"Türkiye'nin büyümesinden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Türkiye'nin büyümesinden"

Transkript

1 Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik kazasý geçirdi. Kýrýkkale Yüksek Ýhtisas Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gören polis memuru Ahýskalý, dün hayatýný kaybetti. Þehit polis memurunun cenazesi Kýrýkkale'den Çorum'a getirildi. 2 DE 6-7 DE 40 KURUÞ "Türkiye'nin büyümesinden AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý: Mustafa Köse'ye rakip çýkmadý Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý mevcut Baþkaný Mustafa Köse'nin tek aday olduðu Berberler ve Kuaförler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Tek listeyle yapýlan genel kurulda Mustafa Köse güven tazeledi. Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda dün yapýldý. 9 DA rahatsýz olanlar var" Hitit Üniversitesi iki ayda 100 bin kiþiye tanýtýldý Türkiye'nin dört bir yanýnda düzenlenen eðitim fuarlarýna katýlan Hitit Üniversitesi, öðretim elemanlarý ve idari personeller tarafýndan yaklaþýk 100 bin kiþiye tanýtýldý. 24 Ekim - 27 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda, Kayseri'de 9 bin 669 öðrencinin, Trabzon'da 6 bin 025 öðrencinin, Ankara'da 9 bin 506 öðrencinin, Bursa'da 13 bin 178 öðrencinin, Ýzmir'de 12 bin 384 öðrencinin, Gaziantep'te 9 bin 620 öðrencinin, Ýstanbul'da 21 bin 406 öðrencinin, Mersin'de 6 bin 525 öðrencinin, Adana'da 9 bin 673 öðrencinin ziyaret ettiði "Educaturk Yükseköðretim Fuarlarý"na katýlan üniversite toplam 97 bin 986 öðrenciyle buluþtu. AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. MÜSÝAD ve AK Parti yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum adýna yapýlacak her çalýþmada toplumun tüm katmanlarýyla iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný açýkladý. 5 TE 9 DA Ziraat Mühendisleri Odasý yönetimi mazbatasýný aldý Genel kurul sonrasý oluþan Ziraat Mühendisleri Odasý yeni yönetim kurulu mazbatasýný aldý.necati Gül ve yönetim kurulu üyeleri Ýlçe Seçim Kurulundan mazbatayý aldýktan sonra Eski baþkan Yusuf Þahinbaþ'tan görevi teslim aldýlar.devir teslim töreninde konuþan Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Baþkaný Necati Gül, Amaçlarýnýn, mesleðin ve meslektaþlarýnýn haklarýný korumak ve iyileþtirmek, kendine yeterli, güvenli ve sürdürülebilir tarýmsal üretimin unsurlarýný savunmak, mesleðinden, meslektaþlarýndan ve bilimden aldýðý gücü üretime dönüþtürerek ülke tarýmýný geliþtirmek olduðunu kaydeden Gül, "Ortak paydalarýnýn mesleðimiz olduðunu söyleyen tüm Ziraat Mühendisleri kazandý. Yani bu seçimin kaybedeni olmadý. 9 DA TDED'den Erdem Bayazýt'a vefa gecesi 9 DA "Sarýkamýþ Þehitleri" için yürüdüler "Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Yürüyüþü" dün yapýldý. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi üyeleri, sporcular ve halkýn da katýldýðý yürüyüþ Pir Baba Parký önünde baþladý ve Þehitlikte sona erdi. Þehitlikte yapýlan tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer burada yaptýðý konuþmada, "22 Aralýk Ocak 1915 tarihleri arasýnda Enver Paþa komutasýndaki birlikler, Sarýkamýþ'taki Allahuekber Daðlarý'nda Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken kara kýþa yenik düþtü. 11 DE ÝHH, Suriye'ye Bin týrlýk yardým seferberliði baþlattý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, ÝHH tarafýndan Suriye'ye bin týrlýk bir yardým filosu çýkarmak için kýþ mevsimi boyunca sürecek yeni bir kampanya baþlattýklarýný belirtti. "Sanat dostlarý" 2014'ün açýlýþýný yaptý 18'nci yýlý geride býrakan "sanat dostlarý" 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý'nda (ÇEKVA) yaptý. KÝTABIN ÖNEMÝ Kültürlü insanlarýn en büyük dostu, yardýmcýsý ve eðlencesi kitaptýr. Kitap, zihnimizin ve gönlümüzün ihtiyaçlarýný en kestirme yoldan karþýlayan kýymetli bir hazinedir. Dimaðýmýzý çalýþtýran, hayal gücü sýnýrlarýný geniþleten sihirli bir etkisi vardýr. 2 DE 3 TE 5 TE Cansuyu Gülsün Mert KÝTABIN ÖNEMÝ

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 05:11 Güneþ : 06:55 Ýþrak 07:50 Öðle : 11:56 Ýkindi : 14:20 Akþam : 16:39 Yatsý : 18: Ay, 31 Gün, 2. Hafta Þehit polis topraða verildi Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik kazasý geçirdi. Kýrýkkale Yüksek Ýhtisas Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gören polis memuru Ahýskalý, dün hayatýný kaybetti. Þehit polis memurunun cenazesi Kýrýkkale'den Çorum'a getirildi. Ahýskalý için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý, Yozgat Emniyet Müdürü Hasan Yýlmaz, Ankara Elmadað Polis Okulu Müdürü Atilla Korkmaz, emniyet görevlileri, polisler ve vatandaþlar ile þehit polis memurunun yakýnlarý katýldý. Þehit Polis memurunun cenazesi namazýn ardýndan Ulu Mezarda topraða verildi. Yasin YÜCEL Mustafa Ahýskalý Ailesine ve akrabasýna ihsan etmekten büyük derece ne olabilir? Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Pazartesi hafta baþý Üzülen döküyor yaþý Yârim sürmeyi çekmiþ Hem de karadýr kaþý Bugün günlerden Salý Sererim yârime halý Tatlý sözleri için Aðzýna sürerim balý GÜNLER Çarþamba üçüncü gündür Þeref þanýn ünüdür Yâri gördüðüm zaman Yârin mutlu günüdür ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, ÝHH tarafýndan Suriye'ye bin týrlýk bir yardým filosu çýkarmak için kýþ mevsimi boyunca sürecek yeni bir kampanya baþlattýklarýný belirtti. Çorum'da bulunan tüm kurum ve kuruluþlarý açlýktan ve soðuktan ölme noktasýna gelen yaný baþýmýzdaki Suriyelilere yardýma davet eden Özkabakçý, "Kamuoyunun malumu olduðu üzere geçtiðimiz günlerde asýlsýz bir takým iddialarla ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'na dönük bir karalama teþebbüsü yaþanmýþtýr. Bazý çevreler, siyonist güçlerin talimatýna uyarcasýna hiç bir somut bilgi ve belgeye dayandýrmaksýzýn, ÝHH'ya ait bir yardým týrýnda silah ve mühimmat bulunduðuna iliþkin yalan haber servis etmiþtir. Emperyalist ve siyonist güçlerin taþeronlarý tarafýndan Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak bu þekilde Vakfýmýzýn yardým faaliyetlerine darbe vurulmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. istendiði ELEMANLAR ARANIYOR Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ÝHH, Suriye'ye Bin týrlýk yardým seferberliði baþlattý Yýl: 9 Sayý: 2672 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn açýktýr. Ancak asýlsýz haberlerin yayýnlanmasýndan 1 saat gibi kýsa bir süre sonra kolluk kuvvetlerinin ve resmi makamlarýn tespitleriyle haberde yer alan asýlsýz iddialarýn doðru olmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Bu þekilde karanlýk güçlerin içerideki taþeronlarýnca gerçekleþtirilmeye çalýþýlan bu iftira kampanyasý sonuçsuz kalmýþ ve kirli oyun bozulmuþtur. Bu yalan haberlerin zorda kalmýþ komþularýmýz olan Suriye halkýna yapýlan yardým çalýþmalarýna olumsuz etki etmediðini özellikle belirtmek istiyoruz. Bu saldýrýlar bizlere yeni ve daha büyük yardým çalýþmalarý için azim katmýþtýr. Katliama uðrayan, aç ve açýkta kalan milyonlarca kardeþimiz için daha çok çalýþacaðýz. Bu doðrultuda, karalama teþebbüsüne göðüs geren vakfýmýz ve gönüllülerimiz, karanlýk güçlerin saldýrýlarýna inat, yardýma muhtaç milyonlarca Suriyeli kardeþimize ulaþtýrmak üzere kýþ mevsimi sonuna kadar en az bin týr daha yardým gönderme kararý almýþtýr. Tüm Çorumlu vicdan sahiplerini bu büyük iyilik seferberliðine davet ediyoruz" dedi. Haber Servisi ÜZE öðrencilerine GO eðitimi veriyorlar 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi GO Kulübü öðrencileri, Özel Deha Eðitim ve Aile Danýþmanlýk Berard Eðitim Merkezi bünyesinde kurulan Çorum Üstün Zekalýlar Enstitüsü (ÜZE)'ndeki öðrencilere "GO" zeka oyunu ile eðitim veriyor. Uzak Doðu'da, Amerika'da çok yaygýn olarak oynanan "GO" oyunu ile ilgili bilgi veren Hitit Üniversitesi GO Akademik Danýþmaný Veysel Dinler, kulübün 2009 yýlýnda kurulduðunu ve üniversitenin dýþýna çýkarak Çorum'a açýlmaya karar verdiklerini söyledi. Çocuklarýn küçük yaþta bu oyuna baþlamalarýnýn zekalarýnýn geliþmesine faydalý olacaðýný belirten Dinler, çocuklarýn küçük yaþlarda bu oyuna baþladýklarý takdirde ilerleyen yýllarda oyuna daha hakim olabileceklerini belirtti. 'GO' oyununun çok iyi bir akýl oyunu olduðunu ifade eden Dinler, oyunun 'satranç'a benzediðini belirterek, "Genç insanlarla oyunu tanýþtýrmak istiyoruz. Neden bizim gençlerimiz olmasýn? Oyun, 43*43 cm'lik bir tahtada 19 yatay-19 dikey çizgiden oluþur ve beyazsiyah olmak üzere 2*2 milimlik yuvarlak taþlarýyla oynanýr. Taþlar karelerin içine deðil, çizgilerin kesiþme noktalarýna konulur. Aslýnda çok basit bir oyundur" dedi. Hitit Üniversitesi GO Kulübü öðrencilerinin dönüþümlü olarak enstitüdeki çocuklara oyunu öðreteceklerini dile getiren Dinler, 'GO' oyununun amacýnýn "kuþatmak ve esir almak" ve oyunun tek kuralýnýn bu olduðunu baþka herhangi bir kuralýn veya oyuncuya yük olan teknik bir detayýn bulunmadýðýnýn altýný çizdi. Hitit Üniversitesi GO Kulübü Baþkaný Ahmet Kürþad Aslan ve kulüp öðrencileri merkezdeki çocuklara oyunu öðreterek, eðlenceli bir þekilde zekalarýnýn geliþmesine katký saðladýlar. Enstitü Müdüresi Ayþenur Acar, faaliyetlerin baþladýðýný ve çocuklarýn zekalarý için faydalý olacak bir oyun çalýþmasý olacaðýný belirterek, Hitit Üniversitesi GO Kulübü Danýþmaný Veysel Dinler ve kulüp öðrencilerine teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Bugün Perþembe günü Yayýlýr yârimin ünü Ben aklýna gelince Çevirir bana yönü En mübarek gün Cuma Yar bakýyor avucuma Eþimi çok seviyorum Üzerine getirmem kuma Cumartesi tatil oldu Ýçimize neþeler doldu Yârine hor bakanýn Ýnan ki yüzleri soldu Hafta son günü Pazar Ýnsan sevdikçe azar Yârini seven olursa Ona þarkýlar yazar HAVA DURUMU Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,567 3,583 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: GAZÝ 8.SK 3/B - DÝVAN PASTANESÝ ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 TEÞEKKÜR Çorum Gazetesi-Tek Yýldýz ve Tetra Ajans iþtirakiyle gerçekleþtirdiðimiz FUTSAL 2013 SALON FUTBOL TURNUVASI nýn planlanmasýnda, uygulanmasýnda ve sonuçlanmasýnda yanýmýzda bulunmalarýndan büyük onur duyduðumuz Vali Sayýn Sabri BAÞKÖY e, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim USLU'ya, AK Parti Çorum Milletvekili Sayýn Cahit BAÐCI'ya, Cumhuriyet Baþsavcýsý Sayýn Bayram ERAY'a, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Sayýn Yýlmaz ÞENGÜL'e, Çorum Emniyet Müdürü Sayýn Halil Ýbrahim DOÐAN'a, AK Parti Ýl Baþkaný Sayýn Ahmet Sami CEYLAN'a, Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof.Dr. Reha Metin ALKAN'a, CHP Ýl Baþkaný Sayýn Cengiz ATLAS a, MHP Ýl Baþkaný Sayýn Ýsmail LEK e, MHP Belediye Baþkan Adayý Sayýn Ercan DAÞDAN a, Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkaný Sayýn Ahmet AKSU'ya, Çorum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Sayýn Dr. Turgay HAPPANÝ'ye, Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Sayýn Haþim EÐER'e, Milli Eðitim Müdürü Sayýn Aytekin GÝRGÝN'e, ÝÞKUR Müdürü Sayýn Zafer EYVAZ'a, Çorum PTT Baþ Müdürü Sayýn Þükrü ELMAS'a, ÇALIK YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörü Sayýn Ýlyas AKYOL'a, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Sayýn Osman BOLLUK'a, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sayýn Çetin BAÞARANHINCAL'a, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Sayýn Yalçýn KILIÇ'a, Futbol Ýl Temsilcisi Sayýn Engin AYAN'a, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer KURTARAN'a, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný ve Gözlemci Atama Sorumlusu Sayýn Mustafa ALAGÖZ'e, Ýl Hakem Atama Sorumlusu Sayýn Kahraman ÖLÇER'e, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Sayýn Muzaffer YILDIRIM'a, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Sayýn Vedat CANBEK'e, Þamlýoðlu Kuyumculuk Sahibi Sayýn Hayri ÞAMLI'ya, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Uður BARLIK'a, Ekmekçioðullarý Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Özcan EKMEKÇÝ'ye, Hayat Kaðýt Yönetim Kurulu Baþkaný Aydýn ARMAÐAN'a, Dalgýçlar Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan DALGIÇ'a, AK-ER Elektrik Sayýn Mehmet AKER'e, Yaðmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Fatih YAÐLI'ya, Av. Sayýn Mehmet KARADAÐ'a, Av. Sayýn Haþim AHLATCI'ya, Çorumspor Baþkaný Sayýn Rumi ISPANAK'a, turnuvaya katýlan tüm takýmlara, sporculara, teknik adamlara ve hakemlere, salona gelerek takýmlarýna destek veren tüm spor severler ve Çorum halkýna þükranlarýmýzý sunarýz.

4 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTENÝN BÜTÇESÝ ÝADE EDÝLÝYOR DÝYENLER WEB SINA BAKTI MI? AHMET ÖLÇER Geçtiðimiz haftalarda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile bir canlý yayýn programý yapmýþtýk. Program da online olarak izleyicilerden sorular almýþ ve bu sorularý da Sayýn Rektör'e sormuþtum. Sayýn Rektör her soruyu açýk bir þekilde cevaplamýþtý. Ama özellikle iki soru üzerinde daha fazla durmuþtuk. Bunlardan ilki, üniversitenin bütçesinin gerçekleþme oraný ile ilgiliydi. Rektör bey'e "bütçenin kullanýlamadýðý için geri gittiðini iddia edenler var bu doðru mu? Bu konuda ne dersiniz?" Diye sormuþtum. Kendisi de böyle bir durumun söz konusu olmadýðýný ve üniversitenin bütçe oranlarýnýn her geçen yýl artarak gerçekleþtiðini söylemiþti. Ýkincisi ise, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünün URAP sýralamasý ile ilgili açýklamalarýna yönelikti. Hatýrlarsanýz, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar geçtiðimiz dönemlerde bir açýklama yapmýþ, ODTÜ tarafýndan hazýrlanan URAP raporuna göre, Türkiye'nin köklü yükseköðretim kurumlarýný geride býraktýklarýný, URAP sýralamasýna göre Bozok Üniversitesinin ayný kategorideki Hitit Üniversitesinden önde olduðunu ifade etmiþti. Bu konuyla ilgili olarak da Sayýn Rektöre bir soru sormuþtum. Sayýn Rektör, Hitit Üniversitesinin akademik çalýþmalarda bizi kendilerine rakip olarak gören diðer üniversiteler gibi duraðan veya iniþ çýkýþlý bir grafik izlemediðini, akademik çalýþmalarýn her geçen yýl bir önceki yýla göre artarak devam ettiðinin altýný çizmiþti. Bu noktada Bozok Üniversitesi Rektörünün açýklamalarýnýn mantýk çerçevesinde tekrar deðerlendirilmesi gerektiðini belirtmekte de fayda var sanýrým yýlýnýn son günü Hitit Üniversitesi Web sayfasýndan iki ayrý haber yayýnlanýyordu. Bunlardan bir tanesi bütçe ve gerçekleþme oranlarý, diðeri ise akademik çalýþmalarla ilgiliydi. Her iki haberde de açýklamalar grafiklerle detaylý bir þekilde anlatýlmýþtý. Bütçe ile ilgili olarak verilen haberde, üniversiteye ayrýlan bütçe ve gerçekleþme oranlarý yýllara göre grafikle gösterilmiþti. Grafiðe göre, üniversiteye verilen bütçenin, 2007 de gerçekleþme oraný %83, 2008'de %72, 2009'da %75, 2010'da %97 olarak verilmiþtir Mayýs ayýnda Sayýn Rektörün göreve baþladýðýný altýný çizelim ve devam edelim. Bütçe gerçekleþme oraný, 2011 %102, 2011 %106, 2012 %110 olarak gerçekleþmiþ. Verilere bakýlýrsa, bütçe de bir iade durumunun söz konusu olmadýðý, iade söz konusu olmuþsa da bu durumun Rektör Alkan dönemiyle alakalý olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Akademik çalýþmalarla ilgili haberde ise, gerek eðitim-öðretim ve gerekse de pek çok proje çalýþmasýyla, Hitit Üniversitesinin her geçen gün büyük atýlýmlar yaptýðý, yayýn faaliyetleri konusunda da önemli geliþmeler kaydedildiði anlatýlýyordu. Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý kapsamýnda öðretim elemanlarý tarafýndan çok sayýda uluslararasý bildiri sunulduðu belirtiliyor, Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý tarafýndan bilimsel yayýn sayýsýnýn 2010 yýlýna göre %97, bir önceki yýla göre ise %70 artarak, 75'e ulaþtýðýnýn altý çiziliyordu. Bunlarý neden anlatýyorum. Bugün Çorum'un en önemli konularýnýn baþýnda Hitit Üniversitesi gelmektedir. Bugün üzerine vazife olsun veya olmasýn çok kimse üniversiteyle ilgili fikir sahibi olabiliyor. Olamasa bile olmak için çaba sarf ediyor. Oysa ki fikir sahibi olmak için önce doðru bilgiye sahip olmak gerekir. Bu noktada yazar olarak okurlarýmýzý doðru bilgilendirmemiz gerektiði inancýyla bu yazýyý kaleme almýþ bulunuyorum. Bu arada, Fikir sahibi olmak için bilgi sahibi olmak gerekir demiþken belirtmekte fayda var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak gibi bir hastalýðýmýz var. Her hangi bir konuyla ilgili bilgimiz olsun veya olmasýn herkesin bir fikri var, herkes fikir sunuyor, herkes eleþtiriyor, tenkit ediyor. Ama bunu yaparken araþtýrmadan sorgulamadan yapýyor. Oysaki eleþtiri ya da tenkit bir kiþiyi, olayý veya konuyu doðru ve yanlýþlarýný göstererek anlatmak amacýyla yapýlýr. En azýndan benim bildiðim böyle. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar "Mehmet Akif Ýnan sendikal hayatýnda daima tutarlý olmaya özen göstermiþtir" GAÝTADA GÝZLÝ KAN HIZLI TANI KÝTÝ ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU Gaitada Gizli Kan Hýzlý Taný Kiti alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/360 1-Ýdarenin a) Adresi : Gazi Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Malýn Miktar ve Türü Ekte belirtilmiþtir. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 1 (bir) iþ günü içerisinde iþe baþlanacak olup 20 ()yirmi) iþ günü içerisinde tamamý teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gazi Cd. No:66 ÇORUM Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Teklif edilen Gaitada Hýzlý Tam Kiti T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasfna (TÎTUBB) kayýtlý olacak ve TÝTUBB'da Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olacaktýr. Onaylý olmayan kitler deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif edilecek malýn teknik þartnameye uygunluðunu kontrol etmek üzere istekliler en az 10 adet numuneyi teklifi île birlikte komisyona sunacakltýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) Satýnalma Servisi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gazi Cd. No:66 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 01 Resmi ilanlar de 4 Memur Sen Konfederasyonu kurucu Genel Baþkaný Mehmet Akif Ýnan, vefatýnýn 14. yýlýnda "Mehmet Akif Ýnan, Memur Sen ve Büyük Türkiye" paneliyle anýldý."ýnan, sendikacýlýðý devlet adýna yapan kesimleri çok iyi görüyordu" diyen Memur Sen Baþkaný Ahmet Gündoðdu, "Mehmet Akif Ýnan abimiz, çalýþanlar adýna sendikacýlýk yapan, milletin deðerlerine önem veren bir sendikacýlýðýn temellerini attý. Burada medeniyet sendikacýlýðýný çok önemsediðini görüyoruz. Toplu Sözleþme hakký olmazsa olmazýydý. Anayasa deðiþikliðini o günlerde haykýrýyordu. Toplu Sözleþme hakký için 'biz de ya bu hakký alýrýz ya da bir daha bu masaya oturmayýz' dedik ve iþ güvencemize dokundurtmadan almýþ olmamýz sendikal mevzuat bakýmýndan Memur- Sen'in çalýþma hayatýna yaptýðý önemli bir geliþmedir" dedi.panele konuþmacý olarak Bartýn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazýcý, Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Þükrü Karatepe ile Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Salim Uslu katýldý. Panelde Mehmet Akif Ýnan'ýn sendikacýlýk yönü, Memur-Sen'in kuruluþundan bugüne kadarki mücadelesi anlatýldý. Bu ülke de zaman zaman sert zaman zaman da ters rüzgârlar estiðini þimdilerde de böyle ters rüzgârlarýn esmeye baþladýðýný ifade eden Salim Uslu, "Yel, kayadan ne koparýr, diye umursamaz bir tavýr içerisinde olmamalýyýz. Birikimlerimize sahip çýkmak durumundayýz. Hak Ýþ'in Memur Sen hareketinin ya da memur sendikacýlýðýnýn gerekliliðini düþünmüþ olmasý, Memur Sen'in kuruluþunu teþvik etmiþ, katký saðlamýþ olmasý Hak Ýþ'in bir himmeti deðildir. Bir sorumluluðudur. Sert ve ters rüzgârlara karþý birikimlerimizi potansiyelimizi ortaya çýkartma ve o birikimleri sahiplenme çabasýndan ve örgütlü toplum ilkesinden kaynaklanmaktadýr. Eminim o duyarlýlýk, sorumluluk bugün Memur Sen'de de fazlasýyla vardýr" diye konuþtu. Salim Uslu panelde Merhum Mehmet Akif Ýnan'ý anlattý. Uslu, "Akif Hoca ilkelerin adamýdýr. Hiçbir zaman konjonktürel düþünüp, rüzgâra göre pozisyon alma kolaycýlýðý içerisine girmemiþtir. Merhum Nurettin Topçu'nun dediði gibi, "Biz muvaffakiyetin sýrrýný deðil, hareketin sýrrýný arýyoruz" anlayýþýnda olmuþtur. Onun için ne pahasýna olursa olsun baþarý deðil, bu hareketin sýrlarýna vakýf olmak ve tutarlý bir biçimde devam ettirmek ilkeli adam oluþunun baþýnda gelen önemli hususlardýr. Günü birlik kazanýmlar adýna sýkýntýlara raðmen hiçbir þekilde tavize yanaþmamýþ inandýðý fikirlerden asla vazgeçmemiþtir. Disiplin adamýdýr. Eðer bir görevi üstlenmiþse onu sýký sýkýya takip eden toplantýda bile alýnan kararlarý, verilen görevleri ya da kime verdiðini not alýp sonrada yerine getirilip getirilmediðini takip eden bu iþlerinde verimliliðini göz önünde bulundururdu. Emek vermeden statü peþinde koþan bir adam varsa onlara da karþý çýkardý. Akif hoca evrensel doðrularý kabul etmekle birlikte yerli deðerleri savunur, düþünürdü. Gelenekçidir. Kiþi için hatýrasýzlýk nasýl hafýza kaybý ise, Millet içinde geçmiþinden uzaklaþma, uygarlýðýndan kopma, öylece trajiktir. Ahlak, edep, Erkan adamýdýr. Tutarlýdýr. Merhum hoca gerek düþünce hayatý ve gerekse sendikal hayatýnda daima tutarlý olmaya özen göstermiþtir. Eðer grevli toplu sözleþmeli sendikacýlýða inanmýþsa bunu her fýrsatta ve ortamda ifade etmiþtir. Ýþçi ve memur ayrýmý yerine "çalýþanlar" gibi bir yeni tanýma, haklarýn eþitliðine ve ortak bir yasaya inanmýþsa bunu da eðip bükmeden ifade etmiþtir. Kararlýdýr. Mazeret üretilmesini hoþ karþýlamaz. Tutarsýzlýðý ve boþ konuþmayý akýntýya kürek çekmek olarak görürdü. Yorulmaz bir eylem adamýdýr. Umutsuzlukla, yoksunluk, yorgunluk onun lügatýnda yer almamýþtýr. Sendika - siyaset iliþkisinde mesafelidir. Memur-Sen'in kuruluþunda ve sonrasýnda kimi siyasi tutumlar, sýðlýklar pahalý bir deneyim olmuþtur. Merhum hocamýz ile yaptýðýmýz kimi sohbetlerde içimiz burkularak ve hatta dýþlanarak yaþadýklarýmýz bize sendika - siyaset iliþkilerinde önemli bir tecrübe kazandýrmýþtýr. Bu nedenle sendikalarýn baðýmsýzlýðýna yürekten inanmýþýzdýr. Sendikalar siyaset kurumlarýnýn güdümünde, yedeðinde olamaz. Arka bahçesi ya da yandaþý olmamalýdýr. Devlete de oyundaþ olmazlar. Evrensel doðrularýn yanýnda, kamu vicdanýný temsil ederek devletin tasarruflarýný denetleyen, hizmet alanýný geniþletip çeþitlendiren, sorun çözme kabiliyetini geliþtiren ve karar süreçlerine katýlan sivil örgütlerdir. Toplumsal model tasavvuru vardý. Merhum Mehmet Akif Ýnan "zikriyle, þükrüyle,fikriyle sen, önüne serilmiþ sonsuza karþý" diyerek, zikrine ve þükrüne devam ederken, toplumsal modele iliþkin görüþlerini de çeþitli vesilelerle ifade ederdi. Ýddiacýsýolduðu medeniyet davasýnýn kodlarýný taþýyan toplumsal modelde, adaletin önemini vurguluyor, kin ve düþmanlýk üretenlerin karlý çýkmayacaklarýný, hoþgörü, iyiden ve güzelden, doðrudan - hakkaniyetten, insaniyetten ve mertlikten yana olmanýn altýný çiziyor, barýþý öngörüyor ve önceliyordu. Demokratikleþme ve insan haklarý önceliðiydi. Düþünsel plandaki tezlerini ayný zamanda bir sivil toplum hareketi olan sendikacýlýkla hayata geçirebileceðine inanýyor, ulusal sorunlarýn sivil toplum örgütlerince sahiplenmesini önemsiyordu. Mehmet Akif Ýnan siyasete girmek konusunda teþvik edici oluyor, kendisi uzak kalmayý tercih ediyordu. Sendikacýlýkta ve meslekte nitelikten yana, hak arama konusunda duyarlýydý. Demokrat bir insandý. Demokrasinin egemen olduðu bir ortamda ancak sorunlarýn çözülebileceðine inanýyor, Türkiye'nin çaðdaþ standartlarýn gerisinde olduðunu düþünüyordu. Ýnsanlarýn, düþündüðü, konuþtuðu, okuduðu ve yazdýðý için mahkûm edilmesini kýnardý. Aydýnnamusu ve duyarlýlýðýna sahipti. Adaleti ve meþruiyeti her zaman savuna gelmiþtir" dedi. Uslu, konuþmasýný þu sözlerle tamamladý: "Hepimiz için bir akýl, ýþýk adamý ve garip bir mü'min olarak yaþadý ve bu dünyadan er kiþi olarak göçtü. Bize düþen görev onun çizgisini sürdürmek, yol haritasýný devam ettirmek, ona yakýþan bir vakarda, kararlýlýkta, mücadele çizgimizi devam ettirmek olmalýdýr. Mehmet Akif Ýnan Hocamýzý rahmetle anýyorum." Haber Servisi "Sanat dostlarý" 2014'ün açýlýþýný yaptý 18'nci yýlý geride býrakan "sanat dostlarý" 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý'nda (ÇEKVA) yaptý. Sanat dostlarý, her ayýn ilk cumartesi günü bir araya gelerek eserlerini birbirleri ile paylaþýyor. Fatma Yalçýnkaya Sevilmiþ'in baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda Salim Savcý günün konuþmasýný yaparken, Selahattin Aydemir kitabýný tanýttý, Baki Güven öðretmenlikle ilgili anýlarýný, Salim Demirci kitap tanýtýmý, Mehmet Tatlýsu yýl deðerlendirmesi yaptý. Toplantýya katýlan Ömer Öztürk, Veysel Çaðýl, Murat Köymen, Nihat Ýnce, Rýza Kandemir, Selami Sözer, Haydar Kýlýç, Mustafa Aygün, Gülser Kýlýç, Gülseven Köse, Necdet Filizli ve Hasan Korkmaz da þiirlerini ve mesajlarýný ilettiler. Kubilay Kaan YÜCEL

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Hitit Üniversitesi iki ayda 100 bin kiþiye tanýtýldý Türkiye'nin dört bir yanýnda düzenlenen eðitim fuarlarýna katýlan Hitit Üniversitesi, öðretim elemanlarý ve idari personeller tarafýndan yaklaþýk 100 bin kiþiye tanýtýldý. 24 Ekim - 27 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda, Kayseri'de 9 bin 669 öðrencinin, Trabzon'da 6 bin 025 öðrencinin, Ankara'da 9 bin 506 öðrencinin, Bursa'da 13 bin 178 öðrencinin, Ýzmir'de 12 bin 384 öðrencinin, Gaziantep'te 9 bin 620 öðrencinin, Ýstanbul'da 21 bin 406 öðrencinin, Mersin'de 6 bin 525 öðrencinin, Adana'da 9 bin 673 öðrencinin ziyaret ettiði "Educaturk Yükseköðretim Fuarlarý"na katýlan üniversite toplam 97 bin 986 öðrenciyle buluþtu. "En Özel Devlet Üniversitesi" sloganýyla öðrenci odaklý bir üniversite olmayý hedef edinen Hitit Üniversitesi'nin, 2013-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre kontenjanlarýný yüzde 100 dolduran 20 üniversiteden birisi olduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tercih edilirliðinin daha da artmasý için bu tanýtým faaliyetlerini çok önemsediklerini ifade etti. Önüne büyük hedefler koyarak "Marka Þehirde, Dünya Üniversitesi" olma yolunda tüm paydaþlarý ile emin adýmlarla ilerleyen üniversitenin daha da güçlenmesi için gayret ettiklerini belirten Rektör Alkan, büyük bir fedakarlýkla ülkenin farklý coðrafyalarýnda Hitit Üniversitesinin tanýtýmý için görev alan öðretim elemanlarýna ve idari personellere teþekkür etti. Haber Servisi "Akif Ýnan'ýn miras býraktýðý eseri büyütmeye devam edeceðiz" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Kýr, Memur Sen Konfederasyonu kurucu Genel Baþkaný Mehmet Akif Ýnan'ýn, vefatýnýn 14. yýlý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Sendikacýlýðý, sýnýf ve zümre için yapýlacak bir uðraþ olarak görmeyip, "Türkümüz dünyayý kardeþ bilendir/gökleri insanýn ortak tarlasý" dizelerindeki kuþatýcýlýkla 14 Þubat 1992'de yola koyularak yeni bir çýðýr açan Kurucu Genel Baþkanýmýz Mehmet Akif Ýnan, aramýzdan ayrýlalý 14 yýl oldu. Edebiyat ve düþünce dünyamýzýn 'yedi güzel adamý' diye kodlananlarýn en aksiyoner olanýydý. Kaygýsý ve kavgasý, medeniyet mücadelesiydi. Ýnançlý ve bir o kadar da kararlýydý. "Yoluna dikenler döken ellerin/gün gelir görülür hep kuruduðu" diyecek kadar gelecekten umutlu ve inanmýþlýk içerisindeydi. Bir çekirdekte bir filizi, bir filizde bir fidaný ve bir fidanda bir ormaný düþleyen uygarlýk savaþçýsý, "Ölüm bir tohumsa kefen zarýnda/gün olur fýþkýrýr bir orman olur" diyerek umutsuzluða kapýlanlara umut aþýladý yýlýnda Urfa'da dünyaya gelen, "Yaslasam gövdemi karlý daðlara/sonsuz bir uykuya kavuþsam bir gün" diyerek, 6 Ocak 2000'de sonsuzluðun sahibine kavuþan çaðýn soylusunun attýðý tohumlar ormana dönüþtü. Býraktýðý miras ise bütün maðdur ve mazlumlarýn umut ýþýðý oldu. Ülkemizde insanlar 'öz yurdunda garip, öz vatanýnda parya' olmasýn, sel Pakistan'da insanlýðý da alýp götürmesin, Filistin ve Doðu Türkistan unutulmasýn, çocuklar Somali'de sefaletin koynunda uyutulmasýn, iç savaþýn pençesindeki Suriyeli kardeþlerimizin feryadý karþýlýksýz kalmasýn ve insanlýk Myammar'da Arakan'da (Myammar) "Allah'ým bu ne duyarsýzlýk insanlýðýn vicdaný öldü mü" çýðlýðý yükseldiðinde Arakan'da (Myammar) "Allah'ým bu ne duyarsýzlýk insanlýðýn vicdaný öldü mü" çýðlýðý yükseldiðinde kurutulmasýn diye insanlýðýn ortak vicdanýný temsil etmenin sorumluluðuyla ilk hareketi baþlatan Merhamet-Sen'i emanet ederek aramýzdan ayrýlan uygarlýk savaþçýsý tam bir eylem adamýydý. Geniþ bir telefon rehberi býrakýp, "Bütün giysileri yýrtsak yeridir /Yeter bize vefa elbiseleri" diye vefayý öðütleyerek göçen uygarlýk savaþçýsýnýn her ölüm yýldönümünde bir araya gelen dostlarý ve mirasýný büyütenler, minnettarlýklarýný ifade ederken, ayný zamanda mücadeleyi zirveden yeni ufuklara taþýmanýn da adýmlarýný atmaktadýrlar. Edebiyat ve düþünce dünyasý için býraktýðý 'Hicret', 'Tenha Sözler', 'Edebiyat ve Medeniyet Üzerine', 'Din ve Uygarlýk' kitaplarýna ilaveten saðlýðýnda yayýmlanmamýþ çalýþmalarý olan 'Cumhuriyet'ten Sonra Türk Þiiri', 'Edebiyat, Kültür ve Sanata Dair', 'Siyaset Kokan Yazýlar', 'Ýslam Dünyasý ve Ortadoðu', 'Söyleþiler', 'Aydýnlar, Batý ve Biz'i; ayrýca, her yýl adýna düzenlediðimiz hatýra yarýþmalarýnda dereceye giren eserleri kitaplaþtýrarak, baþta eðitimciler olmak üzere toplumun istifadesine sunduðumuz Mehmet Akif Ýnan'ýn en önemli eseri Eðitim-Bir-Sen, 251 bin üyesiyle Genel Yetkili sendikadýr.. Kurucu Genel Baþkanlýðýný yaptýðý Memur-Sen kamu çalýþanlarýnýn en büyük konfederasyonu, Türkiye'nin en örgütlü ve en dinamik sivil toplum kuruluþu olmuþtur. Akif Ýnan'ýn, "Çalýþanlarýn ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin geliþtirilmesine, Türkiye'nin demokratikleþmesine, sivilleþmesine ve özgürleþmesine katký sunmak" amacýyla kurduðu Eðitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, toplu sözleþme hakkýnýn alýnmasýný saðlamakla kalmamýþ, çalýþanlar adýna elde edilen bütün kazanýmlara ter akýtarak, neredeyse tamamýna yakýnýna bizzat imzasýný atmýþtýr. Adý yurt içinde ve yurt dýþýnda okullara, kültür salonlarýna, yerleþim yerlerine, hatýra ormanlarýna,külliyelere verilen Mehmet Akif Ýnan, çaðý kurtarmanýn mücadelesini yaþam tarzý haline getirmiþti. Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi olarak, 14. ölüm yýldönümünde Bangladeþ'te yapýmýný baþlattýðýmýz ve Arakanlý yetimlerin muhafaza edilerek yetiþtirileceði 200 öðrencilik okul, mescit ve yatakhanenin bulunduðu Mehmet Akif Ýnan Külliyesi ile amel defterinin açýk tutulmasýna katkýda bulunacaðýmýz Akif Ýnan'ýn bize miras býraktýðý eseri büyütmeye devam edeceðiz. "Büyük rüyalarla geçmiþse ömür/hiç yanmam ölümün her çeþidine" diyerek, rüyasýný sürdürmeyi geride kalanlara býrakarak aramýzdan ayrýlan, Urfa'da Harran Kapýsý'nýn dýþýndaki 'Semt-i Hâmüþan'da ebedi uykusunda, býraktýðý destaný yaþatanlarý izleyen uygarlýk savaþçýsýný, çaðýn soylusunu, kendi dizeleriyle kendisini anlatmaya çalýþtýðýmýz Kudüs Þairi Mehmet Akif Ýnan'ý rahmet, minnet ve özlemle anýyoruz" dedi. Haber Servisi Cansuyu Gülsün Mert KÝTABIN ÖNEMÝ Kültürlü insanlarýn en büyük dostu, yardýmcýsý ve eðlencesi kitaptýr. Kitap, zihnimizin ve gönlümüzün ihtiyaçlarýný en kestirme yoldan karþýlayan kýymetli bir hazinedir. Dimaðýmýzý çalýþtýran, hayal gücü sýnýrlarýný geniþleten sihirli bir etkisi vardýr. Kitap okumanýn zevkine bir kere eriþtik mi bir daha kitapsýz edemeyiz. Artýk o, bizim her yerde sadýk kýlavuzumuz olur. Herhangi bir konuda geniþ bilgi edinmek, evrenin sýrlarýný çözmek istiyorsak hemen ona el atarýz. Ýnsanlardan sýyrýlýp kendi kabuðumuza çekildiðimiz zaman da, türlü bunalýmlarla gerilen ruhumuzu avutmak için yine onu yanýmýza alýrýz. Her kitap yeni bir ülkenin fethedilmesi gibi bize birçok þey kazandýrýr. Görüþ dünyamýz geniþler; gördüklerimizin bilincine varýrýz. Duyarlýlýðýmýz geliþir, duyduklarýmýz -yere ve zamana uygun- akisler uyandýrýr zihnimizde. Bir þeyi anlamakta ve anlayýþýmýza göre hareket etmekte güçlük çekmeyiz. Kitap sayfalarýndaki o cansýz gibi görünen sözcükler öyle bir kudrete sahiptir ki, zamanla sözcük daðarcýðýmýzda birikerek güzel ve kolay konuþabilme niteliðini kazanmamýzý saðlar. Sözün kýsasý, kitaplar duyularýmýza, görüþlerimize, hareketlerimize aklýn ve düþüncenin kýlavuzluðunu saðlar. Okuma zevkinden yoksun olan insanlar ne yazýk ki karanlýk bir dünyada yaþýyor gibidirler. Bu insanlarýn fikirleri ve konuþmalarý basit bir düzeyde kalýr. Ýstediklerini etkili ve güzel bir þekilde anlatamazlar. Hayalleri donuk ve kýsýrdýr; çekici bir yanlarý bulunmaz. Yüksek fikirleri anlamakta güçlük çekerler. Aydýn kiþilerin arasýna girdikleri zaman varlýklarýný duyuramazlar. Derinlikleri yoktur. Duygularýný bile yerine göre kullanamazlar. Aydýn insanlar grubuna girmek, saðlam bir kiþiliðe sahip seçkin bir insan olmak, görüþ ve anlayýþ kudreti, güzel konuþma yetisi kazanmak istiyorsak, kitaplar bizim ebedî dostlarýmýz olmalýdýr. Ömer Akdað'dan genel kurula katýlým çaðrýsý Çorum Marangozlar Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu 7 Ocak Salý günü gerçekleþtirilecek. Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, tüm oda üyelerini ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula davet etti. Mevcut Baþkan Ömer Latif Akdað ile Etem Ünsal'ýn yarýþacaðý genel kurul saat 13.00'de baþlayacak. Yasin YÜCEL Bayram Karakaþ, Kýlýç ve Köse'yi kutladý Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu'na katýlmak için Çorum'a gelen Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Baþkaný Bayram Karakaþ, yeniden Mobilyacýlar Odasý Baþkaný seçilen Yalçýn Kýlýç'ý ve dünkü genel kurulda güven tazeleyen Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse'yi kutlayarak, baþarýlarýnýn devamýný diledi. Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu'na katýlarak genel kurulun Divan Baþkanlýðýný yapan Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Baþkaný Bayram Karakaþ, Yalçýn Kýlýç ve Mustafa Köse'den övgü dolu sözlerle bahsederken, Yalçýn Kýlýç'a da Çorum'un "Ahi Babasý" sýfatýný taktý. Genel kurulun ardýndan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret eden Bayram Karakaþ, Çorum'da olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Karakaþ ayrýca Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse'yi Federasyon yönetimine alacaðýnýn sözünü verdi. Ziyarette Sungurlu Terziler Odasý Baþkanlýðýna seçilen çiçeði burnunda baþkan Mutlu Karslý ile Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý Yönetim Kurulu üyeleri Aþkýn Çaðlayan, Hüsamettin Karaman, Mustafa Yýldýrým, Mustafa Ebil, Ahmet Fýndýkçý ve Mansur Güllü de hazýr bulundu. Haber Servisi SMMMO'dan ''Dönem Sonu Ýþlemleri'' semineri Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý mesleki eðitim seminerlerine devam ediyor. 7 Ocak Salý günü SMMMO konferans salonunda saast 13.30'da ''Dönem Sonu Ýþlemleri ''konulu mesleki eðitim semineri yapýlacak. Seminere konuþmacý olarak TÜRMOB Genel Saymaný YMM Ülkü Sönmez ve TÜRMOB Denetleme Kurulu Baþkaný Nazým Anýl katýlacak. Yýlmaz MERT

6 BÖYLE GEÇTÝ BÖYLE GEÇTÝ... Üniversitenin kampüs sorunu çözüldü temeller atýldý Hitit Üniversitesi kurulduðundan itibaren tartýþmalara neden olan kampüs sorunu çözüme kavuþturuldu. Mühendislik Fakültesinin bulunduðu bölgede 500 dönümlük alan Kuzey Kampüs, belediye þantiyesinin yeraldýðý bölgede ise yine 500 dönülük alan Güney Kampüs olarak iþaretlendi. Kuzey Kampüs daha sona yapýlan ilavelerle alan biraz daha geniþledi. Ayrýca Kuzey Kampüsün master palaný hazýrlanarak yeni binalarýn ihale hazýrlýklarý baþladý yýlýnda burada en az dört tane binanýn temelinin atýlmasý hedefleniyor. Ayrýca Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ve Meslek Yüksek Okulu hizmet binalarýnýn temelleri de atýldý ve inþaat çalýþmalarý devam ediyor. Aðýrlýklý olarak saðlýk yatýrýmlarýnýn yapýlmasýnýn planlandýðý Güney Kampüs'te ise master plan çalýþmalarý devam ediyor. Ýlçeler de de Alaca MYO kampüsünde temel atýlarak inþaat çalýþmalarý baþladý. Sungurlu MYO kampüsünün temelinin ise bu yýl atýlmasý bekleniyor. Çaðrý Merkezine onay çýktý Çorum'da birkaç yýldýr dile getirilen ama bir türlü sonuç alýnamayan Çaðrý Merkezi'nin açýlmasý konusunda 2013'ün son aylarýnda adým atýldý. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, kiþinin çalýþmasýnýn öngörüldüðü TT Net Çaðrý Merkezinin Çorum'a açýlacaðý müjdesini verdi. Salim Uslu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Çaðrý Merkezinde tahmini olarak çalýþanýn istihdam edileceði belirtilerek, Çaðrý Merkezi yeri olarak, olumlu görüþ çýkmasý durumunda Fuar alanýnda ki bina bünyesinde düþünüldüðünü belirtmiþti. Baþkan Külcü yargýlandýðý davada berat etti Sonucu merakla beklenen bir davanýn da kararrý geçtiðimiz yýl açýklandý. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de aralarýnda bulunduðu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de aralarýnda bulunduðu belediye baþkan yardýmcýsý ve 2 belediye meclis üyesinin yangýlandýðý davanýn 8. duruþmasýnda karar çýktý. Mahkeme heyeti Külcü ve beraberindekiler hakkýnda beraat kararý verdi.mahkamede en dikkat çeken konu ise davacý taraf olan Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn davadan çekilmesi oldu. Oto Galerciler Derneði eski Baþkaný Kadir Þimþek ise davayý Yargýtay'a taþýdý. Ticaret Borsasý'nýn yeni Baþkaný Bektaþ oldu Ticaret Borsasý seçimleri yapýldý. 4 adayýn yarýþtýðý seçimin galibi Ali Bektaþ oldu.borsa baþkanlýðý Ömer Güney, Ali Bektaþ, Naki Özkubat ve Mehmet Beker'in listeleri yarýþtý. Blok liste ile yapýlan seçimlerde 14 asil 14 yedek üye belirlendi. Gererli oy kullanan 484 üyeden 176'sýnýn oyunu alan Ali Bektaþ seçimlerin galibi oldu. Ticaret Borsasý seçim sonuçlarýna göre Ticaret Borsasýnýn 14 kiþilik yeni meclisi þu þekilde oluþtu: "Ali Bektaþ, Tarýmex, Güven Tarým, Ali Rýza Ünal, Kýlýçarslan Tavukçuluk, Tadun Tarým, Kip Tavukçuluk, Biravrasya Tarým, Erenler Un, Topaktaþ Tarým, Mehmet Seçgel, Korcan Un Gýda, Mustafa Þükrü Abraþ, Basmacýoðlu Tarým." Türk Yýldýzlarý rüzgarý Çorum'dan geçti Dünyanýn ünlü Akrobasi Timi Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Akrobasi Timi (Türk Yýldýzlarý), 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91'inci yýl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamýnda Çorum'da gösteri yaptý. Kültür Park'ta gerçekleþtirilen gösteriyi Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, diðer protokol üyeleri, þehit yakýnlarý, gaziler ve onbinlerce vatandaþ izledi. Akrobasi Timi, 7 adet savaþ uçaðý ile yaptýðý 20 ayrý akrobasi hareketi Kültür Park'ta izleyen onbinlerce vatandaþýn adeta nefesini kesti. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül görevden alýndý 2013 yýlýnda siyaset sahnesinde en ilginç olay ise CHP'de yaþandý. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, parti yönetiminin aldýðý karar ile görevden alýndý.16 kiþilik Parti Yönetiminden 14'ü Topgül'ün görevden alýnmasý yönünde oy kullanýrken, görevden alma gerekçesi olarakta Topgül'ün Genel Merkez ve Ýl Yönetiminin kendisine verilen görevleri yapmadýðý, sözlü ve yazýlý uyarýlarý dikkate almadýðý, parti tüzüðüne aykýrý hareket ettiði iddia edildi. Saim Topgül'ün yerine ise Ali Rýza Suludere atandý. Akýllý Hastane'nin ihalesi ve yer teslimi yapýldý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yapým ihalesi gerçekleþtirildi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ýn büyük gayretiyle projesi hazýrlanan ve ihalesi yapýlan projenin 2015 yýlýnda tamamlanmasý hedefleniyor.ýhaleye daha önce yapýlan yeterlilik ihalesine katýlan 13 firmadan yeterli görülen 9 firma davet edilirken bunlardan ise sadece 7 tanesi ihaleye katýldý. Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü Veli Singer baþkanlýðýnda oluþan Ýhale Komisyon üyeleri Elektrik Mühendisi Fazlý Saatoðlu, Mimar Harun Yorulmaz, Elektrik Mühendisi Mustafa Delibaþ, Birim Sorumlusu Cavit Topçu, Makine Mühendisi Mustafa Nazlýay, VHK Nurettin Eser tarafýndan teklif dosyalarý açýldý. Komisyon Baþkaný Veli Singer, ön yeterlik sonucunda belli istekliler arasýndan 9 firmanýn çaðrýldýðýný, yapým ihalesinin son etabýnda 7 firmanýn teklif dosyasý verdiðini söyledi ve iþin yaklaþýk maliyetinin 186 milyon 500 bin TL olduðunu belirtti. Ýhalede en düþük teklifi 157 milyon 500 bin TL ile Özaras-Ýntekar- Didoray ortak giriþim grubu verdi. Yapýlan incelemenin ardýndan ihaleyi kazanan firmalar ile sözleþme imzalanarak yer teslimi yapýldý. Kredi Yurtlar Kurumu erkek yurdu karþýna yapýlacak olan hastanenin temelinin yerel seçimlerden önce atýlmasý hedefleniyor yýlýnda tamamlanmasý hedeflenen hastanede, 225 adet tek kiþilik oda, 25 adet süit oda ve 200 adet çift kiþilik oda olmak üzere toplamda 450 oda bulunacak. Hastanede, 26 ameliyathane, 195 adet poliklinik odasý, her serviste 1'i süit 8'i çift kiþilik olmak üzere toplam 9 oda, 651 adet deprem izalatörü, 326 kiþilik konferans salonu, heliport ve 9 yataklý anne oteli bulunacak. Ayný zamanda Ýl Saðlýk Müdürlüðü hizmet binalarýnýn tek alanda toplanmasý ile ilgili oluþturulacak kampüsün proje çalýþmalarý devam ediyor. Ýl Saðlýk Müdürlüðü baþta olmak üzere baðlý tüm birimlerin yer alacaðý kampüs Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesine yapýlacak.

7 BÖYLE GEÇTÝ BÖYLE GEÇTÝ... Baþkan Külcü yine baþkan adayý gösterildi 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde AK Parti'nin Çorum adayýný belirleme süreci oldukca sancýlý geçti. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen topantýda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü Mahalli Ýdareler seçimlerinde yeniden AK Parti'nin belediye baþkan adayý olarak açýkladý. Kültür Sitesi nihayet yýkýldý Ýl merkezinin kalbine saplanmýþ hançer gibi duran Kültür Sitesi yýkýldý. Ýlk olarak mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresinde olan Kültür Sitesi park yapmak koþuluyla belediyeye devredildi. Çorum Belediyesi ise burada ki mülk sahipleri ile de anlaþarak Kültür Sitesini yýktý ve park için çalýþmalara baþladý. Parkýn seçimden önce tamamlanmasý hedefleniyor. Çetin Baþaranhýncal yeniden TSO Baþkaný seçildi 2013 yýlýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnda seçim heyecaný yaþandý. Mevcut baþkan Çetin Baþaranhýncal ile eski baþkan Kenan Malatyalý'nýn listelerinin yarýþtýðý seçimlerin galibi yeni Çetin Baþaranhýncal'ýn listesi oldu. Genel Kurul sonrasýnda toplanan mecliste ise gizli oy açýk tasnif usulü ile ilk önce Meclis Divan Baþkanlýðý seçimi yapýldý. 52 oyun kullanýldýðý seçimde Erol Karadaþ 52 oyla tekrar meclis baþkaný olarak seçilirken, meclis baþkan yardýmcýlýklarý'na 3 kiþi aday oldu. Seçim sonunda baþkan yardýmcýlýklarýna Hasan Levent Çöphüseyinoðlu, Necip Uygur seçildi. Meclis Baþkanlýk Divaný Katip Üyeliði seçimlerinde de 51 oy alan Fatma Er katip üye seçildi. Çetin Baþaranhýncal seçime katýlan 50 üyenin tamamýnýn oyunu alarak tekrar TSO Baþkaný oldu. Belediye benzinliði satýldý Eski Adliye binasý yýkýldý Tekel binasý belediyeye devredildi Çorum'a meydan kazandýrýlmasý noktasýnda önemli iki adým atýldý.ýlk olarak Ýdare Mahkemesi eski Rektörlük binasýna taþýndý. Ýdare Mahkemesi binasý olarak kullanýlan eski Adliye Binasý yýkýlak park haline getirildi. Daha sonra ise atýl vaziyette bulunan eski TEKEL hizmet binasý yýkýlarak yerine park yapýlmak üzere belediyeye devredildi. Meydan projesinde þimdi Ýl Genel Meclisi binasý ile Ýl Saðlýk Müdürlüðü binalarýnýn yýkýlmasý bekleniyor. Çorum Belediyesi birkaç kez ihaleye çýkan ancak alýcýsý çýkmayan Anitta Otel yanýndaki benzinliðini nihayte sattý. Benzinliði 19 milyon TL'ye iþ adamý Uður Barlýk aldý. Çorum Belediyesi'ne ait Ýnönü Caddesi Anitta Otel yanýnda bulunan benzinlik dördüncü ihalede yeni sahibi buldu. Ýlk ihalede 20 milyon TL muhammen bedel ile satýþa çýkarýlan benzinliðe alýcý çýkmamýþtý. Benzinliðin muhammen bedeli 17 milyon TL'ye çekilerek iki defa daha satýþa sunulmuþ ancak talipli çýkmamýþtý. Benzinlik 17 milyon TL bedelle bir kez daha ihaleye çýkarýldý. Uður Turizm Otelcilik Ýnþaat Sanayi A.Þ. ve Ekmekçioðullarý Metal Sanayi A.Þ. firmalarýnýn teklif verdiði ihalede yapýlan açýk artýrmada Uður Turizm Otelcilik Ýnþaat Sanayi A.Þ. 19 milyon TL'ye çýkarak benzinliðin yeni sahibi oldu.ýhaleyi alan Uður Grup hemen çalýþmalara baþladý. Benzinliði arazinin diðer tarafýna çekip boþalan bu yere ise otele ek bina yapýlmasý planlanýyor. Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý mutluluðu 2013'ün en önemli spor olayý ise Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu Yönetim Kurulunun, Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý'nýn Çorum'da yapýlmasýný kararlaþtýrmasý oldu. Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Yönetim Kurulu toplantýsý Belçika'nýn Brüksel kentinde yapýldý. Toplantýda 2016 yýlýnda yapýlacak olan 12. Dünya Üniversite Güreþ Þampiyonasý'na ev sahipliði yapacak ülkelerin ve aday þehirlerin belirlenmesi için deðerlendirme yapýldý. Söz konusu karar toplantýsýnda Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný ve FISU yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Tamer de oy kullandý. Toplantý sonrasýnda Polonya'nýn da aday olduðu 12. Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý'nýn 2016 yýlýnda, Çorum'da yapýlmasýna karar verildi. SMMMO'da Muzaffer Yýldýrým güven tazeledi Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO)'nýn 21. Olaðan Seçimli Genel Kurul Toplantýsý yapýldý. 319 oyun kullanýldýðý seçimlerde 7 oy ise geçersiz sayýldý. Baþkan adaylarýndan Muzaffer Yýldýrým 159, Ali Can Doðan 89 Murat Metin ise 64 oy aldý. Bu isimlerle birlikte SMMMO Yönetim Kuruluna Mehmet Çetinkaya ve Hakký Koþar'da girdi. SMMMO'un diðer organlarýna seçilen isimler 2013 Çorumspor'a yaramadý 1967 yýlýnda kurulan Çorumspor 2013 yýlýnda profesyonel ligden, Bölgesel Amatör Lig'e düþtü. Tarihinde daha önce 1980 yýllarýnda da bir kez amatör lige düþen Çorumspor geçtiðimiz yýlda Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta grubunu son sýrada tamamlayarak kuruluþunun 46. yýlýnda ikinci kez amatör kümeye düþmüþ oldu. ise þunlar: Disiplin Kurulu: Emre Çapa, Mahmut Kaya, Nihat Turgut, Ekrem Tepençelik, Haydar Genç. Denetleme Kurulu: Remzi Çöplü, Ender Saban, Ceyhan Baran. Birlik Temsilcileri: Muzaffer Yýldýrým, Ünal Sarýoðlu, Mustafa Alagöz, Ayþe Özarslan, Ali Þahin, Didem Þimþek Üzbey. Yönetim Kurulu ise daha sonra yaptýðý toplantýda baþkanlýða yeniden Muzaffer Yýldýrým'ý seçti. 2014'TE NELER OLMASI BEKLENÝYOR -Yeni Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin temeli atýlacak. -Yeni terminal, Sebce Meyve Hali ve Kamyon Garajý, Mahalle Kadýn Kültür Merkezleri, Buhara Kültür Merkezi, Nikah Salonu, hizmete girecek. -Polis Okulunun temelinin atýlmasý bekleniyor. -Hastane bahçesine yapýlacak olan birinci basamak Saðlýk Kampüsünün temelinin atýlmasý bekleniyor. -Üniversite Kuzey Kampüsünde ÝÝBF ve Ýlahiyat Fakültesi ile sosyal tesislerin temellerinin atýlmasý bekleniyor. -Üniversite Güney Kampüsünün Master Planý tamamlanacak. - Spor Kompleksine ilk kazmanýn vurulmasý bekleniyor.

8 YAÞAM Çocuklardaki konuþma bozukluðu 8 Matematik öðretmeni öðrencilerini sözlü yapmaktadýr. ilk olarak Ahmet kalkar sözlüye : - Söyle bakalým Ahmet. Arabada gidiyorsun, hava çok sýcak. Ne yaparsýn? - Camý açarým hocam. - Þimdi o camdan giren rüzgarýn þiddetini hesapla demiþ. Ömer bilememiþ sýfýr almýþ. - Mehmet kalkmýþ. Arabada gidiyorsun, hava çok sýcak ne yaparsýn? - Camý açarým hocam. Kelime Avý - Þimdi camdan giren rüzgarýn þiddetini hesapla demiþ. Mehmet bilememiþ oda sýfýr almýþ. - Sýrada Ali varmýþ. Kalkmýþ ayaða. öðretmeni sormuþ: - Arabada gidiyorsun, hava çok sýcak ne yaparsýn? demiþ. - Klimayý açarým öðretmenim demiþ. Peki klima bozuksa ne yaparsýn? - Üstümü çýkartýrým öðretmenim. Oðlum hala terlyorsan ne yaparsýn? - Ben o camý sittin sene açmam öðretmenim : ) Ýçin kendiliðinden geçer demeyin! Konuþurken heyecanlanma, hata yapma, kekeleme, tutukluk; çocukluk ve gençlik çaðýnda sýklýkla karþýlaþýlan problemler arasýndadýr. Bazý konuþma bozukluklarý düþme, yaralanma, havale gibi sebeplere baðlý organik kaynaklý olsa da konuþma bozukluklarýnýn büyük bir kýsmýnýn psikolojik olduðunu unutmayýn!konuþma, kiþinin baþarýsýnda en etkili faktör olduðu için çocuklukta görülen konuþma problemleri önemlidir ve çözümü için çaba gösterilmelidir. Anne-babanýn soruna gerekli önemi vermesiyle kimi zaman bu sýkýntý kýsa sürede düzelse de kimi zaman psikolojik destek gerekebilir. Hafif problemler genelde normal geliþim sürecinde, arkadaþ iliþkileri arttýkça, okulöncesi eðitimin baþlamasýyla, okuma yazma ve seslerin daha iyi ayýrt edilmesiyle düzelmektedir. Bununla beraber çocuklukta ihmal edilen konuþma sorunlarý bazen kiþinin ileriki yýllardaki hayatýný her yönden olumsuz þekilde etkilemektedir. Konuþma bozukluklarýnda genetik sebeplere ilaveten çocuk ve gencin geçirdiði stresler, korkular, baský, aile içi iliþkilerin zayýf olmasý da etkilidir. Fakat sonradan da ortaya çýkabilir. Mesela anne-babalarýn çocuklarýyla bebeksi konuþma tarzlarý, onlarda yanlýþ konuþmaya yol açabilir. Çocuðun kiþilik yapýsý da konuþma problemlerinde etkilidir. Ýçe dönük kiþiler toplumdan uzak olmayý tercih ederler. Depresyon gibi bazý saðlýk sorunlarý da içe dönüklülüðü artýrýr. Kiþi toplumdan uzaklaþtýkça konuþmamaya, toplum içinde heyecanlanmaya baþlar. Güven eksikliði, hata yapma endiþesi kýsýrdöngülere yol açabilir. Kiþinin yeni ortamlara girmesi, kendinden yaþça, mevkice daha üstün gördüðü kiþilerle karþýlaþmasý, normalde herkeste belli bir heyecan yaratýr. Kendine güvenmeyen kiþiler, hata yapma endiþesiyle daha çok paniðe kapýlýr ve toplumdan uzaklaþýr. ÇOCUKLARA ÞÝÝR EZBERLETÝN Çocuk bir kelimeyi yanlýþ telaffuz ettiðinde, Efendim, anlayamadým? diye sakin bir ses tonuyla sorulmasý, çocuðun kelimeyi yanlýþ telaffuz ettiðini fark etmesini saðlar. Sonra yavaþça nasýl doðru telaffuz edeceði söylenmeli, fakat ýsrar edilmemelidir. Sesleri taklit döneminde çocuða bol tekerlemeler, þiirler, þarkýlar ezberletmek, hikâye ve masallar okuyup kendi kelimeleri ile anlatmasýný, aile büyüklerinin yanýnda söylemesini teþvik etmek konuþmayý geliþtirdiði gibi konuþma sorunlarýnýn çözümüne de katký saðlamaktadýr. Çocuklarda akýcý konuþmanýn saðlanmasýnda doðru nefes alma çalýþmalarý, gevþeme rahatlama egzersizleri, spor, müzik, resim gibi sanat çalýþmalarý da olumlu sonuç vermektedir. 19:50 Matrix Gündüzleri bir bilgisayar programcýsý olan Thomas Anderson, geceleri Neo lakaplý usta bir hacker oluyor. Thomas'ýn peþinde onu takip eden bazý siyah takým elbiseli, gözlüklü adamlar olduðunu farkediyor. Ve bunun nedenini Morpheus isimli birinden bir þekilde öðreniyor. Birden kendini büyük bir komplonun içinde bulan Neo, Morpheus'un anlattýklarýna güvenmek zorunda kalýyor. Morpheus Neo'ya aslýnda tüm dünya içinde yaþadýðýmýzý sandýðýmýz simulasyon bir dünya olduðunu anlatýr. 20:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Hem tempolu çalýþýyoruz hem de Sosyal hayatýmýzý ihmal etmiyoruz Fatih Koleji, TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarý nda aldýðý baþarýlarla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Bu yýl 21.si düzenlenen olimpiyatlarda toplamda 26 madalya alarak kurum bazýnda da en çok ödülü Fatih Koleji kazandý. Þampiyon öðrenciler takým arkadaþlarýnýn baþarýsý için her sabah birbirlerine dua ettiklerini söylüyor. Geçtiðimiz ay Ankara da yapýlan olimpiyatlara 19 bin 594 öðrenci arasýndan 351 i katýldý. Olimpiyat sonuçlarýna göre ise Fatih Koleji nden ön elemeyi geçen 55 öðrenciden 26 sý madalya almaya hak kazandý. Gençler, daha liseye baþlarken bilim olimpiyatlarýný hedef olarak belirliyor. Okul derslerine ek olarak fizik, matematik ya da bilgisayar gibi branþlarda ihtisaslaþarak gelecekteki kariyer hedeflerine altyapý inþa ediyor. Her birinin amacý da seçtikleri alanda bir bilim insaný olup akademik çalýþmalar yapmak. Madalyalý þampiyonlardan Abdullah Enes Öncü de olimpiyatlarda Fizik kategorisinde altýn madalya kazandý. Olimpiyata hazýrlýk sistemimizdeki en güzel þeylerden biri de aðabeylik-týfýllýk sistemi. diyen Öncü, takým arkadaþlarýnýn baþarýsý için oluþturduklarý dua listesi ile her sabah birbirlerine dua ettiklerini söylüyor. Dua ve yoðun tempoyla gelen gayretimizin semeresini alýyoruz. diyor. Öncü aldýðý desteði þöyle anlatýyor: Biz böyle bir isim taktýk. Üst dönemde olanlar, alt dönemdeki öðrencilere yardýmcý oluyor. Sadece bu ders anlamýnda yardým da deðil, her türlü birbirimize destek oluyoruz. Baþým sýkýþsa abimi arayabiliyorum. Okula verdiði destek için teþekkür edip hazýrlýk sürecinde aldýklarý çay ve çiðköfte desteðini de unutamýyor. Pek tatil yapmýyoruz ama halimizden memnunuz Lise son sýnýf öðrencisi Onur Yýldýz da Ulusal Bilim Olimpiyatlarý nda Bilgisayar kategorisinde altýn madalya aldý. 9. sýnýftan beri olimpiyatlara katýldýðýný ve toplamda 4 madalyasý olduðunu söyleyen Yýldýz, Liseye baþlamadan önce de olimpiyatý düþünerek bu okula gelmiþtim. Hedefim buydu. diyor. Yine olimpiyatlarda bilgisayar kategorisinde altýn madalya alan Semih Barýk da 11. sýnýf öðrencisi. Ayný zamanda temmuz ayýnda Avustralya da düzenlenen Uluslararasý Bilgisayar Olimpiyatlarý nda gümüþ madalya almýþ. Yoðun çalýþmalarýndan dolayý tatil kavramlarýnýn pek olmadýðýný söyleyen Barýk halinden þikâyetçi deðil. Takým arkadaþlarýyla birbirlerini motive ettiklerini de dile getiren Barýk, önyargýlarýn aksine kendi aralarýnda zengin bir sosyal hayatlarýnýn da olduðunu þu sözleriyle anlatýyor: Arkadaþlarla bir dergi çýkarttýk mesela. Olimpiyatýn her aþamasý için bir dergi çýkarýyorduk ve nasýl hazýrlandýðýmýzý anlattýðýmýz renkli bir dergiydi. Sadece sýnava girip madalya almakla iþ bitmiyor. Aslýnda hazýrlanma süreci daha eðlenceli. Onlara ders anlatmak farklý bir keyif Yeter ki öðrenci bir adým atsýn, biz ona on adým atarak baþarýya ulaþmasýna yardýmcý oluyoruz. diyen Fatih Koleji Fizik Olimpiyat Öðretmeni Nebi Þahin, bu öðrencilere ders anlatmanýn da ayrý bir keyfi olduðunu dile getiriyor. Olimpiyatlarda elde edilen baþarýlarýn öðrencilerin üniversite hayatlarýnda da belirleyici olacaðýný söyleyen Þahin, Bu sýnavlarýn neticesinde öðrencilerimiz Türkiye de yapýlan üniversiteye yerleþtirme sýnavýnda ek puan alýyorlar. Uluslararasý alanda aldýklarý derecelerle ise sýnavsýz istedikleri devlet üniversitesinde okuma þanslarý var. diye konuþuyor. Pis Yedili Fatih hafýzasýný kaybetmiþ þekilde sokaklarda dolanmaya devam etmektedir. Ailesi de tesadüfen yolda Fatih i bulmuþlar ve eve getirmiþlerdir. Esma Sultan a dayanamayan kantinci istifa edip gider. Yerine birini bulmak için devreye giren Songül, mahalledeki bakkalý kapatan ve iþsiz kalan Dilaver i almasý için Esma Sultan ý ikna eder. Zeynep in gizli kapaklý iþlerinden þüphelenmeye baþlayan Ceyhun sonunda gerçeði öðrenir. Atakan ve Zeynep in kurguladýðý oyunu bozacaktýr.oyuncular : Ayþegül Aldinç, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Eda Ece, Melis Babadað Yönetmen : Osman Taþçý 20:00 Karadayý Feride ve Yasin in bütün çabalarýna raðmen, Mahir in tutukluluk kararý verilir. Nazif Kara dan sonra Mahir için de suçsuz yere cezaevinin yolu görünür. Feride, adaleti saðlamak için Mahir in kaçmasýna mani olduðuna ilk defa piþman olur. Çünkü Mahir in etrafýndaki çember gittikçe daralmaktadýr. Herkes elbirliði içinde Mahir i kurtarmak için uðraþýrken, Orhan abisi lehinde asla ifade vermeyeceðini açýkça söyler. Feride ve Nazif, Mahir için baþka bir çýkýþ yolu olmadýðýnýn farkýndadýr. Turgut ise babasý Ýskender i kandýrmak için gizli görevde olduðunu beyan eder. Ýskender önce buna inansa da daha sonra Turgut un yalan söylediðini, Mahir in baþýný yakacaðýný anlar. BOÞNAK BÖREÐÝ Çaðatay Ulusoy 2010 yýlýnda Best Model of Turkey birincisi oldu.[2] Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri[3] bölümünde eðitim görmüþtür ve ayný zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya baþladý.ayrýca, haftada 2 kez oyuncu Vahide Gördüm ve yine kendisi gibi oyuncu olan eþi Altan Gördüm'ün sanat okulu Akademi 35 Buçuk'da oyunculuk dersi almaktadýr.ýlk rolü Show TV'de 2011'de yayýnlanmaya baþlanmýþ olan Adýný Feriha Koydum adlý dizideki Emir Sarrafoðlu karakteridir. Dizi 2 sezon sürmüþtür. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartallarý filminde de önemli bir rol oynamýþtýr. Filmde Üsteðmen Ahmet Onur karakterini canlandýrmýþ ve bu rolüyle de büyük beðeni toplamýþtýr.dizi devam ederken yine ayný kanalda yayýn yapan Eve Düþen Yýldýrým adlý dizide konuk oyunculuk yapmýþtýr. Yine Emir Sarrafoðlu karakterini canlandýrmýþtýr.baþrol oyuncusu Hazal Kaya 'nýn Adýný Feriha Koydum 'dan ayrýlmasý ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi 3.sezonda Adýný Feriha Koydum:Emir'in Yolu adýyla sezona ekibe yeni dahil olan oyuncularla baþlamýþtýr.baþrol Çaðatay Ulusoy'un partnerlerinden biri Zeynep Çamcý olmuþtur.birkaç bölüm baþarýyla devam eden dizi düþen reytingler ve gelen eleþtiriler nedeniyle yine isim deðiþtirip sadece Emir'in Yolu adýyla yayýn hayatýna devam etmiþtir.bu defa dizinin Adýný Feriha Koydum dizisi ile bir baðlantýsý kalmamýþ ve konu tamamen deðiþmiþtir.çaðatay Ulusoy 'un Emir'in Yolu 'ndaki partneri Eve Düþen Yýldýrým dizisi ile tanýnan Gizem Karaca olmuþtur.bu dizide birkaç bölüm yayýnlandýktan sonra yayýndan kaldýrýlmýþtýr.ýstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan 25 Ocak 2013 tarihinde yapýlan operasyonda aralarýnda ünlü isimlerinde bulunduðu 35 kiþi gözaltýna alýnmýþtýr. Malzemeler 1 Kg Un 1 Fincan Sývý Yað 1 Yumurtanýn Sarýsý Yeterince Su Tuz Ýçi Ýçin 200 gr Beyaz Peynir veya Çökelek 1 Demet Maydanoz 1 Su Bardaðý Sývý Yað Tuz Yemeðin Tarifi Ununun ortasýný açýp, tuzu, ýlýk suyu ve 1 fincan sývý yaðý ilave ederek, kulak memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde edelim. Hamuru 9 eþit parçaya bölüp bezeler hazýrlayalým. Bezelerden herbirini tabak Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. (Andre Gide) büyüklüðünde açalým. Bezelerin üzerine sývý yaðý sürelim. Yufkayý kenarlarýndan çekiþtirerek, hazýr yufka inceliðinde açalým. (Bu iþlemin iki kiþi tarafýndan yapýlmasý daha iyi sonuç verir. ) Yufkaya kaþýðýn ucu ile sývý yað serpelim. Hazýrladýðýmýz peynirli maydanozlu içi yufkaya serpelim. Yufkayý rulo þeklinde saralým. Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine ortadan baþlamak üzere yufkalarý dolayarak yerleþtirelim. Üzerine yumurta sarýsý sürdüðümüz böreði, önceden ýsýtýlmýþ 230 dereceli fýrýnda altý üstü kýzarana dek piþirelim. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Karadayý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:00 Köroðlu 19:40 Bekçiler Kralý 21:15 Haber Saati 22:20 Hayat dediðin Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 20:00 Pis Yedili 23:00 Hey Canlý 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Koðuþ Akademisi Komedi 21:30 Kayýp 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Beni Böyle Sev 22:55 Matrix Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Kýyamet

9 9 TDED'den Erdem Bayazýt'a vefa gecesi Mahir ODABAÞI AMCA, MÝNARE EÐRÝ DURUYOR Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mustafa Köse'ye rakip çýkmadý Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý mevcut Baþkaný Mustafa Köse'nin tek aday olduðu Berberler ve Kuaförler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Tek listeyle yapýlan genel kurulda Mustafa Köse güven tazeledi. Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu ÇE- SOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda dün yapýldý. Genel Kurul'un Divan Baþkanlýðýný Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Baþkaný Bayram Karakaþ, yardýmcýlýðýný ÇE- SOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, katip üyeliklerini ise Alaattin Sorkun, Mustafa Yurdakul ve Seval Demirci yaptý. Genel kurula MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan'ýn yaný sýra MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve çok sayýda berber ve kuaför esnafý katýldý. Ziraat Mühendisleri Odasý yönetimi mazbatasýný aldý Genel kurul sonrasý oluþan Ziraat Mühendisleri Odasý yeni yönetim kurulu mazbatasýný aldý.necati Gül ve yönetim kurulu üyeleri Ýlçe Seçim Kurulundan mazbatayý aldýktan sonra Eski baþkan Yusuf Þahinbaþ'tan görevi teslim aldýlar.devir teslim töreninde konuþan Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Baþkaný Necati Gül, Amaçlarýnýn, mesleðin ve meslektaþlarýnýn haklarýný korumak ve iyileþtirmek, kendine yeterli, güvenli ve sürdürülebilir tarýmsal üretimin unsurlarýný savunmak, mesleðinden, meslektaþlarýndan ve bilimden aldýðý gücü üretime dönüþtürerek ülke tarýmýný geliþtirmek olduðunu kaydeden Gül, "Ortak paydalarýnýn mesleðimiz olduðunu söyleyen tüm Ziraat Mühendisleri kazandý. Yani bu seçimin kaybedeni olmadý. Demokrasinin ve tarýmsal üretimin en önemli yapý taþlarýndan birisi olan odamýza, kamuoyunda güven ve saygýnlýk kazandýrmak, bu kazanýmý devam ettirmek ve daha da artýrmak yönetime seçilenler meslektaþlarýmýzla birlikte tüm ziraat mühendislerinin görev ve sorumluluðudur. Yeni bir heyecan ve çalýþma azmi ile ülkemizden, üreticimizden ve mesleðimizden yana tarým politikalarýnýn en güçlü savunucusu olmasý gerektiðini inanan ve üstlendiði sorumluluðun bilincinde olan bir yönetim oluþtu. Bu oluþumda yer alan 341 üye meslektaþýmýza teþekkür ediyoruz. Ýl ve ilçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerinde görev yapan üye olan ve olmayan meslektaþlarýmýz hariç, tarým sektöründe çalýþan diðer meslek örgütlerinden çok daha Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan genel kurulda oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi. Meslekte 25 yýlýný deviren emektar esnaflara plaketlerinin verilmesinin ardýndan mevcut Baþkan Mustafa Köse bir teþekkür konuþmasý yaptý, ardýndan seçime geçildi. Mustafa Köse'nin tek aday olduðu seçim sonunda Köse güven tazeleyerek, 3. kez oda baþkaný seçildi. Mustafa Köse Baþkanlýðý'ndaki Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý'nýn Yönetim Kurulu Aþkýn Çaðlayan, Hüsamettin Karaman, Mustafa Yýldýrým, Mustafa Ebil, Ahmet Fýndýkçý ve Mansur Güllü'den oluþurken, Denetim Kurulu ise Asuman Yýlmaz, Emine Taþkýrdý ve Nuray Akbal'dan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi, Türk Edebiyatýnýn en önemli þairleri arasýnda yer alan ve "7 Güzel Adam"dan birisi olan Erdem Bayazýt için Vefa Gecesi düzenledi. 3 Aralýk Cuma akþamý TDED Konferans Salonu'nda Halit Yýldýrým tarafýndan hazýrlanan ve yine Halit Yýldýrým'ýn sunumuyla gerçekleþtirilen programda Ýmam Hatip Lisesi ve Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri öðrencileri merhum þairin en güzel þiirlerini okudu. Erdem Bayazýt'ýn hayatýný anlatan sinevizyon gösterisi ile baþlayan ve Erdem Bayazýt'ýn kendi sesinden þiirlerin de dinlettirildiði programda Çorum Anadolu ÝHL ve Çorum ÝHL öðrencileri Aysel Çaðdaþ, Beyza Nur Özer, Büþra Kýr, Dilara Gürses, Sefa Gökmen ve Þükriye Tekin tarafýndan þiirler okundu. Çok sayýda izleyicinin katýldýðý programda hayli duygusal anlar yaþanýrken TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan da Erdem Bayazýt'ýn en bilinen þiirleri arasýnda yer alan "Sana, Bana, Vatanýma, Ükemin Ýnsanlarýna Dair" adlý þiiri okudu. Programýn sonunda TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, öðrencilere çiçek takdim ederken, Halit Yýldýrým kendi kitabýný, Mehmet Tatlýsu da Erdem Bayazýt'ýn hayatýný anlatan birer kitap hediye etti. Bahadýr YÜCEL oluþtu. Genel kurulda ayrýca odanýn isminin Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonlarý olarak deðiþtirilmesi için baþvuruda bulunacaðý dile getirilirken, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Baþkaný Bayram Karakaþ ise Mustafa Köse'yi Federasyon yönetimine alacaðýnýn sözünü verdi. Yasin YÜCEL daðýnýk, parçalý ve bireysel bir yapý göstermektedir. Bu nedenle Ýlimizin en ücra köþelerinde sektör içinde ve dýþýnda çalýþan bir Ziraat Mühendisi ile karþýlaþmanýz mümkündür. Bu yapýnýn bilmesi ve tanýnmasýnýn avantajlarý olduðu gibi dezavantajlarý da bulunmaktadýr. Bunu avantaja çevirmek, bir ve iri olma düþüncesinde olan meslektaþlarýmýzýn elindedir. Odaya kayýtlý 341 üye bulunmasýna raðmen, sahada bir bu kadar daha üye olmayan Ziraat Mühendisi bulunmaktadýr. Bu meslektaþlarýmýzý oda çatýsý altýnda buluþturmak Odamýza ve sektöre katký saðlayacaktýr. Kendilerini odaya kayýt olmaya davet ediyoruz. Ayrýca 2014 yýlýnýn vatanýmýza, milletimize ve camiamýza hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Uður ÇINAR Mimar Sinan Edirne Selimiye Camisini bitirmiþ ve caminin bahçesinde son incelemelerini yapmaktadýr. Yanýnda bulunanlara caminin herhangi bir eksiði var mý? Diye soru yöneltince, kalabalýðýn arasýndan bir çocuk sýyrýlýr. Kendinden emin bir þekilde, ' amca, cami çok güzel olmuþ. Fakat þu minare eðri duruyor' der. Mimar Sinan bu çocuðunun samimi uyarýsýný derhal dikkate alýr ve yardýmcýsýndan hemen bir halat getirmesini ister. Getirilen halatý çocuðun eðri dediði minareye taktýrýr ve yardýmcýlarýna 'çek, çek' diye talimat verir. Çocukta pür dikkat olanlarý takip etmektedir. Bu arada Mimar Sinan çocuða yönelir, 'evladým minare doðruldu mu, daha çektireyim mi deyince; çocuk, 'tamam amca þimdi doðruldu' cevabýný verir. Bu cevaptan sonra halatý söktürür. Halatla minare doðrulur mu? Diyenlere karþýlýk; 'doðrulmayacaðýný bende biliyorum. Ancak o küçük çocuðun kafasýndaki þüphe doðrulur. Eðer bugün bu çocuðun önerisini, ikazýný dikkate almazsak, yarýn büyüyüp buradan her geçerken, adam güzel cami yaptý, fakat minaresi eðri duruyor. Üstelik söyledim yine düzeltmediler' diye hep içinden geçirir' der. Mimara Sinan'ýn çok sayýda eserini inceleyenler, Sinan'ýn depreme karþý bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldýðýný söylemektedirler. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanýlan taban harcýdýr. Sadece Sinan'ýn eserlerinde gördüðümüz bu harç sayesinde, deprem dalgasý emilir, etkisiz hale gelir. Yine binalarýn yer seçimi de ilginç. Zeminin saðlamlaþmasý için, kazýklarla topraðý sýkýþtýrmýþ dayanak duvarlarý inþa ettirmiþtir. Örneðin, meþhur Süleymaniye Camisinin temelinin 6 yýl bekletmesi, temelin zemine tam olarak oturmasýný saðlamak içindir. Mimar Sinan yapýlarýnda ayrýca drenaj adý verilen bir kanalizasyon sistemi kurmuþtur. Bu sistemle yapýnýn temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanýklý kalmasý öngörülmüþtür. Ayrýca, yapýnýn içindeki rutubet ve nemi dýþarý atarak soðuk ve sýcak hava dengelerini saðlayan hava kanallarý kullanmýþ. Binanýn yazýn serin, kýþýn sýcak olmasýnýn hesabýný yapmýþtýr. Bunlarýn dýþýnda yazýn suyun ve topraðýn ýsýnmasýndan dolayý oluþan oluþan buharýn, yapýnýn temellerine ve içine girmemesi için tahliye kanallarý kullanmýþ. Buhar tahliye ve rutubet kanallarý drenaj kanallarýna baðlý olarak uygulamaya konulmuþtur. Mimar Sinan'ýn eserlerini inceleyen ve birçoðunu restore eden Mimar Abdulkadir Akpýnar : ' Karþýlaþtýðým bir özellikten dolayý gözlerime inanamadým. Sinan'ýn eserlerinde en ufak bir çýktý ve desen dahi tesadüf deðil. Renklere bile bir iþlev yüklenmiþ. Çünkü yapýyý her þeyi ile bir bütün olarak ele almýþ. Ölçülerini asal sayýya göre yapmýþ ve onun katlarýný baz almýþ Yapýlarý hislerine göre deðil, matematiksel olarak oluþturmuþ. Bugünün teknolojisi bile Mimar Sinan 'ýn yapmýþ olduðu bazý uygulamalarý çözemiyor. Küresel ve piramidal uygulamalarýn bir baþka benzeri daha yok. Ama bunlarýn hepsi estetik saðladýðý gibi yapýnýn saðlamlýðýný da pekiþtirmiþtir.' demektedir. ÖZETÝN ÖZETÝ: Bir araya gelmek bir baþlangýçtýr, beraberliði sürdürmek bir ilerleme... Beraber çalýþmaksa gerçek baþarýdýr. Anlatabildiklerimiz karþýdakinin anlayabildiði kadardýr. Çözümde görev almayanlar problemin bir parçasý olur. Bir okul, bir cami, bir apartman yapýlýrken yanýnýza bir çocuk veya yetiþkin gelip þurasý iyi olmamýþ, göze hoþ gelmiyor, çok kýsa sürede bina yapýldý, depremde zararý olur mu? Veyahut beþ ton demiri rast gele kaldýrýmýn üzerine atmýþsýnýz bir çocuk, bir özürlü yürürken üzerine düþerse zarar görmez mi? diye uyardýðýnda acaba tepkimiz ne olur? Duymazlýktan mý geliriz veya boþ ver bir þey olmaz mý deriz. Yoksa haklýsýnýz, uyardýðýnýz için teþekkür ederim. Gerekeni hemen yapalým mý deriz Önerisini, sabýrla dinleyip gereðini yapamasak bile ikna edebilirsek ne mutlu bizlere Mimar Sinan'ý, Mimar Sinan yapan özellik, karþýsýndaki bir çocuk bile olsa onu dinlemesi, ona deðer vermesi ve eserleri hakkýnda onun beyninde gelecekte oluþabilecek olumsuzluklarý þimdiden yok etmesidir. Büyüklerimiz, 'en acýnacak insan o dur ki; hata yaptýðý halde hatasý söylenemeyen, gerektiðinde eleþtirilemeyen insandýr. Çünkü bu insan daima hata yapmaya namzettir.' demiþlerdir. * EÐRÝ MÝNARE ve ÇOCUK M.Sinan Selimiye camisini açacaðý zaman Etrafýndakilere sordu. Var mý eksik falan?' Aradan sýyrýldý, küçük çocuklardan biri, Dedi: 'amca, cami güzel ama þu minare eðri' 'Öyle mi yavrum? Hemen doðrultalým bari!' Ýþçilere seslendi: ' çabuk getirin halatlarý, ipleri Aman güzel baðlayýn þu eðri olan minareyi' Halatlar baðlandý, hemen çözülmemesi için, Dedi: 'Çocuklar, minare düzelinceye kadar çekin Çek, çek, çek! Seslendi çocuða yeter mi erkek?' Çocuk dedi. Amca þimdi minare doðruldu, Lakin benim yüzümden aðabeyler yoruldu Sen rahat ol evlat, onlar için iyi ders oldu Ýþçiler toplandý ve baþladý büyük usta söze: 'Dedi bilirsiniz çekmekle doðrulmadý minare, Ama çocukta olsa, kafasýnda kalmamalý emare Yoksa caminin yanýndan çocuk her geçerken, Güzelliðini görmez, kafasýnda minare eðriyken Bu da bize yakýþmaz bunca emek vermiþken' Belediye Meclisi yarýn toplanacak Çorum Belediyesi Meclisi 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný yarýn yapýlacak. Meclis salonunda saat 10.00'da gerçekleþtirilecek olan toplantýda 9 gündem maddesi görüþülecek. Meclisin görüþeceði gündem maddeleri þunlar: "5393 Sayýlý Belediye Kanununun 25. Maddesi gereðince Denetim Komisyonu Üyesi seçilmesi. Hafta Tatil Ruhsatý. Belediye Zabýta ve Ýtfaiye Personeline ödenecek, fazla çalýþma ücretinin belirlenmesi. Üçtutlar Mahallesi, 76 Pafta, 120 ada, 61 Parselde yeni yapýlanma nedeniyle revizyon yapýlmasý. Gülabibey Mahallesi, 3776 ada, 1 nolu parselde plan deðiþikliði. Ovakarapýnar Köyü, 05-a Pafta, 245, 313 nolu parsellerde 1/5000 nazým imar planý ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planý deðiþikliði. Ulukavak Mahallesi, 6 ada, 3, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerde 1/5000 nazým imar planý ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planý revizyonu. Yavruturna Mahallesi, 870 ada, 2 nolu parselde 1/5000 nazým imar planý ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planý deðiþikliði. Ulukavak Mahallesi, 3390 ada, 80 nolu parselde plan deðiþikliði." Haber Servisi Onca deprem geçirdi, düþmedi eserinden bir taþ M. Sinan'ý, M. Sinan yapan bu ince ruhtur arkadaþ! Ya þimdi; Zaman pek deðiþti, kim kime ne soruyor Azýcýk eleþtiri yapsan, adýn sivri dilli oluyor Depremi geç, yaparken bile binalar yýkýlýyor Ali'nin yaptýðýný Veli senesi dolmadan kýrýyor Akýbet; can mal kaybý tüm memleketi vuruyor Neticeyi kelam; Ýþçisi, ustasý, mühendisi, mimarý, anlamalý Sinan'ý Yapýlacak eserler, eleþtirisiz asýrlar boyu kalmalý Ve TÜRKÝYEM, artýk depremlerde AÐLAMAMALI! (Mahir Odabaþý -2006)

10 10 "KSS'nin sorunlarýna uygulanabilir çözümler üreteceðiz" AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý: "Türkiye'nin büyümesinden rahatsýz olanlar var" AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝ- AD) Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. MÜSÝAD ve AK Parti yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum adýna yapýlacak her çalýþmada toplumun tüm katmanlarýyla iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný açýkladý. Çorumlu 52 iþ adamý ile birlikte MÜSÝ- AD Çorum Þubesi'ni kurduklarýný hatýrlatan Bekiroðlu, "MÜSÝAD hakkýn ve hukukun, adaletin ve eþitliðin, barýþýn ve güvenin, refahýn ve mutluluðun saðlandýðý, tarihe ve topluma mal olmuþ mahalli ve evrensel deðerlerin gözetildiði, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygýn bir Türkiye hayaliyle yola çýkan hassasiyet sahibi iþ adamlarýnýn, 5 Mayýs 1990 tarihinde Ýstanbul'da kurduklarý bir iþadamý derneði. Bizde bu anlayýþtan yola çýkarak ülkemiz, Çorum ve iþ adamlarýmýzý en iyi notaya getirmek için çalýþacaðýz. Çorum ortak paydasýnda tüm paydaþlarla bir araya gelerek üzerimize düþen ne varsa yapmaya hazýrýz" dedi. AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ise, ülke gündemine iliþkin açýklamada bulunarak, Türkiye'nin büyümesinden rahatsýz olanlarýn bulunduðuna dikkat çekti. Ülkenin çok sayýda tehditle karþý karþýya olduðunu dile getiren Baðcý, ülkenin zor bir süreçten geçtiðini bir kýsým çevrelerin baþbakan Recep Tayyip Erdoðansýz bir Türkiye istediklerini söyledi. Bu süreçte kim bir yanlýþýn içerisinde cezasýný çekmesi gerektiðini anlatan Baðcý, "Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada hiçbir zaman suçlunun yanýnda olmayýz" diye konuþtu. Ankara'daki siyasi çalýþmalardan dolayý MÜSÝ- AD'ýn açýlýþýna katýlamadýðýný hatýrlatan Baðcý, "MÜSÝAD hem ülkedeki sivil toplum kuruluþlarý arasýnda hem de iþ dünyasýnda yapýlacak tüm çalýþmalarda farkýný, farklýlýðýný ortaya koymuþ ve gücünü göstermiþtir. MÜSÝAD' önemsiyoruz. Çorum'da bir þube açmasýndan dolayý memnunuz. MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin þehrimize hayýrlý olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý. AK Parti Çorum il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da, Çorumlu müteþebbislerin baþarýlarýyla "Anadolu Kaplanlarý" ile ülke ekonomisinde rol model olduðunu hatýrlattý. AK Parti iktidarýnda iþ dünyasýna verilen taahhütlerin tamamýna yakýnýn yerine getirildiðine dikkat çeken Ceylan, Çorum'un geliþmesi noktasýnda iþ dünyasýyla bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada yakýndan çalýþacaklarýný belirtti. Ceylan, MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin hayýrlý olmasýný dileyerek Bekiroðlu ve ekibine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Nurullah Müstet esnafa daha çok hizmet etmek amacýyla Oto Tamirciler Odasý baþkanlýðýna aday olduðunu belirtti.adaylýkla ilgili en önemli hedefinin, esnafýnýn teveccühü ile göreve seçilerek, esnafýn var olan sorunlarýnýn çözümü için çalýþmak olduðunu kaydeden Nurullah Müstet, "Her baþladýðýmýz çalýþmada, 'az laf, çok iþ' prensibiyle hareket ettik ve çok þükür bu gayret ve samimiyetimiz, her zaman çalýþmalarýmýzý baþarýyla sonuçlandýrdý. Esnafýmýzýn sorunlarýnýn çözümü konusunda, hiçbir zaman kendimizi geri çekmeyip, alýnmasý gereken sorumluluklara omuz vermekten geri durmadýk. Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafýmýzýn iþ yeri sahibi olmasý için yaptýðýmýz çalýþmalar, vereceðimiz hizmetlerin en önemli referansý olacaktýr. Yaptýðýmýz çalýþmalar, birkaç sözle ifade edilemeyecek deðerde çalýþmalardýr. Kooperatif kurarak ilk etapta esnafýmýza teslim ettiðimiz dükkan sayýsý 162'dir. Herkes takdir eder ki, esnafýn kendisine ait bir iþyeri sahibi olmasý kolay bir mesele deðildir. Her zaman esnafýmýzýn bütünlüðünü istedik ve bu yönde samimi adýmlar atarak, pek çok insanýn sadece laf üretip, hizmet üretmediði sorunlarda esnaf olarak hissettiðimiz sorumluluk gereði, laftan öte iþ yapan olmaya gayret ettik ve bugün tamamladýðýmýz çalýþmalar, çok þükür tüm esnafýmýz tarafýndan takdirle karþýlanmaktadýr" dedi. "Göreve geldiðimizde, halen devam eden kooperatif çalýþmalarýmýzýn yanýsýra, Küçük Sanayi Sitesi'nin herkes tarafýndan bilinen sorunlarýna akýlcý ve uygulanabilir çözümler üreteceðiz" diyen Müstet, "Bunlardan bir kaçýný sayacak olursak, güvenlik konusunda tüm esnafýn þikayetlerine sebep olan meseleler ortadan kaldýrýlacak, güvenliðe iliþkin mobese kameralarý devreye sokulacak. Özellikle KSS'nin görüntü kirliliðinin önlenmesi için alýnan tedbirlerde, esnafýmýza açýk alan depolarý oluþturacaðýz. Son olarak hayata geçirdiðimiz dükkan çalýþmalarýndan elde ettiðimiz hafriyatýn dökümüyle oluþturacaðýmýz yaklaþýk 40 dönümlük alan, etrafý tel örgülerle çevrilerek karoser imalatçýsý esnafýmýz baþta olmak üzere, ihtiyaç duyan esnafýmýza tahsis edeceðiz. KSS yönetimi ile yapacaðýmýz istiþarelerle, Küçük Sanayi Sitesi alanýnýn tümünü tel örgülerle çevirip, nizamiye usülü hayata geçirilecek. Sorunlarýn çözümü için samimi ve herkesle iletiþim kurabilir olmanýn yeterli olacaðý inancýyla, yaþadýðýmýz sorunun çözümü, hangi kurum ve hangi mercide ise, görüþmekten yüksünmeyip, temsil ettiðimiz esnafýn menfaatlerini korumak için kimseyi ötekileþtirmeyeceðiz. Bahsettiðimiz sorunlarýn çözümü için, henüz oda baþkanlýðý gibi bir görevimiz olmamasýna raðmen, hissettiðimiz sorumluluk gereði, ilgili kurumlarla birebir istiþareler yapýyorum. Emniyet Müdürlüðümüz ile mobese konusunu, tüm ayrýntýsý ile görüþerek, neler yapýlabileceði konusunda fikir alýþveriþi yaptým. Pek çok problemin çözüm önerileri, bu oluþturduðumuz alt yapý sayesinde hýzlý bir þekilde hayata geçecek. Ýþyeri üretimi konusunda, Belediyemizle yaptýðýmýz olumlu görüþmeler, esnafýmýzýn iþyeri sahibi olmasýnýn önünü açtý. Bu konuda esnafýmýz için her türlü desteði saðlayan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Nurullah Müstet Külcü'ye, Belediye Meclis üyelerine ve belediye personeline teþekkür ederim. Esnafýmýzýn sorunlarýnýn çözümüne verdiðimiz deðerden çok, esnafýmýzýn birlik ve bütünlüðüne deðer vereceðiz. Huzurlu bir çalýþma ortamýnýn, daha çok kazanca, daha çok mutluluða ve üretime yansýyacaðýna yürekten inanýyorum. Aþaðý Sanayi'de hizmet veren esnafýmýzýn iþ yeri sahibi olmasý için hayata geçirdiðimiz kooperatif çalýþmalarýnýn yanýsýra, iþyerleri teslim edilene kadar hiçbir esnafýmýzýn maðduriyet yaþamasýna izin vermeyip, görüþülmesi gereken her türlü makamla görüþülerek, esnafýmýz desteklenecek. Aþaðý Sanayi ve Yukarý Sanayi gibi bir ayrým yapmaksýzýn, esnafýn tümünü kucaklayýp, gönlümüzü de, kapýmýzý da tüm esnafýmýza açýk tutacaðýz. Bu duygu ve düþüncelerle çýktýðýmýz hizmet yolunda, Tamirciler Odasý üyesi deðerli esnaf kardeþlerimizin destek ve dualarýna talibiz. Hizmet adýna yola çýkan tüm aday arkadaþlara baþarý dileklerimi sunarken, bu zamana kadar esnafýmýza hizmet eden tüm oda baþkaný ve yönetim kurullarýna teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi ATTDER'den çocuklara ayakkabý yardýmý Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði (ATTDER) Çorum Þubesi "Çocuklar Üþümesin Projesi" kapsamýnda yardýmda bulundu. 33 çift ayakkabý Siirt'in Eruh Ýlçesinde, ihtiyaç sahibi çocuklara Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Cemil Çufadar ve Can Kargýn tarafýndan gönderildi. Cemil Çufadar, verdiði bilgide "28 Aralýkta yapýlan yýl sonu gecesinde Çocuklar Üþümesin Projesini Ýl Baþkaný Osman Tök dile getirmiþ ve destek istemiþti. Arkadaþlarýmýz bu konuda elinden geleni yapmaya çalýþmaktalar. Çorum'dan ilk teslimatýmýzý gerçekleþtirmenin sevincini yaþamaktayýz. Daha önceden belirlenerek liste yapýlan çocuklarýmýza yardýmlarýmýz türkiye'nin dört bir yanýndan devam etmektedir. Çorum yönetimi olarak gönderdiðimiz ilk teslimatýmýzda laçin toplum saðlýðý merkezinde çalýþan arkadaþlarýmýzýn katkýsý çok büyük oldu, yönetim adýna teþekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonrada projemiz devam edecektir. Türkiye'nin dört bir yanýnda ihtiyacý olan herkese ulaþmaya çalýþacaðýz. Çorum'dan da projemize destek olmak katký saðlamak isteyen vatandaþlarýmýz Ýl Baþkanýmýz Osman Tök ve baþkan yardýmcýlarýna ulaþabilirler''dedi. Can Kargýn ise "ATTDER olarak toplumun yararýna olan her iþe koþturmaya devam edeceðiz, sosyal sorumluluklarýmýzýn bilincindeyiz. Maddiyatýn yaný sýra sevgimizi paylaþýyor, paylaþtýkça çoðaltýyoruz. Bir çocuðun yüzüne tebessüm olabilmek ne güzel bir durum, böyle birþeye vesile olmak aracý olmak bizleri bir kat daha sevindiriyor. Osman Tök'ün talimatlarýyla ilk teslimatta büyük rol oynayýp bizzat görüþmeler yapan Cemil Çufadar ve Laçin Toplum Saðlýðý Merkezin'e teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Hasan Coþkun, Dikiciler Odasý'na aday Esnaf Hasan Coþkun, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý'na aday olduðunu açýkladý. Cumartesi günü basýn toplantýsý ile adaylýðýný kamuoyuna duyuran Coþkun, baþkan seçilmesi halinde yapacaðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Coþkun, 31 Ocak'ta yapýlacak olan Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý'na aday olduklarýný belirterek, mevcut Baþkan Ýhsan Dalyan'ýn yýldýr baþkanlýk yaptýðýný artýk baþkanlýk görevinin genç kadrolara devredilmesi gerektiði yönünde çaðrýda bulundu. Mevcut Baþkan Ýhsan Dalyan'a þimdiye kadar yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür eden Coþkun, "Birlik beraberlik içinde olarak esnafýmýz için ne gerekiyorsa yapacaðýz" dedi. Baþkan seçilmeleri halinde yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda da bilgiler veren Coþkun, ilk olarak büyük marketlerde ayakkabý reyonu bulunan alanlarýn kaldýrýlmasý için çalýþma içinde olacaklarýný dile getirdi. Pazarcýlara da sahip çýkacaklarýný ve sorunlarý ile bire bir ilgileneceklerini kaydeden Coþkun, "Pazarcý esnafýmýz yer bulmakta sýkýntý çekmeyecek. Bunun için yetkililerle istiþare halinde olacaðýz" ifadelerini kullandý. Kendisine sorulan "Arastanýn son durumu hakkýnda ne düþünüyorsunuz?" sorusuna ise Coþkun, "Burasý daha güzel olabilir. Kuyumcular da olduðu gibi buranýnda ýþýklandýrýlmasýnýn yapýlmasý trafiðe kapatýlmasý ve daha derli toplu bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu konuda da çalýþmalarýmýz olacak. Ayrýca kayýtdýþý ayakkabý satýþýný önleyeceðiz. Ayakkabýcýlarýn hakkýný savunacaðýz" diye konuþtu.öte yandan Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý'na aday olan Hasan Coþkun'u çok sayýda esnaf da desteklemek amacýyla toplantýda hazýr bulundu. Bahadýr YÜCEL

11 11 MÜSÝAD Sinop Ýl Temsilciliði açýlýþýna Çorum'dan katýlým Rektör Alkan'dan Derindere ve ÇEKVA'ya teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Osmancýk Ömer Derindere MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oðuzhan Kývrak ve SKSD Baþkaný Hüseyin Özden ile birlikte iþadamý Ömer Derindere ve Çorum Kültür ve Eðitim Vakfý (ÇEKVA) Yönetim Kuruluna öðrencilere verdiði burslardan dolayý teþekkür ziyaretinde bulundu. Hayýrsever iþadamý Ömer Derindere'ye yaptýðý ziyarette, üniversite ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Alkan, Ömer Derindere MYO'da bugün itibariyle 7 programa ulaþýldýðýný ve izleyen bir kaç yýl içinde Osmancýk'ta 500 civarýnda öðrenciye ulaþýlabileceðini söyledi. Ayrýca Ömer Derindere tarafýndan bu yýl 54 öðrenciye verilen burslardan dolayý teþekkür eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu burslarýn maddi durumu yerinde olmayan baþarýlý öðrencilere çok önemli bir katký saðladýðýný ve bu desteðin daha artarak devam edeceðine inandýðýný sözlerine ekledi. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduðunu ifade eden Ömer Derindere de, maddi imkanlarý yerinde olmayan baþarýlý öðrencilerin gereksinimlerinin karþýlanmasýnýn hepimiz için bir görev olduðunu ve kendisinin de imkanlarý ölçüsünde burs ve benzeri desteklerinin devam edeceðini ifade etti. Daha sonra Çorum Kültür ve Eðitim Vakfý (ÇEKVA) Yönetim Kurulunu ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum'un tanýtýlmasýnda, birlikte çalýþmalar yapýlmasýnda ve hemþerilere farklý alanlarda destek verilmesinde önemli katkýlar saðlayan ÇEKVA'da görev yapan, emeði geçen herkese teþekkür ederek, üniversitede yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgi paylaþýmýnda bulundu. ÇEKVA Yönetim Kurulundan Baþkan Yardýmcýsý Erdem Çenesiz, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özgür Tezel, Yönetim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Dilek Yýlmazcan, Genel Müdür Erdal Karslý ve Eðitim Uzmaný Fatma Çifteci'nin de bulunduðu ziyarette ÇEKVA tarafýndan Hitit Üniversitesi öðrencilerine verdikleri burslardan dolayý teþekkür eden Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve gediklerinden itibaren oldukça yakýn bir diyalog halinde bulunduklarý ÇEKVA'nýn öðrencilere verdiði burs desteðinin her geçen yýl arttýðýný ve bu yýl itibariyle de 50 öðrenciye burs verilmesinden büyük bir memnuniyet duyduðunu sözlerine ekledi. Haber Servisi "Sarýkamýþ Þehitleri" için yürüdüler "Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Yürüyüþü" dün yapýldý. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi üyeleri, sporcular ve halkýn da katýldýðý yürüyüþ Pir Baba Parký önünde baþladý ve Þehitlikte sona erdi. Þehitlikte yapýlan tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer burada yaptýðý konuþmada, "22 Aralýk Ocak 1915 tarihleri arasýnda Enver Paþa komutasýndaki birlikler, Sarýkamýþ'taki Allahuekber Daðlarý'nda Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken kara kýþa yenik düþtü. Ýslam âleminin ümidi, olduklarýnýn bilinciyle cepheye giden, tarihe her daim kahramanlýklarýyla nam salmýþ Türk askeri için þehitlik mertebesinden baþka varacak yer yoktu. Bazý kaynaklara göre 90 bin, bazý kaynaklara göre de 60 bin asker düþmana deðil þiddetli soðuk, yetersiz kýyafet ve açlýða yenilmiþti. Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanlýðý ile Sarýkamýþ'taki subaylarýn Allahuekber Daðlarý'ndaki sessiz anma törenleri, 2013 yýlýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn da öncülüðünde baþta gençler olmak üzere kamuoyuna mal edildi" dedi. Haþim Eðer'in konuþmasýndan sonra katýlýmcýlar þehitlerin mezalarýna karanfil býraktýlar. Haber Servisi Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Sinop Ýl Temsilciliði açýldý. Açýlýþa TBMM Ýçiþleri Komisyonu Baþkaný ve AK Parti Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy, Sinop Valisi Yavuz Selim Köþger, Sinop Belediye Baþkaný Baki Ergül, MÜSÝ- AD Genel Baþkaný Nail Olpak, MÜSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Kemal Yaman Karadeniz, Teþkilatlardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdurrahman Kaan'n yaný sýra MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve yönetim kurulu üyeleri Engin Býyýkoðlu, Þükrü Türkoðlu, Adnan Týðlý, Lemzi Çöplü, Hüseyin Kartal, Ýsmet Çýtak, Hacý Bayram Ýlhan ve Mahmut Öztemiz katýldý. Temsilcilik merkezinin bulunduðu Atatürk Caddesi Özakman Ýþ Haný önünde gerçekleþtirilen tören öncesi Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ýstanbul Tarihi Türk Müziði Topluluðu Mehter Takýmý, valilik önünden baþladýðý yürüyüþü MÜSÝAD binasý önünde sonlandýrdý. Mehter takýmý burada da mini bir konser verdi. Protokol üyelerinin yaptýklarý konuþmalar ve Ýl Müftüsü Mustafa Erkan'ýn yaptýðý dua ardýndan alkýþlarla kurdele kesildi. Program Sinop Üniversitesi (SÜ) Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde gerçekleþtirilen gala programýyla devam etti. Haber Servisi Vahap Akyol seçim öncesi istiþare yaptý Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðýna aday olan Vahap Akyol genel kurul öncesinde ekibiyle istiþare toplantýsý yaptý. Þehir Pastanesinde gerçekleþtirilen toplantý da konuþan Vahap Akyol, bakkallar ve bayiler için fiyat birlikteliði uygulama noktasý oluþturacaklarýný ifade ederek, "Ýnternet fiyatlarýný bugünkü fiyatlarýn altýna çekeceðiz. Tek banka üzerinden post almayý düþünüyoruz. Bizler eski güvenilirliðimizi tekrar kazanmak istiyoruz. Eskiden herkes bakkallardan alýþ veriþ yapardý market yoktu. Marketler bakkallardan daha ucuz olduðuna inanýyorlar halkýmýz. Þunu söylemek istiyorum bugün marketten yaptýðýnýz 100 TL'lik alýþveriþi bakkaldan 90 TL'ye yapa bilirsiniz" dedi. Yasin YÜCEL "Arif Nihat Asya tarihimizin þanlý sayfalarýný þiirleþtirmiþtir" Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel Bayrak þairi Arif Nihat Asya'nýn ölüm yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Arif Nihat Asya'nýn þiirlerinde, milliyetçilik vurgusunu hisli ve etkileyici biçimlerde yansýttýðýný kaydeden Yücel, "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, "Bayrak", "Fetih Marþý" gibi þiirleri, Türk milletine mâl oldu, güzel ve zarif benzetmelerin yaný sýra, keskin zekâsýnýn, þakacý mizâcýnýn mahsûlü olan nükteleri, hicivleri, kelime oyunlarý üslûbunu tamamlayan önemli unsurlardýr. Tarihimizin þanlý sayfalarýný þiirleþtiren þair, rubai türünün yeni Türk edebiyatýnda önemli þahsiyetlerinden kabul edilir. Bayrak ve vatan, onun mýsralarýnda en usta anlatýcýsýný bulmuþtur. Her fani gibi sayýn hocamýz 5 Ocak 1975 aramýzdan ayrýldý. Bayrak þairimiz Arif Nihat Asya'yý rahmetle yad ediyoruz.ruhu þad, mekâný cennet olsun" dedi. Bahadýr YÜCEL Mehmet Akif Ýnan sendikacýlýðý asla sýnýf ve zümre için yapýlacak uðraþ olarak görmedi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Mehmet Akif Ýnan'ýn ölüm yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. "Ömrünü medeniyet mirasýmýzýn yeniden inþasýna ve ihyasýna adayan Memur Sen Kurucu Genel Baþkaný Mehmet Akif Ýnan'ý, vefatýnýn 14.yýldönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan Ahmet Saatçi, merhum Ýnan'ýn kendisini milletine ve ülkesine hizmete adamýþ, þair, yazar, düþünür ve önemli bir aksiyon insaný olduðunu ifade etti. Ýnan'ýn Edebiyat ve Mavera dergilerinin kurucularý arasýnda yer almakla kalmayýp, edebiyat ve þiir dünyamýza izlerini býrakýrken, 'sendikacýlýk kavramýna getirdiði anlam' ile yeni bir baþlangýcýn da temellerini atarak vefat ettiðini kaydeden Saatçi, "Ölüm bir tohumsa kefen zarýnda/gün olur fýþkýrýr bir orman olur" demiþti. Adeta attýðý tohumun bir ormaný oluþturacaðýný, çýnarlaþacaðýný umut ediyordu ve umuduna nail oldu. 220 bin üye sayýsýný aþan Eðitim Bir Sen ve 550 bin üye sayýsýný geride býrakan Memur Sen ile Kudüs Þairi'nin baþlattýðý mücadeleyi destanlaþtýrmak için adanmýþlýkla çalýþanlar, "Kim demiþ her þeyin bitiþi ölüm/destanlar yayýlýr mezarýmýzdan" sözünde onu haklý çýkarmak için çalýþmayý ve O'nu rahmet, minnet ve özlemle anmayý sürdürecektir. "Uygarlýðýndan koparýlan toplum, tükeniþin trajedisini yaþýyordur" derdi. Toplumun ruh kökü saðlamsa, uygarlýðýn temelleri köklü ise bir gün trajedinin sona ereceðini biliyordu. Kaygýsý ve kavgasý medeniyet mücadelesiydi. 'Anamý sorarsanýz, Büyük Doðudur' derken, gittiði her yerde Necip Fazýl'ýn soluðunu hissettiriyor; Anadolu'yu karýþ karýþ geziyor, "Uykumu çarmýha gerdi sorular" sözleriyle beynine hücum edeni, yürek yangýnýný ifade ediyor, "Yaslasam gövdemi karlý daðlara" diyordu. Kimlik ve kiþilik bütünlüðü içerisinde yaþadý. Düþünsel bütünlük ve tutarlýlýðý herkes tarafýndan takdir gördü. Akif Ýnan, çaðý kurtarmanýn mücadelesini yaþam tarzý haline getirmiþti. "Çaðý kurtarmanýn bir eylemidir/çaðdýþý görünen ilgimiz bizim", "Yoluna dikenler döken ellerin/gün gelir görülür hep kuruduðu" diyerek, karþýlaþýlan zorluklarýn ve engellerin, mücadelede ýsrarý elden býraktýrmamasýný tavsiye etmeyi ihmal etmedi" ifadelerini kullandý. Ýnan'ýn millet adýna sendikacýlýk yaptýðýný, milletin inancýna baðlý ve deðerlerine önem veren bir sendikacýlýðýn temellerini attýðýný belirten Saatçi, "Sendikacýlýðý asla sýnýf ve zümre için yapýlacak uðraþ olarak görmedi. Terin ve gözyaþýnýn renginin ayný olduðundan hareketle emek ve ekmek mücadelesini meþru bir hak olarak gördü. "Türkümüz dünyayý kardeþ bilendir/gökleri insanýn ortak tarlasý" derken, mücadeleyi evrenselleþtirip, "Hangi düþüncede olursa olsun, hangi fikir kalýbý içinde olursa olsun, onun bir insan olarak kabul görmesi lazým. Ýnancýndan dolayý horlanmamasý lâzým, isterse benim inancýmýn zýddý olsun. Ben ona da hakk-ý hayat tanýnmasýnýn kavgacýsýyým' demeyi ihmal etmedi. Eylem adamýydý. Her dem diri olmayý ve aksiyonerliðini eylem adamý oluþuna borçluydu. "Her eylem yeniden diriltir beni/nehirler düþlerim göl kenarýnda" dizesi, sendikacýlýðýnýn dýþa vurumuydu. "Büyük rüyalarla geçmiþse ömür/hiç yanmam ölümün her çeþidine" diyerek rüyasýný sürdürmeyi geride kalanlara býrakarak aramýzdan ayrýlan, Urfa'da Harran Kapýsý'nýn dýþýndaki 'Semt-i Hâmüþan'da ebedi uykusunda, býraktýðý destaný yaþatanlarý izleyen uygarlýk savaþçýsýný, çaðýn soylusunu, kendi dizeleriyle kendisini anlatmaya çalýþtýðýmýz Kudüs Þairi Mehmet Akif Ýnan'ý rahmet, minnet ve özlemle anýyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yasin YÜCEL Eren Er yeni yýla öðrencileriyle girdi Eren Er Dershanesi geleneksel hale getirdiði yýlbaþý kutlamalarýnýn sekizincisini çok sayýda öðrencinin katýldýðý muhteþem bir organizasyonla gerçekleþtirdi.dershane konferans salonunda gerçekleþtirilen programda öðrenciler gönüllerince eðlenerek yeni yýlýn heyecanýný yaþadýlar.program yeni yýl için özenle süslenen sýnýflarda sinema gösterimi ile baþladý. Daha sonra konferans salonunda devam eden program öðrencilerin yarýþtýðý bol hediyeli birbirinden eðlenceli yarýþmalarda öðrencilerin performanslarý görülmeye deðerdi. Kutlama dershane tiyatro ekibinin hazýrladýðý skeçlerle bütün coþkusuyla gece yarýsýna kadar devam etti.eren Er Dershanesi Müdürü Menderes Yýlmaz yaptýðý açýklamada, "Geleneði bozmadýk yeni yýla bu yýl da öðrencilerimizle birlikte girdik" dedi.yeni yýl pastasýný dershane öðretmenleri 2014'ün saðlýk, huzur, baþarý ve mutluluk getirmesi dilekleriyle kestiler. Program öðrenciler için hazýrlanan ikramlar ve 2014 ün ilk dakikalarýnda dilek fenerleri uçurtarak son buldu. Programa katýlan öðrenciler de kendileri için organize edilen kutlamadan memnuniyetlerinin dile getirerek çok eðlendiklerini belirtip dershane öðretmenlerine teþekkür etmeyi unutmadýlar. Haber Servisi

12 Düzyurt zirveden inmez Ortakudaþ, "Ýkinci yarýda da bulunduðumuz konumu korumak istiyoruz" dedi. Ýlk yarýyý lider olarak tamamlayan Düzyurtspor, ayný baþarýsýný ikinci yarýda da tekrarlamak istiyor. Turuncu- Beyazlý takýmýn baþarýlý teknik direktörü Ömer Ortakudaþ, ikinci yarýda düþüþe geçeceklerini umanlarý yine hüsrana uðratacaklarýný söyledi. Ýkinci yarý hazýrlýklarýnýn yolunda gittiðini belirten Ortakudaþ, "Zorlu lig maratonunun baþlayacaðý zamana kadar hazýr hale geleceðiz" dedi. U14'lerde þaþýrtan transferler Çorumspor'da iþler karýþýk Geçtiðimiz haftanýn son gününde Süper Lig ekibi MP Antalyaspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan gelen futbolcu desteði ile umutlarýn yeþerdiði Çorumspor'da yine ilginç olaylar yaþanýyor. Cumartesi günü Çorum'a gelen bir futbolcu geldiði akþam apar topar Çorum'dan ayrýldý. Ýsminin Osman olduðu öðrenilen futbolcunun takýmýn antrenmanýna çýktýðý ardýndan futbolcularla yenilen yemeðin ardýndan yöneticilere bilgi vermeden apar topar memleketi Çankýrý'ya geri döndü. Çorumsporlu yöneticiler konu hakkýnda hala bir açýklama yapmazken, edinilen bilgilere göre futbolcunun yemekte takým arkadaþlarý ile yaptýðý görüþmelerden sonra Çorum'dan ayrýldýðý iddia edildi. BÝR HAFTA 2 FUTBOLCU GERÝ GÝTTÝ Hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz hafta yine kaleci Akýn Öðüt Cora isimli kalecide kýrmýzý siyahlý takýmla bir antrenmana çýkýp Çorum'dan ayrýlmýþtý. Bir hafta içinde 2 futbolcunun antrenmandan sonra Çorum'dan ayrýlmasýna anlam veremeyen kýrmýzý siyahlý yöneticiler yaþanan geliþmeler hakkýnda bilgi vermezken futbolcularýn neden ayrýldýðý konusunda futbolcularla toplantýlar yaptýðý öðrenildi. ADNAN YALÇIN Ýlkadým Belediyespor'un genç sol beki Onur Dede 3.Ligde Batman Petrolspor ikinci yarý hazýrlýklarýný Antalya Manavgat Emirhan tesislerinde sürdürüyor. Ýkinci hazýrlýk maçýnda Yozgatspor ile karþýlaþan Petrolspor rakibiyle 2-2 berabere kaldý. Yoðun yaðmur altýnda oynanan karþýlaþmada sporcularýn hýrsý dikkat çekti. Karþýlaþmanýn 20. dakikasýnda Yozgatsporlu Levent'in golüyle 1-0 yenik duruma düþen Kýrmýzý-beyazlýlar, 40. dakikada Enis Kahraman'la beraberliði yakaladý. Karþýlaþmanýn ilk devresi 1-1'lik skorla kapandý. Ýkinci yarýya iyi baþlayan Petrol, 60. dakikada öne geçti. Bu dakikada Coþkun Korkmaz, kaleci tarafýndan düþürülünce hakem, penaltý noktasýný gösterdi. Çorum Amatör Küme U14 Ligi'nin 4. Haftasýnda birbirleri ile karþýlaþacak iki takým arasýndaki futbolcu transferleri spor camiasýný þaþkýna çevirdi. Ýlginç transferler Çorum Belediyespor ve Gençlerbirliði takýmlarý arasýnda yaþandý. U14 Liginin 3. Haftasýnda puan tablosunda Osmancýkgücüspor 9 puanla lider durumda, Gençlerbirliðispor 6 puanla ikinci sýrada üçüncü sýrada ise Çorum Belediyespor ise 5 puanla üçüncü sýrada. Çorum Belediyespor 4. Haftadaki rakibi Gençlerbirliði'nden, Çorum Belediyespor-Gençlerbirliði maçý öncesi 4 futbolcuyu transfer ediyor. Amatör futbolcular için geçerli olan ara transfer dönemini deðerlendiren Çorum Belediyespor'un bu transferi gerçekleþtirmesi ilk bakýþta son derece normal bir transfer olayý olarak açýklanabilir. Play-off grubuna kalma mücadelesi olan grubun ikinci sýrasýndaki Gençlerbirliði Kulüp Baþkaný Mehmet Yalçýn'ýn bu transfere onay vermesi spor camiasýnda akýllara baþka sorularý getirdi. ADNAN YALÇIN ÝÞTE 3. HAFTANIN PUAN DURUMU Belediyespor, ilk maçýný kazandý 1-0 Antalya Belek'te ikinci yarý hazýrlýklarýný kamp çalýþmalarý sürdüren Çorum Belediyespor kamp programý dahilinde oynadýðý ilk hazýrlýk karþýlaþmasýnda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Körfez FK takýmýný 1-0 yendi. Beldiyespor'un tek golünü Emir kaydetti.kamptaki ilk hazýrlýk maçýný 2. Lig ekibi önünde 1-0 kazanan Belediyespor bugün 3. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük takýmý ile oynayacak.kýrmýzý siyahlýlar, 10 Ocak'ta Ümraniyespor ve 12 Ocak'ta Turgutluspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçý ile kamp hazýrlýklarýný tamamlayacak. ADNAN YALÇIN Batman Petrolspor,Yozgat'la berabere kaldý Ýlkadým Belediyespor'un 1989 doðumlu baþarýlý sol beki Onur Dede Spor Toto 3.lig ekiplerinden Anadolu Üsküdar 1908 Spor'la anlaþmaya vardý. Ýlkadým Belediyespor'la bu sezonun ilk yarýsýnda 12 maçta forma giyen oyuncu 1 gol kaydetti 999 dakika sahada kaldý ve oynadýðý futbolla birçok takýmýn dikkatini çekmesine raðmen Anadolu Üsküdarspor'la anlaþmaya vardý. Onur geçtiðimiz sezonda Ýlkadým Belediyespor'un Samsun Süper Amatör liginde þampiyon olup BAL ligine çýkmasýnda büyük pay sahibi olmuþtu. Futbola 2000 yýlýnda Samsun Yol spor'da baþlayan genç oyuncu daha sonra Ýlkadým Belediyespor,Atakum Belediyespor ve 19 Mayýs Belediyespor formalarýný giydi. SPOR SERVÝSÝ Topun baþýna geçen Enis Kahraman, takýmýný öne geçirdi; 2-1. Karþýlaþmanýn 85. dakikasýnda Yozgatsporlu Adem'in þýk þutu filelerle buluþtu ve karþýlaþma 2-2'lik skorla son buldu. SPOR SERVÝSÝ Adnan Yalçýn 13. Adam Gülerim, aðlanacak halinize Bazý meslektaþlarýmla, arkadaþlarýmla yaptýðým sohbetlerde meslektaþlarým benim Belediyespor'un çok üstüne gittiðimi söylüyorlar. Yeniden gözden geçirdiðim haberlerimde meslektaþlarýma katýlmadýðýmý bir kez daha söylüyorum. Son geliþmeden sonra az bile yaptýðýmý anladým çünkü. Eleþtirileri kabullenemeyen Çorum Belediyespor yönetimi, daha önceden kendi kulüpleri ile alakalý bilgileri mail yoluyla gazetelere bildiriyordu en azýnda okuyucularýn bilgi edinme haklarýna saygýlý davranýyorlardý. Artýk tek doðru yaptýklarý bu iþten de vazgeçmiþler. Canlarý sað olsun. Yani onlarýn mantýðýyla hareket edersek, Belediye yönetimini eleþtirmeyeceðiz hatalarýný yazmayacaðýz. Bu bana uymaz. Tüm gazetecilerin de bildiði fakat yazmak istemediði olumsuz haberleri yazmamýz iþlerine gelmiyor ben bu kararlarýndan bunu anlýyorum. Zeki baþkan, yaptýðý yanlýþlarýn hatalý davranýþlarýnýn ortaya çýkmasýndan hiç hoþlanmýyor.mesela hakem Celal Bayraklý için yaptýðý açýklamalarýn yazýlmasýndan sonra 'Evet ben hatalýydým diyerek özür dileyemiyor.celal Bayraklý'yý gelecek vadeden hakem baþarýsýndan dolayý kutlayamýyor' Bir kulüp Baþkaný olarak Celal Bayraklý'yý kutlasaydý camia önünde daha büyümez miydi? Geçtiðimiz haftalarda yaptýðým haberlerin art niyetli olduðunu düþünenler olabilir. Art niyetli haber ne demektir: Art niyetli haber, haberi deðiþtirerek, kasýtlý olarak aleyhte kullanmak demektir. Ýlk önce herkes bunun bir farkýna varsýn.yine hatýrlatýyorum benim Belediyespor'dan hiçbir zaman bir beklentim olmadý ve olamaz. Ayný düþünce dürüst olan her gazeteci içinde geçerlidir. ÖNCE ÝNSAN KENDÝSÝNE BÝR BAKACAK Öyle facelerde falan Mevlana'dan Yunus Emre'den alýntýlarla sadece siz tek doðru kiþi, sizi eleþtiren herkes yanlýþ kiþiler olmuyor. O ayaklarýnýn altý bize nasip olmayacak Mevlana, Yunus Emre gibi yaþamaya çalýþalým. Yalandan ve dolandan uzak. Birileri kendi aleyhlerinde olanlarý töhmet altýnda býrakmadan öncelikle bir kendisine soracak ben doðru bir insan mýyým? Ben,bir zamanlar bir kurumun açýklamasýndan dolayý birilerini bir yerlere þikayet ettim mi? Ekmekleri ile oynamaya çalýþtým mý? Bir okula torpil yaparak 3 yakýnýmý aldýrmak için uðraþtým mý, böylece kul hakký yemeye tenezzül ettim mi?ýnsanlarýn yerlerinden olmasý için oynanan oyunlara alet oldum mu? Evet, birileri bunlarý kendilerine sormalý. Daha sonra insanlarý art niyetli ve yalan söylüyor diye eleþtirebilmelidir. Ben bunlarýn hiçbirisini yapmadým ya siz? Yeri gelmiþken, bir uyarýmda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye kendisi eminin çok akýllý bir insandýr. Bir baksýn bakalým sayýn Külcü, geçmiþte kasada trilyonlar var diyen gazeteci kimdi þimdi bu gazeteci Belediyespor'un neresinde, hangi Belediyespor yöneticisi bu isme yakýn? Evet bunlarý yeri ve zamaný geldiðinde yazacaðým, Bakalým kimler yalan, iftira diyebilecek göreceðiz. BÝR TEÞEKKÜRÜ ÇOK MU GÖRDÜN ZEKÝ BAÞKAN Manavgat Evrensekispor maçý ardýndan köþe yazarýmýz Kadir Yücel'in aracý olduðu giriþimde organizasyonda Ýzmir Lokantasýn'da iþletme sahibi tarafýndanbelediyespor'a bir yemek verildi. Zeki Baþkan acaba orada teþekkürler ederken, Kadir Yücel'i neden es geçti. Birde þimdi aklýma geldi. Zeki Baþkan,Kadir Yücel'in Antalya kampýna neden gelmediðini hiç sordun mu? Belediyespor yetkilileri mi yoksa 10 gün öncesinden! Ahmet Kaya mý kamp davet elçiniz idi..! Sadece merak ettim.baþka konularda çekinmeden arayýp konuþurken neden bu konuda Kadir Yücel ile bizzat konuþmadýn? ELEÞTÝREMEDEÐÝ ADAMI ÖVENE DALKAVUK DENÝR Üsttekilere karþý dalkavuk olanlar aþaðýya karþý zalim olmaktadýrlar. Kimin arabasýna binerse onun türküsünü söyleyen yalakalar için "Dalkavukluk ince bir iþtir, her soysuza nasip olmaz!" denir. Montesquieu "Dalkavukluk devlet adamlarýnýn çevresini sarmýþ bir menfaat çemberidir" der. O öyle bir çemberdir ki; maalesef her geçen gün daha da kalýnlaþýr ve kolay kolay kýrýlmaz, kýrýlamaz. Bu çemberi çeviren dalkavuklar çevirdikleri ve çevirecekleri çemberlerin çevre ve çaplarýný gayet iyi hesaplarlar. Özellikle politik kulvarlarda mesai mefhumu gözetmeden bilumum yaðlama, yýkama, pasta cila hizmetlerini itinayla yapanlar her zaman vardýr? Zeki Baþkan, biz hiç dalkavuk olmadýk olmayýzda

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı