"Türkiye'nin büyümesinden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Türkiye'nin büyümesinden"

Transkript

1 Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik kazasý geçirdi. Kýrýkkale Yüksek Ýhtisas Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gören polis memuru Ahýskalý, dün hayatýný kaybetti. Þehit polis memurunun cenazesi Kýrýkkale'den Çorum'a getirildi. 2 DE 6-7 DE 40 KURUÞ "Türkiye'nin büyümesinden AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý: Mustafa Köse'ye rakip çýkmadý Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý mevcut Baþkaný Mustafa Köse'nin tek aday olduðu Berberler ve Kuaförler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Tek listeyle yapýlan genel kurulda Mustafa Köse güven tazeledi. Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda dün yapýldý. 9 DA rahatsýz olanlar var" Hitit Üniversitesi iki ayda 100 bin kiþiye tanýtýldý Türkiye'nin dört bir yanýnda düzenlenen eðitim fuarlarýna katýlan Hitit Üniversitesi, öðretim elemanlarý ve idari personeller tarafýndan yaklaþýk 100 bin kiþiye tanýtýldý. 24 Ekim - 27 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda, Kayseri'de 9 bin 669 öðrencinin, Trabzon'da 6 bin 025 öðrencinin, Ankara'da 9 bin 506 öðrencinin, Bursa'da 13 bin 178 öðrencinin, Ýzmir'de 12 bin 384 öðrencinin, Gaziantep'te 9 bin 620 öðrencinin, Ýstanbul'da 21 bin 406 öðrencinin, Mersin'de 6 bin 525 öðrencinin, Adana'da 9 bin 673 öðrencinin ziyaret ettiði "Educaturk Yükseköðretim Fuarlarý"na katýlan üniversite toplam 97 bin 986 öðrenciyle buluþtu. AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. MÜSÝAD ve AK Parti yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum adýna yapýlacak her çalýþmada toplumun tüm katmanlarýyla iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný açýkladý. 5 TE 9 DA Ziraat Mühendisleri Odasý yönetimi mazbatasýný aldý Genel kurul sonrasý oluþan Ziraat Mühendisleri Odasý yeni yönetim kurulu mazbatasýný aldý.necati Gül ve yönetim kurulu üyeleri Ýlçe Seçim Kurulundan mazbatayý aldýktan sonra Eski baþkan Yusuf Þahinbaþ'tan görevi teslim aldýlar.devir teslim töreninde konuþan Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Baþkaný Necati Gül, Amaçlarýnýn, mesleðin ve meslektaþlarýnýn haklarýný korumak ve iyileþtirmek, kendine yeterli, güvenli ve sürdürülebilir tarýmsal üretimin unsurlarýný savunmak, mesleðinden, meslektaþlarýndan ve bilimden aldýðý gücü üretime dönüþtürerek ülke tarýmýný geliþtirmek olduðunu kaydeden Gül, "Ortak paydalarýnýn mesleðimiz olduðunu söyleyen tüm Ziraat Mühendisleri kazandý. Yani bu seçimin kaybedeni olmadý. 9 DA TDED'den Erdem Bayazýt'a vefa gecesi 9 DA "Sarýkamýþ Þehitleri" için yürüdüler "Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Yürüyüþü" dün yapýldý. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi üyeleri, sporcular ve halkýn da katýldýðý yürüyüþ Pir Baba Parký önünde baþladý ve Þehitlikte sona erdi. Þehitlikte yapýlan tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer burada yaptýðý konuþmada, "22 Aralýk Ocak 1915 tarihleri arasýnda Enver Paþa komutasýndaki birlikler, Sarýkamýþ'taki Allahuekber Daðlarý'nda Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken kara kýþa yenik düþtü. 11 DE ÝHH, Suriye'ye Bin týrlýk yardým seferberliði baþlattý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, ÝHH tarafýndan Suriye'ye bin týrlýk bir yardým filosu çýkarmak için kýþ mevsimi boyunca sürecek yeni bir kampanya baþlattýklarýný belirtti. "Sanat dostlarý" 2014'ün açýlýþýný yaptý 18'nci yýlý geride býrakan "sanat dostlarý" 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý'nda (ÇEKVA) yaptý. KÝTABIN ÖNEMÝ Kültürlü insanlarýn en büyük dostu, yardýmcýsý ve eðlencesi kitaptýr. Kitap, zihnimizin ve gönlümüzün ihtiyaçlarýný en kestirme yoldan karþýlayan kýymetli bir hazinedir. Dimaðýmýzý çalýþtýran, hayal gücü sýnýrlarýný geniþleten sihirli bir etkisi vardýr. 2 DE 3 TE 5 TE Cansuyu Gülsün Mert KÝTABIN ÖNEMÝ

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 05:11 Güneþ : 06:55 Ýþrak 07:50 Öðle : 11:56 Ýkindi : 14:20 Akþam : 16:39 Yatsý : 18: Ay, 31 Gün, 2. Hafta Þehit polis topraða verildi Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik kazasý geçirdi. Kýrýkkale Yüksek Ýhtisas Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gören polis memuru Ahýskalý, dün hayatýný kaybetti. Þehit polis memurunun cenazesi Kýrýkkale'den Çorum'a getirildi. Ahýskalý için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý, Yozgat Emniyet Müdürü Hasan Yýlmaz, Ankara Elmadað Polis Okulu Müdürü Atilla Korkmaz, emniyet görevlileri, polisler ve vatandaþlar ile þehit polis memurunun yakýnlarý katýldý. Þehit Polis memurunun cenazesi namazýn ardýndan Ulu Mezarda topraða verildi. Yasin YÜCEL Mustafa Ahýskalý Ailesine ve akrabasýna ihsan etmekten büyük derece ne olabilir? Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Pazartesi hafta baþý Üzülen döküyor yaþý Yârim sürmeyi çekmiþ Hem de karadýr kaþý Bugün günlerden Salý Sererim yârime halý Tatlý sözleri için Aðzýna sürerim balý GÜNLER Çarþamba üçüncü gündür Þeref þanýn ünüdür Yâri gördüðüm zaman Yârin mutlu günüdür ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, ÝHH tarafýndan Suriye'ye bin týrlýk bir yardým filosu çýkarmak için kýþ mevsimi boyunca sürecek yeni bir kampanya baþlattýklarýný belirtti. Çorum'da bulunan tüm kurum ve kuruluþlarý açlýktan ve soðuktan ölme noktasýna gelen yaný baþýmýzdaki Suriyelilere yardýma davet eden Özkabakçý, "Kamuoyunun malumu olduðu üzere geçtiðimiz günlerde asýlsýz bir takým iddialarla ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'na dönük bir karalama teþebbüsü yaþanmýþtýr. Bazý çevreler, siyonist güçlerin talimatýna uyarcasýna hiç bir somut bilgi ve belgeye dayandýrmaksýzýn, ÝHH'ya ait bir yardým týrýnda silah ve mühimmat bulunduðuna iliþkin yalan haber servis etmiþtir. Emperyalist ve siyonist güçlerin taþeronlarý tarafýndan Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak bu þekilde Vakfýmýzýn yardým faaliyetlerine darbe vurulmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. istendiði ELEMANLAR ARANIYOR Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ÝHH, Suriye'ye Bin týrlýk yardým seferberliði baþlattý Yýl: 9 Sayý: 2672 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn açýktýr. Ancak asýlsýz haberlerin yayýnlanmasýndan 1 saat gibi kýsa bir süre sonra kolluk kuvvetlerinin ve resmi makamlarýn tespitleriyle haberde yer alan asýlsýz iddialarýn doðru olmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Bu þekilde karanlýk güçlerin içerideki taþeronlarýnca gerçekleþtirilmeye çalýþýlan bu iftira kampanyasý sonuçsuz kalmýþ ve kirli oyun bozulmuþtur. Bu yalan haberlerin zorda kalmýþ komþularýmýz olan Suriye halkýna yapýlan yardým çalýþmalarýna olumsuz etki etmediðini özellikle belirtmek istiyoruz. Bu saldýrýlar bizlere yeni ve daha büyük yardým çalýþmalarý için azim katmýþtýr. Katliama uðrayan, aç ve açýkta kalan milyonlarca kardeþimiz için daha çok çalýþacaðýz. Bu doðrultuda, karalama teþebbüsüne göðüs geren vakfýmýz ve gönüllülerimiz, karanlýk güçlerin saldýrýlarýna inat, yardýma muhtaç milyonlarca Suriyeli kardeþimize ulaþtýrmak üzere kýþ mevsimi sonuna kadar en az bin týr daha yardým gönderme kararý almýþtýr. Tüm Çorumlu vicdan sahiplerini bu büyük iyilik seferberliðine davet ediyoruz" dedi. Haber Servisi ÜZE öðrencilerine GO eðitimi veriyorlar 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi GO Kulübü öðrencileri, Özel Deha Eðitim ve Aile Danýþmanlýk Berard Eðitim Merkezi bünyesinde kurulan Çorum Üstün Zekalýlar Enstitüsü (ÜZE)'ndeki öðrencilere "GO" zeka oyunu ile eðitim veriyor. Uzak Doðu'da, Amerika'da çok yaygýn olarak oynanan "GO" oyunu ile ilgili bilgi veren Hitit Üniversitesi GO Akademik Danýþmaný Veysel Dinler, kulübün 2009 yýlýnda kurulduðunu ve üniversitenin dýþýna çýkarak Çorum'a açýlmaya karar verdiklerini söyledi. Çocuklarýn küçük yaþta bu oyuna baþlamalarýnýn zekalarýnýn geliþmesine faydalý olacaðýný belirten Dinler, çocuklarýn küçük yaþlarda bu oyuna baþladýklarý takdirde ilerleyen yýllarda oyuna daha hakim olabileceklerini belirtti. 'GO' oyununun çok iyi bir akýl oyunu olduðunu ifade eden Dinler, oyunun 'satranç'a benzediðini belirterek, "Genç insanlarla oyunu tanýþtýrmak istiyoruz. Neden bizim gençlerimiz olmasýn? Oyun, 43*43 cm'lik bir tahtada 19 yatay-19 dikey çizgiden oluþur ve beyazsiyah olmak üzere 2*2 milimlik yuvarlak taþlarýyla oynanýr. Taþlar karelerin içine deðil, çizgilerin kesiþme noktalarýna konulur. Aslýnda çok basit bir oyundur" dedi. Hitit Üniversitesi GO Kulübü öðrencilerinin dönüþümlü olarak enstitüdeki çocuklara oyunu öðreteceklerini dile getiren Dinler, 'GO' oyununun amacýnýn "kuþatmak ve esir almak" ve oyunun tek kuralýnýn bu olduðunu baþka herhangi bir kuralýn veya oyuncuya yük olan teknik bir detayýn bulunmadýðýnýn altýný çizdi. Hitit Üniversitesi GO Kulübü Baþkaný Ahmet Kürþad Aslan ve kulüp öðrencileri merkezdeki çocuklara oyunu öðreterek, eðlenceli bir þekilde zekalarýnýn geliþmesine katký saðladýlar. Enstitü Müdüresi Ayþenur Acar, faaliyetlerin baþladýðýný ve çocuklarýn zekalarý için faydalý olacak bir oyun çalýþmasý olacaðýný belirterek, Hitit Üniversitesi GO Kulübü Danýþmaný Veysel Dinler ve kulüp öðrencilerine teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Bugün Perþembe günü Yayýlýr yârimin ünü Ben aklýna gelince Çevirir bana yönü En mübarek gün Cuma Yar bakýyor avucuma Eþimi çok seviyorum Üzerine getirmem kuma Cumartesi tatil oldu Ýçimize neþeler doldu Yârine hor bakanýn Ýnan ki yüzleri soldu Hafta son günü Pazar Ýnsan sevdikçe azar Yârini seven olursa Ona þarkýlar yazar HAVA DURUMU Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,567 3,583 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: GAZÝ 8.SK 3/B - DÝVAN PASTANESÝ ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 TEÞEKKÜR Çorum Gazetesi-Tek Yýldýz ve Tetra Ajans iþtirakiyle gerçekleþtirdiðimiz FUTSAL 2013 SALON FUTBOL TURNUVASI nýn planlanmasýnda, uygulanmasýnda ve sonuçlanmasýnda yanýmýzda bulunmalarýndan büyük onur duyduðumuz Vali Sayýn Sabri BAÞKÖY e, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim USLU'ya, AK Parti Çorum Milletvekili Sayýn Cahit BAÐCI'ya, Cumhuriyet Baþsavcýsý Sayýn Bayram ERAY'a, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Sayýn Yýlmaz ÞENGÜL'e, Çorum Emniyet Müdürü Sayýn Halil Ýbrahim DOÐAN'a, AK Parti Ýl Baþkaný Sayýn Ahmet Sami CEYLAN'a, Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof.Dr. Reha Metin ALKAN'a, CHP Ýl Baþkaný Sayýn Cengiz ATLAS a, MHP Ýl Baþkaný Sayýn Ýsmail LEK e, MHP Belediye Baþkan Adayý Sayýn Ercan DAÞDAN a, Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkaný Sayýn Ahmet AKSU'ya, Çorum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Sayýn Dr. Turgay HAPPANÝ'ye, Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Sayýn Haþim EÐER'e, Milli Eðitim Müdürü Sayýn Aytekin GÝRGÝN'e, ÝÞKUR Müdürü Sayýn Zafer EYVAZ'a, Çorum PTT Baþ Müdürü Sayýn Þükrü ELMAS'a, ÇALIK YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörü Sayýn Ýlyas AKYOL'a, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Sayýn Osman BOLLUK'a, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sayýn Çetin BAÞARANHINCAL'a, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Sayýn Yalçýn KILIÇ'a, Futbol Ýl Temsilcisi Sayýn Engin AYAN'a, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer KURTARAN'a, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný ve Gözlemci Atama Sorumlusu Sayýn Mustafa ALAGÖZ'e, Ýl Hakem Atama Sorumlusu Sayýn Kahraman ÖLÇER'e, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Sayýn Muzaffer YILDIRIM'a, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Sayýn Vedat CANBEK'e, Þamlýoðlu Kuyumculuk Sahibi Sayýn Hayri ÞAMLI'ya, Uður Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Uður BARLIK'a, Ekmekçioðullarý Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Özcan EKMEKÇÝ'ye, Hayat Kaðýt Yönetim Kurulu Baþkaný Aydýn ARMAÐAN'a, Dalgýçlar Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan DALGIÇ'a, AK-ER Elektrik Sayýn Mehmet AKER'e, Yaðmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Fatih YAÐLI'ya, Av. Sayýn Mehmet KARADAÐ'a, Av. Sayýn Haþim AHLATCI'ya, Çorumspor Baþkaný Sayýn Rumi ISPANAK'a, turnuvaya katýlan tüm takýmlara, sporculara, teknik adamlara ve hakemlere, salona gelerek takýmlarýna destek veren tüm spor severler ve Çorum halkýna þükranlarýmýzý sunarýz.

4 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTENÝN BÜTÇESÝ ÝADE EDÝLÝYOR DÝYENLER WEB SINA BAKTI MI? AHMET ÖLÇER Geçtiðimiz haftalarda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile bir canlý yayýn programý yapmýþtýk. Program da online olarak izleyicilerden sorular almýþ ve bu sorularý da Sayýn Rektör'e sormuþtum. Sayýn Rektör her soruyu açýk bir þekilde cevaplamýþtý. Ama özellikle iki soru üzerinde daha fazla durmuþtuk. Bunlardan ilki, üniversitenin bütçesinin gerçekleþme oraný ile ilgiliydi. Rektör bey'e "bütçenin kullanýlamadýðý için geri gittiðini iddia edenler var bu doðru mu? Bu konuda ne dersiniz?" Diye sormuþtum. Kendisi de böyle bir durumun söz konusu olmadýðýný ve üniversitenin bütçe oranlarýnýn her geçen yýl artarak gerçekleþtiðini söylemiþti. Ýkincisi ise, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünün URAP sýralamasý ile ilgili açýklamalarýna yönelikti. Hatýrlarsanýz, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar geçtiðimiz dönemlerde bir açýklama yapmýþ, ODTÜ tarafýndan hazýrlanan URAP raporuna göre, Türkiye'nin köklü yükseköðretim kurumlarýný geride býraktýklarýný, URAP sýralamasýna göre Bozok Üniversitesinin ayný kategorideki Hitit Üniversitesinden önde olduðunu ifade etmiþti. Bu konuyla ilgili olarak da Sayýn Rektöre bir soru sormuþtum. Sayýn Rektör, Hitit Üniversitesinin akademik çalýþmalarda bizi kendilerine rakip olarak gören diðer üniversiteler gibi duraðan veya iniþ çýkýþlý bir grafik izlemediðini, akademik çalýþmalarýn her geçen yýl bir önceki yýla göre artarak devam ettiðinin altýný çizmiþti. Bu noktada Bozok Üniversitesi Rektörünün açýklamalarýnýn mantýk çerçevesinde tekrar deðerlendirilmesi gerektiðini belirtmekte de fayda var sanýrým yýlýnýn son günü Hitit Üniversitesi Web sayfasýndan iki ayrý haber yayýnlanýyordu. Bunlardan bir tanesi bütçe ve gerçekleþme oranlarý, diðeri ise akademik çalýþmalarla ilgiliydi. Her iki haberde de açýklamalar grafiklerle detaylý bir þekilde anlatýlmýþtý. Bütçe ile ilgili olarak verilen haberde, üniversiteye ayrýlan bütçe ve gerçekleþme oranlarý yýllara göre grafikle gösterilmiþti. Grafiðe göre, üniversiteye verilen bütçenin, 2007 de gerçekleþme oraný %83, 2008'de %72, 2009'da %75, 2010'da %97 olarak verilmiþtir Mayýs ayýnda Sayýn Rektörün göreve baþladýðýný altýný çizelim ve devam edelim. Bütçe gerçekleþme oraný, 2011 %102, 2011 %106, 2012 %110 olarak gerçekleþmiþ. Verilere bakýlýrsa, bütçe de bir iade durumunun söz konusu olmadýðý, iade söz konusu olmuþsa da bu durumun Rektör Alkan dönemiyle alakalý olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Akademik çalýþmalarla ilgili haberde ise, gerek eðitim-öðretim ve gerekse de pek çok proje çalýþmasýyla, Hitit Üniversitesinin her geçen gün büyük atýlýmlar yaptýðý, yayýn faaliyetleri konusunda da önemli geliþmeler kaydedildiði anlatýlýyordu. Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý kapsamýnda öðretim elemanlarý tarafýndan çok sayýda uluslararasý bildiri sunulduðu belirtiliyor, Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý tarafýndan bilimsel yayýn sayýsýnýn 2010 yýlýna göre %97, bir önceki yýla göre ise %70 artarak, 75'e ulaþtýðýnýn altý çiziliyordu. Bunlarý neden anlatýyorum. Bugün Çorum'un en önemli konularýnýn baþýnda Hitit Üniversitesi gelmektedir. Bugün üzerine vazife olsun veya olmasýn çok kimse üniversiteyle ilgili fikir sahibi olabiliyor. Olamasa bile olmak için çaba sarf ediyor. Oysa ki fikir sahibi olmak için önce doðru bilgiye sahip olmak gerekir. Bu noktada yazar olarak okurlarýmýzý doðru bilgilendirmemiz gerektiði inancýyla bu yazýyý kaleme almýþ bulunuyorum. Bu arada, Fikir sahibi olmak için bilgi sahibi olmak gerekir demiþken belirtmekte fayda var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak gibi bir hastalýðýmýz var. Her hangi bir konuyla ilgili bilgimiz olsun veya olmasýn herkesin bir fikri var, herkes fikir sunuyor, herkes eleþtiriyor, tenkit ediyor. Ama bunu yaparken araþtýrmadan sorgulamadan yapýyor. Oysaki eleþtiri ya da tenkit bir kiþiyi, olayý veya konuyu doðru ve yanlýþlarýný göstererek anlatmak amacýyla yapýlýr. En azýndan benim bildiðim böyle. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar "Mehmet Akif Ýnan sendikal hayatýnda daima tutarlý olmaya özen göstermiþtir" GAÝTADA GÝZLÝ KAN HIZLI TANI KÝTÝ ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU Gaitada Gizli Kan Hýzlý Taný Kiti alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/360 1-Ýdarenin a) Adresi : Gazi Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Malýn Miktar ve Türü Ekte belirtilmiþtir. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 1 (bir) iþ günü içerisinde iþe baþlanacak olup 20 ()yirmi) iþ günü içerisinde tamamý teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gazi Cd. No:66 ÇORUM Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Teklif edilen Gaitada Hýzlý Tam Kiti T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasfna (TÎTUBB) kayýtlý olacak ve TÝTUBB'da Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olacaktýr. Onaylý olmayan kitler deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif edilecek malýn teknik þartnameye uygunluðunu kontrol etmek üzere istekliler en az 10 adet numuneyi teklifi île birlikte komisyona sunacakltýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) Satýnalma Servisi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gazi Cd. No:66 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 01 Resmi ilanlar de 4 Memur Sen Konfederasyonu kurucu Genel Baþkaný Mehmet Akif Ýnan, vefatýnýn 14. yýlýnda "Mehmet Akif Ýnan, Memur Sen ve Büyük Türkiye" paneliyle anýldý."ýnan, sendikacýlýðý devlet adýna yapan kesimleri çok iyi görüyordu" diyen Memur Sen Baþkaný Ahmet Gündoðdu, "Mehmet Akif Ýnan abimiz, çalýþanlar adýna sendikacýlýk yapan, milletin deðerlerine önem veren bir sendikacýlýðýn temellerini attý. Burada medeniyet sendikacýlýðýný çok önemsediðini görüyoruz. Toplu Sözleþme hakký olmazsa olmazýydý. Anayasa deðiþikliðini o günlerde haykýrýyordu. Toplu Sözleþme hakký için 'biz de ya bu hakký alýrýz ya da bir daha bu masaya oturmayýz' dedik ve iþ güvencemize dokundurtmadan almýþ olmamýz sendikal mevzuat bakýmýndan Memur- Sen'in çalýþma hayatýna yaptýðý önemli bir geliþmedir" dedi.panele konuþmacý olarak Bartýn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazýcý, Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Þükrü Karatepe ile Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Salim Uslu katýldý. Panelde Mehmet Akif Ýnan'ýn sendikacýlýk yönü, Memur-Sen'in kuruluþundan bugüne kadarki mücadelesi anlatýldý. Bu ülke de zaman zaman sert zaman zaman da ters rüzgârlar estiðini þimdilerde de böyle ters rüzgârlarýn esmeye baþladýðýný ifade eden Salim Uslu, "Yel, kayadan ne koparýr, diye umursamaz bir tavýr içerisinde olmamalýyýz. Birikimlerimize sahip çýkmak durumundayýz. Hak Ýþ'in Memur Sen hareketinin ya da memur sendikacýlýðýnýn gerekliliðini düþünmüþ olmasý, Memur Sen'in kuruluþunu teþvik etmiþ, katký saðlamýþ olmasý Hak Ýþ'in bir himmeti deðildir. Bir sorumluluðudur. Sert ve ters rüzgârlara karþý birikimlerimizi potansiyelimizi ortaya çýkartma ve o birikimleri sahiplenme çabasýndan ve örgütlü toplum ilkesinden kaynaklanmaktadýr. Eminim o duyarlýlýk, sorumluluk bugün Memur Sen'de de fazlasýyla vardýr" diye konuþtu. Salim Uslu panelde Merhum Mehmet Akif Ýnan'ý anlattý. Uslu, "Akif Hoca ilkelerin adamýdýr. Hiçbir zaman konjonktürel düþünüp, rüzgâra göre pozisyon alma kolaycýlýðý içerisine girmemiþtir. Merhum Nurettin Topçu'nun dediði gibi, "Biz muvaffakiyetin sýrrýný deðil, hareketin sýrrýný arýyoruz" anlayýþýnda olmuþtur. Onun için ne pahasýna olursa olsun baþarý deðil, bu hareketin sýrlarýna vakýf olmak ve tutarlý bir biçimde devam ettirmek ilkeli adam oluþunun baþýnda gelen önemli hususlardýr. Günü birlik kazanýmlar adýna sýkýntýlara raðmen hiçbir þekilde tavize yanaþmamýþ inandýðý fikirlerden asla vazgeçmemiþtir. Disiplin adamýdýr. Eðer bir görevi üstlenmiþse onu sýký sýkýya takip eden toplantýda bile alýnan kararlarý, verilen görevleri ya da kime verdiðini not alýp sonrada yerine getirilip getirilmediðini takip eden bu iþlerinde verimliliðini göz önünde bulundururdu. Emek vermeden statü peþinde koþan bir adam varsa onlara da karþý çýkardý. Akif hoca evrensel doðrularý kabul etmekle birlikte yerli deðerleri savunur, düþünürdü. Gelenekçidir. Kiþi için hatýrasýzlýk nasýl hafýza kaybý ise, Millet içinde geçmiþinden uzaklaþma, uygarlýðýndan kopma, öylece trajiktir. Ahlak, edep, Erkan adamýdýr. Tutarlýdýr. Merhum hoca gerek düþünce hayatý ve gerekse sendikal hayatýnda daima tutarlý olmaya özen göstermiþtir. Eðer grevli toplu sözleþmeli sendikacýlýða inanmýþsa bunu her fýrsatta ve ortamda ifade etmiþtir. Ýþçi ve memur ayrýmý yerine "çalýþanlar" gibi bir yeni tanýma, haklarýn eþitliðine ve ortak bir yasaya inanmýþsa bunu da eðip bükmeden ifade etmiþtir. Kararlýdýr. Mazeret üretilmesini hoþ karþýlamaz. Tutarsýzlýðý ve boþ konuþmayý akýntýya kürek çekmek olarak görürdü. Yorulmaz bir eylem adamýdýr. Umutsuzlukla, yoksunluk, yorgunluk onun lügatýnda yer almamýþtýr. Sendika - siyaset iliþkisinde mesafelidir. Memur-Sen'in kuruluþunda ve sonrasýnda kimi siyasi tutumlar, sýðlýklar pahalý bir deneyim olmuþtur. Merhum hocamýz ile yaptýðýmýz kimi sohbetlerde içimiz burkularak ve hatta dýþlanarak yaþadýklarýmýz bize sendika - siyaset iliþkilerinde önemli bir tecrübe kazandýrmýþtýr. Bu nedenle sendikalarýn baðýmsýzlýðýna yürekten inanmýþýzdýr. Sendikalar siyaset kurumlarýnýn güdümünde, yedeðinde olamaz. Arka bahçesi ya da yandaþý olmamalýdýr. Devlete de oyundaþ olmazlar. Evrensel doðrularýn yanýnda, kamu vicdanýný temsil ederek devletin tasarruflarýný denetleyen, hizmet alanýný geniþletip çeþitlendiren, sorun çözme kabiliyetini geliþtiren ve karar süreçlerine katýlan sivil örgütlerdir. Toplumsal model tasavvuru vardý. Merhum Mehmet Akif Ýnan "zikriyle, þükrüyle,fikriyle sen, önüne serilmiþ sonsuza karþý" diyerek, zikrine ve þükrüne devam ederken, toplumsal modele iliþkin görüþlerini de çeþitli vesilelerle ifade ederdi. Ýddiacýsýolduðu medeniyet davasýnýn kodlarýný taþýyan toplumsal modelde, adaletin önemini vurguluyor, kin ve düþmanlýk üretenlerin karlý çýkmayacaklarýný, hoþgörü, iyiden ve güzelden, doðrudan - hakkaniyetten, insaniyetten ve mertlikten yana olmanýn altýný çiziyor, barýþý öngörüyor ve önceliyordu. Demokratikleþme ve insan haklarý önceliðiydi. Düþünsel plandaki tezlerini ayný zamanda bir sivil toplum hareketi olan sendikacýlýkla hayata geçirebileceðine inanýyor, ulusal sorunlarýn sivil toplum örgütlerince sahiplenmesini önemsiyordu. Mehmet Akif Ýnan siyasete girmek konusunda teþvik edici oluyor, kendisi uzak kalmayý tercih ediyordu. Sendikacýlýkta ve meslekte nitelikten yana, hak arama konusunda duyarlýydý. Demokrat bir insandý. Demokrasinin egemen olduðu bir ortamda ancak sorunlarýn çözülebileceðine inanýyor, Türkiye'nin çaðdaþ standartlarýn gerisinde olduðunu düþünüyordu. Ýnsanlarýn, düþündüðü, konuþtuðu, okuduðu ve yazdýðý için mahkûm edilmesini kýnardý. Aydýnnamusu ve duyarlýlýðýna sahipti. Adaleti ve meþruiyeti her zaman savuna gelmiþtir" dedi. Uslu, konuþmasýný þu sözlerle tamamladý: "Hepimiz için bir akýl, ýþýk adamý ve garip bir mü'min olarak yaþadý ve bu dünyadan er kiþi olarak göçtü. Bize düþen görev onun çizgisini sürdürmek, yol haritasýný devam ettirmek, ona yakýþan bir vakarda, kararlýlýkta, mücadele çizgimizi devam ettirmek olmalýdýr. Mehmet Akif Ýnan Hocamýzý rahmetle anýyorum." Haber Servisi "Sanat dostlarý" 2014'ün açýlýþýný yaptý 18'nci yýlý geride býrakan "sanat dostlarý" 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý'nda (ÇEKVA) yaptý. Sanat dostlarý, her ayýn ilk cumartesi günü bir araya gelerek eserlerini birbirleri ile paylaþýyor. Fatma Yalçýnkaya Sevilmiþ'in baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda Salim Savcý günün konuþmasýný yaparken, Selahattin Aydemir kitabýný tanýttý, Baki Güven öðretmenlikle ilgili anýlarýný, Salim Demirci kitap tanýtýmý, Mehmet Tatlýsu yýl deðerlendirmesi yaptý. Toplantýya katýlan Ömer Öztürk, Veysel Çaðýl, Murat Köymen, Nihat Ýnce, Rýza Kandemir, Selami Sözer, Haydar Kýlýç, Mustafa Aygün, Gülser Kýlýç, Gülseven Köse, Necdet Filizli ve Hasan Korkmaz da þiirlerini ve mesajlarýný ilettiler. Kubilay Kaan YÜCEL

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı