hukukun temel kavramlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hukukun temel kavramlar"

Transkript

1

2

3 hukukun temel kavramlar

4 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 4. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Teorik akıl* B) Pratik akıl C) Biçimsel akıl D) Nesnel akıl E) Özgü akıl 2. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiği ile ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir? A) Ahlaki yargılar B) Pratik akıl C) Teorik akıl D) Normatif ahlak E) Betimsel akıl Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 6. Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlevlerinden biri değildir? A) Barış B) Güvenlik C) Esenlik* D) Eşitlik E) Özgürlük 3. Hukukun insan ve toplum yaşamına katkısı, hukukun işlevleri olarak anılır. Aşağıdakierden hangidsi bu işlevlerden biri değildir? A) Barış B) Eşitlik C) Güvenlik D) Refah E) Özgürlük

5 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 2. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yaptırımları arasında değildir? A) Ceza B) Cebrî icra C) Tazminat D) Hükümsüzlük E) Kınama 4. Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırım türlerinden biri değildir? A) Ceza B) Dışlama C) Cebri icra D) Tazminat E) Geçersizlik Ünite 2 Uygulama Testi - II 2. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yorumlanması ile ilgili teorilerden biri değildir? A) Sözel yorum teorisi B) Sistematik yorum teorisi C) Tarihsel yorum teorisi D) Normatif yorum teorisi* E) Amaçsal yorum teorisi 10. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yorum teorilerinden biri değildir? A) Sözel yorum teorisi B) Sistematik yorum teorisi C) Ekonomik yorum teorisi D) Tarihsel yorum teorisi E) Amaçsal yorum teorisi

6 Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - I 5. Common Law ın aşırı biçimciliğinin karmaşık formüllerine göre değil de yargıcın vicdanı ve hakkaniyet ilkelerine göre yargılamasından doğan İngiliz hukuku kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) EQUALITY * B) STATUTE LAW C) Yasa hukuku D) Ortak hukuk E) Common law 13. İngiliz hukukunun kaynakları arasında bulunan Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini gidermek için ortaya çıkan hukuk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Statue Law B) Pndekt Hukuku C) Personae D) Equity E) Institutiones Ünite 5 Aktif Öğrenme Testi - I 3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almamaktadır? A) Konut hakkı B) Sosyal güvenlik hakkı C) Sağlık hakkı D) Çalışma ve sözleşme hürriyeti E) Konut dokunulmazlığı* 5. Aşağıdakilerden hangisi Devlet e negatif bir tutum yükleyen kişisel kamu haklarından biri değildir? A) Süreli ve süresiz yayın hakkı B) Haberleşme hürriyeti C) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı D) Konut hakkı E) Yerleşme ve seyahat hürriyeti

7 Ünite 5 Uygulama Testi 2. Aşağıdaki haklardan hangisi başkalarına devredilebilen veya miras yoluyla geçebilen bir haktır? A) İntifa hakkı B) Mülkiyet hakkı* C) Nafaka hakkı D) Oturma hakkı E) Kişiye bağlı hak 8. Aşağıdakilerden hangisi devredilebilir bir haktır? A) İntifa hakkı B) Oturma hakkı C) Nafaka hakkı D) Nişanı bozma hakkı E) Telif hakkı Ünite 6 Aktif Öğrenme Testi - I 3. Bir hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin varlığı ya da kazanma için gerekli unsurun yokluğu hakkında kişide mevcut, mazur görülebilen bilgi eksikliği ya da yanlış bilgi olması durumuna ne ad verilir? A) Dürüstlük B) İyi niyet* C) Kötü niyet D) Gabin E) Muvazaa 12. Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti ya da o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen yanlış bilgi ya da bilgisizliğe ne ad verilir? A) İyiniyet B) Doğruluk C) Dürüstlük D) Safl ık E) Bilgisizlik

8

9 iktisada giris -

10 Ünite 1 Uygulama Testi - I 6. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı bir maldır? A) Ekmek B) Buzdolabı* C) Çikolata D) Mum E) Peynir 1. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı bir tüketim malıdır? A) Çikolata B) Buzdolabı C) Elma D) Kurşun kalem E) Maden suyu Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - I 7. Sıfır fiyatta bile, talep edilen miktarı, arz edilen miktarından fazla olan mallara ne ad verilir? A) İktisadi mallar* B) Serbest mallar C) Normal mallar D) Düşük mallar E) İkame mallar 2. Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) Malın fi yatının pozitif değer alması B) Malın talebinin sıfır olması C) Malın bir firmaca arz edilmesi D) Fiyatı pozitif iken arzının talebinden büyük olması E) Fiyatı sıfır iken bile talep edilen miktarın arz edilen miktardan büyük olması

11 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - I 1. İsteklerimizin, bu istekleri tatmin etmek için kullanabileceğimiz sınırlı kaynaklardan fazla olması durumuna ne ad verilir? A) Artık B) Denge C) Kıtlık* D) Stagfl asyon E) Dışsallık 3. Sınırsız isteklerin sınırlı olan kaynaklarla karşı karşıya kalması aşağıdakilerden hangisini gündeme getirir? A) Fırsat maliyeti B) Azalan verim C) Kıtlık D) İhtiyaç E) Tüketim Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - III 8. Toprağın kullanım karşılığında ödenen bedele ne ad verilir? A) Rant* B) Ücret C) Kâr D) Amortisman E) Faiz 5. Toprağın kullanımı karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir? A) Rant B) Ücret C) Faiz D) Kredi E) Kâr

12 Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 1. Gelir artışı durumunda talebi azalan mallara ne ad verilir? A) Tamamlayıcı mallar B) İkame mallar C) Normal mallar D) Düşük mallar* E) Dayanıklı mallar 7. Tüketicinin geliri artarken X malına olan talep azalıyorsa X malı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İkame maldır. B) Normal maldır. C) Tamamlayıcı maldır. D) Zorunlu maldır. E) Düşük maldır. Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - III 6. Y malı fiyatındaki yüzde değişmesinin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık değişmeye sebep olacağını gösteren katsayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Talebin fi yat esnekliği B) Talebin miktar esnekliği C) Arz esnekliği D) Çapraz talep esnekliği* E) Talebin gelir esnekliği 12. Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir? A) Talebin gelir esnekliği B) Toplam talep esnekliği C) Toplam değişim katsayısı D) Çapraz talep esnekliği E) Marjinal esneklik katsayısı

13 Dönem Sonu Sınavı - I 2. Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara örnektir? A) Çay - kahve* B) Otomobil - benzin C) Ayran - yoğurt D) Kalem - mürekkep E) Bilgisayar - klavye 14. Aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisi ikame mallara bir örnektir? A) El feneri - Pil B) Kahve - Çay C) Kahve - Şeker D) Çay - Şeker E) Araba - Lastik Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 5. Ürün miktarındaki değişme karşısında belli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir? A) Değişken girdi B) Normal girdi C) Bayağı girdi D) Artan girdi E) Sabit girdi* 17. Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir? A) Marjinal girdiler B) Optimum girdiler C) Sabit girdiler D) Alternatif girdiler E) Değişken girdiler

14 Ünite 5 Uygulama Testi - III 1. Bütün üretim faktörlerini arttırdığımızda, üretilen ürün miktarı daha az artmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A) Ölçeğe göre artan getiri B) Ölçeğe göre azalan getiri* C) Ölçeğe göre marjinal getiri D) Ölçeğe göre ortalama getiri E) Ölçeğe göre sabit getiri 18. Bir firma üretimde kullandığı üretim faktörlerini %5 oranında artırmış ve bu artış karşısında firmanın toplam çıktısı sadece %1 kadar artmışsa, bu firmanın karşı karşıya olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Azalan verimler yasası B) Artan verimler yasası C) Ölçeğe göre sabit verim D) Ölçeğe göre azalan verim E) Ölçeğe göre artan verim Ünite 6 Uygulama Testi - II 6. İşletmenin muhasebe maliyetlerine üretimdeki fırsat maliyetlerinin eklenmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) Toplam maliyet B) Marjinal maliyet C) Muhasebe maliyeti D) Ortalama maliyeti E) Ekonomik maliyet* 8. Muhasebe maliyetlerine fırsat maliyetlerinin eklenmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) Ekonomik maliyetler B) Toplam satış geliri C) Ekonomik kâr D) Muhasebe maliyetleri E) Firma kârı

15 Ünite 6 Aktif Öğrenme Testi 1. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir? A) Piyasada çok sayıda üretici vardır B) Piyasada alınıp satılan mallar homojendir C) Piyasada bütün üretici ve tüketiciler açısından ürünün pazar fi - yatı verili kabul edilir D) Piyasaya giriş için oldukça etkili engeller vardır* E) Piyasada çok sayıda tüketici mevcuttur. 12. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasanın özelliklerinden biri değildir? A) Çok sayıda tüketici olması B) Malların homojen olması C) Piyasaya giriş serbestisinin olması D) Çok sayıda üretici olması E) Piyasadan çıkış kısıtlamalarının olması Ünite 7 Aktif Öğrenme Testi - I 6. Tekelci firma için kârı maksimize eden çıktı düzeyi hangi eşitlikte sağlanır? A) MR = MC* B) TR = TC C) P = MC D) AR = AC E) P = AC* 13. Tekelci bir firma için kârını maksimize edecek üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir? A) AC = MC B) MR = AC C) MR = MC D) TR = TC E) AR = AC

16 8. Ünite 7 Uygulama Testi - II I. Kartel Teorisi II. Dirsekli Talep Teorisi III. Örümcek Ağı Teoremi IV. Fiyat Liderliği Teorisi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri oligopol modellerinden biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) Yalnız III 14. I. Kartel II. Dirsekli talep III. Fiyat liderliği Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Ünite 8 Aktif Öğrenme Testi - III 7. Belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin çözüm sağlanmasını ifade eden aşağıdakilerden hangisidir? A) Stiglitz teoremi B) Keynes teoremi C) Coase teoremi* D) Pigou teoremi E) Pareto teoremi 17. Aşağıdakilerden hangisi, belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin bir çözüm sağlanmasını ifade eder? A) Ters seçim B) Asimetrik bilgi C) Negatif dışsallık D) Coase Teoremi E) Dışsallığın içselleştirilmesi

17 Ünite 8 Aktif Öğrenme Testi - II 3. Bir kişinin kamu malından fayda elde etmelerine karşın kamu malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmasına ne ad verilir? A) Bedavacılık* B) Dışlanamazlık C) Tüketimde rakiplik D) Dışsallık E) Piyasa başarısızlığı 19. Bir kişinin kamu malından fayda elde etmesine rağmen bu malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmasına ne ad verilir? A) Tüketimde rakip mal B) Bedavacılık sorunu C) Doğal tekel D) Dışlanamayan mal E) Yapay kıt mallar Ünite 8 Aktif Öğrenme Testi - III 8. Bir işlemin taraflarından birinin işleme ilişkin diğer tarafın sahip olmadığı bir bilgiye sahip olma durumuna ne ad verilir? A) Asimetrik bilgi* B) Enformasyon C) Koordinasyon yetersizliği D) Şeffafl ık E) Dışsallık 20. Bir işlemin taraflarından birinin, işleme ilişkin olarak diğer tarafın sahip olmadığı bir bilgiye sahip olması durumuna ne ad verilir? A) Ters seçim B) Asimetrik bilgi C) Kamusal mal D) Doğal tekel E) Dışlanamayan mal

18

19 genel muhasebe -

20 Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 1. Nakit, bir yıl içinde paraya dönüşecek varlıklar ve satılmak üzere alınan varlıklar bilançoda hangi grupta temsil edilir? A) Dönen varlıklar* B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar C) Duran varlıklar D) Uzun vadeli yabancı varlıklar E) Öz kaynaklar 4. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıklarına ne ad verilir? A) Duran Varlıklar B) Öz Kaynaklar C) Sabit Varlıklar D) Dönen Varlıklar E) Mali Duran Varlıklar Ara Sınav Denemesi - I 2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işlemlerinin ulusal para birimine göre yapılması gerektiğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır? A) Maliyet esası B) Tutarlılık C) Parayla ölçme* D) Dönemsellik E) Önemlilik 5. Muhasebe işlemlerinin ulusal para birimiyle gerçekleştirilmesini sağlayan muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilik kavramı B) Efektif kavramı C) Parayla ölçülme kavramı D) Nakit kavramı E) Evalüasyon kavramı

21 Dönem Sonu Sınavı - II 3. Aşağıdakilerden hangisi kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Kaynak hesaplarında açılış için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. B) Kaynak hesaplarında artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.* C) Kaynak hesaplarında azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. D) Kaynak hesaplarda kapanış için borç tarafına kayıt yapılır. E) Kaynak hesapları ya hiç kalan vermez ya da alacak kalanı verir 11. Kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kaynak hesabına ilişkin artışlar ilgili hesabın alacak tarafına kaydedilir. B) Açılış ile ilgili işlemler hesabın borç tarafına kaydedilir. C) Dönem sonunda kalan veren kaynak hesapları, bilançonun aktifi ni oluşturur. D) İlgili dönem sonunda hesap kalan verirse, borç kalanı verir. E) Kapanış ile ilgili işlemler hesabın alacak tarafına kaydedilir. Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - II 1. Hesabın borç ya da alacağına ilk kez kayıt yapılmasına ne denir? A) Hesap açmak* B) Hesabı borçlandırmak C) Hesabı alacaklandırmak D) Hesabın kapalı olması E) Hesabın kalan vermesi 12. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılmasıdır? A) Hesabın borç kalanı vermesi B) Hesabın açılması C) Hesabın kapatılması D) Hesabın alacak kalanı vermesi E) Hesabın devretmesi

22 Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 2. VUK a göre yıllık alım - satımı belli bir hacmin altında kalan ikinci sınıf işletmelerin tutacağı defter aşağıdakilerden hangisidir? A) Cari defter B) İşletme hesabı defteri* C) Büyük defter D) Yardımcı defter E) Yevmiye defteri 15. Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutamayan 2. sınıf işletmelerin tutmak zorunda olduğu ve tasdike tabi olan defterdir? A) İşletme hesabı defteri B) Yevmiye defteri C) Pay defteri D) Büyük defter E) Envanter defteri Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I Aralık tarihinde ilk düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel geçici mizan* B) Aylık mizan C) İsteğe bağlı mizan D) Kesin mizan E) Ara mizan Aralık itibariyle yasal olarak düzenlenen ilk zorunlu mizan aşağıdakilerden hangisidir? A) Kümülatif Mizan B) Ara Mizan C) Büyük Mizan D) Kesin Mizan E) Genel Geçici Mizan

23 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - III 1. İşletmenin mali yapısına ilişkin bilgileri kullanarak işletmeye kredi verip vermeme konusuna karar verecek muhasebe bilgi kullanıcısı hangisidir? A) İşletme sahip ve ortakları B) İşletmeye borç veren finans kurumları* C) Çalışanlar D) İşletme yöneticileri E) Devlet 2. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi kredi verme riskini üstlenip üstlenmeme kararını almak isteyen muhasebe bilgi kullanıcısıdır? A) Devlet B) Çalışanlar C) Sendikalar D) İşletme yöneticileri E) Borç veren fi nans kurumları Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış vaya azalışları bir bütün olarak gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilanço B) Öz kaynaklar değişim tablosu* C) Gelir tablosu D) Fon akım tablosu E) Nakit akış tablosu 4. Aşağıdakilerden hangisi ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur? A) Bilanço B) Öz kaynaklar değişim tablosu C) Kapsamlı gelir tablosu D) Nakit akış tablosu E) Öz kaynaklar akış tablosu

24 Ünite 5 Aktif Öğrenme Testi - II 5. İşletmeler için yabancı paraların miktarının takip edilmesi önemli ise bu durumda hangi hesap yardımıyla yabancı paralar izlenir? A) Ana hesaplar B) Yardımcı hesaplar C) Düzenleyici hesaplar D) Nazım hesapları* E) Geçici hesaplar 7. Türk Ticaret Kanunu na göre, işletmeler tüm muhasebe işlemlerini Türk Lirası olarak kayda almak zorundadır. Eğer işletme yabancı para ile yaptığı bir işlemi yabancı para birimi ile de takip etmek isterse, bu kayıt aşağıdakilerden hangisi ile muhasebeleştirilir? A) Bilanço hesaplarıyla B) Maliyet hesaplarıyla C) Nazım hesaplarla D) Kaynak hesaplarıyla E) Gelir hesaplarıyla Ünite 6 Uygulama Testi - II 1. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından doğan senetsiz alacaklarını izlediği hesap aşağıdakilerden hangisidir? A) Alınan çekler B) Verilen depozito ve teninatlar C) Alıcılar* D) Alacak senetleri E) Ortaklardan alacaklar 11. Aşağıdakilerden hangisi ticari müşterilere güvene dayalı senetsiz ticari alacakların kaydedildiği hesaptır? A) Bankalar Hesabı B) Satıcılar Hesabı C) Ticari Mallar Hesabı D) Alıcılar Hesabı E) Alacak Senetleri Hesabı

25 Ünite 7 Aktif Öğrenme Testi - II 3. İşletmeler geçici yatırım amacı ile hisse senedi edinmeleri durumunda hangi hesapta izlenir? A) Hisse senetleri* B) İştirakler C) Diğer menkul kıymetler D) Kamu kesimi, tahvil, senet ve bonolar E) Özel kesim tahvil, senet ve bonolar 16. Aşağıdakilerden hangisi geçici yatırım amacıyla satın alınan hisse senetlerinin kayda alındığı hesaptır? A) İştirakler Hesabı B) Hisse Senetleri Hesabı C) Bağlı Ortaklıklar Hesabı D) Bağlı Menkul Kıytmetler Hesabı E) Tahviller Hesabı

26

27 davran s bilimleri -

28 Ara Sınav Denemesi - I 2. Bireyin içinde yaşadığı toplumun üyesi olduğu, onun bir parçası haline geldiği ve ona göre davrandığı sürece ne denir? A) Kültürlenme B) Olgunlaşma C) Homojenleşme D) Toplumsallaşma* E) Dayanışma 1. Bireyin içinde yaşadığı toplumun üyesi olduğu, onun bir parçası haline geldiği ve ona göre davrandığı sürece ne ad verilir? A) Sosyoloji B) Bilim C) Toplumsallaşma D) Toplum E) Toplumsal yapı Ünite 1 Uygulama Testi - I 4. Sosyolojik araştırmalardaki bilgi toplama yöntemine ne denir? A) Araştırma Etiği B) Araştırma Sorunu C) Araştırma Süreci D) Araştırma Yönetimi E) Araştırma Metodolojisi* 3. Araştırmalarda bilgi toplama yöntemine ne ad verilir? A) Saha araştırması B) Anket tekniği C) Araştırma metodolojisi D) Görüşme tekniği E) Deney tekniği

29 Ünite 1 Uygulama Testi - I 8. Araştırma sorularını cevaplamak ya da hipotezleri sınamak üzere araştırmacı tarafından geliştirilen plan ya da stratejiye ne denir? A) Araştıma Planı B) Araştırma Stratejisi C) Araştırma Deseni* D) Araştırma Konusu E) Araştırma Kodu 4. Araştırma sorularını cevaplamak ya da hipotezleri sınamak üzere araştırmacı tarafından bir plan veya strateji geliştirilmesine ne ad verilir? A) Denetimli gözlem B) Denetimsiz gözlem C) Nitel araştırma D) Doküman incelemesi E) Araştırma deseni Ünite 1 Uygulama Testi - II 6. Toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne denir? A) Grup B) Rol* C) Statü D) Kültür E) Toplumsallaşma 5. Grup veya toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir? A) Toplum B) Statü C) Sınıf D) Rol E) Prestij

30 Ara Sınav Denemesi - I 8. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Sanayi Devrimi B) Amerika ve Fransız Devrimi C) Emperyalizm D) Doğa bilimlerindeki gelişim E) Amerika kıtasının keşfi * 6. Aşağıdakilerden hangisinin sosyolojinin gelişiminde önemli bir rolü yoktur? A) Endüstri devrimi B) Amerikan ve Fransız Devrimleri C) Emperyalizm D) Doğa bilimlerindeki gelişmeler E) Post-modernizm Ünite 5 Uygulama Testi - I 10. Durkheim a göre geleneksel toplumlardan görülen dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Organik Dayanışma B) Mekanik Dayanışma* C) Tarımsal Dayanışma D) Toplumsal Dayanışma E) Azınlık Dayanışması 7. Durkheim a göre geleneksel topluluklarda benzerliklere dayalı olarak ortaya çıkan dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Mekanik B) Organik C) Bilimsel D) Teknolojik E) Sosyal

31 Ara Sınav Denemesi - I 7. Aşağıdakilerden hangisi St. Simon un etkilediği söyleyen tartışmalardan biri değildir? A) Sanayi Devrimi* B) Sosyalizm C) Sosyoloji D) Birleşik Avrupa nın kurulması E) Sosyal organizasyonlarda teknokratik yaklaşımlar 8. Sanayileşme kavramını geliştirerek sosyal gelişme ve farklılaşma konularında katkısı bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) St. Simon B) Comte C) Marx D) Weber E) Durkheim Ünite 3 Uygulama Testi - III 2. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi kültürleri açısından değerlendirmesine verilen addır? A) Kültür şoku B) Karşıt kültür C) Kültür boşluğu D) Etnosantrizm* E) Kültürel birleşme 11. Bir kültürü başka bir kültürün standartları açısından yargılamak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A) Etnosantrizm B) Kültür boşluğu C) Kültürel birleşme D) Kültür şoku E) Kültürel rölativizm

32 Ara Sınav Denemesi - I 13. Bir toplum içindeki temel kurumlardan en çok desteği alan ve temel inanç sistemlerini oluşturan kültür aşağıdakilerden hangisidir? A) Karşıt kültür B) Alt kültür C) Baskın kültür* D) Popüler kültür E) Yüksek kültür 14. Toplum içindeki en güçlü grupların sahip olduğu kültüre ne ad verilir? A) Alt kültür B) Baskın kültür C) Karşıt kültür D) Yüksek kültür E) Popüler kültür Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerinden biri değildir? A) Değer B) İnanç C) Gelenek - görenek D) Ahlak E) Üretim* 15. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerine bir örnektir? A) Fabrikalar B) Gelenekler C) Okullar D) Kitaplar E) Uzay araçları

33 Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I 1. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin sosyal ilişkilerinin gerçekleştiği evlilik, kan bağı ya da soy sop ilişkilerine dayalı sistemdir? A) Evlilik B) Aile* C) Yuva D) Birliktelik E) Dostluk 16. Bireylerin sosyal ilişkilerinin gerçekleştiği evlilik, kan bağı veya soy-sop ilişkilerine dayalı sisteme ne ad verilir? A) Aile B) Takım C) Grup D) Toplum E) Toplumsal yapı Ara Sınav Denemesi - I 16. Aşağıdakilerden hangisi geniş aile kavramı yerine kullanılamaz? A) Geleneksel aile B) Tarım ailesi C) Dar aile* D) Eski aile E) Köy ailesi 17. Aşağıdaki hangisi geniş aile kavramının içinde yer almaz? A) Köy ailesi B) Eski aile C) Geleneksel aile D) Çekirdek aile E) Tarım ailesi

34 Ünite 2 Uygulama Testi - III 1. Aşağıdakilerden hangisi İbn-i Haldun için söylenemez? A) Mukaddime adlı eseri yazmıştır. B) Evrimci ve deterministtir. C) Ümran ve Asabiyet kavramlarından bahsetmiştir. D) Toplumları canlı organizmalar benzetmiştir. E) Sosyal Statik ve dinamik kavramlarından bahsetmiştir.* 4. Mukaddime adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Agust Comte B) Saint Simon C) Karl Marx D) Max Weber E) İbni Haldun Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I 7. Baba, oğul, torun gibi üç kuşağın bir arada yaşadığı aile modeline ne denir? A) Yatay Geniş Aile B) Birleşik Aile C) Dikey Geniş Aile* D) Kök Aile E) Çekirdek Aile 7. Baba, oğul, torun gibi üç kuşağın bir arada yaşadığı aile modeline ne ad verilir? A) Yatay geniş aile B) Birleşik aile C) Dikey geniş aile D) Kök aile E) Çekirdek aile

35 Ünite 5 Aktif Öğrenme Testi - I 1. Küresel köy kavramını ilk kez aşağıdaki düşünürlerden hangisi kullanmıştır? A) R. Robertson B) M. Mc. Luhan* C) T. Parsons D) A. Giddens E) D. Friedman 9. Küresel köy kavramını ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Harvey B) Friedman C) Marx D) Robertson E) Mc Luhan Dönem Sonu Sınavı - I 1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi, Varlık ile yokluğun kesişmesi, toplumsal olaylar ile toplumsal ilişkilerin belli mesafede yerel bağlamsallıklarda karışması şeklinde ifade etmiştir? A) Sarıboy B) Giddens* C) Facault D) Firiedman E) Boratav 11. Küreselleşmeyi varlık ile yokluğun kesişmesi, toplumsal olaylarla toplumsal ilişkilerin belli mesafede yerel bağlamsallıklarla karışması olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A) Friedman B) Harvey C) Giddens D) Weber E) Beck

36 Ünite 7 Uygulama Testi - II 6. Aşağıdakilerden hangisi kent büyümesi modellerinden biri değildir? A) Merkezleri bir bölgeler modeli B) Sektör model C) Çok çekirdekli model D) Çevre model E) Gecekondu model* 16. Aşağıdakilerden hangisi kent büyümesi modellerinden biri değildir? A) Ayrışma modeli B) Sektör model C) Çevre modeli D) Çok çekirdekli model E) Merkezleri bir bölgele modeli

37 Ünite 8 Uygulama Testi - II 4. Sheldon a göre suç işleme eğiliminde olan insan tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Endomorf tipler B) Ektomorf tipler C) Mezomorf tipler* D) Astenik tipler E) Piknik tipler 20. Sheldon un tiplemesi içinde saldırgan, macerası ve suça en fazla eğilimli olan tip aşağıdakilerden hangisidir? A) Endomorf B) Ektomorf C) Egzomorf D) Mesomorf E) Ultramorf

38

39 iletisim bilgisi

40 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 4. Bilgi, duygu, düşüncelerin kaynak ve alıcı tarafından paylaşımının gerçekleşmesi sürecinde, iletilerin üzerine yüklendiği araçlara ne ad verilir? A) Kodlama B) Oluk * C) Alıcı D) Mesaj E) Geri bildirim Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 3. Duygularla ilgili olan, dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisine ne ad verilir? A) Yansıma B) Patos * C) Etos D) Logos E) Algılama Ara Sınav Denemesi - I 7. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın ve dilin kökeni ile ilgili bilimsel ve sistematik yaklaşımlar arasında yer almaz? A) Benzetme kuramı * B) Ünlem kuramı C) Yansıtma kuramı D) İş şarkısı kuramı E) Jest kuramı 1. İletinin kodlandıktan sonra, kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Süreç B) Kodlama C) Hedef D) Oluk E) Kaynak 6. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken patos aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisinin olması B) Konuşmacının bilgili olması C) Konuşmacının kişilik sahibi olması, içi ile dışının çelişmemesi D) Kendi kendinin titiz bir eleştiricisi olması E) Gözlem gücünün gelişmiş olması 7. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğuşu ile ilgili kuramlardan biri değildir? A) Yansıtma kuramı B) Fizyolojik kuram C) Toplum denetim kuramı D) Ünlem kuramı E) İş şarkısı kuramı

41 Ünite 2 Uygulama Testi - II 7. Aşağıdakilerden hangsi konuşmanın anafikrini kısaca ifade ettikten sonra önemli noktaların ve konuya nasıl yaklaşılacağının açıklandığı kısımdır? A) Çengel B) Ana metin C) Uygulama D) Kapanış E) Önserim * 8. İyi bir konuşmanın açılış bölümünün son parçası olan, konuşmanın ana fikri kısaca ifade edildikten sonra önemli noktaların nasıl tanımladığını, konuya nasıl yaklaşılacağının açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A) Onserim B) Ana bölüm C) Çengel D) Açılış E) Kapanış Ünite 2 Uygulama Testi - II 8. Kapanış fikri olarak kullanılabilecek yollardan olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Eyleme çağırmak B) Ana metin * C) Güçlü ve iyi yazılmış bir cümle D) Geleceğe işaret etmek E) Çemberi tamamlama 9. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın kapanış bölümünde sonuç fikirleri için kullanılabilecek yollardan biri değildir? A) Çemberi tamamlamak B) Eyleme çağırmak C) Geleceğe işaret etmek D) Güçlü ve iyi yazılmış bir cümle kullanmak E) Güncel olaylardan bahsetmek

42 Ara Sınav Denemesi - II 11. Bir iletişim ortamındaki güçlüyü ifade eden beden dili özellikleri arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Rahat bir duruş B) Dik bir vücut pozisyonu C) Konuşma ritminde aynılık * D) Dokunmak konusunda rahat olmak E) Dinamik ve amaçlı jestler 12. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ortamının, güç ve güçsüzlük ayrımını belirleyen vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde gücü ifade eden davranışlardan biri değildir? A) Konuşma ritminde değişiklikler B) Duruş pozisyonunda çeşitlilik C) İlişkiye göre duruş şeklini değiştirmek D) Dokunmak konusunda rahat olmak E) Ayakları sandalyenin altına kıvırmak Ünite 3 Uygulama Testi - II 7. Kendine güveni yüksek, görev odaklı, agresif kişi eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Mesomorphic - Viscerotonic B) Mesomorphic - Somatotonic * C) Ectomorphic - Somatotonic D) Endomophic - Cerebrotonic E) Endomophic - Viscerotonic 14. Sheldon vücut tipi ile kişilik arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiştir. Buna göre cerebrotonic (gergin, sinirli, diğerlerine göre eleştirel) kişilik özelliğine sahip kişilerin vücut yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Endomorphic B) Asthenic C) Ectomorphic D) Pyknic E) Mesomorhphic

43 Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Aşağıdakilerden hangisi çatışma yönetimi biçimleri arasında yer almaz? A) Kaçınma B) Çatışma * C) Rekabet D) Uyum sağlama E) İş birliği 16. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde çatışma yönetimi biçimlerinden biri değildir? A) Rekabet: Kazan-kaybet B) Kaçınma: Kaybet-Kaybet C) Çatışma: Kaybet, Kaybet- Kazan, Kazan D) Uyum sağlama: Kaybet-Kazan E) İşbirliği: Kazan-Kazan Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 5. Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan mesajların fonksiyonları arasında yer almaz? A) Tamamlama B) Yalanlama C) Tekrar etme D) Düzenleme E) Koruma* 18. Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların fonksiyonlarından biri değildir? A) Çelişme B) Tamamlama C) Yalanlama D) Tekrar etme E) Yerine geçme

44 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 3. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye neden olan faktörler arasında yer alamaz? A) Televizyonda oluşan görüntü ve ses kayıpları parazitler, kitaptaki silinmiş yazılar, uçak sesi gibi fi - ziksel gürültü kaynakları B) Psikolojik gürültü kaynakları C) Toplumsal-kültürel gürültü kaynakları D) Ön yargı ve olumsuz düşünceler E) Algılamayı etkileyecek durumlara ilişkin fi zyo-nörolojik gürültü kaynakları 1. Aşağıdakilerden hangisi bir gürültü türü değildir? A) Biyolojik B) Fizyo-nörolojik C) Fiziksel D) Psikolojik E) Toplumsal kültürel Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - I 5. Aşağıdakilerden hangisi, bilgi hiyerarşisi düzeyleri arasında yer almaz? A) Anlayış B) Malumat C) Bilgi D) Süreç* E) Bilgelik 4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisinde yer alan düzeylerden biri değildir? A) Bilgelik B) Enformasyon C) Uyum D) Bilgi E) Anlayış, kavrayış

45 Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Aşağıdakilerden hangisi ses kodlarının temel işlevlerinden biridir? A) Duygusal işlev * B) Kızgınlık işlevi C) Agresif olma işlevi D) Muhalif olma işlevi E) Açıklık işlevi 5. Aşağıdakilerden hangisi ses kodlarının iletişimsel işlevlerinden biridir? A) Denetim kurma işlevi B) İzlenim yönetimi işlevi C) Anlamlandırma işlevi D) Geri bildirim işlevi E) Açıklama işlevi Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I 7. Sözel iletişim ile ilgili becerileri arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Kasıtlı düzensizlikten kaçınma B) Tanımlayıcı olmak C) Gizlilik * D) Esneklik E) Somut olmak 7. Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin sözel iletişim ile ilgili becerilerinden biri değildir? A) Duyarlılık B) Açıklık C) Somut olmak D) Dahil olmak E) Esnek olmak

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ 1. İKTİSATIN TEMELLERİ... 9 1.1. İKTİSADIN TANIMI... 9 1.2.

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL Problem 1 (KMS-2001) Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A)

Detaylı

ÜNİTE:1. İktisadın Temel Kavramlarına Giriş ÜNİTE:2. Arz, Talep ve Piyasa Dengesi ÜNİTE:3. Talep ve Arz Esneklikleri ve Uygulamaları ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. İktisadın Temel Kavramlarına Giriş ÜNİTE:2. Arz, Talep ve Piyasa Dengesi ÜNİTE:3. Talep ve Arz Esneklikleri ve Uygulamaları ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 İktisadın Temel Kavramlarına Giriş ÜNİTE:2 Arz, Talep ve Piyasa Dengesi ÜNİTE:3 Talep ve Arz Esneklikleri ve Uygulamaları ÜNİTE:4 Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri ÜNİTE:5 Üretim ve Maliyet

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM Neler Öğreneceğiz? Makroekonominin tanımı Makroekonomi ve Mikroekonomi Ayrımı Makroekonominin Gelişim Süreci ve Tarihi Düşünce Okullarının Makroekonomik

Detaylı

Bölüm 8: TAM REKABET PİYASASI. Firmaların piyasalarda nasıl davranacağı, piyasa yapısı ile yakından ilişkilidir.

Bölüm 8: TAM REKABET PİYASASI. Firmaların piyasalarda nasıl davranacağı, piyasa yapısı ile yakından ilişkilidir. 49 Bölüm 8: TAM REKABET PİYASASI Firmaların piyasalarda nasıl davranacağı, piyasa yapısı ile yakından ilişkilidir. Ekonomi teorisine göre piyasalar yapılarına göre 4 ana gruba ayrılır. 1. Tam rekabet piyasası

Detaylı

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:3 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-I (Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar) ÜNİTE:4 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-II (Stoklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden İktisata Giriş Test - 1 1. Doğada insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan elde etmek için çaba sarf edilen ve fiyatı olan mallara ne ad verilir? A) Serbest mallar B) İktisadi mallar C) Nihai mallar D) Üretici

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ Miras Bağımsız iş yapma isteği Kazanç sağlama isteği Toplumsal itibar sağlamak Başka fırsatların yokluğu Bir düşünce veya bir misyonu gerçekleştirme

Detaylı

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 13.1.Makroekonomi Nedir?

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL 1. Monopolist için fiyat marjinal hasılanın üzerindedir. Çünkü, A) Ortalama ve marjinal hasıla eğrileri birbirine eşittir B) Azalan verimler kanunu geçerli

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ekonomi 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Fiyat Mekanizması:Talep,

Detaylı

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı.

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Bölüm 4 ve Bölüm 5 Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Talep Piyasada satıcıların faaliyetleri arzı, alıcıların faaliyetleri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İktisat MİK213 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Mikro İktisat II 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Zorunlu Tam

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

Dersin Kaynakları. Ġktisat I. Ekonomi... Kıtlık...

Dersin Kaynakları. Ġktisat I. Ekonomi... Kıtlık... 1 Dersin Kaynakları Ġktisat I Doç.Dr. Erdal GÜMÜġ Herhangi bir İktisada Giriş ya da İktisat I ya da Ekonomi Bilimine Giriş ya da Ekonominin Temelleri adlı ders kitabı Bazı öneriler Besim Üstünel Ekonominin

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay Yrd.Doç.Dr. Gülay Hız Yrd.Doç.Dr. Musa Türkoğlu Yrd.Doç.Dr. Oktay Aktürk Yrd.Doç.Dr. Temur

Detaylı

Amaç: Öğrencilerin lisans düzeyindeki mikro ekonomik konularını anlayabilme ve analiz yapabilme becerilerini geliştirmek

Amaç: Öğrencilerin lisans düzeyindeki mikro ekonomik konularını anlayabilme ve analiz yapabilme becerilerini geliştirmek BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç: Öğrencilerin lisans düzeyindeki mikro ekonomik konularını anlayabilme ve analiz yapabilme becerilerini geliştirmek Hedef: Dünya çapında bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak.

Detaylı

Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI

Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETME İKTİSADI 1. İŞLETME İKTİSADININ TANIMI... 1 2. İŞLETME İKTİSADININ TARİHİ... 1 3. İŞLETME İKTİSADININ KONUSU... 1 4. İŞLETME İKTİSADININ

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. Tamamlayıcı mallardan birinin (otomobil-benzin) fiyatındaki artış diğer malın talebini azaltacak, talep eğrisini sola kaydıracaktır. Örneğin benzin fiyatındaki artış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: DIŞ TİCARET PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: DIŞ TİCARET PROGRAMI Dersin adı: MİKRO EKONOMİ Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: Mikro Ekonomi dersi temel olarak tüketici ve üretici davranışlarını incelemektedir. Tüketim ve üretim fonksiyonlarının yardımı

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem A GRUBU KADROLAR İÇİN KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ Komisyon KPSS İKTİSAT Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-208-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Akademi Bu kitabın

Detaylı

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi 1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üretim ve satışına yönelik olan temel fayda yaratıcı faaliyetler arasında yer almaz? A) Yer faydası yaratma B) Şekil faydası yaratma C) Kâr faydası yaratma

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

1. Giriş Giriş...19

1. Giriş Giriş...19 İÇİNDEKİLER ikinci baskıya önsöz...v birinci baskıya önsöz...vıı İÇİNDEKİLER... Xı BİRİNCİ KİTAP ANALİZİN ÇERÇEVESİ I. YÖNTEM SORUNLARI...3 1. Giriş...3 2. Neden yöntem tartışıyoruz?...4 3. Mantıki Bilimler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI 1. BÖLÜM Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ İktisadın cevap bulmaya çalıştığı temel amaçlarını aşağıdaki sorular ile özetleyebiliriz; Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi

Detaylı

Case & Fair & Oster. Bölüm 16 Dışsallıklar, Kamusal Mallar ve Sosyal Tercih

Case & Fair & Oster. Bölüm 16 Dışsallıklar, Kamusal Mallar ve Sosyal Tercih ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR: Cümleyi en iyi tamamlayan ya da sorunun cevabı olan seçeneği işaretleyiniz. Not: FC: Sabit maliyet (Fixed cost) VC: Değişken maliyet (Variable cost) TC: Toplam maliyet (Total cost)

Detaylı