SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Prof.Dr. Vedat AKG RAY (Ünite 2) Dr. M. brahim TURHAN (Ünite 3) Doç.Dr. Yakup ERG NCAN (Ünite 4) Prof.Dr. Güven SEV L (Ünite 5) Doç.Dr. Metin ÇOfiKUN (Ünite 6) Hüseyin AYDIN (Ünite 7) Mehmet GERZ (Ünite 8) Editörler Prof.Dr. Vedat AKG RAY Yrd.Doç.Dr. Fatih TEM ZEL ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. T. Volkan Yüzer Ö r.gör. Orkun fien Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Okt. Olcay Salt k Grafiker Ayflegül Dibek Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Sermaye Piyasalar ve Finansal Kurumlar ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, A ustos 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar... 2 F NANSAL M MAR... 3 F NANSAL P YASALAR NEDEN VARDIR, FONKS YONLARI NELERD R?... 3 F NANSAL P YASALAR VE F NANSAL S STEM... 4 F NANSAL P YASALARIN SINIFLANDIRILMASI... 6 YATIRIM VE F NANSMAN ARAÇLARI... 9 F NANSAL ARACILIK VE F NANSAL KURUMLAR Finansal Kurumlar Finansal Kurumlar n Fonksiyonlar F NANSAL P YASALARDA DÜZENLEY C VE DENETLEY C KURUMLAR FA Z ORANI VE FA Z ORANLARININ YAPISI Faiz Oran ve Enflasyon Faiz Oranlar n n Yap s F NANSAL P YASALARDA KÜRESELLEfiME Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Düzenleme Faaliyetleri ve Düzenleyici Kurumlar DÜZENLEME KAVRAMI F NANSAL P YASALARIN DÜZENLENMES Finansal Piyasalar n Düzenlenmesinin Nedenleri D flsall klar Piyasa Yetersizlikleri ve Baflar s zl klar Finans Kurumlar n n Gözetimi Gereklili i Sistemin Kilitlenmesi Ahlâki Çöküntü Finansal Kontratlar ve Reel Sektör Kontratlar Aras nda Fark Olmas. 31 Rekabetin Zay f Olmas Yat r mc lar n Bilgi Düzeylerinin Düflük Olmas ve Bilgiye Dayal Karar Vermede Zorluk Yaflamalar Finans Piyasalar n n Düzenlenmesinde Kurumsal Yap Tüm Finans Sektörüne Yönelik Tek Bir Düzenleyici Kurum 1. ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Oluflturman n Avantajlar Tüm Finans Sektörüne Yönelik Tek Bir Düzenleyici Kurum Oluflturman n Dezavantajlar ve Birden Fazla Düzenleyici Kurum Oluflturman n Avantajlar SERMAYE P YASALARININ DÜZENLENMES NDE UYGULAMALAR ABD Uygulamalar Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketici Koruma Yasas Avrupa Birli i Uygulamalar Mevcut Durum Finansal Hizmetler Tüketici Grubu Avrupa Birli i ndeki Son Geliflmeler AB de Finansal Regülasyonla lgili Di er Geliflmeler Japonya Uygulamalar Avustralya, sviçre ve Güney Kore Uygulamalar IOSCO D ER GEL fimeler VE G-20 Z RVES NDE ALINAN KARARLAR Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Borsalar BORSA KAVRAMI, BORSALARIN ÖNEM VE TAR HSEL GEL fi M Borsa Nedir? Borsalar n Ekonomi Aç s ndan Önemi Ekonomiye Kaynak Yaratmak Likidite Sa lamak Ekonominin Göstergesi Olmak Sermayeyi Tabana Yaymak Finansal Araçlarla lgili Bilgilere Kolay Ulaflmak (Kamuyu Ayd nlatma) Güven Sa lamak Ekonomide Yap sal De iflikli i Kolaylaflt rmak Borsalar n Tarihçesi TÜRK YE SERMAYE P YASALARINDA FAAL YET GÖSTEREN BORSALAR stanbul Menkul K ymetler Borsas ( MKB) MKB de Yer Alan Piyasalar Ulusal Pazar kinci Ulusal Pazar... 62

5 çindekiler v Kurumsal Ürünler Pazar Gözalt Pazar Serbest fllem Platformu Yabanc Menkul K ymetler Piyasas VADEL filem VE OPS YON BORSASI A.fi. (VOB) Vadeli fllem Sözleflmelerinin Kullan m Amaçlar Korunma Yat r m Arbitraj VOB da fllem Gören Sözleflmeler Ana Pazar Özel Emirler Pazar ve Özel Emir lan Pazar VOB da fllem Yöntemleri STANBUL ALTIN BORSASI ( AB) AB nin Faaliyet Alan, Görev ve Yetkileri AB de Yer Alan Piyasalar K ymetli Madenler Piyasas K ymetli Maden Ödünç Piyasas Elmas ve K ymetli Tafl Piyasas Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sermaye Piyasas Kurumlar SERMAYE P YASASI KURUMLARI SERMAYE P YASASI KURULU BORSALAR stanbul Menkul K ymetler Borsas Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas stanbul Alt n Borsas TAKAS VE SAKLAMA KURULUfiLARI MKB Takas ve Saklama Bankas Merkezi Kay t Kuruluflu ARACI KURUMLAR Arac Kurumlar Vadeli fllemler Arac l k fiirketleri YATIRIM ORTAKLIKLARI Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar ÜN TE

6 vi çindekiler Giriflim (Risk) Sermayesi Yat r m Ortakl klar FONLAR Menkul K ymet Yat r m Fonlar Konut Finansman Fonlar Varl k Finansman Fonlar Bireysel Emeklilik Fonlar PORTFÖY YÖNET M VE SAKLAMA fi RKETLER VARLIK YÖNET M fi RKETLER GAYR MENKUL DE ERLEME fi RKETLER YATIRIM DANIfiMANLI I BA IMSIZ DENET M KURULUfiLARI DERECELEND RME KURULUfiLARI KONUT F NANSMANI KURUMLARI POTEK F NANSMANI KURULUfiLARI SERMAYE P YASASI L SANSLAMA S C L VE E T M KURULUfiU YATIRIMCILARI KORUMA FONU SERMAYE P YASASI MESLEK B RL KLER Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulufllar Birli i Türkiye De erleme Uzmanlar Birli i Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Sermaye Piyasas Araçlar SERMAYE P YASASI LE LG L TEMEL KAVRAMLAR Finansal Araçlar Menkul K ymet-k ymetli Evrak Sermaye Piyasas Kurulu Kay tl Sermaye Sistemi SERMAYE P YASASI MEVZUATINDA YER ALAN F NANSAL ARAÇLAR Hisse Senetleri Hisse Senedi Türleri Tedavül Bak m ndan Hisse Senetleri Sermaye Art fllar na Göre Hisse Senetleri hraç De erine Göre Hisse Senetleri Sahiplerine Sa lad klar Ç kar Aç s ndan Hisse Senetleri Adi Hisse Senetleri ve mtiyazl Hisse Senetleri Oydan Yoksun Hisse Senetleri Kat lma ntifa Senedi

7 çindekiler vii Borçlanma Araçlar Tahviller Tahvil ile ilgili kavramlar Tahvil Türleri Güvenceli Tahviller Güvencesiz Tahviller Kâra fltirakli Tahviller Ödenim Fonlu Tahviller Primli Tahviller kramiyeli Tahviller Endeksli Tahviller Faizi Tahvil Olarak Ödenebilen Tahviller Riskli Tahviller S f r Kuponlu Tahviller Tahvilin Üstünlükleri ve S n rl l klar Hisse Senedine Çevrilebilir Menkul K ymetler Ortakl k Varantlar Arac Kurulufl Varantlar Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Varl a Dayal Menkul K ymetler Gayrimenkul Sertifikas Yabanc Sermaye Piyasas Araçlar potekli Sermaye Piyasas Araçlar Varl k Teminatl Menkul K ymetler Yat r m Fonu Kat lma Belgeleri Kira Sertifikas D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARI VE TEKN KLER Türev Ürünler Türev Ürünlerin Kullan m Amaçlar Vadeli (Forward) fllemler, Gelecek Sözleflmeleri Opsiyon Piyasalar Opsiyon Sözleflmelerinde Taraflar Sözleflmeye Konu Varl a Göre Opsiyon Sözleflmeleri Swap Kredi Türevleri Kredi Temerrüt Swaplar (CDS) Krediye Dayal Tahviller (CLN) Kredi Spread Opsiyonlar (CSO) Toplam Getiri Swaplar (TRS) Mezzanine Kapital kinci Dereceden Teminatl Krediler Kat lma Ödüncü

8 viii çindekiler Sessiz Kat l m Kâra Kat l m Hakk Sukuk Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Sermaye Piyasas nda Kamuyu Ayd nlatma KAMUYU AYDINLATMA HT YACI KAMUYU AYDINLATMA KAVRAMI Kamunun Ayd nlat lmas nda Taraflar Kamuyu Ayd nlatmakla Yükümlü Taraflar Bilgi Kullan c lar ve Bunlar n Bilgiye Eriflim Düzeyleri Kamunun Ayd nlat lmas Süreci Kamuya Aç klanacak Bilgilerin çeri i ve Türleri KAMUYU AYDINLATMA KAVRAMININ GEL fi M KAMUYU AYDINLATMANIN ÖNEM KAMUYU AYDINLATMA VE ÇER DEN Ö RENENLER N T CARET (INSIDER TRADING) KAMUYU AYDINLATMA VE MAN PÜLASYON KAMUYU AYDINLATMA VE KURUMSAL YÖNET M KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Teknoloji ve Kamuyu Ayd nlatma Kamuyu Ayd nlatma Platformu KAMUYU AYDINLATMA VE YATIRIMCI L fik LER KAMUYU AYDINLATMA VE DERECELEND RME Derecelendirme Kavram Derecelendirme Faaliyetinin Kapsam Derecelendirmenin Önemi Yat r mc Aç s ndan Önemi hraçç Aç s ndan Önemi Sermaye Piyasas Aç s ndan Önemi Para ve Finans Otoriteleri Aç s ndan Önemi Ekonomi Aç s ndan Önemi KAMUYU AYDINLATMA VE BA IMSIZ DENET M Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças

9 çindekiler ix Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bankalar ve fllevleri BANKALAR Faaliyetine Göre Bankalar Ticari Bankalar Yat r m ve Kalk nma Bankalar Sermayesine Göre Bankalar Kamu Bankalar Özel Bankalar Yabanc Bankalar Fonksiyonlar na Göre Bankalar Evrensel Bankalar Uzman Bankalar Bankalar n fllevleri Bankalar n Temel Fonksiyonlar Kurumsal Çerçeve Ekonomik Kararlar: Piyasalara ve Bankalara Yans mas DÜNYADA BANKACILI IN GEL fi M TÜRK YE DE BANKACILI IN GEL fi M ( ) Osmanl Döneminde Bankac l n Geliflmesi Ulusal Bankalar Dönemi ( ) Özel Amaçl Devlet Bankalar n n Kuruldu u Dönem ( ) Özel Bankalar n Geliflti i Dönem ( ) Planl Dönem ( ) Serbestleflme ve D fla Aç lma Dönemi ( ) Yeniden Yap land rma ( ) YAPILANDIRMA SONRASI DÖNEM ( ) Döneminin Karakteristikleri KÜRESEL KR Z DÖNEM ( ) Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Uluslararas Para ve Sermaye Piyasalar F NANSAL P YASALARDA KÜRESELLEfiME E L M F NANSAL P YASALARDA KURUMSALLAfiMA ÜN TE 8. ÜN TE

10 x çindekiler Finansal Piyasalar n Özellikleri Finansal Piyasalar n S n fland r lmas KÜRESEL F NANSAL P YASALARIN SINIFLANDIRILMASI Uluslararas Tahvil ve Para Piyasalar EUROPARA P YASALARI EUROBOND P YASALARI Ulusal Piyasada hraç Edilen Tahviller Yurtd fl Tahviller EUROTAHV LLER N DERECELEND RMES DÜNYA BORSALARI F NANSAL GEL fi M ENDEKS Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

11 Önsöz xi Önsöz Bir ifli yaparken iki farkl bak fl aç s ile durumu analiz edebilmek gerekir. Önce bu ifli en etkili flekilde nas l yapar m? sorusunun cevab bulunmal d r. Bu sorunun cevab ndan çok daha önemli bir cevap da ben bu ifli niçin yap yorum? sorusuna verilecek olan cevapt r. Zeki adam nas l n ak ll adam niçin ini düflünür. Bu kitap niçin haz rland? Dünya standartlar nda bir sermaye ve finans piyasas infla edebilirsek Türkiye yi 2023 te dünyan n en büyük on ekonomisi içine sokabiliriz. Bunu nas l yapar z? Türkiye de finansal okuryazarl gelifltirerek yapabiliriz. Sermaye ve finans piyasalar n büyütüp güçlendirmek için firmalar n faaliyetlerini sermaye piyasalar kanal yla finanse edebileceklerini bilmelerini; yat r mc lar n da firmalar finanse edecek yat r mlar yapabilecek bilgi düzeyine sahip olmalar n sa lamal y z. Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Fakültesi ktisadi ve dari Programlar Bölümü, flletme Bölümü ö rencilerinin ders kitab gereksinimlerini karfl layabilmek amac yla haz rlanan Sermaye Piyasas ve Finansal Kurumlar kitab bu felsefe temelinde ortaya ç kt. Bir ekip çal flmas n n ürünü olup, önemli bir k sm sermaye ve finans piyasalar yla ilgili kurumlarda en üst düzeyde görev yapan kiflilerce haz rland. Bu sebeple bu çal flma benzerlerinden farkl d r. Bize bu f rsat sunan baflta Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Davut AYDIN olmak üzere, tüm Anadolu Üniversitesi ekibine teflekkür ederiz. Editör Prof.Dr. A. Vedat AKG RAY Editör Yrd.Doç.Dr. Fatih TEM ZEL

12 1SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Finansal piyasalar ve finansal piyasalar n fonksiyonlar n aç klayabilecek, Finansal sistemin unsurlar n aç klayabilecek, Finansal piyasalar farkl aç lardan s n fland rabilecek, Finansal piyasalarda arac kurumlar n rolünü aç klayabilecek, Finansal piyasalarda düzenleyici ve denetleyici kurumlara neden gereksinim duyuldu unu aç klayabilecek, Finansal piyasalarda faiz oran n belirleyen faktörleri aç klayabilecek, Küreselleflmenin finansal piyasalar üzerindeki etkilerini aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Finansal Piyasa Finansal Sistem Finansal Varl k Finansal Kurumlar Arac Kurumlar Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi Likidite Tercih Teorisi Faiz Oranlar n n Vade Yap s çindekiler Sermaye Piyasalar ve Finansal Kurumlar Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar F NANSAL M MAR F NANSAL P YASALAR NEDEN VARDIR, FONKS YONLARI NELERD R? F NANSAL P YASALAR VE F NANSAL S STEM F NANSAL P YASALARIN SINIFLANDIRILMASI YATIRIM VE F NANSMAN ARAÇLARI F NANSAL ARACILIK VE F NANSAL KURUMLAR F NANSAL P YASALARDA DÜZENLEY C VE DENETLEY C KURUMLAR FA Z ORANI VE FA Z ORANLARININ YAPISI F NANSAL P YASALARDA KÜRESELLEfiME

13 Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar F NANSAL M MAR Finansal piyasalar ve finansal piyasalardaki geliflmeler ekonomideki tüm birimleri yak ndan ilgilendirmektedir. Faiz oranlar nda bir art fl, al nacak kredinin faiz oran n art raca ndan daha fazla maliyete katlanmak durumunda kal nacak ya da kredi almaktan vazgeçilecektir. Di er taraftan faiz oranlar ndaki art fl tasarruflar n daha yüksek getiri sa lamas anlam na gelece inden memnuniyet verecektir. Yine borsa ya da döviz kurlar ndaki bir dalgalanma sadece iflletmeleri, devleti ya da devleti temsilen hükümetleri de il, tüm toplumu yak ndan ilgilendirmektedir. Faiz, alt n, tahvil, döviz, borsa endeksleri gibi finansal varl klar n fiyat hareketleri, birimlerin hem mevcut servet düzeyini hem de gelecekle ilgili finansal kararlar n etkiledi i için finansal piyasalara olan ilgi her geçen gün artmaktad r. Kitab n ilk ünitesi olan bu ünitede; bireyleri, iflletmeleri, devleti ve ülke ekonomilerini çok yak ndan etkileyen finansal piyasalar, finansal kurumlar, finansal araçlar ve bu piyasalara yön veren faizler üzerinde durulacakt r. Bu ünite genel olarak finansal mimarinin bileflenlerini belirginlefltirecek, di er üniteler ise bileflenlerin detaylar n ortaya koyacakt r. Servet: Ekonomik Birimlerin sahip oldu u tüm varl klar d r. F NANSAL P YASALAR NEDEN VARDIR, FONKS YONLARI NELERD R? Piyasa genel anlamda arz ve talebin karfl laflt ortamlard r. Bir ekonomide piyasalar reel piyasalar ve finansal piyasalar olarak iki temel grupta toplamak mümkündür. Reel piyasalar ; mal ve hizmet al m-sat m n n yap ld mal ve hizmet piyasalar ile mal ve hizmetlerin üretiminde kullan lan üretim araçlar n n al n p sat ld piyasalar oluflturmaktad r. Finansal piyasalar ise, fon aç veren birimlerle fon fazlas veren birimlerin karfl laflt ve fon transferinin gerçekleflti i ortamlard r. Finansal piyasalar; fon arz eden birimlerle, fon talep eden birimleri karfl laflt rarak her iki taraf n da ihtiyaçlar n n giderilmesine, refah düzeylerinin artmas na, bu ba lamda da ekonominin geliflmesine olanak sa lamaktad r. Bir ekonominin temel birimleri hanehalk (bireyler), iflletmeler ve devlettir. Finansal piyasalarda fon sunanlar tasarruf fazlas veren birimler, fon talep edenler tasarruf aç olan birimler olarak adland r lmaktad r. Günümüz piyasa ekonomilerinde tasarrufta bulunan birimlerle yat r m yapan birimler farkl birimlerdir.

14 4 Sermaye Piyasalar ve Finansal Kurumlar Ekonominin geliflimi, refah düzeyinin art r lmas için tasarruf eden birimlerle (fon arz eden birimler) yat r m yapacak birimlerin (fon talep eden birimler) karfl laflt - r lmas gerekmektedir. Böylece, da n k hâlde bulunan tasarruflar n bir araya getirilerek, yat r m yapacak birimlere, güven ortam içinde aktar lmas sa lanabilir. Finansal piyasalar, verimli bir biçimde üretime aktarma olana na sahip olmayan, çok say da tasarruf sahibinin küçük miktarlardaki fonlar n, bu f rsatlara sahip birimlere aktar lmas na olanak sa layarak ekonomide etkinli i ve refah düzeyini art rmaktad r. Finansal piyasalar sadece üretime yönelik harcamalar için de il, ayn zamanda tüketim harcamalar için gerekli fonlar n da temin edildi i piyasalard r. Pek çok kifli için kredi ile bir arabaya ya da bir eve bugünden sahip olmak, tassarruf ederek uzun y llar SIRA sonra S ZDE sahip olmaktan daha caziptir. Finansal piyasalar, birimlerin gereksinim duyduklar fonlar n karfl lanmas n sa layarak hem fon talep edenlere hem de fon arz edenlere fayda sa lamaktad r. Finansal piyasa SIRA nedir S ZDEve finansal piyasalar n temel ifllevi nedir? 1 Ekonomide yat r m kavram, üretim amaçl yap lan yat r mlar için kullan lmaktad r. Mikro bazda bak ld nda, kiflilerin tüketimden vazgeçerek yapt klar mevduat ya da finansal varl a SIRA S ZDE yap lan yat r mlar yat r m olarak de il, fon transferi olarak görmektedir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ F NANSAL P YASALAR VE F NANSAL S STEM Finansal piyasalarda fonlar n, arz edenlerden talep edenlere aktar lmas nda etkin iflleyen bir sisteme ihtiyaç vard r. Finansal sistemin etkinli i artt ölçüde fon arz ve talebinin uygun koflullarda, uygun fiyatlarla karfl laflma olana artmaktad r. AMAÇLARIMIZ Finansal piyasalar, sadece fon arz edenlerle fon talep edenlerden oluflmamaktad r. Finansal piyasalar ; fon arz edenler ve fon talep edenler yan nda fon ak mla- AMAÇLARIMIZ r na arac l k eden kurumlar, fon ak m n sa layan finansal varl klar; piyasalar n adil, fleffaf ve güven ortam içinde çal flmas n sa layacak hukuki ve idari düzenlemelerden oluflan bir sistem olarak düflünmek gerekir. Görüldü ü gibi finansal sistem, finansal piyasalardan daha genifl bir kavram ifade etmektedir. Finansal sistemi oluflturan unsurlar Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler), Yat r mc lar (Fon talep edenler), Yat r m ve finansman araçlar, Yard mc kurulufllar, Hukuki ve idari düzenlemeler fleklinde say labilir.

15 1. Ünite - Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar 5 fiekil 1.1 TASARRUF SAH PLER ( Fon arz edenler) Hanehalk flletmeler YATIRIM VE F NANSMAN ARAÇLARI Para (Nakit) Mevduat Banka paras Kredi Sosyal güvenlik fonlar Kooperatif kaynaklar Tahviller Hisse senetleri potekli borç ve irat senetleri Kamu hisse senetleri Gelir ortakl senetleri Devlet iç borçlanma senetleri (D BS) Varl a dayal menkul k ymetler (VDMK) Depo edilen menkul k ymet sertifikalar Repo, ters repo YARDIMCI KURULUfiLAR (Fon ak m na arac l k edenler) Bankalar Arac kurumlar Yat r m ortakl klar Menkul k ymet borsas Sosyal güvenlik kurulufllar Sigorta flirketleri Kooperatifler Yat r m kulüpleri Genel finans ortaklar Risk sermayesi yat r m ortakl klar Derecelendirme (rating) flirketleri Takas ve saklama flirketleri Portföy yönetim flirketleri Yat r m dan flmanl flirketleri YATIRIMCILAR TÜKET C LER ( Fon talep edenler) flletmeler Devlet Hanehalk HUKUK VE DAR DÜZEN lkeler Kurallar Tüzükler Denetim Rekabet kurulu Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sermaye Piyasas Kurulu Finansal sistemin unsurlar daha aç k bir biçimde fiekil 1.1 de görülmektedir. Görüldü ü üzere finansal piyasalarda ayn birimler hem fon talep eden, hem de arz eden olarak yer almaktad r. flletmeler, finansal kurumlar dahil tüm iflletmeleri; hanehalk, ekonomideki tüm bireyleri; devlet, ekonomideki tüm kamu kurum ve kurulufllar n kapsamaktad r. Bireylerin gelirleri ve harcamalar zaman içinde de iflmektedir. Baz dönemlerde harcamalar gelirlerinden fazla baz dönemlerde az olmaktad r. Dolay s yla bireylerin gelirleri ile harcamalar ço u zaman eflit de ildir. flletmeler AMAÇLARIMIZ günlük faaliyetlerini sürdürmeleri yan nda büyümek, rekabet üstünlü ü sa lamak, yeni yat - AMAÇLARIMIZ r mlar yapmak durumundad r. flletmeler devaml büyüme, yeni giriflimlerde bulunma iste inde oldu undan fon aç veren, di er bir ifade ile K fon T Atalep P eden bi-

16 6 Sermaye Piyasalar ve Finansal Kurumlar Do rudan yat r mlar: Bir flirketin üretimini ana merkezinin bulundu u ülke s n rlar d fl na yayarak yabanc ülkelerde yaln z ya da ortaklarla üretim tesisi kurmas, mevcut tesisleri sat n almas ya da bu tesislerle birleflmesidir. Portföy yat r mlar : Yabanc lar n üretime yönelik yat r m de il de menkul de erlere yap lan yat r mlar d r. S cak para olarak da adland r lan bu tür yat r mlar n amac üstlenilen risk karfl l nda en yüksek getiriyi elde edebilmektir. rimlerdir. Devletlerin de yat r mlar ve cari harcamalar için paraya ihtiyaçlar vard r. flletmeler gibi devletler de toplamda fon talep eden birim olarak finansal piyasalarda önemli a rl olan birimlerdir. Yabanc lar do rudan yat r mlar veya portföy yat r mlar ile ülkelere fon girifline yol açarken benzer flekilde yerliler de yabanc ülkelere fon transferi gerçeklefltirmektedir. SIRA Sermayenin S ZDE ak c l nedeniyle, di er piyasalara göre finansal piyasalarda uluslararas laflma e ilimi daha fazlad r. Bu olgu, sadece geliflmekte olan ülkeler için de il, geliflmifl ülkeler için de sözkonusudur. Do al olarak ulusal finansal sistem uluslararas laflarak fonlar n ak fl nda kullan lan finansal araçlar n, arac l k eden yard mc kurumlar n, fon arz ve talebinde bulunanlar n say s ve çeflitlili i artmaktad r. Buna ba l olarak piyasalarda ifllem hacmi ve etkinlik de artmaktad r. Finansal piyasalar n etkinli i: Çok say da al c ve sat c n n bulundu u ve al c ve sat c lar n tek bafllar na piyasay etkileyecek bir paya sahip olmad piyasalar etkindir denir. Etkin piyasalarda finansal varl klar n fiyat n n, piyasaya ulaflan tüm bilgileri yans tt varsay l r. Bilgiler piyasaya h zla gelir ve herkes taraf ndan ulafl labilir. Piyasaya gelen yeni bilgilerle menkul de erlerin fiyatlar nda çok k sa sürede de ifliklikler olur. Etkinlik, yeni bilgilerin hangi h zda, hangi do rulukta geldi ine ve fiyatlar n da hangi h z ve do rulukta olufl- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ tu una ba l olmaktad r. Do ru bilgilerin, k sa sürede piyasaya ulaflmas ve k sa sürede fiyatlara yans mas ölçüsünde piyasan n etkinli i artacakt r. Etkin piyasalarda anormal getiri elde etmek K mümkün T A P de ildir. 2 D fla aç k bir SIRA ekonomide S ZDE fon arz edenler ve fon talep edenler kimlerdir? F NANSAL P YASALARIN SINIFLANDIRILMASI Finansal piyasalar farkl aç lardan s n fland rmak mümkündür. Afla da daha çok benimsenen s n fland rmalara yer verilmifltir. Finansal varl n niteli ine göre; Borç piyasalar Öz sermaye piyasalar Finansal varl n süresine göre; Para piyasalar Sermaye piyasalar Finansal varl n ilk kez al n p sat lmas na göre; Birincil piyasalar AMAÇLARIMIZ kincil piyasa Ödemelerin hemen ya da gelecekte yap lmas na göre; Nakit K ya T da A spot P piyasalar Vadeli piyasalar Örgütlenme durumuna göre; Örgütlenmifl piyasalar (Organize Piyasalar) Örgütlenmemifl piyasalar (Organize olmam fl piyasalar, tezgâh üstü piyasalar) Borç Piyasas ve Öz sermaye Piyasas : Finansal piyasalarda en yayg n biçimde kullan lan finansman yöntemi borçlanmalard r. Borç, bankalardan sa lanabilece i gibi borçlanma araçlar ihraç edilerek tasarruf sahiplerinden de sa la- nabilir. Borçlanma araçlar n n iki temel özelli i, belirlenmifl bir vadesinin ve faizinin olmas d r. Borç alanlar, vade içinde faizi ve anaparay ödemek zorundad r. Borçlanma amac na ba l olarak borcun vadesi k sa ya da uzun olabilir.

17 1. Ünite - Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar Hazine bonolar, devletin k sa süreli fon ihtiyac n karfl lamada en çok kulland para piyasas araçlar ndand r. flletmeler de yine k sa süreli fon ihtiyac n karfl lamada banka kredilerini ve finansman bonolar n kullanabilmektedir. Öz sermaye piyasas nda hisse senedine yat r m yapan yat r mc lar kuruma ortak olmakta, kurumun kâr ve varl klar üzerinde hakka sahip olmaktad r. Ayr ca hisse senedi sahipleri kuruma ortak olduklar için oy hakk na ve yöneticileri belirleme hakk na da sahiptirler. Ortakl k hakk veren finansman araçlar yla borçlanma araçlar n n di er bir fark faiz ödemesi yap ld ktan sonra ortaklara kâr pay ödemesinin yap labilmesidir. Tasfiye durumunda SIRA da borç S ZDEverenlerin öncelik hakk vard r; tasfiye sonucunda önce borçlulara ödeme yap l r, kalan özsermaye sahiplerine ödenir. Ülkemizde özel kurum tahvillerinde vade en az 2 y l, devlet tahvillerinde ise bir y l olmaktad r. 7 Para piyasas n n temel araçlar ; para, mevduat, hazine bonolar, finansman bonolar, mevduat sertifikalar, repo, banka kabulleri, banka bonolar, eurodolarlar, varl a dayal menkul k ymetler, finansal türevler gibi finansal varl klard r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Para Piyasalar ve Sermaye Piyasalar : flletmeler genellikle k sa süreli varl klar n finanse etmede, k sa süreli harcamalar n karfl lamada para AMAÇLARIMIZ K piyasalar ndan, T A P orta ve uzun vadeli varl klar n finanse etmede de sermaye piyasalar ndan faydalan r. AMAÇLARIMIZ flletmelerde sermaye piyasalar ndan sa lanan fonlar, genellikle orta ve uzun süreli varl klar n finansman nda kullan l r. Bir ülkede sermaye piyasas n n geliflebilme- si için afla da belirtilen koflullar n oluflmas gerekir: Ekonomide tasarruf düzeyinin yükselmesi, Özel ya da kamu iflletmelerinin uzun süreli fonlara ihtiyaçlar n n olmas, Menkul de erlere yat r m yap lmas na uygun ortam n olmas, Çok say da halka aç k anonim ortakl klar n olmas, Sermaye piyasas nda arac l k yapacak arac kurumlar n geliflmifl olmas, Halka aç klanacak bilgileri izleyecek, yat r m analizleri yapabilecek kifli ve kurumlar n olmas, Sermaye piyasas n n güven, aç kl k ve kararl l k içinde çal flmas n sa layacak yasal düzenlemelerin olmas gibi say labilir. Sermaye piyasalar, piyasa ekonomisinin var oldu u kapitalist ekonomilerde sistemin vazgeçilmez bir ö esidir. Bu piyasalar n sa l kl bir biçimde iflleyerek ülke ekonomisine gerekli katk y sa layabilmesi için ekonominin sa l kl ve istikrar- l olmas n n rolü büyüktür. Sermaye piyasas n n temel araçlar ise devlet tahvilleri, flirket tahvilleri, hisse senediyle de ifltirilebilir tahvil, kat lma intifa senedi, ipotekli borç ve irad senedi, kâr ve zarar ortakl senedi, gelir ortakl senedi ve hisse senetleridir. Para piyasas ile sermaye piyasas aras ndaki temel farkl l klar flu flekilde s - ralanabilir: AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Para piyasas nda risk sermaye piyasas na göre daha düflüktür. Para piyasas nda vade k sa oldu u için sermaye piyasas na göre risk daha düflük olur. Riske ba l olarak para piyasas nda getiri de sermaye K Tpiyasas na A P göre daha düflük olacakt r.

18 8 Sermaye Piyasalar ve Finansal Kurumlar Para piyasas finansal araçlar n n likiditesi sermaye piyasas na göre daha yüksektir. Likidite finansal varl klar n k sa sürede, kolayl kla ve de erinden önemli kay p olmaks z n al n p sat labilmesidir. Bu nedenle ülkemizde oldu u gibi dünyada da en geliflmifl, en etkin piyasalar para piyasalar d r. Gerçekte para piyasas ile sermaye piyasas n kesin çizgilerle birbirinden ay rmak çok da mümkün de ildir. Örne in, para piyasas n n bafll ca kurumu olan ticari bankalar n, özellikle son y llarda sermaye piyasas nda da önemli fonksiyonlar üstlendi i görülmektedir. Yine fonlar da para piyasas ndan sermaye piyasas na, sermaye piyasas ndan para piyasas na do ru akmaktad r. Organize Piyasa-Organize Olmayan Piyasa (Tezgâh üstü piyasalar): Finansal piyasalar organize olup olmamas na göre organize piyasalar ve organize olmayan piyasalar olarak s n fland r labilir. Organize piyasalarda yat r mc lar taraf ndan bilgilere eriflim kolay ve düflük maliyetli olur; çok say da al c ve sat c oldu u için tam rekabet koflullar daha geçerli olur; al c ve sat c lar n tek bafllar na piyasay etkileyebilme gücü olmaz. Bu ba lamda, örgütlenmifl piyasalarda finansal varl klar n fiyat do ru olarak belirlenir. Organize olmam fl piyasalarda finansal varl klar n fiyatlar pazarl kla oluflur. Bu tür piyasalarda genellikle ifllem yapan tasarruf sahiplerinin kimli i bilinmedi i gibi arac kurum da bilinmez. Organize olmam fl piyasan n aldat lma olas l n n yüksek olmas, devaml l k göstermemesi gibi sak ncalar olmas na karfl l k, küçük ve riski yüksek olan iflletmelerin finansal varl klar na likidite kazand rmas aç s ndan önemli ifllevleri bulunmaktad r. Organize Piyasalar Organize Olmayan Piyasalar TC Merkez Bankas Piyasalar Aç k piyasa nterbank Para Piyasas Döviz Piyasas MKB Piyasalar Hisse Senedi Piyasas Tahvil ve Bono Piyasas Uluslararas Piyasa Vadeli Piyasa stanbul Alt n Piyasas zmir Vadeli ve Opsiyon Borsas Bankalararas Piyasalar Piyasas Repo Piyasas Tahvil Piyasas Döviz Piyasas Serbest Alt n Piyasas Serbest Döviz Piyasas Para piyasas n n örgütlenmifl kurumu bankalar sistemidir. Örgütlenmemifl para piyasas banka sisteminin d fl nda kalan piyasad r. Bankalar d fl ndaki kifli ve kurulufllar da bazen iflletmelere k sa vadeli fon sa lamaktad r. Sermaye piyasalar n n örgütlenmifl temel kurumu borsalard r. Örgütlenmifl piyasalarda borsaya kote olmufl flirketlerin menkul k ymetleri belirli kurallar çerçevesinde al n p sat l r. Örgütlenmemifl, di er bir ifade ile serbest piyasalarda pek çok finansal kurum telefon, telex, fax ve bilgisayarlarla birbirleriyle iletiflime geçerek fon transferini gerçeklefltirir. Birincil Piyasa- kincil Piyasa: Finansal varl klar n ilk kez al c lara sat ld piyasaya birincil piyasa denir. Birincil piyasalardaki ifllemler neticesinde bu finansal varl klar ihraç eden kurumlara fon girifli olur. kincil piyasalar ise daha önce al - n p sat lan finansal varl klar n tekrar ifllem gördü ü piyasalard r.

19 1. Ünite - Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar 9 Spot Piyasa-Vadeli Piyasa: Ödemenin ve teslimat n hemen ya da 2 iflgününde yap ld piyasalara spot piyasa denir. Gelecekteki bir tarihte ödemenin ve teslimat n yap ld, fiyat n ise bugünden belirlendi i piyasalara ise vadeli piyasalar denir. Vadeli ifllemler genellikle gelecekte karfl lafl labilecek riskleri ortadan kald rmak için yap l r. Para ve sermaye piyasalar aras ndaki temel farkl l klar nelerdir? YATIRIM VE F NANSMAN ARAÇLARI Finansal piyasalara fon sunanlar n sunduklar fon karfl l nda fon talebinde bulunanlardan ald klar varl klara finansal varl k (finansal araç) denir. Finansal varl klar fon talebinde bulunanlar taraf ndan yarat l p fon sahiplerine fonlar n n karfl l nda verilir. Finansal varl klar n arsa, bina gibi reel varl klara göre farkl - l, de erinin tafl d haktan kaynaklanmas d r. Finansal varl k, ihraç eden birim aç s ndan bir yükümlülük iken sat n alan aç s ndan bir varl kt r. Genellikle finansal varl klar ile menkul k ymetler kavram efl anlaml olarak kullan lmaktad r. Ancak, gerçekte finansal varl klar ve menkul k ymetler SIRA efl anlaml S ZDE de ildir. Sermaye Piyasas Kanunu na (SPKa.) göre menkul k ymet ortakl k veya alacakl l k hakk sa layan, belli bir mebla temsil eden, yat r m AMAÇLARIMIZ arac olarak kullan - AMAÇLARIMIZ lan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri hâlinde ç kar lan, ibareleri ayn olan ve flartlar Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan belirlenen k ymetli evrak olarak K T A P K T A P tan mlanmaktad r. Menkul k ymetler finansal varl klard r; ancak tüm finansal varl klar menkul k ymet özelli i göstermeyebilir. Tüm finansal varl klar alacak hakk veren (ç karan birim aç s ndan borç ifade Nakit ak fllar : Bir finansal varl n getirisi belirli bir eden) finansal varl klar ve ortakl k hakk veren finansal varl klar olarak iki temel zaman diliminde grupta toplanabilir. Alacak hakk veren ya da borç ifade eden AMAÇLARIMIZ finansal varl klar ihraç eden kurumlar sabit ya da de iflken oran üzerinden faiz ödemek durumunda- Finansal varl n türüne AMAÇLARIMIZ o finansal varl ktan sa lanacak nakit giriflleriyle hesaplan r. d r. Di er taraftan hisse senedini sat n alan yat r mc lar ise bu senedi ihraç eden firman n orta d r ve faiz gibi sabit bir nakit ak fl beklentisi olmayacakt r. Hisse se- göre elde edilecek nakit K T A P ak fllar de iflecektir. nedi yat r mc lar n n firman n kâr ndan pay alma ve hisse senedinin de erinin artmas durumunda sermaye kazanc elde etme hakk vard r. Baz finansal varl klar yukar da ifade edilen iki grup d fl nda melez karakter gösterebilir. Örne in imtiyazl hisse senetleri, ortakl k hakk vermesiyle adi hisse senetlerine benzer; düzenli ve genellikle sabit karpay ödenmesi nedeniyle de tahvile benzemektedir. SIRA S ZDE Hisse senedine dönüfltürülebilen tahviller de benzer özelliktedir; tahvil olmakla birlikte hisse senedine dönüfltürülebilece i için tam olarak tahvil say lamaz. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Borçlanma araçlar n n nakit giriflleri, faiz ve anapara ödemeleri iken hisse senetlerinin nakit giriflleri kâr pay ve sermaye kazanc d r. Nakit ak fllar n n elde edilme olas l na ba l olarak finansal varl klar n getirisi ve fiyat farkl l k gösterecektir. Riskin tahmin edilebilirli i: Bir finansal varl n riski, getirisindeki ölçülebilir oynakl kla ilgilidir. Finansal varl ktan elde edilecek nakit ak fllar n n gerçekleflme 3

20 10 Sermaye Piyasalar ve Finansal Kurumlar 4 olas l artt kca risk düflecektir. Risk, finansal varl n türüne, vadesine, ç karan kurumun durumuna göre de iflecektir. Finansal varl n riski, finansal varl ç karan kurumun niteli ine ba l olarak farkl l k gösterir. Devletin ç kard tahviller ile özel firmalar n ç kard tahviller ayn risk düzeyinde de ildir. Riske ba l olarak finansal varl klar n fiyat da de iflecektir. Vade: Finansal varl klarda vade önemli bir faktördür. Finansal varl klar n vadesi uzad kça, finansal varl klardan elde edilecek nakit ak fllar n n gerçekleflme olas - l düflecek, buna ba l olarak risk artacakt r. Likidite: Likidite, paraya dönüfltürülebilme özelli i olarak da ifade edilebilir. Finansal varl klar ne kadar k sa sürede, de erinden önemli kay p olmaks z n, kolayl kla paraya dönüflebiliyorsa likiditesi o kadar yüksek olacakt r. Güvenilir bir firman n hisse senetlerinin ya da tahvillerinin likiditesi, daha az güvenilir bir firman n hisse senetleri ve tahvillerin likiditesinden daha yüksektir. Hazine bonolar ise en likit finansal varl klard r. Bölünebilirlik: Bu özellik finansal varl klar n en az hangi miktarlarda paraya dönüfltürülebilece i ile ilgili bir özelliktir. Finansal varl klar ne kadar bölünebilir ise, di er bir ifade ile ne kadar küçük birimlerle al nabilme özelli ine sahipse o kadar kolay al n p sat labilecektir. Vergi özelli i: Finansal varl klar n di er bir özelli i vergi statülerinden kaynaklanmaktad r. dari düzenlemelerle bir k s m finansal varl klara vergi muafiyeti getirilirken baz lar na düflük vergilendirme yap labilir. Para birimi: Finansal varl klar ülke paras d fl nda bir para birimiyle de ç kar - labilir. Serbest döviz kuru sistemlerinin geçerli oldu u günümüz ekonomilerinde finansal varl n para birimi önemli hâle gelmektedir. Ço u finansal varl klar tek bir para birimiyle, $, *, gibi ihraç edilmektedir. Baz finansal varl klarda döviz kuru riskini azaltmak üzere iki para birimi kullan lmaktad r. Ülkelerin ve piyasalar n geliflmifllik özelliklerine ba l olarak kullan lan yat r m ve finansman araçlar çeflitlilik göstermektedir. Finansal araçlar n en önemli ekonomik fonksiyonlar nelerdir? F NANSAL ARACILIK VE F NANSAL KURUMLAR Finansal piyasalarda fon arz ve talebi do rudan ya da finansal arac lar vas tas yla karfl laflabilir. Finansal arac kurumlar, fonlar n arz edenlerden talep edenlere kolay ve etkin bir flekilde transfer edilmesinde yard mc olan kurulufllard r. Finansal sistemde fonlar n el de ifltirmesi genellikle finansal arac kurumlar taraf ndan gerçeklefltirilir. Arac l k yapan kurumlar ve ifllevleri ülkelerin geliflmifllik düzeyleri, po- litik, kültürel ve tarihi özelliklerine ba l olarak, ülkeden ülkeye farkl l k gösterir. Bununla birlikte temel ifllevleri, fon ak m n kolaylaflt rmakt r. Finansal varl klar n araya bir kurum girmeksizin arac s z el de ifltirmesine do rudan finansman, arac lar vas tas yla el de ifltirmesine dolayl finansman AMAÇLARIMIZ denir. Fonlar daha çok finansal kurumlar olarak da adland r lan arac kurulufllar arac l ile el de ifltirmektedir. Arac kurumlar olmaks z n çok say da kü- AMAÇLARIMIZ çük tasarruflar n uygun zamanda, uygun fiyatlarla, etkin bir biçimde fon talep edenlere transfer edilmesi güçtür. Afla da do rudan ve dolayl finansman flekli gösterilmektedir.

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Anadolu Üniversitesi Prof.Dr. Vedat AKG RAY

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics Hafta 2- Bolum I BÖLÜM A. Finansa Giriş Finansal sistem ve finansal piyasalar Bugünkü değer Finansal

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2772 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1730 F NANSAL KURUMLAR

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2772 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1730 F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2772 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1730 F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 1, 2, 3, 6, 8) Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 4, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR

FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAPANCA MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR Hafta 2 Öğr.Gör. Eyüp ALBAYRAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2635 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1603 PARA TEOR S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2635 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1603 PARA TEOR S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2635 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1603 PARA TEOR S Yazarlar Doç.Dr. Muharrem AFfiAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bilge Ka an ÖZDEM R (Ünite 2, 5, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Bengül

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. K NC ESNEK EMEKL L K YATIRIM U, portföyünün en az %70 i

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı I 1. Sermaye Piyasası kanununa göre ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Sermaye piyasası

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Finansal Sistem ve Kurumlar

Finansal Sistem ve Kurumlar 73 18 Finansal Sistem ve Kurumlar Finansal piyasalar tan man n ve anlaman n finansal yönetime olan katk lar nelerdir? Finansal kurumlar n olmad bir ekonomide para arz ve talebi nas l karfl laflabilecektir?

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Sermaye Piyasas Araçlar

Sermaye Piyasas Araçlar Sermaye Piyasas Araçlar SERMAYE P YASASI LE LG L TEMEL KAVRAMLAR Finansal piyasalar, fonlar n arz ve talep süresine göre para piyasas ve sermaye piyasas olarak ikiye ayr lmaktad r. Para piyasas k sa vadeli

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU PAY PİYASASI 1. Genel Bilgiler Bu ürün bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ in Müşteriye risklerin bildirilmesi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

H SSE SENETLER MKB DE filem

H SSE SENETLER MKB DE filem mali ÇÖZÜM 217 H SSE SENETLER MKB DE filem GÖREN filetmelerde KAR PAYI DA ITIM POL T KASI Dr. Adem ANBAR Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı