Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i"

Transkript

1

2

3 Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA 2009

4 ISBN: Bask : Ümit Ofset Matbaac l k Kaz m Karabekir Cad. Murat Çar s 41/1-2-9 skitler/ankara Tel:(0 312)

5 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Ç NDEK LER ÖNSÖZ TABLOLAR KISALTMALAR THAF B R NC KISIM (4/1-a) LILARIN SOSYAL GÜVENL B R NC BÖLÜM S GORTALI SAYILANLAR SAYILMAYANLAR VE B LD R MLER I. S GORTALI SAYILANLAR A. Genel Kural B. stisnai Kurallar II. S GORTALI SAYILMAYANLAR III. S GORTALILIK BA LANGICI A. Sigortal Tescili B. Sosyal Güvenlik lemlerinde Manyetik Özellikli Kart Kullan lmas C. Sigortal lar n Re sen Tescili D. Sigortal lar n Yersiz Tescili E. Sigortal Hizmet Kay tlar n n Olu turulmas F. Sigortal Tescil ve Hizmet Kay tlar Aras nda Mutabakat Sa lanmas G. Kay tlar n Güncel ve Do ru Tutulmas H. Hizmet Kay tlar n n Payla m I. Hizmet Kay tlar n n Düzeltilmesi IV. S GORTALILIK HÂLLER N N B RLE MES VEYA ÇAKI MASI V. 506 SAYILI KANUNA TAB OLANLARIN S GORTALILIKLARI

6 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER VI. H ZMETLER N TESP T VII. B LD R M SÜRES A. Genel Kural B. stisnai Kurallar C say l Kanundan Önce Sigortal Tescili Yap lanlar n Durumu D. Bildirim ekli E. Sigortal e Giri Bildirgesinin E-Sigorta Yoluyla Gönderilmesinde Tarih F. Sigortal lar n Görev ve leri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt D nda Bulunmalar G. dari Para Cezas H. Süresinde Bildirilmeyen Sigortal l ktan Do an Sorumluluk I. Sigortal lar n Kendilerini Bildirmesi Sigortal lar n Kamu dareleri le Bankalarca Bildirilmesi VIII. S GORTALILARIN ÇALI MALARININ SONA ERD N B LD RME A. Genel Kural B. stisnai Kural C. Hastal k ve Anal k Hükümlerinin Uygulanmas nda Sigortal l k Niteli inin Yitirilmesi D. Bildirim ekli E. dari Para Cezas K NC BÖLÜM YER VE B LD R MLER I. YER N N B LD R LMES A. yeri Tescil lemleri B. Belirli Yerde Yap lmayan Ve Belirli Bir Merkezden Sevk Ve dare Edilen lerin Tescili

7 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER C. yeri Sicil Numaras D. Tehlike S n f ve Prim Oran E. Esas in Fer i ve Mütemmimi Olan lerde Prim Oranlar F. Ayn yerinde Ayn veren Taraf ndan Yürütülen ler G. Prim Tarifesi Eki Listede Gösterilmeyen ler H. Normal Prim Oranlar n n Derecelere Ayr lmas I. Dereceleme lemleri say l Kanuna li kin Hükümler J. Geçmi Dönemlere li kin Tescil Edilen yerleri K. yeri Bildirgesi le Birlikte Verilecek Di er Belgeler L. Alt veren ve Sigortal y Devir Alan verenin yeri Tescili M. Re sen yeri Tescil Halleri N. yerlerinin Birle mesi Nevilerinin De i mesi Veya Di er Bir irkete Kat lmas Adi irketlerde Yeni Ortak Al nmas O. yeri Dosyalar n n lemden Kald r lmas Ö. dari Para Cezas II TAR H NDEN T BAREN Ç LER N VE YERLER N N SGK- KUR VE ÇSGB NA B LD R M LEMLER A.GENEL OLARAK B LD R M FORMAL TELER B TAR H NDEN T BAREN TEK BELGE LE B LD R M çi Bildirimleri yeri Bildirimi C SAYILI KANUN HÜKÜMLER N N YERLER NE YANSIMALARI çilerin Bildirim yerlerinin Bildirimi dari Para Cezalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KISA VADEL S GORTA OLAYLARI I. KAZASI A. Tan m

8 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER B. Bildirim Süresi II. MESLEK HASTALI I A. Meslek Hastal n n Tan m B. Meslek Hastal n n Tespiti C. Çal ma Gücü le Meslekte Kazanma Gücü Kayb Oranlar n Belirlemeye Yetkili Sa l k Hizmeti Sunucular D. Bildirim Süresi ve ekli III. KAZASI VE MESLEK HASTALI ININ SORU TURULMASI IV. VEREN N SORUMLULU U V. ÜÇÜNCÜ K LER N SORUMLULU U VI. SÜREKL GÖREMEZL K GEL R VII. ÖLÜM GEL R VIII. HASTALIK ve ANALIK HAL IX. S GORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAV SÜRES N N UZAMASI GÖREMEZL N N ARTMASI X. KAZASI MESLEK HASTALI I HASTALIK ve ANALIK S GORTASINDAN SA LANAN HAKLAR XI. GEÇ C GÖREMEZL K ÖDENE A. Tan m B. Ödenmesi C. Geçici Göremezlik Ödene ine Esas Tutulacak Günlük Kazanç D. Sigortal lara Verilecek stirahatlar XII. YABANCI ÜLKEDE BULUNAN S GORTALILARA SA LANAN HAKLAR XIII. HAK SAH PL OLU TURULMASI A. Bakmakla Yükümlü Olunan Ki ilerin Genel Sa l k Sigortas Hak Sahipli i Ba vurular nda stenecek Belgeler XIV. ZAMANA IMI

9 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM UZUN VADEL S GORTA OLAYLARI I. MALULLUK S GORTASI A. Malul Say lma B. Yararlanma artlar C. Sevk lemleri D. Malullük Durumunun Tespiti E. Karar n Bildirimi ve tiraz F. Malullük Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler G. Malullük Ayl n n Ba lang c Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas H. Kontrol Muayene lemleri II. YA LILIK S GORTASI A. Ya l l k Ayl ndan Yararlanma B. Ya l l k Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler C. Ya l l k Ayl n n Ba lang c Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas D. Ya l l k Toptan Ödemesi ve hyas E. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çal t rma Esaslar F. Ya l l k Veya Emekli Ayl Almakta ken Yeniden Çal maya Ba layanlar III. ÖLÜM S GORTASI A. Hak Sahiplerinin Ölüm Ayl ndan Yararlanma artlar B Ölüm Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler C. Ölüm Ayl n n Ba lang c ve Kesilmesi D. Ölüm Toptan Ödemesi ve hyas E. Evlenme Ödene i F. Cenaze Ödene i

10 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER IV. UZUN VADEL S GORTA KOLLARINA L K N ORTAK KONULAR A. Sigortal lar n Borçlanabilece i Süreler B. Borçlanmaya li kin Süreler C. Borçlanmada Sigortal l k art D. Borçlan lacak Sürelerin Prim Tutar n n Hesab Tebli i ve Ödenmesi E. Borçlan lan Sürelerin Hizmet Olarak De erlendirilmesi V. KISA VE UZUN VADEL S GORTA KOLLARINA L K N ORTAK HÜKÜMLER A. Ödemeler Kütü ü B. Ödeme Dönemi ve Ödeme Tarihleri C. Ödeme ekli ve Ödeme Merkezleri D. Tan t m Kartlar E. Kanunî Temsilcilere Ödeme Yap lmas F. Yoklama lemlerinin Amac G. Yoklama lemlerinin Kapsam H. Yoklama Yap lmas I. lgili Kurum Ve Kurulu lardan Bilgi ve Belge stenmesi Yoklama Yetkisi J. Kontrol Muayenesi K. Kanunî Temsilcilerce veya Vekillerce Yap lan Tahsis Ba vurular L. Yabanc Uyruklular n Ba vurular M. Avans Ödenmesi N. Gerçe e Ayk r Bildirimler O. Farkl Do um Tarihleri Ö. Ayl k ve Gelirlerin Birle mesi P. Gelir ve Ayl k Ba lanmayacak Haller

11 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER R. Sosyal Yard m Zamm VI. STE E BA LI S GORTA A. ste e Ba l Sigorta artlar B. ste e Ba l Sigortal l k Ba vurusu ve Tescil C. ste e Ba l Sigortal l n Ba lang c ve Zorunlu Sigortal l kla Çak ma D. ste e Ba l Sigorta Primleri ve Ödenmesi E. ste e Ba l Sigortal l n Sona Ermesi ve Yeniden Ba lamas F. ste e Ba l Sigortal l k Sürelerinin De erlendirilmesi G den Önce ste e Ba l Sigortal Olanlara li kin Hususlar BE NC BÖLÜM PR ME ESAS KAZANÇLAR I. PR ME ESAS KAZANÇLAR A. Ücret ve Ücret Niteli indeki Kazançlar n Prime Tabi Tutulmas B. Ücret ve Ücret Niteli i D ndaki Kazançlar n Prime Tabi Tutulmas Hizmet Akdi Devam Eden Sigortal lar Yönünden Hizmet Akdi Sona Ermi Olan Sigortal lar Yönünden Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizli i Halinde Yap lacak Ödemeler Sigortal lar n dari Yarg Kararlar na stinaden Görevlerine ade Edilmesi Üzerine Yap lacak lem C. Prime Esas Kazanc n Üst S n r n A an Ücret D ndaki Ödemeler D. K smen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar Yemek Paralar Çocuk Zamm Aile Zamm (Yard m )

12 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER E. verenler Taraf ndan Sigortal lar çin Özel Sa l k Sigortalar na Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sa l k Sigortas Primi ve Bireysel Emeklilik Katk Paylar Tutarlar II. PR ME TAB TUTULMAYACAK KAZANÇLAR A. Ayni Yard mlar B. Ölüm Do um ve Evlenme Yard mlar C. Görev Yolluklar D. Seyyar Görev Tazminat K dem Tazminat Sonu Tazminat Veya K dem Tazminat Mahiyetindeki Toplu Ödemeler ve Ke if ücreti E. hbar Tazminat F. Kasa Tazminat G say l Kanunda stisna Olarak Say lmayan Di er Ödemeler ALTINCI BÖLÜM AYLIK PR M VE H ZMET BELGES LE ÜCRET BORDROSU I. AYLIK PR M VE H ZMET BELGES A. E-Sigortada Zorunlu Sigortal Say s B. Afet Durumunda Belgelerin Verilme Süresi C. Prim Gün Say s n n Hesaplanmas D. Düzenlenme ekli E. Belgelerin Sonradan Verilmesi Durumunda Yap lacak lemler F. Düzeltme Amaçl Verilen Belgelerin leme Al n p Al nmayaca G. yerinde Sigortal Çal t rmaya Son Verdi i Tarihi Bildirme H. Eksik Çal malar n Belgelenmesi I. Ayl k Prim Ve Hizmet Belgesinin yerinde As lmas Damga Vergisi J. dari Para Cezas II. ÜCRET TED YE BORDROSU DÜZENLEME III. YER KAYITLARINI SAKLAMA VE BRAZ ETME

13 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER YED NC BÖLÜM PR M ORANLARI LE PR MLER N ÖDENMES I. PR M ORANLARI II. PR MLER N ÖDENMES A. Genel Kural B. stisnai Kural C. Sigorta Primlerinin Ödenmemesinde Üst Düzey Yöneticilerin Sorumlulu u. D. Prim Borçlular n n lan Edilmesi Asgari Borç Miktar n Belirleme Yetkisi Borcun Tespiti Kamuoyuna Aç klamada Dikkate Al nmayacak Borçlar Listenin Kamuoyuna Aç klanmas tiraz ve Düzeltme SEK Z NC BÖLÜM SGK ALACAKLARININ HAK ED LERDEN MAHSUBU LE H ZMET HALELER NDE ÖNEM ARZEDEN NOKTALAR I. SGK ALACAKLARININ HAKED LERDEN MAHSUBU A. halelerin Bildirilmesi B. Hak Edi ten Kesinti ve Mahsup C. Kesin Teminat n adesi D. Kurumun nceleme Yetkisi E. Görevlilerin Sorumlulu u F. Alt verenin Sorumlulu u G. Hak Edi i Ödenmemi Veya Kesin Teminat ade Edilmemi Olan haleli ler II. H ZMET HALELER NDE ÖNEM ARZEDEN NOKTALAR A. K sa Vadeli Sigorta Kollar Prim Oran n n Tespiti

14 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER B. Sigorta Primlerinde 5 Puanl k ndirimin Etkisi C. sizlik Sigortas Fonundan Kar lanan Primlerin Etkisi D. veren Hissesinin Hesaplanmas E. Do rudan Temin Usulü le Yap lan Mal Ve Hizmet Al mlar nda Özel Durum DOKUZUNCU BÖLÜM YAPI RUHSATI VEREN KAMU MAKAMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLER I. YAPI RUHSATI VEREN KAMU MAKAMLARININ YÜKÜMLÜ- LÜKLER A. Yap ruhsatlar ile istihdama ili kin bilgi ve belgelerin Kuruma bildirilmesi B. Kuruma borçlar n n bulunmad na dair belge istenmesi II. DEVLET YARDIMI VER LMES NDE KAMU DARELER N N YÜKÜMLÜLÜKLER A. Borcu Olmad na Dair Belge B. Genel K stas C. Özel K staslar D. stisna E. Kapsama Giren Borç Türleri III. UYGULANACAK YAPTIRIMLAR ONUNCU BÖLÜM GENEL SA LIK S GORTASINA L K N UYGULAMALAR I. GENEL SA LIK S GORTALISI SAYILANLAR II. GENEL SA LIK S GORTALISI SAYILMAYANLAR III. GENEL SA LIK S GORTALILI ININ BA LANGICI VE B LD R M

15 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER IV. GENEL SA LIK S GORTALISININ PR ME ESAS KAZANÇLARI VE PR M ORANLARI V. GENEL SA LIK S GORTALILI ININ SONA ERMES VI. GENEL SA LIK S GORTALILIK HÂLLER N N DE MES VE B RLE ME HALLER VII. SA LIK H ZMETLER NDEN YARARLANMA ARTLARI VIII. KATILIM PAYLARI IX. SA LIK H ZMET SUNUCULARI LE LG L DÜZENLEMELER A. Sözle meli Sa l k Hizmeti Sunucular n n Alabilece i Fark Ücretleri B. Sözle meli Sa l k Hizmeti Sunucular Faturalar n n ncelenmesi ve Ödeme lemleri C. Sözle mesiz Sa l k Hizmeti Sunucular ndan Al nan Sa l k Hizmeti Giderlerinin Ödenmesi D. Sa l k Hizmeti Sunucular na li kin Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi E. Sa l k Hizmeti Sunucular na Uygulanacak darî Yapt r mlar ve Fesih X. GENEL SA LIK S GORTASI GEÇ HÜKÜMLER XI. DAR PARA CEZASI XII. YE L KARTLILAR K NC KISIM (4/1-b) L LER N SOSYAL GÜVENL B R NC BÖLÜM BA -KUR UN YEN SOSYAL GÜVENL K ÇATISINDAK YER I. PR ML SOSYAL GÜVENL N GEL M SÜREC NDE KEND NAM VE HESABINA (4/1-b lilerin) ÇALI ANLARIN SOSYAL GÜVENL II. BA KUR UN KURULU AMACI VE HUKUK YAPISI A.Ba -Kur un Kurulu Amac

16 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER B.Ba -Kur un Hukuki Yap s III. SOSYAL GÜVENL K REFORMU LE B RL KTE ESNAF VE SANATKARLAR LE D ER BA IMSIZ ÇALI ANLARIN SOSYAL GÜVENL K KURUMU K NC BÖLÜM 4/1-b (BA -KUR) KAPSAMINDA S GORTALILIK I. (4/1-b) KAPSAMINDA(BA -KUR LULAR) ZORUNLU S GORTALI SAYILANLAR A.Genel Olarak Sigortal Say lanlar B. (4/1-b) Zorunlu Sigortal l n Kapsam Ticari Kazanç veya Serbest Meslek Kazanc Nedeniyle Gerçek veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar Gelir Vergisinden Muaf Olup Esnaf ve Sanatkar Siciline Kay tl Olanlar irket Ortaklar n n Sigortal l Tar msal Faaliyette Bulunanlar Köy ve Mahalle Muhtarlar say l At Yar lar Hakk nda Kanuna Tabi Jokey ve Antrenörler II. STE E BA LI S GORTALILAR A. GENEL OLARAK STE E BA LI S GORTA SSK Uygulamas nda ste e Ba l Sigortal l k Ba -Kur Uygulamas nda ste e Ba l Sigortal l k B. SGK UYGULAMASINDA STE E BA LI S GORTALILIK ste e Ba l Sigortal Olma artlar ste e Ba l Sigortal l k Ba vurusu ste e Ba l Sigortal l n Ba lang c ste e Ba l Sigortal l n Sona Ermesi ste e Ba l Sigorta Primlerinin Hesab Ve Ödenmesi

17 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER 6. ste e Ba l Sigortal l k Sürelerinin De erlendirilmesi S. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce ste e Ba l Sigortal Olanlara li kin Hususlar Gelir Vergisinden Muaf Olan Kad n ste e Ba l Sigortal lar III.(4/1-b) L LER N S GORTALILIK BA LANGIÇLARI VE SGK YA B LD R LMELER IV.(4/1-b) L LER N S GORTALI E G R B LD RGES N N E-S GORTA YOLUYLA B LD R LMES V.(4/1-b) KAPSAMINDAK S GORTALILI IN SONA ERMES VE B LD R M YÜKÜMLÜLÜ Ü VI TAR H NDEN ÖNCE BA -KUR KAPSAMINDA S GORTALI SAYILANLARA L K N ÖZELL K ARZ EDEN HUSUSLAR A. e Giri Bildirgesi Düzenlenmeyecekler B Tarihine Kadar Ba -Kur lu Olmas Gerekti i Halde Tescillerini Yapt rmayanlar n Durumu C den Önce Muhtar Seçilmeleri Nedeniyle Ba -Kur lu Olanlar D. Anonim irket Kurucu Ortaklar n n Durumu E Tarihinden Önce Ba -Kur lu Olmas Gerekirken Di er Sosyal Güvenlik Kurumlar Kapsam nda Sigortal Olanlar n Durumu F Say l Kanuna Tabi Olanlar n Sigortal l VII. EMEKL /YA LILIK VAZ FE VEYA HARP MALÜLLÜ Ü AYLI I ALMAKTA KEN YEN DEN ÇALI MAYA BA LAYANLAR A. Ya l l k Veya Emekli Ayl Almakta ken Yeniden Çal maya Ba layanlar B. Vazife Veya Harp Malullü ü Ayl Almakta ken Yeniden Çal maya Ba layanlar VIII.(4/1-b)S GORTALILARININ KURUMA B LD R LMEMELER N N MÜEYY DES

18 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (4/1-b) L LER N PR M LEMLER I SAYILI KANUN ÖNCES UYGULAMA A. Ba -Kur da Prim Al nmas B. Ba -Kur da Sigorta Primine ve Ayl klara Esas Olan Gelir Basamaklar C. Ba -Kur da Prim lemleri II. SOSYAL GÜVENL K REFORMU LE B RL KTE YÜRÜRLÜ E KONAN UYGULAMA A. (4/1-b) lilerin Kazançlar n n Kuruma Beyan B. Primlerin Ödenme Süresi C. Ba -Kur lulara li kin Geçi Hükümleri D. Sosyal Güvenlik Destek Priminin Ödenme ekli ve Süresi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4/1-b L LERE L K N KISA VADEL S GORTA UYGULAMALARI I. 4/1-b L LER AÇISINDAN KAZASININ TANIMI VE KAPSAMI A. Kazas Kavram yerinde Bulundu u S rada Yürütülmekte Olan Nedeniyle B. Kazas n n Bildirimi ve Bildirim Süresi II. MESLEK HASTALI ININ TANIMI VE KAPSAMI A. Meslek Hastal n n Tan m B.Meslek Hastal n n Tespiti Bildirimi ve Bildirim Süresi III. KAZASI VE MESLEK HASTALI ININ SORU TURULMASI IV. HASTALIK VE ANALIK HAL V. Kazas Meslek Hastal Hastal k Ve Anal k Sigortas ndan Sa lanan Haklar

19 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER VI. GEÇ C GÖREMEZL K VE GEÇ C GÖREMEZL K ÖDENE N N TANIMI A.Geçici Göremezlik B.Geçici Göremezlik Ödene i VII. S GORTALILARA VER LECEK ST RAHATLAR VIII. GEÇ C GÖREMEZL K ÖDENE N N ÖDENMES IX. GEÇ C GÖREMEZL K ÖDENE NE ESAS TUTULACAK GÜNLÜK KAZANÇ X.S GORTALIDAN VE ÜÇÜNCÜ K LERDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAV SÜRES N N UZAMASI GÖREMEZL N N ARTMASI A.Sigortal dan Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzamas Göremezli inin Artmas B.Üçüncü Ki ilerin Sorumlulu u XI TAR H T BAR YLE SA LIK KARNES LEMLER XII. HAK SAH PL OLU TURULMASI XIII. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN K LER N GENEL SA LIK S GORTASI HAK SAH PL BA VURULARINDA STENECEK BELGELER A. Bakmakla Yükümlü Olunan Hak Sahiplerinin Tamam B. Yabanc Uyruklu E ler C. Ö renim Görenler D. Çal ma Gücünü En Az % 60 Oran nda Yitirdi i Tespit Edilen Çocuklar XIV. SÜREKL GÖREMEZL K ÖDENE XV. KISA VADEL S GORTA KOLLARINDA ZAMANA IMININ MAH YET VE SÜRES

20 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER BE NC BÖLÜM 4/1-b L LERE L K N UZUN VADEL S GORTA UYGULAMALARI I.MALULLÜK S GORTASI A. Malul Say lma B. Sevk lemleri ve Masraflar n Kar lanmas C. Malullük Ayl na Hak Kazanma Ko ullar D. Malullük Ayl n n Hesaplanmas Ayl k Ba lama Oran Malullük Ayl n n Ba lang c E. Malullük Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler F. Malullük Ayl n n Kesilmesi ve Yeniden Ba lamas Sigortal Olarak Çal ma Kontrol Muayenesi G. Malullük Sigortas Bak m ndan Üçüncü Ki inin Sorumlulu u II.YA LILIK S GORTASI A.Sa lanan Yard mlar B.Yararlanma Ko ullar (Dahil) Tarihinden Önce Sigortal Olanlar (Dahil) ila (Dahil) Tarihleri Aras nda Sigortal Olanlar (Hariç) Sonras nda Sigortal Olanlar e Ba lamadan Önce Malûl Olanlar Çal ma Gücündeki Kay p Oran % 60 dan Az Olanlar Erken Ya lanan Sigortal lar C. Ya l l k Ayl Ba vurusu D. Ya l l k Ayl n n Ba lang c E. Ya l l k Ayl n n Hesaplanmas

21 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER F. Ya l l k Ayl n n Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas lk defa 5510 say l Kanuna tabi sigortal olanlar say l Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortal olanlar III.ÖLÜM S GORTASI A.Sa lanan Yard mlar B.Yararlanma artlar Sigortal ya ili kin ko ullar Hak sahiplerine ili kin ko ullar Ba vuru Ölüm Ayl n n Hesaplanmas Ölüm Ayl n n Ba lang c Hak Sahiplerine Payla t r lmas a. E e Ba lanacak Ayl n Oran b. Çocuklara Ba lanan Ayl klar n Oran c. Ana ve Babaya Ba lanan Ayl klar n Oran Ölüm Ayl n n Kesilmesi-Yeniden Ba lamas Durum De i iklikleri Evlenme Ödene i Verilmesi Cenaze Ödene i Verilmesi Ölüm Sigortas Bak m ndan Üçüncü Ki inin Sorumlulu u ALTINCI BÖLÜM 4/1-b L LERE L K N GENEL SA LIK S GORTA UYGULAMALARI I.GENEL OLARAK 4/1-b L LER N (BA -KUR LULARIN) S GORTALILI I II. 4/1-B KAPSAMINDAK GENEL SA LIK S GORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDU U K LER III. SA LIK H ZMET SUNUCULARI BASAMAKLANDIRILMASI VE MÜRACAAT

22 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER A.Basamakland r lma Sa l k Kurulu lar a. Birinci Basamak Resmi Sa l k Kurulu u b. Birinci Basamak Özel Sa l k Kurulu u Sa l k Kurumlar a. kinci Basamak Resmi Sa l k Kurumu b. kinci Basamak Özel Sa l k Kurumu c. Üçüncü Basamak Resmi Sa l k Kurumu Sa l k Hizmet Sunumu Bak m ndan Basamakland r lamayan Sa l k Kurumlar / Kurulu lar Sa l k Hizmet Sunumu Bak m ndan Basamakland r lamayan Di er Sa l k Hizmet Sunucular B. Sa l k Hizmeti Sunucular na Müracaat ve Kimlik Tespiti lemleri IV. KATILIM BEDEL A. Muayene Kat l m Bedelinin Al nma ekli B.Kat l m Pay Bedelleri Ayakta Tedavide Hekim ve Di Hekimi Muayenesi Kat l m Pay Ayakta Tedavide Sa lanan laçlar çin Kat l m Pay T bbi Malzeme Kat l m Pay Kat l m Pay Üst S n r C. Kat l m Pay Al nmayacak Haller V.F NANSMANI SA LANAN VE SA LANMAYAN SA LIK H ZMETLER A.Finansman Sa lanan B.Finansman Sa lanmayan VI. ARTSIZ SA LIK H ZMET VER LECEK OLAN K LER VII. YOL PARASI GÜNDEL K VE REFAKATÇ G DERLER A.Refakatçi Yemek ve Yatak Gideri

23 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER B.Yol Gideri ve Gündelik Yol Gideri Gündelik Ücreti ÜÇÜNCÜ KISIM (4/1-c) L LER N SOSYAL GÜVENL G R B R NC BÖLÜM GENEL B LG LER I. TAR HSEL GEL M II. STAT ST KÎ B LG LER III. REFORM SÜREC K NC BÖLÜM SOSYAL S GORTA UYGULAMALARI I- S GORTALI A. Kavram /1-c Kapsam nda Sigortal Say lanlar /1-c Hükümleri Uygulanacaklar say l Kanuna Tabi Olanlar Seçimle Göreve Gelenlerin Sigortal l k Durumu lemleri a. Atama/Seçim Yoluyla Gelenlerin Sigortal l b. Belediye Ba kanlar n n Sigortal l Sigortal Say lmayanlar B. Sigortal l n Ba lang c ve Bildirim Yükümlülü ü C. S GB Bildirimi Tarihinden Öncesi Tarihinden Sonras D. Sigortal l n Sona Ermesi ve Bildirim Yükümlülü ü

24 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER E. Sigortal lar n Yurt D nda Bulunmalar F. Sigortal l k Hâllerinin Birle mesi veya Çak mas II. VEREN III- YER A. Kapsam B. yeri Bildirimi Tarihinden Öncesi Tarihinden Sonras yerinin Nakli Devri ve ntikali a. yerinin Nakli b. yerinin Devri c. yerinin ntikali yeri Bildirgesi IV. ÜCRET A.Kavram B. Ücret Tediye Bordrosu V. S GORTA PR M A. Sigorta Primine Esas Kazanç lk Defa Sigortal Olanlar say l Kanuna Tabi Çal anlar n Kesenekleri VI. PR M ÖDEME GÜN SAYISI VE GÜNLÜK KAZANÇ VII. PR M ORANLARI VE DEVLET KATKISI VIII. S GORTA PR MLER N N ÖDENME SÜRES IX. GÖREVDEN UZAKLA TIRILAN HERHANG B R SUÇTAN TUTUKLANAN VEYA GÖZALTINA ALINANLAR X. AYLIK PR M VE H ZMET BELGES A. lk Defa 4/1-c Sigortal Olanlar Yönünden yeri Sicil Numaras

25 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER 2. verenin Ad yerinin Adresi Ve Ba l Oldu u Saymanl k Belgenin Ait Oldu u Y l ve Ay Belgenin Mahiyeti Belge Türü Sigortal n n Ad Soyad Sosyal Güvenlik Sicil Numaras Emeklilik Sicil Numaras Durum Kodu Ödenen Ayl k Bilgileri Prime Esas Kazanç Toplam Prim Ödeme Gün Say s Tahakkuk Ettirilen Prim Tutarlar Ay içerisinde göreve ba lama ve ayr lma tarihleri ile nedenleri Onay ve mza B say l Kanunun Mülga Hükümlerine Göre Tespit Olunanlar Yönünden yeri Sicil Numaras verenin Ad yerinin Adresi ve Ba l Oldu u Saymanl k Belgenin Ait Oldu u Y l ve Ay Belgenin Mahiyeti Belge Türü tirakçinin Ad Soyad Sosyal Güvenlik Sicil numaras Emeklilik Sicil Numaras Durum Kodu Emekli Kesene ine Ve Ödemeye Esas Ayl k Bilgileri K dem Hizmet Süresi Emekli Kesene ine Esas Ayl k Toplam

26 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER 13. Tahakkuk Ettirilen Kesenek Kar l k Genel Sa l k Sigortas Primi ve Di er Kesintiler a. %16 Kesenek b. %20 Kurum Kar l c. %100 Art Farklar ( ah s hissesi ve kurum kar l ) ç. Genel Sa l k Sigortas Primi d. Geçmi Hizmet Borçlanmas e. Ayl k Kesim Cezas. nzibati Para Cezas f. Terfi Farklar ntibak Tashihi Ay çerisinde Göreve Ba lama ve Ayr lma Onay ve mza C. APHB Verilme ekli ve Süreleri Ç. Sonradan Verilen Ayl k Prim ve Hizmet Belgeleri D. Primlerin Ödenme Süreleri ve Usulleri Prim Ödeme Yükümlüleri Primlerin Ödenme Süresi E. Afet Durumunda Ayl k Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi F. Prim Belgelerinin Mücbir Sebeplerle Gönderilememesi ve Primlerin Süresi çinde Ödenememesi G. Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak Gecikme Cezas ve Gecikme Zamm H. Primlerin Ödenmesinden verenle Birlikte Sorumlu Tutulanlar I. Ayl k Prim ve Hizmet Belgesinin As lmas Ayl k Prim ve Hizmet Belgesinde Eksik Gün ve Kazanç Bildirimi J. Belgenin Dayana ve Geçerlili i K. yeri Kay tlar n n braz XI. KAMU DARELER N N B LD R M YÜKÜMLÜLÜ Ü

27 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER A. Sigortal lar n kamu idarelerince bildirilmesi B. Bilgi ve belge istenilmesi C. haleli lerin Bildirimleri Ç. Borcu Yoktur Yaz s na li kin Bildirimler D. Yap Ruhsatlar ile stihdama li kin Bilgi ve Belgelerin Kuruma Bildirilmesi E. Kuruma Borçlar n n Bulunmad na Dair Belge stenmesi F. 4/1-b li Sigortal lar n e Ba lay lar n n Bildirilmesi G. 4/1-b li Sigortal lar n Sigortal l klar n n Sona Ermesinin Bildirilmesi 353 H. Sigortas z Olan Ki ilerin Bildirilmesi I. Asgari çilikle lgili stenilen Bilgilerin Verilmesi irket Kurulu unun Bildirilmesi J. Yap Ruhsat Ve Di er Tüm Ruhsat Veya Ruhsat Niteli i Ta yan lemlerine li kin Bilgi Ve Belgeler le Varsa Bunlar n Verilmesine Esas Olan stihdama li kin Bilgilerin Bildirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BORÇLANMA F L VE T BAR H ZMET I. BORÇLANMA A. Sigortal n n Borçlanabilece i Süreler B. Hizmetten Say lma C. Borçlanma Ba vurusu D. Ödeme E. Baz Kamu Personelinin Borçlanma lemleri F. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önceki Sigortal lar II. F LÎ H ZMET SÜRES ZAMMI A. Kapsam B. Fiili Hizmet Süresi Zamm ndan Yararlanacaklar ve artlar

28 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER C. Fiilî Hizmet Süresi Zamm D. Ayl k Fiili Hizmet Süresi Zamm Prim Belgesi /1-c Kapsam nda lk Defa Sigortal Olacaklar çin Ayl k Fiili Hizmet Süresi Zamm Prim Belgesi a. Ayl k Fiili Hizmet Süresi Zamm Prim Belgesi b. Ek Mahiyetteki Ayl k Fiili Hizmet Süresi Zamm Prim Belgesi Say l Kanuna Göre Tespit Olunanlar çin Y ll k Fiili Hizmet Süresi Zamm Prim Belgesi III. T BARÎ H ZMET SÜRELER A. Kapsam B. tibari Hizmet Süresi Prim Belgesi /1-c Kapsam nda lk Defa Sigortal Olacaklar çin Y ll k tibari Hizmet Süresi Prim Belgesi Say l Kanuna Göre Tespit Olunanlar çin Y ll k tibari Hizmet Süresi Prim Belgesi Say l Kanuna Göre Tespit Olunanlar çin Y ll k tibari Hizmet Süresi Prim Belgesi IV. YURTDI I BORÇLANMA A. Borçlanabilecekler ve Borçlanma Süreleri B. Borçlanma Miktarlar Nas l Hesaplanacak C. Hangi Hallerde Ayl k Kesilecektir D. Bulgar Göçmenlerine Borçlanma Hakk V. STE E BA LI S GORTA VI. MALUL ÇOCUKLARI BULUNAN KADIN S GORTALILAR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DARÎ PARA CEZALARI DENET M VE ZAMANA IMI I. DAR PARA CEZALARI A. Sigortal e Giri Bildirgesi

29 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER B. yeri Bildirgesi C. Ayl k Prim ve Hizmet Belgeleri Ç. Kay t ve Belgelerinin braz Edilmemesi D. Kay t Belgelerin Geçersizli i E. Ücret Ödeme Bordrolar F. Vazife Malullü ü Bildirimi G. haleli lerin Bildirimleri Kamu Kurumlar n n Bildirim Yükümlülü ü H. Kurumun Denetim ve Kontrol Memurlar I. Kuruma Bilgi ve Belge Verilmesi dari Para Cezas nda ndirim tiraz Dava Yolu ve Zamana m J. tiraz Komisyonlar II. VEREN DENET M III. ZAMANA IMI SÜRELER BE NC BÖLÜM GENEL SA LIK S GORTASI I. GENEL DE ERLEND RME A say l Kanuna Göre Sa l k Yard mlar B. Sa l k Giderleri II. 4/1-c L LER N GENEL SA LIK S GORTALILI I VE TESC L LE SONA ERMES A. 4/1-c Genel Sa l k Sigortal l B. 4/1-c Bakmakla Yükümlü Olunan Ki iler III. SA LIK H ZMETLER A.Kapsam B. Yard mc Üreme Yöntemi Tedavileri C. itme Cihaz

30 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Ç. Gözlük Cam ve Çerçeveleri D. Konu ma cihaz E. Yol gideri Gündelik Ve Refakatçi Giderleri IV. KATILIM PAYI A. Ayakta Tedavide Hekim ve Di Hekimi Muayenesi B. Ortez, Protez, yile tirme Araç Ve Gereçleri C. Ayakta tedavide sa lanan ilaçlar için kat l m pay D. Yard mc üreme yöntemi tedavilerinde kat l m pay E. Kat l m Pay Al nmayacak Hâller V. YURT DI INDA ÇALI ANLARIN TEDAV S VE VEREN N YÜKÜMLÜLÜ Ü VI. TÜRK YE DE TEDAV N N MÜMKÜN OLMAMASI NEDEN YLE YURT DI INDA SA LANACAK SA LIK H ZMETLER VII. SA LIK RAPORU OLMAKSIZIN ÇALI TIRMA HÂL NDE RÜCU VIII. ÜÇÜNCÜ K LERE RÜCU ALTINCI BÖLÜM GEL R VE AYLIKLAR I. YA LILIK AYLI I A. Ya l l k Tam Ayl ndan Yararlanma artlar B.K smi Ayl k C. Çal ma Gücü Kayb na Ba l Ya l l k Ayl Ç. Erken Ya lananlar D.Ya Haddinden Emekliye Ayr lanlar n Ayl klar E. Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklik F.Ahlâk ve Yetersizlik Nedeniyle Emeklilik G. Ya l l k Ayl Ba vurusu

31 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Ya l l k Ayl n n Ba lang c Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas II. ÖLÜM S GORTASI A. Ölüm Sigortas Hak Sahipli i B. Sa lanan Haklar Ölüm Ayl Toptan Ödeme Evlenme Ödene i Cenaze Ödene i B. Ölüm Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler III. MALULLUK AYLI I A. Genel Malullük Malul Say lma Maluliyetin Tespiti Malullük Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler Malûllük Ayl Ba lanma artlar Malullerinin Kurumlar nca Çal t r lmalar Malullük Ayl n n Ba lang c Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas Kontrol Muayene lemleri B. Vazife Malûllü ü Vazife Malullü ü Say lma Hal ve Durumlar Bildirim Vazife Malullü ü Ayl n n Ba lanma Tarihi Vazife Malullerinin Çal mas Vazife Malullü ündeki Di er Hususlar Kurumlar nca Gönderilecek Olan Vazife Malullü ünün Tespitinde Esas Al nacak Belgeler IV SAYILI KANUNA GÖRE LEMLER YAPILACAKLAR

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED

MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED AKBANK TÜRK ANON M RKET MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED F H R S T NC BÖLÜM UMUM HÜKÜMLER Madde No. Sayfa No. Kurulu 1 1 Sand n Gayesi 2 2 Sand k Üyeleri 3 2 Sand ktan Faydalanamayacak Olanlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanı Ankara Aralık 2012 1

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Bu Kitap, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/05/2006 Yayımlandığı R.Gazete : 16/06/2006-26200 II İ Ç İ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yayın No: 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

Eylül 11 Y l 6 Say 23

Eylül 11 Y l 6 Say 23 S C L MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBA I Av. Erten CILGA

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı