YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER"

Transkript

1

2 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 8 YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Temmz 2009

3 YAYINLAYAN Gayrimenk Yatırım Ortakığı Derneği İktisadi İşetmesi Nispetiye Caddesi, Levent İş Merkezi, 6 / Levent - İstanb Te: 0 (212) Faks: 0 (212) YAZAR Dr. Can Fat Gürese HAZIRLAYAN Özgenci Yayıncıık Tanıtım Organizasyon A.Ş. Teşvikiye Caddesi, Sadn Apt. 105 / Teşvikiye - İstanb Te: 0 (212) /53/54 Faks: 0 (212) BASKI Cem Tran Ofset Litros Yo, II. Matbaacıar Sitesi, 2 B, C I. Topkapı - İstanb Te: 0 (212) Tüm Hakar Sak d r Gayrimenk Yat r m Ortak Derne i ktisadi fetmesi Kaynak Gösterimeden A nt Yap amaz ISBN GYODER

4 Ç NDEK LER SUNUfi...5 YÖNET C ÖZET...6 I. BÖLÜM DÜNYA EKONOM S NDE GEN fileme DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...12 I.1 DÜNYA EKONOM S NDE GEN fileme DÖNEM...12 I.1.1 KÜRESEL EKONOM DE GEN filet C PARA POL T KALARI I.1.2 DÜNYA EKONOM S NDE HIZLI BÜYÜME I.1.3 GEL fim fi ÜLKELERDE ÖZEL TÜKET M HARCAMALARINDA GEN fileme I.1.4 DÜNYA T CARET NDE HIZLI BÜYÜME I.1.5 KÜRESEL F NANSAL AKT FLERDE GEN fileme I.1.6 KÜRESEL SERMAYE AKIMLARINDA GEN fileme I.1.7 ABD DOLARI VE D ER PARA B R MLER N N DE ER I.2 GEN fileme DÖNEM N N KOfiULLARI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜNÜ ETK LEME KANALLARI...21 I.3 GEN fileme DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...22 I.3.1 GEN fileme DÖNEM VE KONUT SEKTÖRÜ I.3.2 GEN fileme DÖNEM VE T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ II. BÖLÜM EKONOM K KR Z SONRASI YEN DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...43 II.1 EKONOM K KR Z VE SONRASI DÖNEM Ç N ÖNGÖRÜLER...43 II.1.1 EKONOM K KR Z N TANIMI DER NL VE SÜRES II.1.2 EKONOM K KR Z KARfiISINDA ALINAN ÖNLEMLER II.1.3 EKONOM K KR Z SONRASI DÖNEME L fik N ÖNGÖRÜLER II. 2 EKONOM K KR Z SONRASI DÖNEM N KOfiULLARI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE ETK LER...53 II.3 EKONOM K KR Z SONRASI GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...54 II.3.1 EKONOM K KR Z SONRASI KONUT SEKTÖRÜ II.3.2 EKONOM K KR Z SONRASI T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ III. BÖLÜM TÜRK YE EKONOM S NDE BÜYÜME DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...71 III.1 TÜRK YE EKONOM S NDE BÜYÜME DÖNEM...71 III.1.1 EKONOM K BÜYÜME M LL GEL R VE K fi BAfiI GEL RDE ARTIfi III.1.2 ÖZEL KULLANILAB L R GEL R VE TÜKET M HARCAMALARINDA GEN fileme III.1.3 ÖZEL SEKTÖR EKONOM K FAAL YETLER NDE GEN fileme III.1.4 DIfi T CARET HACM NDE GEN fileme III.1.5 MAL GÖSTERGELER VE F YATLARDA Y LEfiMELER III.1.6 SERMAYE G R filer NDE GEN fileme III.2 TÜRK YE EKONOM S N N Y LEfiME VE BÜYÜME DÖNEM KOfiULLARI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜNÜ ETK LEME KANALLARI...77 III.3 EKONOM DE BÜYÜME DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...78 III.3.1 KONUT P YASASINDA GEN fileme VE DER NLEfiME III.3.2 KONUT F NANSMAN S STEM NDE VE OLANAKLARINDA GEN fileme III.3.3 T CAR GAYR MENKUL P YASASININ KURULMASI III.3.4 T CAR GAYR MENKUL ARZINDA VE STOKUNDA GEN fileme III.3.5 STANBUL T CAR GAYR MENKUL PAZARINDA GEL fime III.3.6 YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINDA GEN fileme III.3.7 T CAR GAYR MENKUL F NANSMANINDA GEN fileme III.3.8 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA BÜYÜME IV. BÖLÜM TÜRK YE EKONOM S NDE YEN DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...90 IV.1 TÜRK YE EKONOM S NDE YEN DÖNEM...90 IV.1.1 EKONOM K BÜYÜME VE M LL GEL R ÖNGÖRÜLER IV.1.2 ÖZEL KULLANILAB L R GEL R VE TÜKET M HARCAMALARI ÖNGÖRÜLER IV.1.3 ÖZEL SEKTÖR EKONOM K FAAL YET ÖNGÖRÜLER IV.1.4 DIfi T CARET ÖNGÖRÜLER IV.1.5 MAL GÖSTERGELER VE F YAT ÖNGÖRÜLER IV.1.6 SERMAYE G R filer ÖNGÖRÜLER IV.2 TÜRK YE EKONOM S NDE YEN DÖNEM N KOfiULLARI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE ETK LER...97 IV.3 YEN DÖNEMDE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...98 IV.3.1 YEN DÖNEMDE KONUT SEKTÖRÜ IV.3.2 YEN DÖNEMDE T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ V. BÖLÜM EKONOM K BÜYÜME VE KR Z SONRASI DÖNEM N KOfiULLARININ KARfiILAfiTIRILMASI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ GYODER 3

5 4 GYODER

6 SUNUfi Gayrimenk sektörü ie ekonomik büyüme ve geifme aras nda yak n bir iifki bnmaktad r. Ekonominin h z büyüme ve geifme gösterdi i dönemerde gayrimenk sektörünün performans da daha kvveti omaktad r sonras dönemde hem dünya ekonomisi hem de Türkiye ekonomisi h z bir büyüme yafam f, h z büyüme kürese öçekte ve Türkiye de gayrimenk sektörünün geifimini ve derinefmesini h zand rm ft r. y nda ise b kez dünya derin bir finansa ve ekonomik kriz ie karf karf ya kam f ve Türkiye de b krizden etkienmiftir. Krizin sonçar ve a nan önemerin etkieri ie birikte ekonomide kriz sonras yeni bir dönem ofmaktad r. B yeni dönemin makro çerçevesi ve kofar gayrimenk sektörü için de yeni bir çevre oftracakt r. "Yeni Ekonomik Dönem ve Gayrimenk Sektörü çin Öngörüer" ça fmas Dünya ve Türkiye ekonomisindeki h z büyüme süreci ie yeni ekonomik dönemi karf aft rarak yeni dönemde gayrimenk sektörü için öngörüerde bnmaktad r. Ça fma bef böümden ofmaktad r. Birinci böümde Dünya Ekonomisinde Genifeme Dönemi ve Gayrimenk Sektörü yer amaktad r. kinci böümde Ekonomik Kriz Sonras Yeni Dönem ve Gayrimenk Sektörü öngörüeri yer amaktad r. Üçüncü böümde Türkiye Ekonomisinde Büyüme Dönemi ve Gayrimenk Sektörü inceenmektedir. Dördüncü böümde Türkiye Ekonomisinde Yeni Dönem ve Gayrimenk Sektörü öngörüeri snmaktad r. Befinci ve sonç böümünde ise Ekonomik Büyüme ve Kriz Sonras Dönemin Kofar n n Karf aft r mas ve Gayrimenk Sektörü yer amaktad r. Ça fma ie gayrimenk sektöründe yer aan tüm aktörer için yeni dönemin ekonomik kofar ayr nt oarak inceenmekte ve b çerçevede kont ve ticari gayrimenker için öngörüerde bnmaktad r. Ça fmam z n gayrimenk sektöründeki tüm aktörer için fayda omas n dieriz. Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Dan fman k Hizmeteri May s 2009 GYODER 5

7 YÖNET C ÖZET Ça fman n teme amac kürese kriz sonras nda ortaya ç kacak yeni ekonomik dönemin makro çerçevesini ve kofar n de erendirmek ve gayrimenk sektörü için öngörüerde bnmakt r. Ça fma bef böümden ofmaktad r. DÜNYA EKONOM S NDE GEN fileme DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Dünya ekonomisi 2001 y ndan sonra h z bir büyüme ve genifeme sürecine girmiftir. B dönemin ana beireyicisi ABD nin 2001 y nda bafatt ve di er geifmif ükeerin de takip etti i genifetici para poitikaar omftr. Genifetici para poitikaar ie birikte kürese öçekte cz ve bo doar ikiditesi yarat m f ve dünya ekonomisi büyümesi h zanmaya bafam ft r. Dünya ekonomisi y ar aras nda y k ortaama yüzde 5 büyümüf, topam geir y nda 60 triyon doara afm ft r. Ayn dönemde öze kan abiir geirer ve öze tüketim harcamaar yüzde 4 geniferken, kifi baf geirer de y k ortaama yüzde 4 oran nda artm ft r. Dünya ticareti aras nda y k ortaama yüzde 12 genifemif ve 2007 y nda 17.2 triyon doara afm ft r. B dönemde öze sektör faaiyeteri de h z genifemif, öze sektör sabit sermaye yat r mar aras nda y k ortaama yüzde 8 artm ft r y sonras nda yafanan b h z büyüme döneminde finansa oanakar kürese öçekte genifemif ve 2001 y nda 91 triyon doar oan finansa aktiferin büyükü ü 2007 y nda 184 triyon doara ç km ft r. Kürese sermaye ak mar da h z genifemif 2001 y nda 3.7 triyon doar iken 2007 y nda 9.5 triyon doara ç km ft r. Sermaye ak mar ndan geifen ükeer de yararanm f, geifen ükeere sermaye ak mar 2001 y nda 73.5 miyar doar iken 2007 y nda miyar doara kadar ç km ft r. Ayn dönemde ABD doar di er tüm para birimeri karf s nda de er kaybetmiftir. Dünya ekonomisinde 2001 y ndan sonra yafanan büyüme dönemi gayrimenk sektörünü de büyüme yönünde etkiemiftir. Hem kont sektörü hem de ticari gayrimenk sektörü h z bir genifeme göstermiftir. Kont sektöründe önceike finansman oanakar genifemif ve geifmif ükeerde ipoteki kont finansman sistemi h z büyümüftür. ABD de 2001 y nda 7.4 triyon doar oan ipoteki kont kredisi stok y nda 14.7 triyon doara, ipote e daya menk k ymet stok da 3.6 triyon doardan 8.9 triyon doara ç km ft r. Avrpa ve Asya da da ipoteki kredier ve ipote e daya menk 6 GYODER

8 k ymeter h z bir büyüme göstermiftir. poteki kont kredisi ve menk k ymet faizerinde gerieme sistemin genifemesini h zand rm ft r. Kont arz nda ve sat far nda özeike ABD de çok h z bir büyüme yafanm ft r. ABD ve di er ükeerde kont fiyatar h z bir s çrama göstermiftir. Genifeme döneminde ticari gayrimenk sektörü de h z bir büyüme göstermiftir. Ekonomik büyüme dönemi ticari gayrimenker için kvveti ekonomik temeer oftrmf ve ticari gayrimenk arz ABD, Avrpa ve Asya-Pasifik te genifemiftir. Örne in Avrpa da 2001 y nda 102 miyon m2 oan ofis aan y nda 208 miyon m2 ye afm ft r. Ticari gayrimenk sektörüne kand r an finansman oanakar da genifemif, özeike menk k ymeteftirme piyasas önemi bir ifev üstenmiftir. Ticari gayrimenkerin hem sermaye getirieri (de er art f ) hem de yat r m getirieri y ar aras nda yüksemiftir. Getirierin büyük böümü sermaye getirierinden (de er art f ) sa anm ft r. Ticari gayrimenk yat r mar b dönemde di er yat r m araçar ndan daha yüksek getirier snmftr. Ticari gayrimenk pazar nda yat r m yap abiir stok 2002 y nda 8.7 triyon doar iken 2007 y nda 14.5 triyon doara, yat r m yap m f stok büyükü ü ise 5 triyon doardan 8.8 triyon doara yüksemiftir. Kürese ticari gayrimenk yat r mar da özeike s n r ötesi genifemif, 2007 y nda 759 miyar doara ç km ft r. Yat r m fonar, öze sermaye fonar, yat r m ortak kar, sigorta fireketeri, üke var k fonar, emekiik fonar ve di er krmsa yat r mc ar n ticari gayrimenk yat r mar önemi öçüde genifemiftir. EKONOM K KR Z SONRASI YEN DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Dünya ekonomisi y ar aras nda yafad h z büyüme döneminin ard ndan y nda derin bir ekonomik kriz ie karf af m ft r. Ekonomik krizin etkieri ve a nan önemerin sonçar ie birikte ekonomide kriz sonras yeni bir dönem ofmaktad r. Ça fman n ikinci böümünde yeni dönemin ekonomik kofar inceenmekte ve gayrimenk sektörüne iifkin öngörüerde bnmaktad r. Yeni ekonomik dönem ve gayrimenk sektörü için öngörüer 2014 y na kadar orta vadei bir perspektifi içermektedir. y nda yafan an ekonomik kriz finansa sistematik kriz ie resesyon birikte içermekte op 1975, 1982 ve 1991 krizerinden daha derin ve daha zn sürei oaca öngörümektedir. Kürese öçekte yafanan kriz karf s nda dört baf kta önemer a nm f ve yganmaya konmftr. Bnar gevfek para poitikas, finansa krmara desteker, ekonomieri canand rma paketeri ve düzeneyici önemerdir. A nan önemer ie birikte 2009 y nda bozman n ve dagaanman n sona GYODER 7

9 erdiriece i, 2010 y nda normaefme ve iyiefme sa anaca, 2011 y ndan itibaren ise s n r ve istikrar büyüme için ygn kofar n oftraca öngörümektedir. Ekonomik krizin etkieri ve a nan önemer ie birikte ofacak yeni dönem iki afama yafanacakt r küçüme ve normaefme, ise istikrar ve s n r büyümeye geçif afamaar oacakt r. Yeni ekonomik dönemde gayrimenk sektörü için daha beireyici oan dönemi oacakt r döneminde dünya ekonomisinde büyüme y k ortaama yüzde 3 oarak öngörümektedir. B büyüme ie gayrimenk sektörünü destekeyen ekonomik temeer de s n ranm f oacakt r. Öze kan abiir geir, öze tüketim harcamaar ve öze sektör faaiyeteri de daha s n r büyüyecektir. Dünya ticaretinin aras nda yüzde 6.4 büyüyece i öngörümektedir. Yeni dönemde finansa oanakardaki genifeme ve sermaye ak mar da daha s n r büyüyecektir. Yeni ekonomik dönemde y ar gayrimenk sektörü için bir gerieme dönemi oacakt r y ar ise normaefme ve yeniden geifme dönemi oacakt r. Krize de neden oan kont finansman sistemindeki bozma nedeni ie kont sektöründe iyiefme zaman aacakt r. ABD, Avrpa ve Japonya daki bankaar n ipoteki kredierden kaynakanacak geri dönmeyen aacakar dönemi için 623 miyar doar oarak öngörümektedir y ar nda kont fiyatar nda art f bafang c yafanacak, s n r arz karf s nda artan bir taep ofacakt r y ar nda ise kont piyasas nda birbirini dengeeyerek artan bir arz ve taep ie s n r ve istikrar kont fiyat art far öngörümektedir. Ticari gayrimenk sektöründe geifmeer y ar nda önce bozma ve sonra normaefme, y ar nda ise s n r ve istikrar art f yafanaca öngörümektedir döneminde ticari gayrimenk arz n n s n r büyüyece i, ticari gayrimenk ihtiyac ve taebinin s n r genifeyece i, finansman oanakar nda yavafama, banka kredisi esas finansman, kad raç oranar nda küçüme, vadeerde k sama, gayrimenk getirierinde ve özeike sermaye getirierinde s n ranma ve s n r ötesi yat r marda s n r genifeme oaca öngörümektedir. TÜRK YE EKONOM S NDE BÜYÜME DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Türkiye ekonomisi 2001 y nda yafad krizden sonra ygad programar ve poitikaar ie önce bir normaefme süreci yafam f, ard ndan y ar aras nda h z bir büyüme göstermiftir. Dünya ekonomisindeki h z büyüme döneminin om kofar Türkiye deki h z büyümeye katk sa am ft r. Türkiye d f tasarrfara ve d f ticarete daya bir büyüme göstermiftir. 8 GYODER

10 Türkiye ekonomisi y ar aras nda y k ortaama yüzde 7.5 büyümüf, ayn dönemde öze tüketim harcamaar y k ortaama yüzde 8., kifi baf geirer yüzde 6 ve öze sektör sabit sermaye yat r mar yüzde 23 oran nda genifemiftir. Türkiye nin d f ticaret hacmi aras nda y k ortaama yüzde 15 büyümüftür. Türkiye de finansa oanakar ve sermaye girifi h za genifemiftir aras nda net sermaye girifi 138 miyar doar omftr. Ekonomide enfasyon ve faizer de h za geriemiftir. Bütçe aç kar ve kam kesimi borçanma ihtiyac önemi öçüde azam ft r. Mii geir son itibari ie 742 miyar doara ve kifi baf geir doara afm ft r. Türkiye ekonomisinde büyüme dönemi gayrimenk sektörü için de ygn bir makro çevre ve kofar yaratm ft r. Kont ve ticari gayrimenk sektöründe ayn dönemde önemi bir büyüme gerçekefmiftir. Kont sektöründe döneminde kont arz ve taebinde h z bir genifeme yafanm ft r. B dönemde a nan kont yap rhsat izni say s 2.55 miyon omftr. Kont arz ve taebindeki genifemenin itici gücü kont finansman sistemi ve kont kredieri omftr. Kont kredieri 2003 y nda 1.6 miyar TL iken sonnda 37.5 miyar TL ye afm ft r. Ticari gayrimenk sektöründe 2001 sonras yafanan iyiefme ve büyüme döneminde ik kez bir piyasa ofmftr. Ticari gayrimenk arz nda önemi bir genifeme yafanm ft r. Türkiye geneinde AVM kiraanabiir aan büyükü ü 2000 y nda 1.15 miyon m2 iken, y nda 4.37 miyon m2 ye ç km ft r. stanb da ofis stok 2001 y nda 1.27 miyon m2 iken y nda 2.66 miyon m2 ye ç km ft r. Sanayi ve özeike ojistik aan stok da genifemiftir. stanb Avrpa n n en cazip ticari gayrimenk pazarar ndan biri haine gemiftir. A fverif merkezeri, ofis ve ojistik aanar görecei oarak yüksek getirier snmaya bafam ft r. Ticari gayrimenkere yöneik yabanc sermaye yat r mar ve piyasaya yabanc kat m da genifemiftir. Ticari gayrimenk sektöründe b dönemde önemi bir di er geifme finansman oanakar ndaki genifeme omftr. Sektörün kand yrt içi banka kredieri 2003 y nda 1.9 miyar TL iken y nda 10.5 miyar TL, yrt d f banka kredieri ise 4.1 miyar doar iken y nda 18.5 miyar doar omftr. TÜRK YE EKONOM S NDE YEN DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Türkiye ekonomisi kürese öçekte yafanan kriz ve kendi iç dinamikerine ba oarak yeni bir ekonomik döneme girmektedir. Türkiye ekonomisi için yeni dönemde büyümenin kofar ve GYODER 9

11 dinamikeri de ifmektedir. Yeni dönemin teme kofar ve dinamikeri dünya ekonomisinde daha yavaf büyüme, d f tasarrf kan m nda yavafama, iç tasarrf kan m na ba m k, d f taepte yavafama, iç taebe ba büyüme ihtiyac, daha düfük enfasyon ve faiz oranar, sermaye giriferinde s n ranma ve Türk Liras n n de erinde istikrar oacakt r. B kofar ve dinamiker çerçevesinde Türkiye ekonomisi teme büyükükerine iifkin öngörüerde bnmaktad r. Öngörüer 2014 y na kadar orta vadei bir perspektif içinde yap maktad r y ar için hükümetin Kat m Öncesi Ekonomi Program ie revize etti i hedefer kan maktad r için ise Hükümetin revize varsay mar ie ym öngörüer ça fma ekibi taraf ndan yap maktad r y küçüme, 2010 y ise normaefme y oacakt r y ar n n performans gayrimenk sektörü için daha beireyici oacakt r y ar aras nda ekonomik büyüme y k ortaama yüzde 4, kifi baf geirde art f y k ortaama yüzde 3, öze tüketim harcamaar nda büyüme yüzde 4 ve öze sektör sabit sermaye yat r mar nda genifeme yüzde 8 oarak öngörümektedir. Türkiye ekonomisi b öngörüer ie y büyükükerine tekrar 2014 y nda afabimektedir. Finansa oanakarda yavafama, sermaye ak mar nda yavafama, daha düfük enfasyon ve faiz oranar ie kamnn artacak borçanma ihtiyac mai göstergeere iifkin öngörüerdir. Yeni ekonomik dönemde gayrimenk sektörü büyüme dönemine k yasa daha s n r bir genifeme gösterecektir. Kont sektöründe ekonomik geifmeerden ba ms z oarak kont ihtiyac devam edecektir y ar aras nda kont ihtiyac 3.28 miyon adet oacakt r. Hane hakar n n geir ve borçanma kapasitesindeki zay fama ve kont finansman sisteminde öngörüen görecei s n r büyüme ie kont taebi daha s n r artacakt r. ave kont arz mevct genif kont stoknn eritimesi ard ndan genifemeye bafayacakt r. Kont finansman sistemi yeni dönemin ekonomik ve mai kofar nedeniye daha s n r büyüyecektir. Taep ve finansman taraf ndaki zay fama nedeniye kont fiyatar üzerinde afa yönü bask oacakt r. Ticari gayrimenk sektörü için geifmeyi beireyen ekonomik temeerde yavafama öngörümektedir. B yavafama önceike kan c ar n ticari gayrimenk taebini s n rayacakt r. Ofis ve ojistik aan taebinde zay fama daha s n r ka rken, AVM taebinde perakende sektörü-avm iifkieri beireyici oacakt r. Ticari gayrimenk arz nda GYODER

12 y nda önemi bir yavafama oacakt r. B y arda özeike AVM projeerinde erteeme ve öteemeer yafanacakt r. Ofis ve ojistik aan arz nda daha s n r bir yavafama oacakt r. Yeni ekonomik dönemde ticari gayrimenk finansman oanakar s n ranacakt r. Daha yüksek maiyeter, daha k sa vadeer, daha düfük kad raç oranar, daha yüksek öz kaynak ihtiyac, riskten kaç f ve banka kredieri esas finansman oacakt r. Ticari gayrimenk getirierinde de gerieme yafanacakt r. Sermaye getirieri daha s n r gerieyecektir. Kira ve di er geirerdeki geriemeye ba oarak yat r m getirieri daha kvveti azaacakt r. Kiraarda afa yönü bask ofacakt r. Gayrimenkde Avrpa n n önde geen yat r m fehirerinin baf nda yer aan stanb gayrimenk piyasas orta vade de cazibesini koryacakt r. Getirierdeki yavafamaya ra men di er fehirere k yasa yüksek getirier snmaya devam ediecektir. Kürese öçekte gayrimenkerin czamas ve finansman oanakar n n daramas omsz etkier yaratacakt r. EKONOM K BÜYÜME VE KR Z SONRASI DÖNEM N KOfiULLARININ KARfiILAfiTIRILMASI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Ça fman n son böümünde ekonomik büyüme dönemi ie kriz sonras dönemin kofar karf aft r makta ve yeni ekonomik dönemin kofar içinde gayrimenk sektörüne iifkin öngörüer snmaktad r. ki dönem aras ndaki en önemi ve beirgin ay r m yeni ekonomik dönemde büyümenin kürese öçekte ve Türkiye de daha düfük oranda gerçekefecek omas d r. Dünya da y ar aras nda yüzde 5 oan y k ortaama büyüme döneminde yüzde 3 oacakt r. Türkiye de ise aras nda yüzde 7.5 oan y k ortaama büyüme aras nda yüzde 4.0 oacakt r. Büyüme oran ndaki b yavafama di er tüm ekonomik göstergeerdeki büyümenin de bir önceki döneme göre yavaf gerçekefmesine yo açacakt r. B çerçevede gayrimenk sektörü de kriz sonras dönemde yeni kofar içinde daha s n r bir büyüme içinde oacakt r. GYODER 11

13 I. Böüm DÜNYA EKONOM S NDE GEN fileme DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ G R fi Ça fman n birinci böümünde dünya ekonomisinde genifeme dönemi ve gayrimenk sektörü inceenmekte ve de erendirimektedir. Dünya ekonomisi 2002 y ndan itibaren h z bir büyüme ve genifeme dönemine girmiftir. B genifeme y nda yafan an kürese krize kadar sürmüftür. Genifeme döneminden gayrimenk sektörü de om etkienmif ve sektör kürese öçekte önemi bir büyüme ve derinefme göstermiftir. B çerçevede ça fman n ik böümünde dünya ekonomisinde 2002 y ndan itibaren bafayan h z genifeme döneminde ofan makro ekonomik kofar ve b kofar n gayrimenk sektöründe kont ve ticari gayrimenk aanar na etkieri ve sonçar ayr nt oarak inceenmekte ve de erendirimektedir. I.1 DÜNYA EKONOM S NDE GEN fileme DÖNEM Dünya ekonomisinde genifeme dönemi; Kürese Ekonomide Genifetici Para Poitikaar, Dünya Ekonomisinde H z Büyüme , Geifmif Ükeerde Öze Tüketim Harcamaar nda Genifeme, Dünya Ticaretinde H z Büyüme, Kürese Finansa Aktiferde Genifeme, Kürese Sermaye Ak mar nda Genifeme, ABD Doar Ve Di er Para Birimerinin De eri baf kar at nda inceenmekte ve de erendirimektedir. I.1.1 KÜRESEL EKONOM DE GEN filet C PARA POL T KALARI Dünya ekonomisi 1990 y arda küreseefmenin tüm nsrar n n genifedi i ve derinefti i bir dönemi yafam ft r. Özeike finansa bütünefmenin yafand b 12 GYODER

14 dönemde küreseefme geifmif ükeer yan s ra geifen ükeeri de (emerging and deveoping contries) etkiemeye bafam ft r. Geifmif ve geifen ükeerin ekonomieri ve piyasaar artan oranda d fa aç k hae gemeye bafam f ve birbirerine oan ba m kar h za yüksemiftir. Küreseefmenin h zanmas dünya ekonomisindeki büyümeye de ivme kazand rm ft r. Dünya ekonomisinde h zanan küreseefme dönemi 1997 y nda önemi bir kriz ie karf karf ya kam ft r y nda Asya-Pasifik bögesinde yer aan geifen ükeer derin bir finansa kriz ie karf afm far ve kriz h za ree ekonomik kriz haine dönüfmüftür. Asya-Pasifik bögesinde geifen ükeerin yafad kriz kürese öçekte tüm geifen ükeeri zincireme omsz etkiemiftir y nda Rsya moratorym ian etmif, on Breziya, Meksika ve Arjantin krizeri izemiftir. Geifen ükeerin karf aft kar b finansa ve ekonomik kriz dünya ekonomisi geneine yay m f ve kürese öçekte önemi bir drgn a yo açm ft r. Kürese öçekte bir taep daramas yafanmaya bafam ft r. Kürese öçekte yafanan taep daramas ve yavafaman n giderek ka c hae gemeye bafamas karf s nda geifmif ükeer içinde ABD 2001 y nda radika bir poitika seti de ifiki ine gitmiftir. ABD kürese öçekte daraan taebi yeniden canand rmak ve efektif taep aç n kapatmak için genifetici para ve maiye poitikaar n benimsemiftir. Genifetici para poitikaar n n temeinde ABD Merkez Bankas FED in ygamaar bnmaktad r. FED 2000 y sonnda yüzde 6.50 oan poitika faizerini 2001 sonnda yüzde 1.75 e, 2002 y nda yüzde 1.25 e ve 2003 y nda yüzde 1.0 e indirmiftir. Avrpa Merkez Bankas ve ngitere Merkez Bankaar da ayn dönemde faiz oranar n daha s n r öçüerde omak üzere indirmiferdir y ndan beri resesyon içinde bnan Japonya Merkez Bankas ise yüzde 0.25 oan faiz oranar n 2001 y nda s f ra çekmiftir. ABD, Japonya ve ngitere gevfek para poitikaar n gevfek maiye poitikaar ie destekemiftir. Tek para birimi Ero y tedavüe ç karmaya haz ranan Avrpa Biri i ise s k para poitikaar ndan ödün vermemiftir. GYODER 13

15 Genifetici para ve maiye poitikaar n n ygand y ar nda dünya ekonomisinde karf af an taep daramas n n önenmesi ve ekonomierin canand r mas hedefine fazas ie af m ft r. Bna iave oarak kürese öçekte h za genifeyen cz bir doar ikiditesi ofmaya bafam ft r. Doar arz ndaki ve ikiditesindeki genifeme ve doar faizerinin geriemesi ie birikte doar di er tüm geifmif ve geifen üke para birimeri karf s nda de er kaybetmeye bafam ft r. Genifetici para poitikas, genifeyen doar ikiditesi ve düfük faiz oranar ie birikte zaman zaman negatif faiz oranar ofmf, finansa aktiferde kredier bafta omak üzere h z bir genifeme yafanm f, finansa aktiferin ve di er var kar n fiyatar artm f ve s n r ötesi sermaye hareketeri de h za genifemiftir. TABLO.1 GEL fim fi ÜLKELER N MERKEZ BANKALARI FA Z ORANLARI ABD MERKEZ BANKASI FED AVRUPA MERKEZ BANKASI AMB JAPONYA MERKEZ BANKASI JOB İNGİLTERE MERKEZ BANKASI BOE KAYNAK: MERKEZ BANKALARI YILLIK RAPORLARI I.1.2 DÜNYA EKONOM S NDE HIZLI BÜYÜME Geifmif ükeerin 2001 y ndan itibaren ABD öncüü ünde ygad genifetici para ve maiye poitikaar ie birikte dünya ekonomisi 2002 y ndan itibaren cananmaya bafam f, 2003 y nda büyüme h zanm f ve dünya ekonomisi y ar aras nda daha önce görünmeyen çok h z bir büyüme yafam ft r. Büyüme 2006 y nda yüzde 5 e kadar yüksemiftir. Ekonomik büyüme kürese öçekte yay m f hem geifmif ükeer, hem de geifen ükeer b dönemde çok h z bir ekonomik büyüme yafam fard r. Geifmif ükeer yüzde 3 ve üzerinde büyümeer gösterirken, geifen ükeerde büyüme y k ortaama yüzde 8 ere yakafm f, 2006 y nda yüzde 7.8 ve 2007 y nda yüzde 7.9 a afm ft r. Dünya ekonomisinde yafanan b h z büyüme ie birikte 2002 y nda 31.7 triyon doar oan dünyan n topam geiri, 2004 y nda 41.7 triyon doar, 2006 y nda 48.8 triyon doar ve y nda ise 60.7 triyon doar oarak gerçekefmiftir. 14 GYODER

16 Dünya ekonomisinde h z büyüme ve geir art f ie birikte çok genif bir kifi baf geir, sat n ama gücü ve bnar n destekedi i efektif taep yarat m ft r. Dünya geneinde geir, kifi baf geir ve sat n ama gücünde yafanan genifeme ie birikte ayn dönemde hane hakar n n öze tüketim harcamaar, hane hakar n n perakende harcamaar, hane hakar n n dran var k yat r mar (kont vb) ie hane hakar n n finansa borçanma kapasiteeri de önemi öçüde genifemiftir. TABLO.2 DÜNYA EKONOM S BÜYÜME DÜNYA EKONOMİSİ BÜYÜME % GELİŞMİŞ ÜLKELER BÜYÜME % GELİŞEN ÜLKELER BÜYÜME % DÜNYA GELİR MİLYAR DOLAR KAYNAK: IMF WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2009, APRIL 2009 I.1.3 GEL fim fi ÜLKELERDE ÖZEL TÜKET M HARCAMALARINDA GEN fileme 2001 y ndan sonra yganan genifetici para ve maiye poitikaar ie birikte dünya ekonomisi h z bir büyüme sürecine girmiftir. B h z büyüme sürecinin itici gücü geifmif ükeerdeki öze tüketim harcamaar nda yafanan genifemedir. Geifmif ükeerde geir art far, cz ve bo borçanma oanakar, finansa borçanma kapasiteerindeki genifeme ve sahip odkar var kar n fiyatar nda yafanan genifemenin yaratt servet etkisi ie hane hakar n n tüketim e iimeri ve öze tüketim harcamaar artm ft r. Geifmif ükeerde hane hakar n n öze tüketim harcamaar ndaki b genifeme önceike geifmif ükeerin iç taebini canand rm ft r. Ayr ca ithaat ie geen maara yöneik tüketim harcamaar ndaki genifeme yoya geifmif ükeere ihracat yapan geifen ükeer için h za genifeyen d f taep yarat m ft r. Böyece geifmif ükeerin öze tüketim harcamaar ndaki genifeme hem geifmif ükeerin hem de geifen ükeerin ekonomik büyümesi için beireyici ve itici güç omftr. GYODER 15

17 TABLO.3 DÜNYA ÖZEL TÜKET M HARCAMALARI YILLIK YÜZDE DE fi M ÜLKELER GELİŞMİŞ ÜLKELER ABD EURO BÖLGESİ JAPONYA İNGİLTERE DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELER KAYNAK: IMF, WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2009, APRIL 2009 I.1.4 DÜNYA T CARET NDE HIZLI BÜYÜME 2001 y ndan sonra yganmaya bafanan genifetici para ve maiye poitikaar ie birikte öze tüketim harcamaar n n genifemesi ve bna daya h zanan büyüme dünya ticaretinde de h z bir genifemeye yo açm ft r. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dünya ticaretinde 2005 y baf ndan itibaren sa anan kotas z veya serbest ticaret oanakar da dünya ticaretindeki genifemenin bir di er ana beireyicisi omftr. Öze tüketim harcamaar ndaki büyüme, doar ikiditeerinde genifeme, cz finansman oanakar (ticaretin finansman ) ie serbest ticaret oanakar n n birefmesi sonc dünya ticareti h za genifemeye bafam f ve b genifeme dünya ekonomisindeki büyümeyi de besemiftir. Geifmif ükeerin öze tüketim harcamaar ndaki büyümeye ba ithaatar nda, bna karf n geifen ükeerin geifmif ükeere yöneik ihracat nda art f hem dünya ticaretini genifetmif, hem de dünya ekonomisindeki büyümeyi (geifen ükeer ihracata daya büyüyor) h zand rm ft r. Kürese öçekte hem ma ticareti hem hizmet ticareti h z bir büyüme göstermiftir. Dünya ma ticareti 2001 y nda 6.1 triyon doar iken y nda 15.9 triyon doara ç km ft r. Hizmet ticareti ise 2001 y nda 1.5 triyon doar iken, y nda 3.9 triyon doara yüksemiftir. Dünya ticaretindeki b h z genifeme ticarete kon oan maara ve b maar n üretiminde kan an girdi maara taebi artt rm f, taepteki b genifeme ie birikte nihai ve ara maar n fiyatar nda da önemi bir art f meydana gemiftir. Dünya ticaretine kon 16 GYODER

18 oan imaat sanayi ürüneri, enerji ürüneri, metaer, g da ve di er hammadde-emtia fiyatar nda tarihi art far yafanm ft r. Fiyat art far ie dünya ticaretinin de er ie öçüen büyümesi daha h z gerçekefmiftir. Dünya ticaretinde y ar aras nda yafanan h z genifeme, deendüstriizasyon (sanayi üretim yererinde de ifim-parçaanma) pazarar n çefitenmesi, tüketici taeperi ve e iimerindeki de ifimere ba oarak yeni sanayi aanar ve bögeeri geifmeye bafam f, taf mac k, da t m, ojistik ve perakende iferde ise h z bir büyüme yafanmaya bafam ft r. Ticaretteki serbestefme, tüketicierin pazar bigierine ve ürünere af m nda sa anan koay kar ve art f, firketerin artan iç ve d f rekabet ie karf afmaar sonc tedariküretim-pazarama-da t m süreçerinde h z bir de ifim bafam f ve b süreçte üretimin yeri (sanayi bögeeri) ve pazara af m (ojistik-da t m) en kritik nsrar haine gemiftir. TABLO.4 DÜNYA T CARET MAL VE HİZMET TİCARETİ MİKTAR BÜYÜME % MAL TİCARETİ MİKTAR BÜYÜME % MAL VE HİZMET TİCARETİ MİLYAR DOLAR MAL TİCARETİ MİLYAR DOLAR İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİ FİYAT DEĞİŞİMİ % PETROL VE ÜRÜNLERİ FİYAT DEĞİŞİMİ % GIDA ÜRÜNLERİ FİYAT DEĞİŞİMİ % METALLER FİYAT DEĞİŞİMİ % KAYNAK: DÜNYA T CARET ÖRGÜTÜ, ULUSLARARASI T CARET STAT ST KLER I.1.5 KÜRESEL F NANSAL AKT FLERDE GEN fileme Geifmif ükeerin ve özeike ABD nin 2001 y ndan itibaren ygamaya bafad genifetici para poitikaar ve çok düfük faiz oranar ie birikte kürese finansa aktiferde de h z bir genifeme yafanmaya bafam ft r. Ucz ve bo ikidite nedeni ie finansa sektörerden kredi ve menk k ymet ihraçar yoya borçanmaar h za genifemiftir Faiz oranar ndaki geriemeye ba finansa aktiferin de ererinde de art f yafanm f ve finansa var kar n büyükükeri düfmeye bafam ft r. GYODER 17

19 H z ekonomik büyüme ie birikte firket kar kar genifemeye, hisse senedi fiyatar artmaya bafam f, b da yeni hisse senedi ihraçar n cazip hae getirmiftir. Ekonomik büyümeye ba oarak hane hakar n n geirerinde ve firket kar kar ndaki art far hane hakar ve firketerin tasarrf ve borçanma kapasiteerini kvvetendirmiftir. Hane hak ve firketerin tasarrfar ve iave borçanmaar finansa aktiferin genifemesini h zand rm ft r. Tüm b geifmeer çerçevesinde 2001 y nda 92 triyon doar oan kürese finansa aktiferin de eri, 2007 y nda 184 triyon doara afm ft r. Finansa aktifer içinde hisse seneteri, öze sektör sabit getirii menk k ymeteri, kam menk k ymeteri ve mevdatar n tamam nda önemi genifemeer yafanm ft r. TABLO.5 KÜRESEL F NANSAL AKT FLER TR LYON DOLAR TOPLAM FİNANSAL AKTİFLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL SEKTÖR SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER KAMU MENKUL KIYMETLERİ BANKA MEVDUATLARI KAYNAK: IMF, GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT 2009, APRIL 2009 I.1.6 KÜRESEL SERMAYE AKIMLARINDA GEN fileme Dünya ekonomisinde 2001 y ndan itibaren ygamaya bafanan gevfek para ve maiye poitikaar n n en önemi sonçar ndan biri kürese öçekte s n r ötesi sermaye ak mar nda yafanan genifemedir y nda topam 3.7 triyon doar oan s n r ötesi sermaye ak mar 2007 y nda 9.5 triyon doara afm ft r. Sermaye ak mar n n 2007 y da m na bak d nda s n r ötesi kredi ve mevdatar 4.0 triyon doar ie ik s ray amaktad r. Sabit getirii menk k ymetere (kam ve öze) sermaye ak mar topam 2.8 triyon doard r. Do rdan sermaye yat r mar 1.5 triyon doar ve hisse senedi yat r mar ise 1.2 triyon doard r. Kürese sermaye ak mar ndaki genifeme ie birikte finansman oanakar kürese öçekte yay makta ve tasarrf aç kar n kapatmaktad r. Finansman krfar ve ree 18 GYODER

20 sektör firketeri s n r ötesi finansman oanakar ndan yararanabimektedir. Böyece finansman ihtiyaçar ve aç kar karf anabimektedir. Kürese sermaye ak mar ie birikte finansman oanakar n n genifemesi faiz oranar n ve borçanma maiyeterini düfürmekte, iave borçanma oanakar yaratmakta, do rdan sermaye yat r mar, sat n ama ve birefmeer, portföy yat r mar gibi do rdan var kara yöneik finansman ak mar ie b var kar n taebi ve fiyatar artmaktad r. TABLO.6 KÜRESEL SERMAYE AKIMLARI TR LYON DOLAR TOPLAM SERMAYE AKIMI DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI HİSSE SENEDİ YATIRIMLARI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KREDİ VE MEVDUAT KAYNAK: IMF, GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT 2009, APRIL 2009 Kürese öçekte sermaye hareketeri sadece geifmif ükeere de i geifen ükeere yöneik oarak da genifemektedir. Geifen ükeerin ekonomik ve finansa oarak dünya ekonomisi ve finansa sistemi ie bütünefmesi h zand kça b ükeere yöneik sermaye ak mar da genifemektedir. Geifen ükeerin h z ekonomik büyümeeri ve ekonomik büyüme potansiyeeri kürese sermaye için önemi f rsatar ve getirier snmaktad r. Geifen ükeere yöneik sermaye ak mar 2001 y nda 73.5 miyar doar iken 2007 y nda miyar doar kadar afm ft r. Geifen ükeere yöneik sermaye ak mar do rdan yat r mar, portföy yat r mar ve kredier fekinde gerçekefmektedir. Sermaye ak mar genifedikçe geifen ükeerde yere para birimi güçenmekte, faiz oranar geriemekte, var k fiyatar ise artmaktad r. TABLO.7 GEL fien ÜLKELERE NET ÖZEL SERMAYE AKIMLARI M LYAR DOLAR TOPLAM DOĞRUDAN YATIRIM PORTFÖY YATIRIM DİĞER SERMAYE KAYNAK: IMF, WORLD ECONOMIC OUTLOK 2009, APRIL 2009 GYODER 19

TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015

TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 6 TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 05 Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Haziran 008 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER

Detaylı

BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015

BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 9 BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Ocak 2010 YAYINLAYAN Gayrimenk Yat r m Ortak Derne

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 5 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 4 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 205 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015

TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU 2 TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015 Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Başkanı Araık 2006 YAYINLAYAN

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİNE DAYALI

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1,000,000 900,000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901,705 800,000 700,000 600,000

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1.000.000 900.000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901.705 800.000 700.000 600.000

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 3 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANKARA - İZMİR - BURSA - ADANA - GAZİANTEP] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Başkanı Ağstos 2007 YAYINLAYAN

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 29 Eylül 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor...

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor... Haftalık Bülten 29 Mayıs 2009 Piyasalar makro verilerde dolu dikkate nin,, göre S etti. olumlu verileri d. Euro/$ paritesi yükseldi... parite, piyasalarda güvenin geri dönmeye seviyelerini test etti. Paritenin

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 18 Aralık 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212)

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) ORTA 0,2% 0,7% 09:45 EUR Fransa İhracatlar (Ağu) AZ 38,9B 09:45 EUR Fransa İthalatlar (Ağu) AZ

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 3 Ocak 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi. Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi

ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi. Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi Kriz nasıl oluştu? Emlak balonu + Aşırı kaldıraç kullanımı ABD konut fiyatı endeksi Kaynak: S&P/Case-Shiller Home Price

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Eyl) ORTA 3,3% 3,2% 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Eyl) ORTA 3,4% 3,3%

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT Dünya Ekonomisinde 3 trilyon $ Kayıp Taşıt üretiminde %16 (=12 milyon adet) gerileme Büyük İstihdam Kaybı: ABD 8.7, AB de ise 3.5 milyon kişi işini

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 GBP Para Politikası Kurulu (MPC) Üyesi Cunliffe'in Konuşması ORTA 11:00 EUR İtalya İşletme Güveni (Eyl) AZ 102,7 102,5 11:00 EUR İtalya

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212)

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 CHF Tüketim Göstergesi (Haz) AZ 2,50 1,73 09:00 EUR GFK Tüketici Güven Endeksi (Ağu) ORTA 10,1 10,1 09:45 EUR Fransa Tüketici Güveni (Tem)

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR İspanya İşsizlik Değişimi ORTA 17,9K 21,7K 11:30 GBP İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) YÜKSEK 57,5 57,3 12:00 EUR Üretici

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:30 GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eyl) YÜKSEK 0,9% 0,6% 11:30 GBP Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) ORTA 0,1% 0,3% 11:30

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:30 GBP Enflasyon Beklentileri AZ 2,2% 13:30 RUB Faiz Kararı (Eyl) YÜKSEK 11,00% 11,00% 14:00 EUR Eurogroup toplantısı ORTA 15:30 USD Çekirdek

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Dünya ve Türk Ekonomisinin Sıcak Gündemi

Dünya ve Türk Ekonomisinin Sıcak Gündemi Dünya ve Türk Ekonomisinin Sıcak Gündemi 1- ABD Merkez Bankası FED in karar ve adımları, ABD Ekonomisi nin seyri; Faiz Artışlarının Seyri ve Resesyon Riski 2- G20 ülkeleri arasında Kirli Kur Savaşı 3-

Detaylı

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor.

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor. > KAPAK sektörerine biraz osun nefes ad racak. Türk müteahhiterimizin odukça etkin odu u bu pazararda, ticari engeerin kad r mas ie birikte Türk inflaat ürünerinin de koay ka nüfuz edebiece i düflünüüyor.

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:30 HKD İhracat Verileri (Aylık) (Kas) AZ -2,6% -3,7% 10:30 HKD İthalat Verileri (Aylık) (Kas) AZ -7,1% -8,5% 10:30 HKD Ticaret Dengesi AZ -36,9B

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) ORTA 11,30% 11,72% 10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) ORTA 0,10% 0,45%

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 14:00 USD MBA 30 Yıllık İpotek AZ 4,13% 14:00 USD MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) AZ 0,6% 14:00 USD MBA Satın Alma Endeksi AZ 252,1 14:00 USD

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:45 EUR İspanya 12 Aylık Letras İhalesi AZ -0,049% 11:45 EUR İspanya 6 Aylık Letras İhalesi AZ -0,098% 12:35 EUR Almanya 2 Yıllık Bono İhalesi

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 TRY Cari Hesap (USD) (May) AZ -2,81B -2,96B 10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (May) AZ 1,0% 0,7% 10:15 CHF Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık)

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

Haftalık Bülten. Sanayi üretiminde gerileme sürüyor... Japonya yeni bir. paketi. Global ekonomiye. beklentiler bir miktar. 1. çeyrek bilanço.

Haftalık Bülten. Sanayi üretiminde gerileme sürüyor... Japonya yeni bir. paketi. Global ekonomiye. beklentiler bir miktar. 1. çeyrek bilanço. Haftalık Bülten 103 Nisan 2009 Sanayi üretiminde gerileme sürüyor... inin %23 etiminde gözlenen keskin sektör tahvili BoE, piyasadan 150 BoE faizleri %0,5 düzeyinde sabit Japonya yeni bir paketi, 154 milyar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

2015 YILI DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAZİRAN 2015

2015 YILI DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAZİRAN 2015 2015 YILI DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAZİRAN 2015 HAZIR GİYİM BÜYÜKLÜKLERİ 2015 TAHMİNLERİ 2014 FİİLİ 2015 TAHMİN İHRACAT MİLYAR DOLAR 18,74 19,0-19,5 İHRACAT

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI SUNUM PLANI 1 KÜRESEL KRİZİN GELİŞİMİ 2 KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ 3 4 TÜRKİYE NİN KONUMU KRİZDE SON DURUM KÜRESEL KRİZ 1929 DÜNYA

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 12:00 CHF ZEW Beklentileri (Eyl) AZ 5,9 12:00 EUR Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) ORTA 1,0% 1,0% 12:00 EUR Çekirdek Tüketici

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 07:30 EUR Hollanda İşletme Güveni (Ara) AZ 4,0 07:30 EUR Hollanda Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) AZ 0,1% 0,1% 07:30

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayında bir önceki

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 08:00 JPY İnşaat Siparişleri (Yıllık) (Tem) AZ 15,4% 08:00 JPY Konut Başlangıçları (Yıllık) (Tem) AZ 11,0% 16,3% 09:00 EUR Almanya Perakende Satışları

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 12:00 EUR Almanya Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (12 Ay) AZ 1,80% 1,70% 13:00 EUR Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) ORTA 0,5% -0,1% 13:00

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 12:00 EUR Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) ORTA 0,9% 0,9% 12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) YÜKSEK 0,1% 0,1%

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:30 GBP İkramiyeler Hariç Ortalama Gelirler (Ağu) AZ 2,1% 2,1% 11:30 GBP Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Ağu) YÜKSEK 2,3% 2,3% 11:30 GBP

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) ORTA 49,7 49,6 10:00 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 26 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 12:00 EUR Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mar) AZ 1,1% 0,8% 12:00 EUR Sanayi Üretimi (Aylık) (Mar) ORTA 0,1% -0,8% 12:30 EUR İtalya 3 Yıllık Hazine Bono

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haz) ORTA 0,2% -0,2% 10:00 GBP Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Tem) ORTA 9,6% 10:00 GBP Halifax

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 RUB Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) ORTA 49,2 49,5 10:15 CHF Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) ORTA -0,4% 0,1%

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) AZ 0,0% 0,0% 09:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub ) ORTA

Detaylı

DESTEK PİVOT DİRENÇ Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch "Küresel Kredi

DESTEK PİVOT DİRENÇ Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Küresel Kredi GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR GFK Tüketici Güven Endeksi (Şub ) ORTA 10,0 9,9 12:30 GBP BBA İpotek Onayları ORTA 41,1K 40,7K 12:30 GBP Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 CHF Tüketim Göstergesi (Tem) AZ 1,68 11:30 GBP BBA İpotek Onayları ORTA 46,0K 44,5K 13:00 GBP İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Dağıtım İşi Anketi

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 12:00 EUR Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor ORTA 12:30 GBP İşletme atırımı ( ıllık) (3. Çeyrek) AZ -1,6% 12:30 GBP Cari Hesap (3. Çeyrek)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı