HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül K sa ad HÜRS AD olan Hür Sanayici ve fladamlar Derne i'nin 20. kurulufl y l dönümü münasebetiyle düzenlenen gecede Ar-Ge, proje, istihdam, ihracat, kurumsall k, küreselleflen marka, sosyal giriflimci, yerel giriflimci, yurtd fl yat r m alan nda Ticaretin Se menleri ne törenle ödülleri verildi. 22 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr TOBB 6 bin Filistinliye ifl imkan sunacak HABER 17 DE Berfo Ana n n ad parkta yaflayacak HÜRS AD 20. y l program na; HÜRS AD Baflkan Yusuf Sar c, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili dris Bal, AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Çank r Milletvekili Hüseyin Filiz, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, TUSKON Baflkan Yard mc s Rahmi B y k, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkan Yadigâr Gökalp lhan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baflkanvekili Akif Hamzaçebi ile birçok ifl adam ve ifl kad n kat ld. HABER 17 DE HABER 15 DE BAfiBAKANLIK ÖNÜNDE CANLI BOMBA PAN Haberi 18 de MEB DEN Ö RETMENLERE ATAMA MÜJDES Haberi 19 de ALTINDA LILAR KONYA GEZ S NDE Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Anadolu Atefli stanbul Dans Akademisi aç ld STANBUL - Anadolu Atefli stanbul Dans Akademisi aç ld. fiiflli deki akademi merkezinde düzenlenen aç l fl töreninde konuflan Anadolu Atefli Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdo an, akademinin flubelerinin flimdilik stanbul, Ankara, Antalya ve Gaziantep te bulundu unu belirtti. Erdo an, en yak n zamanda flubelerin Türkiye ye yay lmas n hedeflediklerini anlatt. Yola ç kt klar nda dansç bulmakta zorluk çekti ini aktaran Erdo an, Çal flma yapt m z Hollanda, Kanada ve Kübal hocalar m zla flimdi birçok alanda sertifika verebilecek program m z var dedi. E itime, 4 yafl grubundan baflland na iflaret eden Erdo an, Bale için 6 yafl, modern dans için 4 yafl, halk danslar için yine 4 yafl grubundan çocuklardan al yoruz. Böylelikle 750 civar nda ö rencimiz var. (AA) WASHINGTON/BOSTON - Ud virtüözü smail Hakk Fencio lu nun Anadolu nun Sesleri dizisi alt ndaki konseri, Bostonlu müzikseverleri büyüledi. 18. Boston Türk Festivali kapsam nda düzenlenen konserde, Fencio lu ve kendisine efllik eden Shtreiml grubu, geleneksel Türk müzi i eserlerinin yan s ra caz müzi inden örnekler sundu. TÜ Türk Musikisi Konservatuvar Ses E itimi Bölümü nde Alaeddin Yavaflça ve Bekir S tk Sezgin in ö rencili ini yapan ve bu ikiliyle birçok konsere imza atan Fencio lu, as l enstrüman olan udun yan s ra keman ve yayl tambur çal yor. Klasik Türk müzi i korolar nda solist ve koristlik de yapan Fencio lu, birçok kay t stüdyosu ile aranjör ve besteci olarak çal flt. Kanada ya 2001 y l nda yerleflen smail Hakk Fencio lu, baflta Breanna MacCrimmon ve Jason Rosenblatt olmak üzere birçok Kanadal sanatç ile çal flt. Fencio lu, Marmara adl orkestras n n yan s ra Montreal ve Ottawa Türk müzi i korolar n yönetiyor. Çal flmalar n Montreal ve Philadelphia da sürdüren, dünyaca ünlü armonika üstad Howard Levy nin ö rencisi piyanist ve armonika sanatç s Jason Rosenblatt yönetimindeki Shtreiml grubu ile smail Hakk Fencio lu nun yollar ilk kez Montreal Müzik Festivali nde kesiflti. Folk müzi i ile caz temalar n bir araya getiren, Kanada ve Avrupa da birlikte birçok konser veren grup yabanc bas nda da övgüler ald. Boston Türk Festivali direktörü Erkut Gömülü, 22 Kas m 2013 Anadolu nun Sesleri Boston da yank land pek çok farkl ülkede konserler veren bu önemli müzisyenleri festival çat s alt nda müzikseverlerle Boston da ilk kez buluflturmufl olmaktan büyük mutluluk duyduklar n söyledi. Boston da 1996 dan bu yana her y l yap lan Türk Festivali, Anadolu nun Renkleri temal program yla sergiler, sunufllar, atölyeler, konserler, film yar flmas, Türk mutfa n n tan t m gibi genifl bir yelpazede gerçeklefltiriliyor. Festivalin ana sponsorlu unu Türk Kültür Vakf (TCF), Kültür ve Turizm Bakanl, Türk Tan tma Fonu ve Türk Hava Yollar yap yor. Boston Türk Festivali ne iliflkin daha fazla bilgi, adresli festival web sitesinde yer al yor. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 22 Kas m 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 19 Muharrem 9 Teflrin-i Sani Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Her 4 aileden 1 i çocu a vurulabilir görüflünde ANKARA - YEfi M SERT KARAASLAN - Hacettepe Üniversitesi Halk Sa l Enstitüsü taraf ndan yap lan araflt rmaya göre, Türkiye de ailelerin yüzde 40.6 s çocu un büyüklerinden korkmadan e itilemeyece ini; yüzde 24.7 si zarar verme amac yla olmaks z n çocu u korkutmak için vurabilece ini belirtirken; ebeveynlerin yüzde 67.5 i çocuklara fiziksel ceza vermenin tamamen zararl oldu unu düflünüyor. Hacettepe Üniversitesi Halk Sa l Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hilal Özcebe, Çocuk Haklar Sözleflmesi nin imzaland 20 Kas m n y l dönümü dolay s yla AA muhabirine yapt aç klamada, çocuklar n sa l kl büyüme ve geliflmeleri için tüm haklar na ulaflmas gerekti ini söyledi. Çocuklara yönelik fliddet davran fllar n n, onlar n sa l kl büyüme ve geliflmelerini önleyen bir çocuk haklar ihlali olarak kabul edilmesi gerekti ini dile getiren Özcebe, çocuklar n korunmas amac yla Birleflmifl Milletler taraf ndan Çocuk Haklar na Dair Sözleflme nin 1989 da imzaya aç ld n ve Türkiye de de 2004 te Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi ini an msatt. stismar n, çocu un büyüme ve geliflmesinden sorumlu olan kifli taraf ndan fliddete maruz kalmas fleklinde tan mland n ifade eden Özcebe, en çok fiziksel istismar ile karfl lafl ld na dikkati çekti. Özcebe, fiziksel istismar nedeniyle olan yaralanmalar n genellikle çimdikleme, s rma, vurma, tekmeleme, yakma, a z kapatarak bo maya teflebbüs etme, fliddetli flekilde sarsma ya da bir flekilde çocu un bedenine zarar vermek fleklinde oldu unu bildirdi. Özcebe, ailelerin çocuklar n n büyümesi ve geliflmesi s ras nda toplum kurallar n ö retmekle yükümlü olduklar n belirterek, flöyle devam etti: Ebeveynler, çocuklar n onlar n sa l k ve güvenliklerini tehdit eden ortam ve davran fllara karfl korumal d r. Ebeveynler, çocu un davran fllar n kontrol ve düzeltmek için, e itici olarak hasar ve sakatl k oluflturmadan a r l fiziksel güç uygulayabilmektedir. Ancak ailelerin fiziksel ceza uygulamas bazen istismar boyutlar na da ulaflabilmektedir. Yap lan bir araflt rmaya göre, fiziksel ceza uygulanan çocuklarda agresif ve suçlu davran fllar artmakta, aile-çocuk iliflkisi bozulmakta ve çocuklarda ruh sa l ile ilgili sorunlar ortaya ç kmaktad r. Ayn araflt rmada, fiziksel cezaya maruz kalan çocuklar n gelecek yaflamlar nda kendi çocuklar na fiziksel istismar uygulama olas l n n artt da saptanm flt r. Özcebe, Hacettepe Üniversitesi Halk Sa l Enstitüsü taraf ndan ailelerin çocuklar na yönelik baz davran fllar nas l alg lad klar n belirlemek amac yla Dr. Burcu Küçük Biçer ve Dr. Elif Köse taraf ndan yeni bir çal flma yap ld n hat rlatt. Özcebe nin verdi i bilgiye göre, 464 aile ile gerçeklefltirilen anket çal flmas ndan çarp c sonuçlar elde edildi. Çal flmaya göre, ailelerin yüzde 10.2 si çocu a vurmak veya kula n çekmenin ona ba rmaktan daha iyi oldu unu; yüzde 40.6 s çocu un büyüklerinden korkmadan e itilemeyece ini düflünüyor. Ebeveynlerin yüzde 24.7 si zarar verme amac yla olmaks z n çocu u korkutmak için vurabilece ini söylerken; yüzde 10.8 i çocu a vurman n ebeveyn olman n gerektirdi i normal bir durum oldu unu savunuyor. Çal flmaya göre, ailelerin yüzde 21.3 ü çocu a arada bir vurmak ya da kula n çekmekle zarar vermifl olunmayaca n öne sürerken yüzde 34.1 i çocu un cezay hak etmesi halinde vurmaya izin verilebilece ini belirtiyor. Çal flmada öne ç kan di er sonuçlar flöyle: Ailelerin yüzde 20 si çocu a anlat lmas na ra men dinlemiyorsa vurabilece ini, yüzde 40.3 ü iyi çocu un her zaman annesini dinleyece ini, yüzde 30.2 si çocu a yavaflça vurulabilece ini, yüzde 12 si fiziksel ceza vermenin çocu u disiplien etmek için iyi bir yöntem oldu unu, yüzde 23.4 ü fiziksel cezan n baz çocuklar n disiplini için uygulanabilecek yöntem oldu unu, yüzde 38.6 s fiziksel ceza disiplin için di er yöntemler baflar s z oldu unda uygulanacak son seçenek oldu unu ifade ediyor. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N NUSRET MAYIN GEM S VE BURHANETT N KOCAMAZ Bu yaz mda Çanakkale Savafl n anlatmayaca m. Ama hepimiz biliyoruz ki bundan 96 y l önce tilaf Kuvveytleri( ngiltere, Fransa, Rusya) I. Dünya Savafl nda, Osmanl y yok edip Türklü ü ortadan kald rmak istiyorlard. Düflmanlar, Çanakkale Bo az n geçip Rusya ile temasa geçerek Osmanl y tam bir kuflatmaya alma düflüncesindeydiler. 3 Kas m 1914 de ngilizler, Seddülbahir ve Kumkale tabyalar n topa tuttular. Çanakkale Bo az, Osmanl lar taraf ndan tahkim edilmifl ve sular may nlam flt. Ama ngiliz ve tilaf Kuvvetleri 19 fiubat 1915 de Bo az n d fl tabyalar n tahrip ettiler. Hatta karaya asker ç kararak bu tahrip iflini tamamlad lar. Bo az n d fl savunmas düflmüfltü. Art k Marmara Denizine geçip stanbul a girmek, Ruslarla güç birli ini sa lamak kolayd. 18 Mart 1915 te tilaf Devletlerinin donanmas n n Bo azdan geçmesi planland. Öncelikle; orta savunma tabyalar sürekli bombard man edildi. D fl hatlara komandolar ç kar ld. Bo azdaki may n tarama ve temizleme ifli baflar yla yürütüldü. Ama 7 8 Mart 1915 gecesi bir kahramanl k gerçeklefltirildi. Nusret adl may n gemisi o gece Yüzbafl Hakk Bey komutas ndaki denizciler elde mevcut may nlar, san yorum 25 adet gemi may n, Karanl k Limana sezdirmeden tekrar döflediler. Sald rgan düflmanlar, bo az n may ns z ve güvenilir oldu unu düflünüyorlard. Kendilerinden emin olarak tilaf Kuvvetlerinin donanmas 16 harp gemisiyle birlikte 18 Mart 1915 günü Bo az a girmeye bafllad lar. Bu arada tabyalar da atefle tuttular. Ama gerek bo az tabyalar ndaki bataryalar n ateflleri karfl s nda ve gerekse döflenen may nlar sebebiyle tilaf Kuvvetleri birçok gemi kaybederek geri çekildi. Hem de komutan gemisi armada durduruldu ve bat r ld. Biliyorsunuz 18 Mart hücumu, Çanakkale Bo az n n karadan yard m görmedikçe geçilemeyece ini ortaya ç kard. Bundan sonra kanl kara savafllar Osmanl lar ile tilaf Kuvvetleri aras nda k yas ya yap ld.. Tam 8,5 ay süren bir çat flma oldu. Düflman Çanakkale den geçemedi. Çanakkale de Türkler kesin bir zafer kazand. Bu zaferde en büyük pay Nusret may n gemisinindir. Bana sorarsan z Türkiye Cumhuriyetinin temeli burada at ld. Çünkü Gelibolu ve Anafartalar kahraman Mustafa Kemal, bu savaflta ünlü oldu. Türk insan, bu savaflta Mustafa Kemal gibi bir kahraman tan d. O sebeple ona inand ve Türk milletinin kurtuluflunda onun arkas na düfltü. Çanakkale savafl n n kazan lmas nda en önemli görevlerden birini ifa eden bu gazi gemi, flu anda Tarsus ta bulunuyor. Bu flanl gemi de di er gemilerimiz gibi çok kadersiz bir hayat sürdü. Neden kadersiz bir hayat? Çünkü denizcilik tarihimizde öyle flanl gemilerimiz vard ki; jilet olmaktan, duba olmaktan, tencere, tava olmaktan, hurda olmaktan kurtulamad. Yavuz Z rhl s n müze yapamad k, jilet yapt k. Gazi unvan verilen Alemdar gemisi bile hurda niyetiyle sat ld. Ertu rul f rkateyninin inin ak beti öyle Çanakkale Savafllar s ras nda Goliath bat ran Muavenet-i Milliyi adl gemi söküldü, parçaland ve dökümcülere sat ld. O flanl Hamidiye Z rhl s da kiloyla sat ld. Benim çocuklu umda stanbul da gördü üm kömürle çal flan bir Gülcemal vapuru vard. O y llarda vapur, benim gözümde sanki bir transatlantik idi. Bo azdan geçti inde bacas ndan ç kan dumanlar bütün stanbul u karanl kta b rak rd. Bu Gülcemal vapuru da hurda olarak sat ld. Daha onlarca gemi böyle heba oldu gitti. Hiç birini müze yapamad k. Son günlerde Büyük Atatürk ün yat Savarona n n bafl na gelenleri okuduk, gördük. Fuhufl gemisi oldu. Savarona y 1938 y l nda Türk Hükümeti sat n alarak Atatürk e tahsis etti. Atatürk ün ölümünden sonra Türkiye Denizcilik flletmelerine devredildi. Baflbakan Turgut Özal n döneminde 49 y ll na bir amatöre kiraland. Ne olurdu müze olsayd? Her neyse! Gazi Nusret Gemisi de çok çileler çekti. Bir süre kuru yük gemisi olarak Mersin-Antalya - zmir aras gitti,geldi. Ama yoruldu. Tarsus un k y lar ndan birine terk ettiler. Batmak ve çürümek üzereydi. Tarsus un 16 y ldan bu yana Belediye Baflkan olan Dr. Burhanettin Kocamaz gemiyi gördü. Milli duygular ve vicdan, bu duruma raz olamazd. Olmad da Çürümeye terk edilmifl, batmak üzere olan bu gazi ve flanl Nusret may n gemisini Tarsus un en yüksek bir tepesine tafl may düflündü. Hemen giriflimde bulunarak gerekli yerlerle görüfltü. Bu gemiyi parçalar halinde san yorum iki parça, Tarsus a tafl d. Büyük bir meydana önce havuz yapt rd. Su ile doldurttu, geminin montaj n yapt rd. Gemiyi tamir ettirdi; yeniletti. Aylarca çal flarak bu flanl gazi gemiyi Tarsus a arma an etti. Alan n etraf n çevirtti, bu alan n içine Çanakkale Savafl Müzesi kurdu. Sembolik flehitlik yapt rd. Heykeller diktirdi, bayraklar göndere çektirdi. Nusret May n Gemisi Müzesini gerçeklefltirdi. Her dönemde duyarl ve güvenli insanlar iflbafl na gelir. Tarsus un Belediye Baflkan iflte böyle bir kiflilik. Sa olsun, varolsun! E er o olmasayd, Nusret May n Gemisi de hurda olarak sat lacak ve yok olup gidecekti. Savanora gemisini de inflallah birileri kurtar r ve müze yapar. nflallah bir vicdanl kifli ve kifliler ortaya ç kar. Ama Tarsus Belediye Baflkan Dr. Burhanettin Kocamaz gibi insanlar toplumumuzda o kadar az ki Bu yi it insana minnet ve flükran duyuyoruz.

4 4 YARIN Turizm 22 Kas m 2013 Ege mutfa dünyaya aç l yor ZM R - TOLGA ALBAY - Türk mutfa içinde özellikle ot yemekleriyle bilinen Ege Mutfa n dünya çap nda tan tmak amac yla Türk- Frans z ortakl yla bir çal flma bafllat ld. zmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatlar ve Yönetimi Bölümü nün yürüttü ü proje kapsam nda Fransa n n Michelin y ld z na sahip ünlü flefleri ve gastronomi yay nlar ndan temsilciler zmir e gelecek. Dünya Aflç lar Baflkenti olarak kabul edilen Fransa n n Lyon kentindeki aflç lar toplulu u Les Toques Blanches du Monde a ba l Michelin ödüllü flef Joseph Viola, zmir Ekonomi Üniversitesi nin bafllatt Ege Mutfa na Y ld z Kazand rma Projesi kapsam nda zmir e geldi. Kentteki yöresel yemekler yapan restoranlar ziyaret ederek tad mlar yapan Viola, üniversite ö rencilerine Frans z mutfa hakk nda uygulamal e itim verdi. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Viola, Türk mutfa n n dünyada tarihi zenginli iyle tan nd n, Avrupa da çok tüketilen baharatl yemeklerin kökeninin Osmanl mutfa oldu unu ancak günümüz Türk mutfa n n yeterince tan nmad n ifade etti. Türk mutfa dünyaca tan nmay hakediyor, buna yard mc olmak için buraday z diyen Viola, yapt incelemede Ege Mutfa nda yemeklerin mevsim sebzeleri ve meyveleriyle yap lmas ve yabani otlar n s kça kullan lmas ndan etkilendi ini, ilk ziyaretinde tatt baz yemekleri kendi menülerinde kullanmaya karar verdi ini söyledi. Viola, flöyle konufltu: Ege Mutfa nda lezzet konusunda hiçbir s k nt yok ancak sunum yönünde eksikler saptad k. Sunum tarz nda yeniliklere, farkl bak fl aç lar na ihtiyaç var. Lezzet bak m ndan da belki baz katk larda bulunabiliriz. Proje kapsam nda öncelikle ö rencilere uluslararas standartlarda yemek sunumu hakk nda bilgi verece iz. Bir kaç ö renciyi Lyon a staja götürece iz. Gelecek dönemde farkl flefler de projeye kat lacak. (AA) Turist, çevreci oteli Yeflil Anahtar ndan tan yor ANKARA - fienay ÜNAL - Çevreye verdi i zarar en aza indiren, su ve enerji tasarrufuna dikkat ederek çevre dostu ünvan n alan ve Yeflil Anahtar la ödüllendirilen turistik konaklama tesisi say s 21 e yükseldi. Türkiye Çevre E itim Vakf (TÜRÇEV) Genel Müdürü Erol Güngör, AA muhabirine yapt aç klamada, Yeflil Anahtar Program yla çevrenin korunmas yönündeki giriflimlerin ödüllendirilerek desteklendi ini, iklim de iflikli inin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katk da bulunulmas n n amaçland n belirtti. Güngör, uluslararas bir eko-etiket olan Uluslararas Çevre E itim Vakf (FEE) taraf ndan hayata geçirilen program n, ilk kez 1994 te Danimarka da uygulanmaya baflland n söyledi de Fransa n n, Yeflil Anahtar Program na kat ld n ve kamp alanlar n belgeledi ini anlatan Güngör, 2002 y l nda da Avrupa da yayg nlaflt n bildirdi. Program n temelde 5 hedefi oldu unu belirten Güngör, Çevrenin korunmas, tüketimin azalt lmas sonunda maliyetin düflürülmesiyle ekonomik yönetim, iflletmenin daha genifl sorumluluklar alarak turizmin güçlendirilmesine katk s, ödüllü iflletmelerin ve yeflil anahtar etiketinin promosyonuyla pazarlama stratejisi ile iflletme sahibinin, personelin, müflterilerin çevre bilincinin artt r lmas ve sürdürülebilir kalk nma için e itim amaçlan yor diye konufltu. 26 ülke yeflil anahtar veriyor Dünyada 26 ülkede Yeflil Anahtar Program n n uyguland n anlatan Güngör, bu sayede ülkelerin turizmdeki markalar n n yükseldi ini vurgulad. Program n Türkiye de 2 y ld r uyguland na dikkati çeken Güngör, özellikle su ve enerji tasarrufu, çevrenin korunmas, misafirlerin çevre konusunda dikkatlerinin çekilmesi, oda s cakl klar, at klar n geri dönüflümü ve mutfak ile çamafl rhanelerde çevre dostu temizlik ürünlerinin olmas gibi flartlar n arand n dile getirdi. Güngör, anahtar almak isteyen tesislerin baflvurular üzerine jürinin tesisi inceledi ini ve aranan flartlara sahip olunmas halinde yeflil anahtarla tesisi ödüllendirdi ini söyledi. Anahtar ödülünün bir y l süre için verildi ini, her y l yenilendi ini belirten Güngör, Yeflil Anahtar alan bir tesis ilk etapta çevre dostu tesis lisans n belgeleme hakk na sahip oluyor dedi. Yeflil anahtar n turizme katk s Yeflil anahtar alan iflletmelerin k sa vadede de il ancak sonraki y llarda turistler taraf ndan daha fazla talep görür hale geldi ine iflaret eden Güngör, flöyle konufltu: flletme sahiplerine biz hep ilk etapta doluluk oranlar n n artmas n beklememelerini tavsiye ediyoruz çünkü program o flekilde kurgulanm fl bir program de il ancak yerli ya da yabanc misafirler tesisin Yeflil Anahtara sahip oldu unu gördü ünde di er seyahetlerinde de bu tesisi tercih ediyor. Çevreye sayg duyan bir tesis turistlerden hem takdir kazan yor hem de destek. Bu tesisler özellikle yabanc turistler taraf ndan ilgi görüyor, tercih sebebi oluyor. Geçen y l yeflil anahtar sahibi olan tesis say s 4 iken rakam bu y l say 21 e ç kt için ise baflvurular gelmeye bafllad. Gelecek y l rakamlar n iki kat na ulaflmas n bekliyoruz. Yeflil Anahtar Program n n daha iyi tan t lmas için stanbul da sektör temsilcilerinin kat l m yla 8 Ekim de bir toplant düzenleyece iz. (AA)

5 22 Kas m 2013 Soldan sa a: 1.Keten ve yünden dokunan kumafl. Uyan k, gözü aç k. 2. En küçük sosyolojik topluluk. Bir pamuk türü. 3. Garaj. 4. Bir tür etli ve büyük zeytin. 5. Bar nd rma. Asya da bir ülke. 6. fiaflma anlatan ünlem. Yüksek ses, nara. Bir nota. 7. Mitoloji. Gelin bafll. 8. lgi çekici, de iflik kimse. Kelem. 9. Onar m. 10. Saç örgüsü. Kutsal fl k. 11. skambilde birli. Soru sözü. laç, merhem. 12. Kuranda bir sure. Düz ve genifl alan. 13. Bir organ m z. Cüz. 14. Arkadafl, dost. Kiloamperin simgesi. 15. Çare. Tarama arac. 16. Dansta kavalyenin efli. lgi eki. 17. Yerine koyma, yerine kullanma. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. 18. Yetkeli, sultal. 19. Yüksek, yüce. M s r n plaka iflareti. Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi. 20. Difli deve. At n yürüyüfl flekillerinden biri. Yukar dan afla ya: 1.Etkinlik. Karagöz oyunundaki kambur cücenin ad. ki tarla aras ndaki s n r. 2. Mitolojik bir çalg. Yatay günefl saati. Bayrak. Bir tür içecek. 3. lgi. Gürbüz kundak çocu u. Ba naz, mutaass p. 4. Bitki bilimi, botanik. Konuk. Molibdenin simgesi. 5. Haz. Ali yanl l. Üzerine yaz yazmak için tabaklanm fl ceylan derisi. Küçük akarsu. 6. fiehzadelerin özel e itmenleri. Da servisi. Dogma, inak. Uzakl k anlat r. Verme, ödeme. 7. K srak sütü ile yap lan eski bir Türk içkisi. Konut, ev. Bir yerde oturma, e leflme. 8. S k s k küçük ve önemsiz kazalar yapan kimse. Eskiden Karagöz oynat lan kahvelere verilen ad. Telli bal kç l. Mentefle. 9. Alüminyumun simgesi. Ya ma, çapul. Çeflitli dans ve oyunlardan oluflmufl, zengin görünümlü sahne gösterisi. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. 10. Eflek. Bak r tafl. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 YARIN Ekonomi 22 Kas m 2013 Malatya Belediyesi nden meyve suyuna 20 milyon TL lik yat r m Malatya Belediyesi Esenlik mar nflaat ve Tic. Ltd. fiti. taraf ndan 65 dönüm alana 20 milyon TL harcanarak meyve suyu entegre tesisi infla edilecek. MALATYA -Malatya Belediye Baflkan Ahmet Çak r, yapt aç klamada, belediye ifltirakleri aras nda yer alan Esenlik bünyesinde önemli bir yat - r ma imza atmaya çal flt klar n belirtti. Malatya da büyük bir kesimin geçim kayna kay s dan elde edilen geliri art rmak istediklerini anlatan Çak r, Sanayi ürünleri aras nda hak etti i yeri almas gereken ve ilimizin önemli gelir kaynaklar ndan biri olan öz sermayemiz kay s ya önemli çözümler üretmek için, 20 milyon TL de erinde, 65 dönüm alana, meyve suyu entegre tesisi için yer tahsisi yap ld. Yer tahsisinin ard ndan çal flmalar m z bafllad. dedi. fiehirdeki tüm çal flmalar kent insan n n daha iyi koflullarda yaflamas için h zla sürdürdüklerini vurgulayan Çak r, fiehrimizin de iflim, dönüflüm ve yenileme çal flmalar n n yan nda, sosyal ve kültürel anlamda da büyük projeleri gerçeklefltirdik. Malatya n n bugününe ve gelece ine yönelik yat r m ve hizmetlerimiz devam ediyor. Bunlarla birlikte ilimizde do rudan 50 bin ailenin geçimini sa lad klar kay s m z n sanayileflmesi ad na bir süreden beri çeflitli araflt rmalar yap yoruz. Yap lan araflt rmalar neticesinde elde edilen veriler ile meyve suyu konsantre fabrikam z kuruyoruz. diye konufltu. Malatya ya büyükflehir statüsünü kazand racak projelere imza att klar n ifade eden Çak r, Temel amac m z, Malatyal vatandafllar m z n ekonomik kazanc na do rudan katk lar sunan projeleri hayata geçirmektir. Özellikle bugüne kadar yeterli de eri görmeyen kay - s m z n, köylerimizde, k rsal kesimlerimizde kay s üretimi ile geçimini sa layan vatandafllar m z aç s ndan ciddi bir gelir kap s olmas için ataca m z bu önemli ad m bizleri heyecanland r yor, gururland r yor. fleklinde konufltu. fiehir ve bölge halk n n kalk nmas için ticari anlamda bölgesinin potansiyelini her alanda de erlendirmek ve harekete geçirmek hedefinde olduklar n ifade eden Baflkan Çak r, Kurulacak bu fabrikada ilimiz ve bölge tar m nda oldukça önemli bir üretim kapasitesi olan kay s, elma, üzüm, fleftali, viflne üretiminden elde edilen ürünler de erlendirilecek. Özellikle kay s da kuru olarak ifllenemeyen (dolu yaras, çilli, kalibresi küçük, vs.) ürünlerin ekonomik de- eri artacak. Ayr ca, bu tesis sayesinde kay s da don olay n n yafland y llarda, salçal k domates, biber gibi ürünlerin çiftçilere ekimi yapt r larak alternatifli ürün üretimi teflvik edilecek, bu ürünler de kurulacak olan Esenlik Meyve Suyu Konsantre Tesisi nde ifllenecek. ifadelerini kulland. Ahmet Çak r, fabrikan n sadece kay s ile ilgilenen insanlara fayda sa lamayaca n, esnaf n da piyasa döngüsü içinde önemli gelir elde edece ine inand n kaydetti. (CHA) Rusya, yabanc ya gayrimenkul sat fl n s n rland r yor MOSKOVA - Rusya, yabanc lar n mülk edinmelerini resmi izne tabi tutan yeni bir yasa haz rlad. Buna göre yabanc lar gayrimenkul sat n alacaklar nda ya da kiralayacaklar nda, oluflturulacak yeni bir ajanstan izin almak zorunda kalacak. Kommersant gazetesinde yer alan habere göre Rusya vatandafl olmayan birey ya da flirketlerin mülk al m ve kiralama ifllerine yeni bir süreç daha eklenmifl oldu. Uzmanlar yeni yasan n ülkenin yat r m ortam n kötü etkileyece i konusunda uyar da bulunuyor. Rusya da yabanc lar mevcut yasaya göre Rusya vatandafllar ile ayn statüye sahip. Sadece tar m arazileri, s n r bölgeler ve askeri alanlara yak n bölgelerde mülk edinmelerine izin verilmiyor. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in etnik gettolar n oluflmas n istemedi ine dikkat çeken yetkililer, yeni yasan n bu yöndeki oluflumlar n önünü kesece ine de iniyor. Uzmanlara göre ise yeni uygulama ek prosedür ve evrak ifli getirecek. Böylece zay f olan yat - r m iklimi daha da kötüye gidecek. (CHA)

7 22 Kas m 2013 Ekonomi YARIN Ma azalar nda art k sadece kendi ürünlerini satmayacak Arow Ma azac l k, kendi ürünlerinin sat ld marka ma azac l k konseptinden ç karak çoklu markalar n sat fla sunuldu u 'Family Brand' markas oldu. Hedef büyüten Arow, ArowMan ile erkek ayakkab s, ArowKids ile çocuk ayakkab lar ve ArowSport ile spor ayakkab koleksiyonlar üretmeye bafllad. STANBUL - 1 y l önce Flo Ma azac l k Genel Müdürü Selim Taflk n bünyesine katan flirket, grup markalar d fl nda Diesel, Lacoste, Adidas, New Balance gibi birçok dünya markas n da sat fla sunacak. Türkiye genelinde 63 ma azas ve 650 bayisi ile yoluna devam eden flirket, 300 ma aza hedefi ile büyümeye devam ederek 2014 y - l nda 12 yeni ma aza açmay planl yor. Konuyla ilgili aç klama yapan Arow Ma azac l k üst yöneticisi Selim Taflk n, flirketi kurumsallaflt rmak ve ma azac l k alt yap s n yeniden yap land rmak istediklerini kaydetti. Perakende sektöründeki de iflimi okuyamayan firmalar n ayakta kalamayacaklar - n belirterek, "Son 10 senede sermayenin kayd bir kitle var. Tüm sektörlerde çok güzel ifller yapm fl Anadolu aslanlar var. Ama o dönemler enflasyonist ortamlard, sto un para getirdi i y llard. O zaman verimlilik ihtiyac yoktu. fiimdi enflasyon düfltü, rekabet sert, ölçe inizi tutturamazsamz yaflayam yorsunuz, art k ince hesap zaman. O nedenle devreye profesyonel ihtiyac giriyor." ifadelerini kulland. A rl kl olarak franchise ile büyüyeceklerini söyleyen Taflk n, "Franchise' kendi ma azam z gibi görme e ilimindeyiz. Biz önce markam z n duruflunu oturtmak, B kalitesini C fiyat ile satan bir perakende markas olarak yer almak istiyoruz. Seneye yeni ma aza konseptine geçece iz. lk konsept ma aza Diyarbak r da olacak. B segmenti duruflu olacak, personelin k yafeti vs de iflecek. Arow denince daha butik, daha nifl ama uygun fiyatl, sat fl sonras hizmeti çok iyi, müflteri memnuniyeti konsunda kusursuza yak n hizmet veren bir marka olmak istiyoruz." fleklinde konufltu. (CHA) Star Rafinerisi, 2017'nin ikinci yar s nda devreye al nacak ZM R - Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Star Rafinerisi'nin inflas n n h zla devam etti ini belirterek, söz konusu rafinerinin 2017 y l - n n ikinci yar s nda devreye al naca - n ve bafllang ç itibariyle 10 milyon ton petrol iflleme kapasitesiyle üretime bafllayaca n bildirdi. Azerbaycan Devlet Petrol fiirketi SOCAR n Türkiye yat r mlar n yerinde görmek amac yla Türkiye'ye gelen Azerbaycanl bas n mensuplar na aç klamalarda bulunan Korkut, yat - r mlar ile ilgili bilgi verdi. Korkut, özelleflme sonras yap lan yat r mlar ve bölgeye katk s yla ilgili sorulan bir soru üzerine; Petkim'in SOCAR taraf ndan özellefltirilmesinden sonra gelifltirilen vizyon çerçevesinde Petkim yar madas nda petro kimya, enerji ve lojistik da t m yat r mlar sayesinde 7 söz konusu yar madada çok önemli miktarlarda üretim art fllar sa lanaca- n bildirdi. Korkut bu üretim art fllar - n n Türkiye baflta olmak üzere bölgeye çok önemli katma de erler sa layaca n dile getirdi. Sadettin Korkut, Petkim yar madas nda SOCAR' n deste i ile inflas devam eden liman n zmir Alsancak Liman 'n n iki kat büyüklü ünde olaca- n ifade ederek, "Petkim Liman, Ege bölgesinin geliflmesine ülkemizin konteyn r trafi inin büyümesine son derece katk yapacak bir liman olacak." dedi. Tesisin, Akdeniz çana n n en önemli konteyn r limanlar ndan biri olaca n bildiren Korkut, söz konusu liman n 11 bin TEU kapasiteli ve yaklafl k 330 metre uzunlu unda gemilerin yanaflabilece i bir liman olaca- n vurgulad. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi 22 Kas m 2013 Erbil'deki G da Fuar 'nda Mersin cezeryesi yo un ilgi gördü Irak'ta düzenlenen Erbil Uluslararas Agroofood Fuar 'nda Türk cezeryesi büyük ilgi görüyor. ERB L -Irakl lar standlarda ikram edilen cezeryelerin tad na bakabilmek için kuyruk oluflturuyor. Standlar ziyaret ederek Irakl lara cezerye ikram eden Ekonomi Bakanl Müsteflar Yard mc s Bülent U ur Ecevit ise gösterilen ilginin sevindirici oldu unu dile getirildi. Milli kat l m n Akdeniz hracatç lar Birli i'nin (AK B) organize etti i Erbil Uluslararas Agroofood Fuar 'na Türkiye'den 90 firma kat ld Kas m tarihleri aras nda gerçeklefltirilen fuarda Ekonomi Bakanl Müsteflar Yard mc s Bülent U ur Ecevit de firmalar tek tek ziyaret etti. Ecevit Mersinli ifladamlar n n getirdi i cezeryeleri Irakl lara da tt. Irakl lar cezeryelerin tad na bakabilmek için büyük çaba gösterdi. Irak' n kendileri için önemli ihracat pazarlar ndan biri oldu unu belirten Ecevit, Türkiye'nin özellikle tar m ürünleri iharacat nda birinci oldu unu kaydetti y - l nda 10,7 milyar dolar ile Irak' n en çok ihracat gerçeklefltirdikleri ikinci ülke konumunda oldu unu Türkiye ile Almanya aras ndaki ekonomik iliflkiler büyüyor BERL N - Berlin'de Almanya Ekonomi Bakanl nda düzenlenen Birinci Türk-Alman Enerji novasyon Forumu büyük ilgi toplad. Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanl ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl öncülü ünde ve fladam Dernekleri Federal Birli- i'nin (BUV) organizatörlü ünde gerçekleflen forumun ana konular n piyasada mevcut yenilikçi enerji sistemleri, uygulamal enerji araflt rmalar ve enerji ekonomisine iliflkin dan flmanl k konular oluflturdu. Berlin Ekonomi Senatörü Cornelia Yzer bu tarz bir forumun iki devlet ad na çok büyük önem arz etti ini vurgulad. Yzer, "Türkiye enerji sektöründe gün geçtikçe ilerliyor. Di er taraftan Berlin'de yenilenebilir enerji alan nda ileri teknoloji üreten flirketler var. Bence güzel ortakl klar oluflabilir." dedi. Türk-Alman Enerji Forumu'nun Almanya koordinatörü Andreas Obersteller ise 2003 senesinde skenderun'da Alman flirketleri taraf ndan aç lan termik santralin iki devlet aras ndaki ilk büyük enerji projesi oldu unu belirtti. Obersteller, gelecekte planlanan iflbirliklerini flu flekilde aç klad : Bursa'da do algaz enerjisi projelerimiz var. Ayr ca RWE bir gaz santrali kuracak. Bunun d fl nda yenilenebilir enerji alan nda birçok Alman flirketi Türkiye ile irtibat halinde. anlatan Ecevit, bunun ihracat n yüzde 7'sini oluflturdu unu anlatt. Irak' n Türk ihracatç s için vazgeçilmez bir pazar olma özelli i kazand n vurgulayan Ecevit, Türkiye'nin tar m ürünleri ihracat n n yüzde 21'ini yine bu ülkeye gerçeklefltirildi ini vurgulad. Kuzey Irak yönetimi ile ülkemiz aras ndaki iliflkilerin çok olumlu bir 2011 y l nda yaflanan Fukuflima Nükleer Santral kazas n n ard ndan yenilenebilir enerjinin önemini gün geçtikçe art yor. Bu meselenin Türkiye için de çok büyük bir ehemmiyet arz etti ini belirten Türkiye Enerji Bakanl n n Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar, "Bu konuda Almanya'dan istifade edebiliriz." dedi. Yazar, Almanya bugün Türkiye'nin en önemli ifl orta ve aç k arayla Türkiye'nin en büyük yat - r mc s konumunda. Türkiye, enerji alan nda köprü ülke olarak Avrupa'daki enerji temini için önemli bir rol oynuyor. fleklinde konufltu. Forumda iki ülke aras ndaki teknoloji transferi ve bu alandaki seyir izledi ine iflaret eden Ecevit, bunun her geçen gün geliflmeye devam etti ini vurgulad. Irak'a yap lan ihracat n yüzde 70-80'inin Kuzey Irak'a yap ld n ifade eden Ecevit flöyle devam etti: "Irak' n genelinde oldu u gibi Kuzey Irakl ifladamlar ile ülkemiz ifladamlar aras nda iliflkilerde h zla artmaktad r. Halihaz rda Kuzey Irak'ta bin 500 civar nda Türk firmas faaliyet göstermektedir. Bunlar n aras nda 5 tanede banka bulunmaktad r. Türk okullar n n yan nda Bilkent ve Ifl k Üniversitesi ile di er Türk- Türkmen okullar da insani ve kültürel iliflkilerimizde bilimsel iflbirli i alanlar nda imkanlar sunmakta. Artan petrol gelirleriyle birlikte savafltan önce 300 dolar olan milli gelirleri 5 bin dolar aflm flt r. Bölgede ekonomik büyümeye iliflken tahminler yüzde 12'ye ulaflm flt r. Petrol d fl sektörlerdeki yat r mlarda 20 milyar dolar çoktan geçmifltir. Erbil 15 milyar dolardan fazla özel sektör yat r m olan bir flehirdir." (CHA) iflbirli i projeleri kapsam nda al - nan kararlar n yar n aç klanmas bekleniyor. (CHA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı