Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Yeni cihazýnýzdan keyif almanýzý diliyoruz. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý Güvenlik Uyarýlarý Cihazýn Tanýmý Genel Görünüm Kontrol Paneli Fýrýnýn özellikleri Fýrýn aksesuarlarý Senkronize kýzaklar Ýlk Kez Kullanmadan Önce Saati ayarlama ve deðiþtirme Ýlk temizleme Fýrýnýn kullanýmý Fýrýný açma ve kapama Hýzlý ýsýtma Fýrýn Fonksiyonlarý Izgara, tepsi ve yað tepsisini yerleþtirme Senkron raylar Yað filtresini takma / çýkarma Zamanlama Fonksiyonu Diðer fonksiyonlar Mekanik kapak kilidi Uygulamalar, Tablolar ve Ýpuçlarý Piþirme Kýzartma Izgara tipleri Buz çözme Kurutma Konserve yapma Temizlik ve Bakým Cihazýn dýþ yüzeyi Fýrýnýn içi Aksesuarlar Yað filtresi Ray ýzgarasýný çýkarma Ray ýzgarasýný temizleme Fýrýn aydýnlatmasý Fýrýn tavaný Fýrýn kapaðý Fýrýn kapaðýnýn camý Arýzalar ve Çözümleri Elden Çýkarma Servis Bu kýlavuzda aþaðýdaki simgeler kullanýlýr: Kiþisel güvenliðinizi korumak ve cihaza hasar vermemek için önem taþýyan bilgiler. Genel bilgiler ve ipuçlarý Çevresel bilgiler Kullaným Talimatlarý 3 Kullaným Talimatlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Elektrik güvenliði Cihazýn baðlantýlarý sadece uzman servis tarafýndan yapýlabilir. Cihazda arýza veya hasar ortaya çýkmasý halinde, sigortayý devre dýþý býrakýn veya fýrýný kapatýn. tamirat nedeniyle ciddi tehlikeler oluþabilir. kablolarý sýcak yerlere deðmemeli ya da sýcak fýrýn kapaðýna sýkýþtýrýlmamalýdýr. Uyarý: Yanýk tehlikesi! Fýrýn çalýþýrken iç alaný ýsýnmaktadýr. Fýrýnda alkol içeren malzemeler ile yemek piþirmek, kolaylýkla alev alabilen hava karýþýmý meydana gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda fýrýn kapaðýný dikkatlice açýn. Açýkta alev, kývýlcým ya da ateþ olmamasýna dikkat edin. 3 Akrilamid uyarýsý Son bilimsel verilere göre gýdalarýn, özellikle niþasta içeren ürünlerin fazla kýzartýlmasý durumunda oluþan akrilamid maddesi, saðlýða zararlý olabilir. Bu nedenle yiyecekleri mümkün olduðunca düþük ýsýlarda piþirmenizi ve fazla kýzartmamanýzý öneririz. Cihazda hasarý önlemek için Fýrýna alüminyum folyo sermeyin ve zeminine fýrýn tepsisi sacý, tencere vb. koymayýn, aksi takdirde sýcaklýk nedeniyle fýrýnýn emaye kaplamasý zarar görebilir. Fýrýn tepsisinden damlayan meyve sularýnýn oluþturduðu lekeler, çýkarýlamaz. Çok sulu kekler için derin bir tepsi kullanýn. Fýrýn kapaðý açýkken kapaða yüklenmeyin. Asla sýcak fýrýna doðrudan su dökmeyin. Emaye hasar görebilir ve renk deðiþimleri olabilir. Bilhassa ön camýn kenarlarýna kuvvet uygularsanýz, cam kýrýlabilir. 4 Cihazýn Tanýmý Fýrýna yanýcý nitelikte malzemeler koymayýn. Fýrýný çalýþtýrdýðýnýzda bunlar tutuþabilir. Emayesinde hasar oluþabileceðinden, fýrýnýn içine nemli yiyecekler koymayýn. Soðutucu fan kapandýktan sonra fýrýnda açýk yemek býrakmayýn. Fýrýnda veya cam kapaklarda nem yoðunlaþarak, mobilyaya da etki edebilir. 3 Emaye kaplama ile ilgili uyarý Kullaným sonucunda fýrýnýn emaye kaplamasýnda oluþan renk deðiþimleri, cihazýn normal çalýþmasýný etkilemez. Bu tür renk deðiþimleri, garanti anlamýnda herhangi bir hataya iþaret etmez Cihazýn Tanýmý Genel Görünüm Kontrol paneli Kapý kolu Tam cam kapak Cihazýn Tanýmý 5 Kontrol Paneli Çalýþma-Kontrol lambasý Çalýþma-Kontrol lambasý Sýcaklýk/zaman göstergesi Fýrýn fonksiyonlarý Sýcaklýk/Süre seçimi Fonksiyon tuþlarý Fýrýnýn özellikleri Üst ýsýtma elemanlarý Fýrýn aydýnlatmasý Raf konumlarý Yað filtresi Arka duvar ýsýtýcýsý Vantilatör Alt ýsýtma Çýkartýlabilir tepsi raylarý 6 Cihazýn Tanýmý Kapak iç kýsmý Fýrýnýn kapaðýnýn iç kýsmýnda fýrýnýn kullaným alanlarý numaralandýrýlmýþ olarak gösterilmektedir. Bunun haricinde, fýrýn fonksiyonlarý, tavsiye edilen kullaným alanlarý ve en çok tercih edilen yemeklerin hazýrlanmasý için kullanýlan sýcaklýk deðerleri hakkýnda kýsa bilgiler de bulunmaktadýr. Fýrýn aksesuarlarý Izgara Tabaklar, pasta kalýplarý, ýzgara ve mangal için.

3 Piþirme tepsisi Kekler ve kurabiyeler için. Yað tepsisi Piþirme ve ýzgarada kullanýlýr ve/veya yaðý toplayýcý kap görevi görür. Senkronize kýzaklar Senkronize kýzaklar Baðlantý askýlý tutma klipsleri. Ýlk Kez Kullanmadan Önce 7 Ýlk Kez Kullanmadan Önce Saati ayarlama ve deðiþtirme 3 Fýrýn sadece saati ayarlanmýþsa çalýþýr. Elektrik fiþi çýkarýlýp takýlýnca veya cereyan kesintisinden sonra, Saat fonksiyon ýþýðý otomatik olarak yanýp söner. 1. Ayarlanmýþ bir saati deðiþtirmek için Seçim tuþuna, Saat fonksiyon ýþýðý yanýp sönünceye kadar basýn. 2. / düðmesi ile güncel saat ayarlanabilir. Yaklaþýk 5 saniye sonra yanýp sönme durur ve saat, sizin ayarýnýzla görüntülenir. 3 Cihaz artýk kullanýma hazýrdýr. Saat, sadece çocuk emniyeti kapalý, Kýsa süre, Süre veya Son saat fonksiyonlarý ve hiçbir fýrýn fonksiyonu ayarlanmamýþsa deðiþtirilebilir. Ýlk temizleme 1 3 Fýrýný ilk kez kullanmadan önce temizlemelisiniz. Dikkat: Sert ve aþýndýrýcý deterjanlar kullanmayýn! Cihazýn yüzeyi hasar görebilir. Metal yüzeylerde piyasada satýlan deterjanlarý kullanýn. 8 Fýrýnýn kullanýmý 1. Fýrýn kapaðýný açýn. Fýrýnýn iç aydýnlatmasý yanar. 2. Tüm aksesuarlarý ve tepsileri çýkarýn ve deterjanlý sýcak suyla temizleyin. 3. Ayný þekilde fýrýný da deterjanlý sýcak suyla temizleyin ve kurulayýn. 4. Cihazýn ön kýsmýný nemli bezle silin. Fýrýnýn kullanýmý 3 Fýrýn, fýrýn fonksiyonlarý ve sýcaklýk seçimi için puþbutonlara sahiptir. Bu iþlevden faydalanmak için ilgili þaltere basýn. Þalter dýþarý çýkacaktýr. Fýrýný açma ve kapama Çalýþma-Kontrol lambasý Sýcaklýk/zaman göstergesi Hýzlý ýsýtma Isý göstergesi Çalýþma-Kontrol lambasý Hýzlý ýsýtma tuþu Seçme tuþu Fýrýn fonksiyonlarý Gösterge deðiþimi Sýcaklýk/Süre seçimi Fýrýný çalýþtýrma Fýrýn fonksiyonlarý þalterini çevirerek dilediðiniz fonksiyona getirin. Çalýþma kontrol lambasý yanar. Sýcaklýk göstergesi, seçilen fýrýn fonksiyonu için önerilen sýcaklýðý gösterir. Fýrýn ýsýnmaya baþlar. Ayarlanmýþ olan sýcaklýða ulaþýnca bir sinyal sesi duyulur. Fýrýnýn kullanýmý 9 Fýrýn sýcaklýðýný deðiþtirme veya tuþuyla sýcaklýk artýrýlabilir veya kýsýlabilir. Ayar 5 ºC'lte; ve daha fazla kýzarmasý gereken yemeklerin tek bir düzeyde piþirilmesinde kullanýlýr. Fýrýn sýcaklýklarýný üstten/alttan ýsýtmanýn C altýna ayarlayýn. Tek bir seviyede piþirme ve kýzartma için kullanýlýr. st/alt ÆsÆtma Dual Turbo Izgara Büyük etler veya kümes hayvanlarýnýn bir tepside kýzartýlmasý içindir. Bu fonksiyon ayný zamanda graten ve üstten kýzartma için de kullanýl&yacuteý doðru çekerek asýn. 14 Fýrýnýn kullanýmý Zamanlama Fonksiyonu Sýcaklýk/zaman göstergesi Saat fonksiyon ýþýklarý Seçim tuþu Gösterge deðiþimi Süre Fýrýnýn çalýþma süresini ayarlamak içindir. Son Fýrýnýn çalýþmasýnýn bitiþ süresini ayarlamak içindir. Kýsa süre Piþirme süresini ayarlamak için. Süre bittiðinde sinyal sesi duyulur. Bu iþlev, fýrýnýn çalýþmasýný etkilemez. Saat Günün saatini ayarlamak, deðiþtirmek ya da kontrol etmek için. ("Ýlk kullanýmdan önce" bölümüne de bakýnýz.) 3 Saat fonksiyonlarýyla ilgili bilgiler Bir saat fonksiyonunun seçilmesinden sonra, ilgili fonksiyon 5 saniye boyunca yanýp söner. Bu süre içinde veya tuþu ile istenilen zamanlar ayarlanabilir veya deðiþtirilebilir. Ýstenen zaman ayarlandýktan sonra, fonksiyon ýþýðý bir kez daha 5 saniye boyunca yanýp söner. Ardýndan fonksiyon göstergesi yanar. Ayarlý süreden geriye sayýlmaya baþlar. Süre ve Son saat fonksiyonlarýnýn geçmesinden sonra, fýrýn fonksiyonlarý "0" konumuna getirilmelidir. Göstergesi tuþu ile fýrýnsýcaklýðý ve süre arasýnda geçiþ yapýlabilir. Fýrýnýn kullanýmý 15 3 Ayarlanan veya kalan sürenin sorulmasý Seçim tuþuna, ilgili saat fonksiyonu yanýp sönene ve ayarlanan veya kalan süre gösterilene kadar basýn. Kýsa süre 1. Seçim tuþuna, Kýsa süre fonksiyon ýþýðý yanýp sönene kadar basýn. 2. / þalteri ile istediðiniz kýsa süreyi ayarlayýn (en fazla dakika). Kýsa süre fonksiyon ýþýðý yanar.

4 Ayarlanan sürenin %90'u geçince bir sinyal sesi duyulur. Ayarlanan süre bitince "0. 00" ve fonksiyon ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. Bir sinyal sesi duyulur. Yanýp sönen göstergeyi ve sinyal sesini kapatmak için: Herhangi bir tuþa basýn. 16 Fýrýnýn kullanýmý Süre 1. Fýrýn fonksiyonunu ve sýcaklýðý seçin. 2. Seçim tuþuna, Süre fonksiyon ýþýðý yanýp sönene kadar basýn. 3. / düðmesiyle istediðiniz piþirme süresini ayarlayýn. Süre fonksiyon ýþýðý yanar ve fýrýn hemen açýlýr. Ayarlanan süre bitince "0.00" ve fonksiyon ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. 2 dakika boyunca bir sinyal çalar. Fýrýn kapanýr. Yanýp sönen göstergeyi ve sinyal sesini kapatmak için: Fýrýn fonksiyonlarý düðmesini "0" konumuna getirin. Fýrýnýn kullanýmý 17 Son 1. Fýrýn fonksiyonunu ve sýcaklýðý seçin. 2. Seçim tuþuna, Son fonksiyon ýþýðý yanýp sönene kadar basýn. 3. / düðmesiyle istediðiniz kapanma saatini ayarlayýn. Son açýlýr. fonksiyon ýþýðý yanar ve fýrýn hemen Ayarlanan süre bitince "0.00" ve fonksiyon ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. 2 dakika boyunca bir sinyal çalar. Fýrýn kapanýr. Yanýp sönen göstergeyi ve sinyal sesini kapatmak için: Fýrýn fonksiyonlarý düðmesini "0" konumuna getirin. 18 Fýrýnýn kullanýmý 3 Süre ve Son birlikte Süre ve Son, fýrýnýn daha sonra açýlmasý ve kapatýlmasý gerekirse birlikte kullanýlabilir. 1. Fýrýn fonksiyonunu ve sýcaklýðý seçin. 2. Süre fonksiyonuyla yemeðin piþirme süresini ayarlayýn (bu örnekte 1 saat). 3. Son fonksiyonuyla, yemeðin piþmiþ olmasý gereken saati ayarlayýn, bu örnekte Süre ve Son fonksiyon ýþýklarý yanar ve ekranda ýsý gösterilir, bu örnekte 200 C. Fýrýn hesaplanan saatte otomatik olarak çalýþmaya baþlar (bu örnekte 13.05). Girilen süre bittikten sonra yine kapanýr (bu örnekte 14.05). Fýrýnýn kullanýmý 19 Diðer fonksiyonlar Göstergeyi kapatma 2 3 Zaman göstergesini kapatarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Zaman göstergesini kapatma 1. / þalterini saða döndürün ve tutun. 2. Ek olarak, gösterge kararana kadar Seçim tuþuna basýn. Cihaz yeniden çalýþtýrýlmaya baþladýðý anda gösterge kendiliðinden açýlýr. Bir sonraki kapatmada saat göstergesi yine söner. Saatin yeniden gösterilmesi için, saat göstergesini tekrar açmalýsýnýz. Saat göstergesini açma 1. / þalterini saða döndürün ve tutun. 2. Ek olarak, gösterge tekrar görülene kadar Seçim tuþuna basýn. Fýrýnýn çocuk emniyeti 3 Bu cihaz, çocuk emniyet tertibatýyla donatýlmýþtýr. Çocuk emniyeti açýldýktan sonra fýrýn çalýþtýrýlamaz. Çocuk emniyetini açabilmek için, hiçbir fýrýn fonksiyonu seçilmemiþ olmalýdýr. Çocuk emniyetini açma 1. / þalterini sola döndürün ve tutun. 2. Ek olarak Seçim tuþuna basýn, bu iþleme göstergede,,safe" görülene kadar devam edin. Çocuk emniyeti artýk çalýþmaktadýr. Çocuk emniyetini kapatma 1. / þalterini sola döndürün ve tutun. 2. Ek olarak Seçim tuþuna basýn, bu iþleme göstergede "SAFE" sönenen kadar devam edin. Çocuk emniyeti artýk kapatýlmýþtýr ve fýrýn yeniden çalýþtýrýlabilir durumdadýr. 20 Fýrýnýn kullanýmý Fýrýnýn otomatik kapanmasý 3 Belli bir süre sonrasýnda kapatýlmaz veya sýcaklýðý deðiþmezse, fýrýn otomatik olarak kendiliðinden kapanýr. Sýcaklýk göstergesinde ayarlanan sýcaklýk, yanýp sönerek gösterilir. Fýrýn, aþaðýdaki fýrýn sýcaklýklarýndan itibaren kapanýr: C C C 250 maks C kapanma süresi: kapanma süresi: kapanma süresi: kapanma süresi: 12,5 Saat 8,5 Saat 5,5 Saat 3,0 Saat 3 Otomatik kapanmadan sonra çalýþtýrma Fýrýný tümüyle kapatýn. Ardýndan tekrar çalýþýr hale gelir. kapatýn 2. Sürgüye basýn ve basýlý tutun 3. düzeyi 3 1 kalýp: örn. st/alt ÆsÆtma veya Sýcak hava ile ýzgaranýn üzerinde ayný anda iki kalýpla da yemek piþirebilirsiniz. Piþirme süresi çok az uzayacaktýr. Dondurulmuþ gýdalarý çözme esnasýnda, kullanýlan tepsiler piþirme sýrasýnda yamulabilir. Bunun nedeni, derin dondurucudan çýkan gýdalarla fýrýnýn sýcaklýðý arasýndaki büyük ýsý farkýdýr. Tepsiler soðuduktan sonra, yamukluk gider ve tepsi tekrar eski halini alýr. Piþirme tablolarý ile ilgili bilgiler Tablolarda bazý yemekler için gerekli olan sýcaklýklarý, piþme sürelerini ve yerleþtirme düzeylerini bulacaksýnýz.

5 Yaþ yemekler (örn. sayede et daha sulu olacaktýr. Dýþarý çýkan et suyunun veya yaðýn yanmamasý için kýzartma kabýna biraz sývý koymanýzý tavsiye ederiz. Etleri gerekirse (piþme süresinin 1/2-2/3'ü dolduktan sonra) çeviriniz. 28 Uygulamalar, Tablolar ve Ýpuçlarý Büyük et ve kümes hayvaný parçalarýnýn üzerine piþme esnasýnda birkaç kez etin kendi suyundan dökün. Bu sayede kýzartma daha lezzetli olacaktýr. Kalan ýsýdan faydalanmak için kýzarma süresi dolmadan yakl. 10 dakika önce fýrýný kapatýn. Kýzartma tablosu Et türü Sýðýr eti Izgara et Rozbif veya fileto - az piþmiþ - orta piþmiþ - çok piþmiþ Domuz eti Omuz, ense, pirzola Külbastý, kaburga Parça et Domuz incik (önceden piþirilmiþ) Dana eti Dana rosto Dana incik Kuzu Kuzu budu, kuzu rosto Kuzu pirzola 1-1,5 kg 1-1,5 kg Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara :15-2:00 1:00-1:30 1 kg 1,5-2 kg Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara :30-2:00 2:00-2:30 1-1,5 kg 1-1,5 kg 750 g-1 kg 750 g-1 kg Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara :30-2:00 1:00-1:30 0:45-1:00 1:30-2:00 cm baþýna yükseklik cm baþýna yükseklik cm baþýna yükseklik Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara ) ,5 kg st/alt ÆsÆtma :00-2:30 her bir cm'lik kalýnlýk için 0:05-0:06 0:06-0:08 0:08-0:10 Miktarý Fýrýnfonksiyonu Raf konumu (alttan itibaren) Sýcaklýk C Süre Saat.: Dak. Uygulamalar, Tablolar ve Ýpuçlarý 29 Et türü Av eti Tavþan sýrtý, tavþan budu Ceylan/geyik pirzola Ceylan/geyik budu Kümes hayvanlarý Parça halinde kümes hayvaný Yarým piliç Piliç, tavuk Ördek Kaz Hindi Hindi Balýk (füme) Bütün balýk Miktarý Fýrýnfonksiyonu Raf konumu (alttan itibaren) Sýcaklýk C Süre Saat.: Dak. 1 kg'a kadar 1,5-2 kg 1,5-2 kg st/alt ÆsÆtma st/alt ÆsÆtma st/alt ÆsÆtma Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara Dual Turbo Izgara st/alt ÆsÆtma ) :25-0:40 1:15-1:45 1:30-2:15 her biri g her biri g 1-1,5 kg 1,5-2 kg 3,5-5 kg 2,5-3,5 kg 4-6 kg :35-0:50 0:35-0:50 0:45-1:15 1:15-1:45 2:30-3:30 1:45-2:30 2:30-4:00 1-1,5 kg :45-1:15 1)Fýrýný önceden ýsýtýn Izgara tipleri 1 3 Fýrýn fonksiyonu: Izgara ile veya Dual Izgara maksimum sýcaklýk ayarý Dikkat: Izgara yaparken fýrýn kapýsýný daima kapalý tutun Fýrýný boþken daima ýzgara fonksiyonlarý ile önceden 5 dakika ýsýtýn! Izgara yapmak için ýzgarayý tavsiye edilen seviyeye yerleþtirin. Yað damlama tepsisini daima alttan 1. seviyeye yerleþtirin. Izgara süreleri referans deðerlerdir. Tel ýzgara özellikle yassý et ve balýk parçalarý için idealdir. 30 Uygulamalar, Tablolar ve Ýpuçlarý Izgara tabla Izgara süresi Izgara yapýlacak gýda Köfte Domuz fileto Sosis-salam kýzartma Sýðýr fileto - Biftek, Dana biftek Sýðýr fileto, Sýðýr rosto (yak. 1 kg) Tost ekmekleri1) Hazýr Tost Ekmekleri 1)Ön ýsýtmasýz Uygulama yeri 1. Sayfa Dak Dak Dak. 6-7 Dak Dak. 4-6 Dak. 6-8 Dak. 2. Sayfa 6-8 Dak Dak. 6-8 Dak. 5-6 Dak Dak. 3-5 Dak. --- Buz çözme Fýrýn fonksiyonu: Buz çözme (sýcaklýk ayarý olmadan) Paketinden çýkardýðýnýz yemekleri bir tabaðýn üzerinde tel ýzgaraya yerleþtirin. Üzerini örtmek için tabak veya kap kullanmayýn, aksi takdirde buz çözme süresi büyük ölçüde uzayacaktýr. Buz çözmek için tel ýzgarayý alttan 1. düzeye yerleþtirin. Buz çözme tablosu Yemek Buz çözme süresi dak Ek buz çözme süresi, dak. Hatýrlatma Tavuk, 1000 g Et, 1000g Et, 500g Alabalýk, 150g Çilek, 300g Tereyaðý, 250g Krema, 2 x 200g Turta, 1400g Tavuðu ters altý ters çevrilmiþ þekilde büyük bir tabaða yerleþtirin Sürenin yarýsý dolduðunda çevirin Sürenin yarýsý dolduðunda çevirin Sürenin yarýsý dolduðunda çevirin Krema hafif donmuþ bölümleri olsa da kolayca çýrpýlýr --- Uygulamalar, Tablolar ve Ýpuçlarý 31 Kurutma Fýrýn fonksiyonu: Sýcak hava Üzerine tereyaðlý ekmek veya yaðlý kaðýt koyulmuþ tel ýzgara kullanýn. Kurutma süresinin yarýsý dolduðunda fýrýný kapattýðýnýz, tekrar açtýðýnýz ve gece boyunca soðumaya býraktýðýnýz takdirde daha iyi sonuç alýrsýnýz. Ardýndan kurutma iþlemini tamamlayýn. Kurutulacak gýda Sebze Kuru fasülye Paprika (dilim) Çorbalýk sebze Mantar Baharat Meyveler Erik Kayýsý Elma dilimleri Armut /4 1/4 1/4 1/ /4 1/4 1/4 1/4 1/ Sýcaklýk, C olarak Yerleþtirme düzeyi 1 düzey 2 düzey Süre, saat olarak (referans deðer) Konserve yapma Fýrýn fonksiyonu: Alt isitma Konserve yaparken sadece ayný boyda olan kavanozlarý kullanýn.

6 Çevirmeli veya bayonet kilitli kavanozlar ve metal kutular uygun deðildir. Konserve yapmak için alttan 1. yerleþtirme düzeyini kullanýn. Konserve yaparken tepsiyi kullanýn. Bu tepsinin üzerine birer litrelik altý kavanoz yerleþtirilebilir. litre su doldurun. 100 C'de piºirmeye devam etme, dak. sonucunda cam patlayabilir. Cihazýn dýþ yüzeyi Cihazýn ön kýsmýný yumuþak bir bez ve ýlýk sabunlu suyla silin. Metal yüzeylerde piyasada satýlan deterjanlarý kullanýn. Lütfen aþýndýrýcý deterjanlar ve süngerler kullanmayýn. Temizlik ve Bakým 33 Fýrýnýn içi Cihazý her kullanýmdan sonra temizleyin. Kirler en kolay bu þekilde çýkar ve yanarak yerlerine yapýþmalarý önlenir. 1. Fýrýn kapaðý açýlýnca fýrýn ýþýðý kendiliðinden yanar. 2. Fýrýný her kullanýmdan sonra deterjanlý bezle silin ve kurulayýn. Sert kirleri özel fýrýn temizleyicileriyle temizleyin. Dikkat: Fýrýn spreyi kullanýrsanýz üreticinin talimatlarýna mutlaka uyun! 3 1 Aksesuarlar Tüm yerleþtirme parçalarýný (ýzgara, tepsi, raf destek raylarý vb. ) her kullanýmdan sonra yýkayýp iyice kurulayýnýz. Kolay temizlenmesi için suda bekletiniz (yumuþamasý için). Yað filtresi 1. Yað filtresini, sýcak bulaþýk suyunda ya da bulaþýk makinesinde temizleyin. 2. Aþýrý yanmýþ kirlerde, biraz su ve 2-3 yemek kaþýðý bulaþýk makinesi deterjaný ile kaynatýn. Ray ýzgarasýný çýkarma Yan duvarlarýn temizlenebilmesi için sað ve sol yanlardaki itme raylarý ýzgarasý çýkartýlabilir. Ýtme raylarý ýzgarasýný çýkarma Izgarayý önce ön taraftan fýrýn duvarýndan çekerek çýkartýn, daha sonra arkadan asýlý olduðu yerden kaldýrýn. 34 Temizlik ve Bakým 1 Ýtme raylarý ýzgarasýný yerleþtirme Izgarayý yerine takarken teleskop raylarýn durdurucu pimlerinin öne baktýðýndan emin olun! Yerine yerleþtirmek için ray ýzgarasýný önce arkadan asýlý yerine takýn, ardýndan önünü yerleþtirip, bastýrarak oturtun. Ray ýzgarasýný temizleme Fýrýn þaryolarýný sýcak deterjanlý su ile temizleyin. Dikkat: Fýrýn þaryosu, bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Dikkat: Teleskop raylarýný kesinlikle yaðlamayýn. Fýrýn aydýnlatmasý Uyarý: Elektrik çarpabilir! Fýrýn lambasýný deðiþtirmeden önce: Fýrýný kapatýn! Sigortalarý sigorta kutusundan çevirerek çýkarýn veya kapatýn. Fýrýn lambasýný ve cam kaplamayý korumak için fýrýnýn zeminine bir bez koyun. Fýrýn lambasýný deðiþtirme/cam kaplamayý temizleme 1. Cam kaplamayý sola çevirerek çýkarýn ve temizleyin. 2. Gerekirse: Fýrýn lambasýný 40 Watt, 230 V, 300 C ýsýya dayanýklý olacak þekilde, yenisiyle deðiþtirin. 3. Cam kapaðý yerine geri takýn. Temizlik ve Bakým 35 Fýrýn tavaný Fýrýn tavanýnýn kolay temizlenmesi için üst ýsýtýcý eleman aþaðýya doðru katlanabilir. 1 Üst Isýtýcýnýn Aþaðýya Doðru Katlanmasý Uyarý: Üst ýsýtýcýyý sadece fýrýnýn elektriði kesildikten sonra ve yanma tehlikesi riski olmadýðý zaman katlayýnýz! 1. Raf destek raylarýný çýkarýnýz. 2. Isýtýcýyý önden tutun ve fýrýn iç duvarýnýn kabartmasýnýn üstünden öne doðru çekiniz. 3. Þimdi ýsýtýcý aþaðý doðru katlanýr. Dikkat: Isýtýcýyý zorlayarak aþaðý doðru çekmeyiniz! Isýtýcý kopabilir. 1 Fýrýn tavanýnýn temizlenmesi Üst Isýtýcýnýn Yerleþtirilmesi 1. Isýtýcýyý fýrýn tavanýna kadar geri yerleþtiriniz. 2. Isýtýcýyý ön tarafýndan tutup fýrýn iç duvarý kabartmasýnýn üzerinden geçiriniz. 3. Desteðe tutturunuz. 4. Raf destek raylarýný yerleþtiriniz. 1 Dikkat: Isýtýcý, fýrýn iç duvarýnda, her iki taraftan da kabartmanýn üstünde ve doðru tutturulmuþ olmalýdýr. 36 Temizlik ve Bakým Fýrýn kapaðý Fýrýnýn iç kýsmýnýn daha rahat temizlenebilmesi için, cihazýnýzýn fýrýn kapaðý çýkarýlabilir. Fýrýn kapaðýnýn çýkarýlmasý 1. Fýrýn kapaðýný tamamen açýn. 2. Manivelalarý (A) her iki kapak menteþesinde tümüyle açýn. 3. Fýrýn kapaðýný ilk dayanak yerine kadar kapatýn (yakl. 45 ) Fýrýn kapaðýný iki elinizle yanlardan kavrayýn ve çaprazlamasýna yukarý doðru kendinize çekin (Dikkat: aðýrdýr!).

7 Fýrýn kapaðýný çizilmemesi için dýþ yüzeyi aþaðýya gelecek þekilde yumuþak ve düz bir zeminin, örneðin bir bezin üzerine koyun. Temizlik ve Bakým 37 Fýrýn kapaðýnýn tekrar yerine yerleþtirilmesi 1. Fýrýn kapaðýný tutma yönünden iki elinizle birden yanlardan kavrayýn ve yaklaþýk 45 derecelik bir açýyla tutun. Kapaðýn alt kýsmýndaki çentikleri, fýrýndaki menteþelerin içine oturtun. Kapaðý dayanak noktasýna kadar aþaðý kaydýrýn. 2. Fýrýn kapaðýný tamamen açýn. 3. Manivelalarý (A) her iki kapak menteþesinde ilk baþtaki pozisyonuna geri getirin. 4. Fýrýn kapaðýný kapatýn. 38 Temizlik ve Bakým Fýrýn kapaðýnýn camý 1 Fýrýn kapaðý, dört adet arka arkaya takýlý camla donatýlmýþtýr. Ýç camlarý temizlik yaparken çýkarabilirsiniz. Dikkat! Bilhassa ön camýn kenarlarýna kuvvet uygularsanýz, cam kýrýlabilir. Kapak camlarýný sökme 1. Fýrýn kapaðýný tamamen açýn. 2. Manivelalarý (A) her iki kapak menteþesinde tümüyle açýn. 3. Fýrýn kapaðýný ilk dayanak yerine kadar kapatýn (yakl. 45 ). 4. Fýrýn kapaðýnýn üst kýsmýndaki koruyucuyu(b) iki elinizle birden kapaðýn üst kenarýndan tutun ve içe doðru bastýrarak kilidini açýn. Ardýndan koruyucu kapaðý yukarý doðru çekerek çýkartýn. 5. dikkatle kurulayýn. Kapak camlarýný yerine takma 1. dýþ fýrýn kapaðý ile kýlavuz köþenin (D) arasýna itilmesi gerekir. Kilit (E) yerine oturmuþ olmalýdýr. 40 Temizlik ve Bakým 3. Fýrýn kapaðýný tamamen açýn. 4. Manivelalarý (A) her iki kapak menteþesinde ilk baþtaki pozisyonlarýna geri getirin. 5. ayarý yapýlmamýþtýr. Gereken ayarlar yapýlmamýþtýr. ayarlayýn. Ayarlarý kontrol edin. Bkz. Otomatik kapatma Evin elektrik sigortasý (sigorta Sigortayý kontrol edin. Evinizin kutusu) atmýþtýr elektrik sigortalarý birkaç kez atarsa lütfen uzman bir elektrikçi çaðýrýn. Fýrýn aydýnlatmasý kapanýyor. Zaman göstergesinde yukarýda belirtilmeyen bir hata kodu veriliyor Fýrýn lambasý bozulmuþtur. Elektronik hata Fýrýn lambasýný deðiþtirin. Cihazý ev sigortasýndan veya sigorta kutusundaki koruma þalterinden tekrar kapatýp açýn. Gösterge yine ayný hatayý veriyorsa müþteri hizmetlerini arayýn Arýzayý yukarýdaki çözüm yollarýný kullanarak gideremediðiniz takdirde, lütfen bayinize veya müþteri hizmetlerine baþvurun. Uyarý: Cihazda yapýlacak olan tamirat, yalnýzca yetkili servisi tarafýndan yapýlabilir. Yanlýþ yapýlan tamirler kullanýcý için çok tehlikeli olabilir. Yedek parça gerektiðinde, yetkili servis teknisyeninin veya satýcýnýn ziyareti garanti süresi dahilinde bile olsa, ücret alýnýr. Metal cepheli aletler için bilgi: Fýrýnýn ön yüzeyinin soðuk olmasý nedeniyle, kapaðýn açýlmasýndan sonra, piþirme ya da kýzartma esnasýnda ya da hemen sonrasýnda, dahili kapak camý kýsa süreliðine buðulanabilir. 42 Elden Çýkarma Elden Çýkarma 2 2 Ambalaj malzemesi Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermez ve geri dönüþümlüdür. Plastik parçalar örneðin >PE<, >PS< gibi þekillerde belirtilmiþtir. Ambalaj malzemelerini, dýþ çöp konteynerlerinde iþaretlerine göre öngörülmüþ olan bölümlere atýn. Eski cihaz simgesi, bu ürünün normal ev çöpü Ürünün ya da ambalajýnýn üzerindeki gibi atýlmayýp, elektrik ve elektronik cihazlarýn geri dönüþüm için verildiði özel toplama noktalarýndan birine verilmesi gerektiðini belirtir. Bu ürünün doðru þekilde imha edilmesine katkýda bulunmakla hem çevreyi, hem de çevrenizdekilerin saðlýðýný korumuþ olursunuz. Yanlýþ þekilde imha ise hem çevreye hem saðlýða zararlýdýr. Bu ürünün geri dönüþümüne iliþkin daha ayrýntýlý bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü satýn almýþ olduðunuz bayiden edinebilirsiniz. W 1 Uyarý: Artýk kullanmadýðýnýz cihazlarýn tehlike arz etmemesi için, cihazý çöpe atmadan önce kullanýlamaz hale getirin. Bunun için cihazýn fiþini elektrik prizinden çekin ve elektrik kablosunu cihazdan çýkarýn. Servis 43 Servis Teknik arýzalarda lütfen öncelikle, kullanma kýlavuzunun yardýmýyla ("Arýza durumunda" bölümü) sorunu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Eðer sorunu çözemiyorsanýz, lütfen müþteri hizmetlerimize veya yetkili servislerimizden birine baþvurun. Size hýzla yardýmcý olabilmek için þu bilgilere ihtiyacýmýz vardýr: Cihaz modeli Ürün numarasý (PNC) Seri numarasý (S-No.) (numaralar tip levhasýnda yazýlýdýr) Arýzanýn türü varsa, cihazýn gösterdiði arýza mesajý Cihazýnýzla ilgili gereken bilgilerin elinizin altýnda bulunmasý için, bunlarý aþaðýya yazmanýzý öneririz: Cihaz modeli: Ürün numarasý: Seri numarasý:.

8 Powered by TCPDF ( A Önceden haber verilmeksizin deðiþiklik yapma hakký saklýdýr..

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

EasyCook Combair SE SEP. Fırın

EasyCook Combair SE SEP. Fırın EasyCook Combair SE SEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

EasyCook Combair HSE. Fırın

EasyCook Combair HSE. Fırın EasyCook Combair HSE Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates... 0

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın EasyCook Combair XSE XSEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243VG PyroTouch Serisi

Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243VG PyroTouch Serisi MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. 1 Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243VG PyroTouch Serisi Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi buluşturan bu fırın,

Detaylı

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM EAN13: 8017709130060 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 592 x 597 x 570 Fırın kapasitesi: 68 litre 9 farklı yemek programı + 3 hafıza Pirolitik temizleme (500 C de yoğun temizleme)

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

BO243EA Touch Serisi!

BO243EA Touch Serisi! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1 # Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243EA Touch Serisi Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) A2PY-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108960 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, PİROLİTİK TEMİZLEME

Detaylı

EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU EPİLASYON CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Model : EPIGOLD Classic Blend Sayın kullanıcı ; Öncelikle cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazımızı kullanmadan önce kullanım kitapçığını okumanız

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10.

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10. Manuel yemek kitabı İçindekiler Manuel pişirme 3 Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4 Fırında pişirme 5 Yumurtalar 10 Balık 11 Sebze ve garnitürler 13 Patatesler ve garnitürler

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın A2RW-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ŞARAP KIRMIZISI ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108953 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN Türkçe, 1 CX64ST T/HA CX64ST6 T/HA Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý arklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

TR93P. Victoria. 90cm "Victoria" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B

TR93P. Victoria. 90cm Victoria Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B TR93P 90cm "" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B EAN13: 8017709181703 OCAK: 6 gözlü ocak Ön sag: 1.8 kw Arka sag: 2.9 kw Ön orta: 1.0 kw Arka orta: 1.8 kw Arka sol: 1.0 kw Ön

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

TR4110BL. Victoria. 110cm "Victoria" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA

TR4110BL. Victoria. 110cm Victoria Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA TR4110BL 110cm "" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA EAN13: 8017709166670 OCAK: 7 gözlü gazli ocak Ön sag: 1.80kW Arka orta: 1.80kW Ön orta: 3.00kW Arka orta: 1.00kW Ön sol:

Detaylı

T I M E R TR Kullanım

T I M E R TR Kullanım TR Kullanım TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Çalıştırma ve emniyet kurallarını dikaktlice okuyunuz! Emniyet kuralları Evinizde kullandığınız elektrik değrlerinin cihazın çalışması için gerekli değerleri

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel 1 9 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel algýlamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalmasý; yaþlýlarýn çevresel tehlikelerle karþý

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

S I N I R S I Z A T I S K E Y F Ý TÜFEÐÝNÝZÝ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKÝ UYARILARI VE TALÝMATLARI DÝKKATLE OKUYUNUZ. ZAFER SÜPERPOZE KULLANMA KILAVUZU S I N I R S I Z A T I S K E Y F Ý ZAFER

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox LX-13690 Restaurant YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları Full Inox Fırın gücü; 2100 W Kolay temizlenebilen hareketli alt rezistans Çift cam ve yalıtım sistemi ile A13 güvenlik standartları İç aydınlatma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) CS20-6 KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108656 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog LED elektronik

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz Bu Rehberi Saklayýnýz

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz Bu Rehberi Saklayýnýz Mealstream 401 Kullanma Rehberi Starbucks Fýrýnlarýnada geçerlidir Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz Bu Rehberi Saklayýnýz 1 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlikle Ýlgili Bilgiler... 3 Önceden Alýnacak Tedbirler...

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı