hukukun temel kavramlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hukukun temel kavramlar"

Transkript

1

2

3 hukukun temel kavramlar

4 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 4. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Teorik akıl* B) Pratik akıl C) Biçimsel akıl D) Nesnel akıl E) Özgü akıl 2. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiği ile ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir? A) Ahlaki yargılar B) Pratik akıl C) Teorik akıl D) Normatif ahlak E) Betimsel akıl Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 6. Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlevlerinden biri değildir? A) Barış B) Güvenlik C) Esenlik* D) Eşitlik E) Özgürlük 3. Hukukun insan ve toplum yaşamına katkısı, hukukun işlevleri olarak anılır. Aşağıdakierden hangidsi bu işlevlerden biri değildir? A) Barış B) Eşitlik C) Güvenlik D) Refah E) Özgürlük

5 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 2. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yaptırımları arasında değildir? A) Ceza B) Cebrî icra C) Tazminat D) Hükümsüzlük E) Kınama 4. Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırım türlerinden biri değildir? A) Ceza B) Dışlama C) Cebri icra D) Tazminat E) Geçersizlik Ünite 2 Uygulama Testi - II 2. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yorumlanması ile ilgili teorilerden biri değildir? A) Sözel yorum teorisi B) Sistematik yorum teorisi C) Tarihsel yorum teorisi D) Normatif yorum teorisi* E) Amaçsal yorum teorisi 10. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yorum teorilerinden biri değildir? A) Sözel yorum teorisi B) Sistematik yorum teorisi C) Ekonomik yorum teorisi D) Tarihsel yorum teorisi E) Amaçsal yorum teorisi

6 Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - I 5. Common Law ın aşırı biçimciliğinin karmaşık formüllerine göre değil de yargıcın vicdanı ve hakkaniyet ilkelerine göre yargılamasından doğan İngiliz hukuku kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) EQUALITY * B) STATUTE LAW C) Yasa hukuku D) Ortak hukuk E) Common law 13. İngiliz hukukunun kaynakları arasında bulunan Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini gidermek için ortaya çıkan hukuk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Statue Law B) Pndekt Hukuku C) Personae D) Equity E) Institutiones Ünite 5 Aktif Öğrenme Testi - I 3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almamaktadır? A) Konut hakkı B) Sosyal güvenlik hakkı C) Sağlık hakkı D) Çalışma ve sözleşme hürriyeti E) Konut dokunulmazlığı* 5. Aşağıdakilerden hangisi Devlet e negatif bir tutum yükleyen kişisel kamu haklarından biri değildir? A) Süreli ve süresiz yayın hakkı B) Haberleşme hürriyeti C) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı D) Konut hakkı E) Yerleşme ve seyahat hürriyeti

7 Ünite 5 Uygulama Testi 2. Aşağıdaki haklardan hangisi başkalarına devredilebilen veya miras yoluyla geçebilen bir haktır? A) İntifa hakkı B) Mülkiyet hakkı* C) Nafaka hakkı D) Oturma hakkı E) Kişiye bağlı hak 8. Aşağıdakilerden hangisi devredilebilir bir haktır? A) İntifa hakkı B) Oturma hakkı C) Nafaka hakkı D) Nişanı bozma hakkı E) Telif hakkı Ünite 6 Aktif Öğrenme Testi - I 3. Bir hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin varlığı ya da kazanma için gerekli unsurun yokluğu hakkında kişide mevcut, mazur görülebilen bilgi eksikliği ya da yanlış bilgi olması durumuna ne ad verilir? A) Dürüstlük B) İyi niyet* C) Kötü niyet D) Gabin E) Muvazaa 12. Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti ya da o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen yanlış bilgi ya da bilgisizliğe ne ad verilir? A) İyiniyet B) Doğruluk C) Dürüstlük D) Safl ık E) Bilgisizlik

8

9 iktisada giris -

10 Ünite 1 Uygulama Testi - I 6. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı bir maldır? A) Ekmek B) Buzdolabı* C) Çikolata D) Mum E) Peynir 1. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı bir tüketim malıdır? A) Çikolata B) Buzdolabı C) Elma D) Kurşun kalem E) Maden suyu Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - I 7. Sıfır fiyatta bile, talep edilen miktarı, arz edilen miktarından fazla olan mallara ne ad verilir? A) İktisadi mallar* B) Serbest mallar C) Normal mallar D) Düşük mallar E) İkame mallar 2. Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) Malın fi yatının pozitif değer alması B) Malın talebinin sıfır olması C) Malın bir firmaca arz edilmesi D) Fiyatı pozitif iken arzının talebinden büyük olması E) Fiyatı sıfır iken bile talep edilen miktarın arz edilen miktardan büyük olması

11 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - I 1. İsteklerimizin, bu istekleri tatmin etmek için kullanabileceğimiz sınırlı kaynaklardan fazla olması durumuna ne ad verilir? A) Artık B) Denge C) Kıtlık* D) Stagfl asyon E) Dışsallık 3. Sınırsız isteklerin sınırlı olan kaynaklarla karşı karşıya kalması aşağıdakilerden hangisini gündeme getirir? A) Fırsat maliyeti B) Azalan verim C) Kıtlık D) İhtiyaç E) Tüketim Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - III 8. Toprağın kullanım karşılığında ödenen bedele ne ad verilir? A) Rant* B) Ücret C) Kâr D) Amortisman E) Faiz 5. Toprağın kullanımı karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir? A) Rant B) Ücret C) Faiz D) Kredi E) Kâr

12 Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 1. Gelir artışı durumunda talebi azalan mallara ne ad verilir? A) Tamamlayıcı mallar B) İkame mallar C) Normal mallar D) Düşük mallar* E) Dayanıklı mallar 7. Tüketicinin geliri artarken X malına olan talep azalıyorsa X malı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İkame maldır. B) Normal maldır. C) Tamamlayıcı maldır. D) Zorunlu maldır. E) Düşük maldır. Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - III 6. Y malı fiyatındaki yüzde değişmesinin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık değişmeye sebep olacağını gösteren katsayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Talebin fi yat esnekliği B) Talebin miktar esnekliği C) Arz esnekliği D) Çapraz talep esnekliği* E) Talebin gelir esnekliği 12. Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir? A) Talebin gelir esnekliği B) Toplam talep esnekliği C) Toplam değişim katsayısı D) Çapraz talep esnekliği E) Marjinal esneklik katsayısı

13 Dönem Sonu Sınavı - I 2. Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara örnektir? A) Çay - kahve* B) Otomobil - benzin C) Ayran - yoğurt D) Kalem - mürekkep E) Bilgisayar - klavye 14. Aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisi ikame mallara bir örnektir? A) El feneri - Pil B) Kahve - Çay C) Kahve - Şeker D) Çay - Şeker E) Araba - Lastik Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 5. Ürün miktarındaki değişme karşısında belli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir? A) Değişken girdi B) Normal girdi C) Bayağı girdi D) Artan girdi E) Sabit girdi* 17. Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir? A) Marjinal girdiler B) Optimum girdiler C) Sabit girdiler D) Alternatif girdiler E) Değişken girdiler

14 Ünite 5 Uygulama Testi - III 1. Bütün üretim faktörlerini arttırdığımızda, üretilen ürün miktarı daha az artmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A) Ölçeğe göre artan getiri B) Ölçeğe göre azalan getiri* C) Ölçeğe göre marjinal getiri D) Ölçeğe göre ortalama getiri E) Ölçeğe göre sabit getiri 18. Bir firma üretimde kullandığı üretim faktörlerini %5 oranında artırmış ve bu artış karşısında firmanın toplam çıktısı sadece %1 kadar artmışsa, bu firmanın karşı karşıya olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Azalan verimler yasası B) Artan verimler yasası C) Ölçeğe göre sabit verim D) Ölçeğe göre azalan verim E) Ölçeğe göre artan verim Ünite 6 Uygulama Testi - II 6. İşletmenin muhasebe maliyetlerine üretimdeki fırsat maliyetlerinin eklenmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) Toplam maliyet B) Marjinal maliyet C) Muhasebe maliyeti D) Ortalama maliyeti E) Ekonomik maliyet* 8. Muhasebe maliyetlerine fırsat maliyetlerinin eklenmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) Ekonomik maliyetler B) Toplam satış geliri C) Ekonomik kâr D) Muhasebe maliyetleri E) Firma kârı

15 Ünite 6 Aktif Öğrenme Testi 1. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir? A) Piyasada çok sayıda üretici vardır B) Piyasada alınıp satılan mallar homojendir C) Piyasada bütün üretici ve tüketiciler açısından ürünün pazar fi - yatı verili kabul edilir D) Piyasaya giriş için oldukça etkili engeller vardır* E) Piyasada çok sayıda tüketici mevcuttur. 12. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasanın özelliklerinden biri değildir? A) Çok sayıda tüketici olması B) Malların homojen olması C) Piyasaya giriş serbestisinin olması D) Çok sayıda üretici olması E) Piyasadan çıkış kısıtlamalarının olması Ünite 7 Aktif Öğrenme Testi - I 6. Tekelci firma için kârı maksimize eden çıktı düzeyi hangi eşitlikte sağlanır? A) MR = MC* B) TR = TC C) P = MC D) AR = AC E) P = AC* 13. Tekelci bir firma için kârını maksimize edecek üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir? A) AC = MC B) MR = AC C) MR = MC D) TR = TC E) AR = AC

16 8. Ünite 7 Uygulama Testi - II I. Kartel Teorisi II. Dirsekli Talep Teorisi III. Örümcek Ağı Teoremi IV. Fiyat Liderliği Teorisi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri oligopol modellerinden biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) Yalnız III 14. I. Kartel II. Dirsekli talep III. Fiyat liderliği Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Ünite 8 Aktif Öğrenme Testi - III 7. Belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin çözüm sağlanmasını ifade eden aşağıdakilerden hangisidir? A) Stiglitz teoremi B) Keynes teoremi C) Coase teoremi* D) Pigou teoremi E) Pareto teoremi 17. Aşağıdakilerden hangisi, belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin bir çözüm sağlanmasını ifade eder? A) Ters seçim B) Asimetrik bilgi C) Negatif dışsallık D) Coase Teoremi E) Dışsallığın içselleştirilmesi

17 Ünite 8 Aktif Öğrenme Testi - II 3. Bir kişinin kamu malından fayda elde etmelerine karşın kamu malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmasına ne ad verilir? A) Bedavacılık* B) Dışlanamazlık C) Tüketimde rakiplik D) Dışsallık E) Piyasa başarısızlığı 19. Bir kişinin kamu malından fayda elde etmesine rağmen bu malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmasına ne ad verilir? A) Tüketimde rakip mal B) Bedavacılık sorunu C) Doğal tekel D) Dışlanamayan mal E) Yapay kıt mallar Ünite 8 Aktif Öğrenme Testi - III 8. Bir işlemin taraflarından birinin işleme ilişkin diğer tarafın sahip olmadığı bir bilgiye sahip olma durumuna ne ad verilir? A) Asimetrik bilgi* B) Enformasyon C) Koordinasyon yetersizliği D) Şeffafl ık E) Dışsallık 20. Bir işlemin taraflarından birinin, işleme ilişkin olarak diğer tarafın sahip olmadığı bir bilgiye sahip olması durumuna ne ad verilir? A) Ters seçim B) Asimetrik bilgi C) Kamusal mal D) Doğal tekel E) Dışlanamayan mal

18

19 genel muhasebe -

20 Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 1. Nakit, bir yıl içinde paraya dönüşecek varlıklar ve satılmak üzere alınan varlıklar bilançoda hangi grupta temsil edilir? A) Dönen varlıklar* B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar C) Duran varlıklar D) Uzun vadeli yabancı varlıklar E) Öz kaynaklar 4. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıklarına ne ad verilir? A) Duran Varlıklar B) Öz Kaynaklar C) Sabit Varlıklar D) Dönen Varlıklar E) Mali Duran Varlıklar Ara Sınav Denemesi - I 2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işlemlerinin ulusal para birimine göre yapılması gerektiğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır? A) Maliyet esası B) Tutarlılık C) Parayla ölçme* D) Dönemsellik E) Önemlilik 5. Muhasebe işlemlerinin ulusal para birimiyle gerçekleştirilmesini sağlayan muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilik kavramı B) Efektif kavramı C) Parayla ölçülme kavramı D) Nakit kavramı E) Evalüasyon kavramı

21 Dönem Sonu Sınavı - II 3. Aşağıdakilerden hangisi kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Kaynak hesaplarında açılış için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. B) Kaynak hesaplarında artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.* C) Kaynak hesaplarında azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. D) Kaynak hesaplarda kapanış için borç tarafına kayıt yapılır. E) Kaynak hesapları ya hiç kalan vermez ya da alacak kalanı verir 11. Kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kaynak hesabına ilişkin artışlar ilgili hesabın alacak tarafına kaydedilir. B) Açılış ile ilgili işlemler hesabın borç tarafına kaydedilir. C) Dönem sonunda kalan veren kaynak hesapları, bilançonun aktifi ni oluşturur. D) İlgili dönem sonunda hesap kalan verirse, borç kalanı verir. E) Kapanış ile ilgili işlemler hesabın alacak tarafına kaydedilir. Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - II 1. Hesabın borç ya da alacağına ilk kez kayıt yapılmasına ne denir? A) Hesap açmak* B) Hesabı borçlandırmak C) Hesabı alacaklandırmak D) Hesabın kapalı olması E) Hesabın kalan vermesi 12. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılmasıdır? A) Hesabın borç kalanı vermesi B) Hesabın açılması C) Hesabın kapatılması D) Hesabın alacak kalanı vermesi E) Hesabın devretmesi

22 Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 2. VUK a göre yıllık alım - satımı belli bir hacmin altında kalan ikinci sınıf işletmelerin tutacağı defter aşağıdakilerden hangisidir? A) Cari defter B) İşletme hesabı defteri* C) Büyük defter D) Yardımcı defter E) Yevmiye defteri 15. Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutamayan 2. sınıf işletmelerin tutmak zorunda olduğu ve tasdike tabi olan defterdir? A) İşletme hesabı defteri B) Yevmiye defteri C) Pay defteri D) Büyük defter E) Envanter defteri Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I Aralık tarihinde ilk düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel geçici mizan* B) Aylık mizan C) İsteğe bağlı mizan D) Kesin mizan E) Ara mizan Aralık itibariyle yasal olarak düzenlenen ilk zorunlu mizan aşağıdakilerden hangisidir? A) Kümülatif Mizan B) Ara Mizan C) Büyük Mizan D) Kesin Mizan E) Genel Geçici Mizan

23 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - III 1. İşletmenin mali yapısına ilişkin bilgileri kullanarak işletmeye kredi verip vermeme konusuna karar verecek muhasebe bilgi kullanıcısı hangisidir? A) İşletme sahip ve ortakları B) İşletmeye borç veren finans kurumları* C) Çalışanlar D) İşletme yöneticileri E) Devlet 2. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi kredi verme riskini üstlenip üstlenmeme kararını almak isteyen muhasebe bilgi kullanıcısıdır? A) Devlet B) Çalışanlar C) Sendikalar D) İşletme yöneticileri E) Borç veren fi nans kurumları Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış vaya azalışları bir bütün olarak gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilanço B) Öz kaynaklar değişim tablosu* C) Gelir tablosu D) Fon akım tablosu E) Nakit akış tablosu 4. Aşağıdakilerden hangisi ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur? A) Bilanço B) Öz kaynaklar değişim tablosu C) Kapsamlı gelir tablosu D) Nakit akış tablosu E) Öz kaynaklar akış tablosu

24 Ünite 5 Aktif Öğrenme Testi - II 5. İşletmeler için yabancı paraların miktarının takip edilmesi önemli ise bu durumda hangi hesap yardımıyla yabancı paralar izlenir? A) Ana hesaplar B) Yardımcı hesaplar C) Düzenleyici hesaplar D) Nazım hesapları* E) Geçici hesaplar 7. Türk Ticaret Kanunu na göre, işletmeler tüm muhasebe işlemlerini Türk Lirası olarak kayda almak zorundadır. Eğer işletme yabancı para ile yaptığı bir işlemi yabancı para birimi ile de takip etmek isterse, bu kayıt aşağıdakilerden hangisi ile muhasebeleştirilir? A) Bilanço hesaplarıyla B) Maliyet hesaplarıyla C) Nazım hesaplarla D) Kaynak hesaplarıyla E) Gelir hesaplarıyla Ünite 6 Uygulama Testi - II 1. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından doğan senetsiz alacaklarını izlediği hesap aşağıdakilerden hangisidir? A) Alınan çekler B) Verilen depozito ve teninatlar C) Alıcılar* D) Alacak senetleri E) Ortaklardan alacaklar 11. Aşağıdakilerden hangisi ticari müşterilere güvene dayalı senetsiz ticari alacakların kaydedildiği hesaptır? A) Bankalar Hesabı B) Satıcılar Hesabı C) Ticari Mallar Hesabı D) Alıcılar Hesabı E) Alacak Senetleri Hesabı

25 Ünite 7 Aktif Öğrenme Testi - II 3. İşletmeler geçici yatırım amacı ile hisse senedi edinmeleri durumunda hangi hesapta izlenir? A) Hisse senetleri* B) İştirakler C) Diğer menkul kıymetler D) Kamu kesimi, tahvil, senet ve bonolar E) Özel kesim tahvil, senet ve bonolar 16. Aşağıdakilerden hangisi geçici yatırım amacıyla satın alınan hisse senetlerinin kayda alındığı hesaptır? A) İştirakler Hesabı B) Hisse Senetleri Hesabı C) Bağlı Ortaklıklar Hesabı D) Bağlı Menkul Kıytmetler Hesabı E) Tahviller Hesabı

26

27 davran s bilimleri -

28 Ara Sınav Denemesi - I 2. Bireyin içinde yaşadığı toplumun üyesi olduğu, onun bir parçası haline geldiği ve ona göre davrandığı sürece ne denir? A) Kültürlenme B) Olgunlaşma C) Homojenleşme D) Toplumsallaşma* E) Dayanışma 1. Bireyin içinde yaşadığı toplumun üyesi olduğu, onun bir parçası haline geldiği ve ona göre davrandığı sürece ne ad verilir? A) Sosyoloji B) Bilim C) Toplumsallaşma D) Toplum E) Toplumsal yapı Ünite 1 Uygulama Testi - I 4. Sosyolojik araştırmalardaki bilgi toplama yöntemine ne denir? A) Araştırma Etiği B) Araştırma Sorunu C) Araştırma Süreci D) Araştırma Yönetimi E) Araştırma Metodolojisi* 3. Araştırmalarda bilgi toplama yöntemine ne ad verilir? A) Saha araştırması B) Anket tekniği C) Araştırma metodolojisi D) Görüşme tekniği E) Deney tekniği

29 Ünite 1 Uygulama Testi - I 8. Araştırma sorularını cevaplamak ya da hipotezleri sınamak üzere araştırmacı tarafından geliştirilen plan ya da stratejiye ne denir? A) Araştıma Planı B) Araştırma Stratejisi C) Araştırma Deseni* D) Araştırma Konusu E) Araştırma Kodu 4. Araştırma sorularını cevaplamak ya da hipotezleri sınamak üzere araştırmacı tarafından bir plan veya strateji geliştirilmesine ne ad verilir? A) Denetimli gözlem B) Denetimsiz gözlem C) Nitel araştırma D) Doküman incelemesi E) Araştırma deseni Ünite 1 Uygulama Testi - II 6. Toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne denir? A) Grup B) Rol* C) Statü D) Kültür E) Toplumsallaşma 5. Grup veya toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir? A) Toplum B) Statü C) Sınıf D) Rol E) Prestij

30 Ara Sınav Denemesi - I 8. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Sanayi Devrimi B) Amerika ve Fransız Devrimi C) Emperyalizm D) Doğa bilimlerindeki gelişim E) Amerika kıtasının keşfi * 6. Aşağıdakilerden hangisinin sosyolojinin gelişiminde önemli bir rolü yoktur? A) Endüstri devrimi B) Amerikan ve Fransız Devrimleri C) Emperyalizm D) Doğa bilimlerindeki gelişmeler E) Post-modernizm Ünite 5 Uygulama Testi - I 10. Durkheim a göre geleneksel toplumlardan görülen dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Organik Dayanışma B) Mekanik Dayanışma* C) Tarımsal Dayanışma D) Toplumsal Dayanışma E) Azınlık Dayanışması 7. Durkheim a göre geleneksel topluluklarda benzerliklere dayalı olarak ortaya çıkan dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Mekanik B) Organik C) Bilimsel D) Teknolojik E) Sosyal

31 Ara Sınav Denemesi - I 7. Aşağıdakilerden hangisi St. Simon un etkilediği söyleyen tartışmalardan biri değildir? A) Sanayi Devrimi* B) Sosyalizm C) Sosyoloji D) Birleşik Avrupa nın kurulması E) Sosyal organizasyonlarda teknokratik yaklaşımlar 8. Sanayileşme kavramını geliştirerek sosyal gelişme ve farklılaşma konularında katkısı bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) St. Simon B) Comte C) Marx D) Weber E) Durkheim Ünite 3 Uygulama Testi - III 2. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi kültürleri açısından değerlendirmesine verilen addır? A) Kültür şoku B) Karşıt kültür C) Kültür boşluğu D) Etnosantrizm* E) Kültürel birleşme 11. Bir kültürü başka bir kültürün standartları açısından yargılamak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A) Etnosantrizm B) Kültür boşluğu C) Kültürel birleşme D) Kültür şoku E) Kültürel rölativizm

32 Ara Sınav Denemesi - I 13. Bir toplum içindeki temel kurumlardan en çok desteği alan ve temel inanç sistemlerini oluşturan kültür aşağıdakilerden hangisidir? A) Karşıt kültür B) Alt kültür C) Baskın kültür* D) Popüler kültür E) Yüksek kültür 14. Toplum içindeki en güçlü grupların sahip olduğu kültüre ne ad verilir? A) Alt kültür B) Baskın kültür C) Karşıt kültür D) Yüksek kültür E) Popüler kültür Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerinden biri değildir? A) Değer B) İnanç C) Gelenek - görenek D) Ahlak E) Üretim* 15. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerine bir örnektir? A) Fabrikalar B) Gelenekler C) Okullar D) Kitaplar E) Uzay araçları

33 Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I 1. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin sosyal ilişkilerinin gerçekleştiği evlilik, kan bağı ya da soy sop ilişkilerine dayalı sistemdir? A) Evlilik B) Aile* C) Yuva D) Birliktelik E) Dostluk 16. Bireylerin sosyal ilişkilerinin gerçekleştiği evlilik, kan bağı veya soy-sop ilişkilerine dayalı sisteme ne ad verilir? A) Aile B) Takım C) Grup D) Toplum E) Toplumsal yapı Ara Sınav Denemesi - I 16. Aşağıdakilerden hangisi geniş aile kavramı yerine kullanılamaz? A) Geleneksel aile B) Tarım ailesi C) Dar aile* D) Eski aile E) Köy ailesi 17. Aşağıdaki hangisi geniş aile kavramının içinde yer almaz? A) Köy ailesi B) Eski aile C) Geleneksel aile D) Çekirdek aile E) Tarım ailesi

34 Ünite 2 Uygulama Testi - III 1. Aşağıdakilerden hangisi İbn-i Haldun için söylenemez? A) Mukaddime adlı eseri yazmıştır. B) Evrimci ve deterministtir. C) Ümran ve Asabiyet kavramlarından bahsetmiştir. D) Toplumları canlı organizmalar benzetmiştir. E) Sosyal Statik ve dinamik kavramlarından bahsetmiştir.* 4. Mukaddime adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Agust Comte B) Saint Simon C) Karl Marx D) Max Weber E) İbni Haldun Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I 7. Baba, oğul, torun gibi üç kuşağın bir arada yaşadığı aile modeline ne denir? A) Yatay Geniş Aile B) Birleşik Aile C) Dikey Geniş Aile* D) Kök Aile E) Çekirdek Aile 7. Baba, oğul, torun gibi üç kuşağın bir arada yaşadığı aile modeline ne ad verilir? A) Yatay geniş aile B) Birleşik aile C) Dikey geniş aile D) Kök aile E) Çekirdek aile

35 Ünite 5 Aktif Öğrenme Testi - I 1. Küresel köy kavramını ilk kez aşağıdaki düşünürlerden hangisi kullanmıştır? A) R. Robertson B) M. Mc. Luhan* C) T. Parsons D) A. Giddens E) D. Friedman 9. Küresel köy kavramını ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Harvey B) Friedman C) Marx D) Robertson E) Mc Luhan Dönem Sonu Sınavı - I 1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi, Varlık ile yokluğun kesişmesi, toplumsal olaylar ile toplumsal ilişkilerin belli mesafede yerel bağlamsallıklarda karışması şeklinde ifade etmiştir? A) Sarıboy B) Giddens* C) Facault D) Firiedman E) Boratav 11. Küreselleşmeyi varlık ile yokluğun kesişmesi, toplumsal olaylarla toplumsal ilişkilerin belli mesafede yerel bağlamsallıklarla karışması olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A) Friedman B) Harvey C) Giddens D) Weber E) Beck

36 Ünite 7 Uygulama Testi - II 6. Aşağıdakilerden hangisi kent büyümesi modellerinden biri değildir? A) Merkezleri bir bölgeler modeli B) Sektör model C) Çok çekirdekli model D) Çevre model E) Gecekondu model* 16. Aşağıdakilerden hangisi kent büyümesi modellerinden biri değildir? A) Ayrışma modeli B) Sektör model C) Çevre modeli D) Çok çekirdekli model E) Merkezleri bir bölgele modeli

37 Ünite 8 Uygulama Testi - II 4. Sheldon a göre suç işleme eğiliminde olan insan tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Endomorf tipler B) Ektomorf tipler C) Mezomorf tipler* D) Astenik tipler E) Piknik tipler 20. Sheldon un tiplemesi içinde saldırgan, macerası ve suça en fazla eğilimli olan tip aşağıdakilerden hangisidir? A) Endomorf B) Ektomorf C) Egzomorf D) Mesomorf E) Ultramorf

38

39 iletisim bilgisi

40 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 4. Bilgi, duygu, düşüncelerin kaynak ve alıcı tarafından paylaşımının gerçekleşmesi sürecinde, iletilerin üzerine yüklendiği araçlara ne ad verilir? A) Kodlama B) Oluk * C) Alıcı D) Mesaj E) Geri bildirim Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 3. Duygularla ilgili olan, dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisine ne ad verilir? A) Yansıma B) Patos * C) Etos D) Logos E) Algılama Ara Sınav Denemesi - I 7. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın ve dilin kökeni ile ilgili bilimsel ve sistematik yaklaşımlar arasında yer almaz? A) Benzetme kuramı * B) Ünlem kuramı C) Yansıtma kuramı D) İş şarkısı kuramı E) Jest kuramı 1. İletinin kodlandıktan sonra, kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Süreç B) Kodlama C) Hedef D) Oluk E) Kaynak 6. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken patos aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisinin olması B) Konuşmacının bilgili olması C) Konuşmacının kişilik sahibi olması, içi ile dışının çelişmemesi D) Kendi kendinin titiz bir eleştiricisi olması E) Gözlem gücünün gelişmiş olması 7. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğuşu ile ilgili kuramlardan biri değildir? A) Yansıtma kuramı B) Fizyolojik kuram C) Toplum denetim kuramı D) Ünlem kuramı E) İş şarkısı kuramı

41 Ünite 2 Uygulama Testi - II 7. Aşağıdakilerden hangsi konuşmanın anafikrini kısaca ifade ettikten sonra önemli noktaların ve konuya nasıl yaklaşılacağının açıklandığı kısımdır? A) Çengel B) Ana metin C) Uygulama D) Kapanış E) Önserim * 8. İyi bir konuşmanın açılış bölümünün son parçası olan, konuşmanın ana fikri kısaca ifade edildikten sonra önemli noktaların nasıl tanımladığını, konuya nasıl yaklaşılacağının açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A) Onserim B) Ana bölüm C) Çengel D) Açılış E) Kapanış Ünite 2 Uygulama Testi - II 8. Kapanış fikri olarak kullanılabilecek yollardan olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Eyleme çağırmak B) Ana metin * C) Güçlü ve iyi yazılmış bir cümle D) Geleceğe işaret etmek E) Çemberi tamamlama 9. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın kapanış bölümünde sonuç fikirleri için kullanılabilecek yollardan biri değildir? A) Çemberi tamamlamak B) Eyleme çağırmak C) Geleceğe işaret etmek D) Güçlü ve iyi yazılmış bir cümle kullanmak E) Güncel olaylardan bahsetmek

42 Ara Sınav Denemesi - II 11. Bir iletişim ortamındaki güçlüyü ifade eden beden dili özellikleri arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Rahat bir duruş B) Dik bir vücut pozisyonu C) Konuşma ritminde aynılık * D) Dokunmak konusunda rahat olmak E) Dinamik ve amaçlı jestler 12. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ortamının, güç ve güçsüzlük ayrımını belirleyen vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde gücü ifade eden davranışlardan biri değildir? A) Konuşma ritminde değişiklikler B) Duruş pozisyonunda çeşitlilik C) İlişkiye göre duruş şeklini değiştirmek D) Dokunmak konusunda rahat olmak E) Ayakları sandalyenin altına kıvırmak Ünite 3 Uygulama Testi - II 7. Kendine güveni yüksek, görev odaklı, agresif kişi eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Mesomorphic - Viscerotonic B) Mesomorphic - Somatotonic * C) Ectomorphic - Somatotonic D) Endomophic - Cerebrotonic E) Endomophic - Viscerotonic 14. Sheldon vücut tipi ile kişilik arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiştir. Buna göre cerebrotonic (gergin, sinirli, diğerlerine göre eleştirel) kişilik özelliğine sahip kişilerin vücut yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Endomorphic B) Asthenic C) Ectomorphic D) Pyknic E) Mesomorhphic

43 Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Aşağıdakilerden hangisi çatışma yönetimi biçimleri arasında yer almaz? A) Kaçınma B) Çatışma * C) Rekabet D) Uyum sağlama E) İş birliği 16. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde çatışma yönetimi biçimlerinden biri değildir? A) Rekabet: Kazan-kaybet B) Kaçınma: Kaybet-Kaybet C) Çatışma: Kaybet, Kaybet- Kazan, Kazan D) Uyum sağlama: Kaybet-Kazan E) İşbirliği: Kazan-Kazan Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 5. Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan mesajların fonksiyonları arasında yer almaz? A) Tamamlama B) Yalanlama C) Tekrar etme D) Düzenleme E) Koruma* 18. Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların fonksiyonlarından biri değildir? A) Çelişme B) Tamamlama C) Yalanlama D) Tekrar etme E) Yerine geçme

44 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 3. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye neden olan faktörler arasında yer alamaz? A) Televizyonda oluşan görüntü ve ses kayıpları parazitler, kitaptaki silinmiş yazılar, uçak sesi gibi fi - ziksel gürültü kaynakları B) Psikolojik gürültü kaynakları C) Toplumsal-kültürel gürültü kaynakları D) Ön yargı ve olumsuz düşünceler E) Algılamayı etkileyecek durumlara ilişkin fi zyo-nörolojik gürültü kaynakları 1. Aşağıdakilerden hangisi bir gürültü türü değildir? A) Biyolojik B) Fizyo-nörolojik C) Fiziksel D) Psikolojik E) Toplumsal kültürel Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - I 5. Aşağıdakilerden hangisi, bilgi hiyerarşisi düzeyleri arasında yer almaz? A) Anlayış B) Malumat C) Bilgi D) Süreç* E) Bilgelik 4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisinde yer alan düzeylerden biri değildir? A) Bilgelik B) Enformasyon C) Uyum D) Bilgi E) Anlayış, kavrayış

45 Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Aşağıdakilerden hangisi ses kodlarının temel işlevlerinden biridir? A) Duygusal işlev * B) Kızgınlık işlevi C) Agresif olma işlevi D) Muhalif olma işlevi E) Açıklık işlevi 5. Aşağıdakilerden hangisi ses kodlarının iletişimsel işlevlerinden biridir? A) Denetim kurma işlevi B) İzlenim yönetimi işlevi C) Anlamlandırma işlevi D) Geri bildirim işlevi E) Açıklama işlevi Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I 7. Sözel iletişim ile ilgili becerileri arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Kasıtlı düzensizlikten kaçınma B) Tanımlayıcı olmak C) Gizlilik * D) Esneklik E) Somut olmak 7. Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin sözel iletişim ile ilgili becerilerinden biri değildir? A) Duyarlılık B) Açıklık C) Somut olmak D) Dahil olmak E) Esnek olmak

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? YS 2100-9. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME BÖLÜM 1 YÖNETİME

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirdikten

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

2-KITLIK KANUNU VE EKONOM

2-KITLIK KANUNU VE EKONOM İKTİST GİRİŞ 1-GİRİŞ 18. yy daki Sanayi devrimi soncu 1950 lerde dünya, G.Ü ve GÜ ler diye 2 gruba ayrıldı.dünya nüfusunun yarıdan fazlası GÜ de yaşamaktadır. Osmanlı sanayi devrimine ayak uyduramadığı

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı