KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI"

Transkript

1 KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

2 Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) Web: - e-posta:

3 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 1. İKİNCİ KISIM: TEMEL HAK VE ÖDEVLER İkinci Bölüm: Kişinin Hak ve Ödevleri Madde 1 Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı 17 2 Zorla çalıştırma yasağı 18 3 Kişi hürriyeti ve güvenliği 19 4 Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması 20 5 Yerleşme ve seyahat hürriyeti 23 6 Din ve vicdan hürriyeti 24 7 Düşünce ve kanaat hürriyeti 25 8 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 26 9 Bilim ve sanat hürriyeti Basın ve yayımla ilgili hükümler Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Mülkiyet Hakkı Hakların korunması ile ilgili hürriyetler İspat hakkı Temel hak ve hürriyetlerin korunması İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. 3. TBMM İçtüzüğü nün veya İçtüzük te yapılacak değişikliklerin Resmi Gazetede yayımlanması zorunlu değildir. Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur. Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler. TBMM içtüzüğü, meclisin nasıl çalışacağını düzenleyen bir belgedir. Bir parlamento kararı olmasına rağmen taşıdığı önem nedeniyle TBMM içtüzüğü Anayasa Mahkemesi nin yargısal denetimine tabidir. TBMM İçtüzüğü nde yapılacak değişikliklerde, Cumhurbaşkanın veto yetkisi yoktur. TBMM İçtüzüğü ile Meclis üyeleri için disiplin cezaları öngörülebilir. 4. Hiyerarşi; yani alt-üst ilişkisi her bir idari kuruluşta mevcut olduğundan, hiyerarşi gücünden kaynaklanan hiyerarşi yetkileri olağan ve genel nitelikte olup, bu yetkilerin kullanılabilmesi için açık yasal bir izne gerek yoktur. Öte yandan, bu yetkiler ilgililerin istemi üzerine (hiyerarşik başvuru) kullanılabileceği gibi, böyle bir istem olmadan da, re sen (kendiliğinden) kullanılabilir. 5. Aşağıdaki İlkeler 1982 Ana yasasında öngörülmemiştir: Yetki paralelliği ilkesi Danıştay içtihadıdır. 1 İdari işlemlerin gerekçeli olması ilkesi 2 Düzenli İdare İlkesi 6. Trafik önlemlerinin alınması önleyici nitelikte olduğu için idari kolluğun görevlerindendir. Vali tarafından il sınırları içerisindeki eğlence yerlerinin kapanış saatlerini düzenleyen genel emir çıkarılması genel idari kolluk faaliyeti içerisinde yer alır. Çünkü taşra teşkilatına bağlı olan il idaresi dolayısıyla vali genel idari kolluktur. Kanuna aykırı bir gösteri yapanların Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmesi bastırıcı nitelikte olduğu için adli kolluk faaliyetidir. Bütün polis karakollarında değil sadece tam teşekküllü karakollarda (ilçe emniyet müd.) adli kolluk kadroları bulunur. 7. Yap-işlet-devret usulü, idarenin özel hukuk sözleşmeleri arasında yer alır. Bunun için özel hukuk hükümlerine tabi dir ve bu sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklar da adli yargıda çözülür. 1. Anayasamızın 123 üncü maddesinde idare, kuruluş ve görevleriyle bir bü tündür ve kanunla düzenlenir denilmek suretiyle idarenin bütünlüğü ilkesi ve kanuni idare ilkesi belirtilmiştir. Hukuk devletini bir başka gereği de kanuni idare ilkesidir. Anayasanın Merkezi İdare yi düzenleyen 126. maddesinin II. fıkrasında, illerin idaresinin yetki genişliği esasına dayanacağını açıklamıştır. Yine Anayasamızın 129 ncu madde sinde, savunma alınmadan kamu görevlilerine disiplin cezası verilemeyeceği ilkesi benimsenmiştir. Yetki paralelliği ilkesi içtihatlarla geliştirilmiş bir ilkedir. 2. Kural olarak, İdari işlemlerin gerekçesi ilgililerine gösterilmez. Dolayı sıyla aksi yönde bir düzenleme Anayasada mevcut değildir. Kişiler, haklarında tesis edilen bir İdari işlemin gerekçesini İşleme karşı dava açmakla öğrenebilir ler. Zira bu durumda idare, İdari İşlemin gerekçesini mahkemeye göstermek zo rundadır. Yine Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, ilgililer, idareye, işlemin ge rekçesini göstermesi amacıyla başvuruda bulunabilirler. Bu durumda idare kural olarak 15 gün içinde işlemin gerekçesini ilgilisine göstermek zorundadır. 1

4 8. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda zincirleme suçtan söz edilir. Zincirleme suçta bir cezaya hükmedilir, ancak bu ceza, kanunda belirtilen oranda artırılır. Olayda üç ayrı hırsızlık suç işlenmiştir. Ancak bu suçlar zincirleme olarak işlendiği için (A) ya tek hırsızlık suçundan ceza verilir ve bu ceza zincirleme suç nedeniyle artırılır. Olayda tekerrür hükümleri de uygulanamaz. Çünkü tekerrür, daha önceden kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişinin yeniden suç işlemesidir. Oysa olayda önceki suçtan verilmiş bir kesinleşmiş mahkûmiyet yoktur. cevap: B HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 12. Vakıflar, resmi senet veya ölüme bağlı tasarrufla kurulabilirler, buna karşılık kanunla vakıf kurulamaz. Vakıflar, yerleşim yeri asliye mahkemesinde tutulan sicile tescil edilmekle tüzel kişilik kazanırlar. Mahkemenin tescil işleminin yapılmasını veya reddedilmesini başvurana veya Vakıflar Genel Müdürlüğü ne bildirmesi üzerine, başvuran veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde tescile veya tescilin reddi kararına itiraz edebilir. Tescil kararına itiraz edilmemesi veya kararın Yargıtay ca onanması hâlinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfı merkezî sicile kaydeder. Bu sicile kaydedildikten sonra, böyle bir vakfın kurulduğu Resmi Gazete ile ilân olunur. Vakıflarda tek zorunlu organ yönetim kuruludur. Vakıflarda bir ya da birden fazla amaç söz konusu olabilir. Vakıflara üyelik yasağı ise 2008 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla kaldırılmıştır. 9. Kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişiye itiyadi suçlu denir. İtiyadi suçlu hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. cevap: E 10. Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukata müdafi denir. Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukata vekil denir. İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye kovuşturma denir. Şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesine sorgu denir. Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suça toplu suç denir. cevap: C 11. Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir (CMK m.14/4). cevap: C 13. Birleşik eşya birden çok yalın eşyanın birbirinden ayrılmaz bir şekilde birleşmesinden oluşarak ayrı varlık teşkil eden eşyadır. Kitap, bilgisayar, bina, araba, sandalye gibi eşyalar birleşik eşyadır. Buna karşılık hayvanlar, bitkiler, kağıt, bardak basit eşya, bir çift ayakkabı eşya birliği, bir metre kumaş bir miktar eşyaya örnektir. 14. Medeni Kanuna göre ayırt etme gücüne sahip olan ve 15 yaşını doldurmuş olan herkes geçerli bir şekilde vasiyetname düzenleyebilir. Soruda A 14 yaşında olduğundan yapmış olduğu vasiyetname hükümsüzdür. 15. Hakimin olaya uygulanacak yazılı veya yazısız bir hukuk kuralı bulamaması durumuna hukuk boşluğu adı verilmektedir. Medeni Kanunun 1. maddesine göre bu durumda hakim, kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir, bir başka değişle hukuk yaratır. Hâkimin Medeni Kanunun 1. maddesine göre sahip olduğu hukuk yaratma yetkisine dayalı olarak koyduğu kural, benzer bir olayda kuralı koyan hâkimi de diğer hâkimleri de bağlamaz. Soruda A seçeneği yanlıştır, zira başta da belirtildiği üzere hakimin hukuk yaratma yoluna gidebilmesi için, yazılı ve yazısız bir kural bulamaması gerekir. Kanunda hüküm olmaması durumunda hakimin hukuk yaratma yoluna gitmeden önce varsa örf adet hukuku kuralını uygulaması gerekir. 2

5 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 16. Taşınmaz mülkiyeti kural olarak tescille kazanılır. Ancak istisnai olarak mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma, miras, olağanüstü zamanaşımı gibi yollarla mülkiyetin kazanılması tescilden öncedir. Anılan durumlarda da mülkiyeti kazanan kişi adına tescil yaptırsa da bu tescil kurucu değil, bildirici nitelik taşır. 17. Fer i haklar: Bu haklar alacak hakkının amacına hizmet eden fakat bu haktan ayrı özel nitelikli haklardır. Örneğin bir para borcunda gecikme faizi veya diğer borçların zamanında ödenmemesi nedeniyle istenen gecikme tazminatı veya cezai şart asıl alacağı genişleten fer i haklar olarak karşımıza çıkar. Diğer yandan asıl alacağın ödenmesini teminat altına alan kefalet gibi şahsi hakların yanı sıra rehin, ipotek veya hapis hakkı gibi ayni haklar da asıl alacağa bağlı ancak ondan bağımsız birer fer i haktır. Çünkü asıl alacak ödenmediğinde alacaklının kefile başvurma, borçluya ait elindeki malı hapsetme, rehin aldığı taşınır eşyayı veya ipotekli taşınmazı paraya çevirme hakları da doğmuş olacaktır. Asıl alacak sona erdiğinde buna bağlı fer i haklar da sona erer. Bu duruma paralel şekilde asıl borcun sona ermesine ilişkin iddia ortadan kalkarsa asıl borç da tüm fer ileriyle birlikte yeniden doğar. CEVAP: A 19. Alacaklı ile aralarındaki borç ilişkisinden dolayı karşısındaki alacaklıya karşı bir edimde bulunma yükümlülüğü altına girmiş olan taraftır. Borçlu kural olarak borç ilişkisinin pasif tarafını oluşturur. Burada önemle belirtmek gerekir ki; borç ilişkilerinde sadece bir taraf borçlu diğer taraf alacaklı olmak zorunda değildir. Yani kimi sözleşmelerde borç ilişkisinin borçlu tarafı aynı zamanda alacaklı, alacaklı tarafı aynı zamanda borçlu olabilmektedir. Bu tür borç ilişkilerinde her iki taraf da hem alacaklı hem borçlu olduğu için tam iki tarafa borç yükleyen hukuki işlemler olarak adlandırılmaktadır. Satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, trampa sözleşmesi, ücretli vekalet sözleşmesi bu tür sözleşmelerdendir. Bazı hallerde ise hukuki ilişkinin bir tarafı her zaman borç altına girerken, diğer tarafı ancak bazı şartlar gerçekleştiğinde borçlu sıfatı kazanır. Bu tür hukuki işlemlere ise eksik iki tarafa borç yükleyen hukuki işlemler adı verilmektedir. Ör/ Ücretsiz vedia,ücretsiz vekalet CEVAP: A 20. Malvarlığı Üzerindeki Etkilerine Göre Hukuki İşlemler: a) Borçlandırcı (Taahhüt) İşlemleri: Şayet bir hukuki işlem kişinin malvarlığındaki bir değerin bir başka kişiye geçmesi konusunda bir taahhüt (söz verme) içeriyorsa bu durumda bir taahhüt işlemi söz konusu olacaktır. Bu taahhüt işlemi ile söz verilen edim yerine getirilmezse de borca aykırılık söz konusu olmaktadır. Bu borç ilişkisi dolayısıyla karşı taraf sadece o edime yönelik şahsi bir alacak hakkı kazanmış olmaktadır. Sözleşmeler kural olarak borçlandırıcıdır.istisna: Alacağın temliki ve ibra sözleşmesi borçlandırıcı değil tasarruf işlemidir. CEVAP: E 18. Asli Edim yükümlülükleri: Borç ilişkisinin tür ve tipinin niteliğini belirleyen, yani borçlunun asıl yerine getirmekle yükümlü olduğu edimlerdir. Yan Edim Yükümlülükleri: Bir borç ilişkisinde sözleşme serbestisi çerçevesinde borçlu tarafa asli edim yükümlülüğü yanında bazı yan edimler de yüklenmiş olabilir. Bu borçlara yan edim yükümlülüğü adı verilir. Bu tür edimler sözleşme ile kararlaştırıldıklarında alacaklısına asıl alacaktan bağımsız bir talep ve dava hakkı da verir. Ancak asli edimin bulunmadığı bir sözleşmede yan edimden de söz edilemez. Yan Yükümler: Kaynağını dürüstlük ilkesinden alır. Bağımsız talep ve dava hakkı vermez. Tazminat hakkı verir. CEVAP: B Bu rehin menkul niteliğinde olan işletme varlıklarının tümünü kapsamasına rağmen, teslimle değil tescille kurulur. Esnaf işletmelerinin rehni de Ticari İşletme Rehni Kanunu na tâbidir. Rehin kapsamında bulunması gereken unsurlar ile bulunmaması gereken unsurlar kanunda sayılmıştır. Örneğin gayrımenkuller zaten ipotek sistemine tâbi olduğundan rehne dâhil değildir. Kiracılık hakkı ve müşteri çevresi de rehne dâhil edilemez. Aynı şekilde hammadde ve diğer stoklar da döner varlıklar grubundan olduklarından ve kısa sürede elden çıkarılmaları beklendiğinden mahiyetleri gereği rehnedilmeleri uygun değildir. Buna karşılık menkul işletme tesisatının, ticaret unvanının ve kullanılmaktaysa işletme adının rehne dâhil edilmesi zorunludur. Bu iki grup dışındaki işletme varlıklarının rehnin kapsamına alınıp alınmayacağı sözleşme ile belirlenir. CEVAP: D

6 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 22. Haksız rekabette, davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her hâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, haksız rekabet fiili aynı zamanda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince daha uzun dava zamanaşımı süresine tabi olan cezayı gerektiren bir fiil niteliğinde ise, bu süre hukuk davaları için de geçerli olur. CEVAP: D 23. Borçlar Kanuna göre,kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. İstisnalar Beş yıllık zamanaşımı Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır: 1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler. 2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri. 3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar. 4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar. 5. Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar. 6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar. CEVAP: A 24. Ananim Şirket esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer. b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. c) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları. d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları. e) Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı. f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler. g) Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar. h) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları. ı) Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre. i) Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı. j) Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları. k) Şirketin hesap dönemi. İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır. Sonraki üyeler,genel kurul tarafından seçilebilir. CEVAP: D 25. Nama yazılı senet içinde, senet bedelini her hamiline ödemek hakkını saklı tutmuş olan borçlu, alacaklı sıfatının ispat edilmesini aramamış olsa da hamile iyiniyetle yapacağı ödeme sonucunda borcundan kurtulmuş olur. Ancak, hamile ödemede bulunmakla yükümlü değildir.ancak bu hüküm çeklerde uygulanmaz. TTK ya göre, belirli bir kişi lehine veya hamiline kelimelerinin veya buna benzer başka bir ibarenin eklenmesiyle düzenlenen çek, hamiline yazılı çek sayılır. CEVAP: A 4

7 26. Toplantı yeter sayısının oluşması için, katılan alacaklıların alacakları malum alacak tutarının 1/4 ünü teşkil etmesi gerekir. Alacaklı sayısı 5 den az ise malum alacak tutarının 1/2 sini teşkil etmesi gerekir. Bu toplantı kararlarını alacak çoğunluğu ile alır. Toplantı veya karar yeter sayısı oluşmadığı gerekçesiyle toplantı yapılamaz ise, durum tutanak ile tespit edilir ve tasfiyeye iflas idaresi devam eder. CEVAP: C HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 30. Üçüncü bir kişinin haczedilen mal üzerinde mülkiyet veya rehin gibi bir hak iddiası halinde sorun istihkak davası ile çözümlenir. İstihkak davası ile borçlunun borcu için haczedilen malın, iddia edildiği gibi üçüncü kişiye ait olup olmadığının incelenerek mal üzerindeki haczin caiz olup olmadığına karar verilecektir. Amaç malın asıl malikinin tespiti değil, uyuşmazlığın icra takibi bakımından çözümüdür. Hacizde istihkak davalarına İcra Mahkemelerinde bakılır. cevap: A 27. CEVAP: A 28. Birinci alacaklılar toplantısındaki tercihen elinde tapu senedi, noter senedi, 68/b veya 150/ı maddelerindeki belirtilen belgelerden biri bulunan alacaklılar arasından, iflas müdürü tarafından 1 veya 2 alacaklı olmak suretiyle seçilirler. Bu organın kararlarına karşı da şikayet yoluna başvurulabilir. Bu organın tek görevi birinci alacaklılar toplantısındaki oyların geçerli olup olmadığının kararını vermektir. CEVAP: C 29. Görevli mahkeme genel mahkemeler, yetkili mahkeme ise genel hükümlere göre belirlenir. Görevli mahkeme genel mahkemelerdir. Ancak hacizde istihkak davasına karşı açılmış olan tasarrufun iptali davası icra mahkemesinde görülür. CEVAP: B 5

8 1. Merkantilistler ihracatın artırılmasına birinci derecede önem vermişlerdir. Onlara göre, ihracat ülkeye daha fazla değerli maden girişine yol açarak ülkenin daha zengin ve güçlü olmasına neden olacaktır. Oysa Fizyokratlar tek verimli sektörün tarım olduğunu, ticaretin verimsiz olduğunu ileri sürerler. Cevap: E İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 4. İkame esnekliği; Girdiler arasındaki ikame gücünü ölçen kavramdır. Tam ikame girdilerde ikame esnekliği sonsuzdur. Tam ikame girdilerin üretim fonksiyonu Q = ak + bl şeklindedir. Dolayısıyla doğru yanıt Q = 3K + 5L fonksiyonudur. cevap: D 5. Q D = 150P -1 şeklinde verilen talep fonksiyonunun fiyat esnekliği her noktada sabit ve 1 dir. Bu durumda fiyattaki artış (azalış) mala yapılan harcamayı etkilemez. 2. QS = P fonksiyonunu grafikte gösterelim. 4 Cevap: E Q = 0 ise P = 80 olur. Dolayısıyla arz eğrisi P = 80 fiyatından başlar. P O A S P = 100 ise Q S = ( 100) S Q S = Q S = 5 olur. S Q P e =. P Q S e =. = = 5 > 1 esnek arz söz konusudur Dolayısıyla bu arz fonksiyonu üzerindeki noktalarda arz esnekliği 1 den büyüktür. cevap: D 6. Kısa Dönem Üretici Rantı = TR TVC formülü ile hesaplanır. Firmanın denge noktasında; P = MC 45 = 4Q + 5 4Q = 40 Q = 10 olur. TR = P x Q TR = 45 x 10 TR = 450 MC = 4Q + 5 ise TVC = 2Q 2 + 5Q dur. TVC = 2(10) 2 + 5(10) TVC = TVC = 250 Üretici Rantı = TR TVC = = 200 CEVAP: A 3. y = 120x -1/2 ve dengede aldığı x miktarı 25 olduğuna göre y = 120x -1/ y = y = y = = 24 x Marjinal Dönüşüm Oranı (MRT) üretilen iki malın birbirine değişim oranıdır ve üretim imkanları eğrisinin bir noktasının eğimini verir.

9 Q 8. e d = % % P = % 30 = 3 % 40 4 e d < 1 esnek olmayan talep söz konusudur. Bu durumda malın fiyatındaki artış satıcının hasılatını azaltacaktır. 9. Tekelci rekabetçi piyasada firma malına talep eğrisi negatif eğimlidir. Bu firmanın fiyat belirleme gücüne sahip olduğunu gösterir. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 12. Genişlemeci maliye politikası ile IS eğrisi sağa kayar ve Piyasa Faiz Oranı ve Gelir Düzeyi artar. Ý Ý 2 Ý E 1 O Y 1 Y 2 E 2 IS 1 LM IS 2 Y Genişlemeci para politikası ile LM sağa kayar. Faiz Oranı düşer gelir düzeyi artar. Ý Ý 1 E 1 LM 1 LM 2 Ý 2 E 2 IS O Y 1 Y 2 Y 10. Birim mal başına alınan vergi malın arz fiyatını arttırır. Piyasa arz fonksiyonu vergi alındığında şöyle değişir. Q S = 10 + (P 3) Vergiden sonra piyasa dengesi; Q S = 7 + P Q D = Q S 70 2P = 7 + P 3P = 63 P = 21 olur. Vergili fiyattan denge miktarı; Q S = 7 + P Q S = Q S = 28 olur. Devletin vergi hasılatı = 3 x 28 = 84 olur. Her iki politikada geliri artırıcı yöndedir. Dolayısıyla gelir artar. Ancak faize etki belirsizdir. Modelde Tüketimi belirleyen gelir olduğuna göre tüketim artar. Yatırımı belirleyen faiz oranı olduğuna göre yatırıma etki belirsizdir. 13. Üçlü açmaz (Bağdaşmayan üçlü) tam sermaye hareketliliği ve sabit kur sisteminde bağımsız bir para politikasının etkin olamayacağını ifade eden kuramdır. Kýsmî sermaye har. Sabit kur sistemi Para kurulu 11. Grafik yardımıyla marjinal tasarruf eğilimini (MPS) bulabiliriz. Baðýmsýz para politikasý Sabit kur sistemi Esnek kur sistemi Tam sermaye hareketliliði S MPS = 0 = ( 50) 50 1 = = = YD , 25 MPS + MPC = 1 0, 25 + MPC = 1 MPC = 0, 75 olur. Uyarılmış Tüketim; Gelire bağlı tüketimdir. C = MPC x Y D C = 0,75 x 3000 C = 2250 dir. 14. Ý O BP Y Sermaye hareketliliğinin tam olduğu durumda yani uluslararası sermaye hareketine herhangi bir kısıt getirilmediğinde dünyada tek faiz oluşur ve BP eğrisi dünya faizi oranında yatay olur. 7

10 İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 15. GSYİH Deflatörü = Nominal GSYİH Reel GSYİH M.Friedman a göre, para lüks bir maldır ve para talebinin gelir esnekliği birden büyüktür. formülü ile hesaplanır. Her yıl mal sepeti değişebilir. Cevap: E 20. Para arzı = Parasal taban çarpanı x Parasal taban olduğundan, para arzının parasal tabana oranı parasal taban çarpanı nı verir. 16. Tobin in Q değeri şöyle bulunur; Q = Firma Sermayesinin Piyasa Değeri Sermayenin yenilenme maliyeti Soruya göre Q > 1 dir. Bu durumda firma yatırım yapacağından sermaye stoku artar. 21. Cambridge yaklaşımına göre; Md = k.p.y Md: Nominal para talebi 17. Kamu harcama artışı ile vergi artışı eşit ise denk bütçe söz konusudur. Denk bütçe durumunda, harcama çarpanı 1 dir ve kamu harcama artışı kadar gelir artışı olur. Y = 100 artar. P: Fiyatlar genel seviyesi Y: Reel gelir P.Y: Reel gelir k: Paranın ortalama elde tutulma hızı = k k = 0, p O U N1 U N2 U Uzun dönem phillips eğrisi doğal işsizlik oranı düzeyinde dikey eksene paraleldir. Doğal işsizlik oranı = Yapısal işsizlik oranı + Friksiyonel işsizlik oranı yapısal işsizlik oranı (veya friksiyonel işsizlik) artarsa uzun dönem plillips eğrisi sağa kayar. 22. Leontief paradoksu, Heckscher Ohlin modelinin ABD ekonomisi üzerine test edilmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Heckscher Ohlin modeline göre, bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse o faktörün yoğun olarak kullanıldığı malın üretiminde uzmanlaşmalı, diğer malı ise ithal etmelidir. Bu teoriye göre, ABD sermaye zengini olduğundan, ihracatının daha çok sermaye yoğun mallardan oluşması gerekirdi. Oysa Leontief, ABD ekonomisinin ihracatının daha çok emek yoğun mallardan oluştuğunu tespit etmiş ve bu paradoksal durumu ABD işçisinin emeğinin verimliliğinin yüksek olmasına bağlamıştır. 8

11 23. Dış ticaret politikası gümrük tarifeleri, tarife dışı kısıtlamalar (kotalar ve tarife benzeri engeller gibi) ve ihracatı teşvik yardımları şeklinde araçlarla uygulanmakta ve ekonomik büyüme, kalkınma, refah, ödemeler dengesinde açığı azaltma veya dengeyi sağlama, işsizliği giderme, ekonomik korunma ve kendi kendine yeterli hale gelme (otarşi) gibi amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 27. Rosenstein-Rodan a ait olan büyük itiş kuramı, bir ekonomideki bütün sektörlerin toplu ve devamlı olarak desteklenmesi ile ekonomik kalkınmanın sağlanacağını ve böylece kalkınmanın ancak dengeli kalkınma stratejisi ile sağlanabileceğini ileri sürmektedir. Cevap: E 24. Harrod Domar modeline göre, dengenin sağlanabilmesi için gerçekleşen büyüme oranı gerekli büyüme oranına eşit olması gerekir. Bu gerçekleşmesi zor bir koşul olduğundan, Harrod Domar modeli Bıçak sırtı denge yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır. 25. Singer-Prebisch tezine göre, sanayi ürünleri ihraç eden gelişmiş ülkeler ile tarım ürünleri ihraç eden azgelişmiş ülkeler arasındaki dış ticarette, uzun dönemde dış ticaret hadleri azgelişmiş ülkeler aleyhine döner ve gelişmiş ülkeler kazançlı çıkar yıllarını kapsayan I. Beş Yıllık Sanayi Planı başarılı bir şekilde uygulanmış, bunun üzerine daha süresi dolmadan 1936 yılında II. Beş Yıllık Sanayi Planı uygulaya konulmuş, ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. 29. Hazine nin finansman ihtiyacını Merkez Bankasından kısa vadeli avans imkanı kullanarak karşılaması, Merkez Bankasının karşılıksız para basması anlamına gelmekte olup, enflasyonist baskıları artırarak uzun vadede ekonomik istikrara zarar veren bir uygulamaydı. Merkez Bankasının temel görevi olan fiyat istikrarını sağlamak ve bu doğrultuda para politikalarını bağımsız olarak yürütebilmek prensibi ile çelişen bu uygulama, 1994 yılından başlayarak kademeli olarak sınırlandırılmış, tarihli Merkez Bankası Kanunu ile yürürlükten tamamen kaldırılmıştır. Cevap: E 26. Rostow a göre ekonomi gelişen topluma geçiş aşamasında teknoloji yaratma kapasitesine ulaşırken, olgunluk (yüksek kitlesel tüketim) aşamasında teknoloji ihraç edebilcek düzeye ulaşır. Cevap: E Türkiye nin ihracatında yaklaşık son on yılda birinci sırada olan sektör, ihracatın lokomotifi haline gelen otomotiv sektörü dür.

12 1. Bireyci yani liberal devlet anlayışı, klasik maliyecilerin görüşlerini yansıtır. Klasik maliyecilere göre devletin jandarma devlet dışında bir görevi yoktur. Müdahale, liberal görüşün özelliği değildir. Dolayısıyla devletin, toplumu oluşturan kişilerin amaçları dışında kendine özgü bir amacı yoktur. 2. Toplumsal maliyet olarak ifade edilen kavram aynı zamanda marjinal sosyal maliyet olarak ifade edilir. Buna göre sosyal maliyet; özel maliyet ile dışsal maliyetin toplamından oluşmaktadır. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 8. Bu tarife dilim usulü artan oranlıdır. Görüldüğü gibi matrah dilimlere ayrılmıştır. 9. Vergilemede etkinlik ilkesi vergileme ile pareto optimumundan sapmalara yol açılmaması gerektiğidir. Mükellefte davranış değişikliğine yol açmayan bir vergi ile pareto optimumu sağlanmış olur. Vergi, üretici ve tüketicilerin karar ve tercihlerinde vergi öncesi duruma göre bir değişiklik meydana getiriyor ve bu durum refah kaybını doğuruyorsa vergilemede etkinlik sağlanamamıştır. 3. Hicks ve Kaldor tazminat ölçütü devlet müdahalesi değil özel çözüm yöntemidir. 4. Yerini alma ilkesi Peacock ve Wiseman ın sıçrama tezi ilkesiyle ilgilidir. Bu durumda savaş döneminde askeri harcamalar artar ve sivil harcamalar azalır. Savaş sonrasında ise sivil harcamalar artar ve askeri harcamalar azalır. 5. Transfer harcamaları yukarıdaki ifadelerden hepsini karşılar. Devletin gelir dağılımını düzenlemek için ekonomiye müdahale etmesi transfer harcamalarıyla gerçekleşir. Çarpan etkisi reel harcamalara göre daha düşüktür. Genel olarak devletin yaptığı karşılıksız aktarımlardır. Cevap: E 10. Şans oyunları vergisi servet vergisi değil, gider vergisidir. 11. Vergi matrahının aşınmasına neden olan faktörler vergi harcamaları, vergiden kaçınma ve vergi kaçırmadır. Vergi harcamaları ise istisna, muafiyet ve indirim uygulamalarıdır. 12. Gelir İdaresi Başkanlığı özel bütçeli değil genel bütçeli bir kuruluştur. 13. Ön izin ilkesi yasama organının yürütme organına izin vermesi demektir. 14. Yatırım ödenek teklifleri, Eylül ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığı na gönderilir. 6. Devletin karşılığında mal satın aldığı ancak cari dönem üretimine hiçbir katkısı olmayan harcamalar sermaye teşkili için transfer harcamasıdır. 15. Sayıştay TBMM ne görüşlerini bildirirken mahalli idarelerin idari faaliyet raporlarını dikkate almamaktadır. 7. Kamu hizmetlerinin verimliliğini ölçmek için kullanılan en yaygın analiz fayda maliyet analizidir. Ancak bu analiz ölçülebilir hizmetlerle ilgilenir. Ölçülemeyen hizmetlerde ise maliyet etkinlik analizi kullanılmaktadır İç Denetim Koordinasyon Kurulu, biri Başbakanın, biri Kalkınma Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri Bakanının, 3 ü Maliye Bakanının önerisi üzerine seçilen 7 üyeden oluşur. Üyeler 5 yıl süreyle Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Cevap: E

13 17. Belirli bir koşula bağlanmış kredilere bağlı krediler denir. Soruda belirli malların ithalinde kullanılması için verilen bir kredi söz konusu olduğu için bu tip kredilere mala bağlı krediler adı verilir. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 24. Kaynakta kesinti usulü kaçakçılık girişimini azalttığı için tercih edildiğinden beyanname esası tercih edilmemelidir. Ayrıca verginin götürü usulde tahsil edilmesi vergi adaletine aykırıdır. 18. Tahkim bir diğer ifadeyle konsolidasyon borcun vadesinin uzatılması anlamına gelir. Bu durumda devletin borç yükü (faiz yükü) artacaktır. 25. Mali disiplin kamu kesimi dengesinin korunması anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle borç stokunu belli düzeylerde tutmayı ya da belli düzeylere çekebilmek için kamu maliyesinde gelirler ile giderler arasında bir dengenin olması anlamına gelir. 19. Alınan borçların prodüktif yatırımlara kanalize edilmesi sonucu oluşan etkiye kaldıraç etkisi adı verilmektedir. 20. Toplam kamu gelirlerinden cari ve transfer harcamalarının çıkarılması sonucu oluşan farka kamu tasarrufu denilmektedir 21. Maastricht kriterlerine göre kamu açığının milli gelire oranı için öngörülen üst sınır (Kamu açığı/ Milli gelir) %3 olarak belirtilmiştir. Borç stokunun milli gelire oranı ise % 60 olarak ifade edilmiştir. 22. İradi maliye politikalarında ortaya çıkan gecikmeler sorunu ve otomatik istikrar sağlayıcı yöntemlerde zaman zaman görülen yetersizlikler bu yöntemlerin etkinliğini azaltmaktadır. Formül esnekliği yöntemi ise bu yöntemlerin sakıncalarını gidererek bir bakıma iradi maliye politikaları ile otomatik istikrar sağlayıcılar arasında bir köprü işlevi görmek üzere geliştirilmiş bir yöntemdir. Formül esnekliği yöntemine göre bir ekonomide ekonomik yapı ile ilgili göstergeler belli bir değeri aşınca türü ve büyüklüğü önceden saptanmış olan bir takım önlemler devreye girmekte ve bu sayede vergi oranlarındaki değişiklikler iradi bir maliye politikası olmaktan çıkartılarak kısmen otomatikleşmiş olmaktadır. 23. Eğer amaç mevcut üretim kapasitesini işler durumda tutmak ise cari harcamalar, kapasite artışı yaratmak ise yatırım harcamaları artırılmalıdır. 26. Stopaja tabi çiftçi, zaten kaynakta kesinti yapıldığı için beyanname vermeyecektir. Ticaret erbabı basit usule de tabi olsa yıllık beyanname verecektir. Tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir. Bankadan alınan faizler tevkifata tabi olduğu için beyan edilmeyecektir. Doktor, serbest meslek kazancını beyan edecektir. 27. Hesaplanan vergiden, vergi iner. Geçmiş yıl zararları ve bağış ve yardımlar ise beyanname üzerinde gösterilebilecek indirimlerdir. 28. İkmalen tarhiyatta, mükellefin daha önce tarh edilmiş olan bir vergisinin matrah farkından dolayı tekrar tarh ediliyor olması gereklidir. Dolayısıyla mükellefin süresinde vermiş olduğu beyannameye rağmen matrah farkına yol açılmış olması ikmalen tarhiyatı gerektirecektir. Diğer şıklar ise re sen tarh koşulları arasında yer almaktadır. 29. Kurumlar vergisinde şahsilik ilkesi geçerlidir. Emlak vergisi ve katma değer vergisi mülkilik ilkesine göre uygulanır. Veraset ve intikal vergisi ise her iki ilkeye göre birden alınmaktadır. 30. Pişmanlık beyana dayalı vergi zıyai suçları için başvurulabilecek bir yoldur. Ayrıca kaçakçılık suçları için de bu müesseseye başvurulabilir. Ancak mükellef hakkında incelemeye başlanmamış olmalı, dilekçe ile kendiliğinden haber vermeli ve yanlış verdiği beyanı 15 gün içerisinde düzeltmesi gereklidir. 11

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

ZURICH SĠGORTA A.ġ. I- Cari Varlıklar Toplamı 501,893, ,590,795. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SĠGORTA A.ġ. I- Cari Varlıklar Toplamı 501,893, ,590,795. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 266,916,929 197,458,044 1- Kasa 2.12 43 680 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 251,924,017 172,953,578 4- Verilen

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. VARLIKLAR Denetimden Denetimden I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.788.250 300.000 1- Kasa 14 1.350 0 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 4.788.313 300.000 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı