Türkiye Ýçin Yeni Bir Epifitik Biryofit Birliði (Anomodontetum attenuati)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Ýçin Yeni Bir Epifitik Biryofit Birliði (Anomodontetum attenuati)"

Transkript

1 20, 79, (2011) doi: /ekoloji Türkiye Ýçin Yeni Bir Epifitik Biryofit Birliði (Anomodontetum attenuati) ARAÞTIRMA NOTU Recep KARA 1*, Tülay EZER 1, Atabay DÜZENLÝ 2 1Niðde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niðde-TÜRKÝYE 2Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adana-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Epifitik olan Anomodontetum attenuati birliði ilkez Avrupa'da (Romanya) kayýn (Fagus orientalis) ormanlarýndan tanýmlanmýþtýr. Bu çalýþma ile ayný birlik Amanos (Nur) Daðlarýndaki gürgen (Carpinus orientalis) ormanýndan Türkiye için yeni olarak kaydedilmektedir. Ek olarak bu birliðin floristik ve ekolojik özelikleri tanýmlanmýþ ve hayat formu, yaþam stratejisi analizleri yapýlmýþtýr. Sonuç olarak fitososyolojik analizler, birliðin nemli duraðan ortamda yetiþen, yüksek eþeysiz üreme gücüne sahip perennial, pleurokarp hakimiyetli bir birlik olduðunu açýk olarak göstmektedir. Anahtar Kelimeler: Amanos Daðlarý, biryofitler, fitososyoloji, Türkiye. A New Epiphytic Bryophyte Association For Turkey (Anomodontetum attenuati) Abstract The epiphytic Anomodontetum attenuati association have been first identified from beech forests (Fagus orientalis) in Europe (Romania). With this study, the same association is newly reported for Turkey from hornbeam (Carpinus orientalis) forests in Amanos (Nur) Mountains. In addition to the syntaxonomic, floristic and ecological descriptions of this association, a life form and life strategy analysis has been carried out. Finally, phytosociolological analysis show clearly that the assocation is mainly composed of perennial styers with a high asexual reproductive effort, with pleurocarp dominance, the more or less stable and humid site conditions. Keywords: Amanos Mountains, bryophytes, phytosociology, Turkey. Kara R, Ezer T, Düzenli A (2011) Türkiye Ýçin Yeni Bir Epifitik Biryofit Birliði (Anomodontetum attenuati). Ekoloji 20 (79): GÝRÝÞ Ülkemizden þimdiye kadar biryofit vejetasyonu ile ilgili birlik ve alt birlik seviyesinde 41 sintakson tanýmlanmýþtýr. Bunlar içerisinde Orthotricho franzoniani-antitrichietum breidlerianae Walther 1969 (Walther ve Leblebici 1969), Scorpiurio sendtneri- Zygodontetum vulgaris Walther 1975 (Walther 1975), Scorpiurio sendtneri-zygodontetum vulgaris cinclidotetosum mucronati Kürchner 1998 (Kürschner ve ark. 1998), Brachythecio olympici-dicranoweisietum cirratae Walther 1969 (Walther ve Leblebici 1969), Orthotrichetum lyellii Lecointe 1975 (Walther 1975) ve Orthotrichetum striati (Gams 1927) Marst (Kürschner ve ark. 2006) birlikleri epifitik olarak tanýmlanmýþtýr. Bu birliklerin hepsi, Batý Anadolu'dan Akdeniz ikliminin hakim olduðu yaz kuraklýðýnýn þiddetli þekilde yaþandýðý alanlardan tespit edilmiþtir (Walther ve Leblebici 1969, Walther 1975, 1979, Kürschner ve ark. 1998, Kürschner ve Parolly 1999, Kürschner ve ark. 2006). Bu kadar az çalýþma ile üç farklý iklimin hüküm sürdüðü ülkemizde epifitik biryofit vejetasyonu hakkýnda genellemeler yapmak oldukça zordur. Kürschner ve ark. (2007) ye göre ülkemizdeki epifitik biryofit vejetasyonu konusunda hala çok önemli boþluklar vardýr. Akdeniz bölgesinde olmasýna karþýn suboseyanik bir iklimin hüküm sürdüðü Amanos (Nur) Daðlarýndan kaydedilen bu sintakson ülkemiz için yenidir. Bu kayýtla birlikte ülkemizde 6 olan epitifik sintakson sayýsý 7 ye yükselmektedir. Çalýþma alaný Doðu Akdeniz'de Ýskenderun körfezi kenarýnda, Amanos Daðlarýnýn batý yamacýnda olup; ve doðu boylamlarý ve ve kuzey enlemleri arasýnda bulunmaktadýr (Þeki 1). Amanos Daðlarý sahip olduðu coðrafik, jeolojik ve topografik yapý nedeniyle Anadolu'nun en özel ekosistemlerinden biridir. Buzul Çaðý'ndan miras kalan Karadeniz iklim kuþaðýna ait bitki örtüsü, nemli ve derin vadileri, deniz seviyesinden birdenbire yükselerek oluþan sarp zirveleri ve iklim özellikleri ile dünya mirasý için sýcak noktalardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu daðlar Akdeniz bölgesinde yer almasýna raðmen yüksek yýllýk ortalama yaðýþ miktarý ( mm) ile daha oseyanik iklime ve daha nemli þartlara sahiptir (Þekil 1). Özellikle daðlarýn batý kýsýmlarýndaki nemli ormanlar, günümüzde esas yayýlýþ alaný Doðu Karadeniz ve Orta Avrupa olan Geliþ: / Kabul:

2 Fagus orientalis Lipsky., Carpinus orientalis Mill., Quercus cerris L., Taxus baccata L., Ilex colchica Poj., Tilia argentea Desf. ex DC., Buxus sempervirens L. gibi Öksin ve Avrupa-Sibirya floristik elemanlarý içerir (Kehl 1998). MATERYAL VE METOD Bu vejetasyon çalýþmasýnda Anomodontetum attenuati (Barkm. 1958) Pec birliðini tespit etmek için klasik Braun-Blanquet metodu kullanýlmýþtýr (Braun-Blanquet 1964). Örneklik alanlarda örtüþü belirlerken Braun-Blanquet bolluk-örtü çizelgesi yerine biryofitler için daha çok tercih edilen aþaðýdaki çizelge kullanýlmýþtýr (Frey ve Kürschner 1991). + < 1 %3 12,1-25,0 % 1 1,1-6,0 % 4 25,1-50,0 % 2 6,1-12,0 % 5 50,1-100 % Birliðin sintaksonomik durumu Marstaller (2006)'e göre düzenlenmiþtir. Birliðin ekolojik ve biyolojik özelliklerini daha fazla ortaya koyabilmek için Kürschner ve ark. (1998)'nýn benimsediði prensipler esas alýnarak birliðe ait olan taksonlarýn hayat formu, yaþam stratejisi, yaþam aralýðý, eþeyli ve eþeysiz üreme ve yayýlma stratejileri vb. özellikleri incelenerek birliðin tanýmýyla birlikte verilmiþtir. Hayat formlarýnýn sýnýflandýrýlmasý Magdefrau (1982) ye göre yaþam stratejilerinin sýnýflandýrýlmasý ise During (1979) ve Frey ve Kürschner (1991) e göre yapýlmýþtýr. BULGULAR Anomodontetum attenuati (Barkm. 1958) Pec Bu birlik araþtýrma alanýnda m arasýnda, Yahyalý yayla (5 örneklik alan), Pekmezci yayla (1 örneklik alan) ve Daþoluk (1 örneklik alan) mevkilerinde yapýlmýþ 7 adet örneklik alanla belirlenmiþtir. Birlik Fagus orientalis, Carpinus orientalis ve Cornus mas L. gövdeleri üzerinde yayýlýþ göstermektedir (Tablo 1). Birlik çalýþma alanýnda kuzey yönde, gölge ve nemli yamaçlar üzerinde yayýlýþ gösteren aðaç gövdelerinin orta ve taban kýsmýnda ya gövdeyi tamamen sarmýþ ya da gövdenin kuzeye bakan taraflarýnda yer almaktadýr. Aðaçlardan özellikle Carpinus orientalis'i daha fazla tercih etmektedir (Þekil 2). Birliðin genel örtüþ %70 ile %99 arasýnda deðiþirken birliðin bulunduðu alandaki bitki örtüsünün kapalýlýðý %50 ile %90 arasýnda deðiþmektedir. Birliði oluþturan 17 taksondan 5 i ciðerotlarýndan 12'si karayosunlarýndan oluþmakta olup karayosunlarýnýnda 10 u pleurokarp 2 si akrokarptýr. Birlikteki ortalama takson sayýsý ise 5 dir. Birlik içerisindeki taksonlarýn substrat afinitesi obligat epifitik olanlar, fakültatif epilitik olanlar ve bunlarýn dýþýnda kalanlar olarak ayrýlmýþtýr (Þekil 3). Birlik içerisinde yer alan Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. ve Radula complanata Dumort nýn. tekerrür sýnýfý (V) birliðin karakteristiði olan Anomodon attenuatus (Hedw.) Hub. ile aynýdýr. Sinhiyerarþik olarak Anomodontetum attenuati birliði genelde kayalarýn vertikal (düþey) yüzeylerinde epilitik olup epifitik olarak aðaç gövdelerinde de yayýlýþ gösteren bazik ortamlarý, nemli havayý ve gölgeyi seven türler tarafýndan karakterize edilen Neckeretaea complanatae Marst sýnýfýnýn Neckeretalia complanatae Jez. & Vondr ordosuna ve bu ordonun Neckerion complanatae Sm. & Had. ex Kl alyansýna baðlanmýþtýr (Tablo 2). Hayat formlarý ve Yaþam stratejileri Anomodontetum attenuati birliðine ait Ta, Ma, Fa, We, Cu hayat formlarý ve Pv, Pg, Pp, Av, Ag, Ap yaþam stratejileri tespit edilmiþtir (Tablo 3). Buna göre birlik içerisinde %54 'lük bir payla en fazla Ta hayat formu, en az %1'lik bir payla Cu hayat formu yer iþgal etmektedir. Hayat formlarýndaki bu durum birliðin pleurokarp hakimiyetli ve nemli þartlarda yetiþtiðini göstermektedir (Þekil 4). Yaþam stratejilerinde en fazla %52'lik bir payla Pv hakim durumdayken %1'lik bir payla Pp yaþam stratejisi en az yeri iþgal etmektedir. Yaþam stratejisindeki bu durum birliðin eþeysiz üremeyi tercih eden ve yaþadýðý ortamdaki deðiþimlerin yavaþ olduðunu göstermektedir (Þekil 5). Anomodontetum attenuati birliðine ait taksonlarýn yaþam stratejilerinin analizine göre perennial mekik türler ve perennial kalýcýlar olarak iki ana kategori tespit edilmiþtir. Her iki kategori de kendi içerisinde üreme stratejilerine göre alt kategorilere ayrýlmýþtýr (Tablo 4). TARTIÞMA Anomodontetum attenuati birliði araþtýrma alanýnýn kuzeye bakan yamaçlarýndaki, Carpinus orientalis ormanlarýnda yayýlýþ göstermektedir. Birliðin karakteristiði olan mezofitik Anomodon attenuatus ayný zamanda vasküler bitkiler için belirlenen Fagion ve Carpinion alyanslarýnýn da karakteristiðidir (Dierssen 2001). Ayrýca birlik Romanya'dan Anomodontetum attenuati (Barkm. 1958) Pec ismi ile kayýn ormanlarýndan da tanýmlanmýþtýr (Goia ve Schumacker 2004). Bu da göstermektedir ki birliðin alandaki yayýlýþý Avrupa'daki yayýlýþý ile uyumludur. Birlik içerisindeki genel örtüþlere bakýldýðýnda Anomodon attenuatus, Radula complanata ve Leucodon sciuroides'in hakimiyeti gözlenmektedir. Bu durum birliðin baðlandýðý Neckerion complanatae alyansý ve Neckeretalia complanatae ordosunun karakteristiklerinin birlik içerisindeki tekerrürünü düþürmektedir. Gölge seven ve mezofit bir pleurokarp olan 64

3 Tablo 4. Anomodontetum attenuati birliðine ait türlerin karakteristik özellikleri ve yaþam stratejileri. [+ var; - yok; () bilgi kesin deðil; A otoik; ac akroik strateji; bf yaprak parçalarý; Cu yastýk; D dioik; Fa yelpaze; fd flagelliform diasporlar; ge gemma; l uzun; lr uzak mesafelere yayýlma; M monoik; Ma hasýr, paspas; P paroik; red geliþmemiþ; s kýsa; sc sürünücü sürgünler, rizom benzeri; sr kýsa mesafelere yayýlma; Ta kuyruk; We Saçak; Ag-Pv yaþam stratejileri(tab. 3)]. Þekil 4. Hayat formu spektrumu. kayalar üzerinde epilitik olarak bulunmaktadýr. Birliðin yayýlýþ gösterdiði aðaç türleri Fagus orientalis, Carpinus orientalis ve Cornus mas'dýr. Bu aðaç türleri içerisinde en çok Carpinus orientalis üzerinde bulunmaktadýr (Þekil 2). Aðaç yaþýna baðlý olarak bir seçicilik göstermeyen (Tablo 2) birlik aðaç gövdesinde hem tabanda hem de üstte bulunabilmektedir. Birliðin özellikle Carpinus orientalis üzerinde daha fazla geliþim göstermesi aðaç kabuðunun kimyasal yapýsýndan daha çok kalýnlýk, pürüzlülük gibi fiziksel yapýsýna baðlýdýr (Barkman 1958). Birlik içerisindeki taksonlarýn substrat afinitesine bakýldýðýnda (Þekil 3) çoðunlukla epifitik olan taksonlarýn örtüþ oranýnýn %30, hem epifitik hem de epilitik olan takson oranlarýnýn ise %23 olduðu görülmektedir. Bu durum birliðin baðlandýðý ordo Þekil 5. Yaþam stratejisi spektrumu. ve sýnýfýn özellikleriyle çeliþmektedir. Bunun nedeni hem toprak, hem kaya, hem de epifitik olabilen Anomodon attenuatus ve Palamocladium euchloron (C. Müll.) Wijk & Marg. un ve genellikle epifitik olan Leucodon sciuroides'in birlik içerisindeki bulunuþ ve örtüþünün yüksek oluþudur. Birliði oluþturan taksonlarýn %85'i pleurokarp, %15'i ise akrokarptýr. Bu durum birliðin yayýlýþ gösterdiði Yahyalý yaylasý ve çevresinde hakim olan Amanoslara özgü çok nemli iklimden kaynaklanmaktadýr. Birlik içerisinde obligat epifitik olan yalnýzca bir takson (Orthotrichum pallens Brid. ) vardýr. Bu durum birliðin baðlandýðý alyansýn ve sýnýfýn karakteristiðine uygundur. Birliðin floristik kompozisyonuna bakýldýðýnda ve floristik özellikleriyle 66

4 Türkiye için Yeni bir Epifitik Biryofit Birliði (Anomodontetum attenuati)-i Ekoloji deðerlendirildiðinde birliðin kayalar üzerinde de yayýlýþ gösterebileceði ve obligat epifitik deðil, fakültatif epifitik olduðunu düþündürmektedir. Marstaller (2002) tarafýndan Almanya'da belirlenen Anomodontetum attenuati birliði 18 adet örneklik alandan oluþmakta olup örneklik alanlarýn 16'sý kayalar üzerinden, 2'si ise aðaç gövdesi üzerinden (Acer pseudoplatanus L.) tespit edilmiþtir. Bu birliðin içerisindeki epifitik olan örneklik alanlar bizim belirlediðimiz birlikle floristik olarak büyük benzerlik göstermektedir. Bu nedenle belirlediðimiz birliðe Almanya'daki birlikle ayný isim verilmiþtir. Almanya'daki birlik içerisindeki epifitik örneklik alanlar çalýþma alanýmýzdan belirlediðimiz örneklik alanlarla karþýlaþtýrýldýðýnda Anomodon attenuatus, Neckera complanata, Metzgeri furcata (L.) Dum., Porella platyphylla (L.) Pfeiff. ve Hypnum cupressiforme Hedw. taksonlarýnýn ortaklýðý bu benzerliði desteklemektedir. Buna karþýn Almanya'daki birlikte bulunan Neckerion complanatae alyansýnýn karakteristiði Leskellla nervosa (Brid.) Loeske. tespit ettiðimiz birlikte bulunmamaktadýr. Goia ve Schumacker (2004) tarafýndan üç örneklik alanla Romanya'dan (Fagus orientalis üzerinden epifitik olarak) tespit edilen birlik bizim tespit etiðimiz birlikle Almanya'daki birlikten daha benzerdir. Karakteristik türler, floristik komposizyon ve ormanýn yapýsýnýn ortak olmasý her iki birliðinin benzerliðini artýran özelliklerdir. Birliðe ait taksonlarýn hayat formlarý birliðin bulunduðu ortamýn ekolojik özelliklerini yansýtmaktadýr (Magdefrau 1982, Kürschner ve ark. 1998). Genel olarak kserofitik þartlarda geliþim gösteren akrokarp karayosunlarý arasýnda st ve Cu hayat formlarýnýn oraný fazladýr. Ancak daha nemli, gölge ve higrofitik þartlarda geliþim gösteren pleurokarp karayosunlarý arasýnda ise Ma, We, Ta ve Fa hayat formlarýnýn oraný daha fazladýr (Kürschner 2004, Ezer ve ark. 2009). Birlik içerisinde pleurokarp karayosunlarý yüzdesinin fazla olmasý Ta hayat formu hakimiyetini de beraberinde getirmiþtir. Anomodon attenuatus, Leucodon sciuroides ve Palamocladium euchloron gibi pleurokarp biryofitlerin yüksek örtüþünden dolayý birlik içerisinde Ta hayat formu (%54) dominantlýk göstermektedir. Bu hayat formu Anomodontetum attenuati birliðinin de nemli, gölge ve higrofitik karaktere sahip olduðunu göstermektedir. Hayat formu spektrumu içerisindeki diðer hayat formlarý daha düþük yüzdelere sahiptir. Anomodontetum attenuati içerisinde Radula complanata'nýn yüksek örtüþ ve tekerrüründen dolayý Ma hayat formu ikinci sýrayý alýrken (%18), bunu Fa (%15) ve We (%12) hayat formlarý takip etmektedir. Anomodon attenuatus'un yaný sýra Palamocladium euchloron un da Ta hayat formuna sahip oluþu hayat formu spekturumundaki Ta deðerini yükseltmektedir (Þekil 4). We hayat formuna sahip olan Hypnum cupressiforme'nin birlik içerisinde nispeten yüksek tekerrürü, bu hayat formunun üçüncü sýrayý almasýna neden olmaktadýr. Birlik içerisinde Cu hayat formu Orthotrichum pallens'in varlýðýnýn bir sonucudur. Bu türün tekerrürü ve örtüþüne bakýldýðýnda pleurokarplarýn hakim olduðu bu birlik içerisinde akrokarp olan bu taksonun tesadüfen yer aldýðý kanýsý oluþmaktadýr. Biryofitlerde yaþam stratejisi düzensiz ortam koþullarýna karþý biryofitlerin verdiði ya da vereceði muhtemel ve gerçek tepkiler olarak deðerlendirilmektedir (During 1979). Ayný durum birey bazýnda düþünülebileceði gibi birlik bazýnda da düþünülebilir. Böylelikle birliðe ait yaþam stratejisi spektrumu birliðin yaþadýðý ortamdaki deðiþmeleri gösterebilir. Anomodontetum attenuati birliðinin yaþam stratejisi analizine göre birlik içerisinde perennial mekik ve perennial kalýcýlar olarak iki ana gurup belirlenmiþtir (Tablo 3). Perennial mekik türler uzun yaþam süresi (pluriennial-perennial), düþük veya yüksek eþeyli ve eþeysiz üreme gücü, 25μm den büyük sporlar ve büyük sporlarýndan dolayý kýsa mesafelere yayýlma ile karakterize edilmektedir (During 1979, Kürschner ve Parolly 1999). Perennial mekik türler üreme stratejilerine göre üç alt kategoriye ayrýlmaktadýr (Pg, Pv, Pp). Perennial mekik strateji, Anomodontetum attenuati birliði içerisinde Anomodon attenuatus ve Radula complanata' nýn yüksek örtüþü ve tekerrüründen dolayý %56 oranýna sahiptir. Bu oran alanýn çok nemli þartlara ve türlerin güçlü kolonal geliþime sahip olmalarýný göstermektedir. Yüksek eþeysiz üreme gücüne sahip türler (%52), spektrumda ilk sýrayý alýrken bunu sýrasý ile Perennial mekik türler (Pg, Pp) takip etmektedir (Þekil 5). Bundan da anlaþýlmaktadýr ki birliðin tespit edildiði alandaki habitat þartlarý çok deðiþken deðildir ve birlik az çok klimaks bir birliktir. Perennial kalýcýlar uzun yaþam süresi (perennial), 25μm den küçük sporlar, yüksek eþeyli ve eþeysiz üreme gücü ve küçük sporlardan dolayý uzak mesafelere yayýlma ile karakrerize edilmektedir (During 1979, Kürschner ve Parolly 1999). Palamacladium euchloron'un birlik içerisindeki tekerrürü ve örtüþ oraný bu stratejinin spektrum içerisinde ikinci sýrayý almasýna neden olmuþtur. Perennial kalýcýlar birlik içerisinde üç alt kategoriye ayrýlmaktadýr: Generatif perennial kalýcýlar (Ag) ve vejetatif perennial kalýcýlar (Av) düzenli ve sýk olarak sporofit verme ile karakterize edilirken, pasif perennial kalýcýlar (Ap) düþük gemma ve sporofit verme gücü ile karakterize edilmektedir. Spektrum 67

5 içerisinde yüksek eþeysiz üreme gücüne sahip çok yýllýk kalýcý türler (Av) %35 ile temsil edilirken %8'lik bir oranla yüksek üreme gücüne sahip çok yýllýk kalýcý türler (Ag) ve %1 lik oranla da oldukça düþük eþeyli ve eþeysiz üreme gücüne sahip çok yýllýk kalýcý türler (Ap) temsil edilmektedir. Vejetatif perennial kalýcýlar ise gemma gibi vejetatif yapýlardan dolayý yüksek eþeysiz üreme gücüne sahiptir (Tablo 4). Anomodontetum attenuati birliðinin yukarýda bahsettiðimiz özelliklerine göre birlik daha çok vejetatif üremeye (%87) dayalý olarak geliþmektedir. Bu da birliðin habitatýnýn ani deðiþimlerden uzak, duraðan bir yapýya sahip olduðunu gösterir. Genel olarak birliðin yaþam stratejisi, nemli habitatlarda yayýlýþ gösteren yüksek eþeysiz üreme gücüne sahip perennial kalýcýlardýr. Bu baðlamda tespit ettiðimiz birlik için deðiþimlerden uzak duraðan ortamda yetiþen, vejetatif olarak üremeyi tercih eden ve pleurokarp hakimiyetli klimaks bir epifitik birliktir diyebiliriz. TEÞEKKÜR Maddi desteði için Çukuova Üniversitesi Araþtýrma Projeleri Birimine teþekkür ederiz (Proje No: FEF2003BAP 11). KAYNAKLAR Barkman JJ (1958) Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes. Van Gorcum, Assen. Braun-Blanquet J (1964) Pflanzensoziologie Grundzüge der Vegetationskunde 3. Aufl. Springer Verlag, New York. Dierssen K (2001) Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes. Bryophytorum Bibliotheca 56: During HJ (1979) Life Strategies of Bryophytes: A Preliminary Rewiev. Lindbergia 5: Ezer T, Kara R, Duzenli A (2009) The Succession, Habitat Affinity, and Life-forms of Epiphytic Bryophytes in the Turkish Oak (Quercus cerris) Forests on Mount Musa. Ekoloji 18 (72): Frey W, Kürschner H (1991) Crossidium laevipilum Ther. Et.Trab. (Pottiaceae, Musci), Ein Eigenstandiges, Morphologisch und Standortökologisch Deutlich Unterscheidbares Taxon Der Saharo- Arabischen Florenregion. Criptogamie Bryologie 12 (4): Goia I, Schumacker R (2004) The study of corticolous bryophytes communities from the Ariesul Mare Basin. Contributii Botanice 39: Kehl H (1998) Eine landschaftsökologische Komplexanalyse im Amanusder Südost-Türkei zu den Ursachen extrazonaler Vegetation. CDROM. ISBN Kürschner H, Tonguç Ö, Yayýntaþ A (1998) Life Strategies in Epiphytic Bryophyte Communities of the Southwest Anatolian Liquidambar orientalis forest. Nova Hedwigia 66: Kürschner H, Parolly G (1999) Syntaxonomy, synecology and life strategies of selected saxicolous bryophyte communities of West Anatolia and a first syntaxonomic conspectus for Turkey. Nova Hedwigia 68: Kürschner H (2004) Life Strategies and Adaptations in Bryophytes from the Near and Middle East. Turkish Journal of Botany 28: Kürschner H, Parolly G, Erdað A (2006) Life forms and life strategies of epiphytic bryophytes in Quercus vulcanica forest of Turkey. Nova Hedwigia 82: Kürschner H, Parolly G, Erdað A, Özkan E (2007) Syanthropic Bryophyte Communities New to Western Turkey-Syntaxonomy, Synecology and Syndromes. Nova Hedwigia 84: Magdefrau K (1982) Life-forms of Bryophytes. In: Smith AJE (eds), Bryophyte Ecology, Chapter 2, Chapman and Hall, London, Marstaller J (2002) Bryosoziologische Untersuchungen im Gebiet der Schwartzen Wand bei Wilhelmsdorf (Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Deutschland), 85 Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. Feddes Repertorium 113: Marstaller R (2006) Syntaxonomischer Konspekt der Moosgesellschaften Europas und angrenzender Gebiete. Haussknechtia Beiheft 13: Walther K, Leblebici E (1969) Die Moosvegetation des Karagöl-Gebietes im Yamanlar Dað nördlich zmir. Monografs of the Faculty of Science, Ege University 10: Walther K (1975) Zur Moosvegetation der Liquidambar-walder Südwest-Anatoliens. Phytocoenologia 2: Walther K (1979) Die Epifitischen Moosgesellschaften des Nif Dag bei Izmir, Westanatolien. Documents Phytosociologiques 4:

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/1 (2012) 69-75

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/1 (2012) 69-75 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/1 (2012) 69-75 Research article/araştırma makalesi The epiphytic Bryophytes of Uludağ Fir (Abies nordmanniana

Detaylı

ABANT DAĞLARI NDAKİ Fagus orientalis LİPSKY. (DOĞU KAYINI) AĞAÇLARININ EPİFİTİK BRYOFİTLERİ ÖZET

ABANT DAĞLARI NDAKİ Fagus orientalis LİPSKY. (DOĞU KAYINI) AĞAÇLARININ EPİFİTİK BRYOFİTLERİ ÖZET Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, ÖzelSayı, 98-105 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 ABANT DAĞLARI NDAKİ Fagus orientalis LİPSKY. (DOĞU KAYINI) AĞAÇLARININ EPİFİTİK BRYOFİTLERİ Mevlüt ALATAŞˡ*,

Detaylı

Gümüþ Daðý (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araþtýrma

Gümüþ Daðý (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araþtýrma Gümüþ Daðý (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araþtýrma 14, 55, 6-17 2005 Âdem TATLI, Mehmet BAÞYÝÐÝT Dumlupýnar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KÜTAHYA

Detaylı

Trabzon ve Yöresinin Kayalýk Ortamlarýnda Yetiþen Örtü Bitkileri Üzerine Ekolojik Bir Araþtýrma

Trabzon ve Yöresinin Kayalýk Ortamlarýnda Yetiþen Örtü Bitkileri Üzerine Ekolojik Bir Araþtýrma Cilt: 11 Sayý: 41 (2001), 20-28 Trabzon ve Yöresinin Kayalýk Ortamlarýnda Yetiþen Örtü Bitkileri Üzerine Ekolojik Bir Araþtýrma Yrd. Doç. Dr. Cengiz ACAR - Yrd. Doç. Dr. Mustafa VAR Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi ÖZGEÇMİŞ Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pk:83 14001 Bolu; Türkiye Telefon: 90-374-2703562 Cep : 0 506 337 75 80

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu

Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu ARAÞTIRMA NOTU Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu Ekoloji 16, 64, 53-62 2007 Mecit VURAL, Metin YAMAN, Bilal ÞAHÝN Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, 33-37 2004 Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Sultansazlýðý Bataklýðý Halofitik Topluluklarý Üzerine Fitososyolojik Bir Çalýþma (Ýç Anadolu-Kayseri)

Sultansazlýðý Bataklýðý Halofitik Topluluklarý Üzerine Fitososyolojik Bir Çalýþma (Ýç Anadolu-Kayseri) Sultansazlýðý Bataklýðý Halofitik Topluluklarý Üzerine Fitososyolojik Bir Çalýþma (Ýç Anadolu-Kayseri) 15, 60, 8-15 2006 Ergin HAMZAOÐLU Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, YOZGAT

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 5-10 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hafýz Hulusi ACAR Karadeniz

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Vejetasyon Analizinde Polar Ordinasyon a Dayalı Yeni Bir Bilgisayar Programı (FG-ORD,Versiyon 0.2)

Vejetasyon Analizinde Polar Ordinasyon a Dayalı Yeni Bir Bilgisayar Programı (FG-ORD,Versiyon 0.2) Vejetasyon Analizinde Polar Ordinasyon a Dayalı Yeni Bir Bilgisayar Programı (FG-ORD,Versiyon 0.2) * Fatmagül GEVEN 1, Ümit BİNGÖL 1, Kerim GÜNEY 2, Osman KETENOĞLU 1 1 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý k Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi 15, 58, 42-48 2006 Hayriye EÞBAH Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, 09100 AYDIN Özet Bu çalýþmada

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I BÝREY DERSHNELERÝ SNF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (TM-TS) DERSHNELERÝ LYS COÐRFY - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ÝKLÝM TÝPLERÝ

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI MAZMILI DAĞI NIN BRYOFİT FLORASI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI MAZMILI DAĞI NIN BRYOFİT FLORASI NİĞDE ÜNİVERSİTES YÜKSEK LİSANS TEZİ A.ERTEK, 2013 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI MAZMILI DAĞI NIN BRYOFİT FLORASI ASIM ERTEK Eylül 2013

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Gölcük (Kocaeli/Türkiye) Bitki Örtüsünün Fitoekolojik ve Fitososyolojik Yönden Araştırılması

Gölcük (Kocaeli/Türkiye) Bitki Örtüsünün Fitoekolojik ve Fitososyolojik Yönden Araştırılması Ekoloji 21, 84, 74-89 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2012.849 Gölcük (Kocaeli/Türkiye) Bitki Örtüsünün Fitoekolojik ve Fitososyolojik Yönden Araştırılması Volkan ALTAY 1,*, Memduh SERIN 2, Celal YARCI 2,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

KAZDAĞI MİLLÎ PARKI VE ÇEVRESİ CİĞER OTLARININ TAKSONOMİSİ VE EKOLOJİSİ

KAZDAĞI MİLLÎ PARKI VE ÇEVRESİ CİĞER OTLARININ TAKSONOMİSİ VE EKOLOJİSİ KAZDAĞI MİLLÎ PARKI VE ÇEVRESİ CİĞER OTLARININ TAKSONOMİSİ VE EKOLOJİSİ Doç. Dr. İsa GÖKLER- Hatice ÖZENOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi. Biyoloji Bölümü, Buca, İZMİR ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 8/1 (2015) 35-43

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 8/1 (2015) 35-43 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 35-43 The Bryophyte flora of Abant Mountains (Bolu/Turkey) Mevlüt ALATAŞ *1, Güray UYAR 2 Research

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN TOPRAK, SU ve BÝTKÝ VARLIÐI

TÜRKÝYE NÝN TOPRAK, SU ve BÝTKÝ VARLIÐI TÜRKÝYE DE TOPRAK TÝPLERÝ ve TOPRAK KULLANM Türkiye de Baþlýca Toprak Tipleri Zonal Topraklar Kahverengi orman topraklarý Kýrmýzý Renkli Akdeniz topraklarý (Terra-rossa) Kahverengi bozkýr topraklarý Kestane

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Erkan YALÇIN Doğum Tarihi: 03.02.1971 TC. Kimlik Numarası: 29491921434 Telefon: 362 312 19 19/5485 / GSM: 505 511 32 57 Elektronik Posta: eryalcin@omu.edu.tr Öğrenim

Detaylı

DOÐADAKÝ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BÝTKÝ

DOÐADAKÝ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BÝTKÝ SU KAYNAKLARI Su çevrimi, yeryüzünde, yer altýnda ve atmosferde suyun bulunmasýný ve hareketlerini anlatýr. Yeryüzündeki ve atmosferdeki su sürekli hareket halindedir. Buz halden sývý hale, sývý halden

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo Malzeme Özellikleri SP-C95 Poliüretan C- Bordo SP-C95, 95 +/-2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip POLYETHE bazlý, yüksek performanslý PU olup, kaydýrýcýlýðýnýn arttýrýlmasý ve temas

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı