SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/22 01/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Bedelsiz Menkul Halka Menkul Bedelli Ġç Kıymetin Türü Temettüden Açılma Kıymetler Kaynaklardan 1. ReysaĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Hisse Senedi Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Hisse Senedi Kapital Factoring Hizmetleri A.ġ. (*) Borçlanma Aracı Türkiye Garanti Bankası A.ġ. Borçlanma Aracı Erste Group Bank AG Aracı KuruluĢ Varantı ve Sertifika Trakya Cam Sanayii A.ġ. Hisse Senedi Aktif Yatırım Bankası A.ġ. (**) Borçlanma Aracı Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.ġ. Hisse Senedi BağfaĢ Bandırma Gübre Fabrikaları A.ġ. Hisse Senedi (*) Halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi ve talep toplama sürecinde yeterli talep gelmesi halinde ihraç tutarının 'na kadar çıkarılması planlanmaktadır. (**) Tahsisli olarak nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Talep Edilen KSS Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.ġ.(*) Ran Lojistik Hizmetleri A.ġ (*) Şirket halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı 1 Toplam Pay Sayısı (Adet) Artırılan Tutar 1. Fibabanka A.ġ. B Tipi Değer DeğiĢken Fon Yatırım Fonu Katılma Payı

2 B. KAYDA ALINAN MENKUL KIYMETLER 1. Kurul Kaydındaki Ortaklıkların Pay Ġhraçları Ortaklık 1. Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. (*) 2. Vakıf Finansal Kiralama A.ġ. 3. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Ġç Temettüden Kaynaklardan SatıĢ Türü Rüçhan Hakkı+Hal ka arz+ Tahsisli Finansbank A.ġ ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ (*) Şirket ortağı Namık Kemal GÖKALP tarafından, sermaye artırımı sırasında mevcut ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde, kalan payların İMKB birincil piyasasında satışı gerçekleşmeyen kısmının nominal değerin altında kalmamak şartı ile ilgili gün geçerli olan Borsa fiyatı üzerinden satın alınacağına ilişkin taahhütname verilmiştir. 2. Borçlanma Araçları Ortaklık Menkul Kıymet Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.ġ. Tahvil Nitelikli Yatırımcı 2. ġeker Faktoring Hizmetleri A.ġ. Tahvil / Finansman Bonosu Halka Arz 3. ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Tahsisli 4. Creditwest Faktoring Hizmetleri A.ġ. Tahvil Halka Arz C. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. nin Seri:V No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca kaldıraçlı alım satım iģlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģtır. D. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Suç Duyuruları Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ. (Yatırım Finansman veya ġirket) nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleģtirilen inceleme sonucunda aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan ġahıs 1. Meral MORAL 2. Ahmet TÜRKOĞLU Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Yatırım Finansman Samsun ġubesi nezdindeki müģteri hesaplarında yer alan nakit ve menkul kıymetleri müģterilerin bilgisi ve rızası olmadan kullanma Yatırım Finansman Samsun ġubesi nezdindeki müģteri hesaplarında yer alan nakit ve menkul kıymetleri müģterilerin bilgisi ve rızası olmadan kullanma Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Kanun Maddesi Sermaye Piyasası Kanunun 47/I-(A)-5 maddesi Sermaye Piyasası Kanunun 47/I-(A)-5 maddesi 2

3 2. Ġdari Para Cezaları a) Yatırım Finansman Menkul Değerler Aġ hakkında yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tablonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarında yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiģtir. b) Aegon Emeklilik ve Hayat Aġ hakkında yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tablonun 5. sırasında yer alan idari para c) Ak Portföy Yönetimi Aġ hakkında yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tablonun 6. sırasında yer alan idari para d) Garanti Emeklilik ve Hayat Aġ hakkında yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tablonun 7. sırasında yer alan idari para e) Ergo Emeklilik ve Hayat Aġ hakkında yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tablonun 8. sırasında yer alan idari para f) Ergo Portföy Yönetimi Aġ hakkında yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tablondun 9. sırasında yer alan idari para g) BNP Paribas Cardif Emeklilik Aġ hakkında yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tablonun 10. sırasında yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiģtir. h) ING Emeklilik Aġ hakkında yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tablonun 11. sırasında yer alan idari para ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Verilen ĠPC Tutarı 1.Yatırım Finansman Menkul Değerler Aġ Nakit alındı ve ödendi belgelerinin hiç düzenlenmemesi veya usulüne uygun olarak düzenlenmemesi. Yatırımcıların sözlü emirlerine ait ses kayıtlarının tutulmaması Yeterli ve etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmamıģ olması Yatırım Finansman TeftiĢ Kurulu tarafından tarihinde hazırlanan raporun Kurulumuza gönderilmemiģ olması 2009 yılı içerisinde ANS kodlu fonun %5 in üzerinde yatırım yaptığı varlıkların toplam değerinin fon portföy değerine oranının %40 ı aģması ve öngörülen sürede sınırlamalara uygun hale gelmemesi yılı içerisinde, AVH kodlu emeklilik fonunun içtüzüğüne aykırı olarak ĠMKB Ulusal 100 Endeksi dıģındaki AKFEN, AKSEN, ANELE, AYEN, ISMEN ve YAZIC kodlu hisse senetlerinin (6 farklı hisse senedinin) fon portföyüne alınması ve 2010 yılları içerisinde, kamuya açıklanan yıllık performans sunum raporlarında yer alan benchmark getiri oranlarının ilgili mevzuatımızda öngörülen Ģekilde hesaplanmaması 2008, 2009 ve 2010 yılları içerisinde emeklilik yatırım fonlarında, fon içtüzük ve izahnamelerinde yer alan yatırım stratejisi ve portföy sınırlamalarına aykırı iģlemler gerçekleģtirilmesi. 2008, 2009 ve 2010 yılları içerisinde Ergo Emeklilik ve Hayat A.ġ. ye ait emeklilik yatırım fonlarında, fon içtüzük ve izahnamelerinde yer alan yatırım stratejisi ve portföy sınırlamalarına aykırı iģlemler gerçekleģtirilmesi. Kurulumuzun tarihli kararına aykırılık. Kurulumuzun Seri: V, No: 6 sayılı Tebliği nin 5. maddesi 2. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ. 3. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ. Kurulumuzun Seri: V, No:6 sayılı Tebliği nin 9. maddesi Kurulumuzun Seri: V, No:68 sayılı Tebliğinin 4. maddesi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ. Kurulumuzun Seri: V, No:68 sayılı Tebliğinin 12. maddesi 5.Aegon Emeklilik ve Hayat A.ġ. 21. maddesi Ak Portföy Yönetimi A.ġ. 19. maddesi Garanti Emeklilik ve Hayat A.ġ. Kurulumuzun Seri: V, No: 60 sayılı Tebliği nin 8. maddesinin 2. fıkrası ve aynı Tebliğ in 2 no lu eki Ergo Emeklilik ve Hayat A.ġ. 13. ve 21. maddeleri Ergo Portföy Yönetimi A.ġ. 19. maddesi BNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi 14. maddesi 11. ING Emeklilik A.ġ. Fon faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak iģleyiģinin denetimindeki eksiklikler

4 E. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. nin pay devrine iliģkin baģvurusu olumlu karģılanmıģ olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir: Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. nin Pay Devri Sonrasında OluĢacak Ortaklık Yapısı ESKĠ YENĠ Ortağın Adı Soyadı / Unvanı Pay Adedi Ortağın Adı Soyadı / Unvanı Pay Adedi ÖMER ZÜHTÜ TOPBAġ A ,00 0,73770 ÖMER ZÜHTÜ TOPBAġ A ,00 0,73770 ÖMER ZÜHTÜ TOPBAġ B ,47 43,67727 ÖMER ZÜHTÜ TOPBAġ B ,47 46,87399 ÖMER ZÜHTÜ TOPBAġ halka açık B ,00 5,70 ÖMER ZÜHTÜ TOPBAġ halka açık B ,00 5,69672 MURAT BAHADIR TEKER B ,01 10,49474 MURAT BAHADIR TEKER B ,01 8,52752 MURAT SALAR B ,00 0,73770 MURAT SALAR B ,00 0,73770 MEHMET TAYLAN TATLISU B ,84 7,38536 WĠEDERKEHR WĠEDERKEHR halka açık B ,60 6,58540 B ,00 3,27869 MEHMET TAYLAN TATLISU WĠEDERKEHR WĠEDERKEHR halka açık B ,84 7,38536 B ,60 6,58540 B ,00 3,27869 VOLKAN ġentürk B ,37 0,73797 VOLKAN ġentürk B ,37 0,73797 SÜLEYMAN ÇĠFTÇĠ B 9.003,27 0,14759 SÜLEYMAN ÇĠFTÇĠ B 9.003,27 0,14759 METĠN GÜLEÇ B 9.003,27 0,14759 METĠN GÜLEÇ B 9.003,27 0,14759 TANJU GÜNEL B ,50 7,73447 TANJU GÜNEL B ,50 6,50496 EROL AKSOY B 916,70 0,01503 EROL AKSOY B 916,70 0,01503 ĠNCĠ AKSOY B 916,70 0,01503 ĠNCĠ AKSOY B 916,70 0,01503 ĠSMAĠL EMEN B 916,70 0,01503 ĠSMAĠL EMEN B 916,70 0,01503 GÜRBÜZ TÜMAY B 38,30 0,00063 GÜRBÜZ TÜMAY B 38,30 0,00063 CENAP ÖNAL B 38,30 0,00063 CENAP ÖNAL B 38,30 0,00063 CÜNEYT SEL B 38,30 0,00063 CÜNEYT SEL B 38,30 0,00063 MEHMET GÜR B 38,30 0,00063 MEHMET GÜR B 38,30 0,00063 ERTUĞRUL IHLAMUR B 18,99 0,00031 ERTUĞRUL IHLAMUR B 18,99 0,00031 FĠKRET GÜLER B 18,99 0,00031 FĠKRET GÜLER B 18,99 0,00031 AHMET TANJU OĞUZ B 18,99 0,00031 AHMET TANJU OĞUZ B 18,99 0,00031 KENAN ULUÇ B 0,45 0,00001 KENAN ULUÇ B 0,45 0,00001 DAVID LEIGHTON EDGERLY B 0,45 0,00001 MOHAMMAD AHMET HAFEZ K KHALĠL MOHAMMAD ZĠAD ABOU JEB NĠDAL ABDEL KHALEQ MOHAMMAD ABU AL HAJ DAVID LEIGHTON EDGERLY MOHAMMAD AHMET HAFEZ K KHALĠL MOHAMMAD ZĠAD ABOU JEB NĠDAL ABDEL KHALEQ MOHAMMAD ABU AL HAJ B 0,45 0,00001 SEYĠT TAHĠR ÖZEK SEYĠT TAHĠR ÖZEK WALEĠD MOHAMMED SAMY GAMAL ELDĠEN WALEĠD MOHAMMED SAMY GAMAL ELDĠEN HALKA AÇIK KISIM B ,59016 HALKA AÇIK KISIM B ,00 12,59016 TOPLAM ( A ) ,73770 TOPLAM ( A ) ,00 0,73770 TOPLAM (B) ,26230 TOPLAM ( B ) ,00 99,26230 TOPLAM ,00000 TOPLAM ,

5 2. FED Menkul Değerler A.ġ. nin ortaklık yapısındaki değiģiklik, Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 16 ncı maddesi uyarınca aģağıdaki tabloda yer alan Ģekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıģtır: Aracı Kurum'un Ortaklık Yapısı ESKĠ YENĠ Ortağın Adı Soyadı / Unvanı EUROFUNDS HOLDINGS ,00 99, ,00 92,8 Dilara ZÜLFĠKAROĞLU ,00 0, ,00 0,2 Eser SEVĠM ,00 0, ,00 0,2 Katherine HARAKE ,00 0, ,00 0,2 Fatih KARACANĠK 1,00 0,1 1,00 0,1 Tımetheus VERHEYEN 0,00 0, ,00 6,5 TOPLAM ,00 100, ,00 100,0 3. Toros Menkul Kıymetler Tic. A.ġ nin sermayesinin den ye artırılması talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvuru olumlu karģılanmıģ olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekildedir: Aracı Kurum un Sermaye Artırımı Sonrasında OluĢan Ortaklık Yapısı Ortağın Adı Soyadı / ESKĠ YENĠ Unvanı Adnan CEZAĠRLĠ ,00 37, ,00 37,00 Ali Nüvit VEYSOĞLU ,00 37, ,00 37,00 Esat ReĢat KUTUCULAR ,00 24, ,00 24,00 AyĢe Süheyla CEZAĠRLĠ ,00 1, ,00 1,00 Emin Ethem KUTUCULAR ,00 1, ,00 1,00 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 F. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri AĢağıdaki ortaklıkların esas sözleģme değiģiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Ortaklık 1. MataĢ Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ġlgili Maddeler Esas sözleģmenin 3, 7 ve 10. maddelerinin tadili ve esas sözleģmeye 20. maddenin eklenmesi uygun görülmüģtür. 2. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Esas sözleģmenin 2. ve 26. maddelerinin tadili uygun görülmüģtür(*) (*) Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin, ticaret unvanının Egeli&Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesine yönelik esas sözleşme tadil talebi uygun bulunmuştur. 2. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri AĢağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleģme değiģiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Ortaklık 1. Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ġlgili Maddeler Esas sözleģmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddelerinin tadili ile 26 ve 27 nci maddelerinin kaldırılması uygun görülmüģtür. 5

6 3. KSS GiriĢ AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriģ baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Ortaklık Mevcut Sermaye Belirlenen KSS Tavanı 1. Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ġ AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin (AFM A.ġ.) sermayesinin %34,37 sini temsil eden (A) grubu imtiyazlı ve %15,05 ini temsil eden (C) grubu imtiyazsız payların Mars Sinema ve Sportif Tesisler ĠĢletmeciliği A.ġ. (Mars Sinema A.ġ.) tarafından satın alınması sonucunda, Kurulumuzun Seri: IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin 6 ncı maddesi uyarınca ortaya çıkan, ġirket in diğer ortaklarına ait payları satın alma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin yaptığı baģvurunun; 1 nominal değerli (C) grubu AFM A.ġ. payları için çağrı fiyatının, i) tarihli Hisse Devir SözleĢmesi nin 6.8 inci maddesi uyarınca, satın alma bedeline eklenmeyen ve Esas Holding A.ġ. tarafından katlanılan maliyetlerin, AFM A.ġ. veya üçüncü kiģiler tarafından üstlenilmemiģ veya tazmin edilmemiģ olan ve Mars Sinema A.ġ. tarafından ödenmiģ ve ödenecek olan kısmının, ikinci kısım pay devir bedeli olan 7,4722 ABD Dolarına ilave edilmesi, ii) Çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihinden itibaren çağrı iģlemine fiilen baģlanması için tanınan 45 iģ günü süresinin tarihinde dolduğu dikkate alınarak bu tutara; çağrı iģleminin fiilen baģlayacağı güne kadar 45 iģ gününü aģan her gün için açıklanan haftalık LIBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık LIBOR oranı) %30 fazlasının, iģlemin tarafları tarafından belirlenen ve ikinci devir süresine kadar geçerli olan %7,5 luk faiz oranından düģük olması halinde herhangi bir ilave yapılmaması, yüksek olması halinde ise fark için ile ikinci kısım pay devir tarihi arasındaki her gün için faiz eklenmesi, iii) Bu tutara, ikinci kısım pay devir tarihinden çağrı iģleminin fiilen baģlayacağı güne kadarki her gün için açıklanan haftalık LIBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık LIBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi, iv) Bu Ģekilde bulunacak ABD Doları cinsinden nihai çağrı fiyatının, tarihi, 2 nci kısım pay devrinin gerçekleģtiği tarih ile çağrının baģlayacağı günden önceki iģ günü T.C. Merkez Bankası nca açıklanan döviz alıģ kurundan yüksek olanı üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karģılığından, düģük olmayacak Ģekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 5. BesaĢ Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret A.ġ., sermayesinin %95 inden fazlasına 20 ortağın sahip olması nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:39 sayılı Ġhraççıların Muafiyet ġartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına ĠliĢkin Esaslar Tebliğinin 7/1-a maddesi uyarınca kendi talebi üzerine Kurul kaydından çıkarılmıģtır. 6. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. nin, kurucusu olduğu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. A Tipi Hisse Senedi Fonu ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. B Tipi Tahvil Bono Fonu nun tasfiye edilmesine iliģkin talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 7. Alan TaĢınmaz Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketler Ġle Bu ġirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınmasına karar verilmiģtir. G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaģabilirsiniz. 6

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/3 20.01.2012 A. 16.01.2012 20.01.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/06/2010 25/06/2010 A. 04.01.2010 25.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/01 14/01/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/28 23/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/9 03/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/20 11/08/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/24 19/08/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aģağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına iliģkin ilgili temel kavramları

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı