Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i"

Transkript

1

2

3 Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA 2009

4 ISBN: Bask : Ümit Ofset Matbaac l k Kaz m Karabekir Cad. Murat Çar s 41/1-2-9 skitler/ankara Tel:(0 312)

5 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Ç NDEK LER ÖNSÖZ TABLOLAR KISALTMALAR THAF B R NC KISIM (4/1-a) LILARIN SOSYAL GÜVENL B R NC BÖLÜM S GORTALI SAYILANLAR SAYILMAYANLAR VE B LD R MLER I. S GORTALI SAYILANLAR A. Genel Kural B. stisnai Kurallar II. S GORTALI SAYILMAYANLAR III. S GORTALILIK BA LANGICI A. Sigortal Tescili B. Sosyal Güvenlik lemlerinde Manyetik Özellikli Kart Kullan lmas C. Sigortal lar n Re sen Tescili D. Sigortal lar n Yersiz Tescili E. Sigortal Hizmet Kay tlar n n Olu turulmas F. Sigortal Tescil ve Hizmet Kay tlar Aras nda Mutabakat Sa lanmas G. Kay tlar n Güncel ve Do ru Tutulmas H. Hizmet Kay tlar n n Payla m I. Hizmet Kay tlar n n Düzeltilmesi IV. S GORTALILIK HÂLLER N N B RLE MES VEYA ÇAKI MASI V. 506 SAYILI KANUNA TAB OLANLARIN S GORTALILIKLARI

6 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER VI. H ZMETLER N TESP T VII. B LD R M SÜRES A. Genel Kural B. stisnai Kurallar C say l Kanundan Önce Sigortal Tescili Yap lanlar n Durumu D. Bildirim ekli E. Sigortal e Giri Bildirgesinin E-Sigorta Yoluyla Gönderilmesinde Tarih F. Sigortal lar n Görev ve leri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt D nda Bulunmalar G. dari Para Cezas H. Süresinde Bildirilmeyen Sigortal l ktan Do an Sorumluluk I. Sigortal lar n Kendilerini Bildirmesi Sigortal lar n Kamu dareleri le Bankalarca Bildirilmesi VIII. S GORTALILARIN ÇALI MALARININ SONA ERD N B LD RME A. Genel Kural B. stisnai Kural C. Hastal k ve Anal k Hükümlerinin Uygulanmas nda Sigortal l k Niteli inin Yitirilmesi D. Bildirim ekli E. dari Para Cezas K NC BÖLÜM YER VE B LD R MLER I. YER N N B LD R LMES A. yeri Tescil lemleri B. Belirli Yerde Yap lmayan Ve Belirli Bir Merkezden Sevk Ve dare Edilen lerin Tescili

7 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER C. yeri Sicil Numaras D. Tehlike S n f ve Prim Oran E. Esas in Fer i ve Mütemmimi Olan lerde Prim Oranlar F. Ayn yerinde Ayn veren Taraf ndan Yürütülen ler G. Prim Tarifesi Eki Listede Gösterilmeyen ler H. Normal Prim Oranlar n n Derecelere Ayr lmas I. Dereceleme lemleri say l Kanuna li kin Hükümler J. Geçmi Dönemlere li kin Tescil Edilen yerleri K. yeri Bildirgesi le Birlikte Verilecek Di er Belgeler L. Alt veren ve Sigortal y Devir Alan verenin yeri Tescili M. Re sen yeri Tescil Halleri N. yerlerinin Birle mesi Nevilerinin De i mesi Veya Di er Bir irkete Kat lmas Adi irketlerde Yeni Ortak Al nmas O. yeri Dosyalar n n lemden Kald r lmas Ö. dari Para Cezas II TAR H NDEN T BAREN Ç LER N VE YERLER N N SGK- KUR VE ÇSGB NA B LD R M LEMLER A.GENEL OLARAK B LD R M FORMAL TELER B TAR H NDEN T BAREN TEK BELGE LE B LD R M çi Bildirimleri yeri Bildirimi C SAYILI KANUN HÜKÜMLER N N YERLER NE YANSIMALARI çilerin Bildirim yerlerinin Bildirimi dari Para Cezalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KISA VADEL S GORTA OLAYLARI I. KAZASI A. Tan m

8 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER B. Bildirim Süresi II. MESLEK HASTALI I A. Meslek Hastal n n Tan m B. Meslek Hastal n n Tespiti C. Çal ma Gücü le Meslekte Kazanma Gücü Kayb Oranlar n Belirlemeye Yetkili Sa l k Hizmeti Sunucular D. Bildirim Süresi ve ekli III. KAZASI VE MESLEK HASTALI ININ SORU TURULMASI IV. VEREN N SORUMLULU U V. ÜÇÜNCÜ K LER N SORUMLULU U VI. SÜREKL GÖREMEZL K GEL R VII. ÖLÜM GEL R VIII. HASTALIK ve ANALIK HAL IX. S GORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAV SÜRES N N UZAMASI GÖREMEZL N N ARTMASI X. KAZASI MESLEK HASTALI I HASTALIK ve ANALIK S GORTASINDAN SA LANAN HAKLAR XI. GEÇ C GÖREMEZL K ÖDENE A. Tan m B. Ödenmesi C. Geçici Göremezlik Ödene ine Esas Tutulacak Günlük Kazanç D. Sigortal lara Verilecek stirahatlar XII. YABANCI ÜLKEDE BULUNAN S GORTALILARA SA LANAN HAKLAR XIII. HAK SAH PL OLU TURULMASI A. Bakmakla Yükümlü Olunan Ki ilerin Genel Sa l k Sigortas Hak Sahipli i Ba vurular nda stenecek Belgeler XIV. ZAMANA IMI

9 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM UZUN VADEL S GORTA OLAYLARI I. MALULLUK S GORTASI A. Malul Say lma B. Yararlanma artlar C. Sevk lemleri D. Malullük Durumunun Tespiti E. Karar n Bildirimi ve tiraz F. Malullük Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler G. Malullük Ayl n n Ba lang c Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas H. Kontrol Muayene lemleri II. YA LILIK S GORTASI A. Ya l l k Ayl ndan Yararlanma B. Ya l l k Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler C. Ya l l k Ayl n n Ba lang c Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas D. Ya l l k Toptan Ödemesi ve hyas E. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çal t rma Esaslar F. Ya l l k Veya Emekli Ayl Almakta ken Yeniden Çal maya Ba layanlar III. ÖLÜM S GORTASI A. Hak Sahiplerinin Ölüm Ayl ndan Yararlanma artlar B Ölüm Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler C. Ölüm Ayl n n Ba lang c ve Kesilmesi D. Ölüm Toptan Ödemesi ve hyas E. Evlenme Ödene i F. Cenaze Ödene i

10 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER IV. UZUN VADEL S GORTA KOLLARINA L K N ORTAK KONULAR A. Sigortal lar n Borçlanabilece i Süreler B. Borçlanmaya li kin Süreler C. Borçlanmada Sigortal l k art D. Borçlan lacak Sürelerin Prim Tutar n n Hesab Tebli i ve Ödenmesi E. Borçlan lan Sürelerin Hizmet Olarak De erlendirilmesi V. KISA VE UZUN VADEL S GORTA KOLLARINA L K N ORTAK HÜKÜMLER A. Ödemeler Kütü ü B. Ödeme Dönemi ve Ödeme Tarihleri C. Ödeme ekli ve Ödeme Merkezleri D. Tan t m Kartlar E. Kanunî Temsilcilere Ödeme Yap lmas F. Yoklama lemlerinin Amac G. Yoklama lemlerinin Kapsam H. Yoklama Yap lmas I. lgili Kurum Ve Kurulu lardan Bilgi ve Belge stenmesi Yoklama Yetkisi J. Kontrol Muayenesi K. Kanunî Temsilcilerce veya Vekillerce Yap lan Tahsis Ba vurular L. Yabanc Uyruklular n Ba vurular M. Avans Ödenmesi N. Gerçe e Ayk r Bildirimler O. Farkl Do um Tarihleri Ö. Ayl k ve Gelirlerin Birle mesi P. Gelir ve Ayl k Ba lanmayacak Haller

11 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER R. Sosyal Yard m Zamm VI. STE E BA LI S GORTA A. ste e Ba l Sigorta artlar B. ste e Ba l Sigortal l k Ba vurusu ve Tescil C. ste e Ba l Sigortal l n Ba lang c ve Zorunlu Sigortal l kla Çak ma D. ste e Ba l Sigorta Primleri ve Ödenmesi E. ste e Ba l Sigortal l n Sona Ermesi ve Yeniden Ba lamas F. ste e Ba l Sigortal l k Sürelerinin De erlendirilmesi G den Önce ste e Ba l Sigortal Olanlara li kin Hususlar BE NC BÖLÜM PR ME ESAS KAZANÇLAR I. PR ME ESAS KAZANÇLAR A. Ücret ve Ücret Niteli indeki Kazançlar n Prime Tabi Tutulmas B. Ücret ve Ücret Niteli i D ndaki Kazançlar n Prime Tabi Tutulmas Hizmet Akdi Devam Eden Sigortal lar Yönünden Hizmet Akdi Sona Ermi Olan Sigortal lar Yönünden Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizli i Halinde Yap lacak Ödemeler Sigortal lar n dari Yarg Kararlar na stinaden Görevlerine ade Edilmesi Üzerine Yap lacak lem C. Prime Esas Kazanc n Üst S n r n A an Ücret D ndaki Ödemeler D. K smen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar Yemek Paralar Çocuk Zamm Aile Zamm (Yard m )

12 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER E. verenler Taraf ndan Sigortal lar çin Özel Sa l k Sigortalar na Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sa l k Sigortas Primi ve Bireysel Emeklilik Katk Paylar Tutarlar II. PR ME TAB TUTULMAYACAK KAZANÇLAR A. Ayni Yard mlar B. Ölüm Do um ve Evlenme Yard mlar C. Görev Yolluklar D. Seyyar Görev Tazminat K dem Tazminat Sonu Tazminat Veya K dem Tazminat Mahiyetindeki Toplu Ödemeler ve Ke if ücreti E. hbar Tazminat F. Kasa Tazminat G say l Kanunda stisna Olarak Say lmayan Di er Ödemeler ALTINCI BÖLÜM AYLIK PR M VE H ZMET BELGES LE ÜCRET BORDROSU I. AYLIK PR M VE H ZMET BELGES A. E-Sigortada Zorunlu Sigortal Say s B. Afet Durumunda Belgelerin Verilme Süresi C. Prim Gün Say s n n Hesaplanmas D. Düzenlenme ekli E. Belgelerin Sonradan Verilmesi Durumunda Yap lacak lemler F. Düzeltme Amaçl Verilen Belgelerin leme Al n p Al nmayaca G. yerinde Sigortal Çal t rmaya Son Verdi i Tarihi Bildirme H. Eksik Çal malar n Belgelenmesi I. Ayl k Prim Ve Hizmet Belgesinin yerinde As lmas Damga Vergisi J. dari Para Cezas II. ÜCRET TED YE BORDROSU DÜZENLEME III. YER KAYITLARINI SAKLAMA VE BRAZ ETME

13 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER YED NC BÖLÜM PR M ORANLARI LE PR MLER N ÖDENMES I. PR M ORANLARI II. PR MLER N ÖDENMES A. Genel Kural B. stisnai Kural C. Sigorta Primlerinin Ödenmemesinde Üst Düzey Yöneticilerin Sorumlulu u. D. Prim Borçlular n n lan Edilmesi Asgari Borç Miktar n Belirleme Yetkisi Borcun Tespiti Kamuoyuna Aç klamada Dikkate Al nmayacak Borçlar Listenin Kamuoyuna Aç klanmas tiraz ve Düzeltme SEK Z NC BÖLÜM SGK ALACAKLARININ HAK ED LERDEN MAHSUBU LE H ZMET HALELER NDE ÖNEM ARZEDEN NOKTALAR I. SGK ALACAKLARININ HAKED LERDEN MAHSUBU A. halelerin Bildirilmesi B. Hak Edi ten Kesinti ve Mahsup C. Kesin Teminat n adesi D. Kurumun nceleme Yetkisi E. Görevlilerin Sorumlulu u F. Alt verenin Sorumlulu u G. Hak Edi i Ödenmemi Veya Kesin Teminat ade Edilmemi Olan haleli ler II. H ZMET HALELER NDE ÖNEM ARZEDEN NOKTALAR A. K sa Vadeli Sigorta Kollar Prim Oran n n Tespiti

14 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER B. Sigorta Primlerinde 5 Puanl k ndirimin Etkisi C. sizlik Sigortas Fonundan Kar lanan Primlerin Etkisi D. veren Hissesinin Hesaplanmas E. Do rudan Temin Usulü le Yap lan Mal Ve Hizmet Al mlar nda Özel Durum DOKUZUNCU BÖLÜM YAPI RUHSATI VEREN KAMU MAKAMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLER I. YAPI RUHSATI VEREN KAMU MAKAMLARININ YÜKÜMLÜ- LÜKLER A. Yap ruhsatlar ile istihdama ili kin bilgi ve belgelerin Kuruma bildirilmesi B. Kuruma borçlar n n bulunmad na dair belge istenmesi II. DEVLET YARDIMI VER LMES NDE KAMU DARELER N N YÜKÜMLÜLÜKLER A. Borcu Olmad na Dair Belge B. Genel K stas C. Özel K staslar D. stisna E. Kapsama Giren Borç Türleri III. UYGULANACAK YAPTIRIMLAR ONUNCU BÖLÜM GENEL SA LIK S GORTASINA L K N UYGULAMALAR I. GENEL SA LIK S GORTALISI SAYILANLAR II. GENEL SA LIK S GORTALISI SAYILMAYANLAR III. GENEL SA LIK S GORTALILI ININ BA LANGICI VE B LD R M

15 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER IV. GENEL SA LIK S GORTALISININ PR ME ESAS KAZANÇLARI VE PR M ORANLARI V. GENEL SA LIK S GORTALILI ININ SONA ERMES VI. GENEL SA LIK S GORTALILIK HÂLLER N N DE MES VE B RLE ME HALLER VII. SA LIK H ZMETLER NDEN YARARLANMA ARTLARI VIII. KATILIM PAYLARI IX. SA LIK H ZMET SUNUCULARI LE LG L DÜZENLEMELER A. Sözle meli Sa l k Hizmeti Sunucular n n Alabilece i Fark Ücretleri B. Sözle meli Sa l k Hizmeti Sunucular Faturalar n n ncelenmesi ve Ödeme lemleri C. Sözle mesiz Sa l k Hizmeti Sunucular ndan Al nan Sa l k Hizmeti Giderlerinin Ödenmesi D. Sa l k Hizmeti Sunucular na li kin Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi E. Sa l k Hizmeti Sunucular na Uygulanacak darî Yapt r mlar ve Fesih X. GENEL SA LIK S GORTASI GEÇ HÜKÜMLER XI. DAR PARA CEZASI XII. YE L KARTLILAR K NC KISIM (4/1-b) L LER N SOSYAL GÜVENL B R NC BÖLÜM BA -KUR UN YEN SOSYAL GÜVENL K ÇATISINDAK YER I. PR ML SOSYAL GÜVENL N GEL M SÜREC NDE KEND NAM VE HESABINA (4/1-b lilerin) ÇALI ANLARIN SOSYAL GÜVENL II. BA KUR UN KURULU AMACI VE HUKUK YAPISI A.Ba -Kur un Kurulu Amac

16 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER B.Ba -Kur un Hukuki Yap s III. SOSYAL GÜVENL K REFORMU LE B RL KTE ESNAF VE SANATKARLAR LE D ER BA IMSIZ ÇALI ANLARIN SOSYAL GÜVENL K KURUMU K NC BÖLÜM 4/1-b (BA -KUR) KAPSAMINDA S GORTALILIK I. (4/1-b) KAPSAMINDA(BA -KUR LULAR) ZORUNLU S GORTALI SAYILANLAR A.Genel Olarak Sigortal Say lanlar B. (4/1-b) Zorunlu Sigortal l n Kapsam Ticari Kazanç veya Serbest Meslek Kazanc Nedeniyle Gerçek veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar Gelir Vergisinden Muaf Olup Esnaf ve Sanatkar Siciline Kay tl Olanlar irket Ortaklar n n Sigortal l Tar msal Faaliyette Bulunanlar Köy ve Mahalle Muhtarlar say l At Yar lar Hakk nda Kanuna Tabi Jokey ve Antrenörler II. STE E BA LI S GORTALILAR A. GENEL OLARAK STE E BA LI S GORTA SSK Uygulamas nda ste e Ba l Sigortal l k Ba -Kur Uygulamas nda ste e Ba l Sigortal l k B. SGK UYGULAMASINDA STE E BA LI S GORTALILIK ste e Ba l Sigortal Olma artlar ste e Ba l Sigortal l k Ba vurusu ste e Ba l Sigortal l n Ba lang c ste e Ba l Sigortal l n Sona Ermesi ste e Ba l Sigorta Primlerinin Hesab Ve Ödenmesi

17 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER 6. ste e Ba l Sigortal l k Sürelerinin De erlendirilmesi S. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce ste e Ba l Sigortal Olanlara li kin Hususlar Gelir Vergisinden Muaf Olan Kad n ste e Ba l Sigortal lar III.(4/1-b) L LER N S GORTALILIK BA LANGIÇLARI VE SGK YA B LD R LMELER IV.(4/1-b) L LER N S GORTALI E G R B LD RGES N N E-S GORTA YOLUYLA B LD R LMES V.(4/1-b) KAPSAMINDAK S GORTALILI IN SONA ERMES VE B LD R M YÜKÜMLÜLÜ Ü VI TAR H NDEN ÖNCE BA -KUR KAPSAMINDA S GORTALI SAYILANLARA L K N ÖZELL K ARZ EDEN HUSUSLAR A. e Giri Bildirgesi Düzenlenmeyecekler B Tarihine Kadar Ba -Kur lu Olmas Gerekti i Halde Tescillerini Yapt rmayanlar n Durumu C den Önce Muhtar Seçilmeleri Nedeniyle Ba -Kur lu Olanlar D. Anonim irket Kurucu Ortaklar n n Durumu E Tarihinden Önce Ba -Kur lu Olmas Gerekirken Di er Sosyal Güvenlik Kurumlar Kapsam nda Sigortal Olanlar n Durumu F Say l Kanuna Tabi Olanlar n Sigortal l VII. EMEKL /YA LILIK VAZ FE VEYA HARP MALÜLLÜ Ü AYLI I ALMAKTA KEN YEN DEN ÇALI MAYA BA LAYANLAR A. Ya l l k Veya Emekli Ayl Almakta ken Yeniden Çal maya Ba layanlar B. Vazife Veya Harp Malullü ü Ayl Almakta ken Yeniden Çal maya Ba layanlar VIII.(4/1-b)S GORTALILARININ KURUMA B LD R LMEMELER N N MÜEYY DES

18 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (4/1-b) L LER N PR M LEMLER I SAYILI KANUN ÖNCES UYGULAMA A. Ba -Kur da Prim Al nmas B. Ba -Kur da Sigorta Primine ve Ayl klara Esas Olan Gelir Basamaklar C. Ba -Kur da Prim lemleri II. SOSYAL GÜVENL K REFORMU LE B RL KTE YÜRÜRLÜ E KONAN UYGULAMA A. (4/1-b) lilerin Kazançlar n n Kuruma Beyan B. Primlerin Ödenme Süresi C. Ba -Kur lulara li kin Geçi Hükümleri D. Sosyal Güvenlik Destek Priminin Ödenme ekli ve Süresi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4/1-b L LERE L K N KISA VADEL S GORTA UYGULAMALARI I. 4/1-b L LER AÇISINDAN KAZASININ TANIMI VE KAPSAMI A. Kazas Kavram yerinde Bulundu u S rada Yürütülmekte Olan Nedeniyle B. Kazas n n Bildirimi ve Bildirim Süresi II. MESLEK HASTALI ININ TANIMI VE KAPSAMI A. Meslek Hastal n n Tan m B.Meslek Hastal n n Tespiti Bildirimi ve Bildirim Süresi III. KAZASI VE MESLEK HASTALI ININ SORU TURULMASI IV. HASTALIK VE ANALIK HAL V. Kazas Meslek Hastal Hastal k Ve Anal k Sigortas ndan Sa lanan Haklar

19 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER VI. GEÇ C GÖREMEZL K VE GEÇ C GÖREMEZL K ÖDENE N N TANIMI A.Geçici Göremezlik B.Geçici Göremezlik Ödene i VII. S GORTALILARA VER LECEK ST RAHATLAR VIII. GEÇ C GÖREMEZL K ÖDENE N N ÖDENMES IX. GEÇ C GÖREMEZL K ÖDENE NE ESAS TUTULACAK GÜNLÜK KAZANÇ X.S GORTALIDAN VE ÜÇÜNCÜ K LERDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAV SÜRES N N UZAMASI GÖREMEZL N N ARTMASI A.Sigortal dan Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzamas Göremezli inin Artmas B.Üçüncü Ki ilerin Sorumlulu u XI TAR H T BAR YLE SA LIK KARNES LEMLER XII. HAK SAH PL OLU TURULMASI XIII. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN K LER N GENEL SA LIK S GORTASI HAK SAH PL BA VURULARINDA STENECEK BELGELER A. Bakmakla Yükümlü Olunan Hak Sahiplerinin Tamam B. Yabanc Uyruklu E ler C. Ö renim Görenler D. Çal ma Gücünü En Az % 60 Oran nda Yitirdi i Tespit Edilen Çocuklar XIV. SÜREKL GÖREMEZL K ÖDENE XV. KISA VADEL S GORTA KOLLARINDA ZAMANA IMININ MAH YET VE SÜRES

20 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER BE NC BÖLÜM 4/1-b L LERE L K N UZUN VADEL S GORTA UYGULAMALARI I.MALULLÜK S GORTASI A. Malul Say lma B. Sevk lemleri ve Masraflar n Kar lanmas C. Malullük Ayl na Hak Kazanma Ko ullar D. Malullük Ayl n n Hesaplanmas Ayl k Ba lama Oran Malullük Ayl n n Ba lang c E. Malullük Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler F. Malullük Ayl n n Kesilmesi ve Yeniden Ba lamas Sigortal Olarak Çal ma Kontrol Muayenesi G. Malullük Sigortas Bak m ndan Üçüncü Ki inin Sorumlulu u II.YA LILIK S GORTASI A.Sa lanan Yard mlar B.Yararlanma Ko ullar (Dahil) Tarihinden Önce Sigortal Olanlar (Dahil) ila (Dahil) Tarihleri Aras nda Sigortal Olanlar (Hariç) Sonras nda Sigortal Olanlar e Ba lamadan Önce Malûl Olanlar Çal ma Gücündeki Kay p Oran % 60 dan Az Olanlar Erken Ya lanan Sigortal lar C. Ya l l k Ayl Ba vurusu D. Ya l l k Ayl n n Ba lang c E. Ya l l k Ayl n n Hesaplanmas

21 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER F. Ya l l k Ayl n n Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas lk defa 5510 say l Kanuna tabi sigortal olanlar say l Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortal olanlar III.ÖLÜM S GORTASI A.Sa lanan Yard mlar B.Yararlanma artlar Sigortal ya ili kin ko ullar Hak sahiplerine ili kin ko ullar Ba vuru Ölüm Ayl n n Hesaplanmas Ölüm Ayl n n Ba lang c Hak Sahiplerine Payla t r lmas a. E e Ba lanacak Ayl n Oran b. Çocuklara Ba lanan Ayl klar n Oran c. Ana ve Babaya Ba lanan Ayl klar n Oran Ölüm Ayl n n Kesilmesi-Yeniden Ba lamas Durum De i iklikleri Evlenme Ödene i Verilmesi Cenaze Ödene i Verilmesi Ölüm Sigortas Bak m ndan Üçüncü Ki inin Sorumlulu u ALTINCI BÖLÜM 4/1-b L LERE L K N GENEL SA LIK S GORTA UYGULAMALARI I.GENEL OLARAK 4/1-b L LER N (BA -KUR LULARIN) S GORTALILI I II. 4/1-B KAPSAMINDAK GENEL SA LIK S GORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDU U K LER III. SA LIK H ZMET SUNUCULARI BASAMAKLANDIRILMASI VE MÜRACAAT

22 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER A.Basamakland r lma Sa l k Kurulu lar a. Birinci Basamak Resmi Sa l k Kurulu u b. Birinci Basamak Özel Sa l k Kurulu u Sa l k Kurumlar a. kinci Basamak Resmi Sa l k Kurumu b. kinci Basamak Özel Sa l k Kurumu c. Üçüncü Basamak Resmi Sa l k Kurumu Sa l k Hizmet Sunumu Bak m ndan Basamakland r lamayan Sa l k Kurumlar / Kurulu lar Sa l k Hizmet Sunumu Bak m ndan Basamakland r lamayan Di er Sa l k Hizmet Sunucular B. Sa l k Hizmeti Sunucular na Müracaat ve Kimlik Tespiti lemleri IV. KATILIM BEDEL A. Muayene Kat l m Bedelinin Al nma ekli B.Kat l m Pay Bedelleri Ayakta Tedavide Hekim ve Di Hekimi Muayenesi Kat l m Pay Ayakta Tedavide Sa lanan laçlar çin Kat l m Pay T bbi Malzeme Kat l m Pay Kat l m Pay Üst S n r C. Kat l m Pay Al nmayacak Haller V.F NANSMANI SA LANAN VE SA LANMAYAN SA LIK H ZMETLER A.Finansman Sa lanan B.Finansman Sa lanmayan VI. ARTSIZ SA LIK H ZMET VER LECEK OLAN K LER VII. YOL PARASI GÜNDEL K VE REFAKATÇ G DERLER A.Refakatçi Yemek ve Yatak Gideri

23 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER B.Yol Gideri ve Gündelik Yol Gideri Gündelik Ücreti ÜÇÜNCÜ KISIM (4/1-c) L LER N SOSYAL GÜVENL G R B R NC BÖLÜM GENEL B LG LER I. TAR HSEL GEL M II. STAT ST KÎ B LG LER III. REFORM SÜREC K NC BÖLÜM SOSYAL S GORTA UYGULAMALARI I- S GORTALI A. Kavram /1-c Kapsam nda Sigortal Say lanlar /1-c Hükümleri Uygulanacaklar say l Kanuna Tabi Olanlar Seçimle Göreve Gelenlerin Sigortal l k Durumu lemleri a. Atama/Seçim Yoluyla Gelenlerin Sigortal l b. Belediye Ba kanlar n n Sigortal l Sigortal Say lmayanlar B. Sigortal l n Ba lang c ve Bildirim Yükümlülü ü C. S GB Bildirimi Tarihinden Öncesi Tarihinden Sonras D. Sigortal l n Sona Ermesi ve Bildirim Yükümlülü ü

24 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER E. Sigortal lar n Yurt D nda Bulunmalar F. Sigortal l k Hâllerinin Birle mesi veya Çak mas II. VEREN III- YER A. Kapsam B. yeri Bildirimi Tarihinden Öncesi Tarihinden Sonras yerinin Nakli Devri ve ntikali a. yerinin Nakli b. yerinin Devri c. yerinin ntikali yeri Bildirgesi IV. ÜCRET A.Kavram B. Ücret Tediye Bordrosu V. S GORTA PR M A. Sigorta Primine Esas Kazanç lk Defa Sigortal Olanlar say l Kanuna Tabi Çal anlar n Kesenekleri VI. PR M ÖDEME GÜN SAYISI VE GÜNLÜK KAZANÇ VII. PR M ORANLARI VE DEVLET KATKISI VIII. S GORTA PR MLER N N ÖDENME SÜRES IX. GÖREVDEN UZAKLA TIRILAN HERHANG B R SUÇTAN TUTUKLANAN VEYA GÖZALTINA ALINANLAR X. AYLIK PR M VE H ZMET BELGES A. lk Defa 4/1-c Sigortal Olanlar Yönünden yeri Sicil Numaras

25 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER 2. verenin Ad yerinin Adresi Ve Ba l Oldu u Saymanl k Belgenin Ait Oldu u Y l ve Ay Belgenin Mahiyeti Belge Türü Sigortal n n Ad Soyad Sosyal Güvenlik Sicil Numaras Emeklilik Sicil Numaras Durum Kodu Ödenen Ayl k Bilgileri Prime Esas Kazanç Toplam Prim Ödeme Gün Say s Tahakkuk Ettirilen Prim Tutarlar Ay içerisinde göreve ba lama ve ayr lma tarihleri ile nedenleri Onay ve mza B say l Kanunun Mülga Hükümlerine Göre Tespit Olunanlar Yönünden yeri Sicil Numaras verenin Ad yerinin Adresi ve Ba l Oldu u Saymanl k Belgenin Ait Oldu u Y l ve Ay Belgenin Mahiyeti Belge Türü tirakçinin Ad Soyad Sosyal Güvenlik Sicil numaras Emeklilik Sicil Numaras Durum Kodu Emekli Kesene ine Ve Ödemeye Esas Ayl k Bilgileri K dem Hizmet Süresi Emekli Kesene ine Esas Ayl k Toplam

26 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER 13. Tahakkuk Ettirilen Kesenek Kar l k Genel Sa l k Sigortas Primi ve Di er Kesintiler a. %16 Kesenek b. %20 Kurum Kar l c. %100 Art Farklar ( ah s hissesi ve kurum kar l ) ç. Genel Sa l k Sigortas Primi d. Geçmi Hizmet Borçlanmas e. Ayl k Kesim Cezas. nzibati Para Cezas f. Terfi Farklar ntibak Tashihi Ay çerisinde Göreve Ba lama ve Ayr lma Onay ve mza C. APHB Verilme ekli ve Süreleri Ç. Sonradan Verilen Ayl k Prim ve Hizmet Belgeleri D. Primlerin Ödenme Süreleri ve Usulleri Prim Ödeme Yükümlüleri Primlerin Ödenme Süresi E. Afet Durumunda Ayl k Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi F. Prim Belgelerinin Mücbir Sebeplerle Gönderilememesi ve Primlerin Süresi çinde Ödenememesi G. Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak Gecikme Cezas ve Gecikme Zamm H. Primlerin Ödenmesinden verenle Birlikte Sorumlu Tutulanlar I. Ayl k Prim ve Hizmet Belgesinin As lmas Ayl k Prim ve Hizmet Belgesinde Eksik Gün ve Kazanç Bildirimi J. Belgenin Dayana ve Geçerlili i K. yeri Kay tlar n n braz XI. KAMU DARELER N N B LD R M YÜKÜMLÜLÜ Ü

27 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER A. Sigortal lar n kamu idarelerince bildirilmesi B. Bilgi ve belge istenilmesi C. haleli lerin Bildirimleri Ç. Borcu Yoktur Yaz s na li kin Bildirimler D. Yap Ruhsatlar ile stihdama li kin Bilgi ve Belgelerin Kuruma Bildirilmesi E. Kuruma Borçlar n n Bulunmad na Dair Belge stenmesi F. 4/1-b li Sigortal lar n e Ba lay lar n n Bildirilmesi G. 4/1-b li Sigortal lar n Sigortal l klar n n Sona Ermesinin Bildirilmesi 353 H. Sigortas z Olan Ki ilerin Bildirilmesi I. Asgari çilikle lgili stenilen Bilgilerin Verilmesi irket Kurulu unun Bildirilmesi J. Yap Ruhsat Ve Di er Tüm Ruhsat Veya Ruhsat Niteli i Ta yan lemlerine li kin Bilgi Ve Belgeler le Varsa Bunlar n Verilmesine Esas Olan stihdama li kin Bilgilerin Bildirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BORÇLANMA F L VE T BAR H ZMET I. BORÇLANMA A. Sigortal n n Borçlanabilece i Süreler B. Hizmetten Say lma C. Borçlanma Ba vurusu D. Ödeme E. Baz Kamu Personelinin Borçlanma lemleri F. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önceki Sigortal lar II. F LÎ H ZMET SÜRES ZAMMI A. Kapsam B. Fiili Hizmet Süresi Zamm ndan Yararlanacaklar ve artlar

28 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER C. Fiilî Hizmet Süresi Zamm D. Ayl k Fiili Hizmet Süresi Zamm Prim Belgesi /1-c Kapsam nda lk Defa Sigortal Olacaklar çin Ayl k Fiili Hizmet Süresi Zamm Prim Belgesi a. Ayl k Fiili Hizmet Süresi Zamm Prim Belgesi b. Ek Mahiyetteki Ayl k Fiili Hizmet Süresi Zamm Prim Belgesi Say l Kanuna Göre Tespit Olunanlar çin Y ll k Fiili Hizmet Süresi Zamm Prim Belgesi III. T BARÎ H ZMET SÜRELER A. Kapsam B. tibari Hizmet Süresi Prim Belgesi /1-c Kapsam nda lk Defa Sigortal Olacaklar çin Y ll k tibari Hizmet Süresi Prim Belgesi Say l Kanuna Göre Tespit Olunanlar çin Y ll k tibari Hizmet Süresi Prim Belgesi Say l Kanuna Göre Tespit Olunanlar çin Y ll k tibari Hizmet Süresi Prim Belgesi IV. YURTDI I BORÇLANMA A. Borçlanabilecekler ve Borçlanma Süreleri B. Borçlanma Miktarlar Nas l Hesaplanacak C. Hangi Hallerde Ayl k Kesilecektir D. Bulgar Göçmenlerine Borçlanma Hakk V. STE E BA LI S GORTA VI. MALUL ÇOCUKLARI BULUNAN KADIN S GORTALILAR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DARÎ PARA CEZALARI DENET M VE ZAMANA IMI I. DAR PARA CEZALARI A. Sigortal e Giri Bildirgesi

29 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER B. yeri Bildirgesi C. Ayl k Prim ve Hizmet Belgeleri Ç. Kay t ve Belgelerinin braz Edilmemesi D. Kay t Belgelerin Geçersizli i E. Ücret Ödeme Bordrolar F. Vazife Malullü ü Bildirimi G. haleli lerin Bildirimleri Kamu Kurumlar n n Bildirim Yükümlülü ü H. Kurumun Denetim ve Kontrol Memurlar I. Kuruma Bilgi ve Belge Verilmesi dari Para Cezas nda ndirim tiraz Dava Yolu ve Zamana m J. tiraz Komisyonlar II. VEREN DENET M III. ZAMANA IMI SÜRELER BE NC BÖLÜM GENEL SA LIK S GORTASI I. GENEL DE ERLEND RME A say l Kanuna Göre Sa l k Yard mlar B. Sa l k Giderleri II. 4/1-c L LER N GENEL SA LIK S GORTALILI I VE TESC L LE SONA ERMES A. 4/1-c Genel Sa l k Sigortal l B. 4/1-c Bakmakla Yükümlü Olunan Ki iler III. SA LIK H ZMETLER A.Kapsam B. Yard mc Üreme Yöntemi Tedavileri C. itme Cihaz

30 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Ç. Gözlük Cam ve Çerçeveleri D. Konu ma cihaz E. Yol gideri Gündelik Ve Refakatçi Giderleri IV. KATILIM PAYI A. Ayakta Tedavide Hekim ve Di Hekimi Muayenesi B. Ortez, Protez, yile tirme Araç Ve Gereçleri C. Ayakta tedavide sa lanan ilaçlar için kat l m pay D. Yard mc üreme yöntemi tedavilerinde kat l m pay E. Kat l m Pay Al nmayacak Hâller V. YURT DI INDA ÇALI ANLARIN TEDAV S VE VEREN N YÜKÜMLÜLÜ Ü VI. TÜRK YE DE TEDAV N N MÜMKÜN OLMAMASI NEDEN YLE YURT DI INDA SA LANACAK SA LIK H ZMETLER VII. SA LIK RAPORU OLMAKSIZIN ÇALI TIRMA HÂL NDE RÜCU VIII. ÜÇÜNCÜ K LERE RÜCU ALTINCI BÖLÜM GEL R VE AYLIKLAR I. YA LILIK AYLI I A. Ya l l k Tam Ayl ndan Yararlanma artlar B.K smi Ayl k C. Çal ma Gücü Kayb na Ba l Ya l l k Ayl Ç. Erken Ya lananlar D.Ya Haddinden Emekliye Ayr lanlar n Ayl klar E. Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklik F.Ahlâk ve Yetersizlik Nedeniyle Emeklilik G. Ya l l k Ayl Ba vurusu

31 SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Ya l l k Ayl n n Ba lang c Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas II. ÖLÜM S GORTASI A. Ölüm Sigortas Hak Sahipli i B. Sa lanan Haklar Ölüm Ayl Toptan Ödeme Evlenme Ödene i Cenaze Ödene i B. Ölüm Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler III. MALULLUK AYLI I A. Genel Malullük Malul Say lma Maluliyetin Tespiti Malullük Ayl Ba vurusu ve stenecek Belgeler Malûllük Ayl Ba lanma artlar Malullerinin Kurumlar nca Çal t r lmalar Malullük Ayl n n Ba lang c Kesilmesi ve Yeniden Ba lanmas Kontrol Muayene lemleri B. Vazife Malûllü ü Vazife Malullü ü Say lma Hal ve Durumlar Bildirim Vazife Malullü ü Ayl n n Ba lanma Tarihi Vazife Malullerinin Çal mas Vazife Malullü ündeki Di er Hususlar Kurumlar nca Gönderilecek Olan Vazife Malullü ünün Tespitinde Esas Al nacak Belgeler IV SAYILI KANUNA GÖRE LEMLER YAPILACAKLAR

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 21.04.2011 Sayı: 2011/94 Ref: 4/94

SĐRKÜLER Đstanbul, 21.04.2011 Sayı: 2011/94 Ref: 4/94 SĐRKÜLER Đstanbul, 21.04.2011 Sayı: 2011/94 Ref: 4/94 Konu: 6111 SAYILI KANUN ĐLE 5510 SAYILI KANUNDA ZORUNLU SĐGORTALILIK, ĐSTEĞE BAĞLI SĐGORTALILIK VE BORÇLANMAYA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERDE YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68 İçindekiler Önsöz...7 2. Baskıya Önsöz... 9 Özgeçmiş... 11 Kısaltmalar... 19 1. 4/1-a KAPSAMINDA SAYILAN SANATÇI LİSTESİ...21 2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NUN GEÇİCİ 20'İNCİ MADDESİNE TABİ ÖZEL

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2016/07 KAYSERİ Konu : 100,00 TL lik Prim Desteği 11.03.2016 Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne İşverenlere, asgari ücretle çalıştırdıkları her bir sigortalı için Hazineden karşılanması tasarlanan

Detaylı

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA Perşembe, 13 Mart 2014 18:17 I- GİRİŞ:

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA Perşembe, 13 Mart 2014 18:17 I- GİRİŞ: I- GİRİŞ: Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86. maddesi paralelinde çıkartılmış olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.05.2010 / 61-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 222 Eczacılık - İlaç Yasa ve Yönetmelikleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31.05.2006 Resmi Gazete Yayım Tarihi: 16.06.2006 Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BĠRĠNCĠ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

21 Ağustos 2013, Sayı : 28742

21 Ağustos 2013, Sayı : 28742 21 Ağustos 2013, Sayı : 28742 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile sözleşme yapmış hekimleri,

a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile sözleşme yapmış hekimleri, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği Sosyal Güvenlik Kurumundan: Resmi Gazete Tarihi : 28/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26981 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç,

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair r ~l (O) TOBB ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. N0:6/A TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN L J Tarih Sayı Konu 12/02/2010 0515-33 1*0»

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742 MADDE 1 12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Sigorta

Detaylı

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR KASIM 2006 1 I. GİRİŞ Bilindiği üzere, 13.04.2006

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 10967 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6107 Kabul Tarihi : 26/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/2/2011 Sayı : 27840 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/1/2016

Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/1/2016 ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/1/2016 (27 Ocak 2016 Tarihli ve 29606 Sayılı Resmî Gazete de Yayımlanmıştır) MADDE 1-21/6/1927 tarihli

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-62)

SİRKÜLER RAPOR (2008-62) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, BORÇLANMA YAPMAK İSTEYENLER BUGÜN SON GÜN DEĞERLENDİRİN 41 inci MADDE BORÇLANMADA ESAS ALINIYOR DOĞUMA AİT SÜRELER Ø Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, Ø SSK kapsamındaki

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki Sirküler No: 2016-41 Sirküler Tarihi: 04.05.2016 Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı kanunun 11. Maddesi ile; İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.03.01-3804304 10.03.2010 Konu : Aile Hekimliği Başlatılan İllerde Genel Sağlık Sigortalılığı Tescil İşlemleri... SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. 28/09/2008 tarihli

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ĠZMĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ĠZMĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ĠZMĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Banka DeğiĢikliği 2 Adres DeğiĢikliği

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K GENEL SA LIK S GORTASI LEMLER YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan mlar ve Genel lkeler Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Not: Yönetmeliğin 2nci maddesinde yer alan 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 ibaresi, 21nci maddesinin 1nci fıkrasının ve 22nci maddesinde yer alan 25412 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 28 Eylül 2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı