başlangıç noktamız...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "başlangıç noktamız..."

Transkript

1

2 başlangıç noktamız... 1

3

4 faaliyet raporu 2011

5

6 içindekiler Sunuş ve Gündem 7-9 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 10 Yönetim Kurulu Raporu 16 Giriş 19 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları 23 Mali Tablolar 29 Bilanço 30 Gelir Tablosu 32 Özsermaye Değişim Tablosu 34 Nakit Akım Tablosu 38 Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar 39 Kar Dağıtım Önerisi 86 Denetleme Kurulu Raporu 88 Bağımsız Denetim Raporu 89 İştirakler 90

7 6

8 Sunuş ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. nin 17 Nisan 2012 tarihinde saat de Kemalpaşa Caddesi No.4 Işıkkent-İZMİR adresinde bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacak ve 01 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasındaki çalışma sonuçlarını inceleyerek karara bağlayacak olan 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı na sunulur. 7

9 8

10 gündem 1. Açılış ve Yoklama, 2. Şirket Ana Sözleşmesi nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve Divan Heyeti ne tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu nun okunması, görüşülmesi, yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması, yılı karı hakkında görüşme ve karar, 7. Şirket Yönetim Kurulu nca hesap dönemleri için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi, 9. Denetim Kurulu üye sayısının tespiti ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretlerinin belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin şirket ücret politikası hakkında bilgi verilmesi, 12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK. 334 ve 335. Maddeleri ve SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakında Genel Kurul a bilgi verilmesi, yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi, yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 15. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 16. Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi. 17. Şirket in 3 ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme, 18. Şirket ana sözleşmesinin 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 22 ve Geçici Madde sinin tadili ve 31. Maddenin Ana Sözleşme ye eklenmesine ilişkin onaylı tadil tasarısının okunması görüşülerek karara bağlanması, 19. Dilekler, kapanış. 9

11 ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE - MADDE 6 Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 289 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı YTL (İkiyüz Milyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1-YKr (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi adet hamiline pay karşılığı YTL (Otuzaltı milyon beşyüzkırk bin Yeni Türk Lirası) dır. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni yılları (5yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulu nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle Genel Kurul dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Çıkarılmış sermayenin YTL lık bölümü nakden, YTL lık bölümü gayrımenkul satış gelirinden, YTL lik bölümü iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle tamamen ödenmiştir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen hisseler, hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılır. Yönetim Kurulu yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç etmeye, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YENİ ŞEKİL KAYITLI SERMAYE - MADDE 6 Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 289 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL (İkiyüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi hamiline pay karşılığı ,20- TL (Seksenyedi milyon yüzoniki bin dörtyüzaltmışüç Lira yirmi Kuruş) dur. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni yılları (5yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulu nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle Genel Kurul dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Çıkarılmış sermayenin ,20-TL. lik bölümü nakden, TL lık bölümü gayrımenkul satış gelirinden, TL lik bölümü iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle tamamen ödenmiştir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen hisseler, hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılır. Yönetim Kurulu yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç etmeye, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 10

12 ESKİ ŞEKİL KURUCU HİSSE SENETLERİ - MADDE 7 Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı bin adet hisse senedi çıkarılmıştır. YENİ ŞEKİL KURUCU İNTİFA SENETLERİ - MADDE 7 Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı bin adet intifa senedi çıkarılmıştır. ESKİ ŞEKİL İDARE MECLİSİ - MADDE 9 Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 3, en çok 9 azadan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. Her bir azanın Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen asgari miktarda hisse senedini şirkete depo etmesi mecburidir. Tüzel kişi hissedarların bir veya birden fazla olabilecek temsilcileri için gerekli olan hisseler ilgili hisselerin sahibi tüzel kişi hissedar tarafından depo edilir. İdare Meclisi azaları, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri mümkündür. Umumi Heyet gerekli görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir. YENİ ŞEKİL İDARE MECLİSİ - MADDE 9 Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek, en az 5 azadan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. Seçilecek azalardan ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. İdare Meclisi üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Her bir azanın Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen asgari miktarda hisse senedini şirkete depo etmesi mecburidir. Tüzel kişi hissedarların bir veya birden fazla olabilecek temsilcileri için gerekli olan hisseler ilgili hisselerin sahibi tüzel kişi hissedar tarafından depo edilir. İdare Meclisi azaları, en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri mümkündür. Umumi Heyet gerekli görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir. Bağımsız üye adayları, Aday Seçme Komitesi tarafından, eğer Aday Seçme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi ne ve İdare Meclisi tarafından da Umumi Heyet e sunulur. Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum İdare Meclisi ne bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden İdare Meclisi üyesi istifa eder, asgari bağımsız İdare Meclisi üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Seçme Komitesi, Eğer Aday Seçme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Umumi Heyet Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler. ESKİ ŞEKİL İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI - MADDE 10 İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi, lüzum görülen hallerde İdare Meclisi başkanı veya başkanın yokluğunda İdare Meclisi başkan vekili ve/veya İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun talebi üzerine toplanır. 11

13 Türk Ticaret Kanunu nun 330/II maddesi uyarınca, İdare Meclisi kararları, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi ve İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun yazılı muvafakatinin alınması suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir. YENİ ŞEKİL İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI - MADDE 10 İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi, lüzum görülen hallerde İdare Meclisi başkanı veya başkanın yokluğunda İdare Meclisi başkan vekili ve/veya İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun talebi üzerine toplanır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Bağımsız İdare Meclisi azalarının karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak şartıyla, İdare Meclisi aza tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Türk Ticaret Kanunu nun 330/II maddesi uyarınca, İdare Meclisi kararları, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi ve İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun yazılı muvafakatinin alınması suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, İdare Meclisi üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; şirket ve bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için; önceden Umumi Heyet ten onay alınması ve işlemler hakkında Umumi Heyet Toplantısında bilgi verilmesi şarttır. Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması bakımından, önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine ve Tebliğlerine uyulur. Söz konusu bu işlemlerin bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması halinde bu durum işlemle ilgili yeterli bilgi vermek suretiyle kamuya duyurulur ve işlem Umumi Heyet onayına sunulur. Söz konusu Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlarda ilişkili taraflar oy kullanamaz, bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar çoğunlukla alınır. ESKİ ŞEKİL İDARE MECLİSİ NİN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI - MADDE 11 Şirketin idaresi ve harice karşı temsili İdare Meclisi ne aittir. Kanunda ve esas mukavelede münhasıran Umumi Heyet e verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. İdare Meclisi, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını TTK 319.maddesi çerçevesinde kendi içinden seçeceği murahhas aza veya azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere veya ticari temsilcilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. İdare Meclisi, müdür veya ticari temsilcilerini kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve İdare Meclisi tarafından tayin edilen; murahhas aza ve/veya azaların, İdare Meclisi üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. İdare meclisi tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili ne tescil ve ilan olunur. YENİ ŞEKİL İDARE MECLİSİ NİN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI - MADDE 11 Şirketin idaresi ve harice karşı temsili İdare Meclisi ne aittir. Kanunda ve esas mukavelede münhasıran Umumi Heyet e verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. 12

14 İdare Meclisi, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını TTK 319.maddesi çerçevesinde bağımsız olmayan İdare Meclisi azaları arasından seçeceği murahhas aza veya azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere veya ticari temsilcilere vermeye ve devretmeye yetkilidir. İdare Meclisi, müdür veya ticari temsilcilerini kendi görev süreleri ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve İdare Meclisi tarafından tayin edilen; Murahhas aza ve/veya azaların, İdare Meclisi azalarının, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. İdare Meclisi tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili ne tescil ve ilan olunur. ESKİ ŞEKİL YÜRÜTME KURULU - MADDE 12 İdare Meclisi, şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, İdare Meclisi Başkanı veya murahhas aza başkanlığında, İdare Meclisi nce kendi üyeleri arasından seçilen İdare Meclisi azalarından oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları İdare Meclisi tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan İdare Meclisi ne karşı sorumludur. YENİ ŞEKİL KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU - MADDE 12 İdare Meclisi tarafından, İdare Meclisi nin görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri ne uygun olarak, İdare Meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız İdare Meclisi üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı ve Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, İdare Meclisi nin yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yerine getirir. İdare Meclisi şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Aza Başkanlığı nda, İdare Meclisi nce kendi üyeleri arasından seçilen İdare Meclis i azalarından oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları İdare Meclisi tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan İdare Meclisi ne karşı sorumludur. ESKİ ŞEKİL UMUMİ HEYET - MADDE 16 Umumi Heyetler adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin 13

15 icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar. Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da İdare Meclisi azalarından en yaşlısı veya başkan veya başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda İdare Meclisi azalarından birinin teklifi üzerine umumi heyetin seçeceği kişi başkanlık eder. Oy toplayıcı ve katip umumi heyet tarafından seçilir. Umumi Heyetlerin verdikleri kararların muteber olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıt tutulması gerekir. İşbu zabıt reis ve rey toplamaya memur kimseler ile zabıt katibi ve komiserler tarafından imzalanır. YENİ ŞEKİL UMUMİ HEYET - MADDE 16 Umumi Heyetler adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşların usulüne ve yasaya uygun şekilde gündeme konulmasını istedikleri ve İdare Meclisi nce gündeme alınan konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar. Umumi Heyet Toplantılarına İdare Meclisi Başkanı, yokluğunda Başkan Vekili; ya da İdare Meclisi azalarından en yaşlısı veya başkan veya başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda İdare Meclisi azalarından birinin teklifi üzerine umumi heyetin seçeceği kişi başkanlık eder. Oy toplayıcı ve katip Umumi Heyet tarafından seçilir. Umumi Heyetlerin verdikleri kararların muteber olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıt tutulması gerekir. İşbu zabıt reis ve rey toplamaya memur kimseler ile zabıt katibi ve komiserler tarafından imzalanır. ESKİ ŞEKİL ŞİRKETE AİT İLANLAR - MADDE 22 Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari on gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Umumi Heyet in toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirketin umumi heyetçe kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile murakıplar raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar çerçevesinde ilan olunur. YENİ ŞEKİL ŞİRKETE AİT İLANLAR - MADDE 22 Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde 14

16 çıkan bir gazete ile asgari on gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Buna ek olarak şirket; gerek Genel Kurul, gerekse diğer duyuru ve ilanlarını şirket internet sitesinden de yapacaktır. Ancak Umumi Heyet in toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirketin umumi heyetçe kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile murakıplar raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar çerçevesinde ilan olunur. ESKİ ŞEKİL GEÇİCİ MADDE Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 500 TL iken 5274 sayılı T.Ticaret Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500TL lik 20 pay karşılığında 1Ykr lik 1 adet hisse verilecektir.1ykr a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 11, 12 ve 13ncü tertip hisse senetleri 14ncü tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. YENİ ŞEKİL GEÇİCİ MADDE Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 500 TL iken 5274 sayılı T.Ticaret Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 500TL lik 20 pay karşılığında 1Kr lik 1 adet hisse verilecektir.1kr a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 11, 12 ve 13ncü tertip hisse senetleri 14ncü tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. ESKİ ŞEKİL MADDE 31 Eski şekil yoktur. YENİ ŞEKİL KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM - MADDE 31 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyulur. Uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas mukaveleye aykırı sayılır. 15

17 yönetim kurulu raporu Sayın Hissedarlarımız ve İş Ortaklarımız, 2011 yılı faaliyetlerimizin görüşüleceği 61. Olagan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyoruz. Dünya Ekonomisi 2011 yılı dünya ekonomisi için beklenmeyen gelişmeler ve endişelerle dolu bir yıl oldu yılında bir yandan ABD ekonomisinin borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ve Avrupa da derinleşen ekonomik kriz, diğer yandan Kuzey Afrika ülkelerinde başlayan Arap Baharı hareketi ekonomik performans ve dengeleri etkilediği gibi, dünyanın siyasi geleceğine de etki edecek gelişmelerdi. Euro Alanı nda belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde; uluslararası kuruluşların bölge ülkelerine yönelik olumsuz değerlendirmeleri piyasaların odağında idi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), son duruma ilişkin yayımlamış olduğu raporunda Euro bölgesi politika yapıcılarının acil karar almalarının gerektiğini ifade ediyor ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde Euro bölgesindeki krizin dünya ekonomisinin tamamına yayılabileceğini dile getiriyordu. Bu değerlendirmenin ardından Euro bölgesinde ülke ve banka not indirimleri hız kazandı. Yunanistan, İrlanda ve Portekiz in ardından İtalya ile İspanya nın da yardım talebinde bulunacağının gündeme gelmesi küresel ekonomiye yönelik riskleri de arttırdı. Bu gelişmeler Euro bölgesinde ülkelerarası büyümenin farklılaşması sonucunu yarattı. Bütün dengesizliklere rağmen Euro bölgesi büyüme gösterdi ancak, büyüme oranı öngörülerin gerisinde ve %1,6 seviyelerinde kaldı. Küresel krizden çıkış sürecinde dünyada büyümenin belirleyicisi konumunda olan Çin de son 10 çeyreğin en düşük büyüme oranı gerçekleşti.bu yavaşlamada, politika yapıcıların enflasyondaki yükselişi kontrol altına almak amacıyla ekonomiyi soğutmayı amaçlayan politikaları etkili oldu. Bütün bu konulara ilaveten Japonya daki deprem ve tsunami ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika dan yayılan Arap Baharı nedeni ile petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, dönemin sürprizlerini oluşturdu. Euro bölgesinde devam eden aşağı yönlü riskler ile Çin, Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde büyümenin hız kesmesi nedeniyle azgelişmiş ülkeler grubunun küresel ekonomiye ilişkin tahminleri aşağı yönlü olarak revize edilmiş, bu grupta büyüme oranı %6,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bütün bu gelişmeler sonucu dünya ekonomisi beklenenin biraz gerisinde kalarak %4 seviyesinde büyüme göstermiştir. Türkiye Ekonomisi Türkiye ekonomisi, 2008 yılında yaşanan küçülmeyi takiben 2009 yılı son çeyreğinden itibaren, esasen güçlü iç talep bileşenlerince desteklenerek 2011 yılında kayda değer bir büyüme sergilemiştir. Ne var ki, bu büyüme süreci de 2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren yavaşlama eğilimine girmiştir. Nitekim, büyümenin Türkiye deki öncü göstergesi olarak tanımlanan sınai üretim verileri, son dönemde yavaşlamaya işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde, bu sürecin yurtdışı piyasalardaki olumsuz gelişmeler paralelinde devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde 2011 yılı sonunda büyümenin %8 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir yılı ise İMF tarafından tahminlenen %2 lik büyüme rakamı ile zorlu bir yıl olabilecektir yılının seçim yılı olmasına rağmen, harcamalar tarafında disiplinin devam ettiği görülmektedir. Bütçe harcamalarındaki artış %6,4 ile sınırlı kalmış ve bu da hedeflenenden daha olumlu bir performansın gerçekleşmesine destek olmuştur. Bu gelişmede, büyük ölçüde canlı iç talep paralelinde güçlü vergi tahsilatının yanı sıra kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması etkili olmuştur. Hatırı sayılır yatırım ve dinamik tüketimin yanısıra, üretim ve ihracat için gerekli ara-malı ve enerji ithalatına yüksek bağımlılık, yapısal cari açık sorunlarını beraberinde getirmiştir. Gelişmekte olan ekonomileri hedef alan küresel likidite ve sermaye hareketlerindeki artış, cari açık riskini çoğaltan bir başka etken olmuştur. Türkiye ekonomisi için 2012 yılında ağırlığını koruyacak temel tehditlerin başında; Avrupa borç krizi ve bu küresel nitelikteki sorunun dünya finansal sistemi üzerindeki yansımaları gelmektedir. Söz konusu bu tehdit, Türkiye ye yönelik sermaye hareketleri, dolayısıyla cari açığın ve dış tasarruflara dayalı büyümenin finansmanı açısından önemli aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Ayrıca, Avrupa borç krizinin küresel finansal sistem üzerinde yaratabileceği etkiler büyüme süreci üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Avrupa borç krizinin diğer bir etkisi ise, ticaret kanalı yoluyla dış talep üzerinde oluşacak aşağı yönlü risklerdir. 16

18 Bizler verimliliğimizi artırmak ve farklı iş alanlarındaki büyüme hedeflerimize ulaşmak için, yavaşlayan fakat geçici olan bu ekonomik ortamda, dayanıklılığın ve esnekliğin şirketimizin ana çizgisi olması gerektiğinin bilincindeyiz. İnşaat ve Çimento Sektörü Yer aldığımız çimento sektörü 100. iş yılını başarılı organizasyonlarla kutlamış, çimento pazarı güçlü yurt içi talebe bağlı olarak hareketli bir yıl yaşamıştır. İnşaat sektöründe TOKİ ve belediyelerin denetiminde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, gayrımenkul yatırım ortaklıkları eliyle yürütülen alış-veriş merkezleri gibi konut dışı ticari yapılar ve devam eden alt yapı yatırımları ile yeni yatırımlar, bölgeler arası farklılıklara rağmen, yurt içi çimento talebinin artmasını sağlamıştır. Arap Baharı nın bazı Akdeniz ülkelerinde yarattığı siyasi gerginlik ve Avrupa ülkelerindeki zayıf talepten dolayı yaşanan yoğun rekabet, ihracat faaliyetlerinde farklı eğilimlerin tecrübe edilmesine neden olmuştur. Çimentaş Grubu, 2011 yılında tarihindeki en yüksek yıllık çimento satış miktarını gerçekleştirmiştir. Şirketimiz, verimliliğini etkin ve sürdürülebilir şekilde geliştirmek amacıyla üretim maliyetlerini düşürme hedefine odaklanmıştır. Bu hedef doğrultusunda mükemelliğe ulaşmak adına yoğunlaşılan boyut; ortak-işleme dir (co-processing). Ortak-işleme, atık maddelerin sanayi süreçlerinde alternatif yakıt ve/veya enerji üretimi için ham-madde olarak kullanımını ifade etmektedir. Çimento üretim tesislerimiz, maliyet-etkin bu süreçten azami faydayı elde edebilmek adına atık yönetimi birimlerimizle güçlü bir sinerji yaratmaya yoğunlaşmıştır. Atık Yönetim Sektörü 2009 yılında Kula-Manisa da bulunan Süreko A.Ş. nin %70 hissesini satın alarak girdiğimiz atık yönetimi sektörü içerisindeki endüstriyel atıkların bertarafına yönelik faaliyetlerimizi 2011 yılında da geliştirerek sürdürdük. Buna ek olarak bölgesinde tek olacak olan endüstriyel atık düzenli depolama sahasına yönelik yatırımımız 2012 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyette geçecektir. Endüstriyel atık yatırımlarına ek olarak; Grubumuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstaç A.Ş. ile 2011 yılında kurulan Hereko İstanbul 1 A.Ş. isimli şirketimiz aracılığı ile imzaladığı 25 yıl süreli sözleşme kapsamında, İstanbul ilinde toplanan evsel atıkların %14 ünü temsil eden ton/yıl evsel atığın yönetimi işini de üstlenmiştir. Anılan yatırımın ilk fazı tamamlanmak üzere olup, 2012 yılının ilk yarısında faaliyete geçecektir. Sayın hissedarlarımız ve iş ortaklarımız, 2011 yılı faaliyetleri sonucunda ülkenin önde gelen katma değer merkezlerinden biri olan Çimentaş, yıllık gelirini %17 artırmış, 2011 yılında elde ettiği TL konsolide net kar rakamı ile de önceki yıla oranla %34 lük bir iyileşme kaydetmiştir. Grubumuz, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı na olan katkılarını 2011 yılında da sürdürmüştür. Tüm çalışanların özverili çalışmaları ile Çimentaş topluluğumuz 2011 yılını da başarılı, karlı ve verimli bir şekilde sona erdirmiştir. Teşekkür & Kapanış Bu sonuçların elde edilmesinde değerli deneyimlerini her gün müşteri ve iş ortaklarımızdan esirgemeyen tüm personelimize şükranlarımı sunarım. Bağlılıkları ve sıkı çalışmaları, şirket performasına paha biçilemez katkı sağlamıştır. Çimentaş ın kapsamlı büyüme stratejisinin yürütümünde kritik rol almaya devam edecek yönetim ekibimize de teşekkür etmek isterim. Değerli iş ortaklarımıza ve Yönetim Kurulumuza da, değerli destekleri, tavsiyeleri ve güvenleri için teşekkürü bir borç bilirim. Şirket ana esaslarımız değişmemiştir. Enerjimizi, hiç olmadığı kadar gelişmeleri olumlu yönde etkilemeye yönelik kullanmamız gerektiğinin bilincindeyiz yılının birçok siyasi belirsizlik ve küresel ekonomideki gelişmeler dolayısıyla zor ve çetin bir yıl olması bekleniyorsa da şirketimizin eşssiz potansiyelini sergileyeceği bir başka büyüme yılı daha olacağından eminiz. Bu yılın ve sonrasının bizlere neler getireceğini düşündüğümüzde heyecan duyduğumuzu ifade etmeliyim. Saygılarımla, Walter Montevecchi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza 17

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU RAPORU (EYLÜL 2013) Tel: 0.232.472 1050 Faks: 0.232. 472 1055

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU RAPORU (EYLÜL 2013) Tel: 0.232.472 1050 Faks: 0.232. 472 1055 ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU RAPORU (EYLÜL 2013) 1.Rapor Dönemi :01.01.2013-30.09.2013 2.Kurumsal Bilgiler Şirketin Ticaret Ünvanı Şirketin Ticaret Sicil Numarası

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi,

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Rapor Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014 Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

Yönümüz belli Yaşanabilir bir dünya! Faaliyet Raporu 2012

Yönümüz belli Yaşanabilir bir dünya! Faaliyet Raporu 2012 Yönümüz belli Yaşanabilir bir dünya! Faaliyet Raporu 2012 4 5 16 17 32 46 47 4950 51 52 53 54 27 Mayıs 2013 Tarihli Genel Kurul Gündemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Kar Dağıtım Önerisi Esas Sözleşme

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine istinaden hazırlanmıştır. 1. İŞLETMENİN FAALİYET

Detaylı

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2014 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 25 KURUMSAL KİMLİK Ticari Unvanı : Kiler Alışveriş Hizmetleri

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Sayfa No: 2 1-Genel : Rapor Dönemi : 01-01-2012 31-03-2012 Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu 1 2 2010 FAALİYET RAPORU İçİndekİler 2 Kısaca Ak-Al 4 Kurumsal Profİl 5 olağan genel kurul gündemi 6 AK-AL IN VİZYONU, MİSYONU VE KURUMSAL DEĞERLERİ 7 Başlıca Fİnansal ve Operasyonel

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 1 / 16 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 Yılı Faaliyet Raporumuz, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı