HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU TOPLANTI YERİ : Anemon Hotel/Adana TOPLANTI TARİHİ : Kasım 2013 GRUP ADI : Ceza Hukuku 1. Grup KONU : Koruma Tedbirleri GRUP BAŞKANI : Mustafa Gökgöz- İzmir Cumhuriyet Savcısı RAPOR HEYETİ : Fatma Betül Örer- Yargıtay Tetkik Hâkimi GRUP SÖZCÜSÜ : Mustafa Gökgöz- İzmir Cumhuriyet Savcısı TOPLANTI RAPORU : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Adana'da organize edilen Hukuki Müzakere Toplantılarında 1. grup olarak yapılan çalışmada, 5271 sayılı CMK'nın 90 ila 140. maddeleri arasında düzenlenen Koruma Tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Amacı maddi gerçeğin araştırılması olan ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından, suç işlenmesinden sonra fakat hüküm verilmeden önce koruma tedbirleri denen birtakım tedbirlere başvurulması zorunlu olabilmektedir. Derhal bir önleme başvurulmadığı takdirde ceza muhakemesinin zarar görmesinin muhtemel olduğu, örneğin suçun ve suçlunun izlerinin belirlenmesi, delil elde edilmesi, delillerin karartılmasının önlenmesi, şüphelinin şerikleri veya tanıkları yalan beyanda bulunmaya yönlendirmesinin önüne geçilmesi, ceza muhakemesi sonunda verilecek cezanın infazının olanaklı kılınması ve bunun gibi nedenlerle koruma tedbirlerine başvurulabilmektedir. Bununla birlikte ceza muhakemesinin yürütülebilmesi için kişinin temel hak ve hürriyetlerini sınırlandıran koruma tedbirlerini uygulamanın kaçınılmazlığı, şüphe yok ki soruşturma ve kovuşturma makamlarının keyfi bir şekilde ve her istediklerinde bu tedbirlere başvurabileceği anlamına gelmemektedir. Kişinin anayasal hak ve hürriyetlerini korumak, ceza muhakemesini gerçekleşmesi muhtemel tehlikeden korumak kadar önemli olduğundan, söz konusu tedbirlerin uygulanabilmesi bazı koşullara tabi tutulmuş ve bir kısım sınırlamalar getirilmiştir.

2 Hemen belirtmek gerekir ki, karşılaştırmalı hukuk normları incelendiğinde CMK'nın maddeleri arasında yer alan koruma tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin büyük ölçüde yeterli nitelikte olduğu görülmektedir. Bununla birlikte uygulamada bazı konularda aksaklıkların olduğu fark edilmiş ve koruma tedbirlerinin uygulanmasında meslektaşlarımız tarafından gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi sonucunda problemlerin büyük oranda giderileceği değerlendirilmiştir. Bu itibarla yapılan çalışma sonucunda, koruma tedbirlerinin daha etkin ve sonuç alıcı şekilde uygulanabilmesi ve bu tedbirlere başvurma nedeniyle kişi hak ve hürriyetlerinde ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla, yakalama ve gözaltına alma, tutuklama ve adli kontrol, arama ve el koyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme konu başlıklarına göre aşağıda belirtilen düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve soruşturma ve kovuşturma makamlarınca dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirilmiştir. BELİRLENEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: A- Yakalama ve gözaltına alma tedbirlerine ilişkin tespit ve öneriler: sayılı CMK'nun 91. maddesinde hüküm altına alınan gözaltı sürelerinin birçok Avrupa birliği ülkesinde yer aldığı şekilde makul şekilde uzatılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle kasten öldürme, fuhuş, yağma, tefecilik vb. gibi özellik arz eden ve delillerin toplanmasının güç olduğu suçlar yönüyle gözaltı süresinin uzatılmasına imkân sağlayacak kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 2- Uygulamada yol tutuklaması da denilen CMK'nun 94. maddesi uyarınca yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi sırasında birçok sorunların çıktığı görülmektedir. Yargısal kararlarda; gözaltı süresi sonunda hâkim önüne çıkarılmayan, kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan, yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan kişilerin tazminat istemleri konusunda, asıl davada hüküm verilmesini veya verilen hükmün kesinleşmesini beklemeye gerek bulunmadığı, şüpheli ya da sanığın en kısa sürede hâkim huzuruna çıkarılmaması nedeniyle tazminat isteminde bulunması halinde tazminat isteminin kabul edilmesi gerektiğine işaret edilmektedir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesinin gün ve , gün ve sayılı kararları vb.)

3 Buna göre, CMK'nun 94. maddesi uyarınca yakalanan kişinin en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkiminin önüne çıkarılmasının teminine yönelik olarak SEGBİS uygulamasının yaygınlaştırılması, ayrıca ödenek yokluğu mazeretinin önüne geçilmesi için söz konusu sevkin Maliye Hazinesi tarafından derhal karşılanmak suretiyle sağlanacağına yönelik kanuni ve idari düzenlemeler yapılması gerektiği düşünülmüştür. 3- Soruşturma evresinde CMK'nun 98. maddesi uyarınca Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından kullanılan yakalama emri düzenleme yetkisinin C. Savcısına da tanınması gerektiği, ayrıca çoklu suçlarda yol tutuklamasına gerek kalmadan gözaltı süresi içerisinde şüphelinin soruşturmayı yürüten C. Savcısının talimatıyla suç yerine naklinin sağlanmasına imkân verecek şekilde maddeye ekleme yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. B- Tutuklama ve Adli kontrol tedbirlerine ilişkin tespit ve öneriler Gerek Anayasamızda, gerekse uluslararası sözleşmelerde koruma altına alınan en temel haklardan biri yaşama hakkından sonra gelen hürriyet hakkıdır. Grup olarak yapılan değerlendirmede; 1- Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca, sağlıklı bir sonuca ulaşmak için başvurulan bir tedbir niteliğinde olup cezai bir müeyyide olmayan, geçici olma özelliği gösteren tutuklama koruma tedbirinin şüpheli ya da sanığı cezalandırmak amacıyla uygulanamayacağının göz önünde tutulması gerektiği, 2- Uluslararası hukuk standartlarının bilinmesi açısından AİHM kararlarının takip edilmesinin zorunlu olduğu, 3- Ceza muhakemesinin zarar görmesi ihtimali bulunan hallerde ve ancak bu tehlike devam ettiği sürece başvurulabilen söz konusu tedbirle ilgili olarak uygulanma amacı gerçekleştiğinde derhal kaldırılmasında da zorunluluk bulunduğu vurgulanmıştır. 4- Bununla birlikte, kanundaki sınırlamalar nedeniyle tutuklama kararı verilemeyecek eylemler için de kamuoyunda tutuklama beklentisinin oluştuğu ve bunun için yeni yasal düzenleme yapılmasının istendiği görülmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda, a-) 5271 sayılı CMK'nun 100. maddesine 6352 sayılı Kanun ile eklenen 4. fıkra ile öngörülen tutuklama yasağının kaldırılması ya da fıkrada yer alan iki yıldan fazla ibaresinin bir yıldan fazla olarak değiştirilmesi,

4 b-) İşlendiği iddia olunan suçun tekrar edilmesi ihtimali, kamu düzenini sarsıcı niteliği ve halk arasında infial meydana getirici özellikleri gibi Hâkime takdir yetkisi verecek yeni tutuklama ölçülerinin maddeye eklenmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu bağlamda bir kısım katılımcılar tarafından, tutuklamada esas alınacak ölçünün işlenen suçun etkisiyle kamu düzeninde meydana gelen zarar olması gerektiği, kamu düzenini sarsıcı olma niteliğinin infial ve suçun tekrar edilmesi ihtimali kavramlarını da kapsadığı görüşü savunulmuştur. 5- Soruşturmanın etkinliğinin sağlanması ve çoğunlukla tutuklama tedbirine gerek kalmaması için soruşturma aşamasında C. Savcısı tarafından bir hafta veya on beş gün olmak üzere gözaltı süresinin uzatılabilmesi imkânının getirilmesi gereği de bir kısım katılımcılar tarafından ileri sürülmüştür. 6- Diğer taraftan, koşulları oluştuğu takdirde diğer koruma tedbirlerinin uygulanabilirliği arttırılarak, kişi hürriyetine daha fazla etki eden tutuklama tedbirine daha az müracaat edilmesi gerektiği de vurgulanmıştır. 7- Kanunda öngörülen gözaltı sürelerinin tamamlanmasından sonra sorgu işleminin yapılması için şüphelinin Hâkim önüne çıkarılması durumunda, kanundaki düzenlemeler uyarınca çözümü bulunamayan ancak uygulayıcıları zor durumda bırakan bir ihtimal de değerlendirilmiştir. Bazı durumlarda sorgu hâkiminin dosyayı incelemesinde büyük güçlükler çıktığı görülmektedir. Özellikle çok şüphelisi olan ve toplu şekilde işlendiği iddia olunan suçlarla ilgili kapsamlı soruşturma dosyalarında sorgu hâkimin dosyayı yeterince ve sağlıklı bir şekilde inceleyebilmesinin temini açısından; a-) Hâkimin gözaltı süresini uzatma yetkisinin bulunması, b-) Bir kısım Avrupa ülkelerinde uygulandığı şekilde Geçici tutuklama kararı vermesini sağlayacak şekilde düzenleme yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Hâkim şüpheliyi görerek ya da görmeden vereceği geçici tutuklama ya da gözaltı süresinin uzatılması kararından sonra dosyayı incelemek için yasa ile öngörülecek makul bir süreyi kullanmalı, sonrasında sorgusunu yaptığı şüpheli hakkındaki tutuklama talebi ile ilgili olarak asıl kararını vermelidir. Böylece dosya yeterince incelendiği için gerçekten tutuklama koşullarının mevcut olup olmadığı hususunda isabetle değerlendirme yapma imkânı da sağlanmış olacaktır.

5 8- Bu bağlamda, sorgu hâkiminin dosyayı incelemesi sırasında şüpheli de Adliye koridorlarında sağlıksız bir şekilde bekletilmemeli, yapılacak kanuni düzenleme ya da imkân tanınacak idari tasarruflarla bu süre zarfında uygun bir ortamda beklemesinin sağlanması yönünde de tedbirler alınmalıdır. 9- Soruşturma evresinde verilen tutuklama kararından sonra özellikle çok sayıda şüpheli hakkında soruşturma yürütülen dosyalarda, önce müdafilerin sonra tutuklu şüphelilerin belirli aralıklarla itiraz dilekçeleri gönderdiği, soruşturmayı gereksiz olarak uzatan bu süreçte dosyanın iki üç ayı aşacak şekilde soruşturma savcısının denetim ve incelemesinden çıktığı görüldüğünden, şüpheli veya müdafi tarafından verilen itiraz dilekçelerinin herhangi birisinin değerlendirilmesinden sonra gönderilen diğer itiraz dilekçelerinin işleme konulmaması için maddede açıkça düzenleme yapılmalıdır. İlk itirazın değerlendirilmesiyle verilen ret kararlarından sonra soruşturmayı uzatmaya, hâkimleri denemeye yönelik suiistimale açık yetki kullanımlarının önüne geçmek için, yeniden tahliye talebinde bulunmaya yönelik olarak yeni bir delilin ortaya çıkması ya da dosyaya eklenmesi şartının aranması, yeni bir delilin tespit edilmediği hallerde ise CMK'nun 108. maddesinde yer alan gözden geçirme süreleri ile bağlı olacak şekilde bu hakkın kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, CMK'nun 104. maddesinin 1. fıkrasının sonuna Yeni bir delilin ortaya çıkması hali müstesna olmak üzere, bu talepler, CMK nun 108/1. maddesi uyarınca yapılacak tutukluluğun incelenmesi sırasında değerlendirilebilir cümlesinin eklenmesi düşünülmüştür. 10- Adli kontrol kararı verecek merciin değiştirilmesinin, Cumhuriyet savcılarına adli kontrol kararı verebilme yetkisinin tanınmasına yönelik olarak mevzuat değişiklikleri yapılmasının isabetli bir uygulama olacağı kanaatine varılmıştır. 11- Diğer taraftan adli kontrol tedbirinin uygulanmasını kolaylaştırmak için 109. maddenin 3. fıkrasının (f) ve (h) bentlerinde yer alan Cumhuriyet savcısının isteği üzerine ibarelerinin hükümden çıkarılması gereğine işaret edilmiştir. 12- Öte yandan adli kontrol kararı verilirken bir kısım hâkimlerce şüphelinin dinlendiği, bazı hâkimler tarafından da dosya üzerinden şüpheli dinlenmeden karar verildiği fark edilmiştir. Bu hususa ilişkin tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak kanunda açık bir düzenlemeye yer verilmesi gerektiği de ileri sürülmüştür. 13- Adli kontrol kararının verilmesinden sonra, soruşturma aşamasında tedbirin gereksiz kaldığı hallerde ve nihayet kamu davasının açılırken C. Savcısı tarafından re'sen

6 kaldırılabilme imkânının sağlanmasına yönelik olarak maddenin yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmüştür. C- Arama ve el koyma tedbirlerine ilişkin tespit ve öneriler sayılı CMK'nun 118. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gece vakti yapılacak aramaların istisnalarına ilişkin hükme eklemeler yapılabileceği, planlı operasyonlar ve çok sayıda şüpheli tarafından işlendiği iddia olunan suçlar yönünden, birden fazla yerde arama yapılması gerektiği de göz önüne alınarak konutta ve iş yerinde gece vakti arama yapılmasına, arama gününden önce mahkemece karar verebilecek şekilde düzenleme yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 2- CMK'nun 119/4. maddesinde; C. Savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur hükmü yer almaktadır. Uygulamada özellikle bir kısım bölgelerde yerel baskı nedeniyle ya da haklarında ihbar eden oldukları yönünde zan doğabileceği kaygısıyla komşu veya ihtiyar heyeti üyelerinin arama sırasında mevcut olmak istememeleri ve aramaya katılmamaları gibi durumlarla karşılaşıldığından, madde sonundaki bulundurulur sözcüğünün, soruşturma makamlarının işlerini kolaylaştırmak açısından bulundurulabilir şekline dönüştürülmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 3- Ayrıca 119. maddenin 5. fıkrası uyarınca askeri mahallerde yapılacak olan aramalarda Cumhuriyet savcısıyla birlikte özel olarak görevlendirilmiş adli kolluğun da askeri makamlarla birlikte arama yapabileceğine yönelik düzenlemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 4- Arama ve el koyma kararlarının icrası sırasında, özellikle nöbetçi Cumhuriyet savcılarının adliyede bulunmadıkları sırada vermiş oldukları sözlü talimatların daha sonra zabıta tarafından yazılı hale getirilmesi gerektiği gözetilerek, C. Savcılarının telefon kısa mesaj hizmeti (SMS) ya da bilişim teknolojileri gibi bir kısım imkânlarla yazılı talimat vermesine imkân sağlayacak şekilde altyapının oluşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 5- Avukat bürolarında yapılacak aramalarda davet edilen Baro temsilcilerinin hiç gelmemesi ya da bütün baro temsilcilerinin gelmesi gibi davranışların sergilendiği görülmektedir. Baro temsilcilerinin gelmemesi durumunda arama yapılabilecek şekilde veya bütün baro temsilcilerinin gelmesi durumunda kargaşayı önlemek için baro temsilcilerinden bir kısmının aramaya alınması hususunda maddede açık düzenleme yapılmalıdır. Bu

7 bağlamda CMK'nun 130. maddesinin 1. fıkrasında yer alan bulundurulur sözcüğü, bulundurulabilir şeklinde değiştirilmesi önerilmiştir. 6- Suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunan kara, deniz ve hava araçları hakkında verilen el koyma kararı bu araçların kayıtlı bulundukları sicile şerh verilmek suretiyle icra olunabilecekken, uygulamada sadece el koyma kararları verilerek şerh verilme işleminin unutulduğu vurgulanarak, meslektaşlarımızın bu hususta dikkatli davranmaları gereğine değinilmiştir. 7- CMK'nun 129. maddesinde yer alan kolluk görevlilerince postada el koyma hükümleri çerçevesinde elde edilen zarf ya da paketlerin açılamayacağı hususuna uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti, silah ticareti ve kaçakçılık suçları yönünden istisna getirilmesi önerilmiştir. 8- Rızaen teslim edilen eşyalar ile ilgili olarak ayrıca, el koyma ve el koymanın onaya sunulması işlemlerinin yapılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. D- Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine ilişkin tespit ve öneriler: 1- İletişimin tespiti dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin hükümlere ilişkin olarak CMK'nun 135. maddesinin 6. fıkrasının (a-8) bendinde yer alan düzenlemede parantez içinde belirtilen iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220 ibaresinin metinden çıkarılarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçları yönünden tedbirin uygulanabilir hale getirilmesine yönelik tereddütlerin giderilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. 2- Uygulamada telefon ile yapılan geçmiş görüşmelerin detayına ilişkin HTS raporlarının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından talep edilmesi durumunda geçmişe yönelik en fazla üç aya ilişkin rapor gönderildiği görülmektedir. Kanunen bir engel bulunmadığı düşünülen bu hususa ilişkin sorunun yönetmelik ya da genelgeler ile açıklığa kavuşturulması gerektiği düşünülmüştür. 3- CMK'nun 135. maddesi uyarınca iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması işlemlerinde görev alan kolluk görevlilerinin etkin bir şekilde Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenmesine yönelik tedbirler geliştirilmesi gerektiği, en azından dinlemeyi yapan kişilerin bizzat adliyede görev alması ve C. Başsavcılığına bağlanması gerektiği ileri sürülmüştür.

8 4- Bu noktada iletişim tespit edilmesi gerektiğine yönelik öneri ve taleplerde hangi nedenden dolayı başka bir suretle delil elde edilemediği açıklamasının yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 5- CMK'nun 135. maddesinde yer alan düzenlemedeki kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka şekilde delil elde edilmesi imkânının bulunmaması hususlarının uygulamada nasıl değerlendirileceğine ilişkin olarak eğitim çalışmaları ile çalıştayların organize edilmesi ve genelge düzenlenmesi önerilmiştir. 6- Bir kısım katılımcılar tarafından, CMK'nun 135. maddesinde belirtilen sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ile mobil telefonun yerinin belirlenmesi kavramlarının farklı kavramlar olduğu, CMK'nun 135/4. maddesindeki mobil telefonun yerinin belirlenmesi için işlenen suçun katalog suçlardan olması gerekmediği, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesinin ise katalog suçlarla ilgili olarak uygulanabileceği vurgusu yapılarak uygulayıcıların bu hususlara dikkat etmesi gerektiği vurgulanmıştır. E- Gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin tespit ve öneriler: 1- Gizli tanık olarak dinlenmiş kişilerin kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilmesine yönelik düzenleme yapılması gerektiği düşünülmüştür. 2- Maddi gerçeğe ulaşma adına gerekli görüldüğünde, gizli soruşturmacının görevlendirildiği suçla ilgili CMK nun 58. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkralarında belirtilen şekilde özel önlemler alınmak suretiyle dinlenebilmesi olanağının sağlanması gerektiği dile getirilmiştir. 3- Grup çalışmasına katılan bir kısım meslektaşlarımız tarafından, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt faaliyetinde kullanıldığı yönünde kuvvetli şüpheler bulunan ve hücre evi diye de adlandırılan konutların teknik takip ve izlemeyle denetim altına alınması gerektiği, CMK'nun 140. maddesinin 5. fıkrasına bu hususa ilişkin istisna getirilmesi gerektiği ileri sürülmüştür.

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir.

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir. I. BÖLÜM NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILARININ VE ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği" ve "Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği" KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMALARDA

Detaylı

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE Ersan ŞEN * Özet : Bu çalışmamızda, soruşturma ve kovuşturmayı kapsayan ceza yargılamasının uygulamada ne gibi temel esaslarla yürütüldüğü ve ne

Detaylı

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN!

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN! Savcılık Aşaması 4 46 SAVCILIK AŞAMASI İlk bölümde kolluğun kendiliğinden yapabileceği işlemler incelenmişti. Bu bölümde ise C. savcısının emri ile yapılabilecek olan araştırma ve soruşturma işlemleri

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*)

Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*) Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*) GĐRĐŞ G enel bilgi toplama; bu kurumdan ne anlaşılması gerektiği, neye dayandığı, hangi yetki ile ve hangi merci veya merciler tarafından uygulandığı,

Detaylı

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

Türk Ceza Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi 1

Türk Ceza Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi 1 Türk Ceza Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi 1 Bilindiği üzere, Türk Ceza Adalet Sisteminde (CAS) 1 Haziran 2005 tarihi milat kabul edilmek suretiyle esaslı değişiklikler meydana getirilmiş ve Türkiye,

Detaylı

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Doç. Dr. * GİRİŞ 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) diğer bütün kanunlar gibi iyi hükümleri olduğu gibi, eleştirilmesi

Detaylı

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır?

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır? Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır? Hazırlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, MAZLUMDER, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME

1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME Müdafilik 1 12 MÜDAFİLİK 1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME Müdafi, toplumsal müdafa makamı olup, ceza muhakemesinde C. savcısının sahip bulunduğu yetkiler kadar eşit yetkilerle donatılmış bir süjedir.

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09.00) Açıklamalar: 1-Sınav süresi 80 dakikadır. 2-Mevzuat kullanılabilir. 3-Soruların

Detaylı

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 684 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

6. GRUP SEMİNER RAPORU

6. GRUP SEMİNER RAPORU 6. GRUP SEMİNER RAPORU Grubumuzun çalışma konu başlıkları: 1-Kimler uzlaştırmacı olabilir? 2-Uzlaştırmacı nasıl görevlendirilir? 3-Uzlaştırmacılara verilecek eğitimin içeriği ve usulü? 4-Uzlaştırmacılara

Detaylı

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler;

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler; YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA DOSYA İNCELEMESİ SIRASINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA GENEL OLARAK TESPİT EDİLEN USUL EKSİKLİKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nın

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3)

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KOLLUĞUN YASAL YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KURAL Suç ve cezada kanunilik İlkesi geçerlidir. Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Asli ceza, feri ceza ayrımı kaldırılmış

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2)

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı