SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor)"

Transkript

1 SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) Ahmet ASAN Özet Bu çalýþmada, Institute for Scientific Information (ISI)'nin tarihsel geliþimi, bugünkü durumu, dergi seçim kriterleri ve etki faktörü (= Impact Factor) hakkýnda bilgi verilmiþtir. Ayrýca, Türkiye ve bazý ülkelerin dünya bilimine katký oranlarý, rakamsal olarak tablolar halinde sunulmuþtur. Türkiye'nin dünya bilimine olan katký oraný, 23 yýlýnda, ilk defa % 1'in üzerine çýkmýþtýr. Ayrýca, Trakya Üniversitesi adresli yayýnlarýn, Trakya Üniversitesi 'nin kuruluþundan bugüne, SCI-Expanded kapsamýnda olan dergilerdeki yayýn durumu ortaya konmuþtur. SCI-Expanded, SSCI, AHCI and Impact Factor Abstract The article review contains detailed information on historical development and current status of Institute for Scientific Information (ISI ), journal selection process and impact factor (IF). Furthermore, contribution rates of Turkey and some countries to world science are presented. The contribution rate of Turkey to the world science was over the 1 % in 23 for the first time. In addition, historical development and current status of publications in journals which are reviewed by SCI -Expanded in Trakya University are presented in this article. Prof. Dr. Ahmet ASAN Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 223 EDÝRNE Giriþ Institute for Scientific Information (ISI ) tarafýndan kullanýlan Science Citation Index (SCI ), Science Citation Index -Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI ) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI ), uzun süreden beri kullanýlmasýna raðmen, 21 yýlýndan itibaren, ülkemizdeki akademik yükseltilmelerde özellikle bu indeksler tarafýndan taranan dergilerde makale yayýnlama durumu getirildikten sonra, akademisyenler arasýnda daha fazla konuþulur hale gelmiþtir. Gerçekten SCI, SCIE, SSCI ve AHCI nedir? Türkiye'deki akademisyenler için ne gibi bir önemi vardýr? Neden ülkemizdeki akademik yükseltilmelerde özellikle SCIE, SSCI ve AHCI kapsamýndaki dergilerde yayýn yapýlmasý istenmektedir? Bu çalýþmada, yukarýdaki sorulara cevap verilmeye çalýþýlacaktýr. Bu makale, yazarýn daha önce yayýnladýðý çalýþmanýn (Asan, 24) daha geniþ ve güncellenmiþ bir þeklidir. SCI, SCIE, SSCI ve AHCI, merkezi Philadelphia (ABD)'da bulunan ISI'nin kullandýðý indekslerdir. ISI kýsaca, düzenli olarak binlerce bilimsel dergiyi tarayarak, içeriðini okuyucularýna duyuran bir sistemdir. Ýnternete geçiþle beraber ISI'nin önemi daha da artmýþtýr. ISI bu hizmeti çok çeþitli þekillerde okuyucularýna sunmaktadýr: Her hafta yayýnladýðý Current Contents isimli dergiyle, disketle, CD ve internet yoluyla. Ancak bunlar arasýnda internet çok ön plana çýkmýþtýr. Current Contents dergisi, 7 farklý alanda tarama yapmaktadýr: Bunlar: Yaþam Bilimleri (Life Sciences-1355 dergi), Ziraat, Biyoloji ve Çevre Bilimleri (Agriculture, Biology and Environmental Sciences-17 dergi), Fizik, Kimya ve Yer Bilimleri (Physical, Chemical and Earth Sciences-18 dergi), Klinik Týp (Clinical Medicine-115 dergi), Mühendislik, Bilgisayar ve Teknoloji (Engineering, Computing and Technology-113 dergi), Sosyal ve Davranýþ Bilimleri (Social and Behavioral Sciences-163 dergi), Sanat ve Ýnsan Bilimleri (Arts and Humanities-11 dergi)]. Ayrýca iki koleksiyon: Business Collection-235 'den fazla dergi, Electronics ve Telecommunications Collection-2 'den fazla dergi

2 Elektronik ortamda sunulan hizmet, sadece bunlardan ibaret deðildir; okuyucu, konu, yazar, dergi adý ve/veya yazar adresi kullanarak tarama yapabilmektedir. CD ile sunulan hizmette de bu özelliklerden yararlanýlmaktadýr. ISI ayný zamanda kiþi ve dergiler için atýf taramasýna da imkan saðlamaktadýr. Özellikle son 1 yýlda, bilimsel bilginin en güvenilir-otoriter kaynaðý basýlý dergilerdi. Bilginin primer kaynaðý yine bilimsel dergiler olarak kalýrken, bugün, bilgiyi içeren literatür internet yoluyla (World Wide Web = www) elde edilebilir hale gelmiþtir. ISI, Dünyadaki Tüm Bilimsel Dergileri Kapsamýna Alýyor mu? Hayýr. Dünyada tüm bilimsel disiplinlerde yayýn yapan yaklaþýk 15,'nin üzerinde dergi vardýr (www.publist.com). Ocak 24 itibariyle ISI Database, 16,'den fazla uluslararasý dergi, kitap ve fen, sosyal bilimler ve insani bilimler alanlarýnda bilimsel kongrelerde sunulan çalýþmalarý kapsamaktadýr. Bu kaynaklarýn en önemli kýsmýný, 895 uluslararasý dergi oluþturmaktadýr (7 farklý alanda 8515 ve iki ayrý koleksiyonda 435 dergi olmak üzere toplam 895 dergi). ISI, dergiler arasýndan seçim yapmaktadýr. Bu dergiler hangi kriterlere göre seçilmektedir? Seçilen bir dergi, sonsuza kadar ISI kapsamýnda kalýr mý? Bu sorularýn cevaplarýný, ISI 'yi biraz daha tanýdýktan sonra verebiliriz. ISI 'nin Tarihsel Geliþimi ISI, 1958 yýlýnda Dr. Eugene GARFIELD tarafýndan kurulmuþ ve daha sonra (1992'de) Thomson Yayýn Grubuna geçmiþtir (1894 doðumlu Ray THOMSON tarafýndan kurulan Thomson Þirketi, profesyonel müþterilere sahip, 39, çalýþaný olan, 4 ana alanda ve 46 ülkede faaliyet gösteren uluslararasý bir þirketdir. Hukuk, vergi, muhasebe, yüksek eðitim, þirket eðitimi ve deðerlendirme, finansiyal servis, bilimsel araþtýrma ve saðlýk alanlarýnda faaliyet göstermektedir. Þirketin 22 yýlý geliri 7.8, 23 yýlý geliri ise 7.6 Milyar Amerikan Dolarý (USA $)'dýr). E. Garfield, yýllarý arasýnda büyük bir çoðunluðu ISI'nin kullandýðý indeksler, etki faktörü v.s. konularýnda olmak üzere toplam 418 makale yayýnlamýþtýr. Dr. Garfield, 1949'da Columbia Üniversitesi (ABD) Kimya Bölümü'nden mezun olmuþ, ilk yayýnýný periyodunda yazmýþ ve yayýnlanmasý 3 yýlý bulmuþtur (Cawkell ve Garfield, 21) yýlýnda Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde, Týbbi Ýndeks Projesi' nde çalýþmýþ, burada bazý ödüller almýþ ve 1954'de kütüphane bilimciliði dalýnda yüksek lisansýný, 1961'de Pennsylvania Üniversitesi (ABD)'nde doktorasýný tamamlamýþtýr. Garfield bu dönemde yaklaþýk 5 yýl boyunca Chemical Abstracts konularýyla uðraþmýþtýr. Daha sonra Household Finance Corporation þirketiyle temasa geçmiþ ve o dönemde eyalet limiti olan 5 ABD Dolarý kredi alarak ISI 'yi kurmuþtur. ISI, Philadelphia (ABD)'de kurulmuþtur; ancak, Ýngiltere, Güney Amerika ve Asya'da da bürolarý vardýr (Heidi Muller, ISI; kiþisel Haberleþme). ISI bugün profesyonelce çalýþan 7 milyondan fazla araþtýrýcýya hizmet vermektedir ve bu hizmeti dünyanýn çeþitli ülkelerinde görev yapan 85 personelle yürütmektedir. Bu personelin çalýþtýðý ülkeler, ABD, Ýngiltere, Ýrlanda, Japonya ve Singapur 'dur. ISI 'nin Kronolojik Geliþimi ISI 'nýn geliþimi kronolojik olarak aþaðýda verilmiþtir (www.isinet.com). 1958: Dr. Eugene Garfield, ISI'yi kurdu. Current Contents (CC) of Chemical, Pharmaco-Medical and Life Sciences yegane üründü. Bu dönemde her sayýsý 32 sayfa olan bir dergiyle, 2 derginin içeriði okuyucularýna duyuruluyordu. 196: ISI Current Abstracts of Chemistry and Index Chemicus kuruldu. 1961: ISI Atýf indeksi kurmak amacýyla Ulusal Saðlýk Enstitüsü'nden bir kaynak buldu ve daha sonra SCI'nin öncüsü olacak Genetics Citation Index üretilmeye baþlandý. Önce büyük bir interdisipliner indeks geliþtirildi. Science Citation Index (SCI) bu tarihde kuruldu. Bu dönemde 562 dergi taranýyordu ve 2 milyon atýf hakkýnda bilgi vardý. SCI 1964 yýlýnda 5 cild halinde ilk defa yayýnlandý; Bu tarihde 613 dergi taranýyor ve 1.4 milyon atýf içeriyordu. 1966: Atýflar teyp bandýyla elde edilebilir hale geldi. 1967: Yýlda 1,8 dergi taranýyordu. Her hafta 5,8 kaynaktan çýkan

3 yaklaþýk65, atýf sisteme kaydedilmeye baþlandý. CC Chemical Sciences sisteme girdi. 1969: CC Education, CC Behavioral, Social and Management'la beraber kuruldu. 197: CC Agricultural, Food, and Veterinary Sciences, and CC Engineering and Technology yayýnlandý. 1971: Currents Contents 4, dergi tarýyor, her hafta 65 sayfalýk dergi içerikleri sisteme dahil oluyordu. 1972: Tahminen 1 milyon bilim adamý, ISI'nin bilgi bankasýna ulaþmaya baþladý. CC Life Sciences'in bireysel abonelikleri % 9 oranýnda yenileniyordu. Haftalýk okuyucu sayýsý tahminen 2, kiþiden fazlaydý. 1973: Social Sciences Citation Index (SSCI) kuruldu. 1975: ISI, JCR (= Journal Citation Reports )'u yayýnlamaya baþladý. 1978: ISI 2. yýlýný kutladý. ISI'nin 9 ülkedeki ofisinde 47 kiþi çalýþýyor, 31 ayrý dilde yayýn yapan 5,2 dergi taranýyordu. Arts and Humanities Citation Index (AHCI) baþladý. 1988: ISI, Current Contents'i diskette sunmaya baþladý (Current Contents on Diskette). Bu dönemde þirket gelirlerinin % 85'i basýlý materyal üyeliklerinden, % 15'i ise elektronik üyeliklerden kaynaklanýyordu. 1989: Science Citation Index'in CD versiyonu, Online Inc. Þirketi'nden Yýlýn Ürünü ödülünü aldý. 199: ISI'de çalýþan personel sayýsý 55'ye çýktý. 1992: ISI, Thomson Þirketi'nin bir yan kuruluþu olan Thomson Business Information'e geçti. 1996: 2 yýldan daha az bir süre içinde, þirket gelirlerinin % 34'ü basýlý materyal üyeliklerinden, % 66'i ise elektronik üyeliklerden kaynaklanýr hale geldi. 1997: ISI'nin internet hizmeti olan ISI Web of Science kuruldu. 1998: ISI 4. yýlýný kutladý. 7 ülkedeki çalýþan sayýsý 8'e çýktý. 35 ayrý dilde 8,'den fazla dergi taranmaya baþladý. Bu dönemde, Amerika Birleþik Devletleri Kütüphaneler Birliði'ne baðlý araþtýrma kütüphanelerinin % 53'ü ISI Web of Science'e üye idi. Leslie Singer, ISI'nin ilk kadýn baþkaný ve CEO'su oldu. 1999: Current Contents Connect'in bir bileþeni olan ISI Current Web Contents kuruldu. ABD Kütüphaneler Birliði'ne baðlý araþtýrma kütüphanelerinin ISI SM Web of Science'e üyelik oraný % 7'e çýktý. Derwent Innovations Index kuruldu. 2. ISI bu yýlla birlikte yeni bir asra girdi. 21: Çalýþmalarý en çok atýf alan bilim adamlarýnýn listesinin yer aldýðý ve SM ücretsiz hizmet veren ISIHighlyCited.com baþladý. Ülkeler, araþtýrýcýlar, enstitüler, þirketler ve dergilerin performansýný bilimsel olarak ölçen ve güçlü bir SM deðerlendirme yapabilen ISI Essential Science Indicators kuruldu. Dergi kaynaklý literatür, patent, kimyasal bileþikler ve genetik sýra, kongre kitaplarý ve diðer basýlý materyaller ve elektronik kaynaklardan oluþan, yegane karmaþýk ve geliþmiþ bir platform olan ISI Web of Knowledge geliþtirildi. 22: Current Drugs Ltd., Delphion Research Site ve Wila Werlag GMBH Thomson þirketine geçti. Thomson ISI Marketing Takýmý, 22 Benjamin Franklin Ödülü'nü aldý. 23: Techstreet Inc. Thomson þirketine geçti. 24: BIOSIS Publishing'in tüm varlýklarý Thomson Þirketi'ne geçti. Bugünkü Durum ISI 3 ana indekse sahiptir. Temel olarak SCI, SCI bilgi bankasýnýn basýlý materyal ve CD versiyonudur, SCIE ise web versiyonudur, % 6 daha fazla bilgi içermekte ve CD versiyonundan 2, adet daha fazla dergi taramaktadýr. SCIE çok sýklýkla güncellenmekte ve fonksiyonel derecesi oldukça yüksektir; ayrýca ISI bilgi bankalarýyla çapraz tarama yapýlabilmektedir (Heidi Muller, ISI; Kiþisel Haberleþme). SCI-Expanded (SCIE) Multidisipliner bir indeksdir. Taranan dergi içeriklerine 1945 yýlýndan itibaren ulaþýlabilmektedir; ancak bu tarih kurumun abone durumuna göre deðiþebilir. 15 bilimsel disiplinde web versiyonunda 5,9'den fazla, SCI basýlý materyal ve CD versiyonunda ise 3,7'den fazla dergi taramaktadýr. Her hafta ortalama 17,75 yeni kayýt ve 362, yeni atýf sisteme girmektedir. 17 milyon'dan fazla kayýt vardýr. Ýçerdiði bazý disiplinler: Ziraat, Astronomi, Biyokimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Kimya, Bilgisayar, Nöroloji, Onkoloji, Pediatri, Farmakoloji,

4 Fizik, Bitki Bilimleri, Psikiyatri, Malzeme Bilimi, Matematik, Týp, Cerrahi, Veteriner Bilimleri ve Zooloji. Ayrýca tüm alanlarda kongre kaynaklý yýllýk 385, kayýt sisteme girmektedir yýlýndan sonra, indeksdeki makalelerin yaklaþýk % 7'i internetden tarama yapýlarak Ýngilizce dilinde tam metin veya özet olarak elde edilebilir durumdadýr (www.isinet.com, SSCI Multidisipliner bir indeksdir. Taranan dergi içeriklerine 1956 yýlýndan itibaren ulaþýlabilmektedir; ancak bu tarih kurumun abone durumuna göre deðiþebilir. 5 disiplinde 1,725 dergi taramaktadýr. Her hafta ortalama 2,7 yeni kayýt ve 5,5 yeni atýf sisteme girmektedir. Toplam 3.15 milyon kayýt içermektedir. Ýçerdiði bazý disiplinler: Antropoloji, Tarih, Endüstriyel Ýliþkiler, Hukuk, Dilbilim, Felsefe, Psikoloji, Siyasal Bilimler, Halk Saðlýðý, Sosyal yayýnlar, Sosyal Yaþam, Sosyoloji, Þehir Çalýþmalarý, Kadýnlarla Ýlgili Çalýþmalar ve Psikiyatri yýlýndan sonra, indeksdeki makalelerin yaklaþýk % 6'ý internetden tarama yapýlarak Ýngilizce dilinde tam metin veya özet olarak elde edilebilir durumdadýr. AHCI Multidisipliner bir indeksdir. Taranan dergi içeriklerine 1975 yýlýndan itibaren ulaþýlabilmektedir; ancak bu tarih kurumun abone durumuna göre deðiþebilir. Sanat ve insan bilimleri alanlarýnda yayýn yapan 1,144 dergi taramaktadýr. Her hafta ortalama 2,3 yeni kayýt ve 15,25 yeni atýf sisteme girmektedir. Toplam 2.5 milyon kayýt içermektedir. Ýçerdiði bazý disiplinler: Arkeoloji, Mimarlýk, Sanat, Asya Çalýþmalarý, Klasikler, Dans, Folklor, Tarih, Dilbilim, Edebi Derlemeler, Edebiyat, Müzik, Felsefe, Þiir, Radyo-Televizyon-Film, Din, Dil ve Tiyatro. 2 yýlýndan sonra, indeksdeki makaleler internetden tarama yapýlarak Ýngilizce dilinde tam metin veya özet olarak elde edilebilir durumdadýr Diðer Ýndeksler SM ISI kapsamýnda baþka indeksler de vardýr: Bunlar: ISI Chemistry, ISI.. Proceedings, ISI Journal Citation Reports On the Web (JCR) (TÜBÝTAK, A, B, C, olarak tanýmladýðý yaklaþýk 5,9 dergiyi bu raporlara göre gruplamaktadýr), ISI SM SM Essential Science Ýndicators, Derwent Innovations Index, BIOSIS Previews,. CAB ABSTRACTS, NCBI GenBank databases, ISI Document Solution, Reaction Citation Index (kimya ile ilgili), Science Citation Index (1 disiplinden fazla alanda, 3,7'den fazla fen ve teknik alanda yayýnlar yapan dergi kapsamaktadýr), ISI Web of Knowledge, Specialty Citation Indexes, Web of Science (8,5 civarýnda önemli dergiyi taramaktadýr), (Kaynaklar: ISI Journal Coverage, 22; Yeni ürünler: INSPEC, AGRICOLA, SM TM Pubmed, PsycINFO ve Food Science and Technology Abstracts (Son ikisi henüz hazýr deðil). ISI' nin Dergi Seçim Kriterleri ISI, her bilimsel dergiyi kapsamýna alýp taramaz. Dünyadaki bilimsel dergi sayýsý çok fazladýr; hepsini taramak hem pratikten uzak, hem ekonomik deðil, hem de gereksizdir. Ayrýca görülmüþtürki, oldukça az sayýdaki dergi, önemli bilimsel sonuçlarý yayýnlamaktadýr. Bu prensip, Bradford yasasý olarak bilinmektedir (www.isinet.com; Garfield, 1979). 193'lu yýllarýn ortalarýnda, SC Bradford, ana literatürü kapsayan 1, civarýnda dergiyi bir araya getirdi. Bu 1, derginin çok az bir kýsmýnýn önemli bilimsel sonuçlar yayýnladýðýný fark etti; diðerleri ise çok zayýf kalmýþlardý. Bradford anladýki, temel-ana dergiler tüm disiplinler için literatürün temelini oluþturmakta ve önemli makalelerin büyük çoðunluðu çok az sayýdaki belirli dergilerde yayýnlanmaktadýr. Son atýf analizleri göstermiþtirki, sadece 15 dergi atýflarýn yarýsýný ve yayýnlanan materyalin % 25'ini, yaklaþýk 2, dergi ise, atýflarýn % 95'ini ve yayýnlanmýþ makalelerin % 85'ini kapsamaktadýr (Ocak 24 itibariyle) (www.isinet.com; Garfield, 1996a). Fakat bu rakamlar statik deðildir ve yýldan yýla deðiþebilir (Tablo 1). ISI Editoriyal Yönetimi'nin temel misyonu, ISI okuyucularý için en iyi, faydalý,

5 etkili-güçlü bilgiler barýndýran yeni dergiler bulmak ve kullanýmý az olan dergileri ISI kapsamýndan çýkarmaktýr. ISI, dergi deðerlendirmesi, seçimi ve çýkarýlacak dergiler için 2 haftalýk periyotlarla karar almaktadýr. ISI Editoriyal Personeli, yýlda yaklaþýk 2, dergiyi deðerlendirmeye almaktadýr. Fakat bunlarýn sadece % 1-12'si seçilmektedir. Ayrýca, zaten taranmakta olan dergiler de deðerlendirme altýndadýr. Dergi adý J Biol Chem Nature Proceedings Natl. Acad. Sci. USA 22'de aldýðý atýf sayýsý 37,56 326, ,82 2 yýlý IF deðeri Yýlý Sýrasý Yýlý Sýrasý Dergi seçimi çok sýký kurallara baðlanmýþtýr. Bir derginin seçilmesi, sonsuza kadar ISI kapsamýnda kalacaðý anlamýna gelmez. Belirli periyotlarla yapýlan incelemeler sonucunda, bir dergi temel standartlarý saðlamýyorsa, ISI kapsamýndan çýkarýlabilir. Dergi seçimi için çok çeþitli teknikler kullanýlmaktadýr. Öncelikle, taranmasý önerilen derginin bazý temel standartlarý saðlamasý gerekir. Nedir bunlar? Derginin zamanýnda çýkmasý, bibliyografik bilgi için Ýngilizce dilinin uygun þekilde kullanýmý [örneðin, makalelerin Ýngilizce baþlýðýnýn olmasý, anahtar kelimeler, makale özetleri ve kaynaklarýn Ýngilizce verilmesi (bu son kriter zorunlu deðildir)]. Tablo verilerine göre, en çok atýf alan ilk 1 derginin listesi, 21'deki sýralarý ve impact faktörleri (IF) (www.isinet.com, Science Physical Rev Letters J Amer Chem Soc Physical Rev B New Eng J Med Astrophysical J Cell 296,8 29, , ,77 143, , , Her dergi, seçim veya redten önce, yoðun bir deðerlendirme iþlemine tabi tutulur. Tek bir faktör seçimde etkili deðildir; dergi ile ilgili birçok faktör (nicelik ve nitelik olarak) birlikte deðerlendirilir ve karar verilir. Deðerlendirme iþlemindeki en önemli temel kriter, derginin zamanýnda çýkmasýdýr. Bir derginin sýklýkla haftalar veya aylarca geç çýkmasý, kabul edilemez bir durumdur. Bu þart saðlandýktan sonra, ISI Editörleri kendilerine ilk ulaþtýrýlan derginin o sayýsýný dikkate alarak karar vermezler; derginin o sayýsýndan sonraki 2 sayýsýný da görmek isterler. ISI ayrýca dergi isimlerinin açýk ve dergi içeriðine uygun olmasýný, dergideki tüm makale baþlýklarý ve özetlerinin kýsa, öz, açýklayýcý ve anlaþýlýr olmasýný, kaynaklardaki bibliyografik bilgilerin tam olmasýný ve yazar adreslerinin eksiksiz olmasýný da isterler. Bir derginin coðrafik temsili, bir diðer göz önüne alýnan durumdur. Derginin uluslararasý üye altyapýsýnýn durumu, dergideki makale yazarlarý ve kaynak

6 gösterilen makalelerin yazarlarý arasýnda uluslararasý çeþitlilik dikkate alýnýr. Bilimsel araþtýrmada yer alan uygun bir global þartý yansýtmasý ve her kategoride dengeli bir daðýlým saðlanmasý için, ISI en iyi bölgesel dergileri araþtýrýr. Ancak, belirli bir konu kategorisindeki tüm dergilerle bir bölgesel derginin kýyaslanmasýndan ziyade, ISI Editörleri, o dergiyi ayný bölgedeki diðer dergilerle kýyaslarlar. Fakat dergi seçiminde kullanýlan temel standartlar burada da geçerlidir. Dergiler, disiplinler arasýnda büyük bir çeþitlilik gösterir; ayrýca disiplinspesifik atýf oranlarý arasýndaki çeþitlilik de çok fazladýr. Botanik ve matematik gibi daha küçük alanlarda, biyoteknoloji ve genetik gibi daha büyük alanlarda olduðu gibi çok fazla makale ve atýf üretilmez. Ayný þekilde bazý alanlarda, özellikle sanat ve insan bilimleri alanlarýnda atýf sayýsýnýn belirli bir deðere ulaþmasý daha uzun bir zaman alabilir. Oysa yaþam bilimleri (Life sciences) gibi diðer alanlarda, sadece birkaç yýl sonra atýflarýn maksimuma çýkmasý görülmedik bir durum deðildir. Bu gerçekler, atýf analizlerinin doðru bir þekilde yapýlmasýný gerekli kýlmaktadýr. Atýflarýn çeþitli tipleri kullanýlmaktadýr. ISI tarafýndan taranmakta olan dergiler için, atýf oraný, etki faktörü (IF) ve acil indeks (immediacy index) önemlidir. Yeni dergiler için ise, derginin editörü, danýþma kurulu üyeleri ve dergideki makale yazarlarýnýn, ISI kapsamýndaki dergilerde yaptýðý yayýnlar ve bunlara yapýlan atýflar ön plana çýkar. Önerilen dergide yayýnlanan makalelerin atýf durumlarý, çok sýký bir istatistik analize tabi tutulur. Bu son kriterde ele alýnan en önemli nokta þudur: Bir dergide yayýnlanan makaleler, uluslararasý alanda atýf alýyorsa deðerlidir; o zaman dergi de deðerli hale gelir. Ýstatistik analiz sonucunda, atýf durumu belirli bir deðerin altýnda kalan dergilerin ISI kapsamýna alýnmasý çok zordur (www.isinet.com, ISI Journal Coverage, 22). ISI kapsamýndaki dergiler içinde, en çok atýf alan ilk 1 dergi, Tablo 1'de verilmiþtir. Kendi kendini atýf gösterme (= Self-citation = bir dergide yayýnlanan makalelerin yine ayný dergi tarafýndan atýf gösterilmesi) oranlarý da deðerlendirilmeye alýnmaktadýr. Multidisipliner dergiler düþük self-citation oranlarýna sahiptirler. JCR Science versiyonunda listelenen tüm dergilerin % 8'ni, self-citation'larýn % 2'sinden daha az bir orana sahiptirler. Ancak her konu kategorisi tek tek kendi özel normuna sahip olabilir. Self-citations toplam atýflarýn yaklaþýk % 13.3'ünü oluþturmaktadýr. JCR'in 22 yýlý fen-týp baskýsýnda listelenen 5,876 dergi incelenmiþ ve bazý sonuçlar ortaya çýkmýþtýr. Buna göre 4,816 dergide (% 82) self-citation vardýr. Ortalama self-citation oraný 12.41, median ise 9.4'dir. 1,6 dergide self-citation oraný % 2'nin üzerindedir. Etki faktörü ve self-citation oraný arasýnda çok zayýf negatif bir iliþki vardýr (R2 =.368). Yüksek etki faktörüne sahip dergiler (5. ve yukarýsý) düþük self-citation oranlarýna sahiptirler. Self-citation'larýn hesaba katýlmamasý sonucu, revize edilmiþ etki faktörü (IF) kavramý ortaya çýkmýþtýr. Örneðin, Nature Medicine Dergisi, 21 yýlýnda yayýnlanan 156 makaleye 22 yýlýnda 4.6 (61 tanesi selfcitation) atýf, 2 yýlýnda yayýnlanan 171 makaleye 5,338 atýf (54 self-citation) atýf almýþtýr. Bu durumda belirtilen dergi için revize edilmiþ etki faktörü = [(46-61)]+[( )] / [ ] = 'dir (Tablo 2). Daha fazla bilgi için sitesine bakýlabilir. ISI, JCR atýflar hakkýnda rapor hazýrlarken, makale tipleri [derleme, orijinal araþtýrma, editöre mektup, araþtýrma notu, letter v.s.] arasýnda ayýrým yapmaz ve her tip ayrý ayrý analiz edilmez. Dolayisiyle eðer bir dergi yüksek sayýda letter tipi makale yayýnlarsa, genellikle geçici bir süre için atýf alma oraný artar. Elektronik dergiler de, diðer dergiler gibi ayný seçim kriterlerine tabi tutulurlar. Ancak elektronik dergilerin formatý ISI için çok önemlidir (dergi adý, yayýn yýlý, cild ve/veya sayý no, makale baþlýklarý, sayfa veya makale sayýsý, yazar isimleri ve adresleri, tüm makalelerin tiplendirilmesi ve numarasý, derginin her sayýsýndaki içindekiler kýsmýnýn varlýðý). Internet siteleri seçilirken aþaðýdaki noktalara dikkat edilmektedir:

7 Tablo 2. Self-Citation'larýn çýkarýlmasýyla bazý dergiler için etki faktörü deðerinin hesaplanmasý (Kaynak: E. Garfield, Dergi Adý Am J Reprod Immunol Biol Reprod J Reprod Fertil Etki Faktörü (IF) (A/D) ve 1991 yýllarýnda yayýnlanan makalelere 1992'de alýnan atýf sayýsý (A) ve 1991 yýllarýnda yayýnlanan makalelere 1992'de alýnan self-ciation atýf sayýsý (B) Otorite-Yetki, doðruluk, geçerlilik, düzenli yayýn ve tasarým, uygulanabilirlik ve içerik, amaç, alana uygunluk, ziyaretçi-izleyici düzeyi ve yazým kalitesi. Genellikle, incelenen internet sitelerinin yalnýzca % 115'i ISI Current Web Contents tarafýndan seçilmektedir. Seçilen sitelerin alan daðýlýmý: Yaþam bilimleri ve mühendislik % 2, klinik týp % 17, Ziraat, Biyoloji ve Çevre Bilimleri ve Sosyal Bilimler % 13, fizik, kimya ve yer bilimleri % 7.5 ve sanat ve insan bilimleri % 6 (www.isinet.com). Seçilen internet sitelerine örnekler: gibi. Bir okuyucu bir siteyi kapsamýna almasý için ISI'ye önerebilir. Öneri için, adresi aracýlýðýyla baðlantý kurulabilir. ISI seçim için devamlý piyasa araþtýrmasý yapmaktadýr (A-B) Selfcitation'larýn çýkarýlmasý (C) Sosyal bilimler alanýndaki dergiler de fen alanýndaki dergiler gibi ayný seçim kriterlerine (Yayýn standartlarý, editoriyal içerik, uluslararasý çeþitlilik ve atýflarla ilgili ve 1991 yýllarýnda yayýnlanan makale sayýsý (D) Revize edilmiþ Etki Faktörü (IF) (E) veriler) tabidirler. Sosyal bilimlerdeki etki faktörü (IF) ve atýf oranlarý genellikle fen alanýndan daha düþüktür. Örneðin, 19. asýr romantik romaný ile ilgili bir makalenin aldýðý atýflar, önce yavaþ bir artýþ gösterebilir ve daha sonra yavaþlama ve ilerleyen süreçde dalgalanma görülebilir. Ayrýca AHCI kapsamýndaki dergilerde yayýnlanan makaleler, dergi kaynaklý olmayan literatürü (örneðin, kitaplar, müzik kompozisyonlarý, sanat ve edebiyat çalýþmalarý gibi) yoðun þekilde kullanma eðilimindedirler. Atýf analizleri bazen faydalýdýr ancak AHCI kapsamýndaki dergiler için ayný þeyi söylemek zordur. ISI'ye Taranmasý Ýçin Bir Dergi Nasýl Gönderilir? Herhangi bir okuyucu, bilimsel bir dergiyi ISI'ye taranmasý için önerebilir. ISI bu konuda sürekli piyasa araþtýrmalarý yapmaktadýr. Eðer bir okuyucu bir dergi önerisi yapacaksa, Thomson-ISI'nin Philadelphia (USA)'daki Editoriyal Geliþim Bölümü'yle baðlantýya geçmesi gerekir. Ancak okuyucu aþaðýda verilen bilgileri de sunmalýdýr: Derginin tam ismi, ISSN numarasý, editörün ismi ve adresi, dergiyi yayýnlayan kurumun isim ve adresi. Eðer mümkünse, derginin en son sayýsý ve daha sonraki 2 sayýsý da sunulmalýdýr. Ayrýca kýsa bir þekilde, bu derginin önemli özellikleri ve o alandaki diðer dergilerden farký da yazýlýp verilmelidir. Önerilecek dergilerin gönderileceði adres: Publication Processing Department, ISI, 351 Market Street, Philadelphia PA 1914 USA (Kaynak: James Testa, Director, Editorial Development, Thomson-ISI, USA; Etki Faktörü (Impact Factor = IF) Bu faktör, taranan dergilerdeki makalelerin aldýðý atýf durumlarýyla ilgili bir kavramdýr. Yapýlan hesaplamalar sonucunda ortaya çýkan rakam, derginin atýf durumuyla ilgili çok önemli bilgiler verir. Kütüphaneciler ve bilim adamlarý, 192'li yýllarýn baþýndan beri, dergileri deðerlendirmeye tabi tutmuþlardýr. Gross ve Gross (1927), 192'li yýllarda atýf modeli için önderlik ettiler. Daha sonra Estelle Brodman (1944), 194'lý yýllarda fizyoloji alanýndaki dergilerin taranma iþlemiyle ilgili çalýþmalar yaptý. ISI atýf indekslerinin geliþimi, sadece dergilerin

8 verimini deðil, bilgisayar yoluyla derlenen istatistik raporlarýn hazýrlanmasýna ve atýf frekansý kavramýnýn geliþmesine de imkan tanýmýþtýr (Garfield, 2). Bu kavramýn kullanýmýyla ilgili ilk fikir, 1955 yýlýnda Garfield (1955) tarafýndan ortaya atýlmýþ, fakat, etki faktörü (IF) kavramý 6'lý yýllarda ISI tarafýndan geliþtirilmiþtir. Bir Derginin Etki Faktörü (IF) Deðerinin Hesaplanmasý Bir derginin IF'ü, derginin son yýlda, önceki 2 yýla ait makalelere ait aldýðý atýflarýn, önceki iki yýlda yayýnlanan makale sayýsýna bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamanýn nasýl yapýldýðýný, Cell dergisini örnek vererek açýklayalým (Garfield, 1995). Formül: Önceki 2 yýlda (1991 ve 1992) bir dergide (Cell) yayýnlanan makalelere, sonraki yýlda (1993) yapýlan atýf sayýsý / Belirtilen 2 yýlda (1991 ve 1992) bu dergide çýkan makale sayýsý = 1993 IF. Örnek: Cell dergisinde 1991 ve 1992 yýllarýnda yayýnlanan makaleler, 1993 yýlýnda 33,696 atýf almýþtýr ve 1992 yýllarýnda Cell dergisinde toplam 96 makale yayýnlanmýþtýr (1991'de 474 adet ve 1992'de 432 adet). O zaman Cell dergisinin 1993 yýlý IF deðeri = 33,696 / 96 = 37.2'dir. Ancak 5 yýllýk IF'lerin hesaplanmasý daha doðrudur. IF, editörler ve yayýncýlar için dergilerinin rekabet durumu hakkýnda sayýsal bilgiler saðlar; ayrýca akademik deðerlendirmelerde de kullanýlýr. Ancak dergilerin deðerlendirilmelerinde IF tek parametre deðildir ve çeþitli sýnýrlamalara sahiptir. Örneðin derleme makaleler (review articles) genellikle daha fazla atýf alýrlar. Dolayýsýyla sadece derleme makale yayýnlayan dergiler, eðer IF tek parametre olursa, kolaylýkla ön plana çýkarlar. 22 yýlýnda IF deðeri en yüksek olan ilk 1 dergiden 2 tanesi derleme (= review) makaleler yayýnlayan dergilerden oluþmuþtur ve ilk 2 sýradadýrlar (Tablo 3). Derleme makalelerde çok referans gösterilmekte (genellikle 1'den fazla) ve böylelikle yayýnlanmýþ literatürün tanýtýmýna katký saðlanmaktadýr. Ayrýca metodlarla ilgili makalelerin diðer tiplere göre daha fazla atýf aldýklarýna dair yaygýn bir kaný varsa da, bu çok doðru deðildir. Birçok dergi tamamen metodlarla ilgili makaleler yayýnlamasýna raðmen, çok fazla atýf almazlar. Ancak þunu da unutmamak gerekirki, literatürde en fazla atýf alan makaleler arasýnda metodlarla ilgili klasikleþmiþ olanlar da vardýr. IF, dergilerin deðerlendirilmesinde kullanýlan çok önemli bir araçtýr, fakat akýllýca kullanýlmalýdýr. Bir dergide yayýnlanan materyalin derleme veya diðer tiplerinin miktarý ve disiplinler arasý varyasyonlar göz önüne alýnmalýdýr. Zaten ISI, dergi seçimi yaparken sadece IF deðerini dikkate almaz. Bir derginin IF deðerini ve dergi listelerindeki sýrasýný etkileyen birçok artifakt vardýr. Tablo 3. IF deðeri en yüksek olan ilk 1 derginin 22 yýlý verileri listesi (Pudovkin ve Garfield, 24). Sýra Dergi Adý 22 yýlý IF deðeri 22 yýlý rnif deðeri Dergilerle Ýlgili Bazý Sayýsal Deðerler 1994 yýlý verilerine göre, sadece 337 derginin IF deðeri 3'den büyüktür (Garfield, 1996b). 2,286 derginin IF deðeri ise 1'in altýndadýr (Baysal, 22). Tablo 4'de, bazý týp dergilerinin IF deðerleriyle ilgili 1989 ve 1994 yýllarýna ait veriler

9 Tablo 4. Bazý týp dergilerinin 1989 ve 1994 yýlý verileri (Garfield, 1996b) Dergi adý 'a 1994'e 1994 yýlý yýlý yýlý kadar kadar IF deðeri sýrasý sýrasý aldýðý aldýðý atýf atýf sayýsý sayýsý J Biol Chem ,4 265, New Eng J Med ,4 98, Lancet , 85, JAMA ,4 41, Brit Med J ,6 37, Ann Internal Med ,5 31, Amer J Med ,7 22, Arc Internal Med ,4 13, Medicine ,9 4,3 3.9 Ann Rev Med 999 1,118 1,4 1, Tablo 5'de, yýllarý arasýnda en çok atýf alan makaleler listesi yer almaktadýr. Tablo yýllarý arasýnda en çok atýf alan makaleler listesi (En çok atýf alan ilk 1 makale) (Garfield, 1998a). Yazar Dergi adý ve künyesi Aldýðý toplam atýf sayýsý Lowry OH J Biol Chem 193: 265, ,36 Laemmli UK Nature 227: 68, ,661 Bradford MM Analy Biochem 72: 248, ,256 Sanger F P Natl Acad Sci USA 74: 5483, ,22 Towbin H P Natl Acad Sci USA 76: 435, ,921 Southern EM J Molecular Biol 98: 53, ,242 Folch J J Biol Chem 226: 497, ,731 Weber K J Biol Chem 244: 446, ,644 Reynolds ES J Cell Biol 17: 28, ,558 Davis BJ Ann NY Acad Sci 121: 44, ,91 Garfield (1998b), yýllarý arasýnda en çok atýf alan bilim adamlarýnýn listesini yayýnlamýþtýr. Tablo 6'da, yýllarý arasýnda SCI kapsamýndaki dergilerde çýkmýþ olan makalelerin atýf frekanslarýnýn daðýlýmý görülmektedir. Görüldüðü gibi, 1 atýf alan makale sayýsý toplamýn % 55.78'ini, 2-4 atýf alan makale sayýsý, toplamýn % 24.7'ini oluþturmaktadýr. 47 makale 5,-9,999 arasýnda atýf almýþ, sadece 2 makale 1, ve üzerinde atýf almýþtýr. Tablo yýllarý arasýnda SCI kapsamýndaki dergilerde çýkmýþ olan makalelerin atýf frekanslarýnýn daðýlýmý (Garfield, 1998b). Atýf sayýlarý Bu atýflarý alan Yüzde (%) Makale sayýsý >1, 2 * 5,-9, * 4,-4, * 3,-3, * 2,-2, * 1,-1,999 1,51 * * * * ,73 * ,823 * , , , , , , ,89, ,27, ,877, ,255, Toplam 32,728, *: Eðer oran %.1'in altýndaysa, * þeklinde gösterilmiþtir

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Hekim ve ilaç þirketleri arasýndaki etkileþimler

Hekim ve ilaç þirketleri arasýndaki etkileþimler Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 273-283 Derleme Hekim ve ilaç þirketleri arasýndaki etkileþimler Canan Aðalar 1, Fatih Aðalar 2, Ýskender Sayek 3 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

WEB OF SCIENCE KAPSAMINDAKİ TÜRK DERGİLERİNİN ETKİ FAKTÖRÜ (IMPACT FACTOR) DEĞERLERİ

WEB OF SCIENCE KAPSAMINDAKİ TÜRK DERGİLERİNİN ETKİ FAKTÖRÜ (IMPACT FACTOR) DEĞERLERİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2010 WEB OF SCIENCE KAPSAMINDAKİ TÜRK DERGİLERİNİN ETKİ FAKTÖRÜ (IMPACT FACTOR) DEĞERLERİ Ahmet ASAN Giriş Etki faktörü (Impact factor = IF), bir dergide çıkan yayınlarin

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý7 Kasým 2005 Limit Neresi? Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Vadeli iþlemler

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

SAÐLIK BÝLÝMLERÝ DERGÝLERÝNDE KULLANILAN KAYNAK GÖSTERME BÝÇÝMLERÝ

SAÐLIK BÝLÝMLERÝ DERGÝLERÝNDE KULLANILAN KAYNAK GÖSTERME BÝÇÝMLERÝ SAÐLIK BÝLÝMLERÝ DERGÝLERÝNDE KULLANILAN KAYNAK GÖSTERME BÝÇÝMLERÝ Serap KURBANOÐLU Bilimsel araþtýrmalar var olan bilgi birikimine, bir baþka deyiþle, daha önce yapýlan araþtýrmalara dayanýr. Baþkalarýnýn

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı