ÝSTANBUL PANELE HAZIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSTANBUL PANELE HAZIR"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at da Ýs tan bul Ha liç Kon gre Mer ke zinde baþlaya cak panelle tamamlanacak. u Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði ve Dün ya Ba rý þý konulu pa ne le Prof. Dr. Do ðu Er gil, Prof. Dr. Ah met Bat tal, Prof. Dr. Müm taz er Tür kö ne ve Dr. Ce mil Er tem konuþmacý o la rak ka tý lýr ken, prog ra mý Av. Ka dir Ak baþ yö ne te cek. uri sa le-i Nur Ens ti tü sü Ge nel Sek re te ri Þe ner Boz taþ, pa ne lin ge çen haf ta so nu Þam da dü zen le nen VI. Ri sa le-i Nur Kon gre sinin ka pa nýþ o tu ru mu ol du ðu nu söy le di. Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Âlet olmayalým GRUP TÜRKÝE LÝBA DA GLOBAL GÜÇLERÝN OUNLARINA ÂLET OLMASIN. HAÇLI SEFERÝ PEÞÝNDEKÝ SARKOZ NÝN MACERALARINA DESTEK VERMESÝN. DAVUTOÐLU ZEBEK Ý ZÝARET ETTÝ udp Ge nel Baþ ka ný Zey bek, Lib ya'da ki ge liþ me ler le il gi li o la rak bil gi ver mek ü ze re ken di si ni zi ya ret e den Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu i le gö rüþ tük ten son ra yap tý ðý a çýk la ma da, Hiç bir þe kil de baþ ka la rý nýn o yun la rý na â let ol ma ma lý yýz dedi. OPERASON KATLÝAMA DÖNÜÞMESÝN u Zey bek þöy le ko nuþ tu: Sar kozy nin ma ce ra la rý na des tek ver me me li yiz. Haç lý se fe ri gi bi söz ler kar þý sýn da ge re ken du yar lý lý ðý gös ter me li yiz. Tür ki ye, o pe ras yo nun Lib ya hal ký na kat li a ma dö nüþ me me si ko nu sun da e lin den ge le ni yap ma lý; baþ ka la rý nýn, glo bal güç le rin böl ge de ki çý kar tan zim le ri ne de a let ol ma ma lý, i ti ba rý ný halk lar i çin de ðer len dir me li dir. Ha be ri sayfa 4 te Erdoðan: O ülkelere biraz vicdan gözlüðü ile bakýn uha be ri sayfa 4 te Demokrat Parti Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, parti genel merkezinde Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile görüþtü. SURÝE DE GERGÝN CENAZE/ 7 de SÜRESÝ BÝR IL OLARAK BELÝRLENDÝ Tezkerenin amacý ne? utürk Si lâh lý Kuv vet le rinin NA TO De niz Gü cünde gö rev al ma sý na im kân ve ren tez ke re Tür ki ye Bü yük Mil let Mec lis Baþ kan lý ðýna su nul du. Sü re si bir yýl o la rak be lir le nen tez ke re çer çe ve si nin çok bo yut lu o la rak tes pit e dil me si dik kat çe ki yor ve çok bo yut lu ifadesinin kapsamýna nelerin girdiði ka mu o yu ta ra fýn dan me rak e di li yor. Ha be ri sayfa 4 te FO TOÐ RAF: A A BAÞKANVEKÝLLERÝ: O MADDELER DEÐÝÞTÝRÝLEMEZ, DEÐÝÞTÝRMEECEÐÝZ. AKP deðiþmez maddelerden vazgeçmiyor DEÐÝÞTÝRMEECEÐÝMÝZÝ DEFALARCA AÇIKLADIK u AKP Grup Baþ kan ve ki li Be kir Boz dað, A na ya sa nýn 1, 2 ve 3. mad de le ri nin de ðiþ ti ri le ce ði ne da ir bir sö zü müz yok. Ak si ne bun la rý de ðiþ tir me ye ce ðiz. Bu nu de fa lar ca a çýk la dýk der ken, AKP nin di ðer Grup Baþ kan ve ki li Su at Ký lýç da, De ðiþ ti ril mez mad de ler de ðiþ ti ril mez hü küm ler dir. Bo þu na kor ku la ra ka pýl ma yýn þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 5 te G.KURMA A AÇTIÐI DÂVÂI KAZANAN KARABULUT: Artýk köyüme gidebileceðim u Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn ge çi ci gü ven lik böl ge si ka ra rý na kar þý aç tý ðý dâ vâ yý ka za nan A li Ka ra bu lut, Kö yü mü ze gi de mi yor duk. Ýp tal ka ra rý na se vin dim. Üç yýl ön ce bu dâ vâ yý aç mýþ tým. Bu þe kil de ka rar ve ril me siy le bir lik te ar týk kö yü mü ze ra hat bir þe kil de gi dip ge le bi li riz de di. Ha be ri 4 te Ali Karabulut Esnaf kýskaca alýnýyor ues naf ve Sa nat kâr lar O da sý Ge nel Baþ ka ný Mah mut Çe li kus Es naf ve Sa nat kâr la rý Kre di ve Ke fa let Ko o pe ra ti fi a na söz leþ me si nin 66. mad de sin de ya pý lan de ði þik lik, bir ay i çin de borcunu ö de ye me yen es na fý ha ciz le kar þý kar þý ya bý ra ký yor. Ü re ti me des tek de ni len bu mu? Es na fý kýs ka ca a lý yor lar de di. Ha be ri say fa 11 de ISSN SÝVÝLÝ ZEVK ÝÇÝN ÖLDÜRDÜK uha be ri sayfa 7 de HABUR DA ÝLK HAPÝS CEZASI uha be ri sayfa 5 te BAKKAL GÝBÝ AVM TÜREDÝ uha be ri sayfa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Allah size kýrmýzý koyunlardan daha hayýrlý olan bir namaz ile yardým etmiþtir: Vitir namazý. Allah, onun vaktini yatsý namazýndan itibaren fecir doðuncaya kadarki zaman arasýna yerleþtirmiþtir. Câmiü's-Saðîr, No: 1006 / Hadis-i Þerif Meâli Zul me den le re en kü çük bir me yil da hi gös ter me yin Zul me den le re en kü çük bir me yil da hi gös ter me yin; yok sa Ce hen nem a te þi si ze de do ku nur â yet-i ke ri me si fer ma nýy la, zul me de ðil yal nýz â let o la ný ve ta raf tar o la ný, bel ki ed nâ bir me yil e den le ri da hi deh þet le ve þid det le teh dit e di yor. ziz, sýd dýk kar deþ le rim, Dün, E min, bu ha va li ye ge len bir ko lor du mü na se be tiy le, is te me di - ðim ve Ru sun har be de va mý ný bil - me di ðim hal de, Rus ya nýn Kaf kas - la it ti sa li ke sil me si ni söy le di. Ben, o nun sö zü nü ke sip sus tur du ðum hal de, kal - bim e hem mi yet le bir a lâ ka gös ter di. Son ra, bu gün na maz da ve tes bi ha týn da i ken, mâ ne vî tarz da de nil di ki: Kü re-i arz da çar pý þan, mü ca de le e den ce re - yan lar dan her hal de bi ri si Ýs lâ mi ye te ve Kur ân a ve Ri sâ le-i Nur a ve mes le ði mi ze ta raf - tar o la cak; bu nok ta dan o na kar þý bak mak ge - rek tir. Bak ma mak i çin bir i ki mek tup da yaz dý - ðým se bep ler çen dan kal be, ak la kâ fi dir; fa kat me rak lý ve he ves li o lan nef se kâ fi gel mi yor di ye kal bi me gel di. Ay nen tes bi hat ta ih tar e dil di ki: E hem mi yet li se be bi i se: Bak mak ta bir ta ra fa ta - raf gir lik his si u ya nýr; ta raf gir na za rý, ta raf tar ol du - ðu ta raf ce re ya nýn ku su ru nu gör mez, zul mü ne rý - za gös te rir, bel ki al kýþ lar. Hal bu ki küf re rý za, kü für ol du ðu gi bi, zul me ra zý ol mak da hi zu lüm dür. El bet te ze min yü zün de bu deh þet li dü el lo da se ma va tý að la ta cak zu lüm ler ve tah ri bat o lu yor. Çok mâ sum ve maz lûm la rýn hu kuk la rý kay bo - lu yor, mah vo lu yor. Mim siz, gad dar me de ni ye - tin zâ li mâ ne düs tu ru o lan, Ce ma at i çin fert fe - da e di lir; mil le tin se lâ me ti i çin cüz î hu kuk la ra ba kýl maz di ye, öy le deh þet li bir zu lüm mey da ný aç mýþ ki, ku rûn-u û lâ vah þet le rin de de em sa li vu ku bul ma mýþ. Kur ân-ý Mu ci zü l-be yâ nýn a - da let-i ha ki ki ye si, bir fer din hak ký ný ce ma a te fe - da et mez; Hak hak týr; kü çü ðe, bü yü ðe, a za, ço - ða ba kýl maz di ye ka nun-u se ma vî ve ha ki kî a - da let nok ta sýn da Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri gi bi ha - ki kat-i Kur â ni yey le meþ gul a dam lar, za ru ret ol - ma dan, lü zum suz, yal nýz he ves li bir me rak i çin, ne ti ce i ti ba rýy la fay da sý bu lu nan ve ne ti ce da ha gel me den ev vel lü zum suz bak mak ve zâ li mâ ne tah ri bat la rý ný al kýþ la mak sû re tiy le Ýs lâ mi yet ve Kur ân le hi ne hiz met e de ce ði o ce re ya nýn ha re - kâ tý ný fik ren ta kip et mek le meþ gul ol mak mü - na sip ol ma dý ðý i çin, ne fis de, a kýl ve kal be tâ bi o - lup me ra ký ný bý rak mýþ di ye an la dým. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 111 *** Zul me den le re en kü çük bir me yil da hi gös - ter me yin; yok sa Ce hen nem a te þi si ze de do ku - nur (Hûd Sû re si, 11:113.) â yet-i ke ri me si fer - ma nýy la, zul me de ðil yal nýz â let o la ný ve ta raf tar o la ný, bel ki ed nâ bir me yil e den le ri da hi deh þet - le ve þid det le teh dit e di yor. Çün kü, rý za-yý kü für kü für ol du ðu gi bi, zul me rý za da zu lüm dür. Mek tu bat, 28. Mek tub, 4. Ri sâ le, s. 345 Gü ney do ðu da Nur lu hiz met ler ve yo ðun Be di üz za man mesaisi ne ja te id nur si.de ç gün lük muh te þem bir Þam ge - zi sin den son ra gü zel A na do - lu nun Gü ney do ðu böl ge sin de Nur sev da lý la rý nýn a ra sýn da sý cak ve sa mi mî yüz le rin, iç ten ve has bî in san la rýn a ra sýn da yým. Se beb-i zi ya re ti miz i se pey gam ber ler di ya rý Þan lý ur fa da ki dost la rýn dâ ve ti dir. E kim ve Ka - sým 2010 ay la rýn da, de ðer li i lim ve dâ vâ a da mý muh te rem Prof. Dr. Sü ley man Kur ter A ða bey - le yap tý ðý mýz ve yir mi i li kap sa yan urt dý þý ve ö zel lik le de A me ri ka da ki Ri sâ le-i Nur Hiz met - le ri se ri kon fe rans la rýn da, o za man Þan lý ur fa lý dost la rý mý zýn dâ vet le ri ne i ca bet e de me miþ tik. Da ha son ra ki bir za man di li min de mü sa it ol - ma mýz hâ lin de bu nu te lâ fi e de bi le ce ði mi ze söz ver miþ tik. Sað ol sun lar on lar dâ vet le ri ni yap tý - lar. Biz de bu dâ ve ti, bu ra da ki ve fa lý Nur ha - dim le ri nin bu ne zâ ke ti ne ce vap ver mek ü ze re bir ay ön ce den söz le þe rek ka bul et miþ tik. Ta ri - hi ni de bir lik te 25 Mart o la rak tes bit et miþ tik. Þam se ya ha ti dö nü þü, dört gün i çin An tal ya ya tek rar gi dip gel mek ten se bir kaç yýl dýr ge le me di ði - miz bu böl ge yi fýr sat tan is ti fa de bir ge zip gö re lim de dik. Þam ka fi le sin de ve bu kud sî, ma ne vî ci had - da be ra ber ol du ðu muz ve fa kâr, ce fa kâr dost la rý - mýz la bir lik te ký sa za man da bir prog ram yap týk. Ýlk du rak ye ri miz Ga zi an tep ti. Pa zar te si gü nü bu gü zel i li miz de ders ol ma dý ðý ný öð re nin ce he - men A dý ya man da ki dost lar la ir ti bat ku ra rak ro - ta mý zý o i li mi ze çe vir dik. Þam ge zi sin de ay ný ka - fi le de ol du ðu muz muh te rem in san, Ýz mir 19. Dö nem Mil let ve ki li Meh met Öz kan ve e þi ve yi - ne e ni As ya ya zar la rýn dan Os man Zen gin Bey le bir lik te dört ki þi o la rak A dý ya man a yo la çýk týk. Ý ki bu çuk sa at lik yol da, mi ni büs i çeri sin - de yol cu lar la yap tý ðý mýz soh bet ve di ya lo ðu de - ðer li dos tum muh te rem Os man Zen gin e bý ra - ký yo rum. Ýn þâ al lah o gü zel a ný la rý si zin le pay la - þýr. Ha ki ka ten u nu tul maz bir yol cu luk ol du. A dý ya man da ki a ða bey ve ö zel lik le genç kar deþ - le ri mi zin sa mi mi yet le ri ni, gay ret le ri ni, a zim, aþk ve þevk le ri ni teb rik e di yo ruz. Hu su san al tý se ne ön ce in þa at ha lin dey ken gör dü ðüm ve þu an da Kur ân dâ vâ sý na ve bu top rak la rýn in sa ný na hiz - met e den ha ri ka hiz met mer ke zi le ri ni teb rik e di - yo rum. Al lah e me ði ge çen, kat ký da bu lu nan her - kes ten ra zý ol sun. Bir kaç yýl ön ce si ne ka dar has re - ti ni çek ti ði miz bu tür hiz met me kân la rý ný þahs-ý ma ne vî nin meþ ve ret le ri, du â la rý, him met ve gay - ret le riy le bir çok i li miz de Al lah bi ze na sip et ti. Gün geç tik çe de bu tür mer kez le rin sa yý sý ve ka li te si ar - ta rak de vam e di yor. Biz sa mi mi yet ve is ti ka met ten sap ma dý ðý mýz müd det çe de Ce nâb-ý Hakk ýn ih - san et me ye de vam e de ce ði ne i na ný yo ruz. Tür ki ye nin ma ne vî çeh re ve ya pý sý nýn ya - nýn da bü yük öl çü de fi zi kî çeh re si nin de de ðiþ - ti ði nin gü zel bir ör ne ði A dý ya man i li ol du ðu nu söy le sem hak sýz lýk et me miþ o lu rum sa ný rým. ýl la rý ný bu hiz me te ver miþ de ðer li e ði tim ci Hü se yin Öz bey A ða be yi mi zin o ra da ki ce ma at a dý na bi zi kar þý la ma sýn dan son ra, yi ne aþk, he - ye can ve gay re ti i le yýl lar dan be ri ta ný dý ðý mýz, dâ vâ sý uð ru na fah rî tem sil ci lik ya pan Nu red din Gür soy A ða be yin reh ber li ðin de yap tý ðý mýz mi - ni þe hir tu run da, ca mi ler baþ ta ol mak ü ze re çar þý ve be des ten le riy le a sýr lar ön ce si nin mâ - ne vî ya pý sý ný bu za ma nýn mo dern li ðiy le bað - daþ tý ran bir il o la rak kar þý mý za çýk tý A dý ya man. O çok gü zel ve mâ nâ sý, ha va sý hoþ o lan hiz - met mer ke zi mi zin ö nem li bir bö lü mü nü de ba cý la rý mý zýn kul lan dý ðý ný be lir te lim. Ders gü - nü ol ma ma sý na rað men o ak þam ders ha ne mi - ze ge lip bi zim le be ra ber o lan dost lar la yýl la rýn has re ti ni gi der dik. Baþ la rýn da e ni As ya Va kýf tem sil ci si fe da kâr kar de þi miz Bi lâl ol mak ü ze re cý výl cý výl genç le rin pa rýl da yan göz le ri, ak tif hal - le ri Ri sâ le-i Nur un A na do lu da kök leþ ti ði nin ve mâ ne vî hâ ki mi ye ti nin en gü zel de lil le riy di! Bu ra dan gü zel ha tý ra lar la Þan lý ur fa ü ze rin den Vi ran þe hir e geç tik. Çok tan be ri git me yi ar zu et - ti ðim mü ba rek me kân la rýn bu lun du ðu bu gü zel il çe miz de ki fev ka lâ de hiz met ler be ni cid den çok duy gu lan dýr dý. Bil has sa genç ve di na mik e ði tim - ci kar deþ le ri min e ner ji do lu hâl le ri, Gü ney do ðu in sa ný na ya ký þýr ter bi ye ve ne za ket le ri, dâ vâ la rý na ve bir bir le ri ne kar þý say gý do lu va kar lý ta výr la rý Ri sâ le-i Nur la rýn bu top rak la ra ne ka dar de ðer li ka bi li yet le ri ye tiþ ti rip he di ye et ti ði nin en gü zel ör nek le ri ni teþ kil e di yor du. Sa býr kah ra ma ný Hz. Ey yub (as) i le, Hz. Ýl yas (as) Pey gam ber le rin ka bir le ri nin bu ra da ol du ðu - nu da ha ön ce duy muþ tum. On la rý zi ya ret e dip Fa ti ha lar o ku duk. Bu tür be le rin et ra fý çok mü - kem mel dü zen len miþ ve a ðaç lan dý rýl mýþ. Ý man lý i da re ci le rin bu ül ke ye ne ka dar hiz met e de bi le - ce ði nin en gü zel ör ne ði ni bir de fa da ha gör müþ ol duk. Çün kü bu gü zel me kân lar, þu an da Te kir - dað mil let ve ki li ve TBMM Ý çiþ le ri Ko mis yon Baþ ka ný o lan, ya kýn dos tu muz Zi ya ed din Ak bu - lut Be ye fen di ta ra fýn dan Þan lý ur fa Va li li ði es na - sýn da yap tý rýl mýþ tý. Hem Þan lý ur fa nýn sim ge si o - lan Ba lýk lý Göl pro je si ne hem de Vi ran þe hir de ki Ey yûb Ne bi Pro je si çev re dü zen le me si ne bü yük ö nem ve re rek bu ra la rý i mar et miþ, ül ke hiz me ti - ne ka zan dýr mýþ o lan Zi ya ed din Bey ol mak ü ze re bu pro je ler de kat ký sý bu lu nan her ke si teb rik e di - yor, böy le gü zel hiz met le rin de va mý ný di li yo ruz. Ter te miz ye þil len miþ bu kud sî me kân lar i nanç kül tü rü mü zün yüz a ký dýr lar. al nýz Vi ran þe hir li le rin, bað lý bu lun duk la rý Þan lý ur fa i li ne bir ser ze niþ le ri var. Hz. Ey yûb un (as) ma ka mý Þan lý ur fa da, kab ri i se bu ra da, bi - zim il çe miz de dir. Ur fa lý lar Hz. Ey yûb un (as) ma ka mý na da ha çok sa hip çý ký yor lar. Hâl bu ki a sýl me za rý na sa hip çý kýl ma lý dýr. Göl ge de kal - ma ma lý dýr. Bu nu hal kýn bil me si lâ zým di yor - lar. Biz de yet ki li le re ve il gi li le re du yu ru yo ruz. Vi ran þe hir de dik kat çe ken bir baþ ka hiz met tat bi ka tý i se Be di üz za man Haf ta sý mü na se be - tiy le ya pý lan ha zýr lýk fa a li ye tiy di. Hum mâ lý bir gay ret ve ça lýþ ma ya þa hit ol duk. Me ga light (Me - ga layt) de ni len bü yük ý þýk lý rek lâm lev ha la rý baþ - ta ol mak ü ze re he men he men ö nem li her ma ða - za nýn vit ri ni Be di üz za man Haf ta sý Pos ter le ri i le do na týl mýþ tý. 23 Mart gü nü yüz ler ce e ni As - ya nýn, baþ ta e ði tim ci kar deþ le ri miz ol mak ü ze re bu ra da ki bü tün ce ma at ta ra fýn dan hal ka ta ný tým a maç lý da ðý týl dý ðý na biz zat þa hit ol duk. Vi ran þe hir de ki ak þam soh be tin ve mu hab be - tin de i se Ri sâ le-i Nur la rýn de rin, in ce, mü dak kik i man me se le le ri kay na ðýn dan o ku na rak gül den bir de met o la rak pay la þýl dý. Er te si gü nü gü zer gâ hý mýz Mar din di. Bu ra da bi zi hiç yal nýz bý rak ma yan çok de ðer li i da re ci ve e ði tim ci üç ar ka da þý mýz la bir lik te öð le na ma zýn - dan son ra Mar din e doð ru yo la çýk týk ve bir sa at i çin de Mar din e vâ sýl ol duk. ýl la rýn hiz met kâ rý, ö ne tim Ku ru lu Es ki Ü ye miz, çok de ðer li a ða - be yi miz Der viþ Nur dað ýn gü zel, hoþ ve ne zih e - vin de a ðýr lan dýk. Ýk ram dan son ra mâ ne vî sof ra - nýn in ce me se le le ri ni kay na ðýn dan bir lik te mü - za ke re et tik. Da ha son ra Mar din tem sil ci miz, de ðer li dos tum Se lim Par la koð lu ve ü ni ver si te - den bir di ðer de ðer li ar ka da þý mýz la dün ya da ör - ne ði az bu lu nan Mar din i li nin çok fark lý ve o ri ji - nal ta ri hî yer le ri ni zi ya ret et tik. Bu ra da Pey gam - be ri mi zin (asm) pos ta cý sý Hz. Abdullah Bin Enes El Cüheyni (ra) ve düð me ci si Hz. Zýr rar ýn (ra) me zar la rý nýn ol du ðu nu öð ren dik. Bi ri ni zi ya ret e dip, di ðe ri nin u zak tan ru hu na Fa ti ha o ku duk. Ak þam da yi ne Der viþ A ða be yin e vin de mu - hab bet e dip, hiz me te na sýl kat ký da bu lu nup na - sýl is ti ka met, sa býr, ih lâs ve sa da kat le dâ vâ mý za hiz met e de bi le ce ði mi zin der diy le dert len dik. On la rý da mâ þâ al lah 23 Mart mü na se be tiy le; müm kün o lan her þah sa ga ze te mi zi u laþ týr ma - nýn gay ret ve fa a li ye ti i çeri sin de gör dük. Gay - ret le ri ni ve hiz met le ri ni teb rik e di yo ruz. Da ha faz la dik kat, da ha faz la ir ti bat, da ha faz la ih lâs, da ha faz la gay ret et me mi zin, meþ - ve re ti mi ze ve dâ vâ mý za gö nül den sa hip çý kýp yan lýþ la ra düþ me den, in cin me den, in cit me den ha ta ve ku sur la rýn dü zel til me si yo lu na gi dil - me si nin ge rek li li ði ni pay la þýp te zek kür et tik. Çe þit li se bep ler le bu böl ge ye gel me yi e pey za man dan be ri is te di ðim hal de na sip ol ma - mýþ tý. Þam ge zi si ve Þan lý ur fa dâ ve ti bu na ve si le ol du. Se bep o lan lar dan Al lah ra zý ol - sun. Çok bü yük ke yif al dým. Çok mem nun ol dum. Dâ vâm, ce ma a tim, Üs ta dým ve Ri sâ - le-i Nur la bir de fa da ha if ti har et tim. e ni me kân lar ve hiz met ler de bu luþ mak di lek ve te men ni siy le... SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 20 R. Ahir 1432 Ru mî: 12 Mart 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý ir ti ni as ya.com.tr Libya dan Suriye ye Geleneksel hale gelen Bediüzzaman Haftasý faaliyetleri çerçevesinde yapýlacak olan panel, Pazar günü saat 14:00'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek. Dün ya ba rý þý bu pa nel de ko nu þu la cak RÝSALE-Ý NUR ENSTÝTÜSÜ'NÜN ORGANÝZE ETTÝÐÝ "SAÝD NURSÎ'E GÖRE ÝSLÂM TOPLUM- LARININ GELECEÐÝ VE DÜNA BARIÞI" PANELÝ, PAZAR GÜNÜ ÝSTANBUL'DA APILACAK. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL RÝSALE-Ý Nur Ens ti tü sü, ge le nek sel ha le ge tir di ði Be di üz za man Haf ta sý fa a li yet le ri çer çe ve sin de en ge niþ ka tý lým lý an ma prog ra mý ný 27 Mart Pa zar gü nü Ýs tan bul da ger çek leþ ti re cek. Pa ne lin ko nu su Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði ve Dün ya Ba rý þý o la rak be lir len di. Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü Ge nel Sek re te ri Þe ner Boz taþ, pa ne li dü zen le me a maç la rý nýn, Üs ta dýn me saj la rý ný in san lý ða u laþ týr mak ol du ðu nu söy le di. Ýs lâm dün ya sýn da ya þa nan sý cak ge liþ me ler bu fi kir le re ne ka dar çok muh taç ol du ðu mu zu is pat e di yor di yen Boz taþ, o nun fi kir le ri ne ne den ih ti yaç du yul du ðu nu þöy le an lat tý; Bu yýl, Sa id Nur sî nin Þam Hut be si nin 100. yý lý. Be di üz za man, Hut be-i Þa mi ye a dýy la neþ ret ti ði e ser de; Ýs lâm top lum la rý nýn sos yal, si ya sal, e ko no mik ve ah lâ kî a lan lar da ge ri kal ma la rý nýn se bep le ri ni a na liz e di yor. Tes bit et ti ði al tý te mel has ta lýk var. Bun lar; ü mit siz lik; sýd kýn sos yal ve si ya sî ha yat ta öl me si, ya la nýn re vaç bul ma sý; a da ve te mu hab bet; ehl-i i ma ný bir bi ri ne bað la yan nu ra nî ra bý ta la rý bil me mek; bu la þý cý has ta lýk lar gi bi ya yý lan is tib dat; men fa at-i þah si ye si ne him me ti has ret mek. Bu has ta lýk la ra kar þý ken di i fa de siy le Kur ân ec za ne sin den al dý ðý al tý i lâç ö ne ri yor. Bun la rý bi rer ke li me i le i fa de e de cek o lur sak: Ü mit; Sýdk; Mu hab bet; U huv vet; Hür ri yet; Ha mi yet. KON GRE ÞAM DA, PA NEL ÝS TAN BUL DA Pa zar gü nü Ha liç Kon gre Mer ke zin de ger çek leþ ti ri le cek pa nel, geç ti ði miz haf ta so nu 60 a ka de mis yen le bir lik te Þam da dü zen le nen VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si nin ka pa nýþ o tu ru mu ma hi ye tin de. Þam da al tý ma sa et ra fýn da i ki gün sü ren ça lýþ ma lar ne ti ce sin de ha zýr la nan dek la ras yon lar, ilk kez bu pa nel de ka mu o yuy la pay la þý la cak. Pa zar gü nü sa at 14:00 te baþ la ya cak o lan prog ra mýn muh te va sý þöy le: Prog ram Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü nün ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Kut lu lar ýn a çý lýþ ko nuþ ma sýy la baþ la ya cak. Ar dýn dan bu se ne nin a na te ma sý nýn iþ len di ði As ya nýn Bah tý nýn Mif ta hý ad lý ký sa film gös te ri mi o la cak. Da ha son ra VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si nin dek la ras yon la rý su nu la cak. Prog ram pa nel le so na e re cek. Prof. Dr. Do ðu Er gil, Prof. Dr. Ah met Bat tal, Prof. Dr. Müm taz er Tür kö ne, Dr. Ce mil Er tem in pa ne list o la rak ka tý la ca ðý prog ra mý Av. Ka dir Ak baþ yö ne te cek. Ay rý ca prog ram sü re sin ce ga ze te miz ka ri ka tü ris ti Ýb ra him Öz da bak ýn ka ri ka tür ser gi si ve im za gü nü dü zen le ne cek. Ýs tan bul un en gü zel ve en bü yük kon gre mer ke zi o lan Ha liç Kon gre Mer ke zin de ki pa ne le 5 bin den faz la ki þi nin ka týl ma sý bek le ni yor. Bu prog ram ay ný za man da Tür ki ye nin her ta ra fýn dan ge len Nur Ta le be le ri i çin bir bu luþ ma, gö rüþ me im kâ ný da sa ðla ya cak. Oto bü sü müz Þam a doð ru yol a lýr ken, kon gre ka tý lým cý la rýn dan, yol ar ka da þý mýz Mü fit ük sel, Su ri ye de de o lay la rýn pat lak ver di ði ni ve ö len ler ol du ðu nu bil dir di. Er te si gün E me vî Ca mi i ni zi ya re ti miz de kar þý laþ tý ðý mýz Ha tay lý o kur la rý mýz, söz ko nu su ha di se le rin o ra da Cu ma hut be si o ku nur ken ce re yan et ti ði ni, gü ven lik güç le ri nin pro tes to cu la ra çok sert kar þý lýk ver di ði ni, her bir ey lem ci ye ne re dey se on po li sin mü da ha le et ti ði ni ve o lup bi ten le re an be an biz zat þa hit ol duk la rý ný an lat tý lar. Dö nüþ yo lun da da, bu de fa ül ke nin gü ne yin de ça týþ ma lar ya þan dý ðý nýn ha be ri ni al dýk. Bun lar da, bir gün ön ce ö len le rin ce na ze sin de çýk mýþ tý. Tu nus ta baþ la yýp Mý sýr da de vam e den, e men ve Bah reyn gi bi ül ke le ri et ki le yen ve kan lý ça týþ ma lar la Lib ya ya sýç ra yan ka rý þýk lýk la rýn Su ri ye ye si ra yet et me si, bek le nen bir ge liþ mey di. A ca ba son o lay lar bu nun ön i þa ret ve ha ber ci si o la bi lir mi; þim di lik bir þey söy le ye bil mek zor. Te men nî miz, di ðer Ýs lâm ül ke le ri nin de, Su ri ye nin de, bas ký cý yö ne tim ler den de mok ra si ye ba rýþ çý yön tem ler le geç me si ve bu sü re cin ma sum in san la ra za rar ver me den ta mam lan ma sý. As lýn da Su ri ye, Beþ þar E sad ýn ba þa geç me sin den be ri bu sü re cin san cý la rý ný ya þý yor. E sad ýn, ba ba sýn dan hay li fark lý ve ý lým lý i ma jýy la bu de ði þim i çin gay ret gös ter di ði, a ma de rin le re kök sal mýþ sis tem den kay nak la nan en gel le ri aþ ma hu su sun da cid dî þe kil de zor lan dý ðý i fa de e di li yor. E sad, pu su da ve te tik te bek le yen de rin güç ler le, de ði þim ge re ði nin a ra sýn da sý kýþ mýþ va zi yet te. Bir ta raf ta, Ha ma da ki Ýh van-ý Müs li mîn kat lia mý gi bi i na nýl maz vah þet ör nek le ri ne im za at mýþ o lan Rý fat E sad gi bi le rin fýr sat kol la yan sin si bek le yiþ le ri; di ðer ta raf ta de mok ra si, hu kuk ve öz gür lük gi bi de ðer le re hasret Su ri ye hal ký... E sad ýn bu i ki lem den kur tu lup ken di si ni de, hal ký da ra hat la ta bil me si, sta tü ko yu za yýf la ta cak a çý lým ve re form la rý ba þar ma sý na bað lý. Bu nu ya pa maz sa, ne re de ne za man nük se de ce ði bel li ol ma yan öf ke pat la ma la rý, þu an i çin ön gö rü le me yen sý kýn tý lý so nuç la rý be ra be rin de ge ti re bi lir. Ve Þam re ji mi ni, dil le re des tan meþ hur mu ha be rat a ðý na da ya nan as ker-po lis gü cü de kur ta ra ma ya bi lir. O nun i çin, iþ ler kon trol e di le mez nok ta la ra var ma dan, ge re ken a çý lým lar ya pýl ma lý. Er do ðan ýn Cid de de ki ko nuþ ma sýn da E sad ý da u yar dým de me si, bu bað lam da muh te mel ge liþ me le re kar þý bir ön al ma yak la þý mý nýn ve i le ri de Biz söy le miþ tik di ye bil me ze mi ni ni o luþ tur ma ni yet ve i ra de si nin bir i fa de si o la bi lir mi? Mâ lûm, Baþ ba ka nýn Su ri ye Cum hur baþ ka ný i le sýk sýk ver di ði çok sa mi mî gö rün tü ler var. Son dö nem de ki vi ze le ri kal dýr ma sü re ci nin ilk a dý mý da Su ri ye i le a týl mýþ ve ay rý ca i ki ül ke a ra sýn da or tak ka bi ne top lan tý la rý da hi baþ la týl mýþ tý. A ra da ki ya kýn lýk bu de re ce ge liþ miþ ken, ya rýn Su ri ye iç ka rý þýk lýk lar la sar sý lan bir ül ke ha li ne ge lir se, Tür ki ye nin du ru mu da sý kýn tý ya gi rer. Öy le an la þý lý yor ki, Er do ðan böy le bir ih ti ma le kar þý Ne o lur ne ol maz di ye rek po zis yon a lý yor. Ta bi î, gö nül ar zu e der ki, i ki ül ke hal ký a ra sýn da yýl lar dýr has re ti çe ki len ku cak laþ ma yo lun da çok se vin di ri ci ve ü mit ve ri ci nok ta la ra ge lin miþ ken, bu sü reç, kan lý ça týþ ma lar ve iç kar ga þa lar la ke sin ti ye uð ra týl ma sýn ve sa bo te e dil me sin. Ve Su ri ye, bas ký re ji mi nin bi rik tir di ði so run la rý kan sýz, kav ga sýz, ba rýþ çý bir sü reç le a þa bil sin. So nuç o la rak, her ha lü kâr da Be di üz za man ýn Es ki hal mu hal; ya ye ni hal, ya iz mih lâl sö zün de i fa de si ni bu lan o çok müt hiþ ve çar pý cý ger çek, Su ri ye i çin de ge çer li. De ði þim, bu ül ke i çin de ka çý nýl maz bir ge rek li lik. Bu de ði þi min o lum lu çiz gi de doð ru bir he def is ti ka me tin de yö ne til me si i se, i da re ci le rin gös te re ce ði ba si re te bað lý. Þam ge zi miz sü rer ken Ba tý lý güç le rin o pe ras yo nu na he def o lan Lib ya da o lup bi ten ler, hem Su ri ye, hem de di ðer A rap ül ke le ri i çin ye ni ib ret ders le riy le do lu. Hiç bir li der, kol tu ðu nu bý rak ma mak i çin ken di hal ký na kat li am yap mak ta bir be is gör me yen Kad da fi nin; hiç bir ül ke de ha li ha zýr da ki Lib ya nýn du ru mu na düþ me me li. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER Ar týk kö yü mü ze ra hat ça gi de bi le ce ðiz ca ni as ya.com.tr Bir ga rip dav ra nýþ Dost i le düþ ma ný, i yi i le kö tü yü, fay da lý i le za rar lý o la ný bir bi rin den a yý ra ma yan an la yýþ; is te se de is te me se de Tür ki ye nin ö nü nü tý ka mýþ o lu yor. Kim ne der se de sin; han gi sý nýf ta o lur sa ol sun herhan gi bir öð ren ci nin Kur ân öð ren me sin den, o nu o ku ma sýn dan ve di nî bil gi le ri ni muh kem leþ tir me sin den ra hat sýz lýk du yu yor sa yan lýþ e di yor. Çe þit li ba ha ne ler i ler sü rüp; Ý yi a ma on lar da ha çok kü çük, Ý yi a ma on lar da ha öð ren ci, Ý yi a ma o kul da öð ren sin ler, Ý yi a ma di nî bil gi a dý al týn da ya ço cuk la ra yan lýþ þey ler öð re ti lir se!, Ý yi a ma la ik li ðe ay ký rý ya da ben ze ri ba ha ne ler i le ri sü ren ler de kat mer li yan lýþ la ra im za a tý yor lar. Dev le tin res mî ha ber a jan sý nýn ser vi se koy du ðu ha be re gö re Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý (MEB), 14. Ça nak ka le Ge çil mez Er gin Ýz ci Mil lî Kam pý prog ra mýn da öð ren ci le re Kur ân o kun du ðu id di a la rý na i liþ kin in ce le me baþ lat mýþ. (A A, 22 Mart 2011) Bir te le viz yon ka na lýn da Bir Ga rip Ýz ci Kam pý baþ lý ðýy la ya yým la nan ha ber de, 14. Ça nak ka le Ge çil mez Er gin Ýz ci Mil lî Kam pý prog ra mýn da gö rev li ba zý e ði tim ci ler ce öð ren ci le re Kur ân-ý Ke rim o kun du ðu id di a la rý yer al ma sý ü ze ri ne baþ la tý lan in ce le me nin na sýl ne ti ce le ne ce ði ni bil mi yo ruz, a ma böy le bir ko nu da in ce le me baþ la týl mýþ ol ma sý bi le doð ru de ðil dir. Keþ ke bu in ce le me ler ve a raþ týr ma lar; çir kin id di a lar son ra sý baþ la mýþ ol say dý... Tür ki ye yi i da re e den ler þu nu bil me li ki, Kur ân öð ren mek ve öð ret mek suç ve ka ba hat o la rak gö rü le mez, gö rül me me li. Ýd di a doð ru i se, ço cuk la ra Kur ân öð re til miþ. El bet te böy le bir in ce le me den kö tü bir ne ti ce çýk ma sý ný bek le me yiz, a ma öy le bir þi kâ yet gel di ðin de Ne var bun da? de mek lâ zým. Þi kâ yet e den ler de, Kim ne re de Kur ân öð re ni yor, o nu bu lup in ce le me baþ la ta lým der di ne düþ mek ye ri ne, han gi o kul da ço cuk la rý mý za yan lýþ ta rih öð re ti li yor o nu a raþ týr sýn lar. Kur ân o ku yan ve Kur ân öð re ten le ri þi kâ yet a lýþ kan lý ðý çok ge ri ler de kal mýþ ol ma lýy dý. Böy le þi kâ yet ler ol sa ol sa 1950 ön ce si tek par ti dev ri nde ka bul gö rür dü. A ra dan yýl lar geç ti ve Kur ân-ý Ke rim öð ret me nin sa ký ný la cak de ðil, se vi ni le cek bir dav ra nýþ ol du ðu an la þýl dý. Hâ lâ ta ri hî yan lýþ lar da ýs rar e den le ri an la mak ta zor la ný yo ruz. Kur ân ca mi de öð re ni lir, o ra sý ca mi mi ki? di yen ler o la bi lir. El bet te o ra sý ca mi de ðil, a ma Kur ân sa de ce ca mi de ya da Kur ân kur sun da öð re nil mez. Öð ren mek is te yen i çin her yer ca mi, her yer kurs. Keþ ke o kul la rý mýz da tat min e di ci din der si, Kur ân e ði ti mi ve ril se de bu iþ ler iz ci kurs la rý na kal ma sa. Ö nü müz de yaz ta ti li var ve ay ný za man da se çim yý lý nýn i çin de bu lu nu yo ruz. Do la yý sý i le Kur ân, ca mi, Kur ân kur su, ir ti ca, mür te ci gi bi ko nu lar da ha çok gün de me ge le cek. Tür ki ye yi i da re e den le rin bu nok ta lar da dik dur ma la rý þart týr. Ay ný za man da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý da bu tür ya yýn lar kar þý sýn da hem med ya yý hem de ka mu o yu nu bil gi len di ri ci ya yýn lar ve a çýk la ma lar yap mak du ru mun da dýr yý lýn da bi le Kur ân öð re til me si ve öð re nil me si ar týk suç muþ gi bi in ce le me ko nu su ol ma ma lý. Hem, e ði tim sis te mi mi zin yüz ler ce prob le mi var ken sis tem i bu ko nu lar la meþ gul ol mak ki me ne ka zan dý rýr? Ay rý ca Kur ân-ý Ke rim sa de ce mu sal la ta þý nda ya da me zar lýk ta o kun mak i çin na zil ol ma mýþ ki! Kur ân ý öð re nen le ri ve öð re ten le ri ký na mak de ðil, teb rik et mek lâ zým. Teb rik e di yo ruz. CHP li Þim þek: Ýk ti da r yor gun, yetki istiyoruz ne MEK LÝ ar gý tay Ü ye si Ka dir Öz bek i le es ki Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný Ber han Þim þek, CHP den a day a day lý ðý baþ vu ru su yap tý. CHP de 19 Mart Cu mar te si gü nü baþ la yan a day a day lý ðý sü re ci ne de niy le ge nel mer ke zin gi riþ ka týn da bu lu nan ban ko lar da baþ vu ru lar ka bul e di li yor. Es ki ar gý tay ü ye si Ka dir Öz bek i le CHP nin es ki Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný Ber han Þim þek dün a day a day lý ðý baþ vu ru su yap tý. An ka ra 1. Böl ge den baþ vu ru da bu lu nan Öz bek, ar gý ba ðým sýz lý ðý nýn ye ni den ka za nýl ma sý ve yar gý nýn dün kün den da ha i le ri gi de bil me si i çin ya pý la bi le cek ne var sa ve o im ka ný bu la bi lir sem, bu ko nu da ça lýþ ma lar ya pa ca ðým de di. Þim þek de Ýs tan bul dan a day a day lý ðý baþ vu ru sun da bu lun du ðu nu be lir te rek, a day a day lý ðý nýn par ti ve ül ke i çin ha yýr lý ol ma sý te men ni sin de bu lun du. CHP nin ik ti da rý he def le di ði ni be lir ten Þim þek, 9 yýl dýr yor gun bir ik ti dar var. Ýk ti da rýn yor gun ol du ðu nu ve her an lam da doy du ðu nu dü þü nü yo rum. Biz halk tan gö rev bek li yo ruz de di. An ka ra / a a A LÝ Ka ra bu lut i sim li va tan daþ, Tun ce li de Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ge çi ci gü ven lik böl ge si i lân e di len mez ra ka ra rý nýn, hu ku ka ay ký rý ol du ðu ge rek çe siy le ip tal e dil me si ne çok se vin di ði ni söy le di. U zun yýl lar dan be ri, böl ge nin Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ge çi ci gü ven lik böl ge si i lân e dil me si dolayýsýyla köy le ri ne gi de me dik le ri ni be lir ten dâ vâ cý A li Ka ra bu lut, gü ven lik böl ge si ka ra rý nýn ip tal e dil me si nin se vin di ri ci ol du ðu nu söy le di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn, 3 yýl ön ce ge çi ci gü ven lik böl ge si ka ra rý na kar þýn dâ vâ aç týk - la rý ný be lir ten A li Ka ra bu lut, Ýp tal ka ra rý na se vin dim. 3 yýl ön ce bu dâ vâ yý aç mýþ tým. Bu þe kil de ka rar ve ril me siy le bir lik te kö yü mü ze ra hat bir þe kil de gi dip ge le bi li riz de di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan Tun ce li de, a ra la rýn da Do kuz ka ya nýn da bu lun du ðu beþ böl ge, 2009 yý lýn dan be ri ge çi ci gü ven lik böl ge si o la rak i lân e di li yor du. Tun ce li nin Na zý mi ye il çe si ne bað lý Bü yük yurt Kö yü, Do kuz ka ya mez ra sýn da ya þa yan A li Ka ra bu lut i sim li bir va tan da þýn, mez ra nýn Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ge çi ci gü ven lik böl ge si o la - LÝB A HAL KI NA ZA RAR VE RÝL ME SÝN DA VU TOÐ LU NUN zi ya re ti nin ar dýn dan par ti ge nel mer ke zin de zi ya re ti de ðer len di ren De mok rat Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, par ti o la - rak, Lib ya hal ký na hiç bir þe kil de za rar ve ril me me si ni ar zu et tik le ri ni be lir te rek, Tür ki ye, baþ ka la rý nýn o yun la rý na a let ol ma ma lý. (Haç lý se fe ri) gi bi söz ler kar þý - sýn da ge re ken du yar lý lýk gös te ril me li. Tür ki ye, Ba tý lý güç le rin çý kar tan zim le ri ne a let ol ma ma lý. Tür ki ye, böl ge de ki i ti ba rý ný ve gü cü nü böl ge de ya þa yan halk lar i - çin de ðer len dir me li dir i fa de le ri ni kul lan dý. Zey bek þöy le de vam et ti: Hiç bir þe kil de biz baþ ka la rý nýn o yun la rý na a let ol ma ma lý yýz. Sar kozy nin ma ce ra la rý na des tek ver me me li yiz. Haç lý se fe ri gi bi söz ler kar þý sýn da el bet te ki, biz de ge re ken du yar lý lý ðý gös ter me li yiz. a ni Sar kozy nin yap tý ðý iþ ler ve ar ka sýn dan ge len - le rin, Lib ya hal ký na kat li â ma dö nüþ me me si ko nu sun da Tür ki ye e lin den ge len her þe yi yap ma lý dýr. Ay rý ca baþ ka la rý nýn, glo bal güç le rin, böl ge de ki çý kar tan zim - le ri ne de Tür ki ye a let ol ma ma lý, Tür ki ye böl ge de ki ve dün ya da ki i ti ba rý ný, gü cü nü böl ge de ya þa yan halk lar i çin de ðer len dir me li dir di ye dü þü nü yo ruz. Libya'ya uyulanacak silah ambargosunu NATO bünyesinde denetlemek üzere Türk Silahlý Kuvvetlerinin görevlendirilmesi tezkeresi dün Meclis'te görüþüldü. TÜRKÝE ALET OLMAMALI DP GENEL BAÞKANI NAMIK KEMAL ZEBEK, TÜRKÝE, GLOBAL GÜÇLERÝN ÇIKAR TANZÝMLERÝNE ALET OLMAMALI DEDÝ. FATÝH KARAGÖZ ANKARA PAR TÝ ge nel mer ke zin de Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, i le gö rü þen De mok rat Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Tür ki ye, baþ ka la rý nýn o yun la rý na a let ol ma ma lý. (Haç lý se fe ri) gi bi söz ler kar þý sýn da ge re ken du yar lý lýk gös te ril me li de di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Lib ya ko nu sun da par ti le ri bil gi len dir me tur la rý na dün de de vam et ti. Da vu toð lu, Lib ya ko nu sun da ki bil gi le ri ni pay laþ mak ü ze re, De mok rat Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek i, par ti ge nel mer ke zin de zi ya ret et ti. Da vu toð lu, Tür ki ye nin böl ge de ki et kin li ði an la mýn da, ge le ce ði an la mýn da o la ða nüs tü bir dö nem den ge çi yo ruz. He pi mi zin an la ma sý ge re ken, ü ze rin de mu ta býk kal ma sý ge re ken bir sü reç bu de di. Ba kan Da vu toð lu, yak la þýk 1 sa at sü ren zi ya re tin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, Or ta do ðu da ve Lib ya da ya þa nan o lay la ra i liþ kin bil gi le ri ni ve Tür ki ye nin viz yo nu nu Zey bek e ak tar dý ðý ný be lirt ti. DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, it ti fak ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Sa a det Par ti si ve Tür ki ye Par ti si i le gö rüþ me le ri nin de vam et ti ði ni be lir te rek, Bi zim ýs ra rý mýz ça tý nýn DP ol ma sý yö nün de dir. Doð ru su bu dur. On lar i se baþ ka ge rek çe ler le Sa a det Par ti si ol ma sý ný is ti yor lar. He nüz ça tý da bir uz laþ ma yok de di. Zey bek, ön ce ki gün es ki baþ ba kan lar dan Tan su Çil ler i e ni köy de ki e vin de zi ya ret et ti. Mec lis dý þý mu ha le fe te bil gi len dir me zi ya re ti DIÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Lib ya ko nu sun da ki bil gi le ri ni pay laþ mak ü ze re, Mec - lis dý þý da ki mu ha le fet par ti le ri ni zi ya ret et ti. Da vu toð lu, bu çer çe ve de DP, DSP ve SP li der - le ri ni par ti mer ke zin de gö rü þe rek hü kü me tin gö rüþ le ri ni ak tar dý. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da - vu toð lu, Sa a det Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak ý, par ti ge nel mer ke zin de zi ya ret et ti. ak la þýk 1 sa at 15 da ki ka sü ren gö rüþ me nin ar - dýn dan, ba sýn men sup la rý na ký sa bir a çýk la ma ya pan Da vu toð lu, gö rüþ me de, Tür ki ye nin Or - ta do ðu da ki ge liþ me le re ba ký þý nýn, hü kü me tin ta kip et ti ði po li ti ka nýn te mel e sas la rý ve Lib - Çý kýþ ta ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan Zey bek, es ki ge nel baþ kan la rý o lan Çil ler e ne za ket ve ça lýþ ma zi ya re tin de bu lun duk la rý ný be lirt ti. Zey bek, Çil ler in it ti fak la il gi li gö rüþ le ri nin, par ti nin gö rüþ le rin den fark lý ol ma dý ðý ný vur gu la dý. Ýt ti fak ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði ni, be lir ten Zey bek þun la rý söy le di: "Sa a det Par ti si ve Tür ki ye Par ti si i le it ti fak ça lýþ ma la rý mýz de vam e di yor. Bu nu mer kez sað o la rak i fa de e di yo ruz. Ay rý ca rak i lân e dil me si nin ar dýn dan, bu ka ra rýn ip ta li i çin Ma lat ya Böl ge Ý da re Mah ke me si ne baþ vu ru da bu lun du. Baþ vu ru yu de ðer len di ren Ma lat ya Böl ge Ý da re Mah ke me si, söz ko nu su böl ge nin ge çi ci as ke rî gü ven lik böl ge si i lân e dil me si ne i liþ kin dâ vâ ko nu su iþ lem de, hu ku ka u yar lýk bu lun ma dý ðý ka na a ti ne var dý. Mah ke me he ye ti, Do kuz ka ya mez ra sýy la il gi li ge çi ci gü ven lik böl ge si ka ra rý nýn ip ta li ne ka rar ver di. Tunceli / ci han ya da ki ge liþ me le rin de ðer len di ril di ði ni bil dir di. Ka ma lak, Da vu toð lu i le bun dan son ra böy le ö - nem li ko nu lar da gö rüþ a lýþ ve ri þi ya pa cak la rý ný söy le di. Da vu toð lu, Lib ya ko nu sun da ki bil gi le - ri ni pay laþ mak ü ze re, DSP Ge nel Baþ ka ný Ma - sum Tür ker i, par ti ge nel mer ke zin de zi ya ret e - de rek yak la þýk 1.5 sa at gö rüþ tü. DSP Ge nel Baþ ka ný Ma sum Tür ker de gö rüþ me ye i liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye nin Lib ya da yal - nýz ba rýþ a ma cýy la bu lun ma sý, sa va þan as ker as la gön de ril me me si ve ö zel lik le Fran sa nýn bu i þin ön der le ri a ra sýn da ar týk gö zük me me si ge - rek ti ði ni is te dik le ri ni be lirt ti. An ka ra / a a Çatýda henüz uzlaþma yok Bü yük Bir lik Par ti si i le de bu yo ðun luk la ol ma mak la bir lik te ba zý gö rüþ me le ri miz ol du. A ma þu an da mü za ke re ha lin de o lan Sa a det Par ti si ve Tür ki ye Par ti si dir. Ça tý ya baþ lar ken prob lem çýk ma sýn is te dik. Bi na lar ön ce te me lin den ya pý lýr. Ön ce te me li ko nu þa lým de dik. Ar ka daþ la rý mýz du va rý ö rü yor lar. Tek nik ça lýþ ma lar ya pý lý yor. Bi na bit sin de ça tý ya ba ka rýz. He nüz ça tý da bir uz laþ ma yok. Ýs tan bul / a a Tez ke re nin a ma cý ne? n TÜRK Si lâh lý Kuv vet le ri nin NA TO De niz Gü cü nde gö rev al ma sý na im kân ve ren tez ke re Tür ki ye Bü yük Mil let Mec lis Baþ kan lý ðý na su nul du. Sü re si 1 yýl o la rak be lin le nen tez ke re çer çe ve si nin çok bo yut lu o la rak tesbit e dil me si dik kat çe ki yor. Ba kan lar Ku ru lu ta ra fýn dan TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan pren sip ka ra rýn da þu i fa de le re yer ve ril di: Lib ya da, 15 Þu bat 2011 ta ri hin de baþ la yan o lay lar ne ti ce sin de or ta ya çý kan þid det or ta mý nýn so na er di ri le bil me si ni te mi nen Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se yi ta ra fýn dan a lý nan 26 Þu bat 2011 ta rih li ve 1970 sa yý lý ka rar i le 17 Mart 2011 ta rih li ve 1973 yý lý ka rar da ka yýt lý hü küm ve çað rý la rý dik ka te a la rak ve mez kûr ka rar lar çer çe ve sin de Lib ya da is tik rar ve gü ven li ðin ye ni den te si si ne yö ne lik u lus la r a ra sý ça ba la ra çok bo yut lu kat ký da bu lun mak ü ze re, lü zum, sý nýr, kap sam, þe kil, yön tem za ma ný hü kü met çe tak dir ve tes bit e dil mek kay dýy la Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin ya ban cý ül ke le re gön de ril me si ve bu nun la il gi li ge rek li dü zen le me le rin hü kü met ta ra fýn dan ya pýl ma sý i çin A na ya sa nýn 92. mad de si u ya rýn ca TBMM den bir yýl sü rey le i zin is te nil me si, Ba kan lar Ku ru lu nca 23 Mart 2011 ta ri hin de ka rar laþ tý rýl mýþ týr. An ka ra / ci han Er do ðan: O ül ke le re bi raz vic dan göz lü ðü i le ba kýn nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, ba tý lý ül ke le rin gü ney de ve do ðu da ki ül ke le re pet rol gö züy le de ðil vic dan göz lü ðüy le bak ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Fi lis tin de ki Lib ya da ki ka dýn la rýn da di ðer ül ke de ki ka dýn lar gi bi ol du ðu nu ve her þey den ön ce in san ol du ðu nu be lir ten Er do ðan, rek lâm pi ya sa sýn da ka dý nýn rant a maç lý kul la nýl ma sý nýn em per ya list ve fa þist bir zih ni ye tin ü rü nü ol du ðu nu di le ge tir di. Ka dýn Er kek Fýr sat E þit li ði Ko mis yo nu ta ra fýn dan dü zen le nen, Da ha E þit Bir Dün ya i çin Cin si yet E þit li ði Ko mis yon la rý nýn Ro lü te ma lý U lus la ra ra sý Top lum sal Cin si yet E þit li ði Bu luþ ma sý ad lý kon fe rans Þiþ li de Grand Ce va hir O tel de baþ la dý. Ý ki gün sü re cek top lan tý nýn a çý lý þý na ka tý lan Baþ ba kan Er do ðan, Bel li ül ke ler i çin de mok ra si yi do ðuþ tan ka za nýl mýþ bir hak o la rak gö rü yo rum. Cin si yet ay rým cý lý ðý i le mü ca de le bel li bir ke si min hak ký de ðil tüm in san la rýn hak ký dýr di ye ko nuþ tu. Ba tý lý ül ke le rin do ðu ve gü ney de ki ül ke le re ba ký þý ný göz den ge çir me si ge rek ti ði ni an la tan Er do ðan, I rak ta ya þa nan la rýn bu ül ke de ya þan ma sý ný is te mi yo ruz. Bi zim as ke ri miz Lib ya da bom ba a tan el ol ma ya cak. Þu a þa ma dan son ra ha ta dan dö nül me si ni pet rol gö züy le de ðil vic dan gö züy le ba kýl ma sý ný is ti yo ruz de di. Ýs tan bul / ci han Tez ke re bu ko nu da ki 31. dü zen le me o la cak ntbmm, 1950 den bu gü ne ka dar, yurt dý þý na as ker gön der me ko nu sun da hü kü met le re 30 kez i zin ver di. a pý lan der le me le re gö re, hü kü met ler, 1950 den bu ya na yurt dý þý na as ker gön der me ko nu sun da TBMM den 30 kez i zin al dý. Lib ya da is tik ra rýn sað lan ma sý na yö ne lik tez ke re nin ka bu lüy le 31. kez i zin ve ril miþ o la cak. TBMM de, bu gü ne ka dar Türk as ke ri nin yurt dý þýn da gö rev al ma sý ko nu sun da hü kü met le re ve ri len yet ki ler le Türk as ke ri Bos na-her sek ten Af ga nis tan a ka dar ge niþ bir coð raf ya da gö rev yap tý. Mec lis, 1950 yý lýn dan son ra ilk kez Ko re ye Türk as ke ri nin gön de ril me si i çin dö ne min hü kü me ti ne i zin ver di. Bun dan son ra Mec lis, Kýb rýs a as ker gön de ril me si ko nu sun da çe þit li ta rih ler de 3 kez i zin ver di. Türk as ke ri, Kör fez Kri zi son ra sýn da dün ya nýn fark lý kö þe le rin de ki sa vaþ or tam la rýn da gö rev al dý. Bu a maç la TBMM den a lý nan i zin son ra sýn da ABD nin I rak a yö ne lik o pe ras yo nuy la il gi li o la rak 4 Baþ ba kan lýk Tez ke re si, 2003 te TBMM ye su nu lur ken, bun lar dan Türk as ke ri nin ya ban cý ül ke le re gön de ril me si ve ya ban cý ül ke as ker le ri nin Tür ki ye ye gel me si ni i çe ren tez ke re, yo ðun tar týþ ma la rýn ar dýn dan 1 Mart ta ka pa lý o tu rum da gö rü þül dü. I rak Sa va þý ön ce si mec li se ge len Baþ ba kan lýk Tez ke re si, TBMM Ge nel Ku ru lu nda 1 Mart 2003 te ka bul e dil me di. Bu ka rar bü yük yan ký u yan dýr dý. Bun dan son ra ge len tez ke re ler i se ka bul e dil di. An ka ra / a a

5 5 HA BER mka ni as ya.com.tr AM nin ya pý sýn da kök lü de ði þik lik n A NA A SA de ði þik li ði çer çe ve sin de A - na ya sa Mah ke me si nin ye ni den ya pý lan dý - rýl ma sý ný ön gö ren ta sa rý nýn 1. bö lü mün de yer a lan mad de ler, TBMM Ge nel Ku ru - lun da ka bul e dil di. Ka bul e di len mad de le - re gö re, mah ke me 17 ü ye den o lu þa cak. A na ya sa Mah ke me si ü ye li ði ne sü re sý ný rý ge ti ri li yor. Ü ye ler 12 yýl i çin se çi le cek. Bir kim se i ki de fa ü ye se çi le me ye cek. Baþ kan ve ü ye ler az lo lu na ma ya cak, ken di le ri is te - me dik çe gö rev sü re le ri dol ma dan ve 65 ya þýn dan ön ce e mek li li ðe sev ke di le me ye - cek. A na ya sa Mah ke me si, Ge nel Ku rul ve i ki bö lüm o la rak ça lý þa cak. Ge nel Ku rul, ge nel o la rak ha len A na ya sa Mah ke me si - nin bak tý ðý ko nu la rý gö rü þe cek. Bö lüm ler i se A na ya sa de ði þik li ði i le ge ti ri len bi rey - sel baþ vu ru la rý ka ra ra bað la ya cak. Ge nel Ku rul, en az 12 ü ye nin ka tý lý mýy la top la - na cak. Dü zen le mey le, Ra por tör yar dým - cý lý ðý kad ro su o luþ tu ru la cak. Ra por tör yar dým cý la rý, yar gý sal ve i da ri ça lýþ ma la ra yar dým cý o la cak. An ka ra / a a Ha bur da ilk ha pi s n TE RÖR ör gü tü PKK nýn Kan dil ve Mah mur kamp la rýn dan ge len grup ta yer a lan E lif U lu dað, Si irt in E ruh il çe sin de ki ko nuþ ma sýn da te rör ör gü tü PKK nýn pro - pa gan da sý ný yap tý ðý id di a sýy la 1 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Di yar ba kýr 4. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma da, baþ ka bir suç tan tu tuk lu sa nýk E lif U lu dað ve a - vu ka tý ha zýr bu lun du. Sa nýk U lu dað, sa - vun ma sý ný Kürt çe yap mak is te di ði ni be - lirt ti. Mah ke me he ye ti, sa ný ðýn ko vuþ tur - ma a þa ma sýn dan son ra dos ya ya sun du ðu di lek çe le ri Türk çe o la rak ha zýr la dý ðý, ay rý - ca du ruþ ma da ve da ha ön ce ki da va dos - ya la rýn dan da Türk çe bil di ði nin an la þýl dý - ðý ný bil dir di. Sa ný ða sa vun ma sý ný Türk çe yap ma sý ge rek ti ði, ak si tak dir de sa vun ma hak kýn dan vaz geç miþ sa yý la ca ðý ko nu sun - da u ya rý da bu lu nul du. Mah ke me he ye ti, E lif U lu dað ýn, Te rör le Mü ca de le Ka nu - nu nun te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap ma su çu nu kap sa yan 7/2. mad de si u - ya rýn ca 1 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý - na ka rar ver di. Di yar ba kýr / a a TCK'da deðiþiklik tasarýsý komisyonda n TÜRK Ce za Ka nu nu nun ö zel ha ya týn giz li li ði, yar gý yý et ki le me ye te þeb büs, so ruþ tur ma nýn giz li li ði gi bi hü küm le riy - le il gi li dü zen le me ler i çe ren ta sa rý nýn TBMM A da let Ko mis yo nun da gö rü þül - me si ne baþ lan dý. Dev let Ba ka ný ve Baþ ba - kan ar dým cý sý Bü lent A rýnç, su nu þun da, tek nik bil gi ver di. Ö zel ha ya týn giz li li ði, ha ber leþ me hür ri ye ti, so ruþ tur ma nýn giz - li li ði ve a dil yar gý la ma yý et ki le me suç la rýn - da yap tý rým la rýn ye ter li ol ma dý ðý, ba sýn öz gür lü ðü nü et ki le ye cek de re ce de a ðýr ol - du ðu, ge rek siz ye re so ruþ tur ma ya pýl dý ðý ve da va a çýl dý ðý yö nün de tar týþ ma lar ya - þan dý ðý ný be lir ten A rýnç, AB i ler le me ra - po ru i le Av ru pa Par la men to su nun ko nu - ya i liþ kin de ðer len dir me le ri ni ha týr lat tý. A rýnç, hu ku ka uy gun din le me le rin hu ku - ka ay ký rý o la rak if þa e dil me si nin suç o la - rak dü zen len di ði ni di le ge tir di. Arýnç, ta - sa rý ya i liþ kin ha zýr lýk ça lýþ ma la rý na bir yýl ön ce baþ lan dý ðý ný i fa de et ti. An ka ra / a a Tu nus la baþ la yan ve Mý sýr a sýç ra yan halk ha re ket le ri böl ge de ki pek çok ül - ke de iç ka rý þýk lýk la ra yol a çar ken, yýl lar - dýr mil le ti ne e zi yet çek ti ren dik ta tör ler zor gün ler ge çi ri yor. Tu nus ve Mý sýr da ik ti da rý bý - ra kan dik ta tör ler den son ra bu ül ke ler de mok - ra si ye ge çiþ de ne me le ri yap ma ya baþ la dý lar. Böl ge de ki di ðer ül ke ler de de kay na ma lar de vam e der ken, Lib ya da ken di hal ký nýn ü ze ri - ne si lah doð rul tan Kad da fi nin di ðer dik ta tör - ler gi bi çe kil me yip mu ha lif grup lar la si lah lý mü ca de le ye gir me si, Lib ya hal ký na zu lüm ya - pýl ma sý na se bep o lu yor. Geç ti ði miz Cu mar te - si baþ la yan bom ba la ma lar se ki zin ci gü nü ne gir di. Lib ya da ya þa nan lar de ði þim sü re ci nin san cý lý o la ca ðý ve bin ler ce ki þi nin ö lü mü ne se - be bi yet ve re ce ði ni gös te ri yor. Bu sü re cin na sýl so nuç la na ca ðý da be lir siz li ði ni ko ru yor. * * * Bun lar o la yýn bir cep he si. Di ðer cep he sin - de i se ka bul e di le mez ge liþ me ler ya þa ný yor. Ba tý lý güç le rin Lib ya ya kar þý gi riþ ti ði as ke rî ha re kâ týn 7. gü nü ne gi rer ken, I rak ve Af ga nis - tan ör nek le ri ni a kýl la ra ge ti ri yor. O pe ras yo nu - nun ko mu ta sý nýn ki min dev ra la ca ðý ko nu sun da fi kir ay rý lýk la rý gö ze çar par ken, sa va þýn bek le - nen den u zun sü re bi le ce ði tah min e di li yor. Bu da týp ký I rak ve Af ga nis tan da ol du ðu gi bi ABD, Ýn gil te re ve Fran sa dan o lu þan ko a lis yon güç le - ri nin Lib ya yý da ba tak lý ða sü rük le me sin den en - di þe e di li yor sü rük le ye cek gi bi gö rü nü yor. Baþ ta ka ra ha re kâ tý ya pýl ma ya cak de nil se de bu güç le rin, ka ra ha re kâ tý i le Kad da fi dur du ru la mý yor ba ha ne si i le as ker çý kar ma - sý ih ti ma li de da ma sa da du ru yor. ABD Baþ - ka ný O ba ma nýn Kad da fi yi de vir mek i çin baþ ka se çe nek ler de ol du ðu nu söy le me si de bu nu gös te ri yor. Oy sa ABD Ge nel kur may Baþ ka ný nýn ha re kât baþ la dý ðýn da He def te Kad da fi yok. O pe ras yon bit ti ðin de Lib ya li - de ri o la rak ka la bi lir de me si nin de bo þu na ol du ðu or ta ya çýk tý. * * * I rak ý De mok ra si ge ti re ce ðiz di ye iþ gal e den, Af ga nis tan da yýl lar dýr in san la rý öl dü ren ABD ve Ýn gil te re þim di de ay ný ge rek çe i le Lib ya yý bom - ba lý yor. Si lah la de mok ra si ge tir me ye ça lý þý yor! I rak ý iþ ga li nin yýl dö nü mün de Lib ya ya gi - ren ABD ve Ýn gil te re ye bu kez de böl ge de hâ ki mi yet kur mak is te yen Fran sa da ka tý lýn ca, e sa sen he de fin de mok ra si ge tir mek de ðil, yer al tý zen gin lik le ri ol du ðu gün gi bi or ta ya çýk tý. Dün ya bu fil mi da ha ön ce gör müþ tü. Sa de - ce baþ rol le rin de de ði þik i sim ler var, se nar yo - sun da da kü çük de ði þik lik ler gö rü lü yor. I rak ý iþ gal e den ül ke le rin ba þýn da Bush ve Bla ir var dý, þim di Ba rack O ba ma, Da vid Ca me ron ve Ni co las Sar kozy, o za man Sad dam ý de vi - rip öz gür lük ge ti re ce ðiz de ni li yor du, þim di de ay ný þey Kad da fi i çin de ni li yor. Si vil hal ký ko ru mak a dý na mil yon lar ca I rak lý si vil öl dü - rü lür dü, þim di de Kad da fi nin si vil le ri öl dür - me si ni en gel le mek i çin si vil ler öl dü rü lü yor. Lib ya ü ze ri ne se nar yo ya zý lýr ken, ön ce he - def te Kad da fi nin ol ma dý ðý söy len di, bom ba - la rýn Lib ya hal ký nýn te pe si ne yað ma sý nýn ü - ze rin den bir kaç gün geç me den, he de fe Kad - da fi yi de koy du lar. Gün ler dir bom ba lar, u zun men zil li fü ze ler Lib ya hal ký nýn ü ze ri ne a tý lý yor, si vil gö ze til - me den, ma sum gö ze til me den, þe hir ler, me - de ni yet ler yok e di li yor, týp ký I rak ta, Af ga nis - tan da ol du ðu gi bi Di ðer ta raf tan da, Kad da fi nin pa ra lý as ker le ri ma sum Lib ya hal ký na ay ný þe yi ya pý yor lar. Ki me da ðý týl dý ðý bel li ol ma dan bir mil yon si la hý hal ký - na da ðý ta rak kan lý di re niþ ser gi le ye rek bel ki de bek li de bin ler ce si vi lin öl me si ne se bep o la cak. Mu ha lif grup la rýn da, Kad da fi nin pa ra lý as ker le ri nin de Lib ya hal ký ný tem sil et ti ði ni söy le mek zor. Bel ki baþ ka baþ ta halk dik ta - tör le rin zul mün den kur tul mak i çin ilk gün - ler de gös te ri ler yap tý an cak da ha son ra si lah lý ki þi le rin or ta ya çýk ma sý Dýþ güç le rin o yu nu mu ser gi le ni yor? so ru su nu a kýl la ra ge tir di. Ö te yan dan da Tür ki ye nin Lib ya tav rý da de - ði þik lik ser gi li yor. Bir yan dan Tür ki ye as la ve as - la Lib ya hal ký na si lah doð rul tan ta raf ol ma ya cak - týr de ni lir ken, di ðer yan dan söz de bir leþ miþ ko - ru yu cu a dý ve ri len NA TO gü cü ne en faz la ge - mi yi ve ri yor ve ren ül ke o lu ve ri yor. Tür ki ye nin 4 fýr ka teyn, bir de ni zal tý ve bir ye dek sa vaþ ge mi si, 130 su bay, 600 ast su bay, 50 uz man ve 300 as ke - rin bu lun dur ma sý da so ru la rý a kýl la ra ge ti ri yor. Ö zet le, Lib ya da bü yük bir ka os ve ka rý þýk lýk var. Her ke sin bu ül ke ü ze rin de bir pla ný var. Bu ka rý þýk lý ðýn bir an ön ce bit me si i çin Kad da fi nin der hal çe kil me si, hal ký na doð rult tu ðu doð rul tu - ðu nu si lah la rý tes lim et me si þart An cak baþ ka bir þart da, ko a lis yon güç le ri nin de he men sal dý rý - la rý ný son lan dý rýp, da ha faz la ca na ve ma la kay bý - na yol aç ma dan Lib ya hal ký nýn ken di ge le ce ði ni ken di le ri nin be lir le me le ri ne mü sa a de et me le ri dir. Si lâh la de mok ra si gel mez! AKP de ðiþ ti ri le mez mad de ler de ýs rar lý TÜ SÝ AD IN A NA A SA DE ÐÝ ÞÝK LÝK LÝ ÐÝ TEK LÝ FÝ NE TEP KÝ LER GEL ME E DE VAM E DER KEN, ÝK TÝ DAR PAR TÝ SÝNÝN SÖZCÜLERÝ ÝLK ÜÇ MAD DE - NÝN DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME ME SÝN DE IS RA RLARINI DÜN DE SÜR DÜ RDÜ. TBMM Ge nel Ku ru lun da ka bul e di len A na - ya sa Mah ke me si nin ye ni den ya pý lan dý rýl - ma sý ný ön gö ren ta sa rý nýn gö rüþ me le ri sý ra - sýn da ya pý lan ko nuþ ma la ra TÜ SÝ AD ýn A - na ya sa de ði þik lik li ði tek li fi dam ga sý ný vur du. AKP Grup Baþ kan ve ki li Be kir Boz dað, ye ni bir a na ya sa ih ti ya cý nýn bü tün par ti le - rin di le ge tir di ði ni ve prog ram la rý na koy - du ðu nu be lirt ti. Her ke sin ye ni a na ya sa ya da ir söy le ye ce ði söz le rin o la bi le ce ði ni, bu na TÜ SÝ AD ýn da da hil ol du ðu nu kay de den Boz dað, Bun dan do ðal bir þey o la maz de di. Dü þün ce le rin hür bir or tam da tar tý þýl ma sý nýn ö ne mi ne i - þa ret e den Boz dað, dü þün ce le rin tar tý þýl ma - sýn dan ra hat sýz ol ma mak ge rek ti ði ni i fa de et ti. Boz dað, þöy le de vam et ti: Bu ra da, par - ti miz i le il gi li bir hu su sun al tý ný çiz mek te fay da var se çi min den son ra biz a na - ya sa i le il gi li bir ko mis yon kur duk. O a ra da mad de ler le il gi li tar týþ ma lar ol du. Ne ler o - la cak, ne ler ol ma ya cak, di ye. Çe þit li de fa lar ya pý lan a çýk la ma lar da, her de fa sýn da þu nun al tý ný çiz dik: A na ya sa nýn, 1, 2 ve 3. mad de - le ri nin de ðiþ ti ri le ce ði ne da ir bir sö zü müz yok. Ak si ne bun la rý de ðiþ tir me ye ce ðiz. Bu - nu de fa lar ca a çýk la dýk. Bu mad de le rin Türk mil le ti nin or tak pay da sý ol du ðu nu i fa de et - me mi ze rað men ha la bu ko nu lar da giz li a - jan da lar dan bah set mek ka bul e di le mez bir yak la þým dýr. A ma biz her ko nu nun tar tý þýl - ma sýn dan, her ko nu da ki fi kir le rin hür bir bi çim de i fa de e dil me sin den ya na yýz. Bi zim her fik re kar þý fi kir le ri miz var. Vak ti gel di - ðin de söy le riz. Söy le nen fi kir ler den do la yý bi zim hiç bir kor ku muz bu gü ne ka dar ol - ma dý, bun dan son ra da ol ma ya cak týr. Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan ar dým cý sý Ce mil Çi çek, ye ni a na ya sa ko nu sun da çok sa yý da ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný be lir te rek, Bun - la rý da a çýk lý yor lar. Bun la rýn a çýk lan mýþ ol - ma sýn da bir mah sur yok. A çýk la nýr, ka tý lan o lur ka týl ma yan o lur. TÜ SÝ AD ýn yap tý ðý ça lýþ ma i le AK Par ti a ra sýn da bað ku rul ma - sý doð ru de ðil de di. Çi çek, Bu ko nu yu da - ha ön ce de fa lar ca ce vap lan dýr dýk. e ni bir a na ya sa ih ti ya cý ol du ðu nu he pi miz u zun ca bir za man dan be ri söy lü yo ruz de di. Ben bu ra da TÜ SÝ AD ýn yap tý ðý a çýk la - ma nýn ne he sa bý ný ve ri rim ne de de ðer - len dir me si ni ya pa rým di yen Çi çek, TÜ SÝ - AD ýn fi kir ve i fa de öz gür lü ðü kap sa mýn da dü þün ce le ri ni be lirt ti ði ni a ným sat tý. Sa taþ ma ge rek çe siy le söz a lan AKP Grup Baþ kan ve ki li Su at Ký lýç, her ve si ley - le dev le tin bir li ði ni, bö lün mez bü tün lü ðü is tis mar et me ye yö ne lik yak la þým gös te - ril di ði ni i fa de et ti. Bu ko nu la rýn si ya si is - tis mar ve si le si ol ma dý ðý ný kay de den Ký lýç, Ý ki dil li mil let ha ya li var mý? ok. Ý ki mil let li bir dev let ha ya li var mý? ok. Ne ol du? Bit ti mi si ya si ser ma ye niz? Bit ti. Bu ko nu la rýn is tis ma rý hiç kim se ye ek mek ka zan dýr maz de di. Ký lýç, Tür ki ye Cum - hu ri ye ti dev le ti nin de mok ra tik, la ik, sos - yal bir hu kuk dev le ti ol du ðu nu vur gu la - ya rak, Bit ti mi? Bit ti. Bu nun ö te si yok. Cum hu ri ye ti, de mok ra si yi, la ik li ði, baþ - ken tin An ka ra ol du ðu nu tar tý þan kim! Top lu ma he ze yan pom pa la yan la rýn de - ðir me ni ne su ta þý yor su nuz di ye ko nuþ tu. Bu tür kor ku la rýn bir ta ra fa bý ra kýl ma sý ný is te yen Ký lýç, De ðiþ ti ril mez mad de ler de ðiþ ti ril mez hü küm ler dir. Bo þu na kor - ku la ra ka pýl ma yýn de di. An ka ra / a a CHP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Gür sel Te kin, gün dem de ki ko nu la ra i liþ kin par ti si nin Ýs tan bul Ýl Baþ kan lý ðýn da ba - sýn top lan tý sý dü zen le di. Gür sel Te kin, TÜ SÝ AD ýn a na ya sa de ði þik li ði ö ne ri si ne i liþ kin so ru ya TÜ SÝ AD la il gi li de bi zim gö rüþ le ri miz a çýk, net; de ði þil mez 4 ta ne mad de nin dý þýn da her þey tar tý þý la bi lir, bun lar el bet te tar tý þý lýr. O, TÜ SÝ AD ýn gö rü þü dür. Çok fark lý ku rum lar da bu dü þün ce le ri ni, gö rüþ le ri ni söy le ye bi lir. Tür ki ye de hiç bir þe yin tar tý þýl ma sýn dan kork ma ya ca ðýz kar þý lý ðý ný ver di. Gür sel Te kin, dün ba sýn da yer a lan ba þör tü lü mil let ve ki li a day la rý na i liþ kin ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný be lir - te rek, ken di si ne yö nel ti len CHP nin tür ban lý mil let ve ki li a da yý o la cak mý? so ru su na Ke sin lik le ha yýr, tür ban lý mil - let ve ki li a da yý ol ma ya cak ve gün dem de de böy le bir þey yok di ye kar þý lýk ver di - ði ni söy le di. Ýs tan bul / a a 4 mad de ha riç her þe yi tar tý þý rýz Meclis Genel Kurulu'nda konuþan iktidar partisi sözcüleri, Anayasa deðiþikliði durumunda "deðiþmez maddelerin" olduðu gibi korunacaðýný söyledi. CHP Genel Baþkan ardýmcýsý Gürsel Tekin. Baþ ba kan ýn ve Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn Lib ya ya yap tý rým/am bar go ve mü da - ha le nin va him ve yan lýþ ol du ðu u ya rý - la rý na kar þý lýk, da ha Mec lis ten ka rar çýk ma - dan hü kû me tin hâ hiþ kâr dav ra nýp as ke rî mü da ha le ye des tek i çin NA TO fi lo su na kat ký yap ma sý, tam bir çe liþ ki ve ga ra bet Ku zey I rak a sý nýr ö te si ne ha re kât i çin Mec lis ten i zin a lan hü kû met, Lib ya ya si - lâh lý güç gön der mek i çin Lib ya tez ke re - si ne Mec lis o na yý ný bek le me den, Tür ki - ye yi ev ve le mir de NA TO sa vaþ mis yo - nu na so kup, dört fir ka teyn, bir de ni zal tý ve bir ye dek ge mi gön de ri yor. Hat ta F-16 sa - vaþ ge mi le ri nin kul la ný la bi le ce ði be lir ti li yor. Oy sa A na ya sa nýn 90. mad de si ne gö re, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin ya ban cý ül ke - le re gön de ril me si ne i zin ver me yet ki si TBMM nin dir. Zi ra Lib ya a çýk la rý na ve u lus lar a ra sý su - la ra gön de ri len sa vaþ ge mi le ri bir baþ ka ül ke ye sal dý rý yý he def le yen sa vaþ ni te li - ði ni ta þý yan gü ce des tek ve ri yor. Ec ne bi - le rin he ge mon ya ve çý kar la rý he sa bý na sa - va þýn or ta sý na cep he ye sü rü yor. Lib ya ve ya or ta lý ðý ka rýþ týr mak is te yen Ýs ra il ben ze ri bir ül ke den si lâh lý kar þý lýk ha lin de ça týþ ma la ra ka rýþ ma ih ti ma li yük sek Böy le ce NA TO nun Lib ya da u çu þa ya sak böl ge uy gu la ma sý ný üst len me si nin Kad da fi ba ha ne siy le sal dý rý ve iþ ga le dö nüþ me si ne An ka ra nýn i ti raz la rý söz de ka lý yor NA TO ÇAR KI LA SA VA ÞA ÇOK BO UT LU KAT KI E sa sen AKP hü kû me ti nin hal ký kar þý söy - lem de ay rý, ka pa lý ka pý lar ar ka sýn da ve ey lem - de ay rý tav rý, da ha baþ tan sý rýt mak tay dý. 28 Þu bat ta Al man ya da NA TO nun Lib - ya ya mü da ha le si saç ma lýk o lur, NA - TO nun ne i þi var Lib ya da? tep ki si ni gös - te ren Er do ðan ýn, 21Mart ta Su u dî A ra bis - tan da, NA TO, Lib ya nýn Lib ya lý la ra a it ol - du ðu nu tes bit ve tes cil i çin o ra ya gir me li - dir sö zü, i kir cik li po li ti ka sý nýn te za hü rü. ABD ve Ýn gil te re gi bi I rak ve Af ga nis tan iþ gal ci si ül ke le rin gü dü mün de ki BM Gü - ven lik Kon se yi nin 1970 ve 1973 sa yý lý am - bar go ve ha va sa ha sý ný ka pat ma ka ra rý ný ka bul e dip, as ke rî o pe ras yo na meþ ru i yet ge rek çe si say ma sý ve NA TO nun i þe ka rýþ tý - rýl ma sý ný ve to et me me si, An ka ra nýn Lib - ya sa mi mi ye ti nin ilk sin ya li ol muþ tu. Bu du rum, de mok ra si ve öz gür lük leþ - tir me a dý na I rak a ve Af ga nis tan a gi ren ABD, Ýn gil te re ve iþ gal or tak la rý as ker le - ri nin Tür ki ye top rak la rýn da ko nuþ lan - ma sý ný e sas a lan hü kü met tez ke re si nin Mec lis te red de dil me si ü ze ri ne, AKP hü - kü me ti nin, Tür ki ye nin ha va a lan la rý ný, li - man la rý ný ve üs le ri ni A me ri kan sa vaþ u - çak la rý na ve iþ gal ci le rin her tür lü si lâh, mü him mat ve sa vaþ mal ze me si nin na kil ve da ðý tý mý na aç ma sý na ben zi yor. ABD ve mü da ha le or tak la rý, týp ký Sad - dam ý ba ha ne et tik le ri gi bi, bel li ki Kad da - fi yi ba ha ne et mek te ler. Pe ki, in san hak - la rý nýn ih lâ li ve hal ka bas ký, bir ül ke ye ya ban cý as ke rî mü da ha le ye ge rek çe sa - yý la cak sa, on lar ca BM ka ra rý ný çið ne yen ve Fi lis tin li le ri sis tem li bir þe kil de kat le - den Ýs ra il e ne den uy gu lan mý yor? Keþ - mir i iþ gal e dip zu lüm ve soy ký rým ya pan Hin dis tan a ne den bir þey den mi yor? Af - ri ka da yüz bin ler ce in sa ný kat le den re - jim ler, Or ta do ðu da hak ve hür ri yet le ri bas ký al tý na a lan on ca dik ta tör lük ler var; bun la ra ne den mü da ha le e dil mi yor? TÜR KÝ E, ABD NÝN KO RU U CU GÜ CÜ! Þu ha le ba kýn; Baþ ba kan en ev vel, mü da ha - le ci le rin pet rol ve ma den çý kar la rý i çin Lib - ya ya sal dýr dýk la rý ný söy lü yor; ar dýn dan a ðýr bom bar dý man la Lib ya þe hir le ri ni ve köy le ri ni he def a lýp si vil le ri kat le den le re tam des tek i çin Ak de niz e Türk sa vaþ ge mi le ri gön de ri li yor. Ba kan lar Ku ru lu tez ke re si nde, bir yýl sü rey le de niz gü cün de gö rev ya pa cak TSK nin NA TO ya ve ri len ta ah hüt ler ý þý - ðýn da ge rek li kuv vet le ri tah sis e de ce ði, dost ve müt te fik ül ke ler i çin de niz ve ha - va u la þým çok bo yut lu des te ði sað la ya ca - ðý a çýk ça be lir ti li yor. Baþ ba kan ýn Lib ya I rak ol ma sýn te - men ni sin de bu lu nup, o pe ras yo nun, Lib - ya lý lar ve böl ge ül ke le ri ta ra fýn dan pet rol ve çý kar mak sat lý bir o pe ras yon o la rak al - gý lan ma sýn dan sa ký nýl ma sý ri ca sýn da bu - lun ma sý nýn a ka bin de, BM ka ra rý na ay ký rý o la rak Lib ya ya e ge men lik ve pet rol i çin as ke rî o pe ras yon da bu lu nan, ka ra gü cü - nü de he def a lan sa vaþ ko a lis yo nu na as ke rî güç yol la ný yor. Er do ðan, Tür ki ye as la ve as la Lib ya hal - ký na si lâh doð rul tan ta raf ol ma ya cak, kan a - ký týl ma ma lý di yor; An ka ra, Af ga nis tan gi bi NA TO nun is ti ma lin den ve is tis ma rýn dan sa kýn dý rý yor. Lâ kin tez ke re yle mü da he le - ye her tür lü lo jis tik ve tek nik des te ði sað la - ný yor. Da ha sý, mü da ha le yi NA TO nun üst len me si ni is ti yor. Biz zat kan a kýt mý yor; fa kat kan a ký tan la ra yar dým e di yor A me ri kan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan bir yet - ki li nin, Tür ki ye nin Lib ya da ABD i çin ko - ru cu yu güç/hâ mi dev let o la rak hiz met ver - di ði a çýk la ma sý, bu a çý dan ib ret ve ri ci AKP nin Lib ya tez ke re si yle mü da ha le ye tam des tek!

6 6 25 URT HABER MART 2011 CUMA HABERLER Be di üz za man ýn e vi teh li ke de BE DÝ ÜZ ZA MAN SAÝD NURSÝ'NÝN BÝR MÜDDET KALDIÐI IS PAR TA DA KÝ TA RÝ HÎ E VE BÝ TÝ ÞÝK A LA NA DA HA ÖN CE A PI ÝZ NÝ VE RÝL - MEZ KEN, ÞÝM DÝ 7 KAT A PI ÝZ NÝ VE REN KÜL TÜR VE TA BÝ AT VAR LIK LA RI KO RU MA KU RU LU NUN KA RA RI NIN ÝP TA LÝ ÝS TE NÝ OR. 78 yaþýndaki Hü se yin Çe tin, 14 yýl da kö yü ne 25 bin a ðaç fi daný dik ti. FO TOÐ RAF: CÝHAN Ha dis ten et ki len di, 25 bin fi dan dik ti nisparta NIN E ðir ler Kö yün de ya þa yan Hü se yin Çe tin (78), 14 yýl da kö yü ne 25 bin a ðaç fi dan dik ti. Dik ti ði çam fi dan la rý sa ye sin de Çam De de o la rak a nýl ma ya baþ la nan Çe tin, Al man ya dan e mek li ol duk tan son ra 1997 yý lýn da mem le ke ti o lan E ðir ler Kö yü ne dön dü ðü nü söy le di. Çe tin, fi dan dik me ye baþ la ma hi kâ ye si ni i se þöy le an lat tý: Al man ya da Cu ma va a zýn da i mam Pey gam ber E fen di mizin (asm), E li niz de bir a ðaç fi da ný var sa, ký ya met kop ma ya baþ la sa bi le, e ðer o nu di ke cek ka dar vak ti niz var sa, mut la ka di kin ha di si þe ri fi ni an la týn ca çok et ki len dim. E mek li o lup Al man ya dan kö yü me gel dik ten bu gü ne 14 yýl dýr köy ke na rýn da ki çe þit li ye re 25 bin fi da ný top rak la bu luþ tur mak na sip ol du. Dik ti ði fi dan tür le ri nin me þe, ar dýç, se dir ve ka ra çam ol du ðu nu be lir ten Çe tin, fi dan la rý ken di tar la sýn da ki son daj ku yu sun dan çek ti ði bo ru lar la su la dý ðý ný kay det ti. Is par ta / ci han 12 yýl dýr ha ya tý ný kur ta ran ki þi yi a rý yor nmanýsa DA bir fab ri ka da ça lý þan Bi rol Ge zen, Ýz mir-ma ni sa ka ra yo lun da ge çir di ði tra fik ka za sý nýn ar dýn dan ken di si ni has ta ne ye gö tü re rek ha yata dön dü ren ki þi yi ken di siy le he lâl leþ mek i çin 12 yýl dýr a ra dý ðý ný bil dir di. Ge zen, 1998 yý lýn da Ýz mir den Ma ni sa ya gi der ken Ma ni sa ya 13 ki lo met re ka la man da li na yük lü kam yo ne tiy le ka za ge çir di ði ni ve bi lin ci ni yi tir di ði ni be lir te rek, ka za a nýn da yol dan ge çen bir genç ta ra fýn dan E ge Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si ne kal dý rýl dý ðý ný ve 40 gü nü yo ðun ba kým da ol mak ü ze re u zun ve zor lu bir te da vi sü re ci nin ar dýn dan sað lý ðý na ka vuþ tu ðu nu di le ge tir di. Ka za a ný ný ve son ra sý ný hiç ha týr la ma dý ðý ný i fa de e den Ge zen, i yi leþ tik ten son ra du ru mu öð ren di ði ni ve ha fý za sý ye rin de ol ma dý ðý i çin ha ya tý ný kur ta ran ki þiy le i le ti þim ku ra ma dý ðý ný söy le di. Ge zen, Be nim tek rar ha ya ta dön me mi sað la yan ki þi ye u laþ mak ve o nun la he lâl leþ mek is ti yo rum de di. Ma ni sa / a a GS ye gi re cek le re u la þým üc ret siz nkaserý Bü yük þe hir Be le di ye si, ük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý (GS) na gi re cek a day la rý, sý nav gü nü üc ret siz ta þý ya cak. Be le di ye den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 27 Mart Pa zar gü nü ger çek leþ ti ri le cek GS ye gi re cek öð ren ci ler, be le di ye ye a it o to büs ler ve ray lý sis tem a raç la rýn dan üc ret siz ya rar la na cak. Uy gu la ma, sý nav gü nü sa bah baþ la yýp gün bo yun ca de vam e de cek. Sý na va gi re cek öð ren ci le rin, be le di ye ye a it top lu ta þý ma a raç la rýn dan üc ret siz fay da la na bil me le ri i çin a raç lar da sý nav gi riþ kart la rý ný gös ter me le ri ye ter li o la cak. Kay se ri / ci han IS PAR TA DA KÝ Be di üz za man Sa id Nur sî nin tes cil li ta ri hî e vi ne bi ti þik a la na da ha ön ce ki Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý Ko ru ma Ku ru lu ta ri hî so kak ol ma sý ge rek çe si i le ya pý iz ni ver mez ken, ka mu o yu ye ni ve ri len 7 kat ya pý iz ni ka ra rý nýn dü zel til me si ni is ti yor. A lý nan bil gi ye gö re, Be di üz za man Sa id Nur sî nin tes cil li ta ri hî e vi ne bi ti þik o lan 169 nu ma ra lý par se le An tal ya Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý Ko ru ma Böl ge Ku ru lu Mü dür lü ðü ta ra fýn dan 7 kat ya pý iz ni ve ril di. An cak uz man lar, ta ri hî bir ya pý nýn ya ný na, ya nýn da ki ta ri hî bi na dan da ha yük sek kat lý bir bi na ya pýl ma sý nýn ya sak ol du ðu nu be lirt ti. Is par ta nýn di nî tu rizm a çý sýn dan en ö nem li ye ri o lan böl ge de ki ta ri hî so ka ða yýl lýk or ta la ma 1 mil yon yer li ve ya ban cý tu rist ge li yor. a pý iz ni i le bir lik te so ka ðýn ta ri hî si lü e ti nin bo zu la ca ðý u ya rý sýn da bu lu nan uz man lar þun la rý söy le di: Ta ri hî bir bi na nýn bi ti þi ði ne 7 kat i zin ve ril me si tüm dün ya ta ra fýn dan þaþ kýn lýk la iz len mek te dir. MHP li Is par ta Be le di ye si de ku rul da 7 kat i zin ve ril me si yö nün de oy kul lan mýþ týr. Þeh rin en ö nem li rant böl ge le rin den o lan bir yer de böy le ka rar la rýn ve ril me si kuþ kuy la kar þý lan mak ta dýr. Çün kü bu par se le ya pý la cak 7 kat lý bi na nýn pro je si Is par ta be le di ye baþ ka ný u suf Zi ya Gü nay dýn ýn ký zý na a it mi mar lýk o fi si ta ra fýn dan çi zil miþ tir. Bu se bep ten do la yý be le di ye nin ve be le di ye nin da nýþ man la rý nýn ta raf sýz ol duk la rý dü þü nü le mez. Þu an da Is par ta nýn en has sas böl ge si rant ve men fa at uð ru na he ba e dil mek te dir. Ma a le sef dev le tin res mî ku rum la rý men fa at uð ru na bu du ru mu gör mez den ge lip ta raf lý ka rar ver mek te dir ler. Bu par se lin es ki sa hip le ri bu a la na ya pý ya pa cak la rý za man ko ru ma ku ru lu in þa a tý dur dur muþ tur. An cak þu an ki ku rul bu a la ný ko ru ma sý ný rý i çi ne al ma yýp 7 ka ta mü sa a de et mek te dir. Ka mu o yu bu du ru mun en ký sa za man da dü zel til me si ni bek li yor. Bi lin di ði gi bi ay ný be le di ye baþ ka ný ta ra fýn dan da ha ön ce ki dö nem de de Be di üz za man Cad de si ve Sa id Nur sî So kak i sim le ri de ðiþ ti ril miþ ti. Is par ta / e ni As ya Pa nel a fiþ le ri Üs kü dar ý süs lü yor Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len ve 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14:00 de Ha liç Kon gre Mer ke zi nde ya pý la cak o lan Be di üz za man Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði ve Dün ya Ba rý þý pa ne li nin a fiþ le ri Üs kü dar Be le di ye - si nin de iz niy le il çe nin il çe nin çe þit li yer le ri ne a sýl dý. Ýþ lek cad de le re a sý lan bez a fiþ ler ve ta be la lar i le halk pa ne le dâ vet e di li yor. Bediüzzaman'ýn ömrünün son senelerinde bir müddet ikamet ettiði tarihî deðer ve hatýrasý bulunan evin bitiþindeki boþ alana inþaat izni verilmesi tepki çekti. Uzmanlarýn verdiði bilgiye göre 1977 yýlýnda ayný boþ alana inþaat için teþebbüse geçilmiþ, ancak Kültür ve Tabiat Varlýklarý Kuruluna yapýlan itiraz üzerine, tarihî bir yapýya zarar vereceði gerekçesiyle durdurulmuþtu. BEDÝÜZZAMAN IN ISPARTA DAKÝ EVÝ BEDÝÜZZAMAN, 1953 senesi yaz aylarýnda Emirdað dan Isparta ya gelir. Isparta daki talebelerinden Nuri Benli nin Saray Palas Otelinde bir hafta misafireten kalýr. Ömrünün son yýllarýný bu þehirde geçirmek arzusundadýr. Bir hafta misafireten otelde kaldýktan sonra, Isparta da þimdiki bilinen evi ne kira ile yerleþir. Bu ev, Fitnat Güngör ismindeki bir hanýma aittir. Bediüzzaman bu evde kalýrken yanýnda ise, talebe ve hizmetkârlarýndan Tahiri Mutlu, Zübeyir Gündüzalp, Bayram üksel, Mustafa Sungur ve Ceylan Çalýþkan vardýr. PANELE DAVET Konu: Said Nursî'ye göre Ýslâm toplumlarýnýn geleceði ve dünya barýþý Konuþmacýlar : Dr. Mustafa Özcan (Araþtýrmacý azar), Av. Nihat Derindere (Araþtýrmacý) Tarih : 27 Mart 2011 Pazar Saat : 13:30 Organizasyon: eni Asya Eskiþehir Temsilciði er: Kurþunlu Kültür Merkezi (Kurþunlu Camii aný) Eskiþehir KONFERANSA DAVET Risale-i Nurla Dünyada Ýslâmýn Ýnkiþafý ve Müjdeler Araþtýrmacý azar : Halil Uslu er : Sincan Belediyesi Lale Kültür Merkezi Konferans Salonu Tarih: 25 Mart 2011 Saat: 20:00 Organizasyon: Sincan eni Asya Temsilciliði

7 DÜNA 7 Suriye de bilânço artýyor SURÝE'DEKÝ ÇATIÞMALAR DURULMUOR. GÖRGÜ ÞAHÝTLERÝ, DERA ÞEHRÝNDE 25 PROTESTOCUNUN CESEDÝNÝN HASTANEE GETÝRÝLDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. AFP, POLÝS ATEÞÝNDE 100 KÝÞÝNÝN ÖLDÜÐÜNÜ AZDI. SU RÝE NÝN De ra þeh rin de ki has ta ne ye, gü ven lik güç le riy - le çý kan ça týþ ma lar da ö len en az 25 pro tes to cu nun ce se di - nin ge ti ril di ði bil di ril di. Bir has ta ne yet ki li si Re u ters a jan sý - na yap tý ðý a çýk la ma da, ce set le rin ön ce ki gün sa at de ge ti ril di ði ni, ce set le rin hep sin de kur þun ya ra sý bu lun du ðu - nu söy le di. Su ri ye nin gü ne yin de ki De ra þeh ri gün ler dir hü kü met kar þý tý gös te ri le re sah ne o lu yor. Dera / a a AFP: 100 KÝ ÞÝ ÖL DÜ SU RÝ E NÝN De ra þehrin de, hü kü met kar þý tý gös te ri ler de gü - ven lik güç le ri ta ra fýn dan öl dü rü len 9 ki þi nin ce na ze si ne 20 bin ki þi nin ka týl dý ðý bil di ril di. Gör gü þahitleri, Re u ters a jan sý - na yap týk la rý a çýk la ma da, De ra da dü zen le nen ce na ze tö re ni - ne ka tý lan yak la þýk 20 bin ki þi nin, ken tin gü ne yin de ki me zar - lýk ta, Öz gür lük ve Þe hit le rin ka ný yer de kal ma ya cak slo - gan la rý at týk la rý ný söy le di ler. Ö te yan dan De ra þehrin de ön ce - ki gün 100 ki þi nin öl dü ðü nü be lir til di. AFP ye a çýk la ma ya pan böl ge de ki in san hak la rý sa vu nu cu la rý ve gör gü þahitleri, po li - sin aç tý ðý a teþ te 100 ki þi nin öl dü ðü nü be lirt ti ler. Þam / a a ABD li Ça vuþ: 3 si vi li öl dür dük n AF GA NÝS TAN DA gö rev ya pan A - me ri ka lý as ke rî ça vuþ Je remy Mor - lock, 3 si vi li zevk i çin öl dür dük le ri ni ka bul et ti. Ça vuþ Mor lock, Le wis- Moc hord as ke rî üs sün de ya pý lan du - ruþ ma da, ken di bir li ðin den 4 as ker le bir lik te Af ga nis tan ýn gü ne yin de ki Kan da har da zevk i çin si vil le ri öl dür - dü ðü nü ya da öl dü rül me le ri ne yar dým et ti ði ni ka bul e der ken, a vu ka tý, dâ vâ bo yun ca ya pý lan pa zar lýk lar so nu cun - da ö mür bo yu ha pis ten kur tu lan, 24 yý la mah kûm o lan mü vek ki li nin 7 yýl son ra þart lý tah li ye e di le bi le ce ði ni söy - le di. He de fi miz öl dür mek ti di yen Mor lock, öl dü rü len ki þi le rin düþ man sa nýl ma la rý i çin ce set le rin et ra fý na Af - gan si lâh la rý bý rak týk la rý ný da i ti raf et ti. Lewis-Mcchord Askeri Üssü / aa Pa kis tan da gý da so ru nu n BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler (BM), Pa kis - tan da hýz la yük se len gý da fi yat la rý - nýn yok sul la rý teh dit e der bo yu ta u - laþ tý ðý ný bil dir di. Dün ya Gý da Prog - ra mý Pa kis tan Mü dü rü Wolf gang Her bin ger, Ýs viç re nin Ce nev re ken - tin de yap tý ðý ba sýn top lan tý sýn da, Pa kis tan da te mel gý da mad de le ri nin fi yat la rý nýn hýz la yük sel di ði ne dik ka - ti çe ke rek, bu du ru mun yok sul luk dolayýsýyla ye ter siz bes le nen mil - yon lar ca in san i çin teh dit e di ci bo - yu ta u laþ tý ðý ný söy le di. Pa kis tan ý vu - ran ge çen yýl ki sel le rin ül ke e ko no - mi si nin can da ma rý ta rým ve hay - van cý lý ðý o lum suz et ki le di ði ne i þa ret e den Her bin ger, Pa kis tan hü kü me - ti nin ve u lus la r a ra sý ör güt le rin hýz la yük se len gý da fi yat la rý nýn ö nü ne geç mek i çin ça lýþ ma baþ lat ma sý ge - rek ti ði ni be lirt ti. Pa kis tan ýn dün ya - nýn en faz la buð day tü ke ten ül ke le - rin den ol du ðu nu i fa de e den Her - bin ger, ik lim þart la rý dolayýsýyla bu yýl ki buð day re kol te sin de dü þüþ bek - len me di ði ni kay det ti. Pa kis tan da Tem muz ve A ðus tos ay la rýn da ki sel ler de 2 bin den faz la ki þi vefat et - miþ, 21 mil yon ki þi sel ler den et ki - len miþ ve 5,4 mil yon hek tar a lan su - lar al týn da kal mýþ tý. Ýslamabad / aa emen de Cuma öncesi gerginlik n EMEN DE yoksulluk, iþsizlik, geçim sýkýntýsý gibi þikâyetlerin tetiklediði yönetim karþýtý protestolar baþþehir Sana da Devlet Üniversitesinin önündeki meydanda devam ediyor. Cuma günü 52 kiþinin ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih karþýtlarý bugün ayný meydanda Cuma namazý sonrasý büyük bir gösteriye hazýrlanýyor. Protestocularýn devrim kampý olarak adlandýrdýklarý çadýrlar meydandan taþarak caddelere uzanmýþ durumda. Bugünkü protestolarda muhaliflerin Devlet Baþkanlýðý Sarayýna yürüme ihtimali üzerine güvenlik güçleri saraya çýkan bütün yollarda asker ve zýrhlý araç sayýsýný arttýrdý. Salih in teklifiyle meclisten geçen olaðanüstü hal yasasýnýn yürürlüðe girmesiyle, güvenlik güçlerinin þüpheli kiþi ve araçlarý aradýðý ve bazý kiþileri gözaltýna aldýðý görüldü. asa askerlere protestolarý engelleme yetkisi de veriyor. Sana / aa Ortadoðu'da görülen halk ayaklanmalarý, son zamanlarda Suriye'de de etkisini gösteriyor. NA TO: SA VA ÞIN SO NU Ý Ý O LA CAK NA TO NUN Lib ya ya yö ne lik de niz ku þat ma sýn dan so rum lu ko - mu ta ný Ko ra mi ral Ri nal do Ve ri, Lib ya ya si lâh ve pa ra lý as ker gi ri - þi ni en gel le mek i çin ye te rin ce ge mi le ri nin o la ca ðý ný, an cak ha len güç le ri tak vi ye a þa ma sýn da ol duk la rý ný söy le di. Ý tal ya nýn Na po li ken tin de ki NA TO üs sün de a çýk la ma ya pan Ve ri, Ak de niz in, Lib - ya ya si lâh la rýn git me si i çin en ko lay, en hýz lý ve en doð ru yol ol - du ðu nu vur gu la ya rak, bu ne den le ký yý nýn ta ma mý ný iz le me nin müm kün ol ma dý ðý ný kay det ti. Ve ri, böl ge de NA TO ge mi le riy le de niz dev ri ye si nin ön ce ki gün baþ la dý ðý ný da be lirt ti. Napoli / aa KÖ MÜR LEÞ MÝÞ CE SET LER GA ZE TE CÝ LE RE GÖS TE RÝL DÝ LÝB A LI yet ki li ler, as ker ve si vil le re a it kö mür leþ - miþ ce set le ri ga ze te ci le re gös ter di. Lib ya lý yet ki li le rin bu sa bah er ken den baþ þehir Trab lus ta ki bir has ta ne ye gö tür dü ðü ga ze te ci ler bu ra da, Ba tý lý güç le rin sa vaþ u çak la rý ve fü - ze le ri nin sal dý rý sýn da ölen 18 as ker ve si vi lin yan mýþ ce se ti ni gör dü. Bu a ra da ko a lis yon güç le ri nin beþ gün dür Mu am mer Kad da fi kuv vet le ri ne yö ne lik ha va sal dý rý la rýn da, Kad - da fi ye bað lý güç le rin mu ha lif le rin e lin de ki þehir le ri he def a lan tank ve top çu sal dý rý la rý ný dur dur mak ta þim di ye ka dar ba þa rý sýz ol du ðu be lir ti li yor. Trablus / aa Fran sa yý ik na ça ba sý NA TO þem si ye si al týn da Lib ya da u çu þa ya sak böl ge uy gu lan ma sý ko nu sun da gün - ler dir de vam e den mü za ke re ler den so nuç a la ma yan Ýt ti fak ü ye le ri, ye ni bir top lan tý ka ra rý al ma dan ön ce Fran sa yý ik na ça ba - la rý ný yo ðun laþ týr dý. Lib ya ya sal dý rý la rý ilk baþ la tan Fran sa, NA TO nun ko mu takon trol ka pa si te sin den ve çok u lus lu mis - yon la rý yü rüt me ye te ne ðin den fay da la ný - lýr ken si ya sî ka rar la rý Pa ris-londra ön cü - lü ðün de u lus la r a ra sý ko a lis yo nun al ma sý - ný is ti yor. Bir çok ül ke nin þüp hey le yak laþ tý ðý, çok JA PON A DA KÝ Fu ku þi ma Nük le - er E ner ji San tra lin de ça lý þan 3 iþ - çi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ja pon - ya nük le er gü ven lik ku ru mu söz - cü sü Fu mi o Mat su da, Fu ku þi ma Da i çi nin 3 nu ma ra lý re ak tö rün de ça lý þan 3 iþ çi nin e lek trik kab lo la rý dö þer ken rad yo ak tif un sur la ra ma ruz kal dý ðý ný ve ya ra lan dý ðý ný söy le di. Mat su da, iþ çi ler den 2 si - nin te da vi i çin has ta ne ye gön de - ril di ði ni i fa de et ti. Tokyo / aa sa yý da si vi lin öl dü rül dü ðü ve Fran sa Ý çiþ - le ri Ba ka ný Cla u de Gu e ant ta ra fýn dan haç lý se fe ri o la rak ni te len di ri len böy le bir sal dý rý da, NA TO nun pa yan da o la rak kul la nýl ma sý na kar þý çý kan Tür ki ye, bütün yet ki nin NA TO da o la ca ðý, sý nýr - la rý u lus la r a ra sý hu ku ka uy gun þe kil de be lir len miþ ve a ma cý i yi ta ným lan mýþ bir o pe ras yo na ye þil ý þýk ya ký yor. Lib ya ya sal dý rý la ra ka týl ma yan NA TO ü ye le riy le Fran sa dý þýn da ki ko a lis yon ül ke le ri nin ö - nem li bir bö lü mü Lib ya o pe ras yo nu nun ar týk NA TO bün ye sin de yü rü tül me si ni SU DA RAD AS ON TEH LÝ KE SÝ AR TI OR is ti yor. Dip lo ma tik kay nak lar, yal nýz ka - lan Fran sa yý ik na ça ba la rý nýn yo ðun laþ tý - ðý ný ve NA TO bü yü kel çi le ri nin bu gün ye ni den top lan tý ya çað rý la bi le ce ði ni be - lir ti yor. NA TO kay nak la rý na gö re mü za - ke re le rin en kri tik un su ru, Lib ya da u çu - þa ya sak böl ge uy gu la ma sý nýn NA TO so - rum lu lu ðu na ve ril me si ha lin de muh te - mel si vil ka yýp la rý nýn na sýl ön le ne ce ði. Tür ki ye NA TO nun, Lib ya lý la rýn ön der - li ðin de bir çö zü me yar dým cý o la rak þe kil - de sý nýr lý bir yet kiy le so rum lu luk al ma sý - ný i çin ça ba gös te ri yor. Brüksel / aa San tral de 3 iþ çi ya ra lan dý JA PON A NIN baþ þehri Tok yo da þe be ke su yun da ki rad yo ak tif i yot o ra ný nýn, be bek ler i çin ka bul e - di le bi lir ya sal sý nýr o lan ki log ram ba þý na 100 be ke re lin al tý na düþ tü ðü bil di ril di. Tok yo da ki yet ki li ler, Ka na ma çi a rýt ma is tas yo nun da o ra nýn 79 be ke re le düþ tü ðü nü a çýk la dý. Ay ný te sis ten Sa lý gü nü a lý - nan su ör nek le rin de yük sek o ran da rad yas yon tes bit e dil miþ ti. et ki li ler, be bek le re þe be ke su yu i çi - ril me me si ni, ma ma la rýn bu suy la ha zýr lan ma ma sý ný tav si ye et miþ ti. Ö LÜ SA I SI 9 BÝN 800 OLDU FRAN SA DAN SU RÝ E E U A RI FRAN SA Dý þiþ le ri Ba ka ný A la in Jup pe, Su ri ye yö ne ti mi ne, de - mok ra tik de ði þim ve di ya lo ða a çýk ol çað rý sý yap tý. Su ri ye de son bir haf ta i çin de dü zen le nen gös te ri ler le il gi li gö rüþ le ri ni a - çýk la yan Jup pe, Su ri ye nin di - ya log ve de mok ra si çað rý sý ný din le me si ni is ti yo ruz de di. Fran sa nýn A rap po li ti ka sý nýn te me lin de is tik rar yat tý ðý ný kay de den Jup pe, A rap ül ke le - rin de bü yük bir de ði þi min yol da ol du ðu nu i fa de e de rek A rap ül - ke le ri li der le ri nin de ði þim ta - lep le ri ne ku lak ver me le ri ge rek - ti ði ni söy le di. Paris / a a CA ME RON: BM KA RA RI NA BAÐ LI KA LIN MA LI ÝN GÝL TE RE Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Lib ya da ki ko a lis - yon güç le ri nin BM ka ra rý na bað lý kal ma sý nýn ve bu ka ra rýn dý þý na çýk ma ma sý nýn ö nem li ol du ðu nu söy le di. Ca me ron, Ýn gil te re nin Not ting ham þehrin de yap tý ðý ko nuþ ma da, Bu ka rar dan, da ha i le ri ye git me me miz ö nem li de di. Ýn gil te re Baþ ba ka ný ay rý ca, Lib ya ya yö ne lik o pe ras yo nun Bin ga zi de o la sý bir kat li â mý ön le di ði ni kay det ti. Londra / aa JAPONA DA deprem ve tsunami felâketlerinin ardýndan ölenlerin sayýsýnýn 9 bin 800 ü bulduðu bildirildi. Po lis, fe lâ ket ler den son ra bu lu nan ce set le rin 9 bin 800 e u laþ tý ðý ný, 17 bin 541 ki þi nin de ka yýp ol du ðu nu be - lirt ti. Dep rem ve tsu na mi nin en faz la za rar ver di ði yer ler den bi ri o lan Mi ya gi böl ge si nin po lis söz cü sü, sa de - ce ken di böl ge le rin de ö lü sa yý sý nýn 15 bi ni a þa ca ðý ný tah min et tik le ri ni söy le miþ ti. Lib ya'da ço cuk lar ek mek bek li yor! Lib ya ya sal dý rý lar, NA TO nun ko mu ta kontro lü üst len me si ve am bar go nun NA - TO ta ra fýn dan de net len me ye baþ lan ma sýy - la bu böl ge de ki sý cak ge liþ me ler sü rü yor. An cak ö bür yan dan bü yük bir in sa nî kriz Lib - ya ya e ge men. Kad da fi güç le riy le is yan cý lar a ra sýn - da ki ça týþ ma la rýn, Ba tý lý ko a lis yon güç le ri nin sal - dý rý la rý nýn te da rik zin cir le ri ni boz du ðu, in san la rýn yurt la rý ný terk et ti ði, has ta ne le rin ya ra lý lar la dol - du ðu, a i le le rin par ça lan ma sý yü zün den ka dýn lar ve ço cuk la rýn yar dý ma muh taç ha le gel di ði ül ke ye a ci len in sa nî yar dým ya pýl ma sý ih ti ya cý var. Ha len 80 bin Lib ya lý ye rin den yur dun dan ol - muþ hal de. 335 bin ki þi ül ke den ka çýp kom þu ül - ke le re sý ðýn dý. 9 bin ki þi Tu nus ve Mý sýr sý ný rýn - da bek li yor. Son i ki ay i çin de Ý tal ya nýn Lam pe - du sa A da sý na ka çak yol lar la u la þan Ku zey Af ri - ka lý la rýn sa yý sý 15 bi ni aþ tý. Bun lar yal nýz ca bi li nen ler. Dün ya Gý da Prog ra mý ve Ký zýl Haç, yak la þýk 2 bin ton gý da mad de si ni Lib ya nýn do ðu su na u - laþ týr dý. A ma di ðer böl ge le re u la þý la mý yor ve is - yan cý la rýn kon tro lü al týn da ki böl ge ler i çin bi le bu mik tar lar ye ter li de ðil. Ül ke de gý da fi yat la rý hýz la ar tý yor. Un fi ya tý i ki ka tý na çý kar ken, pi rinç yüz de 88, sý vý yað yüz de 58 zam lan mýþ. AB li der le ri i ki gün dür Brük sel de Lib ya ya in - sa nî yar dým ko nu su nu gö rü þü yor. Ýn gil te re 29 Mart ta Lon dra da Lib ya da ki in sa nî du ru mun tar tý þý la ca ðý bir u lus lar a ra sý kon fe rans dü zen li - yor. An cak Av ru pa lý la rýn a sýl kay gý sý Lib ya da ki in san la rýn te mel ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sýn - dan çok, Lib ya, Tu nus ve Mý sýr da ki o lay lar yü - zün den Af ri ka Ký t'a sýn dan Av ru pa ya geç me ye ça lý þa cak bir mil yon ci va rýn da in sa nýn ge li þi ni na sýl en gel le ye cek le ri. Av ru pa Bir li ði nin in sa nî yar dým ko nu sun da ken di i çin de bir bir lik sað la ya bil di ði söy le ne mez. Ö zel lik le AB nin en zen gin ve en bü yük ü ye si Al - man ya, hem yap tý rým ka ra rý na ka týl ma dý hem de þim di Lib ya i le il gi li ça ba lar da ak tif rol oy na mak is te mi yor. Za ten son za man lar da ge rek e ko no - mik kriz de o lan AB ü ye si ül ke le re yar dým, hem nük le er e ner ji san tral le ri nin ge le ce ði hem de Lib - ya o pe ras yo nu ko nu la rýn da Mer kel in li der li ðin - de ki Al man ya, di ðer AB ü ye le rin den kop muþ gi - bi gö rü nü yor. Bu du rum da AB den cid dî bir in - sa nî yar dým bek le mek müm kün de ðil. A me ri ka i se i þin ha len sal dý rý kýs mýy la meþ gul. Bi zim en di þe miz; A me ri ka-ýn gil te re-fran sa üç lü sü nün, Lib ya nýn a cil ih ti yaç duy du ðu in sa - nî yar dým la rýn u laþ tý rýl ma sý ný da, ör tü lü ka ra ha re kâ tý na ba ha ne o la rak kul lan ma la rý. ar dým - la rý ye ri ne u laþ týr mak i çin as ke rî bir lik le rin ül ke - ye gir me si nin zo run lu ol du ðu id di a sýy la bir ka ra ha re kâ tý baþ la ta cak la rý ný dü þü nü yo ruz. Lib ya ya in sa nî yar dým la rýn bir an ön ce u laþ tý - rýl ma sý, hýz lý bir yar dým köp rü sü o luþ tu rul ma sý nok ta sýn da Tür ki ye ye bü yük iþ dü þü yor. Ken di dert le riy le uð raþ mak tan Lib ya yý dü þü ne me yen A rap Bir li ði ü ye si ül ke le ri ni de bu ko nu da ha re - ke te ge çir mek, bir an ön ce yar dým mal ze me le ri - nin kom þu ül ke ler ü ze rin den ve de niz yo luy la Lib ya nýn bütün böl ge le ri ne u laþ tý rýl ma sý ný sað - la mak en ö nem li iþ le ri miz den bi ri si ol ma lý. Ak si hal de Ba tý lý la rýn pet rol hýr sý yü zün den, I - rak ta ol du ðu gi bi, Lib ya da da ço cuk lar öl me ye baþ la ya cak týr. En az 600 bin Lib ya lý nýn a ci len bes len me si ge re ki yor. Her ge çen gün, ye ni ha - yat la rýn so na er me si an la mý na ge li yor. a rýn bi - le bir çok ma sum i çin çok geç o la bi lir. Er me ni cep he sin de i ki A ze rî öl dü rül dü n A ZER BA CAN-Er me nis tan cep he hat tý nýn, Fu zu li ve Tar ter böl ge le rin de ki a teþ kes ih lâ lin de i ki A ze rî as ke ri nin öl dü ðü bil di ril di. A ze rî ba sý nýn da çý kan ha - ber le re gö re, i ki fark lý böl ge de ki a teþ kes ih lâ lin de El - nur Mem me dov (20) ve Sa mir A ða yev (25) ad lý A ze - ri as ker le ri Er me ni ler ta ra fýn dan öl dü rül dü. El nur Mem me dov un Er me ni kes kin ni þan cý sý ta ra fýn dan 21 Mart ta Tar ter böl ge sin de vu ru la rak öl dü rül dü ðü, Sa mir A ða yev in i se Fu zu li böl ge si A þa ðý Ab dür reh - man lý Kö yü ya kýn la rýn da çý kan ça týþ ma da öl dü ðü kay de dil di. A zer bay can Sa vun ma Ba kan lý ðý, cep he hat týn da ki a teþ kes ih lâ li so nu cu i ki A ze rî as ke ri nin öl dü ðü bil gi si ni doð ru lar ken, A ða yev in ö lüm ta ri hi ko nu sun da a çýk la ma yap ma dý. Bakü / aa

8 MEDA POLÝTÝK 8 ÖNCE bir ko nu da an la þa lým. Tür ki ye, þu an sa hip bi lin di ði si ya si sis tem ö zel lik le ri ba ký - mýn dan, kay na yan bir ka zan ha lin de ki Mað - rip ve Maþ rýk ül ke le ri ne mo del o la bi lir. Ne var ki bu, Tür ki ye si ya se ti nin a yýp lý bir de - mok ra si ol du ðu ger çe ði ni giz le ye mez.hep sö zü e di len i le ri de mok ra si ve ya da ha a çýk i fa de siy le, çað daþ dün ya da ge çer li o lan öz - gür lük ve ka tý lým cý lýk ba ký mýn dan en ge liþ kin stan dart la ra e riþ miþ bir de mok ra si yö nün de a týl ma sý ge re ken da ha pek çok a dým var. Bu yön de ki de mok ra tik re form la rýn dur ma nok ta sý na gel miþ ol ma sý, eh, ar týk ye ter, za - ten çev re miz de ve Ýs lâm â le min de biz den da ha de mok ra tik mem le ket mi var! tü rün - den bir bö bür len mey le hak lý laþ tý rý la maz. Böy le bir yak la þým, Tür ki ye nin hâ li ha zýr da ki a yýp lý de mok ra si si ni si ya si ah lâk a çý sýn dan meþ ru laþ tý ra ma ya ca ðý gi bi, çok te mel ba zý so run la rýn çö zü mü nü de güç leþ ti re cek tir. So ru nun a nah ta rý, Tür ki ye de mok ra si si - nin, çað daþ stan dart la ra uy gun öz gür lük ve ka tý lým cý lýk an la yýþ la rý ný ger çek leþ tir me yö - nün de ki en gel le ri nin tes pi tin de yat mak ta dýr. Çað daþ de mok ra si, si ya sî öz gür lük an la yý þý ba ký mýn dan çok kül tür lü, ka tý lým cý lýk söz ko nu su ol du ðun da i se, o la bil di ðin ce a de mi mer ke zi yet çi dir. O la bil di ðin ce a de mi mer - ke zi yet çi de me min se be bi, a de mi mer ke zi - yet çi li ðin en uç nok ta sýn da, bir u lus-dev le tin ken di i çin de bö lü ne rek ye ni u lus-dev let le rin or ta ya çýk ma sý na yol a çýl ma sý nýn sa kýn ca la rý - na i þa ret et mek tir. U lus-dev let, 19. ve 20. yüz yýl da bi li nen, en ge çer li for mü lüy le tek (u lu sal) kül tür ü ze ri ne in þa e di len, mer ke zi - yet çi bir si ya si sis tem ya pý lan ma sý ný an la týr. Bu ya pý, ça ðý mý zýn i le ri de mok ra si stan - dart la rýy la u yuþ ma dý ðý i çin de ðiþ mek te dir. Bu de ði þi min kay na ðý i se u lus-dev let üs tü hu kuk stan dart la rý ge ti ren ve Tür ki ye dev le - ti nin de tâ bi bu lun du ðu Av ru pa Ýn san Hak - la rý Söz leþ me si gi bi norm lar dýr. Ne ti ce i ti ba - rýy la, Tür ki ye, il ke sel o la rak, ku ru luþ fel se fe - sin de var o lan tek çi an la yýþ tan ve mer ke zi - yet çi si ya si-i da ri ya pý sýn dan kur tul mak zo - run da dýr. Bu nu ger çek leþ ti re me di ði tak dir - de, sa de ce il ke sel dü zey de ge ri ve a yýp lý bir de mok ra si yi sür dür mek le kal ma ya cak, ay ný za man da ve bel ki de pra tik a çý dan da ha ö - nem li o la rak, Kürt so ru nu i le o to ri ter lâ ik lik an la yý þýn dan kay nak la nan te mel so run la rý ný da çö ze me ye cek tir. u ka rý da ki tes pit ler doð ruy sa, ya ni Tür ki - ye nin a yýp lý bir de mok ra si ye sa hip ol ma sý ný dü þük stan dart lý ül ke le re ba ka rak o nay la - mý yor sak ve an cak ve an cak de mok ra tik re - form la rýn i ler le til me si yo luy la top lum sal ve si ya si so run la rý ný çö ze bi le ce ði ni ka bul e di - yor sak, Tür ki ye nin ge le ce ði ni na sýl gö re bi li - yo ruz? Mil let ve ki li ge nel se çim le ri ne üç ay - dan az bir za man ka la, Tür ki ye si ya se ti nin te mel prob le mi ar ta rak ken di si ni his set tir - mek te dir. Bu te mel prob lem, AK Par ti nin ge de rek si ya set bi li min de ye ri o lan bir tek par ti ti pi o lan hâ kim par ti ye doð ru ev ril - me si ve bu ev ri min ö zel lik le a na mu ha le fet par ti sin de ki ve sa yet çi e ði lim ler le bir lik te ger çek leþ me si dir. (Not: Hâ kim par ti, ger - çek te ço ðul cu de mok ra si nin tüm ö zel lik le ri mev cut ol mak la bir lik te, ay ný si ya si par ti nin üst üs te dört-beþ ge nel se çim den tek ba þý na ik ti dar o la rak çý ka bil di ði bir sis te mi an dý rýr. AK Par ti nin gi di þi de bu yö nü i þa ret et - mek te dir.) Cum hu ri yet Halk Par ti si, dö - ne mi ne denk ge len tek-par ti yö ne ti mi nde, 1923 ön ce sin de ki bi ri ki mi bir an lam da yok sa ya rak, Tür ki ye hal ký nýn ken di ken di si ni yö - net me eh li ye ti ne sa hip ol ma dý ðý yar gý sý na da ya nan bir dev let dü ze ni kur mak is te miþ ti. Si ya set bi li mi nin ün lü i sim le ri Ma u ri ce Du - ver ger ve mer hum Ta rýk Za fer Tu na ya, bu tes pit ten ha re ket le, tek-par ti dö ne min de ki CHP i çin ve sâ yet par ti si, bu par ti nin i de o - lo ji si i çin ve sâ yet i de o lo ji si ve tek-par ti re ji - mi i çin de ve sâ yet re ji mi ni te le me si ni uy - gun gör müþ ler di. Bu ni te len dir me nin an la - mý, CHP nin a ra sýn da, e ko no mik ge liþ me ve kül tü rel ye ter li lik gi bi te mel gös - ter ge ler ba ký mýn dan de mok ra si a çý sýn dan ye ter siz gö rü len bir top lu mun i le ri de de - mok ra tik bir dü ze ne geç mek i çin ha zýr lan - ma sý ge rek ti ði an la yý þýy la bir tek-par ti yö - ne ti mi kur du ðuy du. Ni te len dir me nin te - mel so ru nu i se CHP nin, tek-par ti li ve sâ yet dü ze ni ni so na er dir me ye ne za man ka rar ve re ce ði i le il gi liy di. Ta rih öy le gös te ri yor ki, CHP 27 yýl lýk ve sâ yet çi an la yý þý ný, 1945 son ra sý nýn kon jonk tü rel et ki si al týn da ve Ce mil Ko çak ýn gös ter di ði ü ze re, an cak i - kin ci par ti i le sý nýr lý bir bi çim de de ðiþ ti re - bil miþ tir. Bir di ðer de yiþ le, Tür ki ye, tekpar ti dö ne min den son ra, ger çek ten ço ðul - cu bir de mok ra si ye tam o la rak ge çe me miþ, çok par ti li ha yat i çin de ma ruz ka lý nan as - ke rî dar be ve mü da ha le ler de, tek-par ti dö - ne min de ku rum laþ tý rý lan ve sâ yet an la yý þý - nýn de va mý o la rak or ta ya çýk mýþ týr. So nuç: Tek-par ti dö ne min den ge len ve sa - yet çi an la yýþ, Tür ki ye de mok ra si si nin ö nün - de bir en gel ol ma ya de vam et mek te dir. Ve - sa yet çi li ðin tas fi ye si yö nün de a tý lan a dým lar, en so nun cu su 2010 yý lýn da ger çek le þen a na - ya sal ve ya sal re form lar bu ba kým dan ye ter - siz dir. e ter siz li ðin a na se bep le rin den bi ri, CHP nin tek-par ti dö ne min den kal ma ve sa - yet çi an la yý þýn dan kur tu la rak, ger çek an lam - da Av ru pa lý bir sol/sos yal de mok rat par ti hü vi ye ti ni ka za na ma mýþ ol ma sý dýr. DE MOK RA TÝK LEÞ ME NÝN PRAG MA TÝK LEÞ ME SÝ CHP nin ve sa yet çi mük te se ba týn dan ken di si ni kur ta ra ma mýþ ol ma sý nýn Tür ki - ye de mok ra si si ü ze rin de ki o lum suz et ki si böy le gö rün mek le bir lik te, i þin bir de AK Par ti yi il gi len di ren ya ný bu lun mak ta dýr. AK Par ti, son de re ce ba riz bir bi çim de, mu ha fa za kâr ve mil li yet çi bir si ya si bi ri ki - min par ti si dir. Bu bi ri ki min ni te li ði, AK Par ti nin de mok ra tik re form cu ka rak te ri - ni baþ tan sý nýr lan dýr mak ta dýr. Mu ha fa za - kâr ve mil li yet çi mük te se ba tý o lan tüm si - ya si ha re ket ler gi bi AK Par ti de de ön ce lik de mok ra tik leþ me de ðil si ya si ik ti dar da ka - la bil mek tir ve bun da da faz la ca ya dýr ga - na cak bir þey yok tur. Bu ba kým dan, 1999 dan 2001 e ka dar hiç bir de mok ra tik re form ham le si yap ma yan DSP-A NAP- MHP ik ti da rý nýn, 2001 kri zin den son ra ve ta ma men prag ma tik a maç lar la de mok ra - tik leþ me a dým la rý at ma sý gi bi, AK Par ti de, 2002 den bu ya na sü ren ik ti da rýn da hý zý ve de rin li ði za man i çin de a za lan de mok - ra tik re form lar ger çek leþ tir miþ tir. Tür ki ye, baþ ta Kürt so ru nu ol mak ü ze re, o to ri ter lâ ik lik an la yý þýn dan kay nak la nan Di - ya net Ýþ le ri i le, A le vi lik le, ba þör tü sü i le il gi li me se le le ri an cak ye ni bir a na ya sal dü zen i - çin de çö ze bi le cek tir. Top lum da bir ye ni a na - ya sa ih ti ya cý ko nu sun da bü yük bir mu ta ba - kat bu lun mak ta dýr. Bu na kar þý lýk bu ye ni a - na ya sa da yer al ma sý ge re ken çað daþ de mok - ra si stan dart la rý ný baþ ta CHP ol mak ü ze re mu ha le fet ka bul et me mek te dir. Ö zel lik le CHP nin ve sâ yet çi li ði a þan, Tür ki ye top lu - mu nun her ba kým dan ka tý lým cý ve çok kül - tür lü bir de mok ra si ye ka vuþ ma sý i çin ge re - ken a na ya sal ve ya sal re form la rý ko nu sun da hiç bir a çýk ka mu sal be ya ný bu lun ma mak ta - dýr. Bu na, AK Par ti li der li ði nin a na ya sal ye - ni len me ih ti ya cý ný gi de rek da ha cý lýz bir ses le di le ge tir mek te ol du ðu nu ek le ye bi li riz. Bu, an la þý la bi lir bir hu sus tur. An cak, ge li - nen nok ta da Tür ki ye si ya se ti nin ge le ce ði ba ký mýn dan en di þe ve ri ci o lan hu sus þu - dur: Mu ha le fe tin de mok ra tik leþ me ta le bi - nin ol ma dý ðý, ö zel lik le a na mu ha le fe tin sta - tü ko nun bek çi si bir ve sa yet par ti si gi bi dav ran ma ya de vam et ti ði, ik ti dar par ti si nin de ü çün cü kez tek ba þý na ik ti dar ol mak ü - ze re bu lun du ðu ve bu ba þa rý i çin hiç bir de - mok ra tik a çý lý ma ih ti yaç duy ma dý ðý bir si - ya si or tam da, Tür ki ye top lu mu nun te mel so run la rý ný çö ze bi le cek de mok ra tik a dým - lar na sýl ha ya ta ge çe bi le cek tir? Tür ki ye si - ya se ti, þu an i çin, ve sa yet çi an la yý þýn dan kur tu la ma yan bir CHP mu ha le fe ti i le 2023 e ka dar (2023 dâ hil) Tür ki ye yi yö net - me plan la rý ya pan bir hâ kim tek par ti o - la rak AK Par ti ger çe ði a ra sýn da sý kýþ mýþ du rum da dýr. Bu sý kýþ ma nýn stan dar dý yük - sek bir ye ni de mok ra tik leþ me ham le si ge ti - re bil me si, an la þý lan, Tür ki ye si ya se tin de hep ol du ðu gi bi, kon jonk tü rel et ki le re bað lý gi bi gö rün mek te dir. Le vent Kö ker / Za man, Sey da ya has ret Za ma nýn; E ðir dir De ni zi nin sa hil le rin de, meþ hur Ha þir â ye ti ni bin ler ce de fa tek rar et ti ðin gün le re dur du ðu nu bi li yor mu dun? Sa hil den Bar la'ya, Ý le - ma ve Bed re'ye doð ru yük se len bað ve bah çe ler de ki a - ðaç la rýn Nev rûz-u Sul ta nî ye süs len dik le ri za man lar da, mü te ma di yen sa hil ler de, be ya bân ve bah çe ler de do la þý - yor ve di ri liþ â ye ti ni te ren nüm e di yor dun. El ma dan ba - de me, kay sý dan e ri ðe o muh te þem ve lâ tîf ge lin lik le ri ni gi ye rek de ni zin e tek le ri ni be yaz dan pem be ye ve mo ra süs le dik le ri za man la rýn he ye câ ný ný biz u nut ma dýk E li ni Dav raz ü ze rin den bat ma ya ni yet e den gü ne þin ý - þýn la rý na si per e de rek u zun u zun gar ba bak tý ðýn za man - la rý dün gi bi ya þý yo ruz, e fen dim Ba har da ge le ce ði mi zi müj de le miþ tin Ba ha rý mý - za ge le ce ði ne de söz ver miþ tin. A ma bi li yor sun ki, bu ba har da se nin ba ha rýn. Biz yi ne se ni ba ha rý mýz - da ba ha rýn la kar þý la mak ü ze re Bed re Ko yun da, Bar - la ve E ðir dir sa hil le rin de â yet-i haþ ri ye yi vird e di nip te mâ þâ i le se ni bek li yo ruz. Ba har la rý tas vir e der ken bel ki de bu ba ha rý mý zý dü - þün müþ tün Kü für bu zul la rý nýn þim di den ku tup lar dan gü ne ye, dün ya nýn mer ke zi ne doð ru ka ya rak e ri di ði, zem he rir ler de gün le ri ba san ka ran lý ðýn Kur'ân nur la rýy la da ðýl dý ðý bu ba ha rý mý zý tas vir et ti ði ni ya vaþ ya - vaþ an lý yo ruz. Bu ba ha rýn haþ ri de bir baþ ka o lu yor muþ, e fen dim. Cem - re ler yal nýz ca ha va ya, su ya ve top ra ða düþ me di Cem re - le rin kalp le re, vic dan la ra ve di mað la ra düþ tü ðü bir ba ha rý ya þý yo ruz. Siz ler çok, a ma çok ça lýþ mýþ sý nýz Hu lu si Bey i le Hak ký E fen di nin aç tý ðý Bar la yo lu öy le iþ lek ol muþ ki Me de ni ye tin en bü yük cad de - le rin den çok da ha ra hat ve ge niþ Ba ha rý öy le de ðer - len dir miþ si niz ki; San tral Sab ri, Ha fýz A li, Ku le ö nü Mü ba - rek le ri, Sa va Kah ra - man la rý; A ras, A ta bey, Se nir kent ve Ýs lâm - köy'de top ra ða at tý ðý nýz Kur'â nî dâ ne ler, yal nýz Bar la'da de ðil, dün ya nýn dört bir ya nýn da ba ra dur muþ a ðaç la - ra dön dü, e fen dim Is par ta mer kez - li ya pý lan e kim le E kim dev rim ci le ri nin Hý - ris ti yan lýk â le min de ve ni fak ce re ya ný nýn Ýs lâm coð - raf ya sýn da ek tik le ri zak kum to hum la rý çü rü müþ, ay rýk ot la rý nýn kök le ri ku ru muþ ve si yah si yah kü für mey ve le ri ni bek le yen yol daþ lar la Ke ma list ler ö lüm - cül bir ye is le çýr pý ný yor lar. Bol þe vik le rin, ma ter ya list le rin, tu run cu cu la rýn ve ýrk çý la rýn yap týk la rý on mil yon lar ca ça lýþ ma lar, sarf et tik le ri gay ret ler ve dün ya ça pýn da ek - tik le ri to hum lar bo þu bo þu na git ti Te ren nüm et ti ðin â yet-i haþ ri ye, ri sâ le ler le dün ya - nýn dört bu ca ðý na öy le sa çýl dý ki Ar týk Av ru pa'nýn bütün mer kez le rin de, Alp ler de, Ren ve Sen ký yý la - rýn da, hat ta A vus tral ya'nýn Sydney Kör fe zin de ve Bal la rat ay la sýn da bin ler ce Sa i d'in du dak la rý ký mýl ký mýl, bu â ye ti o ku yor lar, þu mev sim de Sen den son ra dün ya öy le þef faf laþ tý ki Ha ber ver di - ðin gi bi bir kö ye dö nüþ tü: Ço ðu in san la rýn el le rin de ki cep ay na sý na ben ze yen ma ki na cýk lar la ner dey se Sü ley - man Pey gam be rin dev ri ni ya þý yo ruz Ý ha net ler, kü für ce re yan la rý, fe lâ ket ler le sa a det ler ço ðun luk la yan sý yor ay na la ra Ci ha ný sar san a hir za man din siz li ði nin i ha net plan la rý nýn ço ðu ön ce den þa kirt le rin ce de þif re e di li yor ve in san lýk ha ber dar e di li yor fe lâ ket ler den Ta le be le rin, mu' ci ze vî in ki þaf gös te ren tek no lo ji i le lâ hi ka la rý ný dün - ya nýn en üc ra kö þe si ne u laþ týr ma ya ça lý þý yor lar. Küf rün þid de ti bil di ðin gi bi dur ma dý, de vam e di yor Ci ha ný iþ ga le, yaz dý ðýn ri sâ le le rin mâ ni ol du ðu nu bi li yor - lar dý ya O nun i çin nur la rý sön dür me ye ça lýþ mýþ lar dý Sön dür mek i çin üf le dik çe Nur la ra, par la ya rak yük sel miþ ve dün ya ya ya yýl mýþ tý Ri sâ le-i Nur Bu de fa tak tik de - ðiþ tir di ler Mü na fý ka ne yak la þýp te si ri ni kýr ma nýn yol la - rý ný a rý yor lar e ni Nur cu luk lar ih das et me ye baþ la - dý lar Þi mal ce re ya ný nýn maz lûm mil let ler den ga rat et - ti ði pa ra lar la Ri sâ le-i Nur ve ha re ke ti ma ga zin leþ ti ri le rek i ti bar sýz laþ tý rýl ma ya ça lý þý lý yor. Asr-ý Sa a det mo de li ni tah rip i çin, Fre u diz mi ye ni renk le re bo ya ya rak Sün net-i Se niy ye nin kar þý sý na koy du lar. Kur'ân'a bað lý ve E fen di mi zin i zin de ki Ri sâ le-i Nur'un sön dü rü le me ye ce ði ni, im ha e di le me ye ce ði ni ve ya sak la na ma ya ca ðý ný söy le miþ tin ya Za man ve ha di se ler se ni tas dik e de rek sür at li ce a ký yor, e fen dim. Glo bal din siz ler Ýs lâm â le min de ki mü na fýk lar la it ti - fak lar ku rup, ay ný si per den ve ay ný si lâh lar la bi ze a teþ et tik le ri hal de, kâ fir le rin mer mi le ri iþ le mi yor bi ze Bütün ö zel lik ve gü zel lik le ri ni Kur'ân'dan a lan Nur lar, par la ya rak ký t'a la ra da ðý lý yor bu gün En ver Pa þa nýn Os man lý mis yo nu i le dün ya Müs lü man la rý na u laþ týr - dý ðý Ý þâ râ tü'l Ý'caz ýn coð raf ya sý çok tan a þýl dý. Bi le me - di ði miz ni ce on lar ca di le ter cü me e di len Nur la rýn yüz ler ce mil le te u la þa ca ðý ný müj de le miþ tin. Müj de le - ri nin çýk tý ðý ba ha rý ya þý yo ruz bu gün Dec câ li ye tin sin si ha re ke ti ni A rap dün ya sýn da püs - kür ten Nur lar, se ni bek le yen Na sa ra â le min de i lim mah fil le rin de baþ kö þe ye o tur tu lu yor: En dü lüs'ten Çin'e, Jo han nes burg dan Os lo'ya, e ni Dün ya nýn ku ze yin - den gü ne yi ne Her dil den, her ýrk tan; din li din siz Al lah'ý ve a hi re ti a ra yan her kes Kur'ân'dan der di ðin gon ca la rý nýn pe þi ne düþ müþ Me di ne ko ku su nu a - lan mo dern met ro pol ler, þark tan garp tan Mu ham - me dî ra yi ha nýn gel di ði ta ra fa yö ne li yor lar Me di ne - tün Ne bî'yi, Þam-ý Þe rif'i ve Ýs tan bul'u ba kýþ la rýy la ta - ra yan lar kur tu luþ ik si ri ne ka vuþ ma gay ret ve he ye - ca nýy la se ni a rý yor lar ey he lâ ket ve fe lâ ket as rýn da ki sa a det za man la rý nýn del lâ lý Bu ba har bir baþ ka de dim ya Bah çe ler de ki bül - bül ler den min ber ler de ki ha tip le re Kür sü ler de ki u - le ma dan med re se ler de ki ta le be le re Nu tuk la rýn hep si, hep si Ri sâ le-i Nur'dan o ku nu yor bu ba har da St. Pe ters burg'dan a ku tis tan'a Ku rul muþ gül bah - çe le rin de ha þir â ye tiy le gon ca lar a çý lý yor ve bül bül ler cez be i le cûþ u hu rû þa ge çi yor lar Kü re mi zin gü ney e tek le ri de ba ha rýn la kýþ la rý ný u nut tu lar az dan son ra tek rar ba ha ra ge çi yor lar Mel bo ur ne i le be ra - ber Af ri ka ve A me ri ka nýn gü ney ül ke le ri ba har üs tü - ne ba ha ra ha zýr la ný yor lar mev si min de Ey þar kýn sev gi li sul ta ný! Se ni bir zem he rir gü nün de ko par mýþ lar dý va ta nýn - dan. Bar la'ya hap se de cek ler di al nýz ca Bar la'da ne - fes a lýp ver cek tin As ya ve Av ru pa'ya sýð ma yan þe - hin þa ha Bar la'nýn dý þý na çý ký þý ya sak la mýþ lar dý Ýlk gö zað rý la rý nýn köy le ri ni, Ýs lâm köy'ü, Ku le ö nü nü, Sa - va yý gez meyi bir ta ra fa bý ra kýn, bir ne fes ö te de ki Bed - re'ye bi le mü sa a de et me miþ ler di. a ra sa ba kýþ lý, bay - kuþ ö tüþ lü ve ö rüm cek að la rýy la di mað la rý ný dü þün ce - ye ka pat mýþ lar, se ni Bar la'da mah pus, Bar la'da sür gün ve Bar la'da mah kûm bi li yor lar dý Hey hât, on lar se nin coð raf ya ný bil mi yor lar dý Bahr-ý Mu hît-i As ya'dan Bahr-ý Mu hît-i Gar - ba, Hint de ni zin den At lan tis'e, Mað ri - be Or ta As ya'dan, e ni Dün ya dan A bor jin ler di ya rý na u za nan bütün coð raf ya lar da a yak iz le ri ni gö - ren, is mi ni du yan ve et ra fýn - da ha le le nen sev gi dal ga la - rý na þa hit o lan kar þýt la - rýn Þi mal de n An ka - ra'ya Bütün düþ man la - rýn ü zün tü le rin den kah - ro lu yor lar, bu ba har da sul ta ným Sev gi li Sey da! Bu ba ha rý sen siz ge - çir mek is te mi yo ruz E ser le ri nin gü lis ta na çe - vir di ði bü tün coð raf ya lar se ni bek li yor Caps - tadt'da ki bin ler ce ta le be - ne La tin A me ri ka'da ki maz lûm lar eþ lik e di yor. Her yer de se ni so ru yor lar ve ne za man teþ rif e de ce ði ni he - ye can la me rak e di yor lar. al - nýz ca kalp le ri ha þir â ye tiy le ih ya o - lan lar de ðil; ha rýl ha rýl Zül fi kar ý o ku - yan Va ti kan ve Al man ya'ya A me ri ka eþ lik et me ye baþ la dý. Bu ba har da Av ru pa'yý sa ba rüz gâ rý gi bi bir baþ tan bir ba þa ok þa yýp ge çe - rek Hý ris ti yan la rýn u yu muþ kalp le ri ni ne fe siy le di ril ten Me sih, sen den bah set miþ. Me sih'i Na sa ra'da ko va la yan - lar, o nu bu gün Pa ris'te, Lon dra'da, Brük sel ve Ber lin'de a rý yor lar Fa kat O dâ vâ sýn dan ve za fe rin den o ka dar e - min ki Zi ra O se ni ve þa kirt le ri ni çok i yi ta ný yor Gü - zel kýt a nýn muh te þem ba ha rý na se nin ge le ce ði ni bütün ha va ri le ri ne bir bir an lat mýþ. Ý se vî dün ya sýn da, dil ler Me - sih'ten son ra en çok se ni ko nu þu yor ve me rak la se ni bek le þi yor lar. Ba har di yor dun, iþ te ba har Bar la di yor san o ra ya top la na lým. A ma na sýl sý ðý þý rýz ki üz se ne lik çý na rý dü rüp tek rar min na cýk çe kir de ðe sýð dýr ma ya gü cü - müz yet mez bi zim. Na sýl ve ner de gö rü ne cek sen, gö - rün ar týk Bek le þen kýt a la ra, he le can ve he ye can i - çin de ki in san lý ða bir kez de ol sa ar týk gö rün Ter cih se nin Ýs ter Þam-ý Þe rif'te, is ter Ýs tan bul'da Ha lî - lür rah man der gâ hý da se nin, Dav raz e tek le rin de ki Kah ra man lar o ta ðý da e ter ki kol la rý ný a ça rak gö - rün bi ze Aç kol la rý ný i ki ya na Sað e lin En dü lüs'e, göl ge si e ni Dün ya i le To ron to'ya düþ sün Sol e lin u zan sýn ta Or ta As ya'ya Çin'e Þef kat li si ne ni his - set sin maz lûm Af ga nis tan i le Pa kis tan U nut ma þe - hin þa hým, des ta ný ný Nur lar dan o ku yan la rýn hep si ba - ha rý bek li yor lar Se nin ge le ce ðin þu ba ha rý yal nýz ca in san lar ve cin ler de ðil Dað lar, ne hir ler Bas tý ðýn top rak lar dan gö zü ne i li þen taþ ve a ðaç la ra ka dar Vol ga, u zun ge ce ler de sen den duy du ðu es ma vir di ni ha zin ha zin zik re der ken; þu di ri liþ ba ha rý nýn, ya ni ge - le ce ði nin müj de siy le ça ðýl da ya rak a de ta ken din den geç ti. Hi ma la ya, Alp ler ve An den se ni gö re bil mek i - çin baþ la rý ný gök yü zü ne çý kar dý lar bu ba har da Üz - gün Nor man di ya sa hil le ri has re tin le alt mýþ beþ se ne - dir ba þý ný gra nit le re çar pý yor. Ve med ce zir ler le hü - zün ve has re ti ni tes ki ne ça lý þý yor. Ge le ce ði ni du yun - ca a yak la rý na ka pa na rak ü zün tü sü nü arz e de ce ði ni Tu na i le ha ber ver miþ Nil-i Mü bâ rek i se ta Af ri - ka'nýn or ta la rýn dan çöl yan gýn la rý na al dýr ma dan sa na doð ru ya lý na yak ko þu yor muþ. Bu ba ha rýn coþ ku su bir baþ ka o la cak, e fen dim Kur'ân düþ man la rý nýn, müf sit a let ler le bi tir di ði ni zan net ti ði genç lik, uð ra ya ca ðýn her þeh rin gi ri þin - de, el le rin de Mu ham me dî gül le rin ve on la rýn ren - gi ne bo yan mýþ ri sâ le le rin le ho þa me dî i çin se ni bek li yor lar mýþ. Üs tad de de! di ye kuþ lar ca cý výl - da þan min na cýk Sa id ve Nur'la rý sen yal nýz ca E - mir dað ve Bol va din'de gör müþ tün On lar bu ba - har da an ne le riy le bütün di yar lar da se ni is tik bal e - de cek ler miþ. Se fih me de ni ye tin deh þet li sal dý rý la rý - na Kur'ân ve on dan sü zü len nur lar la mu ka be le e - den ha ným la rý yol lar da ren gârenk bay rak lar la gö - re cek sin, e fen dim TÜ SÝ AD, 5 ay sü ren a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn ge nel il ke le ri ni a çýk la dý. He pi mi zin yýl lar dýr ü ze rin de dur du ðu muz ba zý ko nu lar, pren - sip ler ha lin de sý ra la ný yor. Se ne ler dir, mev cut a na ya sa nýn 1, 2, 3 ve 4 ün cü mad de le ri nin de ðiþ ti ri lip de ðiþ ti ri le me ye ce ði ni tar týþ týk. Ben, de fa lar ca, 1924 ve 1961 A na ya sa sý ný ör nek ve re rek, bu gün de ðiþ mez de ni len mad de le rin es ki si nin ay ný sý ol ma dý ðý ný ha týr - lat tým. A ma na fi le!!! TÜ SÝ AD, sa de ce, Tür ki ye dev le ti bir cum hu ri yet tir il ke si nin de ðiþ mez li ði ni ka bul e di yor. A ta türk il ke le ri nin ya da A ta türk mil li yet çi li ði nin i de o lo jik bir vur gu ol du ðu ger çe ðin den yo la çý ka rak, ye ni a na ya sa da o il ke le re yer ve ril me me si ge rek ti ði ni be lir ti yor. Ger çek ten de A ta türk il ke le ri, as lýn da CHP nin al tý o kun dan i ba ret: Cum hu ri yet çi - lik, Mil li yet çi lik, Halk çý lýk, Dev let çi lik, La ik lik ve Ýn ký lâp çý lýk. Söz ko nu su il ke ler, 1924 A - na ya sa sý na, 1937 de gir di A na ya sa sý na ka dar, 2 nci mad de de, Türk dev le ti nin, cum hu ri yet çi, mil li yet çi, halk çý, dev let çi, la ik ve in ký lâp çý ol du ðu hu su su yer a lý yor du de, 2 nci mad de de ðiþ ti; sý ra la dý ðým il - ke ler me tin den çý ka rýl dý. Ay rý ca, Baþ lan gýç bö lü mün de, A ta türk il ke le ri ta bi ri mev cut de ðil di. Mil let ve ki li ye mi nin de de, bu gün kü gi bi A ta türk il ke ve in ký lâp la rý na bað lý ka la - ca ðým de nil mi yor du A na ya sa sý nýn Baþ lan gýç bö lü mü ne i - se, þöy le bir cüm le ko nul du:...tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ku ru cu su, ö lüm süz ön der ve eþ siz kah ra man A ta türk ün be lir le di ði mil li yet çi lik an la yý þý ve O nun in ký lâp ve il ke - le ri doð rul tu sun da met nin de, A ta türk il ke ve in ký lâp la rý, re fe rans hük mü ol du. u ka rý da söz et ti ðim cüm le ye i lâ ve o la rak, ge ne Baþ lan gýç bö lü mün de de nil di ki, Hiç - bir dü þün ce ve mü lâ ha za... A ta türk mil li yet - çi li ði, il ke ve in ký lâp la rý ve me de ni yet çi li ði nin kar þý sýn da ko ru ma gö re mez. TÜ SÝ AD ýn ö ne ri le ri a ra sýn da, a na dil de e - ði tim ya da a na di lin öð re ni mi yo lu nun a çýl - ma sý, hâ kim, sav cý, po lis, as ker gi bi dev le tin e ge men lik yet ki si ni doð ru dan kul la nan ve ta raf sýz lý ðýn ö ne çýk tý ðý mes lek le ri ic ra e den ka mu gö rev li le ri ha ri cin de, mil let ve ki li ve öð re tim ü ye le ri de da hil, ka mu gö rev li le ri nin ba þör tü sü tak ma la rý nýn ser best kal ma sý hu - sus la rý da var. Bir baþ ka ö nem li tek lif de, a - na ya sa da, Türk mil le ti ve ya mil li yet çi li ðe a týf ya pan i fa de le rin çý ka rýl ma sý, et nik çað rý þý mý o lan vur gu la ra yer ve ril me me si. 12 Ha zi ran ge nel se çim le ri son ra sý, bu il ke ler çer çe ve sin de, uz laþ ma sað lan ma sý - ný ve ta bu lar a þý la rak, ger çek ten de mok ra - tik bir a na ya sa nýn ya pýl ma sý ný yü rek ten di le rim. Se çim den ge len rüz gâr, de ði þi mi ko lay laþ tý ra bi lir. Bu nun i çin, Mec lis e gi - ren par ti le rin çok sü rat li dav ran ma sý ve za man kay bet me me si ge re kir. Naz lý I lý cak / Sa bah, s.bu id nur si.de Ve sâ yet par ti si i le hâ kim par ti kýs ka cýn da Tür ki ye de mok ra si si Tür ki ye si ya se ti, ve sa yet çi an la yý þýn dan kur tu la ma yan CHP mu ha le fe ti i le 2023 e ka dar Tür ki ye yi yö net me plan la rý ya pan bir hâ kim tek par ti o la rak AKP a ra sýn da sý kýþ tý. A ta türk il ke le ri, as lýn da CHP nin al tý o kun dan i ba ret. e ni a na ya sa, ta bu lar a þý la rak ya pýl ma lý

9 MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Be di üz za man ýn, Av ru pa nýn Hý ris ti yan lýk tan ta saf fî e de rek Ýs lâ ma yak laþ ma sýy la il gi li ön gö rü sü nün de lil le ri ni sun ma ya de vam e di yo ruz: Bu gün Av ru pa, Müs lü man lar da da hil her ke se sos yal dev let yü zü nü gös te ri yor. Ýþ siz le re ge çi ne cek ka dar ma aþ ve ri yor. Her tür lü hak lar dan ya rar lan dý rý yor. Ýs lâm dev le ti nin ö zel lik le rin den bi ri si a da let tir. Bu gün, Tür ki ye bi le, a da let ko nu sun da Beþ yüz senedir yattýðýnýz yeter 2011 i ti ba rýy la 57 ül ke yi i çi ne a lan â lem-i Ýs lâm i çin bil has sa son gün ler de, ya zý lý ve gör sel ba sýn da fi kir yü rüt me yen ve ka rar ver me yen kim se kal ma dý. Bi len de ko nuþ tu, bil me yen de. Ba zý söz ler mak sa dý ný aþ tý, ba zý söz ler ha va da kal dý. Si ya si ler ay rý ko nu þu yor, mol la ve mü der ris ler ay rý ko nu þu yor. Ma a le sef geç miþ te ki Bað dat Pak tý nýn düþ man la rý ve ma zi de ki Os man lý dev let-i â li ye si ni tâ ru mâr et me ye ça lý þan zih ni yet mey dan lar dan çe kil mi yor. Pey gam ber ler di ya rý o lan bu a ziz top rak lar da fit ne ler ar dý ar dý na ve her yer de kan a ký yor. Bun la rý sey re der ken ve do ðu da ki vah þet ve deh þet tab lo su nu mü þa he de e der ken, ça ðý mý zýn ger çek i ma mý ve mü ced di di Hz. Be di üz za man ýn yýl lar ön ce biz le re ve bü tün â lem-i Ýs lâ ma dö ne rek î râd bu yur du ðu fer ya dý ný dü þün düm: Muh te rem din kar deþ le rim! Beþ yüz se ne dir yat tý ðý nýz ye ter! Ar týk Kur ân ýn sa ba hýn da u ya ný nýz. ok sa, Kur âný Ke rîm in gü ne þin den göz le ri ni zi ka pa ta rak gaf let sah ra sýn da yat mak la vah þet ve gaf let si zi yað ma e dip pe ri þan e de cek tir. San ki dün söy le miþ gi bi... Mad dî ve ma ne vî sah ra lar da ne kor kunç ge liþ me ler le kar þý kar þý ya yýz. Hz. Be di üz za man, e se rin de þark yay la la rýn da bir ka ra ça dýr al týn da yi ne biz le re, bü tün Ýs lâm â le mi ne bir çý kýþ yo lu nu gös te rir: Si ze ký sa bir söz söy le ye ce ðim; ez ber e de bi lir si niz: Ýþ te, es ki hâl mu hal; ya ye ni hâl ve ya iz mih lâl A ca ba si zin þu ça dý rý nýz par ça par ça yan dý rý lýr sa, kü lü ha va ya sav ru lur sa, o kül den ye ni den ça dýr e dip i çin de o tur mak ka bil mi dir? (Mü nâ za rât, s. 52) Be di üz za man ýn bu sö zü nü, 3 Þu bat 1977 de i ki ar ka da þým la bir lik te es ki cum hur baþ ka ný Ce lâl Ba yar a Ýs tan bul Çif te ha vuz lar da ki e vin de ve as sý a da da ya tan de mok rat mil let ve kil le ri ne, da mat ve kýz la rý na nak let tim. C. Ba yar de di ki: Be nim Sa id Nur sî ye sev gim þim di bir kat da ha art tý, ben bu ki ta bý ný o ku ma mýþ tým. Ba na bu ki ta bý ge ti ri niz, hay ran kal dým... Bu sö zü, harp ten çý kan, Ga lip ho ca di ye a ný lan, dün ya kon jonk tü rü nü i yi ta kip e den ve Biz, Baþ ve kil Ad nan be yi Be di üz za man la gö rev len dir dik di yen bir dev let a da mý söy lü yor. i ne, ye ni hâl in de, had di mi zi a þa rak san dýk, meþ rû ti yet, ger çek mâ nâ da cum hu ri yet ve ço ðul cu par la men ter sis tem ol du ðu nu di li mi zin dön dü ðü ka dar an lat týk. Bu gün de ö nü mü ze ge le ne ve u la þa bil dik le ri mi ze an lat ma ya ça lý þý yo ruz. Baþ ka çý kýþ yo lu da yok tur. i ne Hz. Be di üz za man, 100 yýl ön ce, Þam E me vi ye Ca mi i nde ki ta ri hî hut be sin de, çe þit li ci han þü mûl be yan ve tesbit le ri nin bi ri sin de bu gü ne dö ne rek der ki: Ki min him me ti yal nýz nef si i se, o in san de ðil... Çün kü in sa nýn fýt ra tý me de ni dir ve Bir a da mýn kýy me ti him me ti nis be tin de dir. Ki min him me ti mil le ti i se, o kim se tek ba þý na kü çük bir mil let tir. E ðer bu mâ nâ da þah sî çý kar, is tik bal ve men fa at ler ol ma sa i di, bu gün kü kar ga þa ol maz dý. Tu nus Dev let Baþ ka ný ül ke yi terk e di yor, ba sý nýn bü yük kýs mýn da ka çar ken Bir bu çuk ton al týn i le kaç tý de ni li yor. Han gi A rap ül ke si nin bel li baþ lý li de ri ne do kun san kül çe al týn lar dö kü lü yor. Þim di so ru yo ruz: Siz fa kir fu ka ra yý ve hal ký dü þü nen dev let baþ ka ný mý sý nýz, yok sa al týn tüc ca rý mý? Kur ân-ý Ha kim in sos yal ha ya ta ba kan 230 â ye ti nin mu ha ta bý baþ ta Ýs lâm dün ya sý dýr. Her za man de rim: A ca ba â yet ler mi bi ze kü süp git ti? ok sa biz mi â yet ler den çok u zak laþ týk? Ýþ te Asr-ý Sa a det. Pro je de o çý kýþ yo lu da bu dur. O nu yan sý tan lar ya þa mýþ lar ve a ziz ol muþ lar. Bu ha ki kat le ri iç ti mâî ha ya týn her ka de me sin de ve her ma ka mýn da ya þa ya cak sýn. Ma kam lar da, in san lar da fa ni dir. Bun lar is tis mar e dil me me li dir. Han gi ma kam o lur sa ol sun, ni za nýn ve þah sî çý kar la rýn kay na ðý ol ma ma lý dýr. Pey gam ber ler di ya rýn da ki bu kor kunç ha di se ler in þâ al lah ye ni bir sa a de tin mu kad de me si o lur ü mi din de yim. 500 se ne dir ya tan Ýs lâm dün ya sý ar týk kav ga yý bi ti rip, san dýk ta it ti fak e de rek it ti had-ý Ýs lâm ý or ta ya çý kar ma lý dýr lar. Bediüzzaman ýn sosyolojik tesbitleri - 2 AB, ya ni A ÝHM e (Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne) mü ra ca at e di yor. Bü tün bu ge liþ me ler, AB nin hak ve hür ri yet ler pro je si ol du ðu nu gös ter mi yor mu? Ba tý Lâ i lâ he il lal lah de me ye baþ la mýþ tý, ar týk Mu ham me dü r-re sû lul lah de me ye de baþ la dý. Be di üz za man Haz ret le ri, bir e se rin de, Â hir za man da Hz. Ý sa nýn (as) din-i ha ki ki si hük me de cek, Ýs lâ mi yet le o muz o mu za ge le cek 1 der yý lýn da Av ru pa nýn 114 ki li se si top la ný yor ve Hz. Mu ham med in (asm) pey gam ber lik kri ter le ri ne u yup uy ma dý ðý tar tý þý lý yor; bu nun i çin ö ne sür dük le ri al tý kri te rin ay nen Hz. Mu ham med de de (asm) bu lun du ðu gö rü lü yor. So nun da 114 ki li se, müþ te re ken Hz. Mu ham med in (asm) pey gam ber ol du ðu nu a çýk lý yor. Da vid A. Bar rett ta ra fýn dan 2001 yý lýn da ya yýn - la nan Dün ya Hý ris ti yan An sik lo pe di si nde (World Chris ti an Ency clo pe di a) 2025 yý lýn da Müs lü man la rýn top lam sa yý sý nýn e (ya ni dün ya nü fu su nun yüz de 22.8 i ne) yük se le ce ði tah min e di li yor yý lýn da i se bu ra kam 2 mil ya rýn üs tü ne çý ka rak a (ya ni dün ya nü fu su nun yüz de 25 i ne) yük se li yor. Kim bi lir bel ki de Kur â nî i fa dey le söy le ye cek o lur sak in san lýk Ýs lâ mi yet e fevc fevc a kýn e de cek tir. 2 i ne Be di üz za man ýn tes bi tiy le; Hý ris ti yan lýk ya in ti fâ ve ya ýs tý fâ e de cek, ya ni sö nüp gi de cek, Ýs lâ mi ye te tes lim-i si lâh e de cek tir. Ki li se le re pek i ti bar e den yok. A te ist ler ve ya ag nos tik ler (din i le il gi len mez ci ler) ço ðun luk ta. Ar týk ki li se ler, gö nül lü kül tür ku ru lu þu o la rak ça lý þý yor. Has ta, göç men, ba ký ma muh taç la rýn ya ra rý na iþ ler ya pý yor. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Müs lü man lar, din siz lik ve ah lâk sýz lýk kar þý sýn da, Hý ris ti yan la rýn ha ki kî din dar rû hâ nî ve mis yo ner le riy le it ti fak e de cek. Ýþ te bu ha ki kat de a pa çýk gö rü lü yor. Av ru pa lý lar, u yuþ tu ru cu gi bi mad de ba ðým lý lý ðý na kar þý bir lik te ça lý þý yor ve ted bir ler ü re ti yor lar. Müs lü man la rý ki li se le re dâ vet e dip ko nuþ ma lar yap tý rý yor lar. Ri sâ le-i Nur, ba zý o kul la ra ve ki li se le re gir di. Za ten pek çok ki li se, eð len ce ve iþ ye ri ol mak tan sa, Hiç ol maz sa ma bed o la rak kal sýn, i ba det ha ne ol sun! di ye Müs lü man la ra ve ri li yor. Ö te yan dan i ba det e den le re i na nýl maz say gý gös te ri li yor. Zi ra, bu de ðer ler ta ma men bit ti ðin den, i na nýl maz çar pý cý ge li yor on la ra. Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Kas ta mo nu Lâ hi - ka sý, s U mut a vuz, e ni As ya, Vazifedar olduðu için hiç pes etmedi Be di üz za man Haf ta sý, bü tün hý zýy la de vam e di yor. Tür ki ye ve dün ya nýn baþ ka yer le rin de ki Nur Ta le be le ri, bil has sa Mart a yý nýn son haf ta sý na gi ril di ðin de, ken di le ri ni hum ma lý bir fa a li ye tin i çin de bu lu yor. Þüp he siz yý lýn dört mev si min de de ben zer fa a li yet ler a ra lýk sýz þe kil de de vam e di yor. Fa kat, Mart'ýn son haf ta sýn da ki du rum yi ne de bir baþ ka man za ra arz e di yor. Zi ra, 23 Mart'ta (1960) ve fat e den Be di üz za man Haz ret le ri, ken di siy le ve dâ vâ sýy la bað lan tý lý o la rak "ö lüm ha ki ka ti" hak - TARÝHTE BUGÜN Ru hu na rah met yað dýr mak mak sa dýy la, a sýr lar bo yu du â lar la, ha tim ler le, mev - lid ler le a ný lan "De niz ler Ha ki mi" un van lý Bar ba ros Hay red din Pa þa, 25 Mart 1944'ten i ti ba ren, ne ya zýk ki hey ke liy le ve hey ke li - nin ö nün de ki dün ye vî tö ren ler le a nýl ma ya baþ lan dý. Bu ta rih te, Ýs tan bul Be þik taþ Mey da nýn - da, tür be si ne ya kýn yer de, söz de o nun ha tý - ra sý na ya pý lan bu hey kel, as lýn da o nun ru - hu nu mu az zeb et mek te dir. Zi ra, o ha ya tý nýn hiç bir saf ha sýn da hey - kel ci ol ma dý, hey kel ya pýl ma sý ný tas vip et - me di; da ha sý, hey kel ci lik a de ti, o nun a sýl mü ca de le et miþ ol du ðu ec ne bî cep he nin i - nanç ve hat ta ta pý nak fi gür le ri a ra sýn da yer a lý yor du. Do la yý sýy la, o nun hey kel le ri sev me si, im - kân ve ih ti mal ha ri ci dir. Bu na rað men, tu tup bir de o bü yük zâ týn hey ke li ni dik mek, hem o nun þah sý na bir hür met siz lik, hem de o nun ta þý dý ðý i nanç de ðer le ri ne a le nî bir ha ka ret mâ nâ sý ný ta þý - mak ta dýr. O hal de, bu u cû be hey kel, ni çin ya pýl dý? A ca ba, ay ný yer de bu lu nan tür be si nin ba - þýn da rah met du â la rýy la ve di nî me ra sim - ler le a nýl ma sý ih ti ya ca kâ fi gel mi yor muy - du? A ca ba, bir ta ri hî þah si ye ti an mak i çin, il lâ da o nun hey ke li ni dik mek mi ge re ki yor? Ce va bý ha va da ka la cak da ha bir di zi so ru - yu sý ra la mak müm kün. Çün kü, hey kel ci lik na mý na ve ri le cek tat - min kâr hiç bir ce vap o la maz. kýn da þun la rý söy lü yor: 1) "Ve'l mev tü yev mî Nev rû zi nâ." a ni "Ö lüm, bi zim Nev rûz Bay ra mý gü nü gi bi dir." 2) "Be nim ve fâ tým, ha ya tým dan zi ya de di ne hiz met e de cek." Ýþ te, bu ha ki kat le rin gün geç tik çe da ha da par lak bir sû ret te zu hur et ti ði ni mü þa ha de et mek te yiz. Nur Ta le be le ri nin bu lun du ðu he men her yer de, has se ten þu Nev rûz gün le rin de u mu mun iþ ti rak e de bil di ði ders ler, soh bet ler, se mi ner ler, kon fe rans lar, pa nel ler, kon gre ler ter tip e di le rek, fik rî ve mâ ne vî bir di ri li þin is pa tý ger çek leþ ti ri li yor. Dün ya eh li nin he sa bý Sa id Nur sî, ha yat ta i ken o na ra hat lýk yü zü ver me yen ler, o zâ tý me za rýn da da hi ra hat bý rak ma dý lar. On lar, ken di plân ve ha sap la rý na gö re, Sa id Nur sî'yi ra hat bý rak ma mak la, da i mî bir ta kip ve ta ras sut al týn da bu lun dur mak la, o nun se si ni ký sa cak, o nun hiz me ti ni a ka me te uð ra ta cak lar dý. 25 MART 1944 Barbaros Hayreddin'e heykel darbesi Barbaros Hayreddin Paþa için yapýlan anýt. De mek ki, bu iþ te bir ka sýt var: Mu kad des de ðer ler le fe tih le re im za at mýþ bir eþ siz kah ra ma ný, ay ný de ðer le re yüz de yüz zýt bir iþ gü zâr lýk la, o na ruh ve mâ nâ cep he sin den yý ký cý bir dar be vur ma kas tý. E vet, bir is mi de Hý zýr Re is o lan Hay red - din Pa þa, ma a le sef 1944'ten bu ya na söz ko nu su hey ke lin ö nün de a nýl mak ta ve bu se bep le ru hu a zap i çin de bý ra kýl makta dýr. O nun ru hu nu bu a zap tan kur ta ra cak ge - liþ me le re bir ka pý a çýl ma sý ü mit ve te men - ni siy le, ah ya Ke mâl'in o nu der ha týr et ti ren mâ ni dar bir þi i ri ni tak dim e di yo ruz... De niz uf kun da bu top ses le ri ner den ge li yor? Bar ba ros, bel ki do nan may la se fer den ge li yor. A da lar'dan mý, Tu nus'tan mý, Ce za yir'den mi? Hür u fuk lar da do nan mýþ i ki yüz pa re ge mi, e ni doð muþ a ya bak týk la rý yer den ge li yor. O mü ba rek ge mi ler han gi se her den ge li yor? Ne var ki, he sap la rý tut ma dý ðý gi bi, bü tün plân la rý da a kim kal dý. Ni te kim, Be di üz za man'ý de fa lar ca (as ga ri 19 kez) ze hir le di ler; an cak, öl dür me ye mu vaf fak o la ma dý lar. En az ze hir le me sa yý sý ka dar da ba zan te tik çi tut mak þek lin de doð ru dan mü da ha le i le ca ný na kast et ti ler. Lâ kin, öl dür me yen Al lah, o nu her de fa sýn da i na yet al týn da tu tup mu ha fa za ey le di. Sa id Nur sî, de fa lar ca ö lü mün e þi ði ne ka dar gel di; in ce cik sý nýr lar dan dön dü. Ö zet le: Di vân ý Harp ler de i dam ta le biy le yar gý lan dý. Da ra ða cý nýn tam da ký yý sýn dan dön dü. (1909) ük sek ka ya lýk lar dan (Van Ka le si) kay dý. Teh li ke ih ti ma li yüz de yüz i ken, Gavs ý Â za mýn him me ti ve Hakk'ýn i na ye ti i le mu ha fa za o lun du. Vah þî or tam lar da, vah þî hay van lar la, aç ca na var lar la de fa lar ca kar þý kar þý ya gel di. i ne bir dest i i na yet i le hiç za rar gör me den kur tul du. Har be iþ ti rak et ti. Ay lar ca dað baþ la rýn da, at eþ hat týn da ha ri cî düþ man la sa vaþ tý. Düþ man gül le le ri üç öl dü re cek ye ri ne i sa bet et ti. A ya ðý da ký rýk bir þe kil de e sir düþ tü. E sa ret ha ya týn da, bir kaç kez ö lüm le bu run bu ru na gel di. An cak, bü tün bu he lâ ket ve fe lâ ket sü re ci ni, yi ne i na yet i Hak i le at la ta rak kur tul du. ( ) E sa ret dö nü þü, Ýs tan bul'da iþ gal ci kâ fir le rin boy he de fi ha li ne gel di. An ka ra'da i se, i ki de fa gad dar mü na fýk la rýn sû i kas tý na mâ ruz kal dý. Fa kat, ay ný i na yet þem si ye siy le yi ne mu ha fa za o lun du. ( ) 1925'ten son ra sý i çin, 35 yýl müd det le de vam e den ve ta rih te em sâ li gö rül me miþ bir mut lak þid det, bas ký ve is tib dat dö ne mi söz ko nu su ol du. Bu za man zar fýn da gö rüp ya þa dýk la rý ný sa týr baþ la rýy la da ol sa bir kö þe ya zý sý na sýð dýr mak ne re dey se im kân sýz. Üs tad Be di üz za man'ýn gö rüp ya þa dý ðý zu lüm lü bas ký la ra, nor mal bir in san ýn da yan ma sý ve hiç pes et me me si müm kün gö rün mü yor. O nun tam bir sa býr ve ta ham mül i çin de ka la rak ve sa de ce dâ vâ sý na ki lit le ne rek ha ya tý ný i da me et tir me si, nor mal de "tavr ý ak lýn" ha ri cin de gö rü nü yor. De mek ki, o va zi fe dar bir þah si yet tir ki, hiç dur mu yor, hiç pes et mi yor, tam bir a zim ve ka rar lý lýk i çin de mak sa dý na uy gun þe kil de mü ca de le si ne de vam e di yor. Baþ ka sý ol sa, ya ni mâ nen va zi fe li ol ma yan bir þa hýs ol sa, böy le si ne a ðýr þart lar al týn da, "Ar týk ye ter", ya hut "Ben den bu ka dar" di ye rek hav lu a tar ve ay ný is ti ka met ü ze re hiç is tik ra rý ný boz ma dan git me si, gi de bil me si müm kün ol maz dý. De mek ki, tak dir i Ý lâ hî i le, o zât bu za man da tav zif e dil di ði i çin, bü tün ha ya tý ný, fi re siz ve hiç in hi raf et mek si zin kud sî i mân dâ vâ sý yo lun da i da me ik mâl et ti re bil di. Ne mut lu, ay ný yol da gi den le re ve ay ný çý ðýr da hiz met e den le re. AH MET ER GE NE KON Þev ket Am ca nýn ar dýn dan Ana do lu ni ce giz li kah ra man lar ya ta ðý dýr. Ni ce ga zi le rin, ser ver le rin o ta ðý dýr. Mev lâ nâ Haz ret le ri de De fi ne yi yý kýk yer de a ra bu yur ma mýþ mýy dý? Þev ket (Ça týk kaþ) Am ca da To ros la rýn Ko raþ Kö yün den Kon ya E reð li si ne ge lip saff-ý ev vel ler le bir lik te i man hiz me ti ne o muz ver miþ, i ma ný ka ya lar gi bi sað lam bir hiz met kah ra ma ný dýr. Ha ya tý za ma nýn þart la rý ge re ði mad dî yön den me þak kat ler le geç miþ, be de nen a ðýr iþ ler de ça lýþ mýþ, da ha son ra has ta ne de has ta ba ký cý o la rak ça lý þýp has ta la ra hem mad den hem de ma nen hiz met et miþ, on la ra Has ta lar Ri sâ le si ni o ku ya rak, soh bet e de rek te sel li et miþ tir. Ni ce has ta la ra yar dý mý do kun muþ, ni ce has ta la rýn ba þu cun da çe þit li ah vâl ler de ve fat la rý na þa hit ol muþ tu. Bu hiz me tin den do la yý has ta ne baþ he kim le riy le ma ce ra lý o lay lar ya þa sa da, o, hiz me tin den vaz geç me miþ, hiz me ti ne en gel ol mak is te yen le rin ye dik le ri to kat la ra þa hit ol muþ tu. Has ta ne den e mek li ol duk tan son ra â hir öm rü ne ka dar 30 yýl lýk e mek tar bi sik le tiy le has ta la rýn hiz me ti ne ko þar dý. Þev ket Am ca 40 yý lý aþ kýn e ni As ya ya o lan sa da ka tý ný me ta net le de vam et tir miþ, Üs tad ýn gös ter di ði iç ti mâî ve si ya sî meþ re bin çiz gi sin den hiç sap ma mýþ týr. O, bü tün Nur Ta le be si kar deþ le ri ni sa mi mi yet le ve sev giy le ku cak lar dý. Þev ket Am ca bi zim i çin en i yi bir kom þu, her za man hoþ soh bet, en i yi bir dost ol du ðun dan, o nu bir ba ba, am ca mýz ve ço cuk la rýn de de si gi bi gör dü ðü müz i çin a ða bey de mez, Þev ket Am ca di ye hi tap e der dik. Sa rý ðý ný de vam lý be lin de ta þýr ve e vi nin he men ya ný ba þýn da bu lu nan ca mi de sa rý ðý ný sa ra rak na ma zý ný ký lar dý. Hac ve um re va zi fe le ri ni tam bir sa mi mi yet le ve ih lâs la yap mýþ tý. Has ta lan dýk tan son ra üç ay müd det le ba þýn da de vam lý Kur ân o kun muþ. Ve fa týn dan bir müd det ev vel te le fon da gö rü þüp he lâl laþ tý ðý mýz da has ret le Siz le ri çok öz le dim de miþ ti. E vet bu dün ya do ya do ya has ret gi de ri le cek bir yer de ðil. Biz de se ni ve baþ ta Üs ta dý mýz ve a hi re te ir ti hâl e den bü tün Nur Ta le be si aða bey le ri mi zi öz le dik. Ehl-i ha ki ka tin soh be ti ne za man, me kân ma ni ol maz; ma ne vî rad yo hük mün de bi ri þark ta bi ri garb da, bi ri dün ya da bi ri ber zah da ol sa da ra bý ta-i Kur â ni ye ve i ma ni ye on la rý bir bi riy le ko nuþ tu rur. Çün kü dün ya bir mi sa fir ha ne dir. Ve in san on da az du ra cak týr ve va zi fe si çok bir mi sa fir dir. Ha yat-ý e be di ye bu ra da ka za ný la cak týr. 13 Mart Pa zar gü nü Al lah Al lah di ye di ye ve Ke li me-i Þe ha de ti ge ti re ge ti re, ma ka mý ný gö re rek öy le gü zel bir ö lüm le Rab bi ne vus la ta er miþ. Ve fa týn dan bir haf ta son ra e vin de o ku du ðu Kur ân ýn se si ni a i le si din li yor. Al lah bü tün Nur Ta le be le ri ne, böy le hüsn-ü hâ ti me i le hý tâ mü hü misk sýr rý na maz ha ri yet le ha yýr lý vus lat lar na sip ey le sin. Þev ket Am ca nýn ha tý ra sý na bir ve fa bor cu ol mak ü ze re ve bir rah met du â sý na ve si le ol ma sý di le ðiy le bu nu yaz ma ya mec bu ri yet his set tim. Vus lat þer be ti ni i çen le rin hak kal ya kîn his set tik le ri a þa ðý da ki ha ki ka ti, e be dî bir þe fa at ve si le si ol mak ü ze re hâ li ha zýr da Þev ket Am ca mý za, is tik bal de ken di mi ze o ku ya rak nef si mi ze din le te lim: Ey Rabb-i Ra hî mim ve ey Hâ lýk-ý Ke rî mim! Kül li â tin ka rîb (Gel me si mu hak kak o lan her þey ya kýn dýr) sýr rýy la ben þim di den gö rü yo rum ki, ya kýn bir za man da, ben ke fe ni mi giy dim, ta bu tu ma bin dim, dost la rým la ve da ey le dim. Kab ri me te vec cüh e dip gi der ken, Se nin der gâh-ý rah me tin de, ce na ze min li sân-ý ha liy le, ru hu mun li san-ý kà liy le ba ðý ra rak de rim: El-a man, el-a man! a Han nân! â Men nân! Be ni gü nah la rý mýn ha câ le tin den kur tar! Ýþ te kab ri min ba þý na u laþ tým, boy nu ma ke fe ni mi ta kýp kab ri min ba þýn da u za nan cis mi min ü ze ri ne dur dum. Ba þý mý der gâh-ý rah me ti ne kal dý rýp bü tün kuv ve tim le fer yad e dip ni dâ e di yo rum: El-a man, el-a man! â Han nân! â Men nân! Be ni gü nah la rý mýn a ðýr yük le rin den ha lâs ey le! Ýþ te, kab ri me gir dim, ke fe ni me sa rýl dým. Teþ yî ci ler be ni bý ra kýp git ti ler. Se nin af ve rah me ti ni in ti zar e di yo rum. Ve bil mü þa he de gör düm ki, Sen den baþ ka mel ce ve men ce yok. Gü nah la rýn çir kin yü zün den ve mâ si ye tin vah þî þek lin den ve o me kâ nýn dar lý ðýn dan, bü tün kuv ve tim le ni dâ e dip di yo rum: El-a man, el-a man! a Rah mân! â Han nân! â Men nân! â Dey yân! Be ni çir kin gü nah la rý mýn ar ka daþ lýk la rýn dan kur tar! e ri mi ge niþ let tir! Ý lâ hî, Se nin rah me tin mel ce im dir ve Rah me ten li l-â le mîn o lan Ha bi bin (asm), Se nin rah me ti ne ye tiþ mek i çin ve si lem dir. Sen den þek vâ de ðil, bel ki nef si mi ve ha li mi Sa na þek vâ e di yo rum. (Be di üz za man, Lem a lar, 12. No ta)

10 10 KÜLTÜR SANAT Fa tih in ve fet hin sýr la rý Sev gi li o ku yu cu la rý mýz! Bu haf ta da siz ler le bir lik te ol ma nýn se vin ciy le Ce nâb-ý Hak ka þük re di yor, O nun pey gam be ri Hz. Mu ham med e sa lât ve se lâm gön de ri yo ruz Ýn sa ný ve kâ i na tý o ku mak i çin i pa ro la ya pan ya yý ne vi miz, ye ni e ser ler neþ ret me ye de vam e di yor. Bu ya zý mýz da siz le re, yep ye ni bir e se ri miz den bah se de ce ðiz: Fa- tih ve Fe tih. Ta rih çi ya za rý mýz Ri fat Ok yay ýn ka le me al dý ðý e ser, 13,5x21 cm e ba dýn da ve 248 say fa dan mü te þek kil. El ham dü lil lah þan lý ve de he pi mi ze gu rur ve ren bir ta ri he sa hi - biz. Bu ger çe ði, ge rek es ki za man lar dan bu gün le re bu top rak lar da ya þa yan gay ri müs lim a zýn lýk lar, ge rek se di ðer mil let le re men sup sað du yu lu mü nev ver ler de tak dir ve de tes lim e di yor lar. Bu ve si ley le, dün ya ta ri hi ne Müs lü man mil le ti mi zin a dý ný al týn harf ler le, mad dî-ma ne vî gü zel lik le riy le, za fer ve kah ra man lýk la rýy la yaz dý ran a ziz a ta la rý mý zý rah met ve þük ran i le a ný yor, on la ra du â lar e di yo ruz! Ma lû mu nuz, hem dün ya ta ri hin de ki, hem de ken di ta ri hi miz - de ki en ö nem li hü küm dar lar dan bi ri si Fa tih Sul tan Meh med i se, en mü him o lay lar dan bi ri si de Ýs tan bul un fet hi dir. Fa tih ve Fe tih â de ta öz deþ leþ miþ tir. Ve ta biî ki Ýs tan bul un fet hi son ra sýn da Ý kin ci Meh med, Fa tih Sul tan Meh med di ye a ný lýr ol muþ tur. Ýs tan bul un fet hi nin biz le re, ya ni a ta la rý mýz o lan Os man lý la ra ba - kan yön le ri ol du ðu gi bi, ay ný za man da dün ya ya ba kan ta raf la rý da var dýr. El bet te fet hin ö zel lik le ri ni ve so nuç la rý ný bu ra da sý ra la ma ya bu kö þe miz ye ter li de ðil, fa kat bütün il mî o to ri te le rin bir leþ ti ði i ki nok ta yý ha týr lat mak el zem dir: 1- Pey gam ber-i Zî þan ýn (asm) o mu az zam mu' ci ze si ger çek leþ - miþ tir: Kons tan ti niy ye bir gün fet ho lu na cak týr. O nu fet he den as - ker ne gü zel as ker, o nu fet he den ko mu tan ne gü zel ko mu tan dýr! 2- Ba tý Dün ya sý (Av ru pa) bu o la yýn et ki siy le Or ta Çað ka ran lýk - la rýn dan e ni Çað ay dýn lýk la rý na yel ken aç mýþ týr Ta biî ki Ýs tan bul un fet hi nin mad dî mi ma rý Ý kin ci Meh med, ya - ni fe tih ten son ra ki a dýy la Fa tih Sul tan Meh med dir; fa kat o nun da bes len di ði, feyz al dý ðý ho ca la rý da var dýr ki, on lar da fet hin ma ne vî mi mar la rý dýr. Ta nýt tý ðý mýz e ser de ge nel o la rak Fa tih Sul tan Meh med in muh - te þem ve de ib ret lik sah ne ler le ö rü lü ha ya tý an la tý lýr ken, ta biî o la rak en ge niþ yer Ýs tan bul un fet hi ne ay rý lý yor. El bet te an la tý lan lar bel li bir kro no lo jik düz lem de ve ri li yor. Ý kin ci Meh med i Fa tih Sul tan Meh med ya pan un sur lar ve de sýr lar i le Ýs tan bul un Fet hi o la yý - nýn ya ný sý ra fe tih ten son ra ki Ýs tan bul da ve de A na do lu da ya pý lan mad dî-ma ne vî i mar fa a li yet le ri bir a ra da, ta ri hî bel ge le re da ya ný la - rak yan sý tý lý yor. Son o la rak, Hol lan da/rot ter dam Ýs lâm Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ah med Ak gün düz ün tak riz yaz dý ðý e ser, Ýs tan bul un Fet hi nin 29 Ma yýs 2011 de ki 558 in ci yýl dö nü mü a re fe sin de gü zel o ku ma lar va at e di yor, di ye bi li riz! *** Ri sa le-i Nur Kon gre si nin ma sa ça lýþ ma la rý, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin Þam da E me vi Ca mi in de Ýs lâm â le mi nin i çi ne düþ tü ðü prob lem le ri ve çö züm yol la rý ný ih ti va e den ve Hut be-i Þa mi ye o la rak ad lan dý rý lan ko nuþ ma sý nýn 100. yý lý mü na se be tiy le bu yý la öz gü o la rak Su ri ye nin baþ ken ti Þam da dü zen len di. Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði ve Dün ya Ba rý þý ko - nu su i le çer çe ve len kon gre nin (so nuç) bil di ri le ri, bu haf ta so nu Ýs - tan bul da bu Pa zar (27 Mart ) Ha liç Kon gre Mer ke - zi nde gör kem li bir top lan týy la ka mu o yu na du yu ru la cak. Bil ve si le bu faaliyete Ýs tan bul i le çev re il ve il çe ler de ki bütün e ni As ya Neþ - ri yat o ku yu cu la rý ný da dâ vet et mek ten þe ref du ya rýz! Ha liç Kon gre Mer ke zi nde ku ru la cak ki tap stan dý mýz da ye ni e - ser le ri mi zin ya nýn da her da im ye ni ve de gü zel o lan ki tap la rý mýz - la siz le ri kar þý la ya ca ðýz in þal lah. Haf ta ya yi ne bu kö þe de bir lik te ol mak di le ðiy le Al lah a e ma net o lu nuz! Kâ be den Sü ley ma ni ye Ca mi i ne Geldiðiniz nokta Ýnsan ömrü, kâinat misali vazifelerini yerine getirerek giden bütün yaratýlmýþlar içinde þuurlularýn timsalidir. Ömür ve hayat içinde acýlý, tatlý, iniþli, yokuþlu bir akýþ Dünyaya hükmetmeye azimli bir ömür içinde bulunmak veya dünyanýn meþakkat ve zahmetlerini daha yaþamadan pes etmek Her ikiside yaratýlmýþ biz insanlarýn maruz ve mazharý olduklarý hallerdir. Elbette ki dünyaya hükmetmek, hayata ve mükevvenata hükmetmek babýndan, Allah a mahsustur. Ýnsan hýrs ve kanaatsizlik ile vazifesini ve hedefini þaþýrarak böyle bir fiili yapmaya yeltenir. Hayatýn içinde, yine hayata kendi nefsimiz, amellerimiz noktasýndan Allah a abd, kul olarak yönelebilirsek, bu pencereyi kendimize açabilirsek durum tamamen farklý olacaktýr. Düþünelim ki Allah ýn rýzasýna eriþmiþ, onun emir ve yasaklarý noktasýndan hareket edebilmiþ bir insan hakkýyla kul olmuþtur. Bunun aksi ise dünyaya hükmetme ütopyasýnýn açýlýmlarý içinde kaybolmak olmuþtur. Kur ân ve sünnet kaynaklý bir hayat tarzý ve yaþayýþý bizleri daima onun rýzasý çerçevesinde hareket ettirebilir. Eðer Kur ân ve sünnetin dýþýnda yollara tevessül edilirse insanlar hem þahýslarýnda, hem de topyekûn insanlýk adýna zulümlere ve isyanlara girebilirler. Dünyada insanlarýn geldiði nokta; zahmetsiz ve meþakkatsiz bir hayatýn bu dünyada olmayacaðýnýn anlaþýldýðý, anlaþýlmaya ve derk edilmeye baþlandýðý noktadýr. Bu noktadan hareketle insanlýk bu dünyada bulamayacaðý rahatý ve huzuru baþka bir dünyada aramaya ve bunu anlamaya çalýþmaktadýr. Ýslâmiyet hakkýyla bu arayýþýn ve hedefin cevap veren tek adresi ve müracaat noktasý olmuþtur. Birazcýk uyanan Avrupa ve þimdilerde tam uyanmaya baþlayan Asya insanlarý bu düþünce ve fikir atmosferi içiriþinde yerini almaktadýrlar. Ýnsan kâinat içindeki seçilmiþ varlýk olma noktasýndaki kendi huzur hakkýný vermek istiyorsa þuurunun gereklerini yapmak zorundadýr. Ýnsanlýk þuurunun en iyi planlandýðý ve fayda eksenli hesaplandýðý adres ise Kur ân ve iman atmosferi içindeki Ýslâmiyet adresidir. Ýnsanlýk adres sormakla ve aramakla fazla meþgul olmamalý yoksa tren kaçar. Öyle ya her þeyin bir ömrü var, dünyanýn da bir ömrü var Geç kalmak hatadýr. Kýrtasiyelerin tercihi Zambak ayýnlarý TÜR KÝ E DE o kul ya yýn cý lý ðý nýn ö nem li ku ru luþ la rýn dan Zam bak a yýn la rý ba yi a ðýn da yüz de el li ar týþ gös ter di. Zam bak a yýn la rý, Tür ki ye ge ne li u laþ tý ðý 600 ba yi ve 3000 sa týþ nok ta sý i le pe ra ken de sek tö rün de yar dým cý kay nak ve test ki tap la rý ko nu sun da bü yük bir boþ lu ðu dol du ru yor. Zam bak a yýn la rý bün ye sin de bu lun dur du ðu i aþ kýn ü rün çe þit li ði i le Tür ki ye ge ne li ba yi ler sa ye sin de tü ke ti ci ye en ký sa sü re de u laþ mak ta. Kül tür Sa nat Ser vi si Orthastat tek ni ðin en bi li nen ve gö rü len uy gu la ma sý, Ýs tan bul Sul - tan Ah met Mey da ný nda ki Di ki li Taþ te me li dir. M.S. 390 yý lýn da di - kil di ði bi li nen tek par ça gra nit taþ, Ýs tan bul un ö nem li dep rem le rin de bi le ye rin den san tim oy na ma mýþ. Orthostat yapý sisteminde, ta þý yý cý be den du var la rý nýn al tý na i sa bet e den te mel du - var ký sým la rý ta ba ka ta ba ka, harç kul lanýl ma dan ký rýk taþ lar la ö rül üyor. SOL DAN SA ÐA 1. Bir ki ta býn say fa la rý nýn ke na rý na ve ya al tý na ya - zý lan a çýk la yý cý ya zý, der ke nar. - Kü - çük ar ma ðan lar la ya pý lan dü ðün çað - rý sý. 2. Bo ða gü re þi, ya rýþ, o yun vb. gös te ri ler ya pý lan a lan. - Bir çok or ga - nik mad de yi e rit mek te kul la ný lan u - çu cu, ko lay ca a lev a lýr, e ter ko ku sun - da bir sý vý. 3. Ö ðü tül müþ su sa mýn ko yu sý vý du ru mu. - Bir ko lun i ki u - cu na a sý lý i ki ke fe den o lu þan tar tý, mi zan. 4. U cu yan mýþ o dun. - Ta rih ön ce sin den gü nü mü ze ka dar de ði þik çað la rýn ve uy gar lýk la rýn kül tür de - ðer le ri ni tem sil e den e ser ve ya ka lýn - tý. - Þöh ret, þan. 5. Pa ra i le sa týn a lý - nan hiz met çi kýz. - A vuç i çi. 6. Bir be sin mad de si. - A ða cý kes me, yar - ma, yont ma vb. iþ ler de kul la ný lan a - ðaç sap lý, de mir a raç. - Kan de la bö lü met re ka re. 7. A ðýr lýk, o nu ru ko ru ma, hay si yet ve þe re fi ko ru ma, o nur lu ol - ma. - Bý rak, koy mâ nâ sýn da yö re sel i - fa de. 8. Sa yý, ta ne. - Mi lâ di yýl da dör - dün cü ay. 9. Ka lem kav ga sý. - Bir mü zik se si ni be lirt me ye ya ra yan i þa - ret. 10. Söz leþ me, ni kâh. - Bir as ker top lu lu ðu nun ba þý, ku man dan, bey ÝLK uy gu la ma sý M.Ö lü yýl la ra da ya nan ve uy gu lan dý ðý ya pý lar geç - miþ ten bu gü ne hâ lâ a yak ta ka lan dep rem i zo la tör sis te mi Ort hos tat 1453 Ýs tan bul Kül tür ve Sa nat Der gi - si nin 11. sa yý sýn da tüm yön le riy le e le a lýn dý. Je o lo ji uz ma ný A li Bay rak tar ta ra fýn dan ka le me a lý nan ya zý da Kâ - be nin, A u gus tus Ta pý na ðý nýn, A ya - sof ya nýn ve Sü ley ma ni ye Ca mi i nin te mel le rin de de ay ný sis te min kul la - nýl dý ðý be lir ti li yor. Te mel, ký rýk taþ lar la, harç kul la nýl ma dan o luþ tu ru lu yor Ta ri hî a pý Te mel le rin de Uy - gu la nan Dep rem Sö nüm le me Sis - tem le ri baþ lýk lý ya zý da A na do lu ya pý me de ni yet le ri ni a raþ tý ran ar - ke o log la rýn a raþ týr ma la rý çer çe ve - sin de, ta ri hî ya pý lar da, ta þý yý cý be - den du var la rý nýn al tý na i sa bet e - den te mel du var ký sým la rý ta ba ka ta ba ka, harç kul lan ma dan ký rýk taþ lar la ö rül dü ðü kay de di li yor. a - zý da, böy le lik le ta ban dan ge len dep rem yük le ri nin, ya pý nýn üst kat man la rý na geç me si ne ma ni o - B U L M A C A 1 4 BÝN ILLIK DEPREM DERSÝ Ýlk uy gu la ma sý M. Ö lü yýl la ra da ya nan dep rem i zo la tör sis te mi Ort hos tat 1453 Ýs tan bul Kül tür ve Sa nat Der gi si nin 11. sa yý sýn da bütün yön le riy le e le a lýn dý. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da lun ma sý nýn sis te mi nin keþ fe dil di - ði, ar ke o log la rýn bu sis te me Or - hos tat Taþ Dö þe ði Sis te mi a dý ný ver dik le ri be lir ti li yor. Ar ke o log la - rýn M.Ö yýl la rýn da ilk uy gu - la ma sý ný bil dir dik le ri dep rem i zo - la tö rü uy gu la nan ya pý lar a ra sýn da Kâ be, A gus tus Ta pý na ðý, A ya sof ya ve Sü ley ma ni ye Ca mi yer al mak ta. Hz. Ýb ra him ve Al lah ýn ilk ma be di Hz. Ýb ra him in a te þe a týl ma hi kâ - ye si nin de e le a lýn dý ðý ya zý da; ken - di si i çin ha zýr la nan de va sa a teþ ten kur tu lan Hz. Ýb ra him gör dü ðü rü - ya ü ze ri ne Mek ke ye yo la çý kar. Dü þün de bil di ri len su ku yu su nun üs tü a çý lýr ve böy le ce Kâ be nin ilk ya pý lan te mel taþ la rý na u la þý lýr. Hz. Ýb ra him ký rýk taþ lar dan o luþ tur du - ðu te mel le bu gün bi le kul la ný lan Al lah ýn ilk ma be di ya pý lýr. Mi mar lýk ta ri hi nin ka ra yýl la rý Hz. Ýb ra him in ya pý sa na tý A na do - lu da 500 yýl bütün dep rem böl ge le - rin de uy gu lan dýk tan son ra u nu tul - muþ. U nu tu lan a sýr la rý ar ke o log lar A - na do lu mi mar lýk ta ri hi nin ka ra yýl la rý o la rak ni te li yor. Çün kü bu dö ne me a it hiç bir ya pý gü nü mü ze u laþ ma mýþ. En bü yük dep rem ler de bi le ye rin den san tim oy na ma dý M.Ö. 900 yý lýn da bu sis tem ye ni - den bu lun muþ, bütün dep rem böl - ge le rin de tek rar uy gu lan mýþ ve böy le ce Mi mar lýk Ta ri hi tek rar ya - zýl mýþ. Bu tek ni ðin en bi li nen ve gö rü len uy gu la ma sý, Ýs tan bul Sul - tan Ah met Mey da ný nda ki Di ki li Taþ te me li dir. M.S. 390 yý lýn da di - kil di ði bi li nen tek par ça gra nit taþ, Ýs tan bul un ö nem li dep rem le rin de bi le ye rin den san tim oy na ma mýþ. Os man lý dan son ra u nu tul du A na do lu ya pý mü hen dis li ði nin te me li ni o luþ tu ran ve Os man lý ya pý stan dart la rý na þe kil ve ren bu ke þif, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun yý kýl - ma sý i le u nu tul muþ. Mo dern dep - rem ya pý mü hen dis li ði i se es ki nin bu luþ la rýn dan ve tec rü be le rin den mah rum, ta ri hi geç mi þi ol ma yan bir bi lim o la rak yü rü tül mek te dir. U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Hz. Mu ham med'e (a.s.m.) pey - gam ber lik gö re vi ve ri lin ce ilk i man e den ha ným sa ha bi. - Kon ya'da bir ba ra jý mýz. 2. Mah þer ye ri, ha þir mey da ný. - Ge mi le rin yü kü nün bo þal týl dý ðý ve ya o na rýl dý ðý, üs tü ör tü lü ha vuz. 3. Nü fu su nun ço ðu ti ca ret, sa na yi, hiz met ve ya yö ne tim le il gi li iþ ler le uð ra þan, ge nel lik - le ta rým sal faaliyet le rin ol ma dý ðý yer le þim a la ný, kent. - Al lah'ýn sev - gi si ne, hi ma ye si ne ka vuþ muþ, er miþ kim se ler, Al lah dos tu. 4. Ka yýn bi ra der. - Al lah'ýn em ret tik le ri ni ye ri ne ge tir me, Al lah'a kar þý kul luk va zi fe si ni yap ma. 5. Bir þe yin ön, ar ka, alt ve üst dý þýn da ka lan bö lü - mü. - Ti bet ö kü zü. 6. a hu di le rin Os man lý dö ne min de çok luk la bu lun du ðu u nan þehri. 7. Ýs tik bal, ge le cek. - Ö rü le rek do ku nan bir cins yün ku maþ. 8. Gür cis tan'da si ya sî so run la rý i le gün de me ge len bir böl ge. 9. Faz la yað mur dolayýsýyla ta hýl lar da gö rü len sür - me has ta lý ðý - Hz. Fa tý ma'nýn (ra) bir lâ ka bý. 10. U tan ma fi i lin de öz ne. - Ký sa ha týr - la ma ya zý sý. 11. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Tür lü renk ler de, kü çük küp bi çi - 1 S A H A min de mer mer, B E H A L Ý Z E taþ ve ya piþ miþ 2 U L U C A M Ý R O U N top rak par ça la rý - 3 R Ý D A N Ý E M Ý H A nýn yan ya na ge ti - 4 Ý B A R E L E B Ý L A M ril me siy le ya pý lan 5 E M A R A L E K Ý L Ý re sim ve be ze me 6 E E M O B Ý L E K E i þi. - U zak lýk be - 7 N T R A F Ý K Ý B A S U lir tir bir ni da Can lý bir bi - A B Ý C A D A H A S A N 9 çim de (ça lýn - T A M Ý R E K A N A R A mak). - Lâh za. 10 Ý N E Z E B A T A M A N

11 11 S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 71,95 ÖN CE KÝ GÜN 72,05 DÜN 482,00 ÖN CE KÝ GÜN 483,00 DO LAR DÜN 1,5520 ÖN CE KÝ GÜN 1,5610 DÜN 2,1940 ÖN CE KÝ GÜN 2,2070 p p p p Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 25 MART ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ EKONOMÝ HA BER LER Tür ki ye ye 750 mil yon e u ro luk kay nak n AV RU PA Ý mar ve Kal kýn ma Ban ka sý (EBRD) Do ðu Av ru pa, Kaf kas ya ve Or ta As ya Di rek tö rü O li vi er Des - camps, 2011 de Tür ki ye de 750 mil yon av ro luk kay nak kul lan dý ra cak la rý ný bil dir di. Des camps; EBRD Tür ki ye Di rek tö rü Mic ha el Da vey i le bir lik te Ka ra ca dað Kal - kýn ma A jan sý ta ra fýn dan Þan lý ur fa da dü zen le nen top - lan tý ya ka týl dý. Tür ki ye de 2009 yý lýn da o fis kur duk la rý - ný ha týr la tan Des camps, 2011 de Tür ki ye de 750 mil - yon av ro luk kay nak kul lan dý ra ca ðýz. Bu kap sam da Gü - ney do ðu da des te le ye ce ði miz pro je le ri be lir le mek is ti - yo ruz de di. EBRD o la rak ti ca rî bir ban ka ya pý sý na sa - hip ol ma la rý na rað men di ðer ban ka lar dan fark lý o la rak 15 yý lý a þan va de ler de kre di sað la dýk la rý ný kay de den Des camps, ö nem li o la nýn pro je ler ol du ðu nu i fa de et ti. Des camps, þun la rý kay det ti: Tür ki ye de kul la ný lan kay na ðýn üç te bi ri e ner ji pro je le ri ne ak ta rýl dý. Þan lý ur - fa nýn ye ni le ne bi lir e ner ji a la nýn da bü yük bir po tan si - ye le sa hip ol du ðu nu gör mek te yiz. e ni le ne bi lir e ner ji ve ta rý ma da ya lý sa na yiy le be le di ye le rin u la þým, su, a týk - su gi bi alt ya pý ya i liþ kin pro je le ri ne il gi du yu yo ruz. TH'den 286 mil yon TL kâr n TÜRK Ha va ol la rý (TH) 2010 yý lý na i liþ kin 286 mil yon TL net kâr a çýk la dý. TH a çýk la ma sýn da, þir - ke tin 2010 yý lý ve son ra ki yýl lar i çin plan la dý ðý u zun va - de li bü yü me he def le ri doð rul tu sun da pi ya sa ya sun du - ðu ka pa si te yi art týr dý ðý, bu nun be ra be rin de de he def - le di ði yol cu ar tý þý ný da el de et ti ði be lir til di. A çýk la ma ya gö re, 2010 da bir ön ce ki yý la gö re Ar ze di len Kol tuk Ki lo met re (AKK) yüz de 15, Üc ret li ol cu Ki lo met re (ÜK) i se yüz de 20 art tý, ta þý nan yol cu sa yý sý yüz de 16 ar týþ la 29 mil yo na, ta þý nan kar go i se yüz de 32 ar týþ la 314 bin to na u laþ tý. ol cu do lu luk o ra ný 2,8 pu an ar - týþ la yüz de 73,7 o la rak ger çek le þir ken, el de e di len sa týþ ge lir le ri 2009 yý lý na gö re yüz de 20 ar týþ la 8,4 mil yar li - ra ya u laþ tý. Ta ri fe li hiz met ge lir le ri nin yüz de 81 i nin dýþ hat lar dan, yüz de 19 u nun i se iç hat lar dan el de e dil - di ði be lir ti len a çýk la ma da, ku ru lu þun e sas fa a li yet kâ rý - nýn 461 mil yon TL ve net kâ rý nýn i se 286 mil yon TL o - la rak ger çek leþ ti ði du yu rul du. Ýstanbul / eni Asya 27 bin 500 a ða cý kur tar dý n A VE A, e-fa tu ra yý baþ la tan ilk o pe ra tör o la rak 27 bin 500 a ða cýn kur ta rýl ma sý ný sað la dý ðý ný bil dir - di. E-fa tu ra uy gu la ma sý ný baþ la tan ilk o pe ra tör o - la rak, ö zel lik le çev re ye sað la nan kat ký ya bü yük ö - nem ver dik le ri ni be lir ten A ve a Müþ te ri Hiz met le - rin den So rum lu Ge nel Mü dür ar dým cý sý Or çun O nat, E-fa tu ra ser vi si bin ler ce a ða cýn ke sil me si ne en gel o la rak çev re nin ko run ma sý na cid dî kat ký lar sað lý yor. E-fa tu ra ser vi si sa ye sin de 2008 yý lýn dan bu ya na a ðaç, 6,6 mil yon kw/sa at e ner ji ve met re küp su, bu uy gu la ma i le çev re ye ka - zan dý rýl mýþ týr i fa de si ni kul lan dý. Ýs tan bul / a a Lib ya'ya alternatif ülkeler n TÜRK-A RAP Ül ke le ri Ý þa dam la rý Der ne ði (TU - RAB) Ge nel Baþ ka ný Do ðan Na rin, i þa dam la rý nýn Lib - ya da ki iþ le ri ni bir sü re as ký ya a lýp, baþ ka ül ke le re git - me prog ra mý yap ma la rý ný is te ye rek, ye ni a ra yýþ lar a çý - sýn dan da Ka tar, Ku veyt, Bir le þik A rap E mir lik le ri nin de ðer len di ril me si ni ö ner di. Na rin, yap tý ðý ya zý lý a çýk la - ma da, Lib ya da ki o lay lar dolayýsýyla ül ke i çin de çok cid dî risk ler o luþ tu ðu nu, böy le bir or tam da da i þa - dam la rý nýn hiç bir þey dü þü ne mez ha le gel di ði ni be lirt - ti. Hiç bir Türk ya tý rým cý nýn mev cut þan ti ye le ri nin ne du rum da ol du ðu nu da hi öð re ne me di ði ni, böy le de - vam e der se Lib ya da ki ya tý rým la rýn sý kýn tý ya dü þe ce ði - ni kay de den Na rin, a çýk la ma sýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Türk i þ a dam la rý, Lib ya da ki sü reç ne de niy le baþ ka ül ke le re yo ðun la þa bi lir. Çün kü bu ül ke de ki sý - kýn tý nýn ne za man gi de ri le bi le ce ði ni ön gö re mi yo ruz. Bu ge liþ me ler doð rul tu sun da böl ge de iþ ya pan i þ a - dam la rý mýz Lib ya da ki iþ le ri ni bir sü re as ký ya a lýp, baþ - ka ül ke le re git me prog ra mý yap ma lý. e ni a ra yýþ lar a çý - sýn dan da Ka tar, Ku veyt, Bir le þik A rap E mir lik le ri de - ðer len di ri le bi lir. Türk i þ a dam la rý bu ko nu da en hýz lý ve pra tik þe kil de di ðer ül ke le re yö nel me li. Mer sin / a a Çe lik ü re ti min de zir ve deyiz BU yý lýn O cak-þu bat dö ne min de, dün ya ham çe lik ü re ti mi yüz de 10,8 o ra nýn da ar týþ la 219,8 mil yon ton dan, 243,6 mil yon to na yük se lir ken, ü re ti mi ni yüz de 34,4 o ra nýn da art tý ran Tür ki ye, en bü yük 15 çe lik ü re ti ci si ül ke a ra sýn da, ü re tim ar tý þý a çý sýn dan zir ve ye yer leþ ti. Tür ki ye De mir-çe lik Ü re ti ci le ri Der ne ðin den a lý nan bil gi ye gö re, 2011 yý lý nýn ilk 2 ay lýk dö ne min de, ü re ti mi ni yüz de 11,9 o ra nýn da ar týþ la 114 mil yon to na yük sel ten Çin Halk Cum - hu ri ye ti, en bü yük ü re ti ci ko nu mu nu ko rur ken, ü - re ti mi ni en yük sek o ran da art tý ran ül ke yüz de 34,4 i le Tür ki ye ol du yý lýn da, Tür ki ye nin ham çe - lik ü re ti mi nin yüz de 15 ci va rýn da ar týþ la, 34 mil yon ton ci va rý na u la þa ca ðý tah min e di li yor. An ka ra/a a AR ÇE LÝK ö ne tim Ku ru lu Ü ye si A ka Gün - düz Öz de mir, a lýþ ve riþ mer ke zi sa yý sý nýn hýz la art ma sý nýn en di þe ve ri ci ol du ðu nu be - lirt ti. Bak kal dük kâ ný gi bi AVM le rin tü re di - ði ni i fa de e den Öz de mir, he sap sýz ya tý rým - lar dan ül ke nin sý kýn tý çe ke ce ði nin al tý ný çiz - di. Öz de mir, Best Buy ýn Tür ki ye pa za rýn - dan çe kil me siy le il gi li gö rüþ le ri nin so rul ma - sý ü ze ri ne bu na çok þa þýr ma dý ðý ný, Tür ki ye pa za rý na gi ren ba zý þir ket le rin doð ru fi zi bi li - te ya pa ma dý ðý ný, ha ta sý ný gör dü ðün de de ted bir a la rak pi ya sa dan çe kil di ði ni i fa de et ti. A lýþ ve riþ mer ke zi sa yý sý nýn te dir gin e di ci ol - du ðu nu kay de den Öz de mir, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Zin cir ma ða za lar Tür ki ye ye bü - yük ö nem ve ri yor lar. Ge li þen bir e ko no mi ol ma sý bu iþ ta hýn en ö nem li ne de ni. An cak doð ru fi zi bi li te yap mak çok ö nem li. A ma bir þey ler yan lýþ gi di yor. Bak kal dük kâ ný gi bi AVM tü re me ye baþ la dý. Ne dir bu nun man - tý ðý an la mý yo rum. A kýl lý bir i þ a da mý bu ka - dar dip di be AVM yap maz. Eð len ce var, yi - ye cek var, a ma ti ca ret hac mi çok da faz la de ðil. Bu ül ke, he sap sýz ya tý rým la rýn sý kýn tý - sý ný çe ke cek, bu nu bil mek i çin ka hin ol ma - ya ge rek yok. 100 met re a ray la ay ný ma ða - za lar var. Ba ri kon sep ti fark lý laþ tý rýn. Ta bi bir de þu var, de ðir men ta mam a ma bu nun su yu ne re den ge li yor? Bu ka dar a lýþ ve ri þi kim ya pa cak. Bu ül ke nin ge lir da ðý lý mý bel li. Bu ra da bir ta kým sý kýn tý lar ya þa na cak ve be - nim i çin hiç bi ri si sür priz ol ma ya cak. Best Buy gi bi mü es se se nin Ýz mir ve An ka ra da ma ða za ku rup Ýs tan bul da da per so nel is - tih dam et me ye baþ la dý ðý bir dö nem de ya tý - rý mý ný ge ri çek me si fev ka lâ de ö nem li dir. Dün ya nýn en bü yü ðü, Tür ki ye de yan lýþ bir fi zi bi li te he sa bý yap tý. Bu na gö re ted bir al dý. Bu nun baþ ka yo lu yok. Son su za ka dar kim - se za rar e de mez. Ba zý ha re ket ler gö re ce ðiz. Bun dan he pi miz bir þe kil de et ki le ne ce ðiz. Zin cir ma ða za la rýn sýk lýk la o luþ tur duk la rý is tih da ma dik kat çe ken a çýk la ma lar yap tý ðý - na dik kat çe ken Öz de mir, 500 ki þi yi is tih - dam et ti di ye lim. En za yýf ba yi 10 ki þi yi ça - lýþ tý rý yor. O böl ge de ba yi ka pan dý ðý za man bir zin cir ma ða za nýn is tih dam et ti ði iþ çi sa yý sý nýn i ki ka tý ka dar iþ siz or ta ya çý ký - yor. Bu nun ne re si e ko no mi. Ba yi le rin bu nu da ha et ki li bi çim de di le ge tir me si ve çö - züm is te me si ge re ki yor de di. Ýz mir / a a Bak kal gi bi AVM tü re di A LIÞ VE RÝÞ MEZ KE ZÝ SA I SI NIN HIZ LA ART MA SI NIN EN DÝ ÞE VE RÝ CÝ OL DU ÐU NU VUR GU LA AN ÝÞADAMI AKA GÜNDÜZ ÖZ - DE MÝR, BAK KAL DÜK KÂ NI GÝ BÝ AVM TÜ RE ME E BAÞ LA DI. BU ÜL KE, HE SAP SIZ A TI RIM LA RIN SI KIN TI SI NI ÇE KE CEK DE DÝ. KRE DÝ kar tý iþ lem le rin de uy gu la na cak a za - mi fa iz o ran la rý dü þü rül dü. Mer kez Ban ka sý, Kre di Kar tý Ýþ - lem le rin de Uy - gu la na cak A - za mi Fa iz O ran - la rý Hak kýn da Teb - lið de de ði þik li ðe git ti. Res mî Ga ze te nin dün - kü sa yý sýn da ya yým la nan de ði þik li ðe gö re, ay lýk a za - mi ak di fa iz o ra ný Türk Li - ra sý i çin yüz de 2,12, ABD Do la rý i çin yüz de 1,70 ve E u ro i çin yüz de 1,64, ay lýk a za mî ge cik me fa i zi o ra ný, Türk Li ra sý i çin yüz de 2,62, ABD do la rý i çin yüz de 2,20 ve E u ro i - çin yüz de 2,14 o la rak be lir len di. Teb lið, 1 Ni san 2011 ta ri - hin den i ti ba ren yü rür - lü ðe gi re cek. Da ha ön ce, kre di kar tý iþ lem le rin de uy gu la na - cak ay lýk a za mî ak di fa iz o ra ný Türk Li ra sý i - çin yüz de 2,26, ABD Do la rý i çin yüz de 2,02 ve Av ro i çin yüz de 1,90, ay lýk a za mî ge cik me fa i zi o ra ný i se Türk Li ra sý i çin yüz - de 2,76, ABD Do la rý i çin yüz de 2,52 ve Av - ro i çin yüz de 2,40 o la rak tes bit e dil miþ ti. Ja pon ya dan ge le cek ü rün le re rad yas yon kon tro lü GÜM RÜK i da re le ri ta ra fýn dan 11 Mart 2011 ta ri hin den son ra sevk e di len Ja pon ya men þe li ve/ve ya çý kýþ lý ü rün ler i çin, güm rük be - yan na me si nin tes ci li sý ra sýn da, Tür ki ye A tom E ner ji si Ku ru - mu nun (TA EK) dü zen le di ði uy - gun luk ya zý sý a ra na cak. Dýþ Ti ca - ret Müs te þar lý ðý nýn ko nuy la il gi li teb li ði Res mî Ga ze te de ya yýn la - na rak yü rür lü ðe gi rer ken Güm - rük ler den So rum lu Dev let Ba ka ný Ha ya ti a zý cý, Ja pon ya dan it hal e di le cek ü rün le rin Tür ki ye güm - rük böl ge si ne gi ri þi nin, rad yas yon gü ven li ði alt ya pý sý bu lu nan 12 de - niz ve ha va sý nýr ka pý sý i le sý nýr - lan dý rýl dý ðý ný bil dir di. Ba kan a zý - cý, bu ka pý la rýn, A ta türk ve E sen - bo ða ha va li man la rý i le Am bar lý, Hay dar pa þa, Ýz mir, Geb ze, Ýz mit, De rin ce, Di lo va sý, Gem lik, Mer - sin güm rük mü dür lük le ri i le Ko - ca e li Pet ro kim ya Ü rün le ri Ýh ti sas Güm rük Mü dür lü ðü nün bu lun - du ðu de niz sý nýr ka pý la rý ol du ðu - nu söy le di. Ja pon ya da ki dep rem ve tsu na mi nin ar dýn dan or ta ya çý kan nük le er kriz, bir çok ül ke de ol du ðu gi bi Türk güm rük le ri ni de ha re ke te ge çir di. Ja pon ya dan it - hal e di len eþ ya lar da rad yo ak tif kir len me ih ti ma li ne kar þý üst dü - zey ted bir ler a lýn dý. Ýlk o la rak Ba - kan a zý cý nýn ta li ma týy la Rad - yo ak tif Kir li li ðe Kar þý A lý na cak Ön lem ler baþ lý ðý al týn da bir ge - nel ge ha zýr lan dý ve bu ge nel ge tüm güm rük mu ha fa za baþ mü - dür lük le ri ne gön de ril di. Þu an i ti - ba riy le Tür ki ye de ki çe þit li sý nýr ka pý la rý ve güm rük sa ha la rýn da top lam 48 nok ta da rad yas yon öl - çen de dek tör le rin bu lun du ðu nu an la tan a zý cý, Þu a na ka dar ya - pý lan in ce le me ler de güm rük ler de her han gi bir rad yo ak tif bul gu ya rast lan ma dý de di. An ka ra / a a Ýh ra cat si gor ta sý ih ti ya cý ar tý yor KU ZE Af ri ka ve Or ta do ðu da ya þa nan o lum suz ge liþ me ler, Ja - pon ya da ki dep rem gi bi sebep - ler den do la yý ih ra cat si gor ta sý - nýn ö ne mi nin art tý ðý bil di ril di. Mer sin Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Þe ra fet tin A þut yap tý ðý a çýk la ma da, Ýh ra cat Si gor ta - sý nýn ih ra cat çý þir ket le ri yurt dý þýn da mev cut risk ler den ko ru - mak i çin ya pý lan bir si gor ta tü rü ol du ðu nu söy le di. Ýh ra cat si gor - ta sý nýn if lâs tan tas fi ye ye, sa vaþ du ru mun dan kon trat þart la rý nýn ih lâ li ne, a ra cý o lan ü çün cü ül ke - ler de ki po li tik risk ler den tabiî a - fet le re ka dar bir çok ko nu yu te - mi nat al tý na al dý ðý ný i fa de e den A þut, Bu na kar þýn iþ dün ya sýn - da si gor ta ya týr ma a lýþ kan lý ðý is - te ni len se vi ye de de ðil. Ö zel lik le, ül ke mi zin ya kýn pa zar la rýn da ki si ya sî is tik rar sýz lýk lar göz ö nün - de bu lun du rul du ðun da si ya sî risk si gor ta sý nýn ö ne mi da ha da art mak ta dýr de di. Mer sin / a a Süt fi ya tý yük sel mez se, et fi ya tý yi ne 30 li ra ya çý kar SULTANÇÝFTLÝÐÝ ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ah met Er kal, kü çük ü re ti ci nin süt sa týþ fi ya tý nýn 65 ku ruþ tan 45 ku ru þa, or ta ve bü yük iþ let me le rin sa týþ fi ya tý nýn i se 85 ku ruþ tan 65 ku ru þa düþ tü ðü nü be lir tti. Sek tö rün bü yük sý kýn tý i çin de bu - lun du ðu nu belirten Er kal, þöy le de vam et ti: En son süt fi - yat la rýn dü þü þü ne de niy le 2008 yý lýn da bir kriz ya þan mýþ tý. Kü çük ü re ti ci si süt ten pa ra ka za na ma yýn ca en az 500 bin hay va ný ke si me gön der di. 500 bin hay van de mek, ya rý sý er - kek, ya rý sý di þi 450 bin yav ru de mek. Bu yav ru lar, 2 yýl i çin de süt ver me ye baþ lý yor ve ya ke si me gi di yor. Be si ci nin süt fi - yat la rýn da ki dü þüþ ne de niy le hay van la rý ný kes me si ü ze ri ne, ke si me gi den hay van sa yý sý a zal dý. Bu yüz den ge çen yýl et fi - ya tý 30 li ra ya ka dar yük sel di. Þim di de ay ný kriz ya þa ný yor. Kü çük ü re ti ci hay va ný ný ke si me gön de rir se, 1-1,5 yýl i çin de yi ne ay ný kriz ya þa nýr, e tin fi ya tý 30 li ra ya çý kar. Kayseri/a a ES NAF ve Sa nat kar lar O da sý (ES-DER) Ge nel Baþ ka ný Mah - mut Çe li kus, Ba kan lýk ne yap - mak is ti yor. Es naf ve Sa nat kar - la rý Kre di ve Ke fa let Ko o pe ra ti fi A na söz leþ me si nin 66. mad de - sin de ya pý lan de ði þik lik bir ay i - çin de ö de ye me yen es na fý ha ciz - le kar þý kar þý ya bý ra ký yor. Ü re ti - me des tek de ni len bu mu? di ye sor du. Sa na yi Ba kan lý ðý nýn ge - tir di ði dü zen le mey le il gi li o da la - ra bor cu nu ö de ye me yen es na fý ta kip so rum lu lu ðu ge ti ril di ði ni söy le yen Çe li kus, Ýl gi li o da, gö - rev ih ma li i le suç la na rak, hak - kýn da hu ku ki iþ lem baþ la tý lý yor. Es na fý kýs ka ca a lý yor lar de di. ap tý ðý a çýk la ma da, Sa na yi ve Ti ca ret Ba ka ný Ni hat Er gün ü e - leþ ti ren Çe li kus, Es naf iþ siz li ði cid di ma na da ön le me de sos yal ba rý þý sað la ma da en ö nem li et - ken dir. Bu de ði þik lik ha ya ta ge - çi ri lir se iþ siz li ði kö rük ler si niz. Hü kü met çok bü yük ha ta yap - mýþ o lur. Es naf se nin iþ siz li ði ni ön lü yor. Sos yal ba rý þa kat ký sað - lý yor. Bu kat ký yý sað la yan es na fa da sen bu nu ya pý yor sun. Es na fýn ü ze ri ne bu ka dar git me nin ne ka dar an lam sýz ol du ðu nu Sa yýn Ba ka ný mý za an la ta ca ðýz. Es naf tem sil ci le ri nin se si ne ku lak ver - me si la zým. Sa yýn Ba kan sa ný rým bu de ði þik li ðin ne de re ce o lum - suz so nuç lar ve re bi le ce ði ni fark e de me miþ. Bir far kýn da lýk so ru - nu ya þý yor. E ðer bu du rum de - ðiþ mez se Sa yýn Ba kan a te þe ben zin dö ker de di. Es naf ta pa ra var da mý bor cu nu ö de mi yor? ok sa ö de me me yi bir a lýþ kan lýk ha li ne mi ge tir miþ? diye soran Çelikus, "Es na fa bak tý ðý mýz da da es na fýn e zi ci ço ðun lu ðu nun borç lu ol du ðu nu, bor cu nu ö de - me yen ya da bu nun is tis ma rý ný ya pan la rýn a zýn lýk ta ol du ðu nu gö rür sü nüz þeklinde konuþtu. Kre di kar tý fa iz le rin de in di rim KARTLI TÜKETÝM ARTIOR Di ðer yan dan Mer kez Ban ka sý da nýþ man la - rýn dan Er can Tür kan ta ra fýn dan, ban ka dan ba ðým sýz o la rak o luþ tu ru lan kart lý tü ke ti me da ya lý E.T.T.E Tü ke tim En dek si nin Þu bat 2011 so nuç la rý na gö re, no mi nal top lam tü - ke tim, bir ön ce ki a ya gö re yüz de 4,6, bir ön - ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re i se yüz de 11,7 o ra - nýn da ar týþ gös ter di. Fi yat ar týþ la rýn dan a rýn - dý rýl dý ðýn da, top lam tü ke tim bir ön ce ki a ya gö re yüz de 4,3 ar tar ken, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6,5 o ra nýn da art tý. Söz ko - nu su re el ar týþ ta, gý da har ca ma la rý be lir le yi ci ol du. Tür kan ýn ha zýr la dý ðý bül ten de, ö zet o la rak, kriz ön ce si se vi ye si nin al týn da kal ma - ya de vam et mek le bir lik te, top lam tü ke tim - de ki i yi leþ me sü re ci ke sin ti siz de vam et - mek te dir de nil di. An ka ra / a a Esnaf kýskaca alýnýyor AHMET TERZÝ ANKARA Dip dibe AVM yapýlmamasý gerektiðini belirten Özdemir, ticaret hacminin çok da fazla olmadýðýný hesapsýz yapýlan bu yatýrýmlarýn sýkýntýsýnýn çekileceðini söyledi. TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Dursun Penekli'nin annesi Ünzile Penekli'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Erkan Türk ve Ailesi /Ýzmit

12 AÝLE - SAÐLIK 13 Çocuðunuz diþ hekiminden korkuyor mu? DÝÞ HEKÝMÝ GÝBÝ KORKULARIN, EBEVENÝN ÇOCUKLARA SÖLEDÝKLERÝLE ÝLÝÞKÝLÝ OLDUÐU BELÝRTÝLÝOR. DÝÞ he kim le ri ne kar þý o lum suz ta výr lar ser gi le yen ve kon tro le git mek ten kor kan ço cuk lar, ye tiþ kin lik dö nem le rin de de bu du rum dan ra hat sýz ol ma ya de vam e di yor. Diþ He ki mi Çað daþ Kýþ la oð lu ço cuk la rýn diþ he kim le ri ne kar þý duy du ðu o lum suz duy gu la rýn çe þit li ne den ler den kay nak la na bi le ce ði ni ve çok ba sit yön tem ler le de a þý la bi le ce ði ni a çýk la dý. Her ço cuk o lum suz bir çok kor ku ya þar fa kat bu kor ku la rý yer siz cüm le ler le pe kiþ tir mek doð ru de ðil dir. An ne ve ba ba la rýn bu ko nu da has sas dav ran ma sý ge re ki yor. Çün kü ço cuk lar da bu kor ku lar a i le le ri nin on la ra söy le di ði o lum suz söz ler den o lu þu yor di yen Diþ He ki mi Kýþ la oð lu, a ra maz lýk yap ma, yok sa se ni diþ dok to ru na gö tü rü rüm gi bi yan lýþ i fa de le rin ço cuk la rýn diþ he ki mi kor ku su nu te tik le di ði ni söy le di. aþlýlarýn yüzde sinde depresyon görüldüðü belirtiliyor. EBEVENLERÝN DÝÞ HEKÝMÝ TECRÜBESÝ ÖNEMLÝ A i le nin ter cih et ti ði diþ he ki mi bü yük ö nem ta þý yor. E be - veyn le rin bu ko nu da ya þa mýþ ol du ðu kö tü de ne yim ler ço - cuk la rý da o lum suz yön de et ki ler. Ço cuk lar diþ he kim le ri hak kýn da duy duk la rý ne ga tif söy lem le ri be nim se ye rek kor - ku ya ka pý lýr lar. Bu se bep le ya þa dý ðý nýz kö tü de ne yim le ri müm kün ol du ðun ca ço cu ðu nu za an lat ma yýn. DOÐRU DÝÞ HEKÝMÝ TERCÝHÝ Kýþ la oð lu, ço cu ðun mut la ka gü ve ni len ve ön ce zi ya ret e di len bir diþ he ki mi ne gö tü rül me si ni, doð ru diþ he ki mi ter ci hi nin ço cu - ðun ilk diþ mu a ye ne sin de kor ku ya þa ma sý ný en gel le di ði ni vur gu - la dý. Kýþ la oð lu söz le ri ne Or ta mýn ço cuk la rýn dik ka ti ni çe ke cek o - yun cak lar la do na týl mýþ ol ma sý ve pas tel renk ler le dö þen miþ ol - ma sý, ço cuk la rýn dav ra nýþ la rý ný o lum lu yön de et ki ler. Ter cih ler bu yön de o lur sa ço cuk lar hem ön yar gý lar dan hem de kor ku lar dan a rýn mýþ o lur di ye de vam et ti. PSÝKÝATRÝ Uz ma ný Dr. Der ya Ý pek çi oð lu, yaþ lý la rýn %15-20 sin de dep res yon gö rül dü ðü nü be lir te rek, Ö zel lik le yaþ lý lar da gö rü len dep res yon lar da ö lüm le so nuç la nan in ti har gi ri þim le ri yük sek tir de di. Ba kýr köy Prof. Dr. Maz har Os man Ruh Sað lý ðý ve Si nir Has ta lýk la rý E.A. Has ta ne si (BRSHH) 7. Psi ki yat ri Kli ni ði nden Psi ki yat ri Uz ma ný Dr. Der ya Ý pek çi oð lu, yaþ i ler le dik çe fi zik sel ve ru hî has ta lan ma ris ki nin art tý ðý ný söy le di. Bu du ru mu en a za in dir me nin sað lýk lý yaþ lan ma i le müm kün o la bi le ce ði ni be lir ten Ý pek çi oð lu, or ta la ma ya þam sü re si nin u za ma sýy la bir lik te yaþ lý nü fu sun top lum da ki o ra ný nýn da art tý ðý ný di le ge tir di. Ý pek çi oð lu, TÜ ÝK ve ri le ri ne gö re son nü fus sa yý mýn da ül ke miz de ki yaþ lý nü fu sun o ra ný % 7.2 ye u laþ mýþ týr. Bu ar tý þa pa ra lel o la rak da yaþ lý nü fu sun sos yal ve me di kal ih ti yaç la rý da art mak ta dýr di ye ko nuþ tu. Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün (WHO) ta ný mý na ÜL KER He ro Baby nin ye ni 4 et li ka va noz ma ma çe þi di Et li Seb ze, Et li Ma kar na, Seb ze li Ta vuk ve Pa ta tes li Ba lýk raf lar da ye ri ni a lý yor. Be bek le rin ge liþ me si i çin çok ö nem li o lan et ve seb ze le ri bes le yi ci ve lez zet li ö ðün ler o la rak su nan Ül ker He ro Baby et li ka va noz ma ma la rý, be bek le rin gün lük ih ti yaç la rý ný kar þý lar ken 6. ay dan son ra sað lýk lý, den ge li ve do ðal bes len me le ri ne des tek o lu yor. Kýr mý zý et li ka va noz ma ma çe þit le ri Et li Seb ze ve Et li Ma kar na Ül ker He ro Baby gü ven ce si i le pi ya sa ya su nu lu yor. Ül ker He ro Baby et li ka va noz ma ma la rý, Tür ki ye nin ön de ge len et ü re ti ci le rin den te min e di len, be bek bes len me si stan dart la rý na uy gun et le riy le ü re ti li yor. Ýs tan bul/e ni As ya Ço cuk lar sýk sýk kon tro le gö tü rül me li Ço cuk la rýn diþ kon trol le ri nin 1 ya þýn dan i ti ba ren baþ la ma sý nýn ge rek ti ði ni söy le - yen Dr. Kýþ la oð lu, bu þe kil de ço cuk la rýn diþ he kim le ri ne da ha ko lay a lý þa bi le ce ði - ni be lir te rek, sýk kon trol le rin er ken teþ his i çin de ö nem li ol du ðu nu söy le di. Ço cuk - la rý diþ he ki mi kor ku sun dan kur tar mak a dý na a i le le ri u ya ran Kýþ la oð lu, ço cuk la rý diþ sað lý ðý e ði ti mi ne a lýþ týr mak ve bu kor ku yu aþ mak a dý na se vim li diþ fýr ça la - rý ve diþ ma cun la rý ný ö ner di. aþlýlarýn yüzde 20 sinde DEPRESON GÖRÜLÜOR AÞLANMANIN GETÝRDÝÐÝ KAIPLAR, AÞLI KÝÞÝNÝN ÇEVRESÝNE OLAN BAÐIMLILIÐINI ARTTIRIRKEN, DEPRESON GÝBÝ PROBLEMLERE DE SEBEP OLUOR. gö re yaþ lý lýk bi re yin çev re ye u yum sað la ya bil me ye te ne ði ni kay bet me si dir di yen Dr. Ý pek çi oð lu, yaþ lan ma nýn be ra be rin de ge tir di ði ka yýp la rýn (iþ kay bý, eþ kay bý, sos yal sta tü kay bý, gör me ve i þit me kay bý gi bi fi zik sel ka yýp lar vb.) yaþ lý nýn çev re si ne o lan ba ðým lý lý ðý ný da art týr dý ðý ný vur gu la dý. Ý pek çi oð lu, yaþ i ler le dik çe has ta lýk ris ki ni a zalt mak i çin þun la rýn ya pýl ma sý ný ö ner di: Fi zik eg zer siz, sað lýk lý bes len me, dü zen li sað lýk kon trol le ri, ya þa mýn i çin de ak tif o la rak kal ma yý ba þar mak, de ði þen ko þul la ra u yum sað la ma ye te ne ði ni ar týr mak, ü ret ken lik sað la yan ve ki þi yi mut lu e den ak ti vi te ler de bu lun mak, stres ler den u zak dur mak, yaþ lý lý ðý ka yýp la rýn ol du ðu bir dö nem den zi ya de ol gun luk dö ne mi o la rak gör mek i le müm kün dür. Böy le lik le, ö zel lik le yaþ lý lýk ta be lir gin le þen ya þa mýn göz den ge çi ril me si sü re ci o lum lu duy gu la rýn ha kim ol du ðu, ya þa mýn an lam lý ký lýn dý ðý ve do yum duy gu su nun ya þan dý ðý bir dö nem o la cak týr. Be bek le re ö zel et li ka va noz ma ma Siz kav ga e din ce çok kor ku yo rum An ne ba ba nýn bir bi riy le o lan i liþ ki ve i le ti þi mi ço cu ðun ki þi lik ge li þi min de ö nem li bir kay nak o luþ tu rur. Da ha an ne kar nýn day ken, dý þa rý da ki o lay ve stres le ri fark e der. An ne nin sý kýn tý la rý, üz gün ve yor gun ol ma sý an ne kar nýn da ki be be ðin ruh ha li ni ve dav ra nýþ la rý ný et ki ler. Ýþ te bu yüz den dir ki, ha mi le li ði sü re cin ce yo ðun stres ve ü zün tü ya þa yan an ne le rin be bek le ri ço ðun luk la doð duk la rý za man sý kýn tý lý ve gaz lý o lur lar. Se be bi bir tür lü bu lu na ma yan að la ma nö bet le ri, uy ku suz luk ve öf ke ha li de ha mi le lik sý ra sýn da an ne nin ya þa dý ðý o lum suz duy gu lar se be biy le o la bil mek te dir. An ne kar nýn day ken, an ne nin ve or ta mýn et ki le ri ni his se den ço cuk doð duk tan son ra da a i le i çin de ki duy gu sal o lay la rýn ve tep ki le rin far ký na va rýr. Að la yan ve ba ðý ran bi ri nin ya nýn da að lar ve hu zur suz la þýr lar. An ne ba ba nýn ve e vin ge nel ruh ha lin den et ki le nir. An ne ba ba kav ga et ti ðin de ve bir bir le ri ne ba ðýr dýk la rýn da o da að la ma ya, hýr çýn laþ ma ya baþ lar. Hat ta em mek te bi le zor la nýr. Hem aç týr a ma yi ne de hu zur la e mip ra hat la ya maz. An ne nin sý kýn tý sý ve o lum suz e ner ji si ço cu ðu da et ki ler. Ço cuk bü yü dük çe an ne ba ba nýn a ra sýn da ki i liþ ki yi da ha faz la an lam lan dýr ma ya baþ lar. Ön ce le ri sa de ce bir his ha lin dey ken, bü yü dük çe ko nu þu lan la rýn i çe ri ði ni de an lar. Duy gu la rýy la his set ti ði ger gin li ði fark et me ye ve ta ným la ma ya baþ lar. A i le i çin de a ra sý ra ça týþ ma la rýn ol ma sý ka çý nýl maz dýr. Eþ ler a ra sýn da ki ha fif tar týþ ma lar ço cuk i çin faz la ör se le yi ci ol maz. An cak bu du ru mun sýk sýk tek rar la ný yor ol ma sý, þid det kul la nýl ma sý ve eþ le rin bir bi ri ni teh dit et me si ço cu ðun ruh sað lý ðý a çý sýn dan za rar lý so nuç lar do ður mak ta dýr. Bir bi ri ni terk et mek le, za rar ver mek le ya da ev den kov mak la teh dit et mek ço cuk ü ze rin de trav ma tik et ki yap mak ta dýr. Eþ ler a ra sýn da ki kav ga la rýn baþ ka la rý nýn ö nün de ve kon trol süz ce ya þan ma sý ço cu ðun kor ku la rý ný da ha da ar týr mak ta dýr. An ne ve ba ba yý kay bet me, yal nýz kal ma, ya nýn da kim se nin ol ma ya ca ðý kor ku la rý ný pe kiþ ti rir. Sü rek li kav ga or ta mýn da bü yü yen ço cuk lar cid di gü ven so run la rý ya þar lar. Ha ya týn i çin de güç süz ve em ni yet siz his se der ler. Ýn san la ra gü ven mek te zor la nýr lar. Ken di ye te nek le ri ni gös ter mek ten ka çý nýr lar. Hep e leþ ti ri le cek le ri ni ve be ðe nil me ye cek le ri ni sa nýr lar. Ar ka daþ lýk kur mak ve de vam et tir mek ko nu sun da çe kin gen dav ra nýr lar. e ni ar ka daþ lýk lar kur mak o nun i çin ko lay de ðil dir. Zor gü ve nir ler ve ça buk ký rý lýr lar. Sü rek li kav ga ve ça týþ ma ya þa hit o la rak bü yü yen ço cuk lar, sað lýk lý a i le or ta mýn da bü yü yen le re na za ran da ha ký rýl gan ve has sas o lur lar. Kü çük bir ba þa rý sýz lýk ta ça buk yý ký lýr lar, mü ca de le et me ve de vam et me ar zu la rý ký sa sü rer. Öz gü ven le ri dý þa rý dan ge len o na ya gö re de ði þir. Tak dir al dýk la rý za man ken di le ri ni i yi his se der ler a ma en u fak bir e leþ ti ri de da ðý lýp, in ci nir ler. O tur muþ ve ka lý cý bir öz gü ven o luþ tur mak ta zor la nýr lar. Bu du rum ço ðu za man i le ri ki yaþ la ra ka dar, ki þi nin ha ya týn da en gel le yi ci fak tör ler o la rak var lý ðý ný sür dür me ye de vam e der. A i le i çin de an ne ba ba kav ga sý na sü rek li ma ruz ka la rak bü yü yen ço cuk la rýn bir kýs mý öf ke le ri ni kon trol et mek te zor luk çe ker ler. Kýz dýk la rý ve en gel len dik le ri za man öf ke li ve sal dýr gan tep ki ler gös te rir ler. Ge nel lik le kar deþ le ri ne ve o kul da ken di le rin den da ha za yýf o lan ar ka daþ la rý na þid det uy gu lar, kav ga cý tu tum lar ser gi ler ler. Ev de ta nýk o lu nan öf ke da ha ko lay ak ta rý la bi le cek a lan lar da uy gu la ma ya ko yu lur. An ne ba ba kav ga sý na þa hit o lan ço cuk lar o kul ba þa rý sýn da dü þüþ ler ya þa ya bi lir ler... Ö zel lik le dik kat ve kon san tras yon ge rek ti ren ders le ri an la mak ta zor luk çe ker ler. O kul day ken e vi ve an ne ba ba yý dü þün dük le ri i çin der si dik kat li din le ye mez ler. O kul day ken e vi ve an ne ba ba yý dü þün mek za ten var o lan kay gý la rý ný da ha da ar tý rýr. -a an nem að lý yor sa? -a ba bam an ne me vur duy sa? -An nem ben o kul day ken ba bam la tar tý þýp, be ni bý ra kýp gi der se? Di ye kay gý lý dü þün ce ler ya þa ma ya baþ lar. Bu em ni yet siz ve gü ven siz or tam ço cu ðun ka der al gý sý ný ve ha ya ta kar þý du ru þu nu da et ki ler. Ha ya týn i çin de ken di ni yal nýz, ça re siz ve gü ven siz his se der. Ýþ te bu se bep le ço cu ðun ya nýn da ve gö zü ö nün de þid det li tar týþ ma lar ve kav ga lar yap ma ma ya ö zen gös te ril me li dir. O an la maz, kü çük tür, ça buk u nu tur di ye dü þün mek ha ta lý o lur. Ço cuk lar çok kü çük yaþ lar dan i ti ba ren ya þa dýk la rý ný ve gör dük le ri ni bi lin çal tý na kay de der ler. E ðer ço cuk an ne ba ba a ra sýn da ki kav ga ya þa hit ol muþ sa, o na bu ko nu da a çýk la ma ya pýl ma lý dýr. O nun la ko nuþ mak i çin de ki kor ku la rý a zal ta cak týr. A çýk la ma ya par ken eþ ler bir bi ri ni suç la ma dan, e leþ tir me den an lat ma lý dýr. Ço cuk tan ha kem ol ma sý ve ta raf tut ma sý da is ten me me li dir. Bu du rum ço cu ðu di ðer e be vey ne kar þý öf ke li ve tep ki li ya pa cak týr. Ö zel lik le an ne le rin kýz la rý ný bu ko nu da sýr daþ seç me le ri ve ba bay la ya þa dýk la rý ný o na an lat ma la rý, a de ta on dan yar dým is te me le ri ve me det um ma la rý ço cu ðun kim lik duy gu su nun ge li þi min de cid di so run la ra yol a ça bi lir. a þý çok kü çük ken bü yük le rin dün ya sý nýn ay rýn tý la rý na ma ruz kal mak ço cu ðun yü re ði ni yo rar, e ner ji si ni tü ke tir.

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR G.SARA'DA SEÇÝM RÜZGARI HABERLER SARI-KIRMIZILI CAMÝADA GÖZ LER PA ZAR GÜ NÜ A PI LA CAK MA LÝ KON GRE'E ÇEV RÝL DÝ. KU LÜP BAÞ - KAN LI ÐI NA A DA O LAN Ü NAL A SAL'I DES TEK LE EN LER SE ÇÝM TA RÝ HÝ NÝN A ÇIK LAN MA SI NI ÝS TÝ OR. Ünal Aysal Galatasaray baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý. Sofuoðlu yabancý pistleri tanýyacak MÝLLÝ motosikletçi Kenan Sofuoðlu, Moto2'de daha önce yarýþmadýðý pistleri, koþudan günler önce takýmýyla antrenman yaparak tanýmaya çalýþacak. Bu sezon Moto GP'nin bir alt dalý olan Moto2'de mücadele eden ve geçen hafta koþulan 1. ayak yarýþmasýný 18. sýrada tamamlayan Kenan Sofuoðlu, antrenmansýz katýlmak zorunda kaldýðý ilk yarýþmada büyük baþarýlar beklemenin doðru olmayacaðýný söyledi. ''Ne ben, ne de motosikletim yarýþmaya hazýrdý'' diyen milli motosikletçi, þöyle konuþtu: ''Takým olarak yeni bir karar aldýk. Sezonun 5 yarýþmasýna antrenman gözüyle bakacaðýz. Daha sonra üst sýralar için mücadele edeceðiz ve ardýndan da yavaþ yavaþ týrmanýþa geçeceðiz. Sezonu da ilk 5 arasýnda bitirmeyi hedefliyorum. Baþarý gelince motivasyonum da artacaktýr.'' Brezilyalý kaleci 99. golünü attý BREZÝLA'DAKÝ Sao Paulo futbol takýmýnýn kalecisi Rogerio Ceni, kariyerinin 99. golünü kaydederek forvetleri kýskandýran bir rekora imza attý. Serbest vuruþ ve penaltý uzmaný olan 38 yaþýndaki Brezilyalý kaleci, Paulista liginde dün oynanan maçta rakip aðlarý bir kez daha havalandýrdý ve dalyaya bir adým daha yaklaþtý. Kaleci, maçtan sonra yaptýðý açýklamada, pazar günü Corinthians ile yapacaklarý derbi maçýnda kariyerinin 100. golünü atmasýnýnýn çok büyük bir önemi bulunmadýðýný, bu maçý kazanmalarý gerektiðini söyledi. GALATASARA Ku lü bü'nün ýl lýk O la ðan Ge nel Ku rul Top lan tý sý 27 Mart Pa zar gü nü ya pý la cak. Lüt fi Kýr dar U lus la ra ra sý Kon gre ve Ser gi Sa ra yý A na do lu A u di to ri um'un da sa at 10.00'da baþ la ya cak ma li kon gre ço ðun - lu ða ba kýl mak sý zýn ger çek leþ ti ri le cek. Ma li kon gre de, ku lüp yö ne tim ku ru lu nun ma li ve yö net sel ba kým dan ak lan ma sý ay rý ay rý ge nel ku rul ü ye le ri nin o yu na su nu la cak, ay - rý ca 2011 yý lý büt çe si ka ra ra bað la na cak. Ü NAL A SAL'A DES TEK AR TI OR Ga la ta sa ray Ku lü bü'nün es ki baþ kan a - da yý Ad nan Öz türk, ku lü bün et ki li kon gre ü ye le rin den Ü nal Ay sal'ýn baþ kan a day lý ðý - ný a çýk la ma sýn dan bü yük mem nu ni yet duy du ðu nu bil dir di. Ad nan Öz türk, yap tý - ðý ya zý lý a çýk la ma da, da ha ön ce dü zen le di - ði bir ba sýn top lan tý sýn da ku lü bün so run - la rý na de ðin di ði ni ve güç lü bir yö ne ti min gö re ve gel me si i çin e lin den ge le ni ya pa ca - ðý ný be yan et ti ði ni ha týr la ta rak, þun la rý kay det ti: ''De ðer li a ða be yi miz Ü nal Ay - sal'ýn baþ kan a day lý ðý ný a çýk la ma sý ný bü yük bir mem nu ni yet i le kar þý la dý ðý mý be lirt - mek is te rim. Ga la ta sa ra yý mý zýn, güç lü bir yö ne tim i le ku rum sal lýk ve þef faf lýk an la - mýn da yap ma sý ge re ken tüm ham le le rin der hal ger çek leþ ti ri le ce ði ni, spor tif an lam - FORMULA 1'DE 2011 se zo nu, 27 Mart Pa zar gün kü A vus tral ya Grand Prix'siy le a çý lýr ken, U lus la ra - ra sý Mo tor Spor la rý Bir li ði (FI A) bu se zon ya rýþ la ra ye ni ku ral lar ge tir di. a rýþ se ver le rin he ye can la bek le di ði For mu la 1 Dün ya Þam pi yo na sý, haf - ta so nu baþ la yýp, 27 Ka sým Pa zar gü nü Bre zil ya Grand Prix'siy le so na e re cek. Ýp tal e di len Bah reyn Grand Prix'si ne de niy le ya rýþ sa yý sý 19'a dü - þen þam pi yo na da, Ýs tan bul Park Pis ti'nde ya pý la cak Tür ki ye Grand Prix'si i se 8 Ma yýs Pa zar gü nü ko þu - la cak. Bah reyn Sak hir Pis ti'nde 13 Mart'ta ko þul ma sý plan la nan ya rýþ, Bah reyn Ve li aht Pren si Sal man Bin Ha mad El Ha li fe'nin, For mu la 1'in pat ro nu Ber ni e Ecc les to ne'u a ra yýp, son gün ler de ya þa nan o lay lar ne de - niy le ül ke i çiþ le ri ne yo ðun la þa cak la - rý ný bil dir me si ü ze ri ne ip tal e dil miþ - ti. Ö te yan dan, FI A, Bah reyn Grand Prix or ga ni za tör le ri ne ye ni den tak - da i se hem Tür ki ye'de hem Av ru pa'da hak et ti ði ye re sü rat le ge le ce ði ne o lan i nan cým tam dýr. Sev gi li Ü nal Ay sal a ða be yi mi zin, Ga la ta sa ray'a o lan de rin sev gi si ve bað lý lý - ðý, ba þa rý lý iþ ha ya tý ve u lus la ra ra sý viz yo - nu, güç lü bir e kip i le ta mam lan dý ðýn da ba - þa rý ka çý nýl maz o la cak týr. Bu ve si le i le Sa - yýn Baþ kan Ad nan Po lat ve yö ne ti min den, 27 Mart Pa zar gü nü ya pý la cak Ma li Ge nel Ku ru lu fýr sat bi le rek, bir an ön ce se çim li ge nel ku rul ta ri hi ni a çýk la ma la rý ný, Ga la ta - sa ra yý mý za da ha faz la za rar ver me den ve ku lü bü mü zün ö nü nü aç mak a dý na ýs rar la ta lep e di yo rum.'' Futbol Federasyonu ile Türk Hava ollarý arasýnda düzenlenen törenle sponsorluk anlaþmasý imzalandý. Törene Futbol Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener, A Milli Takým Teknik Direktörü Guss Hiddink ve TH önetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu ile A Milli Takým futbolcularý katýldý. FOTOÐRAF: A.A TH'den Millî Takýma 9 milyon TL TÜRKÝE Futbol Federasyonu ile Türk Hava ollarý arasýnda düzenlenen törenle sponsorluk anlaþmasý imzalandý.ýstanbul Swissotel Asuka Salonu'nda düzenlenen imza törenine TFF Baþkaný Mahmut Özgener, TFF 1.Baþkanvekili Lutfi Arýboðan, TH önetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu ile A Milli Takým futbolcularý ve teknik heyeti katýldý. Açýklamalarýn ardýndan TFF Baþkaný Özgener,Hamdi Topçu'ya 10 numaralý milli takým formasý verirken, Topçu da Özgener'e uçak maketi hediye etti. Bu arada imza töreninden sonra kürsüye gelerek kýsa bir açýklama yapan (A) Milli Takým Teknik Direktörü Guus Hiddink, "Eðer benim gibi dünya çapýnda çok seyahat ediyorsanýz, TH'nin kendisini sunuþ tarzýný bir çok kez görme þansý buluyorsunuz. Burada daðýtýlan toplarda yazdýðý gibi umarým, 'global siz'i bir adým öteye taþýrlar ve 2014 Dünya Kupasý'nda bizi dünyanýn bir baþka noktasýna götürürler. Gelecek yýl Avrupa Þampiyonasý'nda da olmalýyýz ve bu takýmý finallere uçuracaksýnýz.'' þeklinde konuþtu. Hiddink, konuþmasýnýn sonunda elindeki küçük topu futbolcularýn oturduðu bölüme doðru atarken, topa Umut Bulut'un kafasýyla müdahale etmesi arkadaþlarý arasýnda gülüþmelere neden oldu. Türk Hava ollarý, Mart 2008'den bu yana TFF ve Milli Takýmlarýn ana sponsorluðunu yürütüyor. TH, yeni anlaþma ile birlikte TFF'ye 2 yýl içinde 9 milyon TL civarýnda bir katký yapacak. Avustralya'da baþlayacak yeni sezon yarýþlar sýrasýnda pilotlar ortalama 2 kilo kaybedecek. Formula 1'de yeni sezon haftasonu start alacak vi me gi rip gir me ye cek le ri ne ka rar ver me le ri i çin 1 Ma yýs ta ri hi ne ka - dar sü re ver di. Dün ya nýn en bü yük ve en pa ha lý spor or ga ni zas yon la - rýn dan bi ri o lan For mu la 1'de, pi lot - lar ya rýþ lar sý ra sýn da or ta la ma 2 ki lo kay be di yor. Pi lot lar ay rý ca sý cak bir pist te or ta la ma 1,5 lit re sý vý kay bý na uð ru yor. 58 yýl dýr ger çek leþ ti ri len For mu la 1 ya rýþ la rý na i liþ kin ba zý ay - rýn tý lar þöy le: nfor mu la 1 a raç la rý nýn u laþ tý ðý en yük sek hýz 375 ki lo met re ve bu hýz an cak Ý tal ya'nýn Mon za pis tin - de ya pý la bi li yor. nbir Grand Prix sý ra sýn da a raç - la rýn fren disk le ri ve pe dal la rý bin de re ce lik ý sý ya u la þa bi li yor. naraçlar sa at te 200 ki lo met re hý - za u laþ ma ve tek rar dur ma nok ta sý - na sa de ce 7 sa ni ye de va ra bi li yor. na raç lar 200 ki lo met re hýz dan dur ma nok ta sý na 1.9 sa ni ye i çin - de u la þý yor. Mamadou Niang, Ülker'in Biskrem kampanyasýnda yer aldý. F.Bahçeli Niang Ülker'in Biskrem yýldýzý oldu n FENERBAHÇE'NÝN Senegalli futbolcusu Mamadou Niang, Ülker'in bisküvi markasý Biskrem'in ülkesindeki futbolseverler için hazýrladýðý kampanyada yer aldý. Biskrem, hazýrladýðý kampanyada Senegalli futbolseverlere, Niang imzalý forma kazanma þansý ve kendisiyle Ýstanbul'da tanýþma fýrsatý sunuyor. Senegalli Biskrem tüketicilerine yönelik kampanya çerçevesinde Ülkerli yöneticilerle bir araya gelen Niang, kampanyanýn ilk formasýný imzaladý. Hidayet Türkoðlu'ndan 16 sayý, 11 ribaund nnba'de Madison Square Garden'da New ork Knicks'e konuk olan Orlando Magic, Dwight Howard'ýn 33 sayýyla yýldýzlaþtýðý maçta rakibini yendi. Howard, 11 de ribaund alarak ''double double'' yaparken, hem sayý hem ribaundda çift sayýlara ulaþan bir diðer isim Hidayet Türkoðlu oldu. Konuk takýmýn Türk oyuncusu, maçý 16 sayý 11 ribaund ile tamamladý. Magic'te Jameer Nelson 19 sayýyla galibiyete katkýda bulundu. Knicks'te ise Carmelo Anthony 24, Chauncey Billups ve Toney Douglas 17'þer sayýyla oynadý. Magic, bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini almýþ oldu. Filede Teledünya Türkiye Kupasý finalleri baþlýyor n VOLEBOL Teledünya Erkekler Türkiye Kupasý'nda Dörtlü Final organizasyonu bugün Ankara'da baþlayacak. TVF Baþkent Voleybol Salonu'nda gerçekleþtirilecek dörtlü finalde Arkasspor, Beþiktaþ, Fenerbahçe ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor takýmlarý mücadele edecek. Organizasyonda bugün saat 15.00'te Beþiktaþ- Fenerbahçe, saat 20.00'de de Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor-Arkasspor karþýlaþmalarý yapýlacak. Bu maçlarý kazanan takýmlar, 26 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da kupayý kaldýrmak için finalde karþý karþýya gelecek. Maðlup takýmlar ise saat 16.30'da üçüncülük için mücadele edecek. Trabzonspor Cidde'de El Ýttihad'la oynuyor ntrabzonspor, (A) Mil li Fut bol Ta ký mý'nýn A vus tur ya i le ya pa ca ðý 2012 Av ru pa Þam pi yo na - sý grup e le me ma çý ne de niy le li ge ve ri len a ra da El-Ýt ti had ta ký mý i le ya pa ca ðý ö zel maç i çin Su u di A ra bis tan'ýn Cid de þehrine git ti. Meh met A li ýl - maz Te sis le ri'nde son ha zýr lýk la rý ný ta mam la yan bor do-ma vi li ka fi le, tek nik di rek tör Þe nol Gü neþ ve tek nik e kip le bir lik te Trab zon Ha va a la ný na gel di. Ka fi le de, mil li fut bol cu lar Sel çuk, Bu rak, U mut, at ta ra ve Glo wac ki i le sa kat lý ðý bu lu nan ka le ci O nur Re cep Kýv rak yer al ma dý. TH'ye a it ö zel u çak la sa at 11.15'de Cid de'ye ha re ket e den 76 ki þi lik ka fi le de, Trab zons por Ku lü bü Baþ ka ný Sad ri Þe ner, yö ne ti ci ler ve ba sýn men sup la rýy la bir lik te 19 fut bol cu bu lu nu yor. Prens Ab dul lah El-Fay sal Sta dý'nda, bu akþam TSÝ 20.00'de Su u di e ki biy le kar þý la þa cak o lan bor do-ma vi li ler, ma çýn ar dýn dan u çak la Trab zon'a dö ne cek. San cak te pe Be le di ye Baþ ka ný Ýs ma il Er dembaþarýlý güreþçileri makamýnda kabul ederek, onlara hediyeler verdi. Sancaktepe güreþte madalyalarý topladý ne ÜP Ka pa lý Spor Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri len mi - nik ler yaþ ser best gü reþ þam pi yo na sýn da ta kým o la rak bi rin ci lik el de e den San cak te pe Be le di yes por lu mi nik ler tüm ma dal ya la rý top la dý 10 sýk let te ya pý - lan mü sa ba ka la rýn so nun da top lam da 83 pu an a la rak en ya kýn ra ki bi nin 12 pu an ö nün de bi rin ci lik el de e - den San cak te pe Be le di yes por lu gü reþ çi ler ge çen yýl da þam pi yon ol muþ lar dý. San cak te pe Be le di ye Baþ ka - ný Ýs ma il Er dem gü reþ ta ký mý nýn al mýþ ol du ðu ba þa rý - lar ka rý þý sýn da gu rur duy du ðu nu be lirt ti. SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý GEZÝ 15 Þam'da bulunan sahabe kabirlerini ziyaret eden kafileler, ruhlarý için duâ ettiler. Muhteþem þehrin Kasyon Daðýndan kuþbakýþý görünümü. Þam kalesi yanýndaki El-Hamidiyah Çarþýsý. Ka nu nî Sul tan Sü ley man ta ra fýn dan Mi mar Si nan'a yap tý rý lan Süleymaniye kül li ye si. ÞAM IN MANEVÎ HAVASI ÝNSANLARI BÜÜLÜOR HAZ RE TÝ AH A, SE LÂ HAT TÝN E U BÎ, HAZ RE TÝ HÜ SE ÝN, HAZ RE TÝ MU HAM MED'ÝN (ASM) EÞ LE RÝN DEN VE EH - LÝN DEN GE LEN Ö NEM LÝ ZAT LA RIN TÜR BE LE RÝ NÝN BU LUN DU ÐU ÞEHRÝN, MA NE VÎ AT MOS FE RÝ DE BAM BAÞ KA DI BAÞTARAFI 16. SAFADA Son Os man lý Pa di þa hý Sul tan Vah ded din Þam'da medfun. Tarihî Süleymaniye Külliyesine restorasyon için iskeleler kurulmuþ... ÞAM'DA OSMANLI ÝZLERÝ ÞAM'DA KÝ bir di ðer ö nem li ya pý da Sü ley ma ni ye Kül li ye si'dir yý lýn da Ka nu nî Sul tan Sü ley man ta ra fýn dan Mi mar Si - nan'a yap tý rý lan bu kül li ye de son Os man lý Pa di þa hý Sul tan Vah ded din'in me za rý bu lun mak ta dýr. Þu an da res to ras yon ha - lin de o lan Kül li ye'ye sa de ce Türk zi ya ret çi ler a lý ný yor... Þam'da zi ya ret et ti ði miz ö nem li bir me kân da Hz. Bi lâl-i Ha be þi'nin me za rý ol du. Öð ren di ði miz ka da rýy la Þam'da 3 ay rý yer de bu lu - nan ve Hz. Bi lâl'in me za rý ol du ðu söy le nen me kân lar dan ger - çek o la ný bu i di. Þam'ýn Kas yon Da ðý na ya kýn kýs mýn da, Ýs lâm Ce ma a ti Vak fý'nýn bah çe sin de yer a lý yor. Kas yon Da ðý nýn e te ðin de i se bir baþ ka Ýs lâm â li mi nin Muh - yid din-i A ra bi'nin me za rý da zi ya ret e dil di. Su ri ye'de Os man lý hâ lâ ya þý yor de sek pek de a bart mýþ sa yýl ma yýz. Çün kü Os - man lý'nýn de rin iz le ri nin bu lun du ðu ül ke ler den bi ri. Kül tür Ba - kan lý ðý'nýn ar þiv le ri ne gö re Ha lep'te Sü ley ma ni ye Ca mi i, A di li - ye Ca mi i, Hüs rev Pa þa Ca mii ve Med re se si, Rüþ di ye, Sul ta nî, Kurt bey Ha ný, Nak ka sin Ha ma mý, Ga za le e vi, A çýk baþ e vi, Bab el Fe rec sa a ti gi bi e ser ler Os man lý'dan kal ma e ser ler a ra sýn da. Þam'da i se Muh yid din el A ra bi Ca mi i, Ha mi di ye Çar þý sý, Ha mi - di ye Kýþ la sý, Mer ce A ný tý, E sad Pa þa Ca mi i, Gu ra ba Has ta ne si, Hu kuk Mek te bi, Mu rat Pa þa Ca mii ve Sü ley ma ni ye Ca mii yer a lý yor. Ay rý ca bun la rýn ya nýn da A fa mi ya'da yer a lan Sul tan a - vuz Se lim Ker van sa ra yý da mut la ka sa yýl ma lý dýr Cami-i Emeviye'de buluþan Risâle-i Nur Talebeleri Hutbe-i Þamiye'den okunan bölümleri iþtiyakla dinlediler. Cami Türkiye'de az örneði bulunan dikdörtgen bir planda yapýlmýþ. EMEVÝE CAMÝÝ 100 IL SONRA ÝNE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEDÝ Gün sonunda buluþan akademisyenler ve tur kafilesi hep birlikte yemek yediler. ÞE HÝR tu ru öð len sa at le rin de E me vi ye Ca mi i'ne va - ra na dek de vam e di yor. E me vi ye Ca mi i, þeh rin en bü yük, en es ki ve gör kem li ca mi si dir. 705 yý lýn da E me vi Ha li fe si Ve lid bin Ab dül me lik ta ra fýn dan ca - mi ye çev ril miþ tir. Müs lü - man lar ta ra fýn dan ký ya - me te ya kýn Hz. Ý sa'nýn yer yü zü ne i ne ce ði ne i - na ný lan "ak mi na re" bu ca mi ye a it tir. Ca - mi de ay rý ca, Hz. ah - ya Pey gam be rin kab ri i le Hz. Hü se yin'in Ker - be lâ'da ke si len ve Þam'a ge ti ri len mü ba - rek baþ la rý nýn def ne dil di ði ve zi ya ret e dil di ði bö lüm bu lun mak ta dýr. Bu ra da öð len na ma zýn dan son - ra, e ni As ya Ga ze te si ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Kut lu lar, yüz ler ce ka tý lým cý nýn eþ li - ðin de Hut be-i Þa mi ye'den bir ders ya pa rak, sem bo - lik o la rak 100 yýl son ra Hut be yi ye ni den o ku muþ ol - du. Bu ta ri hî a na þa hit lik et mek i çin tu ru mu za ka tý - lan yüz ler ce ki þi cep te le fon la rý ve ka - me ra lar va sý ta sýy la bu â ný kayda aldý. Bu ta ri hî an dan son ra, ka - tý lým cý lar Þam'ýn bu ta ri hî ve tu ris tik me kân la rý i çin - de ak þa ma ka dar ser - best za man ge çir di. Da ha son ra i se Þam'ýn ve böl ge nin en bü yük res to ra nýn - da ak þam ye me ði ye - nil dik ten son ra, meþ - hur Kas yon Da ðýn dan ý þýk lý ve muh te þem Þam man za ra sý iz len dik - ten son ra, ka fi le ler ha lin de ge li nen yol dan ge ri dö nü le rek Ga zi an tep Ön cü pý nar sý nýr ka pý sýn - dan sa ba ha kar þý Tür ki ye'ye gi riþ ya pýl dý ve böy le ce de va sa tur or ga ni zas yo nu muh te þem ha tý ra lar ve gü zel lik ler le so na er miþ ol du. Geziye katýlanlar, mübarek mekânlarý kameralarýna kaydettiler. Þam þehri, birçok Ýslâm kahramaný sahabeyi ve mübarek zatlarý aðýrlýyor. Ýslâmýn ilk müezzini Bilal-i Habeþî'nin kabri ve türbesi de burada. Hz. Hüseyin'in mübarek baþlarý burada bulunuyor. Þam'da belediye otobüsü. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR En çok göz ya þý dö kü len ka bir ler den bi ri: Hz. Zey nep Tür be si ÞAM'DA ge zi len di ðer bir me kân i se Sey yi de Zey nep sem ti. Pey - gam ber E fen di miz'in to ru nu, Hz. A li'nin ký zý ve Hz. Hü se yin'in kýz kar de þi Hz. Zey nep'in (ra) Tür be si ne ev sa hip li ði yap tý ðý i çin bu i - sim le a ný lan semt, Ý ran'dan ve I rak'tan ge len Þi î le rin a ký ný na uð - ru yor. Ki mi, ta ma mýy la bu sem te yer le þi yor ki mi yaz ay la rý ný ge - çir mek ü ze re ev ki ra lý yor. Her þey, Hz. Zey nep'e da ha ya kýn o la - bil mek i çin... Tür be de her da im iz di ham var. Her kes, Sey yi de Zey nep'in de mir par mak lýk lar la çev ri li kab ri ne do ku na bil mek i çin ça ba lý yor; a ma par mak lýk la ra sý ký sý ký ya tu tu nan la rý o ra dan a yýr - mak e pey güç. Göz yaþ la rý i çin de du â e di yor, a ðýt lar ya ký yor lar... Bediüzzaman Hazretlerinin Þam hutbesini okuduðu Cami-i Emeviye'nin avlusuna ayakkabý ile girilmiyor. FOTOÐRAFLAR: ÝBRAHÝM ÖZDABAK, ASÝN ÖKSÜZ, MELÝH ATOM Ýlk Türk Ha va Þe hit le ri nin Þam'daki kabirleri. Emevi Camiinde hoþ bir sada! ÞAM BÝR DÝ ÐER A DI LA DÝ MEÞK, ÜÇ GÜN LÜK SU RÝ E TU RU MU ZUN EN SON DU RA ÐI DI. E ME VÝ CA MÝÝ, ÝS LÂM DÜN A SI NIN RE FA HI Ý ÇÝN NE LER A PIL MA SI GE REK TÝ ÐÝ - NÝ 100 IL SON RA BÝR KEZ DA HA DÝN LE DÝ. HUTBE-Ý ÞAMÝE'Ý BURADA DÝNLEEN ZÝARETÇÝLER, ÂLEM-Ý ÝSLÂMIN BUGÜNKÜ DURUMUNU ENÝDEN DÜÞÜNDÜLER. Suriye'nin baþþehrinde, ziyaret etmeye ve görmeye deðer birçok eser yer alýyor. Özellikler Þiiler tarafýndan ziyaret edilen Seyyide Zeynep (ra) türbesi de bunlardan biri. 3 günlük Suriye turuna katýlanlar, yeni mekânlar görmenin mutluluðu içindeler. Süleymaniye Külliyesini ziyaret eden bir grup. UMUT AVUZ / ELÝF NUR KURTOÐLU ÞAM Emevi Camii'nde bir turist kafilesi. Hz. ahya'nýn mübarek baþýnýn bulunduðu türbe ilgi odaðý. ÞAM tam bir met ro pol. Ger çek ten bü yük bir þe hir. Þam lý lar, "Þam'a ge len, su yu nu i çen mut la ka bir da ha gel mek is ter" di yor lar. a ni bi zim Ýs tan bul i çin söy le - dik le ri mi zi söy lü yor lar. Her hal de her ül ke de böy le bir þe hir var di ye dü þü nü yo rum. E me vi ye Ca mii tam 7000 met re ka re lik bir a la ný kap la yan bü yük bir komp leks. Bu ra da Hz. ah ya'nýn (as) kab ri i le Ay rý ca bu nun ya nýn da bü yük hü küm dar Se lâ had din Ey yu - bî'nin Tür be si, Hz. Hü se yin'in ký zý Sey yi de Ru ki ye Ca - mii ve Tür be si i le ilk Türk Ha va Þe hit le ri ni ba rýn dý ran Türk Þe hit li ði de bu ra da yer a lý yor. He men ya ký nýn da i se Sul tan Bay bars i le Nu red din Zen gi'nin Tür be le ri bu lu nu yor. Ca mi ye ya kýn o lan sur la rýn ö nün de ki mey dan da da Se lâ had din Ey yu bî'nin þa ha kalk mýþ bir at i le ar ka sýn da Haç lý la rý sü rük ler ken tem sil e dil di ði hey ke li var. Þam Mev le vi ha ne si, Hi caz Tren Ýs tas yo - nu'nun tam kar þý sýn da yer a lý yor. Ýs tas yon þu an da res - to re e di li yor. Bi lin di ði gi bi Hi caz De mir yo lu Pro je - si'nin bü yük sul tan 2. Ab dül ha mid ge liþ tir miþ ti. Pro je 1 Ey lül 1900 yý lýn da baþ la dý. Bu pro jey le Ýs tan bul i le mü ba rek Mek ke ve Me di ne þe hir le ri bir le þe cek, u la - þým 120 sa at te ta mam la na cak tý. DEVAMI 15. SAFADA eni Asya haným okuyucularý, Hz. ahya'nýn Türbesini ziyaret ediyorlar. Hz. Hü se yin'in Ker be lâ'da ke si len mü ba rek baþ ý burada bekletilmiþ. Önemli tarihî þahsiyetlerden Se lâ had din Ey yu bî'nin Tür be si önünde. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı