Raporun Ait Olduğu Dönem : Park Plaza No: 14 Kat Maslak / ĐSTANBUL. Genel Müdürlük Telefon No :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.06.2012. Park Plaza No: 14 Kat 6 34398 Maslak / ĐSTANBUL. Genel Müdürlük Telefon No : 0212 345 07 11"

Transkript

1

2 Raporun Ait Olduğu Dönem : Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No: 14 Kat Maslak / ĐSTANBUL Genel Müdürlük Telefon No : Genel Müdürlük Faks No : Elektronik Site Adresi : Elektronik posta adresi : 2 / 13

3 ĐÇĐNDEKĐLER I. SUNUŞ 1. Konsolide Olmayan Özet Finansal Bilgiler 2. Banka nın Tarihsel Gelişimi 3. Ana Sözleşmede, Banka Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler 4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Bankada Sahip Oldukları Paylara Đlişkin Açıklamalar 5. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ün Ara Döneme Đlişkin Değerlendirmeleri ve Beklentileri 6. Faaliyetlere ve Sektördeki Konumun Değerlendirilmesine Đlişkin Açıklamalar 7. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle Đlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına Đlişkin Bilgiler II. YÖNETĐME VE KURUMSAL YÖNETĐM UYGULAMALARINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1. Üst Yönetime Đlişkin Bilgiler 2. Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler 3. Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri 4. Đnsan Kaynakları Uygulamaları 5. Risk Grubu ile Yapılan Đşlemler 6. Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlara Đlişkin Bilgiler III. FĐNANSAL BĐLGĐLER VE RĐSK YÖNETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRMELER 1. Denetim Komitesinin Đç Sistemlerin Đşleyişine Đlişkin Değerlendirmeleri 2. Finansal Tablolar ile Mali Bünyeye Đlişkin Bilgiler 3. Mali Bünye, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne Đlişkin Değerlendirme 4. Risk Yönetimi Politikaları 5. Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Notlara Đlişkin Bilgiler 6. Rapor Dönemi Dahil Son Beş Yıllık Döneme Đlişkin Özet Finansal Bilgiler 3 / 13

4 I. SUNUŞ 1. Konsolide Olmayan Özet Finansal Bilgiler TAIB YatırımBank A.Ş. nin 30 tarihi itibariyle ara dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin konsolide olmayan özet finansal bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Faaliyet raporunda sunulan finansal bilgiler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar Đle Bunlara Đlişkin Açıklama ve Dipnotlar hakkında Tebliğe göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal durum tablolarına uyumlu olarak belirtilmiştir. (Bin TL) Toplam Aktifler Nakit Değerler ve Merkez Bankası Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Bankalar ve Para Piyasaları Krediler Bağlı Ortaklıklar Diğer Aktifler Alınan Krediler Para Piyasalarına Borçlar - - Ödenmiş Sermaye Özkaynaklar Net Dönem Kar ve Zararı (2.240) (4.685) Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) 81,69 96,49 Aktiflerin Dağılımı : Bankanın varlıklarının %40 ını, ürün çeşitliliği yaratmak ve kurumsal finansman faaliyetlerinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen stratejik şirket satın alımı nedeniyle finansal kuruluş niteliğinde olmayan bağlı ortaklığı oluşturmaktadır. Faaliyetleri geçici kapalılık durumunda olan aracı kurum TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte bağlı ortaklıklar, Banka varlıklarının %65 ini oluşturmaktadır. Bankanın risk ağırlıklı varlıklarının kısa devlet borçlanma senetlerinden oluşması ve aktif kompozisyonunda değişikliğe gidilmemesine bağlı olarak sermaye yeterliliği standart rasyosu 2012 yılı 2.çeyrek sonu itibariyle %81,69 ile yasal düzenlemelerle saptanan sınırın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Hazine biriminin başlıca işlevsel faaliyetleri para piyasaları, menkul değerler ve döviz alımsatım işlemleri olup, finansal varlıklara yapılan plasman hacmi, dönem içerisinde likiditede yaşanan daralmaya bağlı olarak azalmıştır. Bankanın likit varlıklarının devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan menkul kıymetler üzerinde değerlendirilmesi, kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunulması yönünde oluşturulan politika 2012 yılınının 2. çeyreğinde de sürdürülmüştür. 4 / 13

5 2. Banka nın Tarihsel Gelişimi TAIB YatırımBank A.Ş., Bahreyn de kurulu TAIB Bank B.S.C.(c) nin bağlı ortaklığı olarak, 1988 yılından bu yana yatırım bankacılığı lisansı ile Türkiye de faaliyet göstermektedir. Banka nın merkezi Đstanbul dadır. Banka kuruluşundan cari döneme kadar statüsünde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Türkiye de kurulan ilk yabancı yatırım bankası olan TAIB YatırımBank A.Ş. nin ayrıca sermaye piyasası aracılık hizmetleri sağlayan bağlı ortaklığı (TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş ) bulunmaktadır. Kurulduğu günden 2001 yılına kadarki süreçte kurumsal ve ticari finansman, kurumsal krediler, sendikasyonlar, halka arz, dış ticaret finansmanı, portföy yönetimi ve danışmanlık gibi yatırım bankacılığı hizmetlerini sektörde öncü insan kaynağı ile sunan ve lider yatırım bankası konumunu koruyan TAIB YatırımBank A.Ş., bu tarihte yaşanan ekonomik kriz ve belirsizliğe bağlı olarak artan risk algılaması nedeniyle ana hissedarının aldığı karar çerçevesinde faaliyetlerini küçültmüş ve yönünü Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi faaliyetlerine çevirerek 2006 ve 2007 yıllarını yeniden yapılanma, potansiyel ortaklıklara yönelik görüşme süreci içerisinde spekülatif faaliyetlerden uzak duran bir anlayış içerisinde geçirmiştir. TAIB YatırımBank A.Ş., 2007 yılında ana ortağı TAIB Bank B.S.C nin %58,57 hissesinin Dubai Holding e ait Dubai Financial Group LLC tarafından alınmasından sonra Dubai Finansal Grubununun dolaylı iştiraki olarak faaliyet göstermekte ve Körfez Bölgesi nden sermaye akımının Türkiye ye sevk edilmesinde katalizör olma yolunda Yatırım Danışmanlığı ve Alternatif Yatırımlar, Kurumsal Finansman ve Fon Yönetimi alanlarında operasyonlarını yürütmektedir. Bankanın hakim ortağı TAIB Bank B.S.C.(c) nin çoğunluk hisselerininin 2007 yılında Dubai Financial Group LLC tarafından satın alınması üzerine başlattığı Dolaylı Pay Sahipliği Değişikliği ne ilişkin süreç, 2008 Aralık ayında BDDK tarafından onanarak sonuçlanmış ve Bankanın dolaylı pay sahipliği değişikliği kabul bulmuştur. Şirket birleşmeleri ve satınalmaları, finansal ortaklıklar, özelleştirme, finansal yeniden yapılandırma ile proje finansmanı konularında 1995 ten beri faaliyet gösteren butik kurumsal finansman şirketi PDF Kurumsal Finansman ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. nin (PDF) %100 bağlı ortaklığımız TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2008 yılında satın alınması sağlanarak hizmet kapsamı genişletilmiştir. Satınalma sürecinde hakim ortağımız, stratejik olarak Türkiye ye verdiği önemi teyiden Bankanın sermayesini nakden 7,2 milyon TL arttırmıştır. Küresel ekonomik krizin sermaye piyasalarındaki iş imkanları ve sektöre yönelik sağlıklı öngürü yapabilme, sağlıklı ve kârlı yapı kurabilme imkanları üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin geçici kapalılık halinin uzatılması talebiyle SPK ya yapılan başvuru sonucunda SPK tarafından bağlı ortaklığımızın geçici kapalılık halinin 01 Ekim 2012 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 5 / 13

6 Banka Yönetim Kurulunca, geçici kapalılık durumu devam eden bağlı ortaklığımızın doğrudan hakim hissedarı konumunda olduğu PDF Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. nin Bankamızca satın alınmasına karar verilmiş ve 2009 yılında grubun kurumsal finansman faaliyetlerini yürüten PDF Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. nin gayri faal durumda bulunan bağlı ortaklığımız yerine doğrudan Bankamızın bağlı ortaklığına dönüştürülmesi sağlanmıştır. Bankamız faaliyetlerini PDF tarafından verilen kurumsal finansman hizmetlerini tamamlayacak şekilde genişletmeye devam etmiş ve 2008 yılında PDF in gruba dahil edilmesini takiben 2009 yılı içerisinde alt yapı yatırımları, bankaların sorunlu alacaklarının satışı ve sorunlu varlıkların kredilendirilmesi konularında danışmanlık hizmeti sağlamaya başlamıştır. TAIB Grubunun likidite ve sermaye yapısının güçlendirilmesi ve stabil hale getirilmesi, aktif kalitesinin iyileştirilmesi, gelir yaratıcı fonksiyonların yeniden yapılandırılması ve Bankanın kâr üreten bir mali bünyeye kavuşturulması amacıyla 2010 yılsonu itibariyle Ana Ortak nezdinde göreve başlayan Üst Yönetim ve Strateji Ekibi, TAIB Grubu iştiraklerinin nüfuz alanındaki coğrafyaları da kapsayacak küresel iş stratejilerinin tesis edilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. Ana ortak bankanın yerleşik bulunduğu Bahreyn de politik risklerin ve huzursuzlukların, dolaylı hakim ortak Dubai Finansal Grubunun yerleşik bulunduğu Dubai de likidite sorunlarının devam etmesine ve stratejik yatırımcıların yatırım planlarını geçici olarak beklemeye almalarına bağlı olarak yeniden sermayelendirme ve stratejik yatırımcılarla desteklenecek yeni iş stratejilerinin uygulamaya konulması ve gelir getirici faaliyetlerin yeniden yapılandırılması süreci 2011 yılında tamamlanamamıştır. Ana ortak TAIB Bank B.S.C. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi bu gelişmeleri değerlendirerek TAIB Grubu operasyonlarının yeniden yapılandırılmasına karar vermiş ve yetkin olunan faaliyet alanlarına odaklanmak, karlı olmayan operasyonları kapatmak ve giderlerini azaltmak üzere bir dizi tedbir almıştır. Bankanın satış sürecinde istekli potansiyel alıcı kuruluşlar için Temmuz ayında bilgi odası oluşturularak Banka ve iştirakleri üzerine ön due diligence çalışması gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Đhtiyaç duyulan kaynakların temininde yatırımcı kuruluşlar ile satış veya stratejik ortaklıkların tesisine yönelik çalışmaların yakın zaman içerisinde sonuçlanması beklenmektedir. 6 / 13

7 3. Ana Sözleşmede, Banka Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler 30 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermaye tutarı 34,200,000 TL olup, TAIB Bank B.S.C.(c) sermayede tam kontrol sahibidir. Raporlama döneminde ortaklık ve sermaye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bankanın dolaylı hakim ortağı Dubai Financial LLC, TAIB YatırımBank A.Ş. de %58,2 oranında pay sahibidir. Ortağın Ünvanı Hisse Adedi Sermaye Pay Oranı % Tutarı (TL) TAIB Bank B.S.C.(c) Sheikh Abdullah Mohammed 39,300 39, Baroom Iqbal G. Mamdani 39,300 39, Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy 39,300 39, Sheikh Abdulaziz Al Rashed 39,300 39, First Anglo Holdings Ltd. 39,300 39, Syed Shezad Abedi Sheikh Ahmed Mohammed Baroom Toplam 34,200,000 34,200, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Bankada Sahip Oldukları Paylara Đlişkin Açıklamalar Yönetim Kurulunun 17 Mayıs 2012 tarihli ve 21 sayılı kararı uyarınca banka eski genel müdürü Sanjeev Kathpalia nın sahip olduğu 1 TL nominal değerli hisse nin yönetim kurulu üyesi Syed Shezad Abedi ye devredilmesine karar verilmiştir. Syed Shezad Abedi nin Bankanın sermaye yapısında sahip olduğu pay sembolik düzeyde olup, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcılarının Bankada sahip oldukları pay bulunmamaktadır. 7 / 13

8 5. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ün Ara Dönem Faaliyetlerine Đlişkin Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bankamızın 2012 yılı altı aylık finansal sonuçlarına göre; toplam aktif büyüklüğümüz bin TL; toplam özkaynak büyüklüğümüz ise bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız, halihazırda yurt dışında Ana Ortağın doğrudan ilişkide olduğu gruplar ve yurt içinde Bankamız ile ilgilenen taraflar ile satış ve/veya stratejik ortaklık sürecinin tamamlanması yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir. Bankamız yönetimi, içinde bulunulan satış sürecinde, maliyetleri azaltmakta ve bankacılık faaliyetlerinde Bankayı taahhüt altına sokacak yeni anlaşmalar yapmaktan kaçınmaktadır. Bu nedenle, hazine ve yatırım danışmanlığı alanında özellikle Banka için taahhüt doğurabilecek yeni bir işlem kabul etmemektedir. Öte yandan, yapılandırılmış finansmana aracılık ve finansal danışmanlık hizmetlerine odaklanan faaliyet alanımız içerisinde yönetilen projelerin sonuçlandırılmasının uzun soluklu olması nedeniyle dönem içerisinde başarı geliri oluşmamıştır ve Bankamız 2012 yılının ilk altı aylık dönemini bin TL net zarar ile tamamlamış bulunmaktadır. Bankamızın yeniden yapılanma sürecinde devam eden güvenleri, gösterdikleri sürekli rehberlikleri ve tavsiyeleri için yönetim kurulumuza ve düzenleyici otoriteye şükranlarımızı ve dönem içindeki gayretkâr çalışmalarından dolayı tüm kadromuza takdirlerimizi sunarız. Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK Yönetim Kurulu Başkanı Güldenir KURTAR Genel Müdür ve Yön.Kur.Üyesi 8 / 13

9 6. Faaliyetlere ve Sektördeki Konumun Değerlendirilmesine Đlişkin Açıklamalar Rapor tarihi itibarıyla, Banka faaliyet konularında ve Banka nın sektör içindeki konumunda önemli bir değişiklik olmamıştır. Bankanın sahip olduğu likit aktifler, kısa vadeli alım satım amaçlı hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden oluşmaktadır. Bu nedenle, Banka risk ağırlıkları aktifleri açısından sektöre kıyasla oldukça düşük bir orana sahiptir. Vadeli döviz alım-satım ve swap para alım-satım işlemleri riskten korunma amaçlı olarak ve piyasa koşulları çerçevesinde arbitraj amaçlı spot döviz alım satım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bankanın konsolide olmayan gelirleri, menkul değerlerden alınan faizler, sermaye piyasası işlem karları, kambiyo işlem karları ve yatırım danışmanlık ücretlerinden oluşmaktadır. Dönem sonu itibariyle toplam 13 personeli ile yatırım bankacılığı faaliyetlerini sürdüren Bankamızın temel aktivitelerini Fon Yönetimi, Kurumsal Finansman ve Yatırım Danışmanlığı işlemleri oluşturmaya devam etmiştir. Bankamızın kalkınma ve yatırım bankaları toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payı, geçtiğimiz döneme kıyaslandığında gelişme göstermemiştir. Ana Ortak TAIB Bank B.S.C yönetimi, Bankamız yönetimine içinde bulunulan satış sürecinde ve azalan likidite imkanlarına bağlı olarak, maliyetleri azaltma ve bankacılık faaliyetlerinde Bankayı taahhüt altına sokacak yeni anlaşmalar yapmamayı ve kaynakları optimize etmeyi önermiştir. Bankamız Yönetimi bu öneri doğrultusunda hazine ve yatırım danışmanlığı alanında özellikle Banka için taahhüt doğurabilecek yeni bir işlem kabul etmemektedir. 7. Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle Đlgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamalarına Đlişkin Bilgiler Bulunmamaktadır. 9 / 13

10 II. YÖNETĐME VE KURUMSAL YÖNETĐM UYGULAMALARINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1. Üst Yönetime Đlişkin Bilgiler Genel müdür ve yönetim kurulu üyesi Sanjeev KATHPALIA, 07 Şubat 2012 tarihinde istifa ederek bankamızdaki görevlerinden ayrılmıştır. Banka yönetim kurulu nun 18 Nisan 2012 tarihli ve 07 sayılı kararına istinaden genel müdür vekili olarak hukuk işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Gürhan OKAY görevlendirilmiştir yılı sonunda TAIB Grubunun yeni strateji ekibinin bir üyesi olarak enerji alanındaki yatırım bankacılığı projelerine liderlik etmeye başlayan Syed Shezad ABEDI, banka yönetim kurulunun 16 Şubat 2012 ve 03 sayılı kararına istinaden yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır ilk yarısında Ana Ortak nezdinde gerçekleşen yönetim değişikliğinin sonucu olarak, yönetim kurulu ve denetim komitesi üyesi Syed Khurshid HUSAIN ile yönetim kurulu üyesi Sohail Sultan AHMAD ın Bankamızdaki görevlerinden istifaları, sırasıyla 10 Nisan 2012 tarih ve 05 sayılı, 26 Nisan 2012 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararlarıyla kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun 17 Mayıs 2012 tarihli ve 17 sayılı kararı uyarınca TAIB Bank B.S.C (c) Genel Müdürü Adel Abdulla Jasim Abdulla Al Mannaei, yönetim kurulu üyesi olarak atanmış ve yönetim kurulunun görev dağılımına ilişkin aynı tarihte aldığı 18 sayılı karar uyarınca Güldenir Kurtar tarafından sürdürülmekte olan finansal kontrol ve raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevi, Adel Abdulla Jasim Abdulla Al Mannaei ye devredilmiştir. 17 Mayıs 2012 tarihinde, Gürhan Okay ın Genel Müdür Vekilliği görevinden Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine iadesine ve Yönetim Kurulu Üyesi Güldenir Kurtar ın Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulu başkanı Prof.Dr. Murat Ali YÜLEK, yönetim kurulunun 21 Mayıs 2012 tarihli ve 23 sayılı kararına istinaden denetim komitesi üyeliğine atanmıştır yılı olağan genel kurul toplantısı 27 Nisan 2012 tarihinde yapılmış ve toplantı nisabı %99,42 olarak gerçekleşmiştir. Olağan genel kurul toplantı tutanağı, Đstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 11 Mayıs 2012 tarihinde tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 17 Mayıs 2012 tarihli ve 8070 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. 2. Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler Rapor tarihi itibariyle 39 adet Yönetim Kurulu Kararı, 7 adet Denetim Komitesi Kararı alınmış olup, Yönetim Kurulumuz 2012 yılına ilişkin ikinci toplantısını 12 tarihinde tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirmiştir. 10 / 13

11 3. Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri Bankanın 27 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, görev süresi sona eren Denetçi Zeynep DOĞANÇAY yerine, ana sözleşmenin 13. maddesi uyarınca bir yıl süre ile görev yapmak üzere Nilüfer ÇEREZCĐ seçilmiştir. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Đşletme bölümünde tamamlamıştır yılları arasında PwC Türkiye ofisinde vergi bölümünde müdür, yılları arasında Deloitte Türkiye ofisinde birleşme ve satınalmalar departmanında vergi müdürü olarak görev yapmıştır yılından bu yana profesyonel faaliyetlerini yönetici direktör olarak yeraldığı Lotus Consulting Solutions LcS ünvanlı kuruluş bünyesinde vergi, finans ve yönetim danışmanlığı hizmetleri üzerine sürdüren Nilüfer ÇEREZCĐ, serbest muhasebeci ve mali müşavir ünvanı taşımaktadır. 4. Đnsan Kaynakları Uygulamaları Personel sayısındaki değişimler haricinde dönem içinde insan kaynakları uygulamaları ve politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır yılı sonunda çalışan sayısı 16 iken, rapor döneminde 13 olarak gerçekleşmiştir. 5. Risk Grubu ile Yapılan Đşlemler Grup içerisindeki bankacılık işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlemler arasında en önemli tutarlar, TAIB den alınan krediler ile bağlı ortaklığa işletme sermayesi temin edilmesine yönelik rotatif nitelikte kullandırılan krediler ile ilgilidir. Fiyatlandırma ve diğer koşullar piyasada geçerli olan oran ve koşullar üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalara 30/06/2012 tarihli konsolide olmayan bağımsız denetim raporunun beşinci bölüm beşinci dipnotunda Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar bölümünde yer verilmiştir. 6. Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlara Đlişkin Bilgiler Bankaların Destek Hizmeti Almalarına Đlişkin Yönetmelik kapsamında destek hizmeti alınan kuruluşların ve ilgili hizmetlerin değerlendirilme çalışmaları, Đç Denetim Biriminin danışmanlığında oluşturulan yönetim metodolojisi uyarınca sürdürülmektedir. Bankanın destek hizmeti aldığı kuruluşlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Destek Hizmeti Alınan Kuruluşun Ünvanı ABEKÜS FĐNANSAL YAZILIM VE DANIŞMANLIK TĐC.A.Ş. BIS ÇÖZÜM BĐLGĐSAYAR VE ENTEGRASYON HĐZMETLERĐ A.Ş. EASTERN NETWORKS ÇÖZÜMLERĐ TĐC.A.Ş. IBM GLOBAL SERVICES LTD.ŞTĐ. TURKNET ĐLETĐŞĐM HĐZMETLERĐ A.Ş. INFONET INFORMATION TECHNOLOGIES A.Ş. VEGA BĐLGĐSAYAR HĐZMETLERĐ LTD.ŞTĐ. Hizmetin Açıklaması Piyasa riski yönetimi için yazılım ve yazılım için destek ve bakım hizmeti Ana Bankacılık Sistemi yazılım için destek ve bakım hizmeti SWIFT networkune bağlantıyı sağlayan SWIFTAlliance sisteminin bakım ve destek hizmeti Olağanüstü durum merkezi barındırma hizmeti Birincil sistemler veri hattı hizmeti ISS Bilgi güvenliği ürünleri ile ilgili ağ yapısı değişikliklerinin yapılması, sürüm terfileri ile yama yükleme gibi yazılım güncellemelerinin yapılması BDDK VE TCMB raporlamalarına ilişkin veri karşılaştırma yazılımı (RAPKON) kullanma lisansı ve yazılım için destek ve bakım hizmeti 11 / 13

12 III. FĐNANSAL BĐLGĐLER VE RĐSK YÖNETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRMELER 1. Denetim Komitesinin Đç Sistemlerin Đşleyişine Đlişkin Değerlendirmeleri Denetim Komitesi, Đç Sistemler Grubunun dönemsel faaliyetlerinin yanısıra Bankanın, 5411 Sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, mali bünye, sermaye yeterliliği, kurumsal yönetişim, insan kaynakları ve BT altyapısına ilişkin durumunu, taşıdığı riskleri ve önerilerini içeren değerlendirmelerini altı aylık döneme ilişkin faaliyet raporu ile Yönetim Kurulu na sunmuştur. 2. Finansal Tablolar ile Mali Bünyeye Đlişkin Bilgiler Ayrıntılı bilgiye TAIB YatırımBank A.Ş. nin 30 tarihi itibariyle hazırlanan altı aylık konsolide olmayan finansal raporunda yer verilmiştir. 3. Mali Bünye, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne Đlişkin Değerlendirme TAIB Grubunun 2011 yılında yaşadığı kaynak ve likidite sıkıntısına bağlı olarak TAIB YatırımBank A.Ş. yatırım bankacılığı ürünlerinde yerel ve uluslararası ölçekteki aracılık ve danışmanlık projeleri ağırlıklı faaliyetlerine dönem içerisinde devam etmiştir. Bankanın likit varlıklarının devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan menkul kıymetler üzerinde değerlendirilmesi, kazanç yapısının ağırlıklı olarak kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden elde edilecek komisyon gelirlerine dayanması yönünde oluşturulan politika 2012 yılının ilk altı ayında da sürdürülmüştür. Bankamızın daralan likidite imkanlarına bağlı olarak kısa vadeli borçlanmalar hakim hissedardan ve hakim hissedar nezdinde kredi limiti bulunan finansal kuruluşlardan sağlanmıştır. Yatırım danışmanlığı faaliyet gelirlerinin planlanan düzeyde realize olmamasına bağlı olarak faaliyet giderleri karşılanamamış ve hedeflenen gelir hacmine ulaşılamaması sonucunda bir önceki döneme göre özkaynaklar %8 oranında azalmıştır. Banka ortaklarının, insan ve finansal kaynak büyüklüğünün ve çeşitliliğinin güçlendirilmesine, yeniden yapılandırma ve planlanan büyüme için gerekli olan sermayenin temin edilmesine yönelik çalışmaları sürmüştür. 4. Risk Yönetimi Politikaları Raporlama döneminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 5. Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Notlara Đlişkin Bilgiler Raporlama döneminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 12 / 13

13 6. Rapor Dönemi Dahil Son Beş Yıllık Döneme Đlişkin Özet Finansal Bilgiler TL ( 000) 30/06/ /12/ /12/ /12/ /12/2008 Toplam Aktifler Menkul Değerler Likit Aktifler Bağlı Ortaklıklar Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net K/Z (2.240) (4.685) (3.598) (3.110) (3.091) SYR % 81,69 96,49 76,49 60,24 78,54 13 / 13

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.03.2012. Park Plaza No: 14 Kat 6 34398 Maslak / ĐSTANBUL. Genel Müdürlük Telefon No : 0212 345 07 11

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.03.2012. Park Plaza No: 14 Kat 6 34398 Maslak / ĐSTANBUL. Genel Müdürlük Telefon No : 0212 345 07 11 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.03.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No: 14 Kat 6 34398 Maslak / ĐSTANBUL Genel Müdürlük

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

3 0 H A Z Đ R A N 2 0 1 1 A R A D Ö N E M F A A L Đ Y E T R A P O R U

3 0 H A Z Đ R A N 2 0 1 1 A R A D Ö N E M F A A L Đ Y E T R A P O R U 3 0 H A Z Đ R A N 2 0 1 1 A R A D Ö N E M Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.06.2011 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No:

Detaylı

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.03.2012. Park Plaza No: 14 Kat 6 34398 Maslak / ĐSTANBUL. Genel Müdürlük Telefon No : 0212 345 07 11

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.03.2012. Park Plaza No: 14 Kat 6 34398 Maslak / ĐSTANBUL. Genel Müdürlük Telefon No : 0212 345 07 11 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.03.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No: 14 Kat 6 34398 Maslak / ĐSTANBUL Genel Müdürlük

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 1 Ocak 2016 31 Mart 2016 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Park Plaza No: 14 Kat Maslak / ĐSTANBUL

Park Plaza No: 14 Kat Maslak / ĐSTANBUL Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No: 14 Kat

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri.. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı. 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

3 1 M A R T 2 0 1 0 I. A R A D Ö N E M K O N S O L Đ D E F A A L Đ Y E T R A P O R U

3 1 M A R T 2 0 1 0 I. A R A D Ö N E M K O N S O L Đ D E F A A L Đ Y E T R A P O R U 3 1 M A R T 2 0 1 0 I. A R A D Ö N E M K O N S O L Đ D E F A A L Đ Y E T R A P O R U Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tabloları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU. : Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza Kat:14 Ataşehir İstanbul/Türkiye

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU. : Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza Kat:14 Ataşehir İstanbul/Türkiye PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 1-GENEL BİLGİLER a)raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2012 31.12.2012 b)ticaret Ünvanı : PSA Finansman Anonim Şirketi c)ticaret

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ORSA ĠSTANUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN ĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, ve C olmak üzere üç

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU . SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel GeliĢmeler 4. SatıĢlar 5. Yatırımlar

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU A. GENEL BİLGİLER 1. Şirket Profili Üretim, satış ve satış-sonrası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/27 HAFTALIK BÜLTEN 28/06/2010 02/07/2010 A. 04.01.2010 02.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/17 24/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Setur Servis Turistik (*) 2. Polgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret (**) İhraç Edilecek

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : www.tatgida.com

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : www.tatgida.com Raporun Dönemi : 01.01.2015 30.06.2015 Ortaklığın Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Adresi : www.tatgida.com Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret

Detaylı

HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A.. 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com

HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A.. 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 27 A ustos 2010 çindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A.. Hakk nda Bilgi...2 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER SAYFA

Detaylı