G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G R fi 16/1/09 12:36 Page 1"

Transkript

1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

2 G R fi 16/1/09 12:36 Page 2 Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat lsa bile, yeni sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab 3 KAPILI HONDA CIVIC in bütün modellerini kapsayacak flekilde haz rlanm flt r. Kitapta sizin modelinize ait olmayan, donan m aç klamalar n ve özelliklerini bulabilirsiniz. Bu kitab n kapsad bilgi ve ayr nt lar bas ld dönem için, kullan ma uygundur. Bununla beraber, Honda Motor Co., Ltd. hiçbir uyar yapmaks z n veya yükümlülük alt na girmeksizin, her an modelleri ile ilgili ayr nt lar de ifltirme veya iptal etme hakk na sahiptir. Bu kitap sa dan ve soldan direksiyonlu modeller düflünülerek haz rlanm flt r, verilen örnekler genellikle soldan direksiyonlu modellere göre haz rlanm flt r.

3 G R fi 16/1/09 12:36 Page 3 Önsöz Tebrik ederiz... Honda C v c seçiminiz, iyi düflünülmüfl bir yat r m oldu. Arac n z size y llarca, araba sürmenin keyfini yaflatacakt r. Yeni arac n zdan alaca n z zevki art rmak için, bu el kitab n dikkatlice okumal s n z. Kitapta arac n z n kullan m özelliklerini ve konforunu ilgilendiren bilgiler bulacaks n z. Daha sonra bu kitab arac n zda bulundurursan z, gerekti i hallerde ona baflvurabilirsiniz. Birçok di er broflürler yeni Honda n z koruyan garantileri aç klamaktad r. Haklar n z ve sorumluluklar n z bilmeniz aç s ndan, garanti belgelerinin içeriklerini dikkatlice okumal s n z. El kitab nda verilen bilgiler do rultusunda, arac n z n bak m n yapmak, arac n z problemsiz kullanman z ve yat r m n z koruman z sa layacakt r. Arac n za bak m gerekti inde, Honda yetkililerinin, Honda'ya özgü sistemlerin servisi için, özel olarak e itilmifl olduklar n unutmay n. Honda yetkilisi, kendisini sizin memnuniyetiniz için adam flt r ve sorular n za cevap vermekten büyük bir zevk alacakt r. Bu kitab okurken baz bilgilerin bafl nda D KKAT iflaretine rastlayacaks n z. Bu mesajlar n amac, araban za, baflka bir eflyan za veya çevreye verebilece iniz zararlar önlemek için yard mc olmakt r. (Alman modeli) 1. Ön oto plakas n n tak lmas : Ön oto plakas n tampon üst yüzeyi üzerine taflmayacak flekilde oto plakas tutucusuna yerlefltirin. 2. Arka oto plakas n n tak lmas : Arka oto plakas n n alt ucu, ba lant yüzeyi alt ucu ile hizalanacak biçimde arac n arkas na yerlefltirin. En iyi dileklerle, keyifli sürüfller.

4 G R fi 16/1/09 12:36 Page 4 Emniyet Bilgileri Sizin ve baflkalar n n emniyeti çok önemlidir. Bu arac emniyetli bir flekilde kullanmak önemli bir sorumluluktur. Emniyet için, sizin do ru kararlar verebilmenizi sa lamak amac yla, bu kitapta ve etiketler üzerinde gerekli bilgiler verilmifltir. Bu bilgiler, size ve baflkalar na zarar verecek olas tehlikelere karfl haz r olman z sa lamak amac ile haz rlanm flt r. Sizin de tahmin edece iniz gibi, kitapta size, arac n z kullan rken veya bak m n yaparken meydana gelecek olas bütün tehlikelerden bahsedilmesi mümkün de ildir. Her zaman, kendi do ru karar ve mant n z kullanman z en iyisi olacakt r. Bu el kitab nda ve arac n üzerinde birçok önemli emniyet etiketleri bulunmaktad r. Emniyet Etiketleri - Arac n üzerinde. Emniyet Bilgileri - Her emniyet bilgisinin önünde bir ikaz sembolü ve TEHL KE, UYARI, KAZ kelimelerinden birisi görülür. Bu bilgiler flu anlama gelmektedir:!!! TEHL KE UYARI KAZ E er talimatlara uymazsan z ÖLÜRSÜNÜZ veya çok ciddi bir flekilde YARALANIRSINIZ. E er talimatlara uymazsan z ÖLEB L R veya çok ciddi bir flekilde YARALANAB L RS N Z. E er talimatlara uymazsan z, YARALANAB L RS N Z. Emniyet Bafll klar - Önemli emniyet hat rlatmalar veya emniyet uyar lar gibi. Emniyet Bölümü - Sürücü ve yolcu emniyeti gibi. Aç klamalar - Arac n z nas l emniyetli ve do ru flekilde kullanmal s n z.! Bu kitap birçok önemli emniyet bilgisi içermektedir - Lütfen bu etiketleri dikkatlice okuyun.

5 G R fi 16/1/09 12:36 Page 5 çindekiler Konular n tam listesi için bölüm bafll klar na bak n z. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti...3 Arac n emniyet kemeri kullan m ve bak m hakk nda bilgiler, Hava Yast na (SRS) genel bir bak fl ve çocuklar n çocuk emniyet sistemi ile korunmas hakk nda önemli bilgiler. Kumanda ve Kontroller...63 Gösterge tablosundaki lambalar n ve göstergelerin tan m. Öngö üs ve direksiyon milinin üzerindeki kumandalar n kullan mlar. Konfor ve Rahatl k Radyo, kalorifer ve klima kullan m. Arac Sürmeden Önce Hangi benzini kullanacaks n z, rodajda dikkat edilecek hususlar, bavullar n z ve yüklerinizi yerlefltirmeniz hakk nda bilmeniz gerekenler. Kullan m Motorun do ru olarak çal flt r lmas, vitesin kullan m, park etmek; ek olarak arac n zla bir römork çekecekseniz bilmeniz gerekenler. Bak m Bak m tablosu, arac n z bak ma götürmeniz gereken dönemleri gösterir. Ayr ca, düzenli olarak kontrol edilmesi gerekenler ve bu kontrollerin nas l yap laca na ait bilgiler. Arac n z n Genel Temizli i Arac n z n temizlenmesi ve korunmas hakk nda aç klamalar. Beklenmedik Problemlerin Çözümü Bu bölüm yaflanm fl birçok problemi ve bunlar n çözümünü kapsar. Teknik Bilgi Kimlik numaralar, boyutlar, kapasiteler ve teknik bilgi. çindekiler

6 G R fi 16/1/09 12:36 Page 6 2

7 /1/09 11:17 Page 1 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti Bu bölüm kendinizi ve araç içinde bulunanlar n korunmas hakk nda önemli bilgiler verir. Emniyet kemerlerinin do ru kullan m fleklini anlat r. Hava yast sistemi (SRS) ve arac n zdaki bebek ve çocuklar n nas l korunaca hakk nda bilgi verir. Emniyetle lgili Önemli Hat rlatmalar Arac n z n Emniyet Özellikleri Emniyet Kemerleri Hava Yast klar Koltuklar ve Koltuk Arkal klar Kafal klar Arac Kullanmadan Önce Yap lacak Emniyet Kontrolleri Yetiflkinlerin Korunmas Kap lar Kapat n Ön Koltuklar Ayarlay n Koltuk Arkal klar n Ayarlay n Kafal kl klar Ayarlay n Emniyet Kemerlerini Ba lay n ve konumunu ayarlay n Direksiyonu Ayarlay n Uygun fiekilde Oturun Hamile Bayanlar çin Öneriler Ek Emniyet Hat rlatmalar Çocuk Emniyeti Tüm Çocuklar Korunmal d r Çocuklar Arka Koltukta Oturmal d r Yolcu Hava Yast klar Çocuklar için Ciddi Risk Tafl r Arac Birkaç Çocukla Kullanacaksan z. 23 Araçta Çocukla lgilenmek Gerekirse.. 23 Ek Emniyet Hat rlatmalar Çocuk Koltu unun Kullan fl Hakk nda.. Genel Bilgiler Çocuk Koruma Sistemi (AV) Bebeklerin Emniyeti Küçük Çocuklar n Emniyeti Büyük Çocuklar n Emniyeti Çocuk Koltu unun Kuflaklar ile Kullan lmas Emniyet Kemerleri Hakk nda Ek Bilgiler. 51 Emniyet Kemeri Parçalar Üç Noktal Emniyet Kemeri ki Noktal Emniyet Kemeri Emniyet Kemerinin Bak m SRS Hakk nda Ek Bilgiler SRS Parçalar Hava Yast Çal flmas SRS Uyar Lambas Nas l Çal fl r SRS nin Bak m Ek Emniyet Hat rlatmalar Karbon Monoksit Tehlikesi Emniyet Etiketleri Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 3

8 /1/09 11:17 Page 2 Emniyetle lgili Önemli Hat rlatmalar Bu kitapta ve bu bölümde emniyetle ilgili çok say da tavsiyeler bulacaks n z. Önemli buldu umuz birkaç tavsiyeyi afla da s ral yoruz. Her zaman emniyet kemerinizi tak n Emniyet kemeri her türlü çarp flmalarda en iyi koruyucunuzdur. Hava yast klar (baz modellerde) emniyet kemerlerine ilave edilmifltir, fakat hava yast klar sadece önden çarpmalarda aç lacak flekilde tasarlanm fllard r. Dolay s yla hava yast n z olsada, siz ve yolcular n z herzaman emniyet kemerlerinizi uygun biçimde takmal s n z. (Bkz. sayfa 14) Tüm çocuklar koruyun Çocuklar arka koltu a uygun flekilde yerlefltirildiklerinde emniyettedirler. Ön koltukta emniyette de ildirler. Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük çocuklar mutlaka çocuk koltu una yerlefltirilmelidir. (Bkz. sayfa 20) Hava yast tehlikelerini ö renin Hava yast hayat kurtar rken, kendisine çok yak n oturanlar veya emniyet kemeri kullanmayanlar için, ciddi veya ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalara sebep olabilir. Bebekler, küçük çocuklar ve k sa boylu yetiflkinler büyük risk alt ndad rlar. Bu kitaptan tüm bilgi ve uyar lar takip edin. (Bkz. sayfa 5) Alkollü araç kullanmay n Alkolü araç kullanmay n. Bir kadeh dahi içseniz de iflen durumlara göre hareket etme kabiliyetinizi etkiler. çti iniz her kadeh reaksiyon zaman n z daha da kötü etkileyecektir. Dolay s yla alkollü araç kullanmay n ve arkadafllar n z n alkollü araç kullanmas na müsaade etmeyin. H z n z kontrol edin Yaralanmalar n ve ölümlerin en önemli faktörlerinden biriside afl r h zd r. Genellikle, afl r h z büyük risktir, fakat ciddi kazalar düflük h zda da meydana gelebilir. Güvenli bir sürüfl için arac n z flartlara uygun olmayan h zda kullanmay n. Arac n z koruyun Lastiklerin hava kaç rmas veya mekanik ar zalar oldukca tehlikelidir. Bu problemlerin olas l n azaltmak için, lastikleri, lastik havalar n kontrol edin ve tüm bak mlar n yapt r n. (Bkz. sayfa 183) 4 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

9 /1/09 11:17 Page 3 Arac n z n Emniyet Özellikleri Arac n z bir çarp flma esnas nda sizi ve yolcular n z korumak için emniyet kemerleri ve birlikte çal flan di er özellikler ile donat lm flt r. Baz emniyet özellikleri sizin taraf n zdan herhangi bir komut gerektirmez. Bunlar, yolcu bölümü için sa lam çelikten emniyet kafesi, buruflarak enerjiyi emen ön ve arka çarpma mesafesi, ve içe kayabilir direksiyondur. Bu emniyet özellikleri çarpma an ndaki yaralanmalar azaltmak amaç yla tasarlanm flt r. Bununla birlikte, siz ve yolcular n z bu emniyet özelliklerinden uygun flekilde oturmadan ve emniyet kemerini takmadan tam anlam yla yararlanamazs n z. Gerçekte, baz emniyet özellikleri uygun kullan lmazlarsa yaralanma derecesini art rabilirler. (1) Emniyet kafesi (2) Deformasyon mesafesi (3) Koltuklar ve koltuk arkal klar (4) Kafal klar (5) çe kayabilen direksiyon mili (6) Emniyet kemerleri (7) Hava yast klar Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 5

10 /1/09 11:17 Page 4 Arac n z n Emniyet Özellikleri Emniyet Kemerleri Sizin ve yolcular n z n emniyeti için arac n z n tüm oturma pozisyonlar için emniyet kemerleri yerlefltirilmifltir. Baz modellerde, size ve yan n zdakilere emniyet kemerlerinin tak lmas n hat rlatmak için gösterge panelinde bir uyar lambas bulunmaktad r. Emniyet kemerlerini neden takmal y z? Emniyet kemerleri yetiflkinler ve büyük çocuklar için en etkili güvenlik arac d r. (Bebekler ve küçük çocuklar, çocuk koltu u ile korunmal d r.) Arac n zda hava yast klar olsa dahi, emniyet kemerlerini uygun biçimde ba lamamak bir kaza an nda, ciddi yaralanma ve ölüm riskini art rmaktad r. Birçok Avrupa ülkesinde emniyet kemerinin kullan lmas n içeren kanunlar vard r. Lütfen arac n z kullanaca n z ülkelerin yasal zorunluluklar hakk nda bilgi edinmeye çal fl n.! UYARI Emniyet kemeri takmamak, bir kaza esnas nda, hava yast n z olsa bile ölüm veya ciddi flekilde yaralanma olas l n artt r r. Kendinizin ve yolcular n z n emniyet kemeri takt ndan ve bunun do ru bir flekilde yap ld ndan emin olun. 6 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

11 /1/09 11:17 Page 5 Arac n z n Emniyet Özellikleri Düzgün kullan lan emniyet kemerleri: l Sizi araca ba layarak araçta bulunan emniyet özelliklerinden yararlanman z sa lar. l Yan ve arka çarpmadan, devrilmelerden ve her tip çarpmadan sizi korur. (SRS li araçlarda hava yast klar sadece önden çarpmalarda etkilidir.) l Arac n içerisinde yuvarlanman z engeller, araç içindeki parçalardan ve di er oturan lardan korur. l Araçtan d flar f rlaman z önler. l Hava yast klar fliflerken sizi uygu pozisyonda tutar. Uygun pozisyonda olmak hava yast ndan yaralanma riskini azalt r, hava yast klar ndan en iyi flekilde yararlanman z sa lar. Elbetteki emniyet kemerleri sizi her kazadan tamamen koruyamaz. Fakat, birçok durumda emniyet kemerleri ciddi yaralanma riskini azalt r. Yapman z gereken: Emniyet Kemerinizi her zaman tak n ve do ru flekilde takt n zdan emin olun. UYARI: l Emniyet kemerleri vücudun kemik yap s na oturacak flekilde tasarlanm flt r. Omuz ve gö üsten geçerek kalça kemi inin ön alt k sm nda ba lan r. Kemerin kucak k sm n n, karn n tam üzerinden geçirilmemesine dikkat edilmelidir. l Emniyeti sa layabilmek için tasarlanm fl olan emniyet kemerleri mümkün oldu unca s k fakat rahats z etmeyecek bir flekilde ayarlanmal d r. Gevflek tak lm fl emniyet kemerinin koruyucu özelli i bir hayli azalacakt r. l Emniyet kemeri kuflaklar bükülmüfl olarak kullan lmamal d r. l Her emniyet kemeri bir kifli taraf ndan kullan lmal d r; Kuca a al nm fl bir çocu un üzerinden kemer tak lmas oldukça tehlikelidir. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 7

12 /1/09 11:17 Page 6 Arac n z n Emniyet Özellikleri Hava yast klar (Baz modellerde) Arac n zda sizi ve ön koltukta oturan yolcuyu korumak için hava yast (SRS) sistemi bulunmaktad r. Hava yast ile ilgili muhtemel problemlere karfl, arac n z n gösterge paneli üzerine SRS lambas yerlefltirilmifltir. Afla da, hava yast ile ilgili bilmeniz gereken önemli bilgiler bulunmaktad r. l Hava yast klar emniyet kemeri yerine geçmez. Hava yast klar ön koltukta oturanlar n kafa ve gö üslerini korumak için emniyet kemerine ek olarak düflünülmüfltür. l Hava yast klar yandan çarpmalarda, arkadan çarpmalarda, devrilmelerde veya küçük ve orta fliddette kazalarda çal flmazlar. Hava yast klar sadece önden çarpmalarda fliflecek flekilde tasarlanm flt r. (40 km/s (25 mil) ile park halindeki benzer boyut ve a rl ktaki bir araca çarpmak) l Hava yast klar ciddi tehlikeler ortaya ç karabilir. Hava yast klar aç l rken büyük bir güç ve h zla fliflerler. Dolay s yla hayat kurtar rken, emniyet kemerini takmam fl veya do ru flekilde takmam fl, hava yast na çok yak n oturan ve düzgün oturmayan yetiflkin ve büyük çocuklar için ciddi yaralanmalara sebep olabilirler. Bebekler ve küçük çocuklar n yaralanma ve ölüm riski çok fazlad r. Yap lmas gereken: Her zaman emniyet kemerlerinizi düzgün flekilde tak n ve dik, direksiyondan ve öngö üsten mümkün oldu unca uza a oturun. 8 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

13 /1/09 11:17 Page 7 Arac n z n Emniyet Özellikleri Koltuklar ve koltuk arkal klar Araç koltuklar, konforlu, emniyet kemerlerinin daha etkili olaca dik pozisyonlu ve enerji emer flekilde tasarlanm flt r. Koltuklar n ve koltuk arkal klar nn ayarlar güvenli inizi etkiler. Örne in, direksiyona ve öngö üse çok yak n oturmak fliflen hava yast taraf ndan yaralanma riskini artt r r. Yap lmas gereken: Ön koltuklar mümkün oldu u kadar geriye kayd r n ve araç hareket halindeyken koltuk arkal klar n dik konuma getirin. Kafal klar Kafal klar boyun travmalar ve di er yaralanmalardan korur. Maksimum koruma için, bafl n z kafal klar n ortas na yerlefltirin. Koltuk arkal n fazla yat rmak emniyet kemerlerinizin etkisini azaltacak, bir çarpma an nda emniyet kemerinin alt ndan kayma riskini artt rarak ciddi yaralanmaya neden olacakt r. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 9

14 /1/09 11:17 Page 8 Arac n z n Emniyet Özellikleri Arac kullanmadan önce yap lmas gereken emniyet kontrolleri Sizin ve di er yolcular n arac n z n emniyet özelliklerinden maksimum flekilde yararlanabilmeniz için, arac kullanmadan önce, her defas nda afla dakileri kontrol edin: l Tüm yetiflkinler ve çocuk koltu unu kullanamayacak kadar büyük çocuklar, emniyet kemerlerini takmal d rlar (Bkz. sayfa 14). l Bebek veya küçük çocuklar arka koltukta çocuk koltu unu kullanmal d r (Bkz. sayfa 20) l Koltuk arkal klar dik konumda olmal d r. (Bkz. sayfa 12) l Kafal klar düzgün flekilde ayarlanmal d r. (Bkz. sayfa 13) l Tüm kap lar kapat lmal d r (Bkz. sayfa 11) l Eflyalar düzgün biçimde yerlefltirilmeli veya emniyete al nmal d r. (Bkz. sayfa 144) Bundan sonraki k s mda emniyetinizi maksimum seviyede tutmak için gerekli bilgiler verilmektedir. Unutmay n ki, emniyet kemerleri ve hava yast klar (baz modellerde) düzgün çal flsa bile, emniyet sistemi tüm yaralanma ve ölümlerden koruyamaz. l Ön koltuktakiler mümkün oldu u kadar direksiyon ve öngö üsten uzakta oturmal d rlar. (Bkz. sayfa 11) 10 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

15 /1/09 11:17 Page 9 Yetiflkinlerin Korunmas Girifl Afla da sürücünün ve di er yetiflkinlerin nas l korunaca na iliflkin bilgiler bulunmaktad r. Bu bilgiler çocuk koltu unu kullanamayacak kadar büyük ve üç noktal emniyet kemerlerini kullanabilen çocuklara da uygulanabilir. (Büyük çocuklar n korunmas ile ilgili önemli bilgiler için Bkz. sayfa 44) 1. Kap lar kapat n Herkes araca bindikten sonra kap lar n kapan p kapanmad ndan emin olun. 2. Ön koltuklar ayarlay n Yaralanma riskini azaltmak için, emniyet kemerlerinizi düzgün biçimde tak n, s rt n z koltu a yaslay p dik olarak oturun, arac tam kontrol edebilecek kadar koltu u geriye itin. Ayn flekilde ön koltukta oturan yolcunun da koltu unu mümkün oldu unca arkaya itip itmedi inden emin olun. Direksiyona çok yak n oturan bir sürücü, kaza an nda, direksiyona çarparak veya hava yast n n fliflmesiyle ciddi yaralanma veya ölüm riski tafl r. Devam ediyor... Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 11

16 /1/09 11:17 Page 10 Yetiflkinlerin Korunmas! UYARI Hava yast na çok yak n oturmak hava yast fliflerken ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir. Hava yast klar ndan mümkün oldu unca uza a oturun. K sa boylu sürücüler direksiyondan yeterli uzakl kta ve pedallara uzanabilecek mesafeye kadar geri gitmelidir. Bununla birlikte, çok yak n oturmak konusunda rahats zsan z, size baz ayarlanabilir donan m tiplerini araflt rman z tavsiye ederiz. Koltu unuzu ayarlad n zda, ileri geri iterek yerine kilitlendi inden emin olun. Ön koltu un nas l ayarlanaca hakk nda bilgi için sayfa 91 e bak n. 3. Koltuk Arkal klar n Ayarlay n Sürücü koltuk arkal n rahat ve dik pozisyona ayarlay n, gö üsünüz ve direksiyon merkezindeki hava yast (baz modellerde) aras nda büyük bir boflluk b rak n. Direksiyona çok yak n oturursan z hava yast klar fliflerken yaralanabilirsiniz. Ön koltukta oturan yolcu da, koltuk arkal n dik konuma getirmelidir, fakat öngö üse çok yak n oturmamal d r. Öngö üse çok yak n oturdu u taktirde, hava yast klar fliflerken yaralanabilir. Koltuk arkal n arkaya yaslarken, emniyet kemerinin omuz k sm n n yolcunun gö süne göre fazla uzun olmas, emniyet kemerlerinin koruyucu özelli ini azalt r. Bu bir kaza an nda emniyet kemerinin alt ndan kayma flans n ve ciddi flekilde yaralanma riskini art r r. Koltuk arkal yat r ld kça, yaralanma riski de o oranda artar. 12 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

17 /1/09 11:17 Page 11 Yetiflkinlerin Korunmas 4. Kafal klar Ayarlay n! UYARI! UYARI Koltuk arkal n çok fazla yat rmak bir çarp flma an nda ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir. Koltuk arkal n dik konuma ayarlay n ve koltu a iyice yaslan n. Yanl fl yerlefltirilmifl kafal klar n etkisi azal r ve bir kaza an nda ciddi flekilde yaralanabilirsiniz. Arac kullanmadan önce kafal klar n yerinde ve düzgün yerlefltirilmifl olup olmad ndan emin olun. Koltuk arkal klar n n nas l ayarlanaca hakk nda bilgi için sayfa 91 e bak n. Arac kullanmadan önce, koltu unda kafal k bulunan yolcular n kafal klar uygun flekilde kullan p kullanmad ndan emin olun. Oturan n bafl kafal klar n merkezine uygun yerleflmifl olmal d r. Uzun boylu olanlar kafal n boyunu uygun seviyeye ayarlamal d r. Boyun travmalar ve di er çarpma yaralanmalar ndan korunmak için kafal klar düzgün flekilde ayarlay n. Kafal klar n nas l ayarlanaca hakk nda bilgi için sayfa 93 e bak n. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 13

18 /1/09 11:17 Page 12 Yetiflkinlerin Korunmas 5. Emniyet kemerlerinin konumu ve tak lmas Üç noktal emniyet kemerinin kullan lmas Sürgüyü çekerek kilit yuvas na tak n, sonra sürgünün tam kilitlendi inden emin olmak için kemeri elinizle çekerek kontrol edin. Kemerin bükülmüfl olup olmad n kontrol edin, çünkü bükülmüfl emniyet kemeri bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara sebep olabilir.! UYARI Yanl fl yerlefltirilmifl emniyet kemerleri bir kaza an nda ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir. Arac kullanmadan önce emniyet kemerlerinin do ru ve düzgün tak lm fl olup olmad ndan emin olun. Kuca n za oturan kemer k sm n kar n üzerine de il, mümkün oldu unca kalça k sm na yak n olacak flekilde ayarlay n, sonra kemerdeki bofllu u almak için kemerin omuz bölümünü yukar çekin. Bu uygulama, güçlü kalça kemiklerinin çarp flma kuvvetinin etkisini karfl lamas na yard mc olacakt r. Gerekirse, omuz k sm ndaki gevflekli i gidermek için emniyet kemerini tekrar çekin, sonra kemerin gö sünüzün ortas ndan ve omuzunuzun üzerinden geçirip geçirmedi inizi kontrol edin. Bu, çarpma kuvvetinin etkisini vücudunuzun üst k sm ndaki kuvvetli kemiklere da t r. 14 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

19 /1/09 11:17 Page 13 Yetiflkinlerin Korunmas Emniyet kemerinizin omuz k sm n kolunuzun alt ndan veya arkan zdan geçirmeyin. Bir çarp flma an nda ciddi yaralanmalara sebep olabilir. ki noktal emniyet kemerinin kullan lmas (Baz modellerde) E er kemer çok k sa ise, sürgüyü do ru aç da tutup uzatmak için kendinize do ru çekin, bu esnada kemer ayarlay c s n n kayd ndan emin olun. Kemer sürgüsünü kilit yuvas na tak n. Kemer sürgüsünü kalçan z n üzerinden çekip üzerinde CENTER yaz l kilit yuvas na tak n. Devam ediyor... Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 15

20 /1/09 11:17 Page 14 Yetiflkinlerin Korunmas E er emniyet kemeri düzgün çal flm yorsa. E er emniyet kemerleriniz gerekti i flekilde çal flm yorsa, bir çarp flma s ras nda sizi korumayabilir. Bozuk emniyet kemeri kullananlar ciddi biçimde yaralanabilir veya ölebilir. Hiç kimse bozuk emniyet kemeri olan bir koltu a oturmamal d r. Emniyet kemerlerinizi en k sa zamanda Honda servisinize kontrol ettiriniz. 6. Direksiyonu Ayarlay n Kemeri karn n z n üzerine de il, mümkün oldu unca afla ya, kalça kemi inizin üzerine yerlefltirin. Bu uygulama, güçlü kalça kemiklerinin çarp flma kuvvetinin etkisini karfl lamas na yard mc olacakt r. Kemerin s k fakat rahat olmas için, kuflak bofllu unu aç k ucu çekerek ayarlay n. Emniyet kemer sistemi ve bak m ile ilgili ek bilgiler için sayfa 51 ye bak n. Direksiyonu gö sünüze bakacak flekilde ayarlay n. Yüzünüze do ru olmamal d r. Direksiyonunuzun yüzünüze do ru dönük olmas, sürücü hava yast n n etkinli ini azalt r. Direksiyonu nas l ayarlayaca n z hakk nda bilgi için sayfa 80 e bak n. 16 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

21 /1/09 11:17 Page 15 Yetiflkinlerin Korunmas 7. Düzgün flekilde oturun Tüm oturanlar koltuklar n ayarlad ktan ve emniyet kemerlerini ba lad ktan sonra, araç duruncaya kadar s rtlar n koltu a yaslay p dik bir flekilde oturmal d rlar ve her iki ayaklar da yerde olmal d r. Düzgün oturmamak çarp flma s ras nda yaralanma riskini art r r. Örne in, e ik oturuyorsa, yatar vaziyetteyse, öne yak nsa, öne yaslanm fl durumdaysa veya bir ya da her iki aya n yukar kald rm flsa, bir çarp flma s rasanda yaralanma riski büyük ölçüde artar. Ayr ca, ön koltukta gerekti i flekilde oturmayan bir yolcu, araç içerisindeki parçalara vurarak veya aç lan hava yast n n vurmas yla ciddi veya öldürücü flekilde yaralanabilirler.! UYARI Düzgün flekilde oturmamak bir çarpma s ras nda ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Her zaman dik oturun, ayaklar n z yerde olacak biçimde koltu a iyice yaslan n. Unutmay n ki, arac n zdaki hava yast klar n n (baz modellerde) ve di er emniyet özelliklerinin daha iyi koruma sa lamas için uygun biçimde oturmal s n z ve emniyet kemerinizi ba lamal s n z. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 17

22 /1/09 11:17 Page 16 Yetiflkinlerin Korunmas Hamile bayanlar için tavsiyeler Mümkünse hamile bayanlara üç noktal emniyet kemeri kullanmalar n tavsiye ederiz. Emniyet kemerinin kuca a oturan k sm n mümkün oldu u kadar kalçan za yak n tutmay unutmay n. Hamile bayanlar öngö üs ve direksiyondan mümkün oldu unca uzak olacak flekilde oturmal d r. Bu, bir çarp flma s ras nda veya hava yast aç l rken annenin ve do mam fl bebe inin yaralanma riskini azalt r. Her doktor kontrolüne gidiflinizde araç kullan p kullanamayaca n z sorun. Anneyi korumak, do mam fl bir bebe i koruman n en iyi yoludur. Bunun için hamile bir kad n, araç kullan rken veya yolculuk ederken, emniyet kemerini her zaman do ru bir flekilde ayarlayarak takmal d r. 18 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

23 /1/09 11:17 Page 17 Yetiflkinlerin Korunmas Ek Emniyet Önerileri l Ayn emniyet kemerini asla iki kifli kullanmamal d r. Aksi taktirde, bir kaza an nda çok ciddi biçimde yaralanabilirler. l Emniyet kemerlerinin üzerine aksesuar koymay n z. Arac konforlu olmas n istemek veya emniyet kemerinin omuz k sm n ç karmak emniyet kemerlerinin koruma özelli ini azaltabilir ve bir kaza s ras nda ciddi yaralanma riskini artt r r. Sadece SRS donan ml araçlar için l Hava yast ile sizin aran zda sert veya kesici eflyalar bulunmamal d r. Kuca n zda sert veya keskin eflyalar tafl mak veya pipo içerek veya a z n zda keskin bir fley varken araba kullanmak hava yast n n aç lmas s ras nda yaralanman za sebep olabilir. l Ellerinizi ve kollar n z hava yast kapaklar ndan uzak tutun. E er elleriniz veya kollar n z, direksiyonun ortas ndaki ya da öngö üs üzerindeki hava yast kapaklar na yak n olursa hava yast klar fliflerken yaralanabilirler. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 19

24 /1/09 11:17 Page 18 Çocuklar n Korunmas Çocuklar korunmak için yetiflkinlere muhtaçt rlar. Bununla birlikte tüm iyi niyetlerine ra men, pek çok anne-baba ve yetiflkin çocuklar nas l uygun koruyacaklar n bilmemektedirler. Dolay s yla e er çocuklar n z varsa veya arac n zda çocuklar varken araba kullanmak durumunda kal rsan z bu bölümü okuyunuz.! UYARI Korunmayan veya uygun flekildede korunmam fl çocuklar bir kaza s ras nda ciddi flekilde yaralanabilir veya ölebilirler. Emniyet kemeri kullanamayacak kadar küçük çocuklar, özel çocuk koltu unda uygun flekilde korunmal d rlar. Büyük çocuklar emniyet kemeriyle korunmal d rlar. Ço u ülkelerde çocuk koltu u sistemleri ECE 44 say l üretim flartlar na uygun olmal d r. Baz ülkelerde, resmi olarak onaylanm fl ise ve arabada çocuklar için uygun bir emniyet sistemi bulunuyorsa, 12 yafl ndan küçük ve 150 cm den k sa çocuklar resmi olarak onaylanm fl uygun çocuk koltuklar na oturtulmal d rlar. Bu ülkelerde, resmi olarak onaylanm fl, uygun koltuklar n çocuklar n tafl nmas esnas nda kullan lmas flartt r. Lütfen ülkenizin bu konudaki yasal zorunluluklar n kontrol edin. 20 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

25 /1/09 11:17 Page 19 Çocuklar n Korunmas Tüm çocuklar korunmal d r Her y l, birçok çocuk korunamad klar veya uygun flekilde korunmad klar için araba kazalar nda yaralanmakta veya ölmektedirler. Gerçekten de 12 yafl ve alt çocuk ölümlerinin bir numaral sebebi araba kazalar d r. Çocuk yaralanma ve ölümlerinin say s n azaltmak için, araç kullan rken bebek ve çocuklar uygun flekilde koruyun. Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük çocuklar çocuk emniyet koltu unda oturmal d r. (Bkz. sayfa 25) Daha büyük çocuklar emniyet kemeri kullanmal d r. (Bkz. sayfa 44) Çocuklar arka koltukta oturmal d r. Kaza istatistiklerine göre, tüm yafl gruplar ndaki çocuklar n, ön koltuk yerine arka koltu a do ru bir flekilde oturtulmalar daha güvenlidir. Bir çarp flma veya ani durufl s ras nda arka koltukta oturan çocuklar n araç içerisindeki parçalara çarparak yaralanma olas l daha düflüktür. Dolay s yla, arkada oturan çocuklar hava yast fliflince yaralanmazlar. Yolcu Hava Yast Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler çerir Hava yast klar sadece önden çarpmalar önlemek için tasarlanm flt r. Yolcu hava yast oldukca büyüktür ve çok h zl bir flekilde flifler. Bebekler Asla, yolcu hava yast olan araçlara arkaya bakan çocuk koltu u takmay n. Hava yast fliflerken bebe i öldürebilecek veya a r yaralayabilecek flekilde çocuk koltu una arkadan vurabilir. Devam ediyor.. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 21

26 /1/09 11:17 Page 20 Çocuklar n Korunmas E.C.E 94 no lu hükmü uyar nca;! UYARI Son derece tehlikelidir! Bir bebek veya çocuk koltu unu hiçbir zaman önünde hava yast olan bir koltu a yerlefltirmeyin. Hava yast herhangi bir nedenle fliflerse, büyük bir kuvvetle arkaya bakan çocuk koltu una vuracakt r. Arkaya bakan çocuk koltu u, bu kuvvetin etkisiyle yerinden ç kabilir veya bebek, ciddi bir flekilde yaralanaca kuvvetli bir darbe alacakt r. Küçük Çocuklar Öne bakan Çocuk koltu unu yolcu hava yast bulunan bir arac n ön koltu una yerlefltirmek tehlikelidir. E er araç koltu u öne çok yak nsa veya çocu un bafl kaza s ras nda öne do ru düflerse, fliflen hava yast küçük çocu un ciddi flekilde yaralanabilece i ya da ölebilece i büyük bir kuvvetle çocu a vurabilir. Büyük Çocuklar Çocuk koltu una büyük gelen çocuklar hava yast n n fliflmesi nedeniyle yaralanma veya ölüm riski tafl rlar. Mümkünse, büyük çocuklar arka koltukta oturmal d rlar, emniyet kemeriyle uygun flekilde korunmal d rlar. (Büyük çoçuklar n korunmas ile ilgili önemli bilgiler için sayfa 44 e bak n.) Her durumda hangi ülkede araç kullan yorsan z, o ülkenin ilgili kanunlar n ö renin. (Baz modellerde) Yolcu hava yast klar ile ilgili uyar lar hat rlatmak ve çocuklar n arka koltu a uygun flekilde yerlefltirilmesi için, arac n z n ön cam nda ve ön yolcu kap s efli inde uyar etiketleri bulunmaktad r. Baz modellerde, günefllik üzerindedir. Lütfen bu etiketleri okuyun ve bilgileri takip edin. 22 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

27 /1/09 11:17 Page 21 Çocuklar n Korunmas E.C.E 94 no lu hükmü uyar nca; Son derece tehlikelidir!! UYARI Bir bebek veya çocuk koltu unu hiçbir zaman önünde hava yast olan bir koltu a yerlefltirmeyin. E er birkaç çocukla birlikte arac kullanman z gerekirse Çocuklar arka koltukda uygun flekilde oturmalar için, üç oturma pozisyonu vard r. E er arac n zda üçten fazla çocuk tafl man z gerekiyorsa: l Büyük çocu u ön koltu a oturtun, çocu un emniyet kemerini takabilecek kadar büyük olmas na dikkat edin. (Bkz. sayfa 44) l Araç koltu unu mümkün oldu u kadar arkaya itin. (Bkz. sayfa 11) l Çocu u koltu a dik bir biçimde ve iyice arkaya yaslanm fl flekilde oturtun. (Bkz. sayfa 17) l Emniyet kemerlerinin düzgün flekilde tak l p tak lmad ndan emin olun. (Bkz. sayfa 14) E er bir çocuk yak n ilgi gerektiriyorsa Pek çok anne-baba, çocuklar na bakmak veya onunla ilgilenebilmek için bebeklerini veya küçük çocuklar n ön koltu a oturtmay tercih ederler. Bir çocu u ön koltu a oturtmak hava yast ile ilgili tehlikelere maruz b rakt gibi, çocukla ilgilenmek sürücüyü oyalayarak dikkatini da t r ve ciddi emniyet riskleri oluflturur. E er bir çocuk fiziksel ilgi istiyorsa veya s k s k bakmak gerekiyorsa, size, ilgilenecek baflka birini çocukla birlikte arka koltu a oturtman z tavsiye ederiz. Arka koltuk bir çocuk için ön koltuktan daha güvenlidir. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 23

28 /1/09 11:17 Page 22 Çocuklar n Korunmas Ek Emniyet Hat rlatmalar l Ana kumandadaki elektrikli cam dü mesini kullanarak çocuklar n arka camlar açmalar n engelleyin. Bu özelli in kullan lmas, çocuklar n camlarla oynamas n, kendilerine zarar vermesini veya sürücünün dikkatinin da lmas n engeller. (Sayfa 96 ya bak n). l Çocuklar arac n z n içinde yanl z b rakmay n. Baz ülkelerde çocuklar bir büyük denetiminde olmaks z n araçta b rakmak yasakt r ve çok tehlikelidir. Örne in, bebekleri ve küçük çocuklar s cak havalarda araç içerisinde b rakmak günefl çarpmas ndan ölmelerine yol açabilir. Kontak anahtar n arac n üzerinde b rakarak, çocuklar araçta yanl z b rak rsan z yanl fll kla arac çal flt rabilirler, kendilerini veya baflkalar n yaralayabilirler. Çocuk Koltu unun Kullan l fl Hakk nda Genel Bilgiler Takip eden sayfalarda bebekler ve küçük çocuklar için haz rlanm fl çocuk koltu unun seçimi ve tak lmas ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Çocuk Koltu unun Seçilmesi Uygun korumay sa lamak için, çocuk koltu unun seçiminde üç flart n yerine getirilmesi gerekir: 1. Çocuk koltu u, emniyet standartlar na uymal d r. Bir çok ülkede, özel çocuk koltuklar ECE 44 No lu flarta uygun olmal d r. Alaca n z koltu un bu flarta uyup uymad ö renin. Araç üreticileri özel çocuk koltuklar n n kendisinden kaynaklanan hiç bir zarar n üstlenmezler. 2. Çocuk koltu u çocu unuz için uygun tipte ve boyutta olmal d r. Çocuk koltu unun çocu unuz için uygun oldu undan emin olun. Yükseklik ve a rl k limitleri için araç üreticilerinin tavsiyelerini ve etiketlerini kontrol edin. 24 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

29 /1/09 11:17 Page 23 Çocuklar n Korunmas Bununla birlikte, Honda n z için tavsiye edilen tüm oturma pozisyonlar na uygun çocuk koltuklar bulman z mümkündür. Bebekler: Bir yafl na kadar olan çocuklar için arkaya bakan e imli emniyet sistemi kullan lmal d r. Arkaya bakan emniyet sistemi sadece bebe in bafl n, boynunu ve s rt n korur. Bebeklerin korunmas ile ilgili ek bilgiler için sayfa 32 ye bak n. Küçük Çocuklar: Arkaya bakan çocuk koltu u için çok büyük olan ve destek almadan oturamayan çocuklar için öne bakan çocuk koltu u kullan lmal d r. Küçük çocuklar n korunmas ile ilgili ek bilgiler için sayfa 38 e bak n. 3. Çocuk koltuklar arac n koltuklar na uygun olmal d r. Anne ve babalara, bir çocuk koltu unu almak istediklerinde, sat n almadan önce, çocuk koltu unu test etmelerini tavsiye ederiz. E er sat n ald n z çocuk koltu u koltuklara uygun de ilse, uyacak baflka bir çocuk koltu u alman z gerekebilir. Avrupa ülkeleri için tavsiye edilen çocuk koltuklar hakk nda bilgi için sayfa 29 a bak n z. Çocuk koltuklar, araç koltuklar ve emniyet kemerlerinin tasar mlar ndaki farkl l klar nedeniyle, tüm çocuk koltu u tipleri, arac n z n koltuklar na uymayabilir. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 25

30 /1/09 11:17 Page 24 Çocuklar n Korunmas Çocuk koltuklar n n yerlefltirilmesi Bu sayfada öne ve arkaya bakan çocuk koltuklar n n arac n z n neresine yerlefltirilece ine dair Honda n n tavsiyeleri bulunmaktad r. Hava yast klar çocuklar için ciddi tehlikeler içerir Yolcu hava yast büyük bir güçle fliflti inden arkaya bakan çocuk koltu undaki bir bebe in ciddi biçimde yaralanmas na veya ölmesine sebep olur. Ayn risk öne bakan çocuk koltu unda oturan küçük çocuklar için de geçerlidir. E er koltuk öne çok yak nsa veya çocu un bafl kaza s ras nda öne do ru düflerse, fliflen hava yast çocu u öldürebilir veya ciddi flekilde yaralayabilir. E er küçük bir çocuk önde yolculuk etmek zorundaysa, afla da verilen bilgileri takip edin. Ön yolcu koltu u Bebekler: Yolcu hava yast tehlikeli oldu undan bebekleri ön koltu a oturtmay n. Küçük çocuklar: Yolcu hava yast tehlikeli oldu undan, tavsiye edilmez. E er küçük bir çocu un önde oturmas gerekiyorsa, araç koltu unu iyice arkaya itin, öne bakan bir çocuk koltu unu emniyet kemeri ile ba lay n. (Bkz. sayfa 39) Arka koltuklar Bebekler: Tavsiye edilen pozisyondur. Arkaya bakan çocuk koltu unu bir emniyet kemeri ile ba lay n. (Bkz. sayfa 33) Küçük çocuklar: Tavsiye edilen pozisyondur. Öne bakan çocuk koltu unu bir emniyet kemeri ile ba lay n. (Bkz. sayfa 39) Avrupa ülkeleri için, çocuk koltu unun yerlefltirilmesi hakk nda bilgi için sayfa 29 a bak n. 26 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

31 /1/09 11:17 Page 25 Çocuklar n Korunmas Çocuk koltu unun tak lmas Uygun bir çocuk koltu u seçtikten ve yerlefltirmek için iyi bir yer bulduktan sonra, koltu u takarken yap lmas gereken üç temel basamak vard r: 1. Çocuk koltu unun araca bir emniyet kemeri ile tak n. Tüm çocuk koltuklar araca iki noktal emniyet kemeri ile ya da üç noktal emniyet kemerinin kucak k sm yla ba lanmal d r. Koltuk üreticilerinin tavsiyelerine uyun. Araca uygun flekilde monte edilmemifl bir çocuk koltu u, bir çarp flma s ras nda çocu un ve di er yolcular n hayat n tehlikeye sokabilir. Arkaya bakan çocuk koltu unun, bir emniyet kemeri kullan larak tak lmas hakk nda bilgi için sayfa 36 ya bak n. (Avrupa modelleri hariç) E er üç noktal bir emniyet kemeri kullan yorsan z, emniyet kemerine bir kilitleme klipsi tak n. (Bkz. sayfa 43) Araca nas l tak laca hakk nda bilgi için sayfa 36 ve 42 ye bak n. 2. Çocuk koltu unun s k biçimde tak l p tak lmad ndan emin olun. Bir çocuk koltu u takt ktan sonra, güvenli bir flekilde yerleflip yerleflmedi ini anlamak için koltu u öne ve sa a-sola çekin ve itin. Normal sürüfl manevralar yaparken; çarpma an nda, emniyeti sa lamak için, annebabalara çocuk koltu unu mümkün oldu u kadar s k yerlefltirmelerini tavsiye ederiz. Bununla birlikte, bir çocuk koltu unu afl r s k olmas na gerek yoktur. Baz araçlarda veya oturma pozisyonlar nda, bir çocuk koltu unu yerlefltirmek çok zordur. Bu nedenle tümüyle hareket edemeyecektir. Soldan sa a veya önden arkaya hareket edebilir ve bu çocuk koltu unun koruma etkisini azaltmamal d r. Devam ediyor... Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 27

32 /1/09 11:17 Page 26 Çocuklar n Korunmas E er çocuk koltu u güvenli de ilse, farkl bir oturma pozisyonunda yerlefltirmeyi deneyin veya istedi iniz oturma pozisyonunda s k ca yerleflebilecek farkl bir çocuk koltu u kullan n. 3. Çocu u çocuk koltu una yerlefltirin. Çocuk koltu u üreticilerinin tavsiyeleri do rultusunda çocu un koltu una uygun flekilde yerlefltirildi inden emin olun. Çocuk koltuklar na uygun flekilde yerlefltirilmeyen bir çocuk, kaza s ras nda çocuk koltu undan yuvarlanabilir ve ciddi biçimde yaralanabilir, hatta bu, di er yolcular n da hayat n tehlikeye sokabilir. Çocuk koltu unun kald r lmas Çocuk koltu unu kullanmayaca n z zaman, ya sökün ve güvenli bir yere kald r n, ya da uygun flekilde yerlefltirildi inden emin olun. Uygun flekilde yerlefltirilmemifl çocuk koltu u bir kaza veya sert fren s ras nda araç içerisinde yuvarlanabilir ve yolcular n yaralanmas na neden olabilir. 28 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

33 /1/09 11:17 Page 27 Çocuklar n Korunmas Avrupa Ülkeleri çin Çocuk Koltuklar Çeflitli Koltuk konumlar na uygun Çocuk Koltuklar Bir çok ülkede, çocuk koltuklar ECE 44 Kural na uygun olmal d r. Kilo Gruplar OTURMA KONUMLARI SRS L ARAÇ ÖN KOLTUK SRS S Z ARAÇ ARKA KOLTU UN YAN TARAFLARI ARKA KOLTU UN ORTASI* 2 10 kiloya kadar X L L Y 9 ile 18 kilo aras L* 1 L L L 17 ile 25 aras L* 1 L L Y 22 ile 36 aras L* 1 L L Y L= Bir sonraki sayfada gösterilen çocuk koltuklar için uygundur. X= Bu kilo grubundaki çocuklar için uygun bir koltuk pozisyonu yoktur. Y= Bir sonraki sayfada gösterilen baz çocuk koltuklar na uygun de ildir. Bu koltuklar, iki noktal emniyet kemeri ile de il üç noktal emniyet kemeri ile araca tutturulmal d r. Di er çocuk koltuklar n n bu oturma konumuna uygun olup olmad, koltu u üreten ve satan firmalara dan fl larak ö renilmelidir. * 1 = Ön koltu u mümkün oldu u kadar geri çekin. * 2 = Befl kiflilik model Devam ediyor... Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 29

34 /1/09 11:17 Page 28 Çocuklar n Korunmas Afla da belirtilen çocuk koltuklar bu araca uygun özelliklerdedir. A rl k 10 kiloya kadar 9 ile 18 kilo aras kilo kilo Çocuk Koltu u HAC* Baby-sitter HAC* King HAC* Zoom Emniyet Kemeri Üç Nokta Emniyet Kemeri ki noktal /Üç Noktal Kemer Üç Nokta Emniyet Kemeri Tak lmas *HAC : HONDA AKSESUARI AVRUPA N.V. 30 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

35 /1/09 11:17 Page 29 Çocuklar n Korunmas Bu bölümdeki listede bulunmayan, farkl baz çocuk koltuklar, HONDA araçlar için uygun olabilir. Fakat, uygun olup olmad anlamak için, koltu u üreten ve satan firmalara dan flarak dikkatli bir flekilde kontrol etmeniz gerekir.! UYARI Honda ya uygun olmayan çocuk koltuklar n n tak lmas bebe i ya da küçük çocu u tam olarak koruyamayaca için ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 31

36 /1/09 11:17 Page 30 Çocuklar n Korunmas Bebeklerin Korunmas Çocuk koltuk tipleri Bebe in bafl n, boynunu ve s rt n desteklemek için bir yafl civar ndaki bebeklerin arkaya bakan çocuk koltu una yerlefltirilmeleri gerekmektedir. ki tip koltuk kullan labilir: Özellikle bebekler için tasarlanm fl çocuk koltu u veya arkaya bakan, yatabilir model çocuk koltu u.! UYARI Arkaya bakan çocuk koltu unu ön koltu a yerlefltirmek hava yast fliflerken ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir. Her zaman arkaya bakan çocuk koltu unu arka koltu a yerlefltirin. Ön koltu a yerlefltirmeyin. Bebekleriniz için, çocuk koltu u üreticilerinin belirtti i a rl k ve boya gelinceye kadar veya destek almaks z n oturuncaya kadar, arkaya bakan çocuk koltuklar n kullanman z tavsiye ederiz. Avrupa ülkelerinde kullan lan çocuk koltu u hakk nda bilgi için sayfa 29 a bak n. Arkaya bakan çocuk koltu unun yerlefltirilmesi Avrupa ülkeleri için, arkaya bakan çocuk koltu unu arka koltuktaki konumlardan birine yerlefltirmelisiniz (Bkz. sayfa 33). (Avrupa ülkeleri hariç) Bu araçta arkaya bakan çocuk koltu u arka koltuktaki herhangi bir konuma yerlefltirilebilir. Ön koltu a yerlefltirilemez. Çocuk koltu unuzu her zaman arka koltu un ortas na yerlefltirmenizi tavsiye ederiz. 32 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

37 /1/09 11:17 Page 31 Çocuklar n Korunmas Asla arkaya bakan çocuk koltu unu ön koltu a yerlefltirmeyiniz. E er yolcu hava yast fliflerse, bebe i öldürebilecek veya yaralayabilecek kadar büyük bir kuvvetle çocuk koltu unun arkas na vuracakt r. E er bebek ilgi istiyorsa, size, bebekle ilgilenebilecek bir baflka kifli ile birlikte, bebe i arka koltu a oturtman z tavsiye ederiz. Arkaya bakan çocuk koltu unu öne bakacak flekilde yerlefltirmeyiniz. E er bebe in yüzü öne bakar haldeyse, önden çarpma s ras nda çok ciddi flekilde yaralanabilir. E.C.E 94 no lu hükmü uyar nca;! UYARI Son derece tehlikelidir! Bir arkaya bakan çocuk koltu unu hiçbir zaman önünde hava yast olan bir koltu a yerlefltirmeyin. Arkaya bakan çocuk koltu unun üç noktal emniyet kemeri ile tak lmas Çocuk koltu unu üç noktal emniyet kemeri ile ba lamak için, koltuk üreticilerinin talimatlar n uygulay n. Avrupa ülkelerinde kullan lan çocuk emniyet sistemi için sayfa 29 a bak n. Hava yast herhangi bir nedenle fliflerse, büyük bir kuvvetle bebek koltu una vuracakt r. Bebek koltu u, bu kuvvetin etkisiyle yerinden ç kacak veya bebek ciddi bir flekilde yaralanaca kuvvetli bir darbe alacakt r. Devam ediyor... Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 33

38 /1/09 11:17 Page 32 Çocuklar n Korunmas Arkaya bakan çocuk emniyet sisteminin her iki tip emniyet kemeri ile ba lanma yöntemleri için sayfa 36 ya bak n. (Baz modellerde) Arka koltuklar n yan taraflar nda bulunan üç noktal emniyet kemerlerinde, çocuk koltu u tak l rken kullan lmas gereken kilitleme mekanizmalar bulunur. Avrupa ülkeleri haricinde, arkaya bakan çocuk koltu unu üç noktal emniyet kemeri ile ba larken, kemer üzerinde kilitleme klipsi kullanmal s n z (Bkz. sayfa 43). leriki sayfalarda, ek kilitleme mekanizmas bulunan araçlarda bu tip emniyet kemeri ile ba lanacak çocuk koltu unun nas l yerlefltirilece i hakk nda bilgiler verilmektedir. Arkaya bakan çocuk koltuklar n n iki noktal emniyet kemeri ile nas l yerlefltirilece i hakk nda bilgi için sayfa 36 ya bak n. 1. Çocuk koltu unu arka oturma konumuna yerlefltirirken, emniyet kemerini çocuk koltu u üreticilerinin talimatlar na göre çocuk koltu una ba lay n, sonra kilit sürgüsünü emniyet kemeri tokas na tak n. 34 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

39 /1/09 11:17 Page 33 Çocuklar n Korunmas 2. Kilitlenebilir germe mekanizmas n çal flt rmak için, emniyet kemerinin omuz k sm n duruncaya kadar tamamen yavaflca çekin, sonra kemeri geri b rakarak germe mekanizmas na sard r n. (Kemer sar ld nda bir klik sesini duyars n z.) 3. Kemer sar ld ktan sonra, h zla çekin. E er kemer kilitleniyorsa, daha fazla çekemezsiniz. E er çekebiliyorsan z, kilitlenmemifl demektir ve bu ifllemleri tekrarlaman z gerekecektir. 4. Emniyet kemerinin kilitlendi inden emin olduktan sonra, emniyet kemerinin omuz k sm n tutun ve kemerin kucak k sm ndaki boflluklar emniyet kemerini çekerek giderin. Unutmay n ki, e er emniyet kemerinin kucak k sm s k olmazsa, çocuk koltu u sa lam yerleflmez. Bofllu u gidermek için, çocuk koltu u üzerine bir a rl k koyun veya çocuk koltu unun arkas ndan, emniyet kemerini çekerken bast r n. 5. Normal sürüfl s ras nda yeterince dik durmas için çocuk emniyet sistemini sa a sola çekin ve afla yukar bast r n. E er çocuk koltu u iyi ba lanmam flsa, kemerin kilidini aç n, tamamen sard r n, sonra bu ifllemleri tekrar edin. Kilitleme mekanizmas n açarak çocuk koltu- unu ç karmak için, emniyet kemeri tokas n aç n, emniyet kemerini çözün ve kemeri tamamen sard r n. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 35

40 /1/09 11:17 Page 34 Çocuklar n Korunmas Arkaya bakan çocuk koltu unun iki noktal emniyet kemeriyle tak lmas (Avrupa ülkeleri hariç) Son olarak, normal sürüfl s ras nda yeterince dik olmas için çocuk koltu unu sa a sola çekin ve afla yukar bast r n. E er çocuk koltu u oynuyorsa, kemerin kilitini aç n, sonra bu ifllemleri tekrar edin. Arkaya bakan çocuk koltu unun yerlefltirme hat rlatmalar Arkaya bakan çocuk koltu unu arka koltu un ortas na iki noktal emniyet kemeri ile yerlefltirmek için, emniyet kemerini, çocuk koltu u üreticilerinin talimatlar do rultusunda emniyet kemeri sistemine ba lay n, sonra sürgüyü emniyet kemeri tokas na tak n. Emniyet kemerinin gevflek ucunu çekerek boflluklar giderin; kemeri çekerken çocuk koltu u üzerine a rl k koyarsan z daha kolay olur. Uygun koruma için, bebek koltu u yat k veya yar yatar durumda olmal d r. Uygun yat rma aç s na karar vermek için, bebe inizin doktoruyla konuflun veya çocuk koltu u üreticilerinin tavsiyeleri do rultusunda hareket edin. stedi iniz yat rma aç s n, flekilde gösterildi i gibi, bir parça bezi rulo haline getirip çocuk koltu unun alt na koyarak da ayarlayabilirsiniz. 36 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

41 /1/09 11:17 Page 35 Çocuklar n Korunmas Arkaya bakan çocuk koltu u tak ld ktan sonra, sürücünün veya ön yolcunun koltuklar n tavsiye edildi i kadar geriye çekmelerini engelleyebilir. (Bkz. sayfa 11). Veya koltuk arkal klar n istedikleri dik konuma getirmelerini engeleyebilir. (Bkz. sayfa 12). Her iki durumda da, çocuk koltu unu ön yolcu koltu unun arkas na yerlefltirmenizi ve ön koltu u gerekti i kadar öne çekmenizi tavsiye ederiz. Ön koltukta kimse olmamal d r. Ön koltukta yolcu tafl mak istiyorsan z, daha küçük bir çocuk koltuk sistemi sat n alabilirsiniz. Bebekler için ek hat rlatmalar l Asla kuca n zda bebek tafl may n. E er bir çarp flma s ras nda emniyet kemeri takm yorsan z, öne do ru f rlayarak çocu u öngö üsle aran zda ezersiniz. l E er bir çarp flma s ras nda emniyet kemeri tak yorsan z, bebek kollar n z aras ndan kayabilir. Örne in, e er arac n z park halindeki bir araca 48 km/s (30 mil) h zla çarparsa, 9 kg l k bir bebek 275 kg l k bir kuvvet haline gelir ve onu tutmaya gücünüz yetmez. Kendiniz ve bebe inizin üzerinden ayn emniyet kemerini geçirmeyin. Çarpma an nda, kemer çocu a afl r bas nç uygular ve çok ciddi yaralanmalara sebep olur. Araç hareket halindeyken, çocuklar n koltuk üzerinde dizleri üstünde veya ayakta durmalar na izin vermeyin. Ani fren yaparken ortaya ç kan afl r kuvvet çocuklar n öne do ru f rlamalar na sebep olacakt r. Çocuklar ciddi flekilde yaralanabilir veya ölebilirler. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 37

42 /1/09 11:17 Page 36 Çocuklar n Korunmas Küçük Çocuklar n Korunmas Çocuk Koltuklar Tipleri Destek almadan oturabilen ve çocuk koltu u üreticilerinin belirtti i a rl k ve boy s n r ndaki çocuklar, öne bakan, dik çocuk koltu unda oturmal d rlar. Birçok koltuk tipi vard r. Bizim tavsiyemiz, fiekilde gösterilen befl noktal kuflak sistemidir. Küçük çocu unuzun, çocuk koltuklar n n belirtilen a rl k ve boy s n r n afl ncaya kadar, çocuk koltu u kullanmas n tavsiye ederiz. Avrupa ülkelerinde kullan lan çocuk koltu u için sayfa 29 a bak n. Öne bakan çocuk koltu unun yerlefltirilmesi Bu araçta, öne bakan çocuk koltu u için en iyi yer arka koltuktaki oturma konumlar ndan birisidir. Öne bakan çocuk koltu unu, yolcu hava yast olan araçlarda, ön koltu a yerlefltirmek çok tehlikeli olabilir. E er araç koltu u öne çok yak nsa veya çarpma s ras nda çocu un bafl öne do ru giderse, yolcu hava yast, çocu u ciddi bir flekilde yaralayacak veya öldürecek kadar büyük bir kuvvetle vurabilir. E er arac kullan rken küçük bir çocukla ilgilenilmesi gerekiyorsa, çocukla ilgilenebilecek bir baflka kifliyle birlikte çocu u arka koltu a oturtman z tavsiye ederiz. 38 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

43 /1/09 11:17 Page 37 Çocuklar n Korunmas! UYARI Ön koltukta uygun yerlefltirilmeyen öne bakan çocuk koltu u hava yast n n aç lmas esnas nda ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir. E er ön koltu a öne bakan çocuk koltu u yerlefltirmeniz gerekirse, araç koltu unu mümkün oldu u kadar geriye çekin ve çocu u uygun flekilde yerlefltirin. E er öne bakan çocuk koltu unu ön koltu a yerlefltirmek gerekiyorsa, araç koltu unu mümkün oldu u kadar geriye çekin, çocuk koltu unu s k bir flekilde yerlefltirdi inizden ve çocu un koltu una do ru flekilde ba land ndan emin olun. Öne Bakan Çocuk Koltu unun Üç Noktal Emniyet Kemeri le Tak lmas Çocuk koltu una üç noktal emniyet kemerini ba lamak için, çocuk koltu u üretici talimatlar n takip edin. Avrupa ülkelerinde kullan lan çocuk koltu unun tak lmas ile ilgili bilgiler için sayfa 29 a bak n. Avrupa ülkeleri haricinde, öne bakan çocuk koltu u üç noktal emniyet kemeri ile ba larken, kemer üzerinde bir kilitleme klipsi kullanmal s n z. (Bkz. sayfa 43) Ek kilitleme mekanizmas bulunan araçlarda, afla daki sayfalarda bu tip emniyet kemeri ile kullan lacak çocuk koltu unun nas l ba lanaca hakk nda bilgiler verilmektedir. Öne bakan çocuk koltu unun iki noktal emniyet kemeri ile nas l ba lanaca hakk nda bilgi için sayfa 42 ye bak n. Arkaya bakan çocuk koltu unun bir emniyet kemerleri ile ba lanma çeflitleri hakk nda ipuçlar için sayfa 32 ye bak n. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 39

44 /1/09 11:17 Page 38 Çocuklar n Korunmas (Baz modellerde) Arka koltuklar n yan taraflar ndaki ve ön yolcu koltu undaki üç noktal emniyet kemerleri üzerinde kilitleme mekanizmas bulunur. Bir çocuk koltu u araca tak l rken, bu mekanizma kullan lmal d r. 1. Çocuk koltu unu arka oturma konumuna yerlefltirirken, emniyet kemerini çocuk koltu u üreticilerinin talimatlar na göre çocuk koltu una ba lay n, sonra kilit sürgüsünü emniyet kemeri tokas na tak n. 2. Kilitlenebilir germe mekanizmas n çal flt rmak için, emniyet kemerinin omuz k sm n, duruncaya kadar yavaflca d flar çekin, sonra kemeri geri b rakarak germe mekanizmas na sard r n. (Kemer sar ld nda bir klik sesi duyars n z.) 40 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 0-Jazz GRŞ 1/10/04 9:53 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab Jazz

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 0-City 6/22/07 11:53 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı City

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları 7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı Eğitim Dökümanları 1. Hafta Eğitimleri 1.7. İnişler Sayfa 1 İniş, her uçuşun sonunda mutlaka gerçekleşecektir. Harika geçen bir görevin sonunda, inişte yapılacak ufak bir

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN1888:2012 www.pregobaby.com.tr Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin.

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin. Belinizden rahatsızlığınız varsa, uymanız gereken 40 da kural var Uzmanlar bel sağlığını korumak isteyen ya da fıtık veya başka bir sebebe bağlı bel rahatsızlığı bulunan herkesin günlük yaşamda dikkat

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 6/15/12 4:21 PM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

AVEO KULLANIM KILAVUZU

AVEO KULLANIM KILAVUZU AVEO KULLANIM KILAVUZU SADECE EURO DIESEL EN 590!* Aracınızın dizel motoru, otomotiv sektöründe yapılan en son yeniliklere uygun olarak geliştirilmiştir; diğer bir ifadeyle bu motor teknolojideki son noktayı

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

öne bakan Kullanım kılavuzu Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl

öne bakan Kullanım kılavuzu Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl öne bakan Kullanım kılavuzu ECE R44 04 Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl 1 BeSafe izi Comfort u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. BeSafe bu koltuğu büyük bir özen ile, hayatının gelecek aşamasında çocuğunuzu

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

Arabada güvenlik - çocuklar ve yetişkinler

Arabada güvenlik - çocuklar ve yetişkinler TYRKISK Arabada güvenlik - çocuklar ve yetişkinler 135 cm altındaki çocukların arabada kendi güvenlik donanımları olmalıdır. 135 cm Norveç te yetişkinlerin emniyet kemeri kullanması ve arabada bulunan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı