ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00"

Transkript

1 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4; '. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin MALZEME ut.u.atto. ilgitenaiginiz iakdirde K.D.V. harig hyat teklihnizi.".n ct? lonarr.rniriltefntinlzoe teslimat siiresinin de bildirilmesiniuz/ricaederim' 07'03'2014 tarih ve ALIMI igi saat 10:00 satrn kadar Satrn alma tarih ve saati Teklifbagvuru Yeri Teslimat yeri Teklif tiiril : :00 : Batman B0lge Devlet Hastanesi ihale Odasl : Batrnan Bdlge Devlet Hastanesi : Krsmt Teklif verililebilir. ihrivlg LisrESi EK: Teknik $artname Satn almamn yaprlaca$r birim : Batman Bolge Devlet Hastanesi Bagtabiplifi NOTLAR: Yanrntzsaylsrnrn teklif mektuplart iizerine mutlaka yazrlmast gerekmektedir' 1) Teklif zarflan firma tarafinda bizzat verilecektir. Zi fefmeoiten malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektuplarr igerisinde getirilmesi gerekmektedir. 3) $arth teklifler ve TiiLrk Lirasr haricinde verilen hyatlar defierlendirmeye ahnmayacaktr. aj ieslimat siiresi teklif mektuplarrnda mutlaka belirtilecektir. Teslimat siilresi deeerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullamlabilecektir. Teslimat siiresi Mali Yrl Sonunu gegen teklifler deperlendirmeye almmayacaktr. 5) Ortopedi ve Beyin Cenahi malzemelerinde, ameliyatta kullamlan malzeme miktarlan belli olmadr[r igin; t;kliflj "Birim Fiyat" izerinden I adet igin verilecek. Sonrasnda; ameliyatta kullamlan malzeme miktarlan nispetinde belgelerde duzenleme yaprlacak ve buna uygun gekilde faturalandrilacaktr. ^firmatar Oy teklif ettikteri iirilnlerin UBB kodlarrm fiyat verdikleri i.iriinlerin yanlarura yazrlacaklard[' SyVUttenicinin bildirecepi banka hesablra, mal teslimine miiteakiben muayene kabul igleminden sonra, Sa[hk Kurumlal D6ner Sermaye Saymanh[r Batman Saymanhk MUdUrliigU tarafindan 6deme sraslna gore 0deme yaprlacaktr. 9) SO, konutn mahn teslim siiresi siparig tarihinden itibaren...(... ) gundiir. lo)mal teslimatr siireci 3(iig) gondiir. Giiltepe Mah.Eflatun Cad.No ; BATMAN Telefon : Fax : E-posta :

2 T.C. SA6LIK BAKANLIGI BArMANiri*rfHtiifi Jili"='ll[jaHjlrr-^*=renriGl enrman-boloe DEVLET unsrnxrsi si Goruntu argivleme ve iletigim Sistemi, kurulumu, devreye altnmasl ile kabul acakttr. z 48 GB DDR3 ECC MHz bellek Yuvaslna sahip olmaltdlr' nolojisine sahip bellekler bulunmalldlr' r genigleyebilir olmalld tr' r takrlabilmelidir' en az 10K rpm donme htztnda 2'5" Hot Plug lunmalrdtr. er bir arada kullanrlabilmelidir' 2.5" disk takrlabilecek yuva bulunmalrdlr' surircu bulunmaltdlr' AID kartr bulunacakttr' ndart olarak gelmelidir' Yukseltme yaprlarak lir hale gelebilmelidir' d/flash-6ackedcache igeren en az 6 Gbps htztnda RAID kartr bulunacaktlr' Sunucunun uzerinde, rrot-swap ve redundant (yedekli) yaplda' en az 2 adet gug kayna!r bulunmaltdlr' Teklif edilecek sunucular PCle3'0'l Uzerinde en az 6 (altl) adet PCle 3'0 standardrnda genigl Sunucu Uzerinde, en az+ adet hot-s kli)(n+n) so$utma fanlart bulunmalrdtr. Her bir fan igerisinde Sunucular tizerinde, artzadurumun ende oldu$unu gosterir bir uyarr sistemi bulunmalldtr' Uretici firmantn disk, iglemci, gug kayna$r, fan, iglemci voltaj fgil"t-qi:,u:.::11"k urunlerind eki arzalara iligkin uy"t'- sisteml bulunmaltdlr' Proaktif uyarl sistemi ile bu komponentl olu gabi l-ec ek arzalar siste m yoneticisi ne bildirilebilmelidir. rr'

3 birimleri bulunacaktlr. tlerden baztlarna ya da tamamtna iligkin tif uyarr bildirimi YaPtlamaYan 6/o10'una kargrlrk gelecek saytda ir. ^= DVD-RW surucu bulunacakttr' det USB 2'0,(1) adet video' (1) 1 (bir) adet RS- 232-C seri anttst igin gerekli girig/gtktg Teklif edi sistemin galrgma durumunu ve hata durumlar lunacakttr' Teklif edil i ethernet adaptdrlerinin yuk dengeleme ve yedekli gahgma ozelli$i olmaltdtr' i.27. Sanal gug dugmesi ilj sunucunun uzaktan agtltp, kapatrlmastnt sa$layan ile guvenli erigim sa$lamalldtr' arayize sahip olmall ve sunucuya slnt desteklemelidir' rinde entegre ya da PCI slot'a taktlt olabilir Uzaktan yonetime ait olan butun fonksiyonlar kullantlabilir olmahdlr ve bu fonksiyonlarrn kullantmlart igin tum gerekli lisanslar firma taraftndan sa$lanmaltdtr Teklif edilen sunucuda en az2 (iki) adet hot-plug gug kaynagl bulunacaktlr' Teklif edilen sunucu yedekli fan uiriml rine sahrp olacaktrr' Fan birimleri "hotplug" ozellikte olacakttr sistem lrlticiosoftwindows server 2012 (Standart, Datacenter), Microsoft windows server 2008/2008 R2 (Standart, Enterprise,w^eb, Datacenter) 32l64bit, dhel s(as/esa/vs) izlo+uit, Vmvvare ESX Server 5.0 ve suse Linux Enterprise server gibi guncel igletim sistemlerini desteklemelidir' Sunucu ile'birlikte bir adlt MicrosoftWindows Server 2012 Standart igletim sistemi verilecektir'. 2. xisiurisiz cuq KAYNAGI (ups) 2.1. Sistemin ttim utgisayar krsmrnr voltaj oynamalanna ve elektrik kesintilerine kargl korumak igin kesintisiz guq kayna$t (U 2.2. Bilgisayar sistemi ve Sistemin Dijital h Kesintisine kargt korumak ve yapma dakika Qahgtlracak uygun guqte ve a kayna$r (UPS) verilecektir. 3. iexr.rix bnnfunrrlede GENEL HUKUMLER 3.1. Sistem 7 gun 24 saalgalrglr vaziyette bulundurulacakttr' 3.2. Sistemderi herhangi oir uiriminin arrzasr durumunda, anzantn firmaya bildiriminden itibaren 4 saat igerlsinde mudahale edilmelidir. Arza yedek parga gerektirmiyor. ise en fazta 24 saai, yedek p"tq" gerektiriyor ise en geq 48 saat..igerisife, Si!3.r1tmiS olmalr ve cihaz tum fonksiyonian ile gahgrr halde teslim edilmelidir. 19 aktgtntn surdurtrlmesi sa!lanacakttr Sistemin kullanicr egitimi, ucretsiz olarak bolumun belirleyecegi gun ve saatte, firmanrn e$itimli te[nik elemanlarr tarafrndan verilecektir. istendi$inde tekrart yaprlacaktrr. Gerekli tum aflar firmava ait olacakttr.

4 3.4. Sisteme ait kullanrm klavuzlarr, Turkge olarak kurulup muayene komisyonuna gosterilip teslim edilecektir. 3.5 Sirt"r de kullanrlan cihazlarrn tamamr uluslar arasl kalite standart belgelerine sahip olmalr ve firmalar tekliflerinde belgelendirmelidirler. 3.6 yuklenici firma, sistemi, kurum taraflndan istenilen yere ucretsiz monte etmekle ve montaj strastnda her turlu duzenlemeyi sa$lamakla yukumludur Sistemin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon taraftndan yaprlacaktrr. Kontrol ve muiyenede gartnamede istenilen ve teklif de belirtilen tum ozelliklerin uygunlu$u kontrol edilecektir. 3.g. Cihazrn rontll'n'nlaprlaca$r yerlerde montaj igleminde kullanrlacak olan her turlu tesisat malzemeleri-(elektrik, pano igleri, kablolar, ) gibi iglemler yuklenici firmaya aittir. 4. KABUL VE MUAYENE 4.1. Cihazlarrn kabul ve muayeneleri idarece belidenecek komisyon tarafrndan yapllacaktrr.kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tum ozelliklerin uygunlu$u aragttrtlacaktlr Kabul ve ruayene-slrastnda firmalardan cihazrn teknik ozellikleri ve performanslna iligkin bazr teiflerin yaprlmasr istenildiginde gerekli personel ve di.tzene$i firmalar ucretsiz olarak sa$iayacaktrr. Bu durumda gerekli personel duzene$i firmalar sa$layacaktlr Kabui ve muayenede olugabilecek kaza ve hasarlardan sattct firma Cihazlar firma sorumlusu ile beraber 3(Ug) gun suresince denenerek verilecektir. 5. MONTAJ 5.1. Cihazlar hig kullanrlmamrg ambalajrnda teslim edilecektir. Daha once olarak kesinlikle kullanrlmamrg olacakttr. Yagt, imalat tarihi ve seri belgelenecektir. sorumludur. cihaza onay demo amaglt numarast ile Cihazrn montajr, hastanemizce gosterilen yere, firma taraflndan ucretsiz ve gartnameye,ygun olarak tamamlanacak ve sistem gallglr vaziyette teslim edilecektir. Kuru-m, odaya kadar uygun elektrik ve data hattrnr getirmekten sorumlu olacakttr Firma kurulan sistemlerin garanti suresi igerisinde yer de$igikli$i-tagtnma vb. durumlarda montaj ve demontaj iglemlerini ucretsiz olarak yerine getirecegine dair taahhut vermelidir. 6. egirivt 6.1. ihaleyi alan firma cihazrn kullanrmr, bakrmr ve olast arzalarn giderilmesiyle, kalibiasyonuna iligkin, kendi egitilmig personeli taraftndan, idarenin belirleyece$i sayrda "lerana siitemin galrgtrrrlmasr igin 3 gun sure ile e$itim verecektir' Sistem firma tarafrndan kurulup gerekli ayarlar yaprlarak teslim edilecektir' Server igin uretici firma tarafrndan sallanan sunucu yonetim yaztllmlntn Cd / dvd'si, dokumanlarr ve lisanslart i.irunle birlikte teslim edilecektir' Server donanrms al arzalara kargt 7x24 (yedi-yirmi dort) saat ve 3 (uq) yll yerinde garanti kapsamtnda olacaktlr.

5 T.C. SAGLIK BAKANLIGI BATMANi,_r*rfHtif,iJfi['r=,Sl[jetilHr.r^*=rrnrrGi ENTMANI_BOICC DEVLET HRSTRru ES i NETWoRK,EBAGLRNneiLeNCD/DVDYAZDIRMARoBoTU ve eririlir_ii,re cihnz r iexnix gnnrnnursi len cihazdtr' dyoloji Bolumunde mevcut olan cihazlar 'le igilraiyonu gartnamede yazlll oldulu gekilde yanl slra di$er formatlardaki dosyalar da et baskr teknolojisi ile gallgacaktrr' Etiketleme yapllacak etiketleme iglemleri igin ile YaPllmakstztn kaytt YaPma ve altdtr' rt iglemi yaprldrktan sonra CD/DVD uzerine (Ytrz) Yrl olacakttr' 3. sisrenrirrr #NEL rarifi ve vazceqilmez OzeuixlrRi: 3.1. CD/DVD YAZICI ROBOT 1 (bir) aoet network'e ba$lanabilen CD/DVD yaztct Robot teklif edilecektir' 3.1.2'Cihaz,teknolojikoze i$isayesindeboltrmdemevcutolannetworkiletamuyumlu olarak kayded ilmelidir' Haztrlanan CD veya allnabilmelidir. DVD,lerModalitylertaraflndanokunupcihaztigine(import)

6 t Hasta bilgileri (Adl Soyadl, Tetkik Turu, Tarih vb.) renkli hastane logosuyla birlikte Otomatik olarak CD/DVD Uzerine yazrlabilmelidir.hasta CD'si igine segilmig gorunttiler ile birlikte ucretsiz DICOM Viewer da (Goruntuleyici) yazllmalldlr Cihazrn baskr hrzr en az30 disl</saat CD(600M8 bilgi igerdi$inde) ve 15 Disk/saat (3.8 GB) bilgi igerdiginde) olmaltdtr. 3.1.g. Sisiemde KullJnllacak CD/DVD ve kartuglar ayrr ayrr temin edilebilmeli ve firma ba$rmlr olmamalldtr. 3.1.g. PrJgram Turkge olmalrdrr.olugturulan Dicom CD iginde bulunan goruntuleyici aracrllgryla Oagka bir yazrhma ihtiyag duymadan her hangi bir Windows igletim sistemli bilgisayarda incelenebilmelidir DlCOM 3.0 formatrndaki gorunttlerin yant srra di$er formatlardaki dosyalar da CD/DVD'ye yazrlabilmelidir. Micro Piezo Termal inkjet baskl teknolojisi ile galtgacakttr CD/DVD igine kaydetme ve Uzerine etiketleme iglemleri igin cihazrn kontrol Konsolunda herhangi bir mudahaleye gerek olmakstzln kaydetme ve etiketleme iglemi otomatik olarak YaPtlmaltd tr CDIDVD ya^d robot, mevcut olan bilgisayarlr tomografi, manyetik rezonans, g6runtuleme, anjiyografi, direkt grafi, endirekt grafiler gibi her turlu modalityden leten DICOM uyumlu goruntuleri kullanabitmelidir. Aynca mevcut i9 igtasyonlarl tarafrndan da PACS sistemi ile kullanllabilmeli ve gerekli entegrasyon firma taraflndan sa$lanmalrdrr. Cihaz konsoluna Dicom arayuzu uzerinden aynt anda slnlrslz cihaz ba$lanabilmelidir ,Modalitylerden gelen goruntulerin kaydr gergeklegtikten sonra CD/DVD Uzerine etiketlemeyi otomatik olarak yapacaktrr. CD/DVD girig haznesi en az 100 adet kapasiteli olacakttr Entegre 2 adet CD/DVD kaydediciye sahip olacakttr. Sistemde mevcut kaydediciler Aynr anda gahgabilme yetene$ine sahip olmaltdtr Sisteme entegre bulunan etiketleme biriminde siyah ve renkli kartuglar igermelidir Sistem saatte en az 15 DVD, 30 CD yi etiketi ile birlikte yazabilmelidir Hasta CD'si uzerine DICOM dosyasrnda bulunan hasta ile ilgili parametreler robota butunlegmig yazrcr sayesinde hastane logosuyla birlikte yazllabilecektir. Bu iglemler entegre bir gekildecd/dvd Robot iginde gergeklegtirecektir.yazdtrma gozunurlu$i en az dpi'den az olmayacakttr Kaydedilecek hasta bilgisinin dosya kapasitesine ba$ll olarak dosya boyutuna gore CD yada DVD ye yazdrrma segene$i sistemde mevcut olacakttr.bu sayede CD kapasitesinden fazla olan hasta dosyalart DVD'ye yazdrrrlabilmelidir Entegre 2 adet DVD / CD Recorder'e sahip olacaktrr. CD igin yazma hlzt en az40x DVD igin en az 12X olacakttr Sistem CD-R,DVD-R, DVD+R,DVD-R DL, DVD+DL medyalarr desteklemelidir CDIDVD robot ile PACS sistemi arasrnda yazrltmsal mtidahaleler yaptlabilmelidir Kullanlcr taraftndan cihazrn ve igin durum bilgileri gozlenebilmelidir. USB 2.0 YUksek ba!lantr hlzr desteklenmelidir CD robot bog CD ve dolu CD hazneleri agrk alanda bulunmall ya da kapall olmasr halinde kapaql kolay bir gekilde aqrlarak yukleme yaptlabilmelidir. Bu sayede robot galrgrr burumdayken bog CD yerlegtirilebilmeli ve yazrlmlg dolu CD'ler cihaz igerisinden alt nabilmelidir CD Robot Unitesi Uzerinde robotun durumunu belirten butunlegmig bilgi ekrant bulunmaltdtr. Cihaz 220 V, 50 Hz' de sorunsuz gallgmalldtr. Cihaz, uretim hatalartna k4qgr 2 yrl garantili olacaktlr. 8AIMil lf{m. 0io.

7 , 4. PC ve ig isrnsvonu 4.1. PC DONANtw ozellirleni: iglemci en az CorerM i ,4 GHz,8 MB onbellek cache olacaktlr Ram en az 8 GB 1333MHz DDR3 olmah. Ramler 2x4Gb (dual) gekilde olmaltdlr' DIMM bellek yuvasl olmalldlr Harddisk en az 1TB 7200 RPM Sata olmalt Optik surucu Sata DVD okuyucu - yaztct olmalt Tumlegik HD, en az 512 Mb ekran kartr olmalt En az 4 adet USB 2.0 portu ile,1 adet USB 3.0 port olmalldlr. 4.1.g. En az 1 adet VGA, en az 1 adet DVI-D - Display Port, en az 1 adet RJ45 network ba$lantrsr, en az 1 adet ses girig, ses gtktgr ve mikrofon girigi bulunmaltdtr. (Display port ile teklif edilen urunler igin DVI donugturucu verilmelidir.) En az 1 adet PCI-E x16 ve en az 1 adet PCI-E x1 ve en az 1 adet PCI genigleme soketleri olmalrdtr En az 1 adet ortam kart okuyucu olmaltdlr adet Gigabit Ethernet olmaltdtr En az gergek 265 Watt %85 verimlilikli gug kayna$r olmahdtr adet Monitor en a223" FUL HD ekran olmalldlr S.Monitorun 1 adet VGA ve 1 Adet DVI girigi olmahdtr Tirkge kablosuz Q klavye olmalr,klavyede sayrsal tug taklmr olmalrdlr Kablosuz 3 button ve tek scroll, optik mouse olmaltdtr Klavye, Mouse ve Monitor; Kasa ile aynr marka olmaltdtr Kablosuz AQ baglantrsr igin, kablosuz a$ kartr takllt olarak teklif edilmelidir O.Windows 7 Professional 64bit igletim sistemi yuklu olmalt ve Kasa Uzerine lisans Etiketi yaprgtrrrlm tg olmaltd tr En az 2 (iki) Yrl garanti. 5. CD/DVD ROBOT MEDYA KITLERI 5.1. Teklif edilen UrUnUn yedek parqa Fiyatlarr teklifte sunulacakttr CD/DVD yaztct robotuna uyumlu igerisinde saytlt siyah ve renkli baskr igin yeterli kartuglar igeren medya kitleri verilecektir adet CD ve CD zarfiile bu sayrda<i Cd'lere hasta bilgileriyle hastane logosunu basmak igin yeterli saytda renkli ve siyah kartug igeren, verilen sistemle uyumlu medya kitleri CD/DVD yaac;r robotla birlikte teslim edilecektir. 6. KESiNTiSiZ GUQ KAYNAGI (UPS) 6.1. Sistemin tum bilgisayar krsmrnr voltaj oynamalartna ve elektrik kesintilerine kargl korumak igin kesintisiz gug kayna$r (UPS)verilecektir Bilgisayar sistemi ve Sistemin Dijital haftzastnt,voltaj oynamalarlna ve elektrik Keslntisine kargr korumak ve yapmakta oldugu iglemi bitirmesi amactyla en az 15 Dakika Qalrgtrracak uygun gugte ve an az 3 kva'lrk on-line Ozellikli, kesintisiz gug Kaynagr (UPS) verilecektir. 7. TEKN K $ARTNAMEDE GENEL HUKUMLER 7.1. Sistem 7 gun 24 saat galrgrr vaziyette bulundurulacaktlr Sistemden herhangi bir biriminin artzast durumunda, artzantn firmaya bildiriminden itibaren 4 saat igerisinde mudahale edilmelidir. Arza yedek parga gerektirmiyor ise en fazla 24 saat, yedek parga gerektiriyor ise en geg 48 saat igerisinde giderilmig olmalt ve cihaz tum fonksiyonlarr ile gahgrr halde teslim edilmelidir. 48 saat igerisinde ar.zasl giderilemeyen cihaz, anzast giderilene kadar firma taraftndan aynr ozellikteki bir bagka cihaz ile de$igtirilerek i9 akt g r n r n frduru lmesi sa$lanacaktlr.

8 ,t Sistemin kullantct e$itimi, ucretsiz olarak bolumun belirleyece$i gun ve saatte, firmanln egitimli teknik elemanlarr tarafrndan verilecektir. istendi!inde tekrarr yaprlacaktrr. Gerekli tum masraflar firmaya ait olacaktrr Sisteme ait kullantm klavuzlan, Turkge olarak kurulup muayene komisyonuna gdsterilip teslim edilecektir Sistem de kullantlan cihazlartn tamamr uluslar arasr kalite standart belgelerine sahip olmal r ve firmalar tekliflerinde belgelendirmelid irler Yuklenici firma, sistemi, kurum tarafrndan istenilen yere ucretsiz monte etmekle ve montaj srrasrnda her turlu duzenlemeyi sallamakla yukumludur Sistemin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafrndan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede gartnamede istenilen ve teklif de belirtilen tum ozelliklerin uygunlu$u kontrol edilecektir Cihazrn montajrnrn yaprlaca$r yerlerde montaj igleminde kullanrlacak olan her turlu tesisat malzemeleri (elektrik, pano igleri, kablolar, ) gibi iglemler yuklenici firmaya aittir. 8. KABUL VE MUAYENE 8.1. Cihazlann kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafrndan yaprlacaktrr.kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tum ozelliklerin uygunlu$u aragtrrrlacaktrr Kabul ve muayene srrasrnda firmalardan cihazn teknik ozellikleri ve performansrna iligkin bazr testlerin yaprlmasr istenildi$inde gerekli personel ve duzene$i firmalar ucretsiz olarak sa$layacaktrr. Bu durumda gerekli personel duzene$i firmalar sa$layacaktrr Kabul ve muayenede olugabilecek kaza ve hasarlardan satrcr firma sorumludur. Crhazlar firma sorumlusu ile beraber 3(Ug) gun suresince denenecek e$er birdenfazla CD yazrm hatasr olursa cihaza onay verilmeyecektir. 9. MONTAJ 9.1. Cihazlar hig kullanrlmamrg ambalajrnda teslim edilecektir. Daha once demo amagll olarak kesinlikle kullanrlmamrg olacaktrr. Yagr, imalat tarihi ve seri numarast ile belgelenecektir Cihazrn montajr, hastanemizce gosterilen yere, istenilen modalite ya da modalitylerden gelen goruntuleri CD/DVD ye yazacak gekilde firma tarafrndan ucretsiz ve gartnameye uygun olarak tamamlanacak ve sistem galrgrr vaziyette teslim edilecektir. Kurum, odaya kadar uygun elektrik ve data hattrnr getirmekten sorumlu olacakttr Firma kurulan sistemlerin garanti suresi igerisinde yer degigikli$i-taglnma vb. durumlarda montaj ve demontaj iglemlerini ucretsiz olarak yerine getirecegine dair taahhut vermelidir. 10. rcliriv ihaleyi alan firma cihazrn kullanrmr, bakrmr ve olasr arzalann giderilmesiyle, kalibrasyonuna iligkin, kendi egitilmig personeli taraftndan, idarenin belirleyece$i sayrda elemana sistemin galrgtrrrlmasr igin 3 gun sure ile egitim verecektir.

9 T.C. SAGLIK BAKANLIGI. KAMU HASTANELER KURUMU BATMAN iii rnvu HASTANELCN ginligi CEUEL SEKRETENIIG BATMAN EOLCr DEVLET NNSTNUTS 1. Veri depolama Unitesi (Storage) 1 Adet 2. Teknik Ozellikler 2.1. Onerilecek Harici Veri Depolama sisteminde tek noktadan hata durumuna kargt onlemler alrnmrg olmalr ve herhangi bir pargantn artzastnda yedek birim veri depolama sisteminin durmadan galrgmaslnl sa$lamalldlr Onerilecek Harici Veri Depolama sisteminde herhangi bir sorun gtkmast durumunda sistem igerisindeki herhangi bir parganrn (disk, gug kayna$t, fanlar,vs.) de$igtirilmesi, sistem galrgrrken herhangi bir sistem kapanmasr gerektirmeden yaptlabilmelidir Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Uzerinde toplam en az 8 GB (cache) 6n bellek olacaktrr. Sistem belle$ine ek olarak, sistemde olugabilecek ani is yuku artrglarrnr kargllamak igin genigletilmig bellek alant olarak kullantlacak okuma veya yazma operasyonlarrnr destekleyen en az 64 GB'a kadar SSD disk veya Flash bellek boyutlarr sistem galrgrrken, herhangi kesinti yapmadan takrlabilmelidir Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi uzerinde iscst surucu deste$i bulunmnaltdtr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi RAID 0/1/5/5+Sparel6l10-JBOD koruma yontem lerini destekleyecektir. 2.O. Sistem onbelle$inde bulunan ve henuz disklere yaalmamrg veriler elektrik kesintisi halinde onbellekteki bilgiyi RAID ile korunmug disk alanlartna aktararak burada kaltct bir gekilde korunmasrnr sa$layan, ardrndan kontrollu bir gekilde kapanacak gekilde olacaktlr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi 1TB, 2TB, 3TB, 4TB SATA (en az rpm ) diskleri destekleyecektir. Onerilecek veri depolama sistemi igerisinde SATA ve SSD diskler karrgrk olarak kullantlabilecektir Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Unix, Linux ve Microsoft Windows Server igletim sistemleri ve bu igletim sistemlerinin kumeleme yaztltmlart ve Vmware, Hyper-V sanallagtrrma gozumleri ile sorunsuz galrgacakttr. Veri depolama sistemine Windows, Linux, Unix igletim sistemlerinin egzamanlt erigimi igin ek lisans gerekmemelidir e$er gerekiyorsa bu lisanslar en az32 adet sunucu igin olmaltdtr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Uzerinde en az 4 adet usb port bulunmaltdtr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Uzerinde en az rpm diskler bulunmaltdtr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi en az genigleyebilecektir. 3 adet 4TB SATA adet diske kadar Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Senkron ve Asenkron replikasyon metotlartn r desteklemelidir Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi "snapshot" ve "clone" teknolojilerini desteklemelidir. Soz konusu ozellilin sa$lanmasr igin gereken lisanslar sistemin destekledi$i maksimum kapasite igin sa$lanacakttr.

10 2.14. Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi, destekledigi maksimum LUN adedini destekleyecek gekilde lisanslanacaktrr Onerilecek veri depolama sisteminde uzerindeki disklerde tanrtrlan disk alanlarr performansr arttrrmak amaoyla birden fazla RAID grubuna yayrlabilecektir Onerilecek Harici Veri Depolama Sistemi "BlockCompression" ozelli$ine sahip olacaktrr Onerilecek Harici Veri Depolama Sistemiyle birlikte grafik arayizli yonetim yazhmr sa$lanacaktrr. Yonetim yaaltmr ile sistem alarmlarr, bog alan, kapasite bilgileri, donanrm durumlarr, LUN yaprland rrmalarr vb. durum bilgileri gozlemlenebilecektir Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi ile birlikte bagka marka disk sistemlerinden veri tagrnabilmesine imkan veren kullanrma iligkin sure krsrtlamast olmayan Uretici firmaya ait gozum sa$lanacakttr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi uzerinde yonetim amaglr kullanrlmak uzere en az 2 (iki) adet Ethernet (optional 1OGbe x2 add-on card is supported) portu olacakttr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Uzerinde en az 3.1 Ghz dual core iglemci bulunmaltdtr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Uzerinde en az 2GB Ram bellek bulunmaltdtr. 3. RACK KABINET U 19" 600x1000 boyutlartnda olmaltdtr Tum kabinetler 19" genigli$inde olmahdrr. Ve her kabinette 1 adet sabit raf olmah Hertarafrndan kapaklart agtlabilmelidir n kaprsr camlt ve kilitli olmahdrr Tekerlek grubuna sahip olmaltdtr Dolap metal malzemeden yaptlmtg ve antistatic boyalt olmalldtr 'lu termostatlr ve bilyeli fan grubuna sahip olmalrdrr. (Fan sistemi CE Belgeli olacakttr.) 3.8. En az 2 Adet 9'lu aluminyum profil govdeli guvenlik muha'fazalt sigortalt priz grubuna sahip olmaltdtr adet hareketli raf 1U yuksekli$inde ve perfore delikli olmahdtr. 60 Kg tagtma kapasiteli olmah ve gerekti$inde kabinden 600mm dtgart grkabilmelidir. Hareketli raf arkasrnda Sunucu ve Storage ait kablolartn sabitlenebilmesi igin hareketli robotik kollar olmalrdrr. Hareketli raf uzerinde surgulu kilit mekanizmast olamaltdtr Dikey kablo organizerleri : 800mmx1000mm olan yolun kablolamantn yaptldt$t kabinler igin tasarlanmtg olup, 19" montaj dikmelerinin sa$ ve sol bogluk ktsmlnda kapakh kanal geklinde, agrlabilir, surgu kilitlenebilir yaptda olmaltdtr Firma Kabinetin montajrnr ve gerekli elektrik ballanttlannt yapacakttr. 4. TEKNiK $ARTNAMEDE GENEL HUKUMLER 4.1. Sistem 7 gun 24 saat galrgtr vaziyette bulundurulacaktlr Sistemden herhangi bir biriminin arrzasr durumunda, anzantn firmaya bildiriminden itibaren 4 saat igerisinde mudahale edilmelidir. Arza yedek parga gerektirmiyor ise en fazla 24 saal, yedek parga gerektiriyor ise en geg 48 saat igerisinde giderilmig olmah ve cihaz tum fonksiyonlarr ile galrgrr halde teslim edilmelidir. i9 akrgrnrn surdurulmesi sa$lanacaktrr Sistemin kullanrcr e!itimi, ucretsiz olarak bolumtln belirleyece$i gun ve saatte, firmanrn egitimli teknik elemanlan tarafrndan verilecektir. lstendi$inde tekrarl yaprlacaktrr. Gerekli tum masraflar firmaya ait olacakttr. n, Turkge olarak kurulup muayene komisyonuna 4.4. Sisteme ait kullanrm gosterilip teslim edilecektir.

11 4.5 Sistem de kullanllan cihazlann tamamr uluslar arast kalite standart belgelerine sahip olmah ve firmalar tekliflerinde belgelendirmelidirler. 4.6 yuklenici firma, sistemi, kurum tirafrndan istenilen yere ucretsiz monte etmekle ve montaj strastnda her turlu duzenlemeyi sa$lamakla yukumludur' 4.7. Sistemin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon taraftndan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede gartnamede istenilen ve teklif de belirtilen tum ozelliklerin uygunlu$u kontrol edilecektir. 4.g. Cihazrn rontl;,n,nlaprlaca$r yerlerde montaj igleminde kullanrlacak olan her turlu tesisat malzemeleri-(elektrik, pano igteri, kablolar, ) gibi iglemler yuklenici firmaya aittir. 5. KABUL VE MUAYENE 5.1. Cihazlarrn kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon taraflndan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tum ozelliklerin uygunlu!u aragttrtlacakttr Kabul u" rj."y"ne-srrastnda firmalardan cihazrn teknik ozellikleri ve performanslna iligkin bazr teilerin yaprlmast istenildi$inde gerekli personel ve duzenegi firmalar ucretsiz olarak saglayacaktrr. Bu duiumda gerekli personel duzene$i firmalar sa$layacakttr Kabul ve muayenede olugabilecek kaza..ve hasarlardan sattcl firma sorumludur. Cihazlar firma iorumlusu ile beraber 3 (Uq) gun suresince denenerek cihaza onay verilecektir. 6. MONTAJ 6.1. Cihazlar hig kullanrlmamrg ambalajrnda teslim edilecektir. Daha 6nce demo amaglt olarak kesinlikle kullanrlmamlg olicaktrr. Yagr, imalat tarihi ve seri numarasl ile belgelenecektir Cihazrn montajr, hastanemizce gosterilen yere, firma ta.raflndan ucretsiz ve gartnameye,ygrn olarak tamamlanacak ve sistem galrgrr vaziyette teslim edilecektir. Xuru-m, odaya kadar uygun elektrik ve data hatttnt getirmekten sorumlu olacakttr Firma kurulan sistemlerin garanti suresi igerisinde yer de$igikli$itagtnma vb' durumlarda montaj ve demontaj iglemlerini ucretsiz olarak yerine getirece$ine dair taahhut vermelidir. 7. EGiTiM 7.1. if1ar"y alan firma cihazrn kullanrmr, bakrmr ve olast arzalann giderilmesiyle, kalibiasyonuna iligkin, kendi e$itilmig personeli taraftndan, idarenin belirleyece$i sayrda "l"rrn" sistemin galrgtrrilmasr igin 3 gun sure ile e$itim verecektir Siitem firma tarafrndan kurulup gerekli ayarlar yaprlarak teslim edilecektir' 6.3. yedekleme Unitesi donanlms al arzalara kargr 7x24 (yedi-yirmi dort) saat ve 3 (U9) yrl yerinde garanti kapsamtnda olacakttr.

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları DMO ÜRÜNLERİ 2015 Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Katalog Kod lar ve İş İstasyonları 314.781.013 CASPER CD.DM4570853A 314.781

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 İŞLEMCİSİ EN AZ Intel Core i5 işlemci OLMALIDIR. 15,6" EKRANA SAHİP OLMALIDIR. EN AZ 2 GB HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP OLMALIDIR. 1920X1080 EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

iil ****1",'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[";i.::::"" li'"',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:11"1"'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve

iil ****1,'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[;i.:::: li'',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:111'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve T.C. SACLIK BAKANLIeI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. f 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan TROPONiN I, BETA HCC/HCG Ilgilerdiginiz

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ BT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ (GA2.1) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26752 KONU : IBM Server Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak üzere 3 adet

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES Işık Karakoçan dan Yükseliyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml 06800 Bcytcr,c.., r Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: Q312)):,t Proje lglem Telefon :( 0312)297 61 33 (0312)2!r,,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi oluşturulmasına yönelik Elektronik

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model ŞARTNAME İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model 40 Adet Asus i7 6700 Model 55 Adet Asus P2430UJ Model Şartnamede; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ASÜ, Teklif

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-beyas) UYGULAMASI TEKNİK ALTYAPI PROJESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5 TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 5 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine (NAS) ve 24 adet sunucu(server)

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceği Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

İbrahim Halil ÇELİK-Proje Koordinatörü 0535 517 29 39

İbrahim Halil ÇELİK-Proje Koordinatörü 0535 517 29 39 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Karakoçan Milli Eğitim Müdürlüğü Elazığ ili SODES Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2015 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

diilnis Hastane Yiinl

diilnis Hastane Yiinl T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN ndlce DEvLET HnsrnNpsi Sayr : B. 10.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:... Kurumumuzun ihtiyacr olan ndroloii yogun bakrmda kullanrlmak

Detaylı

HASTANEMİZDE BULUNAN SUNUCULAR VE SUNUCU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK KURALLAR

HASTANEMİZDE BULUNAN SUNUCULAR VE SUNUCU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK KURALLAR Sayfa No 1 / 6 Hastanemizde bulunun tüm sunucular -2. katta bulunan ana sistem odasında yer almaktadır. Ana sistem odasına erişim çift kilitli şifreli kapı ile erişilebilmekte olup yetkili personel dışında

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu ve Kapsam Bu teknik şartname, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) sistemlerinin ihtiyaç duyduğu ilave veri depolama

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8963 26/05/2010 Konu : Bilgisayar ve Lisans Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar ve Lisans Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24593 18.12.2014 Konu : Masaüstü Bilgisayar Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Masaüstü Bilgisayar Alımı alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç

Detaylı

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN B6LGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan HASTANENTN MUHTELIF SERVISLERINDE

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6" INTEL CI5-5200U 2,2GHZ

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6 INTEL CI5-5200U 2,2GHZ C55-C- 11JSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 11RSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 13HSatellite Ci5-920M 15.6'' C55-C- 14FSatellite 500GB 15.6" İşletim Sistemi DOS DOS MS WINDOWS DOS

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

Konu. HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i. Sayr :

Konu. HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i. Sayr : HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i 06800 Beytepe-Ankara Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Proje lglem Telefon :( 03121297

Detaylı

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : L\60 : Teklif ADANA 26.106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrlOgOmOzOn ihtiyaci olan a!iaglda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen 10 Kalem Mal Allml l!ii

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi HAcETTEPE ru ruivrnsiresi BTLIMSEL ARA$TTRMA protelrni roor0ittrsyon ainiml Telefon: (0312)297 61 Proje l$lem 06800 Beytepe-Ankara 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Telefon :( 0312) 297 61 33 (031

Detaylı

T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi. YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM ... MOESSESESINE

T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi. YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM ... MOESSESESINE Halk T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi SaYI Konu :~s9 : Yaklal;;lk Maliyet ADANA {~. /Cbi2013 YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM... MOESSESESINE MOdOrlO OmOzOn I'hl' Iyaci 0 an al;;8gd I a CInSI, ml'kt

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri

Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri Bilgisayar Modeli: Inspiron 3268 Resmi Model: D13S Resmi Tip: D13S002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza

Detaylı

CASPER PRO K400A. Az Yer, Çok İş. Teknik Özellikler

CASPER PRO K400A. Az Yer, Çok İş. Teknik Özellikler CASPER PRO K400A Az Yer, Çok İş Casper PRO K400A masaüstü bilgisayar ile tüm işlerinizin kolayca üstesinden gelin. Zorlu uygulamaları sizin için kolaylaştıran 6. Nesil Intel Core işlemci ve DDR3 desteği

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:6/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 06 TEL: (0) 60 0 0-09

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3. GENEL HÜKÜMLER 4. GARANTİ, DESTEK, BAKIM VE ONARIM 5. AMBALAJ VE İŞARETLEME 6. BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2 2 3 3 5 5 1/ 1. AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24953 Konu : Bilgisayar-Monitör-Yazıcı Alımı 31/12/2012 Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar-Monitör-Yazıcı Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ VERİ DEPOLAMA BAŞKANLIĞI ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Genel Özellikler 2. Disk Sistemi (Bir adet) 2.1 Ara Bağlantı 2.2 Disk Sistemi Yönetimi 2.3

Detaylı

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM BT ANALİZ Durum Tesbiti 2 Bilişim Teknolojileri Analizi Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Harcamalar 2013 1996 2001 %8 %11 %43 %29 %63 %46

Detaylı

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 21,5 LED Ekran

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 21,5 LED Ekran Genel Bakış SD-Z226, sıfır istemci entegreli 21,5" bir monitördür. Teradici 2321 işlemci ile donatılmıştır ve donanım hızlandırmalı PCoIP desteğine sahiptir. SD-Z226 sıfır istemci, VMware tabanlı ağlarda

Detaylı

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : 37811563/ 07/04/2016

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : 37811563/ 07/04/2016 T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37811563/ 07/04/2016 Konu: Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (9) kalem Bilişim Malzemesi Alımı işi için aşağıda yazılı ihtiyaç kalemleri,4734 sayılı

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri saynas NSV1 Serisi Esnek Disk Depolama Sistemleri Esnek Disk Depolama Sistemi Network Attached Storage (NAS) Esnek Disk Depolama Sistemleri şirketlerin ağ yapılandırmasında hızla yaygınlaşmakta, bunun

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T45 İnce İstemci: Güç ve Esneklik Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T45 İnce İstemci PC'si, Windows 7 Embedded Standard OS ile güçlü Intel Atom N2800'ü kullanır. SC-T45;

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ÜÇOCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ÜÇOCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI. DOĞRUDAN TEMİN İLANI ÜÇOCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Elazığ ili SODES Kadın, Çocuk Yaşam ve Eğitim Merkezi Projesi kapsamında Elektronik Ürünler Mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Windows. Sınırsız Yaşam., Windows 7 ürününü önerir. AKILLI PERFORMANSIN 22W LCD YENİ TEMSİLCİSİ NEO ile içinizdeki multimedia canavarını serbest bırakın. ile hızınızı katlayın NGO.I750-6T85P-W Intel Core

Detaylı

ŞARTNAME NO. : TARİH :

ŞARTNAME NO. : TARİH : T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI AĞ BAĞLANTILI VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ (NAS) TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO. : TARİH : 1. Bu onaylı teknik şartname onaylandığı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6133 07/04/2010 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Kovancılar Gençlik Merkezi Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan

Detaylı