SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,"

Transkript

1

2

3 Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l mlardan bahsederken öte yandan bask lara karfl mücadele de devam etmektedir. Hükümet insan haklar ndan bahsederken zmir de Kürt genci gözalt nda öldürülmekte, devrimci tutsak Güler Zere nin tedavisi engellenmektedir. Bu nedenle Kürt ulusal meselesinin arka plan n ve tarihsel sürecini daha iyi anlayabilmek aç s ndan bu say m zda Kürt tarihi üzerine genifl bir incelemeye yer veriyoruz. Amed YDG den arkadafllar n büyük bir emekle derleyip haz rlad klar bu yaz n n ilgiyle okunaca n düflünüyoruz. Tarih boyunca farkl devletler aras nda paylafl lan, parçalanan, bask alt na al nan ve asimile edilmeye çal fl lan Kürt halk n n tarihin çeflitli dönemlerindeki direniflleri ve mücadelesi bu yaz yla daha iyi anlafl lacakt r. Bu yaz ayn zamanda tarihte Kürtler için planlanan di er aç l mlara da de- indi i için günümüz aç s ndan da fikir vermektedir. Kürt tarihi üzerine incelemeyi bir bütün olarak tek seferde vermeyi tercih etmemiz ve yaz yla bütünlük sa lamas aç s ndan günümüzdeki geliflmelere de inen bir yaz ya ve genç Kürt kad nlar üzerine haz rlanan bir baflka yaz ya daha yer veriyoruz. Bu nedenle bu say - m zda Kolektifin Sesi, Gençli e Notlar, syan d fl nda hiçbir köfleye yer vermedik. Köflelerimizi önümüzdeki say da yay nlamaya devam edece iz. Bu say m zda Munzur Festivali ne kat lan YDG lilerin gözlemlerine de yer veriyoruz. Yo un ve etkin bir çal flmaya imza atan arkadafllar m z n deneyimlerini paylaflmaya ihtiyaç oldu u inanc nday z. Uzun süredir blog üzerinden internette dergimizin yaz - lar na yer vermekteyiz. Art k dergimizin bir internet sitesi de bulunmakta. sitesinde dergimizin yaz lar na, çeflitli haberlere ve arflivine ulaflabilirsiniz. Sitemiz daha yeni yay na girdi i için çok say da eksi e sahiptir. Elefltiri, öneri ve katk - lar n zla güzel ve kapsaml bir site oluflturaca m za inan yoruz. Munzur festivalinin yan s ra birçok alanda dergi da t mlar ve e itim çal flmalar yapan, üretim sürecine kat - lan YDG liler A ustos ay nda da üretime kat lmak ve teorik-politik düzeylerini gelifltirmek için karfl lar na ç kan olanaklar de erlendirecektir. Harçlara yap lan zamla okullar aç lmadan hareketlenen ö renci hareketinin sonbahar döneminde yükseltilmesi ve do ru bir önderli in sa lanabilmesi aç s ndan bu çal flmalar önemli ve mütevazi ad mlard r, cüreti ve iddiay göstermektedir. Bu çal flmalar n de erlendirilmesine önümüzdeki say da yer verece iz. Tüm okurlar m z n verimli ve devrimci bir yaz dönemi geçirmelerini umuyoruz. bolognasureci.blogspot.com Ç D E K L E N R syan Harç Protestolar Munzur Festivali Kollektifin Sesi Gençli e Notlar Genç Kürt Kad n Kürt Tarihi Bir Gerilla Öyküsü UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. Güven San. Sit. B Blok, No: 366 Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR Kartal: stasyon Cd. Dörtler Ap. No: 4/2 Kartal, Tel: (0216) Ankara: S hh ye Mh. Süleyman S rr Sk. Yunt Ap. No: 19/7 Çankaya Tel: (0312) zmir: 856 Sk, No: 48/203 Kemeralt Konak, Tel: (0232) Cep: Malatya: Dabakhane Mh. Turgut Temelli Cd. Bar fl flhan No: 3 Cep: Erzincan: Ordu Cd. Ordu flhan Kat: 3 Tel: (0 446) Cep: Bursa: Selçuk Hatun Mh. Ünlü Cd. Sönmez flsaray Kat 2 No: 185 Heykel, Tel: (0224) Mersin: Silifke Cd. Çavdaro lu flhan Kat: 3 No: 118 Cep: Avrupa Merkez Büro: Weseler Str Dusburg-Almanya Tel: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fib. Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik Türkiye Modeli: Aç k inkardan, örtülü inkara A ustos ay nda gündem de s cakl n korumaktad r. Özellikle Kürt ulusal sorunu üzerine yap lan tart flmalar gündemde ilk s radaki yerini almaktad r. Kürt halk n n hakl talepleri u runda verdi i mücadele karfl s nda aciz bir konuma düflen sistem belirli aç l m karfl s nda inisiyatifi kendi eline almaya çal flmaktad r. Yap lan toplant lara, çal fltaylara ra men Erdo an n DTP ile baflbakan olarak halen görüflememesi ise temeldeki rkç politikalar n devam etti inin göstergesidir. Kürt ulusal sorunuyla ilgili tart flmalar, ortaya at lan kavramlar, yap lan demagojilerle beyinlerin bulan klaflt r ld bir ortamda tam h z yla sürmektedir. Nihayetinde var lan/var lacak nokta aç s nda bir arpa boyu yol gidilmedi ini/gidilemeyece ini her ne kadar önceki yaz larda belirttiysek de konunun hassasiyeti gere i devletin konuya yaklafl m n n sürekli irdelenmesi gerekti i kan s nday z. Çözüm konusunda Türkiye modeli yaratacaklar n belirten egemenler klasik bir gurur gösterisinde bulunmaktad rlar. Çözüm tart flmalar hararetli bir biçimde yürütülse de hâlâ Kürt ulusuyla ilgili tan mlamalar, tarifler; yar m a z biçimde, ulus olarak kabul etmeden Türk kökenli gibi flovenistçe tabirlerle tan mlanmaktad r. Egemenler, eskisinden farkl olarak bir fleylerin varl n kabul etmektedir, fakat kabul ettikleri fley hâlâ bir ulus de il. Do all nda ulus olarak bile tan mlanmayan Kürtlerin devlet kurma gibi bir haklar n n olmas düflünülemez bile. Tart flman n özü olan kendi kaderini tayin hakk tart fl lmad ndan yürütülen tart flmalarda herkes kendince bir yerlerden tart flmaktad r. Ki B. Atalay ilk aç klamada konunun özünü de il biçimini tart flaca z yorumunda bulunarak itiraf mahiyetinde bir aç klama yapm fl, inkarda srar edilece ini göstermifltir. Esas n tart fl lmama durumu birçok teferruat n ön plana ç kmas na sebep olmaktad r. Bir örnekle aç klayacak olursak fili bilmeyen bir denek grubu karanl k bir odaya al n r. Gözün gözü görmedi- i bir odaya fil getirilir. Denekler filin etraf na çember biçiminde dizilir ve önlerinde bulunan canl ya el temas nda bulunarak canl y tan mlamalar istenir. Tüm deneklerin temas etmesi sa land ktan sonra fil odadan ç kar l r ve denekleri tan mlamalar al n r. Yap lan tan mlarda kimisi filin hortumuna temas etti inden hortumundan tan mlama yapar, kimisi kuyru undan, kimisi filin devasa gövdesinden tan mlama yapar. Sonuç itibariyle tan mlamalar n farkl oldu u görülür. Bu fil örne inin Kürt ulusal sorunuyla ilgili yürütülen tart flmalara benzedi i görülebilir. Kürt meselesi tart flmas nda taraflar meseleyi tan mlamakta fakat istedikleri gibi tan mlamaya giriflmektedirler. Bu anlam yla vaat edilen Türkiye modelinin aç k inkardan örtülü inkara geçifl oldu u tespiti yap labilir. Yani inkar sürmektedir. mhaya gelince yap lan operasyonlar n fliddetinde ciddi bir azalma olmam flt r. Yani imha da sürmektedir. Kürt Aç l m koordinatörü B. Atalay n yapt aç klamada sorunun çözümünde demokrasinin gelifltirilmesine, insan haklar na daha fazla önem verilmesine yapt vurgu yürütülen tart flmalarda s kl kla dile getirilmektedir. Demokrasinin geliflmesini kendili inden, tamamen öznel koflullara ba layan anlay fllar Türkiye deki siyasal iradenin, cesaretin zay fl ndan dem vurarak bu gerçekli i manipüle etmektedir. Yine devlet erkan taraf ndan yap lan aç klamalarda k rm z çizgilere dokunulmayaca belirtilmektedir. Faflizmle yönetilen ülkemizde k rm z çizgi denilen durumlar neredeyse di- er renklerin içerisinde homojenlik tafl yacak durumdad r. Bu sadece Kürt meselesinde de il di er tart flmal meselelerde de böyledir. Örne in Ermeni meselesi, Kemalizm Çünkü resmi ideolojinin kendisiyle hesaplaflabilme iste i ve yetene i yoktur. B. Atalay n aç klamalar ndan sonra Polis Akademisi nde burjuva bas nda Kürt ulusal meselesiyle ön plana ç kan 12 köfle yazar n n da davet edilmesiyle bir çal fltay gerçeklefltirildi. Ça r lan yazarlar n aras nda nerdeyse tüm yazarlar n n bu sorunla ilgili yazd Günlük gazetesinden kimsenin olmamas devlet taraf ndan taraflaflt rman n bitti i yalan n çürütecek durumdur. Kürt aç l m n n Ulusal Hareketi tasfiye amaçl oldu unu daha önce belirtmifltik. En son yap lan ABD-TÜRK - YE-IRAK toplant s da bu aç l m n n emperyalist patentli oldu u gerçekli ini do rulamaya devam ediyor.

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Emperyalizmin ulus-az nl k kargaflas yaratarak ulusal haklar n yerine s n rlar çizilmifl daha çok kültürel anlamda haklarla yetindi i ve bu yönlü bir politika izledi- i bilinmektedir. Türkiye de de bu çerçevede bir yönelime girilmifltir. Yap lan toplant larda sürekli silahl mücadeleyi hedef alan, silahlar n susmas gerekti ini dile getiren sistem, niyetini aç a vurmakla birlikte PKK nin çat flmas zl 1 Eylül e kadar uzatmas na ra men hâlâ operasyonlara devam etmektedir. Dü meye bas lmas yla birlikte Kürt aç l m yla ilgili neredeyse hiçbir devlet kurumunun pürüz ç karmamas, Türkiye nin ABD ve Irak la uyum içinde süreci götürmesi PKK ye karfl seferberlik ilan edildi i hissini uyand rmaktad r. Öncesinden Kürt meselesiyle ilgili olur olmaz her fleye efelenen ordunun Kürt aç l m na tepkisizli i bu duruma kan tt r. fiu aflamada bu uyumu bozan aktörlerin CHP ve MHP oldu u görülüyor. (Ki sadece görünürdeki yüzü budur) CHP süreci bir bütün reddetmeyip - farkl bir fley söylüyormuflças na- kendi aç l m - n sunarak bir yandan da AKP karfl tl yapmaktad r. MHP ise süreci bir bütün reddederek kendi kitlesini ayakta tutuyor, tabloda buna uygun bir ayarda duruyor. Bu aç l m tart flmas ne kadar ileri gider önümüzdeki süreçte daha da netleflecektir. Fakat devlet aç s ndan net olan s n rlar vard r ve s n rlar dönem dönem devlet a z yla dile getirilmektedir. Ulusal Hareketin taleplerinde önemli s ralarda yer alan özerklik, anadilde e itim gibi talepler devletin kesinlikle reddetti i taleplerdir. Ulusal Hareketin devletin bu reddine ra men beklenti içinde olmas hayal k r kl yaratabilir. Ki devlet riyakarl n sürdürmektedir. Bir yandan uygulamas çok basit bir hak olan Kürt köylerine Kürtçe isimlerinin verilmesi bile pratikte bir kez daha yalanlanmaktad r. Mardin de bir köy isim talebinde bulununca isim talebinde bulunanlar mahkemelik oldu. Bunlara ra men Gerekirse binlerce faili meçhul cinayeti unuturuz söylemi do ru ve gerçekçi de ildir. Kürt halk gençli inin bu tart flma sürecine verece i en uygun yan t da lardaki isyan ateflini büyütmek için harekete geçmektir. Mücadele ve direnifl olmad müddetçe hak elde etmek ve mevcut haklar korumak, onurlu ve özgür bir yaflam kurmak mümkün de ildir. Onurlu ve özgür bir yaflam çok de erli kavramlard r ve içinden geçti imiz süreçte bu de erlere hayat vermek ciddi bir iradeyi, mücadeleyi ve direnifli flart koflmaktad r. Faflist sistem bizleri nesnelefltirmeye, hiçlefltirmeye, sorgulamayan kullar haline getirmeye çal flmaktad r. Hiçbir konuda halk n ve halk gençli inin kararlar na ve düflüncelerine itibar etmemekte, halktan kendisine mutlak bir itaat göstermesini beklemektedir. Kürt ulusal sorunu bugün ülke gündemindeyse ve genifl kitleler bu u urda aya a kalkt ysa bu y llard r kan ve can bedeli verilen direnifl sayesinde mümkün olmufltur. Buna ra men aciz bir duruma düflen devlet halen halk n meflru temsilcilerini tan mamakta, muhatap kabul etmemektedir. Sorunun çözümü için eli kanl M T e raporlar haz rlatmakta ancak seçilmifl belediye baflkanlar na ve milletvekillerine yasal anlamda dahi eflit davranmamakta, Kürt ulusal sorununu dünya gündemine tafl yan meselenin esas aktörleriyle aç ktan görüflmemektedir. Sistemin bu yaklafl m her halk kesimi için benzerdir. flçilerin, memurlar n maafllar söz konusu oldu unda da, emperyalist patentli yasalar gündemleflti inde de halk n temsilcilerinin görüflleri dikkate al nmamaktad r. En son harç zamlar örne inde oldu u gibi ö renci gençli i do rudan ilgilendiren bu önemli konuda ö rencilerin talepleri hesaba kat lmamaktad r. Yüksekö renimle ilgili yap lan YÖK ün çal fltay nda görüldü ü gibi ö renciler davet edilmemekte, toplant ya kat lan ö renciler susturulmaya çal fl lmaktad r. Bu sistem bizim sistemimiz de ildir. Bu sistem bizleri hiçlefltiren, bizi sömüren, bask alt na alan gerici bir sistemdir. Onurumuz ve özgürlü ümüz için bu cellatlara boyun e memeli, örgütlenmeli, aya a kalkmal y z. Ancak can bedeli bir mücadele ile bu faflist düzeni tarihin çöplü üne atabilir, gelece imizi kendi ellerimize alarak özgürlü e ulaflabiliriz.

6 6 Tünelin ucundaki fl gördük! Hayat befl fl k halinde sunuluyorsa, seçilmesi gereken fl k ille de e) hiçbiri dir Biz gençler do du umuz andan itibaren örgütlü bir zulmün bütün aflamalar ndan geçip kendi hayallerimiz ve ailelerimizin beklentileri için dershanelerin, e itimde f rsat eflitsizli inin, e itimin piyasaya aç lmas n n, ertelenen hayallerin, kaybolan yeteneklerin mimar olan ÖSS duvar n aflmaya çal fl yoruz, hem de onca adaletsizli in içinde cebelleflerek. flçi ve emekçi çocuklar n n içinde bulunduklar zorlu koflullar ve imkans zl klar bir yana baflka seçene i olmadan okumak zorunda kald klar liselerin durumu hepimizin malumu. Bütün duvarlar çatlak. Devlet liselerinde yürütülen e itimin niteli inin de, özel okullarla k yasland nda neye tekabül etti ini de biliyoruz. Onlar, yani hitap edilenler, devletin kendisine muhatap ald klar, o yaflamas ve bizden korunmas gereken temiz üst s n f, e itim olanaklar yla, dünyaya aç lan hayal bile edemedi imiz yollar yla elbette daha flansl lar. Onlar zaten çoktan kazanm fl! Devletin vatandafl na tuttu u eflitlik aynas, her halükârda karanl k bir alayc l k ürününden baflka bir fley de il. Yeni Demokrat Gençlik Her s nav sonras nda y llard r de iflmeyen sonuçlarla karfl lafl yoruz. Binlerce kifli s f r puan al yor, en baflar l okullar büyük flehirlerdeki kolejler olurken en baflar s z okullar ise unutulmufl flehirlerin belki de ö retmeni bile olmayan okullar oluyor. ÖSS nin eflitçili i sevimsiz bir sözü de akla getiriyor: Hukuk, o muhteflem eflitlikçili iyle, köprü alt nda yatmay, sokaklarda dilenmeyi ve ekmek çalmay yoksullara da vars llara da ayn flekilde yasaklar. Dünyan n çivisini herkes hissediyor. Elbette bu eflitsizli in içinden dökülenler olacak, olmak zorunda düzenin dönmesi için. Onlar bekleyen ömür boyu sürecek bir yoksulluk. Peki, ÖSS nin kap s n t klatacak kadar inatç olanlar m z, o yoksulluktan kurtulabilecek miyiz acaba? Hayallerimizi gerçeklefltirebilecek miyiz? ÖSS nin kara bir alay oldu unu art k biliyoruz. Yeteneklerimizi, rüyalar m z, bu dünyadan beklediklerimizi tartamayaca n da. Paran yoksa okuma! Tüm dünya krizin etkisini yaflarken, ülkemizde de te et geçmesine ra men, kriz can m z yakt. Yap lan araflt rmalara göre bu geçiflin nedenleri aras nda üniversitelerimizce al nan harç paralar da varm fl. Öyleyse te et geçen krizin halkta meydana getirdi i fliddetli ac lar dindirmenin yolu üniversite harçlar n n artt r lmas! Bilindi i gibi geçti imiz günlerde YÖK harçlarla ilgili bir zam karar ald. Buna göre örgün ö retimlere % 8, ikinci ö retimlere ise % 112 ye varan bir zam yap lmas öngörülmekte. Buna göre baz fakültelerde y ll k harç ücretleri 5 bine dayanm fl. Bunun, içinde bulundu umuz süreçte tek bir anlam vard r: Paran yoksa okuma!. Zaten büyük zorluklar alt nda okumaya çal flan bizleri, devletin okulunda okuma hakk n alan ö renciler olmaktan ç kar p, birer müflteri haline getirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir bu. Mevcut ekonomik koflullarda hali haz rdaki ücretler bile alt ndan kalk lamaz bir haldeyken, böyle ani ve astronomik zamm n sebebi yoksa Yusuf Ziya Özcan n bir sene önce hayalini kurdu u üniversitelerin özellefltirilmesi projesinin ilk somut ad m m d r? Hat rlamak gerekir, say n baflbakan Tünelin ucunda fl n göründü ünü söylemiflti geçti imiz günlerde. Öyle görünüyor ki bahsedilen fl k, emeklisine 5 lira, harçlara ise binlerce lira zam yaparak yoksul halk n çocuklar için daha da imkans z hale getirmekmifl üniversitede okumay. Yüksek ö retimin piyasalaflt r lmas! Deneyimlerimizle ö rendi imiz gibi e itim bir hak olman n ötesinde bir sektör, piyasa haline getirilip, buna göre düzenlenmektedir. Her ile bir üniversite diyerek, e itimin önemini her f rsatta dile getirenlerin bu davran - fl n n tek nedeni üniversitelerin de bir gelir kap s olarak görülmesidir, yani ne kadar çok üniversite o kadar çok para.

7 Yeni Demokrat Gençlik Üniversitelerde harçlar n n art r lmas, son 18 ayda çok say da vak f üniversitesinin aç lmas (flu anda 94 devlet, 41 vak f üniversitesi bulunmaktad r) yüksekö retimi ad m ad m paral hale getiren (piyasalaflt ran) uygulamalard r. Sistem bu uygulamayla özel üniversitelere ö renci talebini art ran yolu giderek daha çok aç yor. Özel üniversitelerde okuyan ö rencilerin, devlet üniversitelerinde okuyanlara oran son y llarda zaten büyük bir art fl göstermifltir. Kuflkusuz bu say yeni düzenlemelerle çok daha yükseklere ç kacakt r. Ayn durum yüksek ö retimdeki akademik personel say s nda da gözlenmektedir. Gittikçe daha fazla ö retim üyesi özel üniversitelerde çal flmaktad r. Bu durum ö retim üyelerinin çok daha fazla piyasa ile bütünleflti ini gösteren 7 bir resimdir. Görünen o ki k sa zaman sonra devlet üniversitelerinde bir avuç idealist akademisyenden baflka kimse kalmayacak. Ve üniversiteler aras eflitsizlik daha da büyüyecek. Yüksek ö retimin sorunlar sadece ö rencilerin ödedi i yüksek harç miktar de il elbette. Bunun yan nda yurt (bar nma), beslenme, kredi ve burs olanaklar, bilimsel ve teknik altyap, kültürel ve sportif aktivite olanaklar, kat l m ve bilimsel özerklik gibi konularda bir dizi sorunlar da bulunmaktad r. Ancak bu sorunlar n çözümü için, öncelikle ö rencilerin e itim hakk n kullanabilmeleri sa lanmal d r. Mersin den bir YDG li Bozuk e itim sistemine karfl ç kal m! E itim; bireylerin gelece ine fl k tutarak toplumun geliflimine büyük oranda katk sa lad için tüm toplumlarda önemli ve gereklidir. Ancak yaflad m z ülke baz nda e itimin kalitesi çeliflkiler, uygunsuz yönetimler, müdahaleler sonucu oldukça kalitesizleflmifl ve cazipli ini yitirmifltir. Özellikle yüksek ö renim kurumlar için e itimdeki özellefltirme politikalar, YÖK sorunu, oy kayg s ile aç lan üniversitelerin gere ini aflan bölüm say lar sistemin t kanm fll yüzünden mezun ö rencilerin birço una cevap veremeyifli e itimin dibe vuruflunun habercisidir. Vaatler sonucu aç lan içi bofl üniversiteler, imkan yetersizli i sebebi ile bilimden çok rekabeti düflünen hocalar, bunun yan nda ö rencilerin birço unun araflt rmadan uzak tüketici mant kla hareketleri e itime vurulan darbelerde herkesin pay oldu unu gösterir. Ayr ca mevcut sistemde egemenler kendi siyasi görüflleri ve ihtiyaçlar do rultusunda özgür düflünebilme ve özerkli i ortadan kald rm flt r. Üniversiteye haz rlanan ve kazanan her ö renci haz rl k döneminde sorunlu ve bask l bir dönem atlatt için üniversiteyi özgürleflti i bir ortam olarak görmekte, bu anlamda üniversite hayat, ço u insana ö renmenin, geliflebilmenin ve özgürleflebilmenin kap lar n açacakm fl gibi görünmektedir. Ancak yönetici konumundaki kifliler ellerinden geldikçe e itimi kendi yönlerine çekmifl, demokratik kurallar n ifllemedi i, okuyanlar n sözlerinin para etmedi i bir ortamda e itim süreci devam etmektedir. Bu adaletsiz sistem bilinçli bir politika ile kendine uygun e itim sistemini de beraberinde getirir. Mevcut sistemin amac gayet aç kt r. Bir yandan haf z kurslar na, imam hatiplere elinden gelen deste i yapmakta ve özel okullara maddi destek sa lamak amac ile teflvik yasas ç kartmakta öte yandan e itimi özel ticarethanelere çevirmektedir. Bu flartlar alt nda ö renimine nice hedeflerle bafllay p umdu unu bulamayan, düflünen ve sorgulayan beyinler hakk n aramaya ihtiyaç duymaktad r. Bu durumda çat flma ortam n n olmamas olanaks zd r. Gerginlik ve düflmanl kla hareket eden ö rencinin davran fllar n bafl kald rma olarak de il haks zl a direnme olarak de erlendirmek gerekir. Üniversitede umut edilenlerin hayata geçirilmesi için baflta üniversitenin toplumsal görevini yaparken siyasal iktidardan korunmas gerekmektedir. Çünkü özerkli in olmad yerde bilim ve e itimden söz edilemez. Her bölgedeki üniversite kendi bölge flartlar na cazip hale getirilmelidir. Kat l mc ve üretken bir yönetim anlay fl na sahip olmal d r. Bunun ön koflulu ise tüm bölümler dahil kararlar n en genifl kat l m yolu ile al nmas ve uygulanmas d r. Ça dafl gelifliminin, yeni durumlara uyabilme, çok yönlü geliflmifl insan gücü, bol seçenekli e itim-ö retim alanlar - n n yarat lmas en önemli akademik görevlerdendir. Bunun yan nda e itim ve ö retim programlar sürekli elefltirel olarak de erlendirmelidir. Üniversitelerin temel tafl olan ö rencilerin karar süreçlerine kat lmalar ve her yönden kifliliklerini özgürce gelifltirebilmeleri için her türlü olanak sa lanmal d r. Ancak demokratik bir ortamda yetiflen bireyler ileriye yönelik sa lam ad mlar atabilir. Dersim den Liseli bir YDG li

8 8 Yeni Demokrat Gençlik Harçlara karfl mücadeleyi yükseltelim! Binbir zorlukla e itim hayat na devam eden ö renci gençli in surat na üniversite kap lar har(a)ç zamlar ile birlikte bir kez daha kapat lm flt r. Üniversitelerin tatilde oldu u yaz döneminin gündemi ö renci gençlik aç s ndan epey yo un ve hareketli geçiyor. YÖK taraf ndan geçti imiz günlerde duyurulan harç zamlar gündeme geldi i ilk andan itibaren genifl bir kesim taraf ndan tepki ile karfl land akademik y l harç ücretleri için % 8 ila % 500 aras nda zamm içeren YÖK tasar s n n yaz aylar nda gündeme getirilmesi, ö renci gençli in kitlesel tepkisini k smen engellese de gündemine girmesinin önünde engel olamad. E itim sisteminin gün afl r karfl m za ç kan yeni yasalar ve projeler ile birlikte tamamen bir ticarethaneye çevrilmeye çal fl ld bu dönemde asl nda bizleri çok da flafl rtmamas gereken bir hamle de har(a)ç zamlar ile gene YÖK taraf ndan geldi. Emperyalist efendilerinin ç karlar na uygun düflen politikalar n gene efendilerinin buyruklar do rultusunda hayata geçiren YÖK, yaflanan ekonomik krizin söylenenlerin aksine günafl r derinleflti i, halk n temel ihtiyaçlar na yap lan zamlar n h z kesmedi i, milyonlar n iflsizlik ve açl kla mücadele içerisinde oldu u ve bu mücadeleye kat lacaklar n say s n n giderek artaca flu günlerde halk gençli inin gelece ine daha azg n ve fütursuzca sald rmaktad r. Esasen ücretsiz ve zorunlu verilmesi gereken bir hizmet olan yüksek ö renim hakk, mevcut e itim sisteminin iyiden iyiye pazar alan halini almas ile birlikte bir ayr cal k, emekçi halk gençli i için bir hayal olmaya bafllam flt r. E itimin, özel okullar, dershaneler vb. birçok ticarethanenin yayg nlaflmas ile birlikte özel sektöre devredilmesi var olan f rsat eflitsizli ini körüklerken, tüm bu engellere ra men yüksek ö renim hakk kazanan halk gençli i yeni bir soygun plan ile, harçlar ile karfl karfl ya kalmaktad r. Dört bir yandan gelen sald r lar ile beli bükülen emekçi halk m z cephesinden düflünüldü ünde ödenmesi zaten bir çile olan harçlar, bu kriz koflullar nda öngörülen zamlar ile birlikte dudak uçuklatan bir hal alm flt r. Tasar ya göre belirlenen harç miktarlar : T p fakülteleri 591 TL, Difl Hekimli i ve Eczac l k fakülteleri 494 TL, Veterinerlik Fakülteleri 386 TL, T bbi Biyolojik Bilimler ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programlar ile Teknik E itim Fakülteleri 281 TL, TÜ flletme Fakültesi 402 TL, Mühendislik, Mimarl k, Mühendislik-Mimarl k, nflaat, Makine, Maden, Elektrik-Elektronik, Kimya Metalürji, Mühendislik ve Teknik, Uçak ve Uzay Bilimleri, Ziraat ve Orman Fakülteleri, Mimarl k ve Tasar m Fakülteleri 387 TL ye ç kart lm flt r. Bu liste uzay p gitmektedir. Özel okullara tafl ç kartan ve kinci Ö renim olarak adland r lan bölümlerde ise durum daha da vahimdir. kinci ö retim için Veterinerlik Fakülteleri TL den TL ye, Teknik E itim Fakülteleri TL den TL ye, Mühendis-

9 Yeni Demokrat Gençlik lik, Mimarl k, Mühendislik-Mimarl k, Mühendislik ve Teknoloji, Mimarl k ve Tasar m, nflaat, Makine, Maden, Elektrik-Elektronik, Kimya Metalürji, Uçak ve Uzay Bilimleri, Ziraat ve Orman Fakülteleri TL den TL ye, Devlet konservatuar TL den TL ye, Sivil Havac l k Yüksekokulu TL den TL ye, Mesleki Teknoloji Tütün Eksperli i ve ev Ekonomisi Yüksekokullar TL den TL ye ç kart lm flt r. Bu tablo ile çok daha rahat görülebilmektedir ki harçlara getirilen yeni tarife basit bir zam uygulamas ndan ibaret de ildir. Bologna Projesi kapsam nda hayata geçirilen uygulamalar ile birlikte üniversiteler bugün art k sisteme daha iyi hizmet edecek bir sektör haline getirilmifltir. Ve binbir zorlukla e itim hayat na devam eden ö renci gençli in surat na üniversite kap lar har(a)ç zamlar ile birlikte bir kez daha kapat lm flt r. Ancak tüm bu olumsuzluklara ra men kendi içersinde olumlu olan bir fley var ki o da bugün art k emekçilerin kendilerine kesilen bu faturay ödemeye ne niyetlerinin ne de güçlerinin oldu udur. Bu sald r lar n muhataplar olan üniversite ö rencileri, aileler ve yüksek ö renim hayali olan liseliler bu duruma tepkisiz kalmayacakt r, kalmamaktad r. lk baflta da belirtti imiz gibi okullar n kapal olmas na ra men, yap lan zamlar gündeme geldi i ilk günden beri genifl bir kesim taraf ndan tepki toplam flt r, toplamaya devam etmektedir. Birçok ilde eylemlikler düzenlenmifl, sesler yükseltilmeye çal fl lm flt r ve gene birçok yerde devletin zoru ile karfl lanm flt r. Ancak bu tepkiler sald r n n boyutuna ve beraberinde geliflen di er ve yeni sald r lara bak ld nda çok s n rl ve yetersizdir. Krizin derinleflmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde halk gençli i ile sistem aras ndaki çeliflki giderek derinleflecek ve m zrak çuvala s maz hale gelecektir. Bu tabloda önümüzde duran en önemli görev h z kesmeden yoluna devam edenlere karfl geliflen ve geliflecek olan, büyük oranda örgütsüz olan bu tepkiyi, örgülü bir güce dönüfltürmektir. Halk n yaflam koflullar ndan bihabermiflçesine Ö rencilerin harçlar nas l ödeyece ini hiç düflünmemifltik. diyebilenlere verilebilecek en güzel cevap, aktif flekilde gençli in gelece ine sahip ç kma mücadelesi içersinde yer almaktan, daha da önemlisi ona yön vermekten geçmektedir. zmir YDG 9 flçiye % 3, harçlara % 500 zam! Üniversitelerde harçlara yap lan astronomik zamlara karfl harekete geçen ö renci gençlik sendikas Genç- Sen ülkenin birçok yerinde örgütledi i eylemlerle gençli in tepkisini ortaya koydu. stanbul da ö rencilerden gizli flekilde toplanan YÖK Çal fltay n protesto eden Genç-Sen üyeleri 28 Temmuz tarihinde Kad köy de eylem düzenlediler. Alt yol da toplanan Genç-Sen üyeleri polis barikat n afl p tramvay yolu üzerinden skele Meydan na coflkulu flekilde yürüdüler. Pes etmeyece iz, pes ettirece iz, Asla yaln z yürümeyeceksin, Harçlara de il maafllara zam, Genç-Sen yürüyor, harçlara karfl ç k yor sloganlar n n at ld eylemde kitleye dönük konuflmalar yap ld ve destek istendi. Kad köy halk n n destek sundu u yürüyüfle çok say da kifli kat l rken izleyen yüzlerce kifli alk fllarla eylemci ö rencilere destek verdi. Meydana 300 ü aflk n bir kitle ile giren Genç-Senliler okuduklar bas n aç klamas ile harçlara karfl mücadeleyi önlerinde polis barikatlar kurulsa da sürdüreceklerini vurgulad lar. stanbul dan bir YDG li

10 10 Yeni Demokrat Gençlik SES M Z YETER NCE GÜR ÇIKARSA MUTLAKA BAfiARIRIZ Mustafa Elelçi, Gurbet Mete, Hasan Kert, Beflir Özer, Recep Çelik, smet Ablak Bu isimler, sadece son 6 ay içerisinde hapishanede yaflam n yitiren tutsaklara ait ve ne ac d r ki zaman geriye ald kça bu listeyi uzatmak ve hapishanelerde yaflam n yitirme tehlikesi ile karfl karfl ya olan onlarca tutsa n isimlerinin de her an bu listeye eklenmesi mümkün. Hapishaneler ve hasta tutsaklar sorunu, olanca yak c l ile devam etmektedir. Y llard r insan haklar ihlalinin en çok yafland yerler olarak gündemde olan ve çözüm konusunda ça r lar n her cepheden sürekli yinelendi i bu mekânlarda, bugün art k yaflama hakk dahi gaspa u ram fl durumda. nsan n yaflamas için uygun olmayan fiziki ve psikolojik koflullarda tutulan ve tecrit karanl ile teslim al nmak istenen tutsaklar; hukuksuzluklar, nefes al fl verifle dahi kesilen disiplin cezalar ile birlikte bir de a r sa l k sorunlar yla mücadele etmekte. Hapishanelerde bugün onlarca tutsak ölümü bekliyor. Samet Çelik, Erol Zavar, Aynur Elpi, Gazi Da, nayet Mete, smet ayaz ve Güler Zere Hapishanede ölümcül hastal a yakalanm fl 19 tutsak bulunmaktad r. Bu isimler içinde, Güler Zere nin durumu ise, devletin devrimci tutsaklara olan yaklafl - m na bir örnektir. Elbistan Hapishanesi nde kanser hastal na yakalanan Güler Zere, Çukurova Üniversitesi ve Türk Tabipler Birli inin vermifl oldu u tecrit koflullar nda tedavisi mümkün de ildir raporlar na karfl n uzun bir süre tedavisi engellenmifl, ancak kamuoyunda oluflan bask sonras tedavi edilmek üzere Adana da bir hastanenin mahkum ko ufluna sevk edilmifl, bu da yetmezmifl gibi ko uflta yer olmad bahanesi ile tekrar hapishaneye gönderilmifltir. Devrim fiehitleri Onurumuzdur! Bugün art k neredeyse her ay, bir tutsa n ölüm haberini al yor, yukar da bahsetti imiz listenin her an uzad na tan kl k ediyoruz y l ndan beri Erzurum H Tipi Hapishanesi nde tutulan, 3 y l önce yakaland cilt kanseri nedeniyle geçti imiz günlerde yitirdi imiz smet Ablak n ölüm haberini ald m z s ralarda, J TEM in kurucusu ve onlarca faili meçhul katliam n sorumlusu olanlar n ufac k sebepler ile hasta olduklar n, dolay s yla serbest b rak ld na flahit olduk. Bu olay; hukukun, adaletin, devletin tarafs zl n ve hastal klar n bile devrimci, yurtsever tutsaklar cephesinden nas l bir zulüm arac haline getirildi ini gözler önüne sermektedir. Devrimci ve yurtsever tutsaklar ölüme mahkum eden bu zihniyet, Ergenekon davas kapsam nda tutuklanan emekli Albay Arif Do an, gazeteci Ayfle Asuman Özdemir, P Genel Baflkan Yard mc s Ferit lsever, emekli Orgeneral fiener Eruygur, emekli Orgeneral Hurflit Tolon, Prof. Dr. Erol Manisal, Uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran çeflitli bahaneler ile tahliye edebilmifltir. Hapishaneler toplumsal muhalefetin bast r lmas, susturulmas için kullan lan araçlard r ancak ne toplumsal muhalefet ne de hapishaneler hala susmam flt r. Tüm bu yaflanan sorunlar devrimci düflünceye karfl yürütülen sald r politikalar n n bir parças oldu u gerçe ini göz ard etmeden, bugün hem süregelen tecrit sald r - s na karfl mücadele etmek hem de hapishanelerde direnen devrimci ve yurtsever tutsaklar n d flar daki sesi, solu u olmak, bu bilinç ile dayan flma duvarlar n örmek ve hasta tutsaklar n serbest b rak lmas talebini daha yüksek sesle hayk rmak gerekmektedir. ( zmir YDG) Devrimci tutsaklar sindirmek amac yla infla edilen F tipi tabutluklara karfl, 96 y l nda ülkemiz hapishanelerinde Süresiz Açl k Grevi ve Ölüm Orucu bafllad. Gerçekleflen bu direnifl zaferle sonuçland ve yasa geri çekildi. Ancak her zaferin bir bedeli vard r. Bu zaferi elde etmek u runa 12 yi it devrimci flehit oldu. Biz de flehitlerimizi anmak için 26 Temmuz Pazar günü Yenibosna Cemevi nde biraraya geldik. 96 Ölüm Orucu ve Süresiz Açl k Grevi fiehitleri Ölümsüzdür yaz l pankart açarak Yenibosna Mezarl ndaki Osman Akgün ün mezar na yürüdük. Sayg duruflunun ard ndan bas n aç klamas yap ld. Daha sonra Osman Akgün ün kendi yazd fliirler okundu ve marfllar m z söyledik. Eylem, mezara karanfil b rak larak son buldu. ( stanbul)

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK www.yuruyus.com GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK uttb BAfiKANI: T bbi olarak kanser oldu u kesinleflen bir kiflinin tedavisinin engellenmesi, taammüden adam öldürmek say l r. u NSAN HAKLARI SÖZLEfiMES : Devletin

Detaylı

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA!

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA! Dolarlarımızı kim çaldı? Kaplanlar bir bir dökülüyor! Türkiye 26 Kasım Cuma gününe kişi başına 2 bin 354 dolar daha zenginleşmiş olarak uyandı. Böylece kişi başına gelir, 15 bin 392 dolara yükselmiş oldu.

Detaylı