T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI (DU) 28 MART 2010 Saat: PAZAR 2. OTURUM Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 3 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar İnşaat ve Hisse Gayrimenkul Senedi Piyasaları Muhasebesi Hisse Senedi Piyasaları İlgili Vergi Mevzuatı Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi, İlgili Vergi Mevzuatı testleri için üç ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 75 soru bulunmaktadır. Bir modül için 50 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 A 4760 MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verebilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu listesine alınmak üzere başvuracak şirketlerden ödenmiş sermayesinin %51 i doğrudan ya da dolaylı olarak bir kamu kuruluşuna ait olan bir şirketin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir? A) Anonim şirket olmaları B) Ödenmiş sermayelerinin en az TL olması C) Ödenmiş sermayesinin asgari % 51 inin en az iki sorumlu değerleme uzmanına ait olması D) En az 2 si sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere en az 5 adet değerleme uzmanının tam zamanlı istihdam edilmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi nazım imar planında yer almaz? A) Çeşitli bölgelerin yapı adaları B) Bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluğu C) Arazi parçalarının genel kullanış biçimleri D) Ulaşım sistemleri ve problemlerinin çözümü 5. Tapu tahsis belgelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tahsis, kayıt maliki kamu kuruluşunca yapılır. B) Tahsis (işlemi) ile tapuda mülkiyet gecekondu sahibine devredilir. C) Hazine arazileri üzerine gecekondu sahiplerince inşa edilen yapılara verilebilir. D) Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen araziler üzerine gecekondu sahiplerince inşa edilen yapılara verilebilir. 2. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul değerleme şirketlerinin listeden çıkarılma nedenlerinden biri değildir? A) Değerleme sırasında yeterli inceleme yapılmaması B) Değerleme raporunun uzman olmayan kişiler tarafından hazırlanması C) Sermaye piyasası mevzuatında gayrimenkul değerleme şirketleri için belirlenen düzenlemelere uyulmaması D) Herhangi bir nedenle şirkette sorumlu değerleme uzmanının kalmaması hâlinde şirketin faaliyetlerinin durdurulması ve bu durumun 3 ay süreyle devam etmesi 6. I- Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. II- Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. III- Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açıktır sayılı Kıyı Kanunu uyarınca kıyılarda yapı yasağı ve kıyılarda yapılabilecek yapılara ilişkin olarak yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I - II C) I - III D) I - II - III 3. İmar planlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Kadastro adası, kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. B) İmar adası, imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. C) Yerleşme alanı, imar planına bağlanmasına karar verilmiş imarsız alandır. D) Mücavir alan, imar mevzuatında belediyelerin kontrolüne verilmiş alandır. 2

3 A 7. Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırmanın şartlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İrtifak hakları da kamulaştırılabilir. B) İdarecelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz. C) Kamulaştırma bedeli taksitlendirilebilir. Bu hâlde, taksitlere devlet alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır. D) Kamulaştırma, idarelerin kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz mallar için söz konusu olur sayılı Boğaziçi Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görevleri arasında yer almamaktadır? A) Boğaziçi Alanında imar uygulamalarını, ruhsat ve izin işlemlerini yürütmek B) Boğaziçi imar planlarının yapılmasını kararlaştırmak, imar planlarını ve diğer ilgili planları görüşmek ve kabul etmek C) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini hazırlamak ve Belediye Başkanının muvafakatı ile İmar İdare Heyetine sunmak D) Boğaziçi İmar planlarını ve Boğaziçi Alanında Boğaziçi Kanunu nun amacına uygun yatırımları ve ilgili diğer faaliyetleri düzenleyen imar uygulama programlarını ve ilgili diğer planları hazırlamak ve Belediye Başkanlığına sunmak 8. Aşağıdakilerden hangisi Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun da yer verilen ihale usulleri arasında değildir? A) Açık eksiltme B) Pazarlık C) Açık artırma D) Belli istekliler arasında kapalı teklif sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca askerî yasak bölgelerin kurulması ve kaldırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar vermeye yetkilidir? A) Başbakan B) Bakanlar Kurulu C) Millî Savunma Bakanlığı D) Genelkurmay Başkanlığı 11. Aşağıdaki durumlardan hangisinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bir konut finansmanı işlemi söz konusu değildir? A) Tüketici, XYZ Bankasından kredi kullanmış ve kredi tutarını bir süre mevduatta tuttuktan sonra konut alımında kullanmıştır. B) Tüketici, bir daire satın alacağını beyan ederek XYZ Bankasından kredi kullanmış ve daire üzerinde XYZ Bankasına ipotek vermiştir. C) Tüketici, dairesine mobilya satın almak amacıyla XYZ Bankasından kredi kullanmış ve daire üzerinde XYZ Bankasına ipotek vermiştir. D) Tüketici, bir daireyi XYZ Bankasından finansal kiralama sözleşmesi ile kiralamış ve daire üzerinde XYZ Bankasına ipotek vermemiştir. 3

4 A sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) nin yetkili organları projenin keşif tutarı ve genel idare giderleri ile ilgili olarak, Bakanlıktan kredi talep edebilirler. Bu krediler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak OSB ile yüksek teknoloji gerektiren ihtisas OSB ye arsa kredisi de verilir. B) Kredi talebi ve bunun geri ödeme usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. C) Kredinin amacına uygun bir biçimde kullanılmasını Müteşebbis Heyet denetler. D) Kamulaştırma için verilecek kredi miktarı Bakanlıkça belirlenir. 13. Devlete ait bir gayrimenkulün tescilinde yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir? A) Vali B) Evkaf müdürü C) Belediye memuru D) Gayrimenkulün bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru 14. Kadastro Kanunu ile getirilen yükümlülüklere uymayanlardan fiilleri suç teşkil etmeyenler hakkında uygulanacak yaptırım ve yaptırıma karar verecek olan merci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A) İdari para cezası - Kadastro hâkimi B) Adli para cezası - Kadastro hâkimi C) Adli para cezası - Kadastro müdürü D) İdari para cezası - Kadastro müdürü 15. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, GAP İdaresinin denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmaktadır? A) Hazine Müsteşarlığı B) Devlet Denetleme Kurulu C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 16. Aşağıdakilerden hangisi 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu nun amaçları arasında yer almamaktadır? A) Zorunluluk hâlinde tarım arazisinin diğer amaçlara tahsisini düzenlemek B) Hazineye ait taşınmazların kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak C) Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için Devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla topraklandırılmalarını, desteklenmelerini, eğitilmelerini sağlamak D) Toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını, değerlendirilmesini ve buralarda istihdam imkânlarının artırılmasını sağlamak 17. Aşağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevleri arasında yer almamaktadır? A) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak B) Hazineye ait taşınmazları idare etmek, gerektiğinde tadilatlarının yapılmasını sağlamak C) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek D) Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek 4

5 A sayılı Orman Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi orman olarak nitelendirilmektedir? A) Parklar B) Sazlıklar C) Step nebatlarıyla örtülü yerler D) Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları 21. Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehninin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına girmez? A) Sözleşme faizi B) Takip giderleri ve gecikme faizi C) Taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masraflar D) İflasın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihten itibaren muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz 19. Kooperatifin alacaklılarına karşı sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ana sözleşmede hüküm varsa kooperatif alacaklıları kooperatifin borçlarından dolayı kooperatifin ortaklarının mal varlığına başvurabilir. B) Ana sözleşmeye kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsen ve belirli bir miktara kadar sorumlu olacakları yönünde hüküm konulabilir. C) Kooperatif alacaklıları aynı zamanda kooperatifin ortağı ise, ana sözleşmede hüküm olmasa dahi kooperatifin tüm ortakları kooperatif alacaklarına karşı kendi mal varlıkları ile sorumludur. D) Ana sözleşmede kooperatif ortaklarının kooperatif alacaklılarına karşı şahsi mal varlıkları ile sorumlu olacaklarına ilişkin bir hüküm var ise kooperatif ortakları alacaklılara karşı zincirleme sorumlu olurlar. 20. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, aşağıdaki hâllerden hangisinde karar alınması için kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır? 22. Kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlaması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenmiş olan 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Dönüşüm Projesi Kanunu'nda hüküm bulunmayan hâllerde aşağıdaki kanunlardan hangisinin ilgili hükümleri uygulanmaktadır? A) Tapu Kanunu B) İmar Kanunu C) Kadastro Kanunu D) Toplu Konut Kanunu 23. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Kamu İhale Kanunu kapsamına dâhil değildir? A) Özel bütçeli idareler B) İktisadi devlet teşekkülleri C) Döner sermayeli kuruluşlar D) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun hisselerine sahip olduğu bankalar A) Yönetim planının değiştirilmesi B) Anataşınmaza yeni bağımsız bölüm eklenmesi C) Konut olarak kullanılan bağımsız bölümün toplantı yeri hâline getirilmesi D) Kat maliklerinin birinin isteğiyle ortak kaloriferle yapılan ısınmanın doğalgaz kullanmak amacıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi 5

6 24. Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu nun kapsamına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI A 4840 İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ A) Genel bütçeli kuruluşların mal ve hizmet alımı ile yapım işleri Kamu İhale Kanunu na; satım ve kiraya verme işleri ise Devlet İhale Kanunu na göre yürütülecektir. B) İlgili kuruluşların mal ve hizmet alım işleri Kamu İhale Kanunu na, bağlı kuruluşların mal ve hizmet alım işleri ise Devlet İhale Kanunu na göre yürütülecektir. C) Merkezi idare ihaleleri Devlet İhale Kanunu na, belediye ihaleleri Kamu İhale Kanunu na tabidir. D) Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu nu yürürlükten kaldırmıştır. 25. Kiralayanın gayrimenkulü kendisi, eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacının doğması nedeniyle kira sözleşmesinin hitamında, tahliye ettirdiği gayrimenkulü ne kadar süre ile eski kiracısından başkasına kiralayamaz? 1. Gelir Vergisi Kanunu nun ilgili maddeleri kapsamında, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat işi olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan durum aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) İnşaat şirketinin başkasının arsası üzerine, arsa sahibine belirli sayıda kat verme karşılığı 5 yılda tamamlanan binayı inşa ve teslimi B) İnşaat şirketinin 2 yılda tamamlayıp teslim ettiği, bir kamu kurumunun lojman binalarının onarımı işi C) İnşaat şirketinin bir turizm işletmecisi şirketle sözleşme imzalayarak 18 ayda bir tatil köyünü inşa ederek teslim etmesi D) İnşaat şirketinin bir belediyenin açtığı ihaleyi alarak, önceki takvim yılının Kasım ayında başlayıp cari yılın Mayıs ayında tamamlayarak teslim ettiği köprü inşa işi A) 6 ay B) 1 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 2. Aşağıdakilerden hangisi inşaat taahhüt işinde başvurulan fiyat saptama usullerinden birisi değildir? A) Birim fiyat usulü B) Götürü fiyat usulü C) Maliyet + kâr usulü D) Fiyat eskalasyon usulü 3. TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar standardına göre, bir maddi duran varlığın yararlı ömrünün belirlenmesinde aşağıda yer alan örneklerde verilen ölçülerden hangisi kullanılmaz? A) Bir torna makinesinin bozuluncaya kadar üretebileceği vida sayısı B) Bir nakliye aracının 1 tam yıla tekabül eden yük taşıma kapasitesi C) Bir soğutma cihazının soğutma özelliği kayboluncaya kadar çalışabileceği gün sayısı D) Bir tekstil dikiş makinesinin bozuluncaya kadar dikebileceği gömlek adedi 6

7 A 4. TFRS 5 - Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler ve TMS 16- Maddi Duran Varlıklar standartlarına göre, esas faaliyet konusu gayrimenkul alım, satım, inşa veya kiralama işlerinden olmayan bir işletme bakımından, satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmaya başlanan gayrimenkuller için aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? 7. Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutan bir inşaat şirketinin tutmak zorunda olduğu defterlerden değildir? A) Defteri Kebir B) Teminat Defteri C) Envanter Defteri D) Amortisman Defteri A) Bu gayrimenkuller iki ay içinde elden çıkarılmazsa sınıflandırma işlemi iptal edilir. B) Bu gayrimenkuller diğer dönen varlıklar hesabında izlenmeye başlanır. C) Bu gayrimenkuller stoklar hesabında izlenmeye başlanır. D) Bu gayrimenkuller üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur. 8. Aşağıdakilerden hangisi maliyet hesaplama yöntemlerinden biri değildir? A) Envanter düzeltme yöntemi B) İlk giren ilk çıkar yöntemi C) Son giren ilk çıkar yöntemi D) Hareketli ortalama maliyet yöntemi 5. İnşaat gelir ve giderlerini vergi kanunlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak muhasebeleştiren bir işletmenin üç hesap dönemine yayılan ve sözleşmeye göre toplam geliri TL ve beklenen toplam maliyeti ise TL olan bir taahhüt işi ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Toplam Giderler (TL) Hak ediş (TL) Tahsilat (TL) İnşaat şirketi, toplam inşaat maliyeti TL olan ve tamamı 1200 m 2 de, 10 bağımsız bölümden oluşan bir binayı, arsa karşılığı olarak, inşa etmiştir. İnşa edilen bina alanının % 40 ı arsa sahibine verileceğine göre, vergi kanunları uyarınca, inşaat şirketinin kendi kayıtları için bu binaya ilişkin maliyet hesabında esas alacağı m 2 birim maliyeti nedir? A) 600 TL B) TL C) TL D) TL Buna göre işletmenin işin tamamlandığı üçüncü yılda (2009) bu işle ilgili olarak gelir tablosunda yer alacak olan kâr tutarı nedir? A) 500 TL B) TL C) TL D) TL 6. Tamamlanma yüzdesi yöntemine göre inşaat sözleşmelerinin kâr ve zararının mali tablolara yansıtılması uygulaması aşağıdaki muhasebe ilkelerinden hangisinin bir sonucudur? A) Özün Önceliği B) Süreklilik C) İhtiyatlılık D) Dönemsellik 7

8 A 10. Bir inşaat şirketinin taahhüt işi olarak tamamladığı okul inşaatının geçici kabul tutanağı tarihinde onaylanmıştır. Bu inşaat için alınan uzun vadeli banka kredisi dolayısıyla 2009 Haziran (dâhil) ayına kadar her ayın ilk günü ödenmek üzere aylık sabit TL faiz gideri ödemesi yapılması gerekmektedir. Vergi kanunları dikkate alınarak, bu finansman giderinin yıllara dağılımı bakımından aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) TL faiz giderinin tamamı inşaat maliyetine eklenir. B) 2008 yılına ait TL finansman gideri okul inşaatının maliyetine alınır; 2009 yılına ait TL finansman gideri 2009 da dönem gideri olarak kaydedilir. C) 2008 yılına ait TL finansman gideri 2008 yılında ve 2009 yılına ait TL finansman gideri 2009 yılında dönem gideri olarak kaydedilir. D) 2008 yılına ait TL finansman gideri aynen ve TL finansman gideri net bugünkü değeri üzerinden 2008 yılında inşaat maliyetine kaydedilir. 12. TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri standardına göre, bir inşaat sözleşmesi ile ilgili olarak, toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini aşmasının muhtemel olduğu durumda, sözleşme kapsamındaki gelir ve giderler için yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İşin başlamış olup olmamasına veya aşamasına bakılmaksızın, beklenen zarar doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır. B) İşin başlamış olup olmamasına veya aşamasına bakılmaksızın, işin sonucu beklenerek ortaya çıkacak gelir-gider farkı finansal tablolara yansıtılır. C) İşe başlanmamış ise beklenen zarar gelecek yıllara ait zararlar hesabında, işe başlanmış ise yapılmakta olan yatırımlar hesabında aktifleştirilir. D) İşe başlanmamış ise beklenen zarar doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır; işe başlanmış ise gelir-gider farkının tespiti için işin sonuçlanması beklenir. 11. TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar standardına göre, bir maddi duran varlık kaleminin maliyetine aşağıda yer alan unsurlardan hangisi dâhil edilmez? A) Maddi duran varlığın satın alınmasıyla ilgili ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri B) Maddi duran varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetleri C) Maddi duran varlığı kullanarak yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak amacıyla katlanılan maliyetler D) Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle ilgili çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler 13. TMS - 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına göre, bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde öngörülebildiği durumlar için, inşaat sözleşmesi kapsamındaki gelirler ve giderlerin finansal tablolara yansıtılmasında geçerli yöntem, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Tahsil yöntemi B) Tahakkuk yöntemi C) Tahmini gelir-gider yöntemi D) Tamamlanma yüzdesi yöntemi 8

9 A 14. İşletmenin hesap dönemi sonunda yaptığı muhasebe kayıtlarından biri aşağıdaki gibidir Finansman Giderleri Gider Tahakkukları / Anılan muhasebe kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Bankadan alınan dekonta istinaden yapılan kredi faiz ödemesi B) Bankadan alınan kredi nedeniyle ödenecek olan vergi ve komisyonların kaydı C) Daha önce fazla ödenen faizin banka tarafından işletmeye iade edileceğinin bildirilmesi D) İzleyen hesap döneminde ödenecek kredi faizinin döneme isabet eden kısmının dönem giderlerine yansıtılması 15. İşletme üretimde kullandığı makinelerin bakımı için KDV (%18) hariç TL ödeme yapmıştır. Aşağıdaki muhasebe kayıtlarından hangisi anılan işleme aittir? A) / Genel Üretim Giderleri İndirilecek Katma Değer Vergisi Kasa / B) / Genel Üretim Giderleri Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Kasa / C) / Genel Üretim Giderleri İndirilecek Katma Değer Vergisi Kasa / D) / Genel Yönetim Giderleri İndirilecek Katma Değer Vergisi Kasa / Aşağıdaki harcamalardan hangisi cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaz? A) İşçilere ödenen ücretler B) Üretimde kullanılmak üzere satın alınan ham maddenin stokta kalan kısmı C) Önceki dönemde alınan malzemenin dönem içinde üretimde kullanılan kısmı D) Finansmanda kullanılan kredi için bir sonraki hesap döneminde ödenecek olan faizin, bu döneme isabet eden kısmı 17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin doğrudan doğruya gelir - gider tablosuna yansıtılan gider çeşitlerinden biri değildir? A) Finansman Giderleri B) İlk Madde ve Malzeme Giderleri C) Araştırma ve Geliştirme Giderleri D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 18. İnşaatlarla ilgili işçilik giderleri 7/B seçeneğinde hangi hesaba kaydedilir? A) 791 İşçi Ücret ve Giderleri B) 720 Direkt İşçilik Giderleri C) 740 Hizmet Üretim Maliyeti D) 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 19. Yapılan inşaatta kullanılan kum, çakıl, mıcır bedelleri 7/A seçeneğinde hangi hesaba kaydedilir? A) 659 Diğer Gider ve Zararlar B) 770 Genel Yönetim Giderleri C) 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri D) 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 9

10 A 20. Aşağıdakilerden hangisi TMS-11 e inşaat sözleşmelerinde belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetlerden değildir? A) Tesis ve makine kiralama maliyetleri B) Firmanın teknik destek hizmeti maliyetleri C) İnşaatta kullanılan tesis ve makinelerin amortismanı D) Tesis makine malzemenin inşaat alanından götürülmesi ile ilgili taşıma maliyetleri 23. Aşağıda yer alan işlemlerden hangisi kısmi bir enflasyon muhasebesi uygulaması örneğidir? A) Modası geçen giyecek stokları için değer düşüklüğü karşılığı ayrılması B) Gayrimenkullerin her hesap döneminde yeniden değerlemeye tabi tutulması C) İşletme aktifindeki binalar için her hesap döneminde aşınma payı gideri ayrılarak bina değerlerinin bu kadar azaltılması D) Yerine aynı fonksiyonlara sahip yenisinin alınması gereken makinenin satışından elde edilen kârın yenileme fonu olarak ayrılması 21. Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun varlığı durumunda kullanılması gerekli bir hesap kalemi adıdır? A) Emisyon Primi B) Hizmet Üretim Maliyeti C) Net Parasal Pozisyon Kâr Zararı D) Diğer Olağandışı Gelir Kârlar 22. Aşağıdaki durumlardan hangisi, hem Vergi Usul Kanunu nda ve hem de TMS 29-Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardında finansal tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasını gerektiren durum olarak sayılmıştır? A) Bütün ticari işlemlerde, çok kısa vadelerde bile vade farkı hesaplanır olması B) Cari yıldan önceki takvim yılında genel fiyat artışının %10 u aşmış olması C) Faiz oranları ve ücretlerin bir fiyat endeksine bağlanmış olması D) Son üç yıla ilişkin toplam genel fiyat artışının %100 ü aşmış olması 24. Bir işletmenin, dönem başı bilançosunda kasa mevcudu TL, dönem sonu bilançosunda ise TL dir. Ülkedeki enflasyon oranının % 70 olduğu da dikkate alındığında işletmenin kasa mevcudundaki değişim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kasa bir parasal varlık kalemidir ve bu nedenle enflasyondan etkilenmez. B) Enflasyon ortamında dönem başı kasa mevcudu ile dönem sonu kasa mevcudu hiçbir şekilde kıyaslanamaz. C) Dönem sonu kasa mevcudunun satın alma gücü dönem başı kasa mevcudunun satın alma gücüne kıyasla gerilemiştir. D) Dönem sonu kasa mevcudunun satın alma gücü dönem başı kasa mevcudunun satın alma gücüne oranla % 25 oranında artmıştır. 25. Vergi Usul Kanunu'nda (Mükerrer Madde 298) yer alan enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümlere göre, aşağıdaki bilanço kalemlerinden hangisine ilişkin düzeltme işleminde toplulaştırılmış yöntem kullanılabilir? A) Stoklar B) Kasa ve Bankalar C) Mali Duran Varlıklar D) Maddi Duran Varlıklar 10

11 A 4880 İLGİLİ VERGİ MEVZUATI 1. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunun kaynaklarından biri değildir? A) Kanunlar B) Özelgeler (Muktezalar) C) İl Daimi Encümeni Kararları D) Kanun Hükmünde Kararnameler 2. Verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişilere ne ad verilir? A) Mutemet B) Vergi Sorumlusu C) Vergi Mükellefi D) Muhasebe Sorumlusu 5. Bir gerçek kişinin kendisine ait bir iş yerini kiraya vermek suretiyle elde ettiği kazanç, vergi kanunlarında, aşağıdaki hangi terimle ifade edilmektedir? A) Ticari kazanç B) Diğer kazanç ve irat C) Gayrimenkul sermaye iradı D) Gayrimenkul değer artış kazancı 6. Bir gerçek kişi, 02/02/2007 tarihinde tapu tescil işlemlerini tamamladığı bir bina satın almıştır. Bu binanın satışı hâlinde satıştan elde edilecek kazanç aşağıda yer alan hangi tarihten itibaren gelir vergisinden istisnadır? A) 01/01/2011 B) 03/02/2011 C) 01/01/2012 D) 03/02/ Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını sona erdiren nedenlerden biri değildir? A) Ölüm B) Terkin C) Tahsil D) Zaman aşımı 7. Bir şirketin en az 2 tam yıl süreyle aktifinde olan gayrimenkul satışı nedeniyle elde ettiği kazançla ilgili olarak, satışın gerçekleştiği dönemdeki kurum kazancına ilave edilecek tutar aşağıdakilerden hangisidir? A) Kazancın % 75 i B) Kazancın % 25 i C) Kazancın 1/3 ü D) Kazancın 2/3 ü 4. Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümlenmesinde aşağıdaki mahkemelerden hangisi görevli değildir? A) Danıştay B) Vergi Mahkemeleri C) Bölge İdare Mahkemeleri D) Asliye Ticaret Mahkemesi 8. Kendisine ait gayrimenkulü mesken olarak kiraya veren aşağıdaki mükelleflerden, gelirini yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olan hangisinin diğerlerine göre bir vergi avantajı vardır? A) Zirai kazanç sahibi B) Ticari kazanç sahibi C) Serbest meslek kazancı sahibi D) Hiçbir kazancı olmayan gerçek kişi 11

12 A 9. Gelir Vergisi Kanunu na göre, kira gelirlerine istisna uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi hâlinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır. B) İstisna uygulaması sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. C) Mirasın paylaşılmamış olması hâlinde, bir konuttan elde edilen kira geliri istisnası mirasçılara toplu olarak uygulanır. D) Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması hâlinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde istisna her bir ortak için ayrı ayrı uygulanır. 10. İnşaat şirketlerinin yapmış oldukları binalardaki bağımsız bölümlerin satışında, hangi hâllerde, Katma Değer Vergisi oranı % 1 olarak uygulanır? A) Net alanı 150 m 2 ye kadar konut teslimleri B) Brüt alanı 100 m 2 ye kadar konut teslimleri C) Net alanı 150 m 2 nin üzerindeki iş yeri teslimleri D) Brüt alanı 150 m 2 nin üzerindeki iş yeri teslimleri 11. Türkiye de gerçekleştirilen aşağıdaki işlemlerden hangisi Katma Değer Vergisine tabi değildir? A) İnşaat müteahhitlik hizmeti ithalatı B) Müzayede mahallerinde yapılan gayrimenkul satışları C) İktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri D) Ticari, sınai ve zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler 12. En az iki tam yıl süreyle bir şirketin aktifinde kayıtlı gayrimenkulün satışı dolasıyla düzenlenen satış faturasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmez? A) Alıcının T.C. Kimlik numarası B) Katma Değer Vergisi hariç satış tutarı C) Satışla ilgili Katma Değer Vergisi tutarı D) Satış konusu gayrimenkule ilişkin bilgiler 13. Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı aşağıdakilerden hangisi üzerinden hesaplanır? A) Arsa payı değeri üzerinden B) İrtifak hakkı değeri üzerinden C) Arsa payı hariç binanın değeri üzerinden D) Devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden 14. Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait tapu ve kadastro harcı hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İntifa hakkı sahibi harcın tamamını öder. B) Kayıtlı değerin 2/3 ü intifa hakkına ayrılır. C) Kayıtlı değerin 2/3 ü çıplak mülkiyete ayrılır. D) İntifa hakkı ve çıplak mülkiyet sahibi harcı ayrı ayrı ve eşit oranlarda öderler. 15. Gelir Vergisi Kanunu na göre, kiraladıkları iş yeri nedeniyle yapmış oldukları ödemeler üzerinden yapılacak tevkifat bakımından, aşağıdakilerden hangisinde belirtilen mükellef grubu vergi tevkifatı yapmak zorunda değildir? A) Ticaret şirketleri B) Basit usulde vergiye tabi kiracılar C) Dernekler ve vakıflar ile dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri D) Gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan serbest meslek erbabı 12

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı