dair usul ve esasları düzenlemektir tarihinde Gelir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir"

Transkript

1 Mevzuat Değişiklikleri tarihinde Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber pdf formatında gib.gov.tr internet sayfasında yayınlanmıştır. Bu rehberin amacı transfer fiyatlandırması ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı konusunda mükellefleri bilgilendirmektir tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Londra daki Türk Büyükelçiliği nde imzalanmıştır. Đmzalanan bu Anlaşma cezai ve hukuki vergi konularında iki ülke arasında tam bir bilgi değişimini öngörmekte ve böylece vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve zarar verici vergi rekabeti ile mücadele konusunda önemli bir adım atılmış olmaktadır tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Đş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin belgelendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir tarihinde Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından Gelir Vergisi Sirküleri/74 yayımlanmıştır. Bu Sirkülerde; gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra edenlerin mükellefiyet durumları hakkında açıklamalara yer verilmiştir tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile; ilgili yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler yayımlanmıştır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır tarihinde Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Mükellefin Ödevleri Rehberi (Ticari Kazanç), Mükellefin Ödevleri Rehberi (Kurum Kazancı) ve Mükellefin Ödevleri Rehberi (Serbest Meslek Kazancı) gib.gov.tr internet sayfasında pdf formatında yayınlanmıştır. Bu rehberin amacı ticari kazanç, kurum kazancı ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefleri vergilendirme sürecindeki ödev ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmektir tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile; ilgili tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır tarihinde Maliye Bakanlığı Halkla Đlişkiler Müşavirliği tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında Ötv Kanununa Ekli Listelerin Güncellenmesine Đlişkin Kamuoyu Açıklaması yapılmıştır. Bu basın açıklamasında; Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa tasarısında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki ÖTV ye tabi mallar ve bu mallarda uygulanacak ÖTV oranları ve tutarlarının yer aldığı listelerin güncellenmesine yönelik hükümlere yer verilmiştir. Bu listelerdeki bazı malların tarife numaralarının Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 2009 ve 2010 yılları için

2 yapılan değişikliklere paralel olarak yenilenmesi ve halen uygulanmakta olan vergi tutar ve oranlarının bu listelerde yer alması amaçlanmıştır. Bunun dışında ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Seri: A Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bu Tebliği ile; Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği nde bazı değişiklikler yapılmıştır tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile; ilgili tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" imzalandı. Anlaşma, çifte vergilendirmeye ilişkin problemleri ortadan kaldırmakta, vergileme hakkını belirli gelir türleri için Türkiye ve Brezilya arasında paylaştırmakta ve temettü, faiz ve gayrimaddi hak bedelleri ödemeleri üzerinden gelirin doğduğu devlette (kaynak devlet) alınacak vergilerin azami oranlarını belirlemektedir. Türkiye nin, imzalanan bu Anlaşma ile bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 83 e ulaşmış olup, bunlardan 74 ü yürürlüğe girmiş bulunmaktadır tarih ve (mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/13) yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile Zorunlu karşılık oranları; a) Türk lirası yükümlülükler için; 1) Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda % 8, 2) 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (1 ay dâhil) yüzde 8, 3) 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (3 ay dâhil) yüzde 7, 4) 6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (6 ay dâhil) yüzde 7, 5) 1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında % 6, 6) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile birikimli mevduatlar/katılma hesaplarında yüzde 5, 7) Mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülüklerde yüzde 8, 8) Özel fon havuzlarında vadesine karşılık gelen (3) (6) bentlerinde belirtilen oranlar, b) Yabancı para yükümlülükler için yüzde 11 olarak belirlenmiştir tarih ve Sayılı Resmi Gazete de 2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi yayımlanmıştır. Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 331) yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedelleri yeniden belirlenmiştir tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Gelir Vergisi Genel Tebliği Serı No: 277 yayımlanmıştır sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikler ile27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı yayımlanmıştır. Buna göre ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanır. Đstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 TL'dir.

3 SERĐ: A SIRA NO: 4 TAHSĐLAT GENEL TEBLĐĞĐ Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Kapsam Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1) Birinci Kısım Đkinci Bölümünün "V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak Đşlemler ile Đşlem Yapanların Sorumlulukları" başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Ancak, eğitim ve öğretime yönelik olarak öğrenim bursu ve öğrenimle ilgili diğer adlarla ya da 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvikler ve destekler ile bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde bu zorunluluk aranılmayacaktır." 2) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün "I. Tecil" alt başlıklı bölümünün (10) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. " sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden belirlenen ve 21/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan yıllık tecil faiz oranı %12'dir. 25/1/2000 tarihinden itibaren yıllar itibarıyla uygulanan tecil faiz oranları aşağıda gösterilmiştir. Genel Tebliğ No. Uygulama Dönemi Yıllık Oran (%) tarihleri arasında tarihleri arasında tarihleri arasında tarihleri arasında tarihleri arasında tarihleri arasında tarihleri arasında 24 Seri:C Sıra No: tarihleri arasında 19 Seri:C Sıra No: tarihinden itibaren 12 3) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün "III. Gecikme Zammı" alt başlıklı bölümünün (4) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "4. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden yıllar itibarıyla uygulanacak gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir. Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Dönemi Aylık Gecikme Zammı Oranı (%) 2001/2175 sayılı BKK tarihleri arasında /3550 sayılı BKK tarihleri arasında /6345 sayılı BKK tarihleri arasında 4* 2005/8551 sayılı BKK tarihleri arasında /10302 sayılı BKK tarihleri arasında 2,5 2009/15565 sayılı BKK tarihleri arasında 1, /965 sayılı BKK tarihinden itibaren 1,40 * tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunla kanuni oran haline gelmiştir." Tebliğ olunur.

4 GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ SERI NO: Tarih ve Sayılı Resmi Gazete 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1/10/2010 tarihinde yürürlüğe giren 4 üncü maddesiyle, 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci paragrafında yer alan Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran olarak uygulanır. cümlesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran olarak uygulanır. şeklinde ve (17) numaralı fıkrasında yer alan her bir kazanç ibaresi her bir sermaye piyasası aracı, kazanç şeklinde değiştirilmiştir. Öte yandan, 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 1/10/2010 tarihinde yürürlüğe giren 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiştir sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikler ile27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 1. Yasal Düzenlemeler 193 sayılı Kanunun Geçici 67 nci maddesinin 6009 sayılı Kanunla değişik (1) ve (17) numaralı fıkraları aşağıda yer almaktadır. Geçici Madde 67-1) Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla; a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark, c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan), d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler, Üzerinden oranında vergi tevkifatı yaparlar sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer (ş.abacı) artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran olarak uygulanır. 17) Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası aracı, kazanç ve irat türü ile bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya 'e kadar artırmaya yetkilidir Sayılı Kanunla Geçici 67 nci Maddede Yapılan Değişikliklere Đlişkin Açıklamalar 2.1. Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında, banka ve aracı kurumların menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler üzerinden yapmakla yükümlü oldukları tevkifat, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için 1/10/2010 tarihinden itibaren oranında uygulanacaktır. Bu durumda söz konusu yasal düzenleme çerçevesinde; - Sermaye şirketlerinin (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar), - Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonların, - Münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faa-

5 liyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenlerin geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında elde ettikleri gelirleri üzerinden oranında tevkifat yapılacaktır. Bu Tebliğ uygulamasında, Türkiye de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak addedilecektir. Dolayısıyla, yukarıda belirlenenler dışında kalanların geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında 1/10/2010 tarihinden itibaren elde ettikleri gelirler, 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır Geçici 67. maddenin (17) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik 6009 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile geçici 67 nci maddenin (17) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, bu madde kapsamında yer alan tevkifat oranlarının değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetki, sermaye piyasasında ortaya çıkacak değişiklikleri de kavrayabilmek adına her bir sermaye piyasası aracı, kazanç ve irat türünü kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 3. Bakanlar Kurulu Kararı ile Belirlenen Tevkifat Oranlarına Đlişkin Açıklamalar 22/7/2006 tarihli ve 2006/ sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapan 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Kararnamenin eki Karar 1/10/2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten itibaren elde edilecek gelirlere, 2006/10731 sayılı Kararın 2010/926 sayılı Kararla değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tevkifat oranları uygulanacaktır Hisse senetlerine ilişkin olarak elde edilen kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için % 0 olarak belirlenmiştir. Buna göre, geçici 67 nci maddenin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan oran (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç), 1/10/2010 tarihinden itibaren; - Hisse senetlerine ilişkin olarak elde edilen kazançlar, - Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar, - Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup Đstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantlarından elde edilen kazançlar için olarak uygulanacaktır. Diğer taraftan geçici 67 nci madde uygulamasında, 1/10/ 2010 tarihinden itibaren; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olan ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları, aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları sınıflandırmasında, Değişken Getirili Menkul Kıymetler sınıfında değerlendirilecektir Diğer kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında elde edilen diğer kazançlar 6009 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişikliğe göre, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olan yabancı kurumsal yatırımcıların bu fıkra kapsamında elde etmiş oldukları kazançlara 1/10/2010 tarihinden itibaren oranında tevkifat uygulanacaktır. Dolayısıyla, yukarıda sayılanların dışında kalan kurumlar ile tam ve dar mükellef gerçek kişilerin, Tebliğin (3.1) bölümünde belirtilen kazançları hariç olmak üzere, geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında 1/10/2010 tarihinden itibaren elde ettikleri gelirler, % 10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır Geçici 67. maddenin (2) ve (3) numaralı fıkraları kapsamında elde edilen diğer kazançlar Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların geçici 67 nci maddenin (2) ve (3) numaralı fıkraları kapsamında elde ettikleri kazançlar (Tebliğin 3.1 bölümünde belirtilen kazançlar hariç) % 10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Tebliğ olunur.

6 Đdare Kararları Tarih: Gelir Đdaresi Başkanlığı GELĐR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ/74 Sayı: GVK-74/2010-1/ Serbest meslek erbabı muafiyeti-1 Konusu: Gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra edenlerin mükellefiyeti hakkında Đlgili olduğu maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 66, Vergi Usul Kanunu Madde 155 Đlgili olduğu kazanç türleri: Serbest meslek faaliyeti 1-Giriş Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra edenlerin mükellefiyet durumları hakkında tereddüde düşüldüğü anlaşılmış olup, bu kişilerin mükellefiyet durumlarına ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Bir Yere Bağlı Olmaksızın Kendi Nam ve Hesaplarına Çalışmak Suretiyle Şarkı Söyleyenler ile Müzik Đcra Edenlerin Vergi Mükellefiyeti 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesinde "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez." denilmekte olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının beşinci bendinde "Vergi Usul Kanunu'nun 155' inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaftır.)" hükmüne yer verilmiştir. Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde "Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden herhangi biri "Đşe başlama"yı gösterir: 1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak; 2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak; 3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak; 4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak. Mesleki teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya durumları icabı bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu ciheti de açıklarlar." hükmü yer almaktadır. Bu hükümlere göre, bir işyerinde çalışmaksızın gezici olarak kendi nam ve hesaplarına çalışmak suretiyle şarkı söyleyenler ile müzik icra edenlerden (davulcu ve zurnacılar dahil), Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançlarının gelir vergisinden muaf tutulması gerekir. Anılan maddede belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyanlar serbest meslek erbabı sayılacağından, bu kişiler nezdinde, elde ettikleri kazançtan dolayı serbest meslek mükellefiyeti tesis edileceği tabidir. Duyurulur.

7 Gelir Đdaresi Başkanlığı Özelgesi Tarih: Sayı: B.07.1.GĐB / / Veraset ve Đntikal Vergisi Beyannamesinin Vekil Tarafından Verilmesi Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin mirasçıların vekili (kayyım) tarafından imzalanmak suretiyle verilmesinin mümkün olduğu hk sayılı Veraset ve Đntikal Vergisi Kanunu nun 5. maddesinde verginin mükellefi tespit edilmiş, aynı Kanun un 7. maddesinde veraset yoluyla veya sair suretle ivazsız mal iktisap edenlerin iktisap ettikleri malları bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları belirtilmiş, 8. maddesinde de beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilebileceği, 14. maddesinde ise veraset ve intikal vergisinin mükellef tarafından verilecek beyannameye istinaden tarh olunacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, ölenin geride kalanlara bıraktığı mirası oluşturan mallar ancak onun mirasçıları tarafından bilinebilir ve doğru olarak beyan edilebilir. Beyannamenin düzenlenmesi bakımından vekil tayin edilen kişinin, mirasa dâhil malların değerlerinin doğru beyan edebilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin mükellef tarafından imzalanmasının gerektiği, Vergi Daireleri Đşlem Yönergesi nin 38. maddesinde Beyannamenin kabulünde asıl olan, beyannamenin mükellef tarafından imzalanmış olmasıdır. Vekâletname ile verilen ve vekil tarafından imzalanan beyannameler kabul edilmez. şeklinde düzenlenmiştir. Ancak, söz konusu düzenleme Danıştay 7. Daire Başkanlığı nca verilen tarih ve E. No: 2008/3433 K. No: 2009/2506 sayılı Karar ile iptal edilmiştir. Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin mirasçıların vekili tarafından imzalanmak suretiyle verilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu itibarla, dilekçenizde sözü edilen olayda... Sulh Hukuk Mahkemesince kayyım olarak atanan... tarafından... ın mirasçıları adına veraset ve intikal vergisi beyannamelerini imzalamak suretiyle ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır. Gelir Đdaresi Başkanlığı Özelgesi Tarih: Sayı: B.07.1.GĐB / Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamındaki Đşle Đlgili Sözleşme ve Đhale Kararında Damga Vergisi Đstisnası 5746 sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında olan işle ilgili sözleşme ve ihale kararının damga vergisinden istisna olduğu, ancak söz konusu işe ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin Ar-Ge veya yenilik faaliyetlerinin yanı sıra proje neticesinde elde edilecek ürünün ya da Ar-Ge ve yenilik faaliyeti dışındaki unsurların alım/satımı hususlarını da ihtiva etmesi halinde, bu kâğıtların anılan Kanun kapsamında damga vergisi istisnasından yararlanamayacağı hk. Yazınızın incelenmesinden, Bakanlığı Dairesi Başkanlığı tarafından Komutanlığı nın ihtiyacı doğrultusunda Milli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roket ve Atıcı Sistemi geliştirilmesine ilişkin olarak düzenlenen tarih ve 2008/ sayıl ihalenin şirketiniz uhdesinde kaldığı, söz konusu ihale kararına ait verginin şirketinizce ödendiği; daha sonra Bakanlığı Dairesi Başkanlığı ile söz

8 konusu işe ilişkin sözleşme aşamasına gelindiği; ancak anılan Bakanlığın tarih ve sayılı yazısında sözleşme konusu projenin 5746 sayılı Kanun ve bu Kanun a ilişkin yönetmelik kapsamında damga vergisinden istisna olduğu belirtilerek, söz konusu sözleşme ve ihale kararının damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş alınması gerektiği ve bu amaçla da şirketinizce Başkanlığımıza başvurulduğu anlaşılmıştır sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun un 3. maddesinin 4. fıkrasında, Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanun un uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine Đlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği nin 13. maddesinin 2. fıkrasında yer alan damga vergisi istisnası uygulamasına ilişkin olarak, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği nde belirtilen esaslar çerçevesinde damga vergisi istisnası uygulanacaktır. Diğer taraftan, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile sağlanan damga vergisi istisnası, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile bu çerçevede yapılan Ar-Ge ve yenilik projeleri nedeniyle düzenlenecek kâğıtları kapsamakta olup faaliyet ya da proje neticesinde elde edilen mal veya hizmetin satılması amacıyla düzenlenecek kağıtların söz konusu istisna hükmünden yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Milli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roket ve Atıcı Sistemi geliştirilmesi işinin 5746 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyeti olduğunun tevsiki halinde, bu işe ilişkin olarak şirketiniz ile Bakanlığı arasında düzenlenen sözleşme ve ihale kararına Tebliğ de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde damga vergisi istisnası uygulanacaktır. Ancak, söz konusu işe ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin Ar- Ge veya yenilik faaliyetlerinin yanı sıra proje neticesinde elde edilecek ürünün ya da Ar-Ge ve yenilik faaliyeti dışındaki unsurların alım/satımı hususlarını da ihtiva etmesi halinde, bu kâğıtların anılan Kanun kapsamında damga vergisi istisnasından yararlanamayacağı tabiidir. Gelir Đdaresi Başkanlığı Özelgesi Tarih: Sayı: B.07.1.GĐB / /7833 Kooperatifin Tasfiye Nedeniyle Arsa Satışında Kurumlar Vergisi ve KDV Tasfiyesine karar verilen konut yapı kooperatifinin elinde bulunan arsaların satışının ve söz konusu satıştan oluşan tasfiye artığı gelirlerin üyelere dağıtılması hususunun vergi mevzuatı bakımından değerlendirilmesi hk. Kayıtlı yazınızla, Đliniz mükelleflerinden (...) Konut Yapı Kooperatifinin, üyelerine sahil ve dinlenme özelliği gösteren yerlerde sıhhi, ucuz konut yapmak amacıyla kurulmasına rağmen, bu amacın gerçekleştirilememesi üzerine tarihinde Genel Kurul Kararı ile tasfiye kararı alınması ve kooperatifin elinde bulunan arsaların satışının ve söz konusu satıştan oluşan tasfiye artığı gelirlerin üyelere dağıtılması hususunun vergi mevzuatı bakımından değerlendirilmesi istenilmiş olup konuyla ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. I- KURUMLAR VERGĐSĐ YÖNÜNDEN Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 36. maddesi ile tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 7. maddesinin (16) numaralı bendinde ko-

9 operatifler kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Söz konusu muafiyet uygulaması 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde de hüküm altına alınmış olup anılan bentte, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, kooperatiflerin ana sözleşmelerinde; - Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, - Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması, - Sadece ortaklarla iş görülmesi (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) şartlarının yazılı bulunması ve fiilen bu şartlara uyulması halinde kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf tutulacakları hükme bağlanmış olup yapı kooperatiflerinde bu şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanun un 13. maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer verilmemesi ve yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması gerekmektedir. Öte yandan tasfiye; kurumların fesih ve infisahını teminen, kurum mevcutlarının, alacaklarının ve borçlarının tayin ve tespiti ile alacaklarının tahsili, mevcutlarının nakde çevrilerek borçlarının ödenmesi ve geri kalan nakdin ortaklara kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılmasını temin eden işlem sürecidir. Tasfiye süreci, kurumun faaliyet süreci ile ilgili tedarik işlemlerinin durdurulmasının yanı sıra işletmede bulunan emtia stokları veya diğer döner ve sabit değerlerin elden çıkarılması veya bu varlıkların işletme sahiplerince işletmeden çekilmesi, tüzel kişiliğe haiz mükelleflerin ayrıca ticaret unvanlarının ticaret sicilinden silinmesi ile son bulmaktadır. Kurumlar Vergisi uygulamalarında tasfiye dönemi, kurumun tasfiyeye girdiği tarihten itibaren başlamakta olup tasfiyenin sona erdiği tarihe kadar devam etmektedir. Tasfiye başlangıç tarihinden aynı yıl sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı bağımsız bir tasfiye dönemi sayılmakla birlikte, bu bağımsız tasfiye dönemlerinde de tasfiye süreci devam etmektedir. Dolayısıyla, kooperatifin tasfiyeye tabi tutularak aktifinde bulunan arsaların satışı ve bu satış sonucu doğan tasfiye karının ortaklara dağıtılması halinde, yukarıda yazılı olan sadece ortaklarla iş görülmesi ve sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması şartları ihlal edilmiş olacağından kooperatifin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde iştirak hisselerinden doğan kazançların menkul sermaye iradı olduğu ve kooperatiflerin dağıttıkları kazançların da bu zümreye dahil olduğu, aynı Kanun un 94. maddesinin (6) numaralı bendinin (b-i) alt bendinde ise tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazlı kar paylarından vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, maddede yer alan yetkiye istinaden 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi kesintisi oranı olarak belirlenmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu kooperatifin elinde bulunan arsaların ihale ile satışından elde ettiği kazancın tasfiye karına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası karın ortaklara dağıtılması aşamasında da oranında kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. II- KDV YÖNÜNDEN Katma Değer Vergisi Kanunu nun 1/1. maddesine göre Türkiye de yapılan ticari, sınai ve zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Diğer taraftan Kanun un 17/4-r maddesiyle kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre, yazınızda bahsi geçen kooperatifin elindeki arsaları satması prensip olarak katma değer vergisine tabi olmakla birlikte, satış esnasında Kanun un 17/4-r maddesinde yer alan aktifinde en az iki tam yıl bulunan şartının gerçekleşmesi halinde satış işlemi katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME VE SON YENİLİKLER

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME VE SON YENİLİKLER SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME VE SON YENİLİKLER Av. Mualla GÜCİN ŞAHİN * GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinden gelir vergisinin konusunun, gerçek kişinin gelirleri olduğu anlaşılmaktadır.

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı