31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 127 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

2 Deloitte. Tiirkiye Garanti Bankasl A.S. Yiinetim Kurulu'na istanbul DRT BagJmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mu~avirlikA.~. Maslak 001 Plaza Eski 8uyOkdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak, Sanyer Istanbul. TOrkiye Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) W\NW.deloitte.com.tr Mersis No: Ticari Sid! No : TURKiYE GARANTi BANKASI ANONiM SiRKETi VE FiNANSAL KURULUSLARI 1 OCAK-31ARALIK 2014 DONEMiNE AiT BAGIMSIZ DENETiM RAPORU Tiirkiye Garanti Bankas, A.S.'nin ("Banka") ve konsolidasyona tabi finansal kurulu~lannlll 31Arahk 2014 tarihi itibanyla hamlanan konsolide bilanl'osu ile aym tarihte sona eren diineme ait konsolide gelir tablosu, nakit akl~ tablosu ve ozkaynak degi~im tablosunu ve onemli muhasebe politikalan ile diger al',klay'c, notlann bir ozetini denetlemi~ bulunuyoruz. Banka Yiinetim Kurulu'nun Sorumluluguna ili~kin ApkIama Banka Yonetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolarlll 1 Kas,m 2006 tarihli ve saylh Resmi Gazete'de yayunlanan Bankalarm Muhasebe Uygulamalarma ve Belgelerinin Saklanmasma ili~kin Usul ve Esaslar Hakkmda Yonetmelik ve Tiirkiye Muhasebe Standartlan ile Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarma ve Bankac.hk Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafmdan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna ili~kin yay,mlanan diger yonetmelik, teblig ve genelgeler ile Bankac,hk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafmdan yap dan al',klamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolaylslyla onemlilik arz eden oll'iide yanh~ bilgi il'ermeyecek ~ekilde hamlanmasml ve sunulmasm, saglayacak bir il' kontrol sistemi olu~turulmas" uygun muhasebe politikalarmm sel'ilmesi ve uygulanmasmdan sorumludur. Yetkili Denetim Kurulu~unun Sorumluluguna ili~kin A~lkIama Baglms,z denetimi yapan kurulu~ olarak iizerimize dii~en sorumluluk, denetlenen finansal tablolar iizerinde gorii~ bildirmektir. Bag,ms,z denetimimiz, 1 Kasun 2006 tarihli ve say.i, Resll1i Gazete'de yayunlanan Bankalarda Bag,ms,z Denetim Gerl'ekle~tirecek Kurulu~larm Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkmda Yonetmelik ve Kall1u Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar! Kurumu ("KGK") tarafmdan yay,mlanan Tiirkiye Denetim Standartlan'nm bir parl'as, olan Bag,mslz Denetim Standartlan'na uyumlu olarak gerl'ekle~tirilll1i~tir. Finansal tablolann onemlilik arz edecek oll'iide bir hata il'ermedigine ili~kin makul giivence saglayacak ~ekilde bag,ms,z denetim planlanml~ ve gerl'ekle~tirilmi~tir. Bag,mslz denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo al',klama ve dipnotlan hakkmda denetim kamt, toplamaya yonelik denetim teknikleri uygulanm,~; bu teknikler istihdam enigimiz bagullslz denetl'ilerin insiyatifine blrak,h11l~, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tablolarm hamlanmas. ve sunumu siirecindeki il' kontrollerin etkinligi dikkate ahnarak ve uygulanan muhasebe politikalanmn uygunlugu degerlendirilerek belirlenmi~tir. A~ag,da belirtilen bagunslz denetim gorii~iiniin olu~turulmas, il'in yeterli ve uygun denetim kamt, saglanm'~t'r. Deloitte: ingillere mevzuatma gore kurulmu~alan Delaine Touche Tohmatsu Limited rdttl") ~irketini,uye firma agmdaki ~irketlerdenva jlj~kjljicizel kj~ilikterdenbir veya birden lazlasml ilade etmektedir. DTTL ve her bir uye firma ayn ve baglmslz birer Wzel kj~iliklif. DTTL rdeloitte Global" olarak da amlmakladlf) mu~terilefe hizmel sunmamakladlf. DTTL ve uye firma!arlnm yasal yaplstmn delayh ac;:lklamasl Member of Deloitte Touche Tohmatsu limited

3 Deloitte. 1;larth Giirii~iin Dayanagl ili~ikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi tarafmdan ekonomide ye piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel geli~meler dikkate almarak ihtiyathltk prensibi dahilinde aynlan, 80,000 bin TL'si cari donemde gider yazllan, 415,000 bin TL tutannda serbest kar~lilgl igermektedir. Baglmslz Denet9i Giirii~ii Gorii~iimiize gore, yukanda dordiincii paragrafta a9jklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri haricinde, ili~ikteki konsolide finansa1 tablolar, biiton onemli taraflanyla, Banka'nm ye konsolidasyona tabi fmansal kurulu~lannm 31 Araltk 2014 tarihi itibanyla mali durumunu ye aym tarihte sona eren doneme ait faaliyet sonu91an ile nakit akimlannj 5411 saylh Bankaclltk Kanunu'nun 37'nci ye 38'nci maddeleri geregince yiiriirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ye standartlarma ye Bankaclltk Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafmdan muhasebe ye finansal raporlama esaslarma i1i~kin yaylmlanan diger yonetmelik, teblig ye genelgejer ile Bankaclhk Diizenleme ye Denetleme Kurumu tarafmdan yapllan a9tklamalara uygun olarak dogru bir bi9imde yansltmaktad.t. Meyzuattan Kaynaklanan Diger YiikiimliiliikJere ili~kin Rapor 6102 sayl1t Tiirk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarmca; Yonetim Kurulu taraflmlza denetim kapsammda istenen a91klamalan yapml~ ye istenen belgeleri yermi~tir, aynca Banka'nm 1 Ocak - 31 Araltk 2014 hesap doneminde defter tutma diizeninin, kanun ile ~irket esas sozle~mesinin finansal raporlamaya ili~kin hiikiimlerine uygun olmadlgma dair onemli bir hususa rastianmaml~t1t. DRT BAG1MS1Z DENETiM VE SERBEST MUHASEBECi MALi MOSAViRLiK A.S. Member ofdeloitte TOUCHE TOHMATSU LIMITED Hasan K11t9 Sorumlu Ortak Ba~denet9i, SMMM istanbul, 3 Subat 2015

4 TOrklye Garanti Sankasl A.S. Nlspetiye Mahallesl, Aytar Caddesi 2 levent Be)ikta), Istanbul Tel: Faks: Teleks: gat I tr Swift: TGBATRIS ~egaranti TURKiYE GARANTi BANKASI AS VE FiNANSAL KURULUSLARININ 31 ARALIK 2014 TARiHi itibariyla HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLiDE FiNANSAL RAPORU Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Be~ikta~ istanbul Telefon: Faks: investorre Bankac,hk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafmdan diizenlenen Bankalarca Kamuya A"klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara iii~kin A,lklama ve Dipnotlar Hakkmda Teblige gore haz"lanan yj! sonu konsolide finansal raporu a~ag,da yer alan boliimlerden olu~maktad,,: I. Ana Ortakhk Banka Hakklllda GenelBilgilcr 2. Ana Ortakhk Bankanlll Konsolide Finansal Tablolan 3. ilgili Donemde Uygulanan Muhasebe Politikalanna iii~kin A"klamalar 4. Konsolidasyon Kapsamllldaki Grubun Mali Biinyesine ve Risk Yonetimine ili~kin Bilgiler 5. Konsolide Finansal Tablolara iii~kin A"klama ve Dipnotlar 6. Diger A"klamalar 7. Bagllns,z Denetim Raporu Bu finansal rapor,cr,evesinde finansal tablolan konsolide edilen bagh ortakhklar vc ozel ama,h i~letmclcr ~unlardlr: Bligh Ortakhklar I.Garanti Bank International NY 2.Garanti 3.Garanti 4.Garanti Emeklilik ve Hayat AS Holding BY Finansal Kiralama AS 5.Garanti Faktoring liizmetleri AS 6.Garanti Bank Moscow 7.Garanti Yatlrlm Menkul K'ymetler AS 8.Garanti Portray Yonetimi AS Olcl An"',h i~lctmeler I. Garanti Diversificd Paymcnt Rights Finance Company 2. RPY Company

5 ;:Garanti Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ili~kin al'lklama ve dipnotlar Bankalann Muhasebe Uygulamalanna ve Belgelerin Saklanmasma ili~kin Usul ve Esaslar Hakkmda Yonetmelik, Tiirkiye Muhasebe Standartlan, Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan, bunlara ili~kin ek ve yorumlar ile Bankamlz kayltlanna uygun olarak, aksi belirtilmedigi miiddetl'e bin Tiirk Liras. cinsinden hazlrlal1lm~ olup, baglmslz denetime tabi tutulmu~ ve ili~ikte sunulmu~tur. Ferit F. Sahcllk Yonetim Kurulu Ba~kalll '/. ;; ~~ '''~ un... CII ibrahim A dlllh I iidiir Finansal Rapor madan Sorumlu Genel Miidiir Yardllnclsl Denetim Komitcsi Oyesi M, 1U Pedro Galatas Sanchez Harguindcy Denetim Komitesi Oyesi Bu f1nansal rapor lie ilgili olarak sorularm iletllebilecegi yelkil! personele ili~kin bilgiler Ad.Soyad/Onvan: Handan SA YGINlYatmincl Ili,kileri MUdara Telefon: (0212) Faks: (0212) "

6 Sayfa No: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Ana ortaklık bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana ortaklık bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Ana ortaklık bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 2 IV. Ana ortaklık bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 3 V. Ana ortaklık bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 4 VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında açıklamalar 4 VII. Ana ortaklık banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili ve hukuki engeller 4 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço 5 II. Konsolide bilanço dışı yükümlülükler tablosu 7 III. Konsolide gelir tablosu 8 IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin konsolide tablo 9 V. Konsolide özkaynak değişim tablosu 10 VI. Konsolide nakit akış tablosu 11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 12 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 12 III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler 13 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 14 V. Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 15 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 16 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 16 VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 17 IX. Finansal araçların netleştirilmesine ve bilanço dışı bırakılmasına ilişkin açıklamalar 17 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 18 XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 18 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 19 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 19 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 20 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 20 XVI. Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar 21 XVII. Çalışan haklarıyla ilgili yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 21 XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 23 XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 26 XX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 26 XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 26 XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 27 XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 27 XXIV. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konsolide Bazda Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler I. Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar 30 II. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar 39 III. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar 50 IV. Konsolide operasyonel riske ilişkin açıklamalar 51 V. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar 52 VI. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 54 VII. Konsolide hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar 59 VIII. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar 60 IX. Konsolide menkul kıymetleştirme pozisyonuna ilişkin açıklamalar 62 X. Konsolide kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar 62 XI. Risk yönetimi hedef ve politikalarına ilişkin açıklamalar 64 XII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 64 XIII. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler ile inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 65 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 66 II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 94 III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 103 IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 108 V. Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 114 VI. Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 115 VII. Ana ortaklık bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 117 VIII. Ana ortaklık bankanın yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurt dışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar 120 IX. Bilanço sonrası hususlar 122 ALTINCI BÖLÜM Faaliyetlere İlişkin Diğer Açıklamalar I. Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılmış derecelendirmelere ilişkin bilgiler 123 II. Temettüye ilişkin bilgiler 125 III. Diğer açıklamalar 126 YEDİNCİ BÖLÜM Bağımsız Denetim Raporu I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 127 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 127

7 1 Genel bilgiler 1.1 Ana ortaklık bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin ( Banka ) kurulmasına 11 Nisan 1946 tarih ve 3/4010 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş ve "Ana Sözleşme" 25 Nisan 1946 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Genel Müdürlüğü İstanbul'da yerleşik olan Banka yurt içinde 994, yurt dışında 8 şubesi ve 3 temsilciliği ile hizmet vermektedir. 1.2 Ana ortaklık bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka nın %24.23 hissesine sahip olan Doğuş Holding AŞ çatısı altında bulunan şirketler topluluğu Doğuş Grubu olarak tanımlanmıştır. Doğuş Holding AŞ Banka nın çıkarılmış sermayesinin %25.5 ine tekabül eden toplam adet Banka hissesini General Electric ( GE ) Grubu na dahil GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şti ne 22 Aralık 2005 tarihinde satmış, ilgili satış işlemi ile birlikte GE, Banka yönetiminde ortak söz sahibi olmuştur. 27 Aralık 2007 tarihinde bu defa GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şti sahibi olduğu %4.65 oranında ve 97,650 TL nominal değerde adet Türkiye Garanti Bankası AŞ hisse senetlerini Doğuş Holding AŞ ye geri satmıştır. GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şti nin kalan %20.85 oranındaki hisseleri bedelsiz sermaye artırımı sonrasında adete ulaşmıştır. Şirket, sahibi olduğu hisselerden %19.85 oranındaki 833,712 TL nominal değerde adet Türkiye Garanti Bankası AŞ hisse senedini 29 Aralık 2010 tarihinde GE Capital Corporation a, kalan %1 oranındaki hissesini ise 11 Aralık 2012 tarihinde borsada satmıştır. 22 Mart 2011 tarihinde; - GE Capital Corporation %18.60 oranında 781,200 TL nominal değerdeki adet hisse senetlerini, ve - Doğuş Holding AŞ %6.29 oranında 264,188 TL nominal değerdeki adet hisse senetlerini, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ( BBVA ) ya satmış ve %24.89 oranında pay sahibi olan BBVA Doğuş Grubu ile birlikte yönetimde ortak söz sahibi olmuştur. Müteakiben, BBVA 7 Nisan 2011 tarihi itibarıyla ilave 5,032 TL nominal değerde adet Banka hissesi almış ve sermayedeki payını %25.01 seviyesine çıkarmıştır. Doğuş Holding AŞ ile BBVA arasındaki sözleşmeye göre, ilk 5 yıl içinde taraflardan herhangi birinin ilave hisse senedi edinmesi halinde, satın alınan hisselerin yarısını diğer tarafa teklif etmesi ve diğer tarafın bu hisseleri satın almayı kabul etmemesi durumunda ise söz konusu hisselerle ilgili oy hakları üzerinde diğer taraf lehine intifa hakkı tesis etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, BBVA in Nisan 2011 de ilave hisse senedi almış olması Doğuş Grubu ile BBVA in yönetimde ortak söz sahibi olmalarına engel teşkil etmemektedir. Doğuş Grubu 1951 yılında inşaat sektöründeki yatırımlarla temelleri atılan Doğuş Grubu, finans, otomotiv, inşaat, gayrimenkul, turizm, medya ve enerji olmak üzere yedi sektörde, 132 şirketi ve 30 binin üzerindeki çalışanı ile hizmet vermektedir. Otomotiv alanında Volkswagen AG ve TÜVSÜD; medyada CNBC, MSNBC ve Condé Nast ve turizmde Hyatt International Ltd ve HMS International Hotel GmbH (Maritim) gibi büyük küresel oyuncularla kurduğu ortak girişimler, Grubun uluslararası ölçekteki işbirliklerinin başlıca örneklerini oluşturmaktadır. 1

8 Doğuş Grubu'nun finans sektöründeki başlıca yatırımları; Türkiye Garanti Bankası AŞ, Garanti Bank International NV, Garanti Bank Moscow, Garanti Bank SA, Garanti Finansal Kiralama AŞ, Garanti Faktoring Hizmetleri AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Garanti Portföy Yönetimi AŞ, Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı AŞ'dir. BBVA Grubu Faaliyetlerine 150 yılı aşkın süredir devam etmekte olan BBVA, 47 milyondan fazla bireysel ve ticari müşteriye geniş yelpazede finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmet sunan küresel bir gruptur. Genel merkezi İspanya da bulunan grup, bu pazarda bireysel ve ticari bankacılık alanında sağlam bir liderlik yürütmektedir. Yenilikçi, müşteri ve toplum odaklı bir yönetim anlayışı benimseyen BBVA, bankacılığın yanısıra, Avrupa da sigortacılık, küresel piyasalarda da portföy yönetimi, özel bankacılık ve yatırım bankacılığı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Grup, Güney Amerika pazarında lider konumda olan, Meksika nın en büyük finansal kuruluşu ve ABD nin en büyük 15 ticari bankasından birinin sahibidir. Çin ve Türkiye de faaliyet gösteren bir kaç uluslararası gruptan biri olan BBVA, 30 dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve 100 binden fazla çalışan istihdam etmektedir. 1.3 Ana ortaklık bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Ferit Faik Şahenk Yönetim Kurulu Başkanı Lisans 24 yıl Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lisans 32 yıl Dr. Muammer Cüneyt Sezgin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Doktora 26 yıl Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Yönetim Kurulu Üyesi Doktora 40 yıl Manuel Castro Aladro Yönetim Kurulu Üyesi Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey Jaime Saenz de Tejada Pulido Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Yüksek Lisans 22 yıl Lisans 30 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 21 yıl Angel Cano Fernandez Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 29 yıl Belkıs Sema Yurdum Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 26 yıl Sait Ergun Özen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Lisans 27 yıl 2

9 Genel Müdür ve Yardımcıları: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Sait Ergun Özen Genel Müdür Lisans 27 yıl Adnan Memiş GMY-Destek Hizmetleri Yüksek Lisans 36 yıl Ali Fuat Erbil GMY- Finansal Kurumlar ve Kurumsal Bankacılık Doktora 22 yıl Erhan Adalı GMY-Krediler Lisans 24 yıl Gökhan Erün GMY-Hazine, Yatırım Bankacılığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Yüksek Lisans 20 yıl Faruk Nafiz Karadere GMY-KOBİ Bankacılığı Lisans 32 yıl Halil Hüsnü Erel GMY-Teknoloji, Operasyon Yönetimi ve Merkezi Pazarlama Lisans 39 yıl Recep Baştuğ GMY-Ticari Bankacılık Lisans 24 yıl Turgay Gönensin Aydın Şenel İbrahim Aydınlı Avni Aydın Düren GMY- Yurtiçi ve Yurtdışı İştirakler Koordinasyon GMY- Satın Alma ve Vergi Yönetimi GMY-Genel Muhasebe, Ekonomik Araştırmalar ve Müşteri Memnuniyeti GMY-Hukuk Hizmetleri ve Risk Takip Lisans 29 yıl Lisans 33 yıl Yüksek Lisans 20 yıl Yüksek Lisans 20 yıl Betül Ebru Edin GMY-Proje Finansmanı Lisans 20 yıl Murat Mergin GMY-Finansal ve Stratejik Planlama Lisans 20 yıl Onur Genç GMY-Bireysel Bankacılık Yüksek Lisans 15 yıl Didem Başer GMY-Şubesiz Bankacılık ve Sosyal Platformlar Yüksek Lisans 19 yıl Yukarıda belirtilen kişilerin Banka hisselerinin halka açık olmayan kısmı içinde payı yoktur. 1.4 Ana ortaklık bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar İsim / Ticaret Ünvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar Doğuş Holding AŞ 857,315 % ,315 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,050,420 % ,050,420 - Banka nın 13 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurulu ve Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu toplantılarında alınan kararlar uyarınca, mevcut 370 adet kurucu pay senedi ilgili mercilerden izin alınmak suretiyle İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi nin onayladığı bilirkişi inceleme raporunda tespit edilen beheri 3,876 TL bedel ile itfa ve imha edilmek üzere Banka tarafından satın alınmıştır. Kurucu pay senetlerinin toplam 1,434,233 TL olan bedeli olağanüstü yedek akçeler hesabından karşılanarak 368 adet hisse bedeli pay sahiplerine ödenmiş, 2 adet hisse bedeli ise pay sahiplerine ödenmek üzere banka hesaplarında bloke edilmiştir. Kurucu pay senetlerinin satışını müteakiben Banka Ana Sözleşmesi nin ilgili 15, 16 ve 45 inci maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 3

10 1.5 Ana ortaklık bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Banka nın faaliyet alanları Ana Sözleşme'sinin 3. maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir; Her türlü bankacılık işlemleri, Bankacılık Kanunu'nun verdiği imkanlar dahilinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak, Bankacılıkla müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak, Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve hususi kuruluşların çıkartacakları borçlanma tahvilleri ile hazine tahvil ve bonoları ve diğer pay senetleri ve tahvilleri satın almak ve satmak, Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek, Bankacılık Kanunu'na aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak. Bu maddede yazılı işlemler sınırlı olmayıp, tadadidir. Bu işlemlerden başka herhangi bir işlem yapılması Banka için faydalı görülürse, buna başlanılması, yönetim kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına ve Ana Sözleşme de değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onanmasına bağlıdır. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleşme ye eklenir. Banka bir ihtisas bankası olmayıp tüm bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Müşterilere kullandırılan kredilerin en önemli kaynağı mevduattır. Öngörülen verim oranını sağlamak koşuluyla, çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan kuruluşlara kredi kullandırılmaktadır. Öte yandan Banka, teminat mektupları, akreditif kredileri ve kabul kredileri başta olmak üzere çeşitli türde gayrinakdi kredi kullandırılmasına da önem vermektedir. 1.6 Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında açıklamalar Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ e göre sadece mali ortaklıklar konsolidasyon kapsamına alınırken, Türkiye Muhasebe Standartları gereği mali ve mali olmayan tüm ortaklıklar konsolidasyon kapsamına alınmalıdır. Oransal konsolidasyona tabi tutulan ve özkaynaklardan indirilen ortaklık bulunmamaktadır. 1.7 Ana ortaklık banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili ve hukuki engeller Yoktur. 4

11 2 Konsolide Finansal Tablolar Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI ,760,060 23,432,509 25,192,569 2,751,743 19,891,099 22,642,842 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) ,144, ,777 1,867,916 1,331, ,859 2,136, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 942, ,777 1,666,531 1,132, ,859 1,937, Devlet Borçlanma Senetleri 73,423 8,112 81, ,383 34, , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 72,940-72,940 50,722-50, Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 755, ,013 1,448, , ,540 1,669, Diğer Menkul Değerler 41,223 22,652 63,875 32,215 22,066 54, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 201, , , , Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler , , , , Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR ,796,433 11,066,991 12,863,424 2,194,272 10,930,155 13,124,427 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 25,692 84, ,243 8, , , Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - 80,446 80, , , Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 25,692 4,105 29,797 8,231-8,231 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) ,276,594 4,253,710 23,530,304 19,748,440 5,087,787 24,836, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 34,867 63,742 98,609 41,468 8,213 49, Devlet Borçlanma Senetleri 17,500, ,296 18,371,818 18,098,543 1,157,093 19,255, Diğer Menkul Değerler 1,741,205 3,318,672 5,059,877 1,608,429 3,922,481 5,530,910 VI. KREDİLER VE ALACAKLAR ,092,273 57,945, ,037,686 74,364,492 54,520, ,885, Krediler ve Alacaklar 85,465,405 57,471, ,937,379 73,882,530 54,081, ,963, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler ,890 1,402,013 1,555, , , , Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 85,311,515 56,069, ,381,476 73,765,082 53,618, ,383, Takipteki Krediler 3,300,829 1,085,225 4,386,054 2,538,430 1,066,654 3,605, Özel Karşılıklar (-) 2,673, ,786 3,285,747 2,056, ,370 2,683,838 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI ,270, ,726 2,958,949 1,568, ,368 1,994,730 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) ,387,953 7,279,089 20,667,042 13,122, ,716 13,773, Devlet Borçlanma Senetleri 13,360,951 4,641,023 18,001,974 13,112, ,091 13,581, Diğer Menkul Değerler 27,002 2,638,066 2,665,068 9, , ,951 IX. İŞTİRAKLER (Net) , ,261 37, , Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler 37, ,261 37, , Mali İştirakler 33,329-33,329 33,329-33, Mali Olmayan İştirakler 3, ,932 3, ,932 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) , , ,085 1, , Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 114, , ,085 1, ,319 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR ,249,559 2,904,844 4,154,403 1,097,434 2,673,821 3,771, Finansal Kiralama Alacakları 1,506,256 3,280,332 4,786,588 1,292,846 3,009,301 4,302, Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) 256, , , , , ,892 XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR , , , ,975 11, , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 31, ,241 65,943-65, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 15, , ,011 38,032 11,009 49, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) ,413, ,620 1,550,363 1,412, ,524 1,577,265 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) ,982 24, ,352 88,370 15, , Şerefiye 6,388-6,388 6,388-6, Diğer 206,594 24, ,964 81,982 15,660 97,642 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) , , , ,671 XVII. VERGİ VARLIĞI 408,044 52, , ,814 58, , Cari Vergi Varlığı 58 9,231 9, ,699 12, Ertelenmiş Vergi Varlığı ,986 42, , ,512 47, ,620 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) ,449 5, , ,510 2, , Satış Amaçlı 172,449 5, , ,510 2, , Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER ,379, ,375 8,803,533 7,333, ,017 7,672,784 AKTİF TOPLAMI 137,907, ,143, ,051, ,712,627 95,769, ,482,286 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. BİN TÜRK LİRASI 5

12 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM PASİF KALEMLER Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT ,920,631 71,505, ,425,879 59,531,562 59,677, ,209, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı , ,134 1,029, , , , Diğer 61,379,571 71,017, ,396,685 59,292,439 59,240, ,532,991 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ,073,132 1,027,639 2,100,771 1,159, ,099 1,567,030 III. ALINAN KREDİLER ,740,980 32,047,561 37,788,541 6,557,375 27,428,605 33,985,980 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 4,900,797 7,120,368 12,021,165 11,430,918 4,576,820 16,007, Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar ,900,797 7,120,368 12,021,165 11,430,918 4,576,820 16,007,738 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) ,843,784 9,594,572 14,438,356 4,332,755 6,457,804 10,790, Bonolar 2,038,716-2,038,716 1,616,171-1,616, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller 2,805,068 9,594,572 12,399,640 2,716,584 6,457,804 9,174,388 VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR ,205, ,945 13,020,070 9,356, ,611 10,014,836 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1,818, ,031 2,484,267 2,300, ,818 2,986,870 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR , , ,383-39,105 39, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 99, , ,503-39,105 39, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 67,880 67, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR ,896, ,827 4,017,661 3,231, ,458 3,349, Genel Karşılıklar 2,395,297 62,255 2,457,552 1,962,713 75,124 2,037, Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 519,406 28, , ,879 12, , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 239, , , , Diğer Karşılıklar 742,971 29, , ,277 30, ,149 XIII. VERGİ BORCU ,717 36, , ,752 24, , Cari Vergi Borcu 670,717 36, , ,752 24, , Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER , , , ,491 XVI. ÖZKAYNAKLAR ,494, ,153 26,627,069 22,886, ,982 23,016, Ödenmiş Sermaye 4,200,000-4,200,000 4,200,000-4,200, Sermaye Yedekleri 790,604 (11,063) 779, ,652 (310) 236, Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880-11,880 11,880-11, Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları 82,677 6,104 88,781 (485,313) (9,118) (494,431) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 175, , , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) (199,440) (17,167) (216,607) (236,158) 8,808 (227,350) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 719, , , , Kâr Yedekleri 17,657, ,216 17,800,725 14,972, ,292 15,102, Yasal Yedekler 1,157,675 22,279 1,179,954 1,132,330 20,824 1,153, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 16,151,525 1,638 16,153,163 13,315,508-13,315, Diğer Kâr Yedekleri 348, , , , , , Kâr veya Zarar 3,653,070-3,653,070 3,314,434-3,314, Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı 3,653,070-3,653,070 3,314,434-3,314, Azınlık Payları 193, , , ,818 PASİF TOPLAMI 123,664, ,386, ,051, ,129, ,353, ,482,286 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. BİN TÜRK LİRASI 6

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Albaraka Türk Katılım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2010 The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2010 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2002 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Milyar Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2002 tarihindeki satınalma gücü cinsinden

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eurobank Tekfen A.Ş. Yönetim Kurulu na:

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı