Birinci Bölüm Đ T Đ K A T SORU VE CEVAPLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birinci Bölüm Đ T Đ K A T SORU VE CEVAPLARI"

Transkript

1 Birinci Bölüm Đ T Đ K A T SORU VE CEVAPLARI A) DĐN, ĐMAN ve ĐSLÂM S. 1- Din neye denir? C. 1- Din; akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştırmak amacıyla Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen esaslar bütünüdür. S. 2- Dinin gayesi nedir? C. 2- Dinin gayesi; insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamaktır. S. 3- Dinler kaç kısma ayrılır? C. 3- Dinler başlıca üç kısma ayrılır: 1) Hak din, 2) Muharref dinler, 3) Batıl dinler. S. 4- Hak dini tarif ediniz. C. 4- Hak din; Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile insanlara bildirilen, hiç bir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelen dindir. Bu özellikleri taşıyan tek din, ĐSLÂM Dini dir. S. 5- Muharref din ne demektir? C. 5- Muharref din; Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen, ancak sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dindir. S. 6- Bâtıl dinleri tarif ediniz. C. 6- Bâtıl dinler; insanlar tarafından uydurulan dinlerdir.(aya, güneşe, ateşe tapmak gibi.) S. 7- Đslâm Dini ni diğer semâvi dinlerden ayran özellikler nelerdir? C. 7-1) Diğer semâvi dinler belli bir bölgeye yahut belli bir topluma özgü iken, Đslâm Dini bütün insanlığa hitap eden evrensel bir dindir. 2) Diğer dinlerin hükümleri, ilke ve prensipleri Đslâm Dini nin gelmesi ile yürürlükten kalkmıştır. Đslâm ın getirdiği ilke ve esaslar kıyamete kadar geçerlidir. 3) Diğer semâvi dinlerin ana kaynakları kaybolduğu veya değişikliğe uğradığı halde, Đslim in ana kaynağı Kur ân-i Kerîm günümüze kadar bir harfi bile değişmeden gelmiştir. 4) Đslâm da tevhîd (Allah ın birliği) inancı vardır. Diğer dinlerde bu inanç bozulmuştur. 5) Diğer semâvi dinlerden her biri, kendinden sonra gelen dini kabul etmezken, Đslâm bütün semâvi dinleri asli şekliyle kabul eder. S. 8- Akâid ne demektir? C. 8- Akâid; akîde kelimesinin çoğulu olup, sözlükte; gönülden bağlanılan, inanılan şeyler demektir.terim olarak; Đslâm Dini nde inanılması farz olan şeyler, iman esasları, dinin temel kural ve ilkeleri anlamına gelir. S. 9- Akâid ilmi nedir? C. 9- Đman esaslarını konu alan bilim dalına Akâid ilmi denir. 1

2 S. 10- Đman ne demektir? C. 10- Đman; sözlükte doğrulamak, inanmak demektir.dinî terim olarak ise; Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.) in vahiy yoluyla Allah tan alıp insanlara ulaştırdığı şeylerin doğru olduğunu kalp ile tasdik etmek ve inandığını dil ile ifade etmektir. S. 11- Đman kaç kısma ayrılır? C. 11- Đman, inanılacak şeyler açısından iki kısma ayrılır: 1) Đcmâlî iman: Đnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. Đmanın bu çeşidi, kelime-i tevhid ve kelime-i şehâdette özetlenmiştir. Başka bir ifadeyle, Đcmâlî iman; Allah tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed in Allah ın elçisi olduğuna inanmaktır. 2) Tafsîlî (ayrı ayrı) iman: Đnanılacak şeylerin her birine açık ve geniş bir şekilde, ayrıntılı olarak inanmaktır. S. 12- Đmanın şartları nelerdir? C. 12- Đmanın şartları 6 tanedir: 1) Allah ın varlığına ve birliğine inanmak, 2) Allah ın meleklerine inanmak, 3) Allah ın kitaplarına inanmak, 4) Allah ın peygamberlerine inanmak, 5) Ahiret gününe inanmak, 6) Kadere, iyilik ve kötülüğün Allah ın yaratmasıyla olduğuna inanmak. S. 13- Đmanın geçerli olabilmesi için hangi şartların bulunması gereklidir? C. 13- Đmanın geçerli olabilmesi için şu şartları taşıması gerekir: 1) Đmanın özgür irâde ile kabul edilip, kalple tasdik edilmesi, 2) Đnanılması gereken şeylerin tümüne inanılması, dinin esaslarından herhangi birinin inkâr edilmemesi, 3) Đmanın yeis halinde, yani ölümün gelip çattığı an gerçekleşmiş olmaması, 4) Đmanda şüphe bulunmaması, 5) Đmana şirk karıştırılmaması, 6) Âyetlerle, dinî hükümlerle alay edilmemesi gerekir. 11 S. 14- Đslâm Dini ne nasıl girilir? C. 14- Kelime-i Şehâdet getirilerek ve içerdiği anlama inanılarak Đslâm Dini ne girilir ve Müslüman olunur. S. 15- Kelime-i Şehâdeti ve anlamını söyleyiniz. C. 15- EŞHEDÜ ELLÂ ĐLÂHE ĐLLELLÂH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASÛLÜH. Anlamı: Ben şahitlik ederim ki, Allah tan başka ilâh yoktur. Ben yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed (a.s.) O nun kulu ve peygamberidir. S. 16- Kelime-i Tevhidi ve anlamını söyleyiniz. C. 16- LÂ ĐLÂHE ĐLLELLÂH MUHAMMEDÜ R RASÛLÜLLÂH. Anlamı: Allah tan başka ilâh yoktur. Hz. Muhammed (a.s.) O nun peygamberidir. Kelime-i şehâdet ve kelime-i tevhîd; Allah ın ve Peygamberimizin bize bildirdiği emir ve yasakların bir cümlede özlü birer ifadesidir. Bu nedenle bu iki cümleyi söyleyen kişi; Đslâm ın bütün emir ve yasaklarını kabul etmiş sayılmaktadır. 2

3 S. 17- Đnanç bakımından insanlar kaç kısma ayrılır? C. 17- Dört kısma ayrılırlar: 1) Mü min, 2) Münâfık, 3) Kâfir, 4) Müşrik. S. 18- Mü min kime denir? C. 18- Mü min; Allah ın varlığına ve birliğine, Hz.Muhammed (a.s.) in Allah ın peygamberi olduğuna ve Allah tan vahiy ile alıp bildirdiği şeylere kalbi ile inanan ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere denir. 12 S. 19- Kâfir kime denir? C. 19- Đslâmî esasları kısmen ya da bütünüyle inkâr eden kimselere kâfir denir. S. 20- Münâfık kime denir? C. 20- Münâfık; Allah ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (a.s.) in peygamberliğine inanmadığı halde, dili ile inandığını söyleyen kimselere denir. S. 21- Müşrik kime denir? C. 21- Allah ın varlığına inanan fakat Allah tan başka ilah ya da ilahların varlığını kabul eden kimselere denir. Müşrikler, kâfir sayılır. S. 22- Âmentü ne demektir? C. 22- Đslâm Dini nin iman esasları kısaca âmentü terimi ile ifâde edilir. Kelime olarak inandım anlamındadır. Halk arasında,iman esaslarını kısa ve özlü olarak içeren metne ilk kelimesinden hareketle âmentü denilmektedir. S. 23- Âmentü nün metnini okuyup, anlamını söyleyiniz. C. 23- Âmentü nün metni şöyledir: Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî velyevmil âhiri ve bilkaderi hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ velba sü ba delmevti hakkun eşhedü ellâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh. Anlamı ise şudur: Allah ın varlığına, birliğine inandım, meleklerine inandım, kitaplarına inandım, peygamberlerine inandım, ahiret gününe inandım, kaderin, hayır ve şer her şeyin Allah tan olduğuna inandım,öldükten sonra dirilmeğe inandım. Şahitlik ederim ki; Allah tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed Allah ın kulu ve de rasûlüdür. 13 B) ALLAH A ĐMAN S. 24- Đslâm da Allah inancı nasıldır? C. 24- Kur ân-ı Kerîm de ve Peygamberimizin hadislerinde bizlere bildirilen bütün sıfatları ile birlikte Allah a gönülden inanmaktır. S. 25- Allah ın sıfatları kaça ayrılır? C. 25- Allah ın sıfatları zâtî sıfatları, sübûtî sıfatları ve selbî sıfatları diye üç kısma ayrılır. 3

4 S. 26- Zâtî sıfatlar ne demektir ve kaç tanedir? C. 26- Sadece Yüce Allah ta bulunup, başka hiç bir varlıkta bulunmayan niteliklere Zâtî sıfatlar denir. Bu sıfatlar 6 tanedir. S. 27- Sübûtî sıfatlar ne demektir ve kaç tanedir? C. 27- Yüce Allah la birlikte yarattığı varlıklarda da bulunan özelliklere Sübûtî sıfatlar denir. Ancak Yüce Allah da bulunan bu sıfatlar, yaratıklarınki ile kesinlikle kıyaslanamaz. Yaratıklara bu nitelikleri veren Yüce Allah tır. Sübûtî sıfatlar 8 tanedir. S. 28- Selbî sıfatlar ne demektir? C. 28 Selbî sıfatlar, Allah zalim değildir, Allah uyumaz, uyuklamaz, Allah sorgulanmaz, Allah ın anası, babası, çocuğu yoktur gibi Allah ın ne olmadığını, hangi niteliklere sahip olmadığını bildiren sıfatlardır. S. 29- Allah ın zâtî sıfatlarını ve anlamlarını söyleyiniz. C. 29- Allah ın zâtî sıfatları şunlardır: 1) Vücûd: Allah ın var olması demektir. 2) Kıdem: Varlığının başlangıcı olmaması demektir. 3) Bekâ: Varlığının sonu olmaması demektir.16 4) Vahdâniyet: Allah ın bir tek olması demektir. 5) Muhâlefetün lil havâdis: Sonradan olanlara benzememesi demektir. 6) Kıyâm binefsihi: Varlığının kendinden olması, var olmak için başka bir şeye muhtaç olmaması demektir. S. 30- Allah ın sübûtî sıfatlarını ve anlamlarını söyleyiniz. C. 30- Allah ın sübûtî sıfatları şunlardır: 1) Hayat: (Diri olmak.) Allah devamlı olarak diridir. 2) Đlim: (Bilmek.) Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık her şeyi bilir. Hiç birşey O nun bilgisi dışında değildir. 3) Semi : (Đşitmek.) Allah her şeyi işitir. 4) Basar: (Görmek.) Allah her şeyi görür. 5) Đrâde: (Dilemek.) Allah dilediğini yapar. 6) Kudret: (Gücü yetmek.) Allah ın her şeye gücü yeter. 7) Kelâm: (Söylemek.) Allah söz sahibidir. Kur ân-ı Kerîm Allahsözüdür. 8) Tekvîn: (Yaratmak.) Allah yaratıcıdır. Kâinattaki her şeyi O yaratmıştır. S. 31- el-esmâü l-hüsnâ ne demektir? C. 31- En güzel isimler demektir. Yüce Allah ı niteleyen bütün isim ve sıfatlara el- Esmâü l-hüsnâ denilmektedir. S. 32- el-esmâü l-hüsnâ nın bazılarını örnek olarak söyleyebilir misiniz? C. 32- Allah: (Kendisine ibâdet edilen en yüce varlığın özel ismidir.) Rahmân: (Bu dünyada bütün yaratıklarına çok merhamet eden.) Rahîm: (Ahirette, mü minlere çok merhamet eden.) Melîk: (Buyrukları tutulan, mülk sahibi.) Kuddûs: (Noksanlıklardan arınmış olan.) Selâm: (Yaratıklarını esenlikte kılan.) Müheymin: (Hükmü altına alan.) Cebbâr: (Dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan, yaraları saran.) 4

5 Hâlik: (Yaratıcı.) Gaffâr: (Günahları örtücü, mağfireti bol olan.) Kahhâr: (Đsyankârları kahreden.) Vehhâb: (Karşılıksız veren.) Rezzâk: (Rızıklandıran.) Fettâh: (Hayır kapılarını açan.) Şekûr: (Az amele bile çok sevap veren.) Celîl: (Yücelik sıfatları bulunan.) Kerîm: (Çok cömert.) Hakîm: (Hikmet sâhibi.) Mecîd: (Şerefi yüksek olan.) Hamîd: (Övgüye lâyık olan.) Samed: (Muhtaç olmayan.) Sabûr: (Çok sabırlı.) S. 33- Allah ın birliği ilkesine ve inancına ne denir? C. 33- Tevhîd denir. C) MELEKLERE ĐMAN S. 34- Melek ne demektir? C. 34- Melek Allah ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen varlıkların genel adıdır. S. 35- Melekler nasıl varlıklardır? C. 35- Melekler nûrdan yaratılmış varlıklardır. Yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Hiç günah işlemezler. Allah ın emirlerini eksiksiz yerine getirirler. Sayılarını Cenâb-ı Hakk tan başka kimse bilemez. S. 36- Dört büyük meleğin isimleri ve görevleri nelerdir? C. 36-1) Cebrâil: Allah ile peygamberleri arasında elçilik yapar. 2) Mikâil : Tabiat olaylarını idare eder. (Yağmurun yağması,rüzgarın esmesi gibi.) 3) Đsrâfil : Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmesi için sûr denilen bir aleti üfürür. 4) Azrâil : Allah ın emri ile ömrü sona erenlerin canlarını alır. S. 37- Dört büyük melekten başka melekler var mıdır? C. 37- Vardır. Başlıcaları şunlardır: 1) Kirâmen Kâtibîn: Đnsanların yaptıkları iyilik ve kötülükleri yazan, kaydeden meleklerdir. 2) Münker ve Nekir: Đnsanlar öldükten sonra kabirde onlara soru sormakla görevli meleklerdir. S. 38- Cin nedir? C. 38- Cin; Allah ın ateşten yarattığı, yemesi, içmesi ve üremesi olan, iman ve ibâdetle sorumlu tutulan, insanlar tarafından görülemeyen varlıkların genel adıdır. S. 39- Şeytan nedir? 5

6 C. 39- Şeytan; Allah a isyan eden, insanları ve cinleri Allah a isyan ettirmek için uğraşan varlıkların genel adıdır. Şeytanların atası ve en büyüğü, Allah tarafından lanetlenmiş olan Đblis dir. 21 D) KĐTAPLARA ĐMAN S. 40- Allah Teâlâ; peygamberlerine kitaplarını, emir ve yasaklarını nasıl bildirir? C. 40- Yüce Allah insanlara iletilmek üzere, seçtiği peygamberlerine kitaplarını, emir ve yasaklarını vahiy yoluyla bildirir. S. 41- Vahiy nedir? C. 41- Vahiy; Allah tarafından doğrudan doğruya veya bir elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgidir. S. 42- Vahyin belli başlı gönderiliş şekilleri nelerdir? C. 42-1) Sadık (doğru) rüya şeklinde, 2) Đlham yoluyla, 3) Melek yoluyla, 4) Perde arkasından yapılan vahiy, gibi çeşitleri vardır. S. 43- Đlâhî Kitap ne demektir? C. 43- Đlâhî Kitap; Allah Teâlâ nın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygamberlerine gönderdiği sözlere ve bunların yazıya geçirilmiş şekline denir. S. 44- Đlâhî kitaplar kaç kısma ayrılır? C. 44- Đlâhî kitaplar; Allah sözü olmak bakımından aralarında farklılık bulunmaz. Ancak büyüklüğü itibariyle suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar. S. 45- Suhuf ne demektir? C. 45- Suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verilebilecek şekilde indirilen bir kaç sahifeden oluşmuş küçük kitaplara denir. S. 46- Kitaplara Đman ne demektir? C. 46- Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine ve bu kitapların içeriğinin tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir. S. 47- Ehl-i Kitap ne demektir? C. 47- Đlâhî kitap olarak Yahûdilere Tevrat, Hristiyanlara da Đncil verildiğinden, bu iki dine inananlara Ehl-i Kitap (kitap ehli, kitaplılar) denilmektedir. S. 48- Allah tarafından peygamberlere gönderilen 4 büyük kitabı ve bunların hangi peygamberlere gönderildiğini söyleyiniz. C. 48-1) Zebur : Hz. Dâvûd (a.s.) a, 2) Tevrat : Hz. Mûsâ (a.s.) a, 3) Đncil : Hz. Đsâ (a.s.) a, 4) Kur an-ı Kerim : Hz. Muhammed(a.s.) a gönderilmiştir. S. 49- Yüce Allah, peygamberlerine 4 büyük kitaptan başka yazılı metinler göndermiş midir? 6

7 C. 49- Evet, bazı peygamberlere suhuf (sahifeler) denilen yazılı metinler göndermiştir. S. 50- Hangi peygambere kaç sayfa gönderildiğini söyleyiniz. C. 50- Hz. Adem e 10 sayfa, Hz. Şît e 50 sayfa Hz. Đdrîs e 30 sayfa Hz. Đbrahim e 10 sayfa olmak üzere toplam olarak 100 sahife gönderilmiştir. S. 51- Kur ân-ı Kerim nasıl bir kitaptır? C. 51- Kur ân-ı Kerim; Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.) e Allah tarafından gönderilen 114 sûre ve 6236 âyetten oluşan, bir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelen en son ve eşsiz ilâhî kitaptır. S. 52- Kur ân-ı Kerim ne zaman ve nerede indirilmeye başlanmıştır? C. 52- Kur ân-ı Kerim; milâdî 610 yılında, Mekke yakınlarındaki Hira Dağı nda,ramazan Ayı nın 27. gecesinde «oku» emriyle inmeye başlamış ve 23 senede tamamlanmıştır. S. 53- Đlk inen âyetler hangileridir ve bu âyetlerin anlamını söyleyiniz? C. 53- Alâk sûresinin ilk beş âyetidir: 1) "Yaratan Rabbinin adıyla oku." 2) "O, insanı alak (döllenmiş yumurta)dan yarattı." 3) "Oku, Rabbin nihâyetsiz kerem sahibidir." 4) "Ki kalemle (yazı yazmayı) öğreten O dur." 5) "Đnsana bilmediğini O öğretti." S. 54- Âyet ne demektir? C. 54- Bir veya birkaç kelime ya da cümleden oluşan Allah sözü demektir. S. 55- Sûre ne demektir? C. 55- Sûre; Kur ân-ı Kerim in en az üç âyetten oluşan ve özel isimleri bulunan bölümleridir. S. 56- Kur ân-ı Kerim in ilk ve son sûreleri hangileridir? C. 56- Kur ân-ı Kerim in ilk sûresi Fâtiha, son sûresi de Nâs sûresidir. S. 57- Kur ân-ı Kerim in en uzun ve en kısa sûreleri hangileridir? C. 57- Kur ân-ı Kerim in en uzun sûresi 286 âyetten oluşan Bakara Sûresi, en kısa sûreler ise, üçer âyetten meydana gelen Asr ve Kevser sûreleridir. S. 58- Meâl ne demektir? C. 58- Meâl; Kur ân-ı Kerim in Arapça dan başka bir dile çevrilmesidir. Ancak hiç bir meâl; Kur ân-ı Kerim in orijinalinin yerini tutamaz. S. 59- Tilâvet (Okuma) Secdesi ne demektir? C. 59- Kur ân-ı Kerim de secde âyetleri okunduğu zaman yapılması gereken secdeye, Tilâvet (Okuma) Secdesi denir. Kur ân-ı Kerim de 14 yerde secde âyeti vardır ve özel işâretler ile belirtilmiştir. S. 60- Mushaf ne demektir? C. 60- Kur ân sahifelerinin bir araya toplanarak kitap haline getirilmiş şekline «Mushaf» denir. 7

8 S. 61- Kur ân-ı Kerim ne zaman «Mushaf» haline getirilmiştir? C. 61- Hz. Peygamber in emanet olarak bıraktığı yazılı Kur ân sayfaları, I.Halife Hz. Ebûbekir zamanında «Mushaf» haline getirilmiş, III. Halife Hz. Osman zamanında da 5 nüsha halinde çoğaltılmıştır. Daha sonra bu ana örneklerden çoğaltılan mushaflar bütün dünyaya yayılmıştır. S. 62- Kur ân-ı Kerim in özellikleri nelerdir? C. 62-1) Son ilâhî kitaptır, Allah sözüdür. 2) Diğer ilâhî kitaplar belirli topluluklara gönderildiği halde, Kur ân bütün insanlığa gönderilmiştir. 3) Diğer ilâhî kitaplar ya kaybolmuş veya insanlar tarafından değiştirilmiştir.kur ân ise bir harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir. 4) Hükümleri kıyâmete kadar geçerlidir. 5) Okunması ile ibadet edilmiş ve sevap kazanılmış olur. 6) Bütün insanlar ve cinler için bir öğüttür, rehberdir, rahmet ve şifadır. S. 63- Kur ân-ı Kerim e karşı görevlerimizi sayınız. C. 63-1) Kur ân-ı Kerim in Allah sözü olduğunu bilmeli ve inanmalıyız. 2) Kur ân-ı Kerim i abdestli olarak elimize almalıyız. 3) Kur ân-ı Kerim i temiz ve uygun bir yerde muhâfaza etmeliyiz. 4) Başkaları tarafından okunan Kur ân ı saygı ile dinlemeliyiz. 5) Kur ân-ı Kerim in anlamını öğrenerek, emirlerine ve yasaklarına uymalıyız. S. 64- Kur ân-ı Kerim i baştan sona ezberleyen kişilere ne denir? C. 64- Hâfız denir. S. 65- Kur ân-ı Kerim i güzel okuma ile ilgili ilke ve kuralları anlatan ilim dalına ne denir? C. 65- Tecvîd denir. E) PEYGAMBERLERE ĐMAN S. 66- Peygamber kime denir? C. 66- Allah ın insanlar arasından seçtiği, güzel ahlâk sahibi, Allah tan aldığı emir ve yasakları insanlara bildirmekle görevli kimselere peygamber denir. S. 67- Nebi ve Resül kime denir? C. 67 Peygamberler e Allah tan ilâhi haber (vahy) almış olmaları açısından Nebî, aldıkları bu haberleri insanlara tebliğ etmeleri, ulaştırmaları açısından da Resûl denir. S. 68- Peygamberlerde bulunması gereken sıfatları ve anlamlarını söyleyiniz. C. 68-1) Sıdk : Doğru sözlü olmak, 2) Emânet : Güvenilir olmak, 3) Fetânet : Akıllı ve zeki olmak, 4) Đsmet : Günah işlememek, 5) Teblîğ : Allah tan aldığı hükümleri aynen insanlara bildirmek. S. 69- Đnsanlığın yaratılışından bu yana kaç peygamber gönderilmiştir? C. 69- Kur ân-ı Kerim in bize bildirdiğine göre, insanlığın yaratılışından bu yana peygamber gönderilmeyen hiç bir toplum yoktur. Yüce Allah; emir ve yasaklarını kullarına iletmeleri için 8

9 her topluma çeşitli aralıklarla peygamberler göndermiştir. Fakat bunların sayısı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Kur an da sadece 28 inin adı geçmektedir. S. 70- Đlk ve son peygamber kimlerdir? C. 70- Đlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (a.s.), son peygamber ise Hz. Muhammed (a.s.) dir. Hz. Muhammed le birlikte peygamberlik kapısı kapanmış olup, artık bir daha peygamber gönderilmeyecektir. 27 S. 71- Bir insanın peygamber olduğu nasıl anlaşılır? C. 71- Yukarıda sayılan sıfatları taşıması ve gösterdiği mûcizelerle anlaşılır. S. 72- Mûcize ne demektir? C. 72- Mûcize; peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için Allah ın yardımı ile gösterdikleri olağanüstü olaylardır. S. 73- Kerâmet neye denir? C. 73- Velilerin (Allah dostu ermiş kulların) gösterdiği olağanüstü olaylara kerâmet denir. S. 74- Peygamberimizin üç büyük mûcizesini söyleyiniz. C. 74-1) Kur ân-ı Kerim, 2) Đsrâ ve Mi râc, 3) Ayın ikiye bölünmesi. S. 75- Peygamberimizi diğer peygamberlerden ayıran en önemli özellikleri nelerdir? C. 75-1) Son peygamber olması, böylece ilahi dinler zincirinin Đslâmiyetle en mükemmel şekle ulaşması, 2) Getirdiği dinin hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olması, 3) Diğer peygamberler gibi belli bir bölgeye veya belli bir topluma değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmesi. S. 76- Kur ân-ı Kerim de kaç peygamberin ismi geçmektedir? Sırayla sayabilir misiniz? C. 76- Kur ân-ı Kerim de ismi geçen peygamber sayısı 25 tir. Bunlar; 1) Adem, 2) Đdris, 3) Nûh,4) Hûd,5) Sâlih,6) Lût,7) Đbrahim,8) Đsmail, 9) Đshak,10) Yakup,11) Yusuf,12) Şuayb,13) Musa,14) Harun,15) Davut, 16) Süleyman,17) Eyyub,18) Zülkifl,19) Yunus,20) Đlyas,21) Elyesa, 22) Zekeriyya,23) Yahya,24) Đsa,25) Hz. Muhammed(a.s.) dir Kur ân-ı Kerim de ayrıca Üzeyir, Lokmân ve Zü l-karneyn diye üç şahsın daha ismi geçmektedir. Ancak, bunların peygamber mi veli mi olduğunda ihtilaf edilmiştir. S. 77- Sünnet neye denir? C. 77- Peygamberimiz (a.s.) in sözleri, eylemleri ve onaylarına sünnet denir. S. 78- Sünnet kaça ayrılır? C. 78- Sünnet 3 e ayrılır. 1) Kavlî Sünnet: Peygamberimizin dine ilişkin sözlerine kavli sünnet denir. Kavli sünnet aynı zamanda hadis diye de anılır. 2) Fiilî Sünnet: Peygamberimizin bizzât yaptıkları, bizden de yapmamızı istedikleri şeylerdir. 9

10 3) Takrirî Sünnet: Peygamberimizin birini bir iş yaparken gördüğü halde, bir şey söylemeyerek onayladıkları işlerdir. 29 F) AHĐRETE ĐMAN S. 79- Ahiret ne demektir? C. 79- Ahiret; sözlükte son, sonra olan ve son gün anlamına gelir. Dinî terim olarak ahiret; kıyametin kopması ile başlayacak olan sonsuz ve sınırsız hayat demektir. Kıyamet, Allah ın emri üzerine Đsrafil (a.s.) in sûr a birinci defa üflemesi ile kopacaktır. S. 80- Sûr ne demektir? C. 80- Kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak üzere dirilmelerini sağlamak için, Đsrâfil (a.s.) tarafından üfürülecek olan, niteliği ve özelliği bizce bilinmeyen âlete sûr denir. S. 81- Ölüm ve ecel ne demektir? C. 81- Ölüm; rûhun bedenden ayrılmasıyla birlikte sonsuz bir hayata atılan ilk adımdır. Đnsanın ölümüyle ahiret hayatı başlar. Allah tarafından insan hayatı ve diğer canlılar için belirlenmiş süreye ve bu sürenin sonuna yani ölüm anına ecel denir. S. 82- Ahiret hayatının devreleri genel olarak nelerdir? C. 82-1) Kabir hayatı (Berzâh), 2) Kıyâmetin kopması 3) Yeniden dirilme (Ba s),4) Haşir ve Mahşer 5) Amel defterlerinin dağıtılması, 6) Hesâp, 7) Amellerin tartılması (Mîzân), 8) Sırât köprüsü, 9) Şefâat, 10) Cennet ve Cehennem, gibi devreleri kapsamaktadır. S. 83- Kabir ve Kabir Hayatı ne demektir? C. 83- Ölen insanların geçici bir zaman için kalacakları mekana Kabir denir. Ölümle başlayıp, yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata da Kabir Hayatı denilir. Kabir hayatına Berzâh da denilmektedir. S. 84- Kıyamet ne demektir? C. 84- Sözlükte; kalkmak, dirilmek, ayaklanmak anlamına gelir.dinî terim olarak ise; kâinatın düzeninin bozulması, her şeyin altüst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesine Kıyamet denir. S. 85- Kıyamet ne zaman kopacaktır? C. 85- Kıyametin ne zaman kopacağını Allah tan başka kimse bilemez. Müslüman için önemli olan; kıyametin ne zaman kopacağını bilmek değil, onun kopmasıyla başlayacak olan sonsuz hayata gerektiği şekilde hazırlanabilmektir. S. 86- Öldükten sonra dirilme nasıl olacaktır? C. 86- Đsrâfil (a.s.) ın bir defa sûra üfürmesiyle kıyamet kopacak, sonra ikinci defa sûra üfürülerek bütün canlı yaratıklar tekrar diriltileceklerdir. Dirilme; hem beden hem de rûh ile olacaktır. S. 87- Haşir ve Mahşer ne demektir? C. 87- Haşir; Allah ın insanları hesâba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. Đnsanların toplandıkları yere de Mahşer denilir. 10

11 S. 88- Amel defterleri nedir ve ne zaman verilecektir? C. 88- Đnsanların dünyada iken yaptıkları iyilikler ve kötülükler Kirâmen Kâtibin adı verilen melekler tarafından yazılır. Đşte her insan için yazılan bu defterlere Amel Defterleri denir. Mahşer yerinde toplanılmasından sonra insanlara, dünyada iken yaptıkları işlerin yazılı bulunduğu bu amel defterleri dağıtılır. 31 S. 89- Mîzân ne demektir? C. 89- Sözlükte; terazi anlamına gelen mîzân; ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilâhî adâlet ölçüsüne verilen bir isimdir. S. 90- Sırât ne demektir? C. 90- Sırât; cehennemin üzerine uzatılmış bir yoldur. Herkes buradan geçecektir. Mü minler; yaptıkları amellerine göre, kimi sür atle, kimi daha yavaş olarak bu yoldan geçecek; kâfirler ve günahkârlar ise ayakları sürçerek cehenneme düşeceklerdir. S. 91- Şefaat ne demektir? C. 91- Şefaat; günahı olan mü minlerin günahlarının bağışlanması, olmayanların da cennette daha yüksek derecelere erişmeleri için, peygamberlerin ve Allah katında dereceleri yüksek olanların Allah a yalvarmaları ve dua etmeleri demektir. Şefaat etme iznini Allah verecektir. Allah ın izin vermediği hiçbir kimse şefaat etme yetkisine sahip değildir. S. 92- Cehennem nedir? C. 92- Kelime olarak derin kuyu anlamına gelen cehennem; ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr mü minlerin de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları azap yeridir. S. 93- Cennet nedir? C. 93- Sözlükte bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer anlamına gelen cennet; terim olarak çeşitli nimetlerle bezenmiş olan, mü minlerin içinde ebedî kalacakları ahiret yurduna denir. 33 G) KAZA ve KADERE ĐMAN S. 94- Kader neye denir? C. 94- Kâinatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allah ın ezelde bilmesi ve takdir etmesine kader denir. S. 95- Kazâ ne demektir? C. 95- Allah ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı gelince, bu takdire uygun olarak yaratılmasına kazâ denir. S. 96- Tevekkül neye denir? C. 96- Tevekkül, yapacağımız herhangi bir iş için bütün gücümüzle çalışıp, elimizden geleni yaptıktan sonra, sonucunu Allah tan beklemektir. S. 97- Hayır ne demektir? C. 97- Hayır sözlükte iyilik; iyi, faydalı iş ve fayda anlamına gelir. Dini terim olarak ise, dinde yapılması emredilen ve karşılığında sevap (mükâfat) vadedilen şeylere denir. S. 98- Şer ne demektir? 11

12 C. 98- Kelime olarak kötülük, fenalık ve kötü iş demek olan şer;allah ın hoşnut olmadığı, sevmediği, yasakladığı, işlenmesi durumunda kişinin cezâ ve kınama ile karşılaşacağı davranışlar demektir. 35 S. 99- Hayır ve şerri işlemek insanın iradesinde midir? C. 99- Yüce Allah insanlara irade vermiştir. Đyilik ve kötülüklerin neler olduğunu da, gönderdiği kitaplar ve peygamberleri aracılığı ile insanlara bildirmiştir. Đnsan; iradesi ile dilerse hayır, dilerse şer işleri yapabilir. Cenâb-ı Hakk; insanların iyiliklere yönelmesini diler, kötülük yapmasını istemez. Đyilik yapanlar karşılığında ödül, kötülük yapanlar da cezâ görürler. S Đnşâallâh ne demektir? C Allah dilerse demektir. S Allah ın yararlanmamız için yarattığı şeylerin genel adı nedir? C Nimet. S.102- Allah ın bize verdiği yiyecek-içecek türünden nimetlere ne denir? C Rızık denir. S.103- Dinin aslından olmayan asılsız, boş inançlara ne denir? C Hurâfe veya Bâtıl inançlar denir

13 Đkinci Bölüm Đ B Â D E T SORU VE CEVAPLARı A) ĐBÂDET ve MÜKELLEF S. 1- Đnsanın dünyaya gönderiliş amacı nedir? C. 1- Allah ı tanımak ve O na ibâdet etmektir. S. 2- Đbâdet nedir? C. 2- Đbâdet; Allah a kulluk yapmak, saygı göstermek ve O nun bize verdiği sayısız nimetlere karşı şükrân borcumuzu yerine getirmektir. Dar anlamda ibâdet; namaz, oruç, zekât, hac, kurban gibi belli dinî görevlerimizi kapsar. Ama geniş anlamda ibâdet; Allah ın bizden yapmamızı istediği her türlü güzel iş ve davranışları, bütün dinî ve ahlâkî görevleri, yapılmamasını istediği kötü şeyleri ve haramları terk etmeyi,kısaca dinimizin bütün emir ve yasaklarına uymayı içine alır. S. 3- Đbâdetler kaça ayrılır? C. 3- Đbâdetler üç kısma ayrılır. 1) Beden ile yapılan ibâdetler (Namaz ve Oruç gibi), 2) Mal ile yapılan ibâdetler (Zekat gibi), 3) Hem mal hem de beden ile yapılan ibâdetler (Hac gibi). S. 4- Đslâm nedir? C. 4- Đslâm; Peygamberimiz (a.s.) in bildirdiği şeylerin hepsini kalp ile onaylayıp, dil ile söyleyerek, onları yaşamak ve uygulamak demektir. S. 5- Đslam da amelî hükümlerin kaynakları (edille-i şer iyye) kaç tanedir ve nelerdir? C.5- Đslâm da hükümlerin çıkarıldığı ana kaynaklara edille-i şer iyye denir ve bunlar 4 tanedir. 1) Kitâp (Kur ân-ı Kerim), 3) Đcmâ, 2) Sünnet (Peygamberin söz, fiil ve takrirleri) 4) Kıyâs. S. 6- Đcmâ neye denir? C.6-Đslâmî ilimler konusunda derin bilgi sahibi bilginlerin (Müctehitlerin) bir konuda görüş birliğine varmalarına icmâ denir. 39 S. 7- Kıyâs ne demektir? C. 7- Kitâp ve sünnette hüküm bulunmayan dinî bir konuya, aralarındaki gerekçe (illet) birliği nedeniyle akıl yürüterek çözüm bulmaktır. S. 8- Đnsanların söz, eylem ve davranışları ne zaman yazılmaya başlar? C. 8- Đnsanların söz, eylem ve davranışları, ergenlik çağına gelip, akıllarını kullanabildikleri çağda yazıcı melekler tarafından yazılmaya başlar. S. 9- Mükellef kime denir? C. 9- Mükellef; ergenlik çağına eren, akıl sahibi, Allah ın emir ve yasaklarından sorumlu olan her erkek ve kadına denir. 13

14 S. 10- Mükellef olmanın şartları kaçtır? C. 10- Mükellef olmanın şartları ikidir: 1) Akıllı olmak, 2) Ergenlik çağına gelmek. S. 11- Mükelleflerin başlıca dinî görevleri nelerdir? C. 11- Mükelleflerin görevleri 8 tane olup şunlardır: 1) Farz, 2) Vâcip, 3) Sünnet, 4) Müstehâb, 5) Mübâh, 6) Harâm, 7) Mekrûh,8) Müfsid. S. 12- Farz neye denir? C. 12- Allah ve Resûlü tarafından yapılması kesin ve bağlayıcı tarzda istenilen emirlere farz denir. S. 13- Farz kaç kısma ayrılır? C. 13- Farz ikiye ayrılır: 1) Farz-ı ayn: Her mükellefin bizzat kendisinin yapmak zorunda olduğu farz görevlere denir. (Günde 5 vakit namaz kılmak ve her yıl Ramazan ayında oruç tutmak gibi.) 2) Farz-ı kifâye: Müslümanların bir kesiminin yerine getirmesiyle, diğerlerinin sorumlu tutulmayacağı farz görevlere denir. (Cenâze namazı kılmak gibi.) S. 14- Vâcip neye denir? C. 14- Farz kadar kesin olmamakla birlikte, kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeylere vâcip denir. (Kurbân kesmek ve bayram namazı kılmak gibi.) S. 15- Sünnet neye denir? C. 15- Peygamberimiz (a.s.) in söz, fiil ve takrirlerine (yanında söylenen bir sözü ve yapılan bir fiili onaylamasına) sünnet denir. S. 16- Uygulama bakımından sünnet kaç kısma ayrılır? C. 16- Uygulama bakımından sünnet üçe ayrılır: 1) Sünnet-i Müekkede ( Kuvvetli Sünnet): Hz. Peygamber in devamlı yaptığı, nadiren terkettiği ibâdetlerdir. (Sabah ve öğle namazlarının sünnetleri gibi.) 2) Sünnet-i Gayri Müekkede(Kuvvetli olmayan Sünnet): Hz. Peygamber in bazen yaptığı bazen de terkettiği ibâdetlerdir. (Đkindi ve yatsı namazının ilk sünnetleri gibi.) 3) Sünnet-i Zevâid (Đbâdet amaçlı olmayan Sünnet): Hz. Peygamber in insan olarak yaptığı normal davranışlarıdır. (Hz. Peygamber in giyim ve kuşam tarzı gibi.) S. 17- Müstehâb neye denir? C. 17- Yapılmasında sevâp ve terkedilmesinde de günah olmayan şeylere müstehâb denir. S. 18- Mübâh neye denir? C.18- Mübâh; kişinin yapmak ve yapmamakta serbest olduğu şeylere denir. (Yemek, içmek, yürümek veya uyumak gibi.) S. 19- Harâm neye denir? 14

15 C. 19- Yapılması kesin olarak yasaklanmış şeylere harâm denir. (Ana-babaya karşı gelmek, içki içmek, haksız yere adam öldürmek, zinâ yapmak, kumar oynamak gibi.) Harâmın karşıtına helâl denir S. 20- Mekrûh neye denir? C. 20- Mekrûh; harâm kadar kesin olmasa da, dinimizce yapılmaması istenen ve yapılması hoş görülmeyen şeylere denir. S. 21- Mekrûh kaç kısma ayrılır? C. 21- Mekrûh ikiye ayrılır: 1) Tahrîmen Mekrûh: Harâma yakın olup, vâcibin karşıtıdır. Vâciplerin terkedilmesi tahrîmen mekrûhtur. 2) Tenzîhen Mekrûh: Harâm olmadığı halde, yapılması hoş görülmeyen şeylerdir. S. 22- Müfsid neye denir? C. 22- Müfsid; başlanılmış bir ibâdeti bozan şeylere denir. (Namazda iken konuşmak, oruçlu iken kasıtlı bir şey yemek gibi.) S. 23- Đlmihâl neye denir? C. 23- Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu temel bilgilere ilmihâl denir. S. 24- Herhangi bir işe başlarken ne söylememiz gerekir? C.24- Bismillâhirrahmânirrahîm demeliyiz. Buna kısaca Besmele denir. S. 25- Besmele nin anlamı nedir? C. 25- Rahmân ve Rahîm olan Allah ın adıyla başlarım. demektir. 42 B) ABDEST, GUSÜL ve NAMAZ S. 26- Đslâm ın temel esasları kaçtır? C. 26- Đslâm ın temel esasları beştir: 1) Kelime-i Şehâdet getirmek, 2) Namaz kılmak, 3) Oruç tutmak, 4) Zekât vermek, 5) Hacca gitmek. Bunlar, Đslâm ın temel esaslarıdır. Dinimizde mutlaka yapılması şart olan başka görevler de vardır. (Tanıklığı doğru yapmak, anababaya itaat etmek gibi.) S. 27- Abdest nedir? C. 27- Abdest; yüzü ve dirseklerle beraber elleri yıkamak, başı meshetmek ve topuklar dahil ayakları yıkamaktan ibaret olan ibâdettir. S. 28- Abdestin farzları kaçtır? C. 28- Abdestin farzları dörttür: 1) Yüzü yıkamak, 2) Elleri dirseklerle beraber yıkamak, 3) Başın dörtte birini meshetmek, 15

16 4) Ayakları topukları ile beraber yıkamak. S. 29- Abdesti bozan şeyler nelerdir? C. 29- Abdesti bozan şeylerin bazıları şunlardır: 1) Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve su çıkması, 2) Ağız dolusu kusmak, 3) Küçük veya büyük tuvalet ihtiyacını gidermek, yellenmek, 4) Bayılmak ve sarhoş olmak, 5) Namazda gülmek (yanındaki kişinin işiteceği kadar), 6) Yatarak veya dayanarak uyumak, 7)Tükürdüğü zaman, tükürüğünün yarısı veya daha fazlası kan olmak. S. 30- Abdestsiz neler yapılamaz? C. 30-1) Namaz kılınamaz, 2) Tilavet secdesi yapılamaz, 3) Kâbe tavaf edilemez. S. 31- Gusül (boy abdesti) nedir? C. 31- Bütün vücudun temiz su ile yıkanmasına gusül (boy abdesti) denir. S. 32- Guslün farzları kaçtır? C. 32- Guslün farzları üçtür: 1) Ağıza su vermek (Mazmaza), 2) Buruna su çekmek (Đstinşak), 3) Bütün vücudu yıkamak. S. 33- Gusül yapmayı gerektiren haller nelerdir? C. 33- Gusül yapmayı gerektiren haller şunlardır: 1) Cünüplük (cinsel ilişki veya şehvetle meni gelmesi ile oluşan hükmi kirlilik) hâli, 2) Kadınların âdet hâllerinin sona ermesi, 3) Doğum yapan kadınlarda lohusalık halinin bitmesi. S. 34- Gusül abdesti olmadan neler yapılamaz? C. 34-1) Namaz kılınamaz, 2) Kur ân okunamaz, 3) Kur ân a el sürülemez, 4) Kâbe tavaf edilemez, 5) Bir zorunluluk olmadıkça camiye girilemez. S. 35- Teyemmüm nedir? C. 35- Suyu bulabilme veya bulunduğunda kullanma imkânının olmadığı durumlarda abdest veya gusül yerine, temiz toprak veya toprak cinsinden bir maddeye elleri sürüp, yüzü ve iki kolu meshetmekten ibâret olan hükmî (ibadet amaçlı) temizliktir. S. 36- Teyemmümün farzları kaçtır? C. 36- Teyemmümün farzları ikidir: 1) Niyet etmek, 2) Elleri temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki defa vurup,birinci vuruşta yüzü, ikinci vuruşta kolları meshetmek. 16

17 4 S. 37- Teyemmümü bozan şeyler nelerdir? C. 37-1) Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. 2) Su bulunduğu ve kullanma imkânı olduğu zaman teyemmüm bozulur. S. 38- Özür nedir ve Özürlü Kimse kime denir? C. 38- Devamlı burun kanaması, idrarı tutamama, devamlı kusma, yaranın devamlı kanaması gibi abdesti bozan bedensel rahatsızlıklara Özür ; böyle kişilere de Özür Sahibi denir. S.39- Dinimizde özürlü kimseler için tanınan kolaylıklar nelerdir? C. 39- Đslâm Dini, kolaylık ve rahmet dinidir. Kişiye gücünün üstünde sorumluluk yüklememiş; ibâdetler dâhil her alanda kolaylık sağlanmasını, zorluk ve sıkıntıların önlenmesini ilke edinmiştir. Bu sebeple, normal durumlarda abdesti bozan şeyler konusunda özürlü kimseler için özel hükümler getirilerek, bu kişilerin ibâdet etmelerine fırsat tanınmıştır. Dinimizde özürlülere tanınan bazı kolaylıklar şunlardır: 1) Su bulunmadığı veya suyu kullanmanın sağlığa zararlı olduğu durumlarda teyemmüm yapabilirler. 2) Su kullanmak bedenlerine zarar veriyorsa, yaranın veya bandajın üzerine ıslak el ile meshedebilirler. 3) Bir namaz vakti süresince özürleri devam ediyorsa, aldıkları abdest ile namazlarını kılabilirler, ancak her namaz vakti için abdestlerini yenilerler. S. 40- Mesh ne demektir? C. 40- Mesh kelime anlamı olarak, bir şey üzerinde eli gezdirmek, o şeyi elle silmek demektir. Dinî terim olarak da; abdestte elin ıslaklığı ile herhangi bir organın, mestin veya sargının üzerinde yapılan sembolik bir temizlik demektir. (Teyemmümde, sadece yüz ve kollar üzerinde toprakla mesh yapılır.) S. 41- Mest ne demektir? C. 41- Deri ve benzeri maddelerden ayaklara giymek amacıyla yapılan, ayakları topuklarla birlikte örten, içine su geçirmeyecek veya yere konduğunda kendi kendine dik durumda durabilecek bir ayakkabı çeşididir. 46 S. 42- Mest üzerine meshetmek ne demektir? C. 42- Abdestli olarak ayaklara mest giyildiğinde, tekrar abdest alınacağı zaman,giyilen mest çıkarılmayarak, ıslak elin en az üç parmağının bir defa mestin üzerine sürülmesidir. S. 43- Mest üzerine meshin câiz olabilmesi için hangi şartlar gereklidir? C. 43-1) Mest, abdestli olarak giyilmelidir. 2) Mest, ayağın abdestte yıkanması gereken yerlerini tamamen kaplamalıdır. 3) Mest, dayanıklı ve sağlam bir maddeden yapılmalıdır. 4) Mestin topuktan aşağı kısmında, altında veya üstünde ayak parmaklarından en az üçü girecek kadar bir deliği ve yırtığı bulunmamalıdır. S. 44- Mest üzerine meshin süresi ne kadardır? C. 44- Yolcu olmayanlar için bir gün bir gece (24 saat), yolcular için üç gün üç gecedir (72 saat). S. 45- Namaz ne demektir? 17

18 C. 45- Kelime olarak, dua etmek, övmek, yüceltmek, yönelmek gibi anlamlara gelir. Dinî terim olarak ise; belirli zamanlarda, Allah a ibadet maksadı ile Hz. Peygamber in öğrettiği şekilde ve ibadet niyetiyle gerçekleştirilen özel hareket ve eylemlerdir. S. 46- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C. 46- Namaz, hicretten yaklaşık bir buçuk yıl evvel, Miraç olayı sırasında farz kılınmıştır. S. 47- Namaz kimlere farzdır? C. 47-1) Müslüman olanlara, 2) Ergenlik çağına gelmiş olanlara, 3) Akıllı olanlara farzdır. S. 48- Namazın çeşitleri nelerdir? C. 48- Namazlar başlıca üç çeşittir: 1) Farz Namazlar (Beş vakit namaz ile cuma namazı gibi.), 2) Vâcib Namazlar (Vitir ve bayram namazları gibi.), 3) Nâfile Namazlar (Farz ve vâcib namazların dışında kalan namazlar.). S. 49- Namaz kılınması câiz olmayan vakitler hangileridir? C. 49-1) Güneş doğarken, 2) Güneş tam tepede iken, 3) Güneş batarken,hiç bir namaz kılınamaz. Ancak, başlanmış ikindi namazı sırasında güneş batarsa, namaz tamamlanabilir. S. 50- Beş vakit namazı ve rek at sayılarını söyleyiniz. C. 50- Beş vakit namaz, vitir namazı dahil toplam 40 rek attır. 1) Sabah Namazı : Dört rek attır.(2 rek at sünnet, 2 rek at farz.) 2) Öğle Namazı : On rek attır.(4 rek at ilk sünnet-i müekked, 4 rek at farz, 2 rek at son sünnet-i müekked.) 3) Đkindi Namazı : Sekiz rek attır.(4 rek at sünnet-i gayr-i müekked, 4 rek at farz.) 4) Akşam Namazı : Beş rek attır. (3 rek at farz, 2 rek at sünnet-i müekked.) 5) Yatsı Namazı : On rek attır.(4 rek at ilk sünnet-i gayri müekked, 4 rek at farz, 2 rek at son sünneti müekked.) 6) Vitir Namazı : Üç rek attır. (Yatsı namazından sonra kılınır.) S. 51- Namazın farzları kaçtır? C. 51- Namazın farzları 12 dir. Altısı namazın dışında, altısı da içindedir. Dışındakilere şart, içindekilere de rükûn denir. S. 52- Namazın şartları nelerdir? C. 52- Namazın şartları şunlardır: 1) Hadesten Tahâret (Gusül gerekenin gusletmesi, abdesti olmayanın abdest alması.), 2) Necâsetten Tahâret (Bedende, elbisede ve namaz kılınacak yerde dinen pis kabul edilen bir pislik varsa temizlenmesi.), 3) Setr-i Avret (Örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi. Avret yerleri; erkeklerde göbek ile dizkapağı arası, kadınlarda ise, yüz, el ve ayaklar dışındaki bütün bedendir.), 4) Đstikbâl-i Kıble (Namazda Kıbleye dönülmesi.), 5) Vakit (Namazların vakti içinde kılınması.), 6) Niyyet (Namaza niyyet edilmesi). 18

19 S. 53- Đbâdetle temizliğin ilişkisi nedir? C. 53- Dinimizde temizlik genel olarak öngörülmüş ve ayrıca bazı ibâdetler için temizlik ön şart sayılmıştır. Đbâdetlerin emredilmesinin ana amaçlarından biri de; Allah a kulluk bilincine ulaşmanın yanında, insanları maddî ve manevî temizliğe yöneltmek, böylece onların sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmalarını, dünyada ve ahirette mutlu olmalarını sağlamaktır.bu yönüyle ibâdetle temizlik arasında çok yakın ve sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle, Yüce Allah, temizlik konusunda titizlik gösterenleri sevdiğini bildirmektedir. (Bakara sûresi 125. âyet) Peygamberimiz de: S. 54- Hades ne demektir ve kaça ayrılır? C. 54- Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle, insanda meydana geldiği var sayılan manevî kirliliğe Hades denir. Büyük Hades ve Küçük Hades diye ikiye ayrılır. S. 55- Büyük Hades nedir? C. 55- Gusülle giderilebilecek cünüplük, hayız ve nifâs gibi hallerdir. S. 56- Küçük Hades nedir? C. 56- Abdestsiz bulunma hâlidir. S. 57- Necâset neye denir? C. 57- Maddî pislik veya kirliliğe necâset, bu kirliliği yapan maddelere ise necîs denir. S. 58- Taharet ne demektir ve kaç kısma ayrılır? C. 58- Taharet kelime olarak temizlik demektir. Đslâm bilginleri temizliği; a) Maddî temizlik, b) Hükmî temizlik, c) Manevî temizlik, olmak üzere üç kısma ayırmışlardır. 49 S. 59- Maddî temizlik nedir? C. 59- Elbise, beden ve ibadet yerinin maddî pisliklerden ve kirliliklerden temizlenmesine maddî temizlik denir. S. 60- Hükmi temizlik nedir? C. 60- Hades denilen manevî kirlilik halinin giderilmesi için yapılan temizliğe hükmî temizlik denir. S. 61- Manevî temizlik nedir? C. 61- Kişinin kendisini gıybet, yalan, haram yemek, emanete ihanet etmek...gibi günahlardan; kalbini kıskançlık, büyüklenme, gösteriş, hırs ve benzeri kötü huy ve hastalıklardan, benlik ve bilincini Allah ın gayrısından (mâsivâ) temizlemesi demektir. S. 62- Kıble nedir ve neresidir? C. 62- Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri yöne Kıble denir. Kıblemiz;Mekke şehri nde bulunan Mescid-i Harâm ın içindeki Kâbe dir. S. 63- Kâbe kim tarafından yapılmıştır? C. 63- Kâbe Hz. Đbrahim ve oğlu Hz. Đsmail tarafından yapılmıştır. 19

20 S. 64- Namazın rükünleri nelerdir? C. 64- Namazın rükünlerı şunlardır: 1) Đftitâh Tekbiri (Namaza başlarken tekbir almak.), 2) Kıyâm (Namazda ayakta durmak.), 3) Kıraat (Namazda Kur ân okumak.), 4) Rükû (Namazda eğilmek.), 5) Sücûd (Namazda secdeye gitmek.), 6) Ka de-i Âhire (Namazın sonunda "Ettehiyyâtü" okuyacak kadar oturmak.). S. 65- Tekbir ne demektir? C. 65- Allah en büyüktür. anlamındaki Allahu Ekber sözünü söylemeğe tekbir denir. 50 S. 66- Namazın vâciplerinden bazılarını söyleyiniz. C. 66- Namazın vâciplerinden bazıları şunlardır: 1) Farz namazların ilk iki, vitir ve nafile namazların her rek atında Fâtiha Sûresi ni okumak, 2) Fâtiha yı zamm-ı sûreden önce okumak, 3) Secdede alınla burnu birlikte yere koymak, 4) Đki secdeyi arka arkaya yapmak, 5) Tadil-i erkâna uymak, 6) Üç ve dört rek atlı namazların ikinci rek atından sonra oturmak, 7) Đlk ve son oturuşlarda Et-tehiyyâtü yü okumak, 8) Đmama uyan kimsenin sükût etmesi, (sessiz olması), 9) Vitir namazlarında Kunût dualarını okumak, 10) Namazın sonunda selâm vermek, 11) Gerektiğinde sehiv secdesi yapmak. S. 67- Tadil-i Erkân ne demektir? C. 67- Tadil-i Erkân; namazın rükûnlarını yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Özellikle; rükûda, rükûdan doğrulunca secdede ve iki secde arasındaki oturuşta sözkonusu olur. Rükûda en az 3 defa Sübhâne Rabbiye l-azîm diyecek kadar durmak, doğrulduktan sonra ayakta ve iki secde arasında en az Sübhânellah diyecek kadar beklemek tadil-i erkândan sayılır ve namazın vâciplerindendir. S. 68- Namazın sünnetlerinden bazılarını söyleyebilir misiniz? C. 68- Namazın bazı sünnetleri şunlardır: 1) Đftitah tekbiri alırken ellerin yukarı kaldırılması, içlerinin kıbleye yönelik tutulması, 2) Đftitah tekbirinin hemen ardından el bağlamak, 3) Sübhâneke okumak, 4) Đlk rek atta Sübhânekeden sonra Eûzü Besmeleyi okumak, 5) Her rek atın başında Fâtiha dan önce Besmele okumak, 6) Sübhâneke ve Eûzü Besmele yi gizli okumak, 7) Fâtiha nın sonunda âmin demek, 8) Rükûa varırken tekbir almak, 9) Rükûda üç sefer Sübhâne Rabbiye l-azîm demek,51 10)Rükûdan doğrulurken Semiallâhu limen hamideh ve arkasından Rabbenâ lekel hamd demek, 11) Secdeye varırken önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra yüzünü yere koymak ve secdeden kalkarken, secdeye varış sırasının tersini yapmak, 12) Đftitâh tekbiri dışındaki diğer tekbirleri okumak, 13) Secdede üç defa Sübhâne Rabbiye l-a lâ demek, 20

21 14) Et-Tahiyyâtü duasını gizli okumak, 15) Et-Tahiyyâtü duasından sonra Salli, Bârik ve Rabbenâ dualarını okumak. S. 69- Namazın mekrûhlarından bazılarını söyleyebilir misiniz? C. 69- Namazda mekrûh sayılan bazı şeyler şunlardır: 1) Bir zararın giderilmesi amacı olmaksızın, namaz dışı bir davranışta bulunmak. (Parmak çıtlatmak, giyisinin kolunu kıvırmak...gibi.), 2) Namaza ilişkin eylemleri, namazın sünnet ve adâbına uymaksızın yerine getirmek. (Özrü olmaksızın duvar, direk, baston vs. gibi bir şeye yaslanmak gibi.), 3) Özürsüz namazın sünnetlerini terketmek, 4) Namazda esnemek, gerinmek, 5) Namaza konsantre olma amacı dışında, gözleri yummak, gözleri sağa sola, aşağı yukarı çevirmek, 6) Sıkışık abdestle namaz kılmak, 7) Namazın geçerliliğine engel olmayacak miktarda elbise, vücut ve namaz yerinde necaset bulunduğu halde namaz kılmak, 8) Temiz olmayan şeylere karşı, kişinin kendini ibadete vermesini engelleyecek ve zihnini meşgul edecek yerlerde namaz kılmak, 9) Sahibinin izni olmadan başkasına ait bir yerde ve başkasına ait bir elbise içinde namaz kılmak, 10) Başka ezberi olduğu halde Fâtiha dan sonra sürekli belli bir sûreyi okumak, 11)Fâtiha dan sonra okunacak sûrelerde Kur ân daki sıraya uymamak. S. 70- Namazı bozan şeyler nelerdir? C. 70-1) Namazda konuşmak, 2) Namazda birşey yemek veya içmek,52 3) Namazda kendi işiteceği kadar gülmek, 4) Göğsü kıbleden çevirmek, 5) Selâm vermek veya almak, 6) Namaz kılarken güneşin doğması, 7) Manayı bozacak şekilde Kur ân âyetlerini yanlış okumak, 8) Namazda örtülmesi gereken yerlerin açılması, 9) Namazda iken abdestin bozulması, 10) Namazda bayılmak. S. 71- Ezan ve Müezzin neye denir? C. 71- Ezan sözlükte duyurmak, bildirmek anlamına gelir. Dinî terim olarak anlamı ise, farz namazların vaktinin geldiğini duyurmak için belli vakitlerde okunan ve Hz. Peygamber tarafından öğretilen belli ifadelerdir. Ezan okuyan kişiye de Müezzin denir. S. 72- Ezan ilk defa ne zaman okunmaya başlamıştır? C. 72- Müslümanlığın ilk yıllarında bugün bildiğimiz şekilde ezan okunmuyor,çeşitli yollarla namaz vakitleri duyuruluyordu. Hicretin ilk yıllarında Medine de Mescid-i Nebî nin yapımı tamamlanıp, müslümanlar düzenli bir şekilde cemaatle namaz kılmaya başlayınca, Peygamberimiz namaz vakitlerinin girdiğini ve topluca namaz kılınacağını duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş ve sonunda bugün bildiğimiz şekliyle ezanın okunması kararlaştırılmıştır. S. 73- Đlk ezanı kim okumuştur? 21

22 C. 73- Ezan ilk defa Hz. Bilâl-i Habeşî tarafından sabah namazında, Neccâroğulları ndan bir kadına ait yüksekçe bir evin damından okunmuş ve artık müslümanlığın önemli bir sembolü haline gelmiştir. S. 74- Ezanın sözlerini ve Türkçe anlamlarını söyleyiniz. C. 74- Ezanın sözleri ve Türkçe anlamları şöyledir: ALLÂHU EKBER (4 defa) Allah en büyüktür. EŞHEDÜ ELLÂ ĐLÂHE ĐLLELLÂH (2 defa) Şahitlik ederim ki, Allah tan başka ilâh yoktur. EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDE R-RASÛLÜLLÂH (2 defa) Şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed Allah ın elçisidir. HAYYE ALE S-SALÂH (2 defa)haydin namaza. HAYYE ALE L-FELÂH (2 defa)haydin Felâha. (Kurtuluşa) ALLÂHU EKBER (2 defa)allah en büyüktür. LÂ ĐLÂHE ĐLLELLÂH (1 defa) Allah tan başka ilâh yoktur. Sabah namazında HAYYE ALE L-FELÂH denildikten sonra, iki defa ESSALÂTÜ HAYRÜN MĐNENNEVM namaz uykudan hayı rlıdır cümlesi eklenir. S. 75- Camilerde ezan okunan ince ve yüksek kuleye ne denir? C. 75- Minare denir. S. 76- Minarede müezzinin ezan okuduğu çıkıntılı özel bölümün adı nedir? C. 76- Şerefe dir. S. 77- Minarelerin ucuna takılan hilâle ne denir? C. 77- Alem denir. S. 78- Ramazan aylarında ve kutsal gecelerde iki minare arasına asılan ışıklı yazıya ne denir? C. 78- Mahya denir. S. 79- Kamet ne demektir ve nasıl yapılır? C. 79- Erkeklerin yalnız başlarına yahut cemaatle namaz kılacakları zaman,farzlardan önce ezanın sözlerini okumalarına kamet denir. Tanımından da anlaşılacağı gibi kâmette ezanın sözleri aynen okunur. Sadece HAYYE ALE L-FELÂH tan sonra iki kere (Namaz başladı) anlamındaki KAD KÂMETĐ S-SALÂH denilir. S. 80- Cuma Namazı ne zaman kılınır? C. 80- Cuma Namazı; cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır.54 S. 81- Cuma Namazı kimlere farzdır? C. 81- Cuma Namazı şu şartları taşıyan kişilere farzdır: 1) Erkeklere, 2) Hür olanlara, 3) Sağlıklı olanlara, 4) Mukim olanlara (Yolcu olmayanlara), 5) Görme ve yürüme engelli olmayanlara. 22

23 S. 82- Teravih Namazı nedir? C. 82- Teravih Namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce 20 rek at olarak kılınan bir namazdır. S. 83- Teravih Namazının hükmü nedir? C. 83- Sünnettir. S. 84- Bayram Namazı nedir? C. 84- Bayram Namazı, Bayram günü, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınan iki rek atlı vâcip bir namazdır. S. 85- Yolcu Namazı nedir? C. 85- Yolcu Namazı; 90 km. uzaklıkta bir yere 15 günden az kalmak niyetiyle giden kimselerin kıldığı namazdır. Yolculuk halinde dört rek atlı farzlar ikişer rek at olarak kılınır. Vakit müsait ise sünnetler kısaltılmaksızın kılınabilir. S. 86- Kaza Namazı nedir? C. 86- Kaza Namazı; vaktinde kılınmayan namazların sonradan kılınmasıdır. S. 87- Cenaze Namazı nedir? C. 87- Cenaze Namazı, ölen müslümanlar için dua niyetiyle, rükusuz ve secdesiz kılınan (farz-ı kifâye) bir namazdır. S. 88- Sehiv Secdesi nedir? C. 88- Sehiv Secdesi, yanılma, unutma ve dalgınlık gibi nedenlerle namazın vâciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi, farzların ise sadece ertelenmesi durumunda namazların sonunda yapılan secdeleredenir.55 S. 89- Sehiv Secdesi nasıl yapılır? C. 89- Son oturuşta Tahiyyât duası okunup, iki yana selâm verildikten sonra, iki secde daha yapılır ve oturulur. Bu oturuşta Tahiyyât duası ile beraber Salli, Bârik ve Rabbenâ duaları okunarak, her zamanki gibi önce sağa, sonra sola selâm verilir. S. 90- Camide topluca namaz kılanlara ne denir? C. 90- Cemaat denir. S. 91- Cemaatle namaz kılmanın dinî hükmü nedir? C. 91- Đslâm Dini, birlik ve beraberliğe çok büyük önem vermiştir. Bu nedenle, imkânlar dahilinde 5 vakit namazın cemaatle kılınmasını, Peygamberimiz (a.s.) önemle öğütlemiş ve cemaatle kılınan namazın, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha sevap olduğunu bildirmiştir. Cuma ve bayram namazlarının cemaatle kılınması zorunludur. Diğer farz namazların cemaatle kılınması ise, müekked (kuvvetli) sünnettir. S. 92- Cemaate gitmemeyi câiz kılan özürler nelerdir? C. 92-1) Hastalık, 2) Can güvenliğinin olmaması, 3) Olumsuz hava şartları, 4) Bedensel özürler (Gözlerin görmemesi, kötürümlük, düşkün ihtiyarlık gibi). S. 93- Camilerimize girerken nelere dikkat etmeliyiz? 23

24 C. 93- Camilerimize girerken; 1) Abdestli olmaya, 2) Soğan, sarımsak gibi şeyleri yiyerek kötü kokulu olmamaya, 3) Temiz ayak ve temiz çoraplı olmaya, 4) Yüksek sesle konuşmamaya, 5) Sağ ayakla girmeye dikkat etmeliyiz. S. 94- Saf ne demektir? C. 94- Camide cemaatle namaz kılarken yanyana dizilerek meydana getirilensıraya saf denir.56 S. 95- Camide müslümanlara namaz kıldıran kişiye ne denir? C. 95- Đmam denir. S. 96- Camide müslümanlara öğütlerde bulunan ve konuşma yapan kişilerene denir? C. 96- Vâiz denir. S. 97- Vâizin yaptığı öğüt ve konuşmalara ne denir? C. 97- Vaaz denir. S. 98- Vâizin cemaate vaaz vermek için çıktığı yüksek yere ne denir? C. 98- Kürsü denir. S. 99- Cuma ve bayram namazlarında imam tarafından minberde okunan dua ve verilen öğütlere ne denir? C. 99- Hutbe denir. S Camilerde imamın çıkıp hutbe okuduğu merdivenli ve yüksek yere ne denir? C Minber denir. S Camilerde Kâbe yönünü gösteren, imama ayrılmış girintili yere ne denir? C Mihrâb denir. S Caminin yuvarlak olan çatı kısmına ne denir? C Kubbe denir. S Cami bahçelerinde abdest almak için yapılmış özel yerlere ne denir? C Şadırvan denir. S Üzerinde namaz kılınan özel örtüye ne denir? C Seccâde denir.57 S Teşrik Tekbirleri nedir ve ne zaman okunur? C Kurban Bayramı ndan bir gün önce arefe günü sabah namazından başlayarak, bayramın 4. günü akşam namazına kadar (ikindi namazı dahil) farz namazlardan sonra bir defa okunan tekbirlere teşrik tekbirleri denir. Teşrik tekbirleri şöyledir: ALLÂHU EKBER, ALLÂHU EKBER, LÂ ĐLÂHE ĐLLELLÂHU VALLÂHU EKBER, ALLÂHU EKBER VE LĐLLÂHĐL HAMD. 24

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 ÖNSÖZ Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır. Kitapta namaz hakkında her bilgi yer almaktadır. İnternet

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 2 " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S1- Abdesti bozan durumlardan üç tanesini

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik Müdrik Müdrik "idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş" gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmama en geç birinci rek atın rükûunda yetişen kimse

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S 1- Hades-i asgar ve hades-i ekber nedir?

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR..

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. NAMAZ NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. Namaz, kelime olarak dilimize Farsçadan geçmiştir. Arapçası salat tır. Salat; dua etmek, hayır duada bulunmak,ibadet yapmak, bağışlanma dilemek ve rahmet gibi anlamlara gelir.

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak.

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak. ABDEST Abdestin Farzları [1] [1] Abdestin rükünleri (farzları) dörttür: Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD KELİME- İ TEVHİD Allah tan başka ilah yoktur, Muhammed, Allah ın elçisidir. İTİKAT ( İNANÇ ) 1 TEVHİD: Allah ın bir ve tek olduğuna inanmak demektir. İnsanlar inanarak Kelime-i Tevhid i söylerlerse Mümin

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:2 KONU: NAMAZIN ŞARTLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:2 KONU: NAMAZIN ŞARTLARI 1- Soru: Namaza başlamadan önce ve namaz esnasında uymamız gereken şartlara ne denir? Cevap: Namazın farzları/şartları denir. 2- Soru: Namazın dışındaki/namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

2-Kuran-ı Kerimde Salat kelimesi ile ifade edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a) Dua b) Oruç c) Namaz d) Zekat

2-Kuran-ı Kerimde Salat kelimesi ile ifade edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a) Dua b) Oruç c) Namaz d) Zekat I-İslam ın beş şartından biridir ve günlük olarak yapılan bir ibadettir. II-Belli hareket ve dualar okunarak yerine getirilir. III-Peygamberimiz bu ibadeti dinin direği olarak ifade etmiştir. IV-Bu ibadet

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Müslüman: İslâm Dininin kurallarına uyan, İslâm'ın kurallarını hayata geçiren kimsedir.

Müslüman: İslâm Dininin kurallarına uyan, İslâm'ın kurallarını hayata geçiren kimsedir. İslam dini hakkında bazı temel bilgiler Müslümanlar, dünya nüfusunun dörtte birini oluşturmaktadırlar. İslâmîyet bugün artık beş kıtaya yayılmış vaziyettedir. İslâm Dininin Dünya Medeniyetine çok büyük

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

5.SINIF 2. SINAV ÖNCESİ SORU BANKASI 11-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılır? a) Namaz b) Zekat c) Dua d) Hac

5.SINIF 2. SINAV ÖNCESİ SORU BANKASI 11-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılır? a) Namaz b) Zekat c) Dua d) Hac 1-Allah'ın emirlerini yerine getirip, kulluk yapmaya ne denir? a) Namaz b) İbadet c) Niyet d) Secde 2-Allah a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve davranışlara

Detaylı

İslam Hukukuna Giriş İsmail Eriş

İslam Hukukuna Giriş İsmail Eriş İslam Hukukuna Giriş İsmail Eriş Fıkıh Lafız: Fıkıh sözlükte anlamak, kavramak demektir. Terim: İnsanların ameli konularda leh ve aleyhlerine olan şeyleri bilmesidir. Fıkıh 2 ye ayrılır; Muamelat: insanın

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir.

Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir. Korku Namazı KORKU NAMAZI Korku Namazı ve Sebebi Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir. Nasıl Kılınacağı i ; İnsanlar tek (ve aynı)

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Teravih Namazı Namazı Bozan Durumlar Namazın İnsana Kazandırdıkları Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 o Teravih namazı ramazan ayında kılınır. o Yatsı namazının son

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

6.Sınıf Test-01. DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 1. ÜNİTE

6.Sınıf Test-01. DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 1. ÜNİTE PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 1. "... Haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak, insanları iyi ve güzele yöneltmek üzere Allah tarafından insanlar arasından seçilen

Detaylı

"Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler." A'raf, 206

Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler. A'raf, 206 Secde Ayetleri Tilâvet Secdesi Nedir? Kur'an'daki bir secde âyetini okuyan veya dinleyen müslümanın yapması vacib olan secdedir.bunlardan herhangi biri, üzerine vacib olan secdeyi yapmazsa günahkar olur.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Müşrik kime denir? A. Đslam dininin bir kısmını veya tamamını inkâr eden kimse. B. Müslüman olduktan sonra dinden çıkan kimse. C. Allah a ortak koşan kimse. D. Đslam dininin tamamına kalbiyle inanan,

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

Namazla ilgili sık sorulan sorular

Namazla ilgili sık sorulan sorular On5yirmi5.com Namazla ilgili sık sorulan sorular Namazla ilgili sıkça sorulan sorular... Yayın Tarihi : 11 Mayıs 2012 Cuma (oluşturma : 2/28/2017) Yolculukta araç içinde namaz nasıl kılınır? Kişi, eğer

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Peygamber Efendimizi görmüş olan ve iman üzerine ölmüş olan Müslümanlar kimlerdir? 4. Hac veya Umre yapmak için niyet edip ihrama giren kimseye bazı şeyler haram olur. A) Havariler B) Sahabeler C) Tabiinler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

İlmihâlin Hikmet Boyutu Salı, 07 Nisan :04

İlmihâlin Hikmet Boyutu Salı, 07 Nisan :04 İlmihâl kişinin içerisinde bulunduğu halin ilmi demektir. Kişinin içerisinde bulunduğu hâlin ilmini bilmek farz-ı ayındır. Yani her Müslüman hangi konumda bulunuyorsa içerisinde bulunduğu konumla ilgili

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

NAMAZIN FARZLARI. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. NAMAZIN ŞARTLARI [DIŞINDAKİ FARZLAR]

NAMAZIN FARZLARI. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. NAMAZIN ŞARTLARI [DIŞINDAKİ FARZLAR] NAMAZIN FARZLARI Namazın on iki farzı vardır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için namazın şartları olarak adlandırılır. Namazın içindeki farzlar ise, namazın

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

6. SINIF 2. ÜNİTE NAMAZ İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir.

6. SINIF 2. ÜNİTE NAMAZ İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. 6. SINIF 2. ÜNİTE NAMAZ İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1- S T E R A V İ H C B D D F E E Z A N S R T Z 9-Namazını

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? TEMEL DİNİ BİLGİLER ID Questions Question Image 1 Barış, esenlik, selamet, teslim olmak, boyun eğmek ve bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? A. İslam B. İman C. İsmet D. İzzet

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI 1. İNANÇ A. ALLAH İNANCI Tevhit: Bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah ın bir tek ilah olduğuna, onun ne zatında, ne fiillerinde, hiçbir ortağı olmadığına

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı