Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Su Yapýlarý Hydraulic Structures

2 Su ve Toprak Kaynaklarýnýn Önemi ve Uygulanan Strateji Yýlmaz Karabatan Tarihin baþlangýcýndan beri suyun kullanýlmasýndaki baþarý, toplumun ekonomik gücünü, ve medeniyetin seviyesini belirlemiþtir. Nitekim Mýsýr da Nil, Pakistan ve Hindistan da Ýndüs ve Ganj, Mezopotamya da Fýrat ve Dicle büyük uygarlýklarýn beþiði olmuþlardýr. Kim suyu iyi kullanmýþsa medeniyet ve refah oraya gitmiþ, kim suya iyi kumanda edememiþse, oralardan göç baþlamýþtýr. Ülkemizin uzun tarihi içinde, Anadolu muzda deðiþik uygarlýklarýn yer aldýðý bir gerçektir. Örneðin Eti lerin (Hitit) (M.Ö ) yeraltý ve yerüstü servetlerinden ve kaynaklarýndan geniþ ölçüde faydalandýklarý bilinen bir gerçektir. Buna baðlý olarak, Karakuyu barajý (Uzunyayla), Eflatunpýnar barajý ( Beyþehir), Koylütotu barajý (Ilgýn), Gölpýnar barajý (Çorum), Güneykale barajý ( Boðaz kale) Eti lerin býraktýklarý eserlerdir. Urartular Van havalisinde (M.Ö.13. yüz yýl) inþa ettikleri Menua kanalý bu günkü adýyla Þamram kanalý 51 km den Van a su isale eder. Ayrýca Keþiþ barajý, Doni barajý, Muradiye ve Adilcevaz barajlarý bu devirde yapýlmýþtýr. Yunan-Roma ve Bizans devrinde, vücuda getirilen eserlerden Pallio akedüðü, Bozdoðan akedüðü, Çevli barajý (Antalya), Ildýr barajý (Çeþme), Dara barajý (Mardin), Löþtüðün barajý (Amasya), Sihke, Sultan ve Faruk barajlarý (Van) Çavdarhisar barajý (Kütahya) Örükkaya barajý (Çorum), Büget barajý (Aksaray) inþa edilmiþ ve özellikle Bizanslýlarýn uyguladýklarý her eve bir sarnýç politikasý ile (ki bunlardan birçoðu günümüzde bile kullanýlmaktadýr) yaðmur sularýndan azami þekilde istifade saðlanmýþtýr. Selçuklular devrinde Sinop ve Alaiye de liman ve tersaneler kurulmuþtur. Osmanlýlar devrinde ise yapýlanlarýn çoðu Ýstanbul içindir. Ýstanbul a su getirmek üzere ele alýnan Taksim sisteminde Topuzlu, Valide, Yeni barajlarý ve Büyükdere akedüðünü; Kýrkçeþme sisteminde ise Topuz, Büyük Ayvat, Kirazlý barajlarý ve Uzun, Eðri, Baþhavuz, Maðlove, ve Güzelce akedükleri sayýlabilir. Cumhuriyetin ilanýndan önce yapýlan en büyük su iþi olarak, Kurukafa Hacý Mehmet efendinin baþlattýðý kanallara sadýk kalýnarak, Sadrazam Ferit Paþa nýn himmet ve gayretleri ile tahakkuk eden ve Osmanlýnýn son eseri olan Konya Ovasý (50,000 ha) Sulamasý sayýlabilir ( ). Cumhuriyetin kurulmasý ile birlikte, Atatürk ün direktifleri doðrultusunda 1925 de Nafýa Vekaletinin Nafýa Müdüriyeti Umumiyesine baðlý lüzumu kadar Su Ýdaresi Kurulmuþtur. Baþlangýçta 12 vilayet merkezinde yerleþik bu idareler sýnýrlý teknik güçleri ile kendi bölgelerindeki taþkýn önleme, bataklýklarý kurutma (verem savaþ faaliyetine paralel olarak) ve sulama gibi konularda çalýþmalara baþlamýþlardýr. Baþlangýçta Yeni Cumhuriyetin sýnýrlý mali imkânlarý, teknik eleman sayýsýnýn yetersizliði, ikici cihan 216

3 harbinin patlak vermesi ve uzun süren bu harp süresince dýþ dünya ile iletiþim imkânlarýnýn sýnýrlý kalmasý, Su ve Toprak kaynaklarýnýn geliþtirilmesi konusunda yapýlmasý gereken iþleri büyük ölçüde sýnýrlamýþtýr. Ülkede ciddi manada su kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ellili yýllarda Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðünün kurulmasý (6200 sayýlý kanun) ile baþlamýþtýr. Gününe göre fevkalade modern olan bu gün bile bir çok bakýmdan mükemmeliyetini muhafaza eden bu kanuna göre kurulan Genel Müdürlük kýsa zamanda teþkilatýný bütün ülkeyi kapsayacak þekilde geniþletmiþ, çalýþmasý için gerekli olacak çeþitli laboratuarlarý kurmuþ, teknik personelini eðitmek üzere, Amerikan yardým programlarýndan yararlanmýþ ve çok sayýda teknik elemanýnýn Amerika Birleþik Devletlerine (Bureau of Reclamation idaresi nezdinde) göndererek farklý konularda uzman eleman yetiþtirmiþtir. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü iþlere evvela envanter çalýþmalarý ile baþlamýþ ve ülke 26 nehir havzasýna ayrýlarak, her havza için bir istikþaf raporu hazýrlanmýþtýr. Bu sayede kabada olsa, ülkenin su potansiyeli buna baðlý olarak ekonomik olarak sulanabilecek arazi geniþliði, ekonomik sýnýrlar içinde üretilebilecek elektrik enerjisi miktarý, taþkýn probleminin önemli olduðu alanlar belirlenmiþtir. Bu çalýþmalara paralel olarak, modern planlama teknikleri uygulanmýþ, havzalar topyekun ele alýnarak, havzanýn ihtiyaç ve problemleri, havzanýn imkanlarý ile karþýlaþtýrýlarak, optimum çözümler aranmýþtýr. Bu arada havzalar arasýnda su aktarmasýný ön gören projelere bile yer verilmiþtir. Böylece günümüzde dünyada mevcut en ileri teknikler kullanýlarak, Su Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi ile ilgili projelere ait planlar hazýrlanmýþtýr. Baþlangýçta, su ve toprak kaynaklarýnýn geliþtirilmesinde finansman büyük ölçüde devletçe, örneðin beþ yýllýk planlarda yer alan projeler için milli bütçeye konan tahsisatlar la karþýlanmýþ, inþaatlarý özel sektöre (müteahhitlere) yaptýrýlmýþ, iþletmeleri ise DSÝ ce yürütülmüþtür. Bazý büyük projelerin finansmanýnda dýþ krediler kullanýlsa bile, borçlanma devletçe yapýlmýþ, dolayýsý ile geri ödemeler devletçe yerine getirilmiþtir. Yukarýda özetlendiði þekilde baþlayan su ve toprak kaynaklarýnýn geliþtirilmesi faaliyetleri sonucu, sulamada yýlda ha. sahanýn sulamaya açýlmasý, elektrik üretiminde ülke elektrik üretiminin hemen hemen yarýsýnýn (halihazýrda üçte bire düþmüþtür) hidroelektrik santrallerden elde edilmesi, Gediz, Büyükmenderes, Seyhan, Bafra ve Çarþamba ovalarýnýn taþkýndan korunmasý gibi övünülecek sonuçlar elde edilmiþ olmasýna raðmen, günümüzde tamamen durma noktasýna gelmiþ gibidir. Nitekim su kaynaklarýnýn geliþtirilmesi için milli bütçeden ayrýlan miktarlar, milli bütçenin % 8-9 larýna kadar çýkmýþken, günümüzde %1 1.5 lar mertebesine inmiþtir. Tahsisatlarýn bu mertebede azalmasý, yeni yatýrýmlara imkân vermediði gibi, yapýlmýþ tesislerin de elden çýkmasýna sebep olmaktadýr. Son zamanlarda, Ülkenin geçirdiði iki büyük ekonomik krizin ardýndan, devlet bütçesinin ihtiyaçlara cevap vermesindeki müþkülat karþýsýnda, enerji maksatlý yatýrýmlarýn özel sektör eliyle yapýlmasý hususu benimsenmiþ bulunmaktadýr. Bu maksatla, daha ziyade küçük çaplý, nehir tipi hidroelektrik santraller, Yap-Ýþlet modeli tahtýnda, özel sektörün dikkatine sunulmuþ ve oldukça iyi bir karþýlýk görülmüþ olmasýna raðmen, henüz geniþ çaplý bir tatbikata baþlanmamýþtýr. Ayrýca hidroelektrik maksatlý tesisler aslýnda riskli yapýlardýr. Ýnþaat yerindeki jeolojik yapýdan çok etkilenirler. Yani baþlangýçta ne kadar iyi jeolojik araþtýrma yapýlýrsa yapýlsýn (ki aslýnda bu çok pahalý bir iþtir) inþaat esnasýnda her zaman baþlangýçta ön görülmeyen þartlarla karþýlaþmak olasýdýr. Bunun da maliyete etkisi büyük olabilir. Termik santraller için gerekli finansman ihtiyacý, baþlangýçta %3-5 hata ile tahmin edilebilirken, ayni þeyi, hidroelektrik tesisler için söylemek hemen hemen imkansýzdýr. Bu bakýmdan özel sektörün baþlangýçta riskli olduðu bilinen bir alanda yatýrým yapmasýný beklemek biraz iyimser olmayý gerektirmektedir. Diðer taraftan, hidroelektrik santrallerin tamamen özel sektöre devrinin su kaynaklarýnýn ülke yararýna en iyi þekilde iþletilmesi bakýmýndan önemli sakýncalarý olacaktýr. Zira bir havzanýn su ve toprak kaynaklarýnýn planlamasýnda kaynaklar topyekun ele alýnýr ve çok adette ve çok maksatlý projeler beraberce ele alýnarak optimum çözüm aranýr. Münferit projelerin bir birini etkilemesi doðaldýr. Tesisler özel sektöre devredilince, özel sektör kendi tesisini, diðer tesisleri dikkate almadan, karýný maksimum yapacak þekilde iþletecektir. Halbuki barajlý bir santralýn tek baþýna iþletilmesi yerine, bir kaç barajlý santralýn beraberce iþletilmesinin ülke için daha yararlý olacaðý bir çok araþtýrmacý tarafýndan gösterilmiþ bulunmaktadýr. Netice olarak, su ve toprak kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ile ilgili yatýrýmlar durmuþ gibi olmasýna raðmen, bu konuda yapýlacak iþlerin tamamlandýðý söylenemez. Yatýrýmlardaki güncel yavaþlama geçici olup, bu konuda yapýlacak çok iþ, alýnacak çok yol vardýr. Nitekim son yýllarda sýký para politikasý uygulanarak bütçe üzerindeki borç yükünün azaltýlmasý ve enflasyonun düþürülmesi yönünde büyük baþarýlar elde edilmiþtir. Ekonomik büyümenin sýcak para giriþi yerine kendi öz tasarruflarýmýzla yapýlan yatýrýmlara dayandýðý günler geldiðinde eksik kalmýþ, tamamlanmamýþ yatýrýmlarýn toparlanmasý ile birlikte su ve toprak kaynaklarý geliþtirme projelerinin hýz kazanacaðý tabiidir. 217

4 The Importance of Water and Land Sources and Applied Strategy Yýlmaz Karabatan Since the beginning of history, the success in the usage of water has determined the level of civilization and economic strength of society. As a matter of fact, The Nile in Egypt, The Ganges and The Indus in Pakistan and India, The Euphrates and The Tigris in Mesopotamia had been cradle of civilization. Civilization and prosperity were with the ones who made use of water well, and there started immigration where none could command water well. It is a fact that there had been many different civilizations in Anatolia through our country s long history. For instance, it is a known fact that the Eti Empire (Hittites) ( B.S.) derived benefit from underground and aboveground resources and fortunes widely. Hereupon, Karakuyu Dam(Uzunyayla), Eflatunpýnar Dam ( Beyþehir), Koylütotu Dam (Ilgýn), Gölpýnar Dam (Çorum), Güneykale Dam ( Boðaz kale) are the works remained by the Eti Empire. The Menua Canal, in the name of the Shahram Canal today, constructed by Urartu in Van region (13 th century B.C) supplies water to Van from 51 km. Keþiþ Dam, Doni Dam, Muradiye and Adilcevaz Dams were built in this period, as well. In Greek-Roman and Byzantine period, Pallio aquaduct, Bozdoðan aquaduct, Çevli Dam (Antalya), Ildýr dam (Çeþme), Dara Dam (Mardin), Löþtüðün Dam (Amasya), Sihke, Sultan and Faruk Dams (Van) Çavdarhisar Dam (Kütahya) Örükkaya Dam (Çorum), Büget Dam (Aksaray) were built and with the tank for each house policy that Byzantine put into practice (some of which is still applied even today) rain water was maximum utilized. In Seljuk period, ports and navy yards were constructed in Sinop and Alaiye. In Ottoman period, most of the buildings were for Istanbul. In Taksim system to bring water to Istanbul, Topuzlu, Valide, Yeni Dams and Büyükdere aqueduct, in Kýrkçeþme system Topuz, Büyük Ayvat, Kirazlý dams ve Uzun, Eðri, Baþhavuz, Maðlove, ve Güzelce aqueducts can be counted. By sticking to canals that built by Mr. Kurukafa Hacý Mehmet started, Konya Plain Irrigation (50,000 ha) constructed by Grand vizier Ferit Pasha s help and efforts which is the last work of Ottoman can be counted as the biggest water project made before foundation of Republic ( ). With foundation of Republic, by means of the directives of Atatürk, in 1925 Public Works Ministry s needed for Public Works Management Water Administration was founded. In the beginning, these administrations settled in 12 city centers set to work on the issues like flood control, drainage of swamp (parallel to tubercular fight facility) and irrigation in their own regions. In the beginning, the limited financial means, lack of technical staff, outbreak of the second World War and through the long lasting war having limited communication possibility with outer world, caused to limit the development of the water resources for the essential works only. 218

5 The development of water sources seriously in the country began with foundation of the General Directorate of State Hydraulic Works (Low No: 6200) in 50 s. General Directorate founded according to that excellent law, comparing with its time, which keeps its perfection even today in several ways, expanded its organization covering all country, established labs that would be necessary for studying, to train the technical staff derived advantage from American Aid Program and by sending many technical staff to U.S.A (to the Bureau of Reclamation Administration) trained expert staff on different subjects. The General Directorate of State Hydraulic Works set to work with collecting inventory data and by dividing the country into 26 river basins, a reconnaissance report was prepared for each basin. So even on a rough estimate, the water potential of the country were determined by finding out the size of land can economically be irrigated, the amount of electrical energy can be produced within economic limit, and the problem area subject to floods were established. Parallel to these studies, modern planning techniques were applied, considering basins altogether, for their needs and problems, optimum solutions were obtained according to basin s opportunities. Meanwhile even projects that provided water transfer between basins were also be considered. So by using the most advanced techniques in the world today, plans are prepared for the projects about development of Water Resources. At first, in development of land and water finance was provided by the government, for instance by allocating enough fun put on national budget for the projects that took place as five-year plans, its constructions were made by private sector (contractors) and the operation of the project were carried out by the Sate Hydraulic Works. As a result of the development of land and water facilities starting as summarized above, although there were conclusions to be proud of like flood prevention of Gediz, Büyükmenderes, Seyhan, Bafra and Çarþamba Plains, in electricity generation almost half of country s electricity demand supplied from hydroelectric power plant (now decreased to one-third), opening 100,000 ha. of land for irrigation in a year, today it has been like stopped completely. In fact the amount of fun allocated on national budget for the development of water resources was once 8-9% of national budget, today decreased to 1-1,5%. This reduction of fun do not unable for new investments as well as operate and maintained the existing establishments. Lately, after two big economic crisis that the country has been through, because national budget has difficulties in supplying the needs, it has been adopted that energy purpose investments should be made by private sector. For this purpose, small-scale river type hydroelectric power plants with build-operate model, are presented to private sector and although a good reaction has been received, a large scale application has not started, yet. Moreover construction of hydroelectric power plants were in fact risky operation.. They are affected from the geological structure of the location much. No matter how good geological investigations are made at the beginning (which is an expensive work), during construction, it is possible to meet conditions that has not been foreseen. This may affect cost appreciably. Necessary financial need for thermal power plants can be estimated with 3-5% margin of error but it is almost impossible to say the same thing for hydroelectric projects. So to aspect private sector to invest on a risky field that is known from the beginning, requires to be optimist. With the transfer of investment of hydroelectric power plant totally to private sector may cause important inconvenience for operating water resources best to the benefit of the country. Because the resources in planning water and land resources of a basin are considered altogether and looked for optimum solutions considering on several and multi-purpose projects altogether. It is normal that several projects affects each other. When the hydro projects are transferred to private sector, private sector, without considering other plants, will run to make its own benefit maximum. In fact, instead of running a plant with a dam alone, it has been pointed out by the researcher that it is more beneficial for a country to run the few plants with dams together. Consequently, although the investments for the development of land and water resources is about to stop, it cannot be said that things to do about this subject have been completed. Current slowdown in investments is temporary and there are still many things to do. As a matter of fact, in recent years with applying tight monetary policy, there has been success within the direction of reduction of deficit on budget and reduction of level of inflation. When the days come that economic growth depends on the investments made by our own net savings instead of hot money inflow, it will be reconsidered projects that having delayed and uncompleted investments, and it is natural that the land and water resources development projects will pick up speed again. 219

6

7 Su Yapýlarý Hydraulic Structures Barajlar Dams

8 Su Yapýlarý Hydraulic Structures Çubuk Barajý Çubuk Dam Çubuk Barajý, Cumhuriyet ilan edildikten sonra yapýlan ilk beton aðýrlýk barajýdýr. Amacý içmekullanma, sanayi suyu saðlanmasý ve taþkýn kontrolüdür. Gövde dolgu tipi beton aðýrlýk, gövde hacmi 120,000 m3, yüksekliði 25 metre, normal su kotunda göl hacmi 12,50 hm 3, normal su kotunda göl alaný 0,94 km2 dir. Çubuk Dam is the first concrete gravity dam constructed after the foundation of Turkish Republic. Its purpose is to provide potable water, industrial water and flood control. The dam type is concrete gravity with a volume of a 120,000 m 3, and a height of 25 meter. The reservoir capacity on normal water level is 12,50 hm 3 ; and lake area on normal water level is 0,94 km

9 Yer Çubuk / Ankara Tarih Mayýs Nisan 1936 Ýþveren Nafia Vekaleti Statik Tasarým Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Mimari Tasarým Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Yapým Tahsin Ýbrahim ve Biraderleri, Fomsim Ltd. Müþavir Prof. 4-2 Dr. Walther Kunze Bedel Ýlk keþif: 2,32 Milyon TL (1929) Ýkinci keþif: 2,75 Milyon TL Müteahhidin istihkaklarý mecmuu: 2,78 Milyon TL Location Çubuk / Ankara Date May 1930-April 1936 Employer Ministry of Public Works Structural Design Not available Architectural Design Not available Contractor Tahsin Ýbrahim ve Biraderleri, Fomsim Ltd. Consultant Prof. Dr. Walther Kunze Price 1 st BOQ : 2.32 Million Turkish Liras 2 nd BOQ : 2.75 Million Turkish Liras Realization Price : 2.78 Million Turkish Liras 223

10 Su Yapýlarý Barajlar Tarihçe ve Özellikler Cumhuriyetin ilk yýllarýnda su yapýlarýna yeterli yatýrým yapýlmamasýnýn nedeni, ekonomide ve dýþ kredi saðlanmasýnda yaþanan sorunlarla birlikte, sýtmayla mücadele çerçevesinde bataklýk alanlarýn kurutulmasýna aðýrlýk verilmesidir. O günlerde yalnýzca, sulama amaçlý küçük barajlar tercih edilmiþtir. Ancak zamanla su ve toprak kaynaklarýnýn önemini anlaþýlmýþ, yatýrýmlar için çalýþmalar baþlatýlmýþ ve Ankara nýn su ihtiyacýnýn karþýlanmasý için baraj yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Çubuk Barajý nýn yapýmý 1930 yýlýnda baþlamýþ, 1936 yýlýnda tamamlanmýþtýr. Çubuk Barajý Ankara nýn kuzeyinde bulunmaktadýr. Kente uzaklýðý 12 kilometredir. Barajýn kurulduðu vadinin geniþliði 250 metredir. Bu alana düþen yaðmur ve kardan oluþan suyun miktarý senede ortalama 250 milimetreyi bulmaktadýr. Ayrýca Çubuk Çayý ndan alýnan su miktarý ise 30 milyon m 3 tür. Ýlk senelerde Ankara ya verilen su miktarý yýlda 3,5 milyon m 3 civarýnda gerçekleþmiþtir. Barajýn temel hafriyatý yapýlýrken vadi tabanýnda 17 metre derinlikte karþýlaþýlan kayanýn yer yer çürük ve yumuþak olduðu, saðlam kýsýmlarýn ise piriti (Fe S) ve kaolin içerdiði görülmüþ, bu durumun temele zarar vereceði düþünüldüðü için temel hafriyatý için 28/32 metreye kadar inilmiþtir. Baraj yakýnýnda inþaata uygun taþ bulunamamýþ ve dolayýsýyla daha ekonomik olacaðý için yapýmda beton tercih edilmiþtir. Genel olarak 216, bazý noktalarda ise 375 dozajlý beton kullanýlmýþtýr. Betonun suyun sýzmasýný tam anlamýyla önlemeyeceði düþünüldüðü için duvarýn su tarafýna 2:3 metre geniþliðinde koruma betonu yapýlmýþtýr. Yine ayný amaçla koruma duvarýnýn önüne dökülen beton blok sorunu gidermediði için blok önüne bir her birinin arzý 3,6 metreden ibaret olmak üzere 3 hücreli keson indirilmiþtir. Bu aþamadan sonra blok halinde beton dökülmüþ, alt kýsým basýnçla karþýlaþacaðý için 216 dozajlý beton ve bunun üzerindeki tabakada 175 dozajlý, 62 rakýmýna kadar olan en üst kýsýmda 150 dozajlý beton kullanýlmýþtýr. Bu rakýmýn üzerindeki kýsým ise toprakla örtülmüþtür. Bendin sað tarafýna içme suyu için dökme çelikten yapýlmýþ borular döþenmiþ, sol tarafýnda ise 700 ve 1600 milimetrelik sulama ve tahliye borularý yerleþtirilmiþtir. Suyun gücünü azaltmak için dolu savaklarýn önüne iki tane dinlendirme havuzu inþa edilmiþtir. Dinlendirme havuzu tamamen kayalýk üzerine yapýlmýþtýr. Çubuk Barajý günümüzde sadece rekreasyon amaçlý kullanýlmaktadýr. Barajýn Özellikleri Kret kotu 908,61 m Tipi Beton Aðýrlýk Temelden yüksekliði 58 m Kret uzunluðu 250 m Normal su kotu 906,61 m Kapasitesi 5,6 hm 3 Göl alaný 1,2 km 3 Yýllýk içmesuyu 3 hm 3 Savak kapaklý 224

11 Çubuk Barajý Çubuk Dam The required investments could not be realized on hydraulic constructions in the early years of the Republic due to the problems experienced with the economy and foreign credit provisions. At the same time, the priority of the young Republic was the drying of swamps where was the source of epidemy of malaria. However, at the beginning of 1930 s the work started collecting the necessary investments to start the project. It was decided to construct a dam in order to meet water demand of Ankara. Construction of Çubuk Dam started in 1930 and completed in Çubuk Dam is located north of Ankara. Its distance from the city is 12 kilometer. The width of the valley on which the dam was constructed is 250 meters. The annual precipitation is normally reaches 250 millimeter on average in this region. In addition to this precipitation, water supplied by Çubuk Stream is about 30 million m 3 /year. In the early years water volume yielded to Ankara was nearly 3,5 million m 3 /year. Nowadays, Çubuk Dam serves as a recreation area for the citizens of Ankara. 225

12 Su Yapýlarý Hydraulic Structures Keban Barajý ve HES Keban Dam and HEPP Keban Barajý yapýldýðý tarih itibariyle yükseklik, hacim ve enerji üretim kapasitesi açýsýndan Türkiye deki barajlarýn en büyüðüdür. Dünyada ise yükseklik açýsýndan 18. (Dolgu barajlarýn dördüncüsü), hacim açýsýndan suni göller arasýnda 21., enerji üretim kapasitesi açýsýndan hidroelektrik tesisler arasýnda 39., dolgu hacmi bakýmýndan 38. dir. Keban Dam is the biggest one among the dams in Turkey as of its construction time in terms of height, volume and energy generating capacity. It is 18 th in terms of height (fourth of rock fill dams), 21 st among artificial lakes in terms of volume, 39 th among hydroelectric plants in terms of energy generating capacity, and 38 th in terms of embankment volume in the world. 226

13 Yer Keban / Elazýð Tarih Ýþveren Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Statik Tasarým Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Mimari Tasarým Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Yapým Compaigne des Constructions Internationales (C.C.I.), Arý Ýnþaat T.A.Þ. Müþavir EBASCO Bedel 783 Milyon ABD Dolarý Location Keban / Elazýð Date Employer General Directorate of State Waterworks Structural Design Not available Architectural Design Not available Contractor Compaigne des Constructions Internationales (C.C.I.), Arý Ýnþaat T.A.Þ. Consultant EBASCO Price 783 Million US Dollar 227

14 Su Yapýlarý Barajlar Tarihçe Keban Barajý nýn yapýmýna 1965 yýlýnda baþlanmýþ, 1974 yýlýnda iþletmeye açýlmýþtýr. DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan baraj ve hidroelektrik santrali tesisleri inþaatý için 6 ayrý ihale açýlmýþ, en uygun teklif veren Fransýz ve Ýtalyan firmalarýndan oluþan bir gruba Aralýk 1965 içersinde 700 Milyon Lira bedel üzerinden ihale edilmiþtir. Projenin finansmanýna, Dünya Bankasý, Avrupa Yatýrýmlar Bankasý, ABD, Fransa, Almanya ve Ýtalya katýlmýþtýr. Tesis bedeli 509, kamulaþtýrma bedeli 198 ve etüt proje bedeli ise 76 Milyon Dolar olarak belirlenmiþtir. Keban Barajý ile GAP ýn bir anlamda temelleri atýlmýþ, barajýn ve HES in açýlmasýyla birlikte, Fýrat Nehri üzerinde Altýn Kelepçeler olarak adlandýrýlan, Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamýþ barajlarýnýn yapýmý da gündeme gelmiþtir. 12 Haziran 1966 da yapýlan temel atma töreninde dönemin Cumhurbaþkaný Cevdet Sunay bir konuþma yapmýþ, törene Ýnþaat Mühendisleri Odasý Baþkaný Eþref Özand, Genel Sekreter Þevki Erker, DSÝ Barajlar Dairesi Baþkan Yardýmcýsý ve ÝMO yayýn organý TMH Yayýn Komitesi Üyesi Þevki Kaptanoðlu da katýlmýþtýr. Keban Barajý, Elazýð ýn 45 kilometre kuzeybatýsýnda, Malatya nýn ise 65 kilometre kuzeydoðusunda Karasu ile Fýrat nehirlerinin birleþme noktasýndan itibaren 10 kilometre kadar mansaptadýr. Baraj göl sahasýnýn ortalama alaný 675 km2 dir. Keban Baraj Gölü, yapýldýðý yýllarda Türkiye nin en büyük yapay gölüdür. Doðal göller arasýnda 675 km 2 lik alanýyla üçüncü sýrada yer almaktadýr. Baraj gölünün Murat Vadisi boyunca uzunluðu

15 Keban Barajý ve HES kilometredir. Geniþliði yer yer deðiþmektedir. Keban Baraj Gölü nde elektrik üretiminin yaný sýra su avcýlýðý yapýlmakta ve balýk üretimi de gerçekleþtirilmektedir. Projenin amacý mansapta gelecekte yapýlacak santraller ve sulama geliþiminin saðlanmasý için nehir akýþýnýn düzenlenmesi doðrultusunda büyük bir rezervuar oluþturmak ve ayný zamanda yýlda 6,000 GWh enerji üretmektir. Keban Barajý ve Hidroelektrik Santrali bölgenin sosyal geliþimini olumlu yönde etkilemiþtir. Ürettiði enerji ile demir çelik, süper fosfat, ferrokrom, elektrolik bakýr, alüminyum endüstrilerini beslemiþ, kendi pazarýný kendisi yaratmýþtýr. Bunun dýþýnda Fýrat ýn güney kýsýmlarýnda kurulacak diðer baraj ve santrallere saðlayacaðý teknik fayda, feyezan kontrolü, balýkçýlýk, nakliyat ve dinlenme sahalarý yaratmasý bakýmýndan örnek olmuþtur. Keban Barajý, kuruluþundan 2005 e kadar kwh enerji üretmiþ, yaklaþýk 8,960 Milyar Dolar gelir elde edilmesini saðlamýþtýr. Özellikler Barajýn tipi beton aðýrlýk+kaya dolgu, gövde hacmi 15,585,000 m 3, yükseklik metre., normal su kotunda göl hacmi 3,060,000 hm3, normal su kotunda göl alaný 675 km2, gücü 1,330 MW, yýllýk üretimi 6,000 GWh týr. 229

16 Su Yapýlarý Barajlar Temelden yüksekliði 210,86 metre ve toplam gövde hacmi 15,5 milyon m 3 olan Keban Barajý 31 milyar m3 su toplanmasý temelinde tasarlanmýþtýr. Ýlk aþamada toplam 620,000 kw olan 4 ünite yapýlmýþ, ikinci safhada ünite adedi 8 e, toplam gücü kw a çýkmýþtýr. Keban barajý için iki ayrý baraj tipinden meydana gelen karma bir baraj denilebilir; kaya dolgu baraj ve beton aðýrlýk baraj. Kaya dolgu baraj, ana barajý oluþturmakta, sað sahil kaya sathýndan sol sahilde en yüksek noktaya kadar 601,38 metre olarak uzanmakta, bu noktadan sonra 524,34 metre uzunluktaki beton aðýrlýk barajý baþlamaktadýr. Kaya dolgu baraj kýsmýnda kullanýlan malzeme ile Türkiye nin etrafýný 50 santimetre eninde ve 5 metre yükseklikte bir taþ duvar ile çevirmek mümkündür. Kaya dolgu baraj gövdesi yüksekliði nehir tabaný seviyesinden 167 metre temelden ise 210,86 metredir. Beton aðýrlýk baraj kýsmýnda kullanýlan beton miktarý ile 930 adet 40 ar daireli ve 10 katlý apartmanýn beton iþleri yapýlabilir. Barajýn ana amacý olan elektrik üretimini santral binasý içinde her biri 155,000 kw güce sahip 8 adet jeneratör tarafýndan saðlanmaktadýr. Baraj inþaatý bitiminde 4 tanesinin montajý tamamlanýp iþletmeye geçirilmiþ, diðer 4 tanesi ise ileriki yýllarda tesis edilmiþtir. Þalt sahasý ise santral binasýndan 14,400 volt olarak çýkan elektrik enerjisinin uzak mesafelere nakli için 380,000 veya 154,000 volta yükseltildiði sahadýr ki, kýsmen kaya dolgu barajýn mansap eteðinin önünde ve kýsmen santral binasýnýn arkasýnda yer almaktadýr. 380,000 voltluk hatlar Ankara ve daha uzak mesafeleri, 154,000 voltluk hatlar ise Doðu ve Güneydoðu yu beslemektedir. Derivasyon Tünelleri Derivasyon tünelleri inþaatý 1965 te fiilen baþlamýþ ve hafriyat 1,5 yýlda tamamlanmýþtýr. Fakat tünellerin geçtiði zeminin jeolojik yapýsýnýn elveriþsiz olmasý sebebiyle tünellerin büyük bir kýsmýnýn betonla kaplanmasý zorunluluðu doðmuþ, iþ hacminin çok artmasý ve derivasyonun zamanýnda bitirilemeyeceði anlaþýlýnca derivasyon tünelleri yapýmý, ana iþi alan müteahhit firmaya ihale edilmiþ ve inþaat 1967 nin kasým ayýnda tamamlanmýþtýr. Derivasyon tünellerinin iki görevi bulunmaktadýr: Bunlardan birincisi, inþaat sýrasýnda Fýrat nehrinin yolunu deðiþtirmesini saðlamaktýr ki kaya dolgu baraj yerindeki inþaat çalýþmalarý ancak bu þekilde mümkün olabilir. Ýkincisi ise baraj gövdesi arkasýnda su tutulmaya baþlanmasý ile Fýrat ýn getirdiði suyun bir miktarýný mansaba iletmektir. Nehrin derivasyon faaliyetlerini üç kategoride toplamak mümkündür: 230

17 Keban Baraji ve HES Tünellerin mansap ve memba batardolarýnýn kaldýrýlmasý: Tünel mansap batardosu tamamiyle dolgu malzemesinden oluþtuðundan, önce ortada küçük bir kanal açýlarak nehrin tünellere mansap aðzýndan girmesi saðlanmýþ, böylece memba batardosunun her iki tarafýn su ile dolmasý suretiyle iki taraftan tazyik altýnda patlatýlmasý temin edilmiþtir. Atýlan memba batardosu iki taraftan ekskavatör vasýtasýyla alýnarak ortada açýlan kanaldan nehrin tünele akmasý temin edilmiþtir. Bu kanal geniþletilmek suretiyle tünelin önündeki mania tamamen kaldýrýlmýþtýr. Çýkýþ batardosu ise kýsmen nehrin aþýndýrmasý kýsmen hafriyat yapýlmak suretiyle kaldýrýlmýþtýr. Nehir yataðýnýn kapanmasý: Tünel mansap ve memba batardolarýnýn kýsmen alýnmasýndan sonra nehir kýsmen tünellerden akmaya baþlamýþtýr. Bir taraftan bu batardolar kaldýrýlýrken bir taraftan da nehrin yataðýnýn týkanmasý faaliyeti devam etmiþtir. Bu faaliyet iki aþamada tamamlanmýþtýr. a. Memba Batardosu: Mansap batardosu topuðunun inþasý suretiyle nehir yataðý kapatýldýðýndan memba batardosu durgun su içinde inþa edilmiþtir. Memba batardosu aslýnda nehir talveg kotundan 39 metre yüksekliði olan kaya dolgu bir barajdýr. Batardonun en ilginç yaný, nehir yataðýndaki alüvyal malzemesinin kaldýrýlmayarak geçirimsizliðin bu tabakada yapýlan enjeksiyon perdesi ile saðlanmasýdýr. Bu teknik ilk defa Keban da yapýlmýþtýr. b. Mansap Batardosu: Mansap batardosu karþýya geçiþ yolu olarak kullanýlacaðý için santral seviyesine çýkacak þekilde meyilli yapýlmýþtýr. Önce mansap topuk dolgusu aracýlýðýyla nehir yataðý kesilmiþtir. Memba topuðunun önce yapýlmamasýnýn sebebi akýntýnýn kil dolgu altýna kaya parçalarý sürüklemesi mahzurudur. Nehrin kapanmasýnda büyük kaya parçalarý, beton bloklar kullanýlmýþtýr. Yatak kapandýktan sonra memba topuðu yapýlmýþ, arasý kille doldurulduktan sonra kaya ve kil dolguya devam edilmiþtir. Mansap batardosunun tabanýnda enjeksiyon söz konusu deðildir. Keban Barajý nýn hidrololojik, topografik, jeolojik özellikleri Hidrolojisi: Keban ýn yukarýsýnda drenaj sahasý: 675 km2 dir. Önemli kollarý Murat, Munzur ve Peri dir. Rasat Ýstasyonu 3 Aðustos 1936 da kurulmuþtur. Ortalama akým ise 635 m3/sec dir. Kar akýþý aylarý ise mart-haziran olarak tespit edilmiþtir. Topografisi: Keban Baraj yerinden yukarýda vadi oldukça geniþtir. Boðaza giriþte vadi duvarlarý birden daralýr. Boðazda her iki yamaç çýplak kayadýr. Vadi tabanýnýn altýnda nehir, yanlarý þakuli olan derin bir kanal açmýþtýr. Bu kanalýn geniþliði 50 metre kadardýr, taban kotu 645 tir. Bu kanal 40 metre kadar nehir alüvyonu ile dolmuþtur. Sað sahil önce hafif, sonra dik 231

18 Su Yapýlarý Barajlar olarak yükselir. Sol sahil ise önce dik sonra hafif yükselir. Jeolojisi: Keban boðazýnda iki cins kaya mevcuttur. Birincisi üstte ve görünen beyaz, gri, sert, kesif masif kollar veya mermer olup diðer cins kaya olan eski þistin üzerinde bulunmaktadýr. Jeolojik etüdler için metre sondaj, 4 tünel, birçok kanal, þaft ve hendek açýlmýþtýr. Bu sondajlar baraj, santral, dolusavak ve projenin diðer kýsýmlarý için ekonomik yer seçimini olanaklý kýlmýþtýr. 232

19 Keban Baraji ve HES Keban Dam and HEPP The Keban Dam was the first of the large dams to be built on the Euphrates, being completed in It resulted in the flooding of Euphrates for 50 km north of the dam, and of 100 km of the Murat river valley to the east. The Murat joined the Euphrates some 7 km north of the dam. Keban Dam and Hydroelectric Power Plant have influenced social development of East and Southeastern Anatolia for good. It has reinforced the industries of iron, steel, super phosphate, ferrous chromium, electrolic copper, and aluminum with its generated energy, and created its own market. Keban Dam is one of the 22 dams of the Southeastern Anatolia Project of Turkey. It is the largest dam by height and the second largest by reservoir capacity (The largest is Ataturk Dam which is also in Turkey) in the Middle East. The type of the dam is concrete weight plus rock filling, structure volume is 15,585,000 m 3, height is m., lake volume in normal water level is 3,060,000 hm 3, lake area in normal water level is 675 km 2, its power is 1,330 MW, an annual energy generation is 6,000 GWh. Keban Dam has generated 179,162,505,000 kwh energy beginning from its foundation until 2005, and obtained approximately 8960 billion dollar income. 233

20 Su Yapýlarý Hydraulic Structures Karakaya Barajý ve HES Karakaya Dam and HEPP Karakaya Barajý ve Hidroelektrik santrali, yapýldýðý tarih itibarýyla Güneydoðu Anadolu Projesi'nin Atatürk Barajý ve HES'den sonra en büyük eseridir. Karakaya Dam and Hydroelectric Power Plant is the largest project of Southeastern Anatolia Project after Atatürk Dam and HEPP as the date of construction. 234

21 Yer Çüngüþ / Diyarbakýr Tarih Ýþveren Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Statik Tasarým Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Mimari Tasarým Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Yapým Italstrode- recchi Imprese Riunite Per Lavori in Turchia S.p.A., Ýtalya Müþavir K.E.J.V (Karakaya Mühendislik Ortak Giriþimi) Electrowatt Müh. Hiz. Ltd., Ýsviçre Tippets-Abbett-Mc Carthy- Stratton, ABD Societe Generale pour L inglustrive, Ýsviçre Dolsar Mühendislik, Türkiye Bedel Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Location Çüngüþ / Diyarbakýr Date Employer General Directorate of State Waterworks Structural Design Not available Architectural Design Not available Contractor Italstrode- recchi Imprese Riunite Per Lavori in Turchia S.p.A., Italy Consultant K.E.J.V (Karakaya Engineering Joint Venture) Electrowatt Müh. Hiz. Ltd., Switzerland Tippets-Abbett-Mc Carthy- Stratton, USA Societe Generale pour L inglustrive, Switzerland Dolsar Engineering, Turkey Price Not available 235

22 Su Yapýlarý Barajlar Tarihçe ve Özellikler Diyarbakýr'a 150 kilometre uzaklýkta bulunan baraj adýný Karakaya Köyü nden almýþtýr. Karakaya Barajý Diyarbakýr ili, Cüngüþ ilçesi sýnýrlarý içinde Fýrat Nehri üzerinde, GAP ýn bir parçasý olarak elektrik enerjisi üretimi amacýyla inþa edilmiþtir. Beton kemer tipi olan barajýn gövde hacmi m 3, su yataðýndan yüksekliði 158,00 metre, beton gövde yüksekliði 173 metre, uzunluðu 462 metredir. Normal su kotunda göl hacmi 9,58 Milyar m 3, normal su kotunda gölalaný 268,00 km 2 'dir. Baraj yýlda 102 hm 3 içme-kullanma suyu saðlamaktadýr MW Kurulu gücündeki kapasiteli Karakaya HES yýlda 7354 GWh elektrik enerjisi üretimi saðlamaktadýr. Baraj ve Dolusavak Karakaya Baraj tipinin seçiminde fizibilite çalýþmalarý sýrasýnda çeþitli alternatifler etüd edilmiþ ve en uygun olarak 225 metre sabit yarýçaplý tek eðrilikli beton kemer aðýrlýk tipi seçilmiþtir. Dolu kret uzunluðu 462 metre ve beton hacmi 2 milyon m 3 tür. Keban mansabýnda en yüksek kota tekabül eden su seviyesinde gölün sathý 298 km2 dir. Toplam rezervuar hacmi 9,58 milyar m 3, su kotu 693,00 metredir. Baraj üzerinde her biri 14x14 metre ebadýnda olup 10 adet radyal kapakla kontrol edilebilen m 3 /sn kapasiteli açýk düþü kanalý ve santral üzerinden tramplenli olarak projelendirilmiþtir. 236

23 Karakaya Barajý ve HES Karakaya Barajý ile Ýlgili Bilgiler 1) Baraj, santral ve diðer yapýlarda 2,5 milyon m 3 beton dökülmüþtür. Bu kadar betonla, 10 daireli 5500 adet apartman yapýlabilirdi, 275 bin kiþilik bir þehir oluþturulabilirdi. 2) Yaklaþýk 3,5 milyon m 3 kazý yapýlmýþtýr. Bununla 8 metre geniþliðinde 50 santimetre dolgu ile 875 kilometrelik yol yapýlabilirdi. 3) ton betonarme demiri kullanýlmýþtýr. 5 katlý 10 daireli 993 adet apartman yapýlabilirdi. 4) ton çelik levha ve profil kullanýlmýþtýr. 1 santimetrelik levha haline getirilse 27 adet futbol sahasý çelik levha ile kaplanabilirdi. 5) Tüm inþaatta toplam 587 bin ton çimento kullanýlmýþtýr. 15 tonluk 7 metre uzunluðunda treyler kamyonlar uç uca dizilse idi 230 kilometre uzunluðunda bir sýra oluþurdu. 6) Bir günde yaklaþýk 3 bin kiþilik yerleþim yerinin günlük su ihtiyacý beton yapýmýnda kullanýldý. Derivasyon Tünelleri ve Dipsavak Karakaya Barajý nýn inþaatý sýrasýnda Fýrat Nehri nin derivasyonu için sað sahilde daire kesitli ve iç çaplarý 11,50 metre olan iki adet tünel açýlmýþtýr. Tünellerden nehre yakýn olanýn uzunluðu 568 metre, diðerinin uzunluðu 698 metredir. Ýnþaatýn tamamlanmasýndan sonra 2 numaralý tünel týkaçlanmýþ, 1 numaralý tünel rezervuarda su tutulma esnasýnda mansaba su býrakmak için dipsavak olarak tesis edilmiþtir. Derivasyon tünelleri kapasitesi 2x1750 m 3 /sn = 3500 m 3 /sn, dipsavak kapasitesi ise 708 m 3 /sn olarak planlanmýþtýr. Batardolar Nehrin derivasyonunu saðlamak için önce memba ön batardosu, daha sonra da projeye göre menba ana batardosu ve mansap batardosu inþa edilmiþtir. Menba batardosu kaya dolgu tipinde olup toplam dolgu hacmi m 3 tür. Geçirimsiz tabaka beton çekirdek olarak yapýlmýþtýr. Mansap batardosu da kaya dolgu tipinde olup toplam dolgu hacmi m 3 tür. Cebri Borular Baraj gövdesinin menba tarafýndan 6 adet giriþ aðzý ýzgara ve kapak yuvalarý yapýsý olarak düzenlenmiþ, kapaklarýn kaldýrýlma vinçleri ise baraj kretine tesis edilmiþtir. Giriþ yapýlarý ile üniteler, kendi aralarýnda, 7 metre çapýnda 85 metre düþey ve 45 metre uzunlukta gövde betonu içerisinde yerleþtirilmiþ 6 adet cebri boru ile baðlanmýþtýr. Bütün cebri borularýn imalatýnda yaklaþýk 600 ton çelik sac kullanýlmýþtýr. Hidroelektrik Santral Baraj gövdesinin hemen önünde statik olarak gövdeden ayrý ve hafif eðrilikli olarak inþa edilmiþtir. Santralde inþaat derzleri ile ayrýlmýþ 6 adet 300 MW türbin - jeneratör bloðu ve sol sahil tarafýnda ise montaj mahalli bulunmaktadýr. Her bir blokta türbin jeneratör, ana transformatör ve yardýmcý makine elektrik teçhizatý bulunmaktadýr. Santral, uzunluðu 184 metre, geniþliði 81 metre olarak inþa edilmiþtir. Santral irtibatý 573 metre kotundan baþlayan 237

24 Su Yapýlarý Barajlar ve 380 metre uzunluðunda bir tünelle 549 metre kotundaki jeneratör salonuna ulaþmýþ ve ayrýca bu ana yaklaþým tünelinden bir branþmanla 580 metre kotunda santral kontrol ve servis bloðuna ulaþmýþtýr. Karakaya Hidroelektrik Santrali nde her birisinin gücü 300 MW olan 6 ünite tesis edilecek toplam kurulu gücü 1800 MW dir. Her ünitede esas olarak aþaðýdaki donaným bulunmaktýr. Türbin giriþinde ayrý ayrý her bir türbine ait olmak üzere 6,00 metre çapýnda birer kelebek vana; Her biri 300 MW gücünde ve düþü yüksekliði 144,50 metre olan düþey eksenli Francis tipinde türbin, su sarfiyatý 233,00 m 3 / sn; Her biri 315 MW gücünde ve gerilimi 14,75 kv +- % 5 *14,75 kv, frekansý 50 Hertz ve 0,95 düþey eðimli jeneratör; Jeneratörler ve ana güç transformatörleri, izole bara sistemi ile baðlanmýþtýr. Her ünitede, her biri 105 MW ve 15,75/380 +%5 kv olan monofaze üç adet transformatör bulunmaktadýr. Transformatörlerin çýkýþý takriben 260 metre uzunluðunda 380 kilovoltluk basýnçlý yaðlý kablolarla baraj gövdesinde 2 düþey þaftla baraj kretine çýkartýlýp enerji nakil hattýna baðlanacaktýr. Takriben 2,5 kilometre uzunluðundaki nakil hattýyla üretilen enerji þalt sahasýna nakledilmektedir. Proje Özellikleri Hidroloji Drenaj Sahasý km 2 Yýllýk Ortalama Akým milyon m 3 Rezervuar Normal Su Seviyesi 693 m Maksimum Su Seviyesi 696 m Minumum Su Seviyesi 670 m Aktif Hacim 5.58 Milyar m3 Toplam Hacim 9.58 Milyar m 3 Alan (N. S. Seviyesinde) 268 km 2 Baraj Tipi Kemer Temel Yükseklik 173 m Kret Kotu 698 m Kret Uzunluðu 462 m Beton Gövde Hacmi 2 Milyon m3 Dolusavak Kapaklar 10 Adet Radyal (14 m x 14 m) Kapasite m3/sn Santral Kurulu Güç 6 x 300 = 1800 MW Yýllýk Üretim 7354 GW Türbin Deþarjý 233 m3/sn Net Düþü 144 m 238

25 Karakaya Barajý ve HES Karakaya Dam and HEPP The location of Karakaya Dam is on Euphrates River, 166 kilometer from downstream of Keban Dam and HEPP, and 180 kilometer from upstream of Atatürk Dam and HEPP. In other words, Euphrates River produces energy consecutively in these three plants and then irrigates savannas on Southeastern Anatolia Project. Karakaya and HEPP is totally an energy production purpose project. Its annually production is 7,5 billion kwh energy with 6 plants each composed of 300 MW, making a 1800 MW installed capacity. Significant Project Features Hydrology Drainage Area km2 Annual Average Discharge million m 3 Reservoir Capacity Free Surface Level 693 m Maximum Water Level 696 m Minimum Water Level 670 m Active Volume 5.58 billion m3 Total Volume 9.58 billion m 3 Surface Area at Normal Water Level 268 km 2 Dam Dam Type Arch Foundation Height 173 m Crest Level 698 m Crest Length 462 m Concrete Body Volume 2 million m 3 Spillway Gates of Spillway 10 (radial type, 14 m x 14 m) Capacity m 3 /s Power Plant Installed Capacity 6 x 300 = 1800 MW Annual Production 7354 GW Turbine Discharge 233 m 3 /s Net Head 144 m 239

26 Su Yapýlarý Hydraulic Structures Oymapýnar Barajý ve HES Oymapýnar Dam and HEPP Batý Toroslar'ýn doðu yamaçlarýndan doðan 90 kilometre uzunluðundaki Manavgat Çayý, ovaya girmeden önce sert konglomera tabakalarýnýn üzerinden geçip Manavgat þelalesini oluþturarak Akdeniz'e dökülmekte, bahar aylarýnda suyu berraklaþan ve geçtiði kanyonlardaki yeraltý sularýyla beslenen Manavgat Çayý nýn hýzý Oymapýnar Barajý ile kesilmektedir. 90 km length Manavgat Stream springing from the east sides of West Taurus Mountains flows into Mediterranean sea passing from hard conglomerate layers and forming Manavgat Waterfall before entering in the savanna, and the speed of Manavgat Stream, water of which becomes clear in spring months and feeds with ground waters in canyons it passes, is cut by Oymapýnar Dam. 240

27 Yer Manavgat / Antalya Tarih Ýþveren Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Statik Tasarým Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Mimari Tasarým Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Yapým Bilfinger Berger-Rella-Nurol-Enka Ortak Giriþimi, Bilfinger Berger, Hikmet Ataman ve Ortaðý Ýnþ. Tic. Koll. Þti., Cogolex Müþavir Coyne et Bellier Bedel Bilgiye Ulaþýlamamýþtýr Location Manavgat / Antalya Date Employer General Directorate of State Waterworks Structural Design Not available Architectural Design Not available Contractor Bilfinger Berger-Rella-Nurol-Enka Joint Venture, Bilfinger Berger, Hikmet Ataman and Partner Ýnþ. Tic. Koll. Þti., Cogolex Consultant Coyne et Bellier Price Not available 241

28 Su Yapýlarý Barajlar Tarihçe Oymapýnar Barajý, Manavgat Çayý üzerinde Manavgat ýn 25 kilometre kuzeyindeki Oymapýnar Köyü nün 3 kilometre menbaasýna inþa edilmiþtir. Oymapýnar Barajý projesi, Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi nin saðladýðý verilere dayanarak, Coyne and Bellier adýnda bir Fransýz firmasý tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Yapýmýna 1977 de baþlanan baraj ve hidroelektrik santrali 1984 te iþletmeye açýlmýþtýr. Oymapýnar Barajý, Seydiþehir Alüminyum Tesisleri ile birlikte 2005 yýlýnda özelleþtirme kapsamýna alýnmýþtýr. Özellikler Sað kýyýda iki dolusavak tüneli bulunan barajýn, kurulu gücü 540 MW olan bir yeraltý santrali bulunmaktadýr. Oymapýnar Barajý elektrik üretimi açýsýndan Seyhanlý Barajý nýn on katý, Ýrfanlý Barajý nýn beþ katý ve Gökçekaya Barajý nýn iki katýna yakýn büyüklüktedir. Baraj gövdesinin inþaatýnda dolgu olarak beton kullanýlmýþtýr. Barajýn temelden yüksekliði 185 metre, uzunluðu ise 360 metredir. Su depolama hacmi 300 milyon m3 olan barajýn göl alaný 4,7 km2 dir. Sað kýyýda yer alan dolusavak dört radyal kapaklý, 11,5 m çapýnda iki tünelden oluþur. Tünellerin uzunluklarý 350 ve 316 metredir. Santral binasý bu kýyýda yeraltýndadýr ve binada her biri 135 MW gücünde dört türbin bulunmaktadýr. Barajýn yýllýk ortalama elektrik enerjisi üretimi 1.62 milyar KW-saattir. Kaya dolgu ve beton kemer baraj olarak iki alternatif þeklinde hazýrlanan projede, kemer baraj tipinin tercih edilmesinin nedeni yüzde 30 daha ekonomik olmasýdýr. Ýnþa edildiði dönemde enerji üretimi yönünden Keban Barajý ndan sonra gelen Oymapýnar Barajý nda üretilen enerji Seydiþehir Alüminyum Tesisleri ni beslemektedir. Hidrolojisi: Manavgat Nehri nde feyezanlar genellikle aralýk, ocak, þubat ve mart aylarýnda olmaktadýr. Manavgat, dünyanýn rejimi en düzgün nehirlerindendir. Bu, nehrin genellikle yeraltý sularý ile beslenmesinden kaynaklanmaktadýr. Nehri besleyen en önemli kaynak 40 m 3 /sn debiye ulaþabilen Dumanlý dýr. Jeolojisi: Oymapýnar Baraj yerinin ve rezervuarýnýn geniþ bir program çerçevesinde araþtýrmasý yapýlmýþ ve ayrýntýlý olarak jeolojik haritalarý hazýrlanmýþtýr. Barajýn oturduðu ana kaya, Alanya masifi diye adlandýrýlan, memba ve mansap yönünden þistlerle kaplanmýþ bir duvar halinde olan kireçtaþýndan meydana gelmiþ esas metamorfik sistemin bir parçasýdýr. Baraj gövdesi bir vadinin çok sert, fatmalar diye adlandýrýlan paleozik kireçtaþý formasyonunun iki kalkþist formasyonu arasýnda gelerek daraldýðý alanda yer almaktadýr. Kireçtaþý az çok dolamitik, massif ve rekristalizedir, fakat tektonik orijinli sübvertikal diaklazlar boyunca yoðun karstifikasyonlar meydana gelmiþtir. Otluk þisti diye adlandýrýlan memba þisti esas olarak kalkþist tiplidir. Yana doðru, çaðsak þisti diye adlandýrýlan daha az homojen, dolomit mercekleri içeren bir formasyona geçer. Fatmalar kireçtaþý ve otluk þisti arasýndaki sýnýr çeþitli eðim ve doðrultudaki fay zonlarýdýr. Kireçtaþlarýnýn yükselme safhalarýnda teþekkül etmiþ lantiküler boksit yataklarý bu fay zonlarý içinde bulunur. Bu kontak zonu kireçtaþýnýn 242

29 Oymapýnar Baraji ve HES mühendislik özelliklerini etkiler ve barajýn oturduðu memba limitini belirler. Derivasyon tüneli, sol sahilde giriþ yapýsý, tünel ve çýkýþ yapýsýndan ibarettir. Tünel uzunluðu giriþ ve çýkýþ yapýlarý dahil 425 metredir. Tünel 10 metre çapýnda atnalý þeklinde 900 m3/sn lik bir feyezaný karþýlayacak kapasitededir. Derivasyon tünelinin tamamen beton kaplanmasý öngörülmüþtür. Tünelin ilk 70 metrelik kýsmý þistik zondan, diðer kýsmý kireçtaþýndan geçmektedir. Þist zon çelik iksa 1 metre beton kaplamalý ve techizatlý olarak projelendirilmiþtir. Kireçtaþýndan geçen kýsým hidrolik yüzey temini için techizatsýz 30 santimetre kalýnlýðýnda beton kaplanmýþtýr. Yeraltý su seviyesini kontrol gayesiyle bir galeri açýlmýþ ve sularýn bu galeriden derivesi saðlanmýþtýr. Kireçtaþýnda karstik zonda meydana çýkmýþ bulunan karst boþluklarý temizlenerek betonla doldurulmuþtur. Nehir yataðý altýndan sað sahilden sifonlanarak gelen ve tünel içinde açýða çýkan kaynaklar kapatýlmýþtýr. Tünel kaplama betonu bitirildikten sonra kaya, beton temasýný saðlamak ve kayanýn geçirgenliðini azaltmak için doldurma, kontak ve konsolidasyon enjeksiyonlarý yapýlmýþtýr. Memba batardosunun altýnda nehir yataðý alüvyonundaki tecrit perdesi, kesiþen beton kazýklardan veya ana kayaya ulaþan ve üst baþýnda, sýkýþtýrýlmýþ toprak çekirdeðe uygun bir þekilde baðlanan yerinde dökülmüþ bir beton diyaframdan oluþmuþtur. Batardo üst kotu 53 metre kotunda olup nehir yataðýndan yüksekliði 20 metredir. Mansap batardosunun, alüvyon taban içindeki tecrit perdesi de kesiþen beton kazýklardan veya ana kayaya ulaþan, yerinde dökülmüþ bir beton diyaframdan oluþmuþtur. Batardolarýn dolgu hacmi m3 ve alüvyonda geçirimsiz perde alaný m2 dir. Ana baraj ince beton kemer tipinde olup temelden yüksekliði 185 metredir. Baraj temeli nehir yataðýnda sýfýr kotuna oturmaktadýr. Çok dar bir vadide yer alan baraj gövdesi birbirinden inþaat derzleriyle ayrýlmýþ bloklardan meydana gelmiþtir. Her blok 15 metre geniþliktedir. Ýnþaat derzlerinde kesme kuvvetini karþýlayacak diþler býrakýlmýþtýr. Bu sayede kesme kuvvetinin bir bloktan diðerine tesiri saðlanmýþtýr. Gövde deðiþken eðrili olup kret uzunluðu yaklaþýk 360 metredir. Krette kalýnlýk 5 metre, gövde ortasýnda yaklaþýk 21,5 metre ve mesnetlerdeki yaklaþýk kalýnlýk 26 metredir. Gövde ortasýnda 60 metre kotunda iki dipsavak yerleþtirilmiþtir. Sol sahilde baraj gövdesinin oturduðu yeri arazi topoðrafyasý temin etmiþtir. Sað sahildeki kanat derin hafriyatlarla ana kayaya oturmuþtur. Baraj Bölümleri Ana baraj: Deðiþken çaplý, deðiþken kalýnlýkta iki eðrili ince beton kemer tipinde, temelden yüksekliði 185 metre ve 360 metre kret uzunluðundadýr. Gövde beton hacmi yaklaþýk m3 olup rezervuar kapasitesi 300x106 m 3 tür. Derivasyon: Sol sahilde giriþ ve çýkýþ yapýlarý ile birlikte 425 metre uzunluðunda, 10 metre iç çapýnda at nalý kesitli bir adet tünel ile yapýlmýþtýr. 243

30 Su Yapýlarý Barajlar Batardolar: Memba ve mansap ana batardolarýnýn her ikisi geçirimsiz, düþey merkez çekirdekli, kaya dolgu gövdelidir. Memba batardosunun çekirdeði sýkýþtýrýlmýþ toprak, mansap batardosunun çekirdeði ise betondur. Her iki batardonun merkez kýsýmlarý doðrudan nehir yataðýndaki alüvyona oturur ve kanatlarý vadinin yamaçlarýný meydana getiren kayalara dayanýr. Dolusavaklar: Sað halinde inþa edilen her biri yaklaþýk 350 metre uzunluðunda 4 adet 6.70x15.00 metre boyutlarýnda radyal kapakla donatýlmýþ, beton kaplamalý metre iç çapýnda iki adet tünelden ibarettir. Dipsavaklar: Gövde içinde 60 metre kotunda 2.75 metre iç çapýnda Howell Bunger vana ile kontrol edilen, her birisi 250 m3/sn kapasiteli iki adet çelik borudan oluþmaktadýr. Proje Özellikleri Tipi Temelden yüksekliði Kret uzunluðu Krette gövde kalýnlýðý Ýki eðrili ince beton kemer baraj 185 m 360 m 5 m Gövde beton hacmi (yaklaþýk) m 3 Baraj kapasitesi 309x106 m 3 Göl alaný km 2 Ortalama net düþü 143 m (maks. 150 m, min. 97 m) Türbin adedi ve tipi 4 adet düþey Francis Santral kurulu gücü 4x135=540 MW Su alma tesisi: metre kotunda, 5.20 metre iç çapýnda her biri bir adet 3.75x8.00 m ebadýnda týrtýl kapakla kontrol edilen, uzunluklarý 214 metre ile 282 metre arasýnda deðiþen 4 adet cebri tünelden meydana gelmiþtir. Santral ve transformatör salonu: Yeraltýnda inþa edilmiþtir. Santralin kavern ebatlarý 105,00 x x metre ve transformatör salonu kavern ebadlarý x x metredir. Santral techizatý: Her biri kw kapasiteli 4 adet düþey Francis türbini ve kva kapasiteli, trifaze alternatif akýmlý senkron 4 adet jeneratörden oluþur. Transformatör holünde her biri 3 monofazlý üniteden meydana gelmiþ, iki takým, bir yedek ve her takýmýn kapasitesi 3 x kva olan transformatörler bulunmaktadýr. Tahliye tüneli: 20 metre taban kotunda metre geniþliðinde ve 18 metre yüksekliðinde atnalý biçiminde beton kaplamalý bir adet tünelden oluþmaktadýr. Þalt tesisleri: Baraj yerinden takriben 2,5 kilometre mansapta sað sahilde 380 kw luk 2 giriþ ve 5 çýkýþý kapsar. Yardýmcý barajlar: Yardýmcý barajlardan biri memba tarafý sol sahilde ince bir boynun bulunduðu kýsýmda 210,00 metre kotunda 65 metre yüksekliðindedir. Diðeri mansap tarafý dere yataðý üzerinde ve takriben 40 metre yüksekliktedir. Barajlar sabit yarýçaplý kemer beton barajý tipindedir. 244

Su Yapıları / Barajlar. Çubuk Barajı

Su Yapıları / Barajlar. Çubuk Barajı Çubuk Barajı Çubuk Barajı, Cumhuriyet ilan edildikten sonra yapılan ilk beton ağırlık barajıdır. Amacı içme- kullanma, sanayi suyu sağlanması ve taşkın kontrolüdür. Gövde dolgu tipi beton ağırlık, gövde

Detaylı

WATER AND IRRIGATION SECTOR IN TURKEY

WATER AND IRRIGATION SECTOR IN TURKEY WATER AND IRRIGATION SECTOR IN TURKEY ZARAGOZA, 7th March 2017 FATMA KAYHAN COMMERCIAL COUNSELOR Oficina Comercial de la Embajada de Turquía en Madrid Embassy of the Republic of Turkey-Commercial Office

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU II. Su Yapıları Konferansı, Diyarbakır, 16 18.9.211 Hazırlayanlar; Burcu Ersoy (FICHTNER, Türkiye) Ronald Haselsteiner (ENERJISA,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI)

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) April 2009 Turkey is located on the crossroads of Europe and Asia Turkey DSI DSI is a state organization

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

Argumentative Essay Nasıl Yazılır?

Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Hüseyin Demirtaş Dersimiz: o Argumentative Essay o Format o Thesis o Örnek yazı Military service Outline Many countries have a professional army yet there is compulsory

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

www.yorukhidrolik.com www.bombe.gen.tr BİZ KİMİZ? WHO ARE WE? Firmamız hidrolik pres konusunda Türk sanayisine hizmet etmek için 1980 yılında şahıs firması olarak kurulmuştur. Hidrolik Pres imalatına o

Detaylı

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken 1. ÖZET 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU S.NO Açıklamalar 1 Proje Adı Kale Reg. Ve HES 2 Şirket Adı Asa Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. 3 Şirket Adresi Musazade Mah. Cumhuriyet Meydanı Molla

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV181 TEKNİK İNGİLİZCE I

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV181 TEKNİK İNGİLİZCE I AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV181 TEKNİK İNGİLİZCE I Dr. Öğr. Üyesi Firdes YENİLMEZ KTS Kredisi 3 (Kurumsal Saat: 2 Uygulama Saat: 1) Ders Programı Pazartesi 09:30-12:20

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid arina Osmanlı İmparatorluğu nun temellerinin atıldığı Bilecik ili Söğüt ilçesinde Söğüt Seramik A.Ş. adı altında 1973 yılında 335 dönüm arazi üzerinde 270 çalışanı ile 1.200.000 m 2 /yıl üretim kapasitesi

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

ILISU PROJESİ. GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. FIRAT 17 % 458 m DİCLE 12 %

ILISU PROJESİ. GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. FIRAT 17 % 458 m DİCLE 12 % ILISU PROJESİ TANIMI ve TARİHÇESİ GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. GAP IN CAN DAMARI DİCLE-FIRAT NEHİRLERİ Türkiye su potansiyelinin

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

TEKSON ÇALIŞMA ALANLARI / INTRESTS OF TEKSON

TEKSON ÇALIŞMA ALANLARI / INTRESTS OF TEKSON TEKSON ÇALIŞMA ALANLARI / INTRESTS OF TEKSON www.tekson.com.tr ATASU BARAJI / ATASU DAM / ABOUT TEKSON 01 TEKSON 1982 bu yana Türkiye de sondaj, ankraj ve enjeksiyon alanında başarıyla hizmet veren bir

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Emerging Europe Energy Summit ELECTRICITY GENERATION SECTOR IN TURKEY

Emerging Europe Energy Summit ELECTRICITY GENERATION SECTOR IN TURKEY Emerging Europe Energy Summit 1 Contents Development Trend of Turkish Electricity Market Electricity Generation Statistics in Turkey Demand Forecast for Turkey Investment Requirement for Turkey EÜAŞ Power

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Türkiye Agrega Sektör Raporu Özgür Öztürk*, Melih Çelikkol*, Mesut Erkan* Turkish Sector Report Unfortunately no inventory that would define the aggregate sector in Turkey has been made to this date. Therefore

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Profil Boru Demir Çelik

Profil Boru Demir Çelik Profil Boru Demir Çelik Hakkımızda Fabrikamız; BORSAN PROFİL BORU DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2007 Yılında Hatay'ın Payas İlçesinde 21.000 m2 açık, 10.000 m2 kapalı alan üzerine kurulmuştur. Bölgenin

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Wick Drain. Machines - 7 -

Wick Drain. Machines - 7 - Wick Drain - 6 - Wick Drain Machines It is applied in ground improving projects in construction areas in order to provide a vertical drainage for undersoil water. Wick drain is specially designed to lay

Detaylı

PCC 6505 PROFILE CUTTING LINE

PCC 6505 PROFILE CUTTING LINE PCC 6505 PROFILE CUTTING LINE 1.DESCRIPTION PCC 6505 is a servo controlled machine which is specifically designed for the serial cutting of any kind of PVC and aluminum s in the market. The machine is

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 KURUMSAL 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine 10.000 m2 kapalı

Detaylı

SULAMA YAPILARI SULAMA YAPILARI. 1) Su Depolama Yapıları Kestel Barajı- İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu

SULAMA YAPILARI SULAMA YAPILARI. 1) Su Depolama Yapıları Kestel Barajı- İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

About Us. Hakkımızda. ve artan üretim kapasitesi ile hedefler de büyüdü.

About Us. Hakkımızda. ve artan üretim kapasitesi ile hedefler de büyüdü. Hakkımızda İkram Gıda A.Ș, 1998 yılında Rami Kuru Gıda Sitesi'nde ticari hayatına bașladı. Gemlik Zeytin Halinde bulunan üretim yerinde imal ettiği ürünlerle İstanbul piyasasında faaliyet gösteren firmamız

Detaylı

Abs tract: Key Words: Onur ERDEM Barbaros BATUR Z. Düriye BİLGE Galip TEMİR

Abs tract: Key Words: Onur ERDEM Barbaros BATUR Z. Düriye BİLGE Galip TEMİR 3galip temir:sablon 20.08.2015 11:11 Page 22 Onur ERDEM Barbaros BATUR Z. Düriye BİLGE Galip TEMİR Bozcaada da Kurulacak Olan Bir Rüzgâr Enerjisi Santralinin Ekonomik Analizi Abs tract: In this study the

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

KARAKAYA BARAJI ve DOĞAL ÇEVRE ETKİLERİ. Ahmet Yıldırım * Karakaya Dams and effects of naturel environment

KARAKAYA BARAJI ve DOĞAL ÇEVRE ETKİLERİ. Ahmet Yıldırım * Karakaya Dams and effects of naturel environment D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 6, 32-39 (2006) 32 KARAKAYA BARAJI ve DOĞAL ÇEVRE ETKİLERİ Ahmet Yıldırım * Karakaya Dams and effects of naturel environment Özet Güneydoğu Anadolu Projesi Cumhuriyetin

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m

w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m S A N AY İ V E T U R İ Z M T İ C. LT D. Ş T İ. K A L İ T E B E L G E L E R İ M İ Z ANA FELSEFEMİZ KARAKÖSE İNŞAAT, kurulduğundan bu yana ana felsefesi olarak;

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards YXV 2XY (N)2XY XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bakır İletkenli XLPE Insulated Single Core with Copper Conductor 90 c 250 c Maksimum işletme sıcaklığı Maximum operating temperature Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı

Detaylı

Hidrolik enerjisinden yararlanmada ülkemiz ve gelişmiş ülkelerin mevcut durumlarının analizi

Hidrolik enerjisinden yararlanmada ülkemiz ve gelişmiş ülkelerin mevcut durumlarının analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Cilt: 8, 3, 555-561 3-9 Temmuz 2017 Hidrolik enerjisinden yararlanmada ülkemiz ve gelişmiş ülkelerin mevcut durumlarının analizi Furkan DİNÇER

Detaylı

Su Yapıları Örnekleri

Su Yapıları Örnekleri Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği IM 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş Su Yapıları Örnekleri Arş. Gör. Dr. İbrahim UÇAR 11 Kasım 2015 Baraj Kullanım Amaçları Su Temini Sulama Taşkın

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Arch Dams. Prof. Dr. Recep YURTAL (Ç.Ü.) Translated from the slides of. by his kind courtesy. ercan kahya

Arch Dams. Prof. Dr. Recep YURTAL (Ç.Ü.) Translated from the slides of. by his kind courtesy. ercan kahya Arch Dams Translated from the slides of Prof. Dr. (Ç.Ü.) by his kind courtesy ercan kahya Ç.Ü. İnş.Müh.Böl. Arch Dams Curved in plan and carry most of the water thrust horizontally to the side abutments

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH 380 10th International Clean Energy Symposium, 24-26 October 2016, Istanbul, Turkey LE DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH Fatma TARAF

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

M mar S stemler Arch tectural Systems

M mar S stemler Arch tectural Systems M mar S stemler Arch tectural Systems 1974 yılından itibaren Türkiye de alüminyum profil sektöründe faaliyet göstermekte olan Astaş Alüminyum San. ve Tic. AŞ sektörün öncü ve lider firmalarından birisidir.

Detaylı

PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU 2019 www.basakdeterjan.com info@basakdeterjan.com HAKKIMIZDA / ABOUT US BSK Grup 1989 yilindan itibaren deterjan, temizlik urunleri ve kozmetik sektörünün içinde olan 2000

Detaylı

SU KULLANIMI NASIL OLMALI?

SU KULLANIMI NASIL OLMALI? ÇALIŞTAY KKTC de TARIMSAL SU KULLANIMI NASIL OLMALI? PROGRAM, KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ SPD HİDROPOLİTİK AKADEMİ MERKEZİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 3 Mayıs 2018 Perşembe Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Arap Ahmet

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

: Shower Unit (Flat) : Kompakt Duș Ünitesi (Flat)

: Shower Unit (Flat) : Kompakt Duș Ünitesi (Flat) Veo Description Tanım : Shower Unit (Flat) : Kompakt Duș Ünitesi (Flat) Left/Sol Right/Sağ Size / Ebat (cm) : 190x90 Depth / Derinlik (cm) : 3,5 Height / Yükseklik (cm) : 215 Weight / Ağırlık (kg) : min.

Detaylı

DO U KARADEN Z HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU

DO U KARADEN Z HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU DO U KARADEN Z HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU Ergun UZLU 1, Mustafa H. F L Z 2, Murat. KÖMÜRCÜ 3 Adem AKPINAR 4, O uzhan YAVUZ 5 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

ÜRÜN TEŞHİR STANDLARI ÜRETİMİ / DISPLAY DESIGN & PRODUCTION

ÜRÜN TEŞHİR STANDLARI ÜRETİMİ / DISPLAY DESIGN & PRODUCTION ÜRÜN TEŞHİR STANDLARI ÜRETİMİ / DISPLAY DESIGN & PRODUCTION KURUMSAL Ürün teşhir standları üretimi konusunda 2008 yılında kurulan Relax Stand günden güne arttırdığı başarı grafiği,tasarım gücü ve teknolojik

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Dr.Öğr.Üyesi Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan.arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 12.1.Baraj nedir? Barajlar

Detaylı

İnşaat CONSTRUCTION2012

İnşaat CONSTRUCTION2012 İnşaat CONSTRUCTION2012 SUYUN GÜCÜ HAYATIN ENERJİSİ POWER OF WATER, ENERGY OF LIFE Merkez - Head Office: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1377. Sokak Can İş Merkezi No: 5/4 06520 Balgat - Ankara / TÜRKİYE T:

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

Was founded in 1967 by Narin Family ; active in industry since 1934 and currently one of the most prominent and established tourism groups in Turkey

Was founded in 1967 by Narin Family ; active in industry since 1934 and currently one of the most prominent and established tourism groups in Turkey 1 About Martı Hotel Was founded in 1967 by Narin Family ; active in industry since 1934 and currently one of the most prominent and established tourism groups in Turkey Initiated Turkey s first resort

Detaylı

4.42. KEBAN BARAJI VE SORUNLAR

4.42. KEBAN BARAJI VE SORUNLAR 4.42. KEBAN BARAJI VE SORUNLAR Prof. Dr. Asaf VAROL Fırat Üniversitesi varol.asaf@gmail.com İnş. Müh. Pervin KÜÇÜKÖZEN DSİ X14. Bölge Müdürlüğü pervinkucukozen@hotmail.com ÖZET Türkiye ürettiği elektrik

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

HSS High Speed Steel SAW BLADES DAİRESEL TESTERELER

HSS High Speed Steel SAW BLADES DAİRESEL TESTERELER HSS High Speed Steel SAW BLADES DAİRESEL TESTERELER ABOUT US HAKKIMIZDA For over 33 years, Ağır Haddecilik Inc. one of the leading companies in its sector and now it continues to serve the iron and steel

Detaylı