hukukun temel kavramlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hukukun temel kavramlar"

Transkript

1

2

3 hukukun temel kavramlar

4 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 4. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Teorik akıl* B) Pratik akıl C) Biçimsel akıl D) Nesnel akıl E) Özgü akıl 2. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiği ile ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir? A) Ahlaki yargılar B) Pratik akıl C) Teorik akıl D) Normatif ahlak E) Betimsel akıl Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 6. Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlevlerinden biri değildir? A) Barış B) Güvenlik C) Esenlik* D) Eşitlik E) Özgürlük 3. Hukukun insan ve toplum yaşamına katkısı, hukukun işlevleri olarak anılır. Aşağıdakierden hangidsi bu işlevlerden biri değildir? A) Barış B) Eşitlik C) Güvenlik D) Refah E) Özgürlük

5 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 2. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yaptırımları arasında değildir? A) Ceza B) Cebrî icra C) Tazminat D) Hükümsüzlük E) Kınama 4. Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırım türlerinden biri değildir? A) Ceza B) Dışlama C) Cebri icra D) Tazminat E) Geçersizlik Ünite 2 Uygulama Testi - II 2. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yorumlanması ile ilgili teorilerden biri değildir? A) Sözel yorum teorisi B) Sistematik yorum teorisi C) Tarihsel yorum teorisi D) Normatif yorum teorisi* E) Amaçsal yorum teorisi 10. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yorum teorilerinden biri değildir? A) Sözel yorum teorisi B) Sistematik yorum teorisi C) Ekonomik yorum teorisi D) Tarihsel yorum teorisi E) Amaçsal yorum teorisi

6 Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - I 5. Common Law ın aşırı biçimciliğinin karmaşık formüllerine göre değil de yargıcın vicdanı ve hakkaniyet ilkelerine göre yargılamasından doğan İngiliz hukuku kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) EQUALITY * B) STATUTE LAW C) Yasa hukuku D) Ortak hukuk E) Common law 13. İngiliz hukukunun kaynakları arasında bulunan Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini gidermek için ortaya çıkan hukuk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Statue Law B) Pndekt Hukuku C) Personae D) Equity E) Institutiones Ünite 5 Aktif Öğrenme Testi - I 3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almamaktadır? A) Konut hakkı B) Sosyal güvenlik hakkı C) Sağlık hakkı D) Çalışma ve sözleşme hürriyeti E) Konut dokunulmazlığı* 5. Aşağıdakilerden hangisi Devlet e negatif bir tutum yükleyen kişisel kamu haklarından biri değildir? A) Süreli ve süresiz yayın hakkı B) Haberleşme hürriyeti C) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı D) Konut hakkı E) Yerleşme ve seyahat hürriyeti

7 Ünite 5 Uygulama Testi 2. Aşağıdaki haklardan hangisi başkalarına devredilebilen veya miras yoluyla geçebilen bir haktır? A) İntifa hakkı B) Mülkiyet hakkı* C) Nafaka hakkı D) Oturma hakkı E) Kişiye bağlı hak 8. Aşağıdakilerden hangisi devredilebilir bir haktır? A) İntifa hakkı B) Oturma hakkı C) Nafaka hakkı D) Nişanı bozma hakkı E) Telif hakkı Ünite 6 Aktif Öğrenme Testi - I 3. Bir hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin varlığı ya da kazanma için gerekli unsurun yokluğu hakkında kişide mevcut, mazur görülebilen bilgi eksikliği ya da yanlış bilgi olması durumuna ne ad verilir? A) Dürüstlük B) İyi niyet* C) Kötü niyet D) Gabin E) Muvazaa 12. Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti ya da o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen yanlış bilgi ya da bilgisizliğe ne ad verilir? A) İyiniyet B) Doğruluk C) Dürüstlük D) Safl ık E) Bilgisizlik

8

9 iktisada giris -

10 Ünite 1 Uygulama Testi - I 6. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı bir maldır? A) Ekmek B) Buzdolabı* C) Çikolata D) Mum E) Peynir 1. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı bir tüketim malıdır? A) Çikolata B) Buzdolabı C) Elma D) Kurşun kalem E) Maden suyu Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - I 7. Sıfır fiyatta bile, talep edilen miktarı, arz edilen miktarından fazla olan mallara ne ad verilir? A) İktisadi mallar* B) Serbest mallar C) Normal mallar D) Düşük mallar E) İkame mallar 2. Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) Malın fi yatının pozitif değer alması B) Malın talebinin sıfır olması C) Malın bir firmaca arz edilmesi D) Fiyatı pozitif iken arzının talebinden büyük olması E) Fiyatı sıfır iken bile talep edilen miktarın arz edilen miktardan büyük olması

11 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - I 1. İsteklerimizin, bu istekleri tatmin etmek için kullanabileceğimiz sınırlı kaynaklardan fazla olması durumuna ne ad verilir? A) Artık B) Denge C) Kıtlık* D) Stagfl asyon E) Dışsallık 3. Sınırsız isteklerin sınırlı olan kaynaklarla karşı karşıya kalması aşağıdakilerden hangisini gündeme getirir? A) Fırsat maliyeti B) Azalan verim C) Kıtlık D) İhtiyaç E) Tüketim Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - III 8. Toprağın kullanım karşılığında ödenen bedele ne ad verilir? A) Rant* B) Ücret C) Kâr D) Amortisman E) Faiz 5. Toprağın kullanımı karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir? A) Rant B) Ücret C) Faiz D) Kredi E) Kâr

12 Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 1. Gelir artışı durumunda talebi azalan mallara ne ad verilir? A) Tamamlayıcı mallar B) İkame mallar C) Normal mallar D) Düşük mallar* E) Dayanıklı mallar 7. Tüketicinin geliri artarken X malına olan talep azalıyorsa X malı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İkame maldır. B) Normal maldır. C) Tamamlayıcı maldır. D) Zorunlu maldır. E) Düşük maldır. Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - III 6. Y malı fiyatındaki yüzde değişmesinin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık değişmeye sebep olacağını gösteren katsayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Talebin fi yat esnekliği B) Talebin miktar esnekliği C) Arz esnekliği D) Çapraz talep esnekliği* E) Talebin gelir esnekliği 12. Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir? A) Talebin gelir esnekliği B) Toplam talep esnekliği C) Toplam değişim katsayısı D) Çapraz talep esnekliği E) Marjinal esneklik katsayısı

13 Dönem Sonu Sınavı - I 2. Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara örnektir? A) Çay - kahve* B) Otomobil - benzin C) Ayran - yoğurt D) Kalem - mürekkep E) Bilgisayar - klavye 14. Aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisi ikame mallara bir örnektir? A) El feneri - Pil B) Kahve - Çay C) Kahve - Şeker D) Çay - Şeker E) Araba - Lastik Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 5. Ürün miktarındaki değişme karşısında belli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir? A) Değişken girdi B) Normal girdi C) Bayağı girdi D) Artan girdi E) Sabit girdi* 17. Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir? A) Marjinal girdiler B) Optimum girdiler C) Sabit girdiler D) Alternatif girdiler E) Değişken girdiler

14 Ünite 5 Uygulama Testi - III 1. Bütün üretim faktörlerini arttırdığımızda, üretilen ürün miktarı daha az artmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A) Ölçeğe göre artan getiri B) Ölçeğe göre azalan getiri* C) Ölçeğe göre marjinal getiri D) Ölçeğe göre ortalama getiri E) Ölçeğe göre sabit getiri 18. Bir firma üretimde kullandığı üretim faktörlerini %5 oranında artırmış ve bu artış karşısında firmanın toplam çıktısı sadece %1 kadar artmışsa, bu firmanın karşı karşıya olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Azalan verimler yasası B) Artan verimler yasası C) Ölçeğe göre sabit verim D) Ölçeğe göre azalan verim E) Ölçeğe göre artan verim Ünite 6 Uygulama Testi - II 6. İşletmenin muhasebe maliyetlerine üretimdeki fırsat maliyetlerinin eklenmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) Toplam maliyet B) Marjinal maliyet C) Muhasebe maliyeti D) Ortalama maliyeti E) Ekonomik maliyet* 8. Muhasebe maliyetlerine fırsat maliyetlerinin eklenmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) Ekonomik maliyetler B) Toplam satış geliri C) Ekonomik kâr D) Muhasebe maliyetleri E) Firma kârı

15 Ünite 6 Aktif Öğrenme Testi 1. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir? A) Piyasada çok sayıda üretici vardır B) Piyasada alınıp satılan mallar homojendir C) Piyasada bütün üretici ve tüketiciler açısından ürünün pazar fi - yatı verili kabul edilir D) Piyasaya giriş için oldukça etkili engeller vardır* E) Piyasada çok sayıda tüketici mevcuttur. 12. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasanın özelliklerinden biri değildir? A) Çok sayıda tüketici olması B) Malların homojen olması C) Piyasaya giriş serbestisinin olması D) Çok sayıda üretici olması E) Piyasadan çıkış kısıtlamalarının olması Ünite 7 Aktif Öğrenme Testi - I 6. Tekelci firma için kârı maksimize eden çıktı düzeyi hangi eşitlikte sağlanır? A) MR = MC* B) TR = TC C) P = MC D) AR = AC E) P = AC* 13. Tekelci bir firma için kârını maksimize edecek üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir? A) AC = MC B) MR = AC C) MR = MC D) TR = TC E) AR = AC

16 8. Ünite 7 Uygulama Testi - II I. Kartel Teorisi II. Dirsekli Talep Teorisi III. Örümcek Ağı Teoremi IV. Fiyat Liderliği Teorisi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri oligopol modellerinden biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) Yalnız III 14. I. Kartel II. Dirsekli talep III. Fiyat liderliği Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Ünite 8 Aktif Öğrenme Testi - III 7. Belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin çözüm sağlanmasını ifade eden aşağıdakilerden hangisidir? A) Stiglitz teoremi B) Keynes teoremi C) Coase teoremi* D) Pigou teoremi E) Pareto teoremi 17. Aşağıdakilerden hangisi, belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin bir çözüm sağlanmasını ifade eder? A) Ters seçim B) Asimetrik bilgi C) Negatif dışsallık D) Coase Teoremi E) Dışsallığın içselleştirilmesi

17 Ünite 8 Aktif Öğrenme Testi - II 3. Bir kişinin kamu malından fayda elde etmelerine karşın kamu malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmasına ne ad verilir? A) Bedavacılık* B) Dışlanamazlık C) Tüketimde rakiplik D) Dışsallık E) Piyasa başarısızlığı 19. Bir kişinin kamu malından fayda elde etmesine rağmen bu malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmasına ne ad verilir? A) Tüketimde rakip mal B) Bedavacılık sorunu C) Doğal tekel D) Dışlanamayan mal E) Yapay kıt mallar Ünite 8 Aktif Öğrenme Testi - III 8. Bir işlemin taraflarından birinin işleme ilişkin diğer tarafın sahip olmadığı bir bilgiye sahip olma durumuna ne ad verilir? A) Asimetrik bilgi* B) Enformasyon C) Koordinasyon yetersizliği D) Şeffafl ık E) Dışsallık 20. Bir işlemin taraflarından birinin, işleme ilişkin olarak diğer tarafın sahip olmadığı bir bilgiye sahip olması durumuna ne ad verilir? A) Ters seçim B) Asimetrik bilgi C) Kamusal mal D) Doğal tekel E) Dışlanamayan mal

18

19 genel muhasebe -

20 Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 1. Nakit, bir yıl içinde paraya dönüşecek varlıklar ve satılmak üzere alınan varlıklar bilançoda hangi grupta temsil edilir? A) Dönen varlıklar* B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar C) Duran varlıklar D) Uzun vadeli yabancı varlıklar E) Öz kaynaklar 4. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıklarına ne ad verilir? A) Duran Varlıklar B) Öz Kaynaklar C) Sabit Varlıklar D) Dönen Varlıklar E) Mali Duran Varlıklar Ara Sınav Denemesi - I 2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işlemlerinin ulusal para birimine göre yapılması gerektiğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır? A) Maliyet esası B) Tutarlılık C) Parayla ölçme* D) Dönemsellik E) Önemlilik 5. Muhasebe işlemlerinin ulusal para birimiyle gerçekleştirilmesini sağlayan muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilik kavramı B) Efektif kavramı C) Parayla ölçülme kavramı D) Nakit kavramı E) Evalüasyon kavramı

21 Dönem Sonu Sınavı - II 3. Aşağıdakilerden hangisi kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Kaynak hesaplarında açılış için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. B) Kaynak hesaplarında artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.* C) Kaynak hesaplarında azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. D) Kaynak hesaplarda kapanış için borç tarafına kayıt yapılır. E) Kaynak hesapları ya hiç kalan vermez ya da alacak kalanı verir 11. Kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kaynak hesabına ilişkin artışlar ilgili hesabın alacak tarafına kaydedilir. B) Açılış ile ilgili işlemler hesabın borç tarafına kaydedilir. C) Dönem sonunda kalan veren kaynak hesapları, bilançonun aktifi ni oluşturur. D) İlgili dönem sonunda hesap kalan verirse, borç kalanı verir. E) Kapanış ile ilgili işlemler hesabın alacak tarafına kaydedilir. Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - II 1. Hesabın borç ya da alacağına ilk kez kayıt yapılmasına ne denir? A) Hesap açmak* B) Hesabı borçlandırmak C) Hesabı alacaklandırmak D) Hesabın kapalı olması E) Hesabın kalan vermesi 12. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılmasıdır? A) Hesabın borç kalanı vermesi B) Hesabın açılması C) Hesabın kapatılması D) Hesabın alacak kalanı vermesi E) Hesabın devretmesi

22 Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 2. VUK a göre yıllık alım - satımı belli bir hacmin altında kalan ikinci sınıf işletmelerin tutacağı defter aşağıdakilerden hangisidir? A) Cari defter B) İşletme hesabı defteri* C) Büyük defter D) Yardımcı defter E) Yevmiye defteri 15. Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutamayan 2. sınıf işletmelerin tutmak zorunda olduğu ve tasdike tabi olan defterdir? A) İşletme hesabı defteri B) Yevmiye defteri C) Pay defteri D) Büyük defter E) Envanter defteri Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I Aralık tarihinde ilk düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel geçici mizan* B) Aylık mizan C) İsteğe bağlı mizan D) Kesin mizan E) Ara mizan Aralık itibariyle yasal olarak düzenlenen ilk zorunlu mizan aşağıdakilerden hangisidir? A) Kümülatif Mizan B) Ara Mizan C) Büyük Mizan D) Kesin Mizan E) Genel Geçici Mizan

23 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - III 1. İşletmenin mali yapısına ilişkin bilgileri kullanarak işletmeye kredi verip vermeme konusuna karar verecek muhasebe bilgi kullanıcısı hangisidir? A) İşletme sahip ve ortakları B) İşletmeye borç veren finans kurumları* C) Çalışanlar D) İşletme yöneticileri E) Devlet 2. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi kredi verme riskini üstlenip üstlenmeme kararını almak isteyen muhasebe bilgi kullanıcısıdır? A) Devlet B) Çalışanlar C) Sendikalar D) İşletme yöneticileri E) Borç veren fi nans kurumları Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış vaya azalışları bir bütün olarak gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilanço B) Öz kaynaklar değişim tablosu* C) Gelir tablosu D) Fon akım tablosu E) Nakit akış tablosu 4. Aşağıdakilerden hangisi ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur? A) Bilanço B) Öz kaynaklar değişim tablosu C) Kapsamlı gelir tablosu D) Nakit akış tablosu E) Öz kaynaklar akış tablosu

24 Ünite 5 Aktif Öğrenme Testi - II 5. İşletmeler için yabancı paraların miktarının takip edilmesi önemli ise bu durumda hangi hesap yardımıyla yabancı paralar izlenir? A) Ana hesaplar B) Yardımcı hesaplar C) Düzenleyici hesaplar D) Nazım hesapları* E) Geçici hesaplar 7. Türk Ticaret Kanunu na göre, işletmeler tüm muhasebe işlemlerini Türk Lirası olarak kayda almak zorundadır. Eğer işletme yabancı para ile yaptığı bir işlemi yabancı para birimi ile de takip etmek isterse, bu kayıt aşağıdakilerden hangisi ile muhasebeleştirilir? A) Bilanço hesaplarıyla B) Maliyet hesaplarıyla C) Nazım hesaplarla D) Kaynak hesaplarıyla E) Gelir hesaplarıyla Ünite 6 Uygulama Testi - II 1. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından doğan senetsiz alacaklarını izlediği hesap aşağıdakilerden hangisidir? A) Alınan çekler B) Verilen depozito ve teninatlar C) Alıcılar* D) Alacak senetleri E) Ortaklardan alacaklar 11. Aşağıdakilerden hangisi ticari müşterilere güvene dayalı senetsiz ticari alacakların kaydedildiği hesaptır? A) Bankalar Hesabı B) Satıcılar Hesabı C) Ticari Mallar Hesabı D) Alıcılar Hesabı E) Alacak Senetleri Hesabı

25 Ünite 7 Aktif Öğrenme Testi - II 3. İşletmeler geçici yatırım amacı ile hisse senedi edinmeleri durumunda hangi hesapta izlenir? A) Hisse senetleri* B) İştirakler C) Diğer menkul kıymetler D) Kamu kesimi, tahvil, senet ve bonolar E) Özel kesim tahvil, senet ve bonolar 16. Aşağıdakilerden hangisi geçici yatırım amacıyla satın alınan hisse senetlerinin kayda alındığı hesaptır? A) İştirakler Hesabı B) Hisse Senetleri Hesabı C) Bağlı Ortaklıklar Hesabı D) Bağlı Menkul Kıytmetler Hesabı E) Tahviller Hesabı

26

27 davran s bilimleri -

28 Ara Sınav Denemesi - I 2. Bireyin içinde yaşadığı toplumun üyesi olduğu, onun bir parçası haline geldiği ve ona göre davrandığı sürece ne denir? A) Kültürlenme B) Olgunlaşma C) Homojenleşme D) Toplumsallaşma* E) Dayanışma 1. Bireyin içinde yaşadığı toplumun üyesi olduğu, onun bir parçası haline geldiği ve ona göre davrandığı sürece ne ad verilir? A) Sosyoloji B) Bilim C) Toplumsallaşma D) Toplum E) Toplumsal yapı Ünite 1 Uygulama Testi - I 4. Sosyolojik araştırmalardaki bilgi toplama yöntemine ne denir? A) Araştırma Etiği B) Araştırma Sorunu C) Araştırma Süreci D) Araştırma Yönetimi E) Araştırma Metodolojisi* 3. Araştırmalarda bilgi toplama yöntemine ne ad verilir? A) Saha araştırması B) Anket tekniği C) Araştırma metodolojisi D) Görüşme tekniği E) Deney tekniği

29 Ünite 1 Uygulama Testi - I 8. Araştırma sorularını cevaplamak ya da hipotezleri sınamak üzere araştırmacı tarafından geliştirilen plan ya da stratejiye ne denir? A) Araştıma Planı B) Araştırma Stratejisi C) Araştırma Deseni* D) Araştırma Konusu E) Araştırma Kodu 4. Araştırma sorularını cevaplamak ya da hipotezleri sınamak üzere araştırmacı tarafından bir plan veya strateji geliştirilmesine ne ad verilir? A) Denetimli gözlem B) Denetimsiz gözlem C) Nitel araştırma D) Doküman incelemesi E) Araştırma deseni Ünite 1 Uygulama Testi - II 6. Toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne denir? A) Grup B) Rol* C) Statü D) Kültür E) Toplumsallaşma 5. Grup veya toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir? A) Toplum B) Statü C) Sınıf D) Rol E) Prestij

30 Ara Sınav Denemesi - I 8. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Sanayi Devrimi B) Amerika ve Fransız Devrimi C) Emperyalizm D) Doğa bilimlerindeki gelişim E) Amerika kıtasının keşfi * 6. Aşağıdakilerden hangisinin sosyolojinin gelişiminde önemli bir rolü yoktur? A) Endüstri devrimi B) Amerikan ve Fransız Devrimleri C) Emperyalizm D) Doğa bilimlerindeki gelişmeler E) Post-modernizm Ünite 5 Uygulama Testi - I 10. Durkheim a göre geleneksel toplumlardan görülen dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Organik Dayanışma B) Mekanik Dayanışma* C) Tarımsal Dayanışma D) Toplumsal Dayanışma E) Azınlık Dayanışması 7. Durkheim a göre geleneksel topluluklarda benzerliklere dayalı olarak ortaya çıkan dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Mekanik B) Organik C) Bilimsel D) Teknolojik E) Sosyal

31 Ara Sınav Denemesi - I 7. Aşağıdakilerden hangisi St. Simon un etkilediği söyleyen tartışmalardan biri değildir? A) Sanayi Devrimi* B) Sosyalizm C) Sosyoloji D) Birleşik Avrupa nın kurulması E) Sosyal organizasyonlarda teknokratik yaklaşımlar 8. Sanayileşme kavramını geliştirerek sosyal gelişme ve farklılaşma konularında katkısı bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) St. Simon B) Comte C) Marx D) Weber E) Durkheim Ünite 3 Uygulama Testi - III 2. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi kültürleri açısından değerlendirmesine verilen addır? A) Kültür şoku B) Karşıt kültür C) Kültür boşluğu D) Etnosantrizm* E) Kültürel birleşme 11. Bir kültürü başka bir kültürün standartları açısından yargılamak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A) Etnosantrizm B) Kültür boşluğu C) Kültürel birleşme D) Kültür şoku E) Kültürel rölativizm

32 Ara Sınav Denemesi - I 13. Bir toplum içindeki temel kurumlardan en çok desteği alan ve temel inanç sistemlerini oluşturan kültür aşağıdakilerden hangisidir? A) Karşıt kültür B) Alt kültür C) Baskın kültür* D) Popüler kültür E) Yüksek kültür 14. Toplum içindeki en güçlü grupların sahip olduğu kültüre ne ad verilir? A) Alt kültür B) Baskın kültür C) Karşıt kültür D) Yüksek kültür E) Popüler kültür Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerinden biri değildir? A) Değer B) İnanç C) Gelenek - görenek D) Ahlak E) Üretim* 15. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerine bir örnektir? A) Fabrikalar B) Gelenekler C) Okullar D) Kitaplar E) Uzay araçları

33 Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I 1. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin sosyal ilişkilerinin gerçekleştiği evlilik, kan bağı ya da soy sop ilişkilerine dayalı sistemdir? A) Evlilik B) Aile* C) Yuva D) Birliktelik E) Dostluk 16. Bireylerin sosyal ilişkilerinin gerçekleştiği evlilik, kan bağı veya soy-sop ilişkilerine dayalı sisteme ne ad verilir? A) Aile B) Takım C) Grup D) Toplum E) Toplumsal yapı Ara Sınav Denemesi - I 16. Aşağıdakilerden hangisi geniş aile kavramı yerine kullanılamaz? A) Geleneksel aile B) Tarım ailesi C) Dar aile* D) Eski aile E) Köy ailesi 17. Aşağıdaki hangisi geniş aile kavramının içinde yer almaz? A) Köy ailesi B) Eski aile C) Geleneksel aile D) Çekirdek aile E) Tarım ailesi

34 Ünite 2 Uygulama Testi - III 1. Aşağıdakilerden hangisi İbn-i Haldun için söylenemez? A) Mukaddime adlı eseri yazmıştır. B) Evrimci ve deterministtir. C) Ümran ve Asabiyet kavramlarından bahsetmiştir. D) Toplumları canlı organizmalar benzetmiştir. E) Sosyal Statik ve dinamik kavramlarından bahsetmiştir.* 4. Mukaddime adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Agust Comte B) Saint Simon C) Karl Marx D) Max Weber E) İbni Haldun Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I 7. Baba, oğul, torun gibi üç kuşağın bir arada yaşadığı aile modeline ne denir? A) Yatay Geniş Aile B) Birleşik Aile C) Dikey Geniş Aile* D) Kök Aile E) Çekirdek Aile 7. Baba, oğul, torun gibi üç kuşağın bir arada yaşadığı aile modeline ne ad verilir? A) Yatay geniş aile B) Birleşik aile C) Dikey geniş aile D) Kök aile E) Çekirdek aile

35 Ünite 5 Aktif Öğrenme Testi - I 1. Küresel köy kavramını ilk kez aşağıdaki düşünürlerden hangisi kullanmıştır? A) R. Robertson B) M. Mc. Luhan* C) T. Parsons D) A. Giddens E) D. Friedman 9. Küresel köy kavramını ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Harvey B) Friedman C) Marx D) Robertson E) Mc Luhan Dönem Sonu Sınavı - I 1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi, Varlık ile yokluğun kesişmesi, toplumsal olaylar ile toplumsal ilişkilerin belli mesafede yerel bağlamsallıklarda karışması şeklinde ifade etmiştir? A) Sarıboy B) Giddens* C) Facault D) Firiedman E) Boratav 11. Küreselleşmeyi varlık ile yokluğun kesişmesi, toplumsal olaylarla toplumsal ilişkilerin belli mesafede yerel bağlamsallıklarla karışması olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A) Friedman B) Harvey C) Giddens D) Weber E) Beck

36 Ünite 7 Uygulama Testi - II 6. Aşağıdakilerden hangisi kent büyümesi modellerinden biri değildir? A) Merkezleri bir bölgeler modeli B) Sektör model C) Çok çekirdekli model D) Çevre model E) Gecekondu model* 16. Aşağıdakilerden hangisi kent büyümesi modellerinden biri değildir? A) Ayrışma modeli B) Sektör model C) Çevre modeli D) Çok çekirdekli model E) Merkezleri bir bölgele modeli

37 Ünite 8 Uygulama Testi - II 4. Sheldon a göre suç işleme eğiliminde olan insan tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Endomorf tipler B) Ektomorf tipler C) Mezomorf tipler* D) Astenik tipler E) Piknik tipler 20. Sheldon un tiplemesi içinde saldırgan, macerası ve suça en fazla eğilimli olan tip aşağıdakilerden hangisidir? A) Endomorf B) Ektomorf C) Egzomorf D) Mesomorf E) Ultramorf

38

39 iletisim bilgisi

40 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 4. Bilgi, duygu, düşüncelerin kaynak ve alıcı tarafından paylaşımının gerçekleşmesi sürecinde, iletilerin üzerine yüklendiği araçlara ne ad verilir? A) Kodlama B) Oluk * C) Alıcı D) Mesaj E) Geri bildirim Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - II 3. Duygularla ilgili olan, dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisine ne ad verilir? A) Yansıma B) Patos * C) Etos D) Logos E) Algılama Ara Sınav Denemesi - I 7. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın ve dilin kökeni ile ilgili bilimsel ve sistematik yaklaşımlar arasında yer almaz? A) Benzetme kuramı * B) Ünlem kuramı C) Yansıtma kuramı D) İş şarkısı kuramı E) Jest kuramı 1. İletinin kodlandıktan sonra, kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Süreç B) Kodlama C) Hedef D) Oluk E) Kaynak 6. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken patos aşağıdakilerden hangisidir? A) Dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisinin olması B) Konuşmacının bilgili olması C) Konuşmacının kişilik sahibi olması, içi ile dışının çelişmemesi D) Kendi kendinin titiz bir eleştiricisi olması E) Gözlem gücünün gelişmiş olması 7. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğuşu ile ilgili kuramlardan biri değildir? A) Yansıtma kuramı B) Fizyolojik kuram C) Toplum denetim kuramı D) Ünlem kuramı E) İş şarkısı kuramı

41 Ünite 2 Uygulama Testi - II 7. Aşağıdakilerden hangsi konuşmanın anafikrini kısaca ifade ettikten sonra önemli noktaların ve konuya nasıl yaklaşılacağının açıklandığı kısımdır? A) Çengel B) Ana metin C) Uygulama D) Kapanış E) Önserim * 8. İyi bir konuşmanın açılış bölümünün son parçası olan, konuşmanın ana fikri kısaca ifade edildikten sonra önemli noktaların nasıl tanımladığını, konuya nasıl yaklaşılacağının açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A) Onserim B) Ana bölüm C) Çengel D) Açılış E) Kapanış Ünite 2 Uygulama Testi - II 8. Kapanış fikri olarak kullanılabilecek yollardan olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Eyleme çağırmak B) Ana metin * C) Güçlü ve iyi yazılmış bir cümle D) Geleceğe işaret etmek E) Çemberi tamamlama 9. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın kapanış bölümünde sonuç fikirleri için kullanılabilecek yollardan biri değildir? A) Çemberi tamamlamak B) Eyleme çağırmak C) Geleceğe işaret etmek D) Güçlü ve iyi yazılmış bir cümle kullanmak E) Güncel olaylardan bahsetmek

42 Ara Sınav Denemesi - II 11. Bir iletişim ortamındaki güçlüyü ifade eden beden dili özellikleri arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Rahat bir duruş B) Dik bir vücut pozisyonu C) Konuşma ritminde aynılık * D) Dokunmak konusunda rahat olmak E) Dinamik ve amaçlı jestler 12. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ortamının, güç ve güçsüzlük ayrımını belirleyen vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde gücü ifade eden davranışlardan biri değildir? A) Konuşma ritminde değişiklikler B) Duruş pozisyonunda çeşitlilik C) İlişkiye göre duruş şeklini değiştirmek D) Dokunmak konusunda rahat olmak E) Ayakları sandalyenin altına kıvırmak Ünite 3 Uygulama Testi - II 7. Kendine güveni yüksek, görev odaklı, agresif kişi eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Mesomorphic - Viscerotonic B) Mesomorphic - Somatotonic * C) Ectomorphic - Somatotonic D) Endomophic - Cerebrotonic E) Endomophic - Viscerotonic 14. Sheldon vücut tipi ile kişilik arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiştir. Buna göre cerebrotonic (gergin, sinirli, diğerlerine göre eleştirel) kişilik özelliğine sahip kişilerin vücut yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Endomorphic B) Asthenic C) Ectomorphic D) Pyknic E) Mesomorhphic

43 Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Aşağıdakilerden hangisi çatışma yönetimi biçimleri arasında yer almaz? A) Kaçınma B) Çatışma * C) Rekabet D) Uyum sağlama E) İş birliği 16. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde çatışma yönetimi biçimlerinden biri değildir? A) Rekabet: Kazan-kaybet B) Kaçınma: Kaybet-Kaybet C) Çatışma: Kaybet, Kaybet- Kazan, Kazan D) Uyum sağlama: Kaybet-Kazan E) İşbirliği: Kazan-Kazan Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - II 5. Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan mesajların fonksiyonları arasında yer almaz? A) Tamamlama B) Yalanlama C) Tekrar etme D) Düzenleme E) Koruma* 18. Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların fonksiyonlarından biri değildir? A) Çelişme B) Tamamlama C) Yalanlama D) Tekrar etme E) Yerine geçme

44 Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 3. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye neden olan faktörler arasında yer alamaz? A) Televizyonda oluşan görüntü ve ses kayıpları parazitler, kitaptaki silinmiş yazılar, uçak sesi gibi fi - ziksel gürültü kaynakları B) Psikolojik gürültü kaynakları C) Toplumsal-kültürel gürültü kaynakları D) Ön yargı ve olumsuz düşünceler E) Algılamayı etkileyecek durumlara ilişkin fi zyo-nörolojik gürültü kaynakları 1. Aşağıdakilerden hangisi bir gürültü türü değildir? A) Biyolojik B) Fizyo-nörolojik C) Fiziksel D) Psikolojik E) Toplumsal kültürel Ünite 2 Aktif Öğrenme Testi - I 5. Aşağıdakilerden hangisi, bilgi hiyerarşisi düzeyleri arasında yer almaz? A) Anlayış B) Malumat C) Bilgi D) Süreç* E) Bilgelik 4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisinde yer alan düzeylerden biri değildir? A) Bilgelik B) Enformasyon C) Uyum D) Bilgi E) Anlayış, kavrayış

45 Ünite 3 Aktif Öğrenme Testi - II 8. Aşağıdakilerden hangisi ses kodlarının temel işlevlerinden biridir? A) Duygusal işlev * B) Kızgınlık işlevi C) Agresif olma işlevi D) Muhalif olma işlevi E) Açıklık işlevi 5. Aşağıdakilerden hangisi ses kodlarının iletişimsel işlevlerinden biridir? A) Denetim kurma işlevi B) İzlenim yönetimi işlevi C) Anlamlandırma işlevi D) Geri bildirim işlevi E) Açıklama işlevi Ünite 4 Aktif Öğrenme Testi - I 7. Sözel iletişim ile ilgili becerileri arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Kasıtlı düzensizlikten kaçınma B) Tanımlayıcı olmak C) Gizlilik * D) Esneklik E) Somut olmak 7. Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin sözel iletişim ile ilgili becerilerinden biri değildir? A) Duyarlılık B) Açıklık C) Somut olmak D) Dahil olmak E) Esnek olmak

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM Neler Öğreneceğiz? Makroekonominin tanımı Makroekonomi ve Mikroekonomi Ayrımı Makroekonominin Gelişim Süreci ve Tarihi Düşünce Okullarının Makroekonomik

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ Miras Bağımsız iş yapma isteği Kazanç sağlama isteği Toplumsal itibar sağlamak Başka fırsatların yokluğu Bir düşünce veya bir misyonu gerçekleştirme

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL 1. Monopolist için fiyat marjinal hasılanın üzerindedir. Çünkü, A) Ortalama ve marjinal hasıla eğrileri birbirine eşittir B) Azalan verimler kanunu geçerli

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. Tamamlayıcı mallardan birinin (otomobil-benzin) fiyatındaki artış diğer malın talebini azaltacak, talep eğrisini sola kaydıracaktır. Örneğin benzin fiyatındaki artış

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI

Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETME İKTİSADI 1. İŞLETME İKTİSADININ TANIMI... 1 2. İŞLETME İKTİSADININ TARİHİ... 1 3. İŞLETME İKTİSADININ KONUSU... 1 4. İŞLETME İKTİSADININ

Detaylı

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi 1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üretim ve satışına yönelik olan temel fayda yaratıcı faaliyetler arasında yer almaz? A) Yer faydası yaratma B) Şekil faydası yaratma C) Kâr faydası yaratma

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları)

MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları) MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları) Eksik Rekabet Piyasaları Doç.Dr. Erdal Gümüş Eksik Rekabet Piyasaları Tam rekabet piyasası arzu edilen bir piyasa olmakla birlikte, pratikte uygulama alanı başarıyla

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek TETRA IMAGES/CORBIS içindekiler Ön Söz xv Kısım 1 Piyasalar 2 Bölüm 1 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 1. Mülkiyet 5 2. Ekonomik Özgürlük 10 2.a. Ekonomik Özgürlük ve Yaşam Standartları 11 2.b. Ekonomik

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mikro İktisat SPRI 271 1 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mikro İktisat SPRI 271 1 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat SPRI 271 1 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ÜRETİM VE MALİYETLER

ÜRETİM VE MALİYETLER ÜRETİM VE MALİYETLER FİRMALARIN TEMEL AMACI Mal ve hizmet üretimi firmalar tarafından gerçekleştirilir. Ekonomi teorisine göre, firmaların mal ve hizmet üretimindeki temel amacı kar maksimizasyonu (en

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

ÜRETİM ve MALİYETLER. Üretim Fonksiyonu 14.12.2011. Kısa Dönemde Üretim Fonksiyonu. Doç.Dr. Erdal Gümüş

ÜRETİM ve MALİYETLER. Üretim Fonksiyonu 14.12.2011. Kısa Dönemde Üretim Fonksiyonu. Doç.Dr. Erdal Gümüş .. Üretim Fonksiyonu ÜRETİM ve MALİYETLER Doç.Dr. Erdal Gümüş Üretim fonksiyonu: Üretim girdileri ile çıktı ilişkisini ifade eden bir fonksiyondur. Başka bir tanım: teknoloji veri iken belirli miktarlardaki

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

FİRMALARIN TERCİHLERİ... 2

FİRMALARIN TERCİHLERİ... 2 FİRMALARIN TERCİHLERİ... 2 1. ÜRETİM ORGANİZASYONU... 2 1.1. FIRMA VE EKONOMIK PROBLEM... 2 1.1.1. Firma nedir?... 2 1.1.2. Amir ve Vekil İlişkileri... 2 1.1.3. Firma Kararları... 3 1.1.4. İş Organizasyonu

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

Üretim Girdilerinin lması

Üretim Girdilerinin lması Üretim Girdilerinin Fiyatlandırılmas lması 2 Tam Rekabet Piyasasında Girdi Talebi Tek Değişken Girdi Durumu İlk olarak firmanın tek girdisinin işgücü () olduğu durumu inceleyelim. Değişken üretim girdisi

Detaylı

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır? İKTİSAT 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır. Bu bağlamda

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl)

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ, MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 11.01.2010 SAAT: 13:00 GRUP: B Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) Çoktan

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

Tarım Ekonomisi. viii

Tarım Ekonomisi. viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER iii v BİRİNCİ BÖLÜM 1. TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1 1.1. Ekonomik Faaliyetler 2 1.1.1. Üretim 2 1.1.2. Mübadele 3 1.1.3. Tüketim 4 1.2. Tarım Ekonomisi ve Kapsamı 4 1.2.1. Tanımı

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization EKO 205 Mikroiktisat Kar Maksimizasyonu Profit Maximization Tartışılacak Konular Tam Rekabet Piyasaları Kar Maksimizasyonu Marjinal Hasıla, Marjinal Maliyet ve Kar Kısa Dönemde Çıktı Düzeyinin Belirlenmesi

Detaylı

www.osmannuriaras.com

www.osmannuriaras.com İKTİSAT KPSS SORULARI 2006 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır.

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla ifade edilmelidirler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı