YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER"

Transkript

1

2 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 8 YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Temmz 2009

3 YAYINLAYAN Gayrimenk Yatırım Ortakığı Derneği İktisadi İşetmesi Nispetiye Caddesi, Levent İş Merkezi, 6 / Levent - İstanb Te: 0 (212) Faks: 0 (212) YAZAR Dr. Can Fat Gürese HAZIRLAYAN Özgenci Yayıncıık Tanıtım Organizasyon A.Ş. Teşvikiye Caddesi, Sadn Apt. 105 / Teşvikiye - İstanb Te: 0 (212) /53/54 Faks: 0 (212) BASKI Cem Tran Ofset Litros Yo, II. Matbaacıar Sitesi, 2 B, C I. Topkapı - İstanb Te: 0 (212) Tüm Hakar Sak d r Gayrimenk Yat r m Ortak Derne i ktisadi fetmesi Kaynak Gösterimeden A nt Yap amaz ISBN GYODER

4 Ç NDEK LER SUNUfi...5 YÖNET C ÖZET...6 I. BÖLÜM DÜNYA EKONOM S NDE GEN fileme DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...12 I.1 DÜNYA EKONOM S NDE GEN fileme DÖNEM...12 I.1.1 KÜRESEL EKONOM DE GEN filet C PARA POL T KALARI I.1.2 DÜNYA EKONOM S NDE HIZLI BÜYÜME I.1.3 GEL fim fi ÜLKELERDE ÖZEL TÜKET M HARCAMALARINDA GEN fileme I.1.4 DÜNYA T CARET NDE HIZLI BÜYÜME I.1.5 KÜRESEL F NANSAL AKT FLERDE GEN fileme I.1.6 KÜRESEL SERMAYE AKIMLARINDA GEN fileme I.1.7 ABD DOLARI VE D ER PARA B R MLER N N DE ER I.2 GEN fileme DÖNEM N N KOfiULLARI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜNÜ ETK LEME KANALLARI...21 I.3 GEN fileme DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...22 I.3.1 GEN fileme DÖNEM VE KONUT SEKTÖRÜ I.3.2 GEN fileme DÖNEM VE T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ II. BÖLÜM EKONOM K KR Z SONRASI YEN DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...43 II.1 EKONOM K KR Z VE SONRASI DÖNEM Ç N ÖNGÖRÜLER...43 II.1.1 EKONOM K KR Z N TANIMI DER NL VE SÜRES II.1.2 EKONOM K KR Z KARfiISINDA ALINAN ÖNLEMLER II.1.3 EKONOM K KR Z SONRASI DÖNEME L fik N ÖNGÖRÜLER II. 2 EKONOM K KR Z SONRASI DÖNEM N KOfiULLARI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE ETK LER...53 II.3 EKONOM K KR Z SONRASI GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...54 II.3.1 EKONOM K KR Z SONRASI KONUT SEKTÖRÜ II.3.2 EKONOM K KR Z SONRASI T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ III. BÖLÜM TÜRK YE EKONOM S NDE BÜYÜME DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...71 III.1 TÜRK YE EKONOM S NDE BÜYÜME DÖNEM...71 III.1.1 EKONOM K BÜYÜME M LL GEL R VE K fi BAfiI GEL RDE ARTIfi III.1.2 ÖZEL KULLANILAB L R GEL R VE TÜKET M HARCAMALARINDA GEN fileme III.1.3 ÖZEL SEKTÖR EKONOM K FAAL YETLER NDE GEN fileme III.1.4 DIfi T CARET HACM NDE GEN fileme III.1.5 MAL GÖSTERGELER VE F YATLARDA Y LEfiMELER III.1.6 SERMAYE G R filer NDE GEN fileme III.2 TÜRK YE EKONOM S N N Y LEfiME VE BÜYÜME DÖNEM KOfiULLARI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜNÜ ETK LEME KANALLARI...77 III.3 EKONOM DE BÜYÜME DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...78 III.3.1 KONUT P YASASINDA GEN fileme VE DER NLEfiME III.3.2 KONUT F NANSMAN S STEM NDE VE OLANAKLARINDA GEN fileme III.3.3 T CAR GAYR MENKUL P YASASININ KURULMASI III.3.4 T CAR GAYR MENKUL ARZINDA VE STOKUNDA GEN fileme III.3.5 STANBUL T CAR GAYR MENKUL PAZARINDA GEL fime III.3.6 YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINDA GEN fileme III.3.7 T CAR GAYR MENKUL F NANSMANINDA GEN fileme III.3.8 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA BÜYÜME IV. BÖLÜM TÜRK YE EKONOM S NDE YEN DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...90 IV.1 TÜRK YE EKONOM S NDE YEN DÖNEM...90 IV.1.1 EKONOM K BÜYÜME VE M LL GEL R ÖNGÖRÜLER IV.1.2 ÖZEL KULLANILAB L R GEL R VE TÜKET M HARCAMALARI ÖNGÖRÜLER IV.1.3 ÖZEL SEKTÖR EKONOM K FAAL YET ÖNGÖRÜLER IV.1.4 DIfi T CARET ÖNGÖRÜLER IV.1.5 MAL GÖSTERGELER VE F YAT ÖNGÖRÜLER IV.1.6 SERMAYE G R filer ÖNGÖRÜLER IV.2 TÜRK YE EKONOM S NDE YEN DÖNEM N KOfiULLARI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE ETK LER...97 IV.3 YEN DÖNEMDE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ...98 IV.3.1 YEN DÖNEMDE KONUT SEKTÖRÜ IV.3.2 YEN DÖNEMDE T CAR GAYR MENKUL SEKTÖRÜ V. BÖLÜM EKONOM K BÜYÜME VE KR Z SONRASI DÖNEM N KOfiULLARININ KARfiILAfiTIRILMASI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ GYODER 3

5 4 GYODER

6 SUNUfi Gayrimenk sektörü ie ekonomik büyüme ve geifme aras nda yak n bir iifki bnmaktad r. Ekonominin h z büyüme ve geifme gösterdi i dönemerde gayrimenk sektörünün performans da daha kvveti omaktad r sonras dönemde hem dünya ekonomisi hem de Türkiye ekonomisi h z bir büyüme yafam f, h z büyüme kürese öçekte ve Türkiye de gayrimenk sektörünün geifimini ve derinefmesini h zand rm ft r. y nda ise b kez dünya derin bir finansa ve ekonomik kriz ie karf karf ya kam f ve Türkiye de b krizden etkienmiftir. Krizin sonçar ve a nan önemerin etkieri ie birikte ekonomide kriz sonras yeni bir dönem ofmaktad r. B yeni dönemin makro çerçevesi ve kofar gayrimenk sektörü için de yeni bir çevre oftracakt r. "Yeni Ekonomik Dönem ve Gayrimenk Sektörü çin Öngörüer" ça fmas Dünya ve Türkiye ekonomisindeki h z büyüme süreci ie yeni ekonomik dönemi karf aft rarak yeni dönemde gayrimenk sektörü için öngörüerde bnmaktad r. Ça fma bef böümden ofmaktad r. Birinci böümde Dünya Ekonomisinde Genifeme Dönemi ve Gayrimenk Sektörü yer amaktad r. kinci böümde Ekonomik Kriz Sonras Yeni Dönem ve Gayrimenk Sektörü öngörüeri yer amaktad r. Üçüncü böümde Türkiye Ekonomisinde Büyüme Dönemi ve Gayrimenk Sektörü inceenmektedir. Dördüncü böümde Türkiye Ekonomisinde Yeni Dönem ve Gayrimenk Sektörü öngörüeri snmaktad r. Befinci ve sonç böümünde ise Ekonomik Büyüme ve Kriz Sonras Dönemin Kofar n n Karf aft r mas ve Gayrimenk Sektörü yer amaktad r. Ça fma ie gayrimenk sektöründe yer aan tüm aktörer için yeni dönemin ekonomik kofar ayr nt oarak inceenmekte ve b çerçevede kont ve ticari gayrimenker için öngörüerde bnmaktad r. Ça fmam z n gayrimenk sektöründeki tüm aktörer için fayda omas n dieriz. Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Dan fman k Hizmeteri May s 2009 GYODER 5

7 YÖNET C ÖZET Ça fman n teme amac kürese kriz sonras nda ortaya ç kacak yeni ekonomik dönemin makro çerçevesini ve kofar n de erendirmek ve gayrimenk sektörü için öngörüerde bnmakt r. Ça fma bef böümden ofmaktad r. DÜNYA EKONOM S NDE GEN fileme DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Dünya ekonomisi 2001 y ndan sonra h z bir büyüme ve genifeme sürecine girmiftir. B dönemin ana beireyicisi ABD nin 2001 y nda bafatt ve di er geifmif ükeerin de takip etti i genifetici para poitikaar omftr. Genifetici para poitikaar ie birikte kürese öçekte cz ve bo doar ikiditesi yarat m f ve dünya ekonomisi büyümesi h zanmaya bafam ft r. Dünya ekonomisi y ar aras nda y k ortaama yüzde 5 büyümüf, topam geir y nda 60 triyon doara afm ft r. Ayn dönemde öze kan abiir geirer ve öze tüketim harcamaar yüzde 4 geniferken, kifi baf geirer de y k ortaama yüzde 4 oran nda artm ft r. Dünya ticareti aras nda y k ortaama yüzde 12 genifemif ve 2007 y nda 17.2 triyon doara afm ft r. B dönemde öze sektör faaiyeteri de h z genifemif, öze sektör sabit sermaye yat r mar aras nda y k ortaama yüzde 8 artm ft r y sonras nda yafanan b h z büyüme döneminde finansa oanakar kürese öçekte genifemif ve 2001 y nda 91 triyon doar oan finansa aktiferin büyükü ü 2007 y nda 184 triyon doara ç km ft r. Kürese sermaye ak mar da h z genifemif 2001 y nda 3.7 triyon doar iken 2007 y nda 9.5 triyon doara ç km ft r. Sermaye ak mar ndan geifen ükeer de yararanm f, geifen ükeere sermaye ak mar 2001 y nda 73.5 miyar doar iken 2007 y nda miyar doara kadar ç km ft r. Ayn dönemde ABD doar di er tüm para birimeri karf s nda de er kaybetmiftir. Dünya ekonomisinde 2001 y ndan sonra yafanan büyüme dönemi gayrimenk sektörünü de büyüme yönünde etkiemiftir. Hem kont sektörü hem de ticari gayrimenk sektörü h z bir genifeme göstermiftir. Kont sektöründe önceike finansman oanakar genifemif ve geifmif ükeerde ipoteki kont finansman sistemi h z büyümüftür. ABD de 2001 y nda 7.4 triyon doar oan ipoteki kont kredisi stok y nda 14.7 triyon doara, ipote e daya menk k ymet stok da 3.6 triyon doardan 8.9 triyon doara ç km ft r. Avrpa ve Asya da da ipoteki kredier ve ipote e daya menk 6 GYODER

8 k ymeter h z bir büyüme göstermiftir. poteki kont kredisi ve menk k ymet faizerinde gerieme sistemin genifemesini h zand rm ft r. Kont arz nda ve sat far nda özeike ABD de çok h z bir büyüme yafanm ft r. ABD ve di er ükeerde kont fiyatar h z bir s çrama göstermiftir. Genifeme döneminde ticari gayrimenk sektörü de h z bir büyüme göstermiftir. Ekonomik büyüme dönemi ticari gayrimenker için kvveti ekonomik temeer oftrmf ve ticari gayrimenk arz ABD, Avrpa ve Asya-Pasifik te genifemiftir. Örne in Avrpa da 2001 y nda 102 miyon m2 oan ofis aan y nda 208 miyon m2 ye afm ft r. Ticari gayrimenk sektörüne kand r an finansman oanakar da genifemif, özeike menk k ymeteftirme piyasas önemi bir ifev üstenmiftir. Ticari gayrimenkerin hem sermaye getirieri (de er art f ) hem de yat r m getirieri y ar aras nda yüksemiftir. Getirierin büyük böümü sermaye getirierinden (de er art f ) sa anm ft r. Ticari gayrimenk yat r mar b dönemde di er yat r m araçar ndan daha yüksek getirier snmftr. Ticari gayrimenk pazar nda yat r m yap abiir stok 2002 y nda 8.7 triyon doar iken 2007 y nda 14.5 triyon doara, yat r m yap m f stok büyükü ü ise 5 triyon doardan 8.8 triyon doara yüksemiftir. Kürese ticari gayrimenk yat r mar da özeike s n r ötesi genifemif, 2007 y nda 759 miyar doara ç km ft r. Yat r m fonar, öze sermaye fonar, yat r m ortak kar, sigorta fireketeri, üke var k fonar, emekiik fonar ve di er krmsa yat r mc ar n ticari gayrimenk yat r mar önemi öçüde genifemiftir. EKONOM K KR Z SONRASI YEN DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Dünya ekonomisi y ar aras nda yafad h z büyüme döneminin ard ndan y nda derin bir ekonomik kriz ie karf af m ft r. Ekonomik krizin etkieri ve a nan önemerin sonçar ie birikte ekonomide kriz sonras yeni bir dönem ofmaktad r. Ça fman n ikinci böümünde yeni dönemin ekonomik kofar inceenmekte ve gayrimenk sektörüne iifkin öngörüerde bnmaktad r. Yeni ekonomik dönem ve gayrimenk sektörü için öngörüer 2014 y na kadar orta vadei bir perspektifi içermektedir. y nda yafan an ekonomik kriz finansa sistematik kriz ie resesyon birikte içermekte op 1975, 1982 ve 1991 krizerinden daha derin ve daha zn sürei oaca öngörümektedir. Kürese öçekte yafanan kriz karf s nda dört baf kta önemer a nm f ve yganmaya konmftr. Bnar gevfek para poitikas, finansa krmara desteker, ekonomieri canand rma paketeri ve düzeneyici önemerdir. A nan önemer ie birikte 2009 y nda bozman n ve dagaanman n sona GYODER 7

9 erdiriece i, 2010 y nda normaefme ve iyiefme sa anaca, 2011 y ndan itibaren ise s n r ve istikrar büyüme için ygn kofar n oftraca öngörümektedir. Ekonomik krizin etkieri ve a nan önemer ie birikte ofacak yeni dönem iki afama yafanacakt r küçüme ve normaefme, ise istikrar ve s n r büyümeye geçif afamaar oacakt r. Yeni ekonomik dönemde gayrimenk sektörü için daha beireyici oan dönemi oacakt r döneminde dünya ekonomisinde büyüme y k ortaama yüzde 3 oarak öngörümektedir. B büyüme ie gayrimenk sektörünü destekeyen ekonomik temeer de s n ranm f oacakt r. Öze kan abiir geir, öze tüketim harcamaar ve öze sektör faaiyeteri de daha s n r büyüyecektir. Dünya ticaretinin aras nda yüzde 6.4 büyüyece i öngörümektedir. Yeni dönemde finansa oanakardaki genifeme ve sermaye ak mar da daha s n r büyüyecektir. Yeni ekonomik dönemde y ar gayrimenk sektörü için bir gerieme dönemi oacakt r y ar ise normaefme ve yeniden geifme dönemi oacakt r. Krize de neden oan kont finansman sistemindeki bozma nedeni ie kont sektöründe iyiefme zaman aacakt r. ABD, Avrpa ve Japonya daki bankaar n ipoteki kredierden kaynakanacak geri dönmeyen aacakar dönemi için 623 miyar doar oarak öngörümektedir y ar nda kont fiyatar nda art f bafang c yafanacak, s n r arz karf s nda artan bir taep ofacakt r y ar nda ise kont piyasas nda birbirini dengeeyerek artan bir arz ve taep ie s n r ve istikrar kont fiyat art far öngörümektedir. Ticari gayrimenk sektöründe geifmeer y ar nda önce bozma ve sonra normaefme, y ar nda ise s n r ve istikrar art f yafanaca öngörümektedir döneminde ticari gayrimenk arz n n s n r büyüyece i, ticari gayrimenk ihtiyac ve taebinin s n r genifeyece i, finansman oanakar nda yavafama, banka kredisi esas finansman, kad raç oranar nda küçüme, vadeerde k sama, gayrimenk getirierinde ve özeike sermaye getirierinde s n ranma ve s n r ötesi yat r marda s n r genifeme oaca öngörümektedir. TÜRK YE EKONOM S NDE BÜYÜME DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Türkiye ekonomisi 2001 y nda yafad krizden sonra ygad programar ve poitikaar ie önce bir normaefme süreci yafam f, ard ndan y ar aras nda h z bir büyüme göstermiftir. Dünya ekonomisindeki h z büyüme döneminin om kofar Türkiye deki h z büyümeye katk sa am ft r. Türkiye d f tasarrfara ve d f ticarete daya bir büyüme göstermiftir. 8 GYODER

10 Türkiye ekonomisi y ar aras nda y k ortaama yüzde 7.5 büyümüf, ayn dönemde öze tüketim harcamaar y k ortaama yüzde 8., kifi baf geirer yüzde 6 ve öze sektör sabit sermaye yat r mar yüzde 23 oran nda genifemiftir. Türkiye nin d f ticaret hacmi aras nda y k ortaama yüzde 15 büyümüftür. Türkiye de finansa oanakar ve sermaye girifi h za genifemiftir aras nda net sermaye girifi 138 miyar doar omftr. Ekonomide enfasyon ve faizer de h za geriemiftir. Bütçe aç kar ve kam kesimi borçanma ihtiyac önemi öçüde azam ft r. Mii geir son itibari ie 742 miyar doara ve kifi baf geir doara afm ft r. Türkiye ekonomisinde büyüme dönemi gayrimenk sektörü için de ygn bir makro çevre ve kofar yaratm ft r. Kont ve ticari gayrimenk sektöründe ayn dönemde önemi bir büyüme gerçekefmiftir. Kont sektöründe döneminde kont arz ve taebinde h z bir genifeme yafanm ft r. B dönemde a nan kont yap rhsat izni say s 2.55 miyon omftr. Kont arz ve taebindeki genifemenin itici gücü kont finansman sistemi ve kont kredieri omftr. Kont kredieri 2003 y nda 1.6 miyar TL iken sonnda 37.5 miyar TL ye afm ft r. Ticari gayrimenk sektöründe 2001 sonras yafanan iyiefme ve büyüme döneminde ik kez bir piyasa ofmftr. Ticari gayrimenk arz nda önemi bir genifeme yafanm ft r. Türkiye geneinde AVM kiraanabiir aan büyükü ü 2000 y nda 1.15 miyon m2 iken, y nda 4.37 miyon m2 ye ç km ft r. stanb da ofis stok 2001 y nda 1.27 miyon m2 iken y nda 2.66 miyon m2 ye ç km ft r. Sanayi ve özeike ojistik aan stok da genifemiftir. stanb Avrpa n n en cazip ticari gayrimenk pazarar ndan biri haine gemiftir. A fverif merkezeri, ofis ve ojistik aanar görecei oarak yüksek getirier snmaya bafam ft r. Ticari gayrimenkere yöneik yabanc sermaye yat r mar ve piyasaya yabanc kat m da genifemiftir. Ticari gayrimenk sektöründe b dönemde önemi bir di er geifme finansman oanakar ndaki genifeme omftr. Sektörün kand yrt içi banka kredieri 2003 y nda 1.9 miyar TL iken y nda 10.5 miyar TL, yrt d f banka kredieri ise 4.1 miyar doar iken y nda 18.5 miyar doar omftr. TÜRK YE EKONOM S NDE YEN DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Türkiye ekonomisi kürese öçekte yafanan kriz ve kendi iç dinamikerine ba oarak yeni bir ekonomik döneme girmektedir. Türkiye ekonomisi için yeni dönemde büyümenin kofar ve GYODER 9

11 dinamikeri de ifmektedir. Yeni dönemin teme kofar ve dinamikeri dünya ekonomisinde daha yavaf büyüme, d f tasarrf kan m nda yavafama, iç tasarrf kan m na ba m k, d f taepte yavafama, iç taebe ba büyüme ihtiyac, daha düfük enfasyon ve faiz oranar, sermaye giriferinde s n ranma ve Türk Liras n n de erinde istikrar oacakt r. B kofar ve dinamiker çerçevesinde Türkiye ekonomisi teme büyükükerine iifkin öngörüerde bnmaktad r. Öngörüer 2014 y na kadar orta vadei bir perspektif içinde yap maktad r y ar için hükümetin Kat m Öncesi Ekonomi Program ie revize etti i hedefer kan maktad r için ise Hükümetin revize varsay mar ie ym öngörüer ça fma ekibi taraf ndan yap maktad r y küçüme, 2010 y ise normaefme y oacakt r y ar n n performans gayrimenk sektörü için daha beireyici oacakt r y ar aras nda ekonomik büyüme y k ortaama yüzde 4, kifi baf geirde art f y k ortaama yüzde 3, öze tüketim harcamaar nda büyüme yüzde 4 ve öze sektör sabit sermaye yat r mar nda genifeme yüzde 8 oarak öngörümektedir. Türkiye ekonomisi b öngörüer ie y büyükükerine tekrar 2014 y nda afabimektedir. Finansa oanakarda yavafama, sermaye ak mar nda yavafama, daha düfük enfasyon ve faiz oranar ie kamnn artacak borçanma ihtiyac mai göstergeere iifkin öngörüerdir. Yeni ekonomik dönemde gayrimenk sektörü büyüme dönemine k yasa daha s n r bir genifeme gösterecektir. Kont sektöründe ekonomik geifmeerden ba ms z oarak kont ihtiyac devam edecektir y ar aras nda kont ihtiyac 3.28 miyon adet oacakt r. Hane hakar n n geir ve borçanma kapasitesindeki zay fama ve kont finansman sisteminde öngörüen görecei s n r büyüme ie kont taebi daha s n r artacakt r. ave kont arz mevct genif kont stoknn eritimesi ard ndan genifemeye bafayacakt r. Kont finansman sistemi yeni dönemin ekonomik ve mai kofar nedeniye daha s n r büyüyecektir. Taep ve finansman taraf ndaki zay fama nedeniye kont fiyatar üzerinde afa yönü bask oacakt r. Ticari gayrimenk sektörü için geifmeyi beireyen ekonomik temeerde yavafama öngörümektedir. B yavafama önceike kan c ar n ticari gayrimenk taebini s n rayacakt r. Ofis ve ojistik aan taebinde zay fama daha s n r ka rken, AVM taebinde perakende sektörü-avm iifkieri beireyici oacakt r. Ticari gayrimenk arz nda GYODER

12 y nda önemi bir yavafama oacakt r. B y arda özeike AVM projeerinde erteeme ve öteemeer yafanacakt r. Ofis ve ojistik aan arz nda daha s n r bir yavafama oacakt r. Yeni ekonomik dönemde ticari gayrimenk finansman oanakar s n ranacakt r. Daha yüksek maiyeter, daha k sa vadeer, daha düfük kad raç oranar, daha yüksek öz kaynak ihtiyac, riskten kaç f ve banka kredieri esas finansman oacakt r. Ticari gayrimenk getirierinde de gerieme yafanacakt r. Sermaye getirieri daha s n r gerieyecektir. Kira ve di er geirerdeki geriemeye ba oarak yat r m getirieri daha kvveti azaacakt r. Kiraarda afa yönü bask ofacakt r. Gayrimenkde Avrpa n n önde geen yat r m fehirerinin baf nda yer aan stanb gayrimenk piyasas orta vade de cazibesini koryacakt r. Getirierdeki yavafamaya ra men di er fehirere k yasa yüksek getirier snmaya devam ediecektir. Kürese öçekte gayrimenkerin czamas ve finansman oanakar n n daramas omsz etkier yaratacakt r. EKONOM K BÜYÜME VE KR Z SONRASI DÖNEM N KOfiULLARININ KARfiILAfiTIRILMASI VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Ça fman n son böümünde ekonomik büyüme dönemi ie kriz sonras dönemin kofar karf aft r makta ve yeni ekonomik dönemin kofar içinde gayrimenk sektörüne iifkin öngörüer snmaktad r. ki dönem aras ndaki en önemi ve beirgin ay r m yeni ekonomik dönemde büyümenin kürese öçekte ve Türkiye de daha düfük oranda gerçekefecek omas d r. Dünya da y ar aras nda yüzde 5 oan y k ortaama büyüme döneminde yüzde 3 oacakt r. Türkiye de ise aras nda yüzde 7.5 oan y k ortaama büyüme aras nda yüzde 4.0 oacakt r. Büyüme oran ndaki b yavafama di er tüm ekonomik göstergeerdeki büyümenin de bir önceki döneme göre yavaf gerçekefmesine yo açacakt r. B çerçevede gayrimenk sektörü de kriz sonras dönemde yeni kofar içinde daha s n r bir büyüme içinde oacakt r. GYODER 11

13 I. Böüm DÜNYA EKONOM S NDE GEN fileme DÖNEM VE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ G R fi Ça fman n birinci böümünde dünya ekonomisinde genifeme dönemi ve gayrimenk sektörü inceenmekte ve de erendirimektedir. Dünya ekonomisi 2002 y ndan itibaren h z bir büyüme ve genifeme dönemine girmiftir. B genifeme y nda yafan an kürese krize kadar sürmüftür. Genifeme döneminden gayrimenk sektörü de om etkienmif ve sektör kürese öçekte önemi bir büyüme ve derinefme göstermiftir. B çerçevede ça fman n ik böümünde dünya ekonomisinde 2002 y ndan itibaren bafayan h z genifeme döneminde ofan makro ekonomik kofar ve b kofar n gayrimenk sektöründe kont ve ticari gayrimenk aanar na etkieri ve sonçar ayr nt oarak inceenmekte ve de erendirimektedir. I.1 DÜNYA EKONOM S NDE GEN fileme DÖNEM Dünya ekonomisinde genifeme dönemi; Kürese Ekonomide Genifetici Para Poitikaar, Dünya Ekonomisinde H z Büyüme , Geifmif Ükeerde Öze Tüketim Harcamaar nda Genifeme, Dünya Ticaretinde H z Büyüme, Kürese Finansa Aktiferde Genifeme, Kürese Sermaye Ak mar nda Genifeme, ABD Doar Ve Di er Para Birimerinin De eri baf kar at nda inceenmekte ve de erendirimektedir. I.1.1 KÜRESEL EKONOM DE GEN filet C PARA POL T KALARI Dünya ekonomisi 1990 y arda küreseefmenin tüm nsrar n n genifedi i ve derinefti i bir dönemi yafam ft r. Özeike finansa bütünefmenin yafand b 12 GYODER

14 dönemde küreseefme geifmif ükeer yan s ra geifen ükeeri de (emerging and deveoping contries) etkiemeye bafam ft r. Geifmif ve geifen ükeerin ekonomieri ve piyasaar artan oranda d fa aç k hae gemeye bafam f ve birbirerine oan ba m kar h za yüksemiftir. Küreseefmenin h zanmas dünya ekonomisindeki büyümeye de ivme kazand rm ft r. Dünya ekonomisinde h zanan küreseefme dönemi 1997 y nda önemi bir kriz ie karf karf ya kam ft r y nda Asya-Pasifik bögesinde yer aan geifen ükeer derin bir finansa kriz ie karf afm far ve kriz h za ree ekonomik kriz haine dönüfmüftür. Asya-Pasifik bögesinde geifen ükeerin yafad kriz kürese öçekte tüm geifen ükeeri zincireme omsz etkiemiftir y nda Rsya moratorym ian etmif, on Breziya, Meksika ve Arjantin krizeri izemiftir. Geifen ükeerin karf aft kar b finansa ve ekonomik kriz dünya ekonomisi geneine yay m f ve kürese öçekte önemi bir drgn a yo açm ft r. Kürese öçekte bir taep daramas yafanmaya bafam ft r. Kürese öçekte yafanan taep daramas ve yavafaman n giderek ka c hae gemeye bafamas karf s nda geifmif ükeer içinde ABD 2001 y nda radika bir poitika seti de ifiki ine gitmiftir. ABD kürese öçekte daraan taebi yeniden canand rmak ve efektif taep aç n kapatmak için genifetici para ve maiye poitikaar n benimsemiftir. Genifetici para poitikaar n n temeinde ABD Merkez Bankas FED in ygamaar bnmaktad r. FED 2000 y sonnda yüzde 6.50 oan poitika faizerini 2001 sonnda yüzde 1.75 e, 2002 y nda yüzde 1.25 e ve 2003 y nda yüzde 1.0 e indirmiftir. Avrpa Merkez Bankas ve ngitere Merkez Bankaar da ayn dönemde faiz oranar n daha s n r öçüerde omak üzere indirmiferdir y ndan beri resesyon içinde bnan Japonya Merkez Bankas ise yüzde 0.25 oan faiz oranar n 2001 y nda s f ra çekmiftir. ABD, Japonya ve ngitere gevfek para poitikaar n gevfek maiye poitikaar ie destekemiftir. Tek para birimi Ero y tedavüe ç karmaya haz ranan Avrpa Biri i ise s k para poitikaar ndan ödün vermemiftir. GYODER 13

15 Genifetici para ve maiye poitikaar n n ygand y ar nda dünya ekonomisinde karf af an taep daramas n n önenmesi ve ekonomierin canand r mas hedefine fazas ie af m ft r. Bna iave oarak kürese öçekte h za genifeyen cz bir doar ikiditesi ofmaya bafam ft r. Doar arz ndaki ve ikiditesindeki genifeme ve doar faizerinin geriemesi ie birikte doar di er tüm geifmif ve geifen üke para birimeri karf s nda de er kaybetmeye bafam ft r. Genifetici para poitikas, genifeyen doar ikiditesi ve düfük faiz oranar ie birikte zaman zaman negatif faiz oranar ofmf, finansa aktiferde kredier bafta omak üzere h z bir genifeme yafanm f, finansa aktiferin ve di er var kar n fiyatar artm f ve s n r ötesi sermaye hareketeri de h za genifemiftir. TABLO.1 GEL fim fi ÜLKELER N MERKEZ BANKALARI FA Z ORANLARI ABD MERKEZ BANKASI FED AVRUPA MERKEZ BANKASI AMB JAPONYA MERKEZ BANKASI JOB İNGİLTERE MERKEZ BANKASI BOE KAYNAK: MERKEZ BANKALARI YILLIK RAPORLARI I.1.2 DÜNYA EKONOM S NDE HIZLI BÜYÜME Geifmif ükeerin 2001 y ndan itibaren ABD öncüü ünde ygad genifetici para ve maiye poitikaar ie birikte dünya ekonomisi 2002 y ndan itibaren cananmaya bafam f, 2003 y nda büyüme h zanm f ve dünya ekonomisi y ar aras nda daha önce görünmeyen çok h z bir büyüme yafam ft r. Büyüme 2006 y nda yüzde 5 e kadar yüksemiftir. Ekonomik büyüme kürese öçekte yay m f hem geifmif ükeer, hem de geifen ükeer b dönemde çok h z bir ekonomik büyüme yafam fard r. Geifmif ükeer yüzde 3 ve üzerinde büyümeer gösterirken, geifen ükeerde büyüme y k ortaama yüzde 8 ere yakafm f, 2006 y nda yüzde 7.8 ve 2007 y nda yüzde 7.9 a afm ft r. Dünya ekonomisinde yafanan b h z büyüme ie birikte 2002 y nda 31.7 triyon doar oan dünyan n topam geiri, 2004 y nda 41.7 triyon doar, 2006 y nda 48.8 triyon doar ve y nda ise 60.7 triyon doar oarak gerçekefmiftir. 14 GYODER

16 Dünya ekonomisinde h z büyüme ve geir art f ie birikte çok genif bir kifi baf geir, sat n ama gücü ve bnar n destekedi i efektif taep yarat m ft r. Dünya geneinde geir, kifi baf geir ve sat n ama gücünde yafanan genifeme ie birikte ayn dönemde hane hakar n n öze tüketim harcamaar, hane hakar n n perakende harcamaar, hane hakar n n dran var k yat r mar (kont vb) ie hane hakar n n finansa borçanma kapasiteeri de önemi öçüde genifemiftir. TABLO.2 DÜNYA EKONOM S BÜYÜME DÜNYA EKONOMİSİ BÜYÜME % GELİŞMİŞ ÜLKELER BÜYÜME % GELİŞEN ÜLKELER BÜYÜME % DÜNYA GELİR MİLYAR DOLAR KAYNAK: IMF WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2009, APRIL 2009 I.1.3 GEL fim fi ÜLKELERDE ÖZEL TÜKET M HARCAMALARINDA GEN fileme 2001 y ndan sonra yganan genifetici para ve maiye poitikaar ie birikte dünya ekonomisi h z bir büyüme sürecine girmiftir. B h z büyüme sürecinin itici gücü geifmif ükeerdeki öze tüketim harcamaar nda yafanan genifemedir. Geifmif ükeerde geir art far, cz ve bo borçanma oanakar, finansa borçanma kapasiteerindeki genifeme ve sahip odkar var kar n fiyatar nda yafanan genifemenin yaratt servet etkisi ie hane hakar n n tüketim e iimeri ve öze tüketim harcamaar artm ft r. Geifmif ükeerde hane hakar n n öze tüketim harcamaar ndaki b genifeme önceike geifmif ükeerin iç taebini canand rm ft r. Ayr ca ithaat ie geen maara yöneik tüketim harcamaar ndaki genifeme yoya geifmif ükeere ihracat yapan geifen ükeer için h za genifeyen d f taep yarat m ft r. Böyece geifmif ükeerin öze tüketim harcamaar ndaki genifeme hem geifmif ükeerin hem de geifen ükeerin ekonomik büyümesi için beireyici ve itici güç omftr. GYODER 15

17 TABLO.3 DÜNYA ÖZEL TÜKET M HARCAMALARI YILLIK YÜZDE DE fi M ÜLKELER GELİŞMİŞ ÜLKELER ABD EURO BÖLGESİ JAPONYA İNGİLTERE DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELER KAYNAK: IMF, WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2009, APRIL 2009 I.1.4 DÜNYA T CARET NDE HIZLI BÜYÜME 2001 y ndan sonra yganmaya bafanan genifetici para ve maiye poitikaar ie birikte öze tüketim harcamaar n n genifemesi ve bna daya h zanan büyüme dünya ticaretinde de h z bir genifemeye yo açm ft r. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dünya ticaretinde 2005 y baf ndan itibaren sa anan kotas z veya serbest ticaret oanakar da dünya ticaretindeki genifemenin bir di er ana beireyicisi omftr. Öze tüketim harcamaar ndaki büyüme, doar ikiditeerinde genifeme, cz finansman oanakar (ticaretin finansman ) ie serbest ticaret oanakar n n birefmesi sonc dünya ticareti h za genifemeye bafam f ve b genifeme dünya ekonomisindeki büyümeyi de besemiftir. Geifmif ükeerin öze tüketim harcamaar ndaki büyümeye ba ithaatar nda, bna karf n geifen ükeerin geifmif ükeere yöneik ihracat nda art f hem dünya ticaretini genifetmif, hem de dünya ekonomisindeki büyümeyi (geifen ükeer ihracata daya büyüyor) h zand rm ft r. Kürese öçekte hem ma ticareti hem hizmet ticareti h z bir büyüme göstermiftir. Dünya ma ticareti 2001 y nda 6.1 triyon doar iken y nda 15.9 triyon doara ç km ft r. Hizmet ticareti ise 2001 y nda 1.5 triyon doar iken, y nda 3.9 triyon doara yüksemiftir. Dünya ticaretindeki b h z genifeme ticarete kon oan maara ve b maar n üretiminde kan an girdi maara taebi artt rm f, taepteki b genifeme ie birikte nihai ve ara maar n fiyatar nda da önemi bir art f meydana gemiftir. Dünya ticaretine kon 16 GYODER

18 oan imaat sanayi ürüneri, enerji ürüneri, metaer, g da ve di er hammadde-emtia fiyatar nda tarihi art far yafanm ft r. Fiyat art far ie dünya ticaretinin de er ie öçüen büyümesi daha h z gerçekefmiftir. Dünya ticaretinde y ar aras nda yafanan h z genifeme, deendüstriizasyon (sanayi üretim yererinde de ifim-parçaanma) pazarar n çefitenmesi, tüketici taeperi ve e iimerindeki de ifimere ba oarak yeni sanayi aanar ve bögeeri geifmeye bafam f, taf mac k, da t m, ojistik ve perakende iferde ise h z bir büyüme yafanmaya bafam ft r. Ticaretteki serbestefme, tüketicierin pazar bigierine ve ürünere af m nda sa anan koay kar ve art f, firketerin artan iç ve d f rekabet ie karf afmaar sonc tedariküretim-pazarama-da t m süreçerinde h z bir de ifim bafam f ve b süreçte üretimin yeri (sanayi bögeeri) ve pazara af m (ojistik-da t m) en kritik nsrar haine gemiftir. TABLO.4 DÜNYA T CARET MAL VE HİZMET TİCARETİ MİKTAR BÜYÜME % MAL TİCARETİ MİKTAR BÜYÜME % MAL VE HİZMET TİCARETİ MİLYAR DOLAR MAL TİCARETİ MİLYAR DOLAR İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİ FİYAT DEĞİŞİMİ % PETROL VE ÜRÜNLERİ FİYAT DEĞİŞİMİ % GIDA ÜRÜNLERİ FİYAT DEĞİŞİMİ % METALLER FİYAT DEĞİŞİMİ % KAYNAK: DÜNYA T CARET ÖRGÜTÜ, ULUSLARARASI T CARET STAT ST KLER I.1.5 KÜRESEL F NANSAL AKT FLERDE GEN fileme Geifmif ükeerin ve özeike ABD nin 2001 y ndan itibaren ygamaya bafad genifetici para poitikaar ve çok düfük faiz oranar ie birikte kürese finansa aktiferde de h z bir genifeme yafanmaya bafam ft r. Ucz ve bo ikidite nedeni ie finansa sektörerden kredi ve menk k ymet ihraçar yoya borçanmaar h za genifemiftir Faiz oranar ndaki geriemeye ba finansa aktiferin de ererinde de art f yafanm f ve finansa var kar n büyükükeri düfmeye bafam ft r. GYODER 17

19 H z ekonomik büyüme ie birikte firket kar kar genifemeye, hisse senedi fiyatar artmaya bafam f, b da yeni hisse senedi ihraçar n cazip hae getirmiftir. Ekonomik büyümeye ba oarak hane hakar n n geirerinde ve firket kar kar ndaki art far hane hakar ve firketerin tasarrf ve borçanma kapasiteerini kvvetendirmiftir. Hane hak ve firketerin tasarrfar ve iave borçanmaar finansa aktiferin genifemesini h zand rm ft r. Tüm b geifmeer çerçevesinde 2001 y nda 92 triyon doar oan kürese finansa aktiferin de eri, 2007 y nda 184 triyon doara afm ft r. Finansa aktifer içinde hisse seneteri, öze sektör sabit getirii menk k ymeteri, kam menk k ymeteri ve mevdatar n tamam nda önemi genifemeer yafanm ft r. TABLO.5 KÜRESEL F NANSAL AKT FLER TR LYON DOLAR TOPLAM FİNANSAL AKTİFLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL SEKTÖR SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER KAMU MENKUL KIYMETLERİ BANKA MEVDUATLARI KAYNAK: IMF, GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT 2009, APRIL 2009 I.1.6 KÜRESEL SERMAYE AKIMLARINDA GEN fileme Dünya ekonomisinde 2001 y ndan itibaren ygamaya bafanan gevfek para ve maiye poitikaar n n en önemi sonçar ndan biri kürese öçekte s n r ötesi sermaye ak mar nda yafanan genifemedir y nda topam 3.7 triyon doar oan s n r ötesi sermaye ak mar 2007 y nda 9.5 triyon doara afm ft r. Sermaye ak mar n n 2007 y da m na bak d nda s n r ötesi kredi ve mevdatar 4.0 triyon doar ie ik s ray amaktad r. Sabit getirii menk k ymetere (kam ve öze) sermaye ak mar topam 2.8 triyon doard r. Do rdan sermaye yat r mar 1.5 triyon doar ve hisse senedi yat r mar ise 1.2 triyon doard r. Kürese sermaye ak mar ndaki genifeme ie birikte finansman oanakar kürese öçekte yay makta ve tasarrf aç kar n kapatmaktad r. Finansman krfar ve ree 18 GYODER

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011

TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011 TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011 Dr. Can Fuat Gürlesel Ekonomi ve Strateji Danıflmanlık Hizmetleri Nisan 2012 SUNUfi...7 ÇALIfiMANIN METODOLOJ S...8 I. BÖLÜM KONUT SEKTÖRÜ...9 1. KONUT

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 EDİTÖR Alparslan Budak YAZARLAR Ekin Fıkırkoca Gökben Altaş Deniz Bayram Mustafa Özer ÜYE VERİTABANI Aslı Hondu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 EDİTÖR Alparslan Budak YAZARLAR Ekin Fıkırkoca Gökben Altaş Deniz Bayram Mustafa Özer ÜYE VERİTABANI Aslı Hondu

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

GAYR MENKUL SEKTÖRÜ VE STANBUL Ç N ÖNGÖRÜLER 2015

GAYR MENKUL SEKTÖRÜ VE STANBUL Ç N ÖNGÖRÜLER 2015 GAYR MENKUL ARAfiTIRMA RAPORU T GAYR MENKUL SEKTÖRÜ VE STANBUL Ç N ÖNGÖRÜLER 2015 Dr. Can Fuat Gürlesel Stratejik Araflt rmalar Enstitüsü Baflkan MAYIS 2006 YAYINLAYAN Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

2005 YILINDA DÜNYA EKONOM S NDEK GEL fimeler

2005 YILINDA DÜNYA EKONOM S NDEK GEL fimeler 2005 YILINDA DÜNYA EKONOM S NDEK GEL fimeler 1. 2004 y l nda dünyada üretilen mal ve hizmetlerin dolar baz nda de eri yani dünyan n milli geliri 40.8 trilyon dolar olarak gerçekleflmifltir. Dünya ekonomisinin

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2013 Mayıs 2014 Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Editör Alparslan Budak Ekin Fıkırkoca Yazarlar Gökben Altaş Erdem Ünsal Özge Taşkeli Serhat Tahsin İşler Katkıda Bulunanlar Aracı

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Durmuş YILMAZ Başkan 2 Nisan 29 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Küresel Mali Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Detaylı

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye Makroekonomik Gelişmeler Türkiye 9 Temmuz 21 Ekonomik Araştırmalar Burada belirtilen bilgiler, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER EKİM 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

Küresel Ekonomik Kriz ve Alınan Ekonomik Tedbirler

Küresel Ekonomik Kriz ve Alınan Ekonomik Tedbirler KONYA TİCARET ODASI Küresel Ekonomik Kriz ve Alınan Ekonomik Tedbirler Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya- İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ.iii GİRİŞ.iv KISALTMALAR LİSTESİ..v BİRİNCİ BÖLÜM DÜNYA DA

Detaylı