ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00"

Transkript

1 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4; '. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin MALZEME ut.u.atto. ilgitenaiginiz iakdirde K.D.V. harig hyat teklihnizi.".n ct? lonarr.rniriltefntinlzoe teslimat siiresinin de bildirilmesiniuz/ricaederim' 07'03'2014 tarih ve ALIMI igi saat 10:00 satrn kadar Satrn alma tarih ve saati Teklifbagvuru Yeri Teslimat yeri Teklif tiiril : :00 : Batman B0lge Devlet Hastanesi ihale Odasl : Batrnan Bdlge Devlet Hastanesi : Krsmt Teklif verililebilir. ihrivlg LisrESi EK: Teknik $artname Satn almamn yaprlaca$r birim : Batman Bolge Devlet Hastanesi Bagtabiplifi NOTLAR: Yanrntzsaylsrnrn teklif mektuplart iizerine mutlaka yazrlmast gerekmektedir' 1) Teklif zarflan firma tarafinda bizzat verilecektir. Zi fefmeoiten malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektuplarr igerisinde getirilmesi gerekmektedir. 3) $arth teklifler ve TiiLrk Lirasr haricinde verilen hyatlar defierlendirmeye ahnmayacaktr. aj ieslimat siiresi teklif mektuplarrnda mutlaka belirtilecektir. Teslimat siilresi deeerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullamlabilecektir. Teslimat siiresi Mali Yrl Sonunu gegen teklifler deperlendirmeye almmayacaktr. 5) Ortopedi ve Beyin Cenahi malzemelerinde, ameliyatta kullamlan malzeme miktarlan belli olmadr[r igin; t;kliflj "Birim Fiyat" izerinden I adet igin verilecek. Sonrasnda; ameliyatta kullamlan malzeme miktarlan nispetinde belgelerde duzenleme yaprlacak ve buna uygun gekilde faturalandrilacaktr. ^firmatar Oy teklif ettikteri iirilnlerin UBB kodlarrm fiyat verdikleri i.iriinlerin yanlarura yazrlacaklard[' SyVUttenicinin bildirecepi banka hesablra, mal teslimine miiteakiben muayene kabul igleminden sonra, Sa[hk Kurumlal D6ner Sermaye Saymanh[r Batman Saymanhk MUdUrliigU tarafindan 6deme sraslna gore 0deme yaprlacaktr. 9) SO, konutn mahn teslim siiresi siparig tarihinden itibaren...(... ) gundiir. lo)mal teslimatr siireci 3(iig) gondiir. Giiltepe Mah.Eflatun Cad.No ; BATMAN Telefon : Fax : E-posta :

2 T.C. SA6LIK BAKANLIGI BArMANiri*rfHtiifi Jili"='ll[jaHjlrr-^*=renriGl enrman-boloe DEVLET unsrnxrsi si Goruntu argivleme ve iletigim Sistemi, kurulumu, devreye altnmasl ile kabul acakttr. z 48 GB DDR3 ECC MHz bellek Yuvaslna sahip olmaltdlr' nolojisine sahip bellekler bulunmalldlr' r genigleyebilir olmalld tr' r takrlabilmelidir' en az 10K rpm donme htztnda 2'5" Hot Plug lunmalrdtr. er bir arada kullanrlabilmelidir' 2.5" disk takrlabilecek yuva bulunmalrdlr' surircu bulunmaltdlr' AID kartr bulunacakttr' ndart olarak gelmelidir' Yukseltme yaprlarak lir hale gelebilmelidir' d/flash-6ackedcache igeren en az 6 Gbps htztnda RAID kartr bulunacaktlr' Sunucunun uzerinde, rrot-swap ve redundant (yedekli) yaplda' en az 2 adet gug kayna!r bulunmaltdlr' Teklif edilecek sunucular PCle3'0'l Uzerinde en az 6 (altl) adet PCle 3'0 standardrnda genigl Sunucu Uzerinde, en az+ adet hot-s kli)(n+n) so$utma fanlart bulunmalrdtr. Her bir fan igerisinde Sunucular tizerinde, artzadurumun ende oldu$unu gosterir bir uyarr sistemi bulunmalldtr' Uretici firmantn disk, iglemci, gug kayna$r, fan, iglemci voltaj fgil"t-qi:,u:.::11"k urunlerind eki arzalara iligkin uy"t'- sisteml bulunmaltdlr' Proaktif uyarl sistemi ile bu komponentl olu gabi l-ec ek arzalar siste m yoneticisi ne bildirilebilmelidir. rr'

3 birimleri bulunacaktlr. tlerden baztlarna ya da tamamtna iligkin tif uyarr bildirimi YaPtlamaYan 6/o10'una kargrlrk gelecek saytda ir. ^= DVD-RW surucu bulunacakttr' det USB 2'0,(1) adet video' (1) 1 (bir) adet RS- 232-C seri anttst igin gerekli girig/gtktg Teklif edi sistemin galrgma durumunu ve hata durumlar lunacakttr' Teklif edil i ethernet adaptdrlerinin yuk dengeleme ve yedekli gahgma ozelli$i olmaltdtr' i.27. Sanal gug dugmesi ilj sunucunun uzaktan agtltp, kapatrlmastnt sa$layan ile guvenli erigim sa$lamalldtr' arayize sahip olmall ve sunucuya slnt desteklemelidir' rinde entegre ya da PCI slot'a taktlt olabilir Uzaktan yonetime ait olan butun fonksiyonlar kullantlabilir olmahdlr ve bu fonksiyonlarrn kullantmlart igin tum gerekli lisanslar firma taraftndan sa$lanmaltdtr Teklif edilen sunucuda en az2 (iki) adet hot-plug gug kaynagl bulunacaktlr' Teklif edilen sunucu yedekli fan uiriml rine sahrp olacaktrr' Fan birimleri "hotplug" ozellikte olacakttr sistem lrlticiosoftwindows server 2012 (Standart, Datacenter), Microsoft windows server 2008/2008 R2 (Standart, Enterprise,w^eb, Datacenter) 32l64bit, dhel s(as/esa/vs) izlo+uit, Vmvvare ESX Server 5.0 ve suse Linux Enterprise server gibi guncel igletim sistemlerini desteklemelidir' Sunucu ile'birlikte bir adlt MicrosoftWindows Server 2012 Standart igletim sistemi verilecektir'. 2. xisiurisiz cuq KAYNAGI (ups) 2.1. Sistemin ttim utgisayar krsmrnr voltaj oynamalanna ve elektrik kesintilerine kargl korumak igin kesintisiz guq kayna$t (U 2.2. Bilgisayar sistemi ve Sistemin Dijital h Kesintisine kargt korumak ve yapma dakika Qahgtlracak uygun guqte ve a kayna$r (UPS) verilecektir. 3. iexr.rix bnnfunrrlede GENEL HUKUMLER 3.1. Sistem 7 gun 24 saalgalrglr vaziyette bulundurulacakttr' 3.2. Sistemderi herhangi oir uiriminin arrzasr durumunda, anzantn firmaya bildiriminden itibaren 4 saat igerlsinde mudahale edilmelidir. Arza yedek parga gerektirmiyor. ise en fazta 24 saai, yedek p"tq" gerektiriyor ise en geq 48 saat..igerisife, Si!3.r1tmiS olmalr ve cihaz tum fonksiyonian ile gahgrr halde teslim edilmelidir. 19 aktgtntn surdurtrlmesi sa!lanacakttr Sistemin kullanicr egitimi, ucretsiz olarak bolumun belirleyecegi gun ve saatte, firmanrn e$itimli te[nik elemanlarr tarafrndan verilecektir. istendi$inde tekrart yaprlacaktrr. Gerekli tum aflar firmava ait olacakttr.

4 3.4. Sisteme ait kullanrm klavuzlarr, Turkge olarak kurulup muayene komisyonuna gosterilip teslim edilecektir. 3.5 Sirt"r de kullanrlan cihazlarrn tamamr uluslar arasl kalite standart belgelerine sahip olmalr ve firmalar tekliflerinde belgelendirmelidirler. 3.6 yuklenici firma, sistemi, kurum taraflndan istenilen yere ucretsiz monte etmekle ve montaj strastnda her turlu duzenlemeyi sa$lamakla yukumludur Sistemin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon taraftndan yaprlacaktrr. Kontrol ve muiyenede gartnamede istenilen ve teklif de belirtilen tum ozelliklerin uygunlu$u kontrol edilecektir. 3.g. Cihazrn rontll'n'nlaprlaca$r yerlerde montaj igleminde kullanrlacak olan her turlu tesisat malzemeleri-(elektrik, pano igleri, kablolar, ) gibi iglemler yuklenici firmaya aittir. 4. KABUL VE MUAYENE 4.1. Cihazlarrn kabul ve muayeneleri idarece belidenecek komisyon tarafrndan yapllacaktrr.kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tum ozelliklerin uygunlu$u aragttrtlacaktlr Kabul ve ruayene-slrastnda firmalardan cihazrn teknik ozellikleri ve performanslna iligkin bazr teiflerin yaprlmasr istenildiginde gerekli personel ve di.tzene$i firmalar ucretsiz olarak sa$iayacaktrr. Bu durumda gerekli personel duzene$i firmalar sa$layacaktlr Kabui ve muayenede olugabilecek kaza ve hasarlardan sattct firma Cihazlar firma sorumlusu ile beraber 3(Ug) gun suresince denenerek verilecektir. 5. MONTAJ 5.1. Cihazlar hig kullanrlmamrg ambalajrnda teslim edilecektir. Daha once olarak kesinlikle kullanrlmamrg olacakttr. Yagt, imalat tarihi ve seri belgelenecektir. sorumludur. cihaza onay demo amaglt numarast ile Cihazrn montajr, hastanemizce gosterilen yere, firma taraflndan ucretsiz ve gartnameye,ygun olarak tamamlanacak ve sistem gallglr vaziyette teslim edilecektir. Kuru-m, odaya kadar uygun elektrik ve data hattrnr getirmekten sorumlu olacakttr Firma kurulan sistemlerin garanti suresi igerisinde yer de$igikli$i-tagtnma vb. durumlarda montaj ve demontaj iglemlerini ucretsiz olarak yerine getirecegine dair taahhut vermelidir. 6. egirivt 6.1. ihaleyi alan firma cihazrn kullanrmr, bakrmr ve olast arzalarn giderilmesiyle, kalibiasyonuna iligkin, kendi egitilmig personeli taraftndan, idarenin belirleyece$i sayrda "lerana siitemin galrgtrrrlmasr igin 3 gun sure ile e$itim verecektir' Sistem firma tarafrndan kurulup gerekli ayarlar yaprlarak teslim edilecektir' Server igin uretici firma tarafrndan sallanan sunucu yonetim yaztllmlntn Cd / dvd'si, dokumanlarr ve lisanslart i.irunle birlikte teslim edilecektir' Server donanrms al arzalara kargt 7x24 (yedi-yirmi dort) saat ve 3 (uq) yll yerinde garanti kapsamtnda olacaktlr.

5 T.C. SAGLIK BAKANLIGI BATMANi,_r*rfHtif,iJfi['r=,Sl[jetilHr.r^*=rrnrrGi ENTMANI_BOICC DEVLET HRSTRru ES i NETWoRK,EBAGLRNneiLeNCD/DVDYAZDIRMARoBoTU ve eririlir_ii,re cihnz r iexnix gnnrnnursi len cihazdtr' dyoloji Bolumunde mevcut olan cihazlar 'le igilraiyonu gartnamede yazlll oldulu gekilde yanl slra di$er formatlardaki dosyalar da et baskr teknolojisi ile gallgacaktrr' Etiketleme yapllacak etiketleme iglemleri igin ile YaPllmakstztn kaytt YaPma ve altdtr' rt iglemi yaprldrktan sonra CD/DVD uzerine (Ytrz) Yrl olacakttr' 3. sisrenrirrr #NEL rarifi ve vazceqilmez OzeuixlrRi: 3.1. CD/DVD YAZICI ROBOT 1 (bir) aoet network'e ba$lanabilen CD/DVD yaztct Robot teklif edilecektir' 3.1.2'Cihaz,teknolojikoze i$isayesindeboltrmdemevcutolannetworkiletamuyumlu olarak kayded ilmelidir' Haztrlanan CD veya allnabilmelidir. DVD,lerModalitylertaraflndanokunupcihaztigine(import)

6 t Hasta bilgileri (Adl Soyadl, Tetkik Turu, Tarih vb.) renkli hastane logosuyla birlikte Otomatik olarak CD/DVD Uzerine yazrlabilmelidir.hasta CD'si igine segilmig gorunttiler ile birlikte ucretsiz DICOM Viewer da (Goruntuleyici) yazllmalldlr Cihazrn baskr hrzr en az30 disl</saat CD(600M8 bilgi igerdi$inde) ve 15 Disk/saat (3.8 GB) bilgi igerdiginde) olmaltdtr. 3.1.g. Sisiemde KullJnllacak CD/DVD ve kartuglar ayrr ayrr temin edilebilmeli ve firma ba$rmlr olmamalldtr. 3.1.g. PrJgram Turkge olmalrdrr.olugturulan Dicom CD iginde bulunan goruntuleyici aracrllgryla Oagka bir yazrhma ihtiyag duymadan her hangi bir Windows igletim sistemli bilgisayarda incelenebilmelidir DlCOM 3.0 formatrndaki gorunttlerin yant srra di$er formatlardaki dosyalar da CD/DVD'ye yazrlabilmelidir. Micro Piezo Termal inkjet baskl teknolojisi ile galtgacakttr CD/DVD igine kaydetme ve Uzerine etiketleme iglemleri igin cihazrn kontrol Konsolunda herhangi bir mudahaleye gerek olmakstzln kaydetme ve etiketleme iglemi otomatik olarak YaPtlmaltd tr CDIDVD ya^d robot, mevcut olan bilgisayarlr tomografi, manyetik rezonans, g6runtuleme, anjiyografi, direkt grafi, endirekt grafiler gibi her turlu modalityden leten DICOM uyumlu goruntuleri kullanabitmelidir. Aynca mevcut i9 igtasyonlarl tarafrndan da PACS sistemi ile kullanllabilmeli ve gerekli entegrasyon firma taraflndan sa$lanmalrdrr. Cihaz konsoluna Dicom arayuzu uzerinden aynt anda slnlrslz cihaz ba$lanabilmelidir ,Modalitylerden gelen goruntulerin kaydr gergeklegtikten sonra CD/DVD Uzerine etiketlemeyi otomatik olarak yapacaktrr. CD/DVD girig haznesi en az 100 adet kapasiteli olacakttr Entegre 2 adet CD/DVD kaydediciye sahip olacakttr. Sistemde mevcut kaydediciler Aynr anda gahgabilme yetene$ine sahip olmaltdtr Sisteme entegre bulunan etiketleme biriminde siyah ve renkli kartuglar igermelidir Sistem saatte en az 15 DVD, 30 CD yi etiketi ile birlikte yazabilmelidir Hasta CD'si uzerine DICOM dosyasrnda bulunan hasta ile ilgili parametreler robota butunlegmig yazrcr sayesinde hastane logosuyla birlikte yazllabilecektir. Bu iglemler entegre bir gekildecd/dvd Robot iginde gergeklegtirecektir.yazdtrma gozunurlu$i en az dpi'den az olmayacakttr Kaydedilecek hasta bilgisinin dosya kapasitesine ba$ll olarak dosya boyutuna gore CD yada DVD ye yazdrrma segene$i sistemde mevcut olacakttr.bu sayede CD kapasitesinden fazla olan hasta dosyalart DVD'ye yazdrrrlabilmelidir Entegre 2 adet DVD / CD Recorder'e sahip olacaktrr. CD igin yazma hlzt en az40x DVD igin en az 12X olacakttr Sistem CD-R,DVD-R, DVD+R,DVD-R DL, DVD+DL medyalarr desteklemelidir CDIDVD robot ile PACS sistemi arasrnda yazrltmsal mtidahaleler yaptlabilmelidir Kullanlcr taraftndan cihazrn ve igin durum bilgileri gozlenebilmelidir. USB 2.0 YUksek ba!lantr hlzr desteklenmelidir CD robot bog CD ve dolu CD hazneleri agrk alanda bulunmall ya da kapall olmasr halinde kapaql kolay bir gekilde aqrlarak yukleme yaptlabilmelidir. Bu sayede robot galrgrr burumdayken bog CD yerlegtirilebilmeli ve yazrlmlg dolu CD'ler cihaz igerisinden alt nabilmelidir CD Robot Unitesi Uzerinde robotun durumunu belirten butunlegmig bilgi ekrant bulunmaltdtr. Cihaz 220 V, 50 Hz' de sorunsuz gallgmalldtr. Cihaz, uretim hatalartna k4qgr 2 yrl garantili olacaktlr. 8AIMil lf{m. 0io.

7 , 4. PC ve ig isrnsvonu 4.1. PC DONANtw ozellirleni: iglemci en az CorerM i ,4 GHz,8 MB onbellek cache olacaktlr Ram en az 8 GB 1333MHz DDR3 olmah. Ramler 2x4Gb (dual) gekilde olmaltdlr' DIMM bellek yuvasl olmalldlr Harddisk en az 1TB 7200 RPM Sata olmalt Optik surucu Sata DVD okuyucu - yaztct olmalt Tumlegik HD, en az 512 Mb ekran kartr olmalt En az 4 adet USB 2.0 portu ile,1 adet USB 3.0 port olmalldlr. 4.1.g. En az 1 adet VGA, en az 1 adet DVI-D - Display Port, en az 1 adet RJ45 network ba$lantrsr, en az 1 adet ses girig, ses gtktgr ve mikrofon girigi bulunmaltdtr. (Display port ile teklif edilen urunler igin DVI donugturucu verilmelidir.) En az 1 adet PCI-E x16 ve en az 1 adet PCI-E x1 ve en az 1 adet PCI genigleme soketleri olmalrdtr En az 1 adet ortam kart okuyucu olmaltdlr adet Gigabit Ethernet olmaltdtr En az gergek 265 Watt %85 verimlilikli gug kayna$r olmahdtr adet Monitor en a223" FUL HD ekran olmalldlr S.Monitorun 1 adet VGA ve 1 Adet DVI girigi olmahdtr Tirkge kablosuz Q klavye olmalr,klavyede sayrsal tug taklmr olmalrdlr Kablosuz 3 button ve tek scroll, optik mouse olmaltdtr Klavye, Mouse ve Monitor; Kasa ile aynr marka olmaltdtr Kablosuz AQ baglantrsr igin, kablosuz a$ kartr takllt olarak teklif edilmelidir O.Windows 7 Professional 64bit igletim sistemi yuklu olmalt ve Kasa Uzerine lisans Etiketi yaprgtrrrlm tg olmaltd tr En az 2 (iki) Yrl garanti. 5. CD/DVD ROBOT MEDYA KITLERI 5.1. Teklif edilen UrUnUn yedek parqa Fiyatlarr teklifte sunulacakttr CD/DVD yaztct robotuna uyumlu igerisinde saytlt siyah ve renkli baskr igin yeterli kartuglar igeren medya kitleri verilecektir adet CD ve CD zarfiile bu sayrda<i Cd'lere hasta bilgileriyle hastane logosunu basmak igin yeterli saytda renkli ve siyah kartug igeren, verilen sistemle uyumlu medya kitleri CD/DVD yaac;r robotla birlikte teslim edilecektir. 6. KESiNTiSiZ GUQ KAYNAGI (UPS) 6.1. Sistemin tum bilgisayar krsmrnr voltaj oynamalartna ve elektrik kesintilerine kargl korumak igin kesintisiz gug kayna$r (UPS)verilecektir Bilgisayar sistemi ve Sistemin Dijital haftzastnt,voltaj oynamalarlna ve elektrik Keslntisine kargr korumak ve yapmakta oldugu iglemi bitirmesi amactyla en az 15 Dakika Qalrgtrracak uygun gugte ve an az 3 kva'lrk on-line Ozellikli, kesintisiz gug Kaynagr (UPS) verilecektir. 7. TEKN K $ARTNAMEDE GENEL HUKUMLER 7.1. Sistem 7 gun 24 saat galrgrr vaziyette bulundurulacaktlr Sistemden herhangi bir biriminin artzast durumunda, artzantn firmaya bildiriminden itibaren 4 saat igerisinde mudahale edilmelidir. Arza yedek parga gerektirmiyor ise en fazla 24 saat, yedek parga gerektiriyor ise en geg 48 saat igerisinde giderilmig olmalt ve cihaz tum fonksiyonlarr ile gahgrr halde teslim edilmelidir. 48 saat igerisinde ar.zasl giderilemeyen cihaz, anzast giderilene kadar firma taraftndan aynr ozellikteki bir bagka cihaz ile de$igtirilerek i9 akt g r n r n frduru lmesi sa$lanacaktlr.

8 ,t Sistemin kullantct e$itimi, ucretsiz olarak bolumun belirleyece$i gun ve saatte, firmanln egitimli teknik elemanlarr tarafrndan verilecektir. istendi!inde tekrarr yaprlacaktrr. Gerekli tum masraflar firmaya ait olacaktrr Sisteme ait kullantm klavuzlan, Turkge olarak kurulup muayene komisyonuna gdsterilip teslim edilecektir Sistem de kullantlan cihazlartn tamamr uluslar arasr kalite standart belgelerine sahip olmal r ve firmalar tekliflerinde belgelendirmelid irler Yuklenici firma, sistemi, kurum tarafrndan istenilen yere ucretsiz monte etmekle ve montaj srrasrnda her turlu duzenlemeyi sallamakla yukumludur Sistemin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafrndan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede gartnamede istenilen ve teklif de belirtilen tum ozelliklerin uygunlu$u kontrol edilecektir Cihazrn montajrnrn yaprlaca$r yerlerde montaj igleminde kullanrlacak olan her turlu tesisat malzemeleri (elektrik, pano igleri, kablolar, ) gibi iglemler yuklenici firmaya aittir. 8. KABUL VE MUAYENE 8.1. Cihazlann kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafrndan yaprlacaktrr.kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tum ozelliklerin uygunlu$u aragtrrrlacaktrr Kabul ve muayene srrasrnda firmalardan cihazn teknik ozellikleri ve performansrna iligkin bazr testlerin yaprlmasr istenildi$inde gerekli personel ve duzene$i firmalar ucretsiz olarak sa$layacaktrr. Bu durumda gerekli personel duzene$i firmalar sa$layacaktrr Kabul ve muayenede olugabilecek kaza ve hasarlardan satrcr firma sorumludur. Crhazlar firma sorumlusu ile beraber 3(Ug) gun suresince denenecek e$er birdenfazla CD yazrm hatasr olursa cihaza onay verilmeyecektir. 9. MONTAJ 9.1. Cihazlar hig kullanrlmamrg ambalajrnda teslim edilecektir. Daha once demo amagll olarak kesinlikle kullanrlmamrg olacaktrr. Yagr, imalat tarihi ve seri numarast ile belgelenecektir Cihazrn montajr, hastanemizce gosterilen yere, istenilen modalite ya da modalitylerden gelen goruntuleri CD/DVD ye yazacak gekilde firma tarafrndan ucretsiz ve gartnameye uygun olarak tamamlanacak ve sistem galrgrr vaziyette teslim edilecektir. Kurum, odaya kadar uygun elektrik ve data hattrnr getirmekten sorumlu olacakttr Firma kurulan sistemlerin garanti suresi igerisinde yer degigikli$i-taglnma vb. durumlarda montaj ve demontaj iglemlerini ucretsiz olarak yerine getirecegine dair taahhut vermelidir. 10. rcliriv ihaleyi alan firma cihazrn kullanrmr, bakrmr ve olasr arzalann giderilmesiyle, kalibrasyonuna iligkin, kendi egitilmig personeli taraftndan, idarenin belirleyece$i sayrda elemana sistemin galrgtrrrlmasr igin 3 gun sure ile egitim verecektir.

9 T.C. SAGLIK BAKANLIGI. KAMU HASTANELER KURUMU BATMAN iii rnvu HASTANELCN ginligi CEUEL SEKRETENIIG BATMAN EOLCr DEVLET NNSTNUTS 1. Veri depolama Unitesi (Storage) 1 Adet 2. Teknik Ozellikler 2.1. Onerilecek Harici Veri Depolama sisteminde tek noktadan hata durumuna kargt onlemler alrnmrg olmalr ve herhangi bir pargantn artzastnda yedek birim veri depolama sisteminin durmadan galrgmaslnl sa$lamalldlr Onerilecek Harici Veri Depolama sisteminde herhangi bir sorun gtkmast durumunda sistem igerisindeki herhangi bir parganrn (disk, gug kayna$t, fanlar,vs.) de$igtirilmesi, sistem galrgrrken herhangi bir sistem kapanmasr gerektirmeden yaptlabilmelidir Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Uzerinde toplam en az 8 GB (cache) 6n bellek olacaktrr. Sistem belle$ine ek olarak, sistemde olugabilecek ani is yuku artrglarrnr kargllamak igin genigletilmig bellek alant olarak kullantlacak okuma veya yazma operasyonlarrnr destekleyen en az 64 GB'a kadar SSD disk veya Flash bellek boyutlarr sistem galrgrrken, herhangi kesinti yapmadan takrlabilmelidir Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi uzerinde iscst surucu deste$i bulunmnaltdtr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi RAID 0/1/5/5+Sparel6l10-JBOD koruma yontem lerini destekleyecektir. 2.O. Sistem onbelle$inde bulunan ve henuz disklere yaalmamrg veriler elektrik kesintisi halinde onbellekteki bilgiyi RAID ile korunmug disk alanlartna aktararak burada kaltct bir gekilde korunmasrnr sa$layan, ardrndan kontrollu bir gekilde kapanacak gekilde olacaktlr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi 1TB, 2TB, 3TB, 4TB SATA (en az rpm ) diskleri destekleyecektir. Onerilecek veri depolama sistemi igerisinde SATA ve SSD diskler karrgrk olarak kullantlabilecektir Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Unix, Linux ve Microsoft Windows Server igletim sistemleri ve bu igletim sistemlerinin kumeleme yaztltmlart ve Vmware, Hyper-V sanallagtrrma gozumleri ile sorunsuz galrgacakttr. Veri depolama sistemine Windows, Linux, Unix igletim sistemlerinin egzamanlt erigimi igin ek lisans gerekmemelidir e$er gerekiyorsa bu lisanslar en az32 adet sunucu igin olmaltdtr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Uzerinde en az 4 adet usb port bulunmaltdtr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Uzerinde en az rpm diskler bulunmaltdtr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi en az genigleyebilecektir. 3 adet 4TB SATA adet diske kadar Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Senkron ve Asenkron replikasyon metotlartn r desteklemelidir Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi "snapshot" ve "clone" teknolojilerini desteklemelidir. Soz konusu ozellilin sa$lanmasr igin gereken lisanslar sistemin destekledi$i maksimum kapasite igin sa$lanacakttr.

10 2.14. Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi, destekledigi maksimum LUN adedini destekleyecek gekilde lisanslanacaktrr Onerilecek veri depolama sisteminde uzerindeki disklerde tanrtrlan disk alanlarr performansr arttrrmak amaoyla birden fazla RAID grubuna yayrlabilecektir Onerilecek Harici Veri Depolama Sistemi "BlockCompression" ozelli$ine sahip olacaktrr Onerilecek Harici Veri Depolama Sistemiyle birlikte grafik arayizli yonetim yazhmr sa$lanacaktrr. Yonetim yaaltmr ile sistem alarmlarr, bog alan, kapasite bilgileri, donanrm durumlarr, LUN yaprland rrmalarr vb. durum bilgileri gozlemlenebilecektir Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi ile birlikte bagka marka disk sistemlerinden veri tagrnabilmesine imkan veren kullanrma iligkin sure krsrtlamast olmayan Uretici firmaya ait gozum sa$lanacakttr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi uzerinde yonetim amaglr kullanrlmak uzere en az 2 (iki) adet Ethernet (optional 1OGbe x2 add-on card is supported) portu olacakttr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Uzerinde en az 3.1 Ghz dual core iglemci bulunmaltdtr Onerilecek Harici Veri Depolama sistemi Uzerinde en az 2GB Ram bellek bulunmaltdtr. 3. RACK KABINET U 19" 600x1000 boyutlartnda olmaltdtr Tum kabinetler 19" genigli$inde olmahdrr. Ve her kabinette 1 adet sabit raf olmah Hertarafrndan kapaklart agtlabilmelidir n kaprsr camlt ve kilitli olmahdrr Tekerlek grubuna sahip olmaltdtr Dolap metal malzemeden yaptlmtg ve antistatic boyalt olmalldtr 'lu termostatlr ve bilyeli fan grubuna sahip olmalrdrr. (Fan sistemi CE Belgeli olacakttr.) 3.8. En az 2 Adet 9'lu aluminyum profil govdeli guvenlik muha'fazalt sigortalt priz grubuna sahip olmaltdtr adet hareketli raf 1U yuksekli$inde ve perfore delikli olmahdtr. 60 Kg tagtma kapasiteli olmah ve gerekti$inde kabinden 600mm dtgart grkabilmelidir. Hareketli raf arkasrnda Sunucu ve Storage ait kablolartn sabitlenebilmesi igin hareketli robotik kollar olmalrdrr. Hareketli raf uzerinde surgulu kilit mekanizmast olamaltdtr Dikey kablo organizerleri : 800mmx1000mm olan yolun kablolamantn yaptldt$t kabinler igin tasarlanmtg olup, 19" montaj dikmelerinin sa$ ve sol bogluk ktsmlnda kapakh kanal geklinde, agrlabilir, surgu kilitlenebilir yaptda olmaltdtr Firma Kabinetin montajrnr ve gerekli elektrik ballanttlannt yapacakttr. 4. TEKNiK $ARTNAMEDE GENEL HUKUMLER 4.1. Sistem 7 gun 24 saat galrgtr vaziyette bulundurulacaktlr Sistemden herhangi bir biriminin arrzasr durumunda, anzantn firmaya bildiriminden itibaren 4 saat igerisinde mudahale edilmelidir. Arza yedek parga gerektirmiyor ise en fazla 24 saal, yedek parga gerektiriyor ise en geg 48 saat igerisinde giderilmig olmah ve cihaz tum fonksiyonlarr ile galrgrr halde teslim edilmelidir. i9 akrgrnrn surdurulmesi sa$lanacaktrr Sistemin kullanrcr e!itimi, ucretsiz olarak bolumtln belirleyece$i gun ve saatte, firmanrn egitimli teknik elemanlan tarafrndan verilecektir. lstendi$inde tekrarl yaprlacaktrr. Gerekli tum masraflar firmaya ait olacakttr. n, Turkge olarak kurulup muayene komisyonuna 4.4. Sisteme ait kullanrm gosterilip teslim edilecektir.

11 4.5 Sistem de kullanllan cihazlann tamamr uluslar arast kalite standart belgelerine sahip olmah ve firmalar tekliflerinde belgelendirmelidirler. 4.6 yuklenici firma, sistemi, kurum tirafrndan istenilen yere ucretsiz monte etmekle ve montaj strastnda her turlu duzenlemeyi sa$lamakla yukumludur' 4.7. Sistemin kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon taraftndan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede gartnamede istenilen ve teklif de belirtilen tum ozelliklerin uygunlu$u kontrol edilecektir. 4.g. Cihazrn rontl;,n,nlaprlaca$r yerlerde montaj igleminde kullanrlacak olan her turlu tesisat malzemeleri-(elektrik, pano igteri, kablolar, ) gibi iglemler yuklenici firmaya aittir. 5. KABUL VE MUAYENE 5.1. Cihazlarrn kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon taraflndan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tum ozelliklerin uygunlu!u aragttrtlacakttr Kabul u" rj."y"ne-srrastnda firmalardan cihazrn teknik ozellikleri ve performanslna iligkin bazr teilerin yaprlmast istenildi$inde gerekli personel ve duzenegi firmalar ucretsiz olarak saglayacaktrr. Bu duiumda gerekli personel duzene$i firmalar sa$layacakttr Kabul ve muayenede olugabilecek kaza..ve hasarlardan sattcl firma sorumludur. Cihazlar firma iorumlusu ile beraber 3 (Uq) gun suresince denenerek cihaza onay verilecektir. 6. MONTAJ 6.1. Cihazlar hig kullanrlmamrg ambalajrnda teslim edilecektir. Daha 6nce demo amaglt olarak kesinlikle kullanrlmamlg olicaktrr. Yagr, imalat tarihi ve seri numarasl ile belgelenecektir Cihazrn montajr, hastanemizce gosterilen yere, firma ta.raflndan ucretsiz ve gartnameye,ygrn olarak tamamlanacak ve sistem galrgrr vaziyette teslim edilecektir. Xuru-m, odaya kadar uygun elektrik ve data hatttnt getirmekten sorumlu olacakttr Firma kurulan sistemlerin garanti suresi igerisinde yer de$igikli$itagtnma vb' durumlarda montaj ve demontaj iglemlerini ucretsiz olarak yerine getirece$ine dair taahhut vermelidir. 7. EGiTiM 7.1. if1ar"y alan firma cihazrn kullanrmr, bakrmr ve olast arzalann giderilmesiyle, kalibiasyonuna iligkin, kendi e$itilmig personeli taraftndan, idarenin belirleyece$i sayrda "l"rrn" sistemin galrgtrrilmasr igin 3 gun sure ile e$itim verecektir Siitem firma tarafrndan kurulup gerekli ayarlar yaprlarak teslim edilecektir' 6.3. yedekleme Unitesi donanlms al arzalara kargr 7x24 (yedi-yirmi dort) saat ve 3 (U9) yrl yerinde garanti kapsamtnda olacakttr.

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 1 / 5 Malzeme Kodu : JEND1956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 43257 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ Düzenleme Tarihi : 03/04/2015 Þartname Metni : U.Ü. SUAM BİLGİ İŞLEM MERKEZİ SUNUCU ALIMI

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3. GENEL HÜKÜMLER 4. GARANTİ, DESTEK, BAKIM VE ONARIM 5. AMBALAJ VE İŞARETLEME 6. BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2 2 3 3 5 5 1/ 1. AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI OF TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI Fakültemiz laboratuar ve bağlı birimlerinin donanımında ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi miktarı yazılı 28 kalem cihaz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26752 KONU : IBM Server Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak üzere 3 adet

Detaylı

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU VE TANIMLAR 1.1. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak muhtelif elektronik ve bilişim ürünlerini

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı