SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,"

Transkript

1

2

3 Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l mlardan bahsederken öte yandan bask lara karfl mücadele de devam etmektedir. Hükümet insan haklar ndan bahsederken zmir de Kürt genci gözalt nda öldürülmekte, devrimci tutsak Güler Zere nin tedavisi engellenmektedir. Bu nedenle Kürt ulusal meselesinin arka plan n ve tarihsel sürecini daha iyi anlayabilmek aç s ndan bu say m zda Kürt tarihi üzerine genifl bir incelemeye yer veriyoruz. Amed YDG den arkadafllar n büyük bir emekle derleyip haz rlad klar bu yaz n n ilgiyle okunaca n düflünüyoruz. Tarih boyunca farkl devletler aras nda paylafl lan, parçalanan, bask alt na al nan ve asimile edilmeye çal fl lan Kürt halk n n tarihin çeflitli dönemlerindeki direniflleri ve mücadelesi bu yaz yla daha iyi anlafl lacakt r. Bu yaz ayn zamanda tarihte Kürtler için planlanan di er aç l mlara da de- indi i için günümüz aç s ndan da fikir vermektedir. Kürt tarihi üzerine incelemeyi bir bütün olarak tek seferde vermeyi tercih etmemiz ve yaz yla bütünlük sa lamas aç s ndan günümüzdeki geliflmelere de inen bir yaz ya ve genç Kürt kad nlar üzerine haz rlanan bir baflka yaz ya daha yer veriyoruz. Bu nedenle bu say - m zda Kolektifin Sesi, Gençli e Notlar, syan d fl nda hiçbir köfleye yer vermedik. Köflelerimizi önümüzdeki say da yay nlamaya devam edece iz. Bu say m zda Munzur Festivali ne kat lan YDG lilerin gözlemlerine de yer veriyoruz. Yo un ve etkin bir çal flmaya imza atan arkadafllar m z n deneyimlerini paylaflmaya ihtiyaç oldu u inanc nday z. Uzun süredir blog üzerinden internette dergimizin yaz - lar na yer vermekteyiz. Art k dergimizin bir internet sitesi de bulunmakta. sitesinde dergimizin yaz lar na, çeflitli haberlere ve arflivine ulaflabilirsiniz. Sitemiz daha yeni yay na girdi i için çok say da eksi e sahiptir. Elefltiri, öneri ve katk - lar n zla güzel ve kapsaml bir site oluflturaca m za inan yoruz. Munzur festivalinin yan s ra birçok alanda dergi da t mlar ve e itim çal flmalar yapan, üretim sürecine kat - lan YDG liler A ustos ay nda da üretime kat lmak ve teorik-politik düzeylerini gelifltirmek için karfl lar na ç kan olanaklar de erlendirecektir. Harçlara yap lan zamla okullar aç lmadan hareketlenen ö renci hareketinin sonbahar döneminde yükseltilmesi ve do ru bir önderli in sa lanabilmesi aç s ndan bu çal flmalar önemli ve mütevazi ad mlard r, cüreti ve iddiay göstermektedir. Bu çal flmalar n de erlendirilmesine önümüzdeki say da yer verece iz. Tüm okurlar m z n verimli ve devrimci bir yaz dönemi geçirmelerini umuyoruz. bolognasureci.blogspot.com Ç D E K L E N R syan Harç Protestolar Munzur Festivali Kollektifin Sesi Gençli e Notlar Genç Kürt Kad n Kürt Tarihi Bir Gerilla Öyküsü UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. Güven San. Sit. B Blok, No: 366 Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR Kartal: stasyon Cd. Dörtler Ap. No: 4/2 Kartal, Tel: (0216) Ankara: S hh ye Mh. Süleyman S rr Sk. Yunt Ap. No: 19/7 Çankaya Tel: (0312) zmir: 856 Sk, No: 48/203 Kemeralt Konak, Tel: (0232) Cep: Malatya: Dabakhane Mh. Turgut Temelli Cd. Bar fl flhan No: 3 Cep: Erzincan: Ordu Cd. Ordu flhan Kat: 3 Tel: (0 446) Cep: Bursa: Selçuk Hatun Mh. Ünlü Cd. Sönmez flsaray Kat 2 No: 185 Heykel, Tel: (0224) Mersin: Silifke Cd. Çavdaro lu flhan Kat: 3 No: 118 Cep: Avrupa Merkez Büro: Weseler Str Dusburg-Almanya Tel: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fib. Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik Türkiye Modeli: Aç k inkardan, örtülü inkara A ustos ay nda gündem de s cakl n korumaktad r. Özellikle Kürt ulusal sorunu üzerine yap lan tart flmalar gündemde ilk s radaki yerini almaktad r. Kürt halk n n hakl talepleri u runda verdi i mücadele karfl s nda aciz bir konuma düflen sistem belirli aç l m karfl s nda inisiyatifi kendi eline almaya çal flmaktad r. Yap lan toplant lara, çal fltaylara ra men Erdo an n DTP ile baflbakan olarak halen görüflememesi ise temeldeki rkç politikalar n devam etti inin göstergesidir. Kürt ulusal sorunuyla ilgili tart flmalar, ortaya at lan kavramlar, yap lan demagojilerle beyinlerin bulan klaflt r ld bir ortamda tam h z yla sürmektedir. Nihayetinde var lan/var lacak nokta aç s nda bir arpa boyu yol gidilmedi ini/gidilemeyece ini her ne kadar önceki yaz larda belirttiysek de konunun hassasiyeti gere i devletin konuya yaklafl m n n sürekli irdelenmesi gerekti i kan s nday z. Çözüm konusunda Türkiye modeli yaratacaklar n belirten egemenler klasik bir gurur gösterisinde bulunmaktad rlar. Çözüm tart flmalar hararetli bir biçimde yürütülse de hâlâ Kürt ulusuyla ilgili tan mlamalar, tarifler; yar m a z biçimde, ulus olarak kabul etmeden Türk kökenli gibi flovenistçe tabirlerle tan mlanmaktad r. Egemenler, eskisinden farkl olarak bir fleylerin varl n kabul etmektedir, fakat kabul ettikleri fley hâlâ bir ulus de il. Do all nda ulus olarak bile tan mlanmayan Kürtlerin devlet kurma gibi bir haklar n n olmas düflünülemez bile. Tart flman n özü olan kendi kaderini tayin hakk tart fl lmad ndan yürütülen tart flmalarda herkes kendince bir yerlerden tart flmaktad r. Ki B. Atalay ilk aç klamada konunun özünü de il biçimini tart flaca z yorumunda bulunarak itiraf mahiyetinde bir aç klama yapm fl, inkarda srar edilece ini göstermifltir. Esas n tart fl lmama durumu birçok teferruat n ön plana ç kmas na sebep olmaktad r. Bir örnekle aç klayacak olursak fili bilmeyen bir denek grubu karanl k bir odaya al n r. Gözün gözü görmedi- i bir odaya fil getirilir. Denekler filin etraf na çember biçiminde dizilir ve önlerinde bulunan canl ya el temas nda bulunarak canl y tan mlamalar istenir. Tüm deneklerin temas etmesi sa land ktan sonra fil odadan ç kar l r ve denekleri tan mlamalar al n r. Yap lan tan mlarda kimisi filin hortumuna temas etti inden hortumundan tan mlama yapar, kimisi kuyru undan, kimisi filin devasa gövdesinden tan mlama yapar. Sonuç itibariyle tan mlamalar n farkl oldu u görülür. Bu fil örne inin Kürt ulusal sorunuyla ilgili yürütülen tart flmalara benzedi i görülebilir. Kürt meselesi tart flmas nda taraflar meseleyi tan mlamakta fakat istedikleri gibi tan mlamaya giriflmektedirler. Bu anlam yla vaat edilen Türkiye modelinin aç k inkardan örtülü inkara geçifl oldu u tespiti yap labilir. Yani inkar sürmektedir. mhaya gelince yap lan operasyonlar n fliddetinde ciddi bir azalma olmam flt r. Yani imha da sürmektedir. Kürt Aç l m koordinatörü B. Atalay n yapt aç klamada sorunun çözümünde demokrasinin gelifltirilmesine, insan haklar na daha fazla önem verilmesine yapt vurgu yürütülen tart flmalarda s kl kla dile getirilmektedir. Demokrasinin geliflmesini kendili inden, tamamen öznel koflullara ba layan anlay fllar Türkiye deki siyasal iradenin, cesaretin zay fl ndan dem vurarak bu gerçekli i manipüle etmektedir. Yine devlet erkan taraf ndan yap lan aç klamalarda k rm z çizgilere dokunulmayaca belirtilmektedir. Faflizmle yönetilen ülkemizde k rm z çizgi denilen durumlar neredeyse di- er renklerin içerisinde homojenlik tafl yacak durumdad r. Bu sadece Kürt meselesinde de il di er tart flmal meselelerde de böyledir. Örne in Ermeni meselesi, Kemalizm Çünkü resmi ideolojinin kendisiyle hesaplaflabilme iste i ve yetene i yoktur. B. Atalay n aç klamalar ndan sonra Polis Akademisi nde burjuva bas nda Kürt ulusal meselesiyle ön plana ç kan 12 köfle yazar n n da davet edilmesiyle bir çal fltay gerçeklefltirildi. Ça r lan yazarlar n aras nda nerdeyse tüm yazarlar n n bu sorunla ilgili yazd Günlük gazetesinden kimsenin olmamas devlet taraf ndan taraflaflt rman n bitti i yalan n çürütecek durumdur. Kürt aç l m n n Ulusal Hareketi tasfiye amaçl oldu unu daha önce belirtmifltik. En son yap lan ABD-TÜRK - YE-IRAK toplant s da bu aç l m n n emperyalist patentli oldu u gerçekli ini do rulamaya devam ediyor.

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Emperyalizmin ulus-az nl k kargaflas yaratarak ulusal haklar n yerine s n rlar çizilmifl daha çok kültürel anlamda haklarla yetindi i ve bu yönlü bir politika izledi- i bilinmektedir. Türkiye de de bu çerçevede bir yönelime girilmifltir. Yap lan toplant larda sürekli silahl mücadeleyi hedef alan, silahlar n susmas gerekti ini dile getiren sistem, niyetini aç a vurmakla birlikte PKK nin çat flmas zl 1 Eylül e kadar uzatmas na ra men hâlâ operasyonlara devam etmektedir. Dü meye bas lmas yla birlikte Kürt aç l m yla ilgili neredeyse hiçbir devlet kurumunun pürüz ç karmamas, Türkiye nin ABD ve Irak la uyum içinde süreci götürmesi PKK ye karfl seferberlik ilan edildi i hissini uyand rmaktad r. Öncesinden Kürt meselesiyle ilgili olur olmaz her fleye efelenen ordunun Kürt aç l m na tepkisizli i bu duruma kan tt r. fiu aflamada bu uyumu bozan aktörlerin CHP ve MHP oldu u görülüyor. (Ki sadece görünürdeki yüzü budur) CHP süreci bir bütün reddetmeyip - farkl bir fley söylüyormuflças na- kendi aç l m - n sunarak bir yandan da AKP karfl tl yapmaktad r. MHP ise süreci bir bütün reddederek kendi kitlesini ayakta tutuyor, tabloda buna uygun bir ayarda duruyor. Bu aç l m tart flmas ne kadar ileri gider önümüzdeki süreçte daha da netleflecektir. Fakat devlet aç s ndan net olan s n rlar vard r ve s n rlar dönem dönem devlet a z yla dile getirilmektedir. Ulusal Hareketin taleplerinde önemli s ralarda yer alan özerklik, anadilde e itim gibi talepler devletin kesinlikle reddetti i taleplerdir. Ulusal Hareketin devletin bu reddine ra men beklenti içinde olmas hayal k r kl yaratabilir. Ki devlet riyakarl n sürdürmektedir. Bir yandan uygulamas çok basit bir hak olan Kürt köylerine Kürtçe isimlerinin verilmesi bile pratikte bir kez daha yalanlanmaktad r. Mardin de bir köy isim talebinde bulununca isim talebinde bulunanlar mahkemelik oldu. Bunlara ra men Gerekirse binlerce faili meçhul cinayeti unuturuz söylemi do ru ve gerçekçi de ildir. Kürt halk gençli inin bu tart flma sürecine verece i en uygun yan t da lardaki isyan ateflini büyütmek için harekete geçmektir. Mücadele ve direnifl olmad müddetçe hak elde etmek ve mevcut haklar korumak, onurlu ve özgür bir yaflam kurmak mümkün de ildir. Onurlu ve özgür bir yaflam çok de erli kavramlard r ve içinden geçti imiz süreçte bu de erlere hayat vermek ciddi bir iradeyi, mücadeleyi ve direnifli flart koflmaktad r. Faflist sistem bizleri nesnelefltirmeye, hiçlefltirmeye, sorgulamayan kullar haline getirmeye çal flmaktad r. Hiçbir konuda halk n ve halk gençli inin kararlar na ve düflüncelerine itibar etmemekte, halktan kendisine mutlak bir itaat göstermesini beklemektedir. Kürt ulusal sorunu bugün ülke gündemindeyse ve genifl kitleler bu u urda aya a kalkt ysa bu y llard r kan ve can bedeli verilen direnifl sayesinde mümkün olmufltur. Buna ra men aciz bir duruma düflen devlet halen halk n meflru temsilcilerini tan mamakta, muhatap kabul etmemektedir. Sorunun çözümü için eli kanl M T e raporlar haz rlatmakta ancak seçilmifl belediye baflkanlar na ve milletvekillerine yasal anlamda dahi eflit davranmamakta, Kürt ulusal sorununu dünya gündemine tafl yan meselenin esas aktörleriyle aç ktan görüflmemektedir. Sistemin bu yaklafl m her halk kesimi için benzerdir. flçilerin, memurlar n maafllar söz konusu oldu unda da, emperyalist patentli yasalar gündemleflti inde de halk n temsilcilerinin görüflleri dikkate al nmamaktad r. En son harç zamlar örne inde oldu u gibi ö renci gençli i do rudan ilgilendiren bu önemli konuda ö rencilerin talepleri hesaba kat lmamaktad r. Yüksekö renimle ilgili yap lan YÖK ün çal fltay nda görüldü ü gibi ö renciler davet edilmemekte, toplant ya kat lan ö renciler susturulmaya çal fl lmaktad r. Bu sistem bizim sistemimiz de ildir. Bu sistem bizleri hiçlefltiren, bizi sömüren, bask alt na alan gerici bir sistemdir. Onurumuz ve özgürlü ümüz için bu cellatlara boyun e memeli, örgütlenmeli, aya a kalkmal y z. Ancak can bedeli bir mücadele ile bu faflist düzeni tarihin çöplü üne atabilir, gelece imizi kendi ellerimize alarak özgürlü e ulaflabiliriz.

6 6 Tünelin ucundaki fl gördük! Hayat befl fl k halinde sunuluyorsa, seçilmesi gereken fl k ille de e) hiçbiri dir Biz gençler do du umuz andan itibaren örgütlü bir zulmün bütün aflamalar ndan geçip kendi hayallerimiz ve ailelerimizin beklentileri için dershanelerin, e itimde f rsat eflitsizli inin, e itimin piyasaya aç lmas n n, ertelenen hayallerin, kaybolan yeteneklerin mimar olan ÖSS duvar n aflmaya çal fl yoruz, hem de onca adaletsizli in içinde cebelleflerek. flçi ve emekçi çocuklar n n içinde bulunduklar zorlu koflullar ve imkans zl klar bir yana baflka seçene i olmadan okumak zorunda kald klar liselerin durumu hepimizin malumu. Bütün duvarlar çatlak. Devlet liselerinde yürütülen e itimin niteli inin de, özel okullarla k yasland nda neye tekabül etti ini de biliyoruz. Onlar, yani hitap edilenler, devletin kendisine muhatap ald klar, o yaflamas ve bizden korunmas gereken temiz üst s n f, e itim olanaklar yla, dünyaya aç lan hayal bile edemedi imiz yollar yla elbette daha flansl lar. Onlar zaten çoktan kazanm fl! Devletin vatandafl na tuttu u eflitlik aynas, her halükârda karanl k bir alayc l k ürününden baflka bir fley de il. Yeni Demokrat Gençlik Her s nav sonras nda y llard r de iflmeyen sonuçlarla karfl lafl yoruz. Binlerce kifli s f r puan al yor, en baflar l okullar büyük flehirlerdeki kolejler olurken en baflar s z okullar ise unutulmufl flehirlerin belki de ö retmeni bile olmayan okullar oluyor. ÖSS nin eflitçili i sevimsiz bir sözü de akla getiriyor: Hukuk, o muhteflem eflitlikçili iyle, köprü alt nda yatmay, sokaklarda dilenmeyi ve ekmek çalmay yoksullara da vars llara da ayn flekilde yasaklar. Dünyan n çivisini herkes hissediyor. Elbette bu eflitsizli in içinden dökülenler olacak, olmak zorunda düzenin dönmesi için. Onlar bekleyen ömür boyu sürecek bir yoksulluk. Peki, ÖSS nin kap s n t klatacak kadar inatç olanlar m z, o yoksulluktan kurtulabilecek miyiz acaba? Hayallerimizi gerçeklefltirebilecek miyiz? ÖSS nin kara bir alay oldu unu art k biliyoruz. Yeteneklerimizi, rüyalar m z, bu dünyadan beklediklerimizi tartamayaca n da. Paran yoksa okuma! Tüm dünya krizin etkisini yaflarken, ülkemizde de te et geçmesine ra men, kriz can m z yakt. Yap lan araflt rmalara göre bu geçiflin nedenleri aras nda üniversitelerimizce al nan harç paralar da varm fl. Öyleyse te et geçen krizin halkta meydana getirdi i fliddetli ac lar dindirmenin yolu üniversite harçlar n n artt r lmas! Bilindi i gibi geçti imiz günlerde YÖK harçlarla ilgili bir zam karar ald. Buna göre örgün ö retimlere % 8, ikinci ö retimlere ise % 112 ye varan bir zam yap lmas öngörülmekte. Buna göre baz fakültelerde y ll k harç ücretleri 5 bine dayanm fl. Bunun, içinde bulundu umuz süreçte tek bir anlam vard r: Paran yoksa okuma!. Zaten büyük zorluklar alt nda okumaya çal flan bizleri, devletin okulunda okuma hakk n alan ö renciler olmaktan ç kar p, birer müflteri haline getirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir bu. Mevcut ekonomik koflullarda hali haz rdaki ücretler bile alt ndan kalk lamaz bir haldeyken, böyle ani ve astronomik zamm n sebebi yoksa Yusuf Ziya Özcan n bir sene önce hayalini kurdu u üniversitelerin özellefltirilmesi projesinin ilk somut ad m m d r? Hat rlamak gerekir, say n baflbakan Tünelin ucunda fl n göründü ünü söylemiflti geçti imiz günlerde. Öyle görünüyor ki bahsedilen fl k, emeklisine 5 lira, harçlara ise binlerce lira zam yaparak yoksul halk n çocuklar için daha da imkans z hale getirmekmifl üniversitede okumay. Yüksek ö retimin piyasalaflt r lmas! Deneyimlerimizle ö rendi imiz gibi e itim bir hak olman n ötesinde bir sektör, piyasa haline getirilip, buna göre düzenlenmektedir. Her ile bir üniversite diyerek, e itimin önemini her f rsatta dile getirenlerin bu davran - fl n n tek nedeni üniversitelerin de bir gelir kap s olarak görülmesidir, yani ne kadar çok üniversite o kadar çok para.

7 Yeni Demokrat Gençlik Üniversitelerde harçlar n n art r lmas, son 18 ayda çok say da vak f üniversitesinin aç lmas (flu anda 94 devlet, 41 vak f üniversitesi bulunmaktad r) yüksekö retimi ad m ad m paral hale getiren (piyasalaflt ran) uygulamalard r. Sistem bu uygulamayla özel üniversitelere ö renci talebini art ran yolu giderek daha çok aç yor. Özel üniversitelerde okuyan ö rencilerin, devlet üniversitelerinde okuyanlara oran son y llarda zaten büyük bir art fl göstermifltir. Kuflkusuz bu say yeni düzenlemelerle çok daha yükseklere ç kacakt r. Ayn durum yüksek ö retimdeki akademik personel say s nda da gözlenmektedir. Gittikçe daha fazla ö retim üyesi özel üniversitelerde çal flmaktad r. Bu durum ö retim üyelerinin çok daha fazla piyasa ile bütünleflti ini gösteren 7 bir resimdir. Görünen o ki k sa zaman sonra devlet üniversitelerinde bir avuç idealist akademisyenden baflka kimse kalmayacak. Ve üniversiteler aras eflitsizlik daha da büyüyecek. Yüksek ö retimin sorunlar sadece ö rencilerin ödedi i yüksek harç miktar de il elbette. Bunun yan nda yurt (bar nma), beslenme, kredi ve burs olanaklar, bilimsel ve teknik altyap, kültürel ve sportif aktivite olanaklar, kat l m ve bilimsel özerklik gibi konularda bir dizi sorunlar da bulunmaktad r. Ancak bu sorunlar n çözümü için, öncelikle ö rencilerin e itim hakk n kullanabilmeleri sa lanmal d r. Mersin den bir YDG li Bozuk e itim sistemine karfl ç kal m! E itim; bireylerin gelece ine fl k tutarak toplumun geliflimine büyük oranda katk sa lad için tüm toplumlarda önemli ve gereklidir. Ancak yaflad m z ülke baz nda e itimin kalitesi çeliflkiler, uygunsuz yönetimler, müdahaleler sonucu oldukça kalitesizleflmifl ve cazipli ini yitirmifltir. Özellikle yüksek ö renim kurumlar için e itimdeki özellefltirme politikalar, YÖK sorunu, oy kayg s ile aç lan üniversitelerin gere ini aflan bölüm say lar sistemin t kanm fll yüzünden mezun ö rencilerin birço una cevap veremeyifli e itimin dibe vuruflunun habercisidir. Vaatler sonucu aç lan içi bofl üniversiteler, imkan yetersizli i sebebi ile bilimden çok rekabeti düflünen hocalar, bunun yan nda ö rencilerin birço unun araflt rmadan uzak tüketici mant kla hareketleri e itime vurulan darbelerde herkesin pay oldu unu gösterir. Ayr ca mevcut sistemde egemenler kendi siyasi görüflleri ve ihtiyaçlar do rultusunda özgür düflünebilme ve özerkli i ortadan kald rm flt r. Üniversiteye haz rlanan ve kazanan her ö renci haz rl k döneminde sorunlu ve bask l bir dönem atlatt için üniversiteyi özgürleflti i bir ortam olarak görmekte, bu anlamda üniversite hayat, ço u insana ö renmenin, geliflebilmenin ve özgürleflebilmenin kap lar n açacakm fl gibi görünmektedir. Ancak yönetici konumundaki kifliler ellerinden geldikçe e itimi kendi yönlerine çekmifl, demokratik kurallar n ifllemedi i, okuyanlar n sözlerinin para etmedi i bir ortamda e itim süreci devam etmektedir. Bu adaletsiz sistem bilinçli bir politika ile kendine uygun e itim sistemini de beraberinde getirir. Mevcut sistemin amac gayet aç kt r. Bir yandan haf z kurslar na, imam hatiplere elinden gelen deste i yapmakta ve özel okullara maddi destek sa lamak amac ile teflvik yasas ç kartmakta öte yandan e itimi özel ticarethanelere çevirmektedir. Bu flartlar alt nda ö renimine nice hedeflerle bafllay p umdu unu bulamayan, düflünen ve sorgulayan beyinler hakk n aramaya ihtiyaç duymaktad r. Bu durumda çat flma ortam n n olmamas olanaks zd r. Gerginlik ve düflmanl kla hareket eden ö rencinin davran fllar n bafl kald rma olarak de il haks zl a direnme olarak de erlendirmek gerekir. Üniversitede umut edilenlerin hayata geçirilmesi için baflta üniversitenin toplumsal görevini yaparken siyasal iktidardan korunmas gerekmektedir. Çünkü özerkli in olmad yerde bilim ve e itimden söz edilemez. Her bölgedeki üniversite kendi bölge flartlar na cazip hale getirilmelidir. Kat l mc ve üretken bir yönetim anlay fl na sahip olmal d r. Bunun ön koflulu ise tüm bölümler dahil kararlar n en genifl kat l m yolu ile al nmas ve uygulanmas d r. Ça dafl gelifliminin, yeni durumlara uyabilme, çok yönlü geliflmifl insan gücü, bol seçenekli e itim-ö retim alanlar - n n yarat lmas en önemli akademik görevlerdendir. Bunun yan nda e itim ve ö retim programlar sürekli elefltirel olarak de erlendirmelidir. Üniversitelerin temel tafl olan ö rencilerin karar süreçlerine kat lmalar ve her yönden kifliliklerini özgürce gelifltirebilmeleri için her türlü olanak sa lanmal d r. Ancak demokratik bir ortamda yetiflen bireyler ileriye yönelik sa lam ad mlar atabilir. Dersim den Liseli bir YDG li

8 8 Yeni Demokrat Gençlik Harçlara karfl mücadeleyi yükseltelim! Binbir zorlukla e itim hayat na devam eden ö renci gençli in surat na üniversite kap lar har(a)ç zamlar ile birlikte bir kez daha kapat lm flt r. Üniversitelerin tatilde oldu u yaz döneminin gündemi ö renci gençlik aç s ndan epey yo un ve hareketli geçiyor. YÖK taraf ndan geçti imiz günlerde duyurulan harç zamlar gündeme geldi i ilk andan itibaren genifl bir kesim taraf ndan tepki ile karfl land akademik y l harç ücretleri için % 8 ila % 500 aras nda zamm içeren YÖK tasar s n n yaz aylar nda gündeme getirilmesi, ö renci gençli in kitlesel tepkisini k smen engellese de gündemine girmesinin önünde engel olamad. E itim sisteminin gün afl r karfl m za ç kan yeni yasalar ve projeler ile birlikte tamamen bir ticarethaneye çevrilmeye çal fl ld bu dönemde asl nda bizleri çok da flafl rtmamas gereken bir hamle de har(a)ç zamlar ile gene YÖK taraf ndan geldi. Emperyalist efendilerinin ç karlar na uygun düflen politikalar n gene efendilerinin buyruklar do rultusunda hayata geçiren YÖK, yaflanan ekonomik krizin söylenenlerin aksine günafl r derinleflti i, halk n temel ihtiyaçlar na yap lan zamlar n h z kesmedi i, milyonlar n iflsizlik ve açl kla mücadele içerisinde oldu u ve bu mücadeleye kat lacaklar n say s n n giderek artaca flu günlerde halk gençli inin gelece ine daha azg n ve fütursuzca sald rmaktad r. Esasen ücretsiz ve zorunlu verilmesi gereken bir hizmet olan yüksek ö renim hakk, mevcut e itim sisteminin iyiden iyiye pazar alan halini almas ile birlikte bir ayr cal k, emekçi halk gençli i için bir hayal olmaya bafllam flt r. E itimin, özel okullar, dershaneler vb. birçok ticarethanenin yayg nlaflmas ile birlikte özel sektöre devredilmesi var olan f rsat eflitsizli ini körüklerken, tüm bu engellere ra men yüksek ö renim hakk kazanan halk gençli i yeni bir soygun plan ile, harçlar ile karfl karfl ya kalmaktad r. Dört bir yandan gelen sald r lar ile beli bükülen emekçi halk m z cephesinden düflünüldü ünde ödenmesi zaten bir çile olan harçlar, bu kriz koflullar nda öngörülen zamlar ile birlikte dudak uçuklatan bir hal alm flt r. Tasar ya göre belirlenen harç miktarlar : T p fakülteleri 591 TL, Difl Hekimli i ve Eczac l k fakülteleri 494 TL, Veterinerlik Fakülteleri 386 TL, T bbi Biyolojik Bilimler ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programlar ile Teknik E itim Fakülteleri 281 TL, TÜ flletme Fakültesi 402 TL, Mühendislik, Mimarl k, Mühendislik-Mimarl k, nflaat, Makine, Maden, Elektrik-Elektronik, Kimya Metalürji, Mühendislik ve Teknik, Uçak ve Uzay Bilimleri, Ziraat ve Orman Fakülteleri, Mimarl k ve Tasar m Fakülteleri 387 TL ye ç kart lm flt r. Bu liste uzay p gitmektedir. Özel okullara tafl ç kartan ve kinci Ö renim olarak adland r lan bölümlerde ise durum daha da vahimdir. kinci ö retim için Veterinerlik Fakülteleri TL den TL ye, Teknik E itim Fakülteleri TL den TL ye, Mühendis-

9 Yeni Demokrat Gençlik lik, Mimarl k, Mühendislik-Mimarl k, Mühendislik ve Teknoloji, Mimarl k ve Tasar m, nflaat, Makine, Maden, Elektrik-Elektronik, Kimya Metalürji, Uçak ve Uzay Bilimleri, Ziraat ve Orman Fakülteleri TL den TL ye, Devlet konservatuar TL den TL ye, Sivil Havac l k Yüksekokulu TL den TL ye, Mesleki Teknoloji Tütün Eksperli i ve ev Ekonomisi Yüksekokullar TL den TL ye ç kart lm flt r. Bu tablo ile çok daha rahat görülebilmektedir ki harçlara getirilen yeni tarife basit bir zam uygulamas ndan ibaret de ildir. Bologna Projesi kapsam nda hayata geçirilen uygulamalar ile birlikte üniversiteler bugün art k sisteme daha iyi hizmet edecek bir sektör haline getirilmifltir. Ve binbir zorlukla e itim hayat na devam eden ö renci gençli in surat na üniversite kap lar har(a)ç zamlar ile birlikte bir kez daha kapat lm flt r. Ancak tüm bu olumsuzluklara ra men kendi içersinde olumlu olan bir fley var ki o da bugün art k emekçilerin kendilerine kesilen bu faturay ödemeye ne niyetlerinin ne de güçlerinin oldu udur. Bu sald r lar n muhataplar olan üniversite ö rencileri, aileler ve yüksek ö renim hayali olan liseliler bu duruma tepkisiz kalmayacakt r, kalmamaktad r. lk baflta da belirtti imiz gibi okullar n kapal olmas na ra men, yap lan zamlar gündeme geldi i ilk günden beri genifl bir kesim taraf ndan tepki toplam flt r, toplamaya devam etmektedir. Birçok ilde eylemlikler düzenlenmifl, sesler yükseltilmeye çal fl lm flt r ve gene birçok yerde devletin zoru ile karfl lanm flt r. Ancak bu tepkiler sald r n n boyutuna ve beraberinde geliflen di er ve yeni sald r lara bak ld nda çok s n rl ve yetersizdir. Krizin derinleflmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde halk gençli i ile sistem aras ndaki çeliflki giderek derinleflecek ve m zrak çuvala s maz hale gelecektir. Bu tabloda önümüzde duran en önemli görev h z kesmeden yoluna devam edenlere karfl geliflen ve geliflecek olan, büyük oranda örgütsüz olan bu tepkiyi, örgülü bir güce dönüfltürmektir. Halk n yaflam koflullar ndan bihabermiflçesine Ö rencilerin harçlar nas l ödeyece ini hiç düflünmemifltik. diyebilenlere verilebilecek en güzel cevap, aktif flekilde gençli in gelece ine sahip ç kma mücadelesi içersinde yer almaktan, daha da önemlisi ona yön vermekten geçmektedir. zmir YDG 9 flçiye % 3, harçlara % 500 zam! Üniversitelerde harçlara yap lan astronomik zamlara karfl harekete geçen ö renci gençlik sendikas Genç- Sen ülkenin birçok yerinde örgütledi i eylemlerle gençli in tepkisini ortaya koydu. stanbul da ö rencilerden gizli flekilde toplanan YÖK Çal fltay n protesto eden Genç-Sen üyeleri 28 Temmuz tarihinde Kad köy de eylem düzenlediler. Alt yol da toplanan Genç-Sen üyeleri polis barikat n afl p tramvay yolu üzerinden skele Meydan na coflkulu flekilde yürüdüler. Pes etmeyece iz, pes ettirece iz, Asla yaln z yürümeyeceksin, Harçlara de il maafllara zam, Genç-Sen yürüyor, harçlara karfl ç k yor sloganlar n n at ld eylemde kitleye dönük konuflmalar yap ld ve destek istendi. Kad köy halk n n destek sundu u yürüyüfle çok say da kifli kat l rken izleyen yüzlerce kifli alk fllarla eylemci ö rencilere destek verdi. Meydana 300 ü aflk n bir kitle ile giren Genç-Senliler okuduklar bas n aç klamas ile harçlara karfl mücadeleyi önlerinde polis barikatlar kurulsa da sürdüreceklerini vurgulad lar. stanbul dan bir YDG li

10 10 Yeni Demokrat Gençlik SES M Z YETER NCE GÜR ÇIKARSA MUTLAKA BAfiARIRIZ Mustafa Elelçi, Gurbet Mete, Hasan Kert, Beflir Özer, Recep Çelik, smet Ablak Bu isimler, sadece son 6 ay içerisinde hapishanede yaflam n yitiren tutsaklara ait ve ne ac d r ki zaman geriye ald kça bu listeyi uzatmak ve hapishanelerde yaflam n yitirme tehlikesi ile karfl karfl ya olan onlarca tutsa n isimlerinin de her an bu listeye eklenmesi mümkün. Hapishaneler ve hasta tutsaklar sorunu, olanca yak c l ile devam etmektedir. Y llard r insan haklar ihlalinin en çok yafland yerler olarak gündemde olan ve çözüm konusunda ça r lar n her cepheden sürekli yinelendi i bu mekânlarda, bugün art k yaflama hakk dahi gaspa u ram fl durumda. nsan n yaflamas için uygun olmayan fiziki ve psikolojik koflullarda tutulan ve tecrit karanl ile teslim al nmak istenen tutsaklar; hukuksuzluklar, nefes al fl verifle dahi kesilen disiplin cezalar ile birlikte bir de a r sa l k sorunlar yla mücadele etmekte. Hapishanelerde bugün onlarca tutsak ölümü bekliyor. Samet Çelik, Erol Zavar, Aynur Elpi, Gazi Da, nayet Mete, smet ayaz ve Güler Zere Hapishanede ölümcül hastal a yakalanm fl 19 tutsak bulunmaktad r. Bu isimler içinde, Güler Zere nin durumu ise, devletin devrimci tutsaklara olan yaklafl - m na bir örnektir. Elbistan Hapishanesi nde kanser hastal na yakalanan Güler Zere, Çukurova Üniversitesi ve Türk Tabipler Birli inin vermifl oldu u tecrit koflullar nda tedavisi mümkün de ildir raporlar na karfl n uzun bir süre tedavisi engellenmifl, ancak kamuoyunda oluflan bask sonras tedavi edilmek üzere Adana da bir hastanenin mahkum ko ufluna sevk edilmifl, bu da yetmezmifl gibi ko uflta yer olmad bahanesi ile tekrar hapishaneye gönderilmifltir. Devrim fiehitleri Onurumuzdur! Bugün art k neredeyse her ay, bir tutsa n ölüm haberini al yor, yukar da bahsetti imiz listenin her an uzad na tan kl k ediyoruz y l ndan beri Erzurum H Tipi Hapishanesi nde tutulan, 3 y l önce yakaland cilt kanseri nedeniyle geçti imiz günlerde yitirdi imiz smet Ablak n ölüm haberini ald m z s ralarda, J TEM in kurucusu ve onlarca faili meçhul katliam n sorumlusu olanlar n ufac k sebepler ile hasta olduklar n, dolay s yla serbest b rak ld na flahit olduk. Bu olay; hukukun, adaletin, devletin tarafs zl n ve hastal klar n bile devrimci, yurtsever tutsaklar cephesinden nas l bir zulüm arac haline getirildi ini gözler önüne sermektedir. Devrimci ve yurtsever tutsaklar ölüme mahkum eden bu zihniyet, Ergenekon davas kapsam nda tutuklanan emekli Albay Arif Do an, gazeteci Ayfle Asuman Özdemir, P Genel Baflkan Yard mc s Ferit lsever, emekli Orgeneral fiener Eruygur, emekli Orgeneral Hurflit Tolon, Prof. Dr. Erol Manisal, Uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran çeflitli bahaneler ile tahliye edebilmifltir. Hapishaneler toplumsal muhalefetin bast r lmas, susturulmas için kullan lan araçlard r ancak ne toplumsal muhalefet ne de hapishaneler hala susmam flt r. Tüm bu yaflanan sorunlar devrimci düflünceye karfl yürütülen sald r politikalar n n bir parças oldu u gerçe ini göz ard etmeden, bugün hem süregelen tecrit sald r - s na karfl mücadele etmek hem de hapishanelerde direnen devrimci ve yurtsever tutsaklar n d flar daki sesi, solu u olmak, bu bilinç ile dayan flma duvarlar n örmek ve hasta tutsaklar n serbest b rak lmas talebini daha yüksek sesle hayk rmak gerekmektedir. ( zmir YDG) Devrimci tutsaklar sindirmek amac yla infla edilen F tipi tabutluklara karfl, 96 y l nda ülkemiz hapishanelerinde Süresiz Açl k Grevi ve Ölüm Orucu bafllad. Gerçekleflen bu direnifl zaferle sonuçland ve yasa geri çekildi. Ancak her zaferin bir bedeli vard r. Bu zaferi elde etmek u runa 12 yi it devrimci flehit oldu. Biz de flehitlerimizi anmak için 26 Temmuz Pazar günü Yenibosna Cemevi nde biraraya geldik. 96 Ölüm Orucu ve Süresiz Açl k Grevi fiehitleri Ölümsüzdür yaz l pankart açarak Yenibosna Mezarl ndaki Osman Akgün ün mezar na yürüdük. Sayg duruflunun ard ndan bas n aç klamas yap ld. Daha sonra Osman Akgün ün kendi yazd fliirler okundu ve marfllar m z söyledik. Eylem, mezara karanfil b rak larak son buldu. ( stanbul)

11 Yeni Demokrat Gençlik 11 Tabular y kmada cüreti kuflanma zaman Egemen s n f n, halk kitlelerine yönelik sald r lar durmaks z n artarken, kitlelerin bu sald r lara karfl ortaya koydu u tav rlar, bizler için oldukça önemli bir yerde durmaktad r. Yaflanan ekonomik kriz ile birlikte halk n yoksullu a sürüklenmesi büyük tepkileri de beraberinde getirmektedir. Bu tepkiler zaman içinde politikleflerek kitleselleflmekte ve egemenlere karfl net duruflun ad olmaktad r. Halk kitlelerinin s n f mücadelesinde nitel bir s çrama yaratacak güce sahip oldu u unutulmamas gereken bir noktad r. Devrimi hedefleyenlerin, bu noktada, kitlenin gücünü almaks z n devrimi gerçeklefltirmesi olanaks zd r. Yaflanan ekonomik krizin a rl giderek daha fazla hissedilirken, egemenler, çarklar n daha vahflice iflletmektedir. Fabrikalarda toplu iflten ç karmalar, ücretsiz izin vb. sald r lar art fl göstermektedir. Yine köylüye yönelik ekonomik sald r lar da artm flt r. Tar msal ürünlerin pazardaki sat fl fiyatlar düflürülmüfl ve tar msal üretimde gereken zirai ürünlere de yüksek oranlarda zam yap lm flt r. Bu da yetmezmifl gibi tar msal destekleme bütçesinden yap lan kesinti ile 5.5 milyar olan destekleme bütçesi, 5 milyar dolar n alt na çekilerek 4.95 milyar dolara çekilmifltir. Artan yoksullu un yan nda emekçilerin bar nma haklar da engellenmektedir. Gecenin bir vaktinde y k m araçlar ile insanlar n evleri bir beton y n na çevriliyor. Bu sald r lar, halk kitlelerinin kinini bilemektedir. Cüreti kuflanman n zaman Eski bir YDG li olarak, baz pratiklerimden bahsetmek istiyorum. Bu pratiklerin fl ndan yola ç karak deneyimleri paylaflman n devrimci bir görev oldu unun hepimiz fark nday z. Bu devrimci görevin bilinci ile halk kitlelerinin gerek kendili inden gerekse de DKÖ lerin öncülü ünde gerçekleflen eylemlere kat ld m. Bunlardan biri, Alt nflehir deki y k mlard. Sabah erken saatlerde yap lan sald r - da iki ev y k ld. Semt halk, y k m araçlar n n önüne etten barikat kurarak y k mlar engellemeye çal flt. Polisin vahflice sald r s sonucunda okullar n ve evlerin içine gaz bombalar at ld. Bayramtepe de bafllayan bu direnifl, fiahintepe halk n n destek vermesi ile büyüdü ve polis geri çekilmek zorunda kald. Bu direnifl kendili inden gerçekleflen bir direniflti. Polisin onca panzeri, gaz bombas, copu etkisini yitirmiflti. Di er bir bar nma sorunu ise, Kocaeli deki Ar zl konutlar nda yafland. 17 A ustos 1999 da yaflanan depremde, 1. dereceden kazazedelere, depremin ard ndan Irak hükümeti taraf ndan verilen konutlar, baflta hükümet olmak üzere bölge valili i taraf ndan ellerinden al nmak istenmesine; depremzedeler, direnifl çad r kurarak cevap verdiler. Yine kendili inden gerçekleflen bu direnifl, giderek politikleflti. Bölgede, sendikal haklar engellenen belediye iflçilerinin eylemlerinde yer alan depremzedeler, AKP nin üçüncü Ola anüstü l Kongresi ne gelen Baflbakan Recep Tayip Erdo an n yolunu kesme eyleminde de yer ald lar. Kriz vurdu, köylü bunun neresinde? Temel g da ürünlerine yap lan zamlarla birlikte tüketici tamamen beslenme ihtiyac n karfl layamamaktad r. Pazarda pahal ya sat lan ürün, üreticiden ucuz al narak çeflitli ifllemler içinde pahal hale dönüflmektedir. Özellikle bu day, ayçiçe i, bamya ve hayvanc l k alan nda üretim yapan Tekirda n Malkara ilçesinde bulunan köylüler, yaflad klar bu sorunlar Tüm Köy-Sen öncülü ünde düzenledikleri bir mitingle dile getirmek istediler. Ancak miting, Emniyet Müdürlü ü taraf ndan engellendi. Ama eylem, tüm engellemelere ra men köylülerin genifl kat l m ile gerçekleflti. Panel olarak örgütlenen eyleme, bölgenin 70 köyünden kat l m sa land. Köylülerle yapt m z sohbette, köylüler, ilk defa eyleme kat ld klar n ve bundan sonra da kat lmaya devam edeceklerini belirttiler. Köylüler yaflad klar sorunlar ifade etme alan bulduklar için traktör römorku üzerinde serbest kürsülere kat larak, s k nt lar n anlatt lar ve bu s - k nt lar yaratanlara karfl mücadele edeceklerini söylediler. Kaybedecek bir fleyin kalmad n belirten köylüler, art k üretemeyecek durumda olduklar n belirttiler. Birey apolitik olabilir ama kitle politiktir Bahsini etti imiz eylemlere bak ld nda asl nda halk kitlelerinin burjuva-feodal sisteme karfl duyduklar kinin bir sonucu oldu unu görürüz. Özellikle krizin derinleflti- i böylesi bir süreçlerde halk kitlelerinin sesi olmak devrimci bir görevdir. Direnifllere kat larak, halk kitlelerinin ö rencisi olmak ve ö rendiklerimizi bilincimizde yo urarak kitlelere sunmak bizler için olmazsa olmazd r. Bunlar n yerine getirilmesi halinde devrimin kanallar olan kadrolar oluflur. Kitleselleflme nas l kadrolar do uruyorsa, kadrolaflmada kitleselleflmeyi do urmaktad r. (Eski bir YDG li)

12 12 Yeni Demokrat Gençlik Munzur Festivali coflkuyla gerçekleflti Temmuz ve 1-2 A ustos tarihlerinde gerçekleflen Munzur Kültür ve Do a Festivali coflkulu ve kitlesel flekilde tamamland. Büyükflehirlerden ve yurtd fl ndan yo un kat l m n oldu u festivalde Bat Avrupa dan ve Ermenistan dan gelen ziyaretçiler de yer ald. Çok say da konserin, panelin ve etkinli in gerçekleflti i festival süresince Dersim in, Kürt ulusunun, Alevilerin ve emekçilerin talepleri ve sorunlar üzerinde duruldu, birlik, mücadele ve dayan flma ça r lar yap ld. Sezen Aksu gibi ünlü sanatç lar n kat l m sonucunda festivale burjuva bas n da ilgi gösterdi ve Aksu nun kardefllik ve do a haklar üzerine yapt konuflma ve söyledi i Zazaca türkü be eniyle karfl land. Festival süresince ilçelerde de etkinlikler düzenlendi. lçelerdeki etkinliklerde yerelde yaflayan Dersimlilerin kat l m flehir d fl ndan gelenlere nazaran daha a rl ktayd. Bizler YDG olarak Munzur Festivaline merkezi kat l m ça r s nda bulunduk ve çok say da YDG li aktif flekilde kitle faaliyetinde bulunmak için festivale kat ld. Bu çal flmadaki amaç bir yandan k sa bir dönemde yo unlaflt r lm fl bir kitle faaliyeti yürütmek, emekçilerle, gençlerle buluflmak, öte yandan ise kolektif ve planl bir çal flma yaparak örgütlü duruflumuzu pekifltirmekti. Bunlar n yan s ra Dersim in bizim aç m zdan daha özel ve ayr bir yeri ve anlam da mevcuttur. Dersim isyankar gelene i ile her köflesinde direniflin boy verdi i, her topra nda flehit yoldafllar m z n an lar n n yaflamaya devam etti i bir co rafyad r. Sosyal kurtulufl mücadelemizin esas alan d r ve devrimimizin esas mücadele yeri olan gerillan n örgütlendi i, kök sald bir bölgedir. Dersim tüm bask lara, iflkencelere, zulme ra men devrimcilere kucak açan, sahip ç kan bir halk n yaflad - bir bölgedir. Bu anlamda YDG olarak festival gerekçesiyle Dersim e giderken halktan ve mücadelemizden ö renmek, gözlemlemek ve mütevazi de olsa katk sunmak amac ndayd k. 4 günlük k sa bir sürede örgütlülük aç s ndan büyük ad mlar atmam z elbette mümkün de ildir ancak dar prati e düflmeden gerçeklefltirilecek etkili bir çal flmayla kitlelerden ö renmek ve bölgede devam eden mücadeleye bir nebze de olsa katk sunmak için en ufak f rsat de erlendirmek bizim için de erli bir görevdir. Faaliyet alanlar m z farkl olsa da gönlümüzün ve bilincimizin bir k sm n n yer tuttu u Dersim de yüzümüzü

13 Yeni Demokrat Gençlik 13 gerçek anlam yla da lara dönerek etkili bir çal flma yapmay hedefledik. Festival öncesinde baz arkadafllar m z n bir süre köylerde gerçeklefltirdi i gazete da - t mlar ndan elde ettikleri deneyim ve gözlemleri de- erlendirerek festival süresince karfl m za ç kan görevlerimize yo unlaflmaya çal flt k. Bu amaçla sabah aras uyan p kahvalt lar m z yapt ktan sonra her arkadafl m z daha öncesinden belirlenen ekiplere kat larak sorumlu oldu u alanda kitle çal flmas na bafllad ve gece geç saate kadar çal flmalara neredeyse hiç ara verilmeden devam edildi. Bu sayede ayn anda birçok alanda yoldafllar m z coflkulu flekilde Dersim in emekçi, yoksul halk yla buluflma flans na kavufltu. Çal flmalar m zda en etkili arac m z yay nlar m zd. Ancak baflar m z n k stas ne kadar yay n satt m zdan öte ne kadar çok insanla diyalog kurdu umuz, sohbet etti imiz, yay nlar m za ne kadar çok yeni abone kazand rd - m z ve ne kadar fazla iliflki yakalad m zd. Bölgedeki mevcut çal flmaya en somut katk y bu flekilde yapaca- m z n bilincinde olarak hareket ettik. Ayr ca etkinliklerde, konserlerde toplu durarak, sloganlar atarak, sesli ajitasyon yaparak genifl kesimlere sesimizi farkl yollarla da ulaflt rma derdindeydik. Ço u zaman gazetelerimiz, dergilerimiz tükendi inde elimize bir kitap veya baflka bir materyal alarak insanlar n yan na gitmekte ve politikalar m z tan t p, onlar anlamaya çal flmaktayd k. Festival süresince Dersim merkezde bir ekip sürekli olarak bulundu. Bu ekipte yer alan yoldafllar m z gazete ve dergi stand m zda ihtiyaç olan iflleri yapt, stand m za gelenlerle ilgilendi. Bunun d fl nda gece kal nan çad rlarda nöbet tutan ve faaliyetçi yoldafllar için yemek haz rlama görevini üstlenen yoldafllar da vard. Ayr ca düzenlenen panelleri takip eden, not tutan yoldafllar m z da vard. Bunlar n yan s ra merkezdeki kafeleri, esnaf ve mahalleleri düzenli olarak gezen daha küçük gruplar oluflturduk ve yay n m z tan t rken insanlarla sohbet etmeye çal flt k. Akflamlar da konserlere toplu flekilde kat ld k. Festivalin 3. günü gerçekleflen Beyaz Eller Yürüyüflü ne kat ld k ve Munzurlarda barajlara karfl ç kt m z hayk rd k. Festival Ovac k ta 2. ve 3. gün gerçekleflti. lk gün sabah Gözeler de açt m z stand yeterince ilgi görmedi. Bunda stand malzemelerinin gecikmesinin yan s ra Gözeler e daha çok flehir d fl ndan gelenlerin u ramas ve içki içen-piknik yapan insanlar n fazla olmas etkili oldu. Ancak Dersim halk n n konukseverli ini en bariz flekilde Ovac k merkezde stand açt ktan sonra görebildik. lçe merkezinde ve yak n köylerde yaflayan gençler, köylüler, yafll lar stand m z ziyaret ettiler, yay nlar m z incelediler, stand m z n ihtiyaçlar n gidermek için yard m ettiler. Yoldafllar m z da mahalleleri gezdi ve evlerde insanlarla ve esnafla sohbet etti. Ertesi gün baz arkadafllar m z Dersim merkeze, bir di er grup da Hozat a geçerken Ovac k ta kalan yoldafllar m z köyleri gezdi ve güzel iliflkiler gelifltirdi. Festivalin 2. günü bir di er ekip de Pertek teki etkinli e kat ld. Burada Partizan flapka ve önlükleri ile çal flma yürüten yoldafllar m z polisin engelleme çabalar kararl bir duruflla bofla ç kart ld. Pertek te de yoldafllar m z evleri gezdi, konsere kat ld. Grup syan Atefli nin coflkulu türküleri halk n yo un ilgi, be eni ve deste i ile karfl land. Ayn gün daha küçük bir ekip de Naz miye deki etkinliklere kat ld. Buradaki stand m z da ilgi gördü. Festivalin 3. günü bir ekip de Hozat a gitti. Hozat ta halk n yo un ilgi ve deste iyle karfl laflan yoldafllar m z yay n da t m ile evleri ve esnaf gezdi. Polisin yoldafllar - m za, HÖC e ve ESP ye yönelik bask c tutumu ortak bir tutumla protesto edildi. Festivalin son günü genel bir de erlendirme yapt k, mahallelerde da t ma ç kt k ve akflamüstü stand önünde halay çektikten sonra konsere kat ld k. Akflam farkl alanlardan gelen yoldafllar flehirlerine do ru yola ç kt. Festival süresince halktan çok say da insan Dersim de geliflen gerilla mücadelesi üzerine bizlere aktar mlarda bulundular. Köy toplant lar ndan ormanlarda a açlar n kesimlerinin düzenlenmesine, halk n su-toprak vb sorunlar n n çözümünden sistemin yozlaflt rma politikas - na karfl yap lan çal flmalara, köylerde kiflisel sorunlara yaklafl mdan askeri operasyonlara karfl verilen direnifle kadar çok say da konuda partizan gerillalar n n att klar ad mlar bizleri coflkuland rd. Stand m za gelen köylerden gençlerin kirvalardan getirdikleri selamlar bizi oldukça mutlu etti. Bunlar n yan s ra stand açmaktan ulafl ma kadar karfl laflt m z sorunlar aflarken halk m z n Partizanlara olan sevgi ve sayg s n net flekilde gördük ve engellerin daha rahat afl ld n anlad k. Festival çal flmas yaln zca 4 gün olsa da oldukça yo un ve hareketliydi. Verimli geçen çal flmam z bizler için oldukça ö retici oldu. Dersim halk n n mücadelemize yönelik ilgisi, sahiplenifli bizleri çok mutlu etti. Dersim de büyük bir emekle, özveriyle, dirençle yükseltilen mücadelemize daha fazla katk sunmam z gerekti inin bilinciyle alanlar m za döndük. Bir YDG li

14 14 Festival gözlemleri-1 Y llard r zulme karfl birçok ayaklanmaya sahne olan Dersim, bedel ödemenin ve ödetmenin ad d r. syanc bir gelene e sahip olan Dersim, devrimci mücadele aç s ndan önemli bir yere sahiptir. Bizim oraya gitmekteki amac m z da bu mücadeleye katk da bulunmakt. Bunun bilincinde olarak ö len saatlerinde yola ç kt k. Benim gibi otobüsteki di er insanlar n coflkusu da yüzlerinden okunuyordu. Bu coflkuyla yol boyunca flark lar, türküler ve marfllar söyledik. 18 saatlik yol Pülümür yak nlar nda otobüsün tekerinin patlamas yla 24 saate ç kt. Dersim merkeze vard m zda festival çoktan bafllam flt. Faaliyete gazete da- t m yla bafllad k. Da - t m s ras nda halk n ilgisizli i dikkatimizi çekti. Bu baflta moralimizi bozdu ama buradaki insanlar n ço unun di er flehirlerden veya Avrupa dan geldi ini anlad k. Dersim in yerel halk bize bu kadar tepkisiz olamazd. Ayn günün akflam stadyumda yap lan konsere dergilerimiz ve flamalar m zla kat ld k. Konser bafllamadan elimizdeki dergilerimizi bitirdik. Konser s ras nda tek s ra halinde flamalarla yapt m z yürüyüfl insanlar n ilgisini çekti. Daha sonra sahne önüne geçtik. Türkülere efllik ederek aralarda sloganlar m z att k. Konser bitiminde hep beraber merkeze döndük. Gece çad r m z n bafl nda, Munzur un k y s nda atefl yak p türküler, marfllar söyledik. Geçirdi imiz günü de- erlendirdik ve ertesi gün yapacaklar m z planlad k. Ertesi gün erkenden kalk p 3 gruba ayr ld k. Bir grup merkezde kalacakt, bir grup Ovac k a di er grup da Pertek ve Hozat a gidecekti. Ben Ovac k ekibindeydim. Araç s k nt s ndan dolay Gözeler e biraz geç gittik. Burada stand m z aç p da t mlara bafllad k. Buradaki insanlar n da ilgisi çok iyi de ildi. Sebebini bildi imiz halde bu bizim can m z s kt. Akflam üzeri Ovac k merkeze dönüp konser alan nda stand açt k. Dergi da t mlar m z ilçelerde devam etti. lçelere girdi imizde halk n tepkisi çok Yeni Demokrat Gençlik iyiydi. Birçok kifliyle sohbet ettik. Konufltu umuz insanlardan; Nerdesiniz siz, niye gelmiyorsunuz o kadar zamand r diye bizi azarlayanlar oldu, balkonundan oo yoldafllar hofl geldiniz, gelin buraya diye ba - rarak bizi ça ranlar oldu. Ertesi gün Ovac k yak nlar nda bir köye gittik. lk girdi imiz evde bir amcayla tan flt k. Bize ayran ikram etti ve uzun sohbet ettik. Di er evlerde de köylülerle sohbet ettik. Ayran, çay içtik, çökelek, köy yo urdu vb. yedik. Herkes bize sevgi ve özlemle yaklaflt. Y llard r o köyde yaflayan köylüler bize sorunlar ndan, devrimcilerden beklentilerinden, köylerine gelen T KKO gerillalar ndan bahsetti. Ertesi gün merkeze döndü ümüzde genel bir toplant ald k. 2-3 saat bofl zaman m z vard. S ra e lenmedeydi. fiortlar m z al p hemen Munzur a gittik. Hevesli bir flekilde gittik ama birkaç kifli suya giremedi. Girenler de suda en fazla iki dakika durabildi. Ben de suya büyük bir hevesle girdim ama çok duramad m. 4-5 saniye suda durduktan sonra bedenim uyuflmaya bafll yordu. Ö len s ca nda titriyorduk. O s cakta, buz gibi Munzur a girmek ayr YDGliler köy ziyaretinde... bir zevkti. Geri döndü ümüzde festivalin sonlar na yaklaflm flt k. Son olarak merkez yak nlar nda bir köye da t ma gittik. Oradaki da t m da çok iyiydi. Birkaç gençle tan flt k. Bu gençler Dersim gençli inin yozlaflmas ndan flikâyetçiydi. Onlarla uzun bir sohbetten sonra merkeze geri döndük. Partizan stand n n önünde Grup syan Atefli küçük bir konser verdi. Halaylar çektik. Ve yavafl yavafl dönme vakti geliyordu. Birbirimizle vedalaflt k ve otobüslere bindik. Herkeste güzel bir yorgunluk vard. Festival hikâyelerini çok dinlemifltim. Ne kadar güzel olabilece ini tahmin ediyordum ama bekledi imden de güzel geçti. Birçok eksikli imiz de oldu ama bunlara ra men hem oradaki faaliyet aç s ndan hem de bizim aç m zdan olumluydu. döndü ümüzde hepimiz motive olmufl durumdayd k. fiimdi kendi alan m zdaki faaliyete dört elle as lmaya haz r z. stanbul dan Liseli YDG li

15 Yeni Demokrat Gençlik 15 Festival gözlemleri-2 Festivalin ilk günü di er illerden yoldafllar n flehre gelmesi ve al flmas yla geçti. fiehre varmam z epey bir zaman al yor. Keza flehre girmemiz de oraya varmam z kadar zor oluyor. Dersim e giren herkes uzun süren kimlik kontrollerine rastlamadan içeriye ad m n atam - yor. fiehir adeta bir savafl bölgesi oldu undan Dersim e al flmak da gerçekten zor oluyor. Dersim e ulaflma ve oraya al flma fasl ndan sonra çal flmalar m za ö lene do ru yapt m z gazete ve dergi da t mlar ile bafllad k. Dersim merkezde flehir d fl ndan gelen insanlar ço unlukta oldu undan dolay bu da t mlar çok verimli olmad. Gazete da t mlar n n ard ndan akflamki konser için yola koyulduk. Konser alan na marfllar m z ve türkülerimizi söyleyerek girdik. Güzel geçen bir konserin ard ndan evlere ve çad rlara geri döndük. kinci gün ise benim de içersinde bulundu um bir ekip ile Ovac k a gittik. Ö leden önce Munzur Gözeleri nde açt m z stant ve yapt m z dergi da t mlar merkezdekinden k smen daha iyiydi. Ayr ca Gözeler in güzelli i de insan büyülemiyor de il. Ö leden sonra Ovac k merkeze geçtik ve stand m z açt k. Ovac k, Dersim merkeze göre çok daha iyiydi. Kitle bizi sahipleniyor ve mücadelemizin bir dönem kesinti yaflamas ndan dolay tatl bir tepkileri de oluyordu. Akflam ise Grup Munzur ve Grup Yorum un coflturdu u kitle konser s ras nda Munzur onurdur onuruna sahip ç k vb. sloganlar att. Sanatç lar n ve konuflmac lar n yapt klar konuflmalarda ise Munzur da yap lan barajlara tepki ve Güler Zere ye yaflam hakk iste i vard. Üçüncü gün ise Ovac k n köylerine do ru yola ç kt k. Gitti imiz köyde çok s cak bir flekilde karfl lanmam z ve kitlenin bize kucak açmas gerçekten çok etkileyiciydi. Gitti imiz her evde bize bir fleyler ikram edilmeye çal fl lmas da bunun en güzel örneklerindendi. Zaman m z n k sal ndan dolay bu sohbetlere ne köydekiler ne de biz doymufltuk. Yap lan sohbetlerde de oralara düzenli gidilememesine bir tepki olsa da Partizan ismi Dersim de her kap - y aç yor. Kitleler Partizan a büyük ilgi ve güven duyuyor. Bugün de yap lan konserlerin ard ndan festivalin Ovac k aya bitmiflti ve biz de Dersim merkeze geri dönüyorduk. Geç bir saatte flehre geri dönmemizden sonra hepimiz yatt k ve sabaha bir de erlendirme toplant s yap ld. Bu toplant n n ard ndan da gün içerisinde yap lacaklara karar verildi. Beyaz eller yürüyüflü ve konserin ard ndan da farkl alanlardan gelen arkadafllar m z geldikleri illere geri dönmeye bafllad lar. Festival genel anlamda olumlu geçti. Bizim de kitlesel bir biçimde yer almam z birçok ilçede yap lan etkinliklere daha rahat bir flekilde kat lmam za olanak sa lad. Ayr ca Munzur Festivali sayesinde birçok yoldafl m z n hem deneyim kazand n hem de eksik oldu u konularda kitlelerden birçok fley ö rendi ini düflünüyorum. zmir den Liseli YDG li

16 16 Yeni Demokrat Gençlik zmir YDG den e itim çal flmas Cahil devrimci olmaz fliar yla ele ald m z e itim çal flmam z Temmuz tarihlerinde gerçeklefltirdik. Devrimci bir gençlik örgütü olmam z ve bu noktadaki eksiklerimiz nedeniyle örgütümüzün yaz sürecinde ortaya koydu u yönelimlerden olan teorik ve politik geliflim sürecini üç günlük bir e itim çal flmas yla h zland rma ihtiyac n duyduk. Bu üç günlük e itim çal flmas nda Marksizm-Leninizm- Maoizm in sacaya diye sayabilece imiz Felsefe, Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm, Ekonomi-Politik konular nda öncesinde belirlenen arkadafllar sunumlar n aktard lar. Bunun yan nda YDG Çal flma Tarz ve lkeleri, Kemalizm ve Milli Mesele bafll klar alt nda atölye çal flmalar ile tart flmalar düzenlendi. E itim çal flmam z n ilk gününe felsefe konusunda görev alan bir yoldafl felsefenin bir s r olmad n, egemenlerin söyledi inin aksine toplumun bütün katmanlar nca ak l erdirilebilecek bir alan oldu unu belirten sözlerle bafllad. Canl tart flmalar n yafland bu bölümde felsefeye yönelik ilginin sevindirici boyutlarda oldu unu belirtmekle birlikte konuyla ilgili gerili in de gözden kaçmayacak bir derecede oldu unu söylemek gerekir. Felsefe sunumunun bitmesinin akabinde verilen moladan sonra YDG Çal flma Tarz ve lkeleri konusuna geçildi. Hemen hemen bütün kat l mc lar n söz ald, fikrini beyan etti i bu saatler kolektif bir çal flma oldu u gerçe ini ortaya ç karmas aç s ndan müspet geçti i söylenebilir. E itim çal flmam z n ikinci gününde Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm le ilgili bir yoldafl m z n yapt sunum, konuya dair bilgimizin artmas nda etkili oldu. Bu sunumun ard ndan di er bir atölye çal flmas olan Kemalizm ve Milli Mesele konusunda yeterince bilgimizin olmad n n, dolay s yla da daha çok araflt rma ve okuma fleklinde bir çal flma yürütmemiz gerekti inin fark na vard k. E itim çal flmam z n son günü olan üçüncü güne de felsefede oldu u gibi var olan önyarg lardan kaynakl, duyuldu unda kiflide yeterince güven uyand rmayan bir konuyla, Ekonomi-Politik le girifl yapt k. lerleyen saatlerde önyarg - lar n k r ld, örneklerle tüm yoldafllar n kat l m sa lad gözlemlendi ve bu flekilde e itim çal flmas na son verildi. Yapt m z bu 3 günlük e itim çal flmas ifllenen konularda asgari bir bilgiye sahip olma ve esas olarak bu konulardaki muazzam eksikliklerimizi görme noktas nda epey verimli geçti. Bu 3 günlük çal flman n yetersizliklerimizi aflmada sadece ufak bir ad m oldu u gerçe i de gözden kaç - r lmamal d r. At lan bu küçük ad mdan sonra bu sorunun çözümü için b k p usanmadan okuma, araflt rma ve tart flma gayreti içersinde olmak cahil devrimci olmaz fliar na daha uygun düflen ad mlar atmam z beraberinde getirecektir. Yapt m z e itim çal flmam zda bu gereklilik noktas nda her bir yoldafl m z n hemfikir oldu unu rahatl kla söyleyebiliriz. zmir YDG stanbul da dergi da t mlar ndan Dergimizi kitlelere tan tmak amac yla 19 Temmuz Pazar günü Okmeydan nda dergi da t m yapt k. Da - t m daha önce ayn semtte yapt m z da t ma göre daha verimsizdi. Bunun sebebi daha az kifliyle da t ma ç kmam z ve yaz süreci oldu undan ailelerin tatilde olmas yd. Ertesi gün Bak rköy de da t m yapt k. Bu bölgede ilk defa da t m yapmam za karfl n dergimize ilgi büyüktü. Özellikle sesli ajitasyon kitlelerin dikkatini çekti. Çarflamba günü ise Taksim de da t m yapt k. stiklal Caddesi üzerinde yapt m z da t m elimizdeki dergilerin az olmas nedeniyle k sa sürdü. Cuma günü de Kad köy de da t m yapt k. skele Meydan nda bafllayan da t ma ilgi azd. Bu nedenle da- t m n devam n Alt yol a ç kan yol boyunca yapt k. Buradaki kitlelerin ilgisi daha fazlayd. Bu s rada sivil polisler etraf m zda dolaflarak bizi rahats z etmeye çal flt lar. Bizim ald r fl etmeden da t ma devam etmemiz üzerine siviller resmi ekipleri arad. 5 dakika geçmeden yunuslar geldi. Afla lay c bir tav rla dergi da tmam z n yasak oldu unu, siyasi dergi da tmak için valilikten izin almam z gerekti ini, aksi takdirde hakk m zda yasal ifllem bafllataca n söyledi. Biz de böyle bir prosedür olmad n söyleyerek verdi imiz 10 dakikal k aradan sonra da t ma devam ettik. Son olarak Cumartesi günü Sar gazi de da t m yapt k elimizdeki dergileri bitirerek da ld k. stanbul dan Bir YDG li

17 Yeni Demokrat Gençlik 17 KOLEKT F N SES Bir kez daha Komsomol un varl k nedeni ve görevleri üzerine Ülkemiz egemenlerinin en çok övündükleri olgulardan bir tanesi ülkemizdeki genç nüfusun varl d r. AB ülkeleriyle yap lan k yaslamalarda nüfusumuzun genç oldu u sürekli vurgulanmaktad r. Gerçekten de yaklafl k yetmifl milyonluk Türkiye nin 20 milyon kadar n gençlik oluflturmaktad r. Peki, bu ne anlama gelmektedir? Bunun anlam karmafl k de ildir. Bu ülkede politika yürütecek her s n f, her örgüt, her siyasi parti gençli i önemsemelidir, bu kesime yönelik çeflitli politikalar üretmelidir ve özel bir örgütlenmeye gitmelidir. Faflist-gerici partiler ve örgütler, kendi gençlik örgütlülüklerine çok büyük önem verirler. fiu anki liderleri, büyük oranda gençlik örgütlülüklerinden ç km flt r. Devrimci parti ve örgütler de çeflitli düzeylerde gençlik örgütlülükleri oluflturmufllard r. Ülkemizde de Demokratik Halk Devrimi mücadelesini yürüten Proletarya Partisi, gençlik örgütü olarak Komsomol u örgütlemifltir. Ayr bir gençlik örgütü olarak Komsomol un örgütlenmesinin nedeni sadece ülkemizdeki genç nüfusun fazla olmas de ildir. Ayn zamanda, bir tabaka olarak bu kesimin ortak sorun ve taleplerinin varl d r. Örne- in, ülkemizde, genç nüfusun iflsizlik oran çok büyüktür. Ayn zamanda Türkiye halk n n olumlu, ilerici de- erlerinin yozlaflt r lmas ndan da en çok etkilenen ve bu yozlaflmaya karfl en çok aray fl içerisinde olan kesim de halk gençli idir. Gençlik kesiminin ülkemizdeki demokrasi mücadelesine katk s da çok büyüktür. Baz kesimlerce genifl gençlik kitlesi küçümsense de ya da gençlik örgütlülüklerini baz lar muhatap almasa da hak arama mücadelesi, demokratik ve meflru eylemlere kat l m aç s ndan bak ld nda halk gençli inin önemi kendili inden ortaya ç - kacakt r. Nerede bir grev var, orada iflçi gençli i mutlaka görürüz. Nerede bir köylü eylemi olsa, orada köylü gençli i görürüz. Hak arama mücadelelerinde, demokratik eylemlerde ö renci gençli inin dinamizmini mutlaka hissederiz. Anadilde e itim talebinde, serh ldanlarda, Kürt gençli inin militanl n görürüz. Ulusal ve sosyal kurtulufl mücadelelerinde elde silah Türkiye halk gençli ini görürüz. Elbette halk gençli ini ba l bulundu u s n ftan ayr ele almak do ru olmayacakt r. Ba l bulundu u s n f n etkilerini üzerinde hissedecektir. Ancak vurgulad m z nokta da bir tabaka olarak halk gençli inin demokratik devrim mücadelesine büyük katk lar oldu udur. Geliflen teknolojiyle birlikte, egemen s n flar n ideolojik sald r lar yo unlaflm fl, etki gücü görece daha da artm flt r. Bu da toplumdaki olumlu ya da olumsuz de iflimleri h zland rmaktad r. Toplumsal de iflimin h z ndan da en fazla etkilenen kesim gençliktir. Toplumdaki de iflimin süreklili i, gençlik kesiminin di er kesimler nezdinde anlafl l rl n zorlaflt rmaktad r. Kuflak çat flmas olarak ifade edilen bu durum, gençli in kendi içine kapanmas n do urmakta, kendisi gibi olanla iliflkilerini gelifltirmektedir. Bu durum yaflayan bir organizma olarak Proletarya Partisi için de geçerlidir. Halk gençli i içindeki de iflimleri kavramak ve zaman nda de iflime ayak uydurmak Proletarya Partisi aç s ndan da do al olarak s k nt do urmaktad r. Bu durum halk gençli i içindeki çeliflkilerin aç a ç kar lmas ve örgütlenmesi aç s ndan da Komsomol un varl k zeminini güçlü k lmaktad r. Sözün özü gençli in dilinden genç olanlar anlamaktad r. Bilindi i gibi komünist partilerin iflleyifline demokratik merkeziyetçilik ilkesi yön vermektedir. Halk gençli inin, genç komünist adaylar n n demokratik merkeziyetçilik ilkesi etraf nda çal flma tarz n n örgütlenmesi aç s ndan da Komsomol örgütlenmesi önemlidir. Proletarya Partisi nin organlar nda yer alamayacak olanlar n, ayn iflleyifle uygun olarak Komsomol organlar nda örgütlenmesi, genç komünistlerin yönetici yeteneklerini test etme, gelifltirme aç s ndan da de erlidir. Örgüt kültürünün ö renilmesiyle, yaflam n buna uygun olarak örgütleyen genç komünistler, ilerisi aç s n-

18 18 Yeni Demokrat Gençlik dan Proletarya Partisi nin çeflitli örgütlerinde örgütlenmeye haz r hale geleceklerdir. deolojiyi kavraman n önemi Proletarya Partisi nin gençlik örgütlenmesi olarak Komsomol un Demokratik Halk Devrimi mücadelesinde çeflitli görevleri aras nda halk gençli ini Demokratik Halk Devrimi mücadelesinde örgütlemek, halk gençli ine komünist önderlik görevini yerine getirmek bulunmaktad r. Halk gençli ine komünist önderlik görevinin yerine getirilebilmesinin en önemli flart MLM biliminin ö renilerek yaflama geçirilmesidir. Genç komünistlerin, genç komünist adaylar n n, genellikle deneyimsizlikten ve bilimle yeni tan flmalar ndan dolay Marksizm-Leninizm- Maoizm ile iliflkilerinde önemli yetersizlikleri bulunmaktad r. Deneyimsizlik, bilimi ö renme konusunda genç devrimcilere daha çabal olmalar gerekti ini gösteren bir eksikliktir. Keza bu ö renme sürecinin sürekli bir sistemati e sahip olmas, çabalar n bofla gitmesini de engelleyecektir. Marksizm bir dogma de il, bir eylem k lavuzudur. Komsomolun eylemlilik, deneyim ve bilgilenme seviyesinin yükseltilmesi için MLM nin sistemli bir flekilde incelenmesi bu nedenlerle gereklidir. Lenin yoldafl n deyimiyle devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz. Sistemli bir incelemeden kast etti imiz, Lenin in ciltlerini, Mao nun ciltlerini s ras yla okumak de ildir. Burada kastetti imiz komünist ustalar belirli konu bafll klar alt nda sistemli incelemektir. Örne in diyalektik materyalizm konusunda komünist ustalar n eserlerini incelemektir. Diyalektik materyalizmi inceleyelim dedi- imizde sadece Mao nun Teori ve Pratik, Stalin in Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm eserleri akl m za gelmemelidir. Diyalektik Materyalizm konusunda komünist ustalar n çok çeflitli eserleri vard r. Bunlar n basitten karmafl a do ru sistemli bir flekilde incelemek, okuduklar m zdan ç kard m z dersleri mücadele prati inde uygulama çabas içerisinde olmak, Komsomol u, bu göreve yak nlaflt racakt r. Komsomol aç s ndan sorun, her fleye ra men kitleselleflme de ildir. Stratejiye ve taktik yönelime yönelik ad mlar n at lmas d r. Kitleselleflmeyi bu yolda sa lamakt r. Ülkemiz egemenleri halk gençli ine yönelik çok yönlü sald r lar n sürdürmektedir. Halk gençli inin komünist önderli ini gelifltirebilmek için bu sald r lar bertaraf etmeye çal flmak ya da bu sald r lara karfl halk gençli ini bilinçlendirmeye yönelik politikalar yaflama geçirmek önemli bir halka oluflturmaktad r. Bununla birlikte ülkemiz egemenlerinin halk gençli ine yönelik sald r lar na karfl kitlelerin çeflitli düzeylerdeki mücadelelerinin içerisinde yer almak, ortak eylemlilikler gelifltirmek, ülkemiz egemenlerine karfl çeflitli kesimleri birlefltirme çabas içerisinde olmak genç devrimcilerin önünde duran görevlerden baz lar d r. Kitlelere güven, savafla kitlen! Komsomol, ideolojik ve politik olarak ba ms z bir örgütlenme de ildir. Proletarya Partisi nin ideolojik ve politik önderli ini aç ktan kabul etmifltir. Zaten varl k zemininin bir nedeni de Proletarya Partisi dir. Bunun için Proletarya Partisi nin üstünde bir örgütlenme ya da güç de ildir. Halk gençli- ine komünist önderlik etmek, Türkiye halk na komünist önderlik iddias nda olan Proletarya Partisi nin gelifliminden, politikalar ndan ba ms z de- ildir. Proletarya Partisi ne ra men Komsomol un geliflimi mümkün de ildir. Aksini düflünmek Proletarya Partisi ile Komsomol aras ndaki farklar siliklefltirecektir. Bu da Proletarya Partisi ni ideolojik-politik olarak önderli ini kabul etmeme ve Komsomol un fiilen tasfiyesi ile sonuçlanacakt r. Bunun için de Proletarya Partisi nin politikalar n yaflama geçirmek Komsomol un en önemli görevlerinden birisidir. Bilindi i gibi ülkemizde Proletarya Partisi, taktik yönelimini kitlelere güven ve savafla kitlen fliar yla ifade etmektedir. Bu fliar ayn zamanda Komsomol un da fliar olmak zorundad r. Bu taktik yönelim ülkemizdeki devrimci savafl n yani Halk Savafl n n yükseltilmesini içermektedir. Komsomol aç s ndan sorun, her fleye ra men kitleselleflme de ildir. Stratejiye ve taktik yönelime yönelik ad mlar n at lmas d r. Kitleselleflmeyi bu yolda sa lamakt r.

19 Yeni Demokrat Gençlik Komsomol un görevlerinden bir di eri ise, Proletarya Partisi ne kadro yetifltirmektir. Kadro yetifltirme göreviyle halk gençli ine komünist önderlik etme görevi aras nda diyalektik bir ba vard r. Komünist önderlik görevini yerine getirme çabas, Proletarya Partisi ne kadro yetifltirmenin ön kofluludur. Tersi de do rudur. Proletarya Partisi ne kadro yetifltirme çabas olmadan, halk gençli inin komünist önderli ini oluflturmak da mümkün de ildir. Dimitrov kadro meselesinde En iyi kararlar m z onlar uygulayacak insanlara sahip de ilsek kâ t parçalar olarak kalacakt r der. Bu da gerek Proletarya Partisi nin gerekse de Komsomol un sorunlar - n n kaynaklar ndan birisini göstermektedir. Peki, kadrolaflma nas l mümkün olacak? 19 Stalin yoldafl bu konuda flöyle diyor: Kadrolar n e itiminde en emin yollardan biri partinin bilinçli olarak kendi hatalar n n üzerine gitmesi ve çözüm yollar aramas d r. Demek ki Proletarya Partisi ne üye ve kadro olmak için Proletarya Partisi nin eksiklikleri ve sorunlar üzerine yo unlafl lmas olmazsa olmazlardand r. Ayn zamanda bu sorunu çözmek için Proletarya Partisi nin tarihinin, mevcut gerçekli inin ö renilmesi gereklidir. Proletarya Partisi nin çok zengin bir tarihi vard r. Baflar lar yla baflar s zl klar yla çok önemli bir deneyim hazinesi bulunmaktad r. Genç devrimciler olarak bu zengin tarihten ö renmesini bilmemiz gerekmektedir. Proletarya Partisi nin ve do all nda Komsomol un ihtiyaç duydu u kadro tipi militan kadrolard r. Ülkemizin faflist yap s, mücadele hatt n n da daha çetin olmas n do urmaktad r. Komsomol un görevlerinden üçüncüsü ise Proletarya Partisi ne savaflç yetifltirmektir. Bunun için Komsomol un savafla olan mesafesinin daha da k salmas gerekmektedir. Halk Savafl üzerine net bir kavray fla sahip olmak önemlidir. Ancak daha önemlisi biz genç devrimcilerin ülkede devam eden sosyal kurtulufl mücadelelerine ne kadar yak n oldu umuz sorunudur. S n f mücadelesini eylemin en keskin alanlar nda sürdüren devrimcilerin prati ine uzak kalmak, her anlamda destek vermemek, genç devrimcilerin ülke gerçekli ine uzakl anlam na gelmektedir. Mesle i devrimcilik olanlar n disiplinli ve düzenli yaflamlar ndan ö renmek, her türlü burjuva ak m n yaflamlar m z üzerindeki etkisini darbelemek Türkiye halk na ve s n fa lay k devrimciler olmak aç s ndan belirleyici bir yerde durmaktad r. Komsomol aç s ndan ise sorun daha önemlidir. Her komsomol militan n n kurtulufl mücadelesine aktif kat lmak gibi bir gündemi olmal d r. Dünya devrim tarihine bakt m zda da bu dedi imizi kan tlar örnekler bulmak mümkündür. Örne in II. Emperyalist Paylafl m Savafl nda sosyalist anavatan n savunmas nda Sovyet Komsomol u en önemli kadrolar n savafl için görevlendirmifltir. Stalingrad savunmas nda Sovyet gençli i silah elde ülkesini savunmufltur. Ülkemiz aç s ndan da silah elde mücadele etme prati i Komsomol un en önemli de erlerindendir. Savafl n propagandas n n yap lmas, yürütülen mücadelenin halk gençli ine anlat lmas da savaflç ihtiyac n karfl lamak için önemlidir. Ülkemizdeki savaflta Komsomol do al olarak aktif bir taraft r. Ancak savafl tek bafl na Komsomol militanlar n n savafla kat l m yla gerçekleflmeyecektir. Ayn zamanda komsomol, halk gençli ini de savafl n bir parças yapma prati i içerisinde olmal d r. Yaz boyunca bahsi geçen tüm nedenler, ayr bir gençlik örgütlenmesine neden ihtiyaç var? sorusuna verilebilecek cevaplar olarak görülmelidir. Bu nedenleri ve ihtiyaçlar kavramad kça ayr bir gençlik örgütlenmesinin mücadelenin büyütülmesi aç s ndan esasta bir katk s olmayacakt r. Daha canl, mücadelede daha istekli, ö renmeye ve de iflime aç k bir kesimin yani gençli in komünist örgütlülü ünün varl k nedenleri anlafl ld nda komsomol devrim mücadelesinde önemli bir mevzi haline gelecektir.

20 20 g e n ç l i e n o t l a r GERÇEK ÖZGÜRLÜK MÜCADELEDE Yeni Demokrat Gençlik Burjuva-feodal sistemin bizleri çepeçevre sard bu topraklarda devrimci mücadele yürütmek, devrimci kalabilmek, son dönem tasfiyecili in de yayg nlaflmas ile birlikte daha da fazla dikkat edilmesi gereken bir konu olmaktad r. Devrimci mücadeleden kopufllar n, uzaklaflmalar n yan s ra devrimci saflarda yaflanan durgunluk, iddias zl k ve kitlelerden uzaklaflman n da sürecin etkisiyle yayg nlaflt n görebiliyoruz. Devrimci saflarda yaflanan niceliksel daralmadan (hem mücadeleden kopufllar sonucu hem de sistem taraf ndan gerçeklefltirilen tutuklama ve di er engellemeler sonucu) daha tehlikeli olan sorun, niteliksel gerileme ve iddias zl k meselesidir. Devrimin, halk demokrasisinin mücadele içindeki bireylerin kafas nda ütopyalaflmas, mücadelenin bilimsel temellerinin bilinmemesi ve silikleflmesi, bahsi geçen iddias zlaflman n net yans malar olarak karfl m zda durmaktad r. Özelden genele, bireyden örgüte devrimci bir yaflam tarz n n egemen k l nmas çabas, sistemin yaratt acizli i, çaresizli i ve kuflat lm fll k hissini tersine çevirme aç s ndan süreklilefltirilmesi gereken bir çabad r. Bireycilefltirilen, yaln zlaflt r lan, acizlefltirilen bireylerin devrim mücadelesinde iddias zl n temelini oluflturdu u aç kt r. Nas l yapabilirim? sorusu yerine yapamam, yap lamaz ön kabullerinin bu kadar yayg nlaflmas, ifl yapmama bahanelerinin, ifl yapmaktan daha revaçta olmas bu temel kavranmad kça anlafl lamaz olacakt r. Sürecin öne ç kan özelliklerinden birisinin de kitlelerin hareketlenmesinin artmas na ra men devrimcilerin yavafllamas, geride kalmas, artan kitle hareketlenmesini kucaklayabilecek nitelikte olmamas olarak görebiliriz. Bahsi geçen tasfiyecilik rüzgar n n en iyi anlafl labilece i yer de bu tespitin arkas nda yatmaktad r. Mücadelede istekli yeni her bireyin örgütlendikten belli bir süre sonra umudunu belli ölçüde kaybetmesi, yavafllamas, isteklili iyle örgütü dönüfltürememesi, daha do rusu at l örgüt yap s n n mücadelede istekli bireyleri zamanla kendine benzetmesi düflündürücüdür. Bunun yan s ra genifl kitlelerin devrimci harekete yaflad güven sorununun kendisini ayan beyan göstermesi, yo unlafl lmas gereken noktay aç k etmektedir. Kendi isteksizli ini, iddias zl n ve do al olarak sistemle uzlaflt noktalar mücadelede istekli yeni yoldafllar na da yans tan at l örgüt ve bireyin esasta kendisini sorgulamas ve devrimci bir hamle gerçeklefltirilmesi kaç n lmazd r. Aksi taktirde statüko haline gelen hareketsizli in ve iddias zl n k r lmas mümkün olmayacakt r. Bir Ad m Geride Uzlaflmayal m, leriye Do ru Ad m Atal m Bizi sisteme ba layan onlarca ba göz önünde tuttu umuzda devrimci mücadele ile sistem aras ndaki çeliflkilerde hangi taraf n a r bast n daha iyi görebiliriz. Okul, aile, medya, iliflkiler, arkadafll klar gibi onlarca konuda tavr m z neye göre belirledi imiz, hangi taraftan taviz verdi imiz süre giden yaflam halkas nda sistemle uzlaflma ve devrimcileflme aras ndaki bocalamam zda belirleyici ö eler olacakt r. Sistemle uzlaflma ve devrimcileflme bocalamas nda sistemin güçlülü ü bir olguyken özgürleflmek, ama gerçekten özgürleflmek di er bir olgudur. Gerici sistemin rahatl a, tembelli e, bireycili e, kolayc l a, bencilli e do ru çekifltirmesiyle daha devrimci, özgürlükçü, kolektif bir yaflam aras nda sürekli tercih yapmam z kaç n lmazd r. Devrimcileflme çabas ndan verilen her tavizin kendili inden sistemle uzlaflma anlam na gelece i aç kt r. liflkilerini görmeyen bir bireyin her ne bahaneyle olursa olsun yapt fley, devrimci mücadele karfl s nda sistemle uzlaflma tavr n n geliflmesine hizmet etmektir. Yine devrimci mücadelenin andaki gerekliliklerini kav-

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı