Merkezinin Kontrolünün Kalkmas (Suda bo ulma, havas zl ktan bo ulma, kafa yaralanmas, zehirli madde solunmas, ilâçlar n afl r dozda al nmas ) 3. Dolafl m Sistemi Bozukluklar ( Kalp durmas, elektrik floku, karbon monoksit-siyanür zehirlenmesi ) 4. Akci er ve Gö üs Yaralanmalar (Gö üs bofllu una hava girmesi ) 4

14 TEMEL YAfiAM DESTE Solunumun Durmas nda (Bo ulmada) Görülen Belirtiler; Bafllang çta * Bafl dönmesi ve halsizlik * Soluk almada zorluk * Nab zda h zlanma * Dudaklarda, t rnaklarda ve deride morarma * Hafif bilinç (fluur) kayb Daha sonraki dönemlerde * Morarmada artma olur. Mavimsi-gri bir renk al r. * Nab z düzensizleflir ve almakta güçlük çekilir. * Ç rp nmalar görülür. * Tam bilinç kayb olur. * Göz bebekleri genifller. * Soluk al p verme biter. Gö üs kafesinin inmesi ve ç kmas durur. Soluk al p verme sesi al namaz. YAPILMASI GEREKENLER - lk yard mc olarak kendinizin, hasta/yaral n n ve çevrenin güvenli ini sa lay n z. - Öncelikle hasta/yaral n n bilinç durumunu de erlendiriniz. Hasta/yaral sesli ve fizikî uyar lara yan t veriyorsa, bilinci aç kt r. Bulundu u pozisyonda b rak n z. kinci de erlendirmeyi yap n z ve durumuna göre gerekli olan müdahaleyi uygulay n z. Hasta/yaral n n bilinci kapal, ancak solunum ve nabz varsa; kinci de erlendirmeyi yap n z. Gerekli müdahaleleri uygulay n z. Bafl-boyun-gövde hazas n koruyarak güvenli yan yat fl (koma yat fl ) pozisyonuna getiriniz. Sürekli kontrol alt nda tutunuz. Sesli ve fizikî uyar lara ra men yan t al nam yorsa bilinci kapal d r. Bu gibi hallerde: Temel Yaflam Deste ine bafllamadan önce e er olay mahallinde birileri varsa, onlardan hemen 112 Acil Servisi aramalar n isteyiniz. Yoksa kendiniz yard m isteyiniz. Bo ulma, yaralanma ve zehirlenme durumunda, solunum problemi öncelikli ölüm sebebi oldu undan, yaln z iseniz; 5 tur, 30 kalp masaj / 2 sun'i solunum yapt ktan sonra yard m isteyiniz. 5

15 TEMEL YAfiAM DESTE Bebek ve çocuklarda da, yaln z iseniz; 5 tur, 30 kalp masaj / 2 sun'i solunum yapt ktan sonra yard m isteyiniz. Solunum yolunu kontrol ediniz ve aç kl n sa lay n z. Bilinci kapal hasta/yaral larda dil geriye kayabilir ya da herhangi bir madde solunum yolunu t kayabilir. Bilinci kapal ve solunumu olmayan hasta/yaral larda; derhal Temel Yaflam Deste ine bafllay n z. TEMEL YAfiAM DESTE Temel Yaflam Deste inin Amac : Hasta/yaral n n sun i (yapay) solunum ile oksijen almas n sa lamak, al nan oksijenin acilen dokulara iletilmesini d fl kalp masaj ile gerçeklefltirmek ve hayat kurtarmakt r. Temel yaflam deste i 3 bölümden oluflur. (ABC) A- Solunum yolu aç kl n n sa lanmas B- Solunumun sa lanmas (Sun i solunum) C- Dolafl m n sa lanmas (D fl kalp masaj ) Temel Yaflam Deste ine solunum ve/veya nabz n durdu undan emin olundu unda hemen bafllanmal d r. Ancak yap lacak ilk ifllemin bilinç düzeyinin belirlenmesi oldu u unutulmamal d r. A- SOLUNUM YOLU AÇIKLI ININ SA LANMASI Hasta/yaral y sarsmadan, sert bir zeminde s rt üstü yatar duruma getiriniz, omuzlar n n hizas nda dizlerinizin üzerine çökünüz. Solunum yolunun aç lmas için öncelikle a z içi kontrolünü yap n z ve yabanc maddeler varsa temizleyiniz. (fiekil-4) (fiekil-4) Hasta/yaral n n bafl n tek elinizle geriye do ru itiniz, di er elinizin 2-3 parma ile çenesini yukar do ru çekiniz ve Al n Çene Yöntemi ile solunum yolunu aç k hale getiriniz. (fiekil-5) (fiekil-5) 6

16 TEMEL YAfiAM DESTE Boyun-omurilik yaralanmas flüphesi olan hasta/yaral larda bir elinizin baflparma n a z ndan sokup di er parmaklar - n zla çenesinin alt ndan kavray n z, çeneyi öne yukar do ru çekiniz. (fiekil-6) Di er elinizi aln na koyarak bafl n sabit tutunuz ve Çene leri Yöntemi ile solunum yolunu aç n z. (fiekil-6) Bu pozisyonlarla dil yerinden oynat larak soluk yolu aç kl sa lanm fl olur. B- SOLUNUMUN SA LANMASI (Sun i Solunum) Solunum yolu aç kl sa land ktan sonra hasta/yaral n n soluk al p almad ndan emin olunmal d r. Bunun için: Solunum yolunu aç k tutarak, Bak-Dinle-Hisset Yöntemi ile normal solunum olup olmad n 10 saniye süre ile kontrol ediniz. (fiekil-7) (fiekil-7) Hasta/yaral n n; Gö üs kafesinin ve kar n üst bölgesinin inme ve ç kmas na bak n z. Burnuna ve a z na, yana n z ve kula n z yaklaflt rarak, solunumun sesini kula n zla duymaya, s cakl n yana n zla hissetmeye çal fl n z. Hasta/yaral da bilinç kapal ve solunum yapm yorsa; Solunum yolunun aç kl n koruyarak A zdan-a za Sun'i Solunum Yöntemi ile sun i solunuma bafllay n z. Bu uygulamaya bafllarken; Aln na koydu unuz elinizin bafl ve iflaret parmaklar ile burnun yumuflak k sm n s k flt rarak kapat n z. Kendinizi korumak amac yla, mümkünse ince bir tülbent veya sarg bezini hasta/yaral n n a z -burnu üzerine koyunuz. 7

17 TEMEL YAfiAM DESTE A z n z hasta/yaral n n dudaklar çevresine hava kaça olmayacak flekilde yerlefltiriniz ve bafllang çta arka arkaya 2 etkili kurtar c soluk veriniz. ( ml. hava olacak flekilde.) Ayn anda gö üs hareketlerini gözleyiniz. Üflemeler gö sü kald racak kadar olmal ve 1 saniyeden uzun sürmelidir. Bu flekilde verilen hava hayatî organlar koruyacak yeterli oksijene (%16-18) sahiptir. Verilen her soluktan sonra a z n z hasta/yaral n n a z ndan uzaklaflt r n z, havan n pasif flekilde ç kmas n sa lay n z ve gö üs kafesinin eski haline gelmesini gözleyiniz. (fiekil-8) Hasta/yaral n n gö sü kalkm yorsa, bafl n n iyice (fiekil-8) arkaya yat r lm fl olup olmad n ve burnunu do ru bir flekilde s k p s kmad n z kontrol ediniz. A z n z hasta/yaral n n a z n iyice kapatacak flekilde yerlefltirerek tekrar deneyiniz. Tüm bunlara ra men hâlâ hava girmiyorsa soluk yolu t kan kl n düflününüz ve Temel Yaflam Deste ine devam ediniz. Yabanc cismi ç kartmada gö üs bas s, kar n bas s ndan daha etkilidir. Hasta yaral n n bilinçsiz olmas nedeniyle solunum kaslar gevfleyece inden, verilen solu un bir k sm akci ere geçecek ve oksijenlenmeyi sa layacakt r. A zdan-a za sun'i solunum uygulanamayan çene yaralanmas veya kilitlenmesi gibi ciddi durumlarda, hasta/yaral n n a z kapat - larak ve hava burnundan verilerek A zdan-burna Sun'i Solunum Yöntemi uygulanmal d r. Verilen 2 kurtar c soluktan sonra hasta/yaral da solunum, öksürük, hareket yoksa d fl kalp masaj na bafllay n z. Suda Bo ulmalar Suda bo ulmalarda, bo ulma s ras nda nefes borusu giriflinin kas lmas na ba l olarak çok az miktarda su akci erlere girer. So- uk havalarda suda bo ulanlara dakika geçse bile sun i solunum ve kalp masaj uygulanmal d r. (fiekil-9) 8

18 TEMEL YAfiAM DESTE Suda bo ulmalarda, A zdan-a za ya da A zdan-burna Sun i Solunum uygulamas, mümkünse su içerisinde iken bafllanmal d r. (fiekil-9) Bo ulma riskinin yan s ra genel vücut yaralanmas ya da omurga k r klar da olabilece i unutulmamal d r. C- DOLAfiIMIN SA LANMASI (D fl Kalp Masaj ) Dolafl m sisteminin çeflitli nedenlerle durmas sonucunda bilinci kapanan kiflide büyük atardamardan nab z at fl al namamas na kalp durmas denir. Kalp Durmas n n Belirtileri; * Bilinç (fluur) kaybolmufltur. * Solunum durmufltur. * Nab z durmufltur. * Vücut s s düflmüfltür. * Deri soluk-gri renktedir. * Göz bebekleri fl a reaksiyon göstermez. D fl Kalp Masaj Kalp masaj bölgesi gö üs kemi inin üst ve alt ucunun ortas d r. Bu noktaya bir elinizin topu unu yerlefltiriniz. (fiekil-10) Di er elinizin topu unu bu elin üzerine yerlefltiriniz. Her iki elinizin parmaklar n birbirine geçiriniz. Parmaklar ve avuç içini gö se de dirmeyiniz. (fiekil-10) Kol ve dirseklerinizi birbirine paralel ve gergin tutunuz. Elinizin topu u, dirsek ve omzunuz, hasta/yaral n n vücuduna dik aç yapacak flekilde pozisyon al n z. (fiekil-11) Gerekti i kadar güç ile gö üs kafesini 4-5 cm. çöktürecek flekilde gö- (fiekil-11) üs bas s n uygulay n z. Gö üs kafesi üzerine koydu unuz eliniz ile gö üs temas n kesmeden bas y gevfletiniz. Bas ve gevfleme süreleri eflit olmal d r. Dakikada 100 bas olacak ritimde 30 kalp masaj yap n z, 2 soluk veriniz. 5 tur tamamlan nca ABC sini kontrol ediniz. 9

19 TEMEL YAfiAM DESTE Yetiflkinlerde Temel Yaflam Deste i; ilk yard mc bir ya da iki kifli olsun fark etmez, bafllang çtaki 2 etkili kurtar c solunumdan sonra 30 d fl kalp masaj, 2 sun i solunum olacak flekilde uygulanmal d r. Yetiflkinlerde-Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaflam Deste ine; T bbî yard m sa lan ncaya Hasta/yaral yaflam belirtileri gösterinceye kadar devam edilmelidir. ÇOCUKLARDA (1-8 YAfi ARASI) TEMEL YAfiAM DESTE Omuzlar ndan hafifçe sarsarak bilincini kontrol ediniz. Bilinci yoksa, birisine 112 Acil Servis'i arat n z. (Yaln z iseniz 5 tur 30/2 yapt ktan sonra siz aray n z.) A z içi kontrolünü yap n z. Al n-çene Yöntemi ile soluk yolunu aç n z. Solunumunu de erlendiriniz. (Bak-Dinle-Hisset) Solunumu ve yaflam belirtileri yoksa hemen Temel Yaflam Deste ine bafllay n z. Çocu un yafl na ve yüzünün büyüklü üne göre A zdan- A za ya da A zdan-a z ve Burna Solunum Yöntemi ile 2 kez kurtar c soluk veriniz. Ayn anda gö üs hareketlerini gözleyiniz. (Üflemeler gö sü kald racak kadar olmal ve 1 saniyeden uzun sürmelidir.) 2 kurtar c soluktan sonra d fl kalp masaj na bafllay n z. D fl kalp masaj bölgesi yetiflkinlerde oldu u gibi gö üs kemi inin üst ve alt ucunun ortas d r. Bu bölgeden, çocu un yafl na göre tek el topu unuzla, yeterli olmazsa yetiflkinlerde oldu u gibi iki elinizle, gö üs kafesini 2,5-5 cm. içeri çöktürecek flekilde bast r n z. Dakikada 100 bas olacak ritimde 30 kalp masaj yap n z, 2 soluk veriniz. Çocuklarda (1-8 yafl aras ) Temel Yaflam Deste i; lk yard mc bir ya da iki kifli olsun fark etmez, bafllang çtaki 2 kurtar c soluktan sonra 30 d fl kalp masaj, 2 sun'i solunum olacak flekilde uygulanmal d r. BEBEKLERDE ( 0-1 YAfi ARASI) TEMEL YAfiAM DESTE Bebe in topu una hafifçe vurarak, bilinç düzeyini tespit ediniz. 10

20 TEMEL YAfiAM DESTE Bilinci yoksa, birisine 112 Acil Servisi arat n z. (Yaln z iseniz 5 tur 30/2 yapt ktan sonra siz aray n z.) A z içi kontrolü yap n z. Görünen yabanc maddeyi al n z. (Kör dal fl yapmay n z.) Solunum yolunun aç lmas için Al n Çene Yöntemini uygulay n z. Bafl na hafif bir e im vererek soluk yolunu aç n z. Solunumunu de erlendiriniz. (Bak-Dinle-Hisset) Solunumu ve yaflam belirtisi yoksa Temel Yaflam Deste ine bafllay n z. Bebe in a z ve burnunu birlikte a z n z ile kapatarak, derhal 5 kurtar c soluk veriniz. Ayn anda gö- üs hareketlerini gözleyiniz. Üflemeler bir a z dolusu hava olacak kadar (fiekil-12) (50ml.) olmal ve 1 saniyeden uzun sürmelidir. (fiekil-12) 5 kurtar c soluktan sonra d fl kalp masaj na bafllay n z. D fl kalp masaj bölgesini bulmak için bebe in iki memesi aras ndaki hayali çizginin orta noktas ndan gö üs kemi ini tespit ediniz. Buraya birbirine bitiflik ve gö se dik tutaca - (fiekil-13) n z iki parma n z koyunuz ve kalp masaj na bafllay n z. (fiekil-13) Gö üs kafesini 1-1,5 cm. içeri çökertecek flekilde hafif bast r n z. Dakikada 100 bas olacak ritimde 30 kalp masaj yap n z, 2 soluk veriniz. Bebeklerde (0-1 yafl aras ) Temel Yaflam Deste i; ilk yard mc bir ya da 2 kifli olsun farketmez,bafllang çtaki 5 kurtar c soluktan sonra 30 d fl kalp masaj, 2 sun'i solunum olacak flekilde uygulanmal d r. SOLUNUM YOLU TIKANMASI Yabanc bir cismin solunum yoluna kaçmas sonucu k smî t kanma ya da tam t kanma meydana gelebilir. 11

21 TEMEL YAfiAM DESTE K smî T kanma Soluk alma zorlafl r. Az da olsa bir miktar hava geçifli vard r. K smî t kanmalarda hasta/yaral yabanc maddeyi genellikle öksürerek ç karabilir. Bu nedenle öksürmesi teflvik edilmelidir. S rta vurulmas sak ncal d r. Yabanc cisim yerinden hareket edip solunum yolunu t kayabilir. Durumu daha da kötüleflebilir. Tam T kanma Soluk al p-verme tamamen engellenmifltir. Hasta/yaral konuflamaz, öksüremez, soluk al p-veremez. Ac çeker. Bilincini kaybeder. Dudaklar morar r. YET fik NLERDE VE ÇOCUKLARDA YABANCI MADDELER N SOLUNUM YOLUNDAN ÇIKARILMASI Ç N UYGULANACAK YÖNTEMLER S rta (Omuz Aras na) Vurma Yöntemi Bir elinizle gö üs kafesinden destek olurken, hasta/yaral y öne do ru hafifçe e diriniz. Omuzlar aras ndaki bölgeye (kürek kemiklerinin aras na) el ayan z n bile e yak n k sm ile 5 kez kuvvetlice vurunuz. (fiekil-14) S rta Vurma Yöntemi ile yabanc madde ç kar lam yorsa, Karna Bast rma Yöntemi ni (Heimlich Manevras ) uygulay n z. Karna Bast rma Yöntemi (Heimlich Manevras ) (fiekil-14) Bilinçli Hasta/Yaral larda; Hasta/yaral y ayakta tutunuz veya oturur pozisyona getiriniz, öne do ru e diriniz. Hasta/yaral n n arkas nda durunuz, arkadan sar larak gövdesini kavray n z. Bir elinizi yumruk yaparak (fiekil-15) 12

22 TEMEL YAfiAM DESTE baflparma n z midenin üstüne gelecek flekilde göbek ve gö üs kemi i alt ucu aras na yerlefltiriniz.(fiekil-15) Di er elinizle, yumruk yapt - n z elinizi kavray n z ve kuvvetle içe ve yukar do ru bast r n z. (fiekil-16) Ayn hareketi 5 kez tekrarlay n z ve cismin a z yoluyla ç k p ç kmad n kontrol ediniz. Yabanc cismin ç kmamas (fiekil-16) halinde 5 kez s rta vurma, 5 kez karna bast rma yöntemlerini birbiri ard na uygulayarak, cismin ç kmas için çaba sarf ediniz. Solunumunu de erlendiriniz. Hasta/yaral bilincini kaybederse hemen Temel Yaflam Deste i'ne bafllay n z. 112 Acil Servisten yard m isteyiniz. Karna Bast rma Yöntemi (Heimlich Manevras ) fliflman kiflilerde etkili de ildir. Gebelerde de bebe e zarar verebilir. Bu gibi hallerde hasta/yaral n n durumuna göre gö üs kemi inin alt yar s na bast r lmal d r. (fiekil-17) (fiekil-17) BEBEKLERDE YABANCI MADDELER N SOLUNUM YOLUNDAN ÇIKARILMASI Ç N UYGULANACAK YÖNTEMLER S rta (Omuz Aras na) Vurma ve Gö se Bas Yöntemi Bebe i, kolunuzun üstüne, yüzükoyun yat r n z. Baflparma- n z ve di er parmaklar n zla boynu destekleyecek flekilde s k ca tutunuz ve öne do ru e diriniz. Bafl n gergin ve gövdesinden afla da bir pozisyonda tutunuz. El bile inizin iç k sm yla, omuz aras bölgesine (kürek kemikleri aras na) çok hafif olmayacak flekilde 5 kez vurunuz. (fiekil-18a) 13

23 TEMEL YAfiAM DESTE (fiekil-18a) (fiekil-18b) (fiekil-19) Bebe i di er kolunuzun üzerine s rt üstü döndürünüz. (fiekil-18b) Yabanc cismin ç k p ç kmad na bak n z. Görüyorsan z bir hamlede al n z. Yabanc cisim ç kmad ysa 5 kez gö üs kafesinin ortas - na kalp bas s yap lan noktaya e ik bir flekilde iki parma n zla bas uygulay n z. (fiekil-19) Tekrar yabanc cismin ç k p ç kmad na bak n z. Bu iflleme yabanc cisim ç - kana kadar 5 gö üs bas s, 5 s rta vurma olarak devam ediniz. Bebek bilincini kaybederse Temel Yaflam Deste ine geçiniz. 112 Acil Servisten yard m isteyiniz. Damarlarda dolaflan kan n, damar bütünlü ünün herhangi bir sebeple bozulmas sonucu, vücudun içine veya d fl na do ru akmas na kanama denir. nsan vücut a rl n n yaklafl k 1/13-14'ini kan oluflturmaktad r. Normal bir eriflkinde 4-6 litre kan bulunur. Kanamalarda kan kayb mümkün oldu u kadar çabuk kontrol alt na al nmal d r. Vücuttaki kan n 1/5'i kaybedilirse ve kan nakli yap lamaz ise, hasta/yaral da ölümcül flok geliflebilir. KANAMA ÇEfi TLER 1- Ç KANAMALAR Yaralanma veya bir hastal k sonucu iç organlara ait damarlardan ç kan kan n, organlar n ya da vücut boflluklar n n içine akmas na iç kanama denir. Saptanmas güçtür. 14

24 KANAMALAR ç Kanama Belirtileri; * Bafl dönmesi, bayg nl k hali ve yavafl yavafl uyku haline dönüflen tedirginlik * Solgun, so uk ve nemli deri (Yap flkan bir ter) * H zl ve zay f nab z (Nab z güçlükle hissedilir.) * H zl ve yüzeysel solunum Bu belirtiler önemli d fl kanamalarda da gözlenebilir ve hasta/yaral n n genel durumunda bir ciddiyeti iflaret eder. fiok geliflebilir. ç Kanamada Neler Yap lmal d r? Yaflamsal bulgular n de erlendiriniz ve gerekli müdahaleleri yap n z. Hasta/yaral y, bafl hafif afla da olmak üzere, ayaklar n cm. kadar yükse- e kald rarak yat r - n z. (fiekil-20) (fiekil-20) 112 Acil Servisten yard m isteyiniz. Bilinci kapan rsa, güvenli yan yat fl (koma yat fl ) pozisyonuna getiriniz. Üzerine battaniye örterek üflümesini engelleyiniz. Kusmuflsa, kusmuk örne ini de alarak hasta/yaral y k sa bir süre içerisinde en yak n sa l k kurulufluna ulaflt r n z. Hasta/yaral ya a zdan hiçbir fley vermeyiniz. 2- DIfi KANAMALAR Herhangi bir nedenle kan n damardan vücut d fl na ç kmas na d fl kanama denir. Kanamalar, kan n ak fl flekline ve rengine göre ay rt edilmeye çal fl l r. a- K lcal Damar Kanamalar Kanama s zma fleklindedir. Kan n rengi k rm z d r. S yr klarda bu tür kanama çoktur. (fiekil-21) b- Toplardamar Kanamalar Kanama s zma, taflma fleklindedir. Kan yavafl ve ayn h zla akar. Kan n rengi koyu k rm z d r. (fiekil-22) c- Atardamar Kanamalar Kanama kalbin at fl ritmine uygun kesik kesik f flk r r biçimde olur. Kan n rengi aç k k rm z d r. Kan kayb çok fazlad r. (fiekil-23) 15

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 1) Dış kalp masajı hangi bölgeye uygulanır? a) Göğüs kemiğinin 1/3 üst kısmına b) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına c) Göğüs kemiğinin 2 parmak üst kısmına

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

Solunum ve Kalp Durmas Nedir?

Solunum ve Kalp Durmas Nedir? TEMEL YA AM DESTE Solunum ve Kalp Durmas Nedir? Solunum durmas : Solunum hareketlerinin durmas nedeniyle vücudun ya amak için ihtiyac olan oksijenden yoksun kalmas d r. Hemen yapay solunuma ba lanmaz ise

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Editörler Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Yazarlar Prof. Dr. Sakine Boyraz Doç.Dr.Hicran Yıldız Doç.Dr.Neriman Akansel Yrd.Doç.Dr. Evrim Çelebi Yrd.Doç.Dr. Funda Çetinkaya Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ (EK-1) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Belge No : EĞİTİMCİ EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşun: ADI : ADRESİ ve TEL : BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 225 mg kalsiyum glukonat monohidrat ve 572 mg kalsiyum levülinat dihidrat içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:

İÇİNDEKİLER 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ: İÇİNDEKİLER 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ: İlkyardım nedir? 6 Acil tedavi nedir? 6 İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? 6 İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir? 6 İlkyardımcı kimdir? 6 İlkyardımcının

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

KANAMALARDA İLKYARDIM

KANAMALARDA İLKYARDIM KANAMALARDA LKYARDIM Kanama Nedir? Damar bütünlüğünün bozulması ile kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: 1- Kanamanın hızına

Detaylı

SUNİ SOLUNUM VE KALP MASAJI 85

SUNİ SOLUNUM VE KALP MASAJI 85 BÖLÜM IV SUNİ SOLUNUM VE KALP MASAJI 85 İlkyardım gerektiren durumlar arasında hayat kurtarıcı olarak en önemli olanlar suni solunum ve kalp masajıdır. Başarılı şekilde yapıldığında bu uygulamalarla hayat

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR 1 LKYARDIM NED R? Herhangi bir hastal k veya kaza sonucu ya am tehlikeye girmi olan ki iye, Olay yerinde, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya

Detaylı

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur,

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN BİRLİKTE UYGULANMASI 1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, 2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup iyi misiniz? diye sorularak bilinci

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Hava Yolu Tıkanıklığı

Hava Yolu Tıkanıklığı Hava Yolu Tıkanıklığı Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanma, tam tıkanma ve kısmi tıkanma şeklinde görülür. Hava Yolu Tıkanıklığı

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 1) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir? a) Spor ve iş kazaları b) Şeker hastalığı c) Otomobil kazaları d) Yıkıntı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

KANAMA. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar. dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır.

KANAMA. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar. dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır. KANAMALAR KANAMA Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır. KANAMANIN CĠDDĠYETĠNĠ BELĠRLEYEN DURUMLAR Kanamanın ciddiyetini belirleyen durumlar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Havale. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları, Yüksek ateş, Bazı hastalıklar.

Havale. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları, Yüksek ateş, Bazı hastalıklar. Havale Sinir merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden beyinde elektriksel boşalmalar sonucu vücudun kas yapısında kontrol edilemeyen kasılmalardır. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları,

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m?

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m? DO RU EMZ RME TEKN KLER Memenizi ba parmak tepede ve dört parmak a da J eklinde tutarak destekleyin. Parmaklar z areolan n gerisinde olmal r. lk günlerde ya da gö üsler çok büyük ise tüm emzirme boyunca

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Ani olarak meydana gelen önceden tahmin edilemeyen,önlenmesi çoğunlukla mümkün olan,ölüm yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan olay lara KAZA denir.

Ani olarak meydana gelen önceden tahmin edilemeyen,önlenmesi çoğunlukla mümkün olan,ölüm yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan olay lara KAZA denir. İlk yardım Ders Özeti Ani olarak meydana gelen önceden tahmin edilemeyen,önlenmesi çoğunlukla mümkün olan,ölüm yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan olay lara KAZA denir. Kazalara en çok insanlar, trafik

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 Yayın No: 20 Editör Halil POLAT Halk Sağlığı Bilim Uzmanı Yayın

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı

Yaralanmalar. Bölüm 5

Yaralanmalar. Bölüm 5 Yaralanmalar Bölüm 5 Kapsam: Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır? Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir? Ciddi yaralanmalarda ilkyardım

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yara Nedir? Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin.

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin. Belinizden rahatsızlığınız varsa, uymanız gereken 40 da kural var Uzmanlar bel sağlığını korumak isteyen ya da fıtık veya başka bir sebebe bağlı bel rahatsızlığı bulunan herkesin günlük yaşamda dikkat

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LUCENTIS 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Göz içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonun 0,3 ml si 3 mg ranibizumab içerir. Yardımcı maddeler: Alfa,alfa-trehaloz dihidrat,

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... Tablo, Şekil, Resim Listesi... xv v Birinci Bölüm İŞÇİ SAĞLIĞI 1.1. Sağlık ve İnsan Sağlığı Kavramı... 1 1.1.1. Sağlığın Tanımı, Önem ve Amacı... 1 1.1.2. Hastalığın Tanım ve Sınıflandırılması...

Detaylı

E tkin madde: Her bir litre çözelti 100 gram dekstroz monohidrat içerir. Yardımcı madde(ler): Enjeksiyonluk su

E tkin madde: Her bir litre çözelti 100 gram dekstroz monohidrat içerir. Yardımcı madde(ler): Enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU SUDAKİ SOLÜSYONU Damar içine uygulanır. E tkin madde: Her bir litre çözelti 100 gram dekstroz monohidrat içerir. Yardımcı madde(ler): Enjeksiyonluk su Bu

Detaylı

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması,

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Boğulma Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Nefes borusuna sıvı dolması, Boğaz sıkılması, Boğulma Akciğerlerin

Detaylı

RHEOMACRODEX damar içi yoldan uygulanan berrak, renksiz bir çözeltidir.

RHEOMACRODEX damar içi yoldan uygulanan berrak, renksiz bir çözeltidir. KULLANMA TALİMATI RHEOMACRODEX %10 - İzotonik sodyum klorür solüsyonunda (Cam şişede) Damar yolundan kullanılır Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür ve 10 gram

Detaylı

KULLANMA TALİMATI EMULİD PLUS

KULLANMA TALİMATI EMULİD PLUS KULLANMA TALİMATI EMULİD PLUS jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir roll-on tüp %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir. Yardımcı madde(ler): Makrogol 400, hidroksipropil selüloz, izopropil alkol,

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır.

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. GİRİŞ İnşaat sektörü, barınma ihtiyacı başta olmak üzere insanların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI... 1 EĞİTİMCİLERİN

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. PATANOL S %0.2 steril oftalmik çözelti Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 2 mg/ml olopatadin e eşdeğer 2.22 mg/ml olopatadin hidroklorür Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür,

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM 3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM ÖĞRT.GRV.HÜLYA ER 30.10.2015 1 TYD Solunum ve kalp durması nedir? Temel yaşam desteği nedir? Hava yolunu açmak için baş çene pozisyonu nasıl

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI 1. MALZEMENİN TANIMI 1.1 MALZEMENİN ADI: KALD SOĞUK UYGULANAN ASFALT TAMİR MALZEMESİ. 1.2 MALZEMENİN KULLANIM ALANI Yollardaki bozulan

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

OBEZİTE VE FİZİKSEL AKTİVİTE EĞİTİM MODÜLLERİ

OBEZİTE VE FİZİKSEL AKTİVİTE EĞİTİM MODÜLLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2010-2014) Halk eğitimleri için OBEZİTE VE FİZİKSEL AKTİVİTE EĞİTİM MODÜLLERİ Ankara

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

İLKYARDIMCININ İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLMESİ GEREKENLER

İLKYARDIMCININ İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLMESİ GEREKENLER V İÇİNDEKİLER BÖLÜM I İLKYARDIM KONUSUNDA GENEL BİLGİLER İlkyardımın tanımı 3 İlkyardımın öncelikleri 5 İlkyardımda temel uygulamalar 8 Kaza ortamının değerlendirilmesi 18 Yaralı ve hastaların muayenesi,

Detaylı

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. UYKU KOMA 03.01.2013 10:18 1 Bilinç Bozukluğuna Neden Olan Durumlar? Bayılma, Ateşe bağlı Havale

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ

3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ 3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ 1. Bilinci kapalı olan hastaya, solunum yolunu açmak için ilkyardımcı hangi müdahaleyi yapmalıdır? A) Hasta oturtularak oksijen verilir. B) Hasta yan yatırılır. C) Hastaya koma

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı