GELENEKSEL NİĞDE EVLERİ GİRİŞ DÜZENLEMELERİ * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELENEKSEL NİĞDE EVLERİ GİRİŞ DÜZENLEMELERİ * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY GELENEKSEL NİĞDE EVLERİ GİRİŞ DÜZENLEMELERİ * Huriye ALTUNER *** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Niğde geleneksel konut mimarisinin giriş düzenlemelerini gruplandırmak, cephe düzenlemesi içindeki yerini belirlemek, Niğde ve çevresindeki bölgede oluşan ortak bezeme anlayışı içinde değerlendirmektir. Bunun için öncelikle yapıların ana girişlerinin, yapıların hangi bölümünde yer aldığı ve neye göre bu konumun seçildiği belirlenmiştir. Daha sonra ise konutların giriş düzenlemeleri, yapıya doğrudan girişin sağlandığı düzenlemeler ve avlu- bahçe girişleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Niğde geleneksel konutlarındaki giriş düzenlemeleri, anıtsal kapı geleneği içinde yer alan ve ev sahibinin zenginliğini, yaşam tarzını, inancını vb. gösteren bir mimari elamandır. Konutların bahçe ve avlu girişleri, günlük ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlamak için genellikle çift kanatlıdır ve boyutu buna göre ayarlanmıştır. Giriş düzenlemelerinde en dikkati çeken unsur, doğrudan yapıya geçişi sağlıyorsa, üst kısmında, giriş holünü (taşlığı) aydınlatacak bir pencerenin yer alması; avlu, bahçe ya da avlumsu bahçeye açılıyorsa, üstte alınlık tarzı bir üçgen kısmın bulunduğu ve bunun hemen altında tepeden aşağıya, sağ ve sola doğru akışı sağlayan, geometrik formlu, profillendirilmiş taş silmeli bir düzenlemenin bulunmasıdır. Yapıyı, dolayısıyla ev halkının günlük yaşamanı, sokaktan ayıran yüksek duvarların ortasında beliren bu düzenlemeler, zemin kat seviyesinde yapının anıtsallığının ve güzelliğinin bir simgesi olarak ilk dikkati çeken unsurdur. Niğde geleneksel konutları, içinde değerlendirildiği, taş malzemenin ustaca kullanıldığı Türk konut geleneğine uygun bir anlayışa sahiptir. Özellikle Kapadokya bölgesi konut mimarisiyle büyük benzerlik göstermektedir. Konut giriş düzenlemeleri küçük farklılıklar dışında bu yörede aynı şekildedir ve ortak bir beğeninin ürünüdür. Bu beğeni yaklaşık 18 yüzyıldan başlayarak 20 yüzyılın ilk yarısına kadar olan süreçte inşa edilen diğer yapılarda da tekrarlanmış ve ortak bir ifadenin kanıtı olarak günümüze ulaşmıştır. Anahtar Kelimeler: Niğde, Geleneksel Konut, Giriş Düzenlemeleri, Cephe Elemanları. * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, El-mek:

2 1644 Huriye ALTUNER TRADITIONAL NIGDE HOUSES ENTRANCE ARRANGEMENTS ABSTRACT The aim of this study is to group the entrance arrangements of traditional Niğde architecture, to define its place in the side arrangement, and to evaluate within the common ornament understanding occurring in the region in Niğde and its surroundings. For this, it was determined that in which section of the structures the main entrances stand and according to what this place is chosen. Then, the entrance arrangements of the houses were divided into two groups as arrangements enabling direct entrance to the structure and yard-garden entrances. Entrance arrangements in Niğde traditional houses are architectural elements that are included in the monumental gate tradition and they show the wealth, life style, belief etc. of the house owner. Garden and yard entrances of the houses are generally dipterous to facilitate meeting daily needs and dimensions are arranged according to this. The most notable factor in the entrance arrangements is that, if the door enables direct entrance to the structure, there is a window to enlighten the entrance hall (stony place) in the upper part and if the door is opened to a yard, garden or an yard like garden, there is a geometrically formed, profiled rubbed arrangement to enable the flow from top to bottom and to right and left right under the fronton like triangle window. These arrangements in the middle of the high walls separating the structure, thus the daily life of family are the first notable factors as symbols of being monumental and beauty of the structure at the basement level. Niğde traditional houses have an understanding in accordance with the Turkish house architecture, in which the Stone material is used masterfully. It particularly shows great similarity with the Cappadocia region house architecture. House entrance arrangements are similar in this region apart from small differences and they are the product of a shared admiration. This admiration was repeated in other structures starting from 18th century to the first half of 20th century and it reached our day as the proof of a shared expression. Key Words: Niğde, Traditional Houses, Entrance Arrangements, Facade Elements. Giriş Kapadokya bölgesi içinde yer alan Niğde, tarih öncesi çağlardan itibaren günümüze kadar çeşitli kültürlerin yerleşim merkezi olmuştur. Bu dönemlere ait birçok sanat eserinin yer aldığı Niğde' de, geleneksel konut mimarisi önemli bir yere sahiptir. 19.yy sonu ve 20.yy başlarına tarihlenen Niğde geleneksel konutları, Osmanlı ve öncesine uzanan bir geleneğin ürünü olarak bugün varlığını sürdürmektedir. Osmanlı evinin meydana gelmesinde çeşitli ülke kültürleri, değişik iklim ve topografya koşulları etkili olmuştur. Bölgesel farklı kların bir

3 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1645 araya getirildiği, Türk sanatı ve Türk yaşam kültürünün şekillendirdiği Osmanlı -Türk evi anlayışında 18. ve 19. yüzyıldan başlayarak gayrimüslim etkiler görülmektedir (Eldem,1984). Osmanlı konut geleneği içinde değerlendirilen Niğde eveleri de bu etkilerle biçimlenmiş bir mimariye sahiptir. Niğde geleneksel konutları, Kayseri ve civarı şehirlerde görülen, Kapadokya ev geleneği tanımlamasına uyan bir anlayış içindedir. Taş malzemenin ustaca kullanımı açısından Urfa, Diyarbakır, Mardin evleriyle benzerlik içinde olan Kapadokya evleri, Selçuklu mimarisinden çizgiler taşımakta, Suriye, Mısır ve Afganistan dan etkileri yansıtmaktadır (Uzunçarşılı, 1969; Çakıroğlu, 1952, Kuban, 1995). Niğde evleri, Kayseri den Erzurum a kadar şerit şeklinde uzanan, kerpiç damlı, ahşap hatıllı ve taş duvarlı inşa tarzının kullanıldığı kuşağın içindedir (Eldem, 1984). Düzgün kesme taşın ön plana çıktığı, çoğunlukla çıkmalı cepheli, taş malzemenin kabartma ve silmelerle işlenerek zenginleştirildiği, anıtsal giriş düzenlemeleri uygulandığı, yalın aynı zamanda görkemli yapılardır. Niğde geleneksel konutları; bu gün betonarme yapıların içinde, merkezdeki ana cadde üzerinden bakıldığında görünemeyecek halde olsa da adeta bir perde gibi sıralanmış olan apartmanların arkasına geçildiğinde bütün güzelliği ile ayakta durmaktadır. Özellikle merkezde, Kale ve Alaaddin Mahalleleri, Kale yakınındaki Eskisaray Mahallesi nde; kaleye göre kuzeybatıda yer alan Tepeviran-Efendibey Yöresi nde; batıda Aşağı ve Yukarı Kayabaşı Mahallesi nde yoğun olarak bulunmaktadır. Geleneksel Niğde evlerinin ana karakterini belirleyen en önemli yapılar bu alanlarda yer almaktadır. Ayrıca çevrede, başta Bor olmak üzere, Fertek, Koyunlu gibi ilçelerde örnekler mevcuttur. 1. Konutların Genel Özellikleri Konutlar genellikle toplum yaşantısı ve aile mahremiyeti dikkate alınarak içe dönük bir plan anlayışında gelişmiştir. Yalın görünüşlü evler, bir ya da iki katlıdır. Zemin kat, sokakla ilişkiyi azaltmak için yükseltilmiştir. Sokak yönünde az sayıda pencere açılmış ya da zeminde cephe açıklıklar avlu-bahçe yönünde yoğunlaşmıştır. Bahçe ve avlu duvarları moloz ya da kesme taştan, 2-3 m yüksekliğindedir. Üst kat ise bu kapalılığa tezat olarak çevrenin ve sokağın görüş açısını genişleten iki ya da üç cepheli çıkmalar ile dışa açılmıştır. Fotoğraf 1. Niğde Geleneksel Konut Örnekleri. Genellikle eğimli arazi üzerine inşa edilmiş olan geleneksel konutlar, eğimden kat kazanmıştır. Böylece bahçe duvarları ve yapılar üzerinden manzara sağlayacak şekilde kademeli bir yerleşim oluşturulmuştur. Eski konut alanlarının üç tepe üzerinde ve eteğinde kurulu olması, yolların ve yapı adalarının bu düzlemde gelişmesine neden olmuştur. Konut ve bahçe duvarlarının bütünleşmesi ile oluşan yapı adaları, eğime paralel yollar arasında yer

4 1646 Huriye ALTUNER alır. Yapı adalarını birbirinden ayıran eğime dik yollar, arazi eğimine paralel yolların birbiri ile bağlantısını sağlar. Bu oluşumlarda belli bir simetri ve geometrik düzen yoktur. Tamamen organik bir gelişim içinde olup yaya ulaşımını çözümleyici niteliktedir. Yapıların parsel içi konum ve yerleşme düzenlerinde, avlu ve bahçesi olan konut tipleri çoğunluktadır. Bitişik nizamlı bahçesiz ve avlusuz olanların sayısı ise azdır. Bahçeli konutlarda yan bahçe, ön ve arka bahçeli olanlara göre daha fazladır. Avlu ise konutlarda yanda, ortada ve ya köşede yer alabilmektedir. Bazı evlerde ahır, samanlık, tuvalet gibi birimler bahçe içindedir. Bunlar yapıya bitişik ya da bağımsız olarak bahçenin ve avlunun bir köşesinde eklenti şeklindedir. Evlerin plan şeması binanın arazi içindeki konumuna, avlu ya da bahçesine, oda sayılarına ve sofanın konumuna göre şekillenmiştir. Niğde geleneksel konutlarında genellikle üst katlar yaşama mekânlarına, zemin kat servis mekânlarına ayrılmıştır. Bu nedenle zemin kat planı, üst kata göre farklıdır. Fotoğraf 2. Niğde Geleneksel Konut Örneği. Niğde evleri sofalı ve sofasız olmak üzere iki tip plan şemasına sahiptir. Bunlar sofanın bulunduğu konuma göre kendi içinde alt gruplara ayrılmaktadır. Büyük boyutlu konutlarda genellikle sofalı plan gelişimi görülmektedir. Küçük boyutlu konutlarda ise sofanın yerini hol almıştır. Yapıların çoğunda binanın zemine oturduğu yerde kayaya oyulmuş depo ve ahır amaçlı kullanılan birimlere rastlanmaktadır. Fotoğraf 3. Niğde Geleneksel Konut Örnekleri.

5 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1647 Fotoğraf 4. Niğde Geleneksel Konut Örneği. Geleneksel Niğde konutları, taş yığma sistemle inşa edilmiştir. Kullanılan taş yöresel, kolay kazınabilir kahverengi ve açık boz renklere sahip bir taştır. 1,5-2 m yükseklikte aralıklarla yerleştirilen ahşap hatıllar taş konstrüksiyonun tamamlayıcı elemanıdır. Ahşap malzeme tavan ve döşeme sisteminin oluşturulmasında ve kaplanmasında kullanılmıştır. Bunun dışında yapısal sistemde başka bir malzemenin kullanıldığı görülmez. Çıkmasız düz cephelerin yanı sıra üst katlarda cephe ortasında ya da yanda çıkma düzenlemesi yaygındır. Çıkma altlarında taşıyıcı olarak profilli taş konsollar kullanılmıştır (Bkz. Fot. 1, 2, 4). Düz cephelerin, sütunlar üzerine atılan kemerlerle hareketlendirildiği örneklerde görülmektedir. Bazı örneklerde sınırlı da olsa, zeminle bütünleşmiş orta çıkma düzenlemesi görülmektedir. Köşe parsellerindeki geleneksel yapılarda zemin kat hizasında köşe taşlarının pahlandığı ve sokak dokusunun estetik bir öğesi haline getirildiği görülmektedir. Dış cepheye açılan dikdörtgen pencereler giyotin ya da kanatlı dikine 1/2 oranında altı ya da sekiz parçaya bölünmüştür. Pencereler iç mekânda genellikle büyük boyutlu mazgal pencere görünümündedir. İç mekânı zenginleştiren duvar nişlerinin yanı sıra geometrik sitilde süslemeli ahşap tavan örnekleri, dolap ve kapı kanatları dikkat çekicidir. Bu elemanların çokluğu veya azlığı mekânın önemi ile bağlantılıdır. 2. Konut Girişlerinin Genel Özellikleri Kütlesel hareketin çok fazla olmadığı Niğde Evlerinde, evlerin sokağa bakan cepheleri, mimari elemanların sayısı ve düzenlenişi bakımından diğer cephelere göre daha zengindir. Üst kat sokak cephesinde yer alan çıkmalar, cephedeki yüzey süslemeleri, pencere etrafında yer alan sütünce, paye görünümlü taşkın plasterler ve sağır kemerler görsel değeri arttırmaktadır. Alt katta ise cephe hareketliliğini, çeşitli geometrik formlarla vurgulanmış girişler düzenlemeleri sağlamaktadır. Fotoğraf 5. Niğde Avlulu Konutların Cephe ve Giriş Düzenlemeleri.

6 1648 Huriye ALTUNER Yapılarda girişler, bahçe, avluya, taşlığa ya da sofaya açılmaktadır ve geometrik formlu, profilli silmelerle çevrelenmiştir. Silmeler duvar yüzeyinde geometrik bütünlük oluşturacak şekilde, kapı boşluğuyla mesafe bırakarak yerleştirilmiştir. Genellikle dik dönüşler yaparak devam eden silmeler, dairesel oluşumlar da meydana getirmektedir. Bazı örneklerde, silmelerin sağında ve solunda yer alan sütunceler girişe yapısal bir ifade katar. Sutünce başlıklarındaki volütlerden ve bitkisel oluşumlardan meydana gelen bezeme, konutun karşılama mekânını zenginleştirir. Duvarın üst kısmında devam eden kuşakların üçgen form meydana getirmesi, girişte bir alınlık olduğu hissini uyandırır. Bu şekilde, konut girişlerinden başlamak üzere, yapının anıtsallığı arttırılmaktadır. Fotoğraf 6. Niğde Avlu Giriş Düzenlemeleri. Kapı boşluklarının lento- yan duvar bileşiminde yer alan ve sövenin bitiş noktasında yer alan, konsolvari profillendirilmiş taş bloklar, fonksiyonel özelliğinin yanı sıra girişin görsel değerini de artırmaktadır. Taş bir bloğun köşesinin dikey, içbükey ya da dışbükey profillendirilmesiyle oluşan bu elemanlar, kapı boşluğunun her iki yanında da aynı formdadır. Genellikle profilleri belirtecek şekilde yüzeyde derinliği çok az olan bir çerçeve oluşturulmuştur (Bkz. Fotoğraf 7). Bu düzenleme, Merdivenli Sokak 2 nolu konut ve Kadıoğlu Sokak 18 nolu konut hariç bütün yapılarda aynıdır. Merdivenli Sokak 2 nolu konutta stilize edilmiş bir insan yüzü ve Kadıoğlu Sokak 18 nolu konutta kenger yaprağı şeklindeki figürlü bezeme vardır (Bkz. Fotoğraf 8,9). Fotoğraf 7. Niğde Bahçe Giriş Düzenlemeleri, Geometrik Profilli Söve-Lento Birleşimi. Fotoğraf. 8. Niğde Bahçe Giriş Düzenlemeleri, Stilize Edilmiş İnsan Yüzü Şeklinde Söve -Lento Birleşimi.

7 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1649 Fotoğraf. 9. Niğde Bahçe Giriş Düzenlemeleri, Bitkisel Bezemeli Söve-Lento Birleşimi. Taş strüktür içinde yer alan konut kapıları, çift kanatlı olup ahşap ve ya metal malzemedendir. Kapı boşluğu ahşap lento ile geçilmiştir. Genellikle ahşap malzemenin kullanıldığı süslemesiz kapı kanatları 2x65-80 cm. genişlikte ve cm. yüksekliktedir. Metal olan kapıların yüzeyleri arkadan dövme tekniğiyle kabartılmış bir takım geometrik süslemelerle zenginleştirilmiştir. Kapıların üzerinde, bazı örneklerde, lento üstüne denk gelen alanda, yapının inşa tarihini gösteren bir kitabe, bazı örnekte ise giriş mekânına ışık sağlayan pencere açıklıkları yer almaktadır. Bu düzenleme, çoğunlukla bahçesiz ve avlusuz konutlarda, giriş holünü (taşlık) aydınlatmak için kullanılmıştır. Bu pencereler, kare, dikdörtgen, daire ya da oval şekilde olabilmektedir ve cephe düzenlemesini zenginleştirici özelliği de sahiptir (Bkz. Fotoğraf 10). Fotoğraf 10. Kapıların lento üstüne denk gelen alanda, yapının inşa tarihini gösteren kitabe, giriş mekânına ışık sağlayan pencere açıklığı örnekleri. Bazı ikinci derecede giriş kapıları cm. genişlikte olup, ana cephede yer alır. Bunlar genellikle bodrum kat-sokak ilişkisini sağlar. Ahşap malzemeden olan bu kapılar tek kanatlı ve küçük boyutludur. 3. Konutların Yerleşim Düzenine Göre Giriş Konumları Konutlarının giriş yönü, konutların yerleşim düzenine göre belirlenmektedir. Yerleşim düzeni ise, arazini yapısına, yapının sokakla olan ilişkisine, bahçeli ya da bahçesiz oluşuna bağlıdır. Buna göre üç farklı sokak-konut-avlu-bahçe ilişkisi ve giriş düzenlemesi karşımıza çıkmaktadır;

8 1650 Huriye ALTUNER a. Avlulu Tiplerde Girişlerin Konumu: Sokak ile bina arasındaki bağlantıyı avlu sağlamaktadır. Sokaktan önce avluya, oradan da binaya geçilir. Avluyu, bina birimleri ve yan bina duvarları sınırlandırmaktadır. Bu sınırlandırmaya bağlı olarak avlu yapının önünde, sağında ya da solunda olabilir. Bu tip yapılarda bahçe de olabilir ve bahçe arkada yer alır. Bahçeye bir ya da daha çok yönden girilebilir. Ancak yapının ana girişi sokak yönündeki avlu kapısıdır. Bu kapılar yapının ve sokak dokusunu görünüşü zenginleştiren; üçgen alınlıklı, geometrik taş profilli bezemelerle zenginleştirmiş düzenlemelerdir (Bkz. Fotoğraf 11,12). Az sayıda örnekte çerçeve tarzında bezemenin olmadığı yalın görünüşlü avlu girişleri de yer almaktadır. Ayrıca bazı konutlarda, girişe anıtsallık katan üçgen alınlık formu kullanılmamış ve düz bir biçimde biten duvar örgüsü tercih edilmiştir (Bkz. Fotoğraf 13,14). Fotoğraf 11. Sungur Mahallesi, Cullaz Sokak, Avlulu Konutların Cephe ve Avlu Giriş Düzenlemeleri. Fotoğraf 12. Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Kadıoğlu Konağı Avlu Giriş Düzenlemesi. Fotoğraf 13. Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Çıkmaz Sokak, 2 Nolu Ev Avlu Giriş Düzenlemesi.

9 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1651 Fotoğraf 14. Avlu Avlu Giriş Düzenlemesi. Fotoğraf 15. Avlu Avlu Giriş Düzenlemeleri. b. Bahçeli Tiplerde Girişlerin Konumu: Bahçeyi bina ve çevresindeki konut bahçeleri sınırlandırır. Bina ise bahçenin her hangi bir köşesinde yer alabilir. Sokağa cephe yapan binalarda bahçe, konutun sağında ya da solundadır. Bazı örneklerde aynı bahçe bir kaç konuta giriş sağlar ve adeta avlu niteliğine bürünür. Bu tür yapılarda konutun ana girişi, sokağa bakan yönde düzenlenmiş süslemelerle zenginleştirilmiş olan avlu işleviyle birleşmiş bahçelerin kapısıdır. Yapının görsel değerini artıran bu kapı düzenlemeleri, avlu tiplerdeki giriş düzenlemeleriyle aynı formda olup üçgen alınlıklı, geometrik taş profilli bezemelidir. Bahçeli tipte konut örnekleri, günümüzde, özellikle Fertek de daha yoğun olarak bulunmaktadır. Fotoğraf 16. Niğde, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Melik Hoca Sokak 6 Nolu Ev, Bahçeli Tip Giriş Düzenlemesi.

10 1652 Huriye ALTUNER Fotoğraf 17. Niğde, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Karabulut Caddesi 8 Nolu Ev, Bahçeli Tip Giriş Düzenlemesi. Fotoğraf 18. Fertek, Bahçeli Tip Giriş Düzenlemeleri. Fotoğraf 19. Fertek, Bahçeli Tip Giriş Düzenlemesi. c. Avlusuz, Bahçesiz Tiplerde Girişlerin Konumu: Bu tip konut yerleşiminde, önde ya da arkada bahçe yoktur. Ana cephe, sokağa bakan cephedir ve giriş bu yönde; direk sofaya ya da taşlığa açılmaktadır. Bahçe fonksiyonu konut içinde yer alan taşlık ile karşılanmaktadır. Bu tip yapılarda bina girişleri, sokakla aynı seviyededir (Bkz. Fotoğraf 20-25) ve ya bir iki basamak çıkıldıktan sonra konuta giriş sağlanmaktadır. Arazinin yapısı gereği günümüze ulaşabilen birkaç örnekte merdivenle yapı girişine ulaşılmaktadır. Örneğin Yukarı Kayabaşı, Merkez Sokaka 1 Nolu konutta altı basamaklı merdiven kullanılmıştır (Bkz. Fotoğraf 30-32). Avlusuz ve bahçesiz bazı örneklerde kullanılan diğer bir düzenleme, girişin

11 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1653 yapının beden duvarlarından içe alınması ve eyvanımsı küçük bir alan oluşturulmasıdır. Bu alan, Bor, Karaca-Uğurlu Mahallesi, Adana Bor Yolu, 60/A Nolu evde olduğu gibi derin olabilmekle birlikte (Bkz. Fotoğraf 27,34,35), Niğde Sungur Mahallesindeki, üst yıkılı vaziyette olan evde olduğu gibi çok fazla derin de olmayabilmektedir ( Bkz. Fotoğraf 33). Bu biçimdeki giriş formu Koyunlu ve Fertek de birkaç örnekte tekrarlanmıştır ( Bkz. Fotoğraf 25,26). Fot. 20. Sungur Mah., Cullaz S., Fot. 21. Sungur Mah., Cullaz S., 10 Nolu Avlusuz ve Bahçesiz Konutun 6 Nolu Avlusuz ve Bahçesiz Taşlığa Açılan Giriş Düzenlemesi. Konutun Taşlığa Açılan Gir. Dü. Fotoğraf 23. Sungur Mahallesi, Karahafız Sokak, Avlusuz ve Bahçesiz Konutun Giriş Düzenlemesi. Fotoğraf 24. Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Kadıoğlu Sokak, 8 Nolu Ev, Avlusuz ve Bahçesiz Konutun Giriş Düzenlemesi. Fotoğraf 25. Avlusuz ve Bahçesiz Konutların Giriş Düzenlemeleri.

12 1654 Huriye ALTUNER Fotoğraf 26. Avlusuz ve Bahçesiz Konutların Giriş Düzenlemeleri. Fotoğraf 27. Avlusuz ve Bahçesiz Konutların Giriş Düzenlemeleri. 4. Konut Giriş Düzenlemeleri Niğde geleneksel konut mimarisinde giriş düzenlemeleri, yapıda yer aldığı konumuna göre şekillenmektedir. Direk yapıya girişi sağlayan düzenlemeler, çoğunlukla yalın görünüşlüdür ve sokaktan taşlık denilen hole ya da sofaya gerilir. Yapıya girişin avlu vasıtasıyla yapıldığı düzenlemelerde ise giriş kapısı anıtsal görüntülüdür ve geometrik profillerle süslenmiştir. Aynı formdaki giriş düzenlemesi bahçeli konutlarda da tekrarlanmıştır. Bu nedenle yapıların giriş düzenlemeleri sınıflandırılmasında Avlulu yapıların giriş düzenlemeleri ile Bahçeli yapıların giriş düzenlemeleri aynı başlık altında incelenecektir. Bu doğrultuda yapılan bir sınıflandırmada konutların giriş düzenlemelerini ikiye ayrılmaktadır; 1. Doğrudan Yapıya Girişi Sağlayan Düzenlemeler a. Cepheyle Aynı Düzlemde Olan Girişler b. Cepheden İçe Girinti Yapan Düzenlemeler 2. Avluya ve Bahçeye Girişi Sağlayan Düzenlemeler 1. Doğrudan Yapıya Girişi Sağlayan Düzenlemeler a. Cepheyle Aynı Düzlemde Olan Girişler Bu düzenlemede girişler, çoğunlukla zemin seviyesindedirler. Ancak kimi örnekte girişe bir iki basamak çıktıktan sonra ulaşılmaktadır. Bu durumda ilk karşımıza çıkan mekân yapının sofası ya da taşlık denilen giriş holüdür.

13 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1655 Bu tipte kapılar, taş söveli ve ahşap lentolu olup süslemesiz, yalın görünüşlüdür. Kapının üzerinde bir aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Bu pencereler çoğunlukla kemerli ya da dikdörtgen formludur. Kimi örneklerde daire ya da oval form da kullanılmıştır. Bazen tepedeki aydınlatma penceresinin dışında kapının sağında ve solunda üst seviyede birer pencere daha vardır. Bu uygulama taşlığı aydınlatmak için yapılır (Bkz. Fotoğraf 28-31). Fot. 28. Sungur M., Cullaz S., Olan Giriş Düzenlemesi Fot. 29..Sungur M., Cullaz S., Cepheyle Aynı Düzlemde Fot. 30. Sungur M., Cullaz S. Giriş Düzenlemesi. Fot. 31. Sungur Mah., Karahafız S. Cepheyle Aynı Düzlemde Olan Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Merkez Sokak 1 Nolu konutun girişi, cepheyle aynı düzlemde olsa da yüksekte olmasından dolayı farklı bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahçe yönünde iki katlı olan yapı, sokak cephesinde bir buçuk kat gibi bir görünüm vermiştir. Arazinin eğimli yapısı, girişin yüksekte kalmasına ve merdiven kullanılmasına neden olmuştur. Merdiven vasıtasıyla girişe ulaşım sağlanmıştır ve kapı sofaya açılmaktadır. Metal bir tente ile giriş gölgelenmiştir. Bu tarzda günümüze ulaşan tek örnektir (Bkz Fotoğraf 32-34). Fotoğraf 32. Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Fotoğraf 33. Yukarı Kayabaşı Mah., Merkez S. 1 Nolu Konutun Sokak Cephesi ve Bahçe Cephesi.

14 1656 Huriye ALTUNER Fotoğraf 34. Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Merkez Sokak 1 Nolu Konutun Cepheyle Aynı Düzlemde Olan Giriş Düzenlemesi. b. Cepheden İçe Girinti Yapan Düzenlemeler Cepheden içe girinti yapan girişler az sayıda örnekte görülen bir uygulanmadır. Bu örneklerde kapı direk sofaya açılır. Amaç, konutun sokakla olan bağlantısını koparmak, yağmur ya da güneşten korunmak ve estetik bir düzenleme ile yapıya anıtsallık ka tmaktır. Bu örneklerde giriş, çoğunlukla basamaklarla çıkılması gerekecek şekilde zeminden yüksek tutulmuştur. Bazı örneklerde çift taraflı merdivenle ulaşılan konut girişleri eyvanımsı bir formdadır. İçe girinti derinlikleri, cm ile cm arasında değişmektedir. Çok yaygın olan bir uygulama değildir. Diğer tiplerde olduğu gibi görsel değerleri artıran ve fonksiyonel olan pencereler kapı üzerinde veya iki yanında üst seviyede yer almaktadır. Bu pencereler bezemeli demir kafeslere sahiptir. Niğde Niğde Sungur Mahallesinde bulunan ve bugün Niğde Gazeteciler Cemiyeti tarafından kullanılan, üst katı yıkılmış durumda günümüze ulaşan konut, cepheden içe çekilen girişi, çok derin olmamakla birlikte bulunduğu alandaki diğer konutlardan farklıdır. Cepheden içe girinti yapan düzenlemeler arasında, derinliği çok fazla olmayan konutlara örnek teşkil etmektedir. Günümüzde mevcut olan zemin katı restorasyon geçirmiştir. Doğrudan yapıya girişin söz konusu olduğu düzenlemelerde olduğu gibi kapı kuruluşu, ahşap lento ve taş söveden oluşmaktadır. Taş sövelerin birbirine bakan yüzeyleri bütün diğer örneklerde olduğu gibi içbükey ya da dışbükey profillerle hareketlendirilmiştir. Üzerinde ise kemerli, yarım daire şeklinde bir aydınlatma penceresi yerleştirilmiştir. Anca k diğer pencere kemerlerinde farklı olarak, kemer daha anıtsal ve derin bir şekilde kapını bütününü çevrelemiştir ve konuta anıtsal bir görünüm kazandırmıştır. Çift kanatlı ahşap kapıya üç basamakla ulaşılmaktadır (Bkz. Fotoğraf 35). Fotoğraf 35. Niğde Sungur Mahallesi, Üst Katı Yıkılmış Konut, Cepheden İçe Girinti Yapan Düzenlemeye Örnek.

15 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1657 Girişin cepheden içe çekildiği örnekler arasında en anıtsalı, Niğde nin Bor ilçesinde bulunan, Adana Bor yolu üzerindeki 60/A Nolu evdir. İki katlı yapının girişi, yaklaşık 1,5 m derinliğinde içe alınmıştır (Bkz. Fotoğraf 36,37). Giriş eyvanı diyebileceğimiz bölümün tavanını ikinci katın çıkması oluşturmaktadır. Çıkmanın altındaki kademeli taşıyıcılar yapının giriş düzenlemesine ayrı bir anıtsallık katmıştır. Çift yönde merdivenlerle ulaşılan kapının lentosu, Niğde de yaygın olarak kullanılan ahşap lento yerine, taş malzemedendir. Kapını üstünde ve iki yanında, demir kafesli, dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Fotoğraf 36. Bor, Karaca-Uğurlu Mahallesi, Adana Bor Yolu, 60/A Nolu Ev, Cepheden İçe Girinti Yapan Düzenlemeye Örnek. Fotoğraf 37. Bor, Karaca-Uğurlu Mahallesi, Adana Bor Yolu, 60/A Nolu Ev, Cepheden İçe Girinti Yapan Düzenlemeye Örnek. Cepheden içe çekilen girişlere bir diğer örnek yine Bor da geleneksel konutların yoğunlukta olduğu alanda bulunan ve bu gün kullanılmayan yapıdır (Bkz. Fotoğraf 38). Konut giriş düzenlemesinin içe girintisi yaklaşık cm dir ve yuvarlak kemerli bir forma sahiptir. Bu tür giriş düzenlemeleri Niğde de pek yaygın olmayan bir düzenlemedir. Girişi zeminle aynı düzlemde olduğu için basamaklara gerek duyulmamıştır. Ahşap lento ve üst seviyede birbirine bakan yönde geometrik şekilde profillendirilmiş sövenin taşıdığı giriş açıklığında çift kanatlı ahşap kapı yer almaktadır. Lentonun üzerinde giriş girintisi ile aynı formda olan, yarım daire şeklinde, metal kafesli, kemerli bir pencere yer almaktadır.

16 1658 Huriye ALTUNER Fotoğraf 38. Bor, Cepheden İçe Girinti Yapan Düzenlemeye Örnek. Bu tarzdaki düzenlemelere, Niğde nin Koyunlu İlçesinde rastlanmaktadır. Bu yapılar Niğde Merkez ve Bor ilçesinde olduğu gibi anıtsal değillerdir. Sınırlı sayıda günümüze ulaşan konutların birçoğu aslına uyulmadan yapılan tamirler sonucunda orijinalliğini yitirmiştir. Yine de var olan örnekler Niğde nin geleneksel konut anlayışını yansıtacak düzeydedir. Bunlardan biri olan ve çift renkli taş malzemenin kullanıldığı ve bu özelliği ile diğerlerinden farklı olan konuttur. Cepheden içe çekilen giriş düzenlemesinde, yapının çift kanatlı ahşap kapısı, taş söve ve ahşap lento ile giriş açıklığında yer almaktadır. Kapının üstünde, giriş girintisi ile aynı formda olan, yarım yuvarlak kemerli, metal kafesli bir pencere yer almaktadır. Bu düzenlemeyi farklı kılan özellik ise renk almaşıklığının kullanılmasıdır. Taş malzemenin iki farklı rengiyle elde edilen almaşıklık, konut girişinin vurgusunu arttırmaktadır. İçe girinti yaklaşık cm dir. Fotoğraf 39. Koyunlu, Cepheden İçe Girinti Yapan Düzenlemeye Örnek. Bu formda giriş düzenlemesine sahip diğer bir örnek Fertek de bulunan ve cepheden içe girintisi yaklaşık 100 cm olan konuttur. Eyvan şeklindeki giriş boşluğuna bir iki basamakla ulaşılmaktadır. Ahşap lento ve taş söveyle oluşturulmuş giriş açıklığında metal, çift kanatlı bir kapı yer almaktadır. Kapını lentosunun üzerinde, yine yarım daire şeklinde kemerli bir pencere ile giriş holüne ışık sağlanmıştır (Bkz. Fotoğraf 40). Fotoğraf 40. Fertek, Cepheden İçe Girinti Yapan Düzenlemeye Örnek.

17 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri Avlu veya Bahçeye Girişi Sağlayan Düzenlemeler Geleneksel Türk konut mimarisinde, geleneksel yaşam koşullarına bağlı olarak avlu ve bahçe vazgeçilmez mekânlardandır. Avlu ve bahçe, kadının günlük işlerlini yapabileceği, çocuklarının gezineceği, hayvanlarına bakabileceği ya da sebze ve meyvesini yetiştireceği alanlardır. Bu alanlar çoğunlukla yüksek duvarlarla çevrilerek sokaktan, dışarıdaki yaşamdan soyutlanmaktadır. Niğde geleneksel konutlarında da bu anlayış söz konusudur. Konut sahibinin ekonomik durumuna ve arazinin konumuna göre evlerinin büyük bir çoğunluğunda avlu ya da bahçeye sahiptir. Bahçe ayrılacak alan olmadığında ise avlu; yarı bahçe yarı avlu haline getirilmiştir. Bu bölümler, hem avlunun görevini üstlenir hem de bahçenin görevini üstlenir. Aynı zamanda konutun müştemilat yapılarına geçişi sağlayan bir alandır. Niğde geleneksek konutlarında ustaca uygulanmış bu bölüme, avlumsu-bahçe diyebiliriz. Gerek avlunun gerek bahçenin gerekse de avlumsu bahçenin giriş düzenlemeleri ortak bir forma sahiptir. Bu nedenle avlu ve bahçe girişlerini tek bir başlık altında incelenmiştir. Avlu ve bahçe girişleri, sokak cephesinde, yüksek bahçe ve avlu duvarlarının bünyesinde en gösterişli ve görkemli yüzeyler olarak dikkat çekmektedir. Yapının anıtsallığını artıran bu bölümler, giriş boşluğunda belli bir mesafeden başlayarak geometrik formlu profilli silmelerle çerçevelenmiştir. Genellikle dik dönüşler yaparak (Bkz. Fotoğraf 43, 54, 58) devam eden silmeler, dairesel oluşumlar da meydana getirmektedir (Bkz. Fotoğraf 41, 47, 56) ve bu silmelerin ortasında, eğer varsa, yapının kitabesinin yerleştirilebileceği bir alan bulunmaktadır (Bkz. Fotoğraf 10) Bazen boş olan bu yüzey, bitkisel bir motifle ya da daire formlu bir pencere ile de hareketlendirilebilmektedir (Bkz. Fotoğraf 18, 60). Bazı örneklerde, silmelerin sağında ve solunda yer alan sütunçeler girişe yapısal bir ifade katmaktadır (Bkz. Fotoğraf 47,52). Ayrıca sütunçelerin üzerinde yer alan bitkisel bezemeler ve volütler süslemeyi zenginleştirmektedir. Sütunçelerde çıkarak kapının üst kısmında da devam eden formlar kapını üst kısmında üçgen bir alınlığa benzer şekilde sonlanmaktadır. Bu alınlık benzeri form, Niğde geleneksel konutlarda girişi taçlandıran önemli unsurdur. Yapıya anıtsallık katmaktadır. Ayrıca kapıların sağ ve sol sövesini oluşturan taş blokların sonlandığı noktada, birbirine bakan yönde, içbükey ya da dışbükey profillendirilmiş silmelerle oluşan birer taş blok bulunmaktadır (Bkz. Fotoğraf 7, 8, 9, 44, 45). Bu bloklar, çoğunlukla bu şekilde geometrik formda bir bezemeye sahiptir. Fotoğraf 41. Sungur Mahallesi, Cullaz Sokak, 16 Nolu Avlulu Konutun Giriş Düzenlemesi.

18 1660 Huriye ALTUNER Fotoğraf 42. Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Kadıoğlu Konağı Yan Cephe ve Avlu Giriş Kapısı Fotoğraf 43. Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Kadıoğlu Sokak, 18 Nolu Evin Avlu Giriş Kapısı. Fotoğraf 44. Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Kadıoğlu Sokak, 18 Nolu Evin Avlu Giriş Kapı Sövelerinin Birbirine Bakan Yüzünde Bulunan Bitkisel Bezemeler. Fotoğraf 45. Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Çıkmaz Sokak, 1 Nolu Evin Avlu Giriş Kapısı.

19 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1661 Fotoğraf 46. Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Merkez Sokak 15 Nolu Evin Avlu Giriş Kapısı. Fotoğraf 47. Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Merkez Sokak 15 Nolu Evin Avlu Giriş Kapısı. Fotoğraf 48. Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Polat Sokak 2 Nolu Evin Avlu Giriş Kapısı.

20 1662 Huriye ALTUNER Fotoğraf 49. Sungur Mahallesi, Avlu Giriş Kapısı. Fotoğraf 50. Fertek ve Merkezde Yer Alan Avlumsu Bahçe Giriş Örnekleri.

21 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1663 Fotoğraf 51. Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Karabulut Sokak (Merdivenli Sokak), 2 Nolu Evin Avlumsu Bahçe Girişi. Fotoğraf 52. Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Karabulut Sokak (Merdivenli Sokak), 2 Nolu Evin Avlumsu Bahçe Girişi Ayrıntı. Fotoğraf 53. Niğde, Avlumsu Bahçe Girişi.

22 1664 Huriye ALTUNER Fotoğraf 54. Niğde, Avlumsu Bahçe Girişi. Fotoğraf 55. Niğde, Avlumsu Bahçe Girişi. Fotoğraf 56. Niğde, Avlumsu Bahçe Girişi.

23 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1665 Fotoğraf 57. Fertek Bahçe Giriş Örnekleri. Fotoğraf 58. Fertek Bahçe Giriş Örnekleri. Fotoğraf 59. Fertek Bahçe Giriş Örnekleri. 5. Değerlendirme ve Sonuç Fotoğraf 60. Fertek Bahçe Giriş Örnekleri. Niğde, geleneksel konut mimarisinde, konutun büyüklüğü ve yerleşim düzeni zorlamadıkça, evle sokak arasında doğrudan bir bağlantı sağlanmamış, sokaktan önce avlu ya da bahçeye, oradan da eve giriş verilmiştir. Dar bir alana oturan ve bitişik nizamda inşa edilen evlerde, avlu ya da bahçenin işlevini taşlık üstlenmiş, sokakla bağlantı buradan sağlanmış, nadir örnekte ise giriş sofaya açılmıştır. Yapının zemin katında anıtsal görüntüyü kazandıran unsur, ister avlu, ister bahçe, isterse de taşlığa açılsın giriş düzenlemeleridir. Bunlar, yapıların yalın görünüşlü alt katına anıtsallık katan, genellikle dik dönüşler yaparak devam eden geometrik formlu silmelerle, sütunçe ve üst kısmı hareketli sövelerle zenginleştirilmiş düzenlemelerdir. Ayrıca, duvarın üst kısmında devam eden kuşakların üçgen form meydana getirmesi, girişte bir alınlık olduğu hissini uyandırmaktadır. Niğde geleneksel konutlarında, giriş düzenlemelerini iki şekilde değerlendirilmiştir; birincisi doğrudan yapıya girişi sağlayan düzenlemeler, ikincisi avlu-bahçe girişleridir. Girişin taşlık ve sofaya açıldığı, yapıya doğrudan girişin sağlandığı, cepheyle aynı düzlemde olan girişlerde genellikle sade bir görünüşe sahiptir. Avlu ve bahçe girişlerine göre daha küçük boyutludur ve süslemesizdir. Yapıya doğrudan girişin sağlandığı ancak cepheden içe

24 1666 Huriye ALTUNER girinti yapan az sayıda olan bu tarz düzenlemeler ise daha anıtsaldır. Merdivenlerle girişin sağlandığı bu düzenlemeyle, yapı sokaktan soyutlanmıştır. Avlu ve bahçe girişleri, süslemeleri ve boyutları açısından daha dikkat çekicidir. Geometrik silmelerle çerçevelendirilerek hareketlendirilen bu giriş düzenlemeleri, Niğde geleneksel konutlarında en dikkat çekici bölümlerden biridir. Bunlar, bahçe ve avlu duvarlarının sağır görünüşünde, yapının ve sahibinin zenginliğini gösteren, sokağın görsel değerini arttıran anıtsal unsurlardır. Profillendirilmiş taş plasterler, Ters T şekline benzer formda, üstte ortadaki başlangıç noktasından aşağıya, sağa ve sola kademeli bir şekilde genişleyip kapını etrafında çerçeve oluşturmaktadır. Başlangıç noktasındaki form bazen köşeli bazen de yuvarlak hatlı olabilmektedir. Bu çerçeve, bazen yarım daire ya da merkezi biraz daha içeride yer alan yarım yuvarlak formunda bir kemer formunda olabilmektedir. Özellikle Fertek ilçesindeki evlerde bu düzenleme daha çok görülmektedir. Kemerin ortasında bazen daire ya da oval şeklinde bir boşluk bulunmaktadır. Fertek deki evlerin bir diğer özelliği ise Ters T şeklindeki kademeli genişleyen çerçeve sisteminin daha yüksekten başlaması ve anıtsal bir hal almasıdır. Avlu ve bahçe girişlerinin bir diğer özelliği de üst kısmının üçgen alınlık formuyla sonlanmasıdır. Niğde geleneksel konutları, içinde bulunduğu Kapadokya bölgesinin özelliklerini yansıtmaktadır. Niğde, konut mimari geleneği, Orta Anadolu nun ve özellikle Kayseri (Eski Kapadokya) bölgesinin, kaynağında Suriye ile buluşan taş mimarisiyle, bir takım bölgesel farklılıklar olsa da ortak bir anlayış içinde şekillenmiştir (Kuban, 1995: , Eldem, 1984). Niğde evlerinin giriş düzenlemeleri de bu çerçeve içinde ortak özellikler taşımaktadır. Niğde, Ürgüp, Göreme, Mustafa Paşa (Sinasos), İncesu, Nevşehir, Avanos, Belisırama, Güzelyurt (Gelveri), Kayseri gibi bölgedeki diğer yakın yerleşimlerde görülen taş konut mimarisindeki giriş düzenlemeleri ortaktır. Özellikle Güzelyurt (Gelveri) konutlarının giriş düzenlemeleri ile neredeyse birebir örtüşmektedir. Ancak Güzelyurt (Gelveri) evlerinin düzenlemeleri daha büyük boyutludur. Bu açıdan Niğde merkezde yer alan evelere göre daha büyük boyutlu olan Fertek evlerini hatırlatmaktadır. Taş malzemenin ustaca kullanımı açısından Urfa, Diyarbakır, Mardin evleriyle benzerlik içinde olan Kapadokya evleri, Selçuklu mimarisinden çizgiler taşımakta, Suriye, Mısır ve Afganistan dan etkilerini yansıtmaktadır (Uzunçarşılı, 1969, Çakıroğlu, 1952). Özellikle Koyunlu ve Fertek konutlarındaki çift renkli giriş düzenlemesi güney doğu etkilerini akla getirmektedir (Bkz. Fot. 39, 40). Ayrıca, İmamoğlu nun (İmamoğlu, 2010) belirttiği gibi Selçuklu portallerindeki sembolik anlamlarla benzer anlamlar bu giriş düzenlemelerinde vardır. Taş çerçeveler içine alınan büyük süslemeli girişler, genellikle saf ve yalın olan bina kütlelerine tezat oluşturacak şekilde dikkatleri üzerine toplamaktadırlar (İmamoğlu, 2010: 228). Konutun anıtsallığını, süslemeli olup olmadığını, sahibinin zenginliğini, yaşam tarzını ya da dinsel inanışını gösteren ifadeler taç kapı anlayışı içinde yer almaktadır. Bölgedeki ekonomik yapı mimari tarzı belirlenmesinde önemli diğer bir etkendir. Nüfusun çoğunun tarımla uğraşması ve elde edilen ürünlerin saklanarak depolanması, büyük kapılara sahip avlu ve bahçelere bu ürünleri taşıyan hayvanların girebilecek şekilde düzenlenmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda anıtsal girişler kolay kullanımı sağlamak için fonksiyonel bir özelliğe sahiptir. Kapadokya bölgesinde kullanılan malzeme, bu bölgedeki genel ifadeyi belirlemiştir. Ham haliyle kolay işlenebilen sonraları ise sertleşerek dayanıklı hale gelen taş malzeme, ortak dilin oluşmasına katkıda bulunan bir takım süslemelerin işlenebilmesine kolaylık sağlamıştır. Ayrıca, taş ustalarının içinde yaşadığı bölgedeki ortak beğeni; toplumun değer

25 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1667 yargıları, dünyaya bakış açısı ve geçmişten gelen kültürel miras içinde şekillenmiştir. Yapıları meydana getiren mimar veya ustalar, ev sahibinin istek ve beğenileri doğrultusunda ortak bir mimari dil oluşturmuşlardır. Müslüman ve Hıristiyan nüfusun bir arada yaşadığı bu bölgede, Türk kültürü ile yoğrulmuş bir yaşam tarzının oluşmuş ve konutlar da bu doğrultuda şekillenmiştir. Bahsedilen bütün bu etkenlerle Niğde de ve çevresinde bulunan konutlar ve diğer mimari eserlerde ortak bir üslup ortaya çıkmasına neden olmuştur. Niğde de bulunana dini yapılarda, örneğin 1670 yılında inşa edilen ve 1909, 1064 ve 1984 yılında geçirdiği onarımlara rağmen orijinalliğini koruyan Niğde Murat Paşa Cami nin (Özkarcı, 2001: 19-22) 1909 tarihli giriş düzenlemesi buna bir örnektir (Bkz. Fot. 61). Diğer bir örnek ise yılında inşa edilen Kığılı (Pazar) Cami nin geçirdiği onarımlar (Özkarcı, 2001: 90) sırasında eklenen avlu giriş kapısıdır (Bkz. Fot. 62). Bu örnekler arasında inşa tarihi ile diğer iki örneğe göre daha geç tarihli olan ancak, Niğde geleneksel konut mimarisinin giriş düzenlemelerine göre erken bir tarih olan 1747 (Özkarcı, 2001: ) tarihli Niğde Rahmaniye Cami dikkat çekicidir. Caminin harim giriş kapısı konutlardaki ile aynı forma sahiptir (Bkz. Fot. 63). Taş malzeme üzerine, silmelerle geometrik şekilde oluşturulan çerçeve ve bunun kademeler halinde giriş kapısının iki yanına doğru indiği form bir kalıp gibi küçük farklılıklarla tekrarlanmıştır. Bu anlayış, bölgede bulunan ve yaklaşık 18 yy ile 19 yüzyılın ilk yarısında inşa edilen kiliselerde de tekrarlanmıştır (Bkz. Fot ). Bütün bu örnekler, yöredeki mimari giriş düzenlemelerinde ortak bir üslubun varlığını, din, dil ve nüfus farklılığı gözetmeksizin tekrarlandığını göstermektedir. Fotoğraf 61. Niğde Murat Paşa Camii Fotoğraf 62. Niğde Kığılı Camii.

26 1668 Huriye ALTUNER Fotoğraf 63. Niğde, Rahmaniye Camii. Kaledeki camii Fotoğraf 64. Niğde Merkez Kilise Giriş Düzenleme Örneği. Fotoğraf 65. Niğde, Misli Kilisesi, Apsis Cephesi Bezemesi ve Giriş Düzenlemesi.

27 Geleneksel Niğde Evleri Giriş Düzenlemeleri 1669 Fotoğraf 66. Niğde, Begüm Kilisesi Fotoğraf 67. Fertek Hamamı KAYNAKÇA ALTUNER, Huriye (1999), Niğde Evleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. BEKTAŞ, Cengiz (1996), Türk Evi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. ÇAKIROĞLU, N. (1952), Kayseri Evleri, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları. DEMİRCİ, Doğan (2009), Geleneksel Isparta Evlerinde Giriş Düzenlemeleri, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, Sayı:20, ss ELDEM, Sedad Hakkı (1993), Türk Evi, Kültür Yayınları, 1, s Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği ESMER, M. Ali (1992), Avanos un Eski Türk Evleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. İMAMOĞLU, Vacit (1992), Geleneksel Kayseri Evleri, Ankara: Türkiye Halk Bankası Yayınları.

28 1670 Huriye ALTUNER İMAMOĞLU, Vacit (2010). Gesi Evleri, Ankara: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmeti). KUBAN, Doğan (1995), Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. ÖZKARCI, Mehmet (2001). Niğde de Türk Mimarisi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. TALİ, Şerife (2008), Germir Evlerinin Giriş Kapı Tasarımları Üzerine Tipolojik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı 21, s UZUNÇARŞILI, İ. H. (1969), Anadolu Beylikleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE ZfWT Vol. 6, No. 2 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE Funda NALDAN Özet: Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ

ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ 1314 I.BURDUR SEMPOZYUMU ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ Feyza SEZGİN * ÖZET Konut, uygarlığın başından beri insanın en temel gereksinimlerinin gerçekleştirildiği mekândır. Bu

Detaylı

CEPHE BEZEMELERİ İLE ÖNE ÇIKAN BİR GRUP ERZURUM EVİ A GROUP OF ERZURUM HOUSES WHICH ARE REMARKABLE FOR THEIR FACADE ORNAMENTATION

CEPHE BEZEMELERİ İLE ÖNE ÇIKAN BİR GRUP ERZURUM EVİ A GROUP OF ERZURUM HOUSES WHICH ARE REMARKABLE FOR THEIR FACADE ORNAMENTATION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 CEPHE BEZEMELERİ

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup, gerek malzeme

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. 26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER I 27 geleneksel mimaride Tepe Pencerelİ evler Yazı ve Fotoğraf:

Detaylı

İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ

İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ Sonay * GİRİŞ Kocaeli ilinin merkezi olan ve İzmit Körfezi nin bitiminde kurulan İzmit, Anadolu yu İstanbul a bağlayan kara, deniz ve demiryolu kavşağında yer almaktadır.

Detaylı

Geleneksel Cumalıkızık Konutlarında Cephe Özellikleri Ve Günümüzdeki Durum

Geleneksel Cumalıkızık Konutlarında Cephe Özellikleri Ve Günümüzdeki Durum Geleneksel Cumalıkızık Konutlarında Cephe Özellikleri Ve Günümüzdeki Durum Dr. Z. Sevgen Perker 1 Konu Başlık No: 8. Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler ÖZET Geçmişten günümüze kent kimliklerinin şekillenmesinde

Detaylı

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, eminesaka.akin@gop.edu.tr 2 Yüksek Mimar, Tokat, seckinad@gmail.com ÖZET Tokat il merkezinin

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

İZMİR KEMERALTI GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA KONUT TİPLERİ VE CEPHE TİPOLOJİSİ

İZMİR KEMERALTI GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA KONUT TİPLERİ VE CEPHE TİPOLOJİSİ Sanat Tarihi Dergisi Cilt/Volume: XXII, Sayı/Number:2 Ekim/October 2013, 119-147 İZMİR KEMERALTI GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA KONUT TİPLERİ VE CEPHE TİPOLOJİSİ Özet Hasan UÇAR -Aygül UÇAR Müslüman, Yunan,

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

GERMİR EVLERİNİN GİRİŞ KAPI TASARIMLARI ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

GERMİR EVLERİNİN GİRİŞ KAPI TASARIMLARI ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR ARAŞTIRMA GERMİR EVLERİNİN GİRİŞ KAPI TASARIMLARI ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Şerife TALİ * Özet Germir evlerinin girişleri biçimleniş ve detayları ile en önemli sivil mimari unsurlarından biridir.

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

AYVALIK TA BİR KİLİSE RESTORASYONU

AYVALIK TA BİR KİLİSE RESTORASYONU AYVALIK TA BİR KİLİSE RESTORASYONU Özet: Araştırma konusu olan Faneromeni Kilisesi; Ege Bölgesi nde, Balıkesir ili,ayvalık İlçesi tarihi dokusu içinde yer almaktadır. Yapı; içinde varolduğu söylenen kutsal

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

GELENEKSEL KONUTLARDA FĠZĠKSEL DEĞĠġĠM: BURSA DA ÜÇ ÖRNEK YAPI

GELENEKSEL KONUTLARDA FĠZĠKSEL DEĞĠġĠM: BURSA DA ÜÇ ÖRNEK YAPI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 GELENEKSEL KONUTLARDA FĠZĠKSEL DEĞĠġĠM: BURSA DA ÜÇ ÖRNEK YAPI Z. Sevgen PERKER * Nilüfer AKINCITÜRK * Özet: Toplumların

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ Trabzon ve Rize, doğu Karadeniz'de topografya, iklim ve doğal çevre koşullarının hemen tümünü içeren bir ilimizdir. doğu Karadeniz

Detaylı

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Hook-On Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

NWSA-Technological Applied Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.2A0081 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Technological Applied Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.2A0081 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7223 Status : Original Study NWSA-Technological Applied Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.2A0081 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Hatice

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

ZİLE MÜFTÜOĞLU KONAĞI VE TEKKESİ

ZİLE MÜFTÜOĞLU KONAĞI VE TEKKESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2245 Number: 25-I, p. 1-20, Summer I 2014 ZİLE MÜFTÜOĞLU KONAĞI VE TEKKESİ

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Diyarbakır Proje Merkezi (DPM) Evi Örneği Özgür Murt, F. Demet AYKAL, Bilal GÜMÜŞ, Rengin ÜNVER Hacimdeki eylemlere bağlı olarak,

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GELENEKSEL BOR EVLERİ Mehmet Selçuk GÜROL YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimarlık Anabilim Dalı Nisan-2017 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE ONAYI Mehmet Selçuk

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE REKTÖR KONUTU TASARIM SÜRECİ VE MİMARİ PROJESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE REKTÖR KONUTU TASARIM SÜRECİ VE MİMARİ PROJESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ Inonu University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN:1309-9884 Cilt/Vol.1 Sayı/No.1 (2011): 11-22 BARTIN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE REKTÖR KONUTU

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SETER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör. Selin

Detaylı

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul CEPHE KAPLAMA TUĞLASININ KULLANIM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN 1 Konu Başlık No: 2 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları ÖZET İnsan, doğaya müdahale edip, çevresini

Detaylı

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması...

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması... ev de Kuzguncuk un köy içi dokusunu, bugüne dek geçirdiği yangınlardan kalabilen ve 19. yy ın ikinci yarısıyla 20 yy ın başına tarihlenen sıra evler, tek evler, köşkler ve son dönem apartmanları oluşturuyor.

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR Bir yapıya doğru esen rüzgar, yapıyla karşılaştığında esiş düzeni değişir, yapı çevresine ve üstüne doğru yön değiştirir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL

ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL 1. ZEYREK BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İstanbul un Rumeli yakasında ve batısında yer alan Zeyrek semti, Bizans ve Osmanlı döneminde önemli ve merkezi bir bölge olduğu bilinen Fatih

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

UŞAK TAKİ TARİHİ EVLERDE GİRİŞ DÜZENLEMELERİ ÖZET

UŞAK TAKİ TARİHİ EVLERDE GİRİŞ DÜZENLEMELERİ ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 499-520 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.8189 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY UŞAK TAKİ TARİHİ

Detaylı

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe KATLANMIŞ PLAKLAR Katlanmış plaklar Katlanmış plak kalınlığı diğer boyutlarına göre küçük olan düzlemsel elemanların katlanmış olarak birbirlerine mesnetlenmesi ile elde edilen yüzeysel bir taşıyıcı sistemdir.

Detaylı

ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1

ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1 ÜSKÜDAR KUZGUNUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1 MAHALLESİ: HAIHESNA HATUN SOKAĞI: PAŞALİMANI AD. KAPI NO : 125 PAFTA : 109 ADA : 512 PARSEL : 21 BUGÜNKÜ KUL.: Konut KORUMA DURUMU VAZİYET PLANI YAPTIRAN: YAPAN:

Detaylı

Tokat sivil mimari alanında Anadolu nun zengin kentlerinden birisidir. Geleneksel

Tokat sivil mimari alanında Anadolu nun zengin kentlerinden birisidir. Geleneksel Tokat da Bir Konut Örneği Kemal İbrahimzade* Erkan Atak** Özet Tokat sivil mimari alanında Anadolu nun zengin kentlerinden birisidir. Geleneksel konut mimarisi açısından önemli bir yere sahip Sulusokak

Detaylı

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak Murat İş Merkezi B Blok Kat 3/14 Mecidiyeköy 34387 İSTANBUL Tel +90 212 318 88 88 (pbx) Faks/Fax +90 212

Detaylı

Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı. Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010. Dr. Ayça Tiryaki

Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı. Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010. Dr. Ayça Tiryaki Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK EVİ ÖLÇEĞİNDE ESKİGEDİZ EVLERİNİN CEPHE DÜZENLEMELERİ. Anahtar Kelimeler: Eskigediz, Ev, Deprem, Cephe Düzeni, Plan Şeması

GELENEKSEL TÜRK EVİ ÖLÇEĞİNDE ESKİGEDİZ EVLERİNİN CEPHE DÜZENLEMELERİ. Anahtar Kelimeler: Eskigediz, Ev, Deprem, Cephe Düzeni, Plan Şeması Sanat Tarihi Dergisi Cilt/Volume: XXII, Sayı/Number:2 Ekim/October 2013, 189-230 Özet GELENEKSEL TÜRK EVİ ÖLÇEĞİNDE ESKİGEDİZ EVLERİNİN CEPHE DÜZENLEMELERİ Harun Ürer Kütahya iline bağlı bir ilçe merkezi

Detaylı

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI The Remains of a Building; Ortakoy Bath, in Bursa-Orhangazi District A. Mehmet AVUNDUK I n this article, the building remains in the Marmara

Detaylı

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir seviyesinde, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay ve düşey yüzeylerden meydana getirilen ve ya düşey sirkülasyon vasıtası olarak kullanılan

Detaylı

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları ARCHE - Mesleki Eğitimde Yapısal Kültürel Değerler Project No. LLP-LdV-TOI-2010-DE-147 327 Bu çalışma sadece yazarın görüşlerini yansıtır

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ELÂZIĞ / HÜSEYNİK (ULUKENT) HAVUZBAŞI VE HARPUT PANORAMASI

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ELÂZIĞ / HÜSEYNİK (ULUKENT) HAVUZBAŞI VE HARPUT PANORAMASI ELÂZIĞ / HÜSEYNİK (ULUKENT) HAVUZBAŞI VE HARPUT PANORAMASI THE PANORAMA OF ELÂZIĞ / HÜSEYNİK (ULUKENT) HAVUZBAŞI AND HARPUT Celil ARSLAN Özet: Bu makalede Elâzığ ın 4 km doğusunda bulunan Ulukent (Hüseynik)

Detaylı

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005 MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKANI OLUŞTURAN TEMEL ELEMANLAR Mimari formu oluşturan temel elemanlar, nokta, çizgi, düzlem ve hacim dir. NOKTA: MEKAN İÇİNDE BİR POZİSYON BELİRLER. FİZİKSEL ÖZELLİKLER: POZİSYON/DURUM

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/2 Ekim/October 2005,75-102 KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Osman KUNDURACI* I.Giriş: Karapınar, Konya ovasının doğusunda il merkezine 90 km. mesafede kurulmuş eski

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü SİNAN PAŞA RESTORASYONUNDA KALEMİŞİ İMALATLARIN CAMİİ UYGULANMA SEYRİ Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Osmanlı döneminin klasik sürecine ait olsa da göz önünde pek kalmayan yapılarından

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ ZfWT Vol. 7, No. 2 (2015) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ TWO MOSQUES FROM NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Geleneksel Isparta Evlerinde Giriş Düzenlemeleri

Geleneksel Isparta Evlerinde Giriş Düzenlemeleri SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.187-202. Geleneksel Isparta Evlerinde Giriş Düzenlemeleri Doğan DEMİRCİ ÖZET Isparta Akdeniz Bölgesinin Kuzeyinde yer almakta

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

2. CANDAROĞLU MAHMUT BEY CAMİİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

2. CANDAROĞLU MAHMUT BEY CAMİİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 10 Sayı: 48 Volume: 10 Issue: 48 Şubat 2017 February 2017 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GELENEKSEL

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞİM MEYDAN VE ÇARŞI MEYDAN KOŞUYOLU PARKI KOŞUYOLU YAŞAM PARKI KOŞUYOLU KALP HASTANESİ 1951-1954

Detaylı

TC İZMİR VALİLİĞİ Cumhuriyet İlkokulu BRİFİNG DOSYASI 2013-2014

TC İZMİR VALİLİĞİ Cumhuriyet İlkokulu BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 TC İZMİR VALİLİĞİ Cumhuriyet İlkokulu BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1 OKULUMUZUN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2 CUMHURİYET İLKOKULU TARİHÇESİ Okulumuz; bina olarak 2000 Yılında Eğitim Öğretime başlayan 75. Yıl İlköğretim

Detaylı