SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *"

Transkript

1 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:40 Syf: SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * ÖZET Gözde ÇİĞDEM a*, Aysel MEMİŞ a a Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD., Zonguldak/TÜRKİYE Araştırma, sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından inceleyip istatistiksel açıdan aralarındaki farklılığı bulmayı amaçlamaktadır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü nde gerçekleştirilen çalışmaya 367 öğretmen adayı katılmıştır. Öğrenme stillerini belirlemek için Kolb un Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE-III), öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu belirlemek için ise Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında, sınıf öğretmenliği adaylarının, ayrıştırma ve özümseme öğrenme stiline sahip olduğu ve öğrenme stillerinin cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre farklılık gösterip, mezun oldukları lise türü ve akademik başarılarına göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutuma sahip olduğu ve tutumlarının cinsiyet ve akademik başarılarına göre farklılığa sahip olmasına rağmen mezun oldukları lise türü ve sınıf düzeyine göre farklılık göstermediği sonuçlar arasındadır. Ayrıca, katılımcıların öğrenme stilleriyle öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık görüldüğü ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Öğrenme stili, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, öğretmen adayı SUMMARY The research aims to find out statistically the differences between the learning styles of primary school teacher candidates and their attitudes towards teaching profession by analyzing various factors. 367 teacher candidates participated in the research carried out in Zonguldak Karaelmas University Eregli Education Faculty Department of Elementary Education. Kolb s Learning Style Inventory was used to identify the learning styles. On the other hand, Attitude Scale Towards Teaching was used to identify the attitudes towards teaching. In research results, it appeared that the primary school teacher candidates have converger and assimilator learning styles and their learning styles show differences considering their genders and class level, but they make no differences in terms of the high school from which the candidates graduated and their academic achievement. According to the results, primary school teacher candidates have positive attitudes towards the teaching profession and although their attitudes have differences in terms of gender and academic achievement, the type of the high school they have graduated and the class level do not make * Bu makale, Gözde ÇİĞDEM (2010) tarafından Yrd. Doç. Dr. Aysel MEMİŞ danışmanlığında hazırlanan yüksek lisans tez çalışmasından uyarlanmıştır. * Yazar: 57

2 any difference. In addition, it apperared that there is a significant difference between the learning styles of the participants and their attitudes towards teaching profession. Key words: Learning Style, Attitude Towards Teaching Profession, Teacher Candidates GİRİŞ İnsanın doğuştan sahip olduğu davranışlar yaşam ihtiyacını karşılamada yetersiz olduğundan başkalarının yardımına muhtaçtır. İhtiyaçlarını giderebilmek ve daha nitelikli bir yaşam geliştirmek için, sahip olduğu potansiyelini çevreyle etkileşime sokarak yeni ve farklı davranışlar kazanır. Bu davranış değişikliğine öğrenme denir (Öksüz, 2005). Yani, öğrenme çevresiyle etkileşimi sonucu kişide oluşan düşünce, duyuş ve davranış değişikliği olarak tanımlanabilir (Morgan, 1993). Öğrenenlerin bireysel farklılıkları, öğrenmelerinin de farklılaşmasına sebep olmaktadır. Bazı kişiler araştırarak, bazıları uygulayarak, bazılarıysa dinleyerek öğrenirler. Bu durumlar ise bireylerin öğrenmede tercih ettikleri yollardır, bir başka deyişle öğrenme stilleridir. Keefe, öğrenme stili kavramını, bireylerin öğrenme çevresini nasıl algıladıklarının, öğrenme çevresiyle nasıl etkileşime girdiklerinin ve öğrenme çevresine nasıl tepkide bulunduklarının, az çok istikrarlı göstergeleri olan bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik özelliklerin örüntüsü olarak tanımlamaktadır (Ertekin, 2005; Gencel, 2006). Her bireyin çevresiyle etkileşimi ve algıları farklılık göstermektedir, dolayısıyla insanlar farklı öğrenme yeteneklerine sahiptirler. Bunu sınıfa indirgediğimizde her bir öğrencinin farklı zekâ gruplarının olduğunu veya farklı öğrenme stillerinin olduğunu görebiliriz (Peker, 2003). Konu ile ilişkili çalışmalar, eğitimde bireysel farklılıkları, öğrenme stillerini, bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemede ve bunlardan yararlanmada yol gösterici niteliktedir. Çalışmalar, bireyin öğrenme stillerinde güçlü yanlarını bulup, onlarla uyumlu eğitim verildiğinde başarının arttığını kanıtlamıştır (Geisert vd., 1991; Dunn vd., 1991). Bu sebeplerden dolayı öğretmenlerin, öğrencilerinin öğrenme stillerini belirleyip, onlara uygun eğitim öğretim ortamını hazırlaması gerekmektedir. Ayrıca, Kolb, öğretmenlerin eğitimde kendi öğrenme stillerini öğrencilerine de yansıttığını belirtmektedir (Akt. Karakış, 2006). Bu durumda öğretmenlerin kendi öğrenme stillerinin de farkında olmaları gerektiği düşünülmektedir. Öğretmenlerin nitelikli bir hizmet öncesi eğitim programından geçirilmeleri meslekteki başarıları için gereklidir. Çünkü öğretmenler bu yeterliliklerin önemli bir kısmını lisans dönemlerinde edinirler. Bu dönemde öğretmen adayları alan bilgisinin yanında meslekle ilgili değer ve tutumlar kazanırlar (Sözer, 1996). Öğretmenler öğrencilerine uygun eğitim ortamı sağlamak, öğretim tekniklerini belirlemek ve bunları uygulayabilmek için mesleklerine yönelik sevgi ve olumlu tutuma sahip olmalıdırlar. Baykara Pehlivan (2008), öğretmenlik mesleğini sevme ve benimseme gibi özellikleri kapsayan tutumların öğretmenlerin kendilerinden beklenen rolleri yerine getirmelerinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin, öğrencilerin bireysel özellikleri ile öğrenme stillerine uygun öğretim yöntemini belirleme ve eğitim ortamını hazırlamada mesleklerine yönelik sahip oldukları tutumlarının önemi büyüktür. Bu durum, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun, öğrenme stilleri açısından önemini açıklamaktadır. Bu araştırmanın amacı, eğitim öğretim yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin bilgi edinmek, demografik özellikleri (cinsiyet, lise türü, akademik başarı, sınıf düzeyi) ile öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında istatistiksel açıdan 58

3 anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek ve öğrenme stilleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını bulmaktır. Problem Cümlesi Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte midir ve öğrenme stilleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık var mıdır? Alt Problemler Araştırmanın genel amacına ulaşmak için şu alt problemlere cevap aranmıştır: 1. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri nasıl bir dağılım göstermektedir? 2. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri; a. Cinsiyete, b. Mezun olunan lise türüne, c. Akademik başarıya d. Sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 3. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ne durumdadır? 4. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları; a. Cinsiyete, b. Mezun olunan lise türüne, c. Akademik başarıya, d. Sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 5. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları öğrenme stillerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? YÖNTEM Araştırma, karşılaştırma türü ilişkisel tarama modellidir. Bu modelde, en az iki değişken arasında bağımsız değişkene göre gruplar oluşturulur ve bağımlı değişkene göre gruplar arasında fark olup olmadığı incelenir (Karasar, 1999). Evren ve Çalışma Grubu Araştırmanın evrenini, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü nde eğitim-öğretim yılında 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda öğrenim gören 418 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Evreni oluşturan sayısal bilgiler Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ağ sayfasından alınmıştır. Araştırma evreninin tamamına ulaşılmaya çalışılmış, ancak araştırmaya katılmayan ve eksik verilerin bulunduğu anketler çıkarıldıktan sonra 367 öğretmen adayı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma kapsamında sınıf öğretmenliği adaylarının cinsiyet, mezun oldukları lise türü, akademik başarı ve sınıf düzeyleri gibi kişisel bilgilerin bir kısmı öğrencilerden, bir kısmı ise Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi öğrenci işlerinden ve veri tabanından elde edilmiştir. Sınıf öğretmenliği adaylarının cinsiyet, mezun oldukları lise türü, akademik başarı ve sınıf düzeyine ilişkin dağılımları Tablo 1 de gösterilmektedir. 59

4 Tablo 1. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Cinsiyet, Lise Türü, Akademik Başarı Ve Sınıf Düzeyi Dağılımı Cinsiyet Mezun Olunan Lise Türü Akademik Başarı Sınıf Düzeyi N % Bayan ,0 Erkek 99 27,0 Toplam ,0 Genel Lise ,3 Anadolu Lisesi ,4 Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 89 24,3 Toplam ,0 İyi Pekiyi ,0 Orta-İyi ,9 Orta 51 13,9 Başarısız Zayıf/Orta 19 5,2 Toplam ,0 1. sınıf ,6 2. sınıf ,0 3. sınıf 70 19,1 4.sınıf 67 18,3 Toplam ,0 Tablo 1 e göre sınıf öğretmenliği adaylarının yaklaşık dörtte üçü (%73) bayan, kalan yaklaşık dörtte biri ise (%27) erkek öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Sınıf öğretmenliği adaylarının büyük çoğunluğu Genel Lise (%43,3) ve Anadolu Lisesi (%32,4) mezunu iken, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise mezunu öğretmen adayları yaklaşık dörtte bir (%24,3) oranındadır. Ayrıca, sınıf öğretmenliği adaylarının %31,6 sı 1.sınıfta, %31,1 i 2.sınıfta, %19,1 i 3.sınıfta, %18,3 ü 4.sınıfta öğrenim görmektedir. Katılımcıların yaklaşık yarısı (%49) İyi Pekiyi, kalan çoğunluğu (%31,9) Orta İyi derecesinde, %13,9 u Orta ve %5,2 si ise Başarısız Zayıf/Orta derecesinde akademik ortalama aralığında bulunmaktadır. Veri Toplama Araçları Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde, öğretmen adaylarının cinsiyet, mezun olduğu lise türü ve sınıf düzeyine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümler ise iki farklı ölçme aracından oluşmuştur. Bu araçlardan ilki Kolb un Deneyimsel Öğrenme Kuramı na uygun olarak son versiyonu 1999 yılında geliştirilip Gencel ve arkadaşları (2006) tarafından Türkçe ye çevrilerek geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Kolb un Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE-III) dir. İkincisi ise Özgür tarafından 1994 te geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ölçeğidir. 1. Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE-III): Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri Kolb un öğrenme stilleri envanterinin son versiyonu ile belirlenmiştir. Ölçekte, 12 adet 60

5 tamamlamalı madde yer almaktadır. Ölçek, Türkçe ye Gencel ve arkadaşları (2006) tarafından çevrilmiştir. Yapılan korelasyon çalışmasında, İngilizce ve Türkçe formlar arasındaki katsayı 0,89 bulunmuştur (Gencel, 2006). Ölçeğin güvenirlik çalışması Muğla Üniversitesi nde araştırma grubu ile benzer, 300 kişilik bir örneklemle gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda öğrenme boyutlarının Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları, SY için 0,75, YG için 0,69, SK için 0,78, AY için 0,70, SK SY için 0,80, AY YG için 0,71 olarak bulunmuştur. Kolb un yaşları 17 ile 60 arasında değişen 1052 kişilik örneklem grubuna yapmış olduğu uygulamada Öğrenme Yollarının Güvenirlik katsayıları; SY 0,81; YG 0,73; SK 0,83; AY 0,78, SK SY 0,88 ve AY YG 0,81 olarak belirtilmiştir (Gürsoy, 2008). Bu araştırmada ise Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları; SY 0,54; YG 0,68; SK 0,62 ve AY 0,67 olarak bulunmuştur. Mevcut güvenirlik katsayılarının güvenilir düzeyde olduğu görülmektedir. 2. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği: Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu ölçmek için Özgür tarafından 1994 yılında geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 5 li likert tipi ölçme aracı olan Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği yirmisi olumlu, on üçü olumsuz toplam otuz üç maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliğini ortaya çıkarmak için hesaplanan iç tutarlık katsayısı 0,75 olarak hesaplanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi nde 2003 yılında araştırma grubuna benzer 365 eğitim fakültesi öğrencisine uygulanarak gerçekleştirilen güvenirlik çalışmasında Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,91 bulunmuştur (Sayın, 2003). Araştırma grubu verileriyle yapılan güvenirlik çalışmasında Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,94 bulunmuştur. Verilerin Analizi Anketlerden elde edilen verileri analiz etmek için SPSS paket istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi ve yorumlanmasında 0,05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerine ilişkin bulgular betimsel istatistik yöntemlerinden yüzde ve frekansla, demografik özelliklerine göre öğrenme stillerine yönelik bulgular ki-kare (Chi-square) istatistiksel analiziyle ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları aritmetik ortalama ve standart sapma ile hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının demografik özelliklerine ve öğrenme stillerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarıyla ilgili analizler gerçekleştirilirken ise Parametrik (ilişkisiz örneklemler t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi) istatistiksel tekniklerden faydalanılmıştır. Cinsiyet ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasındaki farklılığı belirleyebilmek için ilişkisiz örneklemler t-testi kullanılmıştır. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum alt değişkenlerine ilişkin verilerin homojenliği Levene Testi ile incelenmiştir. Daha sonra verilere tek yönlü varyans analizi (Oneway ANOVA) uygulanmış, anlamlı farklılık çıkması durumunda farklılığın yönünü belirleyebilmek için varyansların homojenliğinin sağlanması durumunda çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferonni, homojenliğin sağlanamaması durumunda ise Dunnett C çoklu karşılaştırma analizinden faydalanılmıştır. BULGULAR 1. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stilleri Dağılımı Öğretmen adaylarının öğrenme stillerini içeren yüzde ve frekans dağılımı Tablo 2 de verilmiştir. 61

6 Tablo 2. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stilleri Dağılımı Öğrenme stilleri N % Yerleştirme 65 17,7 Değiştirme 75 20,4 Ayrıştırma ,8 Özümseme ,1 Toplam ,0 Tablo 2 ye göre sınıf öğretmenliği adaylarının en çok ayrıştırma (%33,8) ve özümseme (%28,1), en az ise yerleştirme (%17,7) öğrenme stiline sahip olduğu görülmektedir. Ayrıştırma öğrenme stiline sahip olan öğretmen adaylarının yerleştirme öğrenme stiline sahip olanların yaklaşık üç katı olması dikkat çekicidir. 2. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Demografik Özelliklerine Göre Öğrenme Stilleri Dağılımı Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerinin, cinsiyetleri, mezun oldukları lise türü, akademik başarıları ve sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla verilere Ki-kare (Chi-square) Testi uygulanmıştır Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Öğrenme Stilleri Dağılımı Sınıf öğretmenliği adaylarının cinsiyetlerine göre öğrenme stilleri ile ilgili yapılan analize ilişkin bulgular Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Öğrenme Stilleri Ve Cinsiyetlerine İlişkin Ki-Kare Testi Sonuçları Bayan Erkek Toplam N % N % N % χ 2 sd P Yerleştirme 49 18, , ,7 Değiştirme 41 15, , ,4 Ayrıştırma 99 36, , ,8 16,64 3 0,01 Özümseme 79 29, , ,1 Toplam , , ,0 Tablo 3 e göre bayan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun ayrıştırma (%36,9) ve özümseme (%29,5), erkek öğretmen adaylarının genelinin ise değiştirme (%34,3) öğrenme stiline sahip olduğu görülmektedir. Ayrıştırma (%25,3) ve özümseme (%24,2) öğrenme stillerinde birbirine yakın bir dağılım vardır. Bayan öğretmen adaylarının en az sahip olduğu öğrenme stili değiştirme (%15,3) iken, erkek öğretmen adayları en az yerleştirme (%16,2) öğrenme stilindedir. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerinde cinsiyetlerine göre gözlenen farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (χ 2 (3) = 16,64, p<0,05) Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Mezun Oldukları Lise Türü Dağılımı Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerine göre mezun oldukları lise türüne ilişkin yapılan analiz sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. 62

7 Tablo 4. Öğrenme Stilleri Ve Lise Türüne İlişkin Ki-Kare Testi Sonuçları Genel Lise Yabancı Dil Anadolu Ağırlıklı Lisesi Lise Toplam N % N % N % N % Yerleştirme 31 19, , , ,7 Değiştirme 29 18, , , ,4 Ayrıştırma 55 34, , , ,8 Özümseme 44 27, , , ,1 Toplam , , , ,0 χ 2 sd P 5, ,49 Tablo 4 incelendiğinde Genel Lise (%34,6), Anadolu Lisesi (%31,1) ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liseden (%36,0) mezun olan sınıf öğretmenliği adaylarının büyük çoğunluğunun ayrıştırma öğrenme stiline sahip olması dikkat çekicidir. Genel Lise ve Anadolu Lisesinden mezun sınıf öğretmenliği adaylarının ayrıştırma ve özümseme, Yabancı Dil Ağırlıklı Liseden mezun olanların ise ayrıştırma öğrenme stiline sahip olduğu görülmektedir (Genel Lise, Ayrıştırma=%34,6, Özümseme=%27,7; Anadolu Lisesi, Ayrıştırma=%31,1, Özümseme=%33,6; Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Ayrıştırma=%36,0). Anadolu Lisesi (%16,0) ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liseden (%16,9) mezun öğretmen adaylarının en az sahip olduğu öğrenme stili yerleştirme iken, Genel Lise (%18,2) mezunu olanların değiştirme öğrenme stili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre sahip oldukları öğrenme stilinin istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (χ 2 (6) = 5,403, p>0,05) Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Akademik Başarı Dağılımı Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerine göre akademik başarılarına yönelik yapılan analize ilişkin bulgular Tablo 5 te verilmiştir. Tablo 5. Öğrenme Stilleri Ve Akademik Başarıya İlişkin Ki-Kare Testi Sonuçları Başarısız - Zayıf/Or ta Orta Orta-İyi İyi-Pekiyi Toplam χ 2 N % N % N % N % N % Yerleştir 21 17, ,8 3 15,8 9 17,6 me 65 17,7 Değiştirm , ,8 2 10,6 19,6 e ,4 Ayrıştırm , ,4 12 9, ,8 27,5 33,8 a Özümse , , ,8 35,3 me ,1 Toplam , , , , , 0 s d 9 P 0,3 8 63

8 Tablo 5 e göre sınıf öğretmenliği adaylarının akademik başarıda ağırlıklı olarak İyi Pekiyi düzeyinde ayrıştırma (%39,4), Orta düzeyde özümseme (%35,3), Başarısız Zayıf/Orta düzeyinde ise ayrıştırma (%36,8) ve özümseme (%36,8) öğrenme stiline sahip olduğu görülmektedir. Orta iyi düzeyde akademik başarıya sahip öğretmen adaylarının ise değiştirme (%26,5), ayrıştırma (%27,4) ve özümseme (%28,2) öğrenme stillerinde birbirine yakın dağılım gösterdiği ortaya çıkmıştır. İyi Pekiyi ve Orta düzeyde akademik başarıya sahip sınıf öğretmenliği adaylarının en az sahip oldukları öğrenme stili yerleştirme ve değiştirme ( İyi Pekiyi, Yerleştirme=%17,8, Değiştirme=%17,8; Orta, Yerleştirme=%17,6, Değiştirme=%19,6) iken; Orta iyi düzeydekilerin yerleştirme (%17,9), Başarısız Zayıf/Orta düzeyindekilerin değiştirme (%10,5) öğrenme stili olduğu görülmüştür. Başarı düzeyinin en yüksek olduğu öğrenme stili ayrıştırma iken, en düşük olduğu öğrenme stilinin değiştirme olması dikkat çekmektedir. Tablo 5 te görülen benzer dağılım ve yapılan Ki-kare istatistiği sonucunda sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (χ 2 (9) = 9,57, p>0,05) Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Sınıf Düzeyi Dağılımı Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerine göre sınıf düzeyi dağılımına ilişkin yapılan ki-kare analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6. Öğrenme Stilleri Ve Sınıf Düzeylerine İlişkin Ki-Kare Testi Sonuçları 1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf Toplam N % N % N % N % N % χ 2 sd P Yerleştirme 24 20, ,9 9 12, , ,7 Değiştirme 20 17, ,9 9 12, , ,4 Ayrıştırma 34 29, , , , ,8 26, ,00 Özümseme 38 32, , ,1 9 13, ,1 Toplam , , , , ,0 Tablo 6 ya göre, 1.sınıfta bulunan sınıf öğretmenliği adaylarının daha çok özümseme (%32,8) ve ayrıştırma (%29,3), 2.sınıfta bulunanların genelinin özümseme (%32,5) ve değiştirme (%28,9), 3.sınıfta ve 4.sınıfta bulunanların yarısına yakınının ayrıştırma (3.sınıf=%47,1, 4.sınıf=%44,8) öğrenme stiline sahip oldukları görülmektedir. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerinin 1. ve 2. sınıflarda değişkenlik göstermesine rağmen 3. ve 4. sınıflarda ayrıştırma öğrenme stilinde yoğunlaşması dikkat çekici bir durumdur. 1.sınıfta en az sahip olunan öğrenme stili değiştirme (%17,2), 2. sınıfta yerleştirme (%14,9), 3. sınıfta yerleştirme (%12,9) ve değiştirme (%12,9), 4.sınıfta ise özümseme (%13,4) öğrenme stili olduğu ortaya çıkmıştır. 64

9 Elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ile öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu gözlenmektedir (χ 2 (9) = 26,515, p<0,05). 3. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Sınıf Öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla uygulanan Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ne ilişkin bulgular Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Puan Ortalaması S Min. Max. Öğretmenlik Mes. Yön. Tutum 136,96 15, Sınıf öğretmenliği adaylarının puan ortalamasına bakıldığında, öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları söylenebilir ( =136,96, S=15,98). 4. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Demografik Özelliklerine Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Sınıf öğretmenliği adaylarının, cinsiyetlerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi, mezun oldukları lise türü, akademik başarıları ve sınıf düzeylerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla ise verilere Tek Yönlü Varyans Analizi (One-way ANOVA) uygulanmıştır Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Sınıf öğretmenliği adaylarının cinsiyetlerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin yapılan t-testi sonuçları Tablo 8 de verilmiştir. Tablo 8. Cinsiyete Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumun T-Testi Sonuçları N S Sd t p Bayan ,24 13, Erkek ,10 18, ,855,00 Tablo 8. e göre sınıf öğretmenliği adaylarının cinsiyetleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (t(367)=6,855, p<0,05). Yapılan analiz sonucunda, bayan öğretmen adaylarının ( =140,24) öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının erkek öğretmen adaylarına ( =128,10) göre çok daha olumlu düzeyde olduğu görülmektedir. Erkek öğretmen adaylarının (S=18,22) öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, bayanlara (S=13,72) göre daha heterojen yapıdadır. 65

10 4.2. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Mezun Oldukları Lise Türüne Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Sınıf öğretmenliği adaylarının mezun oldukları lise türü ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla, Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 9. Mezun Olunan Lise Türüne Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları N S Sd F p Bonferroni Genel Lise ,39 16,27 2 Anadolu Lisesi ,26 16,37 2 1,131 0,32 Yabancı Dil Ağırlıklı ,48 14,85 2 Lise Levene=0,759 p=0,46 Yapılan varyans analizine göre, Genel Lise ( =137,29), Anadolu Lisesi ( =135,26) ve Yabancı Dil Ağırlıklı Lise ( =138,48) mezunu sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu ve mezun oldukları lise türüne göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05). Genel Lise (S=16,27) ve Anadolu Lisesi nden (S=16,37) mezun olan sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları Yabancı Dil Ağırlıklı Lise den (S=14,85) mezun olanlara göre daha heterojen yapıdadır Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Akademik Başarılarına Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Sınıf öğretmenliği adaylarının akademik başarıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 10. Akademik Başarıya Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumun Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Dunnett N S Sd F p C İyi Pekiyi ,70 12,80 3 Orta İyi ,11 17,51 3 Orta 10,324 0,00 Orta ,33 16,15 3 İyi-Pekiyi Başarısız Zayıf/Orta ,31 21,27 3 Levene=9,269 p=0,00 Sınıf öğretmenliği adaylarının akademik başarılarına göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puan ortalamaları incelendiğinde, aralarında anlamlı farklılık olduğu (p<0,05) ve İyi Pekiyi düzeyde akademik başarıya sahip sınıf öğretmenliği adaylarının Orta düzeydekilere göre öğretmenlik mesleğine yönelik daha olumlu tutum sergiledikleri ortaya çıkmıştır. 66

11 Başarısız Zayıf/Orta (S=21,27) akademik başarı derecesine sahip olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, İyi Pekiyi (S=12,80), Orta İyi (S=16,15) ve Orta (S=17,51) düzeydekilere göre daha heterojen yapıdadır Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Sınıf Düzeylerine Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf düzeylerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 11. Sınıf Düzeyine Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumun Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları N S Sd F p Dunnett C 1. sınıf ,43 15, sınıf ,50 17, sınıf ,55 11,47 3 2,042 0,10 4. sınıf ,37 17,64 3 Levene=5,288 p=0,00 Tablo 11 incelendiğinde, sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf düzeylerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf düzeylerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 3. ( =140,55) ve 4. ( =138,37) sınıflarda öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puan ortalamaları daha yüksekken 1. ( =135,43) ve 2. ( =135,50) sınıflarda tutumların benzer ortalamaya sahip olması dikkat çekicidir. 2.sınıf (S=17,79) ve 4. sınıfta (S=17,64) öğrenim gören sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 1. (S=15,18) ve 3. (S=11,47) sınıftakilere göre daha heterojen yapıdadır. 5. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Sınıf Öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarına göre anlamlı farklılığa sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Tablo 12. Öğrenme Stiline Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumun Tek Yönlü Varyans Analizi N S Sd F p Dunnett C Yerleştirme ,24 19,05 3 Değiştirme ,37 17,71 3 Ayrıştırma ,21 12,23 3 Özümseme ,28 14,57 3 Levene=7,494 p=0,00 9,756 0,00 Ayrıştırma Değiştirme, Ayrıştırma Özümseme 67

12 Tablo 12 ye göre, sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puan ortalamalarına bakıldığında öğrenme stillerinin hepsinde birbirine yakın ortalamalar görülmesine rağmen, en yüksek tutum puan ortalamasına sahip öğretmen adaylarının ayrıştırma ( =142,21) öğrenme stilinde bulunması dikkat çekicidir. Ayrıştırma öğrenme stilinden sonra en yüksek tutum puan ortalaması yerleştirme ( =137,24), daha sonra özümseme ( =135,28), en düşük tutum puan ortalaması ise değiştirme ( =130,37) öğrenme stiline sahip sınıf öğretmenliği adaylarında görülmektedir. Öğrenme stilleri ile öğretmelik mesleğine yönelik tutum arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Yapılan Dunnett C testi sonucunda, ayrıştırma öğrenme stiline sahip sınıf öğretmenliği adaylarının değiştirme ve özümseme öğrenme stillerine sahip olanlara göre öğretmenlik mesleğine yönelik çok daha olumlu tutuma sahip oldukları görülmektedir. Yerleştirme (S=19,05) öğrenme stiline sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları değiştirme (S=17,71), özümseme (S=14,57) ve ayrıştırma (S=12,23) öğrenme stiline sahip olanlara göre daha heterojen yapıdadır. SONUÇ VE TARTIŞMA Araştırmanın birinci alt problemine yönelik olarak; sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri incelenmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenliği adaylarının en çok ayrıştırma ve özümseme öğrenme stilline sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Buna göre, sınıf öğretmenliği adaylarının yaparak yaşayarak öğrenmeyi tercih ettikleri, ayrıştırma öğrenme stilinin özelliklerinden olan problem çözme, karar verme, mantıksal analizlerde bulunma, sistematik planlamalar yapma konularında başarılı oldukları, ayrıca, özümseme öğrenme stilinin özelliklerinden olan sıralı, ayrıntılı ve planlı bilgileri kullanmayı tercih ettikleri söylenebilir. Sınıf öğretmenliği adaylarının ayrıştırma ve özümseme öğrenme stillerinden sonra daha az değiştirme ve en az yerleştirme öğrenme stillerine sahip oldukları görülmektedir. Buradan, sınıf öğretmenliği adaylarının, değiştirme öğrenme stilinin özelliklerinden olan iyi özetleme ve iyi sentez yapma, sosyal olma, açık fikirli olma konularında zayıf oldukları, yerleştirme öğrenme stilinin özelliklerinden olan meraklı ve sezgisel güce sahip olma, hedef ve fırsat peşinde koşma, yeni durumlara uyum sağlama ve somut düşünme gibi konularda ise çok zayıf oldukları söylenebilir. Bu sonuçlara göre sınıf öğretmenliği adaylarına verilen eğitimde zayıf oldukları özellikleri geliştirici etkinliklere daha çok yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde, araştırmanın sonuçlarına benzer çalışmalara rastlanmıştır (Jones vd., 2003; Karakış, 2006; Gürsoy; 2008; Usta, 2008; Erdoğan 2008; Baykara Pehlivan, 2010). Denizoğlu (2008) 902 Fen Bilgisi Öğretmenliği adayı ile yaptığı çalışmasında, öğretmen adaylarının %39,9 unun ayrıştırma, %35,3 ünün özümseme öğrenme stiline sahip olduğu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Çalışır (2008) sınıf öğretmenliği adayları ile gerçekleştirdiği çalışmasında, Güven ve Kürüm (2008) ise okulöncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, Sosyal Bilgiler öğretmenliği, İlköğretim Matematik öğretmenliği, Resim-iş öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği, zihinsel engelliler öğretmenliği, işitsel engelliler öğretmenliği, İngilizce, Almanca ve Fransızca öğretmenliği adaylarıyla gerçekleştirdiği çalışmasında öğretmen adaylarının özümseme ve değiştirme öğrenme stiline sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. 68

13 Araştırmanın ikinci alt problemine yönelik olarak; sınıf öğretmenliği adaylarının cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne, akademik başarılarına ve sınıf düzeylerine göre öğrenme stilleri incelenmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenliği adaylarının cinsiyetlerine göre öğrenme stillerine yönelik anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak araştırmayla ilgili yapılmış diğer çalışmalar incelendiğinde sonuçların çeliştiği görülmektedir (Jones vd., 2003; Karakış, 2006; Koç, 2007; Çalışır, 2008; Erdoğan, 2008; Denizoğlu, 2008; Kural, 2009). Bununla birlikte, Gürsoy (2008), Türkçe Öğretmenliği ile Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 300 öğretmen adayı ile gerçekleştirdiği çalışmasında cinsiyet ile öğrenme stilleri arasında anlamlı farklılık olmadığını belirtmiş, fakat öğrenme stillerinin dikey (SY-SK) ve yatay (YG-AY) boyutlarına bakıldığında erkeklerin soyut kavramsallaştırma puanlarının bayanlara oranla daha yüksek olduğu, buna göre de erkeklerin bilgileri algılarken bayanlara göre daha soyut oldukları sonucuna varıldığını ifade etmiştir. Yong vd. (1992) de lise öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği Dunn un Öğrenme Stilleri Envanteri ni kullandığı çalışmasında öğrencilerin öğrenme stillerinin cinsiyete göre bazı alt boyutlarında farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Bayan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun ayrıştırma ve özümseme öğrenme stiline, erkek öğretmen adaylarının ise genelinin değiştirme öğrenme stiline sahip olduğu görülmüştür. Bayan öğretmen adaylarının en az tercih ettikleri öğrenme stili değiştirme iken erkek öğretmen adaylarının yerleştirme öğrenme stili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Değiştirme öğrenme stilinin, erkek öğretmen adaylarının en fazla tercih ettikleri öğrenme stili iken bayan öğretmen adaylarının en az tercih ettikleri öğrenme stili olması dikkat çekicidir. Bu durumun erkeklerin bayanlara göre daha farklılıklara açık, hayallerini gerçekleştirmede daha cesaretli olmasından, bayanların ise hayata daha gerçekçi bakması ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmede daha mantıklı ve kararlı davranmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bayan öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilinin ayrıştırma ve özümseme öğrenme stilinde yoğunlaşması, problem çözme, karar verme, mantıksal analizlerde bulunma gibi konularda başarılı olduklarını ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi tercih ettiklerini göstermektedir. Erkek öğretmen adaylarının ise genelinin değiştirme öğrenme stiline sahip olması, iyi özetleme yapma, empati kurma, sentez yapma, sezgisel düşünme konularında başarılı, hayal etme yeteneğine sahip ve sosyal olduklarını göstermektedir. Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerinde mezun oldukları lise türü bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Genel Lise ve Anadolu Lisesinden mezun öğretmen adaylarının genel olarak ayrıştırma ve özümseme, Yabancı Dil Ağırlıklı Liseden mezun öğretmen adaylarının genelinin ise ayrıştırma öğrenme stiline sahip olduğu görülmektedir. Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde, Anadolu Lisesi ve Genel Liselere nazaran daha az deney, uygulama ve somut işlemlerin gerçekleştiği düşünülürse bu farklılığın özümseme öğrenme stiline sahip bireylerin analitik düşünme, rakamlardan hoşlanma, somut işlerden hoşlanma gibi özelliklerinden kaynaklandığı söylenebilir. Anadolu Lisesi ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liseden mezun öğretmen adaylarının en az sahip olduğu öğrenme stili yerleştirme iken Genel Liseden mezun sınıf öğretmenliği adaylarının değiştirme öğrenme stili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gürsoy (2008) da Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği adaylarıyla gerçekleştirdiği çalışmasında öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile mezun oldukları lise türü arasında anlamlı farklılık olmadığını belirtmiştir. Çalışır (2008) ise, Sınıf Öğretmenliği adayları ile gerçekleştirdiği çalışmasında, mezun olunan lise türü ile öğrenme stilleri arasında anlamlı farklılık görülmemesine karşın, Genel Lise ve 69

14 Anadolu Lisesinden mezun adayların özümseme ve değiştirme öğrenme stiline sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sınıf Öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerinde akademik başarıları bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Literatür incelendiğinde araştırmanın sonuçlarıyla benzer sonuçlara sahip çalışmalara rastlanmıştır (Kılıç ve Karadeniz, 2004; Gencel, 2006; Erdoğan, 2008; Gürsoy, 2008; Kural, 2009). Araştırmayla benzer sonuçlara sahip olan çalışmasında Erdoğan (2008), Fizik, Kimya, Matematik ve Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Genel Fizik-I dersine yönelik dersine yönelik başarılarıyla öğrenme stilleri arasında anlamlı farklılık olmadığını belirtmiştir. Koç un (2007) ilköğretim öğrencileriyle gerçekleştirdiği çalışmasında, ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile Fen ve Teknoloji dersi başarıları arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Değiştirme öğrenme stiline sahip öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersinde, ayrıştırma ve özümseme öğrenme stiline sahip öğrencilerden daha az başarılı olduğunu tespit etmiştir. Mevcut çelişkinin uygulama yapılan grupların arasındaki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Sınıf öğretmenliği adaylarının akademik başarılarına göre öğrenme stilleri incelendiğinde, ağırlıklı olarak, İyi Pekiyi düzeyinde ayrıştırma, Orta düzeyde özümseme, Başarısız Zayıf/Orta düzeyinde ise ayrıştırma ve özümseme öğrenme stiline sahip olduğu görülmektedir. Orta iyi düzeyde akademik başarıya sahip öğretmen adaylarının ise değiştirme, ayrıştırma ve özümseme öğrenme stillerinde birbirine yakın dağılım gösterdiği ortaya çıkmıştır. İyi Pekiyi ve Orta düzeyde akademik başarıya sahip öğretmen adaylarının en az sahip oldukları öğrenme stili yerleştirme ve değiştirme iken; Orta iyi düzeydekilerin yerleştirme, Başarısız Zayıf/Orta düzeyindekilerin değiştirme öğrenme stili olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenliği adaylarında, başarı düzeyinin en yüksek olduğu öğrenme stili ayrıştırma iken, en düşük olduğu öğrenme stilinin değiştirme olması dikkat çekmektedir. Buna göre, değiştirme öğrenme stiline sahip bireylerin olumsuz özelliklerinden olan karar verme yeteneğinin zayıflığı, düşünmeye yönelmede zayıflık, kurallar ve genellemelere az ilgi duyma, düzenli ya da sistematik olmada zayıflık ve fikirlerini yeterince uygulayamama gibi faktörlerin öğrencilerin başarılarını olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Benzer şekilde Erdoğan (2008), Fizik, Kimya, Matematik ve Fen Bilgisi bölümlerinde okuyan öğrencilerle, Kural (2009) ise ilköğretim 6. sınıf öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında başarının en yüksek olduğu öğrenme stilinin ayrıştırma, en düşük olduğu öğrenme stilinin değiştirme öğrenme stili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ancak Gürsoy (2008), sınıf öğretmenliği, Fen Bilgisi öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği adaylarıyla gerçekleştirdiği çalışmasında, en yüksek akademik başarı ortalamasına sahip öğretmen adaylarının yerleştirme öğrenme stilinde, en düşük ortalamaya sahip adayların ise özümseme öğrenme stilinde yer aldığını ifade etmiştir. Sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf düzeyleri ile öğrenme stilleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 1.sınıfta bulunan sınıf öğretmenliği adaylarının daha çok özümseme ve ayrıştırma, 2.sınıfta bulunanların genelinin özümseme ve değiştirme, 3.sınıfta ve 4.sınıfta bulunanların yarısına yakınının ayrıştırma öğrenme stiline sahip oldukları görülmektedir. 1.sınıfta en az sahip olunan öğrenme stili değiştirme, 2. sınıfta yerleştirme, 3. sınıfta yerleştirme ve değiştirme, 4.sınıfta ise özümseme öğrenme stili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca özümseme öğrenme stilinin, 1. sınıftaki öğretmen adaylarının en çok sahip olduğu öğrenme stili iken, 4. sınıftaki öğretmen adaylarının en az sahip oldukları öğrenme stili olması dikkat çekicidir. Araştırmayla benzer şekilde, Gürsoy (2008) 1. ve 4. sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf düzeyleri ile öğrenme stilleri arasında anlamlı fark olduğunu, 1. sınıftaki öğretmen adaylarının en çok özümseme öğrenme stiline, 4. sınıftaki öğretmen 70

15 adaylarının ise ayrıştırma öğrenme stiline sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak Çalışır ın (2008) çalışması araştırmayla çelişmektedir. Çalışır (2008), ve 4. sınıflarda öğrenim gören sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf düzeyleri ile öğrenme stilleri arasında anlamlı farklılık olmadığını ortaya koymuştur. Araştırmanın üçüncü alt problemine yönelik olarak; sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları incelenmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum sergiledikleri görülmektedir. Bu bulguya göre araştırmaya katılan sınıf öğretmenliği adaylarının mesleklerini sevdiği ve sınıf öğretmenliği bölümünü isteyerek seçtikleri düşünülebilir. Literatür incelendiğinde, araştırmanın sonuçlarına benzer sonuçlara sahip çalışmalara rastlanmaktadır (Atalay, 2005; Saraç, 2007; Kesim Ayarcı, 2007; Çetinkaya, 2009; Eş, 2010). Araştırmayla benzer, Atalay (2005), öğretmen liselerindeki öğrencilerle gerçekleştirdiği çalışmasında, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çok yüksek düzeyde ve olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmanın dördüncü alt problemine yönelik olarak; sınıf öğretmenliği adaylarının cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne, akademik başarılarına ve sınıf düzeylerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları incelenmiştir. Sınıf öğretmenliği adaylarının cinsiyetleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir. Araştırmada, bayan öğretmen adaylarının erkeklere göre daha olumlu tutuma sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca erkek öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bayanlara göre daha heterojen yapıda olduğu ortaya çıkmıştır. Literatür incelendiğinde cinsiyet ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında anlamlı farklılığın olduğu sonuçlara rastlanmıştır (Yüksel, 2004; Atalay, 2005; Şen, 2006; Saraç, 2007; Derman, 2007; Çetinkaya, 2007; Çetinkaya, 2009; Akkaya, 2009; Çapri vd., 2008; Köğce vd.., 2009). Çetinkaya (2009), Türkçe öğretmenliği bölümünde son sınıfta okuyan öğretmen adayları ile gerçekleştirdiği çalışmasında, bayan öğretmen adaylarının erkeklere göre daha olumlu tutuma sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışmalar incelendiğinde araştırmayla benzer şekilde, genel olarak, bayanların erkeklere göre öğretmenlik mesleğine yönelik daha olumlu tutuma sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun bayanların çocuklara daha yakın olmasından ve ilgi ve şefkat duygularının erkeklere göre daha baskın olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak Derman ın (2007) Kimya öğretmenliği adaylarıyla gerçekleştirdiği çalışmasında, öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile öğrenme stilleri arasında anlamlı farklılık bulunmasına rağmen bu farklılığın erkek öğretmen adayları lehine olduğu belirtmiştir. Literatürdeki bazı çalışmalarda ise araştırmayla çelişen sonuçlara rastlanmıştır (Sütcü, 1997; Çapa vd., 2000; Karahan, 2005; Bulut ve Doğar, 2006; Bulut, 2009; Bayhan, 2009; Duran, 2009; Şahin Taşkın vd., 2010; Eş, 2010). Bayhan (2009), 246 sınıf öğretmeni ile Özgür e ait Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanarak gerçekleştirdiği çalışmasında bayan ve erkek öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine yönelik anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, mezun olunan lise türünün öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile arasında anlamlı farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Genel Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise ve Anadolu Liselerinden mezun olan sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Literatür incelendiğinde, Şen (2006) sınıf öğretmenliği adaylarıyla, Saraç (2007) ilköğretim ve ortaöğretim Matematik öğretmenliği adaylarıyla, Aysu (2007) okul öncesi öğretmenliği 71

16 adaylarıyla, Akkaya (2009) ve Çetinkaya (2009) Türkçe öğretmenliği adaylarıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda da öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile mezun olunan lise türü arasında anlamlı farklılık olmadığı sonuçlarına ulaşılmışlardır. Ancak literatürde araştırmayla çelişen çalışmalara da rastlanmıştır (Bodur, 2006; Derman, 2007; Çetinkaya, 2007; Köğce vd.., 2009). Bodur (2006), Türkçe, İngilizce ve sınıf öğretmenliği adaylarıyla gerçekleştirdiği çalışmasında öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türü ile öğretmenlik mesleğine yönelik anlamlı farklılık bulmuş, Anadolu Lisesinden mezun öğretmen adaylarının diğer liselerden mezun öğretmen adaylarına göre mesleğe yönelik daha olumlu tutum sergilediklerini ortaya koymuştur. Sınıf öğretmenliği adaylarının akademik başarıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları incelendiğinde, aralarında anlamlı farklılık bulunduğu gözlenmiştir. Sınıf öğretmenliği adaylarının akademik başarılarına göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları incelendiğinde, akademik başarıları İyi Pekiyi düzeydeki öğretmen adaylarının Orta düzeydekilere göre çok daha olumlu tutuma sahip oldukları dikkat çekmektedir. Benzer şekilde Saraç (2007), ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenliği adaylarıyla gerçekleştirdiği çalışmasında öğretmen adaylarının akademik başarıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık olduğunu ortaya çıkarmış, çok başarılı öğretmen adaylarının kısmen başarılı öğretmen adaylarına göre öğretmenlik mesleğine yönelik daha olumlu tutumlar sergilediğini ortaya koymuştur. Ancak araştırmanın sonuçlarının tersine, Derman (2007) Kimya öğretmenliği adaylarıyla, Şahin Taşkın vd. (2010) da sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve Fen Bilgisi öğretmenliği adaylarıyla yaptığı çalışmada, akademik başarı ile öğrenme stillerinde anlamlı farklılığın oluşmadığı sonucuna ulaşmışlardır. İyi Pekiyi düzeyinde akademik başarıya sahip sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının, Orta ve Başarısız Zayıf/Orta düzeyindekilere göre çok daha olumlu olduğu, akademik başarıları Orta İyi düzeydeki adayların ise Orta düzeydeki adaylardan daha olumlu olduğu görülmektedir. Elde edilen bu bulgulara göre bölümlerinde başarılı olan sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumun sınıf öğretmenliği adaylarının, sevdikleri ve istedikleri meslekte öğrenimini sürdürdükleri için bölümlerinde daha başarılı olduklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf düzeylerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu ve tutum puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf düzeylerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Benzer şekilde, Şen (2006) ve Eş (2010) sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının sınıf düzeyi değişkenine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır. 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören sınıf öğretmenliği adaylarının, 1. ve 2. sınıflarda öğrenim görenlere göre, öğretmenlik mesleğine yönelik, biraz daha olumlu tutuma sahip olduğu gözlenmiştir. Aradaki bu küçük farklılığın 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören adayların meslek bilgisi ve bilincine çoğunlukla ulaşmış olmasından ve öğretmenliğe ilk adımı atmaya hazırlanıyor olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırmanın sonucuyla çelişen sonuçların görüldüğü çalışmalar mevcuttur (Çapa vd., 2000; Hoşgörür vd., 2002; Atalay, 2005; Köğce vd.., 2009). Hoşgörür vd. (2002) araştırmasında, sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre 72

17 farklılık gösterdiğini, 4. sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeliği adaylarının 1. sınıftakilere göre daha yüksek tutuma sahip olduğunu vurgulamışlardır. Araştırmanın beşinci alt problemine yönelik olarak; sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stillerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıştırma öğrenme stilinden sonra en yüksek tutum puan ortalaması yerleştirme, daha sonra özümseme, en düşük tutum puan ortalaması ise değiştirme öğrenme stiline sahip sınıf öğretmenliği adaylarında görülmektedir. Baykara Pehlivan ın (2010) okul öncesi öğretmenliği, Fen Bilgisi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği adayları üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında, öğretmen adaylarının öğrenme stilleriyle öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, araştırmayla benzer olarak, öğretmen adaylarının en yüksek tutum puan ortalamasına sahip olduğu öğrenme stilinin ayrıştırma, en düşük tutum puan ortalamasına sahip olduğu öğrenme stilinin ise değiştirme öğrenme stili olduğu belirtilmektedir. Alanyazında, ayrıştırma öğrenme stiline sahip kişilerin teknik konularda daha başarılı olabileceği düşünülmesine rağmen, bu öğrenme stilindeki bireylerin sorun çözme, karar verme ve bir şeyler yaptırabilme yeteneği ile fikirleri pratik bir biçimde uygulayabilme, diğer insanları ve durumları etkileyebilme gibi özelliklerinin öğretmenlik mesleğinde önemli yere sahip olabileceği düşünülmektedir. Ancak, insanlara ve durumlara az dikkat gösterme, hayal gücünün zayıflığı gibi özelliklerin de ayrıştırma öğrenme stiline sahip bireylerin özellikleri olması, bu konularda öğretmen adaylarının kendilerini geliştirmesi gerektiğini düşündürmektedir. Ayrıca araştırmada, ayrıştırma öğrenme stiline sahip sınıf öğretmenliği adaylarının değiştirme ve özümseme öğrenme stiline sahip olanlara göre öğretmenliğe yönelik daha olumlu tutuma sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Öneriler Çalışmanın bulgularına yönelik öneriler: 1. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenliği adaylarının yerleştirme ve değiştirme öğrenme stillerine daha az sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretim etkinliklerinde bu öğrenme stillerinin özelliklerini geliştirici etkinliklere yer verilebilir. 2. Araştırmada sınıf öğretmenliği adaylarının genel olarak ayrıştırma ve özümseme öğrenme stillerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu öğrenme stillerine yönelik etkinlikler düzenlenirse öğretmen adaylarının daha başarılı olabileceği düşünülmektedir ve 2. sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının diğer sınıf düzeylerine göre düşük çıkmasının nedenleri araştırılabilir. 4. Başarıları düşük öğrenciler için öğretmenlik mesleğini sevdirici etkinlikler ve çalışmalar düzenlenebilir. Böylelikle mesleklerine yönelik olumlu tutum sergileyerek başarılarını arttırmaları sağlanabilir. 5. Akademik başarıları yüksek olan öğretmen adaylarının genel olarak ayrıştırma ve özümseme öğrenme stillerine sahip olduğu görülmektedir. Diğer öğrenme stillerine uygun etkinliklere daha çok yer vererek başarısız öğrencilerin de başarılarını arttırmaları sağlanabilir. Araştırmacılara yönelik öneriler: 1. Sınıf öğretmenliğinden farklı öğretmenlik bölümlerindeki öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları araştırılıp karşılaştırmalar yapılabilir. 2. Öğretmenlerin kendi öğrenme stillerini öğrencilerine yansıtıp yansıtmadığına ilişkin araştırmalar yapılabilir. 73

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 64-83 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 64-83 Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine

Detaylı

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 103-118 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR * Özet

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi *

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi * İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi * H. Coşkun ÇELİK 1, Samet GÜNDÜZ 2 1 Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi,

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ 1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ Örneklem verileri kullanılan her çalışmada bir örneklem hatası çıkma riski her zaman söz konusudur. Dolayısıyla istatistikte bu örneklem hatasının meydana

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 50, ERZURUM 2013, 327-342 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Attitudes Towards

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011. Fevzi Dursun Series : 1C

Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011. Fevzi Dursun Series : 1C ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0444 EDUCATION SCIENCES Received: March 2011 Asuman Seda Saracaloğlu Accepted: July 2011 Fevzi Dursun

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Özet Sema KARARMAZ Ali ARSLAN * Bu

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Öğr. Gör. Yusuf Ergen Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 395-404 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Marmara University Journal of Sport Science Cilt 1, Sayı 1, Eylül 2016, ISSN 2147-XXX, ss. 1-10 DOI: Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 65 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Serap TÜFEKÇİ

Detaylı

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE Kürşat

Detaylı

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 103-118 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR * Özet

Detaylı

Analyzing High School Students Attitudes towards the Student Selection Examination (SSE) in Different Variables (The Case of Diyarbakır)

Analyzing High School Students Attitudes towards the Student Selection Examination (SSE) in Different Variables (The Case of Diyarbakır) 64 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 64-79 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA (ÖSS) YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI O. Karamustafaoğlu-E. Yurtyapan-Ö. Coşkun-Ö.F. Divarcı-M. Derin 1/1 (2015) 29-44 29 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Orhan Karamustafaoğlu

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com 2014, Vol.5, No.2, Pg:35-47 ISSN: 1309-0356 Received : 03.07.2013 Accepted : 09.04.2014 Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1 1 Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye necattoprak@hotmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK, FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK, FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK, FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ* Huriye DENİŞ* Esen ERSOY* Evren KARATAŞ* Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI *

TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1565 Volume 6 Issue 6, p. 549-566, June 2013 TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi. Burhan ÇELEBİ

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi. Burhan ÇELEBİ ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi Burhan ÇELEBİ Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Haziran 2007 Bu araştırma

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ)

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 311-326 İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Özet Muammer ERGÜN

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

http://www.tused.org Şendil CAN 1 Yrd.Doç.Dr., Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Muğla-TÜRKİYE

http://www.tused.org Şendil CAN 1 Yrd.Doç.Dr., Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Muğla-TÜRKİYE TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 9, Sayı 1, Mart 2012 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 9, Issue 1, March 2012 http://www.tused.org Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuar Uygulamalarına Yönelik

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Arş.Gör. İlkay Aşkın Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. iaskin@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Mustafa METİN Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

International Journal Of Environmental and Science Education, Vol 1 No: 2, pp

International Journal Of Environmental and Science Education, Vol 1 No: 2, pp The Relation between the Learning Styles of the Students Mutlu 148 2006 IJESE by Gökkuşagi, ALL RIGHTS RESERVED Special Issue: Science Education in TURKEY Mehmet MUTLU Niğde University, TURKEY Contact:

Detaylı

Fatih CAMADAN. Ahmet DUYSAK ÖZET. 30 The Journal of SAU Education Faculty, 20 (Dec 2010)

Fatih CAMADAN. Ahmet DUYSAK ÖZET. 30 The Journal of SAU Education Faculty, 20 (Dec 2010) 30 The Journal of SAU Education Faculty, 20 (Dec 2010) FARKLI PROGRAMLARDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: RİZE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION Mehmet TEKEREK KSU, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE tekerek@ksu.edu.tr Sedat POLAT KSU, KAHRAMANMARAŞ,

Detaylı

TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( )

TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( ) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 543-555 TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( ) Öz Bu araştırma, TRT sanatçılarının mesleki

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 15

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 15 İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI SOSYO - DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Vildan ÖZDEMİR Dr., Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Verileri daha anlamlı hale getirmek amacıyla

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi **

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ** Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2, Aralık 2014 http://fead.org.tr/dergi Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE OLAN TUTUMLARI

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE OLAN TUTUMLARI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 113-128, ELAZIĞ-2011 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE OLAN TUTUMLARI Attitudes

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı