Türkiye Ýçin Yeni Bir Epifitik Biryofit Birliði (Anomodontetum attenuati)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Ýçin Yeni Bir Epifitik Biryofit Birliði (Anomodontetum attenuati)"

Transkript

1 20, 79, (2011) doi: /ekoloji Türkiye Ýçin Yeni Bir Epifitik Biryofit Birliði (Anomodontetum attenuati) ARAÞTIRMA NOTU Recep KARA 1*, Tülay EZER 1, Atabay DÜZENLÝ 2 1Niðde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niðde-TÜRKÝYE 2Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adana-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Epifitik olan Anomodontetum attenuati birliði ilkez Avrupa'da (Romanya) kayýn (Fagus orientalis) ormanlarýndan tanýmlanmýþtýr. Bu çalýþma ile ayný birlik Amanos (Nur) Daðlarýndaki gürgen (Carpinus orientalis) ormanýndan Türkiye için yeni olarak kaydedilmektedir. Ek olarak bu birliðin floristik ve ekolojik özelikleri tanýmlanmýþ ve hayat formu, yaþam stratejisi analizleri yapýlmýþtýr. Sonuç olarak fitososyolojik analizler, birliðin nemli duraðan ortamda yetiþen, yüksek eþeysiz üreme gücüne sahip perennial, pleurokarp hakimiyetli bir birlik olduðunu açýk olarak göstmektedir. Anahtar Kelimeler: Amanos Daðlarý, biryofitler, fitososyoloji, Türkiye. A New Epiphytic Bryophyte Association For Turkey (Anomodontetum attenuati) Abstract The epiphytic Anomodontetum attenuati association have been first identified from beech forests (Fagus orientalis) in Europe (Romania). With this study, the same association is newly reported for Turkey from hornbeam (Carpinus orientalis) forests in Amanos (Nur) Mountains. In addition to the syntaxonomic, floristic and ecological descriptions of this association, a life form and life strategy analysis has been carried out. Finally, phytosociolological analysis show clearly that the assocation is mainly composed of perennial styers with a high asexual reproductive effort, with pleurocarp dominance, the more or less stable and humid site conditions. Keywords: Amanos Mountains, bryophytes, phytosociology, Turkey. Kara R, Ezer T, Düzenli A (2011) Türkiye Ýçin Yeni Bir Epifitik Biryofit Birliði (Anomodontetum attenuati). Ekoloji 20 (79): GÝRÝÞ Ülkemizden þimdiye kadar biryofit vejetasyonu ile ilgili birlik ve alt birlik seviyesinde 41 sintakson tanýmlanmýþtýr. Bunlar içerisinde Orthotricho franzoniani-antitrichietum breidlerianae Walther 1969 (Walther ve Leblebici 1969), Scorpiurio sendtneri- Zygodontetum vulgaris Walther 1975 (Walther 1975), Scorpiurio sendtneri-zygodontetum vulgaris cinclidotetosum mucronati Kürchner 1998 (Kürschner ve ark. 1998), Brachythecio olympici-dicranoweisietum cirratae Walther 1969 (Walther ve Leblebici 1969), Orthotrichetum lyellii Lecointe 1975 (Walther 1975) ve Orthotrichetum striati (Gams 1927) Marst (Kürschner ve ark. 2006) birlikleri epifitik olarak tanýmlanmýþtýr. Bu birliklerin hepsi, Batý Anadolu'dan Akdeniz ikliminin hakim olduðu yaz kuraklýðýnýn þiddetli þekilde yaþandýðý alanlardan tespit edilmiþtir (Walther ve Leblebici 1969, Walther 1975, 1979, Kürschner ve ark. 1998, Kürschner ve Parolly 1999, Kürschner ve ark. 2006). Bu kadar az çalýþma ile üç farklý iklimin hüküm sürdüðü ülkemizde epifitik biryofit vejetasyonu hakkýnda genellemeler yapmak oldukça zordur. Kürschner ve ark. (2007) ye göre ülkemizdeki epifitik biryofit vejetasyonu konusunda hala çok önemli boþluklar vardýr. Akdeniz bölgesinde olmasýna karþýn suboseyanik bir iklimin hüküm sürdüðü Amanos (Nur) Daðlarýndan kaydedilen bu sintakson ülkemiz için yenidir. Bu kayýtla birlikte ülkemizde 6 olan epitifik sintakson sayýsý 7 ye yükselmektedir. Çalýþma alaný Doðu Akdeniz'de Ýskenderun körfezi kenarýnda, Amanos Daðlarýnýn batý yamacýnda olup; ve doðu boylamlarý ve ve kuzey enlemleri arasýnda bulunmaktadýr (Þeki 1). Amanos Daðlarý sahip olduðu coðrafik, jeolojik ve topografik yapý nedeniyle Anadolu'nun en özel ekosistemlerinden biridir. Buzul Çaðý'ndan miras kalan Karadeniz iklim kuþaðýna ait bitki örtüsü, nemli ve derin vadileri, deniz seviyesinden birdenbire yükselerek oluþan sarp zirveleri ve iklim özellikleri ile dünya mirasý için sýcak noktalardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu daðlar Akdeniz bölgesinde yer almasýna raðmen yüksek yýllýk ortalama yaðýþ miktarý ( mm) ile daha oseyanik iklime ve daha nemli þartlara sahiptir (Þekil 1). Özellikle daðlarýn batý kýsýmlarýndaki nemli ormanlar, günümüzde esas yayýlýþ alaný Doðu Karadeniz ve Orta Avrupa olan Geliþ: / Kabul:

2 Fagus orientalis Lipsky., Carpinus orientalis Mill., Quercus cerris L., Taxus baccata L., Ilex colchica Poj., Tilia argentea Desf. ex DC., Buxus sempervirens L. gibi Öksin ve Avrupa-Sibirya floristik elemanlarý içerir (Kehl 1998). MATERYAL VE METOD Bu vejetasyon çalýþmasýnda Anomodontetum attenuati (Barkm. 1958) Pec birliðini tespit etmek için klasik Braun-Blanquet metodu kullanýlmýþtýr (Braun-Blanquet 1964). Örneklik alanlarda örtüþü belirlerken Braun-Blanquet bolluk-örtü çizelgesi yerine biryofitler için daha çok tercih edilen aþaðýdaki çizelge kullanýlmýþtýr (Frey ve Kürschner 1991). + < 1 %3 12,1-25,0 % 1 1,1-6,0 % 4 25,1-50,0 % 2 6,1-12,0 % 5 50,1-100 % Birliðin sintaksonomik durumu Marstaller (2006)'e göre düzenlenmiþtir. Birliðin ekolojik ve biyolojik özelliklerini daha fazla ortaya koyabilmek için Kürschner ve ark. (1998)'nýn benimsediði prensipler esas alýnarak birliðe ait olan taksonlarýn hayat formu, yaþam stratejisi, yaþam aralýðý, eþeyli ve eþeysiz üreme ve yayýlma stratejileri vb. özellikleri incelenerek birliðin tanýmýyla birlikte verilmiþtir. Hayat formlarýnýn sýnýflandýrýlmasý Magdefrau (1982) ye göre yaþam stratejilerinin sýnýflandýrýlmasý ise During (1979) ve Frey ve Kürschner (1991) e göre yapýlmýþtýr. BULGULAR Anomodontetum attenuati (Barkm. 1958) Pec Bu birlik araþtýrma alanýnda m arasýnda, Yahyalý yayla (5 örneklik alan), Pekmezci yayla (1 örneklik alan) ve Daþoluk (1 örneklik alan) mevkilerinde yapýlmýþ 7 adet örneklik alanla belirlenmiþtir. Birlik Fagus orientalis, Carpinus orientalis ve Cornus mas L. gövdeleri üzerinde yayýlýþ göstermektedir (Tablo 1). Birlik çalýþma alanýnda kuzey yönde, gölge ve nemli yamaçlar üzerinde yayýlýþ gösteren aðaç gövdelerinin orta ve taban kýsmýnda ya gövdeyi tamamen sarmýþ ya da gövdenin kuzeye bakan taraflarýnda yer almaktadýr. Aðaçlardan özellikle Carpinus orientalis'i daha fazla tercih etmektedir (Þekil 2). Birliðin genel örtüþ %70 ile %99 arasýnda deðiþirken birliðin bulunduðu alandaki bitki örtüsünün kapalýlýðý %50 ile %90 arasýnda deðiþmektedir. Birliði oluþturan 17 taksondan 5 i ciðerotlarýndan 12'si karayosunlarýndan oluþmakta olup karayosunlarýnýnda 10 u pleurokarp 2 si akrokarptýr. Birlikteki ortalama takson sayýsý ise 5 dir. Birlik içerisindeki taksonlarýn substrat afinitesi obligat epifitik olanlar, fakültatif epilitik olanlar ve bunlarýn dýþýnda kalanlar olarak ayrýlmýþtýr (Þekil 3). Birlik içerisinde yer alan Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. ve Radula complanata Dumort nýn. tekerrür sýnýfý (V) birliðin karakteristiði olan Anomodon attenuatus (Hedw.) Hub. ile aynýdýr. Sinhiyerarþik olarak Anomodontetum attenuati birliði genelde kayalarýn vertikal (düþey) yüzeylerinde epilitik olup epifitik olarak aðaç gövdelerinde de yayýlýþ gösteren bazik ortamlarý, nemli havayý ve gölgeyi seven türler tarafýndan karakterize edilen Neckeretaea complanatae Marst sýnýfýnýn Neckeretalia complanatae Jez. & Vondr ordosuna ve bu ordonun Neckerion complanatae Sm. & Had. ex Kl alyansýna baðlanmýþtýr (Tablo 2). Hayat formlarý ve Yaþam stratejileri Anomodontetum attenuati birliðine ait Ta, Ma, Fa, We, Cu hayat formlarý ve Pv, Pg, Pp, Av, Ag, Ap yaþam stratejileri tespit edilmiþtir (Tablo 3). Buna göre birlik içerisinde %54 'lük bir payla en fazla Ta hayat formu, en az %1'lik bir payla Cu hayat formu yer iþgal etmektedir. Hayat formlarýndaki bu durum birliðin pleurokarp hakimiyetli ve nemli þartlarda yetiþtiðini göstermektedir (Þekil 4). Yaþam stratejilerinde en fazla %52'lik bir payla Pv hakim durumdayken %1'lik bir payla Pp yaþam stratejisi en az yeri iþgal etmektedir. Yaþam stratejisindeki bu durum birliðin eþeysiz üremeyi tercih eden ve yaþadýðý ortamdaki deðiþimlerin yavaþ olduðunu göstermektedir (Þekil 5). Anomodontetum attenuati birliðine ait taksonlarýn yaþam stratejilerinin analizine göre perennial mekik türler ve perennial kalýcýlar olarak iki ana kategori tespit edilmiþtir. Her iki kategori de kendi içerisinde üreme stratejilerine göre alt kategorilere ayrýlmýþtýr (Tablo 4). TARTIÞMA Anomodontetum attenuati birliði araþtýrma alanýnýn kuzeye bakan yamaçlarýndaki, Carpinus orientalis ormanlarýnda yayýlýþ göstermektedir. Birliðin karakteristiði olan mezofitik Anomodon attenuatus ayný zamanda vasküler bitkiler için belirlenen Fagion ve Carpinion alyanslarýnýn da karakteristiðidir (Dierssen 2001). Ayrýca birlik Romanya'dan Anomodontetum attenuati (Barkm. 1958) Pec ismi ile kayýn ormanlarýndan da tanýmlanmýþtýr (Goia ve Schumacker 2004). Bu da göstermektedir ki birliðin alandaki yayýlýþý Avrupa'daki yayýlýþý ile uyumludur. Birlik içerisindeki genel örtüþlere bakýldýðýnda Anomodon attenuatus, Radula complanata ve Leucodon sciuroides'in hakimiyeti gözlenmektedir. Bu durum birliðin baðlandýðý Neckerion complanatae alyansý ve Neckeretalia complanatae ordosunun karakteristiklerinin birlik içerisindeki tekerrürünü düþürmektedir. Gölge seven ve mezofit bir pleurokarp olan 64

3 Tablo 4. Anomodontetum attenuati birliðine ait türlerin karakteristik özellikleri ve yaþam stratejileri. [+ var; - yok; () bilgi kesin deðil; A otoik; ac akroik strateji; bf yaprak parçalarý; Cu yastýk; D dioik; Fa yelpaze; fd flagelliform diasporlar; ge gemma; l uzun; lr uzak mesafelere yayýlma; M monoik; Ma hasýr, paspas; P paroik; red geliþmemiþ; s kýsa; sc sürünücü sürgünler, rizom benzeri; sr kýsa mesafelere yayýlma; Ta kuyruk; We Saçak; Ag-Pv yaþam stratejileri(tab. 3)]. Þekil 4. Hayat formu spektrumu. kayalar üzerinde epilitik olarak bulunmaktadýr. Birliðin yayýlýþ gösterdiði aðaç türleri Fagus orientalis, Carpinus orientalis ve Cornus mas'dýr. Bu aðaç türleri içerisinde en çok Carpinus orientalis üzerinde bulunmaktadýr (Þekil 2). Aðaç yaþýna baðlý olarak bir seçicilik göstermeyen (Tablo 2) birlik aðaç gövdesinde hem tabanda hem de üstte bulunabilmektedir. Birliðin özellikle Carpinus orientalis üzerinde daha fazla geliþim göstermesi aðaç kabuðunun kimyasal yapýsýndan daha çok kalýnlýk, pürüzlülük gibi fiziksel yapýsýna baðlýdýr (Barkman 1958). Birlik içerisindeki taksonlarýn substrat afinitesine bakýldýðýnda (Þekil 3) çoðunlukla epifitik olan taksonlarýn örtüþ oranýnýn %30, hem epifitik hem de epilitik olan takson oranlarýnýn ise %23 olduðu görülmektedir. Bu durum birliðin baðlandýðý ordo Þekil 5. Yaþam stratejisi spektrumu. ve sýnýfýn özellikleriyle çeliþmektedir. Bunun nedeni hem toprak, hem kaya, hem de epifitik olabilen Anomodon attenuatus ve Palamocladium euchloron (C. Müll.) Wijk & Marg. un ve genellikle epifitik olan Leucodon sciuroides'in birlik içerisindeki bulunuþ ve örtüþünün yüksek oluþudur. Birliði oluþturan taksonlarýn %85'i pleurokarp, %15'i ise akrokarptýr. Bu durum birliðin yayýlýþ gösterdiði Yahyalý yaylasý ve çevresinde hakim olan Amanoslara özgü çok nemli iklimden kaynaklanmaktadýr. Birlik içerisinde obligat epifitik olan yalnýzca bir takson (Orthotrichum pallens Brid. ) vardýr. Bu durum birliðin baðlandýðý alyansýn ve sýnýfýn karakteristiðine uygundur. Birliðin floristik kompozisyonuna bakýldýðýnda ve floristik özellikleriyle 66

4 Türkiye için Yeni bir Epifitik Biryofit Birliði (Anomodontetum attenuati)-i Ekoloji deðerlendirildiðinde birliðin kayalar üzerinde de yayýlýþ gösterebileceði ve obligat epifitik deðil, fakültatif epifitik olduðunu düþündürmektedir. Marstaller (2002) tarafýndan Almanya'da belirlenen Anomodontetum attenuati birliði 18 adet örneklik alandan oluþmakta olup örneklik alanlarýn 16'sý kayalar üzerinden, 2'si ise aðaç gövdesi üzerinden (Acer pseudoplatanus L.) tespit edilmiþtir. Bu birliðin içerisindeki epifitik olan örneklik alanlar bizim belirlediðimiz birlikle floristik olarak büyük benzerlik göstermektedir. Bu nedenle belirlediðimiz birliðe Almanya'daki birlikle ayný isim verilmiþtir. Almanya'daki birlik içerisindeki epifitik örneklik alanlar çalýþma alanýmýzdan belirlediðimiz örneklik alanlarla karþýlaþtýrýldýðýnda Anomodon attenuatus, Neckera complanata, Metzgeri furcata (L.) Dum., Porella platyphylla (L.) Pfeiff. ve Hypnum cupressiforme Hedw. taksonlarýnýn ortaklýðý bu benzerliði desteklemektedir. Buna karþýn Almanya'daki birlikte bulunan Neckerion complanatae alyansýnýn karakteristiði Leskellla nervosa (Brid.) Loeske. tespit ettiðimiz birlikte bulunmamaktadýr. Goia ve Schumacker (2004) tarafýndan üç örneklik alanla Romanya'dan (Fagus orientalis üzerinden epifitik olarak) tespit edilen birlik bizim tespit etiðimiz birlikle Almanya'daki birlikten daha benzerdir. Karakteristik türler, floristik komposizyon ve ormanýn yapýsýnýn ortak olmasý her iki birliðinin benzerliðini artýran özelliklerdir. Birliðe ait taksonlarýn hayat formlarý birliðin bulunduðu ortamýn ekolojik özelliklerini yansýtmaktadýr (Magdefrau 1982, Kürschner ve ark. 1998). Genel olarak kserofitik þartlarda geliþim gösteren akrokarp karayosunlarý arasýnda st ve Cu hayat formlarýnýn oraný fazladýr. Ancak daha nemli, gölge ve higrofitik þartlarda geliþim gösteren pleurokarp karayosunlarý arasýnda ise Ma, We, Ta ve Fa hayat formlarýnýn oraný daha fazladýr (Kürschner 2004, Ezer ve ark. 2009). Birlik içerisinde pleurokarp karayosunlarý yüzdesinin fazla olmasý Ta hayat formu hakimiyetini de beraberinde getirmiþtir. Anomodon attenuatus, Leucodon sciuroides ve Palamocladium euchloron gibi pleurokarp biryofitlerin yüksek örtüþünden dolayý birlik içerisinde Ta hayat formu (%54) dominantlýk göstermektedir. Bu hayat formu Anomodontetum attenuati birliðinin de nemli, gölge ve higrofitik karaktere sahip olduðunu göstermektedir. Hayat formu spektrumu içerisindeki diðer hayat formlarý daha düþük yüzdelere sahiptir. Anomodontetum attenuati içerisinde Radula complanata'nýn yüksek örtüþ ve tekerrüründen dolayý Ma hayat formu ikinci sýrayý alýrken (%18), bunu Fa (%15) ve We (%12) hayat formlarý takip etmektedir. Anomodon attenuatus'un yaný sýra Palamocladium euchloron un da Ta hayat formuna sahip oluþu hayat formu spekturumundaki Ta deðerini yükseltmektedir (Þekil 4). We hayat formuna sahip olan Hypnum cupressiforme'nin birlik içerisinde nispeten yüksek tekerrürü, bu hayat formunun üçüncü sýrayý almasýna neden olmaktadýr. Birlik içerisinde Cu hayat formu Orthotrichum pallens'in varlýðýnýn bir sonucudur. Bu türün tekerrürü ve örtüþüne bakýldýðýnda pleurokarplarýn hakim olduðu bu birlik içerisinde akrokarp olan bu taksonun tesadüfen yer aldýðý kanýsý oluþmaktadýr. Biryofitlerde yaþam stratejisi düzensiz ortam koþullarýna karþý biryofitlerin verdiði ya da vereceði muhtemel ve gerçek tepkiler olarak deðerlendirilmektedir (During 1979). Ayný durum birey bazýnda düþünülebileceði gibi birlik bazýnda da düþünülebilir. Böylelikle birliðe ait yaþam stratejisi spektrumu birliðin yaþadýðý ortamdaki deðiþmeleri gösterebilir. Anomodontetum attenuati birliðinin yaþam stratejisi analizine göre birlik içerisinde perennial mekik ve perennial kalýcýlar olarak iki ana gurup belirlenmiþtir (Tablo 3). Perennial mekik türler uzun yaþam süresi (pluriennial-perennial), düþük veya yüksek eþeyli ve eþeysiz üreme gücü, 25μm den büyük sporlar ve büyük sporlarýndan dolayý kýsa mesafelere yayýlma ile karakterize edilmektedir (During 1979, Kürschner ve Parolly 1999). Perennial mekik türler üreme stratejilerine göre üç alt kategoriye ayrýlmaktadýr (Pg, Pv, Pp). Perennial mekik strateji, Anomodontetum attenuati birliði içerisinde Anomodon attenuatus ve Radula complanata' nýn yüksek örtüþü ve tekerrüründen dolayý %56 oranýna sahiptir. Bu oran alanýn çok nemli þartlara ve türlerin güçlü kolonal geliþime sahip olmalarýný göstermektedir. Yüksek eþeysiz üreme gücüne sahip türler (%52), spektrumda ilk sýrayý alýrken bunu sýrasý ile Perennial mekik türler (Pg, Pp) takip etmektedir (Þekil 5). Bundan da anlaþýlmaktadýr ki birliðin tespit edildiði alandaki habitat þartlarý çok deðiþken deðildir ve birlik az çok klimaks bir birliktir. Perennial kalýcýlar uzun yaþam süresi (perennial), 25μm den küçük sporlar, yüksek eþeyli ve eþeysiz üreme gücü ve küçük sporlardan dolayý uzak mesafelere yayýlma ile karakrerize edilmektedir (During 1979, Kürschner ve Parolly 1999). Palamacladium euchloron'un birlik içerisindeki tekerrürü ve örtüþ oraný bu stratejinin spektrum içerisinde ikinci sýrayý almasýna neden olmuþtur. Perennial kalýcýlar birlik içerisinde üç alt kategoriye ayrýlmaktadýr: Generatif perennial kalýcýlar (Ag) ve vejetatif perennial kalýcýlar (Av) düzenli ve sýk olarak sporofit verme ile karakterize edilirken, pasif perennial kalýcýlar (Ap) düþük gemma ve sporofit verme gücü ile karakterize edilmektedir. Spektrum 67

5 içerisinde yüksek eþeysiz üreme gücüne sahip çok yýllýk kalýcý türler (Av) %35 ile temsil edilirken %8'lik bir oranla yüksek üreme gücüne sahip çok yýllýk kalýcý türler (Ag) ve %1 lik oranla da oldukça düþük eþeyli ve eþeysiz üreme gücüne sahip çok yýllýk kalýcý türler (Ap) temsil edilmektedir. Vejetatif perennial kalýcýlar ise gemma gibi vejetatif yapýlardan dolayý yüksek eþeysiz üreme gücüne sahiptir (Tablo 4). Anomodontetum attenuati birliðinin yukarýda bahsettiðimiz özelliklerine göre birlik daha çok vejetatif üremeye (%87) dayalý olarak geliþmektedir. Bu da birliðin habitatýnýn ani deðiþimlerden uzak, duraðan bir yapýya sahip olduðunu gösterir. Genel olarak birliðin yaþam stratejisi, nemli habitatlarda yayýlýþ gösteren yüksek eþeysiz üreme gücüne sahip perennial kalýcýlardýr. Bu baðlamda tespit ettiðimiz birlik için deðiþimlerden uzak duraðan ortamda yetiþen, vejetatif olarak üremeyi tercih eden ve pleurokarp hakimiyetli klimaks bir epifitik birliktir diyebiliriz. TEÞEKKÜR Maddi desteði için Çukuova Üniversitesi Araþtýrma Projeleri Birimine teþekkür ederiz (Proje No: FEF2003BAP 11). KAYNAKLAR Barkman JJ (1958) Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes. Van Gorcum, Assen. Braun-Blanquet J (1964) Pflanzensoziologie Grundzüge der Vegetationskunde 3. Aufl. Springer Verlag, New York. Dierssen K (2001) Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes. Bryophytorum Bibliotheca 56: During HJ (1979) Life Strategies of Bryophytes: A Preliminary Rewiev. Lindbergia 5: Ezer T, Kara R, Duzenli A (2009) The Succession, Habitat Affinity, and Life-forms of Epiphytic Bryophytes in the Turkish Oak (Quercus cerris) Forests on Mount Musa. Ekoloji 18 (72): Frey W, Kürschner H (1991) Crossidium laevipilum Ther. Et.Trab. (Pottiaceae, Musci), Ein Eigenstandiges, Morphologisch und Standortökologisch Deutlich Unterscheidbares Taxon Der Saharo- Arabischen Florenregion. Criptogamie Bryologie 12 (4): Goia I, Schumacker R (2004) The study of corticolous bryophytes communities from the Ariesul Mare Basin. Contributii Botanice 39: Kehl H (1998) Eine landschaftsökologische Komplexanalyse im Amanusder Südost-Türkei zu den Ursachen extrazonaler Vegetation. CDROM. ISBN Kürschner H, Tonguç Ö, Yayýntaþ A (1998) Life Strategies in Epiphytic Bryophyte Communities of the Southwest Anatolian Liquidambar orientalis forest. Nova Hedwigia 66: Kürschner H, Parolly G (1999) Syntaxonomy, synecology and life strategies of selected saxicolous bryophyte communities of West Anatolia and a first syntaxonomic conspectus for Turkey. Nova Hedwigia 68: Kürschner H (2004) Life Strategies and Adaptations in Bryophytes from the Near and Middle East. Turkish Journal of Botany 28: Kürschner H, Parolly G, Erdað A (2006) Life forms and life strategies of epiphytic bryophytes in Quercus vulcanica forest of Turkey. Nova Hedwigia 82: Kürschner H, Parolly G, Erdað A, Özkan E (2007) Syanthropic Bryophyte Communities New to Western Turkey-Syntaxonomy, Synecology and Syndromes. Nova Hedwigia 84: Magdefrau K (1982) Life-forms of Bryophytes. In: Smith AJE (eds), Bryophyte Ecology, Chapter 2, Chapman and Hall, London, Marstaller J (2002) Bryosoziologische Untersuchungen im Gebiet der Schwartzen Wand bei Wilhelmsdorf (Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Deutschland), 85 Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. Feddes Repertorium 113: Marstaller R (2006) Syntaxonomischer Konspekt der Moosgesellschaften Europas und angrenzender Gebiete. Haussknechtia Beiheft 13: Walther K, Leblebici E (1969) Die Moosvegetation des Karagöl-Gebietes im Yamanlar Dað nördlich zmir. Monografs of the Faculty of Science, Ege University 10: Walther K (1975) Zur Moosvegetation der Liquidambar-walder Südwest-Anatoliens. Phytocoenologia 2: Walther K (1979) Die Epifitischen Moosgesellschaften des Nif Dag bei Izmir, Westanatolien. Documents Phytosociologiques 4:

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/1 (2012) 69-75

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/1 (2012) 69-75 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/1 (2012) 69-75 Research article/araştırma makalesi The epiphytic Bryophytes of Uludağ Fir (Abies nordmanniana

Detaylı

ABANT DAĞLARI NDAKİ Fagus orientalis LİPSKY. (DOĞU KAYINI) AĞAÇLARININ EPİFİTİK BRYOFİTLERİ ÖZET

ABANT DAĞLARI NDAKİ Fagus orientalis LİPSKY. (DOĞU KAYINI) AĞAÇLARININ EPİFİTİK BRYOFİTLERİ ÖZET Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, ÖzelSayı, 98-105 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 ABANT DAĞLARI NDAKİ Fagus orientalis LİPSKY. (DOĞU KAYINI) AĞAÇLARININ EPİFİTİK BRYOFİTLERİ Mevlüt ALATAŞˡ*,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Tülay EZER GÜNEY AMANOS DAĞLARI (MUSA DAĞI) BİRYOFİT FLORASI VE EPİFİTİK BİRYOFİT VEJETASYONUNUN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Recep KARA KUZEY AMANOS DAĞLARI (HATAY-DÖRTYOL) BİRYOFİT FLORASI VE EPİFİTİK BİRYOFİT VEJETASYONUNUN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Trabzon ve Yöresinin Kayalýk Ortamlarýnda Yetiþen Örtü Bitkileri Üzerine Ekolojik Bir Araþtýrma

Trabzon ve Yöresinin Kayalýk Ortamlarýnda Yetiþen Örtü Bitkileri Üzerine Ekolojik Bir Araþtýrma Cilt: 11 Sayý: 41 (2001), 20-28 Trabzon ve Yöresinin Kayalýk Ortamlarýnda Yetiþen Örtü Bitkileri Üzerine Ekolojik Bir Araþtýrma Yrd. Doç. Dr. Cengiz ACAR - Yrd. Doç. Dr. Mustafa VAR Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gümüþ Daðý (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araþtýrma

Gümüþ Daðý (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araþtýrma Gümüþ Daðý (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araþtýrma 14, 55, 6-17 2005 Âdem TATLI, Mehmet BAÞYÝÐÝT Dumlupýnar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KÜTAHYA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi ÖZGEÇMİŞ Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pk:83 14001 Bolu; Türkiye Telefon: 90-374-2703562 Cep : 0 506 337 75 80

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu

Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu ARAÞTIRMA NOTU Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu Ekoloji 16, 64, 53-62 2007 Mecit VURAL, Metin YAMAN, Bilal ÞAHÝN Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, 33-37 2004 Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Sultansazlýðý Bataklýðý Halofitik Topluluklarý Üzerine Fitososyolojik Bir Çalýþma (Ýç Anadolu-Kayseri)

Sultansazlýðý Bataklýðý Halofitik Topluluklarý Üzerine Fitososyolojik Bir Çalýþma (Ýç Anadolu-Kayseri) Sultansazlýðý Bataklýðý Halofitik Topluluklarý Üzerine Fitososyolojik Bir Çalýþma (Ýç Anadolu-Kayseri) 15, 60, 8-15 2006 Ergin HAMZAOÐLU Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, YOZGAT

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 5-10 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hafýz Hulusi ACAR Karadeniz

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YAYILIŞ ALANLARI

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YAYILIŞ ALANLARI İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 17, Sayfa 46-56, İstanbul, 2008 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica)

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : (2001) ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 393-399 (2001) ARAŞTIRMA MAKALESiiRESEARCH ARTICLE KÜTAHYA YÖRESiNDE YAYILIŞ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vejetasyon Analizinde Polar Ordinasyon a Dayalı Yeni Bir Bilgisayar Programı (FG-ORD,Versiyon 0.2)

Vejetasyon Analizinde Polar Ordinasyon a Dayalı Yeni Bir Bilgisayar Programı (FG-ORD,Versiyon 0.2) Vejetasyon Analizinde Polar Ordinasyon a Dayalı Yeni Bir Bilgisayar Programı (FG-ORD,Versiyon 0.2) * Fatmagül GEVEN 1, Ümit BİNGÖL 1, Kerim GÜNEY 2, Osman KETENOĞLU 1 1 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

FIRTINA VADİSİ (ÇAMLIHEMŞİN, RİZE) Buxus sempervirens L. TOPLUMLARININ YAYILIŞ GÖSTERDİĞİ ALANLARIN KARAYOSUNU (MUSCI) FLORASI

FIRTINA VADİSİ (ÇAMLIHEMŞİN, RİZE) Buxus sempervirens L. TOPLUMLARININ YAYILIŞ GÖSTERDİĞİ ALANLARIN KARAYOSUNU (MUSCI) FLORASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 37-49 FIRTINA VADİSİ (ÇAMLIHEMŞİN, RİZE) Buxus sempervirens L. TOPLUMLARININ YAYILIŞ GÖSTERDİĞİ

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý k Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi 15, 58, 42-48 2006 Hayriye EÞBAH Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, 09100 AYDIN Özet Bu çalýþmada

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I BÝREY DERSHNELERÝ SNF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (TM-TS) DERSHNELERÝ LYS COÐRFY - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ÝKLÝM TÝPLERÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI MAZMILI DAĞI NIN BRYOFİT FLORASI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI MAZMILI DAĞI NIN BRYOFİT FLORASI NİĞDE ÜNİVERSİTES YÜKSEK LİSANS TEZİ A.ERTEK, 2013 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI MAZMILI DAĞI NIN BRYOFİT FLORASI ASIM ERTEK Eylül 2013

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Gölcük (Kocaeli/Türkiye) Bitki Örtüsünün Fitoekolojik ve Fitososyolojik Yönden Araştırılması

Gölcük (Kocaeli/Türkiye) Bitki Örtüsünün Fitoekolojik ve Fitososyolojik Yönden Araştırılması Ekoloji 21, 84, 74-89 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2012.849 Gölcük (Kocaeli/Türkiye) Bitki Örtüsünün Fitoekolojik ve Fitososyolojik Yönden Araştırılması Volkan ALTAY 1,*, Memduh SERIN 2, Celal YARCI 2,

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 4. Bölüm TÜRKÝYE DE COÐRAFÝ BÖLGELERÝN OLUÞTURULMASI COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ 56 57 1 COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ K o n u y a B a þ l a r k e n Yaþadýðýnýz coðrafi bölgeyi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Ýç Anadolu'dan (Polatlý-Haymana) Astragalo karamasici-gypsophilion eriocalycis Alyansý Ýçin Yeni Sintaksonlar

Ýç Anadolu'dan (Polatlý-Haymana) Astragalo karamasici-gypsophilion eriocalycis Alyansý Ýçin Yeni Sintaksonlar Ekoloji 18, 71, 32-48(2009) Ýç Anadolu'dan (Polatlý-Haymana) Astragalo karamasici-gypsophilion eriocalycis Alyansý Ýçin Yeni Sintaksonlar Fatmagül Geven 1 *, Osman Ketenoðlu 1, Ümit Bingöl 1, Kerim Güney

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parký'nda (Antalya) Bulunan Bazý Maki Türlerinin Geliþme Formu Üzerinde Keçi Otlamasýnýn Etkisi

Köprülü Kanyon Milli Parký'nda (Antalya) Bulunan Bazý Maki Türlerinin Geliþme Formu Üzerinde Keçi Otlamasýnýn Etkisi Ekoloji 18, 72, 74-80 (2009) Köprülü Kanyon Milli Parký'nda (Antalya) Bulunan Bazý Maki Türlerinin Geliþme Formu Üzerinde Keçi Otlamasýnýn Etkisi Çaðatay TAVÞANOÐLU 1, Ufuk COÞGUN 2 1 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı