K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet sunmak, modern bir kent olmasını sağlamak ve halkımızın yaģam kalitesini sürekli arttırmaktır. VĠZYONUMUZ 21.Yüzyılda belediyecilik anlayıģının sürdürülmesinde önder olmak ve çağdaģ bir KeĢan yaratmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 1-Görev ve sorumluluklar a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomik ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekanların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımı yapılabilir, korunması mümkün olmayan aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarında üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verilebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclis kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

2 2-Yetkileri a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten menedilmesi sonucu cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

3 o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inģaat malzemeleri, odun, kömür, hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler: 1. Fiziksel Yapı: 1.1.Ana Hizmet Binası. Bu binada BaĢkanlık, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Belkoop. Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemiz ana hizmetleri bu binadan sevk ve idare edilmektedir. 1.2.Ġtfaiye ve Atölyeler Binası. Bu hizmet binasında da, Ġtfaiye Amirliği, Atölyeler ve tamirhaneler bulunmaktadır. Belediyemiz elindeki mevcut araçların tamir ve bakımları burada yapılmaktadır. 1.3.Fen ĠĢleri Hizmet Binası. Bu hizmet binasında Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü bulunmakta olup, hizmetlerini burada vermektedirler. Ġspat Cami Mah. Akıncı Sokak ta bulunan Seralarda Ġlçemizin dört mevsim çiçek ihtiyacı karģılanmaktadır. 1.4.Kadıköy Su Arıtma Tesisleri Hizmet Binası. ġehrimizin su ihtiyacının bir kısmını karģılayan Kadıköy barajında kurulu bulunmaktadır. Buradan alınan su, tesislerimizde arıtıldıktan sonra Ģehrimize sağlıklı bir Ģekilde verilmektedir. AĢağı Zaferiye mahallesinde iki adet su terfi istasyonu ile Kumdere köyünde de bir adet su terfi istasyonu ve binaları bulunmaktadır. 2. Örgüt Yapısı: Belediyemiz ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluģtur yılı nüfusumuz ve 1126 hektar KeĢan, 126 hektar Erikli, 117 hektar Yayla-DaniĢment imar alanına hizmet sunmaktadır Sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 25 meclis üyesi, 5 encümen üyesi, Belediye BaĢkanı, 4 BaĢkan Yardımcısı ve ana hizmet birimlerinden oluģmaktadır.

4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları. Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluģturan Oracle Database ile çalıģan bir adet Linux sunucunun üzerine kurulu otomasyon, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu üzerine kurulu Metafour otomasyon sistemi ve 1 adet kullanıcı yönetimini sağlayan Windows 2003 sunucu ve bir adet Windows 2008 R2 hiperv sunucu bulunmaktadır. e-belediye uygulaması için 1 adet web sunucu, t-belediyeciliği uygulaması için yine 1 adet Windows 2003 sunucu bulunmaktadır. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım adetleri aģağıdaki gibidir. Kat & Bölüm Bilg.Adet Yazıcı Adet Zemin Halkla ĠliĢkiler 1 1 Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kat BaĢkanlık 1 1 BaĢkan Yardımcıları 4 1 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 5 3 Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 8 9 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kat Zabıta Müdürlüğü 3 2 Su ĠĢleri Müdürlüğü 6 4 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 3 2 Belkoop. Dön. Serm. ĠĢlt. Müd. 5 3 Bilgi ĠĢlem 6 3 Veterinerlik ĠĢleri Müdürlüğü 2 2 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Toplam: 79 52

5 Ayrıca; 1 Adet güç kaynağı ve ana sistemin ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistemde mevcut olup, düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. Belediyenin internet üzerinden tanıtımını ve halkla iletiģimini sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra,belediyenin yapısı,iģleyiģi,emlak borç sorgulama hakkında bilgi veren adı altında ve Web sitesi bulunmaktadır. Ayrıca internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, tüzükler, genelgeler ile her türlü bilgilerin faydalanıldığı ve her gün güncelleģtirilen Dialog programı aboneliğimiz bulunmaktadır. D) Ġnsan Kaynakları Belediyemizde çalıģan Memur ve iģçi personelini kapsayan bilgiler aģağıda gösterilmiģtir. (IV) SAYILI CETVEL MEMUR KADROLARI CETVELi İL ADI :EDİRNE DERECELERİ TOPLAM SINIFI UNVANI D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B GİH Belediye Başk.Yrd 2 2 GİH Yazı İşl.Müd. 1 1 GİH Mali Hizmet. Müd 1 1 GİH Fen İşl.Müd. 1 1 GİH İmar ve Şehir.Md 1 1 GİH Temizlik İşl.Müd. 1 1 GİH İtfaiye Müd. 1 1 GİH Zabıta Müd. 1 1 GİH Su İşl.Müd. 1 1 GİH Destek Hiz.Müd. 1 1 GİH Kültür Sos.İşl.Md. 1 1 GİH Veteriner İşl.Md 1 1 GİH Park ve Bahç.Md 1 1 GİH Ulaşım Hiz.Müd. 1 1 GİH Hukuk İşleri Müd. 1 1 GİH Çevre Kor.Kont.Md. 1 1 GİH Uzman 2 2 GİH Şef AH Avukat 2 2 GİH Mali Hiz.Uzmanı 2 2 GİH Mali Hiz.Uz.Yrd. 1 1 GİH Memur GİH Şoför GİH Tahsildar 5 5 GİH Ambar Memuru 1 1 GİH Bel.Trafik Mem. 1 1 GİH Evlendirme Memuru 1 1 GİH Sivil Savunma Uzm 1 1 TH Mühendis TH Mimar 1 1 TH Peyzaj Mimarı 1 1 TH Şehir Plancısı 1 1 TH Tekniker TH Teknisyen 2 2 SAYFA TOPLAMI 44 49

6 ( IV) SAYILI CETVEL MEMUR KADROLARI CETVELi ĠL ADI :EDĠRNE ĠLÇE ADI :KEġAN KURUM ADI :KEġAN BELEDĠYESĠ DERECELERİ TOPLAM SINIFI UNVANI D B B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B SH Veteriner Hekim 1 1 SH Sağlık Teknikeri SH Sağlık Teknisyeni 2 2 SH Tabip 1 1 SH Kimyager 1 1 YH Hizmetli GİH İtfaiye Amiri 1 1 GİH İtfaiye Çavuşu GİH İtfaiye Eri GİH Zabıta Amiri 1 1 GİH Zabıta Komiseri GİH Zabıta Memuru GİH İtfaiye Başavuşu GENEL TOPLAM 77 94

7 PERSONEL DURUMU Çalışan Personel Durumu TOPLAM 239 PERSONEL İşçi personel 149 Memur 77 Vekil Memur 7 Geçici İşçi 3 Sözleşmeli 3 MEMUR PERSONELĠN ÖĞRENĠM DURUMU İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU

8 İşçi Personelin Öğrenim Durumu Lise İlk Okul Orta Okul 23 Yüksek Okul Fakülte Okur Yazar 3 MEMUR PERSONELĠN CĠNSĠYET DURUMU

9 ĠġÇĠ PERSONELĠN CĠNSĠYET DURUMU SUNULAN HĠZMETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ KeĢan Belediye BaĢkanlığının Ġlçemizde yapmıģ olduğu çalıģmalar, ilçemizin ve mücavir alanlarda bulunan sahillerimizin tanıtımları ile ilgili basılan 2000 Adet DVD yi Belediyemiz web sitesinde yayınlanması ve ilçemize gelen yerli ve yabancı konuklara dağıtılmasını sağladık. KeĢan Belediye BaĢkanlığımızın faaliyetleri emlak vergisi kültür ve sosyal etkinliklerle ilgili olarak daha önceden müdürlüğümüze bağlı Basın ve Halkla ĠliĢkiler Bürosu nca kaydedilen 4000 adet cep telefonuna SMS gönderilmektedir. KeĢan Belediye BaĢkanlığı ve Edirne Kızılay Kan Merkezi Ġstasyonu iģbirliği ile yılın çeģitli zamanlarında gerçekleģtirilen kan bağıģı kampanyalarında 550 vatandaģımız kan bağıģında bulunmuģtur.

10 KeĢan Belediye BaĢkanlığına ait adlı internet sitesindeki haberler Müdürlüğümüze bağlı Basın Halkla ĠliĢkiler Bürosunca günlük olarak güncellenmekte olup kamuoyuna belediyemizin yapmıģ olduğu çalıģmalar ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. KeĢan belediye baģkanlığı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne bağlı olarak çalıģan Basın ve Halkla ĠĢler Bürosu belediyenin yaptığı çalıģmaları kamuoyuna ve vatandaģlara duyurmak amacı ile günlük olarak basın bültenleri hazırlayıp, yerel ve ulusal basında yayımlanmak üzere toplam 200 Basın kuruluģuna gönderilmektedir. Müdürlüğümüze bağlı bulunan Basın ve Halkla ĠliĢkiler Bürosunca 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında toplam 441 adet basın bülteni hazırlanmıģtır. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü olarak Yerel Basın ve Ulusal Basında çıkan KeĢan Belediyesi ile ilgili haberlerin takibini yapmak ve bu haberleri arģivlemek baģlıca görevlerimizdendir. KeĢan Belediye BaĢkanlığı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünce Basketbol, Voleybol, Tenis, Masa Tenisi, Futbol ve Aerobik spor kurslarını açtık. Ayrıca spor kurslarının yürütülebilmesi için tecrübeli ve spor belgeli öğretici personel görevlendirdik. Spor kurslarımıza: Basketbol: 6-13 yaģ gurubu 29 kursiyer öğrenci Tenis: 18 kursiyer Futbol: 8-12 yaģ gurubu 25 kursiyer Aerobik: 40 kursiyer iģtirak etmiģtir. Aerobik Kursu

11 Futbol Kursu KeĢan Belediye BaĢkanlığı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünce Halk Oyunları kurslarını açtık. Ayrıca Halk Oyunları kurslarının yürütülebilmesi için tecrübeli personel görevlendirdik. Halk Oyunları kurslarımıza: 5-8 yaģ gurubu 25 kursiyer, 9-14 yaģ gurubu 20 kursiyer, gençler gurubu 20 kursiyer, 35 yaģ ve üzeri guruba da 20 kursiyer iģtirak etmiģtir. Önümüzdeki dönemlerde de aynı kurslar gerçekleģtirilecektir. KeĢan Belediyesi 5-8 yaģ gurubu halkoyunları ekibimiz belediyemizin düzenlediği 23 Nisan çocuk Ģenliklerinde,9-14 yaģ gurubu halk oyunları ekibimiz 25 nisan 2010 tarihinde Çatalca da düzenlenen 1. Uluslararası Çocuk festivali ile 15 Eylül 2010 tarihinde de 11. İpsala Çeltik (Pirinç) Kültür Sanat Festivalinde, 35 yaģ ve üzeri bayanlar halk oyunları ekibimiz Mart 2010 tarihlerinde düzenlenen EMĠT Fuarı ile 11 Mayıs 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi Bahar ġenliklerinde ve Gençler Halk Oyunları ekibimizde Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Marmaris Uluslararası Denizcilik ve Bahar Festivalinde halk oyunları gösterilerini gerçekleģtirip KeĢan belediyesini en iyi Ģekilde temsil etmiģlerdir YaĢ Grubu Halkoyunları Ekibimizin Çatalca Belediyesi Festivali Gösterileri

12 KeĢan Belediye BaĢkanlığı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünce ahģap boyama, kurdele nakıģı, brezilya nakıģı, Türk el nakıģı, makine nakıģı, seramik boyama, giyim, kırk yama, çiçek yapımı, ev tekstili, cam boyama branģlarında el sanatları kursları açtık. Ayrıca El Sanatları kurslarını gerçekleģtirebilmek için tecrübeli personel görevlendirdik. EL BECERĠ KURSLARINA KATILAN BAYANLARIMIZ ÇALIġMALARI KeĢan Belediye BaĢkanlığı, Kaymakamlık ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün ortak çalıģması ile ilçemizde bulunan dezavantajlı mahallelerde Ġlk öğretim 8. sınıf öğrencilerine SBS (Seviye Belirleme Sınavı) kursu açarak bu kursa 48 öğrencinin katılımı sağlanmıģ, bu öğrencilerden 14 tanesi Ġlimiz ve Ġlçemizde bulunan okullara (5 öğrenci Anadolu Lisesine, 6 öğrenci BiliĢim Lisesine, 2 öğrenci Meslek Lisesine ve 1 öğrenci Edirne Güzel Sanatlar Lisesine) yerleģmiģlerdir. Kaymakamımız Metin BORAZAN, Belediye BaĢkanımız Mehmet ÖZCAN ın SBS Kursu ziyareti

13 KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak 2010 yılında her yaģtan vatandaģımıza Yağlı boya resim kursu açtık. KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak tiyatroları toplumun aynası olarak görüp ilçemizde de 2010 yılı içerisinde çeģitli tiyatroların tekliflerini kabul ederek oyunlarını ilçemiz halkına sergilemelerini sağladık yılı içerisinde ilçemize 11 Adet Tiyatro gelmiģtir. Tuncay Özinal Tiyatrosu Sil BaĢtan Oyun KÜLTÜR MERKEZĠ

14 KeĢan Belediye BaĢkanımız Opr.Dr.Mehmet ÖZCAN tarafından Dünya çalıģan gazeteciler günü olan 10 Ocak 2010 Pazar günü akģamı GölbaĢı Restaurant da KeĢan da yerel basın olarak görev alan basın mensuplarına günün anlam ve önemini belirtmek amacı ile yemek ve plaket vermiģtir. KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak ġubat 2010 tarihleri arasında Ġstanbul Beylik düzü Fuar merkezi TÜYAP ta gerçekleģtirilen Doğu Karadeniz Uluslararası Turizm Fuarına (EMĠTT) katıldık. Burada kiralanan stantla KeĢan ın yanı sıra Enez ve Ġpsala nın tanıtımına da katkıda bulunduk. Edirne Valisi Mustafa BÜYÜK ve VatandaĢlar Standımızı Ziyaret Etti

15 KeĢan Belediye baģkanlığı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında belediyemiz olarak üst seviyede katılım ile programlar düzenledik. Programda çeģitli etkinlikler ile kadınlarımızın güzel zaman geçirmelerini sağladık. 35 YaĢ üstü Bayanlar Halkoyunları ekibimizin 8 Mart Dünya kadınlar gününde gösterisi KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramında çeģitli etkinliklerle değerli çocuklarımızın kardeģlik ve barıģ duygularını aģılamakla beraber üst seviyede katılım ile coģkulu bir Ģekilde kutlandı. KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak 23 Nisan 2010 Cuma günü saat 15:00 da Mehmet Gemici Cennet Bahçesinde illüzyon, jonglör, akrobasi, tahta bacak uzun adam, palyaço, örümcek adam, sindrella, ateģ yutan adam, karikatürist ile çeģitli yarıģmalar ve yarıģma sonucunda sürpriz hediyeler verilerek gösterileri izlemeye gelen konuklardan da büyük beğeni görmüģlerdir.

16 GENÇLĠK KOġUSU VE GENÇLĠK KONSERĠ 19 Mayıs Atatürk ü anma Gençlik ve Spor haftası etkinliklerinde KeĢan Belediye BaĢkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik KoĢusu 13 Mayıs 2010 günü gerçekleģtirilip yapılan yarıģma sonucunda genç kızlar, genç erkekler ve takım halinde sıralamaya girenlere ve yarıģmaya katılan tüm yarıģmacılara KEġAN Belediye BaĢkan Vekili Mitat BEYAZOĞLU ile Belediye BaĢkan Yardımcısı Cemil KILAVUZ tarafından kupa ve madalyaları verildi. Gençlik KoĢusu Ödül Töreni Ayrıca KeĢan Belediye BaĢkanlığı tarafından 19 Mayıs 2010 günü akģamı Ġlçemizde bulunan yerel guruplar ve Bulgaristan ın Dimitrovgrad Ģehrinden gelen Sou Vasil Levski adlı müzik okulu öğrencilerinin de sahne aldığı Gençlik Konserleri düzenledik. Dimitrovgat Sou Vasil Levski Müzik Okulu

17 KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Dallık ġenlikleri bu yılda 9 Mayıs 2010 Pazar günü Kılıçköy Korusu nda gerçekleģtirilmiģtir. Bu etkinliğimizde Halkımızın yoğun ilgisi ve beğenisi ile karģılanmıģtır. Geleneksel Dallık ġenlikleri KeĢan Belediye BaĢkanlığı ve Aktif Spor iģbirliği ile düzenlenen Yaza Merhaba ġenliklerinin 2. Haziran 2010 ÇarĢamba günü düzenlenmiģtir. Saat 20:00 de Mehmet GEMĠCĠ Cennet Parkı nda Aktif Spor öğrencileri kediler, kuklalar, çiçekler valsi, final dansı, minik ördekler, mor menekģeler, modern dans gurubu, minik jimnastik ve deniz dalgaları gurupları olarak izlemeye gelen vatandaģlarımıza gösterilerini sundular. Aktif Spor Öğrencileri Gösterileri

18 KeĢan Belediye BaĢkanlığı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü tarafından açılan kurs etkinlikleri gecesi 10 Haziran 2010 PerĢembe günü akģamı saat 20:00 de KeĢan Belediyesi Atatürk Spor Salonunda yapılmıģtır. KeĢan Belediyesinin açmıģ olduğu kurslara katılan; Tenis kursiyerleri, 5-8 yaģ Grubu Minikler Halk Oyunları Ekibi, Basketbol Kursiyerleri, Aerobik Kursiyerleri, Gençler Halkoyunları topluluğu ve ÇağdaĢ Kadınlar Halkoyunları Topluluğu gösterilerini düzenlemiģlerdir. Etkinlik gecesinde Kurs Öğreticilerine ve Kursiyerlere KeĢan Belediye BaĢkanlığı tarafından katılım belgeleri, teģekkür belgeleri ve Plaketleri verilmiģtir. KeĢan Belediyesinin Düzenlediği Kurs Etkinlikleri Gecesinde Kursiyerlerin Gösteriler KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak bu yılda 8.Uluslararası KeĢan Kültür ve Turizm Festivalini 27 Temmuz-02 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirdik. Festivalimize KKTC, Montenegro (Karadağ),Letonya, Polonya ve Romanya dan Halkoyunları ekipleri ilçemize gelerek gösterilerini düzenlemiģtir. Ayrıca Festivalimizde Resim Sergileri, Karikatür Sergileri, Çocuklara yönelik Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk Oyunlarını, Yerel Grup Konserleri ile Masa Tenisi, Halı Saha, Voleybol, Plaj Voleybolu, futbol turnuvaları gerçekleģmiģtir. Festival Korteji

19 Festivalimizin Finalinde ise büyük sahnede 30 Temmuz 2010 Yeni Türkü grubu, 31 Temmuz 2010 Cuma Muazzez ABACI, 1 Ağustos 2010 Kutsi Konserleri sona ermiģtir. Kutsi Konseri KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak bu yıl ilkini düzenlediğimiz 1.KeĢan heykel sempozyumunu 15 Temmuz 2010 günü baģlattık. Sempozyuma HeykaltraĢlar: Nilhan SESALAN, Fetiye BOUDEVĠN, Caner ġengünalp, Bahar YAPMAN ve Ethem MUHTAROĞLU ile HeykeltıraĢlara üç asistan; Uğur CoĢğun, Güven ÇETĠNKAYA ve Mustafa KÖKSAL iģtirak etmiģlerdir. HeykeltıraĢlar heykel çalıģmalarını halkımızla iç içe olabilmek için Belediyemiz Mehmet GEMĠCĠ Cennet Parkı nda gerçekleģtirmiģtir..oluģan eserlerin sergilenmesi 1 Ağustos 2010 günü saat 20:00 de ilçemizde bulunan vatandaģlarımız da katılımı ile Mehmet GEMĠCĠ Cennet Parkında gerçekleģmiģtir. HEYKELTRAġ SERAP GÜMÜġOĞLU

20 WĠNDSURF ġampġyonasi KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak Turizme ne kadar önem verdiğimizin göstergesi olan Saros Körfezinin ve ilçemiz mücavir alanında bulunan Erikli sahilinin tanıtımını yapmak için düzenlediğimiz Ağustos 2010 tarihleri arasında Windsurf 4. Ayak Türkiye ġampiyonasını düzenledik. Windsurf ġampiyonasından YarıĢ Görüntüsü Dünya BarıĢ Günü etkinlileri kapsamında KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak 1 Eylül 2010 ÇarĢamba Günü akģamı Cumhuriyet Meydanında Moğollar Grubu Konserini halkımızın da yoğun ilgisi ve beğenisi ile gerçekleģtirildi. Moğollar Grubu Konseri

21 Belediyemiz olarak geleneksel hale getirdiğimiz 19 Kasım KeĢan ın kurtuluģunun 88. yıl dönümünde düzenlediğimiz KurtuluĢ Balosunu bu yılda yaklaģık olarak 750 kiģi katılım ve coģku ile kutladık. KURTULUġ BALOSUNDAN GÖRÜNTÜLER 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kapsamında KeĢan Belediye BaĢkanlığı ve KeĢan Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik AraĢtırma Merkezinin ortaklaģa düzenlediği etkinlikte engelli vatandaģlarımızın da toplumun bir parçası olduğu unutulmamıģ, onların moral ve motivasyonunu artırmak amacı ile çeģitli eğlenceler düzenlenip, ihtiyaç sahibi engelli vatandaģlarımıza tekerlekli sandalyeleri telim edilmiģtir. 3 ARALIK DÜNYA ENGELLĠLER GÜNÜNDEN GÖRÜNTÜLER

22 KeĢan Belediye BaĢkanlığı olarak bu yıl ilkini düzenlediğimiz yılbaģı partisinde asıl düģüncemiz ilçemizde bulunan vatandaģlarımızı bir arada toplamak, birlik ve bütünlüğünü sağlamak ve yeni yılı hep birlikte karģılamaları sağlanmıģtır. 31 ARALIK 2010 AKġAMI YILBAġI PARTĠSĠ ETKĠNLĠĞĠ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 yılı içerisinde 168 adet Meclis, 2125 adet de Encümen Kararı alınmıģ olup, 371 çiftin nikah akdi gerçekleģtirilmiģtir. Yine yıl içerisinde giden evrak defterine 1282 adet, gelen evrak defterine 3820 adet evrak, dilekçe kayıt defterine 300 adet evrak kayıt edilmiģtir.

23 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Yapımına 2009 yılında baģlanan Belediye Hizmet Binası tamamlanmıģ, çevre düzenlemesi yapılarak Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü buraya taģınarak faaliyetlerine baģlamıģtır. YaklaĢık ,00.-TL harcanarak 2010 yılında Ton sıcak asfalt üretilmiģ bu sıcak asfalt ile yaklaģık m2 cadde ve sokak asfalt kaplanmıģtır. Ayrıca Yeni Mahalle ile Yüksek Okul arasında 1200 m yol açılmıģ ve Sathi kaplama ile kaplanmıģtır. Mücavir alanımız Erikli ve Yayla Sahilinde toplam 5 km yol sathi kaplama yapılmıģtır. Asfalt Plentinin gerekli bakım ve onarımları ile 2010 yılı itibariyle emisyon ölçümleri yaptırılmıģtır.

24 Kanalizasyon kazılarında bozulan cadde ve sokakların iyileģtirilmesi kapsamında Yeni Mahalle, Ġspat Cami Mahallesi, Büyük Cami Mahallesi, Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi ve Yeni Mescit Mahallelerinde i Parke TaĢ, m Bordür döģeme, m.de Prizma TaĢ ile döģeme yapılarak Toplamda m2 nin üzerinde yol kaplaması yapılmıģtır. Bu iģ için yaklaģık ,00.-Lira harcanmıģtır yılında Ø300 borularla Yüksek Okul ile ġebeke arasında 1200 metrelik yeni bir hat yapılmıģ Parsel bacası eksik olan cadde ve sokaklarda yaklaģık 200 adet parsel bacası konulmuģtur. Geçtiğimiz yıllarda oluģturulan Ģebekenin gerekli bakım ve onarım çalıģmaları yapılmıģtır. VatandaĢtan gelen Ģikayet ve istekler göz önüne alınarak eksik ve hatalı imalatlar düzeltilmiģtir.

25 Erikli sahilinde belediyemize tahsisli eski kayıkhane tadilattan geçirilerek modern bir tesis haline getirilmiģtir. Yayla sahilinde Pazar yerinin üstünde Sağlık Ocağı ve Belediye personeli için yaklaģık 495 m2 lik modern bir tesis oluģturulmuģtur. Yayla sahilinde Ģiddetli lodosun yarattığı tahribatı önlemek için tahkimat yapılmıģ ve imar yolu kullanıma açılmıģtır.

26 Yayla ve Erikli sahillerinde 6 adet Cankurtaran kuleleri oluģturulmuģtur. Yapay Resif Projesi kapsamında 400 adet beton blok hazırlanmıģ ve yine bu projenin ekleri olan heykeller, toplar, siperler gerekli malzemeler temin edilip hazırlanmıģtır. KeĢan Belediyesi Atatürk Stadı arkasında Belediyemizce yaptırılan sentetik çim sahanın kullanım alanının arttırılması maksadıyla istinat duvarları oluģturulmuģ, yaklaģık 170 metre istinat duvarı iģi tamamlanmıģtır.

27 Yapımına 2009 yılında baģlanan Oto Galericileri Sitesi tamamlanmıģ, çevre düzeni ve yollar tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Eski itfaiye alanında yeni belediye hizmet binasının yapımına baģlanmıģ olup zemin ve 1. kat kaba inģaatları tamamlanmıģtır. Pazar yeri ile KeĢan ve Yayla Atık Su Arıtma Tesislerinin zemin etüt raporları hazırlatılmıģ, ayrıca Mücavir alanımız Erikli ve Yayla Sahili Atık Su Arıtma Tesisleri için ön izinler alınarak uygulama projelerinin hazırlanması safhasına gelinmiģtir. Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi uygulama projeleri tamamlanarak tesis alanının kesin izninin alınmasından sonra inģaat iģlemlerine baģlanacaktır.

28 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 yılında ilçe hudutlarımız içerisinde çeģitli nedenlere bağlı (elektrik, soba, sigara vb.) olarak 13 adet konut, 2 adet balya samanı 5 adet motorlu taģıt 2 adet ĠĢ yeri 1 adet baraka 2 adet samanlık yangını olmak üzere 25 adet yangın olayı meydana gelmiģtir. Yangın ihbarlarının haber merkezimize ulaģması ile ekiplerimiz derhal olay yerine intikal edip, yangın söndürme ve kurtarma çalıģmasında bulunmuģlardır. Ġlçemizdeki yağmurlarla birlikte evlerinin ve iģyerlerinin bodrumları su dolan vatandaģlarımızın talepleri doğrultusunda 35 adet bodrumun suyunu motopomplarımız ile tahliye ederek mağduriyetleri giderilmiģtir. Belediye mücavir alanımız içerisinde iģyeri açmak ya da iģyeri iģletme ruhsatı yeniletmek için birimimize 65 adet iģyeri iģletmecisinin müracaatı ile iģyerlerinin yangın güvenliği yönünden incelenmesi yapılarak uygunluk raporları tanzim edilmiģtir. Ġlçemiz ana halterlerinde bulunan elektrik tellerine ve geçen yüksek taģıtlara zarar veren kaldırımlardaki ağaçların dalları, Park Bahçeler Müdürlüğü elemanları ile beraber ortaklaģa budanmak suretiyle hem zararsız duruma getirilmiģ, hem de güzel bir görünüm kazandırılmıģtır. Mücavir alanımız içindeki tüm kamu kuruluģlarından ve vatandaģlardan gelen talep ile ilçemizdeki okul, konut, iģyerlerinin ve kamu binalarının bacalarının kontrol ve temizliği birimimiz personeli tarafından yapılarak güvenli olarak yakılacak duruma getirilmiģtir. ġehir içi ve Ģehir dıģına götürülmek üzere hasta ve cenaze nakli için baģvuran vatandaģlarımıza ambulans, cenaze aracı tahsis edilmiģtir. Tabela, afiģ takmak, yüksek yapıların eriģilemeyen dıģ cephelerindeki çeģitli iģler için müracaat eden vatandaģlarımızın talepleri merdivenli itfaiye araçlarımız ve ekiplerimizce yerine getirilmiģtir. ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ġlçemizdeki tüm kasislerin tamamı yaz sezonunda boyanmıģtır. Bordür taģlarının boyanması, kaldırım yenileme çalıģmalarının yoğun olması sebebiyle sadece ana arterler üzerinde kısmen yapılmıģtır. Ġlçemizdeki okulların bahçelerinde öğrencilerin sportif faaliyetlerini gerçekleģtirebilmeleri için basketbol, hentbol ve voleybol sahalarının çizgi çalıģmaları yapılmıģtır.

29 Özel Servis Araçları (S plakalı araçlar) sayısını 40 ile dondurularak tahdit uygulamasına devam edilecektir tarihli ve 2009/133 sayılı Belediye Meclis Kararı ile daha önce (S) plaka almaya hak kazanıp süresi içerisinde tescil yaptırmayan 4 adet S plaka sahibine 1 defaya mahsus olmak üzere TL plaka baģına bedelle plaka verilmiģtir yılında 5 adet S plaka devri yapılmıģtır. Her devir için TL bedel alınmıģtır. Taksilerle ilgili yenileme, satıģ veya hususiye dönüģtürme vb. gibi durumlarda boģa çıkan (T) plakaların sahiplik hakkı (180 gün) boyunca korunmakta ve devir durumunda tahsis kararı il Trafik Komisyon Kararı gerekmekteydi bu hususlarla ilgili kararların yeni kanun ve hükümlerince bundan böyle Belediye tarafından tek baģına alınması mümkün kılınmıģtır. Ġlçemizde toplam 74 adet T plakalı araç çalıģmaktadır yılında 20 adet T Plaka devri yapılmıģtır. Devir ücreti olarak devir baģına 200,00 TL bedel alınmıģtır.

30 S.S.25 Nolu ġehir Ġçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine kayıtlı M plakalı araçlardan 2010 yılında 7 adet devir yapılmıģtır. Devir ücreti bedeli olarak devir baģına TL bedel alınmıģtır. Ġlçemizde ticari yolcu taģımacılığı iģi yapan taģıyıcı firmalara kuralları ihlal ettiklerinden dolayı 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanununa istinaden 1 adet 26 j md. 343,00.-TL + 26 a md. 2 adet 2.044,00.-TL ,00.-TL olmak üzere idari para cezası ve 38 adet 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden adedi 143,00.-TL olmak üzere idari para cezası uygulanmıģtır. Ġlçemize çevre ilçe ve köylerden yolcu ve öğrenci taģıyan 70 adet ticari araca birimimiz tarafından 120,00 TL bedel ile Yol Güzergâh Belgesi verilmiģtir. Resmi ve dini bayramlarda kuruluģlardan ve halkımızdan gelen talepler doğrultusunda dini mekânları ve tarihi yerleri ziyaret amacıyla otobüs tahsisi yapılmıģ olup yapılmaya devam edilmektedir. Ayrıca ilçemizde bulunan okulların ve spor kulüplerinin talepleri doğrultusunda Belediyemize ait araçlar ile veya dıģarıdan araç kiralaması yapılmak suretiyle araç talepleri karģılanmaktadır. Otobüs hizmetlerimiz günün 24 saati devam etmektedir. Ġlçemiz içerisinde faaliyet gösteren S.S. 25 No lu ġehir içi Özel Halk Otobüslerinden ücretsiz faydalanabilmeleri için ihtiyaç sahibi öğrenci, engelli ve yaģlı vatandaģlarımıza yardımcı olmak amacı ile her yıl yenilenmek kaydıyla 100 adet ücretsiz seyahat kartı verilmiģtir. Belediyemiz otobüsleri gerektiğinde cenazelere, Ġlçemizdeki spor kulüplerine ve diğer kuruluģların sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerine, tarihi ve turistik ilçe gezilerine ücretsiz olarak tahsis edilmektedir. SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 yılında Ģehrimizin ihtiyacı olan içme suyu, Kadıköy barajı ve Kumdere yer altı kuyularından karģılanmaktadır. Gelecekte Ģehrimizin su sıkıntısı ile karģılaģmaması için üretimi arttırma çalıģmaları devam ettirilmektedir. Bu amaçla Kumdere mevkiinde kuyu yenileme çalıģması yapılarak kuyular aktif hale getirilmiģ, artan nüfusa göre su arama çalıģmaları ihtiyaca göre değiģtirilmesi düģünülmektedir. ġehrimize verilen suyun ana kaynağı olan Kadıköy barajında bulunan Rasim Ergene Ġçme suyu Tesislerindeki kum havuzlarının yenileme çalıģmaları da 2010 yılı içerisinde tamamlanmıģtır yılında Yayla Sahiline su verilmiģtir. Ayrıca Yayla Sahilinde döģenen yeni su Ģebekesi ile birlikte 3 yeni kuyu açılmıģ,1 Adet 100 ton ve 1 Adet 1000 tonluk deponun yapımı tamamlamıģtır Yılında açılan abone toplamı : Yılında Yayla Sahilinde açılan Abone : Yılında su endeksi yapılan abone toplamı : Yılında sayacı değiģtirilen abone toplamı : Yılında borçtan dolayı suyu kesilen abone toplamı : Yılında Ģehre verilen su miktarı : m Yılında Yayla Sahiline verilen su miktarı : m3

31 Kültürel faaliyetler ve Bayramlarda Ģehrin çeģitli yerlerine ses yayın cihazları kuruldu. Kadıköy barajı içme suyu tesislerinde ve terfi istasyonlarında meydana gelen elektrik arızaları giderildi, Ģehir merkezindeki arızalanan uydu birimleri değiģtirildi. VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ġlçemizde yaģayan halkın sağlığı için büyük tehlike oluģturan baģıboģ gezen hayvanlarla da mücadele etmektedir. BaĢıboĢ hayvanlar; bayıltıcı fünyeli iğne atan özel tabancalar, kanca veya ağ kullanılarak yakalanmakta ve canlı olarak tesislerimize getirilmektedir. Daha sonra barındırma kafeslerine yerleģtirilmekte ve yemek, bakım, temizlik ve tedavi gibi tüm ihtiyaçları karģılanmaktadır. AĢı programına da alınan bu hayvanlar kısırlaģtırıldıktan sonra hayvan sever vatandaģlarımız tarafından sahiplenme imkânına sahiptirler yılında 202 (iki yüz iki) sahipsiz sokak hayvanı köpek,18 (on sekiz) adet kedi kısırlaģtırılmıģ tedavileri yapılmıģ aģılanmıģ ve kulak küpeleri takılarak bulundukları ortama bırakılmıģtır. 60 (altmıģ) adet köpek sahiplendirilmiģtir. Barınakta 18 (On sekiz) kadar köpek sahiplendirilmek üzere bakılmaktadır. KeĢan Belediyesine ait barınakta Poliklinik hizmeti verilmektedir. KeĢan Belediyesi 15 (on beģ) kadar sahipli hayvanın kısırlaģtırma operasyonunu KeĢan Belediyesi Meclisinin belirlediği tarifeden ücretli yapmıģtır. Ġlçemiz ve mücavir alanlarımızda sivrisinek, karasinek ve larva ile mücadele aralıksız olarak yapılmıģtır.

32 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Ġlçemiz sınırları ve mücavir alanlarında açılan Gayri sıhhi, sıhhi müessese ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 291 adet iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı verilmiģtir. Kurallara uymayan iģyerlerine ve Ģahıslara 64 adet Zabıt Varakası tanzim edilmiģtir sayılı kabahatler kanununu istinaden 11 kiģiye 922 TL para ceza kesilmiģtir. Ölçü ve Tartı Aletlerine iliģkin beyannameler alınarak 89 kiģinin terazilerinin kontrolü yapılmıģtır.. ġehir içindeki iģyerlerinde etiket ve fiyat kontrolleri sürekli kontrol edilmektedir.

33 Ġlçemizde askere giden gençlerimizin geride kalan ailelerine yardım amacıyla 303 kiģiye asker aile yardımı alması için evrak düzenlenmiģtir. Gıda üreten ve satan iģyerleri, Ġlçe Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Grup BaĢkanlığı Çevre Sağlık Teknisyenleri ile müģterek kontrol ve denetimleri belli aralıklarla yapılmaktadır. Ġlçemizde Cumartesi günü kurulan pazaryerinin düzeni sağlanmaktadır. ġehir içinde seyyar satıģ yapanlar engellenmekte, uygun yer gösterilerek orada satıģ yapmaları sağlanmaktadır. Kaymakamlık, Ġlçe Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Grup BaĢkanlığı ile birlikte seyyar balık satıģı yapan sahıģlara kart uygulaması çalıģmaları devam etmektedir. Dilenciliği meslek edinen kiģiler takip edilmekte ve görüldüğü yerde yakalanarak gerekli yasal iģlemler yapılmaktadır. Ġlçemizde hafta sonu iģyeri açan esnafa hafta tatili beyannamesi düzenlenmektedir.

34 BELKOOP TOPLU KONUT DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz 2006 yılı içinde Toplu Konut Bölgesinde konut yapmak için talep örgütlenmesine baģlamıģ olup, yoğun talep üzerine konut yapmaya karar vermiģtir. Yapılacak olan konutlar ATAKENT-1 Toplu Konutları olarak 532 adet olup, proje ihalesi ve inģaatın yapım ihalesi de 2006 yılı içinde yapılmıģtır. Atakent-1 Konutları üyelerinden konut maliyetlerinin %20 si 2006 yılı içinde,%20 si de 2007 yılı içersinde tahsil edilmiģtir. Geri kalan %60 lık kısmı için 2008 yılında kredi kullanmıģ olup, 2009 yılı içinde inģaatlar devam etmektedir yılı içerisinde konutlar üyelere teslim edilmiģ olup, geçici kabulü yapılmıģtır. Belediyemiz 2008 yılı içinde Toplu Konut Bölgesinde konut yapmak için talep örgütlenmesine baģlamıģ olup, yoğun talep üzerine konut yapmaya karar verilmiģtir. Yapılacak olan konutlar ATAKENT -2 Toplu Konutları olarak 168 adet 1306 Ada 4 parsel de olup, proje ihalesi ve inģaatın yapım ihalesi de 2009 yılı içinde yapılmıģtır. Atakent 2 Konut üyelerinden konut maliyetlerinin %30 u 2009 yılı içinde tahsil edilmiģtir. Geri kalan %70 lık kısmı için 2010 yılı içinde kredi kullanmıģ olup, Atakent Konutun FerdileĢme ĠĢlemleri tamamlanmıģ, 168 Konutun tapuları verilmiģ ve konutların geri ödemeleri baģlamıģtır yılı içinde inģaatlar devam etmektedir. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Ġlçemiz ve Mücavir Alanlarımızda; ,00 m² Yeni yapı, 2688,00 m² Ġlave kat, 26603,00 m² Tadilat, 65103,00 m². Ruhsat yenileme ve 533,00 m². Ġsim değiģikliği olmak üzere toplam ,00 m². olarak 513 adet Yapı Ruhsatı verilmiģtir. Yine Ġlçemiz ve Mücavir alanlarımızda bulunan yapılara 1075 adet yapı Kullanma Ġzin Belgesi verilmiģtir. 340 adet Ġmar Durumu verilmiģtir. Belediyemiz ve Mücavir Alanlarımızda, çeģitli sayıda inģaat kontrolleri yapılmıģ olup, Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek Belediye Encümenine havalesi yapılmıģ olup, yıkım ve para

35 cezası tecziyesi uygulanmıģtır. Söz konusu Yapı Tatil Zabıtları Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilmiģtir. Yanan ve zarar gören, yıkılma tehlikesi arz eden binalar tespit edilerek Mail-i Ġnhidam Raporu tanzim edilmiģtir. Ġlçemizde ve Mücavir Alanlarımızda 1 adet Plan Tadilatı yapılmıģtır. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında; - Anafartalar Caddesine 114 Adet Süs Eriği fidanı, 35 Adet Tijli Ligustrum fidanı, 15 Adet Çınar fidanı, - Önder Caddesine 40 Adet Süs Eriği fidanı, - Kunduracılar Caddesine 30 Adet Tijli Ligustrum fidanı, - Tayyip Akalın Caddesine 47 Adet Tijli Ligustrum fidanı, - Rasim Ergene Caddesine 41 Adet Çınar fidanı, - Atakent etrafına 86 Adet Çınar fidanı ve 90 Adet Top Akasya fidanı, - Enez KavĢağı etrafına 32 Adet Çınar fidanı, - Belkoop etrafına 27 Adet Çınar fidanı, - Uğur Mumcu Caddesine 8 Adet Top Akasya fidanı, - Efes Yolu düzenleme çalıģmaları kapsamında 260 Adet Top Akasya fidanı, 102 Adet Tespih fidanı, 150 Adet Mazı fidanı olmak üzere toplam 512 Adet fidan ve 2000 Adet Peyzaj Gülü fidanı, - Ġtfaiye Caddesine 67 Adet Top Akasya fidanı, - Bisiklet Yoluna 123 Adet Tespih fidanı, - Ahmet Gücüyener Caddesine 51 Adet Ihlamur fidanı, Toplamda 1318 adet ağaç fidanı ve 2000 adet Peyzaj Gülü fidanı dikilmiģtir. Yaz sezonunda; dönüm lük yeģil alanda çim biçme, yabani ot temizliği ve tırpanla yabani ot biçme iģlemleri ve ton su sarfiyatı yapılarak sulanması yapılmıģtır. KıĢ sezonunda; VatandaĢlarımızın istek ve Ģikayetleri doğrultusunda telefon, dilekçe ile yaptıkları 150 adet ağaç budama ve kesim baģvuruları öngörülen Ģekilde yerine getirilmiģ, yeģil alanlarımızda bulunan ağaçlara form ve bakım budaması, çim alanlarında ve yeģil alanların bitki bulunan kısımlarında gübreleme çalıģmaları yapılmıģtır. Ġlçemizde bulunan Karlıköy Park Alanı ve Orhaniye Köyü Ġlköğretim Okulu, ÇobançeĢme Köyü Park ve Hacıköy Beldesi Park Alanlarına ait peyzaj projeleri yapılmıģtır. Mücavir alanlarımızdan Erikli Sahilindeki Turizm Ġnformation Binasının peyzaj projesi hazırlanarak, sert zemin ve bitkisel uygulaması yapılmıģtır.

36 Enez Yolu Mezarlığı yollarının 3000 m2 Kilitli Parke TaĢ ve 1600 M.Tül Bordür döģenmesi iģi ihalesi yapılıp uygulaması tamamlanmıģtır. Enez Yolu Mezarlığına mezarlık görevlisinin barınıp, çalıģma yapabileceği 22.m2 lik ofis binası ve 400 adet yoksul ve kimsesiz vatandaģımızın mezar yeri yapılmıģtır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde çalıģtırılacak 32 Adet sözleģmeli personelin hizmet alımı ihalesi yapılmıģtır.

37 Asri Mezarlık Paftalarının tamamı ve Enez Yolu Mezarlığı Paftalarının 1/3 ü olmak üzere yenilenip sayısal ortama aktarılıp, Asri Mezarlıkta parselasyon, giriģ kapısı, Enez Yolu Mezarlığında giriģ kapısı tabela montajları tamamlanmıģ ve toplam 242 Adet defin iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Enez Yolu Mezarlığı düzenleme çalıģmaları tamamlanarak 3114 M2 kilitli parke taģ döģenmiģ, mezarlık parsellere ayrılarak düzenli bir hale getirilmiģtir. Mehmet GEMĠCĠ Cennet Bahçesinde kullanılmak üzere Kale görünümlü Çocuk Oyun Grubu Alımı Ġhalesi yapılarak, buradaki oyun grubu yenilenmiģtir. KeĢan Atatürk Stadının çim sahasının bakımı, onarımı ve gübreleme çalıģmaları periyodik olarak yapılıp, bir takım ( 11 li ) Fitness aletlerinin montajı yapılarak, yeni bir spor alanı kazandırılmıģtır. Büyük Cami Mahallesi Havuz Sokak 1234 Ada 5 Parsel de bulunan, Ġspat Cami Mahallesi Hürriyet Sokak ta bulunan belediyemize ait yeģil alanlarına 2 Adet Çocuk Oyun Grubu kurulmuģtur.

38 KeĢan Kent Meydanı Merkezi ĠĢ Alanı Düzenleme Proje Ġhalesi yapılmıģtır. AĢağı Zaferiye Mahallesi Taflan Sokak 975 Ada 1 Parsel de bulunan 1665 M2 lik park alanı düzenlemesi yapılıp, Ġsmail EKER Parkı olarak faaliyete geçmiģtir. Ġsmail Eker Parkı düzenleme çalıģmaları kapsamında parkın inģaatı tamamlanmıģtır. Ġspat Cami Mahallesi Aladdin Sokak 38 Ada 106 Parsel de bulunan 1361 m2 lik park alanı düzenleme çalıģmaları devam etmektedir.

39 Ġlçemizde bulunan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Anafartalar Ġlköğretim Okulu, RaĢit Efendi Ġlköğretim Okullarında ağaç budama, Orhaniye Köyü Ġlköğretim Okulu, Karlıköy, ÇobançeĢme Köyü ne peyzaj projeleri hazırlanması, uygulanması, Kaymakamlık Lojman ında, Kara Kuvvetleri Kom. 4 üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kıģlalarında çevre düzenleme çalıģmaları yapılmıģtır. ġehir merkezinde bulunan parkların, park alanlarındaki büfelerin, havuzların, WC lerin, her türlü bakım ve onarımları, parkların donatı elemanları (piknik masası, bank, aydınlatma direği, çöp kovası) ihtiyaçları, her türlü yapısal ve bitkisel malzemenin satın alınma iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. 8. inci Uluslar Arası KeĢan Kültür ve Turizm Festival dönemine hazırlık çalıģmaları kapsamında peyzaj düzenlemeleri, temizlik v.b. çalıģmalar yapılmıģtır. Park ve Bahçelerde kullanılan çim biçme traktörü, tırpan ve ağaç kesme motoru gibi çeģitli bahçe aletlerinin bakımı, onarımı ve periyodik olarak yapılıp ihtiyaç duyulan aletlerinin satın alınma iģlemleri yapılmıģtır. Mücavir alanlarımızın (Erikli ve Yayla Sahilleri), Mezarlıkların, Muhtelif yeģil alanların her türlü çöp, poģet v.s. temizliği için doğrudan teminle hizmet alımları yapılmıģtır Adet Lale Soğanı muhtelif yeģil alanlara ekilmiģtir. Seralarda; yazlık, baharlık ve kıģlık olmak üzere mevsimlik 2 milyon adet çiçek tohumdan, soğandan ve çelikten üretilmiģ, çelikle adet gülfidanı değiģik türlerde 2000 adet süs bitkisi üretimi yapılmıģ ve muhtelif yeģil alanlardaki çiçek parterlerine ekilmiģtir.

40 Efes Yolu Düzenleme Projesi kapsamında 2000 M lik alana bordür döģemesi, 3100 m lik alana damlama sulama sistemi ve bir takım (11 li) Fitness aletlerinin montaji tamamlanmıģtır. Seralarda kıģ dönemi mevsimlik çiçek yetiģtiriciliği kapsamında, adet menekģe tohumu ekilerek, fide olarak viyollere ĢaĢırtma iģlemi yapılmıģtır.

41 6000 adet gül çeliği alımı gerçekleģtirilmiģtir. Bayram öncesinde ilçemizde bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım iģlemleri yapılmıģtır.

42 ġehir içi cadde ve sokaklar ile mezarlıklardaki ağaç budama çalıģmalarına baģlanmıģ olup, çalıģmalar devam etmektedir. Yönetim ve iç Kontrol sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereği meclisçe oluģturulan Denetim Komisyonu tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesi gereği belediyelerde iç ve DıĢ denetim 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Hükümlerine göre yapılır. Mali iģler dıģında diğer iģlemlerin hukuka uygunluğu ve idarenin bütünlüğü açısından ĠçiĢleri Bakanlığı, Mali ĠĢler açısından SayıĢtay tarafından denetlenir. Amaç ve Hedefler Ġdarenin Amaç ve Hedefleri a)tse ISO 9001:2000 Kalite TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim belgesi almak b)belediye personelinin kendilerini yetiģtirmek amacıyla eğitim ve seminerlere göndermek. c) Kapalı pazaryeri yapmak d) Belediyemiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi muhasebe kayıtlarının düzenli tutulması, yıllık bütçelerin hazırlanması, kesin hesapların çıkartılması, mali tabloların düzenlenmesi, bu hizmetleri yaparken ve yürütürken teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak sunulan hizmetin kalitesini arttırmak. e) Ġlçemizde baģıboģ gezen hayvanların ıslah edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 -

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 - Sevgili Konaklılar, 147 yıllık belediyecilik tarihine sahip, İzmir in kalbi konumundaki ilçemizi büyük ve mutlu bir aile yapma hedefiyle yola çıktık. Hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak, onlara daha

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı