HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül K sa ad HÜRS AD olan Hür Sanayici ve fladamlar Derne i'nin 20. kurulufl y l dönümü münasebetiyle düzenlenen gecede Ar-Ge, proje, istihdam, ihracat, kurumsall k, küreselleflen marka, sosyal giriflimci, yerel giriflimci, yurtd fl yat r m alan nda Ticaretin Se menleri ne törenle ödülleri verildi. 22 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr TOBB 6 bin Filistinliye ifl imkan sunacak HABER 17 DE Berfo Ana n n ad parkta yaflayacak HÜRS AD 20. y l program na; HÜRS AD Baflkan Yusuf Sar c, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili dris Bal, AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Çank r Milletvekili Hüseyin Filiz, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, TUSKON Baflkan Yard mc s Rahmi B y k, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkan Yadigâr Gökalp lhan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baflkanvekili Akif Hamzaçebi ile birçok ifl adam ve ifl kad n kat ld. HABER 17 DE HABER 15 DE BAfiBAKANLIK ÖNÜNDE CANLI BOMBA PAN Haberi 18 de MEB DEN Ö RETMENLERE ATAMA MÜJDES Haberi 19 de ALTINDA LILAR KONYA GEZ S NDE Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Anadolu Atefli stanbul Dans Akademisi aç ld STANBUL - Anadolu Atefli stanbul Dans Akademisi aç ld. fiiflli deki akademi merkezinde düzenlenen aç l fl töreninde konuflan Anadolu Atefli Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdo an, akademinin flubelerinin flimdilik stanbul, Ankara, Antalya ve Gaziantep te bulundu unu belirtti. Erdo an, en yak n zamanda flubelerin Türkiye ye yay lmas n hedeflediklerini anlatt. Yola ç kt klar nda dansç bulmakta zorluk çekti ini aktaran Erdo an, Çal flma yapt m z Hollanda, Kanada ve Kübal hocalar m zla flimdi birçok alanda sertifika verebilecek program m z var dedi. E itime, 4 yafl grubundan baflland na iflaret eden Erdo an, Bale için 6 yafl, modern dans için 4 yafl, halk danslar için yine 4 yafl grubundan çocuklardan al yoruz. Böylelikle 750 civar nda ö rencimiz var. (AA) WASHINGTON/BOSTON - Ud virtüözü smail Hakk Fencio lu nun Anadolu nun Sesleri dizisi alt ndaki konseri, Bostonlu müzikseverleri büyüledi. 18. Boston Türk Festivali kapsam nda düzenlenen konserde, Fencio lu ve kendisine efllik eden Shtreiml grubu, geleneksel Türk müzi i eserlerinin yan s ra caz müzi inden örnekler sundu. TÜ Türk Musikisi Konservatuvar Ses E itimi Bölümü nde Alaeddin Yavaflça ve Bekir S tk Sezgin in ö rencili ini yapan ve bu ikiliyle birçok konsere imza atan Fencio lu, as l enstrüman olan udun yan s ra keman ve yayl tambur çal yor. Klasik Türk müzi i korolar nda solist ve koristlik de yapan Fencio lu, birçok kay t stüdyosu ile aranjör ve besteci olarak çal flt. Kanada ya 2001 y l nda yerleflen smail Hakk Fencio lu, baflta Breanna MacCrimmon ve Jason Rosenblatt olmak üzere birçok Kanadal sanatç ile çal flt. Fencio lu, Marmara adl orkestras n n yan s ra Montreal ve Ottawa Türk müzi i korolar n yönetiyor. Çal flmalar n Montreal ve Philadelphia da sürdüren, dünyaca ünlü armonika üstad Howard Levy nin ö rencisi piyanist ve armonika sanatç s Jason Rosenblatt yönetimindeki Shtreiml grubu ile smail Hakk Fencio lu nun yollar ilk kez Montreal Müzik Festivali nde kesiflti. Folk müzi i ile caz temalar n bir araya getiren, Kanada ve Avrupa da birlikte birçok konser veren grup yabanc bas nda da övgüler ald. Boston Türk Festivali direktörü Erkut Gömülü, 22 Kas m 2013 Anadolu nun Sesleri Boston da yank land pek çok farkl ülkede konserler veren bu önemli müzisyenleri festival çat s alt nda müzikseverlerle Boston da ilk kez buluflturmufl olmaktan büyük mutluluk duyduklar n söyledi. Boston da 1996 dan bu yana her y l yap lan Türk Festivali, Anadolu nun Renkleri temal program yla sergiler, sunufllar, atölyeler, konserler, film yar flmas, Türk mutfa n n tan t m gibi genifl bir yelpazede gerçeklefltiriliyor. Festivalin ana sponsorlu unu Türk Kültür Vakf (TCF), Kültür ve Turizm Bakanl, Türk Tan tma Fonu ve Türk Hava Yollar yap yor. Boston Türk Festivali ne iliflkin daha fazla bilgi, adresli festival web sitesinde yer al yor. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 22 Kas m 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 19 Muharrem 9 Teflrin-i Sani Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Her 4 aileden 1 i çocu a vurulabilir görüflünde ANKARA - YEfi M SERT KARAASLAN - Hacettepe Üniversitesi Halk Sa l Enstitüsü taraf ndan yap lan araflt rmaya göre, Türkiye de ailelerin yüzde 40.6 s çocu un büyüklerinden korkmadan e itilemeyece ini; yüzde 24.7 si zarar verme amac yla olmaks z n çocu u korkutmak için vurabilece ini belirtirken; ebeveynlerin yüzde 67.5 i çocuklara fiziksel ceza vermenin tamamen zararl oldu unu düflünüyor. Hacettepe Üniversitesi Halk Sa l Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hilal Özcebe, Çocuk Haklar Sözleflmesi nin imzaland 20 Kas m n y l dönümü dolay s yla AA muhabirine yapt aç klamada, çocuklar n sa l kl büyüme ve geliflmeleri için tüm haklar na ulaflmas gerekti ini söyledi. Çocuklara yönelik fliddet davran fllar n n, onlar n sa l kl büyüme ve geliflmelerini önleyen bir çocuk haklar ihlali olarak kabul edilmesi gerekti ini dile getiren Özcebe, çocuklar n korunmas amac yla Birleflmifl Milletler taraf ndan Çocuk Haklar na Dair Sözleflme nin 1989 da imzaya aç ld n ve Türkiye de de 2004 te Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi ini an msatt. stismar n, çocu un büyüme ve geliflmesinden sorumlu olan kifli taraf ndan fliddete maruz kalmas fleklinde tan mland n ifade eden Özcebe, en çok fiziksel istismar ile karfl lafl ld na dikkati çekti. Özcebe, fiziksel istismar nedeniyle olan yaralanmalar n genellikle çimdikleme, s rma, vurma, tekmeleme, yakma, a z kapatarak bo maya teflebbüs etme, fliddetli flekilde sarsma ya da bir flekilde çocu un bedenine zarar vermek fleklinde oldu unu bildirdi. Özcebe, ailelerin çocuklar n n büyümesi ve geliflmesi s ras nda toplum kurallar n ö retmekle yükümlü olduklar n belirterek, flöyle devam etti: Ebeveynler, çocuklar n onlar n sa l k ve güvenliklerini tehdit eden ortam ve davran fllara karfl korumal d r. Ebeveynler, çocu un davran fllar n kontrol ve düzeltmek için, e itici olarak hasar ve sakatl k oluflturmadan a r l fiziksel güç uygulayabilmektedir. Ancak ailelerin fiziksel ceza uygulamas bazen istismar boyutlar na da ulaflabilmektedir. Yap lan bir araflt rmaya göre, fiziksel ceza uygulanan çocuklarda agresif ve suçlu davran fllar artmakta, aile-çocuk iliflkisi bozulmakta ve çocuklarda ruh sa l ile ilgili sorunlar ortaya ç kmaktad r. Ayn araflt rmada, fiziksel cezaya maruz kalan çocuklar n gelecek yaflamlar nda kendi çocuklar na fiziksel istismar uygulama olas l n n artt da saptanm flt r. Özcebe, Hacettepe Üniversitesi Halk Sa l Enstitüsü taraf ndan ailelerin çocuklar na yönelik baz davran fllar nas l alg lad klar n belirlemek amac yla Dr. Burcu Küçük Biçer ve Dr. Elif Köse taraf ndan yeni bir çal flma yap ld n hat rlatt. Özcebe nin verdi i bilgiye göre, 464 aile ile gerçeklefltirilen anket çal flmas ndan çarp c sonuçlar elde edildi. Çal flmaya göre, ailelerin yüzde 10.2 si çocu a vurmak veya kula n çekmenin ona ba rmaktan daha iyi oldu unu; yüzde 40.6 s çocu un büyüklerinden korkmadan e itilemeyece ini düflünüyor. Ebeveynlerin yüzde 24.7 si zarar verme amac yla olmaks z n çocu u korkutmak için vurabilece ini söylerken; yüzde 10.8 i çocu a vurman n ebeveyn olman n gerektirdi i normal bir durum oldu unu savunuyor. Çal flmaya göre, ailelerin yüzde 21.3 ü çocu a arada bir vurmak ya da kula n çekmekle zarar vermifl olunmayaca n öne sürerken yüzde 34.1 i çocu un cezay hak etmesi halinde vurmaya izin verilebilece ini belirtiyor. Çal flmada öne ç kan di er sonuçlar flöyle: Ailelerin yüzde 20 si çocu a anlat lmas na ra men dinlemiyorsa vurabilece ini, yüzde 40.3 ü iyi çocu un her zaman annesini dinleyece ini, yüzde 30.2 si çocu a yavaflça vurulabilece ini, yüzde 12 si fiziksel ceza vermenin çocu u disiplien etmek için iyi bir yöntem oldu unu, yüzde 23.4 ü fiziksel cezan n baz çocuklar n disiplini için uygulanabilecek yöntem oldu unu, yüzde 38.6 s fiziksel ceza disiplin için di er yöntemler baflar s z oldu unda uygulanacak son seçenek oldu unu ifade ediyor. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N NUSRET MAYIN GEM S VE BURHANETT N KOCAMAZ Bu yaz mda Çanakkale Savafl n anlatmayaca m. Ama hepimiz biliyoruz ki bundan 96 y l önce tilaf Kuvveytleri( ngiltere, Fransa, Rusya) I. Dünya Savafl nda, Osmanl y yok edip Türklü ü ortadan kald rmak istiyorlard. Düflmanlar, Çanakkale Bo az n geçip Rusya ile temasa geçerek Osmanl y tam bir kuflatmaya alma düflüncesindeydiler. 3 Kas m 1914 de ngilizler, Seddülbahir ve Kumkale tabyalar n topa tuttular. Çanakkale Bo az, Osmanl lar taraf ndan tahkim edilmifl ve sular may nlam flt. Ama ngiliz ve tilaf Kuvvetleri 19 fiubat 1915 de Bo az n d fl tabyalar n tahrip ettiler. Hatta karaya asker ç kararak bu tahrip iflini tamamlad lar. Bo az n d fl savunmas düflmüfltü. Art k Marmara Denizine geçip stanbul a girmek, Ruslarla güç birli ini sa lamak kolayd. 18 Mart 1915 te tilaf Devletlerinin donanmas n n Bo azdan geçmesi planland. Öncelikle; orta savunma tabyalar sürekli bombard man edildi. D fl hatlara komandolar ç kar ld. Bo azdaki may n tarama ve temizleme ifli baflar yla yürütüldü. Ama 7 8 Mart 1915 gecesi bir kahramanl k gerçeklefltirildi. Nusret adl may n gemisi o gece Yüzbafl Hakk Bey komutas ndaki denizciler elde mevcut may nlar, san yorum 25 adet gemi may n, Karanl k Limana sezdirmeden tekrar döflediler. Sald rgan düflmanlar, bo az n may ns z ve güvenilir oldu unu düflünüyorlard. Kendilerinden emin olarak tilaf Kuvvetlerinin donanmas 16 harp gemisiyle birlikte 18 Mart 1915 günü Bo az a girmeye bafllad lar. Bu arada tabyalar da atefle tuttular. Ama gerek bo az tabyalar ndaki bataryalar n ateflleri karfl s nda ve gerekse döflenen may nlar sebebiyle tilaf Kuvvetleri birçok gemi kaybederek geri çekildi. Hem de komutan gemisi armada durduruldu ve bat r ld. Biliyorsunuz 18 Mart hücumu, Çanakkale Bo az n n karadan yard m görmedikçe geçilemeyece ini ortaya ç kard. Bundan sonra kanl kara savafllar Osmanl lar ile tilaf Kuvvetleri aras nda k yas ya yap ld.. Tam 8,5 ay süren bir çat flma oldu. Düflman Çanakkale den geçemedi. Çanakkale de Türkler kesin bir zafer kazand. Bu zaferde en büyük pay Nusret may n gemisinindir. Bana sorarsan z Türkiye Cumhuriyetinin temeli burada at ld. Çünkü Gelibolu ve Anafartalar kahraman Mustafa Kemal, bu savaflta ünlü oldu. Türk insan, bu savaflta Mustafa Kemal gibi bir kahraman tan d. O sebeple ona inand ve Türk milletinin kurtuluflunda onun arkas na düfltü. Çanakkale savafl n n kazan lmas nda en önemli görevlerden birini ifa eden bu gazi gemi, flu anda Tarsus ta bulunuyor. Bu flanl gemi de di er gemilerimiz gibi çok kadersiz bir hayat sürdü. Neden kadersiz bir hayat? Çünkü denizcilik tarihimizde öyle flanl gemilerimiz vard ki; jilet olmaktan, duba olmaktan, tencere, tava olmaktan, hurda olmaktan kurtulamad. Yavuz Z rhl s n müze yapamad k, jilet yapt k. Gazi unvan verilen Alemdar gemisi bile hurda niyetiyle sat ld. Ertu rul f rkateyninin inin ak beti öyle Çanakkale Savafllar s ras nda Goliath bat ran Muavenet-i Milliyi adl gemi söküldü, parçaland ve dökümcülere sat ld. O flanl Hamidiye Z rhl s da kiloyla sat ld. Benim çocuklu umda stanbul da gördü üm kömürle çal flan bir Gülcemal vapuru vard. O y llarda vapur, benim gözümde sanki bir transatlantik idi. Bo azdan geçti inde bacas ndan ç kan dumanlar bütün stanbul u karanl kta b rak rd. Bu Gülcemal vapuru da hurda olarak sat ld. Daha onlarca gemi böyle heba oldu gitti. Hiç birini müze yapamad k. Son günlerde Büyük Atatürk ün yat Savarona n n bafl na gelenleri okuduk, gördük. Fuhufl gemisi oldu. Savarona y 1938 y l nda Türk Hükümeti sat n alarak Atatürk e tahsis etti. Atatürk ün ölümünden sonra Türkiye Denizcilik flletmelerine devredildi. Baflbakan Turgut Özal n döneminde 49 y ll na bir amatöre kiraland. Ne olurdu müze olsayd? Her neyse! Gazi Nusret Gemisi de çok çileler çekti. Bir süre kuru yük gemisi olarak Mersin-Antalya - zmir aras gitti,geldi. Ama yoruldu. Tarsus un k y lar ndan birine terk ettiler. Batmak ve çürümek üzereydi. Tarsus un 16 y ldan bu yana Belediye Baflkan olan Dr. Burhanettin Kocamaz gemiyi gördü. Milli duygular ve vicdan, bu duruma raz olamazd. Olmad da Çürümeye terk edilmifl, batmak üzere olan bu gazi ve flanl Nusret may n gemisini Tarsus un en yüksek bir tepesine tafl may düflündü. Hemen giriflimde bulunarak gerekli yerlerle görüfltü. Bu gemiyi parçalar halinde san yorum iki parça, Tarsus a tafl d. Büyük bir meydana önce havuz yapt rd. Su ile doldurttu, geminin montaj n yapt rd. Gemiyi tamir ettirdi; yeniletti. Aylarca çal flarak bu flanl gazi gemiyi Tarsus a arma an etti. Alan n etraf n çevirtti, bu alan n içine Çanakkale Savafl Müzesi kurdu. Sembolik flehitlik yapt rd. Heykeller diktirdi, bayraklar göndere çektirdi. Nusret May n Gemisi Müzesini gerçeklefltirdi. Her dönemde duyarl ve güvenli insanlar iflbafl na gelir. Tarsus un Belediye Baflkan iflte böyle bir kiflilik. Sa olsun, varolsun! E er o olmasayd, Nusret May n Gemisi de hurda olarak sat lacak ve yok olup gidecekti. Savanora gemisini de inflallah birileri kurtar r ve müze yapar. nflallah bir vicdanl kifli ve kifliler ortaya ç kar. Ama Tarsus Belediye Baflkan Dr. Burhanettin Kocamaz gibi insanlar toplumumuzda o kadar az ki Bu yi it insana minnet ve flükran duyuyoruz.

4 4 YARIN Turizm 22 Kas m 2013 Ege mutfa dünyaya aç l yor ZM R - TOLGA ALBAY - Türk mutfa içinde özellikle ot yemekleriyle bilinen Ege Mutfa n dünya çap nda tan tmak amac yla Türk- Frans z ortakl yla bir çal flma bafllat ld. zmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatlar ve Yönetimi Bölümü nün yürüttü ü proje kapsam nda Fransa n n Michelin y ld z na sahip ünlü flefleri ve gastronomi yay nlar ndan temsilciler zmir e gelecek. Dünya Aflç lar Baflkenti olarak kabul edilen Fransa n n Lyon kentindeki aflç lar toplulu u Les Toques Blanches du Monde a ba l Michelin ödüllü flef Joseph Viola, zmir Ekonomi Üniversitesi nin bafllatt Ege Mutfa na Y ld z Kazand rma Projesi kapsam nda zmir e geldi. Kentteki yöresel yemekler yapan restoranlar ziyaret ederek tad mlar yapan Viola, üniversite ö rencilerine Frans z mutfa hakk nda uygulamal e itim verdi. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Viola, Türk mutfa n n dünyada tarihi zenginli iyle tan nd n, Avrupa da çok tüketilen baharatl yemeklerin kökeninin Osmanl mutfa oldu unu ancak günümüz Türk mutfa n n yeterince tan nmad n ifade etti. Türk mutfa dünyaca tan nmay hakediyor, buna yard mc olmak için buraday z diyen Viola, yapt incelemede Ege Mutfa nda yemeklerin mevsim sebzeleri ve meyveleriyle yap lmas ve yabani otlar n s kça kullan lmas ndan etkilendi ini, ilk ziyaretinde tatt baz yemekleri kendi menülerinde kullanmaya karar verdi ini söyledi. Viola, flöyle konufltu: Ege Mutfa nda lezzet konusunda hiçbir s k nt yok ancak sunum yönünde eksikler saptad k. Sunum tarz nda yeniliklere, farkl bak fl aç lar na ihtiyaç var. Lezzet bak m ndan da belki baz katk larda bulunabiliriz. Proje kapsam nda öncelikle ö rencilere uluslararas standartlarda yemek sunumu hakk nda bilgi verece iz. Bir kaç ö renciyi Lyon a staja götürece iz. Gelecek dönemde farkl flefler de projeye kat lacak. (AA) Turist, çevreci oteli Yeflil Anahtar ndan tan yor ANKARA - fienay ÜNAL - Çevreye verdi i zarar en aza indiren, su ve enerji tasarrufuna dikkat ederek çevre dostu ünvan n alan ve Yeflil Anahtar la ödüllendirilen turistik konaklama tesisi say s 21 e yükseldi. Türkiye Çevre E itim Vakf (TÜRÇEV) Genel Müdürü Erol Güngör, AA muhabirine yapt aç klamada, Yeflil Anahtar Program yla çevrenin korunmas yönündeki giriflimlerin ödüllendirilerek desteklendi ini, iklim de iflikli inin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katk da bulunulmas n n amaçland n belirtti. Güngör, uluslararas bir eko-etiket olan Uluslararas Çevre E itim Vakf (FEE) taraf ndan hayata geçirilen program n, ilk kez 1994 te Danimarka da uygulanmaya baflland n söyledi de Fransa n n, Yeflil Anahtar Program na kat ld n ve kamp alanlar n belgeledi ini anlatan Güngör, 2002 y l nda da Avrupa da yayg nlaflt n bildirdi. Program n temelde 5 hedefi oldu unu belirten Güngör, Çevrenin korunmas, tüketimin azalt lmas sonunda maliyetin düflürülmesiyle ekonomik yönetim, iflletmenin daha genifl sorumluluklar alarak turizmin güçlendirilmesine katk s, ödüllü iflletmelerin ve yeflil anahtar etiketinin promosyonuyla pazarlama stratejisi ile iflletme sahibinin, personelin, müflterilerin çevre bilincinin artt r lmas ve sürdürülebilir kalk nma için e itim amaçlan yor diye konufltu. 26 ülke yeflil anahtar veriyor Dünyada 26 ülkede Yeflil Anahtar Program n n uyguland n anlatan Güngör, bu sayede ülkelerin turizmdeki markalar n n yükseldi ini vurgulad. Program n Türkiye de 2 y ld r uyguland na dikkati çeken Güngör, özellikle su ve enerji tasarrufu, çevrenin korunmas, misafirlerin çevre konusunda dikkatlerinin çekilmesi, oda s cakl klar, at klar n geri dönüflümü ve mutfak ile çamafl rhanelerde çevre dostu temizlik ürünlerinin olmas gibi flartlar n arand n dile getirdi. Güngör, anahtar almak isteyen tesislerin baflvurular üzerine jürinin tesisi inceledi ini ve aranan flartlara sahip olunmas halinde yeflil anahtarla tesisi ödüllendirdi ini söyledi. Anahtar ödülünün bir y l süre için verildi ini, her y l yenilendi ini belirten Güngör, Yeflil Anahtar alan bir tesis ilk etapta çevre dostu tesis lisans n belgeleme hakk na sahip oluyor dedi. Yeflil anahtar n turizme katk s Yeflil anahtar alan iflletmelerin k sa vadede de il ancak sonraki y llarda turistler taraf ndan daha fazla talep görür hale geldi ine iflaret eden Güngör, flöyle konufltu: flletme sahiplerine biz hep ilk etapta doluluk oranlar n n artmas n beklememelerini tavsiye ediyoruz çünkü program o flekilde kurgulanm fl bir program de il ancak yerli ya da yabanc misafirler tesisin Yeflil Anahtara sahip oldu unu gördü ünde di er seyahetlerinde de bu tesisi tercih ediyor. Çevreye sayg duyan bir tesis turistlerden hem takdir kazan yor hem de destek. Bu tesisler özellikle yabanc turistler taraf ndan ilgi görüyor, tercih sebebi oluyor. Geçen y l yeflil anahtar sahibi olan tesis say s 4 iken rakam bu y l say 21 e ç kt için ise baflvurular gelmeye bafllad. Gelecek y l rakamlar n iki kat na ulaflmas n bekliyoruz. Yeflil Anahtar Program n n daha iyi tan t lmas için stanbul da sektör temsilcilerinin kat l m yla 8 Ekim de bir toplant düzenleyece iz. (AA)

5 22 Kas m 2013 Soldan sa a: 1.Keten ve yünden dokunan kumafl. Uyan k, gözü aç k. 2. En küçük sosyolojik topluluk. Bir pamuk türü. 3. Garaj. 4. Bir tür etli ve büyük zeytin. 5. Bar nd rma. Asya da bir ülke. 6. fiaflma anlatan ünlem. Yüksek ses, nara. Bir nota. 7. Mitoloji. Gelin bafll. 8. lgi çekici, de iflik kimse. Kelem. 9. Onar m. 10. Saç örgüsü. Kutsal fl k. 11. skambilde birli. Soru sözü. laç, merhem. 12. Kuranda bir sure. Düz ve genifl alan. 13. Bir organ m z. Cüz. 14. Arkadafl, dost. Kiloamperin simgesi. 15. Çare. Tarama arac. 16. Dansta kavalyenin efli. lgi eki. 17. Yerine koyma, yerine kullanma. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. 18. Yetkeli, sultal. 19. Yüksek, yüce. M s r n plaka iflareti. Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi. 20. Difli deve. At n yürüyüfl flekillerinden biri. Yukar dan afla ya: 1.Etkinlik. Karagöz oyunundaki kambur cücenin ad. ki tarla aras ndaki s n r. 2. Mitolojik bir çalg. Yatay günefl saati. Bayrak. Bir tür içecek. 3. lgi. Gürbüz kundak çocu u. Ba naz, mutaass p. 4. Bitki bilimi, botanik. Konuk. Molibdenin simgesi. 5. Haz. Ali yanl l. Üzerine yaz yazmak için tabaklanm fl ceylan derisi. Küçük akarsu. 6. fiehzadelerin özel e itmenleri. Da servisi. Dogma, inak. Uzakl k anlat r. Verme, ödeme. 7. K srak sütü ile yap lan eski bir Türk içkisi. Konut, ev. Bir yerde oturma, e leflme. 8. S k s k küçük ve önemsiz kazalar yapan kimse. Eskiden Karagöz oynat lan kahvelere verilen ad. Telli bal kç l. Mentefle. 9. Alüminyumun simgesi. Ya ma, çapul. Çeflitli dans ve oyunlardan oluflmufl, zengin görünümlü sahne gösterisi. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. 10. Eflek. Bak r tafl. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 YARIN Ekonomi 22 Kas m 2013 Malatya Belediyesi nden meyve suyuna 20 milyon TL lik yat r m Malatya Belediyesi Esenlik mar nflaat ve Tic. Ltd. fiti. taraf ndan 65 dönüm alana 20 milyon TL harcanarak meyve suyu entegre tesisi infla edilecek. MALATYA -Malatya Belediye Baflkan Ahmet Çak r, yapt aç klamada, belediye ifltirakleri aras nda yer alan Esenlik bünyesinde önemli bir yat - r ma imza atmaya çal flt klar n belirtti. Malatya da büyük bir kesimin geçim kayna kay s dan elde edilen geliri art rmak istediklerini anlatan Çak r, Sanayi ürünleri aras nda hak etti i yeri almas gereken ve ilimizin önemli gelir kaynaklar ndan biri olan öz sermayemiz kay s ya önemli çözümler üretmek için, 20 milyon TL de erinde, 65 dönüm alana, meyve suyu entegre tesisi için yer tahsisi yap ld. Yer tahsisinin ard ndan çal flmalar m z bafllad. dedi. fiehirdeki tüm çal flmalar kent insan n n daha iyi koflullarda yaflamas için h zla sürdürdüklerini vurgulayan Çak r, fiehrimizin de iflim, dönüflüm ve yenileme çal flmalar n n yan nda, sosyal ve kültürel anlamda da büyük projeleri gerçeklefltirdik. Malatya n n bugününe ve gelece ine yönelik yat r m ve hizmetlerimiz devam ediyor. Bunlarla birlikte ilimizde do rudan 50 bin ailenin geçimini sa lad klar kay s m z n sanayileflmesi ad na bir süreden beri çeflitli araflt rmalar yap yoruz. Yap lan araflt rmalar neticesinde elde edilen veriler ile meyve suyu konsantre fabrikam z kuruyoruz. diye konufltu. Malatya ya büyükflehir statüsünü kazand racak projelere imza att klar n ifade eden Çak r, Temel amac m z, Malatyal vatandafllar m z n ekonomik kazanc na do rudan katk lar sunan projeleri hayata geçirmektir. Özellikle bugüne kadar yeterli de eri görmeyen kay - s m z n, köylerimizde, k rsal kesimlerimizde kay s üretimi ile geçimini sa layan vatandafllar m z aç s ndan ciddi bir gelir kap s olmas için ataca m z bu önemli ad m bizleri heyecanland r yor, gururland r yor. fleklinde konufltu. fiehir ve bölge halk n n kalk nmas için ticari anlamda bölgesinin potansiyelini her alanda de erlendirmek ve harekete geçirmek hedefinde olduklar n ifade eden Baflkan Çak r, Kurulacak bu fabrikada ilimiz ve bölge tar m nda oldukça önemli bir üretim kapasitesi olan kay s, elma, üzüm, fleftali, viflne üretiminden elde edilen ürünler de erlendirilecek. Özellikle kay s da kuru olarak ifllenemeyen (dolu yaras, çilli, kalibresi küçük, vs.) ürünlerin ekonomik de- eri artacak. Ayr ca, bu tesis sayesinde kay s da don olay n n yafland y llarda, salçal k domates, biber gibi ürünlerin çiftçilere ekimi yapt r larak alternatifli ürün üretimi teflvik edilecek, bu ürünler de kurulacak olan Esenlik Meyve Suyu Konsantre Tesisi nde ifllenecek. ifadelerini kulland. Ahmet Çak r, fabrikan n sadece kay s ile ilgilenen insanlara fayda sa lamayaca n, esnaf n da piyasa döngüsü içinde önemli gelir elde edece ine inand n kaydetti. (CHA) Rusya, yabanc ya gayrimenkul sat fl n s n rland r yor MOSKOVA - Rusya, yabanc lar n mülk edinmelerini resmi izne tabi tutan yeni bir yasa haz rlad. Buna göre yabanc lar gayrimenkul sat n alacaklar nda ya da kiralayacaklar nda, oluflturulacak yeni bir ajanstan izin almak zorunda kalacak. Kommersant gazetesinde yer alan habere göre Rusya vatandafl olmayan birey ya da flirketlerin mülk al m ve kiralama ifllerine yeni bir süreç daha eklenmifl oldu. Uzmanlar yeni yasan n ülkenin yat r m ortam n kötü etkileyece i konusunda uyar da bulunuyor. Rusya da yabanc lar mevcut yasaya göre Rusya vatandafllar ile ayn statüye sahip. Sadece tar m arazileri, s n r bölgeler ve askeri alanlara yak n bölgelerde mülk edinmelerine izin verilmiyor. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in etnik gettolar n oluflmas n istemedi ine dikkat çeken yetkililer, yeni yasan n bu yöndeki oluflumlar n önünü kesece ine de iniyor. Uzmanlara göre ise yeni uygulama ek prosedür ve evrak ifli getirecek. Böylece zay f olan yat - r m iklimi daha da kötüye gidecek. (CHA)

7 22 Kas m 2013 Ekonomi YARIN Ma azalar nda art k sadece kendi ürünlerini satmayacak Arow Ma azac l k, kendi ürünlerinin sat ld marka ma azac l k konseptinden ç karak çoklu markalar n sat fla sunuldu u 'Family Brand' markas oldu. Hedef büyüten Arow, ArowMan ile erkek ayakkab s, ArowKids ile çocuk ayakkab lar ve ArowSport ile spor ayakkab koleksiyonlar üretmeye bafllad. STANBUL - 1 y l önce Flo Ma azac l k Genel Müdürü Selim Taflk n bünyesine katan flirket, grup markalar d fl nda Diesel, Lacoste, Adidas, New Balance gibi birçok dünya markas n da sat fla sunacak. Türkiye genelinde 63 ma azas ve 650 bayisi ile yoluna devam eden flirket, 300 ma aza hedefi ile büyümeye devam ederek 2014 y - l nda 12 yeni ma aza açmay planl yor. Konuyla ilgili aç klama yapan Arow Ma azac l k üst yöneticisi Selim Taflk n, flirketi kurumsallaflt rmak ve ma azac l k alt yap s n yeniden yap land rmak istediklerini kaydetti. Perakende sektöründeki de iflimi okuyamayan firmalar n ayakta kalamayacaklar - n belirterek, "Son 10 senede sermayenin kayd bir kitle var. Tüm sektörlerde çok güzel ifller yapm fl Anadolu aslanlar var. Ama o dönemler enflasyonist ortamlard, sto un para getirdi i y llard. O zaman verimlilik ihtiyac yoktu. fiimdi enflasyon düfltü, rekabet sert, ölçe inizi tutturamazsamz yaflayam yorsunuz, art k ince hesap zaman. O nedenle devreye profesyonel ihtiyac giriyor." ifadelerini kulland. A rl kl olarak franchise ile büyüyeceklerini söyleyen Taflk n, "Franchise' kendi ma azam z gibi görme e ilimindeyiz. Biz önce markam z n duruflunu oturtmak, B kalitesini C fiyat ile satan bir perakende markas olarak yer almak istiyoruz. Seneye yeni ma aza konseptine geçece iz. lk konsept ma aza Diyarbak r da olacak. B segmenti duruflu olacak, personelin k yafeti vs de iflecek. Arow denince daha butik, daha nifl ama uygun fiyatl, sat fl sonras hizmeti çok iyi, müflteri memnuniyeti konsunda kusursuza yak n hizmet veren bir marka olmak istiyoruz." fleklinde konufltu. (CHA) Star Rafinerisi, 2017'nin ikinci yar s nda devreye al nacak ZM R - Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Star Rafinerisi'nin inflas n n h zla devam etti ini belirterek, söz konusu rafinerinin 2017 y l - n n ikinci yar s nda devreye al naca - n ve bafllang ç itibariyle 10 milyon ton petrol iflleme kapasitesiyle üretime bafllayaca n bildirdi. Azerbaycan Devlet Petrol fiirketi SOCAR n Türkiye yat r mlar n yerinde görmek amac yla Türkiye'ye gelen Azerbaycanl bas n mensuplar na aç klamalarda bulunan Korkut, yat - r mlar ile ilgili bilgi verdi. Korkut, özelleflme sonras yap lan yat r mlar ve bölgeye katk s yla ilgili sorulan bir soru üzerine; Petkim'in SOCAR taraf ndan özellefltirilmesinden sonra gelifltirilen vizyon çerçevesinde Petkim yar madas nda petro kimya, enerji ve lojistik da t m yat r mlar sayesinde 7 söz konusu yar madada çok önemli miktarlarda üretim art fllar sa lanaca- n bildirdi. Korkut bu üretim art fllar - n n Türkiye baflta olmak üzere bölgeye çok önemli katma de erler sa layaca n dile getirdi. Sadettin Korkut, Petkim yar madas nda SOCAR' n deste i ile inflas devam eden liman n zmir Alsancak Liman 'n n iki kat büyüklü ünde olaca- n ifade ederek, "Petkim Liman, Ege bölgesinin geliflmesine ülkemizin konteyn r trafi inin büyümesine son derece katk yapacak bir liman olacak." dedi. Tesisin, Akdeniz çana n n en önemli konteyn r limanlar ndan biri olaca n bildiren Korkut, söz konusu liman n 11 bin TEU kapasiteli ve yaklafl k 330 metre uzunlu unda gemilerin yanaflabilece i bir liman olaca- n vurgulad. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi 22 Kas m 2013 Erbil'deki G da Fuar 'nda Mersin cezeryesi yo un ilgi gördü Irak'ta düzenlenen Erbil Uluslararas Agroofood Fuar 'nda Türk cezeryesi büyük ilgi görüyor. ERB L -Irakl lar standlarda ikram edilen cezeryelerin tad na bakabilmek için kuyruk oluflturuyor. Standlar ziyaret ederek Irakl lara cezerye ikram eden Ekonomi Bakanl Müsteflar Yard mc s Bülent U ur Ecevit ise gösterilen ilginin sevindirici oldu unu dile getirildi. Milli kat l m n Akdeniz hracatç lar Birli i'nin (AK B) organize etti i Erbil Uluslararas Agroofood Fuar 'na Türkiye'den 90 firma kat ld Kas m tarihleri aras nda gerçeklefltirilen fuarda Ekonomi Bakanl Müsteflar Yard mc s Bülent U ur Ecevit de firmalar tek tek ziyaret etti. Ecevit Mersinli ifladamlar n n getirdi i cezeryeleri Irakl lara da tt. Irakl lar cezeryelerin tad na bakabilmek için büyük çaba gösterdi. Irak' n kendileri için önemli ihracat pazarlar ndan biri oldu unu belirten Ecevit, Türkiye'nin özellikle tar m ürünleri iharacat nda birinci oldu unu kaydetti y - l nda 10,7 milyar dolar ile Irak' n en çok ihracat gerçeklefltirdikleri ikinci ülke konumunda oldu unu Türkiye ile Almanya aras ndaki ekonomik iliflkiler büyüyor BERL N - Berlin'de Almanya Ekonomi Bakanl nda düzenlenen Birinci Türk-Alman Enerji novasyon Forumu büyük ilgi toplad. Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanl ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl öncülü ünde ve fladam Dernekleri Federal Birli- i'nin (BUV) organizatörlü ünde gerçekleflen forumun ana konular n piyasada mevcut yenilikçi enerji sistemleri, uygulamal enerji araflt rmalar ve enerji ekonomisine iliflkin dan flmanl k konular oluflturdu. Berlin Ekonomi Senatörü Cornelia Yzer bu tarz bir forumun iki devlet ad na çok büyük önem arz etti ini vurgulad. Yzer, "Türkiye enerji sektöründe gün geçtikçe ilerliyor. Di er taraftan Berlin'de yenilenebilir enerji alan nda ileri teknoloji üreten flirketler var. Bence güzel ortakl klar oluflabilir." dedi. Türk-Alman Enerji Forumu'nun Almanya koordinatörü Andreas Obersteller ise 2003 senesinde skenderun'da Alman flirketleri taraf ndan aç lan termik santralin iki devlet aras ndaki ilk büyük enerji projesi oldu unu belirtti. Obersteller, gelecekte planlanan iflbirliklerini flu flekilde aç klad : Bursa'da do algaz enerjisi projelerimiz var. Ayr ca RWE bir gaz santrali kuracak. Bunun d fl nda yenilenebilir enerji alan nda birçok Alman flirketi Türkiye ile irtibat halinde. anlatan Ecevit, bunun ihracat n yüzde 7'sini oluflturdu unu anlatt. Irak' n Türk ihracatç s için vazgeçilmez bir pazar olma özelli i kazand n vurgulayan Ecevit, Türkiye'nin tar m ürünleri ihracat n n yüzde 21'ini yine bu ülkeye gerçeklefltirildi ini vurgulad. Kuzey Irak yönetimi ile ülkemiz aras ndaki iliflkilerin çok olumlu bir 2011 y l nda yaflanan Fukuflima Nükleer Santral kazas n n ard ndan yenilenebilir enerjinin önemini gün geçtikçe art yor. Bu meselenin Türkiye için de çok büyük bir ehemmiyet arz etti ini belirten Türkiye Enerji Bakanl n n Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar, "Bu konuda Almanya'dan istifade edebiliriz." dedi. Yazar, Almanya bugün Türkiye'nin en önemli ifl orta ve aç k arayla Türkiye'nin en büyük yat - r mc s konumunda. Türkiye, enerji alan nda köprü ülke olarak Avrupa'daki enerji temini için önemli bir rol oynuyor. fleklinde konufltu. Forumda iki ülke aras ndaki teknoloji transferi ve bu alandaki seyir izledi ine iflaret eden Ecevit, bunun her geçen gün geliflmeye devam etti ini vurgulad. Irak'a yap lan ihracat n yüzde 70-80'inin Kuzey Irak'a yap ld n ifade eden Ecevit flöyle devam etti: "Irak' n genelinde oldu u gibi Kuzey Irakl ifladamlar ile ülkemiz ifladamlar aras nda iliflkilerde h zla artmaktad r. Halihaz rda Kuzey Irak'ta bin 500 civar nda Türk firmas faaliyet göstermektedir. Bunlar n aras nda 5 tanede banka bulunmaktad r. Türk okullar n n yan nda Bilkent ve Ifl k Üniversitesi ile di er Türk- Türkmen okullar da insani ve kültürel iliflkilerimizde bilimsel iflbirli i alanlar nda imkanlar sunmakta. Artan petrol gelirleriyle birlikte savafltan önce 300 dolar olan milli gelirleri 5 bin dolar aflm flt r. Bölgede ekonomik büyümeye iliflken tahminler yüzde 12'ye ulaflm flt r. Petrol d fl sektörlerdeki yat r mlarda 20 milyar dolar çoktan geçmifltir. Erbil 15 milyar dolardan fazla özel sektör yat r m olan bir flehirdir." (CHA) iflbirli i projeleri kapsam nda al - nan kararlar n yar n aç klanmas bekleniyor. (CHA)

9 22 Kas m 2013 Ekonomi YARIN 9 Is yal t m n n tercih nedeni; paradan ve enerjiden tasarruf Savunma Sanayii Müsteflar Murat Bayar, tehdit aç s ndan bak ld nda siber savafl n giderek yayg nlaflt n ve asimetrik bir flekilde geniflledi ini belirterek, konunun askeri mesele olarak de erlendirilmeye baflland n söyledi. STANBUL - Sürdürülebilirlik Akademisi taraf ndan yap lan Enerji Verimlili i ve Binalarda Is Yal t m Tüketici Alg Araflt rmas ndan çarp c bulgular ç kt. Araflt rmaya katlan her 10 kifliden 9 u yal t m paradan ve enerjiden tasarrufa imkân tan d için önemli görüyor. Her 4 kifliden biri ise yal t m n enerji verimlili i için önemli oldu u kan s nda. Filli Boya Yal t m n katk sundu u araflt rman n verileri bas n toplant s ile aç kland. Türkiye de 16 il ve 7 bölgede yap lan araflt rma kapsam nda Daire sat n almada belirleyici en önemli etken nedir?, Tüketicinin s yal t m yapt rmamas n n en büyük engeli nedir?, Türkiye de tüketicilere göre konutlarda en büyük enerji maliyet kalemleri nelerdir? gibi sorulara cevap arand. Buna göre 10 kifliden 9 u yal t - m konutta çok önemli olarak tan ml yor. Dayanaklar para ve enerji tasarrufunu mümkün k lmas. Ancak 4 kifliden biri s yal t m - n n enerji verimlili i için gerekli oldu u kan s nda. Araflt rman n çarp c yanlar ndan bir di eri de tüketicilerin s yal t m n n enerji faturalar na olan etkisi ile ilgili alg lar. Tüketiciler enerji faturalar n art ran en büyük nedenin elektrikli ev aletleri oldu- FRANKFURT - Alman demirçelik devi ThyssenKrupp, baflka flirketlerle tekel oluflturup, fiyatlar yüksek tutarak Deutsche Bahn zarara u ratt gerekçeiyle bu flirkete 150 milyon Euro ceza ödeyecek. Federal Kartel Dairesi iki y l önce fiyat sahtekarl n tespit etmiflti. Almanya n n en büyük demir-çelik flirketi ThyssenKrupp un yapt sahtekarl k ortaya ç k nca cezaya mahkum edildi. Süddeutsche Zeitung un haberine göre, flirket, Alman demiryollar Deutsche Bahn a (DB) 10 y l süreyle yüksek fiyattan unu belirtiyor. Türkiye de 2 bireyden biri s yal t m n mantolama olarak ifade ediyor. Bireylerin yüzde 82 si mantolamay en etkili s yal t m yöntemi olarak yorumluyor. Konut sat n al m nda 4 kifliden biri bina yal t m na önem veriyor. Konutlar n konforlu olmas n, s yal t m ndan daha mühim görüyor. Öte yandan Türkiye de her 3 kifliden biri enerji verimlili i için ne yapmas gerekti ini, her 2 kifliden biri ise enerji verimlili i ve s yal t m ba n bilmiyor. Bunlara ek olarak Türkiye de yal t ma dair ray satt ve flirketi yüksek miktarlarda zarara u ratt. Haks z rekabeti önlemekle görevli Federal Kartel Dairesi, y llar aras nda Essen merkezli demir-çelik flirketinin, baflka 7 firmayla anlaflarak fiyatlarda tekel oluflturdu unu tespit etti. Avusturyal Voestalpine flirketinin de ad kar flt skandalda, ThyssenKrupp, daha önce DB ye 192 milyon Euro ödemiflti. Davas devam eden konuda taraflar anlaflt ve Essenli demir-çelik flirketi DB ye 150 milyon Euro daha ödemeye mevzuat n varl ndan haberdar oldu unu aktaran bireylerin say s yüzde 40 oran nda. Yüzde 70 s yal t m na dair en etkin bilgi kayna n yak n çevre oldu unu dile getiriyor. Enerji Verimlili i ve Binalarda Is Yal t m Tüketici Alg Araflt rmas n cevaplayan her 2 kifliden biri s yal t m na yap lan yat r m n 2 sene içinde kendini finanse edece ini vurguluyor. Binas nda ve dairesinde s yal t m olan bireyler arkadafllar na ve çevresine s yal - t m n tavsiye ediyor. Yal t ml binalarda oturan bireyler halinden raz oldu. Handelsblatt n haberine göre al nan bu para, DB taraf ndan Almanya daki raylar n yenilenmesi ve tamirat için harcanacak. Böylelikle yolcular n yaflad ulafl m s k nt lar da k smen çözüme kavuflacak. Öte yandan ekonomik olarak büyük zorluklar yaflayan Thyssen- Krupp y l sonu bilançosunu da erteleme karar ald. Yar n aç klanmas beklenen bilanço, Amerika ve Brezilya daki iflletmelerin durumu ve muhtemel sat fl nedeniyle ileri bir tarihe al nd.(cha) memnun. Bunlar n yüzde 74 ü s yal t m ile elektrik faturalar nda yüzde 40 enerjiden tasarruf etti ini savunuyor. Araflt rma ile ilgili aç klamalarda bulunan Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Sungur Bursa, Binalarda enerji tüketiminin toplam enerji tüketiminde önemli bir pay bulundu u temel al nd nda, s yal t m - n n kentsel dönüflümün gizli finansman kayna olabilece ini iddia edebiliriz. dedi. Yal t m sektörünün önde gelen aktörlerinden Betek in Pazarlama Genel Müdür Yard mc s Gülay Dindoruk da flunlar kaydetti: Bu araflt rma sonucunda da görüyoruz ki s yal t m yapt ranlar n büyük ço unlu u çevresine s yal t m n tavsiye ediyor. Bu da görevimizi iyi yapt m z n iflareti. Araflt rma sonucundan gördü ümüz di er bir sonuç ise s yal t m yapt rmak dileyenlerin finansman kayna na ihtiyaç duymas. Burada hem devlete hem de bankac l k sektörünün sorumluluklar mühim. Is yal t m nda binalar n rolünün çok önemli oldu unu biliyoruz. Bu sebeple de uygulanacak yöntemlerin ülke ekonomisine katk sunaca- flüphesizdir. (CHA) ThyssenKrupp, Deutsche Bahn a 150 milyon Euro ceza ödeyecek

10 10 YARIN Ekonomi 22 Kas m 2013 Bakan Y ld r m: Engelsiz Geliflim Projeleri bizim için daha önemli Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, kalk nmada kad n n rolünün önemli oldu unu belirterek, Kalk nman n, kad ns z gerçekleflmesi mümkün de il dedi. ANKARA - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, teknolojide yaflanan geliflmelerin, engelli vatandafllar n hayat n kolaylaflt rd n ifade ederek, "Marmaray, yeni stanbul Havaliman Projesi, Ankara- stanbul H zl Treni, Tüp Geçifl Projesi önemlidir ancak bugün gerçeklefltirdi imiz Engelsiz Biliflim Projeleri daha önemlidir. Çünkü do rudan insana dokunan projelerdir." dedi. Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl aras nda Bakanl k Konferans Salonunda, Engelsiz Biliflim Projeleri flbirli i Protokolü imza töreni düzenlendi. Programa Bakan Binali Y ld r m ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin ve engelli vatandafllar kat ld. Bakan Y ld r m, burada yapt konuflmada, karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, iletiflim ak l yollar n n yan nda bir de gözükmeyen gönül yollar n n bulundu unu belirtti. Bugün iflitme, görme ve fiziki engelleri olan vatandafllar n hayat n nas l daha kolaylaflt r laca - n n çal flmas n n yap ld n kaydeden Y ld r m, "Elimizde imkan var, biliflim ve teknoloji geliflti, yeter ki siz bir fley yapmak isteyin." ifadesini kulland. Y ld r m, sorunlara kafa yoruldu unda çözüm üretilebilece- ini, bugün de yeni bir çözümü engellilerle paylaflman n hazz n yaflad n kaydetti. Herfleyin hayallerle bafllad n, azmedilmesi halinde hayallerin hakikate dönüflece ini anlattan Y ld r m, hedeflerin yanl fl konulmas halinde hedefe ulafl lamayaca n, büyük laflar etmek yerine küçük de olsa birfleyler yapman n toplum için daha anlaml olaca n söyledi. Büyük projelerin ülkenin kalk nmas, refah, daha geliflmifl ve dünyada daha sayg n ülke olmas için önemli oldu unu belirten Y ld r m, "Marmaray, yeni stanbul havaliman projesi, Ankara- stanbul h zl treni, tüp geçifl projesi önemlidir ancak bugün gerçeklefltirdi imiz bu projeler daha önemlidir. Çünkü bu do rudan insana dokunan projelerdir. htiyac n görmekte s - k nt geçen kardefllerimizin hayat n kolaylaflt ran, yaflam kalitesini artt ran projelerdir. Büyük projeler gerçeklefltirdik, 11 y l dolu dolu geçirdik. Ama hiçbir proje, beni bu kadar heyecanland rm yor. Engelli kardefllerimizin hayat na dokunan küçük ama anlam çok büyük projeler kadar heyecanland rm yor." diye konufltu. Bugün 3 önemli imkan, 3 farkl engel grubuna sa lad klar n anlatan Y ld r m, görme, iflitme ve azalar n kaybeden engleliler için teknolojinin imkanlar n kullanarak onlar n ihtiyaçlar n karfl layacak iflleri yapt klar n söyledi. Binali Y ld r m, bakanl n sosyal sorumluluk projesi kapsam ndaki söz konusu projenin, evrensel hizmet fonundan sa lanaca n, cihazlar temin edeceklerini, gerekli e itimleri vereceklerini de bildirdi. Daha sonra bu cihazler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl na teslim edeceklerini, onlar n da cihazlar hak sahiplerine vereceklerini kaydererek, "Bu proje, ne ilk ne de sondur." dedi. Y ld r m, engelli vatandafllar n toplum gündeminde sürekli yer almas n ve fark nlad n artt r lmas n istedi. Zihinlerdeki engelin kald r lmas gerekti ini ifade eden Y ld r m, flöyle devam etti: "Küçük yaflta, daha ilkokula bafllamad m. Köyde, babamla gitti im bayram namaz ndan sonra ilk iflimiz elimize torba al p ev eve dolaflmak. Dolafl yoruz, evin birine girdi imde bir odaya dalmak istedim, önüme ç kt lar 'aman oraya girme diye' beni çevirdiler. Korktum, niye aceba oraya girmem istenmiyor. Daha sonraki y llarda ö rendim ki özürlü bir evlatlar var, onu insanlardan sakl yorlar. Çok ac bir fley, ama o günler geride kald. Art k özürlümüz, engellimiz bafl köflede. Diyoruz ki 'hepimiz bir engelli aday y z' akl m z bafl m za alal m, kimsenin garantisi yok. Birlikte yaflayaca z, birlikte zorluklar aflaca z. Birlikte dayan flma ve destek içinde hayat - m z sürdürece iz. Bu çal flmalar da bununla ilgilidir." Devletin yapabileceklerinin d fl nda herkesin üzerine düflen görevi yapmas n isteyen Y ld - r m, "Bu onlardan biridir. Bu, sivil toplum kurulufllar yla, bakanl klar m z n ve ben de var m diyen iflletmelerimizin biraraya gelerek gerçeklefltirdi i projedir. Eme i geçenlere teflekkür ediyorum, hay rl olsun." diye konufltu. Bakan Y ld r m ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin, konuflmalar n ard ndan Engelsiz Biliflim Projeleri flbirli- i Protokolü'nü imzalad.(cha) mar ve Yap Denetim Kanunu tasla Meclis'e gelecek ANKARA - Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, mar ve Yap Denetim Kanunu ile ilgili tasla n haz rland - n ve yak nda Meclis'e gelece ini belirterek bakanl n denetim yetkilerinin çok daha netleflece ini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe görüflmeleri kapsam nda Çevre ve fiehircilik Bakanl, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü bütçelerinin görüflülmesi tamamland. TOK 'nin yapt konutlara yönelik elefltirilerin hakl oldu unu dile getiren Bayraktar, ancak konut ihtiyac olan insanlar n da bulundu una dikkat çekti. "Eksiklerimiz, yanl fllar m z vard r. Siyaset yapm yorum ancak bir buçuk y l içinde yeniden bir Van yapt k." diyen Bayraktar, bunu dünyada yapan baflka bir devletin bulunmad n ifade etti. Çevreye ekonomik olarak en iyi adapte olan bir ülke oldu umuzu belirten Bayraktar, 60 milyar dolardan daha fazla enerjiye para veren bir ülke oldu umuzun alt n çizdi. mar ve Yap Denetim Kanunu konusunda taslak haz rland n ve yak nda Meclis'e gelece ini aç klayan Bayraktar, bakanl n denetim yetkilerinin çok daha netleflece ini söyledi. Kentsel dönüflüm yap l rken flehirlere nas l bir kimlik verilece i konusunda ise Bayraktar, flehirlerin marka de erleriyle an l r hale geldi ini belirterek flehirlerin yar flan, marka kent haline getirilmesi gerekti ini vurgulad. "Askeri yasak bölgeler konusunda asker ne diyorsa onu yap yoruz." diyen Bayraktar, sak ncal yerlerin bildirilmesi halinde buralar n sat fl n n yap lmad n ancak sak ncas z yerlerin sat - fl n n gerçekleflti ini kaydetti. Kendilerini Az nl k Vak flar n n taleplerinin ilgilendirildi ini anlatan Bayraktar, hepsinin taleplerini yerine getirmeye çal flt klar n vurgulad. (CHA)

11 Ekonomi 22 Kas m ANKARA - Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Numan Kurtulmufl, terörün ülkeye, soysal ve siyasi oldu- u kadar ekomik olarak da verdi i büyük zarara dikkat çekti. Kurtulmufl, "28 y ll k süre zarf nda bu kay p olmasayd, Türkiye de her aileye bir ev bir araba almak mümkün olurdu. Bu rakamla en 150 tane s- tanbul- Ankara h zl tren projesi yap l rd." dedi. Ankara Rixoss Otel de düzenledi i bir bas n toplant s yla terörün ülke ekonomisine tahmini maliyetini kamuoyuyla paylaflan Numar Kurtulmufl, Türkiye de terör olmasayd ; büyüme performans na yüzde 0,25 etki etmifl olsayd, Türkiye nin cebinde bir trilyon 144 milyar TL kalacakt. Bu büyümeyi sa lasayd Türkiye, bugün kifli bafl na düflen milli gelir 11 bin 150 dolar olacakt." dedi. Kendi kanaatine göre terör olmasayd ülkenin her y l yüzde 0,50 daha fazla kalk nmas n n mümkün oldu unu ifade eden Kurtulmufl, "Bunun da rakamsal karfl l 2 trilyon 345 milyar TL dir." dedi. Ülkede terör nedeniyle 35 bin insan n öldü ünü vurgulayan Kurtulmufl, terörün maddi kay plardan ziyade manevi kay plar n n asla hesaplanamayaca n kaydetti. Kurtulmufl un verdi i bilgiye göre terörün savunma ve güvenlik harcamalar na etkisi flöyle: "Türkiye nin y llar aras nda savunma ve güvenlik harcamalar toplam 162 milyar TL. Bu rakam n 2012 de eri ise 495 TL olarak hesapland. Terör olmasayd savunma harcamalar n n yüzde 50 sinin 2012 de eri 247,6 milyar TL idi. Yine terör olmasayd, savunma ve faiz giderlerinden 358,1 milyar TL tasarruf sa lanabilecekti." Söz YARIN Kurtulmufl: Terör olmasayd, 150 tane stanbul-ankara h zl tren projesi bitmiflti KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ konusu çal flmaya göre Türkiye nin y llar aras nda faiz giderleri toplam 633 milyar TL. Bu rakam n 2012 de eri ise bir trilyon 610 milyar TL. Numan Kurtulmufl, y llar aras nda terör sorunu olmasayd, Türkiye nin borçlanma maliyetinin her y l için yüzde 10 daha düflük olaca varsay m ndan hareketle katlan lan ilave maliyetinin bugünkü de erinin 161 milyar TL oldu unu aktard. AK Parti nin terörün maliyeti raporuna göre, y llar aras nda terör olmasayd ve Türkiye nin turizm gelirleri her y l yüzde 10 daha fazla olsayd 60,3 milyar TL ek gelir elde edilecekti. Terör olmasayd ve y llar aras nda Türkiye nin turizm gelirleri her y l yüzde 20 daha fazla olsayd 120,6 milyar TL ek gelir elde edilecekti. (CHA) F L A N E L S A K 2 A L E A K A L A 3 A R A B A L I K R 4 L K A L A M A T A 5 B A T E I R A K 6 Y A A V A Z L A 7 E S A T R T A Ç 8 T P L A H A N A 9 T A M R A T N 10 B E L K N U R 11 E A S N E E M 12 B A K A R A O V A 13 E L F A S K Ü L 14 R E F K K A A 15 U M A R T A R A K 16 H N D A M K 17 K A M E E R A T 18 O T O R T E R 19 A L E T Z E M 20 N A K A A D E T A

12 12 YARIN Ekonomi STANBUL - AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) verilerinden derledi i bilgiye göre, özel sektörün yurt d - fl ndan sa lad uzun vadeli kredi borcu bu y l n 3. çeyre inde geçen y l sonuna göre yüzde 6,2 artarak 139,2 milyar dolardan 147,8 milyar dolara yükseldi y l nda 1,2 milyar dolarl k tahvil ihrac gerçeklefltiren özel sektörün yurt d fl na tahvil ihrac bu y ldan sonra artmaya bafllad ve sektör borçlanmada makas de ifltirdi y l n n dokuz ayl k döneminde özel sektörün yurt d fl na tahvil ihrac 2010 y l sonuna göre yüzde 1434 oran nda artarak 1,2 milyar dolardan 18 milyar dolar seviyelerine ulaflt. Özel sektörün yurt d fl na tahvil ihrac bu y l n dokuz ayl k döneminde geçen y l n sonuna göre yüzde 55,8 oran nda artarken tahvil ihrac hariç tutuldu unda özel sektörün yurt d fl na kredi borcu yüzde 1,6 oran nda artt. Özel sektörün yurt d fl ndan borçlanmas nda tahvilin pay artarken kredi kullan m n n pay n n azald gözlendi y l nda özel sektörün yurt d fl ndan sa lad uzun vadeli kredilerin yüzde 1 i tahvil iken yüzde 99 u kredilerden meydana gelmiflti. Son üç y ll k dönemde özel sektörün yurt d fl ndan sa lad kredi borcunda tahvil ihrac n n pay h zla artarak toplam kredi borcu içindeki oran yüzde 10 ü geçti. Bu y - l n eylül ay nda özel sektörün yurt d fl ndan sa lad kredilerin yüzde 12,5 ini tahvil ihraçlar olufltururken, kredilerin pay yüzde 87,5 e geriledi. Özel sektör, 2010 y l nda yurt d fl ndan kulland 119 milyar 792 milyon 248 bin dolar kredinin yüzde 70,6 s n Avrupa, yüzde 14,7 sini Asya ve yüzde 13,6 s n Amerika dan sa lam flt y l eylül ay itibariyle kullan lan 147 milyar 764 milyon 896 bin dolarl k kredinin yüzde 61,3 ü Avrupa, yüzde 14,5 i Asya ve yüzde 11,6 s Amerika dan sa land. Türkiye de özel sektörün uzun vadeli kredi borcu ülke bazl incelendi inde ise, en fazla kredi kullan m yüzde 13,6 ile ngiltere oldu. ngiltere yi yüzde 10,5 le Almanya, yüzde 9,9 la ABD, yüzde 9,3 le Hollanda ve yüzde 7,8 i Bahreyn izledi. fl Yat r m Araflt rma Direktörü Serhat Gürleyen, yat r mlar (GSMH nin yüzde 20 si) ve tasarruflar (GSMH n n yüzde 12 si) aras ndaki büyük fark nedeniyle Türk bankalar ve büyük flirketlerin finansman ihtiyaçlar n n önemli bir k sm n yurt d fl ndan sa lad n belirtti. Bilanço yap lar n n sa laml ve uzun dönemli iliflkiler nedeniyle yurt d fl borçlanma kanal küresel kriz s ras nda bile aç k kalmaya devam etti. Fed in varl k al mlar n azaltmas beklentisi ile may s ay ndan sonra piyasalarda bir dalgalanma yafland. Orta ve uzun vadeli faiz oranlar yükseldi. Buna paralel Türk bankalar n n ve flirketlerinin borçlanma maliyetlerinde küçük art fllar yafland. Uzun vadeli tahvil ihraçlar nda bir parça yavafllama görüldü. Ancak genel olarak borçlar n çevrilmesinde bir sorun yaflanmad y l nda da bu tabloda temel bir de ifliklik beklemiyoruz. Halk Yat r m Hazine Direktörü Ali hsan Çamc ise y llar aras nda Türkiye nin yurt d - fl ndan borçlanmas n n kolaylaflt - n ifade ederek, 2008 y l ndan sonra krizle birlikte 2010 y l na kadar Türkiye özel sektörünün yurt d fl borcunda azalma görüldü. Türkiye nin flu anda normalleflme sürecinde oldu unu söyleyebiliriz dedi. Özel sektörün yurt d fl borçlanmalar nda kredi yerine tahvile do ru dönüflüyor olmas n n özel bankalar n yurt içinde de Türk liras borçlanma arac ihrac yla paralellik arz etti ini belirten Çamc, flunlar aktard : Krizden kurtulmak için afl r para enjekte edilmesi dünyan n her taraf nda faiz oranlar n n düflmesine ve yat r mc lar n özellikle geliflmekte olan piyasalara bak fl n de ifltirerek bu alanlara yat r m yapmalar na neden oldu. Tahvilin al n p sat lmas da borç verenler taraf ndan makul görülüyor y l ve 2013 y l ilk yar s nda tahvil ihrac nda önemli art fllar yafland. Önümüzdeki dönemde geçti imiz döneme göre çok h zl bir art fl göstermese de bu art fl devam edecektir. Özel sektör için maliyetler bir miktar artacak olsa da -çünkü s f r faizle para bulma döneminin sonuna gelindi- yeni pencereden borçlanmas na devam edece ini düflünüyorum. (AA) 22 Kas m 2013 Özel sektör borçlanmada makas de ifltiriyor Bu y l n eylül ay nda özel sektörün yurt d fl ndan sa lad kredi borcunun yüzde 12,5 ini tahvil ihraçlar olufltururken, kredilerin pay yüzde 87,5 e geriledi. TCDD Genel Müdürü: YHT biletleri promosyonlu olacak ANKARA - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Ankara- stanbul YHT biletlerinde uçak biletlerinde oldu u gibi promosyonlar olaca n belirterek, Önceden al nan biletler daha ucuz olacak. Bilet tarihi yaklaflt kça fiyatlar yükselecek. Fakat, fiyatlar fazla yükselmeyecek. Bilet fiyatlar n belirlemek için de 2014 Ocak ay nda bir anket yapmay planl yoruz." dedi. Karaman, Demiryolu Ansiklopedisi ve Demiryolu Sözlü- ü'nün tan t m münasebetiyle Ankara Gar 'nda bas n mensuplar yla bir araya geldi. Marmaray da su s z nt s gerçekleflti i iddialar na cevap veren Karaman, "Tüpler çok mukavim tüpler. Bir suyun s zmas mümkün olmayan tüpler. Marmaray tüpleri, denizin alt kaz larak aç lan tünellere yerlefltirildi. Burada su s zamaz; çünkü su yok. Tüpler conta ile tutturuldu, betonla kapland. Yaya yürüme yollar da var Marmaray'da. Yaya yürümenin riski olmad bir sistem de kuruldu. stanbul'da Marmaray, yerin alt nda yeni bir dünya. Kültür a rl kl yeni bir dünya. nsanlar gelir gelmez foto raf çekmeye çal fl yorlar. Düflenler oluyor. Yar m gün problemimiz oldu, sonra her fley çözüldü." fleklinde konufltu. Süleyman Karaman, Marmaray makinistlerinin çal flma koflullar n n iyi olmad na iliflkin iddialara yönelik de flöyle cevap verdi: "Maalesef Marmaray'da çal flan bir makinist kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Seferle bir ilgisi yok. Onu inceledik, nedeni nedir diye. (CHA)

13 22 Kas m 2013 D fl Haberler YARIN 13 Filipinler: Afet bölgesinin yeniden inflas 5,8 milyar dolar bulabilir CEBU - Filipinler Ekonomi Planlama Bakan Arsenio Balisacan, Haiyan tayfununun y k - ma yol açt bölgelerde evlerin, okullar n, yollar ve köprülerin yeniden inflas n n maliyetinin 250 milyar pesoyu (5,8 milyar dolar) bulabilece ini bildirdi. Balisacan, bunun için hükümetin muhtemelen geliflme ajanslar ndan uzun borç aramaya bafllayaca n söyledi. Filipinli yetkili ayr ca, hükümetin tayfunun vurdu u bölgenin yeniden inflas na kaynaklar ulaflt rmada baflar l olmas durumunda ekonomik büyümenin daha da artaca n ifade etti. Arsenio Balisacan, afet bölgesinin yeniden inflas n n 250 milyar pesoya (5,8 milyar dolar) ulaflmas n n kendisinin flafl rtmayaca n kaydetti. Filipinler Ekonomi Planlama Bakan, felaket sonras ülke ekonomisinin temellerinin sars lmad n da sözlerine ekledi. Bu arada Filipinler Milli Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Konseyi (NDRRMC), ülkeyi 8 Kas m da vuran Haiyan tayfunu ile ilgili bugün yay nlad raporda, felaket sonucu resmi ölü say s n n 3 bin 982 ye ulaflt n aç klad. 18 bin 266 kiflinin yaraland do al afette bin 602 kifli de kay p. NDRRMC, afet sonucu yaklafl k 300 bin evin tamamen y k ld n ve 300 bin evin de hasar gördü ünü belirtti. (CHA) Kürt slami Partisi lideri Ali Bapir: Silahl çözüm geri kalm fll kt r Irak Kürdistan slam Toplulu u Partisi lideri Ali Bapir, silahla çözüm araman n geride kald n belirterek Türkiye'deki Kürt sorununun ancak diyalog yoluyla çözülebilece ine dikkat çekti. STOCKHOLM - sveç'in baflkenti Stockholm'ün en büyük ilçesi Botkyrka'ya sözde Ermeni ve Süryani Soyk r m an t dikilmesi için 2 ay önce, belediye meclisine gizlice tasar sunuldu u ortaya ç kt. Süryani derneklerinin çat kuruluflu 'Seyfo Komitesi' Baflkan Fehmi Behramo taraf ndan haz rlanan tasar, Belediye ERB L - Cihan Haber Ajans 'na konuflan Ali Bapir, "Mevcut sorunlar diyalog yolu ile çözülebilirken baflka yöntemlere baflvurmamak laz m. Silahla çözüm aramak art k geride kalm flt r ve geri kalm fll kt r. Türkiye'de söylenilen sözler e er prati e dönüfltürülürse silah kullanman n bir anlam kalmayacakt r." dedi. Baflbakan Recep Tayip Erdo an' n söyledi i gibi Kürt ve Türkler eflit haklara sahip olur; Kürt dili ve Türk dili eflit konuma gelirrse silahl mücadeleye ortam haz rlayan flartlar n ortadan kalkaca n belirten Ali Bapir, aksi takdirde bu sorununun y llarca devam edece ini öne sürdü. Türkiye ile Irak'taki Kürt Bölgesi'nin yak nlaflmas n her iki taraf n yarar na olaca n ifade eden Bapir, Mesut Barzani'nin Diyarbak r ziyareti hakk nda ayr nt l bilgiye sahip olmasalar da bu ziyareti olumlu gördüklerini ifade etti. Bapir, "Kürt ve Türkler y llard r bölgede beraber yafl yor. Beraberce ve kardeflçe yaflamk d - fl nda baflka bir yol bulunmuyor." dedi. Eylü ay ndaki seçimlerde bölgesel parlamentoda 6 sandalye kazanan Kürt slami Partisi'nin lideri Ali Bapir, koalisyon görüflmelerini sürdürdüklerini dile getirdi. Ali Bapir, Kürt slami Partisi olarak AK Parti ile temasa geçmek için defalarca giriflimde bulunduklar n fakat bir cevap alamad klar n da sözlerine ekledi. (CHA) sveç'te sözde soyk r m an t dikilmesi için teklif verildi Meclis üyeleri taraf ndan Ocak ay nda görüflülmek üzere kabul edildi. Sosyal Demokrat parti ile Sol Parti'nin tasar y destekleyece i, Yefliller'in ise konuyu parti içinde tart flaca ö renildi. Sa partilerin tutumu ise henüz netleflmedi. Tasar da, 15 Bin Türk'ün yaflad Botkyrka ilçesi s n rlar içerisinde Norsborg ve Hallunda mahallelerinden birinde sözde soyk r m an t n n dikilmesi isteniyor. Olay n duyulmas üzerine harekete geçen Türk dernekleri, ortak bir komite kurup beraber hareket edilmesi için temaslara bafllad. Böyle bir an t n aç lmas n n huzura katk sa lamayaca konusunda bir metnin haz rlan p belediye baflkan ve meclis üyelerine gönderilmesi gündemde ABD'den sonra sveç'te "soyk r m" tasar s parlamentoda 11 Mart 2010'da kabul edilmiflti. Yasa Ermenilerin yan s ra Pontus Rumlar, Süryaniler, Asuriler ve Keldanilerle ilgili iddialar kaps yor. (CHA)

14 14 YARIN Kürt hükümeti yetkilileri: Bar fl süreci önemli sonuçlar verecek ERB L - Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baflkan Mesud Barzani'nin Diyarbak r ziyaretinin yank lar davam ediyor. Ziyareti tarihi bir ad m olarak niteleyen Kürt hükümeti yetkilileri, bar fl sürecinin kald yerden devam edece ine dikkat çekti, önemli sonuçlar verece i vurgulad. Irak Bölgesel Kürt hükümeti sözcüsü Sefin Dizayi, at lan güzel ad mlarla bar fl sürecinin olumlu sonuçlar verece ine inand klar n söyledi. Dizayi, Bar fl süreci Türkiye Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Öcalan ve Mesud Barzani'nin gayretleriyle önemli sonuçlar verecektir. dedi. "BARIfi SÜREC KALDI I YERDEN DEVAM EDECEK" Barzani'nin Diyarbak r temaslar n tarihi bir ziyaret olarak de erlendiren Dizayi, "Baflkan Barzani, bar fl dolu mesajlar verdi. Umuyorum ki, bar fl süreci Baflbakan Erdo an, Öcalan ve Mesud Barzani'nin gayretleriyle önemli sonuçlar sonuçlar verecektir. Çünkü bar fl herkesin ümit eti i bir olayd r. Ben flundan da eminim ki, bütün siyasi partilerde bu süreci destekleyecektir. O yüzden bu ziyaretin sürecin kald yerden devam etmesine vesile olaca n düflünüyor ve inan yorum." fleklinde konufltu. "YEN B R SÜREÇ BAfiLADI" Kürt Hükümeti D fl liflkiler sorumlusu Felah Mustafa ise Cihan Haber Ajans 'na yapt aç klamalarda, "Baflkan Mesud Barzani'nin Diyarbak r ziyareti ile ilgili yurt d fl ndan gelen olumlu tepkilere karfl sevinçliyiz. Uluslararas toplumdan olumlu tepkilerle karfl laflt k. Ziyaretle birlikte Türkiye ile bölgemiz aras nda yeni bir süreç bafllad. Özellikle de bar fl sürecinin baflar ya ulaflmas için çok önemli oldu. Bar fl süreci için altyap çal flmalar zaten yap lm flt. Bu ziyaretle daha da h zlanacak. fiunu görüyoruz ki, art k taraflar aras nda diyaloga bafllayacak birlik ve beraberlik içerisinde yaflamak için engel kalmayacakt r. dedi. (CHA) D fl Haberler ANKARA - Avustralya n n en önemli medya kurulufllar n n genel yay n yönetmenlerinin Türkiye gezisinin Ankara aya nda önemli görüflmeler gerçekleflti. Türk Hava Yollar ve Zaman Avustralya n n birlikte gerçeklefltirdi i organizasyon, baflkentteki siyasetçilerden büyük takdir gördü. Meclis Baflkan Cemil Çiçek, Baflbakan Yard mc - s Ali Babacan, Avrupa Birli i nden Sorumlu Devlet Bakan Egemen Ba fl baflta olmak üzere tüm yetkililer, THY nin böyle önemli bir programa sponsorluk yapmas n n önemine vurgu yapt. Böyle önemli bir program organize eden THY ve Zaman Avustralya gazetesine teflekkür eden yetkililer, bu tür programlar n iki ülke iliflkilerinin geliflerek, güçlenmesine olan inanc n yinelediler. Ankara daki temaslar çerçevesinde, TBMM Baflkan Cemil Çiçek, Avustralya medya kuruluflu yöneticilerini kabul ederek, bir süre görüfltü. Görüflmede Çiçek, Birinci Dünya Savafl 'n n Türkiye ile Avustralya aras nda dostlu a vesile oldu una dikkati çekerek; "Memnuniyet verici husus, Birinci Dünya Savafl iki ülke aras nda dostlu a vesile oldu." dedi. Terör ve sözde soyk - r m iddialar ile ilgili ad mlar n, iki ülke aras ndaki güzel iliflkileri zehirledi ine dikkat çeken Cemil Çiçek konuflmas n flöyle sürdürdü; Teröre destek ve 1915 olaylar, d fl politikada baz ülkelerle iliflkilerimizi zehirleyen önemli iki konu. Avustralya eyalet parlamentosunun ald karar, iliflkileri zehirliyor. Bu ad m iliflkilerimizi zehirleyen bir durumdur y l törenleri s k nt ya girer. Bu mesele siyasetçilerin de il, tarihçilerin ve bilim adamlar n n iflidir. Bununla onlar ilgilenmeli. Böyle olursa biz de sabah kalkar flöyle deriz; Avustralyal lar binlerce kilometre uzakl ktan gelerek, Çanakkale de soyk r m yapt lar. Bu ne kadar do rudur? dedi. Meclis Baflkan Cemil Çiçek, medya yöneticilerinin iç ve d fl konular baflta olmak üzere, uluslararas konular kapsayan sorular na flu flekilde cevap verdi; Avustralya ile Türkiye aras ndaki iliflkilerin k - sa bir de erlendirmesini yapar m s n z? Türkiye ile Avustralya savafltan dostluk ç karan iki ülke. Savafllar baflka savafllar tahrik eder. Kan dökülür, yeni kan dökülmesine gerekçe oluflturur ama memnuniyet verici husus ki Birinci Dünya Savafl iki ülke aras nda dostlu a vesile oldu. Bu çerçevede, iki ülke aras ndaki iliflkiler iyi seyrediyor. Türkiye ve Avustralya co rafi olarak çok uzak olmas na ra men kalben birbirine yak nl k hisseden ülkelerdir. Avustralya'daki Türk vatandafllar ya da Türk kökenli Avustralya vatandafllar n n iki ülke iliflkilerinde köprü görevi gördü üne inan yoruz. Üst düzey geliflmeler var. lk f rsatta ziyaret edece im. D fl politikada Güney Do u Asya öncelikli bölgeler aras nda. Avustralya ile pek çok platformda önemli iflbirli i var te G-20 ye Avustralya, bir y l sonra da Türkiye ev sahipli i yapacak y l n karfl l kl olarak kültür y l ilan ettik. 22 Kas m 2013 Çiçek: Sözde soyk r m ad m, 100. y l törenlerini s k nt ya sokar Avustralya da faaliyet gösteren Zaman Avustralya, The Daily Telegraph, Austrailan Financel Review, Sydney Morning Herald ve The Australian Gazeteleri nin genel yay n yönetmenlerine kabulünde çeflitli sorulara cevap veren TBMM Baflkan Cemil Çiçek; "NSW Parlamentosu nun sözde soyk r m karar na çok flafl rd m. Bu ad m iliflkilerimizi zehirleyen bir durumdur y l törenleri s k nt ya girer. Mesele siyasetçilerin de il, tarihçilerin ve bilim adamlar n n iflidir. dedi. Türkiye, son 10 y ldan bu yana gerek bölgesel gerekse ekonomik ve siyasi geliflmeler bak m ndan dikkat çeken geliflmelere imza att. Bunu neye ba l - yorsunuz? stikrar önceli imiz. stikrar ve geliflim öne ç k yor de çok partili hayat bafllad. 63 senenin yar s nda istikrars zl k var bu ülkede. IMF ye borç vermek istikrar n göstergesi. Kanunlarla istikrar gelmiyor tek bafl na. Yap sal reformlar yapmam z gerek. Pek çok alanda problem var. Cumhuriyetin 90. y l n geçen ay karfl lad k ve kutlad k. Bu süre içinde 61 hükümet de iflti. Bu flu demektir; Her 13 ayda bir hükümet kurulmufl. Baz koalisyonlar n pazarl 4 ay sürmüfl. Onun için son 10 y lda istikrarl bir hükümet oldu u için, ülkede de istikrarl bir zemin olufltu. Parlamento nun en önemli gündem maddesinin, yeni bir anayasa oluflturmak oldu unu biliyoruz. Bu konuda gelinen nokta nedir? 1980 de yap lan anayasa ile yönetiliyoruz ve bu anayasa 19 kez de iflti. Bu kadar de ifliklik beraberinde istikrars zl k getirdi. Yeni bir anayasay herkes istiyor ama tüm partilerin anlaflmas çok zor. 2 y l içinde parlamentodaki dört parti, 60 maddede anlaflt. Daha madde var. Önümüzdeki y l, yerel seçimler var. Bu anayasa ile istikrar korumak çok zor. Seçim öncesi yeni bir anayasan n yap laca n düflünmüyorum. Seçim öncesi parlamento daha az çal flacak. Hangi konu veya maddelerde anlaflma sa lanam yor? En zor maddeler geriye kalanlar. Onlar daha hiç konuflulmad. En önemlileri hükümet modeli. Baflkanl k, parlamenter sistem veya flimdiki yar baflkanl k sistemi. Muhalefet parlamenter sistem, hükümet ise baflkanl k sistemi istiyor. kincisi ise, kamu idaresinin yeniden düzenlenmesi. Bölgesel özerklik isteyen bir parti var, di erleri karfl ç k yor. Yarg ve e itim hakk da üzerinde görüflülmesi gereken önemli konular. (CHA)

15 23 Kas m 2013 rtesi Ankara YARIN Gülseren-Anayurt da temeller at ld Mamak ta çarp k yap laflman n önüne geçerek, depreme dayan kl konutlar n infla edilece i ve Mamak n iki ayr Mahallesi ni kapsayan Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi kapsam nda 2000 konutun temeli törenle at ld. HABER MERKEZ - Geçti imiz y l Haziran Ay nda y k mlar n bafllad Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi kapsam nda 437 bin metrekarelik alanda toplam 5450 konut yap lacak. Yeni yerleflim alan nda konutlar n yan s ra cami, lise, ilkö retim okulu, anaokulu, ticaret merkezleri, sa l k tesisi, sosyal kültürel tesis alanlar ve ilçe emniyet müdürlü ü yer alacak. Proje kapsam nda 1,5 y l gibi k sa sürede yüzde 75 in üzerinde hak sahibiyle anlaflma sa lad klar - n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, bu at lan temelle yaln zca konut de il, yaflam alanlar oluflturuyoruz dedi. Akgül, Gülseren Anayurt un Ankara n n en güzel yerlerinden biri olaca n belirterek, Proje alan n n yüzde 20 si konut, yüzde 58 i yeflil alan, yüzde 22 si imar yollar ve sosyal donat lara ayr ld. 6 ayr konut tipi mevcut dedi. Türkiye yi Kaçak Yap dan Kurtaraca z Anayurt Mahallesi nde düzenlenen temel atma törenine Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, TOK Baflkan Ahmet Haluk Karabel, Ak Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan, Ak Parti Gümüflhane Milletvekili Feramuz Üstün, Ak Parti Ankara l Koordinatörü Recep Y ld r m, Mamak Kaymakam Ertu rul K l ç, Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, baflkan yard mc lar, birim müdürleri ve çok 15 say da vatandafl kat ld. Tören Ankara Büyükflehir Belediyesi mehteran tak m ve Mamak Belediyesi halk oyunlar ekibinin gösterileriyle bafllad. Kentsel dönüflümün dünyan n en zor ifllerinden birisi oldu unu kaydeden Bakan Bayraktar, Türkiye yi kaçak yap lardan, afete ve depreme dayan ks z yap - lardan kurtaraca z. Vatandafllar - m z modern binalarda, enerjiyi savurmayan, enerji tasarruf eden binalarda ikamet ettirmek boynumuzun borcudur dedi. Seçim Zaman Arsa Çevireyim Dönemi Bitti Mamak n kentsel dönüflüm yap lmas gereken ilçelerin bafl nda geldi ini belirten Bayraktar, güven ve beklentileri bofla ç karmayacaklar n söyledi. Bayraktar, Geçmiflte baflkalar, vatandafllar m za tapusu olan, evlad na miras b rakabilece i, gerekti i zaman ipotek edip kredi alabilece i, istedi i zaman sat p de iflebilece i ev yapmak yerine kaçak yap yapmalar - na müsaade ediyordu. Mühendislik hizmeti alan, modern dünyan n gerektirdi i donat larla bezenmifl yerleflim birimleri yapal m istiyoruz. Eskiden seçim yaklaflt kça herkes bir arsa çevireyim, gecekondu yapay m diyordu. Bu anlay fl bitti. Halk m z bu anlay fl elinin tersiyle itti. Çünkü gecekondu yaparsa, kaçak yap yaparsa mühendislik hizmeti alamayaca n biliyor. Gecekonduya verece i parayla daire sahibi olaca n biliyor. Vatandafllar n deste i ve dualar oldukça bu çal flmalar katmer katmer artacak. Hiç kimsenin bafl n öne e dirmeyece iz, kimseyi mahcup etmeyece iz diye konufltu. Bakan Bayraktar, proje kapsam nda hak sahiplerine evlerini teslim alana kadar kira yard m yapacaklar n ifade etti. lk Etap Gelecek Y l Bitecek Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz da geçmiflte temeller at ld nda y llarca beklendi- ini bugün ise gelinen noktada temeller at ld nda teslim tarihinin verildi ini söyledi. Kapusuz, Dünyada mekân, ahirette iman denir ya! Mesken bizim için çok önemlidir. Geliflen bir ülkenin marka flehirleri zaruret haline gelmifltir. Türkiye nin en önemli, çevreci projelerinden bir tanesi. Hay rl olsun dedi. TOK Baflkan Karabel de konutlar n 2015 y l n n ikinci yar s nda hak sahiplerine teslim edilece ini söyledi. Konuflmalar n ard ndan hep birlikte butona bas - larak temele ilk harç koyuldu. Mamak Belediyesi nden vergi uyar s ANKARA -Emlak, ilan, reklam ve ifl yerlerinden al nan çevre temizlik vergilerinin 2013 y l na ait 2. ve son taksiti ödeme süresi 30 Kas m rtesi günü sona eriyor. Vatandafllar n herhangi bir cezai ifllemle karfl karfl ya kalmamalar için Mamak Belediyesi Hesap flleri Müdürlü üne ba l vezneler 30 Kas m rtesi tarihine kadar haftan n yedi günü çal flacak. adresinden zahmetsizce ve online vergi ödeme imkan da sunan Mamak Belediyesi ne mükellefler Yeni Hizmet Binas nda, Mamak Kültür Merkezi nde, Kutludü ün ve Lalahan da bulunan veznelerden vergi borçlar n n ödemelerini gerçeklefltirebilecek. Vatandafllar n herhangi bir cezai ifllemle ve yo unlukla karfl laflmamas için ödemelerini son güne b rakmamalar tavsiyesinde bulunan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Mali Hizmetler Müdürlü ü yapt çal flmalarla hem mükelleflere büyük kolayl k sa l yor hem de oluflacak yo unlu un önüne geçmeye çal fl - yor dedi. Belediye, online ödeme kolayl - n n yan nda mükelleflere kredi kart yla ve posta çeki hesab yla ödeme imkan sunuluyor. Emlak vergisi ödemelerini numaral posta çeki numaras ndan, iflyerlerine ait çevre ve temizlik vergisi ödemelerini de numaral posta çeki numaras ndan gerçeklefltirebiliyor. (CHA)

16 16 YARIN Ankara 22 Kas m 2013 Tiryaki, Alt nda l larla Konya ya gezisine gitti HABER MERKEZ - Alt nda Belediyesi nin 7 y ld r sürdürdü ü Konya gezileri devam ediyor. Her gün Ankara dan Konya ya hareket eden h zl trenin iki vagonunu Alt nda l lar dolduruyor. 90 kiflilik gruplar halinde Konya ya giden Alt nda l lara bu kez Baflkan Veysel Tiryaki de efllik etti. Karapürçek Mahallesi sakinleri ile Konya turu yapan Baflkan Tiryaki, kendisin de ayn mahallede oturdu unu ve komflular ile seyahat etmekten büyük mutluluk duydu unu dile getirdi. 24 Kad n E itim ve Kültür Merkezi ne devam eden kad nlar ve efllerini kültür turlar kapsam nda Çanakkale, Bursa, stanbul ve Konya ya götürdüklerini söyleyen Baflkan Tiryaki, 2006 dan bu yana Konya y 24 bin kiflinin ziyaret etti ini aktard. Son iki y lda ise 6 bin 860 kiflinin Konya ya h zla trenle seyahat etti ini belirten Veysel Tiryaki, rehberler eflli inde düzenlenen bu gezilerin Alt nda Belediyesi nin yürüttü ü e itim çal flmalar n n bir parças oldu unu dile getirdi. Pek ço u h zl trene ilk kez binen Alt nda l beyler, Baflkan Tiryaki ile seyahat etmekten mutluluk duyduklar n iletti. Önce Mevlana Türbesi ni gezen grup, ard ndan da Üçler Mezarl nda dua okudu. Daha sonra Aladdin Tepesi, Aladdin Camisi, Karatay Medresesi ve nce Minareli Camii, ö le yeme inin ard ndan ise fiems-i Tebrizi Camisi ve türbesi ziyaret edildi. Konya y kar fl kar fl gezerek keflfeden Alt nda l lar günün sonunda al flverifl yapmay da ihmal etmedi. Alt nda Belediyesi olarak 2006 y l ndan beri Türkiye nin farkl illerine geziler düzenlediklerini aktaran Baflkan Tiryaki, Hem kad nlar, hem beyler faydalan yor bu gezilerden. Alt nda l lar, hiçbir ücret vermeden h zl trenle seyahat edip Konya y ve Mevlana y rehberlerin anlat m ile tan yorlar. dedi. Baflkan Tiryaki bu gezilerin turistik gezi olmad n, Alt nda Belediyesi nin e itim projesinin bir parças oldu unu vurgulad. Demirel, Ata Dostlar Sitesi sakinleriyle bulufltu HABER MERKEZ - Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, bilgilendirme toplant lar na Yavuz Selim Mahallesi Ata Dostlar Sitesi ile devam etti. Site bahçesinde düzenlenen kahvalt l toplant ya site sakinleri yo un ilgi gösterdi. Demirel Etimesgut la ilgili genel verileri paylaflarak vatandafllar yaflad klar ilçeyle ilgili bilgilendirdi. Etimesgut un Ankara n n güneybat koridorunda Eskiflehir yolu ile stanbul Yolu makas nda geliflime aç k bir konumda oldu unu belirten Demirel, lçemiz, her y l yüzde aras nda bir büyüme h z na sahiptir. Bu geliflim h z yla Türkiye nin en h zl büyüyen ve geliflen ilçesi durumunday z. Her geçen gün ilçemize yeni hemflehrilerimiz kat l yor. Bu büyüme belediyenin çal flma alan n ve yükünü art r yor. Ancak belediye olarak kaynaklar m z yerli yerinde kullan yoruz, büyüyen geliflen flehrimizin yaflam kalitesini art ran hizmetler gerçeklefltiriyoruz dedi. Demirel site sakinlerini Seçtiklerinizi takip edin, sorun sorgulay n tavsiyesinde bulunarak Belediye kaynaklar sizin paran zd r. Cebinizdeki paran za nas l sahip ç k yorsan z belediye kaynaklar n n nereye nas l harcand n da takip edin. Hem de cebinizdeki paradan daha çok sahip ç k n. E er siz sorgulay c olmazsan z, oyunuza sahip ç kmazsan z bunun vebali ve sorumlulu u da a r olur ifadelerini kulland. Toplant da Demirel, site sakinlerinin sorular n da cevaplad.

17 22 Kas m 2013 Ankara YARIN TOBB, 6 bin Filistinliye ifl imkan sunacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin (TOBB), Filistin de yapaca organize sanayi bölgesi için mutabakat zapt imzaland. KUDÜS - TOBB a ba l TOBB-B S A.fi. nin, Bat fieria daki Cenin kentinde yapaca organize sanayi bölgesi için imza töreni düzenlendi. Filistin Baflbakan Rami el- Hamdallah, Ulusal Ekonomi Bakan Cevat Naci, Maliye Bakan fiükrü Biflara ile Türkiye nin Kudüs Baflkonsolosu Büyükelçi fiakir Özkan Torunlar ile TOBB Baflkan R fat Hisarc kl o lu nun kat ld törende, sanayi bölgesinin kamulaflt rma bedeli için gereken 10 milyon dolarl k paran n ödenmesine iliflkin mutabakat zapt imzaland. Hisarc kl o lu, 6 bin Filistinliye ifl imkan sa layacak projenin imza töreni öncesinde yapt konuflmada projede çok önemli bir engeli aflt klar n belirterek, Art k dönüm noktas nday z, bu noktaya 8 sene evvel gelmeyi istiyordum. Buras bana özel bir fley ö retti, bir Arap atasözü derki, Üzüm tane tane yenir der, bir Türk atasözü de, Güç olmas n da geç olsun der. ANKARA - CHP Genel Baflkan Yard mc s Gürsel Tekin, 12 Eylül darbesi sonras kay p yak nlar n n sembolü olarak tan nan ve Berfo Ana olarak bilinen Berfo K rbay r ad na Çankaya da yapt - r lan park n aç l fl na kat ld. CHP Bas n Biriminden yap - lan aç klamaya göre, Çankaya Belediyesi taraf ndan Berfo Ana n n an s na, ODTÜ A4 kap - s yan nda yap lan park n aç l fl, K rbay r ailesi ve Tekin in kat ld - törenle gerçeklefltirildi. Törende bir konuflma yapan Tekin, Cemil K rbay r n kendisi için sadece bir siyasi abi olman n ötesinde çocu unun da isim Nihai olarak imzalanacak bu mutabakat metniyle kamulaflt rma sorununu çözmüfl olduk. fiimdi enerjimizi dünyan n en güzel sanayi bölgesi yapmak için u raflaca z diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan mutabakat zapt TOBB ad na TOBB- Berfo Ana n n ad parkta yaflayacak babas oldu unu belirtti. K rbay r ailesinin yaflad ac - y an be an kendilerinin de yaflad n vurgulayan Tekin, flunlar kaydetti: Berfo Ana n n direniflini sürekli olarak en yak n ndan izleme 17 B S A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet fiekero lu, Filistin ad na Ulusal Ekonomi Bakan Naci ve Maliye Bakan Biflara taraf ndan imzaland. Projenin hayata geçmesi halinde bölgede ifl hayat na büyük katk da bulunacak projeyle üretilecek sanayi ürünleri srail in Haifa Liman ndan dünya pazarlar na aç lma imkan bulacak. 6 bin kifleye do rudan ifl imkan sa layacak proje için Alman hükümeti de destek veriyor. Bin dönüm arazi üzerine kurulacak Cenin Organize Sanayi Bölgesi yap laca yer itibariyle Haifa Liman na ve Ürdün s - n r na 30 kilometrelik mesafede yer alacak. Projenin beklenen takviminde yürümesi halinde ise 3 y lda tamamlanmas hedefleniyor. Filistin de R fat Hisarc kl o lu ya Gaziantep Sanayi Odas (GSO) Baflkan Adil Konuko lu, TOBB Baflkan Yard mc s ve stanbul Ticaret Odas ( TO) Baflkan brahim Ça lar ve Türk ifladamlar da efllik etti.(aa) flans m oldu. Onun ve onun gibi yürekli annelerin bafllatt mücadele sayesinde 12 Eylül zindanlar nda yaflanan insanl k d fl zulüm dünya tarihine mal oldu. Bugünlerde darbeyle mücadele ediyoruz havas ndakilerin görmedi i, görmek istemedi i flanl direniflin simgesi sevgili Berfo Ana ad na yapt r lan bu parka eme i geçenlere teflekkür ediyoruz. Buras 100 yafl ndaki bir kad n n çocu- unu bulmak ad na verdi i mücadelenin Ankara n n karanl k dehlizlerinde kaybolmas n isteyenlere karfl bir meflale gibi demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yaflad yer olacakt r. Halk m za hay rl olsun. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan, elinde bofl çerçeve tutan Berfo Ana n n bir heykelinin de bulundu u park n aç l fl gerçeklefltirildi.(aa)

18 18 YARIN Ankara 22 Kas m 2013 HÜRS AD dan ticaretin se menlerine ödül K sa ad HÜRS AD olan Hür Sanayici ve fladamlar Derne i'nin 20. kurulufl y l dönümü münasebetiyle düzenlenen gecesine Ticaretin Se menleri ne törenle ödülleri verildi. HABER MERKEZ - Ankara'da Vekaletler Caddesi'nde, Baflbakanl k merkez binas n n girifline yak n bir noktada Baflbakanl k korumalar n n bir kiflinin hareketlerinden flüphelenmesi üzerine panik dolu anlar yafland. Baflbakanl k kaynaklar ndan al - nan bilgiye göre, Tu rul B., dün saat civar nda Vekaletler Caddesi'nde kimlik ibraz edemedi ve polisin dur ihtar na uymamas üzerine korumalar havaya 2 el atefl açt do umlu Tu rul B. yere yat r larak, gözalt na al nd. lk anda olay n bir canl bomba HABER MERKEZ -HÜRS AD taraf ndan düzenlenen 20. y l program gecesine yo un kat l m oldu. Gecede; Ar-Ge, proje, istihdam, ihracat, kurumsall k, küreselleflen marka, sosyal giriflimci, yerel giriflimci, yurtd fl yat r m alan nda Ticaretin Se menleri ödülleri verildi. Gecede bir konuflma yapan HÜRS AD Baflkan Yusuf Sar c, HÜRS AD n birçok baflar ya imza att n belirterek, Türkiye ekonomik anlamda daha da büyümesi gerekiyor. hracat ve d fl pazar politikalar net ve reel olmal. Firmalar n yeni pazarda mücadelelerinde, devletin onlar n yan nda oldu- unu hissettirmelidir. dedi. Gecede, Ankkara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek e yerel Yönetici ödülü, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Çelik e de Onur Ödülü verildi. Gecenin düzenlenmesine sponsor olan firmalara da teflekkür plaketi sald r s giriflimi oldu u ve sald rgan n vurularak etkisizlefltirdi i bilgileri gelmiflti. Ancak Tu rul B'nin üzerinden bomba düzene i süsü verilmifl cam macunu ç kt ve vurulmad aç kland. Bay r' n kuflak biçimindeki bu sahte düzene i beline dolad bilgisi verildi. Tu rul B.'nin Çankaya Polis Merkezi'ne götürüldü ü belirtildi. Öte yandan Tu rul B.'nin Baflbakanl k binas na gelmeden önce "155" hatt n arayarak kendisini polise ihbar etti i de belirtildi. çiflleri Bakan Güler'den ilk aç klama Olaya iliflkin aç klamada bulunan verildi. Ödül törenin ard ndan Gökçek sinevizyon eflli inde Ankara n n dünü, bu günü ve yar n n anlatt. Gökçek, Tema Park, slam Kültür Merkezi ve Fuar alan hakk nda da k sa bilgi verdi. Sunumun ard ndan protokol üyeleri hep birlikte 20. y l pastas n kesti. HÜRS AD 20. y l program na; HÜRS AD Baflkan Yusuf Sar c, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili dris Bal, AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Çank r Milletvekili Hüseyin Filiz, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, TUSKON Baflkan Yard mc s Rahmi B y k, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkan Yadigâr Gökalp lhan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baflkanvekili Akif Hamzaçebi ile birçok ifl adam ve ifl kad n kat ld. Baflbakanl k önünde canl bomba pani i Baflbakanl k yak n ndaki Vekaletler Caddesinde, üzerinde bomba süsü verilmifl bir düzenek bulunan bir kifli, Baflbakanl k korumalar nca aç lan uyar at fl yla etkisiz hale getirildi. çiflleri Bakan Muammer Güler de Tu rul B.'nin psikolojik sorunlar oldu unu zannetti ini belirterek, "Esasen kendisi de 5 dakika öncesinde ankesörlü telefonla böyle bir eylem yapaca n ihbar etmifl. Üzerindeki k yafetleri de tarif etmifl. Arkadafllar m z teyakkuz halindeyken yakalanm fl" dedi. Olay n yafland s rada Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n binada olmad, saat 11.00'deki kabulü nedeniyle AK Parti Genel Merkezinde bulundu u, saat 13.00'de bir baflka kabul için Baflbakanl k merkez binas na gelece i ifade edildi.

19 22 Kas m 2013 E itim MEB, 750 ö retmeni Kas m'da atayacak ANKARA - Milli E itim Bakanl (MEB), 96 alanda 750 ö retmen atamas n Kas m tarihlerinde yapacak. Baflvurular bugünden itibaren 26 Kas m 2013 tarihine kadar yap labilecek. Bakanl k, ilk atama, aç ktan ve kurumlar aras yeniden atama yoluyla ve milli sporcular n atamas kapsam nda 96 alanda 750 ö retmen atamas yap laca n duyurdu. Buna göre, ö retmen atamalar Kas m 2013 tarihlerinde gerçeklefltirilecek. Baflvurular bugünden itibaren 26 Kas m'a kadar bakanl n internet sitesinden yap labilecek. Baflvuru ve atama ifllemleri elektronik ortamda gerçeklefltirilecek. Adaylar, ''http://mebbis.meb.gov.tr'' ve ''http://ikgm.meb.gov.tr'' adreslerindeki elektronik baflvuru formunu kullanarak baflvurular n yapabilecek. Türkçe, ilkö retim matematik, fen bilimleri, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyat, tarih, co rafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabanc dil (Almanca, Frans zca, ngilizce) alanlar na baflvuruda bulunacak adaylar, atanaca alanda, KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan alm fl olmalar kayd yla baflvurabilecek. Belirtilen alanlar d fl ndaki di er alanlara atanacaklarda ise KPSSP10 puan türünde atanaca alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan alm fl olma flart aranacak. Adaylar, en fazla 25 e itim kurumunu tercih edebilecek. Tercihler, ayn il veya farkl illerde bulunan e itim kurumlar aras ndan istenilen öncelikte yap labilecek. lçe veya il milli e itim müdürlü ünce baflvurular onaylanmad kça adaylar, tercih de iflikli i yapabilecek. En çok atama yap lacak branfllar aras nda ilkö retim matematik, Türkçe, fen bilimleri, fen ve teknoloji, s n f ö retmenli i ve ngilizce yer al yor. Atanan adaylar, 29 Kas m 2013 tarihinden itibaren göreve bafllayabilecek. (AA) YARIN "Kalemsiz flair"in yürek burkan öyküsü KIRKLAREL - Okuma yazma bilmeyen 75 yafl ndaki Mülayim Tirfil, hayat nda yaflad zorluklar fliirle dile getiriyor. Kötü bir çocukluk geçiren, 10 yafl nda evden kaçan ve okula gitme imkan bulamayan Tirfil, kafas nda kurgulad 500'e yak n fliiri çevresindekilere yazd rd. Tirfil, AA muhabirine yapt aç klamada, çocuk yafllarda çok ac çekti ini, babas ndan gördü ü fliddet nedeniyle 10 yafl nda evden kaçt n söyledi. Edirne'nin Havsa ilçesinden Lüleburgaz'a kadar yürüyerek gitti ini ve 5 y l bir f r nda çal flt n belirten Tirfil, yaflad klar n flöyle anlatt : "6 kardefltik ve hiçbirimiz okula gitmedik. Hepimiz cahiliz. Çok gaddar bir babam vard. Durmadan sopayla bizi dövüyordu. Evden kaçarken annem bana üflürsem, sar n r m diye flalvar n verdi. Kaçt ktan sonra Edirne'nin Havsa ilçesinden Lüleburgaz'a kadar yürüdüm. 5 y l orada bir f r nda çal flt m. O zamanlar yata n ne oldu unu bilmiyordum. 5 y l boyunca yatak yüzü görmedim. Simit tezgahlar nda, f r n kenarlar nda yatt m." Tirfil, kafas nda fliirlerin 15 yafl nda oluflmaya bafllad n ve tasarlad fliirleri okuma yazma bilmedi i için çevresindekilere yazd rd n ifade etti. fiimdiye kadar çevresindekilere 500'e yak n fliir yazd rd n dile getiren Tirfil, flöyle konufltu: "Babamdan gördü üm zulüm, evden kaçt ktan sonra yaflad m ac lar beni flair yapt. 75 yafl nday m ve 60 y ld r fliir yazd r yorum. Benim fliirlerim toplumsal olaylar anlat yor. Ben fliirlerimde ezenlere ezilenlere sesleniyorum. Bence flair tabana inmemiflse flair de ildir. fiair tabana inmeli, a layan n koluna girmeli. 19 Kitaba bas lm fl yaklafl k 300, henüz gün yüzüne ç kartmad m 200 fliirim var." Tirfil, çeflitli yar flmalara kat ld n ve genellikle baflar elde etti ini, en son Balkanlar fiiir Yar flmas nda 70 flair aras nda okuma yazmas olmamas na ra men birinci oldu unu vurgulad. fiiirlerini düflünürken eski günlere döndü ünü, tansiyonunun düfltü ünü ve kendinden geçti ini belirten Tirfil, "fiiirlerimi önce kafamda oluflturuyor ve haz rl yorum. Daha sonra okuma yazmas olan birine yazd r yorum. Kalemsiz flair olmak çok zor. Bana kalemi verseniz ad m yazamam" diye konufltu. "Alt ndan, kalem yapsan mürekkebi beyninden al r Beyninde mürekkep yoksa, kalem oyuncak kal r Öyle cahiller gördüm tarihe mal olmufl Senin gibi okumufllar gördüm, tarihin d fl nda yok olmufl" (AA)

20 20 YARIN 38 kifli ile Aflç bafl (4 kifli), Aflç (6 kifli), ve Garson (28 kifli) hizmetleri hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : TCDD filetmes GENEL MÜDÜRLÜ Ü GAR ALTIN- DA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ EKAP/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Teknik fiartname 4.1 maddesinde belirtilmifltir. c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : TCDD flletmesi Genel Müdürlü ü Malzeme Dairesi Baflkanl Toplant Salonu Zemin Kat (oda no:1118) b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu. Kültür Sanat 22 Kas m 2013 Tekfen Filar-M N küçükler için bu kez Bursa'da çalacak BURSA - Tekfen Filarmoni Orkestras bu y l projelerine bir yenisini ekleyerek çocuklar için özel konser verecek. Tekfen Filar-M N lakab yla ilk konserini stanbul da verecek olan orkestra, 1 Aral k ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde Bursal çocuklar n karfl s na dinleyicilerinin karfl s nda ç kacak. Genç Singapurlu konuk flef Darrell Ang yönetiminde gerçeklefltirilecek konserde küçük misafirlerine masal tad nda bir yolculuk yapt rmaya haz rlanan Orkestra, genç konuklar için üç eser seslendirecek. Konserin ilk eseri olan Charles Auguste de Bériot nun 38 K fi LE AfiÇIBAfiI (4 K fi ), AfiÇI (6 K fi ), VE GARSON (28 K fi ) H ZMETLER T.C DEVLET DEM RYOLLARI filetmes GENEL MÜDÜRLÜ Ü(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK Resmi lanlar Keman Konçertosu nu 9 yafl ndaki genç yetenek Michelle Bushkova seslendirecek. Ard ndan Rus besteci Prokofiev in çocuklar için yazd Peter ve Kurt isimli müzikli masal olacak. Enstrümanlarla hayvan seslerinin ç kar ld bu eserin anlat c l n radyo programc s ve tiyatrocu Ali P nar yapacak. Çaykovski nin F nd kk ran Balesi nden seçmelerde ise, renkli kostümleriyle bir balet ve balerin esere konu olan karakterleri canland racak yafl aras ndaki çocuklara tavsiye edilen bu özel konserin biletleri 10 TL ye Biletix ten temin edilebiliyor. (CHA) fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Personel çal flt r lmas na dayal hizmet al mlar 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l TCDD flletmesi Genel Müdürlü ü - Merkez Veznesi Zemin Kat adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD flletmesi Genel Müdürlü ü Malzeme Dairesi Baflkanl Merkez Mal ve Hizmet Al m hale Komisyonu Bürosu (Oda no:1121) GAR /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) 895 (www.bik.gov.tr)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı