AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu Ekim 1997, stanbul, s AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM Doç. Dr. A. Gökhan Akkan Zehir, zehirlenme ve tedavisinin insanl k tarihi kadar eski oldu unu söylemek, çokta fazla abart l olmasa gerek. Ancak bu konudaki ilk yaz l belgeler M.Ö y llar nda yaz lm fl olan Ebers papirüsleridir. Daha sonralar Tevrat da bal k zehirlenmesinin tarifi, M.Ö. 1. Yüzy lda Pontus Kral Mithridates in zehirlenmelere karfl Evrensel bir Antidot gelifltirmeye çal flan ilk insan oldu unun bildirilmesi, Platon un, Sokrates in Conium Maculatum dan (bir cins çam a ac ) öldü ünü rapor etmesi, 13. Y.Y.da Abanos lu Peters in De Venesis adl yap t nda tüm zehirleri hayvansal, bitkisel ve mineral kaynakl olarak s n fland rmas ve 16. Y.Y.da Paracelsus un toksik ajanlar n toksik dozlar n tarif etmesi geçmifl zamanlar n önemli belgelerdir. Günümüz olarak tan mlad m z 20. Yüzy lda ise Toksikoloji ye modern klinik yaklafl m ise bafllang çta Pediatri de yo unlaflm fl ve 1952 y l nda Amerikan Pediatri Akademisinin Kazalar Önleme Komitesi nin raporu flaflk nl k yaratm fl ve çocuk kazalar n n yaklafl k %50 sinin zehirlenme ortaya konulmufltur lar n ortas nda 150 mg l k 100 ve daha fazla tablet içeren çocuk-aspirin inin 5 yafl alt ndaki çocuk zehirlenmelerinin yaklafl k %25 inden sorumlu oldu u bildirilmifltir de ABD de çocuklar n açam yaca güvenli kapak mecburiyeti getirilmifltir. Bu tarihten sonra çocuklardaki ilaç zehirlenmesine ba l vakalarda h zl bir düflüfl tespit edilmifltir lar n bafl ndan sonra da baz ilaçlar n ve toksik ajanlar n (barbitüratlar, LSD, eroin vs.) afl r dozuna ba l zehirlenmeleri ile evlerde kullan lan kimyasallar (temizlik malzemeleri, insektisitler vs.) ve çevre at klar yla (karbon monoksid vs.) görülen zehirlenmeler her y l çok say da kiflinin ölümüne neden olmaktad r. Zehirlenme vakalar yla ilgili ne yaz k ki ülkemize ait sa l kl istatistiksel bilgiler mevcut de ildir. Ancak ABD den baz veriler (1987) verecek olursak çarp c baz sonuçlarlar karfl laflt m z görürüz: 145

2 AKKAN, AG Zehirlenmelerin %88.9 u kazaen oluflmakta, Zehirlenmelerin % 77.5 a zdan al narak oluflmakta, Zehirlenmelerin % 74.5 evde tedavi edilmifltir. Ölümle sonuçlanm fl ilaç zehirlenmelerinin: %26.4 trisiklik ve di er antidepresanlarla, %23.4 ü analjeziklerle, %13.6 stimülanlar ve uyuflturucularla, %36.6 di er ilaç ve toksik ajanlarla meydana gelmifltir. Akut zehirlenme vakalar n n tedavisinde, tüm ülkelerde, benzer klinik yaklafl mlar sergilenmektedir. Ben bu bölümde tedaviden ziyade, akut zehirlenmelerde genel olarak uygulanan acil de erlendirme, bu de erlendirmelerin her aflamas nda karfl lafl labilecek sendromlar ve bu sendromlara neden olabilecek drog/toksik ajanlar n listesi ve konunun sonunda da baz önemli drog/toksik ajanlar n listesi ve bunlar n toksidromlar (=toksik sendromlar) ile yine zehirlenmelerine s k rastlan lan baz drog/toksik ajanlar ve bunlar n antidotlar ile kullan fl flekil ve dozajlar n n verece im. Zehirlenmelerde Acil De erlendirme ve Tedavi Akut zehirlenme vakalar n n tedavisinin bafllang c nda KURAL hastan n stabilizasyonunun sa lanmas d r. Bunun için de öncelikle hastan n havayolunun aç k olmad, solunum ve dolafl m sistemlerinin yeterli olup olmad - n n tespiti ve gerekli ise hemen müdahale edilmesi ve daha sonra sistemlerinin yeterli olup olmad n n tespiti ve gerekli ise hemen müdahale edilmesi ve daha sonra da tedaviye bafllan lmas d r. Afla da acil de erlendirmenin nas l yap laca, s ras ve bu de erlendirmeler s ras nda görülebilecek sendromlar ve bu sendromlara neden olabilecek droglar verilecektir: Havayolu Solunum Dolafl m Mental durumda de ifliklik Di er komplikasyonlar Klinik tan Dekontaminasyon At l m n artt r lmas Hastan n teflekküllü bir hastaneye (zehir merkezine) sevki. 146

3 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM Havayolu Havayolunu temizle, Ö ürme ve öksürük reflekslerini kontrol et, Hastaya pozisyon ver. Endotrakeal entübasyon gerekli mi? Nazotrakeal entübasyon Orotrakeal entübasyon Solunum Arteriyel kan gazlar n ölç, Ambu / maske kullan, Oksijen ver. Solunum yetmezli i var m? Solunum Yetmezli ine Neden Olan Baz Drog vetoksinler Solunum Kaslar n n Paralizisi: Botulinum Toksini Nöromüskuler blokerler Organofosfatlar ve karbamatlar Y lan zehiri Striknin Solunum Merkezinin Depresyonu Barbitüratlar Klonidin ve di er sempatolitik ajanlar Etanol ve alkoller Opiatlar Sedatif-hipnotikler Hipoksi var m? Baz Hipoksi Nedenleri: nert Gazlar: Karbon dioksid Metan ve propan Azot Kardiyopulmoner Ödem: Beta blokerler Kinidin, prokainamid ve dizopiramid Verapamil 147

4 AKKAN, AG Selüler Hipoksi: Karbonmonoksid Siyanür Hidrojen sülfür Methemoglobinemi Sülfhemoglobinemi Pnömoni ve Non-kardiyopulmoner Ödem: Gastrik içeri in aspirasyonu Hidrokarbonlar n aspirasyonu Klor ve di er irritan gazlar Kokain Civa buhar Azot dioksid Opiatlar Fosgen Salisilatlar Sedatif-hipnotikler Duman inhalasyonu Etilen glikol Metal buharlar Etklorvinol (iv, oral) Bronkospazm var m? Bronkospazma neden olan baz drog ve toksinler: Beta blokerler Klor ve di er irritan gazlar Hidrokarbon inhalasyonu Metal Buharlar Organofosfatlar ve di er antikolinesterazlar Duman inhalasyonu Dolafl m Tansiyon ve nabz ölç, EKG yi izle, Rutin kan tetkiklerini iste. Bradikardi / AV blok var m? Bradikardi AV blo una neden olan baz drog ve toksinler: Kolinerjik veya vagatonik ajanlar: Karbamat insektisidler Dijital glikozidler Organofosfatlar Fizostigmin 148

5 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM Membran - depresan droglar: Beta-blokerler Enkainid ve flekainid Kinidin, prokainamid ve dizopiramid Sempatolitik Ajanlar: Beta blokerler Klonidin Opiatlar Di erleri: Fenilpropanolamin ve di er alfa-adrenerjikler Kalsiyum antagonistleri Lityum Propoksifen QRS intervali uzam fl m? QRS intervalini uzatan baz drog ve toksinler: Beta blokerler Dijital glikozidler (tam kalp blo u) Difenhidramid Enkainid ve flekainid Hiperkalemi Fenotiyazinler (tiyoridazin) Propoksifen Kinidin, prokainamid ve dizopiramid Taflikardi var m? Taflikardiye neden olan baz drog ve toksinler: Sempatomimetik ajanlar: Amfetaminler ve türevleri Kafein Efedrin ve psödoefedrin Fensiklidin Teofilin Selüler hipoksiye neden olan ajanlar: Karbonmonoksit Siyanür Hidrojen sülfür Oksidleyici ajanlar (methemoglobinemi) 149

6 AKKAN, AG Antikolinerjik Ajanlar: Amanita muscaria mantarlar Antihistaminikler Atropin ve di er antikolinerjikler Fenotiyazinler Ventriküler aritmi var m? Ventriküler aritmilere neden olan baz drog ve toksinler: Ventriküler taflikardi ve fibrilasyon: Amfetaminler ve di er sempatomimetik ajanlar Aromatik hidrokarbon çözücüler Kafein Kloral hidrat Klorlu ve florlu hidrokarbon çözücüler Kokain Dijital glikozidler Flor Fenotiyazinler Teofilin QT Uzamas veya Torsades de Pointes: Amiodaron Arsenik Sitrat Flor Organofosfat insektisidler Talyum Hipotansiyon var m? Hipotansiyona neden olan baz drog ve toksinler: Rölatif Bradikardili Hipotansiyon: Sempatolitik Ajanlar: Beta blokerler Bretilyum Klonidin, prazosin ve metil dopa Hipotermi Opiatlar Rezerpin Tetrahidrozolin 150

7 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM Membran-depresan ajanlar: Beta blokerler Enkainid ve flekainid Kinidin, prokainamid ve dizopiramid Propoksifen Di erleri: Barbitüratlar Kalsiyum antagonistleri Siyanür Flor Organofosfatlar ve karbamatlar Sedatif-hipnotikler Taflikardili Hipotansiyon: S v kayb veya intersitisyel bofllu a kaç fl: Amatoksin içeren mantarlar Arsenik Kolflisin Bak r sülfat Hipertermi Demir Ç ng rakl y lan zehirlenmesi Sedatif-hipnotikler Periferik venöz veya arteriyle dilatasyon: Beta-2 uyar c lar Kafein Hidralazin Hipertermi Nitritler Sodyum nitroprussiyat Fenotiyazinler Teofilin Hipertansiyon var m? Hipertansiyona neden olan baz drog ve toksinler: Taflikardili Hipertansiyon: Jeneralize sempatomimetik ajanlar: 151

8 AKKAN, AG Amfetaminler ve türevleri Kokain Efedrin Epinefrin Levodopa LSD MAO Marihuana Fensiklidin Antikolinerjik ajanlar: Atropin ve di er antikolinerjikler Antihistaminikler Fenotiyazinler Di erleri: Etanol ve sedatif-hipnotik drog yoksunlu u Nikotin (erken evre) Organofosfatlar (erken evre) Bradikardili veya AV Bloklu Hipertansiyon: Klonidin Ergot türevleri Metoksamin Norepinefrin Fenilefrin Fenilpropanolamin Mental durumda de ifliklikler Hipoglisemiyi tan ve tedavi et, Rektal s y ölç, Organik nedenleri düflün, Konvülsiyonlar tedavi et, Ajitasyonu tedavi et. Koma veya stupor var m? Koma veya stupora neden olan baz drog ve ajanlar: Genel SSS depresanlar : Antikolinerjikler Antihistaminikler Barbitüratlar Etanol ve di er alkoller Fenotiyazinler Sedatif-hipnotikler 152

9 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM Sempatolitik ajanlar: Klonidin Metil dopa Opiatlar Tetrahidrozolin Selüler hipoksi: Karbonmonoksid Siyanür Hidrojen sülfür Methemoglobinemi Di er veya bilinmeyen mekanizmalar: Bromür Dikuat Disülfiram Hipoglisemik ajanlar Lityum Fensiklidin Fenil butazon Salisilatlar Hipotermi var m? Hipoterminin efllik etti i baz drog ve toksinler: Barbirüratlar Etanol ve di er alkoller Hipoglisemik ajanlar Opiatlar Fenotiyazinler Sedatif-hipnotikler Hipertermi var m? Hiperterminin efllik etti i baz drog ve toksinler: Afl r musküler hiperaktivite, rijidite veya konvülsiyonlar: Amoksapin Amfetaminler ve türevleri Kokain Lityum LSD Maprotilin MAOI Fensiklidin 153

10 AKKAN, AG Artm fl metabolik h z Dinifrofenol ve pentaflorofenol Salisilatlar Tiroid hormonu Bozulmufl termoregülasyon: Amoksapin Antikolinerjik ajanlar Antihistaminikler Fenotiyanler ve di er antipsikotik ajanlar Di erleri: Egzersize ba l s floku Malign hipertermi Metal buhar atefli Nöroleptik malign sendrom Etanol veya sedatif-hipnotik drog yoksunlu u Konvülsiyon var m? Konvülsiyonlara neden olan baz drog ve toksinler: Adrenerjik-sempatomimetik ajanlar: Amfetaminler ve türevleri Kafein Kokain Fensiklidin Fenilpropanolamin Teofilin Antidepresanlar ve antipsikotikler: Amoksapin Siklik andidepresanlar Haloperidol ve butirofenonlar Loksapin Fenotiyazinler Di erleri: Antihistaminikler Beta blokerler Karbamazepin Selüler hipoksi Klorlu hidrokarbon çözücüler ve insektisidler Kolinerjik (karbamatlar, orgasnofosfatlar) ajanlar Flor 154

11 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM zoniazid Lityum Lokal anestezikler Meperidin Salisilatlar Ajitasyon var m? Ajitasyon, delirium veya konfüzyona neden olan baz drog ve toksinler: Predominant konfüzyon veya delirium: Amantadin Antikolinerjik ajanlar Antihistaminikler Karbonmonoksid Simetidin Disülfiram Kurflun ve di er a r metaller Levodopa Lokal anestezikler Lityum Salisilatlar Alkol / Hipnotik yoksunlu u Predominant ajitasyon veya psikoz: Amfetaminler ve türevleri Kafein Kokain LSD Marihuana Fensiklidin Fenilpropanolamin Prokain Teofilin Di er kompikasyonlar drarda miyoglobulin ara, Allerji anamnezini al, Distoni veya rijidite var m? Distoni, Diskinezi ve Rijiditeye neden olan baz drog ve toksinler: Distoni: Haloperidol ve butirofenonlar Metoklopramid Fenotiyazinler 155

12 AKKAN, AG Rijidite: Karadul örümce i s r Lityum Malign hipertermi Metakualon MAO Nöroleptik malign sendrom Fensiklidin Striknin Diskinezi: Amfetaminler Antikolinerjik ajanlar Antihistaminikler Kafein Kokain Katemin Levodopa Lityum Fensiklidin Rabdomiyoliz var m? Rabdomiyolizin efllik etti i baz drog ve toksinler: Afl r musküler hiperaktivite, rijidite ve konvülsiyonlar: Amfetaminler ve türevleri Kokain Lityum MAO Fensiklidin Striknin Tetanoz Çeflitli ajanlar n neden oldu u konvülsiyonlar Direkt selüler toksisite: Amatoksin içeren mantarlar Karbonmonoksid Kolflisin Etilen glikol 156

13 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM Di er veya bilinmeyen mekanizmalar: Barbitüratlar (uzun süreli immobilite) Etanol Çeflitli ajanlar n neden oldu u hipertermi Sedatif-hipnotik ajanlar (uzun süreli immobilite) Travma Allerji veya anaflaksi var m? Anaflaktik veya anaflaktoid reaksiyonlara neden olan drog ve toksinler: Anaflaktik reaksiyonlar (Ig-E arac l ): Antiserumlar (antiveninler) Besinler (f nd k, bal k, midye vs.) Himenoptera ve di er böcek sokmalar Allerjen immünoterapi ekstreleri Afl lar Anaflaktoid reaksiyonlar (Ig-E arac l olmayanlar): Asetil sistein Kan ürünleri yotlu kontrast maddeler Opiatlar Tübokürarin Di erleri Egzersiz Sülfidler Klinik tan Fizik muayene yap, Gerekli laboratuvar testlerini iste. Osmolar aç k (=gap) var m? Baz artm fl osmolar aç k nedenleri: (Osmolar Aç k=ölçülenxhesaplanan Osmolalite) Aseton Etanol Etil eter Etilen glikol zopropil alkol Mannitol Metanol Propilen glikol Dializ yap lmayan böbrek yetmezli i 157

14 AKKAN, AG Anyon aç (=gap) asidozu var m? Artm fl anyon aç asidozuna neden olan baz drog ve toksinler: (Anyon aç = (Na). (Cl). (HCO3) = 8-12 meq/l) Benzil alkol Beta adrenerjik droglar Kafein Karbonmonoksid Siyanür Etanol (ketoasidoz) Etilen glikol Ekzojen organik ve mineral asidler Formaldehid Hidrojen sülfür Ibuprofen Demir zoniazid Metanol Fenformin Salisilatlar Konvülsiyonlar Teofilin Hipo/hiperkalemi var m? Serum potasyum düzeyini de ifltiren baz drog ve toksinler: Hiperkalemi: Alfa-adrenerjik ajanlar ACE Beta blokerler Dijital glikozidleri Flor Lityum Potasyum Renal yetmezlik Rabdomiyoliz Hipokalemi: Baryum Beta-adrenerjik ajanlar Kafein Diüretikler (kronik) Epinefrin Teofilin Toluen (kronik) 158

15 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM Renal yetmezlik var m? Böbrek yetmezli i oluflturan baz drog ve toksinler: Direkt nefrotoksik etki: Asetaminofen Amanita phalloides mantarlar Antibiyotikler (aminoglikozidler vs.) Analjezikler (fenasetin vs.) Klorlu hidrokarbonlar Etilen glikol (okzalat) A r metaller (civa vs.) Hemodializ: Methemoglobinemi Naftalen Oksidleyici ajanlar (klorlay c lar vs.) Rabdomiyoliz: Amfetaminler ve türevleri Uzun süren koma Karbonmonoksid Hipertermi Fensiklidin Status epileptikus Striknin Karaci er yetmezli i var m? Karaci er hasar na neden olan baz drog ve toksinler: Asetaminofen Amanita phalloides mantarlar Aromatik hidrokarbonlar Arsenik Karbontetraklorür ve di er klorlu hidrokarbonlar Bak r Etanol (kronik) Halotan nsektisidler (klorlu) Demir Poliklorlu bifeniller Fosfor Pirrolizidin alkaloidleri Talyum 159

16 AKKAN, AG Toksikolojik tarama yap lm fl m? Kanda aranabilecek baz droglar: Alkoller: Aseton Etanol zopropil alkol Metanol Antikonvülsanlar: Etosüksimid Karbamazepin Fenobarbital Fenitoin Analjezikler: Asetaminofen Salisilatlar Sedatif-hipnotikler: Barbitüratlar Karizoprodol Klordiazepoksid Diazepam Etklorvinol Glutetimid Meprobamat Metakualon drar veya gastrik içerikte aranabilecek baz drog ve toksinler: Alkoller: Etanol Metanol Antikonvülsanlar: Karbamezapin Fenobarbital Fenitoin Analjezikler: Asetaminofen Salisilatlar Antihistaminikler: Klorfeniramin Difenhidramin 160

17 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM Stimülanlar: Amfetaminler Kokain Opiatlar: Kodein Meperidin Metadon Morfin Fenotiyazinler: Klorpromazin Tiyoridazin Sedatif-hipnotikler: Barbitüratlar Benzodiyazepinler Triksiklik antidepresanlar: Amitriptilin Doksepin Abdominal grafi çekilmifl mi? Abdominal grafide görülebilen tabletler: yi Görülenler: Kalsiyum karbonat Ferröz sülfat Potasyum klorür Orta derecede görülenler: Demirli multivitaminler Zay f görülenler: Asetazolamid Busulfan Kloral hidrat Ferröz glukonat Fosfor Sodyum klorür Tiamin Psödoefedrin Çinko sülfat Meklizin Proklorperazin Trimeprazin 161

18 AKKAN, AG Dekontaminasyon Ciddi ve gözleri y ka, Kustur veya gastrik lavaj yap, Aktif kömür ve/veya katartik ilaç ver. At l m n artt r lmas Hemodiyalizi düflün, Hemoperfüzyonu düflün Baz drog veya toksinlerin hemodializ veya hemoperfüzyon ile eliminasyonu: Drog veya toksin Asetaminofen Digoksin Etanol Metanol Lityum Pentobarbital Fenobarbital Fenitoin Salisilat Teofilin Hemodializ Yap lmaz 150 Yap lmaz Klirens (ml/dak) Hemoperfüzyon Yap lmaz Yap lmaz Yap lmaz Aktif kömür dozunu tekrarla. Aktif kömür dozunun tekrarlanmas gerektiren droglar: Karbamazepin Klordekon Dapson Dijitoksin Nadolol Fenobarbital Fenilbutazon Salisilat 162

19 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM TOKS KOLOJ K SENDROMLAR (TOKS DROMLAR) Toksin Vital bulgular Mental durum Semptomlar Klinik bulgular Laboratuar bulgular Asetaminofen Normal Normal Anoreksi, bulant, kusma Sa üst kadran hassasiyeti Anormal Karaci er Fonksiyon sar l k (KCFT) Amfetaminler Hipertansiyon, taflikardi, Hiperaktif, ajite, toksik psikoz Tetikte olma hali Midriazis, hiperaktif barsak, hipertermi s cak basmas, diaforez Antikolinerjikler Taflikardi, hipotansiyon, De iflken (ajitasyon ve letarjiden Bulan k görme, konfüzyon Müköz membranlarda kuruluk EKG anormalikleri, QRS hipertansiyon, hipertermi komaya kadar) midriazis, azalm fl barsak sesleri retansiyon kompleksinde geniflleme Arsenik (akut) Hipotansiyon, taflikardi, Tetikte olma hali ile koma hali Abdominal a r, kusma, Dehidratasyon, k l kayb Renal yetmezlik, anormal abdominal hipertermi aras nda de iflir diyare, disfaji grafi, distrimiler Arsenik (kronik) Normal Normalden ansefalopatiye kadar Abdominal a r ve diyare Melanoz, hiperkeratoz, duysal Lökopeni, trombositopeni, proteinüri, de iflir nöropati, k l kayb, Mee çizgisi, hematüri, anormal KCFT leri cilt kanseri Barbitüratlar Hipoventilasyon, De iflken (laterjiden komaya Sarhofl görünüm Diskonjuge göz hareketleri, Anormal arteriyel kan gazlar hipotansiyon, hipotermi kadar) hiporefleksi, büller Beta blokerler Hipotansiyon, bradikardi De iflken (letarjiden komaya Konfüzyon, bafldönmesi Siyanoz, konvülsiyonlar Hipogliseim, EKG kadar) Botulizm Hipoventilasyon Hipoksik olmad kça normal Bulan k görme, disfaji, bo az Oftalmopleji, midriazis, ptozis Normal a r s, diyare Bir çok hasta s k görülen veya de iflik semptomlarla gelir Karbon monoksit S kl kla normal De iflken (letarjiden komaya kadar) Bafla r s, bafldönmesi, Konvülsiyonlar Karboksihemoglobin yükselmesi; EKG anormallikleri Bir çok hasta s k görülen veya de iflik semptomlarla gelir Klonidin Hipotansiyon, hipertansiyon, De iflken (laterjiden ajitasyon Bafldönmesi, konfüzyon Miyozis Normal bradikardi, hipoventilasyon kadar) Kokain Hipertansiyon, taflikardi, De iflken (anksiyete, ajitasyon Hallüsinasyonlar Midriazis, tremor, nazal septum EKG anormallikleri, CPK yükselmesi hipertermi delirium) perforasyonu, diaforez, konvülsiyonlar digoksin düzey art fl Siklik Taflikardi, hipotansiyon, De iflken (letarjiden komaya Konfüzyon, bafldönmesi Midriazis, müköz membranlarda QRS kompleksi uzamas, kardiyak distrimiler antidepressanlar hipertermi kadar) kuruluk, mesane distansiyonu, s cak basmas, konvülsiyonlar Dijital Hipotansiyon, bradikardi Normal veya de iflken Bulant, kusma, anoreksi, Yok Hiperkalemi, EKG anormallikleri, görme bozukluklar, konfüzyon Disülfiram/Etanol Hipotansiyon, taflikardi Normal Bulant, kusma, bafla r s, S cak basmas, diaforez, bat n EKG anormallikleri (Ventriküler aritmiler) vertigo hassasiyeti Etilenglikol Taflipne De iflken (laterjiden komaya kadar) Sarhofl görünüm Yok Anyon gap asidozu, ozmolar gap, kristalüri, QT kompleksi uzamas renal yetmezlik. 163

20 AKKAN, AG Toksin Demir zoniazid zopropil alkol Kurflun Lityum Meperidin Civa Metanol Opioidler Organofosfatlar/ karbamatlar Fensiklidin Fenotiazinler Salisilatlar Sedatif-hipnotikler Teofilin Vital bulgular Hipotansiyon (geç), taflikardi (geç) S kl kla normal Hipotansiyon, hipoventilasyon Hipertansiyon, hipotermi Hipotansiyon (geç) Hipotansiyon, bradikardi, hipoventilasyon, hipotermi Hipotansiyon (geç) Hiperventilasyon, hipotansiyon Hipotansiyon, bradikardi, hipoventilasyon, hipotermi Bradikardi/taflikardi, hipotansiyon, hipo/hiperventilasyon Hipertansiyon, taflikardi, hiperterimi Hipotansiyon, taflikardi, hipo/hipertermi Hiperventilasyon, hipertermi Hipotansiyon, hipoventilasyon, hipotermi Taflikardi, hipotansiyon, hiperventilasyon, hipertermi TOKS KOLOJ K SENDROMLAR (TOKS DROMLAR)-devam Mental durum Semptomlar Klinik bulgular Hipotansif olmad kça normal, letarji Bulant, kusma, diyare, kar n a r s, hematemez Bat n hassasiyeti Normal veya de iflken (laterjiden komaya kadar) Bulant, kusma Konvülsiyonlar, periferik nöropati? De iflken (letarjiden komaya kadar) Sarhofl görünüm Hiporefleksi, nefeste aseton kokusu De iflken (letarjiden komaya kadar) rritabilite, kar n a r s, bulant, kusma, konstipasyon Bat n hassasiyeti, periferik nöropati, konvülsiyonlar de iflken (psikiyatrik komaya kadar) Diyare, konfüzyon Güçsüzlük, tremor, ataksi, miyoklonus, konvülsiyonlar De iflken (letarjiden komamaya kadar) Sarhofl görünüm Midriazis, barsak seslerinin olmamas, kovülsiyonlar De iflken (psikiyatrik bozukluklar) Salivasyon, diyare, kar n a r s Stomatit, ataksi, tremor De iflken (letarjiden komaya kadar) Bulan k görme, kar n a r s, sarhofl görünüm Hiperemik diskler De iflken (letarjiden komaya kadar) Sarhofl görünüm Miyozis, barsak seslerinin olmamas De iflken (letarjiden komaya kadar) Diyare, kar n a r s, bulan k görme, kusma Salivasyon, diaforez, lakrimasyon, ürinasyon, defekasyon, miyosiz, konfülsiyonlar De iflken (ajitasyon, letarjiden komaya kadar) Hallüsinasyonlar Miyozis, diaforez, miyoklonus, sabit bak fl, nistagmus, konvülsiyonlar De iflken (letarjiden komaya kadar Bulan k görme Miyozis/midriazis, azalm fl barsak sesleri, tremor De iflken (ajitasyon, letarjiden komaya kadar) Tinnitus, bulant, kusma, konfüzyon Diaforez, bat n hassasiyeti De iflken (letarjiden komaya kadar) Sarhofl görünüm Hiporefleksi, büller De iflken (ajitasyon, letarjiden komaya kadar) Bulant, kusma, diaforez, konfüzyon Diaforez, tremor, konvülsiyonlar Laboratuar bulgular Hiperglisemi (çocukta), lökositoz (çocukta), hem+ d flk / kusmuk, metabolik asidoz, EKG ve X - Ray anormallikleri Anyon gap, metabolik asidoz, anormal KCFT Ketonemi, ketonüri Glikozüri yok Anemi, bazofilik granüllenme, abdominal grafide radyoopak materyal Lökositoz (kronik tedavi), EKG anormallikleri, renal anormallikler Anormal arteriyel kan gazlar Proteinüri, renal yetmezlik Anyon gap metabolik asidoz, artm fl osmolar gap Anormal arteriyel kan gazlar Anormal eritrosit veplazma kolinesteraz aktivitesi Miyoglobinüri, lökositoz, artm fl CPK Anormal EKG Anyon gap metabolik asidoz, respiratuar alkaloz, anormal KCFT ve koagülasyon testleri Anormal arteriyel kan gazlar Hipokalemi, hiperglisemi, metabolik asidoz anormal EKG 164

21 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM ZEH RLENMELERDE SIK KARfiILAfiILAN DROGLAR / ZEH RLER VE ANT DOTLARI DROG / ZEH R ANT DOT ER fik N DOZAJI* NOTLAR Asetaminofen N-asetil sistein 140 mg/kg bafllang ç dozundan sonra 4 saat arayla 70 mg/kg x 17 doz 16 saat içinde en etkilidir Arsenik/Alt n/c va BAL (British antilewisite) = Dimerkaprol Mümkün oldu u kadar k sa süre içinde 5 mg/kg (IM) Ya içindeki 1 ml BAL 100 mg dimerkaprol, 210 mg (%21) benzil benzoat ve 680 mg yerf st ya içerir - Bu bileflim, stabil, nontoksik, at labilir bir siklik bileflik oluflturur. Atropin Fizostigmin (Eserin) Bafllang ç dozu ml IV Konvülsiyon ve bradikardi oluflturabilir Beta blokerler Glukagon 1 mg/ml ampul; bafllang çta 5-10 mg IV Siklik AMP sentezini stimüle eder, miyokardiyal kontraktiliteyi art r r Kalsiyum kanal blokerleri Kalsiyum Bafllang ç dozu olarak 1 mg a kadar (10 ml) IV %10 kalsiyum klorür Her ampul 1 gm veya 10 ml kalsiyum klorür içerir. Her ml.de 100 mg kalsiyum klorür veya 1.4 meq Ca ++ vard r. Karbon monoksit Oksijen Siyanür Amil nitrit, sonra sodyum nitrit Sodyum tiyosülfat ki dakikada bir ampul inhalasyonu 3 dakikada 10 ml %3 lük solüsyon (IV) Çocuklarda bafllang çta 0.33 ml/kg (=%3 lük solüsyonda 10 mg) %25 solüsyon - 50 ml (IV) 10 dakikada; çocuklar için 1.65 ml/kg Methemoglobin siyanür kompleksi Hipotansiyona neden olur. Bu dozaj normal hemoglobin içindir. Zarars z sodyum tiyosiyanat oluflturur Etilen glikol / Metil alkol Dializle birlikte etil alkol Bafllang çta glukoz solüsyonunda %100 etanolden 1 ml/kg; etanolü % 10 a dilüe et; kan düzeyini 100 mg/dl de tut Alkol dehidrogenaz için yar fl r; formik asit, oksalat oluflumunu önler Demir Deferroksamin Bafllang ç dozu: 1 gm aflmayacak flekilde mg/kg ( M); 15 mg/kg/saat ( V) Deferroksamin mesilat - at labilir ferroksamin kompleksi oluflturur Kurflun Kalsiyum disodyum edetat Bir saatte 250 ml %5 dekstroz için 1 ampul 5 ml ampulde % 20 lik solüsyon ( V). %3 ten aza dilüe et-kurflun kalsiyumunu yerini a lr. Nitritler Metilen mavisi 5 dakikada %1 lik solüsyondan 0.2 ml/kg ( V) S kl kla fliddetli methemoglobinemi için exchange transfüzyon gerekir. Opiyatlar, Darvon, Lomotil Nalokson mg ( V) 0.01 mg/kg ( V) - çocuklarda Nalokson - solunum depresyonu yapmaz (0.4 mg/1 ml ampul) Organofosfatlar Atropin Pralidoksim (2-PAM klorür) Bafllang ç dozu: mg ( V) Çocuklarda bafllang çta 0.05 mg/kg ( V) Bafllang ç dozu: 1 mg (IV) Çocuklar: mg/kg (IV) Fizyolojik: Asetil kolini bloke eder. Kritik durumdaki eriflkin hastada 15 dakikada bir 5 mg a ( V) kadar ç kmak gerekebilir Spesifik: Alkil fosfat-kolinesteraz ba n n k rar. Kritik durumdaki eriflkin hastada saatte bir 500 mg a kadar ç kmak gerekebilir. * Yukar daki dozajlar n spesifik klinik koflullara göre modifiye edilmesi gerekebilir. 165

22 AKKAN, AG KAYNAKLAR 1. Kent R. Olson, Poisoning and Drug Overdose, 1th. Ed. Appleton and Lange, Lester M. Haddad and James F. Winchester, Poisoning and Drug Overdose, 2 th. ed. W.B. Sauders Com Curtis D. Klaassen, Mary O. Amdur, John Doull. Toxicology: The basic sciences of Poisons. 3th. Ed. Collier Macmillan- Canada, Lewis R. Goldfrans, Neal E. Flomenbaum, Neal A. Lewin, Richard S. Weisman, Mary Ann Howland. Toxicologic Emergencies. 4th. Ed. Prentice-Hill Int. Inc, O uz Kayaalp, Rasyonel tedavi yönünden t bbi farmakoloji, 7. bask, Günefl Kitabevi, smet Dökmeci, Farmakoloji: laç uygulamalar nda temel kavramlar, 2. Cilt, 1. bask, Saray Medikal, smet Dökmeci, Toksikoloji: Akut zehirlenmelerde tan ve tedavi. 1. bask, Nobel T p,

Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I

Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ï.. Cerrahpafla Tøp Fak³ltesi S³rekli Tøp Eñitimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 ò Araløk 2002; s. 21-53 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I Prof. Dr.

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi VİTAL BULGULAR Nabız Kan basıncı Solunum Oksijen satürasyonu Vücut sıcaklığı NABIZ BRADİKARDİ TAŞİKARDİ BRADİKARDİ

Detaylı

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM GİRİŞ ve EPİDEMİYOLOJİ İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM Dr. Metin ATEŞÇELİK FÜ Acil Tıp AD Elazığ Organizmanın kimyasal aktif bir maddeye maruz kalması sonucu fonksiyonlarının geçici veya kalıcı olarak bozulması

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Kimdir? Alkoller Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD HİPOKRAT MÖ. 460-370 Doktor ne demektir? La. Öğretmen. Doktor, 1000 yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik bir unvan

Detaylı

İÇİNDEKiLER. Önsöz...,... v BÖLÜM I. TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ

İÇİNDEKiLER. Önsöz...,... v BÖLÜM I. TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ İÇİNDEKiLER Önsöz...,... v BÖLÜM I TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Toksikoloji de Temel Kavramlar...2 Toksikoloji'nin alt birimleri...2 Zehir ve Toksik

Detaylı

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Dr. Yeşim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Bilim Dalı,

Detaylı

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit Akdeniz

Detaylı

Zehirlenmeler. Uz. Dr. Oktay Demirk ran

Zehirlenmeler. Uz. Dr. Oktay Demirk ran .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 109-139 Zehirlenmeler Uz. Dr. Oktay Demirk ran Zehirlenmenin tarihi insanlık

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ DOK.NO: TA/122 YAY.TAR.: 24/10/2011 REV.TAR..01/10/2013 REV.NO:41 ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI 1. AMAÇ Acil servise başvuran zehirlenme tanısıyla

Detaylı

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ Yard. Doç.Dr. Nil Hocaoğlu Aksay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 28.04.2010 Olgu Sunumu 61 yaşındaki kadın hasta, Acil servise, ajitasyon,

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Giriş Zehirlenme, yaşayan bir organizmanın canlılık fonksiyonlarını etkileyen bir kimyasala maruz

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

ZEH RLENMELERDE TEMEL TEDAV LKELER

ZEH RLENMELERDE TEMEL TEDAV LKELER .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu 16-17 Ekim 1997, stanbul, s. 167-173 ZEH RLENMELERDE TEMEL TEDAV LKELER Prof. Dr. Hüseyin Öz Gerçekten çok a r olmasalar

Detaylı

ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM

ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM Tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozudur. Paraselsus (1493-1541) Zehirlenen Hastaya Acil Yaklaşım İlkeleri Yaşamsal bulguların değerlendirilmesi- TYD Bilinç durumunun

Detaylı

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan madde yoktur. İlaçla zehir arasındaki farkı doz belirler. PARACELSUS (1493-1541) ZEHİR: Vücudun bir parçasına yada bir

Detaylı

ZEHİRLENMİŞ HASTALARIN YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

ZEHİRLENMİŞ HASTALARIN YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kadirli Devlet Hastanesinde acil servise başvuran zehirlenme vakalarının Zehirlenmiş hastaya yaklaşımda izlenmesi gereken yöntemlerin belirlenmesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi

Detaylı

Toksidromlar (=Toksik Sendromlar)

Toksidromlar (=Toksik Sendromlar) Toksidromlar (=Toksik Sendromlar) Doç.Dr.Orhan ÇINAR GATA Acil Tıp AD. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, 2014 Sunum Planı Tanım ve amaç Olgular Sempatomimetik Sendrom Antikolinerjik Sendrom Kolinerjik

Detaylı

-TOKSİKOLOJİK TARAMA YÖNTEMLERİ- YATAK BAŞI HIZLI TANI TESTLERİ KARAR VERMEDE ETKİN Mİ? POLAT DURUKAN

-TOKSİKOLOJİK TARAMA YÖNTEMLERİ- YATAK BAŞI HIZLI TANI TESTLERİ KARAR VERMEDE ETKİN Mİ? POLAT DURUKAN -TOKSİKOLOJİK TARAMA YÖNTEMLERİ- YATAK BAŞI HIZLI TANI TESTLERİ KARAR VERMEDE ETKİN Mİ? POLAT DURUKAN TOKSİK MADDE??? Hücrelere ve yas ayan dokulara kimyasal, biyokimyasal ya da radyoaktif nitelikte zarar

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Dr. Salim Satar Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Dr. Salim Satar Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Dr. Salim Satar Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Tarihçe Toksikoloji, Yunanca ok atılmasında kullanılan yayı işaret eden toxon kelimesinden köken

Detaylı

Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Paracelsus (1493-1541) Grandfather of Toxicology "All things are poison and

Detaylı

Genel Yaklaşım. A - Havayolu B - Solunum C - Dolaşım Hikaye Klinik bulgu ve belirtiler Laboratuar sonuçları Zehir Danışma Merkezleri

Genel Yaklaşım. A - Havayolu B - Solunum C - Dolaşım Hikaye Klinik bulgu ve belirtiler Laboratuar sonuçları Zehir Danışma Merkezleri 1 Zehirlenmeler Zehirlenmelerle karşılaşma ihtimali sık (acil başvurularının % 1 i), ama mortalite aynı sıklıkta değil. 40 yaş altındaki bireylerde kardiyak arreste yol açması nedeniyle önemli Uzun dönem

Detaylı

Alkol Zehirlenmeleri. Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Alkol Zehirlenmeleri. Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Alkol Zehirlenmeleri Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Alkol Zehirlenmeleri Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Giriş O Bilinç değişikliği ile gelen her hastanın

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği TANIM OPİOİD Analjezik, sedatif Afyon NARKOTİK Kanunlar Tıbbi amaçlı kullanımda güvenli, etkili Suistimal, bağımlılık Tanındığında

Detaylı

Sunumu Hazırlayan ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Son

Detaylı

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sunumu Hazırlayan Son Güncellenme Tarihi: Şubat 2011 Olgu 1 29 yaşında kadın

Detaylı

AMAÇ. Epidemiyoloji. Tanım. AAPCC 2009 raporu. AAPCC 2009 raporu. Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım ve Toksidromlar. Zehirlenme:

AMAÇ. Epidemiyoloji. Tanım. AAPCC 2009 raporu. AAPCC 2009 raporu. Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım ve Toksidromlar. Zehirlenme: AMAÇ Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım ve Toksidromlar Doç. Dr. Cem OKTAY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Hekimlik pratiğimize zehirlenme olgusunu katmak Hastaları tanımak ve

Detaylı

DÖK.KODU: YÖN.TL..16 YAYIN TARİHİ: 01.01.2010 REVİZE NO:18 REVİZE TARİHİ:20/04/2014 SAYFA NO: 1/6

DÖK.KODU: YÖN.TL..16 YAYIN TARİHİ: 01.01.2010 REVİZE NO:18 REVİZE TARİHİ:20/04/2014 SAYFA NO: 1/6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ACİL SERVİSTE ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM TALİMATI DÖK.KODU: YÖN.TL..16 YAYIN TARİHİ: 01.01.2010 REVİZE NO:18 REVİZE TARİHİ:20/04/2014 SAYFA NO:

Detaylı

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN LİTYUM LİTYUM İNTOKSİKASYONU Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Giriş Farmakokinetik Patofizyoloji İntoksikasyon Tedavi Takip-Taburculuk GİRİŞ Lityum, bipolar bozukluk akut manide

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

Toksikolojinin (Farmakolojik) İlkeleri

Toksikolojinin (Farmakolojik) İlkeleri Toksikolojinin (Farmakolojik) İlkeleri Dr. Ş Remzi Erdem B.Ü.T.F.- Tıbbi Farmakoloji Ab.D. 06 Mart 2014-Adana Zehir ve İlaç? Bütün maddeler zehirdir; zehir olmayan tek bir madde yoktur. İlacı zehirden

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m

laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 Aral k 2002; s. 147-152 laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m Uz. Dr. Sibel Yaylac Suisid girişiminde

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER Haldun Akoğlu Epidemiyoloji Isı artışı ile ilişkili ölümler daha çok yaşlılarda görülmekte < 40 yaş; 1/1000 000 > 85 yaş; 5/1000 000 Patofizyoloji Isı üretimi ile ısı kaybı arasındaki

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

Toksikolojik Tarama Testleri. Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara

Toksikolojik Tarama Testleri. Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara Toksikolojik Tarama Testleri Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara Sunu planı Giriş Genel bilgiler Testler ne için istenir? Testler nelerdir? Sorunlar? Literatür.. 01.06.2016 2 Giriş Zehir,

Detaylı

YILLARI ARASINDA EDİRNE İLİ DEVLET HASTANELERİNDE ACİL SERVİSE BAŞVURAN İNTOKSİKASYON OLGULARININ İNCELENMESİ

YILLARI ARASINDA EDİRNE İLİ DEVLET HASTANELERİNDE ACİL SERVİSE BAŞVURAN İNTOKSİKASYON OLGULARININ İNCELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI TOKSİKOLOJİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Dikmen DÖKMECİ 2006-2008 YILLARI ARASINDA EDİRNE

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 200 mg Amantadin sülfat Yardımcı maddeler: Sodyum klorür ve enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

ZEHİRLENME OLGULARINDA TOKSİDROMLARI YORUMLAMAK. Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

ZEHİRLENME OLGULARINDA TOKSİDROMLARI YORUMLAMAK. Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ZEHİRLENME OLGULARINDA TOKSİDROMLARI YORUMLAMAK Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Amaç ve Plan Zehirlenme hastalarının acil servis bakımında toksidromları nasıl

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı

Alkol Aşırı Alımları 27.09.2012. Alkol Aşırı Alımları. Alkol Aşırı Alımları. Etanol. Etanol. Alkoller

Alkol Aşırı Alımları 27.09.2012. Alkol Aşırı Alımları. Alkol Aşırı Alımları. Etanol. Etanol. Alkoller Alkol Aşırı Alımları Alkol Aşırı Alımları AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 20.03.2012 Alkoller İzopropil alkol Etilenglikol Alkol Aşırı Alımları ETANOL Dünyada en sık kötüye kullanılan

Detaylı

ZEHİRLENME VE AŞIRI DOZ, SIK KULLANILAN ANTİDOTLAR VE KULLANIMLARI

ZEHİRLENME VE AŞIRI DOZ, SIK KULLANILAN ANTİDOTLAR VE KULLANIMLARI ZEHİRLENME VE AŞIRI DOZ, SIK KULLANILAN ANTİDOTLAR VE KULLANIMLARI Doç. Dr. Hatice MERT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI Zehirlenme Toksik veya toksik

Detaylı

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel

Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel Zehir ve zehirlenme nedir? Hangi durumlarda hastanın zehirlendiğinden şüphelenilmelidir? Akut dönemde zehirlenme

Detaylı

Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD

Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Öğrenim Hedefleri Sedatif hipnotikler nelerdir? Sedatif hipnotik aşırı alımlarında ortak görünüm Genel tedavi prensipleri Özel tedaviler

Detaylı

ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011

ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011 ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011 1. Hemodiyaliz sırasında kan akımının yetersizliğinin nedenleri nelerdir? (en az 4 adet)

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

ALKOL ZEHİRLENMELERİ. Doç. Dr. Levent Avşaroğulları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kayseri

ALKOL ZEHİRLENMELERİ. Doç. Dr. Levent Avşaroğulları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kayseri ALKOL ZEHİRLENMELERİ Doç. Dr. Levent Avşaroğulları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kayseri SUNU DÜZENİ BÖLÜM I ETANOL İZOPROPİL ALKOL BÖLÜM II METİL ALKOL ETİLEN GLİKOL BÖLÜM

Detaylı

Vitaller ; Kan gazı;

Vitaller ; Kan gazı; 48 yaşında bayan hasta 112 tarafından acil servise getiriliyor. Hasta evde koma halinde ve siyanotik olarak bulunmuş. Vitaller ; Kan basıncı: 70 mmhg Nabız: 100 /dk Ateş: 36,2 Baş-boyun: unikterik, siyanotik,

Detaylı

ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM. Prof.Dr. M.Celal Devecioğlu

ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM. Prof.Dr. M.Celal Devecioğlu ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM Prof.Dr. M.Celal Devecioğlu Kaynak : Pediatri (O.Neyzi, T. Ertugrul) N.Uzel,A. Çıtak T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri ATOK Ankara Aralık/2013 2 Zehirlenmelerinin tanınması

Detaylı

ALKOL VE HİDROKARBONLARLA ZEHİRLENMELER. Doç. Dr. Suat Zengin

ALKOL VE HİDROKARBONLARLA ZEHİRLENMELER. Doç. Dr. Suat Zengin ALKOL VE HİDROKARBONLARLA ZEHİRLENMELER Doç. Dr. Suat Zengin ALKOL Alkoller; karbon atomuna doğrudan bir -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşiklere verilen genel ad. ETENOL İZOPROPANOL METANOL ETİLEN

Detaylı

Zehirlenme Vakalar na Multidisipliner Yaklafl m

Zehirlenme Vakalar na Multidisipliner Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 Aral k 2002; s. 153-159 Zehirlenme Vakalar na Multidisipliner Yaklafl m Doç. Dr. Levent Alt ntop Zehirlenme,

Detaylı

Zehirlenmelerde Hastaneye Yatış. ve Gözlem Kriterleri

Zehirlenmelerde Hastaneye Yatış. ve Gözlem Kriterleri Zehirlenmelerde Hastaneye Yatış ve Gözlem Kriterleri Doç.Dr.Dr.Başar ar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p AD Korkut Özal, Turgut Özal' zal'ın ölümünün n zehirlenmeden kaynaklandığı

Detaylı

EPİDEMİYOLOJİ ETANOL 08.07.2013

EPİDEMİYOLOJİ ETANOL 08.07.2013 DR.İBRAHİM HALİL YASAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD Toksik Alkoller(Terim) Metanol ve Etilen glikol En yaygın tüketilen Etanol ve İzopropanol Sınıflandırma Ana bileşik ve metabolit ETANOL Legal Dünyada

Detaylı

Gündemimiz Alkollerle intoksikasyonlar

Gündemimiz Alkollerle intoksikasyonlar Gündemimiz Alkollerle intoksikasyonlar Prof. Dr. R. Hakan Erbay Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yüzlerce çeşiie, çok renkli, keyif verici içecek Accid Anal

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metoprolol tartarat 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Supraventriküler taşiaritmiler. Şüphelenilen

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Zehirlenmelere Genel Yaklaşım TARİHÇE İnsanlar yüzyıllardır vücutlarına giren maddelerin etkilerini gözlemlemişler ve vücutları için faydalı olanları besin zararlı olanları ise zehir diye tanımlamışlardır.

Detaylı

Dr.Metin OCAK. OMU Acil Tıp ABD-Şubat 2013

Dr.Metin OCAK. OMU Acil Tıp ABD-Şubat 2013 ZEHİRLENMELERDE TAKİP VE TABURCULUK KRİTERLERİ Dr.Metin OCAK Moderatör:Doç.Dr.Ahmet BAYDIN OMU Acil Tıp ABD-Şubat 2013 1 Sunum planı Bu sunumda kısaca acil servisde sık görülen bazı zehirlenmelerde takip

Detaylı

ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM

ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan madde yoktur. İlaçla zehir arasındaki farkı doz belirler. PARACELSUS (1493-1541) ZEHİR: Vücudun bir parçasına yada bir fonksiyonuna zarar

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ 1 Trisiklik Antidepresanlar (TCA) 1950 de keşfedilmiş 1980 sonlarına kadar bir çok psikiyatrik hastalıkta

Detaylı

ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART

ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik bulgular Yönetim/tedavi EPIDEMIYOLOJI İlk organofosfat 1854 yılında üretilmiştir

Detaylı

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ETKİLEŞİMDE PRENSİPLER Farmasötik Farmakokinetik Emilim Dağılım infüzyon sıvılarındakimyasal

Detaylı

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 1) BRADİKARDİK İLAÇLAR 2) TAŞİKARDİK İLAÇLAR Kalp, kendi kendine uyarı çıkarma ve iletebilme özelliğine

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ. Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF Acil Tıp AD

ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ. Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF Acil Tıp AD ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF Acil Tıp AD ZEHİRLENMELER Ulusal Zehir Merkezine bildirilen beş yıllık 78679 zehirlenme vakasının 44444 (%56) ü çocukluk çağı zehirlenmeleri (2006)

Detaylı

BETA BLOKER ZEHİRLENMELERİ

BETA BLOKER ZEHİRLENMELERİ GİRİŞ BETA BLOKER ZEHİRLENMELERİ MI Anjina Aritmi Obstrüktif kardiyomyopati Diastolik disfonksiyon Migren Tirotoksikoz Anksiyete Tremor Glokom Hipertansiyon Mehmet AYRANCI Fırat Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

Olgu Tartışması. Başvuru

Olgu Tartışması. Başvuru Olgu Tartışması Doç. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başvuru 26 yaşında erkek hasta 112 tarafından ve saat 11:30 da Bilinç değişikliği Travma öyküsü yok Gece

Detaylı

Kurşun ile Zehirlenmeler

Kurşun ile Zehirlenmeler Kurşun ile Zehirlenmeler Dr. Müge Tecder-Ünal Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Kursu, Nisan 2010, İzmir 15 aylık kız çocuk Şikayet: saçma yutma Öykü: 14.03.2010

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

ZEHİRLENMELERE GENEL YAKLAŞIM. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNDAĞ D.Ü.T.F. Acil Tıp A.D. Diyarbakır

ZEHİRLENMELERE GENEL YAKLAŞIM. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNDAĞ D.Ü.T.F. Acil Tıp A.D. Diyarbakır ZEHİRLENMELERE GENEL YAKLAŞIM Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNDAĞ D.Ü.T.F. Acil Tıp A.D. Diyarbakır 1 TARİHÇE İnsanlar yüzyıllardır vücutlarına giren maddelerin etkilerini gözlemlemişler ve vücutları için faydalı

Detaylı

Ne Zaman Acil Diyaliz. Yard.Doç.Dr Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD 4.Ulusal Acil Tıp Kongresi

Ne Zaman Acil Diyaliz. Yard.Doç.Dr Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD 4.Ulusal Acil Tıp Kongresi Ne Zaman Acil Diyaliz Yard.Doç.Dr Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD 4.Ulusal Acil Tıp Kongresi Sunum Planı Diyaliz ile ilgili tanımlar Akut böbrek yetmezliğinde acil diyaliz Acil diyalizin diğer endikasyonları

Detaylı

İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet Levent PENBEGÜL

İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet Levent PENBEGÜL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Klinik Şefi Doç. Dr. Ömer CERAN İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar ile Zehirlenmeler John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar MAO inhibitörleri (örn. moklobemid) TCA trisiklik HCA heterosiklik SSRI seçici serotonin geri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK. ZEHİRLENMELER TANI ve TEDAVİ REHBERLERİ 2007

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK. ZEHİRLENMELER TANI ve TEDAVİ REHBERLERİ 2007 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK ZEHİRLENMELER TANI ve TEDAVİ REHBERLERİ 2007 ISBN: 978-975-590-228-9 Bakanlık Yayın Numarası: 712 HM Yayın No: SB-HM-2007/14 Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık

Detaylı

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ZEHİRLENME OLGULARINA GENEL YAKLAŞIM

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ZEHİRLENME OLGULARINA GENEL YAKLAŞIM 1 ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ZEHİRLENME OLGULARINA GENEL YAKLAŞIM Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Birimi Zehirlenme olgularında bir çok durumda öykü, fizik muayene

Detaylı

ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELER

ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELER ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELER Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Birimi Tüm dünya da olduğu gibi Erişkin öncelikli sistem Erişkin baskın tıp eğitimi Dolayısıyla Çocuklar erişkinlerin küçültülmüş

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK ZEHİRLENMELER TANI ve TEDAVİ REHBERLERİ 2007 Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

BETA BLOKER İNTOKSİKASYONU

BETA BLOKER İNTOKSİKASYONU EPİDEMİYOLOJİ BETA BLOKER İNTOKSİKASYONU Dr. Feyza AKSU ACİL TIP AD Beta adrenerjik reseptör antagonistleri veya Beta blokerler -kardiovaskuler, -nörolojik -endokrin -oftalmolojik -psikiyatrik tedavilerde

Detaylı

YRD.DOÇ.TANER ÇİFTCİ

YRD.DOÇ.TANER ÇİFTCİ YRD.DOÇ.TANER ÇİFTCİ Basit yaşam desteği ve ileri kardiyovasküler yaşam desteğinin ötesinde Özel tedavi ve işlemler gerektiren durumlardan bahsedilmektedir. astım anaflaksi gebelik morbit obezite pulmoner

Detaylı

Toksikolojik Tanıda Laboratuvar Desteği

Toksikolojik Tanıda Laboratuvar Desteği Toksikolojik Tanıda Laboratuvar Desteği Dr. Atila Karaalp Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Zehirlenmelerde Acil Tedavi 1. Resüsitasyon ve Stabilizasyon (ABC) 2. Öykü ve Fizik

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Toksikolojinin ACS si

Toksikolojinin ACS si .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 Aral k 2002; s. 111-124 Toksikolojinin ACS si Uz. Dr. Erol Ünlüer İlk yapılacak girişim semptomatik

Detaylı

Dr. Lale Karabıyık ZEHĐRLENMELER. Zehir nedir?

Dr. Lale Karabıyık ZEHĐRLENMELER. Zehir nedir? ZEHĐRLENMELER Zehir nedir? Vücuda belirli miktarda girdiğinde biyolojik sistemler üzerinde zararlı etki oluşturarak kalıcı hasara ya da ölüme neden olan maddedir. Akut zehirlenmeler; kazayla, intihar amacıyla,

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ UYGULAMALARI. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ UYGULAMALARI. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ UYGULAMALARI Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ ARA ZEHİRLENMELERDE GENEL YAKLAŞIM Kardiopulmoner destek Mide yıkama Aktif kömür uygulaması Spesifik

Detaylı

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örnekleri Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Antidepresan İntoksikasyonları. Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Antidepresan İntoksikasyonları. Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Antidepresan İntoksikasyonları Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD NEDEN? DEPRESYON NEDEN DEPRESYON? IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 2 IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 3 IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 4 ÇÖZÜM?

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2014 2015 1.Not Doç.Dr. Gül ÖZHAN TOKSİKOLOJİ ZEHİR BİLİMİ Kimyasallar ile biyolojik sistemler arasındaki etkileşimleri zararlı sonuçları yönünden inceler. 2 2 Terminoloji: Ksenobiyotik

Detaylı

İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU Genel Koordinatörü Doç. Dr. Şerife Ayşen HELVACI İLAÇ ZEHİRLENMESİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ 100 mg Tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ 100 mg Tablet Ağız yoluyla alınır. PK-MERZ 100 mg Tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir tablet, 100 mg Amantadin sülfat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, Mikrokristalize selüloz, Patates nişastası, Jelatin,

Detaylı

Nöroleptik Malign ve. Dr. Mehmet OKUMUŞ KSÜTF Acil Tıp AD. Kahramanmaraş

Nöroleptik Malign ve. Dr. Mehmet OKUMUŞ KSÜTF Acil Tıp AD. Kahramanmaraş Nöroleptik Malign ve Serotonerjik Sendrom Dr. Mehmet OKUMUŞ KSÜTF Acil Tıp AD. Kahramanmaraş Nöroleptik Maling Sendrom (NMS) Ateş Müsküler rijidite, Bilinç değişikliği Otonomik disfonksiyon Nöroleptik

Detaylı

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ. 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ. 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR OLGU 1 2 yaşında kız çocuğu evde bulduğu cam temizleme

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı