TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi"

Transkript

1 1 1. B Ö L Ü M TMS 17 K RALAMA filemler Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 183

2 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri 11.1 STANDARDIN AMACI Bu Standard n amac ; gerçeklefltirilen kiralama ifllemlerine iliflkin olarak kirac ve kiraya veren taraf ndan uygulanmas gereken muhasebe politikalar n ve yap lacak aç klamalar belirlemektir STANDARDIN KAPSAMI Bu Standart, afla da yer alanlar hariç olmak üzere her çeflit kiralama iflleminin muhasebelefltirilmesinde kullan l r: (a) Maden, petrol, do algaz ve benzeri yeniden teflekkülü mümkün olmayan kaynaklar n araflt r lmas ve kullan lmas na iliflkin kiralama ifllemleri; ve (b) Sinema filmleri, videokasetler, oyunlar, el yaz lar, patentler ve telif haklar gibi hak ve ürünlerin lisans anlaflmalar. Bu Standart afla da yer alan varl klar n ölçülmesinde kullan lmaz: (a) Kirac lar taraf ndan yat r m amaçl olarak elde tutulan gayrimenkuller (bak n z: TMS 40 Yat r m Amaçl Gayrimenkuller); (b) Kiraya verenlerin faaliyet kiralamas çerçevesinde kiraya verdikleri yat r m amaçl gayrimenkuller (bak n z: TMS 40); (c) Kirac lar taraf ndan finansal kiralama çerçevesinde elde tutulan canl varl klar (bak n z: TMS 41 Tar msal Faaliyetler); veya (d) Kiraya verenleri taraf ndan faaliyet kiralamas çerçevesinde kiraya verilen canl varl klar (bak n z: TMS 41). Bu standart, kiralama sözleflmesine konu varl klar n kullan m ve bak m yla ilgili önemli hizmetlerin kiraya verenden talep edilebildi i sözleflmeler de dahil olmak üzere, bu varl klar n kullan m hakk n n kirac ya aktar ld sözleflmelere uygulan r. Bu Standart, sözleflme taraflar ndan birinin di erine sözleflme konusu varl n kullan m hakk n aktarmad hizmet sözleflmelerine uygulanmaz TANIMLAR Bu Standartta geçen terimlerin anlamlar afla daki gibidir: Kiralama: Kiraya verenin bir varl n kullan m hakk n, bir ödeme veya ödeme plan karfl l nda, taraflarca kararlaflt r lm fl bir zaman süresince kirac ya devretti i sözleflmedir. 185

3 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Finansal kiralama: Bir varl n mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararlar n devredildi i sözleflmedir. Sözleflme süresi sonunda, mülkiyet devredilebilir veya devredilmeyebilir. Faaliyet kiralamas : Finansal kiralama d fl ndaki kiralamad r. ptal edilemeyen kiralama: Yaln zca afla daki koflullardan herhangi birinin gerçekleflmesi durumunda iptal edilebilen kiralamalar, iptal edilemeyen kiralamad r: a) Meydana gelme olas l oldukça düflük bir koflulun gerçekleflmifl olmas ; b) Kiraya verenin r zas n n bulunmas ; c) Kirac n n kiralama konusu varl kla ayn veya eflit türden bir varl ayn kiraya verenden kiralamas ; veya d) Sözleflmenin bafllang c itibariyle; sözleflmenin iptali için ilgili sözleflmenin iptalini cayd racak miktarda ek bir ödemenin yap lmas n n gerekmesi. Kiralama sözleflmesinin bafllang c : Sözleflme tarihinden veya taraflar n kiralaman n temel koflullar na iliflkin taahhütte bulunduklar tarihten erken olan d r. Bu tarih itibariyle: a) Kiralama ifllemleri faaliyet kiralamas veya finansal kiralama olarak s n fland r l r; ve b) fllemin finansal kiralama olarak s n fland r lmas durumunda, kiralama süresinin bafllang c nda muhasebelefltirilmesi gereken tutarlar belirlenir. Kiralama süresinin bafllang c : Kirac n n kiralam fl oldu u varl - kullanma hakk n kazand tarihtir. Söz konusu tarih, kiralama sözleflmesinin ilk kez muhasebelefltirildi i tarihi ifade eder (örne in, kiralama iflleminden kaynaklanan varl k, borç, gelir ve giderlerin muhasebelefltirilmesi). Kiralama süresi: Sözleflmede belirtilen iptal edilemeyen kiralama süresidir. Ancak, kiralama sözleflmesinin bafllang c nda kirac ya sözleflmede belirtilen sürenin bitiminde bedelli veya bedelsiz olarak süre uzat m hakk tan nm fl ve kiralama sözleflmesinin bafllang c nda kirac n n bu hakk kullanaca neredeyse kesin ise, bu ilave süre de kiralama süresi içinde de erlendirilir. 186

4 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri Asgari kira ödemeleri: Kirac n n kiralama süresince afla dakilerle birlikte; koflullu kira, hizmet maliyetleri ile vergiler gibi kiraya veren taraf ndan ödenen ve kiraya verene tazmin edilenler hariç, ödemek zorunda oldu u veya ödemesi gerekebilecek tutarlar ifade eder: a) Kirac aç s ndan, kirac n n kendisi veya kirac ile iliflkili di er bir tarafça garanti edilen tutarlar; veya b) Kiraya veren aç s ndan, kendisine afla da yer alanlar taraf ndan garanti edilmifl kal nt de er: c) Kirac ; d) Kirac yla iliflkili di er bir taraf; veya e) Garanti alt ndaki yükümlülükleri karfl lamaya yetecek finansal güce sahip olan ve kiraya verenle herhangi bir iliflkisi bulunmayan üçüncü bir taraf. Ancak, kirac n n ilgili varl opsiyonun kullan labilir oldu u tarihteki gerçe e uygun de erinden önemli ölçüde düflük olmas beklenen bir fiyattan sat n alma opsiyonu bulunmas durumunda; ilgili opsiyon kirac taraf ndan kullan laca ndan, kiralama sözleflmesinin bafllang c itibariyle asgari kira ödemeleri, söz konusu sat n alma opsiyonunun beklenen kullan lma tarihine kadar kiralama süresi boyunca yap lacak asgari ödemeleri ve ilgili opsiyonun kullan m na iliflkin di er ödemeleri içerir. Gerçe e uygun de er: Karfl l kl pazarl k ortam nda, bilgili ve istekli gruplar aras nda bir varl n el de ifltirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya ç kmas gereken tutard r. Yararl ekonomik ömür: a) Bir varl n bir veya daha fazla kullan c taraf ndan ekonomik olarak kullan laca tahmin edilen süreyi; veya b) Bir veya daha fazla kullan c taraf ndan ilgili varl ktan elde edilmesi beklenen üretim say s veya benzeri üretim birimini ifade eder. Yararl ömür: Kiralama süresinin bafllang c ndan itibaren ve kiralama süresiyle s n rl olmaks z n, bir varl n iflletmeye ekonomik fayda sa lamas beklenen tahmini süredir. 187

5 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Kiralama konusu varl n garanti edilmifl kal nt de eri: a) Kirac aç s ndan, kal nt de erin kirac veya kirac yla iliflkili taraflarca garanti edilmifl k sm n (garanti edilmifl tutar n herhangi bir durumda ödenebilecek azami tutar n ); ve b) Kiraya veren aç s ndan, kal nt de erin, kirac taraf ndan ya da kiraya verenle iliflkili olmayan ve garanti kapsam ndaki yükümlülükleri yerine getirebilecek finansal güce sahip üçüncü bir flah s taraf ndan garanti edilmifl k sm n ifade eder. Garanti edilmemifl kal nt de er: Kiralanan varl n kal nt de erinin kiraya verene ödenmesi garanti edilmemifl veya yaln zca kiraya verenle iliflkili taraflarca garanti edilmifl k sm d r. Bafllang ç do rudan (direkt) maliyetleri: Kiraya verenin üretici veya sat c oldu u kiralamalarda bunlar taraf ndan yüklenilenler hariç olmak üzere, kiralama sözleflmesinin müzakere ve tanzim edilmesiyle do rudan iliflkilendirilebilen ek maliyetlerdir. Brüt kiralama yat r m : a) Kiraya veren taraf ndan finansal kiralama çerçevesinde elde edilmesi mümkün asgari kira ödemeleri, ve b) Kiraya verene ait olacak garanti edilmemifl kal nt de erin toplam d r. Net kiralama yat r m : Brüt kiralama yat r m n n, kiralama iflleminde z mnen yer alan faiz oran nda iskonto edilen k sm d r. Kazan lmam fl finansman geliri: a) Brüt kiralama yat r m ile b) Net kiralama yat r m aras ndaki farkt r. Kiralama sözleflmesi z mni faiz oran : Kiralama sözleflmesi bafllang c nda, asgari kira ödemeleri ve garanti edilmemifl kal nt de erin bugünkü de eri toplam n, kiralama konusu varl n gerçe e uygun de- eri ile kiraya verene ait her çeflit bafllang ç do rudan maliyetinin toplam na eflitleyen iskonto oran d r. Kirac n n alternatif borçlanma faiz oran : Benzer bir kiralama iflleminde kirac n n ödemek zorunda oldu u faiz oran n ; böyle bir oran be- 188

6 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri lirlenememesi durumunda, kiralama sözleflmesinin bafllang c nda kiralama konusu varl n sat n al nmas için borçlan lmas gereken tutara iliflkin olarak benzer vade ve teminatlar çerçevesinde kirac taraf ndan katlan lmas gereken faiz oran n ifade eder. Koflullu kira: Kira ödemelerinin tutar olarak sabitlenmemifl ve kiralanan varl elde bulundurma süresi d fl ndaki nedenlerle de iflen k sm d r (örne in; gelecekteki sat fllar n yüzdesi, varl n gelecekteki kullan m miktar, gelecekteki fiyat endeksleri, gelecekteki piyasa faiz hadleri gibi). Bir kiralama sözleflmesi veya taahhüt, kiralama sözleflmesinin bafllang c ile kiralama süresinin bafllang c aras ndaki dönemde, kiralanan varl n infla veya sat n alma maliyetlerinde ya da genel fiyat düzeyi gibi di er her türlü maliyet veya de er ölçülerinde veya kiraya verenin finansman maliyetindeki de iflikliklere göre ilgili kira ödemelerinin düzeltilmesi koflulunu içerebilir. Söz konusu durumda, bu Standard n uygulanmas aç s ndan, ilgili de iflikliklerin kiralama sözleflmesinin bafllang - c nda olufltu u kabul edilir. Kiralama tan m, kararlaflt r lan koflullar n gerçeklefltirilmesi durumunda kirac ya, kiralam fl oldu u varl n mülkiyetini elde etme opsiyonu veren kira sözleflmelerini de içerir. Söz konusu sözleflmeler bazen, mülkiyeti iktisap sonucunu do uran kiralama sözleflmeleri olarak da bilinir STANDARDIN GET RD KLER TMS 17 de yer alan düzenlemeler, 319 s ra numaral VUK Genel Tebli ile önemli ölçüde paralellik göstermektedir. Borçlanma maliyetlerinin muhasebelefltirilmesi aç s ndan ise farkl l k göstermektedir. Finansal kiralama yapan iflletmenin (kirac ), TMS 17 ye göre borçlanma maliyetini aktiflefltirmesi söz konusu de ildir (Bknz. TMS 17 ve TMS 23). TMS 17 kiralama sözleflmelerini iki s n fa ay rmaktad r. Bu s n flardan biri Finansal Kiralama sözleflmeleri, di eri ise Faaliyet Kiralamas sözleflmeleridir. Sözleflmelerin s n fland r lmas TMS 17 ye göre afla - daki flekilde olmaktad r: 189

7 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Bir varl n mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararlar n tamam n n devredildi i kiralamalar, finansal kiralama olarak s n fland r l r. Bir varl n mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararlar n tamam n n devredilmedi i kiralamalar ise faaliyet kiralamas olarak s n fland r l r. Bir kiralaman n finansal kiralama m yoksa faaliyet kiralamas m oldu unun tespitinde, sözleflmenin fleklinden ziyade ifllemin özü esas al - n r. Afla da yer alan kriterlerin birlikte ya da tek bafllar na var olduklar kiralama ifllemleri finansal kiralama olarak kabul edilir: a) Kiralama sözleflmesinde, kiralanan varl n mülkiyetinin kiralama süresi sonunda veya daha önce kirac ya geçece inin öngörülmesi; b) Kirac ya, kiralanan varl buna iliflkin opsiyonun kullan m tarihinde oluflmas beklenen gerçe e uygun de erinden çok daha düflük bir bedelle sat n alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleflmesinin bafllang c itibariyle kirac taraf ndan bu opsiyonun kullan laca n n beklenmesi; c) Mülkiyet kirac ya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan varl n ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsamas ; d) Kiralama sözleflmesinin bafllang c itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü de erlerinin, en az, kiralanan varl n gerçe e uygun de erine eflit olmas ; ve e) Kiralanan varl n, üzerinde büyük de ifliklikler yap lmad sürece, sadece kirac taraf ndan kullan labilecek özel bir yap da olmas. Afla da yer alan kriterlerin birlikte veya tek bafllar na var olduklar durumlar, yine ilgili kiralama iflleminin finansal kiralama olarak nitelendirilmesi sonucunu do urur: a) Kirac n n kiralama ifllemini feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin fesih iflleminden kaynaklanan zararlar n n kirac taraf ndan karfl lanmas ; b) Kal nt de erin gerçe e uygun de erindeki de iflmelerden kaynaklanan kazanç ya da kay plar n kirac ya ait olmas (örne in kiralama süresi sonundaki sat fl gelirlerinin tamam na eflit bir kira indirimi fleklinde); 190

8 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri c) Kirac n n, piyasa fiyat n n çok daha alt nda bir bedelle bir dönem daha kiralamay sürdürme hakk n n bulunmas K RALAMA SÖZLEfiMES N N K RACININ F NANSAL TABLOLARINDA GÖSTER LMES Finansal Kiralamalar Kirac lar finansal kiralama ifllemlerini, kiralama sözleflmesinin bafl itibariyle tespit edilmifl, gerçe e uygun de er ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü de erinden düflük olan üzerinden bilançolar nda varl k ve borç olarak muhasebelefltirir. Kiralanan varl k, kirac iflletmenin varl klar aras nda gözüktü ünden, varl a iliflkin amortisman da kirac taraf ndan gider olarak kaydedilir. Kirac iflletme benzer varl klar için uygulad amortisman yöntemini kiralad varl k için de uygular. Amortisman ile ilgili ifllemler TMS 16 ve TMS 38 çerçevesinde uygulan r. Kira ödemeleri banka kredisinin geri ödemesi gibi, anapara ve faiz ödemesi fleklinde muhasebelefltirilir. Finansal kiralama ifllemine iliflkin gerekli aç klamalar da finansal tablolar ekinde sunulur Faaliyet Kiralamalar Faaliyet kiralamas nda kira konusu varl k kiraya veren iflletmenin varl klar aras nda yer al r. Dolay s yla kira konusu varl k kirac iflletmenin bilançosunda yer almaz. Faaliyet kiralamas nda, yap lan kira ödemeleri do rusal (eflit payl ) olarak kiralama süresi boyunca gider olarak muhasebelefltirilir. Faaliyet kiralamas nda, yap lan kira ödemeleri, ödemeler bu yönteme dayand r lmasa dahi baflka bir sistematik yaklafl m kirac n n bekledi- i faydan n zamanlamas n daha iyi yans tmad kça, do rusal (eflit payl ) bir flekilde gider olarak muhasebelefltirilir. Faaliyet kiralamas ifllemine iliflkin gerekli aç klamalar da finansal tablolar ekinde sunulur. 191

9 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar K RALAMA SÖZLEfiMES N N K RAYA VEREN N F NANSAL TABLOLARINDA GÖSTER LMES Finansal Kiralamalar Kiraya verenler, finansal kiralamaya konu edilmifl varl klar bilançolar na yans t rlar ve net kiralama yat r m tutar na eflit tutarda bir alacak olarak gösterirler. Finansal kiralamada, bir varl a hukuken sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve yararlar kiraya veren taraf ndan devredildi inden, kiraya verenin alacakl oldu u kira ödemeleri, kendisinin yapm fl oldu u yat r m ve di er hizmetlerini karfl lamak ve kendisine bir fayda sa lamak amac yla, yat rm fl oldu u anaparan n geri dönüflü ve finansman geliri fleklinde dikkate al n r. Kiralama konusu varl a iliflkin amortisman n kiraya veren taraf ndan muhasebelefltirilmesi mümkün de ildir. Üreticiler ve sat c lar, genellikle müflterilerine bir varl sat n alma veya kiralama seçene ini sunarlar. Herhangi bir varl n üretici ya da sat c konumdakiler taraf ndan finansal kiralama suretiyle kiralanmas sonucunda iki farkl gelir oluflur: a) Kiralanan varl n, normal sat fl fiyatlar nda, uygulanabilir miktar ve ticari indirimler de dikkate al nmak suretiyle kesin olarak sat fl ndan elde edilecek kâr veya zarar tutar na eflit tutarda kâr veya zarar; ve b) Kiralama süresinde elde edilecek finansman geliri. Finansal kiralama ifllemine iliflkin gerekli aç klamalar da finansal tablolar ekinde sunulur Faaliyet Kiralamas Kiraya verenler, faaliyet kiralamas na konu olan varl klar niteli ine göre bilançolar nda gösterir. Faaliyet kiralamas ndan kaynaklanan kira geliri, kiraya konu varl ktan elde edilen faydadaki azalman n zamanlamas n daha iyi yans tan baflka bir sistematik yöntem var olmad kça, kiralama süresi boyunca do rusal yöntem uygulanmak suretiyle gelir olarak muhasebelefltirilir. Kira gelirinin elde edilmesinde katlan lan maliyetler, amortismanlar dahil olmak üzere, gider olarak muhasebelefltirilir. 192

10 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri Faaliyet kiralamas ifllemine iliflkin gerekli aç klamalar da finansal tablolar ekinde sunulur ÖRNEKLER fllem kolayl sa lamak için örneklerde Katma De er Vergisi ve di er vergiler dikkate al nmam flt r. Örnek: Bir faaliyet kiralamas nda süre 8 y l olup, ilk üç y l kira ödemesi yap lmayacakt r. Sonraki 5 y l boyunca ise her y l TL ödenecektir. Kira ödemelerinin kiralama süresine eflit olarak da t lmas gerekmektedir. Dolay s yla toplam TL (= 5 x 1600) tutar ndaki kira ödemelerinin giderlefltirilmesinde, toplam tutar 8 y l olan kiralama süresine bölünmesi gerekmektedir / 8 = TL/y l flletmenin 8 y l süresince y ll k kira gideri TL olacakt r. Örnek: Faaliyet kiralamas örne i (kirac ve kiraya veren aç s ndan) A flletmesi 3 y ll na bir tafl t arac kiralama sözleflmesi imzalam flt r. Sözleflme faaliyet kiralamas olarak s n fland r lm flt r. Kira sözleflmesine göre 3 y l süresince iflletme her ay kiraya veren iflletmeye 400 TL ödeme yapacakt r. A flletmesi her ay afla daki gibi kay t yapacakt r. / / Kira Gideri Kasa 400 Yukar daki kay tta Kira Gideri için bir hesap numaras özellikle belirtilmemifltir. Zira, kiralanan arac n A flletmesince kullan m yerine ba l olarak giderleflece i hesap de iflebilmektedir. Arac n pazarlama ve da t m amac yla kullan lmas halinde yukar daki kay tta yer alan Kira Gideri hesab 760 Pazarlama, Sat fl ve Da t m Giderleri Hesab n n alt nda bir alt hesap olarak yer alacakt r. Arac n genel yönetim amac yla kullan lmas halinde, söz konusu gider hesab 770 Genel Yönetim Giderleri Hesab n n alt nda bir alt hesap olarak yer alacakt r. 193

11 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Bu kiralama ifllemi ile ilgili olarak da A flletmesi Finansal Tablolar nda, TMS 32 ye uymas n n yan s ra, kirac olarak afla daki aç klamalar da yapmas gerekmektedir: (a) ptal edilemeyen faaliyet kiralamas çerçevesinde afla da yer alan her bir dönem itibariyle ödenecek asgari kira ödemelerinin toplam : (i) Bir y ldan az; (ii) Bir y ldan fazla ve befl y ldan az; (iii) Befl y ldan fazla. (b) Bilanço tarihi itibariyle, iptal edilemeyen kiralama fleklinde yap lan alt kiralamalarla ilgili olarak elde edilmesi beklenen asgari kira tutarlar n n toplam. (c) Dönem içerisinde asgari kira ödemeleri, koflullu kiralar ve alt kira ödemeleri fleklinde ayr ayr gider olarak muhasebelefltirilen ilk kiralamaya iliflkin ödemeler ve alt kiralamaya iliflkin ödemeleri. (d) Kirac n n, afla da bulunanlar içeren ancak bunlarla s n rl kalmayan, önemli kiralama ifllemlerinin genel bir tarifi: (i) Koflullu kira ödemelerinin belirlenme esas, (ii) Yenileme veya sat n alma opsiyonlar ile fiyat ayarlama (eskalasyon) hükümlerinin mevcudiyeti ve koflullar ile, (iii) Temettü ödemeleri, ilave borçlanma ve yeni kiralamalar gibi konularda kira anlaflmalar nda yer alan s n rlamalar. Örnek: B flletmesi 1 Ocak 2007 tarihinde üretimde kullanmak üzere bir makine için Finansal Kiralama sözleflmesi imzalam flt r. Sözleflme flartlar na göre: a. Sözleflme tarihinde TL peflin olarak ödenecek, b. 5 Y l süresince her y l sonunda TL ödenecek, c. 5. y l n sonunda rayiç bedelin alt nda olan sat nalma opsiyonuna göre TL ödenecektir. d. Geçerli faiz oran y ll k %10 dur. Kiralanan makinenin ekonomik ömrü 8 y l olup, hurda de eri önemsizdir. flletmede benzer makineler için eflit payl (do rusal) amortisman yöntemi uygulanmaktad r. 194

12 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri Yukar daki kiralama ile ilgili olarak B flletmesinin yapmas gereken ifllemler afla daki gibidir: Öncelikle kiralama sözleflmesi için yap lacak ödemelerin bugünkü de erlerinin hesaplanmas gerekmektedir. Bu hesaplama afla daki flekilde olacakt r. Bugünkü de er = Peflin ödeme + (Anüite x ABDFFk,n) + (Son Ödeme x BDFFk,n) BDFF = Bugünkü De er Faiz Faktörü = 1 / (1+k)n ABDFF = Anüitelerin Bugünkü De er Faiz Faktörü = (1/k) [1/(k(1+k) n)] k = Faiz Oran n = Dönem say s Bugünkü de er = ( x ABDFF10,5) + (1.000 x BDFF10,5) = ( x 3,7908) + (1.000 x 0,6209) = = TL Muhasebe kayd yap l rken iflletme net veya brüt yöntemden birini seçmelidir. Her iki yöntem de ayn sonucu vermekle birlikte aralar nda Finansal Kiralama Borcunun bilançodaki gösterim flekli aç s ndan bir farkl l k bulunmaktad r. Çözümde her iki yöntem de ele al nm flt r. Brüt Yöntem: 01/01/ Tesis Makine ve Cihazlar Ertelenmifl Fin.Kir.Borçlanma Mal Ertelenmifl Fin.Kir.Borçlanma Mal Kasa Fin. Kir. fllemlerinden Borçlar Fin. Kir. fllemlerinden Borçlar

13 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Borç ve faiz itfa tablosu: I II III IV V VI VII VIII IX X Y l D.B. Fin. D.B. Ert. D.B. Net Faiz Ödeme tfa D.S. Fin. D.S. Ert. D.S. Net Kir. fll. Fin. Kir. Borç Gideri Tutar Edilen Kir. fll. Fin. Kir. Borç Borçlar Borç. (II-III) (IV* %10) Borç. Borçlar Borç. VIII-IX Maliyet Maliyeti (II-VI) (III-VII) Birinci y l n sonunda kira ödemesinde yap lacak kay t: 31/12/ Fin. Kir. fllemlerinden Borçlar Bankalar /12/ Finansman Giderleri Ert.Fin.Kir.Borçlanma Maliyetleri Amortismanla ilgili kay t: 31/12/ Genel Üretim Giderleri Amortisman Giderleri 257 Birikmifl Amortismanlar (40529 / 8 = 5066) Vadesi 1 y l n alt na inen borçlarla ilgili olarak: 31/12/ Ert.Fin.Kir.Borçlanma Maliyetleri Ert.Fin.Kir.Borçlanma Maliyetleri Net Yöntem: Net yöntemde finansal kiralama iflleminden do an borç tutar net olarak raporlan r. Bir baflka ifade ile borç olarak sadece ana para borcu gösterilir. Brüt yöntemde ise bilançoda Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar henüz tahakkuk etmemifl faizleri de içerecek flekilde yaz l p alt nda tahakkuk etmemifl faizler negatif de erle gösterilirler. Sonuç olarak 196

14 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri Mali Borçlar hesap grubunun toplam her iki yöntemde de ayn d r. Afla- da, net yöntemin kullan lmas halinde yap lacak kay t yer almaktad r. 01/ 01/ Tesis Makine ve Cihazlar Kasa Fin. Kir. fllemlerinden Borçlar Fin. Kir. fllemlerinden Borçlar Borç ve faiz itfa tablosu: Y l D.B. Fin. Faiz Gideri Ödeme Tutar Anapara D.S. Fin. Kir. Kir. fll. Borçlar fll. Borçlar Birinci y l n sonunda kira ödemesinde yap lacak kay t: 31/12/ Fin. Kir. fllemlerinden Borçlar Finansman Giderleri Kasa Amortismanla ilgili kay t: 31/12/ Genel Üretim Giderleri Amortisman Giderleri 257 Birikmifl Amortismanlar (40529 / 8 = 5066) Vadesi 1 y l n alt na inen borçlarla ilgili olarak: 31/12/ Fin. Kir. fllemlerinden Borçlar Fin. Kir. fllemlerinden Borçlar

15 198

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 5. B Ö L Ü M TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 81 5. Bölüm, TMS-23 Borçlanma Maliyetleri 5.1 STANDARDIN

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY * Yrd. Doç. Dr. Ali DERAN

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Leasing; bir malın yatırımcı tarafından

Leasing; bir malın yatırımcı tarafından KİRALAMA YOLUYLA FİNANSMAN VE TMS-17 YE GÖRE KİRALAMA İŞLEMLERİ, MUHASEBELEŞTİRME UYGULA- MALARI, DÜNYADA VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER İzmir SMMMO Ayşegül SÖZER CBÜ Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğr. Grv.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

T ürkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), 2006 y l nda TMS 32,

T ürkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), 2006 y l nda TMS 32, mali ÇÖZÜM 65 ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS IN TURKISH ACCOUNTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI NA GÖRE F NANSAL ARAÇLARIN MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. smail Ufuk MISIRLIO LU* Öz T ürkiye

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) dünyan n en büyük profesyonel hizmet organizasyonudur. Kalite ve dürüstlük ilkeleriyle sundu umuz hizmetlerimiz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 ÖZET: Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un verilmesi gerekiyor. Yıllık

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 263-279 263

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 263-279 263 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 263-279 263 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KİRACI AÇISINDAN ASGARİ KİRA ÖDEMELERİNİN HESAPLANMASI VE FİNANSAL RAPORLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÖZ

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih

Detaylı

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar 8. B Ö L Ü M F NANSAL ARAÇLAR TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVES NDE K RAYA VEREN VE K RACI AÇISINDAN F NANSAL K RALAMA filemler N N MUHASEBELEfiT R LMES

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVES NDE K RAYA VEREN VE K RACI AÇISINDAN F NANSAL K RALAMA filemler N N MUHASEBELEfiT R LMES SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVES NDE K RAYA VEREN VE K RACI AÇISINDAN F NANSAL K RALAMA filemler N N MUHASEBELEfiT R LMES Arfl.Grv. A.Taylan ALTINTAfi stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi 1. G R fi flletmelerin,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

TMS 21 KUR DE fi M N N ETK LER. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 21 KUR DE fi M N N ETK LER. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 4. B Ö L Ü M TMS 21 KUR DE fi M N N ETK LER Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 69 4. Bölüm, TMS-21 Kur De ifliminin Etkileri 4.1 STANDARDIN

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR TASLAK METİN

TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR TASLAK METİN TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR TASLAK METİN 1 Bölüm 1 Amaç Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar 1.1 Bu Standardın amacı, finasal tablo kullanıcılarının işletmenin gelecekteki nakit

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu 41 1 Ocak 31 Aral k Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Ortaklar 'na: Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24/02/2006 tarih

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

TEML K VE VERG BORÇLARINA TAKAS

TEML K VE VERG BORÇLARINA TAKAS TEML K VE VERG BORÇLARINA TAKAS Ömer KÖSE* I-G R fi Gerekli flartlar n oluflmas halinde; Devletin vergi alacaklar, vergi alaca- n n ait oldu u kiflilere olan mal ve hizmet bedeli borçlar ile takas yap

Detaylı

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ AKTİF PASİF 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 26 TEMMUZ 2015 PAZAR 09:00 12:00 (X) ANONİM ŞİRKETİ' nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15,900.00

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı